©WZX¨WrWWT

¤WWTvWyWZÈ ©WWdwWY MP¡WY X¨WI©WvWZÈ AnW£WWT

©Wv¦W wWIY IYXvWg ˜W¡vW wWC äWIc
Kc AyWc ©WV¦WhoWwWY X¥W¯W
£WyWW¨WW¦W Kc.
IiXN§¦W

I
I¹§W ¡WWyWW 30 »I¥WvW Ý. 2.00

äWXyW¨WWT

A¥WRW¨WWR 24 L¼§WWC, 2010
ÁØÂéÚU, ÕéÏßæÚU, 4 ȤÚUßÚUè
Ü
AªWWQw®®~
©WZR-14,. ×æƒæ
X¨Wÿ¥W ©WÈàæé
¨WvW : 2066

divyabhaskar com

©Wcy©Wcm©W

18,130.98

¡WWK§Wh 18,113.15

XyW¢NY

vWSW¨WvW 17.83

5449.10

¡WWK§Wh 5441.95

vWSW¨WvW 7.15

©WhyWZÈ

18,650.00

rWWÈRY

29,150.00

¡WWK§Wh 18600.00 vWSW¨WvW
¡WWK§Wh 28850.00 vWSW¨WvW

Ph§WT

¡WWK§Wh 47.13

50.00

300.00

46.94

vWSW¨WvW - 0.19

14 ¨WhyWg ITvWWÈ ¥WZT§WY nWvWTyWWI : oWWÈoWZ§WY

©WY£WYAWB IhNcg AWoWhvWTW ý¥WYyW yWIW¦WWg, rWWLgäWYN¥WWÈ ©WhVTW£WZÚYyW AyWc Ii©WT£WYyWY Vv¦WWyWh ¡WuW AWTh¡W

STWT AX¥WvW äWWV ©WhVTW£WIWÈPyWW ¥WZn¦W AWTh¡WY
©WY£WYAWCyWY 30 VýT ¡WWyWWÈyWY rWWLgäWYN, TWL©wWWyWyWW ©wWWXyWI yWcvWWAh ©WWwWc ¡WuW ©WWOoWWÈOyWh AW–Wc¡W
©WhVTW£WZÚYyWIWÈP-Ii©WT£WYyWY Vv¦WW¥WWÈ ©WY£WYAWBAc TL½ ITc§WY 30 VýT ¡WWyWWÈyWY rWWLgäWYN¥WWÈ oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWc £Wc¨WPY
Vv¦WWyWW ¥WZn¦W AWTh¡WYAh¥WWÈyWW AcI RäWWg¨WWvWWÈ nWU¤WUWN ¥WrWY oW¦Wh Kc. £WYø£WWL¼ ©WY£WYAWB IhNcg äWWVyWW AWoWhvWTW ý¥WYyW ¡WuW SoWW¨WY
RcvWWÈ oWZLTWvWyWW BXvWVW©W¥WWÈ ˜wW¥W¨WWT IhC ˜xWWyW yWW©WvWW-STvWW ýVcT wW¦WW Vh¦W vWc¨Wh ˜wW¥W XI©©Wh oúVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWh £Wy¦Wh Kc.

AX¥WvW äWWVc L ©WhVTW£WZÚYyWyWY ©Wh¡WWTY rWZPW©W¥WW, ¨WuWMWTW
AyWc ¡WWÈXP¦WyWyWc AW¡WY Vh¨WWyWh ©¡WÖ E§§WcnW
¤WWL¡W¥WWÈ ©WyyWWNh AyWc ¡Wh§WY©WvWȯW ©vW£xW
IW¨WvWTWyWY X§WyI TWL©wWWyWyWW ©wWWXyWI AoWkuWYAh AyWc
¡Wh§WY©W ©WWwWc ¡WuW £WvWW¨WWC
yWW©WvWW-STvWW Vh¦W vWc¨WW ˜wW¥W oúVTWs¦W¥WȯWY
X£W§PT T¥WuW ¡WNc§WyWc AX¥WvW äWWVc IéWZÈ VvWZÈ Ic, ©WhVTW£WyWc ¡WaTh
IT¨Wh LÝTY VvWh
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

...vWh AX¥WvW äWWVyWc SWÈ©WY wWC äWIc
I§W¥W

AwWgpWNyW
AWTh¡W ©WWX£WvW wWW¦W vWh ¥WV²W¥W ©Wý
302
nWayW I¦WWgyWh AWTh¡W
SWÈ©WY
120 £WY IW¨WvWTZÈ pWPÛWyWh AWTh¡W SWÈ©WY (¥WZn¦W oWZyWW LcN§WY ©WýyWY ýcoW¨WWC)
364
A¡WVTuWyWh AWTh¡W
AWø¨WyW IcR
365
IhC ¨¦WÅmvWyWc oWZ¡vW TYvWc ANIW¦WvW¥WWÈ TWnW¨WY 7 ¨WªWgyWY IcR
368
¨¦WXmvWyWc KZ¡WW¨WY TWnW¨WWyWh AWTh¡W
7 ¨WªWgyWY IcR
341
oWcTIW¦WRc A¨WThxW F¤Wh IT¨WWyWh AWTh¡W 1 ¥WW©WyWY IcR,
Ý. 500 RÂP
342
¨¦WÅmvWyWY oWcTIW¦WRc ANIW¦WvWyWh AWTh¡W 1 ¨WªWgyWY IcR,
Ý. 1 VýT RÂP
384
£WUL£WTYwWY IQW¨WY §Wc¨WWyWh AWTh¡W
3 ¨WªWgyWY IcR
201
¡WZTW¨WWyWh yWWäW IT¨WWyWh AWTh¡W
7 ¨WªWgyWY IcR

©WY£WYAWBAc TL½ ITc§WY rWWLgäWYN¥WWÈ
Ac ¨WWvWyWh E§§WcnW ©¡WÖ¡WuWc ITY
Rc¨WW¦Wh Kc Ic AX¥WvW äWWVc L
¨WuWMWTW, ¡WWÈXP¦WyW AyWc rWZPW©W¥WWyWc
©WhVTW£WZÚYyWyWW AcyIWEyNT ¥WWNc
©Wh¡WWTY AW¡WY VvWY. AcN§WZÈ L yWVÃ
Ii©WT£WYyWY Vv¦WW ¡WWKU ¡WuW vWc¥WyWZÈ
¥WWoWgRäWgyW VvWZ.È TWLIY¦W IWTuW©WT
AyWc nWÈPuWY ¥WWNc ¡WuW ©WhVTW£WyWY
Vv¦WW ITWC Vh¨WWyWZÈ rWWLgäWYN¥WWÈ
LuWW¨WW¦WZÈ Kc.
TWs¦W¥WWÈ ¤WaI¡W ©WLcg vWc¨WW
äWZÿ¨WWTyWW ©WyW©WyWWNY¡WauWg pWNyWWÿ¥W
£WWR AX¥WvW äWWV m¦WWÈ Kc vWcyWh IhC
¡W²Wh yWwWY. vWc¥WyWc äWhxW¨WW
©WY£WYAWBAc Ay¦W TWs¦Wh¥WWÈ ¡WuW

äWZÿ¨WWTyWh 12:20 12:30
pWNyWWÿ¥W

NY¥W RhPW¨WY Kc. ©WY£WYAWByWY
rWWLgäWYN¥WWÈ AX¥WvW äWWV E¡WTWÈvW
¡Wh§WY©W AXxWIWTYAh A¤W¦W rWZPW©W¥WW
AyWc ¨WuWMWTWyWc AcyIWEyNTIWÈPyWW
IW¨WvWTWyWW ¥WZn¦W AWTh¡WYAh vWTYIc
RäWWg¨WW¦WW Kc. TWL©wWWyWyWW IcN§WWI
©wWWXyWI AoWkuWYAh AyWc ¡Wh§WY©W ©WWwWc
¡WuW IW¨WvWTWyWY X§WyI RäWWg¨WWC Kc.
£WYø £WWL¼ ¤WWL¡W VWBI¥WWyPc
¦WZ¡WYAc ©WTIWTyWW BäWWTc ©WY£WYAWB
IW¥W ITvWY Vh¨WWyWh AW–Wc¡W ITYyWc AW
¥WZÚc TWLIY¦W LÂoW nWc§W¨WWyWZÈ Ac§WWyW
ITY RYxWZÈ Kc, vWh IhÄoWk©c Wc AX¥WvW äWWVyWW
TWøyWW¥WWyWY ¥WWoWuWY ITY Kc. ©W¥WoWk
RcäW¥WWÈ nWU¤WUWN ¥WrWW¨WY RcyWWTW
©WhVTW£WZÚYyWIWÈP¥WWÈ AWLc ©W¥WoWk
pWNyWWÿ¥W VWB¨Wh§NcL ¡WT TéWh VvWh.
... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 11

1:15

2:30

AWTh¡WYyWY ¦WWRY
rWIrWWTY ©WhVTW£WZÚYyW
AcyIWEyNT Ic©W¥WWÈ
oWbVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV,
AcPY©WY £WcyIyWW
rWcT¥WcyW AL¦W
¡WNc§W vWwWW
¦WäW¡WW§W
rWZPW©W¥WWyWc
©WY£WYAWBAc
A¤W¦W rWZPW©W¥WW
©WW¥WcyWY
AL¦W ¡WNc§W rWWLgäWYN¥WWÈ
yWW©WvWW STvWW RäWWg¨¦WW Kc. AX¥WvW
äWWVyWc AW Ic©W¥WWÈ ¥WZn¦W AWTh¡WY
RäWWg¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc.
rWWLgäWYN¥WWÈ ¯WuW AWTh¡WY yWW©WvWW
STvWW Vh¨WWyWZÈ RäWWg¨¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ
AW ¯WuW AWTh¡WYAhyWh ©W¥WW¨WcäW
wWW¦W Kc. AW Ic©W¥WWÈ Ay¦W
AWTh¡WY PY.ø. ¨WuWMWTW,
TWLI¹¥WWT ¡WWÈXP¦WyW, XRyWcäW
Ac¥W.AcyW., AcyW.Ic. A¥WYyW,
Ac¥W.Ac§W. ¡WT¥WWT, AcyW.AcrW.
PW¤WY, AL¦W ¡WT¥WWT, ä¦WW¥W»©WV
rWWTuW, XV¥WWÈäWZ»©WV TWý¨WvW,
£WW§WIbªuW rWh£Wc, A£R¹§W TVc¥WWyW
©WXVvW Ay¦WyWh rWWLgäWYN¥WWÈ
©W¥WW¨WcäW wWW¦W Kc.

3:15

AX¥WvW äWWVyWc äWWcxW¨WW
CBIyWY ¡WWÈrW NY¥W T¨WWyWW
TWL©wWWyW, AWÈxWk˜RcäW
AyWc ¥WZÈ£WC¥WWÈ
©WY£WYAWByWW xWW¥WW

vW¥WW¥W AcT¡WhNg ¡WT Ac§WNg

©WY£WYAWByWW AXxWIWTYAhAc vWc¥WyWW oWWÈxWYyWoWT AyWc A¥WRW¨WWRyWW
XyW¨WW©W©wWWyWc RThPh ¡WWPÛh VvWh, ¡WTÈvWZ v¦WWÈ vWcAh ¥WUY AW¨¦WW yW VvWW.
AX¥WvW äWWV X¨WRcäW yW ¤WWoWY ý¦W vWc ¥WWNc ©WY£WYAWBAc vW¥WW¥W AcT¡WhNg
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR
AhwWhXTNYyWc ýuW ITY RYxWY Kc. AWÈvWTTWÖlY¦W AyWc Ph¥WcÅ©NI
©WWcVTW£WZÚYyW äWcnWyWW £WWcoW©W AcT¡WhNg ¡WT ¡WuW x¦WWyW TWnW¨WWyWY ©WarWyWW AW¡WY Kc. ©WY£WYAWByWWÈ
AcyIWEyNTyWY
rWWLgäWYN¥WWÈ ©Wa¯WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT AX¥WvW äWWV AWLc vWc¥WyWY IrWcTY¥WWÈ AW¨¦WW
©WY£WYAWBAc oWbVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW VhvW vWh RT¨WWý E¡WT L vWc¥WyWY xWT¡WIP IT¨WWyWY VvWY.
äWWVyWc ¥WZn¦W IW¨WvWTWnWWcT vWTYIc X¥WvWcäW A¥WYyWc ˜êW¨W§WYyWY ¥WWoWuWY I¦WWg £WWR
ýVcT ITvWWÈ AX¥WvW äWWV
©WY£WYAWB IrWcTY¥WWÈ pWNyWWÿ¥W vWcL wWC oW¦WWc VvWWc
AyPToWkWEyP wWC oW¦WW Kc.
©WY£WYAWC ©Wa¯WWcAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic äWZÿ¨WWTc £W¡WWcTc 1 ¨WWo¦Wc ©W¥Wy©WyWY A¨WXxW ¡WaTY wWW¦W vWcyWW APxWW
AX¥WvW äWWV AcI nWWyWoWY X¨W¥WWyW¥WWÈ I§WWI ¡WVc§WWÈ AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§W X¥WvWcäW A¥WYyW oWWÈxWYyWoWTyWW L½yWW
XR§VY vWTS oW¦WW VWc¨WWyWY AWäWÈIWyWW ©WXrW¨WW§W¦W¥WWÈ AW¨Wc§WY ©WY£WYAWByWY IrWcTYAc AW¨WY ¡WVWcÄr¦WW VvWW
AWxWWTc ©WY£WYAWCyWY XR§VY VcP AyWc ©WY£WYAWB ¡WW©Wc vWd¦WWT IT¨WW ¥WWNc ˜êW¨W§WYyWY ¥WWoWuWY ITY
AWcXS©WyWc Ac§WNe ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW pWNyWWÿ¥W £WWR ©WY£WYAWB IrWcTY¥WWÈ oWXvWX¨WXxWAWc vWcL £WyWY
VvWY. £W¡WWcTc ©WY£WYAWByWW Ac©W.¡WY. AX¥WvWW¤W OWI¹Tc
Kc. £WYø £WWL¼ ©WY£WYAWC Ac AX¥WvW oWC
©WY£WYAWByWW PW¦WTcmNT AXØyWYI¹¥WWT ©WWwWc rWrWWg ITY VvWY AyWc
äWWVyWc ¡WIP¨WW ¥WWNc Ay¦W ¡WWÈrW NY¥WWc v¦WWT£WWR ©WScR TÈoWyWY NW¨WcTW IWT¥WWÈ ©WY£WYAWByWW ¯WuW
... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 11 AXxWIWTYAWc rWWLgäWYNyWWÈ ¡WWcN§WWÈ §WCyWc IWcNe¥WWÈ ¡WVWcÄrWY oW¦WW VvWW.

4:00

4:30 4:30 5:45

¨WWo¦Wc AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§W ¨WWo¦Wc ¥WYXP¦WWyWc ©WÈ£WWcxWYyWc ¨WWo¦Wc vWcAWc ¡WTvW AW¨¦WW VvWW.
¨WWo¦Wc ©WY£WYAWByWY A§WoW
¨WWo¦Wc ©WY£WYAWByWW
¨WWo¦Wc ©WY£WYAWByWW
¨WWo¦Wc AX¥WvW äWWV,
¨WWo¦Wc AX¥WvW äWWVyWW
¨WWo¦Wc AWoWWcvWTW
X¥WvWcäW A¥WYyW, ˜êW¨W§WYyWY vWcAWc 11 yWÈ£WTyWW £§WWcI¥WWÈ
©WY£WYAWBAc ˜êW¨W§WY
A§WoW NY¥WWc AX¥WvW äWWVyWW
AXxWIWTYAWc rWWLgäWYNyWWÈ AXxWIWTYAWc IWcNe¥WWÈ ¡WVWcÄrWYyWc ¦WäW¡WW§W rWZPW©W¥WW AyWc
¨WIY§Wc AWoWWcvWTW
ý¥WYyW ATø SoWW¨WY
¥WWoWuWY ©WWwWc ©WY£WYAWByWY ¯WYý ¥WWUc AW¨Wc§WY IrWcTY¥WWÈ AW¡W¨WWyWWc ByWIWT I¦WWcg VWc¨WWyWY XyW¨WW©W©wWWyWc, AWcXS©Wc AyWc ¡WWcN§WWÈ NW¨WcTW IWT¥WWÈ §WCyWc
¡WÅ£§WI ˜WcX©Wm¦WZNTyWY
AL¦W ¡WNc§WyWc AWTWc¡WY
ý¥WYyW ¥WWNcyWY
Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY.
AWcXS©Wc AW¨¦WW VvWW.
oW¦WW VvWW.
¨WWvW ¥WYXP¦WW ©W¥W–W ITY VvWY. ©WTIWTY £WÈoW§Wc ¡WVWcÄrWY oWC VvWY. IWcNe¥WWÈ ¡WVWcÄr¦WW VvWW.
AWcXS©W¥WWÈ £WcOW VvWW.
RäWWg¨WWvWY rWWLgäWYN RWnW§W.
ATø ITY.

¤WWL¡W AyWc ¥WhRY ¥WWNc RW¨W ¡WT ¥WW¯W AX¥WvW äWWV yWwWY
Ph. ¥WyW¥WhVyWX©WÈpW óWTW
¨WPW˜xWWyW
©Wh¥W¨WWTwWY AWTȤW wWC TVc§WW

©WÈ©WRyWW rWh¥WW©WZÈ ©W¯W¥WWÈ AW¨WyWWTW
X¨WªW¦WhyWY rWrWWg IT¨WW ¥WWNc A¡WW¦Wc§WW
¤WhLyW
©W¥WWrWWT X¨Wä§WcªWuW ©W¥WWTȤWyWW
AW¥WȯWuWyWc
Õ¨WuW oWoWg
äWZÿ¨WWTc
yWIWTYyWc ¤WWL¡W ¥Wh¨WPY¥WÈPUc Ac
©WÈRäc Wh AW¡¦Wh Kc Ic RcäWyWW ©WiwWY ¥WhNW
X¨W¡W–WY RUyWh AcLyPW yW¨WY XR§VY¥WWÈ
yWXV, ¡WuW oWWÈxWYyWoWT¥WWÈ yWßY wWW¦W
Kc. oWZLTWvWyWW oúV¥WȯWY ©WW¥Wc
©WhVTW£WZÚYyW yWI§WY AcyIWEyNT
¥WW¥W§WW¥WWÈ wWB TVc§WY vW¡WW©WyWc §WByWc
¤WWL¡W ¥Wh¨WPY¥WÈPU Ac TYvWc E²WcøvW
Kc Ic ýuWc ©WY£WYAWByWc VXwW¦WWT
£WyWW¨WYyWc Ph. ¥WyW¥WhVyWX©WÈpWyWY
©WTIWT RcäW¥WWÈ INhINY §WWR¨WW LB

vWVh¥WvWyWW¥WWyWWÈ ¡WhN§WWÈ : oúVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV X¨WTZö ©WY£WYAWBAc
A¥WRW¨WWR¥WWÈ ARW§WvW ©W¥W–W ¨WWVyW ¤WTYyWc rWWLgäWYN AÈoWcyWY ©NcäWyWTY
TL½ ITY VvWY.
vW©W¨WYT X¨WL¦W M¨WcTY

TVY Kc AyWc AW ©WÈ£WÈxW¥WWÈ ¡WVc§WY ©WhVTW£WZÚYyW ¥WW¥W§Wh Kc§§WW ¡WWÈrW
xWT¡WIP AX¥WvW äWWVyWY wWyWWTY Kc. ¨WªWgwWY rWrWWg AyWc vW¡WW©W¥WWÈ Kc.

¤WWL¡W óWTW ¨WPW˜xWWyWyWW
¤WhLyW ©W¥WWTȤWyWh £WXVªIWT

¥WyW¥WhVyWyWW AW¥WȯWuWyWc
oWPITY, AP¨WWuWY, ©WZª¥WW
AyWc LcN§WYAc yWIW¦WZf
AX¥WvW äWWVyWc ¡WWO¨Wc§WW
©WY£WYAWCyWW ©W¥Wy©WyWh
X¨WThxW I¦Whg

AcLy©WY . yW¨WY XR§VY

oWZLTWvWyWW oúV¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWc
©WY£WYAWBAc ©W¥Wy©W ¡WWO¨W¨WWyWY
pWNyWWyWh ¡WPpWh yW¨WY XR§VY¥WWÈ ¡WPÛh
Kc. AW ©W¥Wy©WyWW X¨WThxW¥WWÈ
¤WWL¡WyWW NhrWyWW yWcvWWAhAc
¨WPW˜xWWyW ©WWwWc AoWWEwWY yWßY
wW¦Wc§W <§WÈrW> §Wc¨WWyWh ByWIWT I¦Whg Kc.
©WWwWh©WWwW ¤WWL¡W yWcvWWoWYTYAc
AW–Wc¡W I¦Whg Kc Ic IcyÏ ©WTIWT
©WY£WYAWByWh RZT¡Z W¦WhoW ITY TVY Kc.
ýcI,c AW AW–Wc¡WyWc yWIWTYyWc IhÄoWk©c Wc
LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ¤WWL¡WyWY yWYXvW
©W¨WhgrrW ARW§WvWyWW AWRcäWwWY rWW§WY
... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 11

¨WªWg 8 . AÈI 63. ¥WVWyWoWT

¤WW©IT L½wW

©WhVTW£WZÚYyWyWc 25 yW¨Wc¥£WT,
2005¥WWÈ A¥WRW¨WWRyWW yWWTh§W
VWB¨Wc ¡WT IXwWvW AwWPW¥WuW¥WWÈ OWT
¥WTW¦Wh VvWh. AW AcyIWEyNT¥WWÈ Lc¥W
Lc¥W ¡W²WWÈ nWa§WvWWÈ oW¦WWÈ vWc¥W vWc¥W
nWZ§WW©Wh wW¦Wh Ic AW AcyIWEyNT
<yWI§WY> VvWZÈ. AW yWI§WY
AcyIWEyNTyWc §WByWc IcN§WW¦W
AXxWIWTYAhyWY AoWWE xWT¡WIP wWB
rWaIY Kc. vWcAhyWc Lc§W¥WWÈ ¡WuW ¥WhI§WY
A¡WW¦WW Kc, ¡WuW ¤WWTvWY¦W LyWvWW
¡WWN¿Ac AoWWE m¦WWTc¦W AWN§WY vWY¨Wk
A¨WWL¥WWÈ vW¡WW©W AcLy©WYyWh IcyÏ
óWTW RZT¡Z W¦WhoWyWc NßTyWh ¥WZÚh yWwWY
£WyWW¨¦Wh. ¤WWL¡WyWZÈ ©W¥WoWk
¥Wh¨WPY¥WÈPU AWLc oWZLTWvW ©WTIWTyWc
¥WWNc ¡WhvWWyWY X¨WØ©WyWY¦WvWWyWc ¥WW¯W
AcN§WW ¥WWNc RW¨W ¡WT §WoWW¨W¨WW vWd¦WWT
... AyWZ©WÈxWWyW ¡WWyWW yWÈ. 11

¨WWÈrWh AÈRTyWW ¡WWyWc

©W²WWyWY NhrW ©WW¥Wc vWVh¥WvWyWW¥WZÈ
¨WuWMWTWyWY £WR§WY ¡WuW
IW¨WvWTWyWh ¤WWoW
¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTyWW T¥WuW
¡WNc§W AyWc RäWTwW ¡WNc§Wc
¨WNWuWW ¨Wc¦WWg
©W¥WoWk IWÈP ¡WT AX¥WvW
äWWVyWY ©WÈ¡WauWg yWLT VvWY
AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§Wc
©WY£WYAWCyWc AW¡Wc§WW ¡W¯W¥WWÈ
äWZÈ Kc ?
AX¥WvW äWWVyWc V¨Wc TWøyWW¥WZÈ
AW¡W¨WWyWY STL ¡WPäWc
rWWLgäWYN¥WWÈ AcI ¥WhNW
TWLIY¦W ¥WWwWWyWh E§§WcnW yWwWY

¤WWL¡WyWW AW–Wc¡W
IcyÏAc yWIW¦WWg

¤WWL¡WyWW AWTh¡WyWc IcyÏ ©WTIWTc
yWIW¦Whg Kc. I¥WgrWWTYAh £WW£WvWyWW
¥WȯWW§W¦WyWW TWs¦WI–WWyWW ¥WȯWY
¡úw¨WYTWL rWiVWuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic
AW ˜IWTyWW AWTh¡W AyWcI¨WWT
¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. ©WY£WYAWB
©WhVTW£WZÚYyW Ic©W¥WWÈ IhNgyWW AWRcäW
AyWZ©WWT IW¦Wg¨WWVY ITY TéWZÈ Kc.
IhÄoWkc©WyWW oWZLTWvW £WW£WvWhyWW
˜¤WWTY £WYIc VXT˜©WWRc LuWW¨¦WZÈ
VvWZÈ Ic AW ¡WoW§WZÈ ¤WTYyWc ¤WWL¡Wc
¡WhvWWyWZÈ A©W§WY rWXT¯W RcnWWPÛZÈ Kc.

11 TWs¦W . 48 AW¨úX²W : oWZLTWvW. ¥Wx¦W¡WkRcäW. K²WY©WoWQ. TWL©wWWyW. VXT¦WWuWW. yW¨WY XR§VY. rWÈRYoWQ. ¡WÈý£W. ¥WVWTWªNl. XV¥WWrW§W˜RcäW. E²WTWnWÈP

A¥WRW¨WWR, ©WZTvW, ¨WPhRTW, TWLIhN, ý¥WyWoWT, ¤WZL, ¥WZÈ£WC AyWc yWhwWg A¥WcXTIWwWY ¡WkIWXäWvW

A¥WRW¨WWR

I

äWVcT¥WWÈ
AWLc nWW©W

IW¦Wgÿ¥W

oWZTZ¡WaXuWg¥WW XyWX¥W²Wc Ph. rWÈÏIWÈvW ¥WVcvWWyWZÈ ¨WmvW¨¦W

m¦WWÈ : RY¨WWyW £W§§WZ¤WWC ˜WwWX¥WI äWWUW, IWÈIXT¦WW

©W¥W¦W : ©WWÈLc 7.45

A¥WRW¨WWR äWXyW¨WWT
24 L¼§WWC, 2010

2

©Wh¡WWTY ¥WWNc TrWW¦WZÈ ªWPʦWȯW AX¥WvW äWWVc ©WhVTW£WZÚYyWyWY ©Wh¡WWTY A¤W¦W rWZPW©W¥WWyWc AW¡WY VvWY : £WhoW©W AcyIWEyNT ¡WWKU TWLIWTuW AyWc nWÈPuWY ¡WuW IWTuW¤WavW

©W²WWyWY NhrW ©WW¥Wc vWVh¥WvWyWW¥WZZÈ
¤WW©IT y¦WaM. A¥WRW¨WWR

©WhVTW£WZÚYyW AcyIWEyNTIc©W¥WWÈ
¥WZn¦W AWTh¡WY vWTYIc ©WY£WYAWBAc
AX¥WvW äWWV, A¤W¦W rWZPW©W¥WW AyWc
PY.ø.¨WuWMWTWyWc ¥WZn¦W AWTh¡WY
RäWWg¨¦WW Kc. nWÈPuWY AyWc TWLIY¦W
IWTuWh©WT ©WhVTW£WZÚYyWyWY Vv¦WW
wWB Vh¨WWyWY ¨WWvW ©WY£WYAWBAc
A¤W¦W rWZPW©W¥WW ©WW¥Wc ©WY£WYAWB
¥Wcø©NcN Ac.¨WW¦W. R¨WcyWY IhNg ©W¥W–W
TL½ ITc§WY rWWLgäWYN¥WWÈ ©¡WÖ RäWWg¨¦WZÈ
Kc. £WYø vWTS AW Ic©W¥WWÈ ¡Wh¡¦WZ§WT
X£W§PTyWW ¥WWX§WI T¥WuW ¡WNc§W AyWc
RäWTwW ¡WNc§Wc ¥WcXL©NlNc ©W¥W–W
§Wc¨WW¦Wc§WW XyW¨WcRyW¥WWÈ ¨WNWuWW ¨WcTY
yWWn¦WW Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc.
nWÈPuWY ¥WWNc nWc§WWC oWcoÄ W ¨WhT

©WhVTW£WZÚYyW AcymWEyNTIc©W¥WWÈ
©WYAWBPY ÿWB¥WyWY vW¡WW©WyWY
vW¥WW¥W nWaNvWY IPYAhyWY ¡WaTvWY ITY
Kc. ©WY£WYAWBAc ©W¥WoWk pWNyWWÿ¥WyWc
¨WuWg¨WvWW rWWLgäWYN¥WWÈ LuWW¨¦WZÈ KcIc
TWL©wWWyWyWW
ERc¡WZT,©WZnWcN
X¨W©vWWT¥WWÈ V¥WYR§WW§WW AyWc
©WhVTW£WZÚYyWyWY oWcoÄ W ©WXÿ¦W VvWY.
Lc ©wWWXyWI ¥WW£Wg§WyWW ¨Wc¡WWTY ¡WW©WcwWY
nWÈPuWY ¨W©Wa§WvWY VvWY. £WYø vWTS
©WhVTW£WZRYÊ yW wWhPW ©W¥W¦W ¥WWNc
Lc§W¥WWÈ LvWWÈ vWcyWc wWhPh SNIh ¡WP¦Wh VvWh.
wWhPW ©W¥W¦W £WWR L¦WWTc ©WhVTW£WZÚYyW
£WVWT AW¨¦Wh v¦WWTc vWcuWc nWÈPuWY
¨W©Wa§W¨WW ¥WWNc yW¨Wc©WTwWY £W¥WuWW ýcTc
IW¥WoWYTY äWÝ ITY RYxWY VvWY.
RTX¥W¦WWyW ©WhVTW£WZÚYyWc X©W§¨Wc©NT,
vWZ§W©WY
˜ý¡WXvW
AyWc
AWM¥WnWWyWyWW
©WV¦WhoWwWY
V¥WYR§WW§WWyWY Vv¦WW ITW¨WY VvWY.
Tc§Wh TWL©wWWyW vWTS

£WYø vWTS ©WhVTW£WZÚYyWc ERc¡WZT
¡WW©Wc nWyWyW Ev¡WWRyWyWWÈ ¥WhNWÈ ¥WWwWWÈ
oWuWWvWWÈ
AWT.Ic.¥WW£Wg§WyWW
¡WNuWY£WkxW©Wg AyWc ©WÈoW¥W
NcI©NWB§©WyWW ¥WWX§WI ¡WW©Wc ¥WhNY
nWÈPuWY ¥WWoWY VvWY. Lc £WWR £WÈyWc
TWLIY¦W ¨WoW xWTW¨WvWW Vh¨WWwWY
©wWWXyWI TWLIY¦W AWoWc¨WWyWhyWh
©WÈ¡WIe I¦Whg VvWh. Lc £WW£WvWc ©wWWXyWI
¡Wh§WY©W¥WwWIc ©WhVTW£WZÚYyW X¨WÜö
SXT¦WWR ¡WuW wWB VvWY.

©WY£WYAWCAc 16 ¡WhN§WW ¤WTYyWc 30,000 ¡WWyWWÈyWZÈ vWVh¥WvWyWW¥WZÈ ST¥WW¨¦WZÈ

¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTyWW T¥WuW ¡WNc§W AyWc RäWTwW
¡WNc§Wc ¨WNWuWW ¨WcTY yWWn¦WW

¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTyWW £WÈxWZAh T¥WuW ¡WNc§W AyWc RäWTwW ¡WNc§Wc
©WY£WYAWByWc ¥WcXL©NlcN ©W¥W–W AW¡Wc§WW 164yWW XyW¨WcRyW¥WWÈ vW¥WW¥W
¨WNWuWW ¨WcTY yWWn¦WW Kc. ©WhVTW£WZÚYyWyWW AcyIWEyNT £WWR ¡WuW
AX¥WvW äWWVc ¡Wh§WY©W óWTW vWcyWY ¡WW©Wc AcI IThPyWY nWÈPuWY ¥WWoWY
VvWY. vWc ©W¥W¦Wc AcI ¨WWvWrWYvW¥WWÈ AX¥WvW äWWVc T¥WuW ¡WNc§WyWc IéWZÈ
VvWÈZIc ©WhVTW£WZÚYyWc ø¨WvWW TVc¨WWyWW vW¥WW¥W óWT £WÈxW ITY RYxWWÈ
VvWWÈ. pWuWY £WxWY TWLIY¦W ATø VvWY. LcwWY vWcyWc ¡WaTh IT¨Wh
LÝTY VvWh. AL¦W ¡WNc§W AyWc ¦WäW¡WW§W óWTW AX¥WvW äWWVyWW
¨WrWcXN¦WW vWTYIc ITc§WY ¥WWoWuWYyWY ¨WYXP¦Wh Nc¡W vWc¥WuWc ©WY£WYAWCyWc
AW¡WY Kc. vWc¥WyWc ©WhVTW£WyWZÈ yWW¥W SW¦W»ToWyWW
Ic©W¥WWÈ AWTh¡WY vWTYIc §WnWW¨WW AX¥WvW äWWVc
IéWZÈ VvWZÈ.

¥WhRYyWZÈ ¥WiyW : AWLc XR§VY LäWc

©WhVTW£WZÚYyW Ic©W¥WWÈ oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV ©WW¥WcyWY ©WY£WYAWByWY

AL¦W ¡WT¥WWT, ©WÈvWTW¥W
äW¥WWg, ¨WY. Ac. TWOhPyWc
XyWRhgªW
©WY£WYAWBAc ¡WhvWWyWY vW¡WW©W¥WWÈ
AoWWE ¡WIPc§WW AL¦W ¡WT¥WWT,
©WÈvWTW¥W äW¥WWg AyWc ¨WY.Ac.
TWOhP XyWRhgªW Vh¨WWyWZÈ LuWW¨¦WZÈ
Kc. vWc¥WyWY ©WW¥Wc ¡WaTvWW ¡WZTW¨WW
yWVYÈ Vh¨WWwWY vWc¥WyWc ¥WZIvW
IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Vh¨WWyWZÈ
LuWW¨¦WZÈ Kc.
vWVh¥WvWyWW¥WZÈ §WCyWc LC TVc§WW ©WY£WYAWCyWW AXxWIWTYAh

©WhVTW£WZÚYyWyWY oWc¥W ¥WWNc ªWPʦWȯW

RTX¥W¦WWyW
©WhVTW£WZÚYyWyWZÈ
AcyIWEyNT IT¨WW ¥WWNc AX¥WvW äWWVc
A¤W¦W
rWZPW©W¥WW
AyWc
PY.ø.¨WuWMWTWyWc IéWZÈ VvWZ.È
©WhVTW£WZÚYyW A¤W¦W rWZPW©W¥WW ©WWwWc
¡WXTrW¦W¥WWÈ VvWh vWcwWY vWcyWc oWZLTWvW¥WWÈ
oWZyWcoWWT £WyWW¨W¨WW ¥WWNc AX¥WvW äWWV,
A¤W¦W rWZPW©W¥WW AyWc Ay¦WhAc
IW¨WvWÜÈ TrWY yW¨WTÈoW¡WZTW X¨W©vWWT¥WWÈ
¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PT ¡WT oWhUY£WWT ITY
v¦WWÈwWY nWÈPuWY EpWTW¨W¨WWyWZÈ IW¥W
©WhVTW£WZÚYyWyWc ©WhÄ¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È

vWcuWc ¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PT ¡WT oWhUY£WWT
I¦Whg VvWh. Lc ©W¥W¦Wc AX¥WvW äWWV AyWc
A¤W¦W rWZPW©W¥WWAc ¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTyWW
T¥WuW ¡WNc§W AyWc RäWTwW ¡WNc§W ¡WW©Wc
AcPY©WY( A¥WRW¨WWR XPX©NlIN £WcIÄ )yWW
rWcT¥WcyW AL¦W ¡WNc§Wc 90 §WWnWyWY
nWÈPuWY ¥WWoWY VvWY. Lc AX¥WvW äWWVyWW
IVc¨WWwWY ¥WWoW¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY AyWc
vWc ¡WcNc ¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTc vW£WßW¨WWT TYvWc
Ý.70 §WWnW rWaI¨¦WW ¡WuW VvWW. Lc
vW¡WW©W¥WWÈ £WWR¥WWÈ yW¨WTÈoW¡WZTW ¡Wh§WY©Wc
¡Wh¡¦WZ§WT X£W§PTyWW T¥WuW¤WWB ¡WNc§W
AyWc RäWTwW¤WWB ¡WNc§WyWc ¡WuW

©WhVTW£WZÚYyW ©WWwWc AWTh¡WY £WyWW¨WY
RB vW¡WW©W Ac.NY.Ac©W.yWc ©WhÄ¡WY VvWY
AyWc v¦WWÈ vW¡WW©W AWoWU ¨WxWY yW VvWY.
L¦WWTc ©W¥WoWk ˜ITuW vWc ©W¥W¦Wc ¥WuWY§WW§W
oWh©WT AyWc T¥WuW ¡WNc§WyWY R¹ä¥WyWY
RäWWg¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.
£§WW©N ©WWBN ýc¨WWyWh ¡WWÈXP¦WyWyWh PhU

yW¨Wc¥£WT 2005¥WWÈ ©WhVTW£WZÚYyW
vWcyWW X¥W¯W I§WY¥WZÚYyWyWc ¥WU¨WW ¥WWNc
¥Wx¦W˜RcäWwWY VdRTW£WWR L¨WW yWYI¬¦Wh
VvWh. £WYø vWTS oWZLTWvW AcNYAc©W
¡WuW ¥WW©Wg X©WÈwWcXNI (¡WhT£WÈRT)yWY
¡WW©WcwWY I¨Wh§WY©W IWT §WB

©WhVTW£WZÚYyWyWc ¡WIP¨WW ¥WWNc 21¥WY
yW¨Wc¥£WTyWW ThL TW¯Wc VdRTW£WWR
¡WVhÄrWY VvWY. RTX¥W¦WWyW TWLI¹¥WWT
¡WWÈXP¦WyW ¡WuW VdRTW£WWR ¡WVhÄr¦Wh VvWh.
v¦WWÈ vWcuWc IcN§WWI £§WW©N Ic©WyWWÈ ©wWUhyWY
vW¡WW©W ITY VvWY AyWc ¡WhvWc AhXSXäW¦W§W
NaT ¡WT Vh¨WWyWZÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È RTX¥W¦WWyW
21¥WYAc TW¯Wc ¡Wh§WY©Wc NÂPhUW oWW¥W
¡WW©Wc ©WhVTW£WZRYÊyW Lc §WIMTY¥WWÈ £WcOh
VvWh vWc §WIMTY ANIW¨WY VvWY.
Lc¥WWÈwWY vWc¥WuWc vWZ§W©WY ˜ý¡WXvWyWc
©Wi˜wW¥W yWYrWc EvWW¦Whg VvWh AyWc vWcyWc
Ay¦W ©wWUc §WB oW¦WW VvWW. Lc £WWR

oúVTWs¦W¥WȯWYyWY ©W¥WoWk
AX¥WvW äWWVyWc TWøyWW¥WZÈ IWÈP ¡WT XyWoWTWyWY VvWY
<VZÈ VWLT TVc¨WWyWh K¼È> vWc¨WZÈ §WcXnWvW XyW¨WcRyW XyWTwWgI

AW¡W¨WWyWY STL ¡WPäWc
¤WW©IT y¦WaM . oWWÈxWYyWoWT

©WY£WYAWCyWY rWWLgäWYN £WWR
oúVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWc V¨Wc
TWøyWW¥WZÈ AW¡W¨WWyWY STL ¡WPäWc.
oWZT¨Z WWTc vWc¥WuWc Ac¨WZÈ XyW¨WcRyW I¦WZf VvWZÈ
Ic, <VzÈZ ©WY£WYAWB ©W¥W–W äWZÿ¨WWTc AcI
¨WWo¦WW ¡WVc§WWÈ E¡WÅ©wWvW TVc¨WWyWh K¼>È
¡WTÈvWZ vWc¥WyWZÈ §WcXnWvW XyW¨WcRyW XyWTwWgI
©WWX£WvW wW¦WZÈ Kc. IWTuW Ic vWcAh
AW¡Wc§WW ©W¥W¦W¥WWÈ VWLT TVc¨WW¥WWÈ
XyWªSU oW¦WW Kc. ©WTIWT vWc¥WyWZÈ
TWøyWW¥WZÈ §WC äWIY yWwWY Ic ýVcT ITY

äWIY yWwWY. ©WY£WYAWBAc Lc rWWLgäWYN
TL½ ITY Kc vWc¥WWÈ TWs¦W oúV¥WȯWYyWc
AWTh¡WY vWTYIc RäWWg¨WW¦WW Kc. ýcIc
¥WhPY TW¯Wc AwW¨WW AW¨WvWYIW§Wc vWc¥WyWW
TWøyWW¥WWyWY ©¡WÖvWW IT¨WWyWY
©WTIWTyWc STL ¡WPäWc. ¥WZn¦W¥WȯWY
yWTcyÏ ¥WhRY oWhxWTWIWÈP ¡WKYyWWÈ
vWhSWyWh ¥WWNcyWY ScTvW¡WW©W ¥WWNc
TrWW¦Wc§WY ©¡WcXäW¦W§W By¨WcX©NoWcäWyW
NY¥W (©WYN) ©W¥W–W VWLT wW¦WW vWc
AoWWE vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZÈ Ic VZÈ IW¦WRWyWc
¥WWyW AW¡WZÈ K¼.È IW¦WRh IW¦WRWyWZÈ IW¥W ITc
Kc vWc¥WWÈ VZÈ ©WVIWT AW¡WY ©WYN ©W¥W–W

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

oúV AyWc IW¦WRW¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWY
©WÈ¡WauWg IW¨WvWTW¥WWÈ ©WvWvW XyWoWTWyWY
E¡WÅ©wWvW wW¨WWyWh K¼.È vWc¥WuWc Lc XR¨W©W VvWY. AX¥WvW äWWVc TWLIY¦W
AyWc Lc ©W¥W¦W AW¡¦Wh VvWh vWc XR¨W©Wc AyWc BrKWäWÅmvWyWc IWTuWc ©WhVTW£WZÚYyWyWc
©W¥W¦Wc vWcAh E¡WÅ©wWvW TéWW VvWW. AcyIWEyNT¥WWÈ OWT IT¨WW ¥WWNc A¤W¦W
AcN§WZÈ L yWVÃ, ©WWPW yW¨W I§WWI
©WZxWYyWh ©WYNyWc ¥WWo¦WW ¥WZL£WyWh ©W¥W¦W
¡WuW AW¡¦Wh VvWh. ýc vWc¥WyWc AoWWEwWY
˜êh²WTY ýcCvWY VvWY vWh AWN§WW
£WxWW XR¨W©W ©WZxWY Ic¥W ¥WWoWuWY yW ITY.
©W¥Wy©W ¡WKY VWLT wW¨WWyWZÈ IVYyWc
¨WIY§WyWc ¥WhI§WY vWc¥WuWc AWoWhvWTW
ý¥WYyW §Wc¨WWyWZÈ Ic¥W yWßY I¦WZf vWc¨WW
©W¨WW§Wh nWZR ©WY£WYAWByWW
vW¡WW©WyWYäW AhXS©WThyWc ¡WuW ¥WaÈM¨WY

rWZPW©W¥WW AyWc PY.ø. ¨WuWMWTWyWc
©Wh¡WWTY AW¡WY VvWY. £WYø vWTS
©W¥WoWk Ic©W¥WWÈ AcyW.Ic. A¥WYyW
AcNYAc©WyWh ¤WWoW yWVÃ Vh¨WW KvWWÈ
¡WuW ©WvWvW VWLT TéWh VvWh, vWc¥WL
A¥WYyW ©WvWvW AX¥WvW äWWVyWW
¥Wh£WWB§W ©WÈ¡WIe¥WWÈ VvWh.

AX¥WvW äWWVc m¦WWTc-IhyWY ©WWwWc, IcN§WY ¨WWvW ITY VvWY

©WWcVTW£WZÚYyWyWW £WWcoW©W AcyIWEyNT¥WWÈ
©WY£WYAWBAc oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWc
¥WZn¦W IW¨WvWTWnWWcT ¡WdIYyWW AcI AWTWc¡WY
vWTYIc RäWWg¨WY RYxWW £WWR AX¥WvW äWWVyWY
©WÈPWc¨WuWY vWZ§W©WY ˜ý¡WXvWyWW £WWcoW©W
AcyIWEyNT AyWc vWc ¡WKY vW¡WW©WyWc
˜¤WWX¨WvW IT¨WW¥WWÈ ¡WuW ˜IWäW¥WWÈ AW¨Wc
vWc¨WY AWäWÈIW Kc. ©Wa¯WWcyWW LuWW¨¦WW
AyWZ©WWT vWZ§W©WY ˜ý¡WXvWyWW
AcyIWEyNT ¡WVc§WWÈ AyWc vWc ¡WKY AX¥WvW
äWWVc PY. ø. ¨WuWMWTW ©WWwWc 4 ¨WWT
AyWc Ay¦W AWTWc¡WY TWLI¹¥WWT ¡WWÈXP¦WyW
©WWwWc 8 ¨WWT ¨WWvWrWYvW ITY VvWY.
£WYø £WWL¼ Ac¨WY ¡WuW VIYIvW
˜IWäW¥WWÈ AW¨WY Kc Ic ©WWcVTW£WZÚYyW

AcyIWEyNT ©W¥W¦Wc AcNYAc©WyWW
vWvIW§WYyW PYAWBø PY. ø.
¨WuWMWTWyWc ©WWcVTW£WZÚYyWyWW ©WWoWTYvW
vWZ§W©WY ˜ý¡WXvWyWc AcyIWEyNT¥WWÈ OWT
¥WWT¨WW ¥WWNc L 15¥WY XP©Wc¥£WT,
2006yWW TWcL ¥WZIW¦WW VvWW.
©WW¥WWy¦W¡WuWc £WR§WY £WWR wWWcPW ©W¥W¦W
¡WKY AXxWIWTYAWc yW¨WY Lo¦WWAc
VWLT wWvWW VWc¦W Kc ¡WTÈvWZ ¨WuWMWTW
16¥WY XP©Wc¥£WTc L yW¨WY AWcXS©W¥WWÈ
VWLT wWC oW¦WW VvWW.

vWWTYnW
20-12-06
21-12-06
22-12-06
23-12-06
24-12-06
24-12-06
25-12-06
25-12-06
25-12-06
26-12-06
27-12-06
30-12-06
31-12-06
31-12-06

IWcyWY ©WWwWc
¨WuWMWTW
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLI¹¥WWT
TWLIZ¥WWT
¨WuWMWTW
¨WuWMWTW
¨WuWMWTW

IcN§WW ¨WWo¦Wc
©WWÈLc 7:42
©WWÈLc 6:01
©WWÈLc 6:46
©WWÈLc 5:19
©WWÈLc 7:58
TW¯Wc 9:19
TW¯Wc 8:51
£W¡WWcTc 2:36
TW¯Wc 9:00
©WWÈLc 7:17
£W¡WWcTc 12:50
TW¯Wc 8:40
©WWÈLc 5:03
TW¯Wc 10:16 X¥WXyWNc

IcN§WW ©W¥W¦W ©WZxWY
33 ©WcIyP
81 ©WcIyP
22 ©WcIyP
133 ©WcIyP
66 ©WcIyP
21 ©WcIyP
23 ©WcIyP
18 ©WcIyP
42 ©WcIyP
178 ©WcIyP
79 ©WcIyP
25 ©WcIyP
10 ©WcIyP
34 ©WcIyP

vWZ§W©WYTW¥WyWc £Wh§WW¨¦Wh VvWh AyWc
¨WuWMWTW ¡WW©Wc §WB LB ©WhVWT£WZÚYyWyWc
§WW¨WY AW¡W¨WW vWcyWc IéWZÈ VvWZ.È vWc¥WuWc vWc
©W¥W¦Wc vWcyWc IV¦WZÈ VvWÈZ Ic vWcAh ©WhVTW£WyWc
¡WIPYyWc Lc§W¥WWÈ ¥WhI§WY AW¡WäWc. vWc
E¡WTWÈvW A¤W¦W rWZPW©W¥WWAc
©WhVTW£WZÚYyWyWW ¤WWB Ý£WW£WZÚYyWyWc
©WZ˜Y¥W IhNe¥WWÈ ITc§WY TYN ¡WTvW nWcrÄ WY
§Wc¨WW ¥WWNc ¡WrWW©W §WWnWyWY AhST ITY
VvWY. ýcIc vWc yWVYÈ ¥WWyWvWW AX¥WvW
äWWVyWW yWW¥Wc vWcyWc xW¥WIY AW¡WY VvWY Ic
vWc¥WyWW ¡W–WyWY L ©WTIWT ¥Wx¦W˜RcäW¥WWÈ
Kc vW¥WyWc v¦WWÈ ¡WvWW¨WY RBäWZ.È

AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§Wc rWWLgäWYN¥WWÈ AWxWWT¤WavW ¡WZTW¨WW vWTYIc ¥WZIW¦Wc§WW ¥WZÚW
©WY£WYAWByWc AW¡Wc§WW B§Wh§W¥WWÈ Ii©WT£WYyWY Vv¦WWyWW ¡WZTW¨WWÝ¡Wc AcyW.¨WY.
rWiVWuWyWZÈ ¥Wh£WWB§W yWcN¨WIe ¥WV²¨WyWZÈ ©WWX£WvW wW¦WZÈ
¡W¯W¥WWÈ äWZÈ Kc?

B§Wh§W nWWvWc Ii©WT£WYyWY §WWäWyWc ©WUoWW¨W¨WW ¥WWNc vW¥WW¥W AXxWIWTYAh v¦WWÈ
¡WVhÄr¦WW VvWW. ¨WuWMWTWAc vW¥WW¥W AXxWIWTYAhyWc B§Wh§W LvWWÈ ¡Wa¨Wcg ¡WhvWWyWW
¥Wh£WWB§W ShyW £WÈxW IT¨WW ¥WWNc ©WarWyWW AW¡WY VvWY. ¥WW¯W §WWIPWyWY NlI
§WByWc LvWWÈ AcyW.¨WY.rWiVWuWyWc AW ©WarWyWW AW¡W¨WWyWY TVY oWB VvWY. vWcyWh
¥Wh£WWB§W ShyW rWW§WZ VvWh. LcyWc IWTuWc vWcyWZÈ §WhIcäWyW B§Wh§W nWWvWc ¥W¬¦WZÈ
VvWZÈ. vWcyWc v¦WWÈ oW¦WW ¡WKY nW£WT ¡WPY Ic IhB ¥WXV§WWyWY Vv¦WW ITY
§WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc. vWc ¡WVc§WWÈ ©W¥WoWk £WW£WvWyWY vWcyWc ýuWIWTY yW VvWY. AW
RTX¥W¦WWyW A¥WYyWc AX¥WvW äWWV ©WWwWc 25 ¨WnWvW ¨WWvWrWYvW ITY VvWY.

¤WW©IT y¦WaM. oWWÈxWYyWoWT

15¥WY XP©Wc¥£WT 2006yWW TWcL £WR§WY wWC AyWc 16¥WYAcc ¨WuWMWTWAc £WWcPeTTcyLyWWc rWWLg ©WȤWWUY §WYxWWc VvWWc

¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

¡WZyW: £W©W ¡WW©Wc AW¨WYyWc ¡Wh§WY©Wc oWcTIW¦WRc©WT TYvWc oWhÄxWY TnWW¦Wh VvWh.
©WhVTW£WZÚYyWyWc yWYrWc EvWW¦Whg VvWh. vWcwWY ©WhVTW£WZRYÊyWyWc A¥WRW¨WWR §WW¨¦WW £WWR
Ii©WT£WY ¡WuW yWYrWc FvWTYoWB VvWY. AVe¥W SW¥Wg¥WWÈ TWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦WWc VvWWc.
A¥WRW¨WWR¥WWÈ Ic¨WY TYvWc TrWW¦WZÈ
Lc £WWR 26¥WY yW¨Wc¥£WTc ©WhVTW£WZÚYyWyWZÈ
AcyIWEyNTyWZÈ IW¨WvWTZÈ
AcyIWEyNT ITW¦WZÈ VvWZ.È L¦WWÈ ¡Wh§WY©W
¨W§W©WWPwWY vWZ§W©WY ˜ý¡WXvWyWc Ihy©Nc£W§W AL¦W¡WW§W ¦WWR¨WyWW ¤WWB
I¨Wh§WY©W IWT¥WWÈ £Wc©WWPY RYxWh VvWh AyWc äWhIvWX©WÈVyWY ¥WhNT©WWBI§W §WW¨WYyWc
Ii©WT vWwWW ©WhVTW£WZÚYyWyWc ©WZ¥Wh IWT¥WWÈ £WyWW¨W¨WWUW ©wWUc S©WWPB ¡WPY Vh¨WWyWZÈ
£Wc©WWPY A¥WRW¨WWR §WW¨¦WW VvWW. RäWWg¨¦WZÈ VvWZ.È £WYø vWTS Ii©WTyWc
vWZ§W©WYyWc v¦WWÈwWY TWL©wWWyW ERc¡WZT §WB ©WhVTW£WZÚYyWyWW AcyIWEyNT £WWR XRäWW
L¨WW¦Wh VvWh v¦WWÈ ¤WY§W¨WWPW SW¥Wg¥WWÈ §WB oW¦WW VvWW. L¦WWÈ vWcyWY Vv¦WW
¡Wh§WY©W¥WwWI¥WWÈ ¡WWÈrW XR¨W©W £WWR vWcyWY ITY vWcyWc B§Wh§W §WB oW¦WW VvWW. A¤W¦W
xWT¡WIP £WvWW¨WY VvWY. ¡WWÈrW XR¨W©W vWcyWc rWZPW©W¥WWAc yW¨Wc¥£WT 2005¥WWÈ

©WhVTW£WZÚYyW ©WWwWc ¯WYø ¨¦WÅmvW vWZ§W©WY ˜ý¡WXvW VvWh

¨WuWMWTWyWY £WWcPeTTcyL¥WWÈ £WR§WY ¡WuW IW¨WvWTWyWW ¤WWoWÝ¡Wc...?
ªWPʦWȯW

vW©W¨WYT ¤WW©IT

vW¡WW©WyWW ¥WZÚc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYAc ¥WiyW xWWTuW ITY §WYxWZÈ Kc. ©WTIWTyWW
˜¨WmvWW ¥WȯWY ¡WuW TWøyWW¥WW AÈoWc Vø IhC ShP ¡WWPvWW yWwWY. RTX¥W¦WWyW
¥WhRY äWXyW¨WWTc yW¨WY XR§VY LC TéWW Kc. ¨WPW˜xWWyW Ph. ¥WyW¥WhVyW»©WpWc
£Wh§WW¨Wc§WY yWcäWyW§W Pc¨W§W¡W¥WcyN IWEÅy©W§WyWY £WcOI¥WWÈ ¥WZn¦W¥WȯWY VWLTY
AW¡W¨WWyWW Kc. vWcAh XR§VY¥WWÈ ©W¥W¦W ¥WUäWc vWh TWÖlY¦W yWcvWWAhyWc ¡WuW ¥WUäWc.
26¥WY L¼§WWCwWY äWÝ wWC TVc§WW ©WÈ©WRyWW rWh¥WW©WZ ©W¯W¥WWÈ X¨W¡W–WyWW
¥WhÄpW¨WWTYyWW ¥WZÚW ©WW¥Wc oWZLTWvW¥WWÈ F¤WY wW¦Wc§WY ¡WXTÅ©wWXvWyWZÈ ¦WZ¡WYAc ©WTIWTyWc
VXwW¦WWT ¥WUY oW¦WZÈ Kc. oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV ©WW¥Wc ©WY£WYAWB
IW¦Wg¨WWVY, vWc¥WyWc ¨WhyNcP ýVcT IT¨WW ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW vWc¥WL vWc¥WyWY yWdXvWIvWWyWW
¥WZÚc ¥WWK§WWÈ xWh¨WW¦W vWc¨WY äWm¦WvWW Kc. AX¥WvW äWWVyWW TWøyWW¥WW AÈoWc Vø
¡WuW ©W©¡Wcy©W Kc. TWs¦W ©WTIWT vWTSwWY IhC ¥WȯWY Ic ©W²WWvWȯW £Wh§W¨WW vWd¦WWT
yWwWY, ¡WTÈvWZ ¥WUvWY ¥WWXVvWY ˜¥WWuWc ýc TWøyWW¥WZÈ AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Vh¦W vWh
vWc¥WyWW TWøyWW¥WWyWh XyWuWg¦W TWs¦W¡WW§W Ph. I¥W§WWAc IT¨WWyWh Kc
oWbVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWW TWøyWW¥WWyWY Ai¡WrWWXTIvWW V¨Wc £WWIY TVc Kc.
AWLc ¥WhPY TW¯Wc Ic AW¨WvWYIW§W ©WZxWY¥WWÈ TWøyWW¥WWyWY Å©wWXvW ©¡WÖ wWC LäWc.

£WWR¥WWÈ vWc¥WuWc Tý ¡WT oW¦Wc§WW
£WyWW©WIWÈOW
Ac©WAWcøyWW
¡WYAc©WAWB AWXäWªW ¡WÈPÛWyWc ¡WWcvWWyWW
AWT. AWT. ©Wc§WyWW ¥WWuW©WWc óWTW
vWcPW¨¦WW VvWW AyWc VW§W¥WWÈ Lc§W¥WWÈ
TVc§WW £WyWW©WIWÈOWyWW vWvIW§WYyW
Ac©W¡WY X¨W¡WZ§W AoWk¨WW§W ©WWwWc ¥WUYyWc
vWZ§W©WY AcyIWEyNTyWWc vWnvWWc oWWcO¨¦WWc
VvWWc, vWc ýcvWWÈ vWc¥WWÈ TWLIY¦W
©WÈPWc¨WuWYyWY ©¡WÖ oWÈxW AW¨WvWY VvWY,
vWc¨WZÈ ©WYAWBPY ÿWB¥WyWWÈ ©Wa¯WWcyWZÈ ¥WWyW¨WZÈ
Kc. V¨Wc s¦WWTc ©WY£WYAWBAc
©WWcVTW£WZÚYyW äWcnWyWW AcyIWEyNT¥WWÈ
AX¥WvW äWWVyWc RäWWg¨WY RYxWW Kc v¦WWTc
vWZ§W©WY AcyIWEyNT AW rWIrWWTY Ic©W ©WWwWc
©WÈIUW¦Wc§WWc Kc Ic yWVÃ vWc £WW£WvWc vWc¥WuWc
vW¡WW©WyWWÈ rWÿWc oWXvW¥WWyW I¦WWf Kc.

©WY£WYAWB óWTW oúVTWs¦W¥WȯWY
AX¥WvW äWWVyWc ¡WaK¡WTK ¥WWNc
£Wh§WW¨W¨WW £Wc ¨WWT ©W¥Wy©W ¡WWO¨WW¦WW
¡WKY äWZÿ¨WWTc vWc¥WyWW ¨WIY§W X¥WvWcäW
A¥WYyW ©WY£WYAWB IrWcTYAc VWLT
wW¦WW VvWW AyWc vWc¥WuWc AcI ¡W¯W ©WZ¡WTvW
I¦Whg VvWh. Lc¥WWÈ AX¥WvW äWWVc
˜êh²WTYyWY ¥WWoWuWY AyWc ©WÈ¡WauWg
©WVIWT AW¡W¨WWyWY nWWvWTY AW¡WY
VvWY.
AW ¡W¯W¥WWÈ §WnWW¦WZÈ VvWZÈ Ic
©WY£WYAWBAc Lc ©W¥Wy©W ¡WWO¨¦WW v¦WWTc
vWcAh VWLT yW VvWW. AW E¡WTWÈvW
©WhVTW£WZÚYyW AcyIWEyNT Ic©W ¡WWÈrW
¨WªWg L½yWh Vh¨WWwWY vWc¥WyWc vWc ©WÈR¤WgyWY vW¥WW¥W
£WW£WvWhyWY ýuW yWwWY. vWcAh AW
Ic©WyWY vW¡WW©W¥WWÈ ©WÈ¡WauWg ©WV¦WhoW
AW¡W¨WW ¥WWoWc Kc AcN§Wc ýc vWc¥WyWc
©WY£WYAWB óWTW ¡WaKWyWWTW ˜êhyWY
AoWWEwWY ýuW Vh¦W vWh vWcAh vWcyWY
X¨WoWvWh ¥WcU¨WYyWc vWcyWW ¦Who¦W L¨WW£W
AW¡WY äWIc. AW ¥WWNc vWc¥WuWc vWc¥WyWc
¨WIY§W vWTYIc X¥WvWcäW A¥WYyWyWc
AhwWhTWBÍP I¦WWg Kc AyWc vWc¥WyWW
óWTW AW ¡W¯W ¥WhI§WW¨¦Wh Kc. ýc vWc¥WyWc
©WY£WYAWB óWTW ¡WaKWyWWTW ˜êhyWY
X¨WoWvWh A¡WWäWc vWh vWcAh nWWvWTY AW¡Wc
Kc Ic vWcAh ©WY£WYAWByWc vW¡WW©W¥WWÈ
©WÈ¡WauWg ©WVIWT AW¡WäWc.

©WhVTW£WZÚYyW ©WWwWc £W©W¥WWÈ ¯WYø ¨¦WXIvW IhuW VvWY vWcyWY oWZ§WwWY
©WY£WYAWBAc EIc§WY Kc. Lc¥WWÈ vWZ§W©WY ˜ý¡WXvW AW Ic©WyWh ¥WV²¨WyWh
yWLTc ýcyWWT ©WW–WY Vh¨WWyWZÈ ©¡WÖ wW¦WZÈ Kc. vWZ§W©WYyWc A¤W¦W
rWZPW©W¥WWAc £Wh§WW¨WYyWc ©WhVTW£WZÚYyWyWc §WB AW¨W¨WW LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ.
VdRTW£WWR LvWY £W©W¥WWÈwWY ¡WWÈXP¦WyWc ©WiwWY ¡WVc§WW vWZ§W©WYyWc yWYrWc
EvWWTY RaT §WB oW¦WW VvWW AyWc ¡WTvW AW¨WY ©WhVTW£WZÚYyWyWc
£W©W¥WWÈwWY yWYrWc EvWWTvWWÈ vWcyWY ¡WvyWY Ii©WT£WY ¡WuW yWYrWc FvWTY VvWY
vWcyWc ¡WTvW £Wc©WY L¨WWyWZÈ LuWW¨WW¦WZÈ v¦WWTc vWcuWc ¡WhvWWyWW ¡WXvW X©W¨WW¦W
yWXV L¨WW IVcvWWÈ vWcyWc ¡WuW ©WWwWc §WYxWY VvWY. yW¨W©WWTYwWY vWZ§W©WYyWc
m¨Wh§WY©W IWT¥WWÈ ER¦W¡WZT ¥WhI§WY Rc¨WW¦Wh VvWh AyWc ¡WWÈrW XR¨W©W
oWcTIW¦WRc©WT ANIW¦WvW £WWR vWcyWY pWT¡WIP RäWWg¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.
AW¥W ©WhVTW£WZÚYyW AyWc Ii©WT£WY ©WWwWc vWZ§W©WY ˜ý¡WXvW ¯WYø
¨¦WXIvW Vh¨WWyWZÈ ©¡WÖ ©WY£WYAWB Ac LuWW¨¦WZÈ Kc.

Ii©WT£WYyWWÈ VWPIWÈ ¡WuW ¤WÝrW yW¥WgRW yWRY¥WWÈ ¨WVW¨WY RYxWWÈ
B§Wh§W nWWvWc Ii©WT£WYyWY Vv¦WW £WWR vWcyWWÈ VWPIWÈ ¡WuW yW¥WgRW yWRY¥WWÈ
¡WxWTW¨WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ VvWWÈ. ¨WuWMWTWAc rWi£Wc vWwWW AcyW.¨WY.rWiVWuWyWc
©WarWyWW AW¡WY VvWY Ic Ii©WT£WYyWY Vv¦WW £WWR ¨WxWc§WW AX©wWAh ¤WÝrW
LB yW¥WgRW yWRY¥WWÈ ¡WxWTW¨WY Rc¨WW LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWÈZ. £WÈyWc
AWTh¡WYAhAc v¦WWÈ ¡WZTW¨WWyWh yWWäW I¦Whg VvWh. ©WYAWBPY ÿWB¥W £WkWyrW
vWcyWW AX©wWAhyWc äWhxWvWW wWWIY oWB VvWY.

VL¼ AyWcI IPYAh nWaNY TVY Vh¦W vWc¥W LuWW¦W Kc
©WhVTW£WZÚYyW AcyIWEyNT Ic©W¥WWÈ ©WY£WYAWB Ac ITc§WY rWWLgäWYN¥WWÈ
VL¼ ¡WuW IcN§WYI IPYAh nWaNc Kc. TWL©wWWyW¥WWÈ £Wc ¥WWB»yWoW
EàhoW¡WXvWAh ¡WW©Wc nWÈPuWY ¥WWo¦WW £WWR vWc¥WuWc TWLIY¦W ¨¦WÅmvWyWh
©WÈ¡WIg I¦Whg VvWh. vWc IhuW Kc vWcyWh IhC L E§§WcnW VL¼ rWWLgäWYN¥WWÈ
wW¦Wh yWwWY. vWc E¡WTWÈvW ©WhVTW£WZÚYyWyWY Vv¦WW AcyIWEyNT ©wWUc wWC
Ic Ay¦W ©wWUc Ic ¡WKY IC TYvWc wWC vWc RäWWg¨WW¦WZÈ yWwWY. vWc L TYvWc
Ii©WT£WYyWY Vv¦WW IhuWc AyWc Ic¨WY TYvWc ITY vWc ¡WuW RäWWg¨W¨WW¥WWÈ
AW¨¦WZÈ yWwWY. AW¥W Vv¦WWyWY XwW¦WTYyWc §WoWvWY ¥WV²¨WyWY £WW£WvWhyWY
VIYIvW ©WY£WYAWBAc AW ¡WZT¨WuWY rWWLgäWYN¥WWÈ RäWWg¨WY yWwWY.

web www.divyabhaskar.com

I

A¥WRW¨WWR

˜ê ©WY£WYAWByWY rWWLgäWYN £WWR ©WhVTW£WIWÈP¥WWÈ S©WW¦Wc§WW AX¥WvW äWWV Ic¨WY TYvWc EoWTY äWIäWc

MP¡WY ©Wa¦WhgR¦W

45 ¨WªW¿¦W AX¥WvW äWWV rWWT ¨WnWvW xWWTW©W¤¦W vWTYIc rWaÈNW¦WW,
TWs¦WyWW oúV TWs¦W¥WȯWY £Wy¦WW AyWc vWcAh ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ
¥WhRYyWW ©WiwWY XyWINyWW AyWc ©WiwWY äWÅmvWäWWUY TWLyWcvWW Vh¨WWyWZÈ
¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. xWa¥WIcvWZyWY Lc¥W AWoWU
¨WxWvWY vWc¥WyWY TWLIY¦W IWTXIR¿ ¡WT ©WhVTW£WZÚYyW
AcyIWEyNT Ic©WyWZÈ oWkVuW §WWoWY oW¦WZÈ Kc.
AW ©WWwWc vWc¥WyWW TWLIY¦W ¤WX¨Wª¦W AÈoWc ¡WuW
AyWcI ˜êh F¤WW wWC TéWW Kc.

¥Wx¦WWVÊyWc oWkVuW
oWcÄoW©NT ©WhVTW£WZÚYyW AyWc
vWcyWY ¡WvyWY Ii©WT£WYyWc 2005¥WWÈ ¡Wh§WY©W óWTW
yWI§WY AcyIWEyNT¥WWÈ ¥WWTY yWWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ.
ARW§WvWyWW AWRcäWyWW ¡WoW§Wc AW ¨WªWcg ýy¦WZAWTY¥WWÈ
©WY£WYAWCyWc vW¡WW©W ©WhÄ¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY.
©WY£WYAWCAc AWTh¡W §WoWW¨¦Wh Kc Ic AX¥WvW
äWWVyWW CäWWTc yWI§WY
AcyIWEyNTyWZÈ yWWNI TrWW¦WZÈ VvWZÈ.

ShyW ¡WT ¨WWvW I¦WWgyWW ¡WZTW¨WW

TWLIY¦W IWTXIR¿

¥Wh£WWC§W ShyW TcIhPgyWW AWxWWTc ©WY£WYAWCyWc
ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZÈ Ic AcyIWEyNT¥WWÈ ©WW¥Wc§W
¨WXT× ¡Wh§WY©W AXxWIWTY pWNyWW RTX¥W¦WWyW
vWcyWY ¡WVc§WW AyWc vWcyWY vWZTÈvW £WWR AX¥WvW
äWWVyWW ShyW ¡WT ©WvWvW ©WÈ¡WIe¥WWÈ VvWW.

AX¥WvW äWWV ©WTnWcL¥WWÈ rWWT ¨WnWvW xWWTW©W¤¦W vWTYIc rWaÈNWC
AW¨¦WW Kc. 2002¥WWÈ s¦WWTc ¤WWL¡Wc yWTcyÏ ¥WhRYyWW yWcvúv¨W¥WWÈ
TWs¦WyWY 182¥WWÈwWY 126 £WcOIh ¡WT X¨WL¦W ¥WcU¨¦Wh v¦WWTc ©WiwWY
¨WxWWTc (1.58 §WWnW) ¨WhNwWY øvW¨WWyWh TcIhPe £WyWW¨¦Wh VvWh.

TWLIY¦W ©WST

rWWTyWWÈ XyW¨WcRyW §Wc¨WW¦WWÈ ¡WZTW¨WW ©WWwWc rWcPWÈ

£WW¦WhIc¥Wc©NlY¥WWÈ £WY.Ac©W©WY. I¦WWg
£WWR vWc¥WuWc AXnW§W ¤WWTvWY¦W
X¨WàWwW¿ ¡WXTªWR óWTW ¤WWL¡W¥WWÈ
˜¨WcäW ¥WcU¨¦Wh. ¥WWrWg¥WWÈ vWc¥WyWc
¤WWL¡WyWY TWÖlY¦W IWTh£WWTY¥WWÈ
X¨WäWcªW AW¥WÈX¯WvW ©W¤¦W £WyWW¨WW¦WW
VvWW. oWZLTWvW ©NcN rWc©W
Ac©WhX©WAcäWyWyWW vWcAh Ax¦W–W Kc
AyWc oWZLTWvW TWs¦W XÿIcN
Ac©WhX©WAcäWyWyWW E¡WWx¦W–W Kc
s¦WWTc yWTcyÏ ¥WhRY Ax¦W–W Kc.

©WY£WYAWBAc rWWT §WhIhyWW
¥WcXL©NlcN ©W¥W–WyWW 164
VcOUyWWÈ XyW¨WcRyW §WYxWWÈ VvWWÈ.
Lc¥WWÈ ¥WV²¨WyWW ©WW–WY vWTYIc
¡WNc§W£WÈxWZAh Kc. Lc¥WWÈ T¥WuW
¡WNc§W, RäWTwW ¡WNc§WyWh ©W¥WW¨WcäW
wWW¦W Kc. vWc E¡WTWÈvW Ay¦W £Wc
¡Wh§WY©W I¥WgrWWTYAhyWh
©W¥WW¨WcäW wWW¦W Kc. Lc ¥WV²¨WyWW
¡WZTW¨WW vWTYIc ©WY£WYAWBAc
RäWWg¨¦WW Kc.

rWWLgäWYN¥WWÈ äWWVyWY ©WWwWc
A¥WRW¨WWR XPX©NlmN Ih-Ah
£WcÈIyWW rWcT¥WcyW AL¦W ¡WNc§W
vWwWW ¦WäW¡WW§W rWZPW©W¥WWyWc ¡WuW
AWTh¡WY vWTYIc RäWWg¨¦WW VvWW.
AL¦W ¡WNc§W vWwWW ¦WäW¡WW§W
X¨WÜö AW ©W¥WoWk ¡WITuW¥WWÈ
¡WZTW¨WW ©WWwWc KcPKWP ITY vWwWW
vWcyWc yWWäW IT¨WWyWh AyWc
©WW–WYAhyWc xWWIxW¥WIY ¡WuW
AW¡WY Vh¨WWyWh E§§WcnW Kc.

©¨WLyWh ¤WaoW¤Wg¥WWÈ
oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWW
A¥WRW¨WWRyWW yWWTuW¡WZTW
X¨W©vWWT¥WWÈ AW¨Wc§WW
XyW¨WW©W©wWWyWc TVcvWWÈ vWc¥WyWWÈ
£WVcyW, ¤WWuWcL AyWc ©WZT–WW
I¥WgrWWTY ¡WuW ¤WaoW¤Wg¥WWÈ LvWWÈ
TéWWÈ Kc. oWZTZ¨WWTc ©WY£WYAWByWW
AXxWIWTYAhyWY AcI NY¥W
AX¥WvW äWWVyWW pWTc ¡WVhÄr¦WW
v¦WWTc ¡WuW pWTyWW RT¨WWLc vWWUZÈ
VvWZÈ.

NcIcRWThyWc ANIW¨WW¦WW ¨WhTÈN §Wc¨WW ATø
AX¥WvW äWWV ©WY£WYAWByWY
IrWcTYAc AW¨W¨WWyWW Kc vWc¨WW
¨WVcvWW wW¦Wc§WW ©WÈRcäWW ¡WKY
vWc¥WyWW NcIcRWThyWWÈ NhUWÈ
oWWÈxWYyWoWT F¥WNY ¡WPÛWÈ
VvWWÈ ¡WTÈvWZ XI§§Wc£WÈxWY¥WWÈ
ScT¨WW¦Wc§WY AW IrWcTYyWY
yWøI LvWWÈ vWc¥WyWc ANIW¨WY
Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. RhTPW
£WWÈxWYyWc IrWcTYyWc ¡Wh§WY©Wc
IhPeyW ITY VvWY.

©WY£WYAWB ©W¥W–W VWLT yWVÃ
TVc§WW AX¥WvW äWWV, AL¦W
¡WNc§W AyWc ¦WäW¡WW§W ©WW¥Wc
yWhyW£Wc§Wc£W§W ¨WhTÈN ¥WcU¨W¨WW
¨WhTÈN ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc
©WY£WYAWBAc ©¡WcXäW¦W§W
©WY£WYAWB ¥WcXL©NlcN ©W¥W–W
ATø ITY Kc. ýc Ic ¥WhPY
©WWÈLc ATø ITY Vh¨WWwWY vWcyWY
©WZyWW¨WuWY ©Wh¥W¨WWTc VWwW xWTW¦W
vWc¨WY äWm¦WvWW Kc.

AWoWhvWTW ý¥WYyWATø IhNcg SoWW¨WY CBIyWW ©W¥Wy©W yWWNI ©W¥WWyW : ¤WWL¡W

AX¥WvW äWWV ©WW¥Wc IC
I§W¥Wh §WoWW¨WY Kc vWc
©¡WÖ wWvWZÈ yWwWY : IhNe
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

©WY£WYAWB ©W¥W–W ©WhVTW£WZÚYyW
AcyIWEyNTIc©WyWY vW¡WW©W¥WWÈ VWLT
yW TVY oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVc
EvWW¨WUc ITc§WY AWoWhvWTW
ý¥WYyWATø ©WY£WYAWByWW nWW©W
LL ø. Ic. E¡WWx¦WW¦Wc SoWW¨WY RYxWY
VvWY. AW¥W AX¥WvW äWWVyWW xWT¡WIP
NWU¨WWyWW ˜¦WW©Wh XyWªSU TéWW
VvWW.

¤WWTc E²WcLyWW¤W¦WWg ¨WWvWW¨WTuW
¨WrrWc äWZÿ¨WWTc AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§W
X¥WvWcäW A¥WYyW AyWc ©WÈL¦W OßT
X¥WTMW¡WZT oWkW¥¦W IhNg ©WÈI¹§W¥WWÈ
AW¨Wc§WY ©WY£WYAWByWY nWW©W IhNg¥WWÈ
AX¥WvW äWWVyWY xWT¡WIP ThI¨WWyWY
¥WWoWuWY ©WWwWc AWoWhvWTW
ý¥WYyWATø ITY VvWY. ATøyWY
©WZyWW¨WuWY ¨WnWvWc y¦WW¦WWxWYäWc
¡W¯WIWThyWc RaT TWn¦WW VvWW.AW
ATøyWY ©WZyWW¨WuWY ¥WWNc ¥WZRvW
¡WP¨WWyWW ©WÈýcoWh F¤WW wWvWWÈ
äWWVyWW AcPʨWhIcNc ¥WZRvWyWY vWWTYnW
©WZxWY xWT¡WIP yW wW¨WY ýcCAc vWc¨WY X¨WyWÈvWY
ITY VvWY. AcPʨWhIcNc ©WZyWW¨WuWY¥WWÈ

Ac¨WY ¡WuW TLaAWvW ITY VvWY Ic
AX¥WvW äWWVyWY AW Ic©W¥WWÈ IhC
©WÈPh¨WuWY yWwWY.
y¦WW¦WWxWYäWc A¨W§WhIyW I¦WZf VvWZÈ
Ic ý¥WYyWATø¥WWÈ I¦WW oWZyWW¥WWÈ
AX¥WvW äWWVyWY xWT¡WIP wWW¦W vWc¥W
Kc AyWc vWc¥WyWY ©WW¥Wc IC I§W¥Wh
§WoWW¨WY Kc, vWc ©¡WÖ wWvWZÈ yWwWY. ©Wa¯Wh
óWTW ýuW¨WW ¥WUvWY X¨WoWvWh ¥WZL£W
AX¥WvW äWWV VWBIhNgyWWÈ óWT
nWNnWNW¨Wc vWc¥W Kc. äWXyW¨WWT AyWc
¡WKY
TX¨W¨WWT
Vh¨WWwWY
ý¥WYyWATø Ic yWXV AyWc v¦WWÈ ©WZxWY
AX¥WvW äWWV ©WY£WYAWB ©W¥W–W
VWLT wWäWc Ic yWVÃ.

Y BLyWcTY AyWc
TWs¦W¤WT¥WWÈ ©W¨Wg¯W AcIwWY XPoWk
SW¥Wg©WY¥WWÈ 20,150
R©W BDrW xWhxW¥WWT ¨WT©WWR X¨WàWwW¿AhyWc ˜¨WcäW
I¹XvW¦WWuWW¥WWÈ 10, ¡WhT£WÈRT
AyWc ¨W§W©WWP¥WWÈ ¡WWÈrWwWY K
BDrW ¨WT©WWR
E²WT oWZLTWvW AyWc IrK¥WWÈ
¡WuW ©WW¨WgX¯WI ¨WT©WWR
Ô§WMT yWRY¥WWÈ vWuWW¦Wc§WW
¦WZ¨WWyWyWY §WWäW ¥WUY
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

Kc§§WW ¯WuW XR¨W©WwWY TWs¦W¥WWÈ rWW§WZ
TVc§WW ¤WWTc ¨WT©WWRc AWLc ¡WuW
¡WhvWWyWY ©W¨WWTY rWW§WZ TWnWY VvWY.
AWLc äWZÿ¨WWTc TWs¦WyWW ¥WhNW ¤WWoWyWW
XV©©WW¥WWÈ APxWW BDrWwWY R©W BDrW
LcN§Wh ¤WWTc ¨WT©WWR yWhÄxWW¦Wh VvWh.
©WiTWÖlyWW I¹XvW¦WWuWW¥WWÈ 10 BDrW,
¡WhT£WÈRT¥WWÈ ¡WWÈrW BDrW ¨WT©WWR ¡WPÛh
VvWh. RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ ¨W§W©WWP¥WWÈ
¡WWÈrW AyWc I¡WTWPW¥WWÈ rWWT BDrW ¡WPÛh
VvWh. AWLc ˜wW¥W¨WWT E²WT oWZLTWvW
AyWc IrKyWW IcN§WWI ¤WWoW¥WWÈ ¤WWTc
¨WT©WWR yWhÄxWW¦Wh VvWh. E²WT
oWZLTWvWyWW BPT¥WWÈ ©WiwWY ¨WxWWTc K
BDrW LcN§Wh ¨WT©WWR ¡WPÛh VvWh.
©WW¨WgX¯WI ¨WT©WWRyWc IWTuWc nWcPvº Wh¥WWÈ
nWZäWYyWY §WVcT ¨¦WW¡WY oWC VvWY.
©WiTWÖl AyWc RX–WuW oWZLTWvWyWWÈ ¥WhNW
¤WWoWyWWÈ LUWäW¦Wh Ah¨WT¢§Wh wWC
LvWWÈ VW§W ¡WaTvWZÈ ¡WY¨WWyWW ¡WWuWYyWY
©W¥W©¦WWyWZÈ ©W¥WWxWWyW AW¨WY oW¦WWyWZÈ ¡WuW
¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. TWs¦W¥WWÈ
¨WYLäWhIyWc IWTuWc AcI ¨¦WÅmvWyWZÈ ¥WhvW
wW¦WZÈ VvWZ.È RTX¥W¦WWyW V¨WW¥WWyWnWWvWWAc
LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic AW¨WvWW 36 I§WWI
RTX¥W¦WWyW TWs¦W IcN§WWI X¨W©vWWT¥WWÈ
¤WWTc ¨WT©WWR ¡WP¨WWyWY äWm¦WvWW Kc.
Kc§§WW ¯WuW XR¨W©WwWY ©WiTWÖl AyWc
RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ ¤WWTc ¨WT©WWR ¡WPY
TéWh Kc. ©WiTWÖlyWW rWWT XL§§WWAh¥WWÈ
APxWWwWY 10 BDrW ©WZxWYyWh ¨WT©WWR
¡WPÛh VvWh. ¡WhT£WÈRT XL§§WW¥WWÈ ¤WWTc
¨WT©WWRyWc IWTuWc AyWcI oWW¥W¥WWÈ
oWhOuWPº£W ¡WWuWY ¤WTW¦WWÈ VvWWÈ. ¤WWTc
¨WT©WWRyWW IWTuWc pWcP X¨W©vWWTyWW
¥Wd¦WWTY, oWTcL AyWc XrWIW©WW ©WXVvWyWWÈ
¡WWÈrW oWW¥WPWÈ £WcN¥WWÈ ScT¨WWC oW¦WWÈ
VvWWÈ, s¦WWTc I¹ÈL¨Wc§W yWRY¥WWÈ ¡WaT
AW¨WvWWÈ
¡WhT£WÈRT-nWȤWWXU¦WW
¨WrrWcyWh ¥WWoWg ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY ¥WhPY
©WWÈL ©WZxWY O¡W TéWh VvWh.L½yWWoWQ
XL§§WWyWW ¥WWÈoWThU¥WWÈ ¡WWÈrW,

©WiTWÖlyWW 16 Pc¥W
Ah¨WT¢§Wh

¯WuW XR¨W©WwWY ©WvWvW ¨WT©WY
TVc§WW ¨WT©WWRyWc IWTuWc
©WiTWÖlyWW 16 Pc¥W Ah¨WT¢§Wh
wWC oW¦WW VvWW, Lc¥WWÈwWY 12
Pc¥WyWW RT¨WWý nWh§WY yWWnW¨WW¥WWÈ
AW¨¦WW VvWW. ¥WWXVvWY AWyWZ©WWT
¤WWRT-2, EX¥W¦WW©WWoWT, X¯W¨WcuWY
OWÈoWW, ©WWÈITh§WY, AhMvW äWW¡WZT,
AhMvW-2, VYTuW- 2 ¨WoWcTc
Ah¨WTS§Wh wWC oW¦WW VvWW.

©Wa¯WW¡WWPW AyWc vWW§WW§WW¥WWÈ ¯WuW BDrW
AyWc ¨WcTW¨WU¥WWÈ ¨WxWZ ©WWPW ¯WuW BDrW
¨WT©WWR nWW£WIvWWÈ §WhIhyWY ¥WZäIc§WY¥WWÈ
wWhPh ¨WxWWTh wW¦Wh VvWh. ¥WcRÄ TPW AyWc
¥WWXU¦WWVWNYyWW¥WWÈ AQY BDrW ¨WT©WWRc
©W¨Wg¯W ¡WWuWY ¡WWuWY wWC oW¦WZÈ VvWZ.È
TWLIhN XL§§WW¥WWÈ AcI¥WW¯W
xWhTWø¥WWÈ
RhQ
BDrW
AyWcý¥WIÂPhTuWW¥WWÈ ©W¨WW BDrW
¨WT©WWR wW¦Wh VvWh, s¦WWTc VW§WWT¥WWÈ
I§¦WWuW¡WZT ¡WÈwWI¥WWÈ ¡WWÈrW BDrW ¡WWuWY
¡WPY oW¦WZÈ VvWZÈ. IrKyWW A£WPW©WW
vWW§WZIWyWW IhOWTW ¡WÈwWI¥WWÈ 3 wWY 6
BDrW ¨WT©WWR wW¦Wh Vh¨WWyWW AVc¨WW§W
¥WUc Kc. yWX§W¦WW¥WWÈ ¡WhuWW £Wc BDrW
AyWc AÈýT¥WWÈ RhQ BDrW ¨WT©WWR
¡WPÛh VvWh. E²WT oWZLTWvW¥WWÈ
¥WVc©WWuWW ©WXVvW E²WT oWZLTWvW¥WWÈ
VU¨WWwWY ¤WWTc ¨WT©WWR ¡WPÛh VvWh.
©WW£WTIWÈOWyWW CPT¥WWÈ 24 I§WWI¥WWÈ
¡WhuWW K CDrW, ¨WPW§WY¥WWÈ ¡WhuWW rWWT vWwWW
nWcP£Wk”W¥WWÈ ©W¨WW ¯WuW CDrW,
RWÈvWY¨WWPW¥WWÈ ©WWPW ¯WuW, ¨WPoWW¥W¥WWÈ
¡WhuWW ¯WuW BDrW ¨WT©WWR yWhÄxWW¦Wh VvWh.
BPT vWW§WZIWyWW ¤WL¡WZTW oWW¥WyWY
©WY¥W¥WWÈ ¨WYLUY ¡WPvWWÈ AcI oWW¦W AyWc
¤WcÄ©WyWZÈ ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZÈ. ©WW¨WgX¯WI
¨WT©WWRyWc ¡WoW§Wc nWcPvº Wh¥WWÈ AWyWÈRyWY §WWoWuWY
¨¦WW¡WY Kc. ¡WWNuW XL§§WW¥WWÈ oWZT¨Z WWTc
¥WhPY TWvWwWY ¨WWRUh ¨WT©WY ¡WPvWWÈ
äWZÿ¨WWTc £W¡WhT ©WZxWY VU¨WW ¨WT©WWRY
MW¡WNWwWY nWcvWY ¡WWI¥WWÈ TWVvW wWC Kc,
Lc¥WWÈ ©WWdwWY ¨WxWZ rWWuW©¥WW¥WWÈ £Wc BDrW, ¡WWNuW,
TWxWyW¡WZT¥WWÈ ¡WhuWW £Wc BDrW AyWc
¨WT©WWR ¥WWNc ¨W§WnWWÈ ¥WWTvWW
©WWÈvW§W¡WZT¥WWÈ AcI BDrWwWY ¨WxWZ ¨WT©WWR
¨WT©¦Wh VvWh.

A¥WRW¨WWR : AcPX¥WäWyW IX¥WNY ShT
˜hScäWyW§W Ih©Wg(Ac©WY¡WY©WY) óWTW
VWwW xWTW¦Wc§WW XPoWkY BLyWcTY-XPoWkY
SW¥Wg©WY Ih©WgyWY ˜¨WcäW˜Xÿ¦WW Ay¨W¦Wc
oWZTZ¨WWT AyWc äWZÿ¨WWTc 20,150
X¨WàWwW¿Ac ˜¨WcäW ¥WcU¨¦Wh Kc.
˜¨WcäW Ac§WhN IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WW
X¨WàWwW¿AhyWh ˜¨WcäW IyS¥Wg IT¨WWyWY
vWc¥WL XT¡WhXNÈgoW IT¨WWyWY ˜Xÿ¦WWyWh
oWZTZ¨WWTwWY ˜WTȤW ITW¦Wh Kc. LcyWW
¤WWoWÝ¡Wc ˜wW¥W XR¨W©Wc ˜¨WcäW Ac§WhN
ITW¦Wc§WW 4100wWY ¨WxWZ X¨WàWwWYgAc
SY ¤WTYyWc ˜¨WcäW IyS¥Wg I¦Whg Kc. s¦WWTc
äWZÿ¨WWT ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ X¨WàWwW¿AhAc
˜¨WcäW ¥WWNc xW©WWTh I¦Whg VvWh. øNY¦WZ
Ic¥¡W©W¥WWÈ AW¨Wc§WW Vc§¡W ©WcyNT
©WXVvWyWW TWs¦W¤WTyWWÈ 70 Vc§¡W
©WcyNT¥WWÈ oWZTZ¨WWT-äWZÿ¨WWTc ©W¨WWTc
11wWY ¡WWÈrW RTX¥W¦WWyW 20,150
X¨WàWwW¿AhAc ˜¨WcäW ¥WcU¨WY §WYxWh Kc.

¤WW©IT y¦WaM . oWWÈxWYyWoWT

oúVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWVyWc AcI
XR¨W©W¥WWÈ £Wc ¨WWT ©W¥Wy©W AW¡WYyWc
¥WW¯W £Wc I§WWI¥WWÈ VWLT wW¨WW
A¡WW¦Wc§Wh ©W¥W¦W ©¡WÖ RäWWg¨Wc Kc Ic
©WY£WYAWB oWZLTWvWyWY §WhIX˜¦W
©WTIWTyWc £WRyWW¥W IT¨WWyWW IcyÏyWY
IhÄoWkc©W ©WTIWTyWW ¡Wa¨Wg¦WhXLvW
AcLyPW E¡WT IW¥W ITY TVY Kc.

oúV¥WȯWY¡WR ¥WWNc
©WTIWT¥WWÈ
ANIUhyWh RhT

©WY£WYAWByWY ˜¨úX²W äWÈIW©¡WR
LuWW¦W Kc.
˜RcäW ¤WWL¡WyWW ¥WVW¥WȯWY
X¨WL¦W¤WWC Ý¡WWuWYAc AW ¥WZL£W
LuWW¨WY IéWZÈ VvWÈZ Ic oúVTWs¦W¥WȯWY
AX¥WvW äWWVc oWCIW§Wc ˜ýýcoW
XyW¨WcRyW¥WWÈ IW¦WRWyWc ¥WWyW AW¡WYyWc
©WY£WYAWByWc ¡WaTvWh ©WVIWT
AW¡W¨WWyWZÈ ýVcT I¦WZf VvWZÈ. vWc¥WyWW
¨WIY§Wc AWLc äWZÿ¨WWTc ©WY£WYAWByWc

äWVcTyWW ScXT¦WWAhyWh ©W¨Wcg
IT¨WWyWh ¥¦WZXyW.yWh XyWuWg¦W
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR
äWVcTyWW L¼RW L¼RW X¨W©vWWTh¥WWÈ
§WWTYoW§§WW vWwWW ¡WWwWTuWWÈ ¡WWwWTY xWÈxWh
ITvWW ScXT¦WWAh ¥WWNcyWY ©NlYN¨WcyP©Wg
¡WhX§W©WY AÈvWoWgvW ScXT¦WWAhyWY ©WWrWY
©WÈn¦WW ýuW¨WW AÈRWLc 70 §WWnWyWW
nWrWcg ©W¨Wcg ITW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.
˜W¡vW ¥WWXVvWY AyWZ©WWT äWVcT¥WWÈ
IcN§WW ScXT¦WW Kc vWcyWh ©W¨Wcg ITW¨W¨WW
¥WWNc ¥¦WZXyW. óWTW Acm©W˜cäWyW AhS
ByNTc©N ¥WoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ rWWTcI

©WÈ©wWWAhAc vWc¥WyWY RTnWW©vW ¥WhI§WY
AW¡WY VvWY, Lc¥WWÈ Ah§W BÅyP¦WW
BÅy©NNÛaN AhS §WhI§W ©Wc§S
oW¨WyWg¥WcyN óWTW AcI ScXT¦WW RYO
Ý.69 ¨W²WW ©WX¨Wg©W Ncm©W AyWc Ay¦W
Ncm©WyWY AhKW¥WWÈ AhKY AhST
AW¡WvWWÈ ¥¦WZXyW. óWTW vWcyWY AhST
oWkWéW TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.
Pc. IX¥WäWyWT AWB.Ic. ¡WNc§Wc ¨WxWZ
X¨WoWvWh AW¡WvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic,
©W¨WcgyWY IW¥WoWYTY ITyWWTY ©WÈ©wWWAc
äWVcTyWW L¼RW L¼RW X¨W©vWWTh¥WWÈyWW
ScXT¦WWAhyWh XPNc§W ©W¨Wcg IT¨WWyWh TVcäWc
AyWc vWc¥WWÈ ScXT¦WWyWh ShNhoWkWS vWwWW
vWcyWY »SoWTX˜yN §Wc¨WWyWWÈ TVcäWc.
vWRÊE¡WTWÈvW ¨WhPe¨WWBM ¨WcyP©WgyWZÈ ¥Wc»¡WoW

£WWUIh¥WWÈ MWPW-F§WNY
AyWc NWBShBPyWW Ic©W ¨Wx¦WW
MWPW-F§WNY, y¦Wa¥WhXyW¦WW
AyWc äWTRY-nWWÈ©WYyWW Ic©W¥WWÈ
25 NIWyWh ¨WxWWTh
äWTRY-nWWÈ©WY AyWc ¯WuWwWY ¡WWÈrW
XR¨W©W ©WZxWY MWPW wW¨WWyWY
vWI§WYS ¨WxWZ
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR
äWVcT¥WWÈ Kc§§WW £Wc XR¨W©WwWY äWÝ wW¦Wc§WW
¨WT©WWRY MW¡WNWyWc ¡WoW§Wc ¡WWuWY,
nWhTWI AyWc ¥WrKThwWY Sc§WWvWW
ThoW¥WWÈ 25 NIWyWh ¨WxWWTh wW¦Wh Kc.
Lc¥WWÈ nWW©W ITYyWc 0wWY ¡WWÈrW ¨WªWgyWWÈ
£WWUIh¥WWÈ MWPW-F§WNY, NWBShBP
AyWc y¦Wa¥WhXyW¦WWyWW Ic©W ¨Wx¦WW Vh¨WWyWZÈ
PhmNTh LuWW¨WY TéWW Kc.
A¥WTRY¡W
VhÅ©¡WN§WyWWÈ
¡WYXP¦WWXNlI Ph. AXyWTZö äWWVc
LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ¨WT©WWRyWc IWTuWc
VW§W¥WWÈ £WWUIh¥WWÈ MWPW- F§WNY,
NWBShBP, äWTRY, nWWÈ©WY AyWc
y¦Wa¥WhXyW¦WWyWW Ic©W¥WWÈ25 NIW LcN§Wh

¡W¯W ¡WWO¨WYyWc ˜®yWh²WTYyWY yWI§WyWY
¥WWoWuWY ITY VvWY, Lc O¹ITW¨WY
Rc¨WWC VvWY. IhÄoWkc©W AyWc
©WY£WYAWB AX¥WvW äWWVyWY xWT¡WIP
IT¨WW Ev©WZI AyWc vW§W¡WW¡WP Vh¦W
vWc¥W ©¡WÖ LuWWC AW¨WvWWÈ AX¥WvW
äWWVc AWoWhvWTW ý¥WYyW ¥WWNc
ATø ITY VvWY. TWs¦WyWW
oúV¥WȯWYyWc ¡WaTvWh ©W¥W¦W yW AW¡WY,
¡Wa¨WgoWkV RäWWg¨¦Wh Kc.

oúVTWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV ©WW¥Wc IWyWayWY XäWIÂýc ¥WL£WavW £WyWvWh ý¦W Kc. vWc
ýcvWW vWc¥WyWZÈ TWøyWW¥WZ §Wc¨WZÈ ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW Kc v¦WWTc AW ¥WV²¨WyWW AW ©wWWyW
¥WWNc I¦WW RW¨WcRWTh Kc vWcyWY ANIUhyWh ¥WWVh§W äWÝ wW¦Wh Kc. ©WXrW¨WW§W¦W¥WWÈ
rWrWWgvWY X¨WoWvWh ˜¥WWuWc ¥WZn¦W¥WȯWY Ay¦W ¥WȯWYAhyWc ¨WxWWTWyWh V¨WW§Wh AW¡WY
äWIc Kc AwW¨WW vWh ¥WȯWY¥WÈPUyWZÈ X¨W©vWTuW ITY äWIc Kc.

AcI ScXT¦WW RYO Ý.69
rWaI¨WWäWc : AcI §WWnW
ScXT¦WW Vh¨WWyWh AÈRWL

¨WxWWTh wW¦Wh Kc, vWc¥WL RTThL £WcwWY
£WWUIhyWc ThoWwWY
¯WuW yW¨WW Ic©W yWhÄxWW¦W Kc.
nWW©W ITYyWc ¡WWuWY AyWc nWhTWIwWY £WrWW¨W¨WW AWN§WZÈ ITh
Sc§WWvWW ThoW¥WWÈ NWBShBP, I¥WUh
AyWc MWPW-F§WNYyWW Ic©W ¥WZn¦W Kc. Lc £WW§IyWY, I¥¡WWEyP Ic £WWwWÝ¥W¥WWÈ
©WÈoWkV NWU¨Wh. £WVWTwWY
£WVWTyWh nWZ§§Wh AyWc ¨WW©WY nWhTWI Ic ¡WWuWYyWh
T¥WYyWc AW¨WvWWÈ £WWUIyWc
RºXªWvW ¡WWuWY ¡WY¨WWyWc IWTuWc wWW¦W Kc, AcÅyN©WcÅ¡NI ©WW£WZwWY VWwW-¡WoW
s¦WWTc ¨WT©WWRY ¨WWvWW¨WTuWyWc IWTuWc xWh¨WPW¨W¨WW. ¡WY¨WWyWZÈ ¡WWuWY
OÂPW ¡W¨WyW AyWc ¤WcLyWW ˜¥WWuWyWc EIWUc§WZÈ Ic XS§NTcäWyW¨WWUZÈ
IWTuWc £WWUIh¥WWÈ äWTRY-nWWÈ©WY, ¢§Wa AW¡W¨WZÈ, ¨WhNT£WcoW¥WWÈ pWTyWZÈ ¡WWuWY
AyWc y¦Wa¥WhXyW¦WW wWW¦W Kc. AcN§WZÈ L ¤WTY AW¡W¨WZÈ. £WVWTyWW nWZ§§WWyWVà oWÈRWÈ ¡WWuWY¥WWÈ T¥W¨WWwWY OÂPW nWhTWI AyWc SUSUWXR
£WWUIh¥WWÈ oWZ¥WPWÈ AyWc §WW§W rWIW¥WW nWW¨WWyWZÈ NWU¨WZÈ. ©WvWvW MWPWF§WNY wWvWW Vh¦W v¦WWTc £WWUIhyWc
Lc¨WW rWW¥WPYyWW ThoW ¡WuW ¨WxWc Kc.
rWWB§P ©¡WcXäW¦WWX§W©N X¨WyWhR AhAWTAc©W, nWWÈP-yW¥WIyWZÈ ¡WWuWY
RWUyWZÈ ¡WWuWY ¤WT¡WaT ¥WW¯WW¥WWÈ
rWixWTYAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ¨WT©WWRyWc IcAW¡W¨WZ
È, vWc¥WL £WWUIyWc AWnWZÈ
IWTuWc £WWUIh¥WWÈ MWPW-F§WNY AyWc äWTYT QÂIW¦W vWc¨WWÈ I¡WPWÈ
äWTRY-nWWÈ©WYyWc §WYxWc oWUW¥WWÈ ©WhýyWW ¡WVcTW¨W¨WW ýcCAc.
Ic©W¥WWÈ ¨WxWWTh wW¦Wh Kc. Lc¥WWÈ £WWUIhyWc
¡WcN¥WWÈ rWaÈI ©WWwWc ¯WuWwWY ¡WWÈrW XR¨W©W
¨WT©WWR¥WWÈ ¡W§WU¨WWwWY Ic £Wc¨WPY
©WZxWY ¡WWvWUW MWPW wW¨WW, äWTRY, HvWZyWc IWTuWc vWwWW ThoW ˜XvWIWTI
nWWÈ©WY AyWc vWW¨WyWY vWI§WYS ¨WxWZ ýc¨WW äWÅmvW AhKY Vh¨WWwWY £WWUIh¥WWÈ AW
¥WUc Kc.
˜¥WWuW ¨WxWZ ýc¨WW ¥WUc Kc.

6

A¥WRW¨WWR | äWXyW¨WWT | 24 L¼§WWC, 2010

AyWc vW¥WW¥W ¨W©vWZ AW¨WTY §WcvWZÈ
©Wh¢N¨WcT vWd¦WWT IT¨WWyWZÈ TVcäWc.
©W¨Wcyg WY IW¥WoWYTY K ¥WW©W¥WWÈ ¡WaTY
IT¨WWyWY TVcäWc AyWc v¦WWT£WWR X¨W©vúvW
XT¡WhNe ©NlYN¨WcyPT IX¥WNY ©W¥W–W TL½
IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW IX¥WNY R©W
¨WªWgwWY AcI L Lo¦WWAc xWÈxWh ITvWW VäWc
vWc¨WW ScXT¦WWAhyWc ¥¦WZXyW.yWW ¡§WhN¥WWÈ
Lo¦WW SWU¨W¨WW¥WWÈ AoWkvWW AW¡WäWc.
¥¦WZXyW.Ac ©WarW¨Wc§WW MhyWyWh ¡WuW
A¥W§W IT¨WW Ic Ic¥W vWcyWh ¡WuW IX¥WNY
XyWuWg¦W §WcäWc vWc¨WY ¥WWXVvWY AW¡WvWWÈ
Pc.IX¥WäWyWTc IéWZÈ Ic, äWVcT¥WWÈ AcI
§WWnW LcN§WW ScXT¦WW Vh¨WWyWh AÈRWL
Kc vWc XV©WW£Wc ©W¨Wcg ¡WWKU 70 §WWnW
LcN§Wh nWrWg wW¨WWyWY xWWTuWW Kc.

xW¥Wg ©W¥WWL ©WÈ©wWW

oWZTZ¡WaXuWg¥WWAc ¤WoW¨WWyW ¡WT
©WZ¨WuWg ¡WZª¡WhyWh AX¤WªWcI wWäWc

R¹£WC, §WÈPyWwWY
©WZ¨WuWg ¡WZª¡WhwWY AX¤WªWcI wWW¦W vWc¨WZ
AcyW.AWT.ø. ¡WuW
oWZT¤Z WmvWhAc X¨WäWcªW AW¦WhLyW I¦WZf
oWZTZ¡WaXuWg¥WW ¥WWNc AW¨¦WW Kc. AW ¥WWNc oWZT¤Z WmvWhAc nWa£W L
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

oWZTZ¡WaXuWg¥WWyWY vWW.25¥WYAc
EL¨WuWY
wWäWc,
¡WTÈvWZ
©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¥WÈXRT-I¹¥WI¹¥W
¥WXuWyWoWT¥WWÈ vWW.24¥WYwWY L
oWZT¡Z WaXuWg¥WW ¥WVhv©W¨WyWh ˜WTȤW wWC
LäWc. AW ¨WªWcg AVÃ ¤WoW¨WWyW
©¨WW¥WYyWWTW¦WuWyWY ˜XvW¥WW E¡WT
©WZ¨WuWg ¡WZª¡WhwWY AX¤WªWcI IT¨WW¥WWÈ
AW¨WäWc.
AW AÈoWc ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW
¥WÈXRT-I¹¥WI¹¥WyWW
©¨WW¥WY
˜c¥W¨Wv©W§WRW©WøAc LuWW¨¦WZÈ Ic AW
¨WªWcg ©WZ¨WuWg ¡WZª¡WhwWY ¤WoW¨WWyW
©¨WW¥WYyWWTW¦WuWyWc oWZTZ¡WaXuWg¥WWyWW
XR¨W©Wc AX¤WªWcI IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.
©¨WXuWg¥W oWZLTWvWyWY EL¨WuWY wWC
TVY Kc v¦WWTc ¤WoW¨WWyW E¡WT AW

ÕöW¤WW¨WwWY AW ©WZ¨WuWg ¡WZª¡W
oWZTZ¤WÅmvWwWY ¥WhI§WW¨¦WWÈ Kc. AW
AX¤WªWcI ¥WÈXRTyWW ¥WVÂvW
AWyWÈRX˜¦WRW©WøyWY XyWÕW¥WWÈ
oWZT¡Z WaXuWg¥WWAc ©W¨WWTc wWäWc.
vWc¥WuWc IéWZÈ Ic äWXyW¨WWTc ©W¨WWTc
8wWY 10 ¡WZTZªWh²W¥W §WY§WW¥úvW
©WZnW-©WWoWToWkÈXwW ¡WWTW¦WuW wWäWc
AyWc ©WWÈLc 4wWY 8¥WWÈ
©¨WW¥WYyWWTW¦WuW oWWRYoWkÈwWyWY
¡WWTW¦WuW ¦WhýäWc. s¦WWTc
TX¨W¨WWTcoWZT¡Z WaXuWg¥WWyWW XR¨W©Wc ©W¨WWTc
8wWY 1 ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¤WoW¨WWyWyWZÈ
ªWhPʪWh¡WrWWTwWY ¡WaLyW AyWc
AX¤WªWcI wWäWc AyWc oWZTZ¡WaLyWyWh
IW¦Wgÿ¥W ¦WhýäWc. AW ¥WWNc X¨WRcäWwWY
¡WuW AcyW.AWT.ø. ¥WÈXRT¥WWÈ
AW¨W¨WW §WWo¦WW Kc. Av¦WWTc
AcyW.AWT.ø. oWZTZ¤WmvWh §WÈPyW
AyWc R¹£WCwWY AW¨WY rWam¦WW Kc.

oWZTZ VTXIäWyW ©WWVc£WyWW
˜IWäW¡W¨W gXyWX¥W²Wc ˜WwWgyWW wWäWc
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

äWYnW xW¥WgyWW AWO¥WW oWZTZ, oWZTZ
VTXIäWyW ©WWVc£WøyWW ˜IWäW
¡W¨WgyWY äWZÿ¨WWTc A¥WRW¨WWRyWW 13
oWZTZóWTWAh¥WWÈ EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ
AW¨WY VvWY AyWc AW ˜©WÈoWc IwWW-IYvWgyW
wW¦WWÈ VvWWÈ. s¦WWTc TX¨W¨WWTc AW
XyWX¥W²Wc I§WoWYxWT ©Wc¨WI LwwWW AyWc
oWZTZ oWhX¨WÈRX©WÈpW ©NPY ©WIg§WyWW
©WȦWZmvW E¡Wÿ¥Wc TWs¦W¤WTyWY AyWcI
VhX©¡WN§Wh¥WWÈ ˜WwWgyWW wWäWc AyWc
RR¿AhyWc ÔP¡WcIcN AW¡W¨WW¥WWÈ
AW¨WäWc.
AW AÈoWc I§WoWYxWT ©Wc¨WI
LwwWWyWW
Ax¦W–W

©WvWyWW¥WX©WÈpWøAc LuWW¨¦WZÈ Ic, oWZTZ
VTXIäWyWøyWW ˜IWäW ¡W¨WgyWc äWYnW
©W¥WZRW¦W¥WWÈ <©Wc¨WW XR¨W©W> vWTYIc
FL¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. v¦WWTc AW
£WÈyWc ©WÈ©wWWAhyWW ©WȦWZmvW E¡Wÿ¥Wc
TWs¦W¤WT¥WWÈ AW¨Wc§WWÈ 27
©WcyNTyWW 4000 IW¦WgITh óWTW
X¨WX¨WxW VhX©¡WN§W¥WWÈ LByWc
RR¿Ah MP¡WwWY ©¨W©wW wWW¦W vWc
¥WWNc ˜WwWgyWW ITWäWc AyWc vWcAhyWc
ÔP¡WcINc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW
¡Wa¨Wcg
TX¨W¨WWTc
oWZTZóWTW
oWZÜX©WÈpW©W¤WW-RºxWcØT nWWvWc
£W¡WhTc 12 ¨WWo¦Wc X¨WXäWªN
˜WwWgyWWyWZÈ ¡WuW AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ
AW¨¦WZÈ Kc.

©WWT ©W¥WWrWWT
25¥WYAc ¥WVWTWý AoWk©WcyW ©Wc¨WW ©WÈ©wWWyW
óWTW ¥WcXPI§W rWcIA¡W Ic¥¡W
©WcNc§WWBNyWW ˜c¥WrWÈRyWoWT ThP nWWvWc AW¨Wc§WW ©Wv¦W¥WÊ ¥Wh§WyWY äWWØvW
VhÅ©¡WN§W¥WWÈ TX¨W¨WWTc ©W¨WWTc 7.30 ¨WWo¦WWwWY ¥WcXPI§W rWcIA¡W Ic¥¡WyWZÈ
AW¦WhLyW ITW¦WZÈ Kc. ¥WVWTWý AoWk©WcyW ©Wc¨WW ©WÈ©wWWyW óWTW ¦WhýyWWT Ic¥¡W¥WWÈ
Ph. ˜¨WYuW oWoWg (XSXMXäW¦WyW) ©Wc¨WW AW¡WäWc Ac¥W ©WÈ©wWWyWW ¥WȯWY äWTR AoWk¨WW§Wc
LuWW¨¦WZÈ Kc.

¤WrWWE¥WWÈ VcÅyPÿW¢N ©WcM ¥WWNc RTnWW©vW

oWZLTWvW ©WTIWTc IrKyWW ¤WrWWE nWWvWc VcyPYÿW¢N ©WcM(©¡WcÅäW¦W§W CIhyWhX¥WI
MhyW)yWY ©wWW¡WyWW ¥WWNc RTnWW©vW ITY Kc.AW ©WcM XäW§¡WoWkW¥W yWøI NY¥£WT
CyP©NlY¦W§W ¡WWIe ¡WW©Wc ©wW¡WW¦W vWc ¥WWNc ©WTIWTc 106 VcINT L¥WYyW SWU¨WY Kc.
EàhoW AyWc nWWuW nWyWYL X¨W¤WWoWyWW AoWk©WXrW¨W ¥WVcØT äWWVZAc IéWÈZ VvWÈZ Ic
nWWPYyWW RcäWh¥WWÈ SXyWgrWTyWY £WVZ ¥WWoW Kc v¦WWTc ©WTIWTc AW ©WcMyWY ©wWW¡WyWW
¥WWNc yWßY I¦WZg Kc. AW AÈoWcyWY RTnWW©vW IcyÏ ©WTIWTyWc ©WZ¡WTvW ITY Rc¨WW¥WWÈ
AW¨WY Kc.AW E¡WTWÈvW ©WTIWT IrK¥WWÈ L NY¥£WT AWxWWXTvW CyP©NlY¦W§W ¡WWIeyWY
¡WuW ©wWW¡WyWW ITäWc.yWhÄxWyWY¦W Kc Ic oWZLTWvW¥WWÈ 59 ©WcMyWY ¥WÈL½TY ¥WUc§WY
Kc.Lc¥WWÈwWY 13 ©WcM yWhXNSWCP ITW¦Wc§WW Kc AyWc IW¦WgTvW Kc.12 ©WcMyWc
X˜Xy©W¡W§W Ac˜¨Z §W ¥WUY oWC Kc.AW vW¥WW¥W ©WcMyWc IWTuWc TWs¦W¥WWÈ 2.63
§WWnW IThPyWZÈ ThIWuW wWäWc AyWc 20.24 §WWnW §WhIhyWc vWcyWWwWY ThLoWWTY
¥WUäWc.AW ©WcM ¥WWNc 31,966 VcINT L¥WYyW E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WWäWc.

£Wk”©W¥WWL óWTW vWcL©¨WY
¥WcXPI§WyWY vW¥WW¥W ©W¥W©vW
X¨WàWwW¿AhyWWc ©Wy¥WWyW ©W¥WWThV
IcNcoWTYyWY 1464 ©W¥W©vW £Wk”©W¥WWL óWTW AWoWW¥WY XR¨W©Wh¥WWÈ ©W¥WWLyWW vWcL©¨WY X¨WàWwW¿AhyWh
X¨WvWTuW IW¦Wgÿ¥W vWwWW ø¨WyW©WWwWY ¡W©WÈRoWY¥WcUWyWZÈ AW¦WhLyW
£WcOI ¤WTWC oWC ¡WWXTvWhXªWI
ITWäWc. AW AÈoWc ©WÈ©wWWyWW XL§§WW ˜¥WZnW Ph. AWXRv¦W E¡WWx¦WW¦W AyWc ¥WVW¥WȯWY
¤WW©IT y¦WaM . A¥WRW¨WWR

¥WcXPI§W-¡WcTW¥WcXPI§W äWWnWWyWY äWZÿ¨WWTc
VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W ˜¨WcäW˜Xÿ¦WW
AÈvWoWgvW ©WTIWTY- ©Wc§S SWCyWWy©W
¥WcXPI§W Ih§Wcýyc WY vW¥WW¥W IcNoc WTYyWY 1466
£WcOI ¡WdIYyWY 1464 £WcOI ¤WTWC
oWC Kc. £WYø vWTS PcyN§W äWWnWWyWY
Ah¡WyW IcNoc WTYyWY vW¥WW¥W £WcOIh Ó§W wWC
oWC Kc.
˜¨WcäW ©WX¥WXvWyWW E¡Wÿ¥Wc äWÝ
IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W ˜¨WcäW˜Xÿ¦WWyWW
¤WWoWÝ¡Wc ¥WcXPI§W äWWnWWyWY ©WTIWTY©Wc§S SWCyWWy©W Ih§Wcý¥c WWÈ £Wc £WcOIhyWc
£WWR ITvWWÈ vW¥WW¥W IcNoc WTYyWY £WcOIh
Ó§W wWC oWC Kc. s¦WWTc PcyN§W
äWWnWWyWY ©Wc§S SWCyWWy©W Ih§Wcý¥c WWÈ
I¹§W 705 £WcOIh ¡WdIYyWY Ah¡WyW
IcNcoWTYyWY 530 £WcOI ¡WT ˜¨WcäW
A¡WWvWW Ah¡WyW IcNoc WTYyWY £WcOIh Ó§W
wWC oWC Kc. s¦WWTc XTM¨Wg IcNoc WTYyWY
I¹§W 175 £WcOI nWW§WY Kc. s¦WWTc
XSXM¦Wh wWcTW¡WY äWWnWW¥WWÈ oWkWyN CyW
AcCP Ih§Wcýc¥WWÈ Ah¡WyW IcNcoWTY¥WWÈ
AcI, ©Wc§S SWCyWWy©W Ih§Wcýc¥WWÈ
288 £WcOI nWW§WY TVc¨WW ¡WW¥WY Kc.

pWyWä¦WW¥W¤WWC ýyWY LuWW¨Wc Kc Ic, ©W¥WWThV¥WWÈ ¤WWoW §Wc¨WW ¥WWNc X¨WàWwW¿Ah
vWc¥WyWY ¥WWIeäWYNyWY yWI§W 28¥WY AhoW©N ©WZxWY¥WWÈ ©WÈ©wWWyWW IW¦WWg§W¦W C-308,
pWÈNWIuWg ¥WWIcgN, ©WWTÈoW¡WZT nWWvWc L¥WW ITW¨W¨WWyWY TVcäWc. s¦WWTc §WoyWhv©WZI
E¥WcR¨WWThAc ©WWÈLc 5wWY 7 RTX¥W¦WWyW ©WÈ©wWWyWW IW¦WWg§W¦W¥WWÈ Sh¥Wg ¤WT¨WWyWZÈ
TVcäWc.

Ah¨WT©WYM ÎcyPM AhS £WYLc¡WYyWW
©WV˜¤WWTY vWTYIc AX¥WvW OWITyWY XyW¥WÒI
¤WWTvWY¦W LyWvWW ¡WWN¿yWW TWÖlY¦W Ax¦W–W yWYXvWyW oWPITYAc
TWs¦WhyWW ˜¤WWTY, ¥WhTrWW AyWc Ay¦W ©WV¦WhoWY ©WÈ©wWWAhyWW
˜¤WWTYyWY ýVcTWvW ITY Kc. LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc Ah¨WT©WYM ÎcyPM
AhS £WYLc¡WYyWW ©WV˜¤WWTY vWTYIc oWZLTWvWyWW AX¥WvW
OWITyWY XyW¥WÒI IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.

AcyWAc©W¦WZAWBAc ¡WWÈrW Ih§Wcýc¥WWÈ £WÈxWyWZÈ
Ac§WWyW AW¡¦WZÈ
A¥WRW¨WWR ¦WZXyW¨WX©WgNY óWTW ¡WWÈrW oWkWyN ByW AcBP Ih§Wcýyc WZÈ nWWyWoWYITuW IT¨WWyWY
XV§WrWW§WyWW X¨WThxW¥WWÈ AcyWAc©W¦WZAWBAc äWXyW¨WWTc £WÈxWyWZÈ Ac§WWyW AW¡¦WZÈ Kc. LcyWW
¤WWoWÝ¡Wc AW Ih§Wcý¥c WWÈ £WÈxW ¡WWUäWc. AW AÈoWc Ih§Wcýyc WW AWrWW¦WhgyWh ©WÈ¡WIe IT¨WW¥WWÈ
AW¨¦Wh Vh¨WWyWZÈ ©WÈoWOyW óWTW LuWW¨WW¦WZÈ Kc. AcrW.Ac§W. Ih¥W©Wg, Ac§W.PY. AWNÊ©Wg,
Ac¥W.ø. ©WW¦Wy©W, Ac§W.Ac¥W. SW¥Wg©WY, Ac.ø. NYrW©Wg Ih§WcLhyWc A¥WRW¨WWR
¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈ ¤WcU¨W¨WWyWh ˜¦WW©W ITWvWh Vh¨WWyWW ¥WZÚc AcyWAc©W¦WZAWBAc MZ£È WcäW
äWÝ ITY Kc, LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc XäW–WuWIW¦Wg £WÈxW TnWWäWc vWc¨Wh RW¨Wh ©WÈoWOyW óWTW
ITW¦Wh Kc. AcyWAc©W¦WZAWByWW VhÚcRWThAc LuWW¨¦WZÈ Kc Ic, £WÈxW AÈoWc Ih§WcLyWW

web www.divyabhaskar.com

I

AX¤W¨¦WÅmvW

m¦WWTcI ¨WWL¡Wc¦WYAc IWdT¨W IhuW AyWc ¡WWÈP¨W IhuW vWc yWßY yWwWY wWC äWIvWZÈ Ac¨WWÈ IX¨W¨WrWyWh ErrWW¦WWf VvWWÈ : äWZÿ¨WWTyWZÈ
AX¥WvWyWWNÛ¥WÊ vWWLcvWTyWY ¡WZ¨WWT AyWc LcO¨WW pWNyWWAhyWY ¡WPKc IhCyWc AW¨WY L §WWoWuWYAh LoW¨Wc vWh yW¨WWC yW wW¨WY
ýcCAc. nWcR LÝT wWW¦W Ic ¨WPW˜xWWyWyWZÈ ¤WhLyW-XyW¥WȯWuW SoWW¨W¨WW ©WWTZ ¤WWL¡W Õc×YAhyWc ©WTnWh ¥WZÚh ¦Wc yW ¥W¬¦Wh.

IhuW T–WI, IhuW ¤W–WI

oWhvWTW ý¥WYyWyWY IhXäWäW AyWc ¡WIP ¨WhTyNyWY IWT¨WWC ©WTnWW
©WW¥W©WW¥WW ¡WcrW¡WX¨W¯WW ©WWwWc oWZLTWvWyWW oúVTWs¦W¥WȯWYyWh ©W²WW¨WWT
©WÈvWWIh ¡WWvWWU-¡WTWIW×WAc ¡WVhÄr¦Wh Kc Ac I§WWIh¥WWÈ AW Ih§W¥W
§WnWWC TVY Kc. ¡WuW AW –WuWc ©WYxWW Ac ˜ê¥WWÈ L¨WWyWY BrKW yWwWY. IWTuW, AcI
vWh, ˜¨WWVY ¡WXTÅ©wWXvW-AyWc Ac¥WWÈ ¨WUY AW¡WuWY ø¨WR¦WWyWY ©WÈ©IbXvW.
KvWWÈ, AcN§WZÈ X¨W¥WW©¦WW ¨WoWT TVY äWIWvWZÈ yWwWY Ic AW ¤WWL¡W Õc×YAhyWc wW¦WZÈ
Kc äWZ.È ¥WV²¨WyWW ˜êh ¡WTv¨Wc X¨WØW©W AyWc ©W¥WL IcU¨W¨WW ¨WPW˜xWWyWc AW¡Wc§WZÈ
¤WhLyW-XyW¥WȯWuW Ac¥WuWc AX¥WvW ¥WZÚc SoWW¨WY RYxWZÈ! Åm§W¦Wh¡WcNlWyWW yWWI ¡WT
©WW¥WkWs¦Wh Pº§W wW¦WWÈyWZÈ AW¡WuWc ©WWȤWUvWWÈ AW¨¦WW KYAc. yWßY, AW ¡WuW Ac¨WY
L IhC ¥WhNY V©vWY Vh¨WY ýcCAc. £WyWc Ic Ac¥WyWY ˜XvW¤WWyWh Lc X¨WäWcªW AW¡WuWc
©WWTZ <§WcNyN> Vh¦W vWc Ac¥WyWc ©WWTZ <¡WcNyN> Vh¦W. VäWc ¤WWC.
Lc ¥WZÚh IYxWh ¤WWL¡W Õc×YAhAc vWc RcnWYvWh £Wc§WWäWI ©Whsýc VvWh Ic
©WY£WYAWCyWh TWLIY¦W R¹TZ¡W¦WhoW yW wW¨Wh ýcCAc: AcyWPYAc AyWc ¦WZ¡WYAcyWc
AcI¥WcIyWW Eý©W¥WWÈ ýcCAc v¦WWTc IcN§WYI ¨WWT
AW¨WWÈ X¨WxWWyWh AyWc AcyWY ¡WaOÈ c TVc§WY SXT¦WWRh,
<AWv¥WWAc AhUn¦Wh AWv¥WyWyWc> Ac¨WY AcI
yW¨WY L FGrWWC AyWc Ac¨WY L FGPWCyWh £WhxW ITW¨Wc
Kc.
¡WuW Lc rWhß©W XyWX¥W²W ¤WWL¡W Õc×YAhyWW
¥WVW¤WhLyW ¡WXTv¦WWoWyWY ¡WWKU TVc§WZÈ Kc Ac
X¨WäWc <˜WC¥W X¥WXyW©NT CyW ¨WcCXNÂoW>yWY
I–WWyWW LuW IäWZIÈ c X¨WrWWTvWW L yWVÃ Vh¦W? ýc
Ac¥W L Vh¦W vWh RcäW Ac¥WyWc ¨WPW˜xWWyW¡WRc
¡WW¥W¨WWwWY ¨WÈXrWvW TéWh Ac ©WRʤWWo¦W L §WcnWW¨WZÈ
ýcCAc. RcäWyWW ¨WPW X¨W¡W–WyWc I¥W ©Wc I¥W AcN§WY
©WZxW£WZxW vWh Vh¨WY ýcCAc Ic Lc¥W m¦WWTcI AW‹§W
BÅyP¦WW TcXP¦Wh AW‹§W BÅyRTW TcXP¦Wh VvWh vWc¥W
AW XI©©WW¥WWÈ ©WY£WYAWC IhC IW‹ÈoWkc©W £¦WZTh
AW‹S By¨WcÅ©NoWcäWyW yWwWY. ©W¨WhgrrW ARW§WvWyWW
AWRcäWwWY Ac XrW¯W¥WWÈ AW¨WY Kc, yWVÃ Ic IW‹oÈ Wk©c W
¨WP¡WuW VcOUyWY IcyÏ ©WTIWTyWW IéWWwWY.
©WWrWY ¨WWvW IRWrW Ac Kc Ic TWs¦WIvWWgAhyWc Ic TWLIY¦W-äWW©WIY¦W AoWk¨WoWgyWc
AW¨Wh ©Wa–¥W X¨W¨WcI AoWTWL Kc. IW¦WRWyWZÈ äWW©WyW, Ac ¨WUY XI©W nWcvW IY ¥Wa§WY.
¥WWuW©WyWc ¡WT£WWTh ¡WIPvWWÈ AyWc ¡WhvWWyWc ¡WT£WWTW IW¦WRWwWY ¡WT AyWc E¡WT
©W¥WLvWWÈ AW ¨WoWgyWc §WoWTYIc nWrWIWN wWvWh yWwWY VhvWh. RX–WuW oWZLTWvW¥WWÈ yWm©W§W
RcIWTh ¥WrWW¨WYyWc ¡WIPW¦Wc§WWAhyWY L ¨WWvW yW¥WayWW RWnW§W §Wh yWc. AX¥WvWyWWNÛ¥WyWW
AW XR¨W©Wh¥WWÈ §WhIyWZÈ Ac ¨WWvW vWTS IRWrW x¦WWyW L yWwWY oW¦WZÈ Ic ¡WIPW¦Wc§WWAh
¡WdIY AcI nWanÈ WWT yWm©W§W, yWW¥Wc ¡WZ¨WWTyWc ©WZTvWyWY XPÅ©NlmN A‹yP ©WcäWy©W IhNcg

AW

¥WcyWcL¥WcyN SÂPW
AcyW. TpWZTW¥WyW

RTcI £WW£WvWc
¡WXç¥WY AyWZITuW
¦Who¦W yWwWY

£WCyWY §WmMTY VhN§W ¨Wc©N CyW
oWWPgyW X©WNYAc xWWTW¨WYyWW MaÈ¡WPWÈ¥WWÈ
TVcvWWÈ £WWUIhyWc £WcI AhXS©W IW¥WIWL
¥WWNc vWW§WY¥W AW¡W¨WWyWh XyWuWg¦W §WYxWh Kc. AW
¡WVc§WwWY Ma¡È WP¡WáYyWWÈ £WWUIh ¡WuW VhX©¡WNWX§WNY
ByP©NlY¥WWÈ ThLoWWT ¥WcU¨W¨WW IW£Wc§W £WyWäWc. AW
VhN§W §WhyPlY ¥WcyWcL¥WcyN, XIrWyW ©Nc¨WWXP·oW,
VWE©WIYX¡WÈoW AyWc £WcyI¨WcN ©WX¨Wg©WY©W¥WWÈ rWWT
¥WXVyWWyWh Ih©Wg rW§WW¨Wc Kc. AW £WWUIhyWc vWW§WY¥W
£WWR AW VhN§W¥WWÈ L yWhITY A¡WWäWc. £WcIWT
TnWPvWWÈ £WWUIhyWc Ev¡WWRI IW¦WhgyWc §WW¦WI £WyWW¨WY
ThLoWWTYyWY vWI AW¡W¨WWyWY ©WWwWc oWZyWW pWNWP¨WWyWY
AW E²W¥W TYvW Kc, Lc ¡WXç¥WY RcäWh¥WWÈ ýc¨WW yWwWY
¥WUvWY. ýcIc Ac R¹¤WWgo¦W Kc Ic AW¡WuWc RTcI £WW£WvWc
¡WXç¥WyWZÈ AyWZITuW ITvWW VhCAc KYAc. AW¡WuWc
vWc ¥WWyW¨WY¦W nWWX©W¦WvWh ¤Wa§WvWW LC TéWW KYAc Lc
¡WXç¥WY LoWvW¥WWÈ yWwWY ¥WUvWY. AWLIW§W AW¡WuWc
IhC ˜hLcmNwWY ˜¤WWX¨WvW §WhIh AwW¨WW Ac¨WW
§WhIhyWY yWhITY¥WWÈ IW¡W ¥WaIvWW LC TéWW KYAc
Lc¥WuWc £Wh¥£W X¨W©ShN Ic IhC R¹pWgNyWW¥WWÈ ¡WhvWWyWW
¨WW§WYAhyWc oWZ¥WW¨¦WW Kc. vWcyWY ¡WWKU AW¡WuWY
R§WY§W Ac¨WY Kc Ic vWc¥WyWW ¡WXT¨WWThyWc ¨WY¥WW I¨WrW
¥WUc§WZÈ Kc. AW E¡WTWÈvW AWLc ¥WhNW ¤WWoWyWY
©WÈ©wWWAh VW¦WT-AcyP-SW¦WTyWY yWYXvW A¡WyWW¨Wc Kc.
ýc I¡WyWYyWc yWZI©WWyW wWW¦W vWh I¥WgrWWTYAhyWY
KNuWY ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AVÃ Ac ýc¨WW¥WWÈ
yWwWY AW¨WvWZÈ Ic yWhITY¥WWÈwWY IWQY ¥WZIW¦WW £WWR
m¦WWÈI I¥WgrWWTYyWc nWW¨WWyWW SWÈSWÈ vWh yWVÃ ¡WPc yWc.
AW £WÈyWc £WW£WvWh AW¡WuWc ¡WXç¥WY ¥WcyWcL¥WcyN¥WWÈwWY
äWYnWY Kc. ¡WTÈvWZ AW¡WuWc Ac yWwWY ýcvWW Ic
¡WXç¥WyWW RcäWh¥WWÈ AcI ©WW¥WWXLI ©WZT–WW vWȯW
oWhO¨WW¦Wc§WZÈ Kc. Lc AÈvWoWgvW Ac¨WW vW¥WW¥W yWWoWXTIh
Ic LcAh £WcThLoWWT Kc vWc¥WyWc nWW¨WW-¡WY¨WW ¥WWNc
£WcThLoWWTY ¤WwwWZÈ ¥WUc Kc. AW E¡WTWÈvW ¥WhNW
¤WWoWyWW ¡WXç¥WY RcäWh¥WWÈ ¥WcXPI§W Byä¦WhTy©W ©Wc¨WW
¡WuW Kc, LcyWW RW¦WTW¥WWÈ RTcI oWTY£W AW¨Wc Kc.
AW¡WuWc v¦WWÈ äWZÈ Kc? SmvW AcI TcäWXyWÈoWIWPg. vWcyWW
X©W¨WW¦W AW¡WuWc AW¨WY IhC £WYø ©WZX¨WxWW AW¡WvWW
yWwWY. AWLwWY R©W-¨WY©W ¨WªWg ¡WVc§WWÈ ©WZxWY AW¡WuWc
T©vWc LvWW vWT©¦WW §WhIhyWc ¡WWuWY ¡WY¨WPW¨WvWW Ic
vWc¥WyWW ¥WWNc ¡WT£W F¤WY ITvWW VvWW. AW ˜wWW
¡WXç¥W¥WWÈ ýc¨WW ¥WUvWY yWwWY. vWh ¡WKY ¡WXç¥W
˜v¦Wc AWN§Wh AyWZoWkV äWW ¥WWNc? AW¡WuWc vWc
¨W©vWZAhyWc L oWkVuW IT¨WY ýcCAc Lc E²W¥W Vh¦W.
SÂPW Ac Kc Ic, AW¡WuWW RcäWyWY AÈRT pWuWY
X¨WäWcªWvWWAh ¤WTc§WY Kc. vWcyWc ©W¥WøyWc AW¡WuWc
RTcI ¨W©vWZ ¥WWNc ¡WXç¥WyWZÈ AWÈxWUZÈ AyWZITuW
IT¨WWyWY LÝT yWwWY.

¥WZÈ

˜IWäW yW. äWWV
§WcnWI ¨WXT× ¡W¯WIWT Kc
AyWc X¨WrWWT¡W¯W
<XyWTY–WI>yWW vWȯWY Kc.

RcäW-R¹XyW¦WWyWW ©W¥WWrWWTh
AyWc XyWªuWWvWhyWW §WcnWh
¥WWNc §WhoW AhyW ITh
www.divyabhaskar.
com

ý¥WYyW ¡WT KhPY ¥Wam¦Wh Kc! LcyWW ¡WT oWZyWWCvW IW¨WvWTWnWhTY AyWc TWLÏhV
vWTcVyWY ¥WL£WavW I§W¥Wh ¡Wh§WY©Wc ¡WT£WWTY SNIWTY VvWY vWc VW§W vWh ý¥WYyW ¡WT
¥WZmvW Kc. £WWIYyWWAhyWc ¡WuW AWoWW¥WY XR¨W©Wh¥WWÈ AW ˜¥WWuWcyWc ¥WZmvW wWvWWÈ ýcCAc
vWh yW¨WWC ¡WW¥W¨WW Lc¨WZÈ yWwWY. ARW§WvWc Ac ¥WvW§W£WyWZÈ IéWZÈ Kc Ic ¡WZ¨WWT ©WW¥Wc
˜wW¥WRäWgyWY¦W xWhTuWc IäWZÈ yWwWY, AyWc PWÈoWY ¥WMRºT ©W¤WWyWW IW¦WgIT Vh¨WZÈ vWc IhC
oWZyWh yWwWY.
LTW LZRY TYvWc AWnWY ¨WWvWyWc ¥WaIYAc vWh ¡WZ¨WWT, LcO¨WW AyWc oúVTWs¦W¥WȯWY
Ac ¯WuWcyWc ©WWwWc ýcvWWÈ äWZÈ ©W¥Wý¦W Kc? £Wc AX¥WvW ¨WrrWcyWh X¨WThxW vWh AcIR¥W
¥WZnWT Kc. AX¥WvW LcO¨WW, AcI ŨV©W§W £§WhAT AW TWs¦W¥WWÈ ©W§WW¥WvW yWwWY
AyWc AX¥WvW äWWVyWW ¥WȯWY¡WR vWUc AWØ©vW L¨WW£WRWT xWWTW©W¤¦W §WWÈ£WW
¥W§WWCIWU ¡WKY AWLc ¤WWoWcP¹ Kc. ©WWxWWTuW PWÈoWY LyWyWY £WW§WWäW ýuWvWh ¡WZ¨WWT
<pWhT yWm©W§WY> Kc, AyWc TWs¦WyWW L¨WW£WRWT Vh¨WW ýcCvWW ¥WWuW©Wh Ic¥W ýuWc
¤WWoWcPy¹ WY KW¡W AW¡Wc Kc.
IW¦WRWyWW äWW©WyWyWh ©WÈ©IWT ¡WWIh yW wWW¦W v¦WWÈ
©WZxWY IRWrW AW AyW¨W©wWWyWh KcPh L yWwWY
AW¨W¨WWyWh. X£WkNyW¥WWÈ ¯WW©W¨WWRYAh £WW£WvWc
nWWvWTY£WÈxW ¤WWUyWc xWhTuWc IW¥WoWYTY £Wý¨WvWY
¡Wh§WY©W V©vWI AcI XyWRhgªW £WkWXMX§W¦WyW ¥WTY
oW¦Wh VvWh Ac vWh VLZ V¥WuWWÈyWWÈ ¨WT©WhyWY L ¨WWvW
Kc. ¡Wh§WY©W V©vWIyWY AW Vv¦WWyWc ¨WWL£WY
oWuW¨WWyWY Ic RToWZLT IT¨WWyWY ©IW‹N§W‹yP ¦WWPgyWY
¥WWoWuWYyWc s¦WZTYAc SoWW¨WY RYxWY VvWY. AcN§WZÈ
L yWVÃ, IX¥WäWyWT ©WT B¦WWyW £§WcTc TWøyWW¥WZÈ
AW¡W¨WZÈ ¡WPÛZÈ VvWZ.È
äWZXrWRg–W äWW©WyWyWh ByWIWT A§W£W²W yW L
Vh¦W, Lc¥W ¡Wh¡WW£WWCyWW TWLyWY¦Wc XV¥WW¦WvW yW
Vh¦W. ¤WWTvWY¦W ©WÈ©IbXvWyWW MÈPW£WTRWThyWc
IWdXN§¦WyWWÈ Ac IaNyWYXvWI XVvW¨WrWyWhyWh nW¦WW§W
Vh¨Wh ýcCAc Ic A©wWWyWc AyWc AIWTuW vWY–uW RÂP
(xWhIWäWWVY) X¨W¡WTYvW ¡WXTuWW¥WY £WyWY TVc Kc.
¥WbR¹ RÂP (EScg ¡Wh¡WW£WWC AoWT ¡Wh¡WW¤WWCyWZÈ
TWL) ¤W§WY¨WWT ¨WoWTyWZÈ £WyWY TVc Kc. VW, ¥WWSI©WTyWZÈ äWW©WyW -¦WwWWVg RÂP Ac
L ¡WXTuWW¥WIWTY TWL¡WwW Kc.
TWs¦W IhyWc xWTWT T–Wc Kc AyWc IhyWc xWTWT ¤W–Wc Kc vWc ¡WTwWY AcyWY äWW§WYyWvWWyWZ,È
AcyWY XyW:äWW©WyWvWW/ R¹:äWW©WyWvWWyWZÈ AcI ¥WW¡W LÝT ¥WUY TVc Kc. äWZÿ¨WWTc £W¡WhTc
©WZªW¥WW ©¨WTWL, ATZuW LcN§WY AyWc TX¨WäWÈIT ˜©WWR ¨WPW˜xWWyWyWW XyW¥WȯWuWyWh
A©¨WYIWT ýVcT ITvWY ¨WcUWAc yWWyWc ¡WPRcwWY oWZLTWvWyWY ¤WWL¡WY TWL¨WN X¨WäWc
AW¨WZÈ L AcI ¥WW¡W AW¡WY TéWWÈ VvWWÈ Ac¥W §WWo¦WW X¨WyWW TVcvWZÈ yWwWY.

A¥WRW¨WWR | äWXyW¨WWT | 24 LZ§WWC, 2010

vWȯWY§WcnW

T©WW ¨WcÄINcØT TW¨W §WnWc Kc Ic,
˜c¥WIwWWAh ¡WT £WyWc§WY VW§WyWY XS§¥Wh¥WWÈ
˜c¥W yWwWY. ¥WhNW ¤WWoWyWY ˜c¥WXS§¥Wh¥WWÈ VYTh AyWc
VYThCyW AcI£WYýyWW Rh©vW Vh¦W Kc AyWc vWc¥WyWY
¨WWvWrWYvW¥WWÈ ¥WýI-¥W©vWY Vh¦W Kc. m§WWC¥Wcm©W
¡WVc§WWÈ vWc¥WyWc AyWZ¤W¨WW¦W Kc Ic Rh©vWYyWW AW¨WTuW¥WWÈ
Ac vWh ˜c¥W VvWh. BÅ¥vW¦WWM A§WYyWY Av¦WWT
©WZxWY¥WWÈ TL½ wW¦Wc§WY ¯WuW XS§¥Wh¥WWÈ ¡¦WWTyWh AyWZ¤W¨W
£WVZ ¡WWKUwWY wWW¦W Kc. XS§¥W <L£W ¨WY ¥WcN>¥WWÈ
Kc§§WW £Wc TY§W¥WWÈ ˜c¥W ˜oWN wWW¦W Kc, s¦WWTc
©W¡WWNYyWY yWYrWc vWcyWY §WVcT £WVZ ¡WVc§WWÈwWY ¨WVcvWY
Vh¦W Kc. vWc¥WyWY <§W¨W AWL I§W> XS§¥W¥WWÈ ¨WvWg¥WWyW
IWU¥WWÈ ˜c¥WyWY IwWW §WoW¤WoW yWSTvWyWY Lc¥W rWW§Wc
Kc, s¦WWTc ¤WavWIWUyWY ˜c¥WIwWW ¡WVc§WY yWLTc äWÝ¥WWÈ
˜c¥WIwWW Kc. nWTcnWT vWh AWLyWh ¦WZ¨WW ¨WoWg ¡WhvWWyWY

¡WTRc Ic ¡WYKc
L¦W˜IWäW rWiI©Wc

¨WWIÊ¡WN¹vWW AyWc RcnWWPW X¨WäWc £WVZ AWoWkVY Kc AyWc
rWvWZTWC ¤WTc§WW NºÈIW ©WȨWWR £Wh§W¨WWyWY IhC vWI
£WWIY ¥WaIvWh yWwWY. Ac AcN§Wh ¨WWrWWU Kc Ic nWZR
¡WhvWWyWc FGPG WuWwWY X¨WrWWT¨WW ¥WWNc Ic AcI ¡WU XR¨¦W
¥WiyW¥WWÈ X¨WvWW¨W¨WWyWh ©W¥W¦W yWwWY AW¡WvWh.VW§WyWY
˜c¥W-XS§¥WhyWW §WcnWI-XS§¥W©WLgI ¡WuW AW L
X¨WrWWTyWY A©WT VcOU Kc. ¡WWT©WWAc VT¥WWyW
Vc©WyWY yW¨W§WIwWW <X©WöWwWg>¥WWÈwWY AcI ¨WWm¦W NWÈm¦WZÈ
Kc, AW yW¨W§WIwWW E¡WTwWY IhyWTWP Ým©Wc äWäWY
I¡WaT AyWc X©W¥WY oWk¨c WW§WyWc §WCyWc AcI X¨W¨WWRW©¡WR
XS§¥W £WyWW¨WY VvWY. X©WöWwWg ¦WZ¨WWyW oWhX¨WÈRWyWc IVc

LZ©©WWyWc ©W§WW¥W

yWm©W§W¨WWRyWc yWWwW¨WW
NWÈXN¦WWnWcÄrW vWh ThIh! X¨WI§WWÈoWvWWyWW
XrWR¥£WT¥W-XRÅo¨WL¦WX©WÈV ¨WrrWcyWW AWÈvWXTI
¦WZï ©WW¥Wc IW‹ÈoWkc©W ¥Wh¨WPY¥WÈPU rWa¡W

m©W§W¨WWR AyWc ¥WWAh¨WWRYAhyWY ¨WxWvWY XV©WI
oWXvWX¨WXxWAh RcäW ¥WWNc ¤W¦WWyWI ©W¥W©¦WWÝ¡W
£WyWvWY LC TVY Kc. vWcyWh EIc§W yWLTc ¡WPvWh
yWwWY. vWcyWh IhC EIc§W äWhxW¨WWyWc £WR§Wc IW‹oÈ Wk©c W¥WWÈ AWÈvWXTI
nWcrÄ WvWWuW ¥WrWY Kc. IcyÏY¦W oúV¥WȯWY ¡WY. XrWR¥£WT¥W AyWc
IW‹ÈoWkc©WyWW TWÖlY¦W ¥WVW¥WȯWY ¨WrrWc ¨WWIʦWZï KcPW¦Wc§WZÈ Kc.
yWm©W§W¨WWR Lc¨WY oWȤWYT ©W¥W©¦WW ¥WWNc IW‹ÈoWkc©WyWW £Wc
L¨WW£WRWT AWoWc¨WWyWh AW TYvWc MpWPvWW TVc Ac L RäWWg¨Wc
Kc Ic nWZR ¡WWN¿ Ic ©WTIWT L AW ¤WYªWuW ©W¥W©¦WW
˜v¦Wc £WcRTIWT Kc AyWc £WcRTIWT L TVc¨WW ¥WWoWc Kc.
¨WW©vW¨W¥WWÈ XrWR¥£WT¥W Ic XRÅo¨WL¦WX©WÈVyWW ¨¦WÅmvWoWvW
AW–Wc¡Wh-SXT¦WWRhyWZÈ IÈC L ¥WV²¨W yWwWY. ©W¨WW§W üQ
TWLIY¦W BrKWäWÅmvW ¨WPc yWm©W§W¨WWR ©WW¥Wc yWßT ¡WoW§WWÈ
¤WT¨WWyWh Kc.
AW ¨WW©vWX¨WI Å©wWXvW ýcvWWÈ AW ©W¥W©¦WWyWZÈ IhC ©W¥WWxWWyW
vWh OYI ¡WuW ©W¥WWxWWyW AWuW¨WWyWh ˜¦WW©W wWäWc Ac¨WZÈ ¦W
yWøIyWW ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ vWh IÂC §WWoWvWZÈ yWwWY. XRÅo¨WL¦WX©WÈV
Lc TYvWc oWbV¥WȯWY ¡WT AW–Wc¡Wh ITc Kc vWcyWc §WYxWc XrWR¥£WT¥W
vWh OYI, ¡WuW Ac¥WyWZÈ oúVnWWvWZÈ VvWWäW wWäWc Ic vWcyWZÈ ¥WyWh£WU
vWaNäWc. ýc¨WWyWY ¨WWvW Ac Kc Ic XRÅo¨WL¦WX©WÈV ¡WaTvWW ©WWyW¤WWyW ©WWwWc AW¨WW ˜IWTyWZÈ ¨WvWgyW IhyWW BäWWTc AyWc äWWyWc
¥WWNc ITc Kc? Ac¥WyWW Lc¨WW yWcvWWyWZÈ ¨WvWgyW IhC VcvWZ-BTWRW
¨WoWT yW Vh¦W. XrWR¥£WT¥WyWY ¡WWKU AW TYvWc ¡WPY L¨WW
¡WWKUyWh Ac¥WyWh BTWRh äWh VäWc? IW‹ÈoWk©c WY ¥Wh¨WPY¥WÈPU
Ic¥W AWÈnW AWPW IWyW ITc Kc? IÂNWUc§WW XrWR¥£WT¥Wc V¥WuWWÈ
Ac¨WZÈ IéWZÈ Kc Ic oúV¥WȯWY vWTYIcyWY IW¥WoWYTY ýc £WYLZÈ IhC
©WWTY TYvWc ITY äWIvWZÈ Vh¦W vWh VZÈ KhPY Rc¨WW vWd¦WWT K¼È.
XrWR¥£WT¥WyWY AIUW¥WuW V¨Wc ¨WxWY TVY Kc.
1993wWY 2000yWW oWWUW¥WWÈ vWvIW§WYyW AX¨W¤WWXLvW
¥Wx¦W˜RcäW¥WWÈ yWm©W§W¨WWR ¨WI¦Whg VvWh v¦WWTc XRÅo¨WL¦WX©WÈV
¥WZn¦W¥WȯWY VvWW. K²WY©WoWQyWY TrWyWW Ac ¨WnWvWc wWC
yWVhvWY. vWc ¨WnWvWyWW IcX£WyWcN ¥WȯWY X§WnWYTW¥WyWY Vv¦WW ¡WT
wWC VvWY. Ac ¡WKY XRÅo¨WL¦WX©WÈVc AWRTc§WZÈ yWm©W§W¨WWR
X¨WThxWY AX¤W¦WWyW A©WTIWTI TéWZÈ VvWZ.È V¨Wc AWLc AW L
XRÅo¨WL¦WX©WÈV IcyÏY¦W oúV¥WȯWY ©WW¥Wc £WWwW ¤WYPYyWc ýuWc yWm©W§W¨WWR
¨WxWZ ¨WITc Ac¨WY Å©wWXvW ©Wøg TéWW Kc. XrWR¥£WT¥WXRÅo¨WL¦WX©WÈV ¨WrrWcyWY NWÈXN¦WWnWcrÄ W ThI¨WWyWY L¨WW£WRWTY
IW‹oÈ Wk©c WY yWcvWWoWYTYyWY yWwWY?

yW

˜c¥WyWY AWLIW§WyWY IwWWAh¥WWÈwWY XR§W Aüä¦W
¡WW

8

Kc Ic, £WkW”uW vW¥WWTc nWZRyWY rWvWZTWCwWY ©WW¨WxWWyW
TVc¨WZÈ ýcCAc. AW¡WuWY VW§WyWY vW¥WW¥W
˜c¥WIVWyWYAhyWW XS§¥W©WLgIh rWvWZT Kc, ¡WuW
X¨WóWyW yWwWY.
£WxWWÈ ¡WW¯Wh ¥WLcRWT ¨WWm¦Wh £Wh§WvWW ¡WhvWWyWY
£WZXö AwW¨WW ¨W©¯WhyWWÈ ˜RäWgyW¥WWÈ ¨¦W©vW TVc Kc AyWc
˜c¥WIwWWAh¥WWÈwWY XR§W L Aüä¦W wWC oW¦WZÈ Kc.
AWLyWh ¦WZ¨WWyW ByNTyWcN E¡WT ©¥WWNe ¨WWm¦WhyWY
äWhxW ITvWh Vh¦W Kc. X©WyWc¥WW AyWc ©W¥WWL¥WWÈ AW
£WW£WvWc AcI FLUY £WWL¼ Ac ¡WuW Kc Ic, AcI ¦WZ¨WWyW
KhITh AyWc AcI ¦WZ¨WWyW KhITY mRWX¡W X¥W¯W yW
VhC äWIc, vWc¥WyWY ¨WrrWc ˜c¥W AyWc ©Wcm©W L VhC äWIc
Ac¨Wh ©WRYAhwWY ˜rWX§WvW TVc§Wh ¤Wk¥W vWaNÛh Kc.
XS§¥W <L£W ¨WY ¥WcN>yWW ¨úöyWZÈ RWTWX©WÈV óWTW
AX¤WXyWvW ¡WW¯W AW L X¨WrWWTxWWTWyWZÈ ˜XvWXyWXxW

Kc. AWLc ¦WZ¨WW ¨WoWg¥WWÈ Rh©vWY wWW¦W Kc. AoWXuWvW ¦WZ¨WW
§WhIh AhXS©Wh¥WWÈ ©WWwWc IW¥W ITc Kc AyWc vWc¥WyWW¥WWÈ
oWWQ X¥W¯WvWW Kc. ýcTRWT ¥WýI-¥W©vWY wWW¦W Kc. AW
L ¥Wd¯WY¤WW¨WyWc IWTuWc IW¥WyWh ¤WWTc ©W¥W¦W
©WVc§WWCwWY I¡WWC ý¦W Kc.
AWLc XS§¥WY ˜c¥WIwWWAh¥WWÈ FGPWuW AyWc
vWY¨WkvWWyWh A¤WW¨W Kc. XS§¥W©WLgIh ýuWc Kc Ic Ac
vWc¥WyWW oWýyWY ¨WWvW yWwWY, vWcwWY ©W¡WWNY ¡WTyWY
˜c¥WIwWWAh £WyWY TVY Kc. X©WyWc¥WW AyWc ©W¥WWL¥WWÈ
©WWRoWY-©WTUvWW AyWc ¤WhU¡WuWyWh §Wh¡W AcI ©WWwWc
wW¦Wh Kc. AWLc ¨WWrWWUvWW AyWc ¨WWI¡WN¹vWWyWc X¨WóvWW
¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ©W§WY¥W nWWyWyWW IVc¨WW ˜¥WWuWc,
<AWLyWW RiT¥WWÈ ©WSU ¥WWuW©W ¡WW©Wc X¨WóWyWc ©W§WWV
§Wc¨WW L¨WZÈ ¡WPc Kc.> AWLc §Wd§WW-¥WLyWa, ThX¥W¦Wh-L¼X§W¦WN
AyWc XäWTÃ- STVWRyWY ˜c¥WIwWWAh Ic¨WY TYvWc

©WY¥WWPW AhUÈoWYyWc AWIWäWyWc
AWÈ£W¨WWyWY IwWW : £WLTÈoW§WW§W ©WZwWWT

Icy¨WW©W ¡WT
ø¨WyWyWh XrWvWWT

vWyWY IWUY oWZSWAh¥WWÈwWY ¡WWKW STYyWc
ýc IhC ø¨WyWyWWÈ TÈoWYyW XrW¯Wh RhT¨WW
§WWoWc vWh vWcyWc rW¥WvIWT L IVc¨WW¦W. ¡WTÈvWZ
£WLTÈoW§WW§W ©WZwWWT ¥WWNc vWc¥WWÈ rW¥WvIWT Lc¨WZÈ IäWZÈ
yWwWY. vWcyWY AÈRT ø¨WyWyWZÈ AcI Ac¨WZÈ MTÑÈ ¨WVcvWZÈ
VvWZÈ Lc vWcyWW ¥WyW¥WWÈ AW¨WvWY AW¡WpWWvWyWY ¤WW¨WyWWyWc
ThIY RcvWZÈ VvWZ.È TWL©wWWyWyWW ©WZwWWTYIW¥W ITvWW Ic©WTW
TW¥WyWh AcIyWh AcI ¡WZ¯W £WLTÈoW ¥WW¯W xWhTuW ©WWvW
©WZxWY L A¤¦WW©W ITY äWm¦Wh VvWh. ¡WKY vWcyWWÈ §WoyW
ITY Rc¨WW¦WWÈ AyWc vWc ©WZwWWTYIW¥W IT¨WW §WWo¦Wh. VL¼
vWc ¥WWÈP ¡WhvWWyWW VWwWc pWTyWY L¨WW£WRWTY E¡WWPY äWIc
vWc¨Wh ©W¥WLRWT wWW¦W v¦WWÈ L vWcyWc §WI¨Wh §WWoWZ ¡WPY
oW¦Wh. oWUWyWW yWYrWcyWZÈ AWnWZÈ äWTYT §WI¨WWoWk©vW £WyWY
oW¦WZ.È AcIyWW AcI ¡WZ¯W ¡WT AW¨WY ¡WPc§WY AWSvWwWY
AWnWW ¡WXT¨WWTyWh AW¨WIyWh ëWhvW £WÈxW wWC oW¦Wh.
¡WvyWY ¡WuW KaNWKcPW AW¡WYyWc rWW§WY yWYIUY. ¨úö
¥WWvWW-X¡WvWWyWh AWäWTh KYyW¨WWC oW¦Wh. vWc SmvW
X¨WrWWTY äWIvWh VvWh, £Wh§WY äWIvWh VvWh AyWc ¥WW¯W
vWcyWW PW£WW VWwWyWY £Wc AWÈoWUYAh¥WWÈ ø¨W £Wr¦Wh
VvWh. Ac¨WW¥WWÈ L¦W¡WZT¥WWÈ TVcvWh IhC RºTyWh ©WÈ£WÈxWY
AW¨¦Wh AyWc vWcuWc £WLTÈoWyWW B§WWLyWY ¨¦W¨W©wWW ITY
vWwWW ©W§WWV AW¡WY Ic vWc vWcyWY £Wc AWÈoWUYAhwWY IÂC
yWc IÂC §WnWvWh TVc. £WYýÈ ¡WWÈrW ¨WªWg ©WZxWY vWc ¥WhNW
A–WTh¥WWÈ vWcyWY ¤WW¨WyWWAh RhTvWh TéWh. v¦WWT £WWR
vWcuWc XrW¯WIW¥W rWW§WZ I¦WZ.f vWcuWc Ac¨WZÈ X¨WrWW¦WZf ¡WuW yWVhvWÈZ
Ic AW ˜¦WhoW vWcyWW ø¨WyWyWc £WR§WY yWWnWäWc. vWc Lc
AyWZ¤W¨WvWh vWcyWZÈ XrW¯W £WyWW¨WvWh. AWLc vWc AcI
ýuWYvWh XrW¯WIWT £WyWY oW¦Wh Kc. AcI XrW¯W £WyWvWWÈ
¨WY©WwWY ¯WY©W XR¨W©W §WWoWc Kc. vWc ¥WW¯W Ac-4
AWIWTyWW IcyW¨WW©W ¡WT L XrW¯WIW¥W ITc Kc. Av¦WWT
©WZxWY vWcyWW 35 XrW¯Wh ¨WcrWWC rWam¦WWÈ Kc. vWcyWWÈ XrW¯WhyWY
XIÂ¥WvW Ý.1500wWY ¥WWÈPYyWc Ý.7500 LcN§WY Vh¦W
Kc. £WLTÈoWc XVÂ¥WvW VW¦WWg ¨WoWT ¡WhvWWyWWÈ ©W¡WyWWÈyWc
IcyW¨WW©W ¡WT ø¨WÈvW I¦WWg.

