You are on page 1of 3

Druk nr 3141

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2010 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów - przedstawia


Sejmowi projekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia


projektów ustaw i uchwał dotyczących
usuwania skutków i zapobiegania powodzi.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Bronisław Komorowski


UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia czerwca 2010 r.

w sprawie powołania i wyboru składu osobowego


Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących
usuwania skutków i zapobiegania powodzi

§ 1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Regulaminu


Sejmu powołuje Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał
dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi w składzie:

1. Jurgiel Krzysztof PiS


2. Kamiński Tomasz Lewica
3. Karpiński Włodzimierz PO
4. Kloc Izabela PiS
5. Kochan Witold PO
6. Kopyciński Sławomir Lewica
7. Masłowska Mirosława PiS
8. Musiał Jan PO
9. Polaczek Jerzy Polska_Plus
10. Rynasiewicz Zbigniew PO
11. Saługa Wojciech PO
12. Siarka Edward PiS
13. Skowrońska Krystyna PO
14. Starownik Marian PSL
15. Szydło Beata PiS
16. Wielichowska Monika PO
17. Wolak Ewa PO
-2-

§ 2.

Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się postanowienia


rozdziału 1, 2, 3, 4 i 14 działu II Regulaminu Sejmu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.