Keynesyen Tüketim Fonksiyonu “Toplumun reel geliri arttığında ya da azaldığında yine toplumun tüketiminin de artıp azalmasına rağmen, bu değişmenin

reel gelirdeki artış ya da azalış kadar olmayacağı” şeklindeki Keynesyen normal psikolojik kanununun ekonometrik modelini kuralım. Fonksiyonun matematiksel ifadesi; Tüketimt = β1 + β2Gelirt Bu fonksiyona “kesinlik” yerine hataları(ut) da eklersek, ekonometrik modeli kurmuş oluruz; Tüketimt = β1 + β2Gelirt + ut
Tablo 1-Kaynak: tuik.gov.tr

Yil 2002 2003 2004 2005

Tuketim( bin TL) 10.047.306 12.360.313 15.206.488 19.149.801

Gelir(bin TL) 277.574.057 359.762.926 430.511.477 487.202.362

Türkiye’nin 2002-2005 dönemine ait tüketim ve gelirine ait veriler, tabloda verilmiştir. Bu verilerden hareketle Keynesyen tüketim fonksiyonunun regresyon çözümlemesini yaparsak; Dependent Variable: TUKETIM Method: Least Squares Date: 07/18/10 Time: 22:16 Sample: 2002 2005 Included observations: 4 Variable C GELIR R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -2288472. 0.042389 0.959415 0.939123 967649.5 1.87E+12 -59.41996 2.011389 Std. Error 2445010. 0.006165 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic -0.935976 6.876001 Prob. 0.4481 0.0205 14190977 3921842. 30.70998 30.40313 47.27939 0.020503

Tüketimt = -2.288.472 + 0.042389Gelirt + ut 0.04, Marjinal Tüketim Eğilimini yani, gelirdeki bin TL artışın tüketimde 0.04’lük bir artışın olacağı anlamına gelir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful