Ing.

Cîrjeu-Gogan Aurelian: "Isihasmul sau Via a ca Tain "

Minunata în elepciune popular ne sf tuie te ca Ädespre mor i s vorbim numai de bine´. De altfel, despre P rintele Ghelasie nici nu se poate vorbi decât de bine. Când eram mai tân r, aveam obiceiul de a face în fiecare an, câteva vizite la Mân stirea Fr sinei, în special în perioada Sfintelor S rb tori ale Pa telui. L-am cunoscut pe regretatul Ghelasie din vremea când era simplu c lug r la Mân stirea Fr sinei. Era perioada tiraniei comuniste, iar noi neam permis s discut m, nu politic , ci probleme mistice, filozofice i spirituale, precum i s facem schimb de idei, de c r i i de diferite materiale ce nu puteau fi procurate în mod oficial, fapte care constituiau grave abateri în concep ia organelor represive comuniste. Nu-mi voi permite s -i aduc laude sau osanale, de i le-ar merita din numeroase puncte de vedere: al personalit ii sale, al tr irii isihaste, al extraordinarei calit i de duhovnic, al str daniilor depuse în aprofundarea cunoa terii, al excelentelor calit i de ascult tor, în eleg tor i de minunat sf tuitor i îndrum tor, al contribu iei adus isihasmului i medicinii isihaste, precum i al darului de a scrie, cu uimitoare u urin i profund inspira ie. Ceea ce scria P rintele Ghelasie sub inspira ie divin era definitiv i curgea ca apa curat i continu a unui izvor de munte, care nu are nevoie de nici o purificare, care trebuie sorbit i asimilat a a cum este, de i unii o privesc cu suspiciune, deoarece de i ea curge continuu i lini tit, e nevoit a face mici salturi i emite unele zgomote, datorit pietrelor pe care trebuie s le dep easc . Din orice eveniment, din orice ac iune, din orice experien proprie sau efectuat i tr it de al i semeni, P rintele Ghelasie tia s trag înv mintele necesare, s le aplice i s le împ rt easc i altora. Despre isihasm, p rintele Ghelasie afirm c este drumul duhovnicesc spre împ r ia vie ii. Taina isihast este aceea care asigur calea duhovniceasc spre împ r ia vie ii, care se deschide prin por ile inimii. Este taina sau j raticul prin care se poate descoperi Äcalul harismatic´, care este biruitorul min ii. A a cum j raticul este format din lemn i foc în plan fizic, în plan sufletesc el este înv tura duhovniceasc i rug ciunea, sau mai clar, este cuvântul i duhul, care sunt biruitorii min ii. În ceea ce prive te Ämedicina isihast ´ citez urm toarele: ÄMedicina Isihast este o Tain a Vie ii. Cine nu consider Via a Un Dar de Tain , cine nu Tr ie te Via a ca pe o Tain , care nu vede în Via un Miracol, to i ace tia vor desconsidera i orice Relatare despre Sacrul Vie ii. Taina Vie ii este Sufletul, dup cum Taina Sufletului este Dumnezeu. Doar un Corp cu Sufletul s u este Viu. i doar un Suflet Unit cu Dumnezeu este un Suflet plin de Via ´. Închei prin a-mi afirma convingerea c cei ce l-au cunoscut i l-au iubit cu adev rat i în mod dezinteresat pe P rintele Ghelasie nu trebuie s -l plâng , nici pentru c i-ar fi p r sit pe ei, nici

pentru c el ar fi p r sit prematur aceast via terestr efemer , ci s fie convin i c aceasta a fost voia lui Dumnezeu, c sufletul lui a fost rânduit într-un loc foarte luminos i c în func ie de gradul în care se învrednice te fiecare, el continu a veghea asupra lor i, cu certitudine, când vor p r si aceast via p mânteasc , îl vor putea reîntâlni. (text ap rut în postfa a volumului Ierom. Ghelasie, "Medicina Isihast ", ed. Platytera, Bucure ti, 2009, pp. 331-333.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.