You are on page 1of 2

SUBOTA, 17.07.2010.

MISIONSKI ODJEL:
Bogoslužje započinje u 10:00 sati
10:20 sati Subotnja škola POZIV SVIMA !
11:20 sati Propovijed Broj
Pastor Nikola Dežić
NA SEMINAR 17.07.2010.
“ DUHOVNE OBNOVE “ KOJI SE 397
Tim za duhovnu potporu u 19,30 sati ODRŽAVA SVAKE NEDJELJE U
Popodnevno bogoslužje u 20:00 sati 18,00 SATI, U MOLITVENOM DO-
MU, OSJEČKE CRKVE.
Zalazak sunca u 20:28 sati
TEMA OVOG SEMINARA JE
NEDJELJA, 18.07.2010. “PRIPAZI NA RAZMAK”
SEMINAR “DUHOVNE OBNOVE”
KLUB
u 18,00 sati Srdačna PRIJATELJA
dobrodošlica BIBLIJE
SRIJEDA, 21.07.2010. svim gostima!
Klub prijatelja Biblije u 17:30 sati
Organizirano čitanje
UČITELJSKI SAT u 19:00 sati Biblije
MOLITVENI
PLAVI SRIJEDOM
PETAK, 23.07.2010. TELEFON!!! u 17:30 sati
MOLITVENI SAT u 20:00
i dalje u isto vrijeme svakog petka Za sve koji su DOBRO DOŠLI !
u potrebi
DEŽURNI 200 - 897
SAMARIĆANI Za više informacija, obratite se
Trezica Jelić sestri Anici Vukušić
Ivanka Francuzović Osijek, Zagrebačka 19
Dušobrižnik Draga braćo i seste !!!
Nikola Dežić , pastor-svećenik,
osječko-vukovarski Molimo da prilikom ulas-
ZALAZAK SUNCA
idućeg petka
tel: 207 800
ka u Molitveni dom is- “ Što su ti oči vidjele, ne iznosi prebrzo na ras-
mob. 091/555 8060
e-mail nikola.dezic@bj.t- ključite mobilne aparate, pravu, jer što ćeš učiniti na koncu, kada te opo-
u 20:21 com.hr kako ne biste ometali vrgne bližnjji tvoj?!”
Starješina Ivan Kovačević Bogoslužje !!! Salamun, 25:8
mob. 091/ 551 07 01
tel: 208-208
Glasilo uredila: Biserka Drventić 099 212 7098
Kako mogu oprostiti onima koji ljudi koji odbijaju oprostiti drugima zapravo nisu
su sagriješili protiv mene? iskusili Božje oproštenje.
Kada god promašimo cilj tako što smo neposlušni
Odgovor: Svi smo doživjeli da nam je netko nekoj od Božjih zapovijedi, griješimo protiv njega.
nekada nanio nepravdu, uvredu ili sagriješio Kada god nekome nanesemo nepravdu, nismo sag- • Kao crkvu, Bog nas poziva da se mo-
protiv nas. Kako se ponašamo kada doñe do riješili samo protiv te osobe nego i protiv Boga. limo jedni za druge, stoga u nared-
takvih uvreda? Prema Bibliji, trebamo oprosti- Kada sagledamo golemost Božjega milosrña koje
ti. U Efežanima 4,32 čitamo: „Mjesto toga, iskazuje u tome što nam oprašta SVE naše prijestu- nom tjednu imajmo u svojim molit-
budite jedan prema drugom prijazni, puni mi- pe, shvaćamo da nemamo nikakva prava suzdržati vama: Zdenku Šulc, Miru Cesar, Ru-
losrña! Opraštajte jedan drugome, kao što je i tu milost od drugih. Mi smo sagriješili protiv Boga žu Peršić,Miru Šmider, Ljubicu Mi-
Bog vama oprostio u Kristu!“ Isto tako, u Ko- neusporedivo više nego što itko može sagriješiti ljuš i Mihajla Kiš, kao i ostale koji su
lošanima 3,13 piše: „Podnosite jedan drugoga i protiv nas. A ako nam je Bog toliko puno oprostio,
kako mi možemo ne oprostiti drugima toliko malo?
u potrebi.
dobrostivo opraštajte meñusobno ako tko pro-
tiv koga ima nešto što je za ukor. Kao što je Isusova poredba u Mateju 18,23-35 snažna je ilus- • Posebnu molitvu molimo za brata
Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako čini- tracija ove istine. Bog obećava da će nam, kada ga Frederika Milera, koji je u borbi za
te i vi.“ Oba odlomka naglašavaju da trebamo zamolimo da nam oprosti, to i učiniti (1. Ivanova život !
opraštati drugima kao što je Bog oprostio na- 1,9). Oproštenje koje dajemo ne smije imati ogra-
ma. Zašto trebamo oprostiti? Zato što je i nama ničenja, baš kao što ni Božje oproštenje nema gra-
samima oprošteno! nica (Luka 17,3-4). MOLITVENE SKUPINE
Oproštenje bi bilo jednostavno kada bismo ga
trebali dati samo onima koji nam ga doñu mo- Sastaju se
liti u tuzi i pokajanju. Biblija kaže da trebamo • svake subote u 9:00,
oprostiti onima koji su sagriješili protiv nas, prije jutarnjeg bogoslužja,
bezuvjetno. Odbijanjem da iskreno oprosti, • svake nedjelje u 16:30 sati
osoba pokazuje zlovolju, ogorčenost i gnjev, a (učiteljska sala) Dobro došli!
nijednu tu značajku kršćani ne bi smjeli imati.
U Gospodnjoj molitvi (Oče naš), molimo Boga
da nam oprosti grijehe, kao što i mi opraštamo
onima koji su sagriješili protiv nas (Matej Petominutni sastanak ñakona nakon Bogoslužja
6,12). U Mateju 6,14-15 Isus je rekao: „Da,
ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, op-
rostit će i vama vaš Otac nebeski. Ako li vi ne Sastanak Tima za duhovnu potporu u 19,30 “Neka
oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš sati
Otac neće vama oprostiti vaših.“ U svjetlu dru- cvjeta
gih odlomaka koji govore o Božjem oprošte-
nju, Isusove riječi u Mateju 6,14-15 najbolje je Skupština mjesne crkve Osijek nakon zav-
ršetka Svetog subotnjeg dana.
Slavonija”
razumjeti u značenju da ljudi koji odbijaju op-