P. 1
Osnovi ustavnog uredjenja

Osnovi ustavnog uredjenja

|Views: 4,456|Likes:
Published by saulas

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: saulas on Jul 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

1.

О С Н О В И У С Т А В Н О Г У Р Е Ђ Е Њ А
Др Миле Дмичић
Устав је највиши правни акт о уређењу државе .
1.
ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ УСТАВНОГ ПРАВА
Уставно право је основна грана права која об!вата правна прав"#а о
$р%авно&' $р(твено& " правно& ре)е* +е&,е.
Пре$&ет ставнпг права -"не. орган"+а/"ја $р%авне о$носно по#"т"-ке
в#аст"0 по#"т"-к" про/ес" пте& кој"! се остварје в#аст " прав,а $р%аво&0
сбјект" кој" се јав,ај као нос"о/" в#аст" " прав,а*а.
Правн" с"сте& је скп св"! оп(т"! правн"! нор&" је$не +е&,е. Уставно
право "&а најв"(" ранг !"јерар!"ј" нор&" правног с"сте&а " пре$став,а основ
права сваке $р%аве. Ова грана рег#"(е " об!вата оп(те$р(твене " неправне
нор&е 1на-е#а об"-аја' &ора#а " по#"т"ке2.
И3ВОРИ УСТАВНОГ ПРАВА
Нор&а је "+вор стваног права.
Да б"с&о твр$"#" правне нор&е које с "+вор ставног права' неоп!о$но је
о$говор"т" на п"та*а. кој"& $р(твен"& око#ност"&а је нор&а наста#а' ко је
$онос"#а/ нор&е' како је " по ко& постпк нор&а $онесена " (та се рег#"(е
нор&о&.
И+вор" ставног права &ог се ра+врстат" неко#"ко грпа. правн" "+вор"'
с$ске прес$е' об"-ајно право' конвен/"је.
У прет!о$ној Јгос#ав"ј"' као " $р%ава&а наста#"& након *еног распа$а'
постоје са&о п"сан" "+вор" ставног права.
И+вор" ставноог права 4"5 с. Устав 4"5 "+ 1667.' Устав РС "+ 1668.'
Устав 9е$ера/"је 4"5 "+ 166:. " став" кантона. Уставн" +акон" јав,ај се $ва
в"$а' " то. Уставн" +акон" кој" "&ај #ог " +на-ај става " ставн" +акон" +а
спрово)е*е става.Уставн" а&ан$&ан" као "+вор ставног права јав,ај се прв"
пт јгос#овенској пракс" 16;<. Устав Репб#"ке Српске "&а такве о$ре$бе' по
кој"&а пре$сје$н"к Репб#"ке' вр"је&е рата " непосре$не ратне опасност"'
ск#а$ са ставо& 1-#ан =12' &о%е $онос"т" ре$бе са +аконско& снаго&. О$#ке
ставн"! с$ова 4"! " ент"тета с "+вор ставног права.
НАСТАНА>' ПОЈАМ И 4ИТНА СВОЈСТВА УСТАВА
Уставна &атер"ја стара је ко#"ко " $р%ава.Уставна &атер"ја је са$р%ана "
р"&ск"& конст"т/"ја&а' сре$*овјековн"& пове,а&а... Најстар"ј" акт са на+"во&
став је Ат"нск" став. По+нат" р"&ск" ?"#о+о? @"/ерон прв" је прво& сто,еA
пр"је нове ере "+рекао " потр"јеб"о р"је- став. Прв" &о$ерн" п"сан" став"
наста#" с $ргој по#ов"н" 1= в"јека. У Европ" с прв" став" $онесен"
9ран/ској' По,ској " Bве$ској. Након 4е-ког конгреса 1=17.' на ко&е је
+ак,-ено $а све +е&,е треба $а "&ај п"сан" став' $онесен" с став" св"&
европск"& +е&,а&а' а +ат"& " оста#"& +е&,а&а.
Устав је правно.по#"т"-к" акт. Матер"ја#но правн" поја& става о$нос" се
прете%но на са$р%ај правн"! прав"#а. 9ор&а#о правн" поја& става о$нос" се на
пос&атра*е става са станов"(та на-"на " постпка $оно(е*а " про&јене.
Правно по#"т"-к" поја& става о$ре)је се пре&а *егово& стварно& т"/ај на
по#"т"-к" %"вот $р%ав".
4"тна својства става.
C Устав је о$ра+ постојеAег т"па $р(тва.
C Устав је акт $р%аве.
C Устав је најв"(" оп(т" правн" акт.
C Устав је основн" +акон.
C Устав је $ек#арат"вн" акт.
C Устав је "$ео#о(коCпо#"т"-к" $ок&ент.
C Устав је акт стаб"#"+а/"је " огран"-е*а в#аст".
C Устав је кат стат"ст"ке " акт $"на&"ке.
C Устав је &јер"#о н"воа $е&ократ"је.
C Устав " пракса пока+ј раскорак.
C Устав је акт кога $онос" посебан орган. Устав $онос" са&о +а то ов#а(Aен"
орган1ставотворна скп(т"на' (е? $р%аве2
C Устав је акт кој" се $онос" по посебно& постпк 1 ?а+а "н"/"јат"ве' ?а+а
пр"је$#ога " ?а+а сваја*а 2.
C Устав је акт кој" се &"је*а по посебно& постпк 1 &о%е га про&"јен"т"
са&о орган ранг $онос"о/а 2.
ВРСТЕ ОДНОСНО ПОДЈЕDА УСТАВА
И&а&о пр"&арн 1по настанк' на-"н $оно(е*а " с(т"н"2 " секн$арн
1+"&а се је$на б"тка карактер"ст"ка става " пре&а *ој се твр)ј с#"-ност" "
ра+#"ке "+&е) става2 по$је#.
Врсте става пре&а пр"&арној по$је#".
C Октро"сан" став" "#" пове,е. Он" с бројн" " настај првенствено
апсо#тн"& &онар!"ја&а. То је је$ностран" " $оброво,н" акт &онар!а
1(е?а $р%аве2.
C Уставн" пакт "#" ко&про&"сн" став. Настаје као акт саг#асност" &онар!а
" пар#а&ента.
C Наро$н" "#" $е&ократск" став. Ове ставе $онос" наро$. Он" с
$е&ократск".
Врстве става пре&а секн$арној по$је#".
C Неп"сан" " п"сан" став".
C >рт" " &ек" став".
C >о$"?"кован" " неко$"?"кован" став". >о$"?"кован" се састоје "+
је$ног је$"нственог акта1таква је веA"на става2' а неко$"?"кован" "+ в"(е.
C >ратк" " $г" став".
ОДНОС УСТАВА И ДРУГИ5 ПРАВНИ5 ДИС@ИПDИНА И НОРМИ
Унтар сваког правног с"сте&а постоје $ва основна е#е&ента.
1. Н"%" кој" се на+"ва правн" "нст"тт. Рег#"(е је$ан $р(твен" о$нос
1+апо(,ава*е' со/"ја#на +а(т"та2.
8. В"(" кој" се на+"ва правна грана. Рег#"(е ("р об#аст на је$нообра+ан
на-"н 1поро$"-но +аконо$авство' ко&п#етно поро$"-но право2.
ПОСТУПА> ДОНОBЕEА' ПРОГDАBЕEА И ПРОМЈЕНЕ УСТАВА
Поступак о!о"е#а уста$аC Устав је основн" +акон' " то +акон са највеAо&
правно& снаго&. МогAе с тр" с"та/"је. $оно(е*е става постојеA"&
$р%ава&а које н"с "&а#е став' $оно(е*е става постојеA"& $р%ава&а које с
"&а#е став " $оно(е*е става ново?ор&"ран"& $р%ава&а.
Про%ла"е#е уста$аC Вр(" се након *еговог сваја*а о$ најв"(ег ставотворног
органа 1пар#а&ент2.
Пром&е!а уста$аC Ра+#о+" про&јена става &ог б"т". про&јена о$носа
$р(твен"! снага $р%ав". нај-е(Aа с тр" на-"на про&јена. а&ан$&ан"' ставн"
+акон " $оно(е*е новог става. Постпак +а про&јен става твр)ен је са&"&
ставо&. Свака $р%ава "&а ра+#"-"т пр"стп про&јена&а става. У то& с&"с#
постој" с,е$еAа по$је#а. Ре$овна +аконо$авна скп(т"на је ов#а(тен" орган +а
про&јен става. Посебно "+абрана ставотворна скп(т"на је орган кој" $онос"
нов" став "#" вр(" *егове &а&н$&анске про&јене. Усваја*е става пте&
ре?ерен$&а пре$став,а рје)" на-"н $оно(е*а става. Bе? $р%аве $онос" акт о
$оно(е* "#" к"$а* става.
8.
УСТАВ И УСТАВНО УРЕFЕEЕ 4И5
СТВАРАEЕ 4И5
Токо& 1661. го$"не' Со/"ја#"ст"-ка 9е$ерат"вна Репб#"ка Јгос#ав"ја распа#а
се на пет $р%ава. С#овен"ја' 5рватска' Маке$он"ја' 4осна " 5ер/егов"на' а Срб"ја
" @рна Гора $оброво,но с обра+ова#е Саве+н Репб#"к Јгос#ав"ј.
Со/"ја#"ст"-ка Репб#"ка 4осна " 5ер/егов"на се пото& по$"је#"#а на .
Репб#"к Српск' 5ер/егC4осн " Репб#"к 4осн " 5ер/егов"н. Спора+& о
&"р пост"гнт је након -етворого$"(*ег рата.
По-етко& 1668. го$"не' Европска +аје$н"/а орган"+ова#а је >он?ерен/"ј о
4"5 4р"се# " D"сабон. Пон)ен је &"ровн" спора+& кој" се састојао о$ Мапе
о по$је#" 4"5 на тр" конст"тт"вне је$"н"/е.
По-етко& 166G. го$"не $"п#о&ате Венс " Овен пр"пре&"#е с &"ровн"
спора+& пре&а ко&е је 4"5 треба#а $а се по$"је#" на $есет кантона.
У септе&бр 166G. го$"не пре$#о%ена је тер"тор"ја#на по$је#а 4"5 на тр"
Репб#"ке.
У ј# 166:. го$"не п#ан рје(е*а 4"5 кр"+е са-"н"#а је >онтактCгрпа
састав,ена о$ пре$ставн"ка САД' Рс"је' Eе&а-ке' Енг#еске " 9ран/ске.
У нове&бр " $е/е&бр 1667. го$"не пре$ставн"/" &е)наро$не +аје$н"/е
$о(#" с $о пр"!ват,"вог ставног " тер"тор"ја#ног рје(е*а +а 4"5. Прво је
=.септе&бра 1667. го$"не Hенев" својен $ок&ент о ставн"& пр"н/"п"&а +а
4"5. 3авр(н" преговор" о спостав,а* &"ра " ставно& ре)е* во)ен" с о$ 1.
$о 81. нове&бра 1667. го$"не Дејтон 1О!ајо'САД2.Пост"гнт је $оговор ве#"к"!
с"#а. САД' Рс"је' Енг#еске'Eе&а-ке: " 9ран/ске' као " СР Јгос#ав"је "
5рватске " пре$ставн"ка сва тр" наро$а 4"5. Св" $ок&ент" &"ровног спора+&а
кој" с саг#а(ен" 81.нове&бра 1667. го$"не Дејтон' потп"сан" с 1:.$е/е&бра
1667. го$"не Пар"+.
М"ровн"& спора+&о& је обстав,ен рат' 4"5 је по$"је,ена на $ва ент"тета' оба
ент"тета $об"#а с е#е&енте $р%авне је$"н"/е са огран"-ен"& сверен"тето&'
конст"т"сана је 4"5 као $р%авна +аје$н"/а које -"не Репб#"ка Српска "
9е$ера/"ја 4"5.
Уставн" с"сте& 4"5 -"не Устав 4"5' Устав 9е$ера/"је " Устав Репб#"ке
Српске.
Стрктр Устава 4"5 -"не. Основне о$ре$бе' I$ска права " основне с#обо$е'
На$#е%ност" " о$нос" "+&е) "нст"т/"ја 4"5 " ент"тета' Пар#а&ентарна
скп(т"на' Пре$сје$н"(тво " Маг"старск" савјет' Уставн" с$' @ентра#на банка'
9"нанс"је' Оп(те о$ре$бе' А&ан$&ан"' Пре#а+не о$ре$бе " Стпа*е на снаг
Устава 4"5.
ОСНОВНА НАJЕDА И О4ИIЕHЈА УСТАВА И
УСТАВНОГ УРЕFЕEА 4ОСНЕ И 5ЕР@ЕГОВИНЕ
Оп(т" окв"рн" спора+& +а &"р 4"5 обгвата 18 $ок&ената о$ кој"! је Устав
4"5 1Анекс :2' као је$ан о$ нај+на-ајн"ј"! $ок&ената.
Спе/"?"-ност" Устава.
1. Устав је акт &е)наро$ног а не нтра(*ег права " саставн" $"о Оп(тег
окв"рног спора+&а.
8. Устав н"је $он"о ставотворн" орган 1 ставотворна скп(т"на' ре$овна
скп(т"на' (е? $р%аве' наро$2.
G. Устав н"је $онесен по посебно& постпк.
:. Устав в"(е #"-" на Kе#е&енте +а став 4"5L' на основ кој"! б" се "+ра$"о
став.
7. Устав н"је "+ра)ен $ог&атскоCправно& &ето$о&' веA по анг#осаксонско&
&о$е#' кратак је " "&а свега 18 -#анова.
Уставо& је твр)ено $а је 4"5 састав,ена о$ 8 ент"тета. Уставо& је гарантована
с#обо$а крета*а. Ент"тет"&а је $ата &огAност $а са&оста#но ре$е свој &о$е#
орган"+а/"је в#аст" " прав,а*а. Устав' +акон" " проп"с" органа 4"5' окв"р
*ен"! ставн"! права " ов#а(Aе*а' обаве+јA" с +а ент"тете. 4"5 "&а с"&бо#еC
грб " !"&н које твр)је Пар#а&ентарна скп(т"на.
IУДС>А ПРАВА И ОСНОВНЕ СDО4ОДЕ
Уста?во& 4"5 је +агарантовано $а Aе 4"5 " оба ент"тета обе+б"је$"т" најв"("
н"во &е)наро$но пр"+нат"! ,$ск"! права " основн"! с#обо$а. У то& /",'
постојаAе >о&"с"ја +а ,$ска права +а 4"5.
Сва #"/а 4"5 %"вај ,$ска права " с#обо$е' (то об!вата.
C Право на %"вот
C Право $а #"/а не б$ по$вргнта &-е* н"т" не!"&ан"&' "#"
пон"%авајA"& постп/"&а "#" ка+на&а
C Право $а #"/а не б$ $р%ана ропств
C Право на с#обо$ " бе+бје$ност #"-ност"
C Право на по(тено сас#(а*е гра)анск"& " кр"в"-н"& пре$&ет"&а
C Право на пр"ватн" " поро$"-н" %"вот
C С#обо$ "+ра%ава*а
C С#обо$ &"рног окп,а*а " с#обо$ $р%"ва*а са $рг"&а
C Право на брак " +аснова*е поро$"/е
C Право на свој"н
C Право на обра+ова*е
C Право на с#обо$ крета*а " преб"ва#"(та
Уставо& 4"5 се твр)је " право св"! "+бјег#"/а " расе,ен"! #"/а $а се с#обо$но
врате свој"& $о&ов"&а.
ДРHАВIАНСТВО
Уставо& 4"5 твр)ено је $а Aе постојат" $р%ав,анство 4"5' које Aе рег#"сат"
+аконо& Пар#а&ентарна скп(т"на 4"5' " $р%ав,анство сваког ент"тета' које
рег#"( са&" ент"тет"' с т"& $а.
C Др%ав,ан" сваког ент"тета с са&"& т"& " $р%ав,ан" 4"5.
C Н"је$но& #"/ се не &о%е са&ово,но о$+ет" $р%ав,анство 4"5 "#"
ент"тета.
C Др%ав,ан" 4"5 &ог "&ат" $р%ав,анство $рге $р%аве' ко#"ко постој"
б"#атера#н" спора+& "+&е) 4"5 " те $р%аве.
C Др%ав,ан" 4"5 "ностранств %"вај +а(т"т 4"5.
C Др%ав,анство 4"5 ст"-е се. пор"јек#о&' ро)е*е& на тер"тор"ј" 4"5'
сваја*е&' пте& натра#"+а/"је " пте& &е)наро$ног спора+&а.
ДРHАВНА О4ИIЕHЈА
С $р%авна +астава' грб " !"&на. 3на-ај $р%авног с"&бо#а "&ај " г#авн" гра$'
$р%авн" пра+н"/"' о$#"кова*а " пр"+на*а. Уставо& 4"5 твр)ено је $а 4"5 "&а
своје с"&бо#е. Пар#а&ентарна скп(т"на 4"5 +аконо& твр)је с"&бо#е 4"5. 3бог
ве#"к"! те(коAа на саг#а(ава*' тек на "нтервен/"ј в"соког пре$ставн"ка 4"5
је $об"#а своје с"&бо#е. Грб 4"5 је п#аве боје " об#"к (т"та са о(тр"&
+авр(етко&. Он је $"јагона#но по$"је,ен на по,е %тоC+#атне боје " по,е п#аве
боје.У гор*е& $есно& г# на#а+" се трогао %те боје. Пара#е#но #"јевој стран"
овог трог#а проте%е се н"+ о$ б"је#"! +в"је+$а петокрака. Об"#/" с"&бо#"+ј
"+г#е$ карте 4"5' а боја&а " +в"је+$а&а с"&бо#"+је се пр"вр%еностевропској
пр"па$ност" " европск"& вр"је$ност"&а. 3астава 4"5 је п#аве боје. Десно о$
/ентра на#а+" се трогао %те боје.Пара#е#но #"јевој стран" трог#а проте%е се
ре$ б"је#"! петокрак"! +в"је+$а. О$нос "+&е) $%"не " ("р"не +аставе је 1.8.
5"&на 4"5 твр)ена је +аконо& о !"&н" 4"5. На+"в !"&не је . KДр%авна !"&на
4"5L. 5"&на не&а текста' веA се са&о састој" о$ оркестарске парт"тре. Г#авн"
гра$ 4"5 је Сарајево. Ос"& об",е%ја 4"5 своје с"&бо#е "&ај " ент"тет"'
кантон". 3аставе " грбове "&ај " оп(т"не " гра$ов"' $р(твене орган"+а/"је...
НАДDЕHНОСТИ И ОДНОСИ И3МЕFУ ИНСТИТУ@ИЈА 4"5 И
ЕНТИТЕТА
НАДDЕHНОСТИ ИНСТИТУ@ИЈА 4"5
С.
C Спо,на по#"т"ка.
C Спо,нотргов"нска по#"т"ка.
C @ар"нска по#"т"ка.
C Монетарна по#"т"ка.
C 9"нанс"ра*е "нст"т/"ја " &е)наро$н"! обаве+а 4"5.
C Прово)е*е кр"в"-н"! +акона на &е)наро$но& п#ан.
C Рег#"са*е саобраAаја "+&е) ент"тета.
C >онтро#а ва+$(ног саобраAаја.
C Спо,н" пос#ов"' Нов-ан" токов" " /ар"не' Рег#"са*е ко&н"ка/"ја'
>рета*е #"/а.
НАДDЕHНОСТИ ЕНТИТЕТА
Ент"тет1?ран/.Cб"Aе2 &е)наро$но& прав кор"ст" се +а о+на-ава*е
орган"+а/"ја које н"с $р%аве' а#" "& се пр"+наје о$ре)ен" &е)наро$ноправн"
сбјект"в"тет.
Ент"тет" "&ај право " обаве+.
C Да спостав,ај спе/"ја#не " пара#е#не о$носе са ссје$н"& $р%ава&а.
C Да пр%ај потребн по&оA Савјет &"н"стара 4"5 с"п*ава*
&е)наро$н"! обаве+а 4"5.
C Да обе+б"је$е с"грне " бе+б"је$не с#ове окв"р"&а своје на$#е%ност".
