Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

1.0 Pengenalan Kerja kursus merupakan salah satu daripada Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang wajib dilaksanakan di sekolah yang layak menawarkan calon untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah akan dijalankan oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan yang akan dilantik sebagai pentaksir. Pentaksiran Kerja Kursus ini merupakan produk proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang dijalankan pada sepanjang Tingkatan Empat dan Lima dan bukan unsur tambahan. 2.0 Objektif Manual ini merupakan dokumen mata pelajaran yang akan digunapakai oleh semua kerja kursus

pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian

Pengajian Kejuruteraan Makenikal (3760/3), Pengajian

Kejuruteraan Awam (3761/3) , Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (3762/3) dan Teknologi Kejuruteraan (3764/3) mengikut peraturan berdasarkan kepada prinsip yang telah ditetapkan: 2.1 Memberi panduan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk menyelaras pengurusan dan pentadbiran pentaksiran pengendalian kerja kursus di negeri masing-masing. 2.2 Memberi pengetahuan dan panduan keadaan terselaras 2.3 2.4 Menjustifikasikan kerja-kerja menyelaras Mendapatkan persetujuan yang tinggi antara penyelaras untuk menjamin keadilan bagi setiap calon kewibawaan institusi. kepada pentadbir sekolah

dan pentaksir supaya kaedah pentaksiran ini dijalankan dalam

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

Pelaksanaan Pentaksiran Persediaan Kemudahan Asas Pihak sekolah hendaklah memastikan kemudahan bengkel atau tempat disediakan untuk menjalankan kerja–kerja penyempurnaan modul kerja kursus. Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi membolehkan calon melaksanakan kerja-kerja untuk tujuan pembelajaran dan juga pentaksiran. 2.5 Penjadualan Pentaksir hendaklah menyediakan Jadual Pelaksanaan

Pentaksiran supaya pentaksiran dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan (Mulai Tingkatan 4 hingga 31 Julai Tingakatan 5). 2.6 Pentaksir 2.6.1 Pihak sekolah mestilah menamakan guru kerja kursus sebagai pentaksir untuk dilatih oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan seterusnya dilantik menjadi pentaksir. 2.6.2 Pentaksir kerja kursus berperanan menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Penilaian Individu (BPI) dan Borang Kelompok Gred Elemen (BKGE). yang Pentaksir berkaitan juga menguruskan segala urusan dengan

pentaksiran sehinggalah kepada penghantaran skor secara “On-Line” kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

2.7

Penskoran 2.7.1 Pentaksir mentaksir sesuatu aspek dengan sempurna oleh calon. berdasarkan kriteria

yang ditetapkan dalam aspek berkenaan dan dilakukan Gred Skor diberi dengan membandingkan pernyataan kriteria bagi setiap aspek yang ditaksir menggunakan maklumat yang terdapat dalam Buku Panduan Pentaksiran. 2.7.2 Semua skor untuk setiap aspek yang ditaksir dicatat dalam Borang Penilaian Individu (BPI) untuk setiap calon. 2.7.3 Skor keseluruhan untuk Elemen dimasukkan ke dalam

Borang Kelompok Gred Elemen (BKGE) 2.7.4 Borang Penilaian Individu (BPI) dan Borang Markah Calon hendaklah diperbanyakkan oleh pihak sekolah. 2.7.5 Borang BPI dan BKGE yang telah lengkap dengan Skor perlu disimpan dan dipastikan keselamatannya kerana skor merupakan data peperiksaan di peringkat SPM.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

4.0

Pemantauan Pemantauan pentaksiran kerja kursus adalah proses memastikan pentaksiran yang dijalankan oleh pentaksir mematuhi prosedur yang ditetapkan. 4.1 Objektif Pemantauan 4.1.1 Memastikan kerja projek dilaksanakan oleh semua calon. 4.1.2 Memastikan pentaksiran dilakukan secara adil. 4.1.3 Memastikan tiada unsur penyelewengan dalam proses Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 4.2 Tugas Pemantau 4.2.1 Memastikan kerja projek dilaksanakan seperti yang ditetapkan. 4.2.2 Memastikan evidens dan dokumen disimpan di tempat yang selamat. 4.2.3 Menyediakan laporan untuk perhatian Lembaga Peperiksaan Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri. 4.3 Pemantauan dilakukan oleh dua pihak iaitu pemantau dalaman dan pemantau luaran 4.3.1 Pemantau Dalaman 4.3.1.1 Pemantau dalaman adalah terdiri daripada pihak pentadbiran sekolah (Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Teknik dan Vokasional). 4.3.1.2 Tugas pemantau dalaman ialah memastikan segala aktiviti pentaksiran kerja kursus mematuhi

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

prosedur dan jadual perancangan pentaksiran yang ditetapkan. 4.3.1.3 Pemantau dalaman akan mengesahkan aktiviti pentaksiran pada ruangan yang disediakan pada BPI.
4.3.1.4

Pemantau dalaman akan mengesahkan kehadiran penyelaras dengan menggunakan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras.

