Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 16 iulie 2008 Proba scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii – educatoare – Varianta 5 • • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 4 ore. Răspunsurile candidatului vor respecta prevederile următoarelor instrumente normative: DOOM² (2005), GA, I-II, (ediţia a II-a, 1966).
(30 puncte)

SUBIECTUL I

Scrieţi un eseu în care să evidenţiaţi particularităţile unui basm popular, specificat în programa de concurs. În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere: - precizarea a două trăsături ale basmului popular, ca specie literară a genului epic; - evidenţierea semnificaţiei titlului, în relaţie cu textul narativ ales; - exemplificarea a două elemente de ordin structural ale textului narativ ales (de exemplu: construcţia subiectului, acţiune, conflict, momentele subiectului, moduri de expunere); - prezentarea personajului/ unui personaj principal din acest basm popular (trăsături, modalităţi de caracterizare, relaţiile cu celelalte personaje); - exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre semnificaţiile finalului operei sau despre mesajul transmis. Notă: Se recomandă ca eseul să se încadreze în 2 – 4 pagini. Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului se acordă 20 puncte (4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper), iar pentru redactarea eseului veţi primi 10 puncte (organizarea ideilor în scris – 2 p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; abilităţi de analiză şi de argumentare – 2 p.; ortografie şi punctuaţie – 2 p.; lizibilitate şi aşezare în pagină – 2 p.). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

SUBIECTUL II

(30 puncte)

1. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: aspru, somptuos, sandvici, jertfă. 4 puncte 2. Scrieţi, pe foaia de concurs, câte un sinonim potrivit pentru fiecare dintre următoarele cuvinte: - debordant (adj.); - a decide (vb.); - datorie (s.f.). 6 puncte 3. Alcătuiţi câte un enunţ în care să folosiţi corect următoarele cuvinte/ structuri, fără a le modifica forma: niciun, nici un, altădată, altă dată, întruna. 10 puncte 4. Alcătuiţi câte un enunţ potrivit pentru fiecare dintre următoarele valori morfologice ale cuvântului de: - prepoziţie simplă; - conjuncţie subordonatoare; - interjecţie. 6 puncte 5. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul text: ,,Cum se poate, zise împăratul, să nu pot sfârşi astă sfântă biserică?” (Petre Ispirescu, Pasărea măiastră) 4 puncte
Probă scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii – educatoare – Varianta 5 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Prezentaţi structura unui proiect de activitate didactică în învăţământul preșcolar, respectând cerinţele unei proiectări didactice eficiente, având în vedere: a. enumerarea etapelor proiectării didactice; 5 puncte b. precizarea cerinţelor unei proiectări didactice eficiente; 10 puncte c. elaborarea structurii unui proiect de activitate didactică pentru activităţile matematice. 15 puncte

Probă scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii – educatoare – Varianta 5 2