จบตาการเลอกตงซอม ส.ส. กทม.

เขต 6
เขตเลอกตงท 6 ประกอบดวย

เขตคลองสามวา
เขตหนองจอก
เขตคนนายาว
เขตบงกม

ประชากร 536,058 คน
ผม3ส!ทธ! 389,493 คน

กรงเทพมหานคร

ประเดนทนาจบตามอง
ประชาชนต68นตวทางการเม6องมาก เน68องจากความขดแยงชวงเด6อนพฤษภาคมท38ผานมา
● การเล6อกต7งคร7งน37จะไดรบความสนใจอยางมาก และอาจม3ผลใหประชาชนออกมาใชส!ทธ! ?
เป:นจ@านวนมากในวนเล6อกต7ง
● เป:นการเล6อกต7งเช!งสญลกษณ&ระหวางพรรคประชาธ!ปตย&กบพรรคเพ6อ
8 ไทย ม3เปาหมายเพ6อ8
เอาชนะภาพทางการเม6อง
● ไมวาผลการเล6อกต7งในคร7งน37จะเป:นอยางไร จะน@าไปสการเตร3ยมตวการเล6อกต7งใหญท7ง
ประเทศภายในป3น37หร6อตนป3หนา
● พ6น
7 ท38น37ไมเคยม3พรรคไหนชนะการเล6อกต7งต!ดตอกนไดเป:นระยะเวลานาน เป:นพ6น7 ท38ท38พรรค
ใหญท7งสองพรรคผลดกนแพชนะมาโดยตลอด

ผลการเลอกตง ส.ส. เขต 6 กทม. ครงกอน
อนดบ ผสมคร

เหตปจจยของการเลอกตง

พรรค

คะแนน

1

นายสมย เจร!ญชาง

ประชาธ!ปตย&

108,944

2

นายท!วา เง!นยวง

ประชาธ!ปตย&

107,058

3

นายไพโรจน& อ!สระเสร3พงษ&

พลงประชาชน

102,126

การเล6อกต7งเม6อ8 วนท38 23 ธนวาคม พ.ศ. 2550

นายท!วา เง!นยวง เจาของพ67นท38
เด!มจากพรรคประชาธ!ปตย&
เส3ยช3ว!ตจากโรงมะเร:ง เม68อวน
ท38 11 ม!ถนายน 2553

ร)จกผ)สมครรบเล*อกต0ง ส.ส. กทม. เขต 6

พนช วกตเศรษฐ

กอแกว พกลทอง

หมายเลข 1 จากพรรคประชาธปตย

หมายเลข 4 จากพรรคเพอไทย

ผชวยรฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศของนายกษ!ต ภ!รมย$
เคยเป&นอดตรองผวาราชการกร(งเทพฯ ในทมของนายอภ!รกษ$ โกษะ
โยธ!น มต.าแหนงกรรมการบร!หารพรรคประชาธ!ปตย$ ประสบการณ$
ท.างานภาคเอกชน เคยเป&นประธานเจาหนาท5สายการลงท(น บร!ษท
หลกทรพย$จดการกองท(น (บลจ.) อย(ธยาเจเอฟ ปจจ(บนอาย( 47 ป

หน<ง5 ในแกนน.ากล(มคนเส=อ> แดง เคยเป&นพ!ธกรรายการความจร!งวนน>
ทางชอง NBT ในสมยรฐบาลนายสมคร ส(นทรเวช เคยด.ารงต.าแหนง
รกษาการผอ.านวยการองค$การรบสงส!นคาและพสด(ภณฑ$ (ร.ส.พ.)
และเป&นผเสนอใหป!ดก!จการ ร.ส.พ. ท5ขาดท(นสะสมมานาน ปจจ(บน
อาย( 45 ป

ปจจยทมผลตอคะแนนเสยง

ปจจยทมผลตอคะแนนเสยง
มฐานเสยงในเขตคนนายาว และหนองจอก
● มฐานเสยงของมวลชนคนเส=>อแดงในพ=>นท5
● คะแนนเห&นใจจากผท5ไมเห&นดวยกบการปราบ
ผช(มน(มของรฐบาล
● ภาพของผสมคร ส.ส. ท5อยระหวางถกค(มตว

มฐานเสยงในเขตคลองสามวา และบ<งก(ม
● ไดรบการสนบสน(นจากรฐบาลเต&มท5
● คนช>นกลางในพ=>นท5ใหการสนบสน(นพรรค
● คะแนนสนบสน(นจากพนธม!ตรฯ ท5ไมสงผ
สมครลงแขงขน

ผ)สมครจากพรรคอ*นๆ
นายนพดล ไชยฤทธเดช

นายช)ชาต พมพกา

พรรคชาต!สามคค หมายเลข 2

พรรคแทนค(ณแผนด!น หมายเลข 5

นายอนสรณ สมออน

นายกจณพฒน สามสลา

พรรคความหวงใหม หมายเลข 3

พรรคประชาธรรม หมายเลข 6

ประเมนผลกระทบจากการเล*อกต0ง
กรณ#พรรคประชาธปตยชนะ
ตอกย@7าวาคน กทม. สนบสนนการรกษาความสงบ
เร3ยบรอยของรฐบาล โดยผลการเล6อกต7งอาจม3ผล
เหม6อนกบการเล6อกต7ง สข. รอบลาสด

ตรวจสอบขอมลเพ!8มเต!มของผสมคร
ไดจากเว:บไซต&ของ กกต.
www.ect.go.th

กรณ#พรรคเพอไทยชนะ
เป:นการต3ตน67 ทางการเม6อง และแสดงออกตอรฐบาลวากระท@า
การผ!ดพลาดในการกระชบพ67นท38คร7งท3ผ8 านมา และแสดงวาเส67อ
แดงและพรรคเพ68อไทย ยงม3เส3ยงสนบสนนท38เขมแข:งอย

จดท@าโดย Siam Intelligence Unit (www.siamintelligence.com) และศนย&ขอมลการเม6องไทย (www.politicalbase.in.th)

คณสมบตของนกการเม*องทประชาชนตองการ
คณสมบตนกการเมองท#พ%งประสงค
1. ไมโกงก!น ซ68อสตย& ขยนท@างาน

ผลการส@ารวจความเห:นของประชาชนในพ6น7 ท38 4
เขตเล6อกต7ง จ@านวน 60 ราย

2. เป:นนกพฒนา สามารถแกปญหาในพ67นท3ไ8 ด

คณสมบตนกการเมองท#ไมพ%งประสงค

3. ลงพ67นท38 เขาถงประชาชน

1. คอรปท&ชน ทจร!ตเช!งนโยบาย เห:นแกประโยชน&สวนตว
2. ไมม3คณธรรม จร!ยธรรม

หมายเหต: ผลส@ารวจในงานรณรงค&การเล6อกต7งและหาอาสาสมคร
การรณรงค&การเล6อกต7งของพ6น7 ท38เขตเล6อกต7งท38 6 กรงเทพมหานคร
เม68อวนท38 17 กรกฎาคม 2553 ท38สถาบนบณฑ!ตพฒนบร!หารศาสตร&

3. เผด:จการ ไมใหเก3ยรต!ประชาชน
นกเลง อนธพาล อยเหน6อกฎหมาย

มมมองของประชาชนตอการเล*อกต0งคร0งน0
อยากได' ส.ส. แบบไหนเข'ามาเป/นตวแทนของ
ทานในสภา
1. เป:นผคอยชวยเหล6อประชาชนในเวลาท388ล@าบาก
2. เป:นผดแลผลประโยชน&ของประชาชนในพ6น7 ท38

จะสามารถสร'างความปรองดองหลงการ
เลอกตงน#ได'หรอไม
ได (16%)

ไมได (77%)

3. เป:นผตรวจสอบการท@างานตางๆ ของรฐบาล

การเลอกตงครงน#ประชาชนคาดหวงวาจะได'อะไร
ประชาชนเป:นผตดส!นใจอนาคตของตวเอง
บานเม6องสงบเร3ยบรอย
รฐบาลรวาประชาชนตองการอะไร
ส.ส. ตระหนกในหนาท38ของตวเอง

40%
25%
21%
21%

ไมทราบ (7%)

ปจจยชวยตดสนใจเลอกผ+'สมคร
นโยบายของพรรคการเม6อง
ภาพลกษณ&ผสมครลงเล6อกต7ง
ส3เส67อของผสมคร

หมายเหต: ส@ารวจจากแบบสอบถามออนไลน&โดย SIU ระหวางวนท38 14-22 กรกฎาคม 2553 จ@านวนผตอบ 534 คน

37%
34%
32%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful