You are on page 1of 1

Le Chatelier nghieân cöùu veà Hoùa lyù vaø Kim loaïi, naêm

1884 laàn ñaàu tieân oâng thieát laäp ñònh luaät veà söï chuyeån
dòch caân baèng nhieät ñoäng:
“Neáu trong moät heä thoáng ôû traïng thaùi caân baèng, ta thay
ñoåi moät trong nhöõng yeáu toá caân baèng, chaúng haïn taêng aùp
suaát, thì seõ xaûy ra phaûn öùng laøm giaûm theå tích, vaø ngöôïc
laïi. Neáu phaûn öùng xaûy ra khoâng coù söï thay ñoåi theå tích thì
HENRI LOUIS LE CHATELIER
söï thay ñoåi aùp suaát beân ngoaøi seõ khoâng aûnh höôûng ñeán caân
(1850 – 1936 ) baèng ”.
Henri Louis Le Chatelier sinh ngaøy 8 thaùng Sau naøy nguyeân lyù Le Chatelier ñöôïc phaùt bieåu ngaén
10 naêm 1850 taïi Paris. Sinh ra trong gia goïn vaø toång quaùt hôn nhö sau:
ñình kieán truùc sö neân töø nhoû oâng ñaõ tieáp “Moät taùc ñoäng beân ngoaøi ñaåy heä thoáng ra khoûi traïng
caän vôùi nhöõng kieán thöùc toaùn vaø hoùa hoïc töø thaùi caân baèng nhieät ñoäng seõ gaây ra trong heä ñoù nhöõng quaù
ngöôøi cha. Le Chatelier theo hoïc Tröôøng trình höôùng vaøo vieäc laøm yeáu ñi caùc aûnh höôûng naøy”
Ñaïi hoïc Baùch Khoa (Ecole Polytechnique), Nguyeân lyù naøy coù öùng duïng roäng raõi trong vieäc tieán
Ñaïi hoïc Moû (Ecole des Mines) vaø ñaïi hoïc haønh caùc quaù trình khaùc nhau trong phoøng thí nghieäm vaø
Phaùp (College de France). OÂng nhaän chöùc ñaëc bieät trong coâng nghieäp. Toaøn boä cuoäc ñôøi cuûa Le
Giaùo sö cuûa Tröôøng Baùch khoa vaø Ñaïi hoïc Chatelier daønh cho nhöõng coâng trình nghieân cöùu quan
Phaùp naêm 1882, 1983. Naêm 1887 oâng laø troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng nghieäp. Trong soá caùc
Giaùo sö Hoùa Coâng nghieäp vaø Kim loaïi cuûa coâng trình cuûa oâng coù: tieán haønh toång hôïp amoniac, xaây
Tröôøng Ñaïi hoïc Moû, Töø naêm 1889 ñeán naêm döïng phöông phaùp môùi saûn xuaát thuoác noå, caûi tieán quaù
1908 laø Giaùo sö Hoùa Voâ cô cuûa tröôøng Ñaïi trình saûn xuaát kim loaïi, xi maêng, thuyû tinh vaø caùc chaát
hoïc Phaùp. khaùc.