4.3.1.5

Mengambil tindakan susulan terhadap laporan yang dikemukakan oleh pemantau luaran dan penyelaras luaran sekiranya ada.

4.4 Pemantau Luaran 4.4.1 Pemantau luaran adalah terdiri daripada pegawai-pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, dan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. 4.4.2 Pemantau luaran akan hadir ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh yang dijadualkan. 5.0 Penyelarasan Penyelarasan kerja kursus adalah proses bagi memastikan pentaksiran yang dijalankan oleh pentaksir memenuhi standard yang ditetapkan. Penyelarasan pentaksiran dilakukan oleh pihak luar yang dilantik oleh LPM. 5.1 Petugas Penyelarasan 5.1.1 Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) Personel yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan mempunyai kemahiran dalam pentadbiran dan pentaksiran bagi

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

mengurus mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan dan menyediakan laporan untuk Lembaga Peperiksaan Malaysia.

5.1.2 Ketua Penyelaras Negeri (KPN) Personel yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan mempunyai kemahiran dalam pentaksiran bagi menyelaraskan skor calon di sekolah. Personel juga bertanggungjawab mengesan kelemahan dan penyelewengan yang menimbulkan keraguan dalam pemberian skor calon. 5.1.3 Ketua Penyelaras Kawasan (KPw) Personel yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan mempunyai kemahiran dalam pentaksiran kelemahan keraguan bagi dan dalam menyelaraskan skor calon di sekolah. Personel juga bertanggungjawab penyelewengan yang pemberian skor calon. 5.1.4Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Sekolah Personel yang dilantik oleh Pengetua dan mengajar mata pelajaran berkenaan pada tahun peperiksaan serta mahir dalam tugas pentaksiran. Personel berkenaan bertanggungjawab menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon, merekod skor, menyimpan evidens, dokumen berkaitan serta menghantar skor calon yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on line’ dan mengesan menimbulkan

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

salinan

bercetak

dengan

kerjasama

Setia

Usaha

Peperiksaan Sekolah.

5.2 Tugas dan Kriteria Penyelaras PERSONEL Ketua Penyelaras Kebangsaan . (KPK) SYARAT KRITERIA i. adiri mesyuarat bersama Pegawai Mata Pelajaran, Lembaga Peperiksaan Malaysia. ii. iv. v. Berpengalaman sebagai pentaksir. Berkemahiran dalam pentaksiran. Mempe ngerusikan mesyuarat bersama Pentaksir Negeri. iii. ukan agenda mesyuarat. iv. patkan laporan penyelarasan daripada Pentaksir Negeri. v. antar laporan Mengh Menda Menent TUGAS Mengh

Dilantik oleh i. Guru terlatih. Lembaga Peperiksaan ii. Telah disahkan Malaysia. dalam jawatan. iii. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

PERSONEL

SYARAT

KRITERIA

TUGAS penyelarasan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia. i. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Kebangsaan. Menyelaras skor calon di sekolah. Mengarahkan Pentaksir Sekolah mentaksir semula aspek yang berkaitan dalam pentaksiran jika ada keraguan serta memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Ketua Penyelaras Negeri. (KPN)

Dilantik oleh i. Guru terlatih. Lembaga Peperiksaan ii. Telah disahkan Malaysia. dalam jawatan. iii.

ii. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. iii. Berpengalaman sebagai pentaksir. Berkemahiran dalam pentaksiran.

iv. v.

iv.

Menghantar laporan kepada Pentaksir Kebangsaan. v. Menghantar laporan penyelarasan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Ketua Penyelaras Kawasan. (KPw)

Dilantik olehi. Guru terlatih. Jabatan Pendidikan ii. Telah disahkan Negeri. dalam jawatan. iii. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan.

i.

Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri. Menyelaras skor calon di sekolah. Mengarahkan Pentaksir Sekolah

ii. iii.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

PERSONEL

SYARAT

KRITERIA iv. Berpengalaman sebagai pentaksir. v. Berkemahiran dalam pentaksiran. iv.

TUGAS mentaksir semula aspek yang berkaitan dalam pentaksiran jika ada keraguan serta memaklumkan kepada Pentaksir Negeri. Menghantar laporan kepada Pentaksir Negeri.

Ketua Pentaksir Sekolah.

Dilantik oleh Sekolah.

i. ii. iii.

Guru terlatih. Telah disahkan dalam jawatan. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. Berpengalaman sebagai pentaksir. Berkemahiran dalam pentaksiran.

i.

Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri/Kawasan. Mentaksir kerja calon. Menyelaras skor calon di sekolah. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh Pentaksir Negeri/Kawasan. Menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Pentaksir Negeri. Mengendalikan mesyuarat di peringkat

ii. iii. iv.

iv.

v.

v.

vi.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

PERSONEL

SYARAT

KRITERIA vii.

TUGAS sekolah. Memastikan borang BPI setiap murid pindah dihantar ke sekolah baru. Menyediakan sijil kerja projek Teknikal yang berkenaan bagi setiap calon. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat. Bekerjasama dengan Setia Usaha Peperiksaan Sekolah dalam urusan penghantaran skor secara ‘on line’ Memberi kerjasama kepada Pentaksir Negeri/Kawasan dalam urusan penyelarasan. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri/Kawasan. Mentaksir kerja calon. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh Pentaksir

viii.

ix.

x.

xi.

Pentaksir Sekolah.

Dilantik oleh Sekolah.

i. ii.

Guru terlatih. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. Berkemahiran dalam pentaksiran.

i.

ii. iii.

iii.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

PERSONEL

SYARAT

KRITERIA iv.

TUGAS Negeri/Kawasan. Menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Pentaksir Negeri. Memastikan borang BPI setiap murid pindah dihantar ke sekolah baru. Menyediakan sijil kerja projek Teknikal yang berkenaan bagi setiap calon. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat. Bekerjasama dengan Setia Usaha Peperiksaan Sekolah dalam urusan penghantaran skor secara ‘on line’ Memberi kerjasama kepada Pentaksir Negeri/Kawasan dalam urusan penyelarasan.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

5.3

Penyelaras dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dari kalangan guru kerja kursus yang mahir dan berketrampilan.

5.4 Penyelaras akan hadir ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh yang dijadualkan.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

5.5 Penyelaras dan pentaksir di sesebuah sekolah hendaklah mencapai satu persetujuan tentang pemberian skor serta memenuhi standard yang ditetapkan. 5.8 Penyelaras akan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras untuk disahkan oleh pemantau dalaman sekolah yang diselaraskan. 6.8 Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras Luaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Salinan pertama disimpan oleh pemantau dalaman, dan salinan kedua diserahkan kepada penyelaras luaran. 7.8 Penyelaras hendaklah mengemukakan laporan bertulis dapatan daripada penyelarasan yang dijalankan kepada pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri untuk diambil tindakan sekiranya perlu. 6.0 Pengurusan Skor Calon Skor calon yang digambarkan oleh gred aspek yang dikutip oleh

pentaksir menunjukkan calon telah ditaksir berdasarkan Dokumen Pentaksiran yang merujuk kepada satu tanda aras yang telah dikenal pasti. 6.3 Pihak sekolah bertanggungjawab menyimpan skor calon di tempat yang selamat. 6.4 Calon pindah 6.4.1 Calon yang hendak berpindah hendaklah memastikan

sekolah baru yang dipilih menawarkan Kerja kursus yang sama dengan pilihan Kerja kursus yang diambil oleh mereka.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

6.4.2 Adalah menjadi tanggungjawab calon yang berpindah membahawa rekod , butiran pentaksiran dan skor ke sekolah baru 6.4.3 Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan

rekod, butiran pentaksiran dan skor calon diterima oleh sekolah baru calon. 6.4.4 Sekolah baru calon juga bertanggungjawab untuk

memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon diterima daripada sekolah asal calon. 6.5 Pihak sekolah memasukkan data gred markah calon yang telah diselaraskan secara On-Line pada awal bulan September dan menghantar hasil cetakan komputer ke Jabatan Pendidikan Negeri pada pertengahan bulan September. 6.6 Jabatan Pendidikan Negeri menghantar cetakan komputer ke Lembaga Peperiksaan Malaysia selewat-lewatnya pada akhir bulan September.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

CARTA PETUGAS PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

PENTAKSIR KEBANGSAAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

PENTAKSIR NEGERI

PENTAKSIR KAWASAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH PENTAKSIR SEKOLAH

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KERJA KERJA KURSUS BERASASKAN SEKOLAH Mula

1

Pentaksir Sekolah memberi skor terhadap hasil kerja calon Pentaksir Sekolah menyimpan skor dan evidens untuk tujuan penyelarasan Pentaksir Kebangsaan, Pentaksir Negeri dan Pentaksir Kawasan menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Kebangsaan Pentaksir Negeri dan Kawasan menyelaras skor calon di sekolah
Penyelarasan

2

3

4
Ada perubahan

BINA GRAF REGREASI

Tiada perubahan

Pentaksir sekolah dgn kerjasama Setia Usaha Peperiksaan Sekolah membetulkan perubahan markah yang diselaras serta menghantar skor secara ‘on line’ ke Lembaga Peperiksaan Malaysia

5

Skor kekal seperti asal dan Pentaksir Sekolah hantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia secara on line dengan kerjasama Setia Usaha Peperiksaan Sekolah

6 7

Skor disimpan di Server Lembaga Peperiksaan Malaysia Hantar Cetakan Ke JPN

8

JPN Hantar Cetakan Ke LPM

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Kerja Kursus MATA PELAJARAN EKONOMI RUMAH TANGGA 3758/3

Tamat