-

ราง -

คูมือการปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
(ก.พ.ร.)

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเขารับการอบรม
• มีความรู ความเขาใจ ในหลักการหรือแนวทางในการจัดทําเอกสารที่
จําเปนในองคกร
• เขาใจโครงสรางเอกสารในระบบมาตรฐานสากล
• สามารถจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• สามารถนําเครือ่ งมือตาง ๆ เพื่อมาชวยในการวิเคราะหและชวยในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานในหนวยงานตนเองได
• เขาใจและทราบประโยชนในการควบคุมเอกสารและวิธีการควบคุม
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

หัวขอการฝกอบรม
1. ภาพรวมของระบบเอกสารภายในองคกร
2. โครงสรางของระบบเอกสารในองคกร
3. ประเภทของเอกสารตาง ๆ ในองคกร
4. วัตถุประสงคและประโยชนของเอกสารแตละประเภท
5. ลักษณะของเอกสารการปฏิบัติงานที่ดี
6. คุณสมบัติและทักษะของผูจ ัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน
7. ขั้นตอนในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
8. แนวทางและเทคนิคในการจัดทําเอกสารประเภทตาง ๆ
9. เมื่อใดตองปรับปรุงคูมือ และปรับปรุงอยางไร
10. ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําคูมือ
11. การแกไขและปองกัน
12. การควบคุมเอกสารที่เปนมาตรฐานสากล
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

คําจํากัดความ
เอกสารคืออะไร
• สิ่งหรือสื่อที่ใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ
คูมือการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน

การจัดทําเอกสารคืออะไร
• การกําหนดแนวทาง ขั้นตอน หรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใชในการติดตอสื่อสารหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ภาพรวมดานเอกสารภายในองคกร
(Documentation Overview)
เอกสารของแตละองคกรมักประกอบดวย
เอกสารแสดงวิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค ขององคกร
คูมือคุณภาพ (Quality Manual)
ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงาน (Procedure)
วิธีการทํางาน (Procedure/Work Manual/Work Instruction)
เอกสารจากภายนอกที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน (Support
Document)

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

แบบฝกหัด A
• แบบฝกหัด A : โครงสรางของเอกสารในองคกรที่ดี
• เวลาในการทํากิจกรรม : 5 นาที
• แบบฟอรม A

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

โครงสรางของระบบเอกสารในองคกร
โดยทั่วไปแบงเปน 4 ระดับ
คูมือคุณภาพ (Quality Manual)

1

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual),
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

2
3

วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน
( Work Instruction)

4

แบบฟอรม, บันทึกและเอกสาร
สนับสนุน (Form, Record and

Support document)
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ระดับที่ 1: คูม ือคุณภาพ
คูมือคุณภาพ (Quality Manual)
• ระบุรายละเอียดขององคกร และนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ ของ
องคกร
• ประกอบดวยกระบวนการตางๆที่อยูใ นความรับผิดชอบขององคกร
• อางอิงถึงระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายขององคกรและ
กระบวนการ
• อธิบายปฏิสัมพันธของแตละกระบวนการภายในองคกร

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

โครงสรางของคูมือคุณภาพ
ประกอบดวย

วัตถุประสงค/ขอบเขตขององคกร
ขอมูลแนะนําองคกร ประวัติองคกร
โครงสรางองคกร หนาที่ความรับผิดชอบ
นโยบายขององคกร (นโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ)
ผังกระบวนการภายในองคกร
รายละเอียดของแตละกระบวนการโดยสังเขป

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ประโยชนของคูมือคุณภาพ
• เปนแนวทางใหกับเจาหนาที่ทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ
ขององคกร
• ใชอธิบายจุดประสงคและโครงสรางองคกร
• สรางความประทับใจใหแกบุคคลทั่วไป ใหมีความมั่นใจมากขึ้น
• ใชอธิบายรายละเอียดของกระบวนการ
• เปนพื้นฐานสําหรับผูบริหารใชในการทบทวนและตรวจติดตาม
ระบบบริหารคุณภาพภายใน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ระดับที่ 2: ระเบียบปฏิบัติ / คูมือการปฏิบัตงิ าน
(Procedure / Work Manual)
• เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน
และสิ้นสุดของกระบวนการ
• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ ของ
องคกรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น
• มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซับซอน มีหลายขั้นตอนและ
เกี่ยวของกับคนหลายคน
• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

วัตถุประสงคของการจัดทํา
ระเบียบปฏิบัต/ิ คูม อื การปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน
ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร
เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ
และเปาหมายขององคกร
เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน
เปนเครื่องมือในการฝกอบรม
ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
ใชเปนสื่อในการประสานงาน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

โครงสรางของระเบียบปฏิบัต/ิ คูม อื การปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัตถุประสงค
ขอบเขต
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ
ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน)
เอกสารอางอิง
แบบฟอรมที่ใช
เอกสารบันทึก

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ราง ประโยชนของการจัดทําระเบียบปฏิบัต/ิ คูมือการปฏิบัติงาน
-


ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน
แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน
บุคลากรหรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได
สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็วเมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน
ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน
ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ
ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน
ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน
ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
ชวยลดการตอบคําถาม
ชวยลดเวลาในการสอนงาน
ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ
ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรับปรุงงาน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ระดับที่ 3: วิธีปฏิ
ิ งาน/วิธีการทํางาน
ปฏิบัตงา
(Work Instruction)
• วิธีการปฏิบัติงานจะมีรายละเอียดวิธกี ารทํางานเฉพาะ
หรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูล
เฉพาะ คําแนะนําในการทํางานและรวมทั้งวิธีทอี่ งคกร
ใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การจัดทําเอกสารวิธีปฏิบัติงาน
• มีลักษณะดังนี้
– ไมมีโครงสรางที่ชัดเจน เขียนไดหลายลักษณะตามความ
เหมาะสมของงาน
– ควรเขียนใหเขาใจงาย มีความยืดหยุนและรัดกุม
– ใชคําศัพทใหเหมาะสมกับผูใชงานเอกสาร
– อาจเปนขอความ Flow chart รูปภาพ รูปการตูน หรือวีดิโอ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ประโยชนของเอกสารวิธีปฏิบัติงาน
• ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทํางานไดอยางถูกตอง
• ทราบถึงตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
• ทราบถึงเทคนิควิธีการทํางาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ระดับที่ 4:แบบฟอรม บันทึกและเอกสารสนับสนุน
เปนเอกสารที่ใชในการทํางานเพื่อใหงานนั้นๆ มี
ความสมบูรณ
• แบบฟอรม (Forms)
– ใชสําหรับลงบันทึกผลการทํางานและผลลัพธที่ไดจากการ
ทํางานในระบบบริหารคุณภาพ

• บันทึก (Record)
– จะถูกเก็บไวสําหรับการเรียกออกมาใชและควบคุมตาม
กระบวนการควบคุมบันทึก

• เอกสารสนับสนุน (Support Document)
– เอกสารที่ใชอธิบายรายละเอียดปลีกยอยในการทํางานใน
รูปแบบที่องคกรมีใชอยู เชน พระราชบัญญัติ กฎหมาย
หนังสือชีแ้ จง มาตรฐานตาง ๆ เปนตน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ประโยชนของแบบฟอรมและเอกสารสนับสนุนชวยใหการทํางานนั้นๆ มีความสมบูรณ ครบถวน
เปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
ชวยใหไมทํางานผิดขั้นตอน
ชวยปองกันอุบัติเหตุ ทํางานไดอยางปลอดภัย

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

สาเหตุที่หลายองคกรไมจัดทําคูมอื
• อางอิงบุคคลในหนวยงานทีท่ ํางานมานาน มีประสบการณสูง จึงไมเห็น
ความจําเปนในการจัดทําคูมือ
• บางหนวยงานมีลักษณะงานที่ไมซ้ําซอน มีขั้นตอนนอยและตายตัวไมมี
การเปลีย่ นแปลง จํานวนบุคลากรไมมากจึงไมเห็นความจําเปนในการ
จัดทําคูม ือ
• บางหนวยงานไมเคยมีคนใหมเขามาทํางาน คนเดิมหรือคนปจจุบันรูง าน
หมดแลว จึงไมเห็นความจําเปนในการจัดทําคูมือ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

แบบฝกหัด B
• แบบฝกหัด B : วิเคราะหเอกสารระเบียบปฏิบัติหรือ คูมอื
การปฏิบัติงานของทาน
• เวลาในการทํากิจกรรม : เตรียม 5 นาที
• แบบฟอรม B

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางเอกสารการปฏิบัติงาน
ระเบียบปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติสําหรับกระบวนการที่ปฏิบัติประจํา ไดแก
การจัดซื้อจัดจาง
การจัดการฝกอบรม
การตรวจสอบภายใน
การนิเทศงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระเบียบปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติสําหรับโอกาสพิเศษหรือเฉพาะกิจ ไดแก


การเตรียมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
การเตรียมการตอนรับราชอาคันตุกะที่เสด็จรวมงาน
การประชุม APEC
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ลักษณะของเอกสารการปฏิบัติงานทีด่ ี


กระชับ ชัดเจน เขาใจไดงาย
เปนประโยชนสําหรับการทํางานและฝกอบรม
เหมาะสมกับองคกรและผูใชงานแตละกลุม
มีความนาสนใจ นาติดตาม
มีความเปนปจจุบัน (Update) ไมลาสมัย
แสดงหนวยงานที่จัดทํา วันที่บังคับใช
มีตัวอยางประกอบ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

คุณสมบัติและทักษะ
ของผูจัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
• มีความรูความเชีย่ วชาญในการ
ปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ
• เปนคนชางสังเกต
• เอาใจใสในรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน
• รูทฤษฎีและความรูพื้นฐานของการ
วิเคราะหระบบงาน
• รูหลักการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
• รูเทคโนโลยีสมัยใหม
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ทักษะ
• ทักษะการวิเคราะห
(Analysis Skills)
• ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skills)
• ทักษะออกแบบ
(Design Skills)
• ทักษะการประเมินผล
(Evaluation Skills)

-

ราง -

ใครบางที่เกีย่ วของผูปฏิบัติงานในกระบวนการ
ผูจัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน
ผูอนุมัติ
ผูอาน
– ภายในองคกร
• ผูบริหาร
• รัฐบาล
• ขาราชการ

– ภายนอกองคกร
• ประชาชน
• ผูเ ขาชมงาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

12 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร
สังเกตการปฏิบัติงานจริง
จัดทํา Work Flow อยางงาย
จัดทํารายละเอียดในแตละขั้นตอน
มีการทดสอบโดยใหผูปฏิบัติงานอาน และผูที่ไมได
ปฏิบัติงานอาน
ตรวจสอบกับนิติกร วามีประเด็นใดขัดตอกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบของทางหนวยงานหรือไม หากมีใหแกไข
ปรับปรุง
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

12 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารการปฏิบัติงาน (ตอ)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ขออนุมัติ
บันทึกเขาระบบการควบคุมและแจกจายเอกสาร
ดําเนินการแจกจายหรือเผยแพร
ดําเนินการฝกอบรมหรือชี้แจงวิธีการใช
มีการทดสอบความเขาใจของผูใชงาน
รวบรวมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคูมือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

เครือ่ งมือพิเศษในการจัดทําเอกสาร
1.การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการ (Process Analysis)
– Input-Output Analysis
Process

ผลลัพธที่ตองการ

ทรัพยากรที่จําเปน ขอกําหนด

Inputs

Output

หลักเกณฑ เงื่อนไข

2. การใช Flow Chart
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

การกระทําเพื่อเปลี่ยนสภาพ Input ไปเปน Output

-

ราง -

แนวทางการเขียน Flow Chart
Flow Chart คืออะไร?
การใชสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพือ่ ใหเห็น
ถึงลักษณะ และความสัมพันธกอนหลังของแตละขั้นตอนใน
กระบวนการทํางาน

