You are on page 1of 12

NA GORĄCO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
maj 2009, nr 7(52) BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ODKOMARZANIA
Od 20 do 23 lipca w godzinach wie-
czornych 18.00 - 22.00 przeprowa-
gazetainformator.pl

ISSN: 2080-3664 dzona zostanie w całości akcja od-

nr 9 (71)
komarzania na terenie gmin: Kuźnia
Raciborska, Nędza, Krzyżanowice,
Krzanowice oraz Miasta Racibórz.
Podczas wykonywania zabiegów de-
LIPIEC 2010 zynsekcyjnych zaleca się m. in. ogra-

GAZETA
niczenie przebywania na otwartym
terenie oraz unikania spożywania
posiłków na wolnym powietrzu. Za-

BEZPŁATNA biegi dezynsekcyjne wykonane zo-


staną przez profesjonalne firmy po-
siadające stosowne uprawnienia.
więcej na raciborz.com.pl

SPORT: Zdobył 3 ROZRYWKA: Festyn Razem z temperaturą,


rośnie potrzeba
medale herbowy raciborzan na
przebywanie wśród
Krystian Pilszak, W dniach 17-18 lipca na zieleni miejskiej.
reprezentant Polski z boisku sportowym LZS Miasto jednak na
Raciborza przywiózł ze sobą Pawłowiczki odbył się okres wakacyjny
z XIII Mistrzostw Europy festyn upamiętniajacy zaplanowało
Osób po Przeszczepie Serca nadanie herbu gminie. szereg remontów,
i Płuc w Lekkoatletyce Absolutną gwiazdą które obejmą
Pływaniu i Kolarstwie w wieczoru był Damian raciborskie parki:
Szwecji trzy medale: wyścig Holecki, będący Roth, Zamkowy
kolarski na dystansie wykonawcą takich i Jordanowski.
20km- brąz, duathlon (bieg utworów jak: „Czerwone Wyremontowanymi
na 1600m + czas wyścigu)- róże”czy „Po prostu placami, mieszkańcy
brąz, siatkówka - srebro. dziękuję”. cieszyć się będą mogli
dopiero po wakacjach.

RACIBÓRZ

Bulwary winem płynące


obszerny śmietnik. 50 zł, za picie alkoholu w miej-
Nie można powiedzieć, że scu publicznym – 100 zł, za za-
rankiem po młodzieży nie ma ani kłócanie ciszy nocnej – 200 zł.
śladu. Park zasypany jest butel- Czasem w zależności od sytuacji
kami i petami. Sprzątaniem ca- policja i straż miejska wręcza de-
łego Parku Zamkowego zajmuje likwentowi jedynie pouczenie, a
się Przedsiębiorstwo Komunal- w skrajnych przypadkach kieru-
ne w Raciborzu, jednak na czas je sprawę do sądu. Jak tłumaczy
remontu,o sprzątanie terenu re- sierżant Edward Kowalczyk z ra-
nowowanego zadbać miał wyko- ciborskiej policji:- Osoby, które
nawca prac, który jednak nie na- nie ukończyły 17. roku życia, nie
dąża z usuwaniem śmieci. Trawa mogą być karane. Musimy od-
spod śmieci z dnia na dzień jest wieźć je do domu, a ich przypa-
mniej widoczna, bo pozostawia- dek przekazać policyjnemu Wy-
nych butelek i puszek ciągle działowi ds. nieletnich. Policja
przybywa. twierdzi, że patroli w godzinach
Rozwiązaniem byłoby częst- wieczornych jest tyle, że nic złego
sze wręczanie mandatów za picie się nie dzieje. Rzecznika Urzędu
w parkach i śmiecenie, jednak Miasta natomiast podkreśla, że
Raciborskie parki - miejsca wypoczynku mieszkańców wieczorami stopniowo jest to możliwe dopiero w sytu-
acji przyłapania osoby pijącej
bezpieczeństwo w raciborskich
parkach gwarantowane jest przez
zamieniają się w młodzieżowe meliny na otwartym powietrzu. na gorącym uczynku. To z ko- kamery.
lei okazuje się trudne, bo liczba Niestety odnawiany właśnie
ANNA BUREK wykonania których Miasto przy- – towarzyszy im często piwko za- patroli na ulicach Raciborza nie Park Zamkowy nie jest objęty
gotowywało się od 2007 roku. pakowane w papierową torebkę jest adekwatna do ilości miejsc monitoringiem, nie zakłada też
Inwestycja przebudowy Par- Na razie zerwana została głównie lub wino przelane do plastikowej publicznych, w których młodzież tego zatwierdzony projekt Bul-
ku Zamkowego kosztować bę- nawierzchnia ciągów pieszych, butelki. Młodzieży nie można ni- „imprezuje”. - Staramy się żeby warów Nadodrzańskich. Prezy-
dzie Miasto 1,2 mln zł. Nie za- co jednak nie odstrasza racibo- czego zarzucić poza zakłócaniem wieczorami na mieście były dwa dent w przyszłości planuje mon-
kłada jednak żadnych żadnych rzan. Całymi dniami można w ciszy nocnej. Bezkarni młodzi z patrole, ale teraz w okresie wa- taż kamer, który uzależniony jest
środków ostrożności przed ak- parku spotkać rodziny z dzieć- kreatywnością adaptują pomni- kacyjnym jest to trudne, bo wia- jednak od kondycji finansowej.
tami wandalizmu czy libacjami mi czy rowerzystów. Po zmroku ki znajdujące się w parku na domo, że jest sezon urlopowy– Na razie wszystko wskazuje na
młodzieży. sytuacja ulega zmianie: znikają wygodne siedziska, kładkę nad mówi st. insp. Andrzej Łaba ze to, że pięknie odnowione bulwa-
W listopadzie ma nastąpić spacerujący raciborzanie, a na Odrą na ścianę wspinaczkową, a Straży Miejskiej. ry będą kolejnym miejscem noc-
otwarcie długo oczekiwanych ich miejsce pojawiają się grupki trawniki na czas spontanicznych Za zaśmiecanie terenów miej- nych imprez bezkarnie pijącej w
Bulwarów Nadodrzańskich, do młodzieży, w dodatku nie same imprez zamieniają się w całkiem skich grozi mandat wysokości parku młodzieży.

RACIBÓRZ RACIBÓRZ
Cena placu Długosza spadła prawie o połowę walczymy z komarami - Łężczok nie
10 sierpnia odbędą się kolej- przetarg został odwołany, gdyż Długosza w trybie rokowań. Ce- Województwo śląskie rozpo- marzone zostaną przede wszyst-
ne rokowania na sprzedaż pla- potencjalny inwestor chciał do- na spadła prawie o połowę. W częło walkę z dokuczliwymi owa- kim tereny znajdujące się przy
cu Długosza w Raciborzu. Cena kładniej zapoznać się z wyni- sierpniowych rokowaniach in- dami. - W naszym regionie akcja różnego rodzaju ciekach, poto-
rokowań wyniesie 8 mln zł. kami badań gruntu. Następna westorzy będą mogli nabyć nie- odkomarzania również w ciągu kach i rzekach. Wiadomo także,
Podczas pierwszego przetar- próba sprzedaży również zakoń- ruchomość za 8 mln zł. Takiej najbliższych dni zostanie prze- że Rezerwat Łężczok i tereny przy
gu plac Długosza wyceniono na czyła się fiaskiem, chociaż ce- wyceny dokonał rzeczoznawca, prowadzona- informuje Krzysz- Polderze Buków nie mogą zostać
15 mln zł. Konkurs nie został na nieruchomości spadła o 1,5 który w maju b.r. ustalił cenę o tof Szydłowski, kierownik Powia- odkomarzone, gdyż objęte są one
rozstrzygnięty ze względu na mln zł. Teraz zdecydowano o wysokości 941 zł/ m2. towego Centrum Zarządzania programem Natura 2000.
brak zainteresowanych. Kolejny podjęciu próby sprzedaży placu p Kryzysowego w Raciborzu. Odko-
p
R E K L A M A
R E K L A M A
 WIADOMOŚCI Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator
POWIAT RACIBÓRZ
Kolejna próba sprzedaży
starego szpitala nieudana? W 17 dni z Raciborza na Hel
8 lipca Szymon Jęczmionka, Szymon Szymiczek i Mateusz Staszek wyruszyli
Na 6 lipca w Starostwie Powia- nie przyniosło zmiany właściciela,
towym zaplanowano rokowania w
sprawie sprzedaży starego szpita-
na szpital nie znaleźli się chętni.
Kolejne rokowania wyznaczono na
z Raciborza. Ich celem jest Hel i chęć niesienia pomocy choremu Tymkowi. Na
la przy ul. Bema. Niestety owe nie 6 lipca, ale wszystko wskazuje na przebiegnięcie całej trasy chłopcy dali sobie 17 dni.
odbyły się, gdyż po raz kolejny nie to, że i tym razem nieruchomość
było chętnych na jego zakup. nie znajdzie nabywcy. Warunkiem Szymon Jęczmionka, Szymon

FOT. ARCH.
Poprzednie próby sprzedaży uczestnictwa w rokowaniach było Szymiczek i Mateusz Staszek z
starego szpitala również zakoń- wpłacenie przez zainteresowanych Raciborza wyruszyli 8 lipca. W
czyły się niepowodzeniem. Po nie- 550 tys. zł zaliczki w terminie do 17 dni chcą dotrzeć na Hel. Pod-
udanych przetargach we wrześniu 1 lipca. Tymczasem jak informuje czas całego biegu w poszczegól-
i grudniu ubiegłego roku, zarząd Karolina Kunicka, rzecznik pra- nych miejscowościach będą pro-
powiatu podjął decyzję by zbyć sowy starostwa, żadne pieniądze wadzić kwestę na rzecz chorego
nieruchomość w drodze rokowań. z tego tytułu na konto powiatu nie na mukowiscydozę Tymoteusza
Potencjalnych inwestorów miała wpłynęły. Rokowania nie odbyły Bugli. Do tej pory chłopcy prze-
przyciągnąć cena wywoławcza ob- się, a stary szpital nadal pozosta- biegli około 500 km. - Cała na-
niżona z 9 do 5,5 mln zł. Pierwsze je niezagospodarowany. sza trójka na co dzień trenuje
podejście do rokowań w marcu br. ps bieganie w klubie MKS Victo-
ria Racibórz. Pomysł organizacji
POWIAT RACIBÓRZ biegu przyszedł nam do głowy
pod koniec ubiegłego roku. Or-
O zbiorniku w starostwie ganizujemy bieg z Raciborza na
Hel, aby zgromadzić pieniądze
Przyśpieszenie tempa regu- do spraw budowy Zbiornika Raci- na leczenie dla chorego na mu-
lacji stanów prawnych gruntów bórz i Krzysztof Nowak - dyrektor kowiscydozę Tymoteusza Bugla,
rolnych, których pozyskanie jest Wydziału Nadzoru Prawnego Ślą- który potrzebuje wsparcia du-
niezbędne do realizacji suchego skiego Urzędu Wojewódzkiego. chowego i finansowego do walki pę z Raciborza niezwykle ciepło czyna być coraz bardziej uciąż-
polderu Zbiornika Racibórz, by- Podczas spotkania ustalono, z chorobą - mówią. Biegną eta- np. na końcu piątego etapu na liwy dla obolałych stawów. Jed-
ło tematem lipcowego spotkania że prawnie przeanalizowana zo- pami i zatrzymują się w różnych chłopaków czekała miła niespo- nak mimo tych przeciwności nie
wojewody śląskiego Zygmunta stanie możliwość zamiany grun- miejscowościach aby wypocząć. dzianka. Powitał ich wójt gminy poddają się. Czeka ich jeszcze
Łukaszczyka z rolnikami z gminy tów na te, które wskazują rolni- Pierwszym celem był Kędzie- Kraszewice, od którego dostali bardzo długa droga, jednak ma-
Krzyżanowice. cy, a które są własnością Skarbu rzyn Koźle, następnie Ozimek, pamiątkowe medale i prowiant. ją bardzo dobrą motywację: chęć
Spotkanie odbyło się w Staro- Państwa. Wojewoda zorganizuje Bogacica, Bolesławiec, Krasze- Są już prawie na półmetku. Upał niesienia pomocy.
stwie Powiatowym w Raciborzu, a spotkanie w tej sprawie z Agen- wice itd. Ludzie przyjmują eki- daje w kość, a twardy asfalt za- p
wzięli w nim udział także zastęp- cją Własności Rolnej Skarbu
cy starosty raciborskiego Norbert Państwa w przyszłym tygodniu i RACIBÓRZ
Parys oraz Andrzej Chroboczek, poinformuje zainteresowanych -
wójt Gminy Krzyżanowice Leo-
nard Fulneczek, Andrzej Szcze-
ponek - pełnomocnik wojewody
za pośrednictwem starosty raci-
borskiego - o ustaleniach.
ps
Pedagogika wciąż oblegana,
R E K L A M A
historyków coraz mniej
Pierwszy nabór do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej został zakończony.
Podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem wśród
maturzystów cieszy się pedagogika resocjalizacyjna.
Pedagogika resocjalizacyj- matyce, automatyce i robo- kładnie jeszcze nie wiadomo,
na to od kilku lat hit rekru- tyce nie ma bezrobotnych, są gdyż w tej chwili harmono-
tacji w Państwowej Wyższej za to po pedagogice. Na do- gram znajduje się u prorek-
Szkoły Zawodowej w Racibo- datek są gorzej wynagradza- tora. Dyrektorzy wszystkich
rzu. Kierunek ten cieszy się ni. Nowością w tym roku w wydziałów muszą go zatwier-
dużą popularnością również raciborskiej PWSZ jest spe- dzić. Jednak prawdopodob-
wśród tegorocznych matu- cjalność „edukacja medial- nie drugi nabór odbędzie się
rzystów. Od kilku lat spada na” na kierunku pedagogi- na wszystkie kierunki - infor-
także zainteresowanie kie- ka. Niestety zainteresowana muje Elżbieta Pidek z Działu
Gazeta - Informator runkami takimi jak historia tą specjalnością była tylko Rekrutacji PWSZ. W drugim
czy automatyka i robotyka. W jedna osoba. Na złożenie de- naborze na pewno największe
Redakcja
tym roku na oba te kierunki klaracji kandydaci z pierw- szansę będą mięli kandyda-
tel. 32 414 90 30, 604 491 780, chętnych było niespełna 40 szego naboru mają czas do ci na kierunki matematyczne
519 188 998 osób. Kandydaci na studen- końca lipca, gdyż w sierpniu oraz historycy.
redaktor naczelny: Ireneusz Burek, tów zapomnieli, że po mate- rusza już drugi nabór. - Do- p
zespół redakcyjny: Wanda Gozdek, Paulina
Krupińska, Paweł Strzelczyk, Anna Burek

PORADY PRAWNE:
stała współpraca: Adrian Behr,
Agnieszka Gogolewska, Bartosz Kozina,
Krystian Niewrzoł
dział techniczny: tel. 32 414 90 30, 32 415 98 18 Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe
Paweł Sroka Zastaw obok użytkowania, służebności, hipoteki oraz spółdzielczego własnościowego
dział marketingu: Barbara Mikołajczyk - Frydryk prawa do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe. Polski kodeks cywilny zakłada podział
509 381 263 zastawu na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest zastaw na rzeczach ruchomych.
Jest to jedna z form zabezpieczeń rzeczowych oraz zabezpieczeń wierzytelności. Zastaw może
Wydawca: być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych. Nie może być zabezpieczeniem nieruchomości,
Raciborskie Media ponieważ do tego służy hipoteka. Zastaw jest prawem akcesoryjnym, jego istnienie jest zależne
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12, od istnienia wierzytelności, co oznacza, iż wraz z zaspokojeniem wierzyciela, zastaw upada.
Przedmiotem zastawu mogą być tylko rzeczy, które przedstawiają jakąkolwiek wartość majątkową
tel. 32 414 90 30, 502 213 122,
oraz współwłasność rzeczy ruchomej, ale tylko wtedy, gdy dana rzecz została wydana wierzycielowi
www.raciborskiemedia.pl
i pozostali współwłaściciele rzeczy zgodzili się na obciążenie jej prawem zastawu. Realizacja prawa
biuro@raciborskiemedia.pl zastawu polega na uzyskaniu tytułu wykonawczego i przeprowadzeniu na jego podstawie egzekucji,
reklama i marketing: 519 188 998, czyli prawomocnego orzeczenia sądowego, ugody przed sądem lub mediatorem. Do ustanowienia
zastawu może dojść także z ustawy (na mocy szczególnych przepisów). Przysługuje na przykład
Wszystkie prawa autorskie do opracowań wynajmującemu na zabezpieczenie czynszu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do
graficznych reklam zastrzeżone. przedmiotu najmu. Drugą kategorią zastawu przewidzianą w kodeksie cywilnym jest zastaw na
prawach. Chodzi o prawa zbywalne, które mogą być przedmiotem obrotu, jak np. udział wspólnika
druk: AGORA-Poligrafia, Tychy w sp. z o.o., akcje, prawo do patentu, prawo do znaku towarowego.

Wszystkie atuty w ręku Zadać pytanie można


poprzez formularz
umieszczony w artykule na
Gazeta – Informator >> Lipiec 2010, nr 9 (71) WIADOMOŚCI 
KUŹNIA RACIBORSKA KUŹNIA RACIBORSKA

Wąskotorówka wabikiem Nowe zatoczki


autobusowe w Kuźni
na turystów O modernizację skrzyżowania ulic Moniuszki i
Skansen Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach to miejsce, które wciąż Świerczewskiego, o remont nawierzchni i powstanie
przyciąga niezliczone rzesze turystów. zatoczek autobusowych na Osiedlu dopytywał się
radny Piotr Klichta.
Historia kolei wąskotoro- Dziś rudzka wąskotorów- ławeczki oraz dworcowy bufet.
wej w Rudach sięga 1899 r. ka znów tętni życiem. Liczne Nie brak też - co nieraz budzi Ulica Świerczewskiego jest By przystąpić do prac mo-
To właśnie 25 marca tego ro- atrakcje, jakie czekają odwie- uśmiech na twarzach space- najdłuższym odcinkiem na dernizacyjno-budowlanych,
ku rozpoczęła się eksploatacja dzających to istne muzeum na rujących po skansenie - pro- kuźniańskim Osiedlu. Prob- a zarazem rozwiązać prob-
odcinka Gliwice Trynek-Rudy. wolnym powietrzu sprawia, że pagandowych haseł, z którymi lem pojawia się, gdy część lem braku funduszy, mia-
Stacja była jedną z najwięk- tygodniowo skansen odwiedza stykano się niemal na co dzień drogi zajmuje zatrzymują- sto złożyło odpowiedni wnio-
szych, jakie znajdowały się na kilkaset osób. Prócz przejazdu w okresie Polskiej Rzeczypo- cy się na przystanku auto- sek o pozyskanie środków z
całej trasie przejazdu wąskoto- koleją na odcinku Rudy-Pa- spolitej Ludowej. bus. W tej sytuacji maleje Unii Europejskiej. Projekt
rowego pociągu. Tu znajdowa- proć i Rudy-Stanica, turyści Skansen - za wyjątkiem już nie tylko szerokość dro- nie zyskał jednak akcepta-
ły (i znajdują się do dziś) licz- mogą liczyć na szereg innych poniedziałków - czynny jest gi, ale zmniejsza się także cji, w związku z czym musia-
ne bocznice, rampa towarowa atrakcji, do których niewątpli- codziennie. Pociąg odjeżdża widoczność, co uniemożliwia no odejść od kwestii remon-
oraz peron osobowy. W 1901 wie należy m. in. przejazd ręcz- w kierunku Paproci o godz. sprawne ominięcie stojącego tu nawierzchni i przebudowy
r. linię przedłużono do Papro- ną drezyną, czy jazda konna. 12:00 i 15:00. Dodatkowe kur- na przystanku pojazdu ko- wspomnianych skrzyżowań.
ci. W roku następnym kolej Podczas, gdy z tej pierwszej sy (po uprzedniej rezerwacji) munikacji miejskiej. Burmistrz zaznaczyła, że
dojeżdżała już do Markowic, opcji korzystają niejednokrot- odbywają się według ustalo- Rozwiązaniem tego proble- prace rozpoczną się w trakcie
by w 1903 r. zakończyć bieg nie całe rodziny, drugi model nego wcześniej planu. Wszel- mu byłoby wybudowanie za- wakacji. - Bardzo bym chcia-
w podraciborskiej Płoni. Dłu- relaksu preferują głównie naj- kie dodatkowe informacje na toczek autobusowych. Do ich ła - mówiła Rita Serafin - by
gość całego odcinka wynosiła młodsi. Chętni mogą również temat rudzkiej kolejki można powstania (wraz z remontem - ze względu na bezpieczeń-
54 km. Co z tego zostało do - w towarzystwie przewodnika na bieżąco sprawdzać na ofi- całej ul. Świerczewskiego oraz stwo dzieci i młodzieży idącej
dziś? Obecnie kolejka porusza - zwiedzić lokomotywownię, w cjalnej stronie zabytkowej sta- modernizacją skrzyżowań ulic do szkoły - remont ukończo-
się po torach o łącznej długoś- której zgromadzony jest tabor cji pod adresem www.kolejka- Moniuszki-Świerczewskiego- ny został do 1 września.
ci 7 km (2,5 km do Paproci i kolejowy. Na terenie zabytko- rudy.pl. Działkowców), miasto szyku-
4,5 km do Stanicy). wej stacji znajdują się stylowe BAK je się już kilka lat. BAK

KUŹNIA RACIBORSKA
Bezdomne na wakacje ni Raciborskiej zgłoszono kilka
sytuacji porzucenia zwierząt.
udało się już odnaleźć.
Jak mówi Aleksander Jan-
im pomóc - tłumaczy. - Nieste-
ty jako Urząd Gminy, nie mamy
W okresie wakacyjnym wzra- zwierzęta, umieszczają je w spe- Ostatnia miała miejsce 16 lip- kowski z Referatu Gospodar- możliwości zabezpieczania takich
sta liczba bezdomnych zwierząt cjalnych hotelach. Niestety roś- ca. O godzinie 8:00 młody męż- ki Nieruchomości, Rolnictwa i sytuacji, ale pomaga nam w tym
błąkających się po ulicach i po- nie liczba przypadków, kiedy czyzna zaobserwował dwoje błą- Ochrony Środowiska: - Takie rybnickie Schronisko Dla Bez-
dwórkach. Tylko nieliczni właś- czworonożni przyjaciele wypro- kających szczeniąt w okolicach zwierzęta pozostawione samym domnych Zwierząt. Razem do-
ciciele czworonożnych przyjaciół wadzani są po prostu daleko od peronów Dworca PKP. Jednak sobie, porzucone, mają wzmożo- kładamy wszelkich starań, żeby
zapewniają swym pupilom właś- domu, by już nigdy więcej go nie natychmiastowa interwencja ną czujność i nie reagują na pró- skutecznie reagować na każde
ciwą opiekę podczas urlopu. zobaczyć. służb Urzędu Gminy w Kuź- by nawoływania, co więcej, ucie- ewentualne zgłoszenie - dodaje.
Ci naprawdę dbający o swe W ostatnim tygodniu, w Kuź- ni, nie pomogła, bo zwierząt nie kają przed ludźmi, którzy chcą ab
R E K L A M A
 ROZRYWKA Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator
REGION RACIBÓRZ

Ogłoszono konkurs Przebudowa Parku


Jordanowskiego w Raciborzu
„Przyjazna wieś” Opracowany został projekt przebudowy ogródka
Jordanowskiego w Raciborzu. Znajdą się w nim place
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs„Przyjazna wieś” na najlepszy
projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu zabaw dla dzieci oraz miejsca odpoczynku i rekreacji
środków unijnych. dla dorosłych.
Celem konkursu jest pro- stosowanych przy realizacji pro- skiego Województwa Śląskiego. Prace obejmą zagospodaro- 15 lat, dla osób starszych oraz
mocja innowacyjnych i efektyw- jektu technik, funkcjonalność, Regulamin konkursu oraz wanie terenu zlokalizowanego dzieci z zaburzeniami rozwoju.
nych projektów o charakterze stopień wykorzystania inwe- formularz zgłoszeniowy za- w południowo-zachodniej czę- Znajdzie się też specjalna stre-
infrastrukturalnym o zasię- stycji po zakończeniu projektu, mieszczono na stronie KSOW. ści parku, tj. pomiędzy ogro- fa przeznaczona do ćwiczeń
gu lokalnym, regionalnym lub użyteczność i dostępność dla Szczegółowych informacji dzeniem od strony ul. Winnej dla dzieci i dorosłych. Cały te-
transregionalnym. Do udziału osób niepełnosprawnych, a tak- udziela Sekretariat Regionalny a górką saneczkową. Przebudo- ren będzie oświetlony, umożli-
zaproszeni są wszyscy benefi- że wpływ projektu na rozwój go- KSOW (tel. (32) 77 40 549 lub wa polegać będzie na demon- wiając bezpieczne korzystanie z
cjenci, którzy zrealizowali pro- spodarczy regionu, w tym two- (32) 77 40 534, adres mailowy: tażu istniejących, wyeksploato- ogródka po zmroku.
jekty wspierające rozbudowę rzenie nowych miejsc pracy. ksow@silesia-region.pl). wanych urządzeń, wydzieleniu Projekt podzielony został
infrastruktury technicznej lub Konkurs realizowany jest w p stref rekreacyjno-zabawowych, na cztery poszczególne zada-
społecznej na obszarach wiej- dwóch etapach: regionalnym i które zostaną wyposażone w nia, umożliwiające etapowe
skich, współfinansowane z po- ogólnopolskim. Do etapu ogól- Zgłoszenia przyjmowane są do odpowiednie elementy: zestawy wykonanie robót. W tym roku
akcesyjnych funduszy Unii Eu- nopolskiego zostaną zakwalifi- 31 sierpnia 2010 pod adresem: zabawowe (Wesołe Podwórko, zostanie wykonany pierwszy
ropejskiej, tzn. począwszy od 1 kowane projekty, które zajęły Sekretariat Regionalny KSOW Domek), 2 podwójne huśtawki etap inwestycji. Prace ruszą z
maja 2004 roku. I miejsca w etapach regional- Województwa Śląskiego (w tym tzw. ważka), karuzela początkiem września. W bu-
Przy ocenie zgłoszonych nych. Organizacją konkursu słupowa, zestaw zabawowy do dżecie miasta na tę cześć in-
Wydział Terenów Wiejskich
projektów pod uwagę wzięte w Województwie Śląskim zaj- wspinaczki. Wykonane zostaną westycji zabezpieczono około
zostaną m.in. pomysłowość, muje się Sekretariat Regional-
Urząd Marszałkowski również nowe alejki, które bę- 300 tys. zł.
modelowość (wzorcowość), in- ny KSOW w Wydziale Terenów
Województwa Śląskiego dą oddzielały od siebie 4 strefy:
nowacyjność wynikająca z za- Wiejskich Urzędu Marszałkow-
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice dla dzieci w wieku 3-7 lat, 7- p

RACIBÓRZ

W Parku Roth powstaje

FOT. ADRIAN BEHR


Rajska Plaża
Palmy, piasek, zjeżdżalnie, waterball, stoiska gastronomiczne, przelot balonem - te
wszystkie atrakcje czekają na mieszkańców Raciborza jeszcze tego lata w Parku
Roth. Wszystko to za sprawą Rajskiej Plaży pubu Vinyl, która od kilku dni budowana
jest w centralnej części parku.
Prace nad budową plaży do- Rajska Plaża to ciąg dalszy Be- plażowej. Na stronie plazaradosci.
biegają końca. Wkrótce nastą- ach Party, które niedawno odby- pl internauci będą mogli głosować
pi wielkie otwarcie Rajskiej Pla- wało się w pubie Vinyl przy ulicy na najlepszą imprezę plażową te-
ży, podczas którego każdy będzie Klasztornej w Raciborzu. Rajska go lata. W ubiegłym roku inter-
mógł bezpłatnie przelecieć się Plaża będzie otwarta codziennie nauci wybrali Chorzów. Kto wie?
balonem. Wszyscy z pewnością od godziny 12.00 tak długo, jak Może w tym roku najlepszy okaże
dowiedzą się kiedy otwarcie bę- pozwoli na to pogoda. Nad bez- się Racibórz. - Mamy nadzieję, że
dzie miało miejsce, gdyż kilka pieczeństwem przy zabawie w znajdziemy się na mapie Reddsa
dni przed wydarzeniem nad Ra- waterball będą czuwać ratowni- i wygramy w rankingu. Wtedy to
ciborzem będzie latał samolot z cy. Dzieci będą mogły za darmo właśnie w naszym mieście Redd’s
wielkim banerem reklamującym pograć na playstation oraz poba- zorganizuje wielką plażową im-
imprezę. - Plaża tworzona była wić się na dmuchanej zjeżdżalni. prezę. Zapraszamy więc do Parku
głównie z myślą o dzieciach, gdyż - Cała impreza, która miejmy na- Roth na liczne imprezy z DJ-ami
właśnie dla nich przygotowaliśmy dzieję potrwa całe wakacje będzie i muzycznymi zespołami. Myślę,
najwięcej atrakcji. Jednak doro- utrzymana w karaibskim klima- że odwiedzenie Rajskiej Plaży jest
śli również znajdą tutaj coś dla cie. Będą palmy oraz mnóstwo wspaniałą okazją do spędzenia
siebie. Będzie waterball, ogródek piasku - dodaje Malinowski. wolnego czasu w mieście - prze-
gastronomiczny i wiele innych Organizatorzy chcą aby Raj- konuje organizator.
atrakcji - mówi właściciel pubu ska Plaża stanęła w konkursie p
Vinyl oraz organizator imprezy, Reddsa i walczyła z innymi mia-
Tomasz Malinowski. stami o tytuł najlepszej imprezy Rozmawiała Wanda Gozdek

RACIBÓRZ
Rozpoczął się remont nadodrzańskich bulwarów
Wraz z początkiem lipca rozpoczął się remont nadodrzańskich bulwarów. Remont
obejmie m.in. przebudowę ciągów pieszych, placów, oświetlenia oraz małej
architektury. Potrwa do końca października i kosztować będzie miasto ponad 1,2 mln zł.
Do przetargu który miał wy- odcinku od mostu Zamkowego z kilku pomysłów m.in. z przy-
łonić wykonawcę remontu bul- do ul. Brzozowej” obejmuje re- stani nad rzeką Odrą, której bu-
warów stanęły cztery firmy. Wy- mont nawierzchni, punktu wido- dowa kosztowałaby miasto oko-
brano ofertę z najniższą ceną. kowego, oświetlenia parkowego, ło 6 mln zł. Zamiast przystani „z
Firma rozpoczęła już remont. podestu ceglanego oraz budowę prawdziwego zdarzenia” na tere-
Narazie dokonano rozbiórki na- pomostu i placyków wypoczyn- nie lokalizacji naprzeciwko bu-
wierzchni ciągów pieszych, które kowych. dynku byłej wioślarni powstanie
przybiorą postać ciągów pieszo - Przypomnijmy, konkurs na pomost-scena, która służyć bę-
rowerowych. Zadanie pn. „Przy- opracowanie koncepcji zago- dzie za przystań kajakową przy
wrócenie wartości przestrzeni spodarowania bulwarów nad- rzece Odrze i scenę do występów
miejskiej poprzez wielofunkcyjne odrzańskich rozstrzygnięty zo- plenerowych. Remont potrwa do
zagospodarowanie nadodrzań- stał w 2007 roku. Projekt był końca października.
skich bulwarów w Raciborzu na bardzo ambitny. Zrezygnowano p
Gazeta – Informator >> Lipiec 2010, nr 9 (71) SPORT 
RACIBÓRZ RACIBÓRZ

Udany występ Unitek Czy KP Unia zostanie


w czwartej lidze ?
na Słowacji KP Unia Racibórz czeka na
decyzję Związkowego Trybuna-
łu Piłkarskiego PZPN w spra-
przewodniczący Związkowego
Trybunału Piłkarskiego PZPN
wyznaczył na 28 lipca. Jeśli
17 lipca piłkarki RTP Unii Racibórz wystąpiły w międzynarodowym turnieju w wie skargi kasacyjnej dotyczą- Unia spadnie do okręgówki, to

miejscowości Martin na Słowacji. Zespół mistrza Polski rozegrał dwa spotkania. cej trzech punktów za mecz z
Ornontowicami, które walko-
pierwszy mecz zagra 14 sierp-
nia w Lubomi z Silesią, a 21
Z jednego z nich raciborska drużyna wyszła zwycięsko. werem najpierw przyznano a
potem odebrano Unii Racibórz.
sierpnia w Raciborzu ze Star-
tem Pietrowice. Jeśli natomiast
Piłkarki Unii zagrały w pierwszym meczu uległy 2 - 1 Mistrzyń. W pierwszym meczu Jeśli klub z Raciborza je odzy- pozostanie w IV lidze, wówczas
międzynarodowym turnie- Slovanowi Bratislava, a w dru- z mistrzyniami Słowacji Slo- ska, wówczas zagra w IV lidze. zamieni się w terminarzu roz-
ju w miejscowości Martin ko- gim pewnie pokonały węgier- vanem Bratislava trenera za- Jeśli nie, drużynę czekają wy- grywek z Górnikiem Pszów,
ło Żyliny. Pierwotnie w turnie- ską Viktórię FC Szombathely 3 wiodły rutynowane zawodnicz- stępy w okręgówce. Termin który zagra w okręgówce.
ju mistrzyń krajowych miało - 0. Słowaczki grają w rundzie ki: Stobba, Pożerska i Żelazko. rozpatrzenia skargi kasacyjnej
p
wystąpić sześć zespołów. Z awi- wstępnej tegorocznej Ligi Mi- Natomiast na bardzo dobrym
zowanych wcześniej drużyn nie
dotarły mistrzynie Czech, Sło-
strzyń, a węgierki są zespołem
rozstawionym.
poziomie zagrały: Antończyk,
Winczo i Konsek. Drużyna gra-
RACIBÓRZ
wenii i Austrii, które nie przy- Trener Remigiusz Trawiński ła ospale i wolno, a II linia żle
stały na rozgrywanie meczy o
tej porze roku na sztucznej na-
w pomeczowej wypowiedzi pod-
kreślił, że tego typu mecze ma-
funkcjonowała. W efekcie górą
były w tym meczu Słowaczki.
Puchar dyrektora OSiR-u
wierzchni. Nasze piłkarki gra-
ły ze zmiennym szczęściem. W
ją służyć przygotowaniu dru-
żyny do tegorocznej edycji Ligi p wręczony
RACIBÓRZ Najlepszym wędkarzem pod- To właśnie On wrócił do domu z
czas zawodów odbywających się pucharem dyrektora OSiR-u. Na

Artur Noga mistrzem Polski


w Krzanowicach okazał się Hen- drugim miejscu uplasował się
ryk Forajter i to on wrócił do do- Franciszek Przybyła, który zdo-
mu z okazałym pucharem. był 5320 punktów. Trzecie miej-
Na miejsce zawodów o puchar sce zajął Emil Mecner. Kolejne
W ostatnim dniu 86. Lekko- borzanin został powołany przez Podczas odbywających się dyrektora OSIR-u wędkarze wy- miejsca zajmowali Ginter Ka-
atletycznych Mistrzostw Polski Polski Związek Lekkiej Atletyki w dniach 8-10 lipca w Biel- brali prywatne łowisko na terenie sza, Władysław Kurowski, Piotr
w Bielsku-Białej Artur Noga na Mistrzostwa Europy, które sku-Białej mistrzostw kraju, gminy Krzanowice. Na wylosowa- Kasza, Borysewicz Jan, Andrzej
zdobył złoty medal w biegu na będą mieć miejsce w ostatnich reprezentujący obecnie bar- nych przez siebie stanowiskach Żgol, Henryk Bezymski i Le-
110 metrów przez płotki. Raci- dniach lipca w Barcelonie. wy Warszawianki, Artur No- zasiedli już o godzinie 7.00. Każ- szek Piliński. Ogółem nagrodzo-
ga potwierdził znakomitą for- dy z dwudziestu zawodników nych zostało dziesięć pierwszych
FOT. INTERNET

mę. Raciborzanin przy wietrze miał swoje metody. Każda z nich miejsc. Wędkarze otrzymali pa-
-1,0 m/s uzyskał czas 13,51 opłaciła się. - Ryby brały jak ni- rasole, kołowrotki, wędki, kob-
sekund, wyprzedzając dwóch gdy. Najbardziej karpie i kara- ki, latarki i inne przybory węd-
zawodników SL WKS Zawiszy sie - mówią wędkarze. Najlepiej karskie. Organizatorem zawodów
Bygoszcz: Mariusza Kubaszew- poszło Henrykowi Forajterowi, było PZW Koło Wędkarskie dzia-
skego (13,80) oraz Dominika który złowił tylko 5 ryb, jednak łające przy OSiR.
Bochenka (13,98). dostał za nie aż 10500 punktów. p
Wysoka pozycja Artura zo-
stała doceniona przez Zarząd R E K L A M A
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki. Noga znalazł się w gronie
71 zawodników, którzy będą
reprezentowali Polskę podczas
zbliżających się Mistrzostw Eu-
ropy w Barcelonie (27 lipca - 1
sierpnia).
p

R E K L A M A
 publicystyka Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator

Prof. Jan Miodek o Miłoszu - LV


W„Zniewolonym umyśle” Czesława Miłosza pojawia wariant rodzaju żeńskiego się
pojawiał. To była ta cytata i w
tydzień profesor na łamach
portalu wyjaśnia jedno z za-
się zdanie: nie ma tu żadnych cytat - czy jest ono związku z tym: nie mam w tej gadnień nadesłanych przez
poprawne?- pyta Czytelnik. Zobacz, co mówi Prof. Jan pracy żadnych cytat. No ale wie-
my dzisiaj, od kilkudziesięciu lat
Czytelników.

Miodek. absolutnie zwycięski jest rodzaj


męski - jest to ten cytat, więc: w
fot. adrian behr

ANNA BUREK pracy tej nie mam cytatów. Ja,


już rocznik powojenny, ani razu
Anna Burek: Panie Profe- Prof. Jan Miodek: Nie mogę z życiu nie użyłem żeńskiej - ta
sorze, w tekście Miłosza słowo tego potępić. Miłosz był starszy cytata, to był dla mnie zawsze
cytat odmienione jest według ode mnie o 35 lat, więc w cza- rodzaj męski - ten cytat.
paradygmatu żeńskiego - ta cy- sach jego młodości, w czasach
tata. Czy rzeczywiście słowo to międzywojennych, w wydawni- Specjalnie dla raciborzan,
Pytania do profesora można przesyłać na
funkcjonowało kiedyś w rodzaju ctwach poprawnościowych po- prof. Jan Miodek odpowiada
adres anna@raciborz.com.pl, w tytule wiadomości
żeńskim? wojennych i słownikach, ten na nurtujące ich pytania. Co wpisując: Jan Miodek.

600. rocznica zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim


Od kilku lat na polach pod wsią Grunwald w woj. warmińsko-mazurskim 1409 r. do 24 czerwca 1410 r. przekroczyły granicę pruską.
odbywają się rekonstrukcje tej największej - pod względem liczby ludzi - bitwy W tym czasie chciano zmobi-
lizować do walki jak najwięk-
W tym samym czasie naprze-
ciw wyszła potężna armia pod
średniowiecznej Europy. sze siły.
Bitwa pod Grunwaldem
wodzą Ulricha von Junginge-
na.
Wielkie starcie poprzedziło Do bezpośredniego starcia
Przyczyn wojny pomiędzy ły nawet po tym, jak Litwini W 1409 r. za sprawą księ- obustronne pozyskiwanie so- doszło 15 lipca na rozległych
Polską i Litwą a Zakonem Krzy- przyjęli chrzest). W obronie cia Witolda wybuchło an- juszników. Zakon wsparł m. polach pomiędzy Grunwal-
żackim należy doszukiwać się wschodniego sąsiada stanęła tykrzyżackie powstanie na in. Zygmunt Luksemburski dem, Stębarkiem a Łodwigo-
w licznych nieporozumieniach wtedy Polska. Nie angażując Żmudzi. Zakonowi zależało, oraz Świdrygiełło. Strategia wem. Naprzeciw siebie stanęła
- tak politycznych, ideologicz- się w zbrojne zaczepki, wspie- by Polska w tym przypadku wielkiej bitwy zakładała kon- ogromna rzesza ludzi, licząca
nych jak i gospodarczych, do rała Litwę dyplomatycznie. W pozostała neutralna. Wojnę centrację sił polsko-litewskich - zdaniem Mariana Biskupa -
jakich dochodziło na przestrze- państwie krzyżackim zaczęło Jagielle wypowiedział 6 sierp- na południe od granicy Prus, z jednej strony 21 tys. rycerzy
niu kilku dziesięcioleci pomię- wnet narastać przekonanie, nia 1409 r. sam wielki mistrz a następnie przypuszczenie z czarnym krzyżem na habi-
dzy zwaśnionymi stronami. że pokonanie Litwy nie będzie krzyżacki Ulrich von Jungin- ataku na Malbork, będącego tach, a z drugiej - ponad 40
Głównym celem Krzyża- możliwe bez wcześniejszego gen. Wkrótce jednak zdecy- stolicą państwa krzyżackie- tys. wojsk polsko-litewskich.
ków była z początku pogańska rozprawienia się z sąsiadem z dowano się na rozejm, który go. 9 lipca 1410 r. połączone
Litwa (prowokacje nie usta- południa. miał trwać od 8 października wojska polsko-litewsko-ruskie BaK
R E K L A M A
INFORMATOR
Gazeta – Informator >> Lipiec 2010, nr 9 (71)
JEST

CZĘŚCIĄ:

ROZRYWKOWO KULTURALNY
RACIBÓRZ RACIBÓRZ

Big Jump z Klubem Klasycznie na rynku


Do ostatnich sekund wy- lą się przegonić z płyty rynku.

Gaja w Raciborzu
korzystał swój czas estradowy Ostatecznie jednak, zakończyli
zespół Frank Prus Trio, któ- swój występ „Tańcem z szabla-
ry zakończył występ dla raci- mi”, dając za wygraną i ucieka-
borskiej publiczności dopiero jąc ze sceny przed burzą.
wtedy, gdy mocny wiatr zaczął Jak mówi dyrektorka RCK,
chwiać mikrofonowymi staty- Janina Wystub, koncerty Cie-
wami. Grupa grała 17 lipca na szą się dużym powodzeniem.

FOT. ADRIAN BEHR


11 lipca, w niedzielne raciborskim rynku.
Frank Prus Trio swój styl
- Ludzie pytają o to, co będzie
„grane” z tygodnia na tydzień,
popołudnie o godz. 15:00 określa mianem mozaiki. Mu- dopytują o zespoły, które gościł
raciborzanie przyłączyli zyka tworzyła niesamowity ko-
laż z sobotnią pogodą, która
Racibórz w poprzednich latach.
Cieszę się, że nasz trud orga-
się do drugiej edycji akcji zdawała się reagować słońcem, nizacyjny i pieniądze z Urzędu
prowadzonej od 2005 wiatrem i deszczem na kolejne
zmiany w repertuarze grupy.
Miasta nie idą na marne - mó-
wi. Cykl koncertów potrwa do
roku przez Klub Gaja Muzycy śmiali się, że są przy- połowy sierpnia.

w Polsce. Raciborzanie gotowani na każdą ewentual-


ność pogodową i nie pozwo- ab
weszli do wody na RACIBÓRZ
żwirowni na Ostrogu.
Brak kupców na„Lamusie”
WANDA GOZDEK Lipcowej Giełdy Staroci „La- postanowiono zamknąć giełdę,
mus” niestety nie można zali- z powodu niskiej frekwencji ra-
Klub Gaja koordynuje w czyć do udanych. Być może z ciborzan. Wystawcy z okolic, ale
Polsce europejskie wydarzenie powodu wakacji, na giełdę przy- także z Niemiec czy Czech wró-
na rzecz czystych rzek. W całej było jedynie kilku potencjalnych cili do domu z takim samym ba-
Europie, w niedzielę, o tej sa- kupców. Wystawcy jednak dopi- gażem, z jakim jechali do Raci-
mej godzinie wszyscy, uczestni- sali jak zawsze. borza.
cy happeningu weszli do wody. 18 lipca już od godziny 7:00 Organizator planuje kolejne
Tym razem akcja przebiegała rano zewsząd zjeżdżali się wy- Giełdy Staroci „Lamus”, a brak
pod hasłem „Zaadoptuj rzekę”. stawcy, którzy przywieźli ze so- zainteresowania ostatnią giełdą
Koordynatorką akcji w Racibo- bą swoje skarby. Na ponad dwu- tłumaczy trudnym okresem let-
rzu była Iwona Świtała. dziestu stoiskach pojawiło się nim na tego typu przedsięwzię-
Do akcji przyłączyły się niemalże wszystko: od znacz- cia. Być może uda się też zor-
m.in. polskie miasta: Gdańsk, ków pocztowych począwszy, na ganizować kiermasz z samymi
Sosnowiec, Miasteczko Śląskie, książkach czy aparatach foto- książkami i podręcznikami, o
Szczecin, Kraków Zakrzówek, graficznych skończywszy. Nie- które często pytają raciborza-
Kraków, Wrocław, Warszawa stety, zabrakło chętnych do ku- nie.
a także Racibórz. Akcja BIG powania. Już o godzinie 12:00 ab
Racibórz chętnie włącza się oraz organizuje liczne akcje ekologiczne. Ostatnie:
JUMP jest organizowana co 5 Godzina dla Ziemi oraz Ubierz miasto w zieleń.
lat od 2005 do 2015 z powo- nego księgozbioru. - Sprzedaję
du wprowadzenia w 2015 ro- Marek Kamiński, zdobyw- cinki. Ta rzeka to jeden wielki na ogół zbiory w Krakowie i tam
ku Ramowej Dyrektywy Wod- ca dwóch biegunów Ziemi bie- organizm o przemożnym wpły- zauważam zupełnie inną kultu-
nej we wszystkich krajach Unii rze także udział w Big Jumpie. wie na całe państwo. W tej rę zbieractwa. Jest większe zain-
Europejskiej. Wody powierzch- W ostatnim czasie dwukrotnie chwili w Polsce nie ma takiej teresowanie i przychodzą ludzie
niowe powinny do tego czasu przepłynął Wisłę kajakiem, a wizji. Wisła musi odzyskać na- poszukujący konkretnej rzeczy.
osiągnąć dobry stan chemiczny o Wiśle powiedział - Tą rzeką turalne tereny zalewowe i na- Ostatnio przyszedł pan i pytał
i dobry stan ekologiczny. Sta- trzeba się zająć i nie chodzi leżną jej przestrzeń, bo to nie- czy mam coś z Kopernikiem.
rania o czyste rzeki to starania o to, żeby budować wały i od- zwykły fragment natury...”. Michał Pikul Nie wiedziałem o co mu chodzi.
o czyste środowisko naturalne, gradzać się od niej. Trzeba ją W Raciborzu akcja nie mia- Okazało się, że może to być ja-
o rzeki przyjazne i otwarte dla zacząć szanować, wręcz trak- ła zbyt wielu zwolenników- Raciborzanin, studiujący w kaś rzecz, która związana jest
ludzi, podnoszące jakość śro- tować jak partnera, przygoto- pod okiem Straży Miejskiej na Krakowie jest stałym bywalcem z tą postacią, czyli znaczek czy
dowiska. Akcja ma również na wać dla niej wieloletnie plany, akwenie nr 5 równo o 15.00 do tego typu giełd. Tym razem wy- zdjęcie. W Raciborzu sprawa wy-
celu propagowanie oszczędza- a przede wszystkim traktować wody weszło jedynie dziesięć stawiał część swojego półtysięcz- gląda zupełnie inaczej - mówi.
nia wody. jako całość, a nie dzielić na od- osób.
R E K L A M A REGION
Czas na urlop - wakacyjny poradnik nokształcącego jako 4, średniej
szkoły zawodowej 5 lat, szkoły
policealnej 6 lat a studiów ja-
dla pracujących - część 1. ko 8 lat pracy. Okresów tych
się nie sumuje, lecz wybiera się
WANDA GOZDEK bom zatrudnionym na podsta- najbardziej korzystny.
wie umów cywilnoprawnych. W przypadku pracy na wię-
W przypadku pracy na czas cej niż jeden etat, obowiązuje
Lato to czas, kiedy większość określony i nieokreślony podsta- zasada proporcjonalności, np.
z nas wybiera się na zasłużony wę obliczeń stanowi staż pracy. jeśli pracujemy na pół etatu,
urlop. Zanim zabierzemy się za Kiedy jest mniejszy niż 10 lat, należy nam się połowa rocznego
planowanie wakacyjnego wyjaz- przysługuje nam 20 dni urlopu czasu urlopu. Podobnie w przy-
du, sprawdźmy co w tej kwestii w roku, a jeśli pracujemy więcej padku dwóch etatów. Każdy z
mówi Kodeks Pracy. niż 10 lat, wtedy należy nam się dwóch pracodawców zobowią-
Płatny urlop wypoczynkowy 26 dni wolnego. Wyjątkiem są zany jest do udzielenia urlopu
należy się każdej osobie zatrud- tutaj m.in. nauczyciele, sędzio- - zgodnie ze stażem pracy i wy-
nionej na podstawie umowy o wie, policjanci, strażacy, a tak- miarem zatrudnienia. Np. jeśli
pracę. Nie ma tu znaczenia czy że inwalidzi i niepełnosprawni. staż pracy jest dłuższy niż 10
umowa została zawarta na czas Posiadają prawo do dłuższego lat i pracuje w jednym miejscu
określony czy nieokreślony, ani urlopu. Według ustawodawcy, na pełny etat a drugim na pół,
też czy jest to umowa o pracę ukończenie szkoły zasadniczej to u pierwszego pracodawcy na-
tymczasową. Prawo do urlopu lub równorzędnej zawodowej li- leży się 26 dni wolnych, a dru-
nie przysługuje natomiast oso- czy się jako 3 lata, liceum ogól- giego 13 dni.
 ZAPOWIEDZI Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator

ZAPOWIEDZI:
Polsko - Czeski festyn integracyjny w Gorzycach Memoriał im. Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym
Gmina Gorzyce zaprasza na Polsko - Czeski Festyn Integracyjny, który odbędzie Od 31 lipca do 1 sierpnia na hali widowiskowo - sportowej Ośrodka Sportu i Re-
się 25 lipca na polu biwakowym „Europa” w Olzie od godziny 15.00. kreacji przy ul. Łąkowej w Raciborzu odbędzie się Memoriał im. Wł. Pytlasińskiego w
W programie między innymi konkurs polskich i czeskich jednostek straży pożar- zapasach w stylu klasycznym. Zawody posiadają rangę imprezy światowego forma-
nej, występy artystyczne, pokaz ratownictwa drogowego, pokaz samochodów pożar- tu i jak co roku zgromadzą na starcie czołówkę światowych zapasów. Przewiduje się
niczo - gaśniczych oraz zabawa taneczna. udział ponad 35 reprezentacji państwowych. W czasie zawodów dokonane zostanie
uroczyste otwarcie hali widowiskowo - sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ra-
7. edycja festiwalu „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi” ciborzu. Zapaśnicy będą walczyć ze sobą w sobotę już od godziny 9.00 aż do godziny
6-7 sierpnia w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim odbędzie się 7. edycja fe- 20.30, natomiast w niedzielę do godziny 16.00.
stiwalu muzyki reggae pn. „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi”. W piątek jedną z wielu
gwiazd będzie brytyjski wokalista Deadly Hunta, zaś w sobotni wieczór będzie okazją
Taeatr Wodzisławskiej Ulicy na schodach Biblioteki
do wysłuchania m.in. świetnej niemieckiej grupy Jahcoustix. Poza tym wielu zaprzy- W czwartek, 12 sierpnia o godzinie 19.00 na schodach Biblioteki przy ulicy Kas-
jaźnionych artystów, którzy gościli już na festiwalu, a także nowe siły polskiego reg- prowicza w Raciborzu odbędzie się przedstawienie pt. „Teatr z nieba spadł” w wyko-
gae. Wstęp wolny. naniu Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Spektakl wystawiony zostanie w ramach Letniego
Teatru na Schodach.
Michał Blechinger wystąpi w Rudach
Od maja do października w pocysterskim Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w
Solage The Day i Seleah w WCK
Rudach rozbrzmiewać będzie muzyka dawnych i współczesnych mistrzów. A stanie 4 sierpnia o godzinie 19.00 w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się je-
się to, jak co roku, dzięki Festiwalowi „Muzyka w Starym Opactwie”. Koncerty odby- dyny taki koncert w Polsce. Na deskach WCK wystąpią grupy Solage The Day i Se-
wają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. 25 lipca w sanktuarium zaprezentuje leah z Danii, grające Christian metal. Jako support wystąpi zespół Non Conformo.
się Michał Blechinger, wspaniały organista z Opola. Wstęp wolny.

R E K L A M A
KINO
KINO BAŁTYK
RACIBÓRZ
ul. Londzina 13

21.07 - 22.07
godz. 20.00
JUTRO BĘDZIE
FUTRO

22.07
godz. 10.00
ASTRO BOY

23.07 - 29.07
godz. 17.00, 18.30
DZWONECZEK I
UCZYNNE WRÓŻKI

23.07 - 26.07
godz. 20.00
ISTOTA

KLUB KONESERA
27.07
godz. 20.00
WSZYSCY MAJĄ SIĘ
DOBRZE

KINO PRZEMKO
RACIBÓRZ
ul. Londzina 38

23.07
godz. 11.00
MIKOŁAJEK

4.08
$RZWISTALOWE+-4 godz. 11.00
ODLOT

6.08
sprzedaż i montaż godz. 11.00
- 2 zamki
- 3 bolce antywyważeniowe
ALICJA W KRAINIE
- wysokiej klasy blacha stalowa ocynkowana CZARÓW
- duży wybór kolorów i wzorów
Gazeta – Informator >> Lipiec 2010, nr 9 (71) STYL ŻYCIA 
RACIBÓRZ

Targ - takie słyszy się rozmowy


Rozmowy na raciborskich kilogramów warzyw nie nadają-

FOT. ANNA BUREK


targach zawsze stanowiły cych się do zjedzenia dla ludzi,
więc wyrzucanych zwierzętom.
odbicie obecnej sytuacji Ogórki są żółte, a kapusta pę-
miasta: dyskutowano ka z powodu suszy. Takie wa-
rzywa do niczego się już nie
o polityce, koncertach, nadają.Trzeba je wyrzucić albo
kinie. Teraz jednak dać zwierzętom, jeśli ktoś ma.
Straty są ogromne, a klienci
wszelkie pogawędki i tak marudzą i narzekają na
jakość warzyw. Za pietruszkę
zdominował jeden temat: zapłacić trzeba w tym roku o
dlaczego warzywa są tak połowę więcej niż w latach po-
przednich. Horrendalnie wyso-
drogie? kie są jej ceny w marketach.
Za kilogram można zapłacić
Podrożało w tym roku nawet 12 zł. Natomiast fasol-
wszystko: biała kapusta, po- ka szparagowa kosztuje 8 zł
midory, kalafiory, marchewka, za kilogram. Jak mówią han-
ogórki, szczypiorek, koperek, dlarze, jeszcze nigdy nie była
sałata czy młode ziemniaki. tak droga. Problem jest też z
Ceny warzyw przez cały ten se- ziemniakami, które „wyskaku-
zon (od zbiorów 2009 r.) były ją” zielone z pękającej ziemi.
nieco wyższe niż rok wcześniej. Po powodzi, ekonomiści jest trochę taniej, raz drożej sklepach warzywo to już daw- Ich cena także bardzo wzrosła.
Miała na nie wpływ nie tylko podkreślali, że woda zalała – opowiadał w maju Mariusz, no przekroczyło cenę 10 zło- Rok temu za do hurtowni moż-
niesprzyjająca pogoda, ale tak- wiele upraw i że ceny warzyw handlujący na raciborskim tych za kilogram. Drogie są też na była sprzedać ziemniaki za
że powódź. Część pól została mogą pójść w górę, jednak targu. Teraz jest inaczej. Wy- pomidory i ziemniaki. Do tego 20 groszy, w tym roku ich cena
zalana, niszczały uprawy, wy- handlarze nie zauważali wtedy sokie ceny zauważają wszyscy. wszystkiego, dochodzi jeszcze to czterokrotne przebicie, bo aż
stąpiły też trudności z dosta- różnicy. – Ceny zdecydowanie Rok temu pietruszka w hurcie problem z kiepską jakością wa- 80 groszy za kilogram.
wą - niektóre odcinki dróg były nie wzrosły, powiedziałbym ra- kosztowała od 4 do 5 złotych, rzyw. Gospodarze mówią o du-
ab
nieprzejezdne. czej, że ciągle się wahają: raz obecnie – od 7-8 złotych. W żych stratach i całych setkach

POWIAT RACIBORSKI

Sposób na upały w mieście

FOT. ANNA BUREK


ADRIAN BEHR basenu jednak w okolicy znaj-
dziemy wiele kąpielisk. Jedyny
Lipiec w połowie, prognozy dzieć na ławce czy dokarmić problem to dojazd do nich oraz
na ten miesiąc bez zmian. Du- kaczki. Największe oblężenie tłok tam panujący.
żo słońca, wysokie temperatury przeżywa fontanna przy Pla- Według sondy przeprowa-
i niebezpieczeństwo związane z cu Długosza. Całe rodziny ko- dzonej przez Portal raciborz.
promieniami ultrafioletowymi. rzystają z rześkiej wody, robią com.pl, aż 32% raciborzan
W naszym mieście znaleźć zdjęcia dzieciom. Fontanna na spędzi tegoroczne wakacje w
miejsce do odpoczynku to nie ulicy Długiej jest mniej atrak- mieście. Niestety na wakacje
lada wyzwanie. Odpowied- cyjna jeśli chodzi o aktywny zaplanowany został szereg re-
nie miejsce na spacer to par- odpoczynek, jednak wiele dzie- montów na terenach parków
ki m.in. Park Roth, gdzie jest ci próbuje zmienić bieg poru- raciborskich, co zawęża listę
najwięcej atrakcji. Można sko- szania się grafitowej kuli Ziemi. możliwości spędzienia wolnego Według sondy, 22% raciborzan zaplanowało wyjazd nad polskie morze. Pozo-
rzystać z placu zabaw, posie- W centrum ewidentnie brakuje czasu na świeżym powietrzu. stałym zostają do wyboru jedynie okoliczne kąpieliska i basen na Oborze.

R E K L A M A
10 STYL ŻYCIA Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator
RACIBÓRZ

Unikatowe kolekcje tylko w stelli


Sklep z bielizną Stella ist- rad, Gorsenia czy Kinga. Męż- podkreślił jej wszystkie walory
nieje na raciborskim rynku za- czyźni też znajdą tutaj coś dla i tym samym odwrócił uwagę
ledwie 3 lata, jednak jest popu- siebie. Bogaty wybór kolorów, od niedoskonałości. Gwarancją
larny ze względu na to, że Stella wzorów i rozmiarów sprawi, że dobrego smaku i wyboru jest
to bliźniaczy sklep Astry (ul. każdy znajdzie tu właśnie to, sklep Stella. Poprostu nie da się
Opawska 9) prowadzącej sprze- czego szuka. tam nie znaleźć czegoś dla sie-
daż na terenie Raciborza już od W sezonie letnim najwięk- bie. Najmodniejsze kroje stro-
kilkunastu lat. szą popularnością cieszą się jów kąpielowych sprawią, że na
Oba sklepy posiadają włas- stroje kąpielowe. Stella posia- plaży czy na basenie każdy bę-
ną, bogatą tradycję i wyso- da największy wybór strojów dzie patrzył z zazdrością, a Ko-
ki poziom obsługi. Cieszą się kąpielowych w mieście. Jesz- bieta sama będzie dobrze sie w
też dużą popularnością wśród cze większy, ze względu na po- nim czuła.
mieszkańców naszego miasta, wierzchnię, można znaleźć tylko
ponieważ w swoim asortymen- i wyłącznie w sklepie Astra. Ko- Stella zaprasza do sklepu
cie posiadają niestandardowe biety często wędrują po mieście mieszczącego się przy ul. Rynek1
kolekcje damskiej i męskiej bie- poszukując idealnego dla siebie w Raciborzu. Od poniedziałku
lizny wyłącznie wysokiej jakości. stroju kąpielowego. Ze względu
do piątku w godzinach od 9.30
W sklepie Stella oferuje bieliznę na to, że ten rodzaj ubioru od-
kobiecą wyłącznie najlepszych słania dość dużo ciała, każda z do 17.30 oraz w soboty
marek takich jak Atlantic, Kon- pań chce dobrać strój, tak by od godziny 9.00 do 13.00. Sklep Stella przy ul. Rynek 1

RACIBÓRZ

OTYŁOŚĆ ZABIJA POWOLI


jest ważne, aby organizm otrzy- odchudzanie np. ekstrakt z liści www.multiwitaminy.com.
mywał odpowiednią ilość natural- zielonej herbaty, sproszkowany Czytaj więcej na portalu
nych witamin, minerałów i wiele nopal (opuntia fikus indica), l-kar- raciborz.com.pl
innych substancji odżywczych. nityna (HCI), nasiona kopru wło- Artykuł opracowany we
Otyłość często jest postrzega- stępowanie poważnych proble- Nie można jednak popadać w skiego, kurkuma, imbir, chrom, współpracy ze Stanisławem
na jako problem natury kosme- mów fizjologicznych. Do typowych przesadę, ponieważ zarówno nad- lecytyna, garcynia cambogia i in- Sucheckim, adres mailowy:
tycznej i estetycznej.Jednak z oty- zaburzeń należą: zbyt szybkie mierna szczupłość, jak i nadmier- ne. Więcej informacji na ten te- puhdasta@wp.pl, tel. 032 415 76 44,
łością stanowczo należy walczyć. tempo wzrastania i dojrzewania, na tusza nie sprzyjają zdrowiu i mat można przeczytać na stronie kom. 603 721 139.
Już niewielka redukcja masy cia- wysoki poziom cholesterolu, cuk- długiemu życiu. Równie ważnym R E K L A M A
ła, nawet na poziomie 5 procent, rzyca, stłuszczenie wątroby i ka- czynnikiem w zachowaniu odpo-
zmniejsza zagrożenie zachorowa- mica żółciowa. wiedniej wagi ciała jest żywienie w
nia na wiele chorób. Konsekwencjom otyłości moż- zgodzie z grupą krwi.
Niepokojące jest, że coraz wię- na zapobiegać prowadząc odpo- Z uwagi na rozmieszczenie
cej dzieci i młodzieży ma nadwagę. wiedni, zdrowy i higieniczny tryb tkanki tłuszczowej najczęściej wy-
Nadwaga i otyłość u dzieci mogą życia. Sposób odżywiania ma różnia się otyłość typu gruszki i
wywierać negatywny wpływ na ich wpływ nie tylko na sam układ typu jabłka - ten ostatni typ oty-
samopoczucie. Ponadto u dzieci i trawienny, ale i na wszystkie na- łości uważa się za szczególnie nie-
młodych osób z otyłością stwier- rządy i części ciała. Dieta powinna bezpieczny.
dza się znacznie częstsze, niż u być pełna i zróżnicowana. Dla za- Jest wiele preparatów natu- WODY BORUCIN S.A. 47-470 BORUCIN, ul. KASZTANOWA 5
ich szczupłych rówieśników, wy- chowania dobrego samopoczucia ralnych i ziół wspomagających TEL 0 32 419 18 00 , FAX 0 32 410 77 73
www.wodyborucin.pl
Gazeta – Informator >> Lipiec 2010, nr 9 (71) OGŁOSZENIA 11

Różne
OGŁOSZENIA DROBNE Uwaga: Wysoka nagroda Sprzedam mieszkanie w Racibo- Dodatkowa dla kobiet po 40 roku ALFAPARF
Pracownia Sukien Ślubnych za informację! rzu, 3 pokojowe – 53m2, 3 piętro. życia, zapewniamy szkolenia. Tel:
przy ul. Głubczyckiej 24 w Ra- W nocy z 9 na 10 lipca na uli- Dobra lokalizacja, niski czynsz. 663-153-968 przy ul. Ogrodowej 27
ciborzu zaprasza przyszłe Panny cy Klasztornej trzej wandale Kontakt: 605-918-965 w Raciborzu zaprasza na
Młode do stworzenia swojej wy- w kominiarkach zniszczyli Przedsiębiorstwo Majnusz z Ra- bezpłatne konsultacje w
jątkowej sukni ślubnej. Kontakt: samochody marki Ford Kuga Sprzedam mieszkanie w Racibo- ciborza przyjmie do pracy: mu- zakresie pielęgnacji włosów
728-359-811 oraz Volkswagen Caddy nale- rzu, 37m2 po kapitalnym remon- rarzy, tynkarzy, dekarzy i bru-
żące do właściciela pubu Vi- cie. Cena 120 000zł. Kontakt: karzy. Zainteresowane osoby
i skóry głowy, prowadzone
Meble na wymiar: kuchenne, nyl. 784-512-860 prosimy o kontakt z biurem firmy przez technika wyszkolonego
biurowe, szafy, zabudowa wnęk. Policja prowadzi postępowa- w Raciborzu ul. Piaskowa 11. Tel. we Włoszech.
Pomiar i wycena gratis. Kontakt: nie wyjaśniające w tej spra- Wynajmę dwa umeblowane poko- 32/4150080 Zapraszamy 05.08.2010
661-669-069 wie, natomiast właściciel obu je w centrum Raciborza, mieszka- w godz. od 10-18
pojazdów przewiduje nagro- nie z pełnym wyposażeniem, oso- Firma poszukuje kandydata na
Kupię katalizatory, także uszko- dę 1 tys. złotych za udzielenie bom niepalącym - nie studentom staż (z możliwością zatrudnienia) tel. 32 415-89-79
dzone. Kontakt: 600-795-205 prawdziwych informacji na te- tel.502 901 562 na stanowisko: „informatyk - do-
mat sprawców aktu wandali- radca biznesowy”. Masz duże ro-
Zagubiono legitymację studen- zmu. Kontakt z redakcją Ra- Sprzedam mieszkanie 72m2 ,4 zeznanie w dziedzinie informatyki, Specjalistyczny
cką na nazwisko Piotr Skaliński, ciborskich Mediów lub pubem pokoje, II piętro , przy ul. Mysłowi- internetu, sprzętu komputerowe-
wystawioną przez PWSZ w Raci- VINYL przy ulicy Klasztorej. ckiej , piwnica , komórka(pralnia), go, rozwiązań siecią lub w zakre- gabinet
borzu, nr 5538. Proszę o kon- duży balkon, niski czynsz, nowe sie oprogramowania www? Masz
lekarski i EKG
takt: 606-426-233 Nieruchomości okna, drzwi. tel. 602 108 974 dobry kontatkt z klientem, lubisz
być aktywny, poszukiwać wyzwań
Tanio, piec elektryczny BOSCH, Wynajmę komfortowe mieszka-
praca i masz ambicję je realizować? Je- Specjalista chorób
sprawny, 4 palniki + piekarnik, nie w ścisłym centrum Racibo- Do przyuczenia nowego zawodu steś zainteresowany - wyślij CV wewnętrznych
cena 130 zł, Racibórz. tel 790 rza o powierzchni 75m2 z możli- poszukujemy osobę: ambitną, lu- na adres: biuro@softib.pl lub CV Irena Leśnik
357 667 wością prowadzenia działalności. biącą nowe wyzwania, szkolenia zostaw w SOFTib - róg Klasztornej
Kontakt: 512-242-119 od pierwszego dnia. Branża kos- i Ogrodowej, Racibórz.
Sprzedam cyprysy od 40-80 cm, metyczna i dietetyka. Kontakt: Leczenie chorób tarczycy,
hurt, detal. Cena od 3-5zł/szt. Sprzedam dom w Raciborzu – centrum.urody@onet.pl Raciborskie Media w porozumie- otyłości, menopauzy, zespołu
Kontakt: Samborowice Tel.32- Studziennej, na działce 14 aro- niu z PWSZ w Raciborzu orga- niedoboru testosteronu
415-90-46 po 15.00 wej, 2 garaże, ładny ogród. Bu- Dodatkowa lub na stałe w Cen- nizują praktyki studenckie dla
dynek ni mieści się przy głównej trum Odchudzania i Pielęgnacji redaktorów, fotoreporterów,
Usługi transportowe pojazdów, drodze. Cena do negocjacji. Kon- Cery w Raciborzu, zapewniamy grafików. Kontakt: biuro@ra- Racibórz, ul. Ocicka 19
laweta, możliwość wynajmu. Ra- takt: 32-415-11-21 lub 506-837- szkolenia. Zapisy na rozmowę ciborskiemedia.pl, tel. 502 21 Rejestracja
cibórz, tel.: 790-357-66707 807 kwalifikacyjną 663-153-968 31 22 tel. 032 419 92 90
www.tarczyca-raciborz.pl
R E K L A M A

KOMIS TECHNICZNY

„Dla Ciebie śmieć


dla kogoś skarb”
Przyjmę każdy zbędny
towar w Twoim domu

Czynne :
od poniedziałku do piątku
od godz. 10.00-17.00
w soboty od godz. 9.00-13.00

Na każdą kieszeń nowe


koszule męskie + dodatki
ul. Ogrodowa 10
naprzeciw DH Jawor
tel. 660 287 150

POMOC AUTO-GARAŻ
Największy DROGOWA
w raciborzu wybór opon MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO
nowych i używanych
Holowanie samochodów
- opony nowe i używane
- felgi stalowe i aluminiowe
w kraju i z zagranicy oraz • amortyzatory
- naprawa felg i opon przewóz wózków widłowych • łożyska
- mechanika samochodowa i maszyn rolniczych – • układy hamulcowe
- przechowywanie kół/opon usługi całodobowe
- usługi transportowe (laweta) • układy kierownicze
• układy napędowe
KARTY RABATOWE DLA Krystian Karcz,
STAŁYCH KLIENTÓW 47-400 Racibórz,
Racibórz-Ostróg, ul. Huzarska 10 ul. Kozielska 9
(obok automyjni) MAREK KUBICA
tel. 32 415 39 77
src.serwis@op.pl tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
ZAPRASZAMY ul. Klasztorna 9
od 8 do 18 (sob. 8 do 13)
47-400 Racibórz
SRC SERWIS - PROFESJONALNY tel. 032 419 06 027
SERWIS OGUMIENIA
www.karcz.ppsi.pl
WWW.SRC-SERWIS.PL

Ogłoszenia 519 188 998 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 12


i REKLAMA W 509 381 263 biuro@raciborskiemedia.pl
12 REKLAMA Lipiec 2010, nr 9 (71) << Gazeta – Informator

Gorące lato i e s z m i
Po.w ODBIÓ
R

S K L E P I N T E R N E T O W Y
na co cię stać? 0,-z³
W R AC I B
O RZU

Klimatyzator ścienny Instalacja solarna


AUX ASW-H18C4/EQR1X-5 (zestaw fotowoltaiczny) AEZF130
- Zdalne sterowanie - Regulator ładowania AERL088
- moc chłodzenia 5300 W - Akumulator Energy
- funkcja osuszania
1699zł Plus AEAL100
2179zł
Najniższa cena na rynku ! Najniższa cena na rynku !
KAMERA CYFROWA NAWIGACJA MIO Zen Style 300
WCANON HF R16 CZARNA 4CE MOOV 500pl MAPA POLSKI
- Full HD 1920x1080 - 4 gb
- pamięć flash 8 GB - 4,7 cala - Mp3, WMA, AVI, JPEG

1699zł 359zł 189 zł


- Zoom optyczny 20x - 512 MB HDD - Wbudowany mikrofon
- Dwie darmowe aktualizacje

U konkurencji drożej U konkurencji drożej U konkurencji drożej


Futeo.pl - 1752,99 zł, lustrzanka.net 1767 zł RTV Euro AGD - 399 zł, Morele.net - 379 zł RTV EURO AGD - 212 zł, Komputronik - 219 zł

Sklep internetowy wiesz.pl zastrzega sobie prawo do pomyłek, błedów i zmiany oferty promocyjnetj. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Dane porównawcze z dni 20.07.2010 według stron internetowych sklepów.