You are on page 1of 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547
e-mail:info@asda.gr, website www.asda.gr

Τ.Υ. 692/15.07.10
Περιστέρι: 16/07/2010
Γενική ∆ιεύθυνση
Αρ. Πρωτ.: 2924
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τµήµα Πρασίνου

Πληροφορίες : Γεώργιος Ελισσαίου Προς: ΟΜΙΛΟΣ: «ΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ»


poikilo.omilos@yahoo.gr

Θέµα: ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕ∆ΙΑ ΒΟΛΗΣ

Σε απάντηση της επιστολής σας, σας ενηµερώνουµε ότι το Ποικίλο όρος ανήκει στην
Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ξηροθερµική περίοδο. Η έντονη
ξηρασία του πρώτου καλοκαιριού αµέσως µετά την εγκατάσταση των νέων δασικών ειδών,
προκαλεί προβλήµατα στα φυτά µε αποτέλεσµα να µην έχουν χρόνο να αναπτύξουν ικανό ριζικό
σύστηµα για επιβίωση και να υπάρχουν υψηλές απώλειες φυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι
απώλειες αγγίζουν ακόµη και το 60%. Για να µπορέσουµε να αποφύγουµε τέτοιου είδους
απώλειες πρέπει τα φυτά να ποτίζονται συνεχώς. Τότε όµως χάνεται η έννοια του δασικού
φυτικού είδους και αποκτάται η έννοια του «οικιακού φυτικού είδους», γιατί το φυτό θα
συνηθίσει σε έντονους ρυθµούς ποτίσµατος και δεν θα µπορεί να επιβιώσει µακροπρόθεσµα
όταν σταµατήσει η συντήρησή του. Σκοπός µας είναι να δηµιουργήσουµε ικανά δασικά είδη, τα
οποία θα µπορούν µετά από µια τριετία συντήρησης, να επιβιώνουν χωρίς να έχουν την ανάγκη
του ανθρώπινου παράγοντα.

Αυτό προσπαθούµε να πετύχουµε και µε τα δασικά είδη που φυτεύτηκαν στις 7/2/2010
σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ. Στόχος µας είναι τα νεοφυτεύοµενα δασικά
είδη να αναπτύξουν από µόνα τους µηχανισµούς αντοχής και επιβίωσης κάτω από έντονες
ξηροθερµικές συνθήκες έτσι ώστε κάποια στιγµή (µετά την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών) να
είναι πλήρως βιώσιµα. Για το σκοπό αυτό όταν γίνονται αναδασώσεις σε τέτοιες περιοχές
προβλέπονται να γίνονται δύο τουλάχιστον ποτίσµατα ανά µήνα από Μάιο έως Σεπτέµβριο,
ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά δέκα τουλάχιστον ποτίσµατα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δοκιµάζεται ουσιαστικά η αντοχή και επιβίωση των φυτικών ειδών σε δασικό
περιβάλλον.Ο ΑΣ∆Α για την συντήρηση και ανάπτυξη των νέων φυτών µερίµνησε και
προγραµµάτισε να γίνουν από Μάρτιο έως και Οκτώβριο 18 ποτίσµατα. Ήδη µέχρι τώρα έχουν

K:\TEXNIKH\02 DIAVIVASTIKA\2010\100714_3.doc
πραγµατοποιηθεί 8 ποτίσµατα (ένα τον Μάρτιο, ένα τον Απρίλιο, δύο το Μάιο, τρία τον Ιούνιο
και ένα τον Ιούλιο). Τα εναποµείναντα δέκα ποτίσµατα έχουν προγραµµατιστεί για να γίνουν ως
εξής: Τέσσερα ακόµη τον Ιούλιο, τρία τον Αύγουστο, δύο τον Σεπτέµβριο και ένα τον Οκτώβριο.
Παρόλα αυτά όµως (λόγω των υπερβολικά υψηλών θερµοκρασιών κατά τους µήνες Μάιο και
Ιούνιο) οι απώλειες των φυτών φαίνεται να είναι υψηλές, όχι όµως της τάξης του 80% (κάτι
άλλωστε που φαίνεται και µετά την πρόσφατη κοπή των χόρτων στην περιοχή). Η οριστική
εκτίµηση των απωλειών θα γίνει µετά τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο, όπου θα έχουν τελειώσει τα
ποτίσµατα για φέτος και κάποια φυτικά είδη θα µπορέσουν να ξαναβλαστήσουν.

Επισηµαίνουµε ότι όσα φυτικά δασικά είδη δεν κατάφεραν τελικά να επιβιώσουν, θα
αντικατασταθούν όλα κατά την επόµενη φυτευτική περίοδο (από Οκτώβριο – Μάρτιο) και θα
συντηρηθούν ξανά µε τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Η διαδικασία αυτή θα
επαναληφθεί ξανά όσες φυτευτικές περιόδους και αν απαιτηθεί, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε
δάσος υψηλής αντοχής και αισθητικής.

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι όλα τα δασικά είδη που έχουν φυτευτεί και επιβιώσει ως
τώρα σε όλη την υπόλοιπη έκταση των Παλαιών Πεδίων Βολής έχουν γίνει σύµφωνα µε τον
προαναφερόµενο τρόπο, από το 2000 έως σήµερα.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι η επιβίωση δασικών ειδών και η δηµιουργία
δάσους υψηλής αισθητικής δεν είναι εύκολο να δηµιουργηθεί από τη µια χρονιά στην άλλη.
Απαιτείται συνεχής και επίπονη προσπάθεια, και οικονοµικές θυσίες, µέχρι να φτάσουµε στο
επιθυµητό επίπεδο της πλήρους αυτοδιαχείρισης του δάσους.

Μ. Ε. Π.

Μόσχος ∆ιαµαντόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ / Α

K:\TEXNIKH\02 DIAVIVASTIKA\2010\100714_3.doc 2