ประโยชนของ Flow Chart
ชวยใหเขาใจกระบวนการทํางานงายขึ้น
เปนเครื่องมือสําหรับฝกอบรมพนักงาน
การชี้บงถึงปญหา และโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ
ชวยใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางบุคคล
สะดวกในการนําไปเขียนเปนระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ในลําดับตอไป

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

สัญลักษณที่ใช
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชือ่ มตอระหวางขั้นตอน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การเขียน Flowchart
z
z
z
z
z
z

ผูเขียนควรเขาใจกระบวนการและการปฏิบัติงานจริง
กําหนดกระบวนการที่ตองเขียน Flowchart
เขียนขัน้ ตอน กิจกรรม การตัดสินใจ
จัดลําดับกอนหลังของขั้นตอนดังกลาว
เขียน Flowchart โดยใชสัญลักษณที่เหมาะสม
ตรวจสอบและปรับปรุง Flowchart ทีเ่ ขียนเสร็จ
z
z
z
z

ปฏิบัติได
กระบวนการมีประสิทธิภาพ
ไมซ้ําซอน
ทําแลวไดประโยชน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยาง Flow Chart
ออกเอกสารขอซื้อ
(PR)
No
อนุมัติ
Yes
ลง LOG
ออกใบ P/O
สงใบ P/O
สงคืน

No
ตรวจสอบสินคา
Yes
จัดเก็บเขาคลังสินคา

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

กิจกรรม C
• แบบฝกหัด C: รูปแบบของคูมือการปฏิบัติงาน
• เวลาในการทํากิจกรรม : เตรียม 10 นาที นําเสนอ
กลุมละ 5 นาที
• แบบฟอรม C

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางระเบียบปฏิบัติ
ชื่อหนวยงาน......
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง

เลขที่

การจัดซื้อ

QP-PUR-001

จัดทําโดย
______________________

แกไขครั้งที่ วันที่บังคับใช
00

ตรวจสอบโดย
_______________________

19/11/0

แกไขครั้งที่

19/11/05

00

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ขอความ
เอกสารออกใหม

1/7

อนุมัติโดย
_______________________

ประวัติการแกไข
วันที่บังคับใช

หนา

-

ราง -

ตัวอยางระเบียบปฏิบัติ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน.......

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง

เลขที่

แกไขครั้งที่

วันที่บังคับใช

หนา

การจัดซื้อ

QP-PUR-001

00

19/11/05

2/7

วัตถุประสงค
ขอบเขต
คําจํากัดความ
ความรับผิดชอบ
ระเบียบปฏิบัติ
เอกสารอางอิง
แบบฟอรมที่ใช
เอกสารบันทึก

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

1. วัตถุประสงค (Objectives)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทําเอกสารเรื่องนี้
ขึ้นมา

• ตัวอยางวัตถุประสงคเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

2. ขอบเขต (Scope)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือวาครอบคลุมตั้งแต
ขั้นตอนใด ถึงขัน้ ตอนใด หนวยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด

• ตัวอยางขอบเขตเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน
ระเบียบการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
และผูรับการตรวจสอบ ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การดําเนินการตรวจสอบ
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ และการตรวจติดตามซ้ํา สําหรับทุกครั้งที่มีการ
ตรวจสอบ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

3. คําจํากัดความ (Definition)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะซึ่งอาจเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัตินั้นๆ เพื่อใหเปน
ที่เขาใจตรงกัน

• ตัวอยางคําจํากัดความ เรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน
Auditor = ผูตรวจสอบที่ไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ
Auditee= แผนก หนวยงาน หรือบุคคลผูไดรับการตรวจสอบ
CAR = Corrective Action Report - การรองขอใหดําเนินการแกไข
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

4. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบวามีใครบางที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ โดยมักจะ
เรียงจากผูอํานาจหรือตําแหนงสูงสุดลงมา

• ตัวอยางหนาที่ความรับผิดชอบเรื่อง : คูมอื การตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกอง: อนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตามและพิจารณาผลการตรวจสอบ
ภายใน
หัวหนากลุมทุกกลุม: รับทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบ
นักวิชาการ 6 ว. : จัดทําแผน ดําเนินการตรวจสอบ สรุปผลและติดตามผล
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

5. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
• ความหมาย:
เปนการอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด วาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด
โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใชขอความอธิบาย การใชตาราง
อธิบาย การใชแผนภูมิ และการใช Flow Chart

• ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 เขียนรายละเอียดเอกสารที่ตองการจัดทํา แกไขหรือเปลี่ยนแปลง
5.2 พิจารณาเหตุผลการขอจัดทํา แกไขหรือเปลี่ยนแปลง
5.3 ดําเนินการจัดทํา
5.4 แจกจายสําเนาเอกสาร
5.5 บันทึกการแจกจาย
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

6.เอกสารอางอิง (Reference Document)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน

• ตัวอยางเอกสารอางอิงเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน
ระเบียบการปฏิบัติเรือ่ งการแกไขและปองกัน(QP-QMR-01)
ระเบียบปฏิบัติเรือ่ งการทบทวนโดยฝายบริหาร (QP-QMR-02)

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

7.แบบฟอรมที่ใช (Form)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบถึงแบบฟอรมตาง ๆ ที่ตองใชในการบันทึก
ขอมูลของผูที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนัน้ ๆ

• ตัวอยางแบบฟอรมเรื่อง : คูมือการตรวจสอบภายใน
แบบวางแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) (F-AD-01)
แบบคําถามการตรวจสอบภายใน (Audit Checklist) (F-AD-02)
แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน (Audit Report) (F-AD-03)
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

8.เอกสารบันทึก (Record)
• ความหมาย:
เปนการชีแ้ จงใหผูอานทราบวาบันทึกใดบางที่ตองจัดเก็บเพื่อเปนข
นขอมูลหรือหลักฐาน
ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ พรอมทั้งระบุถึงผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่
ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ

• ตัวอยางเอกสารบันทึก เรือ่ ง : คูมือการตรวจสอบภายใน
ชื่อเอกสาร

ผูรับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

Audit Checklist

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

หองเอกสารของผู
ตรวจสอบ

10 ป

เรียงตามวันที่

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

วิธีการเขียนขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
• ในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หัวขอที่ 5) ของโครงสราง
เอกสารระเบียบปฎิบัติอาจอยูในรูปของขอความทั้งหมด (Wording)
ตาราง (Table)
แผนภูมิจําลอง (Model)
เปนผังการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนแบบขอความ
ขัน้ ตอนการรับการฝกอบรม
5.1

ผูขอรับการฝกอบรม
5.1.1 ศึกษาขอมูลหรือหลักสูตรที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงาน
5.1.2 กรอกแบบคํารองขอรับการฝกอบรมภายนอกพรอมแนบหลักฐานหรือขอมูลของ
หลักสูตรดังกลาว
5.1.3 เสนอใหผบู ังคับบัญชาจนถึงระดับผูอํานวยการอนุมัติ
5.1.4 นําสงยังกองการเจาหนาที่ลวงหนากอนวันสัมมนาหรือฝกอบรม 15 วัน

5.2

เจาหนาที่ฝายการเจาหนาที่
5.2.1 ติดตอสถาบันหรือหนวยงานทีจ่ ัดฝกอบรม
5.2.2 สงเรื่องยังหนวยงานการเงินเพื่อของบประมาณ

5.3

ผูเ ขารับการฝกอบรม
5.3.1 เขารับการฝกอบรมตามวันและเวลาที่กําหนด
5.3.2 เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอบรม จัดทํารายงานพรอมนําสงเอกสารประกอบการฝกอบรม
5.3.3 นําความรูที่ไดรับไปจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ดูตัวอยางเพิ่มเติมจากเอกสารแนบเรื่องการควบคุมเอกสาร

-

ราง -

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนแบบตาราง
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
กองการ
เจาหนาที่
เจาหนาทีท่ ุก
ระดับ

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา

1.สํารวจความจําเปนใน เดือนพฤศจิกายน
ของทุกป
การฝกอบรม

แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจความจําเปนใน
การฝกอบรม
(HR-TN-F-001)

ภายในเดือนธันวาคม แบบสํารวจความจําเปนใน
2. กรอกรายละเอียด
ของทุกป
การฝกอบรม
ความตองการในการ
ฝกอบรมและสงกลับคืน
(HR-TN-F-001)
กองการเจาหนาที่

หัวหนากลุมงาน 3. พิจารณา รวบรวม
และจัดทําแผนการ
กองการ
ฝกอบรมประจําปสง ให
เจาหนาที่
ผูอํานวยการกอง
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ภายในเดือนมกราคม แผนการฝกอบรมประจําป
ของปถัดไป
(HR-TN-F-002)

-

ราง -

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนแบบแผนภูมิ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนแบบแผนภูมิ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการเขียนขั้นตอนแบบ Flow Chart
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1
2

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

บึกทึก

เอกสารอางอิง

ออกเอกสารขอซื้อ
(PR)

หนวยงานที่ขอซือ้ กรอกรายละเอียดสินคาที่จะ
ซื้อ

ผูขอซื้อ

ใบ PR

PU-F-001

อนุมัติ

ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ หากไมอนุมัติใหผูขอ
ซื้อนํากลับไปพิจารณาหรือแกไข

ผูมีอํานาจลง
นาม

ใบ PR

บันทึกเลขที่ PR ในสมุดบันทึกเพือ่ เปน
หลักฐานอางอิง

เจาหนาที่
จัดซื้อ

Log Book

PU-F-002

ออกใบ PO

เปดเอกสาร PO โดยกรอกรายละเอียดตาม
เอกสาร PR

เจาหนาที่
จัดซื้อ

ใบ PO

PU-F-003

สงใบ PO

สงใบสั่งซื้อสินคา (PO) ใหกับทางผูขาย โดย
ทาง Fax หรือE-mail และยืนยันการซื้อ

เจาหนาที่
จัดซื้อ

ใบ PO

ตรวจรับสินคาจากทางผูขาย หากไมตรงตาม
ขอกําหนดใหสงคืน และไมตองชําระเงิน

เจาหนาที่
ตรวจสอบ

ใบตรวจ
รับสินคา

QC-F-001

จัดเก็บสินคาที่ผานการตรวจสอบยังคลังสินคา
และบันทึก Stock ใหตรงกับสินคา

เจาหนาที่
คลังสินคา

Stock
Card

WH-F-001

No

Yes

3

ลง Log Book

4
5
6

สงคืน

No

ตรวจรับสินคา
Yes

จัดเก็บเขาคลัง

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

กิจกรรม D
• แบบฝกหัด D: การเขียนคูมือการปฏิบัติงานในรูปแบบ
Flow Chart
• เวลาในการทํากิจกรรม : 15 นาที
• แบบฟอรม D

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

เทคนิคการจัดทําคูมือใหเขาใจงายและนาสนใจการใชภาพถายอางอิง
การใชภาพการตูน
การใชแบบฟอรมบันทึก
การใช Multi Media

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การใชภาพถายอางอิง
• ขอดี
– เขาใจไดงาย ประหยัดเนื้อที่
– เปนรูปธรรม จูงใจใหเกิดการปฏิบัติตามไดงาย

• ขอดอย
– การหาภาพที่เหมาะสมอาจหาไดยาก
– ความพรอมของอุปกรณและความสามารถในการถายภาพ
– ไฟลภาพมีขนาดใหญในการจัดเก็บในคอมพิวเตอร
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการใชภาพจริงอางอิง
การนั่งปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร
ผิดวิธี

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ถูกวิธี

-

ราง -

เครือ่ งแตงกายหอง Gray room (smock)

Cap head cover

Gloves

Smock
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

shoes

-

ราง -

การใชภาพการตูน
• ขอดี
– มีสีสนั สะดุดตา นาสนใจ
– เขาใจไดงายสําหรับผูอานทุกระดับ

• ขอดอย
– ดูไมเปนทางการ
– หาคนที่มีฝมือไดยาก
– ลงรายละเอียดไดไมครบถวน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการใชภาพการตูน
• คูมือการดูแลโรคปวดหลังจากการทํางาน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

คูมอื การปองกัน
โรคปวดหลังจากการทํางาน
1. จัดทาทางในการปฏิบัติงานทีถ่ ูกตอง

3. การยกของ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

2. การนั่ง

4. การนอน

-

ราง -

การใชแบบฟอรม
• ขอดี
– มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานไดตามขั้นตอน
– เก็บรายละเอียดไดครบ
– มีความยืดหยุน ในการแกไข

• ขอดอยไมมีรายละเอียดวิธีการบันทึกขอมูล
หากไมมีการฝกอบรมวิธีการใช อาจผิดพลาดได
แกไขไดยากหากสั่งพิมพจากโรงพิมพ
สําเนาแบบฟอรมที่ไมชัดเจน

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการใชแบบฟอรม
• แบบฟอรมการควบคุมการแจกจายเอกสาร
ชื่อคูมือการ
ปฏิบัติงาน

รหัส
เอกสาร

ผูจัดทํา

วันที่
ประกาศใ
ช

หนวยงานที่
ตองแจกจาย

ผูถือครองเอกสาร

การจัดฝก
อบรมภายใน

QP-TN-01

กลุม พัฒนาระบบ
บริหาร
สํานักงานฯ อ.ย.

1 ม.ค. 49

ทุกหนวยงาน
ในกระทรวง
สาธารณสุข

ผูบริหารตั้งแต
ระดับหัวหนากลุม
งาน ขึ้นไป

_______________
นายไสว ใจดี

การ
ตรวจสอบ
ภายใน

QP-AU-01

กลุม ตรวจสอบ
ภายใน
สํานักงานฯ อ.ย.

30 มิ.ย.
49

ทุกหนวยงาน
ในกระทรวง
สาธารณสุข

ผูบริหารตั้งแต
ระดับหัวหนากลุม
งาน ขึ้นไป

_______________
นายปรีดี ดีใจ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

ลายมือชื่อ
ผูรบั เอกสาร

-

ราง -

การใช Multi Media
• ขอดี
– มีความทันสมัยทั้งภาพและเสียง นาติดตาม
– มีประสิทธิภาพในการสรางทําความเขาใจ
– สะดวกในการเผยแพร จัดเก็บ หรือบันทึก

• ขอดอย
– คาใชจายในการจัดทําสูง
– ขอจํากัดดานความสามารถของบุคลากรในการใชงาน
– ขอจํากัดดานความเพียงพอของเครือ่ งมืออุปกรณ
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ตัวอยางการใช Multi Media

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ขอควรคํานึงในการจัดทําเอกสารใครคือผูใชเอกสาร : บุคคลภายในหรือภายนอกองคกร
ปริมาณของเนื้อหา : มาก นอย
การใชสัญลักษณหรือรูปภาพ : เหมาะสม เขาใจงาย
การฝกอบรมวิธีการใช : โดยใคร เมือ่ ใด อยางไร สําหรับใคร

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

เมือ่ ใดที่ตองปรับปรุงคูมือและทําอยางไร
เมื่อใด
• เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย กระบวนการทํางาน
• เมือ่ มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบ แบบฟอรม หรือเอกสารอางอิงตางๆ
• ควรมีการทบทวนกระบวนการที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางนอยทุก ๆ 3 ป เพื่อให
แนใจวายังเปนฉบับปจจุบัน (Update)อยู

อยางไร

เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากเจาของเรื่องเดิมหรือผูมีอํานาจอนุมัติ
ดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
บันทึกประวัติการปรับปรุงวาไดเปลี่ยนแปลงเรื่องใด
ดําเนินการแจกจายเพื่อทดแทนเอกสารคูมือฉบับเดิม
นําเอกสารคูมือฉบับเดิมกลับมาทําลาย
เก็บเอกสารคูมือตนฉบับของเดิมเพื่อใชอางอิง
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําและใชงาน
• ผูจ ัดทําเอกสารขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ อยางถองแท
• ผูจ ัดทําเอกสารไมทราบวิธีการเลือกประเภทของคูมือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ทําใหผูใชเขาใจยากและไมนําไปปฏิบัติตาม
• ไมไดรับความรวมมือจากบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการใหขอมูล
• ขาดอุปกรณที่เพียงพอและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• ไมมีการสื่อสารหรือฝกอบรมวิธีการใชคูมือหลังจากทําเสร็จแลว
• ไมมีการนําเอกสารที่จัดทําเสร็จแลวไปใชอยางจริงจัง
• ไมมีการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย
• ผูที่ทําการแกไขเปลี่ยนแปลงไมใชเจาของเรื่องเดิม

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การแกไขและปองกัน
• มีการประชุมชีแ้ จงใหทุกหนวยงานทราบวาจะมีการจัดทําเอกสารการ
ปฏิบัติงานขึ้นมาอยางเปนระบบ
• มีการแตงตั้งตัวแทนของแตละหนวยงานเพือ่ จัดทําและประสานงาน
ติดตามผล
• ผูบริหารหรือระดับหัวหนางานตองใหการสนับสนุนและมีความรูใ นการ
จัดทําเอกสารเชนเดียวกัน
• จัดกิจกรรมในการสือ่ สารหรือเผยแพรเอกสารทีจ่ ดั ทําใหเปนทีเ่ ขาใจ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

แบบฝกหัด Eแบบฝกหัด E: กรณีศึกษาเรื่องลักษณะของเอกสารที่ดี
เวลาในการทํากิจกรรม : 15 นาที
แบบฟอรม E
ตัวอยางระเบียบปฏิบัติเรื่อง “การควบคุมเอกสาร”

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การควบคุมเอกสาร
• การควบคุมเอกสารคือ
– ระบบการจัดการดานเอกสาร ครอบคลุมตั้งแต กระบวนการ
ในการจัดทํา การทบทวน การอนุมัติ การแจกจาย การยกเลิก
และการทําลาย

• เหตุผลของการควบคุมเอกสาร
– เพื่อใหมั่นใจวา มีเอกสารทีจ่ ําเปนตองใช
– เอกสารปฏิบัติงานมีความถูกตองและทันสมัย
– การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

การควบคุมเอกสาร(ตอ)
• วิธีการควบคุมเอกสาร

– มีขั้นตอนการจัดการเรื่องเอกสาร (Document Procedure)มีหมายเลข หมวดหมูเอกสาร (Index, Number)
อนุมัติเอกสารโดยผูทอี่ ํานาจ (Approval)
มีเอกสารหลัก (Master List)
มีการชี้บง (Identification)
ควบคุมการแจกจายเอกสาร (Distribution List)
ควบคุมการเรียกเก็บเอกสารฉบับทีล่ าสมัย(Obsolete)
ควบคุมเอกสารทั้งจากภายในและภายนอก (Internal & External
Document Control)

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

วิธีการในการควบคุมเอกสาร
• ระบบการจัดลําดับเลข

การควบคุม

– ตองงายตอการเขาใจ มีความตอเนือ่ ง
เปดชองใหสามารถแกไข เพิม่ เติมได

• ตัวอยาง ไดแก
– AA-BB-CC
• AA = ประเภทของเอกสาร
• BB = ชือ่ ยอของหนวยงานเจาของเอกสาร
• CC = ลําดับเลขที่ของเอกสาร
คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

แผน
การเรียนรู
ผลการ
สมรรถนะ
ปฏิบัติงาน
ระเบียบปฏิบัติ
เรื่อง
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
QP-PM-01

-

ราง -

เทคนิคการสื่อสารคูมอื ไปยังผูใช
• พิจารณาวาตองแจกจาย (Distribute) ใหผูใดบาง ไดแก ผูใชงาน
หรือเกี่ยวของที่ตองรับทราบ
• จะใชชองทางใดในการแจกจาย
– สําเนาเอกสาร พรอมแนบจดหมายชีแ้ จง
– จัดฝกอบรมวิธีการใช
– Post บน Internet หรือ Intranet และเปดโอกาสใหซักถาม

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

-

ราง -

ถาม-ตอบ

คูมือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful