รายวิชา คณิตศาสตร

(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ใบความรูที่ 1

ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
การสะทอน การเลื่อนขนาน และการหมุนขางตนเปนตัวอยางของการเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตซึ่งเปน
การเปลี่ยนตําแหนงของรูปเรขาคณิตบนระนาบ โดยที่ระยะระหวางจุดสองจุดใด ๆ ของรูปนั้น ไม
เปลี่ยนแปลง นั่นหมายถึงวา รูปรางและขนาดของรูปเรขาคณิตที่เคลื่อนที่นั้นไมเปลี่ยนแปลง
พิจารณารูปตอไปนี้
B

A

จะเห็นวาสามารถเคลื่อนที่รูป A ไปทับรูป B ไดสนิท และสามารถเคลือ่ นทีร่ ปู C ไปทับรูป
D ไดสนิท ในทางคณิตศาสตรเมื่อสามารถเคลื่อนที่รูปเรขาคณิตรูปหนึ่งไปทับรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่ง
ไดสนิท จะกลววารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเทากันทุกประการ ซึ่งเปนไปตามบทนิยามของความเทากัน
ทุกประการของรูปเรขาคณิตบนระนาบ
บทนิยาม รูปเรขาคณิตสองรูปเทากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่ง
ไดสนิท
การตรวจสอบวารูปเรขาคณิตสองรูปใดเทากันทุกประการหรือไมอาจทําไดโดยใชกระดาษลอก
ลายลอกรูปหนึ่งแลวนําไปทับอีกรูปหนึ่ง ถาพบวาทับกันไดสนิทแสดงวารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเทากัน
ทุกประการ
ความเทากันทุกประการของสวนของเสนตรง
เมื่อกําหนด AB และ CD ที่ AB = CD ดังรูป
A

B

ถาใชกระดาษลอกลาย ลอก AB แลวนําไปทับ
เนื่องจาก AB =CD จะไดจดุ B ทับจุด D
ดังนั้น AB และ CD ทับกันสนิท

C

CD ใหจด

D
A ทับจุด C

1

นั่นคือ ถา AB = CD แลว AB ≅ CD
สวนของเสนตรงสองเสนเทากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ สวนของเสนตางทั้งสองเสนนั้นยาว
เทากัน
ความเทากันทุกประการของมุม
กําหนด AOˆ B และ CEˆ D ที่ m(AOˆ B ) = m(CEˆ D ) ดังรูป
A •

O

C •

B

E


D
ˆ
ˆ
ถาใชกระดาษลอกลายลอก AOB แลวนําไปทับ CED ใหจดุ O ทับจุด E
OA และ EC เนื่องจาก m(AOˆ B ) = m(CEˆ D ) จะได OB ทับ ED
ดังนั้น AOˆ B และ CEˆ D ทับกันสนิท
นั่นคือ ถา m(AOˆ B ) = m(CEˆ D ) แลว AOˆ B ≅ CEˆ D
มุมสองมุมเทากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ มุมทั้งสองมุมนั้นมีขนาดเทากัน
ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิตที่กลาวมาแลวขางตน เปนไปตามสมบัติของความ
เทากันทุกประการที่กลาววา
ถารูปเรขาคณิตสองรูปเทากันทุกประการ แลวรูปเรขาคณิตทั้งสองรูปนั้นมีรูปรางเหมือนกัน
และมีขนาดเทากัน
ในทางกลับกัน ถารูปเรขาคณิตสองรูปมีรูปรางเหมือนกันและมีขนาดเทากัน แลวรูป
เรขาคณิตทั้งสองรูปนั้นเทากันทุกประการ

2

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 1

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

จงหาคาทีเ่ ทากับแตละขอ โดยกําหนด ∆ MNL ≅ ∆ STU

1) c – e
2) Lˆ + Tˆ
3) b + c
4) Mˆ − Nˆ
5) a : b : c

=
=
=
=

= ………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

รูปแบบการประเมิน

ดี

...................................
พอใช ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............