C Да #а+е спора+&е са $рг"& $р%ава&а " &е)нар$он"& орган"+а/"ја&а
+ потвр$ Пар#а&ентарне скп(т"не.
Ент"тет" $оносе своје +аконе " $рге акте.
ИНСТИТУ@ИЈЕ 4ОСНЕ И 5ЕР@ЕГОВИНЕ
ПАРDАМЕНТАРНА С>УПBТИНА 4И5
И&а $ва $о&а.До& наро$а " Пре$ставн"-к" $о&.
До& наро$а се састој" о$ 17 $е#егата' о$ кој"! с 8MG "+ 9е$ера/"је17 !рвата " 7
4о(*ака2 " 1MG "+ РС 17 Срба2. 3а $оно(е*е о$#ка неоп!о$а је квор&.
Пре$ставн"-к" $о& &се саствој" о$ :8 пос#ан"ка' о$ кој"! се 8MG 18=2 б"рај на
тер"т"р"ј" 9е$ера/"је' а 1MG 11:2 на тер"тор"ј" РС. 4"рај "! гра)ан".
Пар#а&ентарна скп(т"на 4"5 је на$#е%на +а. $оно(е*е +акона потребн"! +а
спрово)е*е о$#ка Пре$сје$н"(тва 4"50 о$#-"ва*е о "+вор"&а " "+нос
сре$става +а ра$ "нст"т/"ја 4"50 сваја*е бNета +а "нст"т/"је 4"5...
ПРЕДСЈЕДНИBТВО 4"5
Пре$сје$"(тво 4"5 је ко#ект"вн" (е? $р%аве. Састој" се о$ тр" -#ана. је$ног
4о(*ака' је$ног 5рвата " је$ног Срб"на. Ман$ат -#анова Пре$сје$н"(тва
"+абран"! на прв"& "+бор"&а трајаAе $в"је го$"не' а након тога -ет"р" го$"не.
J#анов" Пре$сје$н"(тва се &ог кан$"$оват" јо( је$но&. Пре$сје$н"(тво 4"5
на$#е%но је +а. во)е*е спо,не по#"т"ке 4"50 "&енова*е а&баса$ора0
пре$тсв,а*е 4"5 &е)наро$н"& " европск"& орган"+а/"ја&а0 "+вр(ава*е
о$#ка Пар#а&ентарне скп(т"не...
САВЈЕТ МИНИСТАРА
И+вр(н в#аст' поре$ Пре$сје$н"(тва' вр(" " Савјет &"н"стара. Савјет
&"н"стара са-"*авај пре$сје$авајA"' кој" је је$но " &"н"стар је$ног
&"н"старства' " пет &"н"стара. +а ,$ска права " "+бјег#"/е0 +а тре+ор
"нст"т/"ја 4"50 +а европске "нтегра/"је0 +а "ностране пос#ове0 +а /"в"#не
пос#ове " ко&н"ка/"је0 +а спо,н тргов"н " еконо&ске о$носе. Савјет
&"н"стара је на$#е%ан " о$говоран +а спрово)е*е по#"т"ке " о$#ка об#аст"&а
твр)ен"& Уставо& 4"5' наро-"то. спо,не' спо,нотргов"нске' /ар"нске "
&онетарне по#"т"ке.
УСТАВНИ СУД 4"5
Се састој" о$ $евет с$"ја 1-#анова2.Jет"р" -#ана "&енје Пре$ставн"-к" $о&
Пар#а&ента 9е$ера/"је а $ва -#ана Наро$на скп(т"на РС. Преоста#а тр" -#ана
б"ра пре$сје$н"к Европског с$а +а ,$ска права' након конс#та/"ја са
Пре$сје$н"(тво& 4"5. Те с$"је не &ог б"т" $р%ав,ан" 4"5 н"т" б"#о које
ссје$не $р%аве. На$#е%ност" Уставног с$а. $а (т"т" Устав " вр(" +а(т"т
ставност" " +акон"тост"0 $а о$#-ј $а #" је о$#ка је$ног ент"тета $а спостав"
пара#е#не о$носе са ссје$но& $р%аво& ск#а$ са ставо&' $а #" је нека о$ре$ба
Устава "#" +акона ент"тета саг#асност" са Уставо& 4"5.
@ЕНТРАDНА 4АН>А И 9ИНАНСИЈЕ
@ентра#на банка је је$"на ов#а(тена +а е&"това*е нов/а " &онетарн по#"т"к на
/"је#ој тер"тор"ј" 4"5. Уставо& 4"5 је твр)ено $а Aе се прв" правн" о$бор
састојат" о$ гвернера којег "&енје ММ9 " тр" -#ана које "&енје
Пре$сје$н"(тво 4"5. Након тога' Aе се састојат" о$ пет #"/а које "&енје
Пре$сје$н"(тво 4"5 на &ан$ат о$ (ест го$"на. О$бор Aе "&еноват" гвернера
"сто на пер"о$ о$ (ест го$"на. @ентра#на банка "&а $в"је г#авне је$"н"/еC
Г#авн банк Рс " Г#авн банк 9е$ера/"ј" 4"5. @", @ентра#не банке је $а
пост"гне " о$р%" стаб"#ност $о&аAе ва#те. @ентра#на банка $е?"н"(е' сваја "
контро#"(е " спрово$" &онетарн по#"т"к 4"5.
СТАDНИ ВОЈНИ >ОМИТЕТ
Ово т"је#о са-"*авај св" -#анов" Пре$сје$н"(тва 4"5 " најо$говорн"ј"
?нк/"онер" ор%ан"! снага ент"тета. То је "нст"т/"ја преко које се остварје
коор$"на/"ја ор%ан"! снага ент"тета.
ПРАВОСУДНИ И ДРУГИ ОРГАНИ 4И5
СУД 4И5
Је основан +аконо& кој" је својо& о$#ко& прог#ас"о в"сок" пре$ставн"к +а 4"5.
@", је $а се обе+б"је$" е?"касно оствар"ва*е на$#е%ност" 4"5 " по(това*е
,$ск"! права " в#а$ав"не +акона 4"5.
1. >р"в"-на на$#е%ност. о$#-је о п"та*"&а која се т"- спрово)е*а
&е)наро$н"! " &е)ент"тетск"! кр"в"-н"! проп"са0 рје(ава скоб
на$#е%ност" "+&е) с$ова 9е$ера/"је 4"5 " РС.
8. Управна на$#е%ност. о/је*је +акон"тост "+вр(н"! правн"! аката0
рје(ава "&ов"нске спорове "+&е) $р%аве " ент"тета0 рје(ава скоб
на$#е%ност" с$ова "+ ен"т"тета " с$она ент"тета " с$ова Д"стр"кта
4р-ко.
G. Апе#а/"она на$#е%ност. о$#-је о %а#ба&а прот"в прес$а "#" о$#ка
које $онос" кр"в"о-но о$је,е*е овог с$а0 о ванре$н"& правн"&
#"јеков"&а прот"в правосна%н"! о$#ка овог с$а...
С$ "&а тр" с$ска о$је,е*а. кр"в"-но' правно " апе#а/"оно. И&а 17 с$"ја 1о$
по пет "+ сваког конст"тт"вног наро$а2. В"сок" с$ск" " т%"#а-к" савјет б"ра "
ра+рје(ава с$"је С$а 4"5.
ТУHИDАBТВО 4И5
Г#вног т%"о/а " *егове +а&јен"ке б"ра В"сок" с$ск" " т%"#а-к" савјет 4"5 са
&ан$ато& о$ ; го$"на. Осн"вај се тр" о$је,е*а. +а орган"+ован" кр"&"на#'
пр"вре$н" кр"&"на# " корп/"ј.
>ОМИСИЈА 3А IУДС>А ПРАВА
Се састој" о$ Уре$а о&б$с&ена " До&а +а ,$ска права. Он" ра+&атрај наво$на
"#" о-"та кр(е*а ,$ск"! права' наво$н" "#" оп(т $"скр"&"на/"ј на основ
по#а' расе' боје' је+"ка' вјере' по#"т"-ког "#" $ргог &"(,е*а...
ОМ4УДСМЕН 3А IУДС>А ПРАВА
&ан$ат је пет го$"не. О&б$с&ен "&а пр"стп " &о%е прег#е$ат" све +ван"-не
$ок&енте0 &о%е пр"сствоват" а$&"н"страт"вн"& сас#(а*"&а " састан/"&а
$рг"! органа " &о%е A" " прег#е$ат" б"#о које &јесто г$је с #"/а #"(ена
с#обо$е' +ато-ена "#" ра$е.
ДОМ 3А IУДС>А ПРАВА
Се саствој" о$ 1: -#анова. 9е$ера/"ја 4"5 "&енје : -#ана' РС 8 -#ана' а >о&"тет
&"н"стара В"јеAа Европе "&енје преоста#е -#анове. До& Aе $об"јат" акте о$
о&б$с&ена "&е по$нос"#а/а пр"јаве.
ПРОМЈЕНА УСТАВА 4И5
Постпак ставн"! про&јена "&а с#е$еAе карактер"ст"ке. О$ре$бе о ,$ск"&
прав"&а " с#обо$а&а не &ог б"т" е#"&"н"сане н"т" &а*ене про&јена&а Устава0
О про&јен" става о$#-је Пар#а&ентарна скп(т"на 4"50 Уставне про&јене
&ог б"т" пост"гнте ако је пост"гнт Уставо& пре$в")ен" квор& 18MG2.
G.
УСТАВ И УСТАВНО УРЕFЕEЕ РЕПУ4DИ>Е СРПС>Е
9ОРМИРАEЕ' СТАТУС' ОСНОВНА НАJЕDА И ТЕМЕIИ УСТАВНОГ
УРЕFЕEА
УСDОВИ И РА3DО3И 9ОРМИРАEА РС
Пово$ +а ?ор&"ра*е РС б"#" с октобарск" $ога)ај" 1661. го$"не. До(#о је $о
о+б",н"! "н/"$ената на на/"она#ној основ" Сарајев " нек"& $рг"& &јест"&а'
а скп(т"на 4"5 је 1:. октобра 1661. го$"не' бе+ -е(Aа пос#ан"ка српск"г
наро$а' свој"#а тр" $ок&ента. Ре+о#/"ј о свереност" 4"5' Ме&оран$&C
П"с&о о на&јера&а " П#ат?ор& о по#о%ај 4"5 евента#но& б$Aе&
стројств јгос#овенске +аје$н"/е.
ОСНОВНИ >ОНСТИТУТИВНИ А>ТИ РС
Токо& -етверого$"(*ег пер"о$а ствара*а РС 11661C16672 $онесен" с +на-ајн"
акт". О$#ка о осн"ва* Скп(т"не Српског наро$а 4"5 18:.1O.1661.20 О$#ка о
остаја* српског наро$а 4"5 +аје$н"-кој $р%ав" Јгос#ав"ј"1 18:.1O.1661.20
Дек#ара/"ја о прог#а(е* Репб#"ке српског наро$а 4"5 16.1.1668.20 Устав РС
18=.8.1668.20Дек#ара/"ја о $р%авно& " по#"т"-ко& ре)е* $р%аве 118.=.1668.2
Hеневск" " Eјор(к" спора+& о ставн"& пр"н/"п"&а' кој" с во$ Дејтонск"
спора+& 1=.6.1667.2. Т"& спора+&о& је твр)ено $а је 4"5 по$"је,ена на $ва
$"је#а' $а се тер"тор"ја 4"5 $"је#" "+&е) ен"т"тета по о$нос 71P 9е$ера/"ј"
4"5 " :6P РС' $а Aе оба ент"тета &оA" спостав"т" спе/"ја#не пара#е#не ве+е са
ссје$н"& $р%ава&а... Оп(т" окв"рн" спора+& +а &"р 4"5 пост"гнт је
81.11.1667. го$"не Дејтон 1САД2' а потвр)ен " потп"сан 1:.18.1667. го$"не
Пар"+.
>АРА>ТЕРИСТИ>Е УСТАВА РС
Устав Рс је $онесен 6.1.1668. >арактер"ст"ке. Устав је основн" " најв"(" правн"
акт. Устав је о$ра+ постојеA"! $р(твен"! про&јена. Уставо& с твр)ен" те&е,"
ставног ре)е*а Репб#"ке. Устав је $он"је#а Скп(т"на српског наро$а 4"5.
Устав је ра)ен по савре&ен"& станра$"&а.
Устав "&а Преа&б# а *егов нор&ат"вн" $"о "&а 1:O -#анова сврстан"! 18
пог#ав,а. Основне о$ре$бе' I$ска права " с#обо$е' Еконо&ско " со/"ја#но
ре)е*е' Права " $%ност" Репб#"ке' Орган"+а/"ја Репб#"ке' Тер"тор"ја#на
орган"+а/"ја' О$брана' Уставност " +акон"тост' Уставн" с$' С$ов" " јавна
т%"#а(тва' Про&јене става' 3авр(не о$ре$бе.
ОСНОВНИ ПРИН@ИПИ И ИНСТИТУТИ НА >ОЈИМА СЕ 3АСНИВА УСТАВНО
УРЕFЕEЕ РС
Репб#"ка Српска је је$"нствен " не$је,"в ставноправн" ент"тет.
Репб#"ка Српска са&оста#но обав,а своје ставотворне' +аконо$авне' "+вр(не "
с$ске ?нк/"је.
Репб#"ка Српска је је$ан о$ $ва равноправна ент"тета 4ос" " 5ер/егов"н".
Срб"' 4о(*а/" " 5рват"' као конст"тт"вн" наро$"' Оста#" " гра)ан"'
равноправно " бе+ $"скр"&"на/"је -ествј вр(е*а в#аст" Репб#"/"
Српској.
Тер"тор"ја Репб#"ке Српске је је$"нствена' не$је,"ва " неот)"ва.
Репб#"/" пр"па$ај све $р%авне ?нк/"је " на$#е%ност" ос"& он"! које с
Уставо& 4осне " 5ер/егов"не "+р"-"то пренесене на *ене "нст"т/"је.
УСТАВНИ 3А>ОН 3А СПРОВОFЕEЕ УСТАВА РС
Уставн" +акон се $онос" " пр"&је*је на тр" ра+#"-"та н"воа.
1. Уставн" +акон као акт $р%аве' кој" се $онос" се по посебно& постпк као "
став.
8. Уставн" +акон као најв"(" актCосновн" +акон атоно&не је$"н"/е.
G. Уставн" +акон кој" проп"сје на-"н спрово)е*а става " кој" се $онос" +
ставC"стовре&ено.
ДРHАВIАНСТВО ГРАFАНА РС
Уставо& 4"5 је твр)ено постоја*е $р%ав,анства 4"5' које рег#"(е
Пар#а&ентарна скп(т"на 4"5 " $р%ав,анства сваког ент"тета' које рег#"(
са&" ент"тет" по$ с#е$еA"& с#ов"&а.
C $а с св" $р%ав,ан" б"#о којег ент"тета са&"& т"& $р%ав,ан" 4"5
C $а н"је$но #"/е не &о%е б"т" #"(ено $р%ав,анства 4"5 "#" ент"тета
C сва #"/а која с б"#а $р%ав,ан" Репб#"ке 4осне " 5ер/егов"не
непосре$но пр"је стпа*а на снаг Устава 4"5 $р%ав,ан" с 4осне "
5ер/егов"не
C $р%ав,ан" 4"5 &ог "&ат" $р%ав,анство $рге $р%аве' по$ с#ово& $а
постој" б"#атерарн" говор "+&е) 4"5 " те $р%аве. D"/а са $војн"&
$р%ав,анство& &ог г#асат" 4"5 " ент"тет"&а са&о ако је 4"5 $р%ава
*"!овог преб"ва#"(та.
ПИСМО' ЈЕ3И> И ДРHАВНА О4ИIЕHЈА РС
С#%бен" је+"/" с. је+"к српског наро$а' је+"к бо(*а-ког наро$а " је+"к
!рватског наро$а. С#%бена п"с&а с A"р"#"/а " #ат"н"/а.
Репб#"ка "&а +астав' грб " !"&н. И+г#е$ +аставе " грба " текст !"&не ре)ј се
ставн"& +аконо&.
3астава Репб#"ке Српске састој" се о$ тр" боје. /рвене' п#аве " б"је#е. 4оје с
по#о%ене во$оравно' са ре$ос#"је$о& о$о+го. /рвена' п#ава " б"је#а. Свака боја
+а+"&а је$н треA"н +аставе. О$нос ("р"не " $%"не +аставе је 1.8.
Грб Репб#"ке Српске је грб Не&а*"Aа пре$став,ен $вог#ав"& б"је#"& ор#о& са
крно& "+на$ г#аве. На прс"&а ор#а је /рвен" (т"т са крсто& " -ет"р" о/"#а
"+&е) кракова кртса б"је#е боје.
5"&на Репб#"ке Српске је пјес&а K4о%е прав$еL.
ПРОМЈЕНА УСТАВА РС
Ов#а(Aен" пре$#ага-" про&јене става с. пре$сје$н"к Репб#"ке' В#а$а "
нај&а*е GO пос#ан"ка Наро$не скп(т"не. О пр"је$#ог $а се про&"јен" став
о$#-је Наро$на скп(т"ва " в"јеAе наро$а. Про&јена става својена је ако +а
* г#аса нај&а*е $в"је треA"не кпног броја наро$н"! пос#ан"ка " веA"на
-#анова В"јеAа наро$а.
:.
УСТАВНА >ОН@ЕП@ИЈА И УСТАВНО РЕГУDИСАEЕ ПРАВА И ОСНОВНИ5
СDО4ОДА
ОДНОС И ПРИМЈЕНА ЕВРОПС>Е >ОНВЕН@ИЈЕ
О 3АBТИТИ IУДС>И5 ПРАВА И ОСНОВНИ5 СDО4ОДА
Де&ократск" карактер ставног ре)е*а /"јен" се по степен оствар"ва*а "
гаран/"ја&а ,$ск"! права " основн"! с#обо$а. С#обо$е " права -овјека "
гра)ан"на' саг#асно -#ан ;6 Устава РС' (т"т" " Уставн" с$ РС' обе+бје)јA"
+а(т"т ставност" " +акон"тост".
DИJНА ПРАВА И СDО4ОДЕ
D"-на права " с#обо$е спа$ај ре$ основн"! " најстар"ј"! св"& ставн"&
с"сте&"&а. D"-на права " с#обо$е с.
C Право на %"вот.
C Право на је$накост ,$".
C С#обо$а -овјека.
C Права #"-ност" на +а(т"т $остојанства " "нтегр"тета.
C С#обо$а крета*а " наста*"ва*а.
C Право -овјека постпк пре$ $р%авн"& орган"&а.
C Неповре$"вост стана.
C С#обо$а &"с#" " опре$је,е*а.
C С#обо$а савјест" " вјеро"сповјест".
ПОDИТИJ>А ПРАВА И СDО4ОДЕ
То с. 4"ра-ко право' с#обо$а $р%"ва*а' с#обо$а говора " јавног "стпа*а'
с#обо$а +бора " јавног окп,а*а' с#обо$а (та&пе " $рг"! в"$ова јавног
"+ра%ава*а' право на пре$ставн"ке' пет"/"је " пр"је$#оге' право на јавн кр"т"к'
право на $р%ав,анство.
Е>ОНОМС>ОCСО@ИЈАDНА ПРАВА И СDО4ОДЕ
Еконо&ска с. Право свој"не' право нас,е)"ва*а' право на ра$' право на
огран"-ено ра$но вр"је&е' право на +а(т"т на ра$' право на ос"гра*е' право на
(трајк.
Со/"ја#на с. Право на +а(т"т +$рав,а' право "нва#"$а на посебн +а(т"т'
право на +а(т"т &ајке' $је/е " поро$"/е' право на (ко#ова*е.
НОВА И ПОСЕ4НА ПРАВА И СDО4ОДЕ
То с. Еко#о(ка права' права об#аст" прав,а*а' права " с#обо$е етн"-к"!
грпа " на/"она#н"! &а*"на' права " с#обо$е страна/а " #"/а бе+ $р%ав,анства.
УСТАВНЕ ДУHНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
JОВЈЕ>А И ГРАFАНИНА
Устав РС твр)је с#е$еAе $%ност".
CД%ност је св"! " сваког $а се пр"$р%ава става " +акона.
CД%ност је сваког $а по(тје права " с#обо$е $рг"!.
CД%ност гра)ана $а -ествј о$бран" +е&,е.
CД%ност је " свакога $а п#аAа поре+.
CД%ност је свакога $а свјесно " о$говорно вр(" јавн $%ност.
CД%ност -ва*а %"вотне око#"не.
CД%ност пр%а*а по&оA" $рго&е нево,".
CД%ност " обаве+а страна/а. Стран/" с $%н" $а се пона(ај ск#а$ са
ставо& " +аконо& " &е)наро$н"& говор"&а.
ОСТВАРИВАEЕ И 3АBТИТА IУДС>И5 ПРАВА
И ОСНОВНИ5 СDО4ОДА
Уставо& 4"5 с твр)ен" $о$атн" &е!ан"+&" ра$" потпн"јег " с"грн"јег
оствар"ва*а права " с#обо$а' као (то с.
CНе$"скр"&"на/"ја +а сва #"/а 4"5.
CИ+бјег#"/е " расе,ена #"/а "&ај право $а се врате своје $о&ове' право на
повратак "&ов"не...
C4"5 Aе пр"!ват"т" &е)наро$не спора+&е о прав"&а " с#обо$а&а.
Основна #ога О&б$с&ана је +а(т"та #ег"т"&н"! права " "нтереса ?"+"-к"! "
правн"! #"/а. Др%авн" орган" с најо$говорн"ј" +а по(това*е ,$ск"! права "
основн"! с#обо$а.
С об+"ро& на то $а је 4"5 поста#а -#ан"/а Савјета Европе' на * се пр"&је*је
јр"с$"к/"ја Европског с$а +а ,$ска права.
3а пр"је$#ог +а с$ск +а(т"т ,$ск"! права " с#обо$а &орај б"т" "сп*ен"
с,е$еA" с#ов".
C$а је п"та* Уставо& +аја&-ено право "#" с#обо$а
C$а н"је обе+б"је)ена $рга с$ска +а(т"та
C$а је ра$*а не+акон"та
C$а се ра$*о& спре-ава вр(е*е права "#" с#обо$е
C$а је ра$*а с&јерена на конкретан с#-ај
7.
Е>ОНОМС>О И СО@ИЈАDНО УРЕFЕEЕ
СВОЈИНС>И ОДНОСИ И СDО4ОДА ПРИВРЕДНОГ
ДЈЕDОВАEА 1ПРЕДУ3ЕТНИBТВО2
С#обо$но пре$+етн"(тво &о%е се +аконо& огран"-"т" ра$" +а(т"те "нтереса
Репб#"ке' -овјекове око#"не' +$рав,а " бе+бје$ност" ,$".
3абра*ен" с &онопо#". Репб#"ка обе+бје)је +а(т"т потро(а-а. Св" об#"/"
свој"не "&ај је$нак правн +а(т"т.Је&-" се право на нас#е)"ва*е' ск#а$ са
+аконо&. 3аконо& се &о%е огран"-"т" "#" о$+ет" право свој"не' + прав"-н
накна$. Страна #"/а &ог ст"/ат" право свој"не " права по основ #ага*а
кап"та#а' ск#а$ са +аконо&. Та права се не &ог огран"-"т" "#" о$+ет"
+аконо& "#" $рг"& проп"с"&а.
Репб#"ка " опт"на бNето& твр)ј јавне пр"!о$е " јавне рас!о$е. Сре$ства
бNета с поре+"' таксе...
Репб#"ка (т"т" " по$ст"-е.
Cра/"она#но кор"(те*е пр"ро$н"! богатстава
Cо-ва*е " обогаA"ва*е "стор"јског' к#трног " &јетн"-ког б#ага
Cна-но"стра%"ва-к" ра$
C(те$*
+а$рге' +анатство' ?"+"-к" к#тр " спорт.
О4DИ@И ОРГАНИ3А@ИЈЕ У ПРИВРЕДНИМ И
ДРУBТВЕНИМ ДЈЕDАТНОСТИМА
Нај-е(A" об#"к орган"+ова*а пр"вре$" је пре$+еAе. 3ат"& постоје ра$*е
1"н$стр"јске' +анатске' тргова-ке' гра)ев"нарске2' +а$рге. Пре$+еAа као правна
#"/а осн"вај се ра$" обав,а*а пр"вре$не $је#атност" " ст"/а*а $об"т". Свако
пре$+еAе &ора са$р%ават" е#е&енте. &атер"ја#н " персона#н основ'
орган"+а/"ј' $је#атност' сје$"(те' ?"р&' %"роCра-н' пос#овне к*"ге...
Пре&а в#асн"-ко& кр"тер"ј& пре$+еAа се $"ј#е на. пре$+еAа $р%авној
свој"н"' +а$р%ној свој"н"' &је(ов"тој свој"н"' пр"ватној свој"н" "
$р(твеној свој"н".
Врсте пре$+еAа. пр"вре$на $р(тва' $р(твена пре$+еAа " јавна
пре$+еAа. Пре$+еA"&а прав,ај в#асн"/" ос"& с#"-ај посје$ова*а ак/"ја
"#" $је#а бе+ права прав,а*а. Орган" пре$+еAа с. скп(т"на' правн" о$бор'
$"ректор " на$+орн" о$бор.
ДРУBТВЕНЕ ДЈЕDАТНОСТИ
Др(твене $је#атност" об!ватај +$равствен +а(т"т' со/"ја#н +а(т"т'
бора-к " "нва#"$ск +а(т"т' +а(т"т $је/е " о&#а$"не' обра+ова*е' нак'
к#тр " ?"+"-к к#тр. 9"нанс"рај се "+ бNета " ?он$ова.
;.
ПРАВА И ДУHНОСТИ РЕПУ4DИ>Е
Права " $%ност" Репб#"ке вр(е Уставо& о$ре)ен" репб#"-к" орган".
Уставо& је твр)ено $а Репб#"ка ре)је " обе+бје)је.
C Интегр"тет' ставн" поре$ак " тер"тор"ја#н /је#окпност Репб#"ке.
C О$бран " бе+бје$ност.
C Мјере +а с#-ај ратног ста*а.
C Уставност " +акон"тост.
C Оствар"ва*е " +а(т"т ,$ск"! права " с#обо$а.
C 3а(т"т св"! об#"ка свој"не.
C 4анкарск" " пореск" с"сте&.
C Орган"+а/"ј' на$#е%ност" " ра$ $р%авн"! органа.
C С"сте& јавн"! с#%б".
C Ра$не о$носе' +а(т"т на ра$.
C 3а(т"т %"вотне сре$"не...
<.
ОРГАНИ3А@ИЈА РЕПУ4DИ>Е
Др%авна в#аст Репб#"/" орган"+је се на ан-е# по$је#е в#аст". Уставотворн
" +аконо$авн в#аст остварје Наро$на скп(т"на. Репб#"к пре$став,а
пре$сје$н"к Репб#"ке. И+вр(н в#аст вр(" В#а$а.С$ска в#аст пр"па$а
с$ов"&а.3а(т"т ставност" " +акон"тост" обе+бје)је Уставн" с$.
НАРОДНА С>УПBТИНА
И'(ор) ма!ат и иму!итет !аро!и* посла!ика
Наро$н" пос#ан"/" се б"рај на : го$"не. На пр"је$#ог нај&а*е GO
пос#ан"ка Наро$на скп(т"на &о%е $вотреA"нско& веA"но& г#асова скрат"т" свој
&ан$ат. 3а вр"је&е ратног ста*а &ан$ата се про$%ава $ок траје то ста*е. У
с#-ај $а Наро$на скп(т"на скрат" свој &ан$ат "#" б$е расп(тена "+бор" +а
нов Наро$н скп(т"н &орај се о$р%ат" рок о$ ;O $ана. И+боре расп"сје
пре$сје$н"к Репб#"ке. Престанко& &ан$ата Наро$не скп(т"не престаје " &ан$ат
В#а$е.
Наро$на скп(т"на је је$но$о&на " "&а =G пос#ан"ка. Наро$н" пос#ан"/"
се б"рај непосре$но " тајн"& г#аса*е&. Наро$н" пос#ан"/" %"вај "&н"тет.
Нале+!ост Наро!е скуп"ти!е Репу(лике Српске
Наро$на скп(т"на вр(" ставотворн " +аконо$авн в#аст. На$#е%ност"
с. о$#-је о про&јен" Устава' $онос" +аконе " $рге проп"се' $онос" п#ан
ра+воја' просторн" п#ан' бNет " +авр(н" ра-н' твр)је тер"тор"ја#н
орган"+а/"ј Репб#"ке' расп"сје репб#"-к" ре?ерен$&' б"ра "&енј "
ра+рје(ава ?нк/"онере' вр(" контро# ра$а В#а$е' $аје &анест"ј...
Начи! олучи$а#а
Наро$на скп(т"на о$#-је веA"но& г#асова. Право пре$#ага*а +акона "
$рг"! проп"са "&ај пре$сје$н"к Репб#"ке' В#а$а' свак" наро$н" пос#ан"к "#"
нај&а*е G.OOO б"ра-а. Наро$на скп(т"на "&а пре$сје$н"ка " $ва потпре$сје$н"ка
које б"ра на : го$"не. Пре$сје$н"к &о%е са+ват" сје$н"/ на +а!тјев је$не треA"не
пос#ан"ка' пре$сје$н"ка Репб#"ке " В#а$е.
ВИЈЕQЕ НАРОДА
Вр(" +аконо$авн в#аст. В"јеAе наро$а "&а по оса& -#анова "+ сваког
конст"тт"вног наро$а " -ет"р" -#ана "+ ре$а оста#"! наро$а. Ман$ат -#анова
В"јеAа наро$а траје : го$"не.J#ан В"јеAа наро$а %"ва "&н"тет.
ПРЕДСЈЕДНИ> РЕПУ4DИ>Е СРПС>Е
C Пре$став,а Репб#"к.
C Пре$#а%е Наро$ној скп(т"н" кан$"$ата +а пре$сје$н"ка В#а$е' +а
пре$сје$н"ка " с$"је Уставног с$а.
C Ука+о& прог#а(ава +акон рок о$ се$а& $ана о$ $ана *еговог сваја*а
Наро$ној скп(т"н".
C Даје по&"#ова*а.
C До$је,је о$#"кова*а " пр"+на*а твр)ена +аконо&.
C Обав,а пос#ове "+ об#аст" о$бране.
C Пре$#а%е а&баса$оре.
Пре$сје$н"к Репб#"ке " потпре$сје$н"/" не &ог б"т" "+ "стог наро$а. Два
потпре$сје$н"ка по&а% пре$сје$н"к Репб#"ке обав,а* пос#ова које "&
повјер" пре$сје$н"к Репб#"ке. Исто #"/е &о%е б"т" "+абрано +а пре$сје$н"ка
"#" потпре$сје$н"ка Репб#"ке најв"(е $ва пта +астопно. Пр"#"ко& *"!овог
"+бора по#а% +ак#тев пре$ Наро$но& скп(т"но&. У%"вај "&н"тет. Постпак
пре$#ага*а' "+бора " опо+"ва пре$сје$н"ка " $ва потпре$сје$н"ка Репб#"ке
ре)је се +аконо&.
СЕНАТ РЕПУ4DИ>Е
Сенат је савјето$авно т"је#о најв"("! ставн"! "нст"т/"ја Репб#"ке Српске.
Сенат "&а 77 -#анова које "&енје пре$сје$н"к Репб#"ке. Сенатор" се "&енј на
< го$"на' с &огAно(A $а б$ "&енован" јо( је$ан +астопн" &ан$ат. Сенат
ра+&атра п"та*а о$ посебног +на-аја +а по#"т"-к"' нав"она#н"' еконо&ск" "
к#трн" ра+вој РС. Првенствено ка$ је р"је- о п"та*"&а. &)наро$н" по#о%ај
РС' о$нос" са 9е$ера/"јо& 4"5' спостав,а*е посебн"! о$носа са &ат"/о&
српског наро$а' о$брана " бе+бје$ност Репб#"ке' Устав РС' нтра%*" ра+вој...
ВDАДА РЕПУ4DИ>Е СРПС>Е
C Пре$#а%е +аконе " $рге проп"се.
C Пре$#а%е п#ан ра+воја' просторн" п#ан' бNет " +авр(н" ра-н.
C Обе+бје)је спрово)е*е " "+вр(ава +аконе.
C Донос" ре$бе' о$#ке +а "+вр(ава*е +акона.
C Даје &"(,е*е пр"је$#о+"&а +акона.
C Утвр)је на-е#а +а нтра(* орган"+а/"ј &"н"старстава " $рг"!
репб#"-к"! органа праве.
C Вр(" на$+ор на$ &"н"старств"&а " $рг"& репб#"-к"& орган"&а.
В#а$а се б"ра на пер"о$ о$ : го$"не.Пре$сје$н"к Репб#"ке пре$#а%е кан$"$ата
+а пре$сје$н"ка В#а$е рок о$ $есет $ана. Нова В#а$а &ора б"т" "+абрана рок
о$ :O $ана о$ $ана пре$#ага*а кан$"$ата +а пре$сје$н"ка нове В#а$е. Пре$сје$н"к
" потпре$сје$н"/" В#а$е не &ог б"т" "+ "стог наро$а. Нај&а*е 17P -#анова
В#а$е &ора $а б$е "+ је$ног наро$а' нај&а*е G7P "+ $ва конст"ттвна наро$а' а
је$ан -#ан "+ ре$а оста#"!. В#а$а Репб#"ке Српске се састој" о$ пре$сје$н"ка
В#а$е " 1; &"н"стара 1= "+ ре$а српског наро$а' 7 "+ ре$а бо(*а-ког наро$а " G "+
ре$а !рватског наро$а2. Је$ног &"н"стра "+ ре$а оста#"! &о%е "&еновато
пре$сје$н"к В#а$е "+ најбројн"јег конст"тт"вног наро$а.
На "н"/"јат"в нај&а*е 8O пос#ан"ка Наро$не скп(т"не &о%е се
+атра%"т" оставка о$ пре$сје$н"ка В#а$е. Уко#"ко пре$сје$н"к В#а$е о$б"је $а
по$несе оставк' пре$сје$"н Репб#"ке га &о%е ра+р"је("т".
В#а$а +а свој ра$ о$говара Наро$ној скп(т"н".
АДМИНИСТРАТИВНА СDУH4А У УПРАВИ РС
Пос#ове $р%авне праве обав,ај &"н"стартсва " $рг" репб#"-к"
орган". Орган" $р%авне праве &ог +бог обав,а*а +аконо& твр)ен"! пос#ова "+
свог $је#окрга обра+оват" своје по$р-не је$"н"/е. Сје$"(те по$р-н"! је$"н"/а
о$ре)је В#а$а.
Др%авн" с#%бен"к је #"/е постав,ено правн"& акто&' на основ
прет!о$но прове$еног јавног конкрса. М"н"стр" " +а&јен"/" н"с $р%авн"
с#%бен"/". Аген/"ја +а $р%авн прав вр(". програ&"ра*е " напре)е*е
орган"+а/"је $р%авне праве' "+бор' е$ка/"ј ка$рова' пбе+бје)"ва*е
на/"она#не равноправност". Д"ректора Аген/"је "&енје В#а$а' на основ јавног
конкрса' са &ана$ато& о$ -ет"р" го$"не.
Др%авн" с#%бен"/" с $%н" $а се пона(ај ск#а$ са >о$ексо&
$р%авн"! с#%бен"ка' кога $онос" В#а$а' на пр"је$#ог Аген/"је. Др%авн"
с#%бен"/" не &ог б"т" осн"ва-"' н"т" се на#а+"т" орган"&а по#"т"-к"!
странака. 3бог про&јене стрктре в#аст" Репб#"/"' не &ог "+гб"т" статс
$р%авног с#%бен"ка " ра$но &јесто на које с распоре)ен".
Ра$ органа праве је јаван. Сре$ства +а ?"нанс"ра*е пос#ова органа
$р%авне праве обе+бје)ј се 4Nет Репб#"ке.
Уставо& је твр)ено $а Aе конст"тт"вн" наро$" " грпа оста#"! б"т"
пропор/"она#но +астп,ен" јавн"& "нст"т/"ја&а РС.
=.
ТЕРИТОРИЈАDНА ОРГАНИ3А@ИЈА И
DО>АDНА САМОУПРАВА
НАСТАНА>' РА3ВОЈ И ПОЈАМ DО>АDНЕ
САМОУПРАВЕ
Dока#на са&оправа је об#"к прав,а*а " о$#-"ва*а гра)ана #ока#н"&
+аје$н"/а&а 1#ока#на в#аст2. Управ,а*е гра)ана #ока#н"& +аје$н"/а&а о$в"ја се
пте& $ва основна об#"ка.
CНепосре$но -е(Aе гра)ана прав,а* #ока#но& +аје$н"/о&.
CПосре$но о$#-"ва*е гра)ана преко "+абран"! пре$ставн"ка.
Је$"н"/е #ока#не са&оправе.
1. Је$ностепена #ока#на са&оправа 1је$ан т"п #ока#не са&оправе'оп(т"на2.
8. Двостепена #ока#на са&оправа 1оп(т"на " јо( је$на је$"н"/а која је "+на$
оп(т"не2.
G. Тростепена #ока#на са&оправа 1"+&е) оп(т"не " /ентра#не в#аст"
постоје јо( $ва степена орган"+а/"је2.
ОРГАНИ3А@ИЈА' НАДDЕHНОСТ И А>ТИ
ЈЕДИНИ@А DО>АDНЕ САМОУПРАВЕ У РС
Dока#на са&оправа је је$ностепена " &онот"пска као (то је б"#а
прет!о$ној Јгос#ав"ј". Оп(т"на је основна тер"тор"ја#на је$"н"/а #ока#не
са&оправе' која се ?ор&"ра +а $"о је$ног "#" в"(е насе,ен"! &јеста. Гра$ је
тер"тор"ја#на је$"н"/а #ока#не са&оправе кој" -"н" по$р-је је$не "#" в"(е
оп(т"на. Оп(т"на " гра$ "&ај својство правног #"/а.
Оп"ти!а &е !але+!а а, $онос" програ& ра+воја оп(т"не0 $онос" ра+војне'
просторне' рбаност"-ке " прове$бене п#анове0 $онос" бNет " +авр(н" ра-н0
стара се о "+гра$*" " о$р%ава* #ока#н"! птева0 стара се о к#тр"0 пре$+"&а
&јере +а(т"те -овјекове око#"не...
Dока#н" оп(т"нск" орган" с.
1. Скп(т"на оп(т"не 1 $онос" статт оп(т"не' еконо&ск" п#ан' бNет "
+авр(н" ра-н' о$#ке " $рга акта' просторне п#анове' о$#к о
с"&бо#...2'
8. На-е#н"к оп(т"не'
G. Оп(т"нска права 1пр"&је*је проп"се скп(т"не оп(т"не' обе+бје)је
пр"&јене +акона' рје(ава прекр(ајно& постпк...2.
Секретара "&енје скп(т"на оп(т"не на пер"о$ о$ -ет"р" го$"не.
На-е#н"к $онос" прав"#н"к о орган"+а/"ј" " с"сте&ат"+а/"ј"ра$н"! &јеста.
Ра$н"/" оп(т"нске праве обав,ај пос#ове #ока#не праве.
Оп(т"не које "&ај &а*е о$ 1.OOO становн"ка не ?ор&"рај оп(т"нск прав.
Гра &е !але+а! а, $онос" програ& ра+воја гра$а' просторне " рбан"ст"-ке
п#анове' обе+бје)је обав,а*е ко&на#н"! $је#атност"' стара се о "+гра$*"
птева' +а(т"та -овјекове око#"не...
Скуп"ти!а %раа &е !але+!а а, $онос" статт гра$а' ра+војне " просторне
п#анове' о$#ке о поре+"&а " такса&а' о$#ке о +а$%е* гра$а' о$#к о
прог#а(е* пра+н"ка гра$а' о распо#ага* гра$ско& "&ов"но&.
Грао!ачел!ик &е !але+а! а, пре$#а%е статт гра$а' пре$#а%е о$#ке
скп(т"н"' "+вр(ава +аконе " $рге проп"се Репб#"ке' "&енје " ра+рје(ава
рково$еAе " $рге ра$н"ке' спостав,а сара$* гра$а са $рг"& оп(т"на&а'
+ак,-је говоре "&е гра$а...
Граска упра$а &е !але+!а 'а, пр"&је*"ва*е проп"са скп(т"не гра$а "
гра$она-е#н"ка' пр"пре&а*е на/рта о$#ка' рје(ава*е прекр(ајно& постпк...
9ИНАНСИРАEЕ ПОСDОВА ОПBТИНЕ И ГРАДА
Сре$ства бNет оп(т"не с.
C пр"!о$ о$ поре+а' такса...
C сре$ства која пр"+"#а+е "+ "&ов"нск"! права
C сре$ства која про"+"#а+е "+ повјерен"! пос#ова Репб#"ке
C $она/"је' пок#он" " с#"-но.
Сре$ства оп(т"не " гра$а твр)ј се про/ента#но о$ пр"!о$а које остварје
Репб#"ка на по$р-ј оп(т"не' о$носно гра$а. Гра$ кој" не&а в"(е оп(т"на на
сво& по$р-ј пр"па$ај &а*" пр"!о$" које оставрје Репб#"ка на *егово&
по$р-ј.
ОДНОС РЕПУ4DИJ>И5 ОРГАНА И ОРГАНА
ЈЕДИНИ@А DО>АDНЕ САМОУПРАВЕ
Је$"н"/е #ока#не са&оправе оставрј сара$* на сво& по$р-ј са
репб#"-к"& орган"&а' пре$+еA"&а " $рг"& орган"+а/"ја&а. Ако је$"н"/а
#ока#не са&оправе $%е вр"је&е не обав,а на$#е%ност" твр)ене +аконо&' В#а$а
Aе по+ор"т" скп(т"н је$"н"/е #ока#не са&оправе " на-е#н"ка $а пре$+&
&јере +а оствар"ва*е свој"! ?"нк/"ја. Ако скп(т"на је$"н"/е #ока#не
са&оправе " $а,е не обав,а своје на$#е%ност"' Наро$на скп(т"на РС &о%е
распст"т" скп(т"н је$"н"/е #ока#не са&оправе.
НЕПОСРЕДНИ О4DИ@И УJЕBQА ГРАFАНА У
DО>АDНОЈ САМОУПРАВИ
Мјесна +аје$н"/а се &о%е обра+оват" оп(т"н" ра$" обе+бје)е*а с#ова +а
(то непосре$н"је вр(е*е пос#ова оп(т"не.
3боров" гра)ана с об#"/" непосре$ног "+ја(*ава*а гра)ана кој" "&ај
право г#аса' $"је# насе,а' насе,' в"(е насе,а' о$носно &јесној +ајен"/".
Гра)ан" &ог непосре$н"& -е(Aе& о$#-"ват" о.
C "+гра$*" ко&на#н"! објеката'
C покрета* "н"/"јат"ве +а $оно(е*е " "+&јен проп"са'
C покрета*е "н"/"јат"ве +а "+$ваја*е " пр"паја*е насе,ен"! &јеста "+
састава оп(т"не.
3бор гра)ана &о%е са+ват" на-е#н"к оп(т"не "#" пре$сје$н"к савјета &јесне
+аје$н"/е на п"с&ен" +а!тјев нај&а*е 7O б"ра-а.
6.
ОД4РАНА И 3АBТИТА
Репб#"ка Српска "&а свој војск кој" -"н" ста#н" " ре+ервн" састав.
Ста#н" састав са-"*авај про?ес"она#н" војн"/" " војн"/" на с#%е* војног
рока. Војско& рат " &"р ко&ан$је пре$сје$н"к Репб#"ке Српске на основ
Устава " +акона.
Снаге +а "+вр(ава*е +а$атака о$бран" с војска &"р' а ор%ане снаге
+а вр"је&е ратног ста*а " непосре$не ратне опасност". Ор%ане снаге -"не Војска
" је$"н"/е по#"/"је. Наро$на скп(т"на прог#а(ава.
Cратно ста*еC ако пре$стој" ор%ан" напа$ на Репб#"к
Cнепосре$н ратн опасностC ако постој" опасност о$ напа$а
Cванре$но ста*еC ако је гро%ена бе+бје$ност Репб#"ке.
@"в"#на о$брана је орган"+ова*е' пр"пре&а*е " -е(Aе гра)ана' органа'
пре$+еAа +а(т"т" " спасава* ,$" " &атер"ја#н"! $обара о$ ратн"! $ејстава.
Ра$" рково)е*а о$брано& " ко&ан$ова*е& ор%ан"& снага&а пре$сје$н"к
Репб#"ке ?ор&"ра Вр!овн" савјет о$бране. Вр!овн" савјет -"не пре$сје$н"к
Репб#"ке' пре$сје$н"к Наро$не скп(т"не' пре$сје$н"к В#а$е' &"н"стар
о$бране' &"н"старт нтра(*"! пос#ова " на-е#н"к Генера#(таба.
Грнера#(таб Војске је најв"(" стр-н" " (табн" орган +а пр"пре& " потреб
војске &"р " рат.
1O.
УСТАВНОСТ И 3А>ОНИТОСТ
Уставност " +акон"тост се "+ра%ава као о$нос става' +акона " $рг"!
правн"! аката.
Пр"н/"п ставност" остварје се саг#асно(A са ставо& св"! правн"! аката.
9ор&а#на ставност се ог#е$а саг#асност" +акона " $рг"! аката са ставо&
пог#е$ ?ор&е. Матер"ја#на саг#асност +на-" са$р%"нск ск#а)еност +акона "
$рг"! правн"! аката са ставо&.
Пр"н/"п +акон"тост" пре$став,а саг#асност правног акта са +аконо&. 9ор&а#на
+акон"тост +на-" ск#а)еност аката са +аконо& по ?ор&" кој твр)је на$#е%н"
орган. Матер"ја#на +акон"тост о$нос" се на ск#а)еност са$р%аја н"%ег акта са
+аконо&.
3а(т"т ставност" " +акон"тост" обе+бје)је Уставн" с$.
11.
УСТАВНИ СУД РЕПУ4DИ>Е СРПС>Е
Основна на$#е%нсот Уставног с$а РС је $а обе+бје)је контро# " +а(т"т
ставност" " +акон"тост".
И'(ор) саста$) ма!ат и иму!итет
Уставн" с$ РС "&а &акс"&а#но 6 с$"ја које б"ра Наро$на скп(т"на РС
" в"јеAе наро$а на пр"је$#ог пре$сје$н"ка Репб#"ке. С$"је се б"рај "+ ре$а
"стакнт" стр(*ака на пер"о$ о$ = го$"на" не &ог поново б"т" б"ран".
Пре$сје$н"к с$а се б"ра "+ ре$а с$"ја на пер"о$ о$ : го$"не. В"јеAе Уставног
с$а +а +а(т"т в"та#ног "нтереса састој" се о$ < -#анова 1 по $вој"/а "+ сваког
конст"тт"вног наро$а а је$ан "+ ре$а оста#"!2.
Нале+!ост Уста$!о% суа
На$#е%ност" с.
C О$#-"ва*е о саг#асност" +акона " $рг"! проп"са.
C О$#-је о саг#асност" проп"са са +аконо&.
C Рје(ава скоб на$#е%ност" "+&е) органа +аконо$авне' "+вр(не " с$ске
в#аст".
C Рје(ава скоб на$#е%ност" "+&е) органа Репб#"ке' гра$а " оп(т"не.
Поступак пре Уста$!им суом
Постпак пре$ Уставн"& с$о& &ог покрент".
C Пре$сје$н"к Репб#"ке.
C Наро$на скп(т"на.
C В#а$а Репб#"ке Српске.
C С$.
C Репб#"-к" јавн" т%"#а/.
C Наро$на банка " с#%ба +а п#атн" про&ет.
C Оп(т"на' гра$' пре$+еAе' по#"т"-ка "#" $рга орган"+а/"ја.
Прво се во$" прет!о$н" постпак' +ат"& јавна расправа " о$#-"ва*е. Прет!о$н"
постпак "&а +а$атак $а твр$" постоје #" основне претпоставке +а во)е*е
постпка " о$#-"ва*е.
Ре$ован постпак по-"*е $ано& пр"је&а пр"је$#ога С$. Нај+на-ајн"ја ?а+а је
јавна расправа.
Пра$!о е&ст$о олука Уста$!о% суа
И+вр(е*е о$#ка Уставног с$а об+бје)је В#а$а. О$#ка С$а пре$ства,а
ра+#ог +а понав,а*е постпка пре$ органо& кој" је $он"о кона-н" поје$"на-н"
акт. >а$ је правосна%но& с$ско& о$#ко& о$б"јена пр"&јена проп"са +бог *егове
несаг#асност" са Уставо& "#" +аконо& а С$ твр$" $а таква несаг#асност не
псотој" свако ко&е је повр"је)ено неко право &о%е +а!т"јеват" "+&јен о$#ке
рок о$ је$не го$"не о$ $ана објав,"ва*а о$#ке С$а.
18.
СУДОВИ' ТУHИDАBТВА И ОСТАDИ
ОРГАНИ ПРАВОСУFА
Правос)е је поја& кој" об!вата органе кој" се баве пр"&јено& права " +а(т"то&
гра)ана' "нст"т/"ја " орган"+а/"ја. То с. с$ов"' т%"#а(тва'
правобран"#а(тва' а$вокатра' " с#"-но.
СУДОВИ И УСТАВНА НАJЕDА О СУДОВИМА
4"тна на-е#а о с$ов"&а с.
C На-е#о +акон"тост".
C На-е#о са&оста#ност".
C На-е#о ста#ност" с$ске ?нк/"је.
C На-е#о ко#ег"ја#ност".
C На-е#о јавност" расправ,а*а пре$ с$о&.
C На-е#о -е(Aа с)е*.
C На-е#о с$"јског "&н"тета.
C На-е#о "нко&пат"б"#ност" с$ске ?нк/"је се ог#е$а неспој"вост"
с$"јске ?нк/"је са "стовре&ен"& обав,а*е& нек"! $рг"! ?нк/"ја.
C На-е#о $востепеност".
C На-е#о "+вр(ност" с$ск"! о$#ка.
C На-е#о потребе свога је+"ка.
C На-е#о права на о$бран.
С$"је н" т%"о/" не &ог пр"па$ат" н" је$ној по#"т"-кој орган"+а/"ј".
ОРГАНИ3А@ИЈА СУДОВА
С$ов" се &ог по$"је#"т" пре&а.
Ста#ност"' оп(тост" " стварној на$#е%ност" на ре$овн" " посебн" с$ов".
9нк/"она#ној на$#е%ност" на првостепене 1о$#ке н"с кона-не2' $ргостепене
"#" апе#а/"оне 1о$#-ј о %а#ба&а2' каса/"он" "#" в"(" с$ 1п$#-је о
правн"& #"јеков"&а2.
У Репб#"/" Српској с$ов" се орган"+ј као ре$овн" с$ов" оп(те
на$#е%ност". С$ов" се осн"вај као основн" с$ов"' окр%н" с$ов" " Вр!овн"
с$ Репб#"ке Српске. На$#е%ност с$ова &о%е б"т".
C Ре#ат"вна на$#е%ностCраспо$је#а на$#е%ност" "+&е) с$ова' т%"#а(тава "
правобран"#а(тва.
C Стварна на$#е%ностC ра+гран"-е*е на$#е%ност" "+&е) с$ова "сте врсте' а
ра+#"-"тог ранга.
C 9нк/"она#на на$#е%ностC о$ре)је се с об+"ро& на с$ кој" је конкретној
ствар" о$#-"овао прво& степен.
C Мјесна на$#е%ностC је право " $%ност с$а $а на о$ре)еној тер"тор"ј" вр("
свој $је#атност.
НАДDЕHНОСТ ОСНОВНОГ СУДА
Основн" с$ је на$#е%ан $а.
1. У кр"в"-н"& пре$&ет"&а $а с$"' спрово$" "страг' о$#-је о %а#ба&а.
8. У гра)анск"& пре$&ет"&а $а с$" гра)анскоправн"& споров"&а' $а с$"
споров"&а ве+" са "&ов"но&.
G. У споров"&а "+ ра$н"! о$носа $а с$" спорове о +асн"ва* " престанк
ра$ног о$носа' спорове о +ак,-е* " пр"&јен" ко#ект"вн"! говора'
спорове о пр"&јен" проп"са о (трајк.
:. 3а пр"вре$не спорове.
7. Да во$" с$ск" рег"стар пре$+еAа' $а обав,ај %е&,"(но к*"%не
пос#ове.
НАДDЕHНОСТ О>РУHНОГ СУДА
На$#е%ност окр%ног с$а је.
1. Да о$#-је о %а#ба&а прот"в о$#ка основн"! с$ова.
8. Да с$" +а кр"в"-на $је#а +а која +акон пре$в")а ка+н +атвора о$ 8O.г.
G. Да спрово$" "страг +а кр"в"-на $је#а.
:. Да с$" спорове "+ аторског права.
7. Да о$#-је споров"&а ра$" "справке "н?ор&а/"ја објав,ен"!
сре$ств"&а јавног "н?ор&"са*а.
;. Да с$" правно ра-нске пос#ове.
НАДDЕHНОСТ ВР5ОВНОГ СУДА РЕПУ4DИ>Е СРПС>Е
1. Обе+бје)је пр"&јен +акона " о$#-је о.
C ре$овн"& правн"& #"јеков"&а прот"в о$#ка окр%н"! органа.
C ванре$н"& правн"& #"јеков"&а прот"в правосна%н"! о$#ка с$ова.
C %а#ба&а треAе& степен.
C +акон"тост" кона-н"! правн"! аката репб#"-к"! органа.
И34ОР И РА3РЈЕBЕEЕ СУДИЈА И СУДИЈА ПОРОТНИ>А
И34ОР СУДИЈА И СУДИЈА ПОРОТНИ>А
Пре$сје$н"ке с$ова " с$"је б"ра на основ јавног конкрса В"сок"
с$ск" " т%"#а-к" савјет РС. J#анов" В"соког с$ског " т%"#а-ког савјета с.
с$"ја Вр!овног с$а РС' јавн" т%"#а/ репб#"-ког јавног т%"#а(тва' с$"ја са
по$р-ја основног "#" окр%ног с$а' је$ан јавн" т%"#а/' с$"ја с$а +а
прекр(аје' а$вокат. 4"ра се на : го$"не. Ус#ов" +а "+бор с$"ја с. $а је
$р%ав,ан"н 4"5' $а "&а о$говарајA $"п#о& правног ?ак#тета' по#о%ен
правос$н" "сп"т' $а +а$ово,ава с#ове стр-не обке.
ПРЕСТАНА> 9УН>@ИЈЕ И РА3РЈЕBЕEЕ СУДИЈА И СУДИЈА ПОРОТНИ>А
С$"ј" престаје с$"јска ?нк/"ја ка$а то са& +атра%" "#" ка$а & ра$н"
о$нос престане +бог о$#а+ка пен+"ј. старосна $об +а пен+"ј је $о навр(ен"! <O
го$"на старост".
ДИС@ИПDИНС>А ОДГОВОРНОСТ СУДИЈА И СУДИЈА ПОРОТНИ>А
Д"с/"п#"нске санк/"је с.
C п"с&ена опо&ена с$"ј"
C јавна опо&ена
C нов-ана ка+на
C ра+рје(е*е о$ $%ност"
Д"с/"п#"нск" орган" В"соког с$ског " т%"#а-ког савјета с.
C $"с/"п#"нск" т%"#а/
C првостепена $"с/"п#"нска ко&"с"ја
C $ргостепена $"с/"п#"нска ко&"с"ја
УДАIЕEЕ ОД ДУHНОСТИ СУДИЈЕ И СУДИЈЕ ПОРОТНИ>А
В"сок" с$ск" " т%"#а-к" савјет Aе о$ре$"т" пр"вре&ено $а,е*е о$
вр(е*а $%ност" с$"је.
1. Прот"в којег је јавн" т%"#а/ по$"гао опт%н"/ +а кр"в"-но $је#о +а које
+акон пре$в")а ка+н +атвора.
8. Ако је с$"ја став,ен пр"твор.
РАСПОРЕFИВАEЕ И ПРИВРЕМЕНО УПУQИВАEЕ НА РАД СУДИЈА У
ДРУГИ СУД
С$"ја основног "#" окр%ног с$а &о%е б"т" пр"вре&ено пAен на ра$
$рг" с$ "стог "#" н"%ег степена бе+ свог пр"станка на пер"о$ о$ нај$%е ;
&јесе/" пер"о$ о$ 7 го$"на' а по сво& пр"станк нај$%е 1 го$"н.
СУДС>А УПРАВА
Обав,а пос#ове.
C орган"+ова*е нтра(*ег пос#ова*а на с$
C во)е*е стат"ст"ке
C пос#ове пове+"ва*а " распоре)"ва*а с$"ја поротн"ка
C пос#ове "+вр(е*а кр"в"-н"! санк/"ја
C ?"нанс"јско &атер"ја#но пос#ова*е с$а
УСDОВИ И СРЕДСТВА 3А РАД СУДОВА
Ус#ове " сре$ства +а ра$ с$ова обе+бје)је Репб#"ка Српска. Сре$ства
која се остваре као пр"!о$ бNета по основ ра$а с$ова с&јеравај се +а
?"нанс"ра*е с,е$еA"! рас!о$а. "+гра$* објеката' "нвест"/"оно о$р%ава*е
+гра$а' набавк опре&е' &атер"ја#не тро(кове' рје(ава*е ста&бен"! п"та*а'
стр-но савр(ава*е.
ЈАВНО ТУHИDАBТВО
Јавно т%"#а(тво је са&оста#ан $р%авн" орган кој" гон" -"н"о/е
кр"в"-н"! $је#а. Bт"т" ,$ска права " с#обо$е. Осн"ва се " к"$а +аконо&.
9нк/"ј јавног т%"#а(тва вр(" репб#"-к" јавн" т%"#а/' окр%н" јавн"
т%"#а/' основн" јавн" т%"#а/. E"! "&енје " ра+рје(ава В"сок" с$ск" "
т%"#а-к" савјет. Ман$ат траје 7 го$"на.
Јавна т%"#а(тва с . основна' окр%на' репб#"-ка јавна т%"#а(тва.
Ра$о& т%"#а(тва рково$" јавн" т%"#а/.
ЈАВНО ПРАВО4РАНИDАBТВОCОРГАНИ3А@ИЈА' ПОDОHАЈ' 9УН>@ИЈЕ
У РС ?нк/"ј јавног правобран"#а(тва вр(" Репб#"-ко јавно
правобран"#а(тво. Правобран"#а(тво (т"т" "&ов"нска права " "нтересе
Репб#"ке' оп(т"на' $рг"! бNетск"! органа. Даје &"(,е*е о постпк
$оно(е*а +акона " $рг"! проп"са.
Репб#"-ког јавног правобран"о/а "&енје " ра+рје(ава Наро$на
скп(т"на. И&енје се на пер"о$ о$ : го$"не.
ОМ4УДСМЕН
О&б$с&ен Репб#"ке Српске је не+ав"сна "нст"т/"ја -"ј" је /", +а(т"та
#ег"т"&н"! права " "нтереса ?"+"-к"! " правн"! #"/а. Ов#а(Aен је $а "стра%"
све с#-ајеве кр(е*а ,$ск"! права.Не п#"Aе се с$ске ?нк/"је с$ова "
тр"бна#а РС. МО%е "+н"јет" с#-ај пре$ Уставн" с$ ко#"ко о/"јен" $а је
неоп!о$но.
Инст"т/"ја О&б$с&ена се састој" о$ G особе 1српске' бо(*а-ке' !рватске
на/"она#ност"2. 4"рај се на пер"о$ о$ 7 го$"на " &ог б"т" поново "+абран"
са&о је$но&.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->