P. 1
माधवी

माधवी

|Views: 193|Likes:
Published by Marathi Mann

More info:

Published by: Marathi Mann on Jul 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

ë÷åðù......

é÷óú íù | 19 May, 2009 - 03:55
ó÷Á Ú ôĄâ Äîù ôĄâù, óôŖ íĿëùØù ÓĄðïù ƨÓíáĀ ë÷åðùĬì÷ ëú Ô÷ðí ƨðó÷ðîù ôĄâù ıì÷ ƨÓíá÷Á æù óú ijä÷ Äíū Û÷îĀ îĀ
ëú ÔÓëî, ıì÷ðí Ú÷áðâ ÃóîĀ î÷ ãÓð÷, ôïú ôïú óú íÓú ıì÷Á æù çóíîĀ ó÷œ÷ĭì ŁçŀÝ Ú÷áðâ ôĄâĀ . ÍÓ ƨâíùç ߥĽì÷Ĭì÷
Äíç÷í Öú óú çô÷â ôĄâù, ë÷åðùæĀ ôîÓĀ Ø ç÷çİì÷ ƨÓîƨÓļì÷ ÓĀ ļì÷ Äƨá ıì÷ Ãļîß ƨâíĀ çĀ ÓßĀ éÖâ çú Ýçú Ýîù ,"ƨÓâù ÕÁ
Ãļîß âú ..ó÷Á Ú ôĄâ Äîù, çíâùØù ðĀ ï ƨæÓÝ ìĀ â Ø÷îîù âíù âú ÛĀ ÔĀ ïáĀ ÃÚú æ Ø÷îú Ø, æÓĄ ÆâÓù Ãļîß í÷ôú ó".
ë÷åðùæĀ ôîÓĀ Ø óĄßîĀ î÷ óú ŁÓ÷í÷ ƨâãļì÷ âü áç÷ıì÷î÷ôù Ú÷áðî÷, ãíãíîĀ âĀ .ıì÷ ƨæéùß Ãíİì÷â ÍÓ÷Óù Óú Ýù óëĄí,
âſâïù ãÓú æ éóîĀ îù ë÷åðù ..í÷ÚÓĴì÷ ë÷åðù éÖâ÷ éÖâ÷ êú âÓ÷ï÷â ÕĀ îù
êľì í÷Úŏ÷ó÷ä÷Øù ÍÓú îâù ÍÓ í÷ÚÓĴì÷. óú Á äí , Ãļîß, èú îç÷Ôí÷ŏë÷æĀ ØÁ Øî. ç÷Øù í÷ÚÓú ë÷í÷Á çĀ Ŭ÷ ÃıìÁ â î÷ßÓù Ãñù
ìì÷âù ëô÷í÷Ú÷Øù ÓĴì÷, ë÷åðù. ƨâĬì÷ ë÷ÕĀ å÷ðâ÷ å÷ðâ÷ ä÷óƩØù äëÙ÷Ó ľô÷ìØù, ƨÓıìĀ Óä÷ å÷Ŋùî÷ éĄîáù Ô÷ðù
î÷ÕîùìĀ â÷â÷Á Øù ë÷åðùðſæ. ÍÓä÷ âíĆ ... ëî÷ Äų÷Ĭì÷ Äų÷ æ÷Øá÷í÷ Ôí÷ Ôí÷ ëĄí ôð÷ Ĺôáú æ ôÝú æ éóîù ôĄâù âù..âĀ ľô÷
ÓĄá å÷ðçï Çß÷îù ôĄâù ŏ÷ó÷ä÷â. â÷â÷Á æù Äƨá ë÷âĀ æĀ ƨÓâù óëÚ÷ðú æ ó÷Á ÕùâîĀ ôĄâĀ , çú ſæĀ çá ÃÕäù ëĄÞŽ÷ ê÷ð÷Ĭì÷
Ãƨðê÷ƚ ð÷â óëÚú â Ö÷âîù ôĄâù, âĀ ľô÷ Óú ÞĀ Õ÷á÷íù ÓĄÓùï÷ ôðù ì÷ ÃƨÝðí âô ôĄÇæ Äçá ë÷Ö÷í ÖĀ âîù ôĄâù. Äų÷ôù âĀ
ÄÞðú æ ë÷åðùĬì÷ ÑÞ÷ðí ôîÓĀ Ø øŁëâíĀ ò÷ ÇëÝîù.ıì÷Ó÷ï÷â ÕĀ îĀ îù ë÷åðù ëÕ ƨâãĀ Ø íƜ Õ÷ïîù.........
***************************************************
ÓïùØĀ ôïú ôïú èú î Çëî÷ìî÷ î÷ÕîĀ ôĄâĀ ÍÓ ÍÓ ç÷Óïù ôïú ôïú Çëîâ ôĄâù, ØÁ ŌÓîĀ ŏë÷áĀ Óî÷ Óî÷æù ë÷åðùØĀ
â÷ſİì èú î÷ìî÷ î÷ÕîĀ ôĄâĀ ..ÍÓ ÍÓ ç÷Óïù èú îâ÷æ÷Øù ÃðŁã÷..óĩì÷Á Øù ôðùôðùñù ð÷Ýá÷íù ãŮ÷, åú óíîĀ î÷ ÃÚú æôù
ŁçŀÝ æ ƨäóá÷í÷ çá Óåù Óåù í÷Ŋ í÷Ŋ Ú÷Õðá÷í÷ ⥠Ãŭ÷â âſá , ıì÷Ĭì÷ äñƚ æ÷Øù ð óĩì÷ØĀ éĄî ÎÓú æ ÃÚú æØ âùŔ
ôĄá÷íù Ñà. ì÷ðĀ ïĀ óØ÷ ðóÁ â âí Ó÷ôù ðĀ ÕïùØ Ø÷ôú î ÖĀ Çæ Äî÷ óĄéâ, ð÷â÷ðíá÷âî÷ åú Á ä éäî ÃÚú æØ åú Á ä Óíâ ôĄâ÷
ëî÷, ıì÷âú æ â÷â Ó÷î éĄîâ÷ éĄîâ÷ Ĺôá÷îĀ Óù "Äâ÷ ŁðìÁ ðí íØ÷ìî÷ ôðĀ ÄëĬì÷ í÷ÚÓĴìĀ ØĀ . ÓĴì÷ Ççðí Û÷îù Óù
ƨâĬì÷ ƨðð÷ôØù Ó÷ïÚù ƨðƁ÷âļì÷ ŏıìĀ Ó ƨçıì÷î÷ ÃóâĀ ıì÷î÷ ÄĹôù âíù ÓóĀ Ãçð÷ä Ãóú .Óó÷ ÄôĀ ÄëĬì÷ ÓĴìĀ Ĭì÷
ŁðĵæùØ÷ í÷ÚÓú ë÷í Óïú âí äĀ â ÄĹô÷î÷. "
ıì÷ðí "Ó÷ì ôĄ â÷â "Ĺôáú æ ëù ë÷âĀ Ĭì÷ Óú ñùâ ÄçîĀ Äíū ëú Ô îçƨðîĀ . âĀ ľô÷ ç÷óú æ âí ƃ÷ óĩì÷Ĭì÷ ãŮĀ î÷ ÈâØ Äî÷
ôĄâ÷. èîÓ÷ðí ƨØŊ íÁ Õð÷ìî÷ ÖĀ âîĀ Óù ıì÷Ø÷Ø åú óí ØĀ ôí÷ ƨäó÷ìØ÷ Óåù ôĄá÷í âĀ ƨØŊ çú áƚ ëæĄëæ ëù ƨðØ÷í÷ìØĀ . ıì÷
ƨäðñù ÃñùØ ŏ÷ó÷ä÷â éóîĀ ôĄâĀ , ä÷óù ë÷Û÷ ÓĀ ñ óÁ ê÷í ôïú ð÷íçáĀ åú çƨðâ ôĄâù ƨââĨì÷â ŏƨâô÷íù Äî÷ ıì÷æĀ ëô÷í÷Ú÷Á æù
éĄî÷ðîĀ ì í÷ÚÓú ë÷íƩæ÷ Ãó÷ ó÷Á Õ÷ð÷ Äáî÷. îÕéÕùæĀ Äðſæ ëù âñùØ â÷â÷Á ÓßĀ ÕĀ îĀ . â÷â÷Á óëĄí Óú áù ÉòùÓú ë÷í Çê÷
ôĄâ÷. ÃóĀ î ÓĄáù ì÷ØÓ , æ÷ôùâíù â÷â÷Á Øù ƨÓâƪ óëŁâ ŏäĀ ñ÷â Óåù Óú á÷î÷ ƨðĴëú Ô æ ç÷Þðá÷íĆ Ä í÷Ú÷ ÃñùØ ôĄâù
ıì÷ëú ïĀ íĄÚ éíĀ Ø ì÷ØÓ ì÷ìØĀ . çá ëî÷ Ó÷ éĄî÷ðîĀ ÃóĀ î ıì÷Á æù? . ÃÕäù ƨæíð ñ÷Á ââ÷ çóíîù ôĄâù ëô÷î÷â, ëî÷
ãĄßĀ óĀ êìóú ØÓ ð÷ÝîĀ âĀ ð÷â÷ðíá. Ó÷ôùâíù Ãñú ê÷Øù æ÷Á äù Óíá÷íĀ .ëù ŏĿæ÷ãƚ Ó æÚíĀ æĀ ÍÓä÷ â÷â÷Á ÓßĀ ÍÓä÷ ıì÷
ÉòùÓú ë÷í÷ÓßĀ éÖâ ôĄâĀ . ƨââĨì÷â ıì÷ ñ÷Á ââĀ Ø÷ êÁ Õ Óíâ â÷â÷Á æù ë÷Įì÷ÓßĀ ÃÁ Õú îù ƨæäƝ ñ Óíâ ĹôÝî" ôù ÄëØù ÓĴì÷
ë÷åðù. Äƨá ë÷åðù ôĀ Õú ſ ƨðƁƨëŊ÷Á ØĀ ƨñŀì ëú æù Õ÷îð. ì÷Á æ÷ Õú ſäƨŬá÷ Ĺôáú æ ÄÞñĀ ÃƁëĀ å÷ØĀ ñú Œ ÃƁ ź÷ìØĀ ÄôĀ â
Ãƨá ıì÷ó÷Þù âĀ Äçļì÷ÓßĀ ÄîĀ ÄôĀ â" ëù ôóú æ Ãƨêð÷äæ ÓĀ îĀ ëú æù Õ÷îð÷Á æ÷. â÷â Ĺôá÷îĀ ,"ëù ƨôî÷ äĀ ðú ñÓ⥠âú Ĺô÷î÷
ÉòùÓú ë÷í. ÆâÓĀ ÄÞñĀ ÃƁëĀ å÷ØĀ ÃƁ æ÷ôù ë÷Įì÷Úðï çá ë÷Ûù ÓĴì÷ ëù äĀ ðû ñÓ⥠âú Ĺô÷î÷. âù ƨŊêú ðæ óú Á äíù âí
ÄôĀ Ø çá ƨâĬì÷ çĄÝù ØŃðâƪ óœ÷Ý ÚĴë÷î÷ ìĀ Æî Äƨá ÃçıìÚĴë÷æÁ âí óú ijä÷ âù ÄçîĀ Óąë÷ìƚ çíâ ƨëïðú ñÓĀ î.ÃóĀ
ðí ƨëï÷îĀ ÄôĀ â ƨâî÷ "
ëî÷ ÃƁ÷Á Ĭì÷ éäļì÷â ë÷Ûù ÓĴì÷ ÖĀ ðú æ Ú÷ ì÷ â÷â÷Á Ĭì÷ ñķä÷æĀ êĄðï Äîù. å÷Ŋù å÷ðâ çú àĀ Äîù Äƨá ƨâæĀ ëî÷
ó÷ðíîĀ ...
" Úñù Äçîù Äŭ÷ ëô÷í÷Ú" ôĀ ıì÷ ÉòùÓú ë÷í÷ØĀ ñķä ÃŁĵŀÝóĀ ÎÓú ÄîĀ Äƨá çíâ ë÷Ûù ñú ijä ôíçîù. ߥïĀ ÇÖßîĀ âĀ ľô÷
ëù ë÷Įì÷ ëô÷î÷â ëÁ ØÓ÷ðí ôĄâĀ . æÚí ƨèíðîù âí é÷Úú î÷ â÷â óÁ ƨØâ ëú ŌĀ æĀ ìĀ íÛíĆ ì÷ Ö÷îâ ôĄâĀ , ë÷âĀ Ĭì÷ ØìƝ ðí äú :Ô ,
Ó÷ïÚù , ðĀ äæ÷ Ú÷áðâ ôĄâù. é÷Úú î÷ ìäú , âú ðƚ óú , Ōú ìú Äƨá Ãæú ƨäóâ ôĄâĀ ..óÕĽì÷Á Ĭì÷ Øì÷ƚ Ó÷ïðÁ ßîĀ ļì÷ ôĄıì÷. ëù çíâ
ߥïĀ ƨëÝú æ ÖĀ âîĀ . Ó÷ì êì÷æÓ æ÷Ĺäù ÖĀ Çæ Äî÷ ôĄâ÷ ô÷ ƨäðó ë÷Įì÷ Äìú ŀì÷â. ë÷ÛĀ ŁðìÁ ðí íØá÷íĀ â÷â ëî÷ ıì÷Á Ĭì÷
îąƨÓÓ÷ó÷Þù ÍÓ÷ ÉòùÓú ë÷í÷Ĭì÷ ô÷âù óĄçðâ ôĄâĀ ? ..Ó÷?... ëî÷Ø Ó÷?... ƨðØ÷í÷Á ØĀ ð÷äï ÖƬÖ÷ðâ ôĄâĀ .. Öá÷ØĀ Ö÷ð çßâ
ôĄâĀ ..ÍÓ Ŭá÷â Øú í Øú í Û÷îù ôĄâù ë÷Ûù óÕïù ŁðĵæĀ . ÓĄáùâíù ÇÁ Ø Óߎ÷ðí æĀ ðú æ Ô÷îù àÓîú æ ƨäļì÷ ó÷íÔĀ ð÷Ýâ ôĄâĀ
ëî÷. Ó÷ì äā ðÕâù ôĄâù ôù..Äƨá ë÷Įì÷Ø ê÷ïù Ó÷? ì÷ ŏĿæ÷Á Ĭì÷ èĀ í÷â í÷Ŋ ÇîÝâ Äîù..ƨââĨì÷â é÷ôĀ í ÓĄáùâíù
Äļì÷Øù Ø÷ôú î î÷Õîù..ÓĄá ÄîÁ Äâ÷? Ãó÷ ƨðØ÷í Óíâ÷æ÷Ø çú ſØ÷ Łðí ëî÷ ÎÓú Äî÷. ë÷Įì÷ óÕĽì÷ ê÷ðÁ ß÷â ëî÷
óð÷ƚ â ƨŏì ÃóîĀ î÷ ë÷Û÷ çú ſ.çú ſ ôîÓĀ Ø ë÷Įì÷ ëÁ ØÓ÷ðí éóî÷ ë÷Įì÷ ÓĀ ó÷âú æ ôïú ð÷í ô÷â ƨèíðâ Ĺôá÷î÷" ë÷åðù,
ñĄÓ Äðí. ÃÕÁ Äçļì÷ â÷â÷Á Ø÷ îąƨÓÓ ÄôĀ Óú á÷î÷ôù ƨðĴëú Ô æ ç÷Þð÷ìØ÷ . ıì÷î÷ ÄçáØ ıì÷Á Ĭì÷ Ãçıì÷æùØ ô÷âê÷í
î÷ð÷ìØ÷ æ÷. ëù Ú÷á⥠âú ÛĀ äú :Ô, ñĄÓ Óſ æÓĄó ôĀ ÃÕäù Ó÷ïÚ÷ðí äÕß ÞĀ ðú æ ó÷Á ÕâĄì ëù âú î÷. çá ÍÓ îŬ÷â ÞĀ ð
ë÷Įì÷ î÷ßĨì÷ êƨÕæù âú Û ôĀ éƨîä÷æ ð÷ì÷ æ÷ôù Ú÷á÷í. Äçļì÷ ÚĴëä÷ıì÷ó÷Þù Äçá Ó÷ôù Óſ ñÓîĄ âí âĀ ƨÓâù ëôâ
êĪì÷ØĀ æ÷ôù Ó÷? Äçļì÷î÷ ƨô óü ŀÝù ÓĀ ðï ıì÷Á Ĭì÷ëú ïĀ Ø éÖ÷ìî÷ ƨëï÷îù. ƨÓâù ãĄí ÇçÓ÷í Ãóâ÷â ÚĴëä÷ıì÷Á ØĀ
Äçáðí ıì÷âú æ ãĄßù äĀ Ôùî Çâí÷Æ ľô÷ìØù óÁ åù Äçļì÷î÷ ƨëï÷îù ÄôĀ Ãó÷ ƨðØí Óí ƨŏì ë÷åðù. ÄÚ â÷â÷Á Øù ƨÓâƪ
óÕƨïÓßĀ ì÷ØÓî÷ ƨðĴëú Ô æ Óíá÷í÷ Çä÷í í÷Ú÷ ÃñùØ ÄôĀ , âú â÷â÷Á Ĭì÷ ì÷ ƨÓâƪî÷ ÃÚú æ ÇÁ Øùðí æĀ ." ëú Ó çáĀ ë÷Ûù
ðĀ äæ÷ ë÷ÛĀ Ãŕú ó÷Á Õâ ôĄâĀ . ÛíÛí ðô÷á÷íĀ ë÷ÛĀ æĀ Ŋ çú ſî÷ôù ÃŁðŁã Óíâ ôĄâĀ . ë÷Įì÷ æÚíĀ î÷ æÚí æ äĀ â÷ Ô÷îù ë÷æ
Ö÷îú æ ë÷Û÷ ô÷â ôîÓĀ Ø ãĄçÝâ ⥠éĄîâ ôĄâ÷." ë÷åðù â÷â âú î Ôú ç ÄæÁ ä÷æĀ äĀ â ÄôĀ â ıì÷ ÉòùÓú ë÷í÷î÷ ÃóĀ æ÷ôù. çá
Äçî÷ ñķä Äƨá îąƨÓÓ ì÷ó÷Þù ëæ÷ðí ÓÞĄíçáĀ äÕß ÞĀ ð÷ð÷Ø î÷ÕâĄ. Óâƚ ľì Ó÷ìë ŕĀ ŀÝ ÄôĀ ê÷ðæĀ çĀ Ŭ÷. âú ôù âú ÛĀ
Óâƚ ľì ƨðóſ æÓĄó ôùØ ƨðæÁ âù Óí÷ìî÷ ëù ÄîĄì" ëù Ãæ÷ðíçáĀ ÖŮ ä÷éî÷ çú ſØ÷ Óí ë÷Įì÷ Óí÷ëåĀ Äƨá ÍÓ
Ãæ÷ƨëÓ ñūùæĀ , ƨæĿØì÷æĀ Ĺôá÷îĀ " Œ÷âü í÷Ú ëù âì÷í ÄôĀ Ú÷ìî÷ Õ÷îð ëú æƩéíĄéí" ë÷Įì÷ ıì÷ ð÷Ĩì÷æĀ ƨðijä Û÷îĀ î÷
çú ſØ÷ ØĀ ôí÷ ÃÚú æ æÚíĀ óëĄí âíïâĄì ë÷Įì÷. ë÷Įì÷ ߥĨì÷ðí ãĄçÝú æ çú ſ ëô÷î÷ é÷ôĀ í çßî÷.ëæ÷Ĭì÷ ÓÞĄí ƨæĿØì÷æĀ ëù
ÇÞú æ éóîĀ . óÕĽì÷ ê÷ðæ÷ ÃÕäù âï÷ñù ÔĄî ÔĄî çú ſæ Ý÷Óļì÷. ÃÕƨä ƨæäĆ ƚ ìçáĀ ÖŮ Û÷Óá Ö÷âîĀ ıì÷ðí. âĄ
ƨØŊèîÓ ÃÚú æƨô âó÷Ø ôĄâ÷ ıì÷Ĭì÷Úðï Ú÷ðú æ ıì÷ðí çßä÷ Ñàî÷..Äâ÷ ÓĄá Óíá÷í ôĄâĀ âĀ ƨØŊ çú áƚ ? è÷ßú æØ
Ý÷Ó÷ðĀ Ãó÷ ƨðØ÷í Äî÷ çá Ãåƚ ðÝ Ó÷ ôĄÆæ÷ Äçļì÷ ô÷â÷æĀ ƨæë÷ƚ á ÓĀ îĀ îù âù ƨØŊÓü âù ÄçáØ æŀÝ Óí÷ìî÷ åÚðĀ æ÷
ëæ.....
ÓŬ÷âî÷ ÃÁ å÷í ôïú ôïú äú í ľô÷ìî÷ î÷Õî÷ éôú âĀ Ó ŏê÷â ľô÷ìî÷ Äîù. Äâ ƨæÖ÷ìØĀ ì÷ ëæĄƨæŅô÷æĀ Äðí÷ìî÷ óú íð÷â
ÓĀ îù . íĄÚ ƨØðƨØðá÷íĆ ì÷ óĩì÷ ëú Ó Û÷ļì÷ ôĄıì÷, å÷Ŋù Ô÷îù ë÷æ Ö÷îú æ Úðï Äîù .ëî÷ Ôíâí Äâú æ Ôú ç êſæ ìĀ â
ôĄâ. ë÷Ûù ëåú ë÷îâùØù ðĀ î Ĺî÷æ çáĀ éÖâ ôĄâù ë÷Įì÷ÓßĀ Õð÷Ŭ÷âú æ..ëî÷ Õîéîú æ ÄîĀ . çá âñùØ ƨæĿØì÷æĀ é÷ôĀ í
çßîĀ â÷â÷Á Ĭì÷ ëô÷î÷â Ú÷ðú æ ıì÷Á æ÷ ðÁ äæ ÓĀ îĀ ,ıì÷Á Øù Äŭ÷ ÖĀ âîù. â÷â÷Á Ø÷ Äƨá ë÷âĀ Øù ëú Ō÷ ÃÕäù ƨðÓî ôĄâù. ë÷æĀ æĀ Ø
óÕĽì÷Á Ø÷ ƨæíĄç ÖĀ ðú æ Éòù Õ÷îð÷Á Úðï Ú÷ðú æ ÇêĀ í÷ƨôîĀ . Õ÷îð÷Á æù óÕĽì÷Á æ÷ Ãƨêð÷äæ Óſæ ë÷Įì÷ÓßĀ ÍÓð÷í æÚí
Ý÷Óú æ ë÷Õƚ Ńëá Óí÷ìî÷ óú íð÷â ÓĀ îù. Ô÷î ë÷æĀ æĀ ëù ôù ıì÷Á Ĭì÷ ë÷ÕĄë÷Õ ç÷ðîĀ Ý÷Óâ ôĄâĀ . óú ìƭäì Û÷î÷ ôĄâ÷ Äƨá ë÷ÛĀ
êƨðŀì ÃÁ åÓ÷í÷â éú ß÷îĀ ôĄâĀ ð çú àĀ Ó÷ì ôĀ ŏĿæƨØĴô ë÷Įì÷éíĄéí ë÷Õƚ Ńëá Óíâ ôĄâĀ ... (ŃëñÂ)

ë÷Õùî ê÷Õ÷ðſæ çú àĀ Ø÷îú .....
Õ÷îð ëú æƩĬì÷ ë÷ÕĄë÷Õ Ø÷îâ÷æ÷ Ôí âí Ôú ç ŏì÷ó çßâ ôĄâĀ . ÍÓâí Äų÷ çìƚ Ĵâ ÆâÓĀ Ø÷îİì÷Øù óðì æľłâù ì÷
ç÷ðî÷Á æ÷. Ôú ç ðĀ äæ÷ Ú÷áðâ ôĄıì÷ Äƨá Õ÷îðëú æƩ ë÷Õú æ Ú÷â÷æ÷ ŊĀ å÷ƨâíçùÝ Çßâ ôĄâù. Äâ÷ óú ìƚ äĀ ð Ø÷Á ÕîĀ ë÷IJì÷ðí
ÄîĀ ôĄâĀ ..ìì÷ƨâ ëô÷í÷Ú÷Á Øù ÓĴì÷, ì÷ í÷ĭì÷Øù í÷ÚÓú ë÷íù Ãíİì÷âîù ð÷Ý âú ßðâ ôĄâù. íã÷Á ƨñð÷ì, ôųù ֥ߎ÷ƨñð÷ì
é÷ôĀ íØ ÚÕ æ éƨÖâîĀ îù í÷ÚÓú ë÷íù ÄÚ Ãñù ç÷ì Ñàâ íáíáıì÷ ÇĴô÷â Ø÷îîù ôĄâù..Ŭú åĀ æĀ Úùð ľì÷Óú ï Û÷î÷ ôĄâ÷
ƨââĨì÷â ëú æù Õîð÷Á æù ë÷ÕĀ éÖú æ ëÁ ä øŁëâ Óíâ ƨðØ÷íîĀ ," ŕëîùó? óðì æ÷ôù âú î÷ Ø÷î÷ìØù. ƨðó÷ð÷ ÖĀ Çì÷ Ó÷ ãĄß÷?"
ëù ë÷æĀ æĀ ôĄÓ÷í ƨäî÷. ÚðïØ âïĀ ƨäóâ ôĄâĀ ..ëù ÍÓ÷ ëĄÞŽ÷ ðü Ŭ÷Ĭì÷ Ù÷ìĀ â éóîĀ .ëú æù âĽì÷ÓßĀ Úî Äáİì÷ó÷Þù
ÕĀ îĀ ..ıì÷Á Ĭì÷ ç÷ÞëĄíĆ ì÷ ëú âƪÓßĀ éÖú æ ëæ÷â ÄîĀ Ó÷ì ÕĹëâ ÄôĀ æ÷ôù Ó÷îçìƛ â Õ÷îð ëú æƩ éŵî Ó÷ôù Óļçæ÷ ôù æľôâù
Äƨá ÄÚ Äçá Äìú ŀì÷Ĭì÷ ŏð÷ó÷î÷ ƨæÖîĄì ıì÷Á Ĭì÷éíĄéí..äā ð÷Øù ƨîî÷ ÃÕ÷å ÄôĀ ... Ãó÷ ƨðØ÷í Óíâ÷æ÷ Īî÷æù
ì÷ìî÷ î÷Õîù ëî÷ Ãƨâ ŕë÷æĀ . Äƨá ߥĽì÷çú àĀ ÃØ÷æÓ Ôú ç ÃÁ å÷ſæ ÄîĀ óú ìƚ ŏÓ÷ñ Ãóƃ ľô÷ìî÷ î÷Õî÷ ƨëÝļì÷
ç÷çİì÷Á çú àĀ ÃóÁ ĩì íÁ Õ ÍÓŊ ì÷ìî÷ î÷ÕîĀ Äƨá ÍÓäë ÃÁ å÷ſæ ÄîĀ . ñú Ŷ Äîù âĀ ľô÷ ߥïĀ ÇÖßú æ éƨÖâîĀ âí ÓïĀ æ÷ ëù
Óú ÞĀ ì? ÃíĀ ë÷Įì÷ óĩì÷, å÷Ŋù Óú ÞĀ ÕĀ îù? ÄÚú é÷Úú î÷ éƨÖâîĀ âí ƨæéùß Ãíİì.Äƨá óëĄí ëú ƨæ Õ÷îð ÃÕäù óÁ ƨØâ ëú ŌĀ æĀ
éóîĀ îĀ .ë÷Û÷ Ŋ÷ó éÖú æ ÃÕäù Ãçí÷åù ëú ŌĀ æĀ éóîĀ ëú æù ëî÷ ñú ijä ìĀ âĀ ôĀ ç÷ôâ÷Ø çú àĀ ÄîĀ ôïú ð÷í Łðí÷â ëî÷ Ĺôá÷îĀ ."
í÷ÚÓú ë÷íù Úî ŏ÷ñæ ÓíâĀ ãĄßĀ? Ãƨâ ŕë÷æĀ ëú ĬÙ÷ƚ Äîù âú î÷.. ëî÷Ø Ãçí÷åù ð÷Ý÷ìî÷ î÷ÕîĀ ..ÍÓùÓßĀ Õú ſäƨŬáĀ Øù
çú âƚ â÷ Óñù Óí÷ìØù ƨô ƨððÁ Øæ÷ " ëù ôïú Ø ÇÞ÷ìØ÷ ŏìıæ ÓĀ î÷ ıì÷ðí ÛÝÓæ Äçļì÷ é÷ôú Á Ø÷ Äå÷í äĀ ðú æ Õ÷îð÷æù ëî÷
ÇÞâĀ ÓĀ îĀ . ëî÷ Ĺôá÷îĀ " ãĄßù ēïĀ ƨëï÷îù ìĀ ãĀ âù ÖĀ ĹôáÚĀ Úí÷ Äí÷ë ð÷ÝĀ î âú î÷. ëù ēïĀ Ô÷â÷ Ô÷â÷ ƨðØ÷íîĀ ıì÷Á æ÷
Ó÷ì Õú ſäƨŬá÷ ź÷ìØù ÄôĀ âú Ĺô÷î÷ Äçļì÷ Õú ſðì÷ƛ æ÷?" ıì÷ðí âĀ Ĺôá÷îĀ ÄÞñĀ ÃƁëĀ å÷ØĀ ÖĄßĀ . Äƨá âú î÷ ë÷ƨôâĀ ì âĀ
ƨÓâù äú ƨëƚ ï ÄôĀ â . "Ôí ôĄâ ıì÷Á Ø ÃƁëĀ å÷ØĀ ÃƁ ē÷íØ äú ƨëƚ ï ôĄâĀ ÍÓ âí âĀ óÁ çú áƚ ç÷Á àíĀ ñú Œ ð ß÷ð÷ Ó÷æ ēČĆ â Ó÷ï÷
.Ď÷îð ëú æƩØù âù óÁ ƨØâ ëú Ō÷ éÖú æ ë÷Û÷ ıì÷Á Ĭì÷ ðíØ÷ íĄò ôïú ôïú Óëù ľô÷ìî÷ î÷Õî÷ . ëù ëü äú çáĀ Ĺôá÷îĀ " ôĄ ë÷ƨôâù
ÄôĀ ëî÷ ıì÷Á Øù äú ƨëƚ ïâ÷. ëÕ ÓóĀ ƨëïðá÷í âú Ĺôù âĀ ?" ë÷Įì÷ ƃ÷ ñķä÷æĀ Úí÷ åùí ìĀ â Õ÷îð Ĺôá÷îĀ " âĀ Ø ƨðØ÷íØŃ Ø÷îú
ÄôĀ ë÷ÛĀ . óÁ çú áƚ Äì÷ƚ ðâ÷ƚ â è÷í Óëù í÷Ú÷Á ÓßĀ ÃóĀ ÃƁ ÄôĀ â .ÓĄá÷ÓßĀ Ú÷ðĀ ıì÷Ø÷ ƨðØ÷í ÓíâĄì ëù. Äƨá ëî÷ ë÷Õú æ
âĀ äĀ âùî Óù æ÷ôù ì÷Øù ôù ñ÷Łðâù æ÷ôù" "ôÁ .." ëù ÍÓ óú ŁÓ÷í÷ óĄßî÷ óÕïĀ Óú ÞĀ ìì÷âù ëô÷í÷Ú Ãó÷ ƨðØ÷í Óſæ Õĵç
éóîĀ .... ãĄßŽ÷ ðĀ ï÷æĀ Õ÷îð ëú æù ëî÷ Ĺôá÷îĀ ,"ÄÚ ÃÚú æ âú î÷ Ø÷îðĀ î ÃóĀ Ó÷ôù ëî÷ ð÷Ýâ æ÷ôù .ÄÚ Äçá ì÷
Ãíİì÷â ëú ĨÓ÷ë Óſ..Çź÷ ÃìĄijìĀ Ĭì÷ ë÷Õ÷ƚ æĀ Ú÷Ç ì÷"
ëî÷ Ôí âí ıì÷ Ãíİì÷â í÷Ŋ Ó÷à÷ìØù ì÷ ÓļçæĀ æĀ ÃÕäù ñô÷í÷ Äî÷ ÃÁ Õ÷ðí.çá Äâ÷ ì÷Ø÷ óí÷ð ÓíáĀ Ńëŏ÷ĵâ ôĄâĀ .
ëù æú óâù ë÷æ ߥî÷ðîù. çíâ Īî÷æùæĀ ߥïĀ ƨëÝîĀ . Ú÷Õ Äîù âĀ ľô÷ Ø÷Á ÕîĀ Ø ÃÁ å÷ſæ ÄîĀ ôĄâĀ ÄÚú é÷Úú î÷ æÚí ÕĀ îù âĀ ľô÷
Õ÷îð çô÷í÷ Óíâ éóîĀ ôĄâĀ .ëî÷ ÍÓäë êſæ ÄîĀ ıì÷Á Ĭì÷éŵî. ľìðøŁãâ éƨÖâîĀ âĀ Úçú Á Ú ôĄâĀ Õ÷îð ëú æù Ãƨá âſá
äĀ Ôùî. ıì÷Á Ĭì÷ÓßĀ ÃóĀ çô÷â÷ çô÷â÷ ëî÷ Ú÷áðîĀ ë÷Įì÷ Łðĵæ÷â ìĀ á÷í÷ ⥠åú óí ØĀ ôí÷ ô÷Ø âí æľôĀ . ëù ÍÓäë Øç÷çîĀ , ôĀ
Ó÷ì êîâĀ Ø ÄîĀ ëæ÷â. ÓĄáù ÄÚú é÷Úú î÷ âí æ÷ôù æ÷ ÎÓ÷ìî÷ Ĺôáú æ é÷ðíîĀ . ÍÓ ēú îç÷Ôſ îú Óîú Óıì÷ ߥĽì÷æĀ
ë÷Įì÷ÓßĀ éÖâ ôĄâĀ ıì÷Ĭì÷ ÓßĀ éÖú æ ëù Õ÷îð÷Á ÓßĀ éƨÖâîĀ Õ÷îð ñ÷Á â ôĄâĀ . ëù ëæĄëæ ðíëîĀ çá çíâ ƨðØ÷í÷Á Ø÷ ð÷ƀ
ƨâÓßĀ Ø ðï÷ìî÷ î÷Õî÷. ë÷Įì÷ â÷ſİì÷Á Ø÷ Ãçë÷æ â÷â÷Á æù ÓĀ î÷ çá ëî÷ âĀ ēú îú æ ÄîĀ î â÷ſİì ŁðŁã éóú äĀ Ææ÷. çíâ
çíâ Õ÷îð÷ÓßĀ żŀÝù Ú÷â ôĄâù. ıì÷ í÷Ŋù ëî÷ ƨêâù ð÷Ýú æìĀ Ĺôáú æ Õ÷îð ë÷Įì÷ ç÷óû æ ÚðïØ í÷Ŋêí çô÷í÷ äĀ â ôĄâĀ .
Ó÷îØĀ Ú÷Ņá ÄÚØ ô÷ ŏð÷ó ì÷æĀ ëù ÃÕäù Ù÷æ ÛĄçîĀ ôĄâĀ . çô÷ÝĀ ƨÓîƨéî÷Ý÷æĀ Ú÷Õ Äîù , Õ÷îð÷Á ØĀ Łæ÷æ Û÷îĀ ôĄâĀ
Äƨá âĀ ijì÷æ Óíâ ôĄâĀ ..ë÷Įì÷ ÇÞİì÷Øù Úí÷ óú ijä÷ Ø÷ôú î æ î÷ðú äĀ â÷ ëù âĽì÷ÓßĀ ÕĀ îĀ . óú Łæ÷â ôĄÇæ ÄîĀ âĀ ľô÷ Õ÷îð
ë÷Ûù ŏƨâŬ÷Ø Óíâ ôĄâĀ . ëî÷ éÖú æ ÃÕäù óøŁëâ æÚíĀ æĀ Ĺôá÷îĀ "ëÕ ƨæÖ÷ìØĀ ? Äâ÷ ÕĀ î÷ æ÷ ãÓð÷." ëù ôóú æ ë÷æ
ߥî÷ðîù..
ëÕ ôïú ôïú ëù Õ÷îð ëú æùñù óÁ ê÷òá ð÷àðú î÷ÕîĀ , âĀ ôù ÃÕäù ëæëĄÓïĀ Õĵç ë÷í÷ìî÷ î÷ÕîĀ ë÷Įì÷ñù. ë÷Įì÷
é÷îçáùĬì÷ Óã÷ ëù ó÷Á Õâ÷æ÷ ë÷ÛĀ ÄæÁ ä÷æĀ ØëÓá÷íĀ ߥïĀ éÖú æ Õ÷îð÷ØĀ ߥïĀ Óąâú Ó÷æĀ êí÷ìØĀ . âĀ ƨô ëî÷ ıì÷Á Ĭì÷
Äŕë÷âļì÷ Õëâù Úëâù ó÷Á Õú î÷ÕîĀ . Õú ſðìƚ ƨðƁƨëŊ÷Á Ĭì÷ ÃæĀ Ó Óã÷ ëî÷ ıì÷ ŏð÷ó÷â Õ÷îð÷Á æù ÎÓðļì÷. ƨäðó÷
ë÷Õƚ Ńëá Óí÷ìØĀ í÷Ŋù ÍÔ÷ä÷ Úî÷ñì éÖú æ í÷Ŋ Ó÷à÷ìØù Äâ÷ ë÷Įì÷ôù ÃÁ Õðïáù ôĀ çß÷ìî÷ î÷ÕîĀ . óí÷ð÷æĀ ë÷Ûù
ÓĄëî ç÷ðîĀ Ôú ç ÃÁ âí æ Óú íÓú íâ÷ âĄßú î÷Õîù. Õ÷îð÷Á éíĄéíØ÷ ë÷Û÷ çƧíØì óôð÷óĄųí ð÷à÷ìî÷ î÷Õî÷. â÷ſİì÷Á Ĭì÷
ÇÁ éíÞŽ÷ðíØĀ ÄĹôù äĄæ Úùð çá ÍÓ ƨðíūùĬì÷ ð÷ÝĀ ðíØ÷ Äƨá ëù Ó÷ìë ÇçêĄÕ÷â ÎƁì÷ƚ â îĄïá÷íù. éÖâ÷ éÖâ÷ ÍÓ
óĵâ÷ô ôĄâ Äî÷ Õ÷îð ëî÷ Ĺôá÷îĀ ," ë÷åðù ÄÚ Äçá ŏðĀ ñ Óſ ÃìĄijì÷ æÕíùâ. " ÃìĄijì÷ æÕíù.. ë÷Û ëæ íĄëÁ ƨØâ
Û÷îĀ .Äƨá ÇıÓÁ Þ÷ ð÷à÷ìî÷ î÷Õîù Óñù ÃóĀ î ÃìĄijì÷ æÕíù? Õ÷îð÷Á Ĭì÷ ëæ÷â ë÷Ŋ ÃƁ ƨëïâùî Óù æ÷ôù ì÷Øù Ó÷ïÚù
ëî÷ ŁçŀÝ ƨäó÷ìî÷ î÷Õîù. ëù ëæ÷â çíëĀ Ɓí÷Ø÷ å÷ð÷ ÓĀ î÷ Óù Õ÷îð÷Á Øù ëĄôùë ēųĀ ôĄÇ äĀ Ĺôáú æ."
"Äâ÷ Äçá ŏðĀ ñ ÓíâĄì ÃìĄijì÷ æÕíùâ" Õ÷îð çú ÝĆ çú ÝîĀ . ëù îô÷æ ëú î÷Á Ĭì÷ Çıóú ÓâĀ æĀ ÃìĄijìĀ ØĀ ÃðîĄÓæ Óí÷ìî÷
î÷ÕîĀ . í÷Ú ŏ÷ó÷ä êľì ôĄâ÷, ÄëĬì÷ ŏ÷ó÷ä÷ ó÷íÔ÷Ø ôĄâ÷. ëî÷ ÍÓäë óÕĽì÷Á Øù ÄÞðá Äîù. Ó÷ì Óíâ Ãóâùî âĀ
óÕïĀ ? ƨðóíîĀ Ãóâùî ë÷Įì÷ ƨðìĄÕ÷ØĀ äú :Ô ƨÓ ÃÚú æ ñĄÓ Óíâ Ãóâùî? ë÷âĀ î÷ Äƨá çú ſî÷ ë÷Ŋ ñĄÓ ÄðíîØ
æóĀ î.. Ñà÷ï ëæ Úó ƨâÓßĀ Ñà īì÷ìî÷ î÷ÕîÁ âó ëù ÛÝÓæ ⥠ƨðØ÷í ëæ÷âú æ Ó÷àú æ Ý÷Óî÷ Äƨá í÷Úŏ÷ó÷ä÷â
ç÷Çî ÞĀ ðîĀ . Õ÷îð ëú æù Äƨá ëù ëô÷í÷Ú÷Á çú àĀ Ú÷Çæ ÇêĀ í÷ƨôîĄ. Õ÷îð÷Á æù óÕï ðü â÷Á â Óãæ ÓĀ î÷ Äƨá ÃƁëĀ å ÃƁ
äĀ İì÷Øù ƨðæÁ âù ÓĀ îù. ëô÷í÷Ú ãĄß÷ðĀ ï ã÷Á éîĀ Äƨá Ĺôá÷îĀ "ëú æùðí Äçá Ú÷áâ÷Ø ÃƁëĀ å÷Ĭì÷ ÃƁ÷ØĀ ëú ļì. ë÷Įì÷
Úðï ÓĀ ðï äĄæñĀ ÃƁ ÄôĀ â. Äƨá âĀ ëù âú Ĺô÷î÷ ƨäîĀ âí Äçá ëî÷ Ó÷ì ź÷î ëú æùðí. ?" ıì÷ðí Õ÷îð ĹôáîĀ "
Äçá÷ó Ó÷ì ôðĀ í÷Ú÷ƨåí÷Ú, ëù âí ÍÓ ì÷ØÓ ëù Ó÷ì äĀ á÷í Äçļì÷î÷?" ë÷Įì÷ÓßĀ æÚí Ý÷Óú æ ëô÷í÷Ú ÇųíîĀ " ôù
ëąļìð÷æ êĀ Ý äĀ È ñÓâ÷ âú Ĺôù ÄĹô÷ó" Õ÷îð÷Á æù ØëÓú æ ë÷Įì÷ ØìƝ ÓßĀ éƨÖâîĀ Äƨá Ŭáêí ã÷Á éú æ Ĺôá÷îĀ
"ëô÷í÷Ú..ëî÷ Ãðåù ôð÷ì ãĄß÷". ëô÷í÷Ú÷Á æù ë÷æ ߥî÷ðîù. ëî÷ ÖĀ Çæ Õ÷îð ëô÷î÷ é÷ôĀ í çßîĀ . ëù ƨðØ÷íîĀ ıì÷Á æ÷' Ó÷
æ÷ôù Ĺôá÷î÷â?" Õ÷îð Ĺôá÷îĀ " ÃÕÁ ëî÷ ôðĀ â ÄÞñĀ ÃƁ Äƨá ÃìĄijì÷ æíĀ ñ÷Á ÓßĀ ÄôĀ â èū äĄæñĀ Äƨá ıì÷ ó÷Þù âú
ĹôáÚĀ ..?"