3

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 1

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ความเทากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
1. บทนิยามของความเทากันทุกประการคือขอใด
ก. รูปสองรูปเทากันทุกประการไดก็ตอเมื่อ นํารูปหนึ่งซอนทับกันไดไมสนิท
ข. รูปสองรูปเทากันทุกประการไดก็ตอเมื่อ นํารูปหนึ่งซอนทับกันไดสนิทพอดี
ค. รูปสองรูปเทากันทุกประการไดก็ตอเมื่อ นํารูปหนึ่งซอนทับบนอีกรูปหนึ่งไดสนิทพอดี
ง. รูปสองรูปเทากันทุกประการไมไดถา นํารูปหนึ่งซอนทับกันไดสนิทพอดี
2. บทนิยามของความเทากันทุกประการของเสนตรง
ก. เสนตรงมีความยาวเทากันเมื่อขนาดตางกัน
ข. ถาสวนของเสนตรงทั้งสองเสนเทากันทุกประการแลวจะนํามาวางซอนกัน และทับกันได
สนิทพอดี
ค. เสนตรงเทากันเมื่อกําหนดให
ง. เสนตรงมีขนาดตางกัน
3. มีรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเทากันเปนการเทากันแบบใด
ก. ความเทากันทุกประการ
ข. ความเทากันแบบดานเทา
ค. ความเทากันเฉพาะมุม
ง. ความเทากันบางประการ
4. รูปสามเหลีย่ มชนิดใดมีแกนสมมาตรมากทีส่ ดุ
ก. รูปสามเหลีย่ มมุมฉาก
ข. รูปสามเหลีย่ มมุมปาน
ค. รูปสามเหลีย่ มดานเทา
ง. รูปสามเหลีย่ มหนาจัว่
5. รูปสามเหลี่ยมที่มีดานเทากันสามดานและมีขนาดของมุมแตละมุมทั้งสามมุมเทากับ 60 องศา
ก. รูปสามเหลีย่ มมุมฉาก
ข. รูปสามเหลีย่ มมุมปาน
ค. รูปสามเหลีย่ มดานเทา
ง. รูปสามเหลีย่ มหนาจัว่
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............

4

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

ใบความรูที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลีย่ ม ABC และรูปสามเหลีย่ ม DEF ซึง่ เทากันทุกประการ ดังรูปตอไปนี้
A

D

เมื่อตรวจสอบความยาวของดานคูที่สมนัยกัน จะไดวา AB = DE, BC = EF และ CA = FD
เมื่อตรวจสอบขนาดของมุมคูที่สมนัยกัน จะไดวา
Aˆ = Dˆ , Bˆ = Eˆ และ Cˆ = Fˆ
โดยทั่วไป ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการ แลวดานคูที่สมนัยกันและมุมคูที่สมนัย
กันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มีขนาดเทากันเปนคู ๆ
ในทางกลับกัน เมื่อรูปสามเหลี่ยม
ABC และรูปสามเหลีย่ ม DEF มีดานคูที่สมนัยกันยาว
เทากันคือ AB = DE, BC = EF และ CA = FD และมีมุมคูที่สมนัยกันมีขนาดเทากันคือ
Aˆ = Dˆ , Bˆ = Eˆ และ Cˆ = Fˆ ดังรูป

เมื่อตรวจสอบโดยการเคลื่อนที่
∆ ABC ใหทับกับ ∆ DEF จะไดวารูปสามเหลีย่ มทั้งสองรูป
ทับกันไดสนิท นั่นคือ ∆ ABC ≅ ∆ DEF
โดยทั่วไป ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีดานคูที่สมนัยกันและมุมคูที่สมนัยกัน มีขนาดเทากันเปน
คู ๆ แลวรูปสามเหลีย่ มทั้งสองรูปนั้นเทากันทุกประการ
ผลสรุปขางตนเปนไปตามสมบัติตอไปนี้
รูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการ ก็ตอเมื่อ ดานคูที่สมนัยกันและมุมคูที่สมนัยกันของ
รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น มีขนาดเทากันเปนคู ๆ
5

จากสมบัติดังกลาวนี้ เมื่อตองการตรวจสอบวารูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการหรือไม
เราจะตองตรวจสอบความเทากันทุกประการของดานที่สมนัยกันทุกคู และมุมที่สมนัยกันทุกคู ถา
พบวารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีดานคูที่สมนัยกัน 3 คู แตละคูยาวเทากันและมุมคูที่สมนัยกัน 3 คู
แตละคูมีขนาดเทากัน แลวรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเทากันทุกประการ
ในการเขียนสัญลักษณแสดงรูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการ นิยมเขียนตัวอักษรเรียง
ตามลําดับของมุมคูที่สมนัยกันและดานคูที่สมนัยกัน เชน เมื่อรูปสามเหลี่ยม ABC เทากันทุกประการ
กับรูปสามเหลีย่ ม DEF ดังรูป

จากรูป มุมคูที่สมนัยกันและดานคูที่สมนัยกันมีขนาดเทากันดังนี้
AB = DE
Aˆ = Dˆ
และ BC = EF
Bˆ = Eˆ
CA = FD
Cˆ = Fˆ
เขียนแสดงความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมไดดังนี้
∆ ABC ≅ ∆ DEF

6

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 2

ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

กําหนด ∆ ABD ≅ ∆ BCD และ ∆ BCD ≅ ∆ BCE จงพิจารณาขอความแตละขอถูกหรือผิด
C

A

E

B

………….1. พื้นทีข่ อง
ABCD = พื้นทีข่ อง
………….2. ∆ ABD ≅ ∆ BCE
………….3. DAˆ B = CEˆ B
………….4. AD + CD – CE = AB + BC - BE
รูปแบบการประเมิน

BECD

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............

7

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
1. เงื่อนไขในขอใดแสดงวารูปสองรูปเทากันทุกประการ
ก. มีมุมเทากันทุกมุม
ข. มีพื้นทีเ่ ทากัน
ค. รูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งไดพอดี
ง. มีฐานยาวเทากัน และสวนสูงเทากัน
2. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ถาเสนตรงสองเสนตัดกันมุมตรงขามจะมีขนาดเทากัน
ข. มุมสองมุมจะเทากันทุกประการ เมื่อมุมทั้งสองนั้นมีขนาดเทากัน
ค. สวนของเสนตรงสองเสนจะเทากันทุกประการเมื่อสวนของเสนตรงสองเสนยาวเทากัน
ง. ถูกทุกขอ
3. ถารูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการแลวขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
ก. มีดานทุกดานเทากัน ดานตอดาน
ข. มีมมุ เทากันทุกมุม มุมตอมุม
ค. มีพื้นทีเ่ ทากัน
ง. ถูกทุกขอ
4. รูปสองมิติที่ไมใชรูปเรขาคณิตจะเทากันทุกประการก็ตอเมื่อ
ก. ความยาวเสนรอบรูปยาวเทากัน
ข. รูปทรงลักษณะเดียวกัน
ค. เมื่อนํามาซอนกันจะทับกันสนิทพอดี
ง. รูปทรงลักษณะเดียวกัน
5. เสนทแยงมุมสองเสนของรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งแบงพื้นที่สี่เหลี่ยมออกเปนรูปสามเหลี่ยม 4 รูปและ
เทากันทุกประการ สี่เหลี่ยมนั้นคือสี่เหลี่ยมในขอใด
ก. สีเ่ หลีย่ มผืนผา
ข. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค. สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ง. ถูกทุกขอ
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............
8

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

ใบความรูที่ 3

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน
โดยทั่วไป รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธกันแบบ ด.ม.ด. จะเทากันทุกประการซึ่ง
เปนตามสมบัติตอไปนี้
ถารูปสามเหลีย่ มสองรูปมีความสัมพันธกนั แบบ ดาน-มุม-ดาน (ด.ม.ด.) กลาวคือ มีดาน
ยาวเทากันสองคู และมุมในระหวางดานคูที่ยาวเทากันมีขนาดเทากัน แลวรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้น
เทากันทุกประการ
ในการพิสจู นทางเรขาคณิต บางครั้งจะตองใชความรูทเี่ กีย่ วกับขนาดของมุมตรงขามทีก่ ลาววา
“ ถาเสนตรงสองเสนตัดกัน แลวมุมตรงขามทีเ่ กิดขึ้นจะมีขนาดเทากัน ” มาประกอบดวย ดัง
ตัวอยางตอไปนี้

จากรูป กําหนดให AB ตัดกับ CD ทีจ่ ดุ O มี AO = BO และ CO = DO จงพิสจู นวา
∆AOC ≅ ∆BOD
กําหนดให
AB ตัดกับ CD ทีจ่ ดุ O มี AO = BO และ CO = DO
ตองการพิสูจนวา
พิสจู น

∆AOC ≅ ∆BOD

∆AOC และ ∆BOD
AO = BO
(กําหนดให)
AOˆ C = BOˆ D (ถาเสนตรงสองเสนตัดกัน
แลวมุมตรงขามมีขนาดเทากัน)
CO = DO
(กําหนดให)
ดังนั้น ∆AOC ≅ ∆BOD (ด.ม.ด.)
9

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 3

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน
กําหนดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มี E และ F เปนจุดกึ่งกลาง
อธิบายวา DE เทากับ DF หรือไม เพราะเหตุใด
D

AB

และ BC ตามลําดับ จง

C
F

A

E

B

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รูปแบบการประเมิน

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
10

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 3

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน-มุม-ดาน
1. ความสัมพันธของสามเหลี่ยมเทากันทุกประการแบบ ดาน-มุม-ดาน มีขอสังเกตอะไร
ก. มุมที่เทากันนั้นตองเปนมุมแหลม
ข. ดานคูที่เทากันจะตองเปนดานประกอบมุมยอด
ค. มุมที่เทากันตองเปนมุมในระหวางดานเทา
ง. ดานที่เทากันดานหนึ่งจะตองเปนฐานของสามเหลี่ยม
จงใชรูปสามเหลี่ยมตอไปนี้ตอบคําถาม ขอ 2 – 3

2. จากรูป A เปนมุมยอดของสามเหลี่ยมหนาจั่ว ABC และ BD = CE ∆ABD = ∆ ACE เพราะ
ความสัมพันธแบบใด
ก. ดาน-มุม-ดาน
ข. ดาน-ดาน-ดาน
ค. มุม-ดาน-มุม
ง. ถูกทุกขอ
3. จากรูป ขอใดกลาวถูกตอง
ก. AD = AE
ข. ∆ADE เปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ง. ถูกทุกขอ
ค. ADˆ E = AEˆ D
4. ขอใดคือสัญลักษณ “เทากันทุกประการ”
ก. ∼
ข. //
ค. ≡
ง. ≅
5. สามเหลี่ยมองรูปมีดานเทากันสองคู ขอใดตอไปนี้สรุปไดถูกตอง
ก. เทากันทุกประการ เพราะวาดานทีเ่ หลือตองเทากันดวย
ข. ไมมีโอกาสเทากันทุกประการ
ค. เทากันทุกประการ ถามุมระหวางดานที่เทากันมีขนาดเทากัน
ง. มีขอถูกมากกวา 1 ขอ
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
11

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ใบความรูที่ 4

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-ดาน-มุม
โดยทั่วไป รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธกันแบบ ม.ด.ม. จะเทากันทุกประการ ซึ่ง
เปนไปตามสมบัติตอไปนี้
ถารูปสามเหลีย่ มสองรูปใดมีความสัมพันธกนั แบบ มุม – ดาน – มุม (ม.ด.ม.) กลาวคือ มีมมุ
ที่มีขนาดเทากันสองคู และดานซึ่งเปนแขนรวมของมุมทั้งสองยาวเทากัน แลวรูปสามเหลี่ยมสองรูป
นั้นเทากันทุกประการ

จากรูป กําหนดให MX ⊥CX ⊥, CN ⊥ MN และ AX = AN
จงพิสจู นวา ∆MAX ≅ ∆ CAN และ AMˆ X = ACˆ N
กําหนดให
MX ⊥CX ⊥, CN ⊥ MN และ AX = AN
ตองการพิสูจนวา

∆MAX ≅ ∆ CAN และ

พิสจู น

พิจารณา ∆MAX และ ∆ CAN

AMˆ X = ACˆ N

AXˆM = ANˆ C = 90° (กําหนดให

MX ⊥CX ⊥, CN ⊥ MN )

AX = AN

(กําหนดให)
(ถาเสนตรงสองเสนตัดกัน
MAˆ X = CAˆ N
แลวมุมตรงขามมีขนาดเทากัน )
จะได AMˆ X = ACˆ N
(ม.ด.ม.)
(มุมคูที่สมัยกันของรูป
ดังนั้น AMˆ X = ACˆ N
สามเหลี่ยมที่เทากันทุก
ประการ จะมีขนาดเทากัน )
12

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 4

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-ดาน-มุม
กําหนด

=

DE

DF

,

DEˆ C = DFˆB

จงพิสจู นใหเห็นวา

BE

=

CE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รูปแบบการประเมิน

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
13

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 4

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ มุม-ดาน-มุม

1. ถากําหนดให PO = OS แลวดานของสามเหลี่ยมคูใดตองเทากันและทําให ∆PQO = ∆RSO แบบ
มุม-ดาน-มุม
ก. มุม OPQ = มุม OSR
ข. มุม PQO = มุม ROS
ค. มุม OPQ = มุม ORS
ง. มุม POQ = มุม OSR
2. จากรูป ∆ ABC = ∆ DEF แบบ มุม-ดาน-มุม แลวสิง่ ใดจะเทากันอีกหนึง่ คู
ก. BC = EF
ข. AB = DE
ค. AC = DF ง. มุม ABC = มุม DEF

