Juliol 2010

Paiporta

AUGMENTAR LA DESPESA PÚBLICA I EL DÈFICIT, REDUIRÁ LA DESOCUPACIÓ
El passat 12 de maig el President del Govern feia públiques les receptes contra el dèficit públic. Fa mesos que els mitjans de comunicació repetien que tots ens havíem d’estrényer el cinturó per a eixir de la crisi. Missatge promogut per la dreta, acceptat per grans sector de l’esquerra, incloent el govern socialista espanyol. El dèficit de l’estat ocorre quan éste es gasta més del que ingressa a partir de les aportacions tributàries. Per a la Comissió Europea tota despesa pública és roïna i cal reduir-la, així com també cal reduir els impostos. La Comissió assumix que a menys despesa pública n’hi haurà més fons per al sector privat, considerant que el sector públic i privat competixen pels recursos. de la insuficient demanda. Aplicant els recursos a una despesa pública que incidisca en les empreses i famílies, en compte de grans esdeveniments: Fòrmula 1, Copa Amèrica, etc., aconseguirem que s’incremente la demanda. La despesa pública al crear ocupació genera salaris i millora la capacitat adquisitiva dels treballadors i les seues famílies.

Reduir la despesa pública ara és retardar la recuperació econòmica
Esta despesa pública és també necessària perquè la productivitat del sector privat augmente. No sols l’educació (que determina una força de treball, amb qualificacions que permeten una elevada productivitat) sinó tambè els servicis públics de l’estat del benestar (escoletes infantils i servicis domiciliaris, que faciliten la integració de les dones al mercat laboral) i que són inversions de futur per al país, perquè permeten augmentar el nombre de treballadors que creen riquesa, paguen impostos i cotitzen a la Seguretat Social. Per estes raons, el grup municipal Compromís per Paiporta (Bloc-Projecte Obert) va presentar en el ple del mes de maig una moció pel Manteniment dels Drets Socials i Laborals per a rebutjar les mesures proposades pel President del Govern, adreçades a suprimir la retroactivitat en el pagament de les ajudes de la Llei de Dependència, eliminar les ajudes a les famílies, suspensió dels augments de les pensions, reducció del sou dels funcionaris, ajudes al desenvolupament i la inversió pública. Reduir la despesa pública ara és retardar la recuperació econòmica.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

El sector privat necessita inversions públiques com: comunicacions, transports, educació, I+D i altres despeses que milloren l’eficiència econòmica del país. Per tant la despesa pública i privada són complementàries en l’objectiu comú d’augmentar l’eficiència econòmica. En el moment actual de Gran Recessió el fet que les fàbriques estan infrautilitzades és perquè no n’hi ha prou demanda del seus productes, sent urgent que la despesa pública augmente (augmentará el dèficit públic que reduirem en èpoques de creixement econòmic) per a corregir el problema
www.blocpaiporta.com blocpaiporta@gmail.com

Açò és un Projecte Obert

96 397 40 46 - 96 397 12 22

www.isabelmartingomez.blogspot.com isabelmartin@aytopaiporta.es

Paiporta

Julio 2010

El pasado 12 de Mayo el Presidente del Gobierno hacía públicas las recetas contra el déficit público. Hace meses que los medios de comunicación repiten que todos tenemos que apretarnos el cinturón para salir de la crisis. Mensaje promovido por la derecha, aceptado por grandes sectores de la izquierda, incluyendo el gobierno socialista español.

AUMENTAR EL GASTO PUBLICO Y EL DÉFICIT, REDUCIRÁ EL DESEMPLEO

integración de las mujeres al mercado laboral) y que son inversiones de futuro para el país, pues permiten aumentar el número de trabajadores que crean riqueza, pagan impuestos y cotizan a la seguridad social. Por estas razones el grupo municipal Compromís per Paiporta (Bloc-Projecte Obert) presentó en el pleno del mes de mayo una moción por el Mantemiento de los Derechos Sociales y Laborales para rechazar las medidas propuestas por el presidente del gobierno, dirigidas a suprimir la retroactividad en el pago de las ayudas de la Ley de Dependencia, eliminar las ayudas a las familias, suspender el incremento de las pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, ayuda al desarrollo y la inversión pública. Reducir el gasto público ahora es retrasar la recuperación económica.

El déficit del estado ocurre cuando éste se gasta más de lo que ingresa a partir de las aportaciones tributarias. Para la Comisión Europea todo gasto público es malo y hay que reducirlo, así como también hay que reducir los impuestos. La Comisión asume que a menos gasto público habrá mas fondos para el sector privado, considerando que el sector público y privado compiten por los recursos.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

El sector privado necesita inversiones públicas como comunicaciones, transportes, educación, I+D y otros gastos que mejoran la eficiencia económica del país. Por lo tanto el gastos público y privado son complementarios en el objetivo común de aumentar la eficiencia económica. En el momento actual de Gran Recesión el hecho de que las fábricas están infrautilizadas es porque no hay suficiente demanda de sus productos, siendo urgente que el gasto público aumente (aumentará el déficit público que reduciremos en épocas de crecimiento económico) para corregir el problema de la insuficiente demanda. Aplicando los recursos a un gasto público que incida en las empresas y familias, en lugar de grandes eventos: Fórmula 1, Copa América, etc., conseguiremos que se incremente la demanda. El gasto público al crear empleo genera salarios y mejora la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sus familias. Este gasto público es también necesario para que la productividad del sector privado aumente.

Reducir el gasto público ahora es retrasar la recuperación económica.
No sólo la educación (que determina una fuerza de trabajo, con cualificaciones que permiten una elevada productividad) sinó también los servicios públicos del estado del bienestar (escuelas infantiles y servicios domiciliarios, que facilitan la
www.blocpaiporta.com blocpaiporta@gmail.com

Açò és un Projecte Obert

Diario Público 16-05-2010

96 397 40 46 - 96 397 12 22

www.isabelmartingomez.blogspot.com isabelmartin@aytopaiporta.es