"ëÕ Ó÷ì Û÷îĀ ..ëî÷ ÃóîĀ îĀ äĄæ ðí Ú÷áâ÷Ø âú Ĺôù. Ãçıì ÚĴë÷æÁ âí ëù çíâ ë÷ÛĀ Óąë÷ìƚ ƨëïðû ñÓâĀ " Ôíâí
ëôí÷ÚÁ Øù ë÷Õáù ÎÓú æ ë÷Įì÷ ñíùí÷â ðùÚ óïóïîù ôĄâù . ëô÷í÷Ú ììâƩĬì÷ ÓĴìĀ Ø÷ Ãó÷ ľìðô÷í? ⥠ôù ÃƁ÷Á ó÷Þù. çá
ƨââĨì÷â Õ÷îð÷Á ŏâù Çëîá÷íĆ ì÷ ÓĄëî ê÷ðæ÷Á æù ÇØî Ô÷ļîù Äƨá Ó÷ì ôíÓâ ÄôĀ , ë÷Įì÷ ëú ïĀ Õ÷îð÷Á Øù óëŁì÷ ôîÓù
ôĄâ ÃóĀ î Äƨá â÷â÷Á æù ĭì÷ ôĀ âû æĀ ëî÷ Ãçƚ á ÓĀ îĀ Õ÷îð÷Á æ÷ ⥠ôù ó÷ijì ôĄâ ÃóĀ î âí.Äáù ëÕ ÇıŁēú âƚ çáĀ ðƧíî ñķä
ë÷Įì÷ ëú Ô÷ð÷ÝĀ é÷ôĀ í çßîĀ . Õ÷îð÷Á æù ë÷Įì÷ÓßĀ éƨÖâîĀ , Ôú ç Õôæ ƨðØ÷í÷â éú ß÷îĀ îù ıì÷Á Øù ëú Ō÷ Úí÷ ÇÚïîù Äƨá ëÕ
ë÷Įì÷ żŀÝùâ żŀÝù íĄÔú æ ƨðØ÷íîĀ " ÔíØ ôĄÅî ÃóĀ ?" Õ÷îð÷Á æ÷ ôĄÓ÷í äĀ â÷æ÷ Úáú ë÷Įì÷ ŁðĵæƩĬì÷ í÷ÚÓú ë÷í÷î÷ ëù ôĄÓ÷í
äĀ â ôĄâĀ .Õ÷îð ÇÚïîĀ ļì÷ ØìƝ æĀ çíâ ŏ÷ó÷ä÷ÓßĀ ëî÷ ÖĀ Çæ ƨæÖ÷îĀ . æíĀ ñ÷Á æ÷ ôĄÓ÷í äĀ â÷æ÷ çíâ Õ÷îð÷Á Øù æÚí ë÷Įì÷ÓßĀ
ðïâ ôĄâù. âĀ ëô÷í÷Ú÷æ÷ Ĺôá÷îĀ " çá ÍÓ ÃÝ ÄôĀ ëô÷í÷Ú. âú Ĺô÷ó ƨôØì÷ ç÷óú æ ÍÓ Ãçıì Û÷îĀ Óù ë÷åðùî÷ çíâ
ë÷Įì÷ Łð÷ƨåæ Óí÷ìØĀ "
ëô÷í÷Ú÷Á æù ôĄÓ÷í êíî÷ Äƨá ëî÷ çíâ Ĵì÷ìĬì÷ ÃƨÝðí Õ÷îð ƨâãú æ é÷ôĀ í çßâ÷ çßâ÷ Ĺôá÷îĀ ÍÓ ðò÷ƚ Ĭì÷ ŏƨâŬĀ æÁ âí ëù
ìĀ ⥠Ĵì÷ìî÷ âú î÷.." Äƨá ÛÝÓæ ç÷ÞëĄíĀ Û÷îĀ . ë÷Įì÷ æĀ Ŋ÷â Ãŕú ä÷ÝîĀ . ÃóÁ Ó÷ì ÄôĀ ë÷Įì÷ ŏ÷íķå÷â ĭì÷î÷ ĭì÷î÷ ëù
ÄçîÁ ë÷æâĀ âĀ ÃóĀ äú í÷ðîĀ Ú÷âĀ , ƨôí÷ðîĀ Ú÷âĀ ë÷Įì÷ ç÷óú æ. çá Ú÷Ç äĀ Äų÷ ô÷ ô÷ Ĺôáâ÷ ðòƚ óíĀ î Äƨá ëî÷ æĀ İì÷ó÷Þù
Õ÷îð çíâ ìĀ âùî.ì÷Ø ƨðØ÷í÷â ëÕ ÃìĄijìĀ âî÷ ŏıìĀ Ó ƨäðó óÁ çð÷ìî÷ óú íð÷â ÓĀ îù. ëÕ ëô÷í÷Ú÷Á æù ıì÷Á Ĭì÷
í÷ÚÚĄƨâŀì÷î÷ éĄî÷ðîĀ . í÷ÚĭìĄƨâŀì÷Á æù ë÷Įì÷ Óí÷ØĀ , ë÷Įì÷ ƨæëú ïıì÷ éĄÝ÷Á ðí ÃóîĀ ļì÷ ƨØĴô÷Á ØĀ ƨæƧíŬá Óſæ ó÷Á ÕùâîĀ
ƨôĬì÷ çĄÝù óœ÷Ý ÚĴë÷î÷ ìĀ İì÷Ø÷ ìĄÕ ÄôĀ . ďĆ ìĄƨâò ëô÷í÷Ú÷Á Ĭì÷ ì÷ êƨðŀìð÷áùæĀ ëô÷í÷Ú÷Á Øù ëú Ō÷ ÄæÁ äùâ ƨäóú î÷Õîù
.ë÷Įì÷ ÓĄðĽì÷ ëæ÷ðí çƨôļì÷Á ä÷ ƨäóîĀ îĀ åú óí ƨØŊ ë÷Įì÷ ŁðøĵæĬì÷ í÷ÚÓú ë÷í÷Ĭì÷ ıì÷ Ú÷Õù Óú ÞĀ âíù Õ÷îð÷Á Øù ŏƨâë÷
ƨðí÷Úë÷æ ôĄÇ çô÷â ôĄâù. Ĺôáú æâí ëù ÃĿì÷ çijäâùĬì÷ óąź÷î÷ ôĄÓ÷í äĀ ðú ñÓîĀ æ÷?ëô÷í÷Ú÷Á Ĭì÷ í÷ÚÓĴìĀ ØĀ ã÷Ý÷ë÷Ý÷â
ŁðìÁ ðí ľô÷ìØĀ ƨâĬì÷ ŏ÷íķå÷â Ãñù äā ðÕâù Ãó÷ðù? ƃ÷Á Øù çŮí÷áù ľô÷ìØ æƨñé ë÷Û Ãƨá ëù ÆãĀ ÍÔ÷ź÷ ÃÁ ÕðŁŊ÷ ó÷íÔù.
ÙĀ ! ƨåĨÓ÷í ÃóĄ ë÷Įì÷ Úùðæ÷Ø÷ ..ôÚ÷íĄ ðĀ ï ëæ éÁ ß Óſæ ÇÞĀ .
ôïú ôïú ÍÓĀ Ó ƨäðó óí÷ìî÷ î÷Õî÷ . Äıëäôæ Óí÷ðĀ Ãó÷ ƨðØ÷í ëæ÷â ìĀ â ÃóĀ çá Äâ÷ âí ëù âĀ ôù Óſ ñÓâ æľôâĀ
Ó÷íá ÃìĄijìĀ Ĭì÷ ëô÷í÷Ú÷Á Ø÷ ÃÁ ñ ıì÷Á Ĭì÷ Õ÷äùØ÷ ð÷íó Äâ÷ ë÷Įì÷ Çäíù ôĄâ÷. ôð æÓĄ âĀ éÖ÷ìî÷ ä÷ó ä÷óƩØù ēąÚ
ë÷Įì÷ ë÷ÕĀ çú àĀ Çêù ÃóìØù óââ. í÷Úðā ź÷Á Ĭì÷ óļļì÷æĀ ŏıìĀ Ó Ŭƨá ë÷Ûù Ó÷ïÚù ÖĀ âîù Ú÷â ôĄâù .ÃçıìÚĴë ô÷
óü ÚæóĄôï÷ ŏıìĀ Ó ŁŊùĬì÷ Äìú ŀì÷âî÷ ..ÃıìÁ â ÇıÓÝæĀ ð÷Ý çô÷ìî÷ î÷ðá÷í÷ Ãó÷ Ŭá. ëù ıì÷Ø÷ ÄæÁ äôù ÇçêĄÕú ñÓâ
æľôâĀ . Äçá ÓĀ ðï ÍÓ ÇçêĄĪì ðŁâú ÄôĄâ ì÷â.. ŏìĄÚæ óÁ çîĀ ƨÓ ÃøŁâıð óÁ çîĀ Ãñù. ôĀ Ãçıì ôĄâĀ ÄìĄijì
æíĀ ñ÷Á ØĀ ..ëî÷ âí Ú÷ìØĀ ôĄâĀ ıì÷î÷ óĄßú æ . ƃ÷ ƨðØ÷í÷â ıì÷ ë÷âü ıð÷Ø÷ ƨæêƝ ï ÄæÁ äôù ëù Ø÷Ôú ñÓâ æľôâĀ .............
⥠Ãçıì óÁ êð÷Ø÷ óĄôï÷ ëù Ãæú êðî÷.. ÙĄÝŽ÷Ŀì÷ Úùð÷ØĀ âĀ Äçļì÷ Çäí÷â ÓîĀ ÓîĀ æĀ ð÷àáĀ ıì÷Øù ƨæƨëƚ âù ŏƨŃì÷ ,
ıì÷ØĀ Ú÷áðá÷íĀ ÃøŁâıð. ôïú ôïú ë÷ÛĀ óÁ ð÷ä ıì÷ Çäí÷âļì÷ ÃÁ Óú í÷ñù Öß÷ìî÷ î÷ÕîĀ .. ÃŀÝĄŏôí ëù ıì÷Ĭì÷ñù óÁ ð÷ä
ó÷å÷ìØĀ ..Ãó÷ Ó÷ï îĄÝâ÷ îĄÝâ÷ ŏóð Ó÷î Úðï ìĀ Çæ ÞĀ çî÷. ƨæëƪâùØ÷ ÄæÁ ä Úíù Ãóî÷ âíù ıì÷ ÄæÁ ä÷î÷ ŏóð
ðĀ äæĀ Ĭì÷ çƧíŬĀ âú æ ç÷í ľô÷ðĀ î÷ÕâĀ Ø. ÃĿì÷ Óï÷ óĄóú æ. ŏóð ðĀ äæ÷ ó÷ôú æ é÷ï÷Ø÷ ÚĴë Û÷î÷.. ëù ãÓîĀ îĀ ߥïĀ âóĀ Ø
ÇÖßú æ ıì÷Ĭì÷ ÓßĀ éÖùâîĀ ƨÓâù ÕĄß ôĄâ÷ ë÷Û÷ é÷ï. âĀ êú íêú íá÷íĀ Ú÷ðï, î÷îØú Ýú Ó ƨÚðáù, ÝçĄíĀ ߥïĀ ÃÕäù ëæ÷ó ðĀ ß
î÷ðĀ î ÃóĀ ó÷íĀ . ÃÕäù ÄÁ âíùÓ ÄðĀ Õ÷æĀ ëù ıì÷î÷ ÖŮ Ƅäì÷ñù åíîĀ . Ãâùð ŏĀ ë÷æĀ ç÷Ĵô÷ óú ſ Û÷î÷ .Äƨá ıì÷Ĭì÷ ıì÷
æ÷Úú Ó Øú Ýú Øú Ýú Łâæç÷æ Óíá÷ííĆ ì÷ ÑŀÝç÷ÓĽì÷ éÖú æ âí ë÷Įì÷ ÚĴë÷ØĀ ó÷ãƚ Ó Û÷ļì÷ó÷íÔĀ ð÷ÝîĀ . ƨÓâù óú Á äí Ãæú êð
ôĄâ÷ âĄ. ÓîĀ ÓîĀ æĀ ðóú ë÷æó ëĄÞ÷ ôĄÇ î÷Õî÷. ƨäðó÷Á ë÷Õú æ ƨäðó Ú÷â÷ Ú÷â÷ Äâ÷ ıì÷î÷ óĄßû æ Ú÷ìØ÷ ƨäðó ƨæÓÝ
ì÷ìî÷ î÷Õî÷ . ðóú ë÷æó î÷ óĄßû æ Ú÷ìØĀ ì÷ ÓļçæĀ æĀ Ø ëî÷ ÃŁðŁãâ÷ ìĀ â ôĄâù.ë÷Û÷ ðóú .. ë÷Û÷ ÃÁ ñ..ıì÷î÷ óĄßú æ
Ú÷ìØĀ ? Ó÷ ? ë÷Įì÷ íūë÷Á ó÷ç÷óú æ éæîĀ î÷ ë÷Įì÷ ñíùí÷Ø÷ ô÷ ƨôŁó÷ Ãó÷ óĄßú æ Ú÷ìØ÷? Äâú æ âú Ýú æ ƨæÖâ ôĄâĀ ëù. ë÷Įì÷
Óú Þļì÷Ø ÕĄŀÝùðí ë÷Û÷ ÃƨåÓ÷í æ÷ôù Ó÷? æ÷ôù Ú÷á÷í ëù« ëù ëæ÷Ø÷ ƨæĿØì ÓĀ î÷. Ď÷îð ëî÷ Ĵì÷ìî÷ Äļì÷ðí ëù
Ú÷İì÷ó÷Þù æÓ÷í ƨäî÷ Ãóâ÷ ıì÷Á æù ììâù ëô÷í÷Ú÷Á æù ÃƁëĀ å÷ØĀ ÃƁ ŏ÷ĵâ Óíİì÷ó÷Þù ëî÷ ıì÷Á Ĭì÷ ô÷âù óú çú âƚ ÓĀ îĀ ÄôĀ
Äƨá ÃÚú æ âí ÄÞñĀ ÃƁ÷âùî ēČĆ â äĄæñĀ ÃƁ ƨëï÷îĀ ì÷Øù Ú÷ƨáð Óſæ ƨäîù.
é÷ç íĀ ! ì÷Ø÷ âí ëù ƨðØ÷íôù æľôâ÷ ÓĀ î÷«.ëÕ Äâ÷ ÃÚú æ ÃƁ÷Á ó÷Þù çú àĀ Ó÷ì?.ô÷ ŏĿæ Ä ð÷óú æ ë÷Įì÷çú àĀ Þ÷Óî÷.
ŃëñÂ
Õ÷îð÷Á ÓßĀ ÃÕäù ôíļì÷ æÚíĀ æĀ ëù éÖâ ôĄâĀ Äƨá ëæ ë÷Ŋ ƨðØ÷í Óíâ ôĄâĀ .. ë÷åðù ôĀ Ø âú ÛĀ äā ð. ďĀ ÚĀ âú ÛĀ ÃóĀ î âĀ âĀ
âú Įì÷ç÷óû æ ÃóĀ Ø ƨôí÷ðú æ ÖĀ âîĀ Ú÷Æî. ñĄÓ Äðí, ëæ ÓÞĄí Óí, âú î÷ Ó÷ì ë÷ƨôâ æľôâĀ Äçļì÷î÷ ì÷ é÷ï÷î÷ óĄßû æ
Ú÷ðĀ î÷ÕĀ î ÃóĀ ? ëÕ ô÷ ñĄÓ Ó÷? Äðí ëæ÷î÷. âú Įì÷ â÷â÷Á Ĭì÷ ñķä÷Ô÷âí ÅâÓĀ ÓĀ îĀ ó Äųçìƚ Ĵâ ëÕ Äų÷ôù ıì÷Á Ĭì÷
ƨÓâƪî÷ ÓîÁ Ó î÷ÕĀ î ÃóĀ æÓĄ. ıì÷Á æù Õ÷îð÷Á æ÷ ƨäîĀ î÷ ñķä Äçá æ÷ôù ÕĀ îĄ Äų÷ âí ÔĄÝ÷ ÞíĀ î. æÓĄ Äðí ô÷ ëĄô.