3. ถากําหนดใหมมุ ABC = มุมABD แลวดานหรือมุมของสามเหลี่ยมคูใดตองเทากันจึงจะ ∆ABC =
∆ABD แบบ มุม - ดาน - มุม
ก. AC = AD
ข. BC = BD
ค. มุม ACB = มุม ADB
ง. มุม BAC = มุม BAD
4. สามเหลี่ยมหนาจั่วสองรูปจะทากันทุกประการก็ตอเมื่อ
ก. ความยาวของฐานยาวเทากัน และมุมยอดตองนอยกวา 90°
ข. ขนาดของมุมยอดเทากัน และดานประกอบมุมยอดเทากัน
ค. ขนาดของมุมยอดเทากัน และขนาดของมุมที่ฐานเทากัน
ง. ถูกทุกขอ
5. ขอใดไมเปนจริงเสมอไป
ก. สามเหลีย่ มสองรูป ถามีมมุ เทากันสองคู และดานเทากันหนึง่ คู สามเหลีย่ มสองรูปเทานั้นทุก
ประการ
ข. สามเหลีย่ มสองรูป ถามีดานยาวเทากันหนึง่ คู และมีมมุ เทากันหนึง่ คู สามเหลีย่ มสองรูปนั้น
เทากันทุกประการ
ค. สามเหลีย่ มสองรูปมีมมุ เทากันสามคู สามเหลีย่ มสองรูปเทากันทุกประการ
ง. ทุกขอที่กลาวมาไมเปนจริง
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
14

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

ใบความรูที่ 5

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน- ดาน- ดาน
โดยทั่วไป รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธกันแบบ ดาน– ดาน – ดาน จะเทากันทุก
ประการ ซึ่งเปนไปตามสมบัติตอไปนี้
ถารูปสามเหลีย่ มสองรูปใดมีความสัมพันธกนั แบบ ดาน– ดาน – ดาน (ด.ด.ด) กลาวคือ มี
ดานยาวเทากันสามคู แลวรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเทากันทุกประการ

∆ SEA และ ∆ TEA มี SE = TE และ SA = TA จงพิสจู นวา ∆ SEA ≅ ∆ TEA
และ

SAˆ E = TAˆ E

กําหนดให

∆ SEA และ ∆ TEA มี SE = TE และ SA = TA

ตองการพิสูจนวา

∆ SEA ≅ ∆ TEA และ

พิสจู น

พิจารณา ∆ SEA และ ∆ TEA
SE = TE
(กําหนดให )
SA = TA
(กําหนดให)
EA = EA
( EA เปนดานรวม)
จะได ∆ SEA ≅ ∆ TEA
(ด.ด.ด)
ดังนั้น SAˆ E = TAˆ E
(มุมคูที่สมัยกันของรูป
สามเหลี่ยมที่เทากันทุก
ประการ จะมีขนาดเทากัน )

SAˆ E = TAˆ E

15

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูที่ 5

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน- ดาน- ดาน
ใหนักเรียนพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่เทากันทุกประการ แลวเขียนดานและมุมที่มีขนาดเทากันทุกคู

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

รูปแบบการประเมิน

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
16

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 5
ความเทากันทุกประการ

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 5

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธกันแบบ ดาน- ดาน- ดาน

1. ถากําหนดใหAC =AD แลวดานหรือมุมของสามเหลี่ยมคูใดตองเทากันจึงจะทําให ∆ABC =∆ ABD
แบบ ดาน-ดาน-ดาน
ก. AB = AC
ข. มุม ACB = มุม ADB
ค. BC = BD
ง. AB = AC
2. รูปสามเหลี่ยมคูใ ดมีความสัมพันธกันแบบ ดาน-ดาน-ดาน
ก.
ข.

ค.
ง. ถูกทุกขอ
3. ความสัมพันธของสามเหลี่ยมเทากันทุกประการแบบ ดาน-มุม-ดาน มีขอสังเกตอะไร
ก. มุมที่เทากันนั้นตองเปนมุมแหลม
ข. มุมที่เทากันตองเปนมุมในระหวางดานเทา
ค. ดานคูที่เทากันจะตองเปนดานประกอบมุมยอด
ง. ดานที่เทากันดานหนึ่งจะตองเปนฐานของสามเหลี่ยม
4. จากรูป ABC = DBC เปนเพราะความสัมพันธแบบใด
D
A
ก. มุม-ดาน-มุม
ข. ดาน-มุม-ดาน B
ค. ดาน-ดาน-ดาน
ง. ถูกทุกขอ
5. ขอใดคือสัญลักษณ “เทากันทุกประการ”
ก. ≅
ข. ∼

C

ค. ≡

ง. //

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............
17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful