P. 1
License

License

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Luis Miguel Perez Puello on Jul 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2010

pdf

text

original

LICENÈNÍ SMLOUVA NA POU ITÍ SOFTWARU INTEL (Distribuce OEM/IHV/ISV a jednotlivý u iv atel) DÙLE ITÉ UPOZORNÌNÍ

- PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POU IT ÍM. Nepou ívejte, ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì ozn aèené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zavede ním nebo pou itím tohoto Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínk ami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepou ívejte. Dále upozoròujeme: * Pokud jste výrobci zaøízení (OEM), nezávislými prodejci hardwaru (IHV) nebo ne závislými prodejci softwaru (ISV), vztahuje se na vás celá tato LICENÈNÍ SMLOUVA ; * Pokud jste koncovým u ivatelem, vztahuje se na vás pouze Dokument A LICENÈNÍ SML OUVY NA POU ITÍ SOFTWARU INTEL. Pro výrobce zaøízení, nezávislé prodejce hardwaru a nezávislé prodejce softwaru: LICENCE. Pou ití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleè nosti Intel. Tato licence nepovoluje pou ití Softwaru ve spojitosti s produkty ji ných spoleèností ne je Intel. S výhradou podmínek této Smlouvy vám spoleènost Int el poskytuje nevýluènou, nepøevoditelnou, celosvìtovì pou itelnou, plnì splacenou licenci k tìmto èinnostem: a) pou ívání, upravování a kopírování Software vnitønì pro va e vlastní potøe by vývoje a údr by; b) upravování, kopírování a distribuce Software, vèetnì dìl z tohoto Soft waru odvozených, va im koncovým u ivatelùm, av ak pouze v rámci licenèní smlouvy s pod mínkami alespoò tak omezujícími, jako jsou podmínky obsa ené v Právoplatné licenèn í smlouvì spoleènosti Intel pro jednotlivé koncové u ivatele pøilo ené jako Dokument A; a c) upravování, kopírování a distribuce dokumentace pro koncové u ivatele, k terá mù e provázet Software, ale pouze ve spojení se Softwarem. Pokud nejste koncovým výrobcem nebo prodejcem poèítaèového systému nebo softwaro vého programu zahrnujícího tento Software, mù ete pøevést kopii tohoto Softwaru, v èetnì dìl z tohoto Softwaru odvozených (a pøíslu nou dokumentaci pro koncového u iva tele) na svého zákazníka za úèelem pou ívání podle podmínek této Smlouvy, pokud zá kazník souhlasí s tím, e bude plnì vázán podmínkami této Smlouvy. Nesmíte jinak postoupit, licenènì povolit nebo pronajmout èi jakýmkoliv jiným zpùsobem pøevést tento Software na tøetí stranu, ani jí prozradit jeho obsah. Nesmíte provádìt z pìtný pøeklad, rozklad ani jinak zpìtnì konstruovat tento Software. Kromì práv výslovnì vyjádøených v této Smlouvì se vám neudìluje ádná jiná licence èi právo pøímé ani odvozené ve formì pohnutky, právní pøeká ky èi jinak. Spoleèn ost Intel má právo nahlédnout do va ich pøíslu ných záznamù pøímo nebo prostøednictv ím nezávislého auditora za úèelem ovìøení dodr ování podmínek této Smlouvy. ZACHOVÁNÍ DÙVÌRNÉHO CHARAKTERU INFORMACÍ. Pokud chcete najmout nezávislého kon zultanta nebo subdodavatele ("Dodavatel") k provedení práce zahrnující pøístup k tomuto Softwaru nebo jeho pou ití, zajistíte uzavøení písemné smlouvy o zachování dùvìrného charakteru informací s tímto Dodavatelem, která bude obsahovat podmí nky a povinnosti týkající se pøístupu k Softwaru a jeho pou ití alespoò tak omezuj ící, jako jsou podmínky a povinnosti v této Smlouvì a vyluèující jakákoliv distr ibuèní práva a pou ití pro jiný úèel. V ostatních pøípadech bez pøedchozího písemného souhlasu spoleènosti Intel nepro zradíte podmínky nebo existenci této Smlouvy, ani nepou ijete názvu spoleènosti In tel v publikacích, reklamì a jiných oznámeních. Nemáte právo pou ívat obchodní zn ámky èi firemní znaèky spoleènosti Intel.

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke v em kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahuj í autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jako i ustanovení mi mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit ádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mù e provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nì se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktu alizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje ádná výslovná, ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních z naèek, ani jiných forem ochrany du evního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Sof tware smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, e bude plnì vázán tìmito podmínkami a pokud si neponecháte ádnou kopii Softwaru. OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software n a fyzických médiích, poskytuje záruku, e taková média nebudou mít záva nou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po jejich dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vra te médium spoleènosti Intel, která médium nahradí ne bo provede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvá ení. VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝ E UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "T AK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ ZÁRUK OBCHODOVATE LNOSTI, NEPORU ENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel n eruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo j iných skuteèností obsa ených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost. OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA KODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, U LÉHO Z ISKU, PØERU ENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POU ÍV ÁNÍ NEBO NEMO NOSTI POU ÍVÁNÍ SOFTWARU A TO I V PØÍPADÌ, E SPOLEÈNOST INTEL BYLA O MO N OSTI TAKOVÝCH KOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJ Í KODY, TAK E VÝ E UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙ ETE MÍT ROVNÌ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTL IVÝCH JURISDIKCÍCH LI Í. UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mù e kdykoliv ukonèit platnost této Smlouv y, pokud poru íte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihn ed znièit nebo vrátit v echny jeho kopie spoleènosti Intel. ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají zásad kolize právních norem a Úmluvy Spojených národù o Smlouvách o prodeji zbo í (United Nations Convention on Contracts for th e Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvá et v rozporu s pøíslu nými zákony a pø edpisy o vývozu. Spoleènost Intel není vázána ádnými jinými úmluvami, pokud nejso u uèinìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti. OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho pou ití, rozm no ování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.22 7-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Pou í váním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto So ftwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission Co llege Blvd., Santa Clara, CA 95052 DOKUMENT "A" LICENÈNÍ SMLOUVA NA POU ITÍ SOFTWARU INTEL (Jednotlivý koncový u ivatel) DÙLE ITÉ UPOZORNÌNÍ - PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POU IT ÍM. Nepou ívejte ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì ozna èené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zaveden ím nebo pou itím Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami neso

uhlasíte, Software neinstalujte, ani nepou ívejte. LICENCE. Tento Software si smíte zkopírovat na jediný poèítaè pro své vlastní, n ekomerèní pou ití a smíte si zhotovit jednu zálo ní kopii Softwaru za tìchto podmíne k: 1. Pou ití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleènosti Intel. Tato licence nepovoluje pou ití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných s poleèností ne je Intel. 2. Nesmíte kopírovat, upravovat, pronajímat, prodávat, distribuovat èi pøevádìt á dnou èást Softwaru kromì pøípadù uvedených v této Smlouvì a souhlasíte s tím, e z amezíte nedovolenému kopírování tohoto Softwaru. 3. Software nesmíte zpìtnì konstruovat, zpìtnì pøekládat nebo rozkládat. 4. Nesmíte poskytovat dílèí licence na Software, ani nesmíte povolit souèasné po u ívání Softwaru více ne jedním u ivatelem. 5. Tento Software mù e obsahovat software nebo jiné vlastnictví tøetích stran - do davatelù, z nich nìkteré mù e být identifikováno v pøilo eném souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimi na nì mù e být poskytována licenc e. VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke v em kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahuj í autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jako i ustanovení mi mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit ádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mù e provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nì se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktu alizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje ádná výslovná ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních zn aèek ani jiných forem ochrany du evního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Softw are smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, e bude plnì vázán tì mito podmínkami a pokud si neponecháte ádnou kopii Softwaru. OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software n a fyzických médiích, poskytuje záruku, e taková média nebudou mít záva nou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vra te médium spoleènosti Intel, která médium nahradí nebo prov ede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvá ení. VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝ E UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TA K, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY VÈETNÌ ZÁRUKY OBCHODOVATEL NOSTI, NEPORU ENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel ne ruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo ji ných skuteèností obsa ených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost. OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA KODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, U LÉHO Z ISKU, PØERU ENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POU ÍV ÁNÍ NEBO NEMO NOSTI POU ÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PØÍPADÌ, E SPOLEÈNOST INTEL BYLA O M O NOSTI TAKOVÝCH KOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZEN Í ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJ Í KODY, TAK E VÝ E UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙ ETE MÍT ROVNÌ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOT LIVÝCH JURISDIKCÍCH LI Í. UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mù e kdykoliv ukonèit platnost této Smlouv y, pokud poru íte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihn ed znièit nebo vrátit v echny jeho kopie spoleènosti Intel. ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národ ù o Smlouvách o prodeji zbo í (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvá et v rozporu s pøíslu nými zákony a pøedpisy

o vývozu. Spoleènost Intel není vázána ádnými jinými úmluvami, pokud nejsou uèin ìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti. OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho pou ití, rozm no ování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.22 7-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Pou í váním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto So ftwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission Co llege Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA JAZYK; PØEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pøipojen pøeklad v jiném j azyce, je tento pøeklad pouze orientaèní a anglická verze má pøednost.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User) IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. B y loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If yo u do not wish to so agree, do not install or use the Software. Please Also Note: * If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vend or (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies; * If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEM ENT, applies. For OEMs, IHVs, and ISVs: LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel compon ent products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component produ cts is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel gra nts to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license und er Intel's copyrights to: a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of t he Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License A greement, attached as Exhibit A; and c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may acco mpany the Software, but only in association with the Software. If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Softwar e, including derivative works of the Software (and related end-user documentatio n) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, pro vided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall no t otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or othe rwise reverse-engineer the Software. Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant r ecords to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement .

CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ( "Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Sof tware, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Softwar e no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any d istribution rights, and use for any other purpose. Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or us e Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements witho ut Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel t rademarks or logos. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remain s with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisio ns. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make c hanges to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherw ise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel pat ents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may tra nsfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software. LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, r eturn the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software a s Intel may select. EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDE D "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANT IES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. I ntel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the So ftware. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS IN TERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE TH E SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. S OME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARR ANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT A PPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Softw are or return all copies of the Software to Intel. APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the la ws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Na tions Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Soft ware in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obliga ted under any other agreements unless they are in writing and signed by an autho rized representative of Intel. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprie

tary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Missi on College Blvd., Santa Clara, CA 95052. EXHIBIT "A" INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User) IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. B y loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If yo u do not wish to so agree, do not install or use the Software. LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, non commercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to th ese conditions: 1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component pr oducts. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthor ized copying of the Software. 3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more tha n one user. 5. The Software may contain the software or other property of third party suppli ers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any en closed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remain s with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisio ns. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make c hanges to the Software, or to items referenced therein, at any time without noti ce, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents , copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfe r the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software. LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, r eturn the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software a s Intel may select. EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIE S OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Int el does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Soft ware. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS I NTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WA RRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION

TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Softw are or return all copies of the Software to Intel. APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the la ws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Na tions Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Soft ware in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obliga ted under any other agreements unless they are in writing and signed by an autho rized representative of Intel. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprie tary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Missi on College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->