ÄÚú æ óô÷ñĀ ÃƁ ôðĀ â ıì÷ó÷Þù Ó÷ì Ó÷ì Óí÷ðĀ î÷ÕĀ î ôĀ äā ð Ú÷áĀ. äÕß÷ó÷íÔĀ Ó÷ïùÚ Óſæ ëù Õ÷îð÷Á æ÷ Ĺôá÷îĀ ìĀ âĀ ëù
Äçļì÷ óô.
ÇëÝîĀ ÔíĀ ôĀ ñķä ë÷Įì÷ ëú Ô÷âú æ çá ðóú ë÷æóî÷ óĄßú æ Ú÷ìØĀ ? ľì÷Óú ïî÷ Úùð. ëô÷î÷â Ú÷Çæ ñ÷Á â ÛĄçîĀ ļì÷ ðóú ÓßĀ
éƨÖâîĀ .. ôóâ ôĄâ÷ ÛĄçĀ â âĄ.. ƨÓƨâ ÕĄß ..ıì÷î÷ ÇØîú æ Ù÷âùñù î÷ðîĀ ..⥠é÷îÚùð óðìùæĀ äú å ƨçÈ î÷Õî÷.. ë÷Įì÷
ߥĽì÷âû æ Ûíá÷íĆ ì÷ å÷í÷Á æù ðóú ë÷æó ƨØÁ é Û÷î÷. ıì÷î÷ Łâæç÷æ Óíðû æ âóĀ Ø ä÷óùĬì÷ ô÷âù óĄçƨðîĀ ð ðïú æ ë÷ÕĀ æ éÖâ
é÷ôĀ í çßîĀ ««.
ÃìĄijì÷ óĄßâ÷æ÷ ƨðØ÷í÷Á Ĭì÷ ÕâƝ â ÃÕäù ÔĄî ÔĄî Ú÷â ôĄâĀ ëù. ƃ÷ óââ Ößá÷íĆ ì÷ ÕĄŀÝƩëú ïĀ ÃÕäù ÓĄîëßú æ ÕĀ îĀ ôĄâĀ
ëù. Ó÷ í÷ÚÓĴì÷ ÅâÓù Ãŕ÷ç ľô÷ðù? Äâ÷ ëæ÷ ÍÓ ƨæĿØì Óí. Ó÷ôù Û÷îĀ âíù ƨô äā ðÕâù ÄôĀ Ĺôáú æ øŁðÓ÷í, óÁ ƨØâ÷ØĀ
ÔĀ ï óÕïĀ . Äâ÷ ç÷ò÷á÷ ó÷íÔĀ ëæ ÖŮ Óí÷ìØĀ . ç÷ò÷á Úó÷ øŁãí Ãó⥠ÇĴô÷ ç÷ðó÷â ãÁ ßùâ âóĀ ÃÕäù øŁãâŏŭ íô÷ìØĀ ..
Ãó÷ Þ÷ë ƨæĿØì Óſæ Õ÷îð÷Á éíĄéí ë÷Õƚ Ńëá Óí÷ìî÷ óú íð÷â ÓĀ îù «ÍÓ÷ Úî÷ñì÷ Úðï ƨðó÷ðîĄ Ãóâ÷ Õ÷îð÷Á æù
ƨðØ÷íîĀ "Óñù ÄôĀ ó ë÷åðù? âú ſŀÝ âí æ÷ôùó æ÷ ë÷Įì÷ðí?"
ëù ߥĽì÷âîĀ Ãŕû Äâļì÷ Äâ Ãßðâ Ĺôá÷îĀ . "éíù ÄôĀ ëù. Äçá ÓóĀ Äô÷â? Óú ÞĀ ôĄâ÷â ì÷ ÍÓ ðò÷ƚ Ĭì÷ Ó÷ï÷â?"
ë÷Û÷ ŏĿæ ÎÓú æ Õ÷îð ƨÓÁ ƨØâ ôóîĀ Äƨá Ĺôá÷îĀ . "Óú ÞĀ Ú÷á÷í? Õú ſäƨŬá÷ ƨäļì÷ƨñð÷ì ëî÷ ŁðŁIJì î÷êá÷í æ÷ôù.. ÅãĀ Ø
ÃìĄijìĀ ç÷óĬì÷ Ãíİì÷â ôĄâĄ."
ëù ØëÓú æ Õ÷îð÷Á ÓßĀ éƨÖâîĀ . ıì÷Á Ĭì÷ éŵî Ôû ç Óáð ä÷Ýú æ Äîù ëæ÷â. ëÕ ôïú ð÷í çáĀ çô÷â ıì÷Á æ÷ ƨðØ÷íîĀ "Äâ÷ Óú ÞĀ
Ú÷âĄì Äçá?"
"Äâ÷ Äçá ƨæÖ÷îĄì Ó÷ñù æíĀ ñ÷Á ÓßĀ" Õ÷îð ÇųíîĀ "..çá ıì÷ Äåù âú î÷ âú Įì÷ ðí÷Øù çú âƚ â÷ Óí÷ðù î÷ÕĀ î. Ãçıì
ÚĴë÷æÁ âí âú î÷ âú ÛĀ Óąë÷ìƚ çú ðƚ ðâ ƨëïð÷ðĀ î÷ÕĀ î."
"ôĹë" ëù ÅâÓĀ Ø Ĺôá÷îĀ . ô÷ ƨðØ÷í âĄðí Äî÷ æľôâ÷ ë÷Įì÷ ëæ÷â. Äâ÷ çíâ äĀ ð÷Á æ÷ Äð÷ôæ Óí÷ðĀ î÷ÕĀ î Äƨá çú ðƚ ðâ
Óąë÷ìƚ ŏ÷ĵâù Óí÷ðù î÷Õá÷í. ëù ëÕ ıì÷ Ãíİì÷âØ ijì÷æ÷î÷ éóîĀ , äĀ ðâ÷Á Ĭì÷ Äð÷ôæ÷ æÁ âí ëî÷ çú ðƚ ðâ Óąë÷ìƚ ŏ÷ĵâù
Û÷îù . ëù ñíùí÷æĀ Óú ë÷íù Û÷îĀ çá ë÷ÛĀ ëæ? ë÷ÛĀ ëæ âí ÃÚú æù ðóú ë÷æ÷ÓßĀ Ñà ÖĀ â ôĄâĀ . ëù ëæ÷âļì÷ ëæ÷â çú Ýçú ÝîĀ
Äƨá ƨðØ÷í Äî÷ 'ÃÚú æ Óú Þļì÷ ƨäľì÷î÷ ó÷ëĄíĀ Ú÷ðĀ î÷ÕĀ î ôĀ ÓĄá Ú÷áĀ?'........
ÍÓä÷ØĀ ÄîĄ ÄĹôù Ó÷ñù ëijìĀ , ë÷Õļì÷ŏë÷áĀ Ø Ó÷ñùæíĀ ñ÷Á çú àĀ Ú÷ðú æ ÇêĀ í÷ƨôîĄ. Õ÷îð÷Á æù Ó÷ñù æíĀ ñ÷Á æ÷ ÃƁëĀ å÷ØĀ ÃƁ
äĀ İì÷Øù ƨðæÁ âù ÓĀ îù. ì÷ ðĀ ïĀ ó ÍÓ èíÓ çßî÷ ôĄâ÷, ë÷Ûù ƨÓâƪ ÄåùØ Ú÷Èæ çĄôĄØîù ôĄâù Ó÷ñù æíĀ ñ÷Á ÓßĀ ıì÷ëú ïĀ ëù
ıì÷Á Ĭì÷ ÓßĀ ðòƚ êí íô÷ìØĀ Äƨá Ãçıì ÚĴë÷æÁ âí âĀ ıì÷Á Ĭì÷Óßùî ÃƁ äĀ âùî. çá ô÷ì íĀ äā ð÷! Ó÷ñù æíĀ ñ÷Á ÓßĀ ôù èū
äĄæñĀ ÃƁ ôĄâĀ .. ĹôáÚĀ ôĀ ƨäľì óÁ çîĀ æľôâĀ âí«...
Õ÷îð ëî÷ Ó÷ñùæíĀ ñ÷Á ÓßĀ óĄßû æ çíâ ðò÷ƚ Ĭì÷ Ó÷î÷ðåùæĀ ìĀ ⥠ÃóĀ ó÷Á Õú æ é÷ôĀ í çßîĀ «..
Äâ÷ çíâ æľì÷æĀ óÕïĀ .. æð÷ í÷Ú÷, æðĀ í÷ĭì, æð Óąë÷ìƚ Äƨá æƨðæ Ãçıì.. ëù ë÷Ŋ âñùØ Úú Ĵì÷ Ƅäì÷Øù Úú Ĵì÷ ëæ÷Øù..
ÃÚú æôù çú áƚ ç÷ò÷áðâ æ Û÷îĀ îù. ðóú ë÷æóî÷ çú óî æľôâÁ ÃÚú æ ëæ÷ðíæÁ . Äâ÷ Ó÷ñùØ÷ í÷Úçú Ŋ ëî÷ ë÷Įì÷ Çäíù
ð÷àð÷ìØ÷ ôĄâ÷. ìì÷âù ëô÷í÷Ú÷Á Øù ÍÓú îâù ÍÓ í÷ÚÓĴì÷ Óú ÞĀ Óú ÞĀ ÓĄáÓĄáıì÷ ƨäľì÷âû æ Ú÷âĀ ì ì÷Øù Óļçæ÷ â÷â÷Á æ÷,
ë÷âĀ î÷, ë÷Įì÷ óÕĽì÷ Œ÷ıì÷Á æ÷ ÃóĀ î? ë÷ÕĀ Ý÷ÓîĀ îĀ óÕïĀ éÁ å ÃÚú æ ë÷ÕĀ çßîĀ Ø æľôâĀ . ÃÚú æôù ÍÔ÷ź÷ ƨäðñù Ãƨâñì
ôú íôú í ä÷Ý÷ìØù ëæù Äƨá ë÷Įì÷ í÷ĭì÷Øù ÄÞðá ì÷ìØù. çíâ ıì÷ óÕĽì÷ óĩì÷Á ëåĀ Ú÷Èæ ÔĀ ï÷ðĀ , é÷Õß÷ðĀ ÃóĀ ð÷Ý÷ìØĀ .
çá.. Äâ÷ çíâ ë÷ÕĀ æ÷ôù ðïú æ éÖ÷ìØĀ ÃóĀ Ĺôáú æ ıì÷ ƨðØ÷í÷Á æ÷ ÛÝÓú æ Ý÷Ó÷ìØĀ ëù««
........Ó÷ï÷ØĀ ØŃ ÃóĀ Ø Ø÷îû ôĄâĀ . ƨäðó÷Á ë÷Õú æ ƨäðó ÇîÝâ ôĄâĀ ..çíâ ÃçıìóÁ êð÷Øù Ø÷ôú î ëî÷ î÷Õîù« çá
ì÷ðĀ ïĀ ó ðóú ë÷æóĬì÷ ðĀ ïù ä÷Ýá÷íù ôú íôú í æľôâù. ŏóð÷Ø÷ Ãæú êð ëù ÍÓä÷ ÖĀ âîĀ î÷ ôĄâ÷. ıì÷âîĀ ÝĵçĀ Äâ÷ ë÷Įì÷
ÑïÔùØĀ Û÷îĀ ôĄâĀ . âƧíôù ıì÷ ƨØëú Óļì÷ Úùð÷Ĭì÷ ô÷îØ÷îƩæù Ãðáƚ ƨæì ÄæÁ ä ƨëïâ ôĄâ÷. ıì÷ØÁ ÃøŁâıð, ë÷Įì÷ Çäíù
ıì÷Ĭì÷ Ú÷áðá÷íĆ ì÷ ô÷îØ÷îù ëî÷ çíâ çíâ ıì÷ ë÷ìĀ Ĭì÷ ŏäĀ ñ÷â ÖĀ Èæ Ú÷â ôĄıì÷
éÖâ÷ éÖâ æÈ ë÷ó çú áƚ Û÷îĀ .. ŏóð÷Ø÷ óëì óëùç ìĀ â Ø÷îî÷.. ë÷ÛÁ ÃÚú æ ÍÓ é÷ï Äâ÷ ÚĴë÷î÷ ìĀ á÷í ôĄâĀ . ë÷Û÷
ÃÁ ñ ë÷Û÷ ÃÁ Óú í « æľì÷æĀ ÍÓ Úùð ì÷ åíâùðí ÚĴë÷î÷ ìĀ á÷í ôĄâ÷ Äƨá ⥠ôù ê÷ðù Ó÷ñù æíĀ ñ.. ë÷ÛĀ çú Ŋ í÷ĭì÷ØĀ óœ÷Ý
ôĄâùî.. ëî÷ ƨëï÷îĀ ļì÷ ðí÷ŏë÷áĀ ë÷ÛĀ óÕïĀ çú Ŋ óœ÷Ý ôĄá÷í ÄôĀ â«. ƃ÷ ê÷ðù óœ÷Ý÷Ĭì÷ ÄÕëæ÷Øù óðƚ âì÷íù çú áƚ
Û÷îù ôĄâù. Äâ÷ èū ıì÷Ĭì÷ ÄÕëæ÷Øù ŏƨâŬ÷ ôĄâù.. Óó÷ ÃóĀ î ë÷Û÷ é÷ï? ì÷î÷ çá ÃóĀ Ø óĄßû æ Ú÷ðĀ î÷ÕĀ î ì
ƨðØ÷í÷Á æù ë÷Įì÷ Ƅäì÷â Ó÷îð÷Ó÷îð ôĄâ ôĄâù. ë÷ÛĀ ŏ÷íķå âí ôĄâĀ Ø ÃóĀ çá ..ì÷ ÃÚ÷á Úùð÷Á ØĀ çá ŏ÷íķå ÓóĀ ÚĴë
äĀ â÷Ø ÚĴëä÷Ŋù óĄßú æ Ú÷âĀ .. óÕïĀ Ãóâ÷â Ó÷ïÚù īì÷ìî÷ , ēú î÷ó÷íÔÁ Úç÷ìî÷ çá ÚĴëä÷ŊùØù ë÷ì÷ Ó÷ôù ðĀ ÕïùØ
ÃóâĀ æ÷? âù Óú Þú æ ƨëïá÷í ë÷Įì÷ ì÷ é÷ï÷Á æ÷... ÃĿì÷ Ó÷ó÷ƨðñùâ Óåù ƨäðó óÁ çĀ Äƨá Óåù í÷Ŋ ÇÚ÷ßĀ ì÷ØĀ ê÷æ ëî÷
æóĀ . ìã÷ðÓ÷ñ ŏóú âù óëì Äî÷, ëù ÍÓ÷ óú Á äí çú Ŋ÷î÷ ÚĴë ƨäî÷... ŏóð÷Ĭì÷ ðĀ äæ÷ ó÷ôû æ ÃÚú æ ÍÓ óü Úæ ēú îîĀ . ä÷ÆæĀ
ë÷Įì÷ÓßĀ é÷ï÷î÷ ƨäîĀ ... ÃÕäù Ù÷æ.. ƨÓâù ÕĄß ôĄâ÷ ⥠ëî÷ çíâ ðóú ë÷æóØù ÄÞðá Äîù âó÷Ø ƨäóâ ôĄâ÷. ëù
ÃıìÁ â ÄðĀ Õ÷æĀ ıì÷î÷ ë÷Įì÷ Óú ñùâ ÖĀ âîĀ .. ƨæŀç÷ç Úùð ıì÷î÷ Ó÷ì ë÷ƨôâ Óù ıì÷Øù ôù Ãê÷Õù ÚĴëä÷Ŋù ıì÷Ĭì÷ ÚĴë÷æÁ âí
Ó÷ôù Ó÷ï÷âØ ıì÷Ø÷ ıì÷Õ Óſæ Ú÷á÷í ÄôĀ .. çú àĬì÷ ÃƨæøĿØââĀ Ĭì÷ ŏð÷ó÷î÷..
çú ŊÚĴë÷Ø÷ Ôú ç ëĄÞ÷ Çıóð Ó÷ñù æÕíùâ ó÷Úí÷ Û÷î÷. ëô÷í÷Ú Ôú ò ôĄâĀ . óÕĽì÷ ŏ÷ó÷ä÷â ÄæÁ äĄıóð ôĄâ÷ çá ë÷Įì÷
ëæ÷â ë÷Ŋ ÃÁ å÷í.. Äâ÷ ƃ÷ ë÷Įì÷ çú Ŋ÷î÷ çá óĄßû æ Ú÷ðĀ î÷ÕĀ î ëî÷.. Äƨá Ú÷áĀ ÃÝï ÄôĀ .. ë÷ÕĬì÷ ðĀ ïĀ ó÷íÔ÷
Ãļîßçá÷ Óſæ Ø÷îá÷í æľôâĀ ... ÓſØ ñÓá÷í æľôâĀ ëù. óÕĽì÷ çƧíøŁãâùØĀ ê÷æ ëî÷ ç÷ï÷ìØĀ ôĄâĀ .
äĄæ ÍÓ ë÷ó ëù ë÷Įì÷ ŏĀ ë÷Ĭì÷ ë÷ìĀ Ø÷ ƨÚâÓ÷ Ĺôáú æ ðò÷ƚ ð Óíâ÷ ìĀ Æî ƨââÓ÷ Óíâ ôĄâĀ ŏâäƚ æ ðí. ë÷Û÷ é÷ï.. Äâ÷
ì÷î÷ôù îðÓíØ óĄßú æ Ú÷ðĀ î÷ÕĀ î ëî÷...
ôĄâ÷ ôĄâ÷ çíâ ⥠ƨäðó ÇÕðî÷Ø ë÷Įì÷ Äìú ŀì÷â ƨðìĄÕ÷Ø÷.. Õ÷îð Þíļì÷ŏë÷áĀ é÷í÷ ë÷ó çú áƚ ôĄâ÷Ø ÄîĀ . ëù ƨæëú ÝçáĀ
ıì÷Á Ĭì÷ óĄéâ Ú÷ìî÷ ƨæÖ÷îĀ . ë÷ÕĬì÷ ðĀ ïù ÄŃÁ äá÷íĀ ë÷ÛĀ ëæ, ÄôĀ âĀ ŏ÷ūæ øŁðÓ÷ſæ çú àļì÷ ë÷Õƚ æĀ Ú÷ìî÷ ƨæÖ÷îĀ ôĄâĀ .
âíù é÷ï÷î÷ óĄßú æ Ú÷â÷æ÷ ôĄá÷íù ÃÁ âíùØù ÇîÖ÷î Ãŕû ð÷Á ÝĀ é÷ôĀ í ÛíÛí Ûíâ ôĄâù. Ñî÷ðîĀ ļì÷ æĀ Ŋ÷æĀ Äƨá
Ñî÷ðîĀ ļì÷ ÓÁ Øú ÓùæĀ ëù Õ÷îðÁ éíĄéí ŏì÷á ÓĀ îĀ . ÍÓ å÷Õ÷ ÃÚú æ óû Ýî÷ ôĄâ÷ .ë÷Įì÷ Äìú ŀì÷Ø÷ ÍÓ ê÷Õ ÅãĀ Ø ƨæÔïî÷
ôĄâ÷ ««««««..
*****************************************************
éí÷Ø Óî÷ðåù ÕĀ ļì÷æÁ âí ëù Õ÷îð÷Á æ÷ ,"Äâ çú àĀ Ó÷ì?" ÃóĀ ƨðØ÷íîĀ Ó÷íá Äų÷çìƚ Ĵâ èū Ø÷íñĀ ÃƁ÷Á Øù ľìðŁã÷
Û÷îù ôĄâù ÃÚú æ Ø÷íñĀ ÃƁ é÷Óù ôĄâĀ . ôĀ äĀ ð÷ Äâ÷ âíù èū ÍÓ÷ ƨäľì÷æĀ Ø ÇíîĀ îĀ Ø÷íñĀ ÃƁ ƨëïû äĀ . ë÷ÛĀ ëæ ÃÚú æ
Ãñù ƨðÝÁ éæ÷ Óſæ īì÷ìî÷ âì÷í æ÷ôùìĀ . æ÷ôùâí ë÷Û÷ ÃÁ â âíù ôĄÇ äĀ . ÃóĀ Úùðæ ÚÕú æ âíù Ó÷ì è÷ìä÷?
Õ÷îð÷Á ç÷ÞĄç÷Þ Ú÷â÷ Ú÷â÷ ıì÷Á æù ó÷Á ÕùâîĀ ,"Äâ÷ êĄÚ æíĀ ñ..ìëú æ÷ âùí« ĹôáÚĀ Äâ÷ çú àîù ÃøĪæçƧíŬ÷ êĄÚ æíĀ ñ..
Ó÷ ÓĄá Ú÷áĀ çá Ãçıì óÁ êð ıì÷ó÷Þù Ößæ÷íĀ ŁŊù çú ſò ƨëîæ Ôí âí ƨÓâù ëĄôƀæ Ú÷ìî÷ î÷ðá÷íĀ . ŏıìĀ Ó âſáùĬì÷
Äìú ŀì÷âîĀ Ãîð÷í ÚçîĀ îĀ Łðĵæ ĹôáÚĀ ƨâØ÷ ÚùðîÕ ÚĄßùä÷í Äƨá ıì÷Á cì÷ ŏĀ ë÷ØĀ ŏƨâÓ ĹôáÚĀ ıì÷Á Ĭì÷ ƨëîæ÷âú æ ſÚú æ
ÄîĀ îĀ ıì÷Á ØĀ ŏĀ ë÷Á Óú í ,ıì÷Á ØĀ Ãçıì«çá ë÷Įì÷ ó÷Þù ıì÷ ç÷ÞĬì÷ ÓĄëî ê÷ðæ÷ Úáú ðÞú æ ÕĀ ļì÷ ôĄıì÷ . ÍÓ ìÁ Ŋðâ Û÷îĀ
ôĄâĀ ë÷ÛĀ ÚÕáĀ.Óú Þļì÷ôù í÷Ú÷Ø÷ Ãæú æì ëî÷ éĀ Õßù Łð÷ãƪ ð÷Ýâ ôĄâ÷...çú Ŋ÷Øù ÃçĀ Ŭ÷.Äƨá ÍÓ óƯäìƚ ðâùñù Ó÷ëƨŃß÷..
éó ıì÷çĀ Ŭ÷ ÃÚú æ äú óíĀ Ó÷ì?
êĄÚØĀ ëô÷í÷Ú Úáú ÄëØù ŏƨâŬ÷Ø Óíâ ôĄâĀ Ó÷íá ë÷Ûù ƨÓâƪ ìĀ ãĀ ôù ÄåùØ ìĀ ðú æ 祳Øîù ôĄâù. çá ÆãĀ ƨô äā ðìĄÕ Ãó÷
Óù êĄÚ í÷Ú÷ÓßĀ ôù èū äĄæñĀ ÃƁ ôĄâĀ . ĹôáÚĀ .Äâ÷ôù äĄæñĀ ÃƁ÷Á ó÷Þù çíâ âùØ ÃøĪæçƧíŬ÷ Äƨá ÇíîĀ ļì÷ äĄæñĀ
ÃƁ÷Á ØĀ Ó÷ì?.ôĀ çíëĀ Ɓí÷ ƨæä÷æ ì÷ í÷Ú÷î÷ âíù Ãçıì Ó÷ëæ÷ æÓĄ..çá äā ð ÆâÓĀ Ãæú Óú î ãĄßĀ Ø ôĄâĀ ..çíâ ëù Óąë÷ìƚ Øù
ŏ÷ĵâù ÓĀ îù Äƨá æľì÷æĀ çíâ ıì÷Ø Ãçıì ÚĴë÷î÷ ó÷ëĄíĀ ÕĀ îĀ . ì÷ðĀ ïĀ ó éí÷Øó÷ øŁãâŏŭçá÷ ëî÷ Úë÷ìî÷ î÷Õî÷
ôĄâ÷«. çíâ ÅãĀ ôù ë÷Ûù é÷í÷ ë÷ó÷Á Øù çƧíŬ÷ óú ſ Û÷îù. ƨæóÕ÷ƚ æĀ Äçîù Ó÷ëƨÕíù éÚ÷ðîù. ëù Õêƚ ðâù Û÷îĀ ..Õê÷ƚ ØĀ âĀ
óĄôïĀ Äâ÷ ëî÷ Ø÷Á ÕîĀ Ø çƧíØì÷ØĀ Û÷îĀ ôĄâĀ ..âíùôù ıì÷ æƨðæ Úùð÷Ĭì÷ ÃøŁâıð÷Øù âù Ø÷ôú î ëî÷ óú Ô÷ðú æ ÕĀ îù.
ôâéîâ÷ çíðñâ÷ ì÷ØÁ äú óí æ÷ð ŁŊù ÃóØ ëî÷ ð÷Ý÷ìî÷ î÷ÕîÁ ôĄâ.
ë÷ÕØĀ Ø ØŃ çú àĀ Ø÷îú ôĄâĀ .çíâ ıì÷Ø ØŃ÷âú æ Ú÷â÷æ÷ ÍÔ÷ź÷ ØíÓ÷âú æ Ú÷âĄì ÃóĀ ð÷Ýâ ôĄâĀ Äƨá äí Ŭáù ì÷çĀ Ŭ÷ ëíá
óú Á äí ÃóĀ ð÷Ýâ ôĄâĀ .ìã÷Ó÷î ƨñéùØ÷ ÚĴë Û÷î÷. ë÷Û÷ ô÷ çú Ŋ ôù í÷ÚƨéÁ ß÷ ôĄâ÷ . ÃıìÁ â óú Á äí ÃóĀ ıì÷ØĀ ƀç éÖú æ ì÷î÷ ôù
Äçļì÷ óĄéâ Ĵì÷ðĀ ÃóĀ ð÷Ýú æ ÕĀ îĀ ..ƨñéùØù Ú÷á ıì ðì÷âôù Ôú ç ôĄâù. ë÷Įì÷ äĄæ çú Ŋ÷Á çĀ Ŭ÷ ô÷ ëî÷ ðĀ Õï÷ Ú÷áð÷ìØ÷..
ë÷Įì÷ƨñð÷ì ÍÓôù Ŭá íô÷ìØ÷ æ÷ôù ƨñéù.ë÷Û÷ Łçñƚ ıì÷î÷ Óï÷ìØ÷..Óú ÞĀ äû í Û÷îĀ ıì÷Ĭì÷ç÷óú æ Óù Ôú ç ÄŃĄñ
Óí÷ìØ÷.Óó÷ í÷ôùî ô÷ ë÷Įì÷ ƨñð÷ì?..ëù ÖĀ ðú æ Ú÷ðû Ó÷ ì÷î÷ ÔíØ ë÷Įì÷óĄéâ? ë÷Û÷ ÍÓ âíù ÃÁ ñ ë÷Įì÷óĄéâ
íô÷ð÷..çá êĄÚ æíĀ ñ äĀ âùî óÁ ëâù .æ÷ôù ñĨì æ÷ôù âĀ ıì÷Á Ĭì÷ ì÷ Õ÷äùØ÷ ð÷íó ÄôĀ ô÷..âĀ Óñù ë÷Ĵìâ÷ äĀ âùî.æ÷ôù ô÷ Úùð
çá æ÷ôù ë÷Įì÷ ê÷Īì÷â ì÷î÷ çá óĄßú æ Ú÷ìØĀ «. ÃÚú æ ƨÓâùä÷ ôù çƧíŬ÷ ź÷ìØù?
*****************************************************
ƨñéùî÷ âóĀ Ø óĄßú æ Õ÷îð÷Á éíĄéí êĄÚ æÕíù óĄßú æ ƨæÖ÷îĀ . ìëú æĀ Ĭì÷ âùí÷ðí éóļì÷ éóļì÷ ëù Äâ÷ ÃÕäù ãÓîĀ ļì
Łðí÷â Õîð÷Á æ÷ ƨðØ÷íîĀ ,"ëú æùðí Äâ÷ óô÷ñĀ ÃƁ Û÷îĀ .èū ÃÚú æ äĄæñĀ é÷Óù ÄôĀ â ëÕ Äâ÷?"
Õ÷îð÷Á Ø÷ ØĀ ôí÷ Úí÷ ƨðØ÷íëĪæ Û÷î÷ ôĄâ÷. ıì÷Ĭì÷ ØìƝ ÓßĀ éÖú æ ë÷Įì÷ ëæ÷â ñÁ ÓĀ Øù ç÷î Øú Ó Øú Óîù. ƨââĨì÷â Õ÷îð
ÃıìÁ â ƨæí÷ñ Łðí÷â Ĺôá÷îĀ ,"ë÷åðù, óÁ çú áƚ Äì÷ƚ ðâ÷ƚ â èū óô÷ñĀ ÃƁ ÄôĀ â"
"ĹôáÚĀ?"ëù Úðï Úðï ƨÓÁ Ø÷ïîĀ Ø. Äì÷ƚ ðâ÷ƚ â óô÷ñĀ ÃƁ ÄôĀ â ôĀ Õú ſðìƚ ƨðƁ÷ƨëŊ÷Á ë÷ ŭ÷â æľôâĀ ? ëÕ ıì÷Á æù Ó÷
Ãñù Õú ſäƨŬá ë÷Õ÷ðù. Äƨá ıì÷ Õú ſäƨŬáĀ ó÷Þù â÷â÷Á æù ë÷Û÷ éïù ź÷ð÷. ÅâÓĀ ĨîĀ ñ êĄÕú æ ôù Úí ÄÞñĀ ÃƁ çú áƚ Û÷îĀ
ÃóâĀ âí éíĀ «ëù ÃÕäù ƨÚáƚ ôâ÷ñ Łðí÷â Õ÷îð÷Á æ÷ Ĺôá÷îĀ ,"ëÕ Äâ÷ Ó÷ì?"
ŃëñÂ
"ëú æùðí Äì÷ƚ ðâ÷ƚ â óô÷ñĀ ÃƁ ÄôĀ â ÃƁëĀ å÷ØĀ ôĀ Þ÷ðú Ó ôĄâĀ Äçá÷ó?" ëù éíĆ ì÷Ø Ó÷ï÷æĀ ê÷æ÷ðí ìĀ â ƨðØ÷íîĀ .
" æ÷ôù . ëî÷ ôù Óļçæ÷ æľôâù ÍÓÁ äí ÃƁ óÁ ĩì÷ ƨÓâù ÄôĀ ì÷Øù. Äâ÷ ÓĄá÷ÓßĀ ÃÚú æ ÃƁ ÄôĀ ì÷ éŵî Õſß÷î÷ ŏĿæ
ƨðØ÷íî÷ Ãóâ÷ ıì÷æĀ ëî÷ ó÷Á ÕùâîĀ ."
"ëÕ Äâ÷ Ó÷ì" ëù ÓÁ çùâŁðí÷â ƨðØ÷íîĀ . Óú áùâíù ÔĄî ÔĄî ƨððí÷â àÓîú æ ƨäîĀ ì Äçļì÷î÷ Ãó÷ ëî÷ ê÷ó ôĄâ ôĄâ÷.
"Ãâ÷ Äçá ôĀ óô÷ñĀ ÃƁ ÖĀ Èæ Õú ſðì÷ƛ ÓßĀ Ú÷È ì÷. çú àĀ Ó÷ì Öß÷ìØĀ âĀ âĀ ãĀ Ø ÞíĀ î"
çú àĀ Õ÷îð, ıì÷Á Ĭì÷ ë÷ÕĀ ƨæëú ÝçáĀ ëù Äƨá óô÷ñĀ ÃƁ ì÷Á æù ƨðƁƨëŊ÷Á ÓßĀ Ú÷İì÷Ø÷ ë÷Õƚ ÄŃë÷ìî÷ óú íð÷â ÓĀ îù.
óÁ çú áƚ ŏð÷óêí Õ÷îð÷Á ñù ÍÓƨô ñķä æ éĄîâ÷ ÃÕäù ƨæëú ÝçáĀ ë÷ÛĀ ë÷Õƚ Ńëá Ø÷îû ôĄâĀ . ñĄÓ, äú :Ô, Ãóƃâ÷, Øùß
ì÷çƨîÓßĀ ë÷ÛĀ ëæ ÕĀ îĀ ôĄâĀ . ÍÓ÷ í÷ÚÓĴìĀ Øù ÃƁ÷Á ó÷Þù Ø÷îîĀ îù ēíēÝ, ÇçêĄĪì ðŁâú ó÷íÔ÷ ƨâØ÷ Û÷îĀ î÷ ð÷çí. ì÷â
ÍÓ÷ í÷Ú÷æĀ Äçîù ƨÓâƪ ä÷æðùí Ãñù ƨÝÓðİì÷ó÷ƨÞ ë÷Û÷ ð÷çí ÓĀ î÷, ÍÓ÷ ƨñŀì÷æĀ Äçļì÷ Õú ſî÷ Õú ſäƨŬá÷ äĀ ðû æ óÁ âú ŀÝ
Óí÷ðĀ Ĺôáú æ ë÷Û÷ ð÷çí ÓĀ î÷ Äƨá âĀ âùæ í÷ÚĀ âí Ó÷ì éĄîú æ Ø÷îú æ ä÷âĀ .. ÅâĨì÷ ƨÓëâù ÃƁ÷Á ØĀ ä÷æ âĀ ÃÕäù Óñ÷Øùôù
ÃçĀ Ŭ÷ æ Óíâ÷ ÓóĀ äĀ á÷í ôĄâĀ ? ƨÚãĀ ŭ÷æù Ĺôáƨðá÷íĆ ì÷Á æù ë÷Û÷ ƨðØ÷í æ÷ôù ÓĀ î÷, ŏıìŬ ÚĴëä÷ıì÷æĀ ôù æ÷ôù ÓĀ î÷ ƨâãĀ
Åâí÷Á Óßú æ Ó÷ì ÃçĀ Ŭ÷.... ëĄßîĀ ļì÷ ëæ÷æĀ Äƨá ñíùí÷æĀ ë÷åðù .. ìì÷âù ÓĴì÷ óô÷ñĀ ÃƁ÷Á ó÷Þù Äçîù ƨÓÁ ëâ äĀ ðú æ
ƨæÖ÷îù ôĄâù.....
Õú ſðìƚ ƨðƁ÷ƨëŊ÷Á Ĭì÷ Äŕë÷â ÄĹôù Ú÷ðú æ çĄôĄØîĄ. óÁ ijì÷ óëì ôĄâ Äî÷ ôĄâ÷. Ø÷îİì÷Ĭì÷ ŕë÷æĀ ãÓîĀ ļì÷ ë÷Įì÷
ñíùí÷î÷ Äƨá ëæ÷î÷ çá ƨðŕ÷Á âùØù ÕíÚ ôĄâù. çá Äåù Õú ſðì÷ƛ Øù êĀ Ý ÕĀ âļì÷ƨñð÷ì ƨðŕ÷Á âù Óóîù? Õú ſðìƚ ijì÷æ÷î÷
éóîĀ ôĄâĀ . ıì÷Á Øù ƨæıìÓëƝ ÄÝĄçļì÷ðí Õú ſðì÷ƛ ÓßĀ ëù Äƨá Õ÷îð ëú æù ÕĀ îĄ ,ıì÷Á æ÷ ŏ÷á÷ëÓſæ Õ÷îð÷Á æù óÓî ðü â÷Á â
Óãæ ÓĀ î÷. ƨðƁ÷ƨëŊ÷Á æù Õ÷îð÷Á ÓßĀ żŀÝù íĄÔú æ éƨÖâîĀ "Õ÷îð÷ ôŮ ÓĀ î÷ó Õú ſäƨŬá÷ ë÷Õ÷ Ĺôáú æ Äƨá ë÷ƨÕâîù âí äĀ È
æ÷ôù ñÓî÷ó"
Õ÷îð ëú æù ë÷æ Ô÷îù Ö÷îú æ ÇêĀ ôĄâĀ . ıì÷Á Ĭì÷ ıì÷ Ûú ÓîĀ ļì÷ ØìƝ ðíØĀ ê÷ð éÖú æ ç÷ò÷áðâ Û÷îĀ îĀ ë÷ÛĀ ëæ çíâ ŌðîĀ ..
éí÷Ø Ó÷ï ÕĀ ļì÷ðí ëùØ åùí Óſæ ƨðØ÷íîĀ "Õú ſðìƚ ...ëÕ Äâ÷ Ó÷ì?"
ë÷Įì÷ÓßĀ ÍÓ żŀÝùŬĀ ç Ý÷Óú æ ƨðƁ÷ƨëŊ÷Á æù ÍÓ øŁëâ ÓĀ îĀ .... ıì÷Á Ĭì÷ ıì÷ øŁëâ÷æĀ ëî÷ Úí÷ åùí Äî÷. ÅãĀ ŏĿæ èū
Õ÷îð÷Á Ø÷Ø æľôâ÷ âí ıì÷Ĭì÷ ıì÷ Õú ſäƨŬáĀ ó÷Þù ëù ÓĀ îĀ ļì÷ ÃøĪæƨäľì÷Ø÷ ôĄâ÷. â÷â÷Á æù ëæ÷ðí äÕß ÞĀ ðú æ ë÷Įì÷ ÓĀ îĀ ļì÷
ä÷æ÷Ø÷ ôĄâ÷..
ëù óÕï÷ åùí ÍÓðÝú æ ĹôáîĀ "Õú ſðìƚ Äçá ëî÷ Ãóá÷íĆ ì÷ äĄæ ðí÷Á éŵî Ú÷áâ÷Ø. ëî÷ çíâ ƨëïá÷íù Óąë÷ìƚ ŏ÷ĵâù
Äƨá ë÷Įì÷ çĄÝù ÚĴëá÷íĆ ì÷ ŏıìĀ Ó Ãçıì÷ØĀ óœ÷Ý ôĄáĀ ... ëù Úí Äçļì÷Ø Ãçıì÷î÷ ÚĴë ƨäî÷ âí?"
Ŭáêí Äçá Ó÷ì éĄîú æ ÕĀ îĄ ôĀ Ø ëî÷ ÓïîĀ æ÷ôù. Äâ÷ ì÷ØĀ çƧíá÷ë Ó÷ì ôĄá÷í ì÷ ƨðØ÷í÷Á æù ë÷ÛĀ ñíùí ãíãſ
î÷ÕîĀ .... óÕĽì÷Á ØĀ Ɓ÷ó íĄåîĀ ÕĀ îĀ ..ƨðƁ÷ƨëŊ÷Á Ĭì÷ ØìƝ ÓßĀ éÖİì÷ØĀ ë÷ÛĀ å÷ßó ôĄâ æľôâĀ ..
ƨââĨì÷â. åùíÕÁ êùí ñķä ÎÓú ÄîĀ "Õ÷îð÷ ôĀ Ø ƨðåùƨîƨÔâ ôĄâĀ .. ë÷Û çú Ŋ ôù ƨôĬì÷ çĄÝù ÚĴëá÷í ÄôĀ "......................
.....................................ƨæ:ñķä ñ÷Á ââĀ â éí÷Ø Ó÷î ÕĀ î÷. ë÷ÛĀ óÕïĀ ñíùí ƨôëðâ ãÁ ß çßîĀ ôĄâĀ .. Äâ÷ í÷ÚĀ Û÷îĀ ..
Äâ÷ Õú ſðí..ë÷Ûù çƧíŬ÷ ÃÚú æôù óÁ çâ æľôâù..............................
******************************************************************************
********************************Äâ÷ í÷Úŏ÷ ó÷ä÷ æÁ âí ÍÓäë Äŕë÷ØĀ ð÷â÷ðíá. Äƨá Õú ſ ðì÷ƛ Ĭì÷
ŃĄå÷Øù óââ ƨêâù.. Õ÷îð çá Óåù æÚíĀ ó çßâ æľôâĀ ... Äŕë÷âîĀ ð÷â÷ðíá Ôú çØ ðĀ ÕïĀ ôĄâĀ .. ÄÚú é÷Úú î÷ ƨæóÕƚ ..
Û÷ßù .. ë÷Ûù âí ÅãĀ Äļì÷ðí ë÷áó÷Á çĀ Ŭ÷ ŏ÷İì÷Á ñùØ ÕŮù Û÷îù. ë÷ÛĀ î÷ßÓĀ ôíùá, óóĀ , ëĄí ÄĮì÷ óââ ÃðâùêĄðâù
Ãó÷ìØĀ ..ıì÷Á Ĭì÷ éíĄéí é÷Õß÷ðĀ Äçá ôù ÃĿì÷ Çëƪ çíâ ë÷Įì÷ ðÞîĀ ļì÷ ëæù Ú÷Õìî÷ î÷Õļì÷. ðā ñ÷Ô ðáľì÷ æÁ âí Úñù
ŕ÷ðá÷â ç÷îðù ēú Ý÷ìî÷ î÷ÕâĀ óú ÓîĀ ļì÷ âſÁ ðĀ îùðí âŻâ ë÷ÛĀ óú ÓîĀ îĀ ñíùí, ëæ Äŕë÷âļì÷ ıì÷ ð÷â÷ðí÷á ôïú ôïú
æľì÷æĀ çíâ ç÷îð÷ìî÷ î÷ÕîĀ ...
Ãçıì óÁ êð Äƨá Ãçıì ÚĴë÷Ø÷ ô÷ ë÷Û÷ Øąã÷ Ãæú êð.. ÄåùĬì÷ âùæ Ãæú êð÷âú æ ëù ÕĀ îĀ îù ôĄâĀ .. âƧíôù ŏıìĀ Ó ðĀ ïù
Ú÷áð÷á÷íù ôú ſôú í ÍÓ æƨðæ Ãæú êú âù äĀ â ôĄâù.... Ó÷îØŃ çú àĀ óíÓâ ôĄâĀ . Äŕë÷âØ ëÕ ÃŀÝÓ÷Ø÷ ÚĴë Û÷î÷.. ë÷Įì÷
ƨâæƨô çú Ŋ÷Á ŏë÷áĀ ÃŀÝÓ ÃÕäù ÕĄÚùíð÷á÷ ôĄâ÷.. ƃ÷î÷ ëù ë÷Įì÷Úðï ÞĀ ðú ñÓâ ôĄâĀ .. çá í÷ôú äĀ âùî Õú ſðìƚ ëî÷ Äŕë÷â
Ó÷ìëØĀ ? ÓĄá Ú÷áĀ ... ÃŀÝÓ÷Ĭì÷ é÷î ƨîî÷ Óąâú Ó÷æĀ éÖâ ëù íëû î÷ÕîĀ .. ÅãĀ ä÷ó ä÷óù æľôıì÷ ƨÓÁ ð÷ óââ ë÷áó÷Á Ø÷
Õí÷ß÷ôù æľôâ÷.. ëù Äƨá ë÷Û÷ ÃŀÝÓ. ÄĹôù äĄÖĀ Ø Ãó÷ìØĄ ë÷Įì÷ Óú Ýùâ... ë÷Û÷ é÷ï Äƨá ëù Éòùçú Ŋ ,Éòùçıæù
ì÷ìĬì÷ Ãåú æ ëåú æ ÄëĬì÷ óë÷Ø÷í÷î÷ çá ƨââÓĀ Ø.. Çðƚ íùâ ðĀ ï ÄĹôù äĄÖĀ Ø Ãó÷ìØĄ..... Ãó÷ ãĄß÷ óú Ôä Ó÷î÷ðåù
Ú÷â ôĄâ÷ Õ÷îð÷Á Øù Õú ſäƨŬá÷ ÃĿì÷ ƧíâùæĀ çú áƚ ıð÷ó Äîù ôĄâù. â÷â ôù ıì÷Á Ĭì÷ ñķä÷âú æ ëú ū Û÷îĀ ôĄâĀ Äƨá óââ ÍÓ÷
Óßú æ äú óíĆ ì÷ÓßĀ ÃĿì÷ ēíēÝùâú æ ë÷Ûù ëú ūâ÷ Û÷îù ôĄâù. ÃĿì÷âØ Õú ſðì÷ƛ æù ëî÷ ıì÷Á Ĭì÷ Óú Ýùâ éĄî÷ðú æ ÖĀ âîĀ . ëù
ÃŀÝÓî÷ ÖĀ ðú æ ƨâãĀ ÕĀ îĀ . ƨâãĀ Äåù ç÷óû æ Õ÷îð ÇçøŁãâ ôĄâĀ .
ëî÷ éÖú æ Õú ſðì÷ƛ æù éĄî÷ìî÷ óú íð÷â ÓĀ îù "ë÷åðù âû âú Įì÷ ƨçıì÷Ĭì÷ ñķä÷Ô÷âí ÄçîĀ â÷ſİì, ÄçîĀ êƨðŀì ÓĿì÷Øùôù
çð÷ƚ ÓĀ îù æ÷ôùó. âú Û÷ ÍÓ çú Ŋ ëĄÞ÷ ä÷â÷, ÍÓ ëĄÞ÷ ìĄijä÷, ÍÓ óıìðØæù Äƨá ô÷ ëĄÞ÷ ıì÷Õù ôĄÆî.. åĴì ÄôĀ ó! ôĀ
âƀá øŁŊìĀ , ÔíĄÔí âú Įì÷ Ãóùë ıì÷Õ÷ çú àĀ ÄĹôù óÕïĀ æâëŁâÓ ÄôĄâ. ÄÚ âú î÷ ëù ëú ū Óíâ ÄôĀ . âû çíâ âú Įì÷
ƨçıì÷ÓßĀ Ú÷. Õ÷îð÷, ë÷åðùî÷ çíâ ìì÷âù ëô÷í÷Ú÷Á ÓßĀ ÖĀ ðú æ Ú÷ Äƨá ıì÷Á Øù éôú ëú ļì ÞĀ ð ıì÷Á æ÷ çíâ Óí."
ĹôáÚĀ Äâ÷ ÃŀÝÓî÷ çá ëî÷ óĄßú æ Ú÷ðĀ î÷Õá÷í ôĄâĀ . Õú ſ ÄŭĀ çú àĀ ÓĄá÷ØĀ Ó÷ì Ø÷îá÷í? çíâ âùØ â÷Ý÷âú Ý ë÷Įì÷
æƨñéù.. Äâ÷ çíâ Óåù ëù ë÷Įì÷ óÕĽì÷ çú Ŋ÷Á æ÷ éÖú ñÓîĀ ÃóâĀ ÓĄá Ú÷áĀ .
ÃŀÝÓî÷ Éòùçıæù ÓßĀ óĄçðû æ ëù ëôıŏì÷ó÷æĀ ƨæÖ÷îĀ .. Äŕë÷âîĀ ôíùá, óóĀ , ëĄí ôĀ óÕïĀ ë÷ÛĀ ó÷ãùä÷í ëú Ó çáĀ ëî÷
ƨæíĄç äĀ â ôĄâĀ .. ıì÷Á Ĭì÷ óð÷ƛ Õ÷ðí ô÷â ƨēíðú æ ëù ıì÷Á Ø÷ ƨæíĄç ÖĀ âî÷ . Äƨá çíâ ÍÓ÷ æƨðæ Äìú ŀì÷Øù óú ſð÷â ôĄâ ôĄâù...
ÚóĀ ÚóĀ ÄëØĀ æÕí óëùç ì÷ìî÷ î÷ÕîĀ âóâñù ë÷Ûù ÇıÓÁ Þâ÷ ð÷à÷ìî÷ î÷Õîù. ÓóĀ Ãóâùî â÷â ë÷â÷? .. çú ſ ä÷ä÷
ÃÚú æ ëĄÞ÷ Û÷î÷ ÃóĀ î.. ıì÷ ƨðØ÷í÷Á Ĭì÷ âÁ Ōùâ ç÷ì÷Ô÷îØ÷ ë÷Õƚ Óåù óÁ çî÷ âĀ ëî÷ ÓïîĀ äĀ Ôùî æ÷ôù.. óëĄí ÄëØ÷
ŏó÷ä éÖú æ ëî÷ êƀæ ÄîĀ .. ƨÓâù Ó÷ï îĄÝî÷ ôĄâ÷.. çá óÕïĀ ÚóĀ Ĭì÷ âóĀ ôĄâĀ éäîîù ôĄâĀ ëù ÍÓ Ãļîß í÷ÚÓú ë÷íù
Äâ÷ ÍÓ ŁŊù Û÷îù ôĄâù. Ø÷íçú Ŋ÷Á Øù ë÷â÷ Û÷îù ôĄâù. Äƨá çíâ Ø÷í Ãçıì ÚĴë÷æÁ âí çú ðƚ ðâ Óú ë÷íù éæîù ôĄâù...
ë÷Įì÷ Łð÷Õâ÷î÷ â÷â, ë÷â÷, ë÷ÛĀ óÕïĀ Œ÷âĀ ÄîĀ . ëù ÃÕäù ÄðĀ Õ÷æĀ ë÷âĀ Ĭì÷ Óú ñù ƨñíîĀ . æĀ Ŋ÷âú æ ð÷ôá÷íĆ ì÷ Ãŕú å÷í÷Á âú æ
ëù éÖùâîĀ â÷â ë÷Įì÷ çú àĀ äĄĴôù Óí Úú ïðú æ ÃÕäù Ãçí÷åù æÚíĀ æĀ ë÷Įì÷ÓßĀ éÖâ ôĄâĀ . ë÷Û÷ â÷â÷Á ƨðòìù ÃóîĀ î÷ óÕï
ŃĄå ıì÷Á Ĭì÷ ì÷ Óü âùâú æ Õïú æ çßî÷ Ãƨá ëù â÷â÷Á Ĭì÷ Óú ñùâ ƨñíîĀ .. ëåîù óÕïù ÓÝú â÷ ıì÷ Ãŕú ç÷â÷â åú ðú æ ÕĀ îù..
ôïú ôïú çíâ ëù ë÷Įì÷ çú ðƪĬì÷ ð÷â÷ðíá÷â íë÷ìî÷ î÷ÕîĀ .. ë÷Įì÷ çú Ŋ÷Á Ĭì÷ ÄÞðáù éíĆ ì÷Øä÷ Õäƪ Óí÷ìĬì÷ ëæ÷â çá ëÕ
ä÷Ýú æ ÄîĀ î÷ ÓÁ Þ âó÷Ø ëú ūçáĀ æĀ Ŋ÷ ð÷ÝĀ ôîÓ÷ ľô÷ìØ÷.
ÍÓä÷ â÷â÷Á æù ëî÷ éĄî÷ðú æ ÖĀ âîĀ Äƨá Ĺôá÷îĀ , " ë÷åðù, é÷ï Äâ÷ ëù âú Û÷ ŁðìÁ ðí íØâĄì."
"Ó÷ì ë÷Û ŁðìÁ ðí? Ãƨá Äų÷?" ë÷Įì÷ ëæù ŁðìÁ ð÷í÷ØĀ ƨðØ÷í ÓåùØ çú óîĀ ÕĀ îĀ ôĄâĀ . ...ëù ƨðØ÷í÷â çßîĀ éÖú æ â÷â
Ĺôá÷îĀ "Óóļì÷ ƨðØ÷í÷â çßîùó?"
ıì÷ðí ëù Õĵç éóîĀ çá ëæ÷â ð÷äï ÇÞîĀ ôĄâĀ ƨðØ÷í÷Á ØĀ . æÓĄ Äâ Óú á÷ñù ƨðð÷ô Äƨá Óąë÷ìƚ ŏ÷ĵâù Úíù Û÷îù Ãóîù
âíù çíâ æľì÷æĀ ÃÚú æ ÓĄá÷î÷ óëƨçƚ â ôĄáĀ ëî÷ æ÷ôù Úëá÷í..... æľì÷æĀ ñķä÷ñù Úí÷ ÃßÔïîĀ ëù.. âĀ âùæôù í÷ÚĀ æðĀ Ø
ôĄâĀ ëî÷.. çá âƧíôù Õ÷îð Äƨá ëù äĄÖĀ Ø èū Úú æĀ ôĄâĄ âĀ ľô÷ ŏıìĀ Ó ðĀ ïù. Ď÷îð ıì÷Á ØĀ æ÷ð óëĄí ìĀ â÷Ø ëæ÷â ƨðØ÷í
ØëÓî÷ Õ÷îð÷Á ñùØ ƨðð÷ô Ó÷ Óſ æìĀ ? âĀ Ø ó÷Ŭù ÄôĀ â ŏıìĀ Ó ŏóÁ Õ÷ØĀ Ãƨá Ó÷íáùêú âôù. ÃÕäù óú íð÷âùî÷ ë÷Įì÷ ëæ÷â
éíĆ ì÷Ø ÓĄëî ê÷ðæ÷ ôù Äļì÷ ôĄıì÷ ıì÷Á Ĭì÷ óÁ éÁ å÷æĀ ... ëÕ Õ÷îð Ó÷ æ÷ôù.....
í÷Ŋêí ÇîÝóú îÝ ƨðØ÷í Óſæ ëù â÷â÷Á æ÷ ŏê÷âù ë÷Û÷ ô÷ ƨðØ÷í éĄîú æ ä÷Ôðî÷. ıì÷ðí â÷â ĹôáîĀ "é÷ï Äâ÷ âú Įì÷
Óú Þļì÷ôù ÅĬÙĀ é÷ôĀ í ëù æ÷ôù." Äçá ŁðìÁ ðí÷ ó÷Þù Õ÷îð÷Á çá çØ÷íá Óſ"
óÕƨï ÓßĀ ëÕ ŁðìÁ ðí÷Øù âì÷íù óú ſ Û÷îù. óÕï÷ í÷Úŏ÷ó÷ä Çâó÷ô÷æĀ óïóï÷ìî î÷Õî÷. ë÷Įì÷ ôù ëæ÷â Äâ÷
Õ÷îðÁ ƨðòìù ıì÷ ëü äú ÓĄëî ê÷ðæ÷ ēú î÷ìî÷ î÷Õļì÷. ëù ëô÷î÷â Ãóâ÷æ÷ ƨâãĀ ÚðïØ Ãíİì÷â ıì÷Á æù í÷ôú æ ë÷Ûù ÓĀ îĀ îù
ŏƨâŬ÷ ÄÞðîù. ð÷ÝĀ â ëî÷ Ŋ÷ó ôĄÈ æìĀ Ĺôáú æ ÖĀ âîĀ îù Ó÷ïÚù ÄÞðîù. ÄÚ âĀ ŏóÁ Õ ÄÞðû æ ëæĄëæ ÍÓ ôïú ð÷í
ê÷ðæ÷ ð÷àâ ôĄâù.
ŁðìÁ ðí÷Ø÷ ƨäðó ÇÚ÷ßî÷. óÚðîĀ ļì÷ ŁðìÁ ðí÷Ĭì÷ ëÁ ßç÷â ëî÷ ÖĀ ðú æ â÷â÷Á æù ŏðĀ ñ ÓĀ î÷ ëù ÍÓ ð÷í żŀÝù ƨēíðîù
óêĄðâù. ÃìĄijì÷ æíĀ ñ, Ó÷ñù æíĀ ñ, êĄÚ æíĀ ñ óÕïĀ ôÚí ôĄâĀ .. ıì÷Á æ÷ éÖú æ ÍÓ âùŔ Óï Äîù ë÷Įì÷ Ù÷âùâ.. Ãƨá ëÕ
ë÷Ûù żŀÝù Õ÷îð÷Á Ø÷ ñĄå ÖĀ È î÷Õîù. Õ÷îð çá ôĄâĀ . ëù ÚĀ ľô÷ óÔù éíĄéí Õ÷îð÷Á óëĄí Ú÷ðú æ ÇêĀ í÷ôùîĀ âí âĀ ÍĨäë
Øç÷çîĀ Äƨá ÍÓ ç÷Èî ë÷ÕĀ ôĄÈæ ÕƬåïîĀ ļì÷ æÚíĀ ë÷Įì÷ ÓßĀ éÖú î÷ÕîĀ . "í÷ÚÓú ë÷íù ôĀ Ó÷ì?" ÃóĀ ÃŁĵŀÝóĀ çú Ýçú ÝîĀ
ıì÷ðí "ëú æùðí ëù ëæ÷æĀ ÓåùØ âú Ĺô÷î÷ ðíîìÁ . Äƨá ÓĀ ðï âú ëĬì÷ ƨðòìù ð÷Ýá÷íĆ ì÷ ŏĀ ë÷ëú îïĀ Ø ôĀ ÃøĪæƨäľì Óí÷ìî÷ ëù
âì÷í Û÷îĀ ."
ë÷ÛĀ âĀ Łðí ÎÓú æ Õ÷îð Ĺôá÷îĀ "çá âú Ĺôù Äâ÷ ë÷Įì÷ Õú ſçıæù Äô÷â. ë÷Įì÷ ë÷âĀ óë÷æ, ë÷Įì÷ Õú ſÁ Ø÷ çú Ŋ âú ëĬì÷ Çäíù
ÚĴëî÷.. ëù æ÷ôù Óſ ñÓâ âú ëĬì÷ñù ƨðð÷ô.."
ëù æ÷ôù Óſ ñÓâ âú ëĬì÷ñù ƨðð÷ô!! ôĀ ñķä Ó÷áù ÄîĀ ë÷Įì÷ Äƨá Úáú åíáù äú êÁ Õîù ÄÓ÷ñ ÓĄóïîĀ
ë÷Įì÷ðí........................." Õ÷îð âú Ĺôù óú ijä÷!!" ÃóĀ ñķä Ãê÷ƨðâ çáĀ ë÷Įì÷ ÑÞ÷âú æ é÷ôĀ í çßîĀ Äƨá âù ðíë÷î÷
âñùØ ƨâãĀ Ý÷Óú æ ëù ıì÷ ëÁ ßç÷âú æ é÷ôĀ í çßîĀ .. óÕïĀ ë÷Įì÷ ë÷ÕĄë÷Õ ìĀ â ôĄâĀ .
ëù Ŭáêí ã÷Á éîĀ Äƨá ÃØî Łðí÷â Ĺôá÷îĀ .. "ë÷Įì÷ ë÷ÕĀ ÓĄáù ìĀ È æÓ÷. ëù óðƚ óÁ Õ çƧíıì÷Õ Óſæ ðæ÷â Ú÷âĀ ì. Äƨá
ô÷ ë÷Û÷ ƨæĿØì Ãàï ÄôĀ "
óÕĽì÷ óú Ô÷Ø÷ ıì÷Õ Óſæ ë÷Ûù ç÷ðîĀ ÛíÛí Ãíİì÷Øù ð÷Ý Ø÷îâ ôĄâĀ .. Óåùôù æ óÁ çá÷íù ë÷Įì÷ Äìú ŀì÷Øù ēíèÝ
Óä÷ƨØâ ÅãĀ Ø óÁ çá÷í ôĄâù. ÍÓ ÇçìĄÕ Óſæ ıì÷Õ ÓĀ îĀ îĀ ñíùí Äâ÷ óðƚ óÁ Õ ıì÷Õ Óſæ ëú ūùĬì÷ ë÷Õ÷ƚ ðí Ú÷â ôĄâĀ ..."
ô÷ çÝ Äâ÷ ôù ë÷åðùĬì÷ ߥĽì÷çú àú æ Úó÷Ĭì÷ âó÷ óíÓâ ÕĀ î÷...... Äƨá çíâ ÍÓ óú ŁÓ÷í÷ óĄßú æ âù âſç÷óú æ ÇÞú æ
Óú Ýùâ ÕĀ îù.........
óë÷ĵâ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->