You are on page 1of 1

Marie Sklodowska Curie (1867–1934) là nhà khoa hӑc ÿҫu tiên nhұn ÿѭӧc hai giҧi Nobel: lҫn

ÿҫu tiên vào năm 1903 vӅ vұt lý cùng vӟi chӗng bà là Pierre Curie và nhà bác hӑc Henri
Becquerel cho công trình nghiên cӭu phát minh ra hiӋn tѭӧng phóng xҥ (radioactivity); và lҫn
thӭ hai vào năm 1911 vӅ hoá hӑc cho viӋc phát minh ra hai nguyên tӕ phóng xҥ Polonium và
Radium

Phát minh cӫa Wilhelm Roentgen vӅ tia X và nhӳng quan sát cӫa
Becquerel vӅ hӧp chҩt cӫa uran phát ra nhӳng tia ÿһc biӋt làm
phѫi sáng film ҧnh, xuyên qua lá kim loҥi mӓng ÿã mӣ ra mӝt lƭnh
Marie Sklodowska Curie vӵc nghiên cӭu mӟi làm bà say mê nên bà ÿã thuyӃt phөc chӗng
(1867–1934) cùng mình tham gia vào công trình nghiên cӭu cách thӭc phân
lұp (tách) hӧp chҩt “phóng xҥ” (radioactive) – tӯ này do bà ÿһt ra. Pierre, Petit - trͻ lý cͿa Pierre và
Marie trong phòng thí nghi͟m
Vào năm 1898, sau mӝt thӡi gian miӋt mài nghiên cӭu, Marie và Pierre Curie ÿã tìm ra mӝt nguyên tӕ mӟi ÿһt tên là
Polonium ÿӇ tѭӣng nhӟ ÿӃn quê hѭѫng thân yêu cӫa bà. Sau ÿó, hӑ ÿã tách ra ÿѭӧc khoҧng 0.1g muӕi uranium tӯ
hàng tҩn quһng uranium. TiӃp theo ÿó ông bà lҥi cùng lao vào công viӋc tìm ra nguyên tӕ mӟi khác và lҫn này là sӵ
ra ÿӡi cӫa Radium.
Sau cái chӃt cӫa Pierre do tai nҥn ÿөng xe vào năm 1906, Marie vүn tiӃp tөc mөc ÿích cӫa hӑ là tinh chӃ ÿѭӧc
uranium tinh khiӃt. Ngay trѭӟc ChiӃn tranh ThӃ giӟi lҫn thӭ nhҩt, các viӋn radium ÿã ÿѭӧc thành lұp ӣ Pháp và ӣ Ba
Lan ÿӇ tiӃp tөc các nghiên cӭu ӭng dөng cӫa tính phóng xҥ trong y hӑc và khoa hӑc nói
chung. Bà cNJng ÿã có công chӃ tҥo ra các máy tia X xách tay giúp cho viӋc ÿiӅu trӏ lính
Pháp bӏ thѭѫng

Ông bà Curie có hai cô con gái tên là Irène và Eve trong ÿó Irène cNJng ÿã trӣ thành mӝt
nhà khoa hӑc xuҩt sҳc vӟi giҧi Nobel hoá hӑc cùng vӟi chӗng cӫa cô là Fréderic Joliot; còn
Eve trӣ thành mӝt nhҥc sƭ.
Vào ngày 4 tháng 7 năm 1934, trái tim bà ÿã ngӯng ÿұp. Cҧ bà và con gái bà Irène ÿӅu
chӃt do bӋnh bҥch cҫu, hұu quҧ cӫa viӋc nhiӉm chҩt phóng xҥ trong suӕt nhӳng tháng năm
Marie và hai cô con gái
nghiên cӭu.