¥Wh

ability@abilityfoundation.org

AcX£WX§WNY SWEyPcäWyWyWY ¡WX¯WIW ©Wm©Wc©W

AWLyWh BXvWVW©W
24 LZ§WWC

1823 : RW©W˜wWW £WÈxW ITWC
rWY§WY¥WWÈ RW©W˜wWW £WÈxW ITWC.
1932 : TW¥WIbªuW X¥WäWyW
TW¥WIbªuW X¥WäWyW ©WÈ©wWWyWY ©wWW¡WyWW
IT¨WW¥WWÈ AW¨WY.
1945 : AMY¥W ˜c¥WøyWh Ly¥W
ýuWYvWW EàhoW¡WXvW AMY¥W ˜c¥WøyWh Ly¥W.
1961 : ˜wW¥W X¨W¥WWyW A¡WVTuW
A¥WcXTIWyWW ¨¦W¨W©WWX¦WI X¨W¥WWyWyWZÈ
m¦WZ£WW¥WWÈ A¡WVTuW. R¹XyW¦WW¥WWÈ X¨W¥WWyW
A¡WVTuWyWY AW ˜wW¥W pWNyWW VvWY.
1969 : Ac¡Wh§WhyWZÈ ©WZTX–WvW EvWTWuW
AÈvWXT–W ¦WWyW Ac¡Wh§Wh-11yWZÈ ¡úw¨WY ¡WT
©WZTX–WvW EvWTWuW.
2000 : ˜wW¥W ¥WXV§WW oWkWyP ¥WW©NT
Ac©W.X¨WL¦W§W–¥WY rWc©W¥WWÈ ˜wW¥W oWkWyP
¥WW©NT £Wy¦WWÈ.

ø¨WyW RäWgyW

oWZTZ¡WaXuWg¥WWAc vW¥Wc L vW¥WWTW oWZTZ £WyWWc?

¨¦WÅmvW AcyWWÈ I¥Whg
wWIY AWRT¡WW¯W Ic
nWZRyWY äWÅmvW ¡WT ÕïW TWnWh AyWc £WYýyWW X¨WrWWTh ýuW¨WWyWY äWÅmvW IcU¨Wh XyWÈRyWY¦W Vh¦W Kc

LwWY 18 ¨WªWg ¡WVc§WWÈ XS§¥WXyW¥WWgvWW
¥WVcäW ¤WáyWW S§WcN¥WWÈ VZÈ ¥WVWyW XrWÈvWIXS§W©WaS ¦WZ.ø. IbªuW¥WaXvWgyWc ¥W¬¦WWc v¦WWTc
¥WW§Wa¥W ¡WPÛZÈ Ic vWc IWcC oWZT-Z £WZT¥Z WWÈ ¥WWyWvWW yWwWY. vWc
rWc§WW ¥WaPÈ ¨WW¥WWÈ ¥WWyWvWW yWwWY. vWc¥WuWc IVc§WZÈ Ic <vWZÈ L
vWWTWc oWZTZ £WyWc vWWc ©WWTÈ.Z > ©WWrWWc <oWZT>Z Ac L Kc Lc
IVc Kc Ic ø¨WyWyWY vW¥WW¥W X¨WrWWTWcyWY Ic E¡WRcäWyWY
NcIuW-§WWIPY vWZÈ ScIÄ Y Rc. vWZÈ vWWTW £WZXö£WU E¡WT L
ø¨W. vWWTW L X¨WrWWTWc ˜¥WWuWc ø¨W. rWW§WvWWÈÈ rWW§WvWWÈ
IXOyW ¥WWoWgc ¡WPY ý. vWZÈ ¡WWKWc F¤WWc wWW AyWc ¡WWKWc
rWW§W. Ly¥WwWY L AÈxW Ac¨WWÈ ¥WcP¥W Vc§WyW Ic§WTc
IVc§WZ,È <§WWCS BM AWCxWT Ac PcXTÈoW AcP¨WcyrWT
AWcT yWXwWÈoW.> AW ø¨WyW ¥WW¯W AcI XV¥¥WvW ¤W¦WZf
©WWV©W Kc. IäWZÈ L ©W§WW¥WvW yWwWY. ýc ø¨WyW AcI
©WWV©W yW VWc¦W vWWc vWc ø¨WyW SWcIN Kc. ©WZTyc ÏyWoWT
yWøI SWÈ©W§WWyWW X¯W¨WcR¥WÈXRT¥WWÈ X¨WTWLvWW ÕY
TWLXªWg ¥WZXyWAc (LcyWW yWW¥Wc V¥WuWW L ¨WPWcRTWyWWc TWL¥WWoWg
AWcUnWW¦WWc) ¥WyWc ¥WȯW AW¡¦WWc VvWWc. VZÈ oWZTZ¥WWÈ
¥WWyWvWWc yWwWY, ¡WuW ¥WȯW¥WWÈ ¥WWyWZÈ K¼.È ¥WWyW¨WYAc ¡WWcvWc
¡W©WÈR ITc§WWc ¥WȯW vWcyWZÈ AÈoWvW Å©¡WXTr¦WZA§W äW±W Kc.
AW¨WY L ¨WWvW ¥WyWc LdyW AWrWW¦Wg ÕY
TvyW©WZRÈ T©WaTYAc IVY. ¥WȯWyWc äWÅmvW vW¥Wc AW¡WY äWIWc
KWc. ¥WȯW¥WWÈ ÕöW VWc¦W vWWc L ¥WȯW ©WÈmN¥WWÈwWY EoWWTc
Kc.
V¨Wc vW¥Wc ¡WaKäWWc Ic Lc XyW×W¨WWyW ¥WWyW¨W VWc¦W
AyWc vWcuWc ø¨WyW¥WWÈ IÂC XS§W©WaSY A¡WyWW¨W¨WY vWWc
AW¡WuWY ©WW¥Wc RcäWyWW £WYý TWÖl¡WXvW Ac©W.
TWxWWIbªuWyW, IWIW IW§Wc§WIT AyWc ¥WWy¦W VWc¦W vWWc
AWcäWWc, TLyWYäWyWW X¨WrWWTWc Kc. AW X¨WrWWTWcyWc
ýuWYyWc vW¥Wc L vW¥WWTW oWZTZ £WyWWc. vW¥Wc L vW¥WWTW
ø¨WyWyWWc rWWLg §WC §WWc. £WYýyWW VWwW¥WWÈ vW¥WWTY

AW

rWWcN§WY-rWWcN§WWc yW AW¡WWc. ¦WZ.ø. IbªuW¥WaXvWgAc ¥WWTY
Ý£WÝ ¥WZ§WWIWvW¥WWÈ IVc§WZÈ Ic IWcC oWZTZyWW TcPY¥WcP
X¨WrWWTWc vWWc F§WNWyWW ˜Wc£§Wc¥W nWPW ITc Kc. X¨WrWWTWc
IRY ©W¥W©¦WW EIc§WvWW yWwWY. ¡WY.PY. AWc©W¡WcÅy©I
yWW¥WyWW TXäW¦WyW XS§W©WaSc 100 ¨WªWg ¡WVc§WWÈ <<y¦WZ
¥WWcPc§W AWcS ¦WZXyW¨W©Wg>>yWW¥WyWZÈ ¡WZ©vWI §WnWc§WZÈ. Ac
¡WZ©vWIyWW X¨WrWWTWc vW¥WWTc ýuW¨WW ýcCAc . vWc¥WuWc vWc¥WyWW
¡WZ©vWIyWY ˜©vWW¨WyWW¥WWÈ §WnWc§WZ.È <VZÈ
AcI RdXyWI¥WWÈ vWȯWY VvWWc. ¥WyWc VcoW
äWVcTyWY äWWÈXvW¡WXTªWR ¥WWNc §WcnW
§WnW¨WWyWZÈ IVc¨WW¥WWÈ AW¨¦WZ.È ¥WcÄ §WcnW ¥WWNc
pWuWY ¥WwWW¥WuW ITY. äWWÈXvW¡WXTªWR
¥WWNc äWZÈ §WnWZÈ? äWWÈXvW ¥WWNc NyW£WÈxW
§WnWW¦WZÈ Kc. VýTWc ¡WXTªWRWc ¦WWcýC
Kc ¡WuW äWWÈXvW Kc nWTY? ¥WcÄ §WcnW
§WnW¨WWyWZÈ ¥WWÈPY¨WW¬¦WZ.È §WnW¨WW nWWvWT
IWcC XR¨W©W §WnW¨WZÈ yWVÃ. ¥WW¯W
£WWc§W¨WWyWZÈ IVc¨WW¥WWÈ AW¨Wc v¦WWTc yW¨WZÈ IWÈC yW IVc¨WZÈ
VWc¦W vWWc ¤WWªWuW ¤WTP¨WÈZ yWVÃ... AW¨WZÈ X¨WrWW¦WWg
¡WKY vWWc VZÈ VU¨WWcÔ§W wWC oW¦WWc. AcI I£WWN ¡WW©Wc
oW¦WWc, v¦WWÈ <xW AWcI§N ¨W§Pg> (TV©¦W¥W¦W R¹XyW¦WW) <¥WcXLI§W
¡WW¨WT AWcS ¥WWCyP> ¨WoWcTc ¡WZ©vWIWc ¥W¬¦WWÈ. v¦WWTc
¥WyWc ˜cTuWW ¥WUY Ic IRY ¡WuW ¥WyWyWc ¥WWTYyWc IWcC IW¥W
yW IT¨WZ.È vW¥WWTW ¥WyWyWc OYI §WWoWc vWc L IT¨WZ.È ¥WyW
vWWc ¥WcXLI ©Wøg äWIc Kc. ¥WyWyWc IC XRäWW¥WWÈ ¨WWU¨WZÈ
Ic vWcyWc ¥WWcIUWäW AW¡W¨WY vWc vW¥WWTW VWwW¥WWÈ Kc.
AWN§WZÈ ITäWWc vWWc ¥WyW ýR¹ ITäWc AyWc oWZT¡Z WaXuWg¥WWAc
AW¨WvWW X¨WrWWT ýc ýR¹ AcN§Wc K½¥WÈvWT Ic VcN¥WWÈwWY
I£WavWT IWQ¨WWyWY ITW¥WvW yWVÃ. ýR¹ AcN§Wc
£WYýyWW X¨WrWWTWc ýuW¨WWyWY äWÅmvW IcU¨W¨WY AyWc
AW¡WuWY AÈRT TVc§WY äWÅmvW E¡WT ÕöW TWnW¨WY. ýR¹

AcN§Wc X˜¥WWcXyWäWyW AWcS PcyLT-AW¨WyWWTY
AW¡WX²WyWY AoWWEwWY ýuW wWW¦W vWc¨WY ¥WWyWX©WI
äWÅmvW IcU¨W¨WY AcN§Wc ýR¹.>>
AW¥WWÈ VZÈ ¥WWTY ¨WWvW E¥WcTÈZ K¼È Ic AW¨WY AW¨WyWWTY
AW¡WX²WyWW AoWWEwWY AuW©WWT AW¨Wc Ac¨WY äWÅmvW
¥WȯW AW¡Wc Kc. Ac ¥WȯW vW¥Wc L yWßY ITWc ¡WKY Õöc¦W
¨¦WÅmvW ¡WW©WcwWY (oWZTZ yWVÃ) Ac ¥WȯW §WWc. ¡WY.PY.
AWc©¡WcÅy©IyWY ¨WWvW AWLc
oWZT¡Z WaXuWg¥WWAc ÞR¦W¥WWÈ IÈPWTY §WWc.
vWcuWc IVc§WZÈ ¥WWTY XS§W©WaSY Kc Ic ¥WyWyWc
¥W©vW TWnW¨WZ,È ¥WZmvW TWnW¨WZ.È ¥WyW ¡WT
©W¨WWT yW wWC L¨WZÈ IWTuW Ic Ac ¥WyW
L ¥WZmvW TVcäWc vWWc ýR¹ ©WLgäWc. ¥WyW
wWIY °WWyW ¥WUäWc AyWc °WWyW 21¥WY
©WRY¥WWÈ ©W¨Wg©W²WWxWYäW £WyWäWc.c °WWyW
wWIY ©WZnWyWW ©WWoWT¥WWÈ AVXyWgäW
K£WKX£W¦WWÈ ¥WWT¨WWyWY A¡Wc–WW
TWnW¨WWyWY yWwWY. °WWyW AcN§Wc ø¨WyW¥WWÈ AW¨WyWWTY
vWI§WYSWcyWWc ©WW¥WyWWc IT¨WWyWY vW¥WWTY ¥WWdX§WI
vWWIWvW.
oWYvWW¥WWÈ ¥WWyW¨WYyWc ©WZnW-R¹:nW¥WWÈ Å©wWvW˜°W wWCyWc
ø¨W¨WWyWZÈ IéWZÈ Kc, ¡WuW Ac Å©wWvW˜°WvWWyWWc ®§WWcI
TWcL TWcL TN¨WW KvWWÈ AWLc Å©wWvW˜°WvWW ¥WVRAÈäWc
¥WW¯W oWYvWWyWY ¡WWcwWY¥WWÈ TVY Kc. ¥WWyW¨WY oWYvWW¥WWÈwWY
IÂC L äWYn¦WWc yWwWY. IX¨W TWc£WNe ÎWc©NAc AcI ©WT©W
IX¨WvWW §WnWc§WY <¥WW¦W AWc£LcmN CyW X§WX¨WÈoW / CN
N¹ ¦WZyWWCN ¥WW¦W Ac¨WWcIäc WyW AcyP ¥WW¦W ¨WWcIäc WyW!>
ýuWc AW ¡WÈÅmvWAWc¥WWÈ ÕYIbªuWyWY oWYvWWyWWc ©WWT
AW¡¦WWc Kc. <¥WWTW ø¨WyWyWWc AcI ERÊäc W Kc Ic ¥WWTW
¨¦W¨W©WW¦W Ic ˜¨úŲW AyWc ¥WWTY X¨WäWÅmvW AwW¨WW
AyWWäWÅmvW vWc¥W L ø¨WyWyWW AW¨WY ¡WPc§WW

¨¦W¨W©WW¦WyWW ¡WPIWTyWZÈ AcIYITuW IT¨WZ.È AW©WÅmvW
AyWc X¨WäWÅmvWyWc ýcPY Rc¨WY. ¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ vW¥WyWc
PWcmNT Ic CLyWcT wW¨WW LcN§WW ¡Wd©WW yW ¥WUc vWWc
¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ Lc ¡WPIWT Kc vWc MY§WY §Wc¨Wh. AoWT IWcC
¡WuW £WYýc ¨¦W¨W©WW¦W ¡WIPWc vWc¥WWÈ nWa£W ¡WZTªZ WWwWg ITYyWc
¡WXTuWW¥WyWY XrWÈvWW yW IT¨WY.
<¥WcXLI ¥WWEyNyW>yWW¥WyWW ¡WZ©vWI¥WWÈwWY ¥WyWc AcI
©WT©W ¨WWvW ýuW¨WW ¥WUc§WY. vWc¥WWÈ ©WcvWc¥£WkY yWW¥WyWWÈ
IX¨WyWY ©WZÈRT yWWyWIPY ¨WWvWWc Kc. vWcyWWc E¡WRcäW äWZÈ
VvWWc? <vW¥WWTW A–WTWc ©WZRÈ T £WyWW¨WWc. ©WZRÈ T A–WTc
˜wW¥W ¨¦W¨WÅ©wWvW §WnWvWWÈ äWYnWWc. ©WZRÈ T A–WT §WnWäWWc
AcN§Wc vW¥WWTW¥WWÈ ©WZRÈ T ©NWC§W AW¨WäWc AyWc ©WZRÈ T
©NWC§W AW¨WvWWÈ vW¥Wc ©WZÈRT IW¥W ITY äWIäWWc AyWc
©WZRÈ T X¨WrWWTvWWÈ äWYnWäWWc. s¦WWTc vW¥WyWc ¡WWcvWWyWc L oW¥Wc
vWc¨WW vW¥WWTW ¥WWdX§WI X¨WrWWTWc AW¨WäWc v¦WWTc ©WZÈRT
TYvWc ¨WvWg¨WWyWZÈ ¥WyW wWäWc AyWc ¡WKY vW¥WWTW¥WWÈ ¥WWcT§W
XPX©WÅ¡§WyW AW¨WäWc. AÈvWc ©WWT äWZÈ Kc? ¥WWy¦WW¥WWÈ yW
AW¨Wc vWc¨WWc ©WWT Kc Ic ©WZÈRT A–WTWc VäWc vWWc ©WWTW
X£WMyWc©W¥WcyW AyWc ©WWTW ¡WWcX§WXNXäW¦WyW wWäWWc. ¦WWR
TVc IX¨WAc <<©WWTW X£WMyWc©W¥WcyW>> äW£R IéWW Kc.
©WWTWc AcN§Wc ©WSU yWVÃ! vWWc? vW¥WWTWÈ ¡WZ¯W-¡WZ¯WYyWc
IWc¥¡¦WZNT A¡WW¨¦WZÈ Kc? vWWc ¤W§Wc A¡WW¨¦WZ,È ¡WuW vWcyWc
IVWc TWcL vWc vW¥WWTW E¡WT Ic IWcC ¨¦WÅmvW E¡WT
<<˜c¥W¡W¯W>> §WnWc. IWcC yW VWc¦W vWWc ¤WoW¨WWyW E¡WT
©WWTW A–WTc ¡W¯W §WnWc. IWc¥¡¦WZNT-CyNTyWcNyWY
R¹XyW¦WW¥WWÈ ©WZÈRT §WcnWyWyWc yW ¤Wa§Wc vWc ¨WWvW AWLc
oWZT¡Z WaXuWg¥WWyWc XR¨W©Wc ¦WWR TWnW¨WY.
vWZIYgyWW ©WZ§WvWWyWyWc IWcCAc ¡WaK¦WZÈ <<vW¥Wc ©WSU
Ic¥W £Wy¦WW? vW¥WWTWc ¤WX¨Wª¦WyWWc ¡§WWyW äWZÈ Kc?
©WZ§WvWWyWc IéWZÈ ©WSUvWWyWZÈ TWM Kc A§§WWV E¡WTyWWc
¤WTWc©WWc, AyWc ¥WWTc IWcC ¡§WWyW IT¨WWc yWVà AyWc

I XR¨W©W TW¥WIbªuW ¡WT¥WV©W TWvWyWW ©W¥W¦Wc
vWc¥WyWW oWZTZyWc ¥WU¨WW oW¦WW. £WÈyWc ¨WrrWc
VÂ¥WcäWyWY Lc¥W AWx¦WWXv¥WI rWrWWg wW¨WW
§WWoWY. vWc ©W¥W¦Wc XäW¦WWUh VvWh, AWwWY oWZTA
Z c xWauWY
©WUoWW¨WY TWnWY VvWY. oWZTA
Z c ¡WT¥WV©WyWc AWoWkV
I¦Whg Ic AWÕ¥W¥WWÈ TVc§WW £WoWYrWW¥WWÈ STvWW ¡WuW
LCAc AyWc AWÕ¥WyWW ¡WXT©WT¥WWÈ ˜s¨WX§WvW xWauWYyWh
vWW¡W ¡WuW §WcvWW LCAc. AW £WVWyWc oWZTø
Z £WoWYrWW¥WWÈ
Th¡Wc§WW ývW-ývWyWW KhP AyWc vWcyWWÈ SU-Ô§W
¡WT¥WV©WyWc £WvWW¨W¨WW ¥WWoWvWW VvWW. £WÈyWc £WWoW¥WWÈ
ST¨WW §WWo¦WW. AW RTX¥W¦WWyW L £WoWYrWWyWh yWhIT
v¦WWÈ AW¨WY oW¦Wh AyWc xWauWYyWY AWoW¥WWÈwWY ¡WhvWWyWY
rW§W¥W ¤WT¨WW §WWo¦Wh. AW ýcCyWc yWWTWL wW¦Wc§WW
oWZTZøAc vWcyWc £Wc-¯WuW §WWSW rWhPY RYxWW AyWc
¡WT¥WV©WyWc IVc¨WW §WWo¦WW Ic, AW yWhITc xWauWYyWY
¡WX¨W¯W AXoyWyWc ©¡WäWg ITYyWc xúÖvWW ITY Kc, LcyWZÈ ¥WcÄ
vWcyWc AW SU AW¡¦WZÈ Kc. v¦WWTc ¡WT¥WV©W V©WYyWc
£Wh§¦Wh, ¥WyWc vWh AWLc L ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Ic IhC ¨W©vWZyWc
©¡WäWg IT¨WW ¥WW¯WwWY L vWc A¡WX¨W¯W wWC ý¦W. ©WWwWc
L vW¥WWTW £Wk”¨WWRyWY ¨WW©vWX¨WIvWWyWZÈ ¡WuW ¤WWyW wWC
oW¦WZÈ. V¥WuWW rWrWWg RTX¥W¦WWyW vW¥Wc <AcIh £Wk”
XóvWY¦Wh yWWÅ©vW> yWh ¡W–W §WCyWc R§WY§W ITY TéWW VvWW
Ic AWnWh ©WÈ©WWT AcI £Wk”yWW ˜XvWX£WÈ£W X©W¨WW¦W IäWZÈ
L yWwWY AyWc £WYø £WWL¼ vW¥Wc AXoyWyWc ©¡WäWg IT¨WWyWW
IWTuWc AcI XyWRhgªWyWc ©Wý AW¡Wh Kh. AW ©WWȤWUYyWc
oWZTyZ WZÈ ¥WWwWZÈ äWT¥WwWY MaIY oW¦WZÈ AyWc AW pWNyWW VÂ¥WcäW
¥WWNc ¤Wa§WY L¨WW ¥WWNc ¡WT¥WV©WyWc AWoWkV I¦Whg. AcN§Wc
Ic A©¡úä¦WvWW ÝXQ¨WWRY X¨WrWWTh-©WÈ©IWThyWh AcI
¤WWoW ¥WW¯W Kc. vWc AcI ¥WWyWX©WI ¨WVc¥W Kc. RTcI
¨¦WÅmvW ©¡úä¦W Kc. £W©W vWc vWcyWW ©WWTWÈ Ic nWTW£W I¥WhgyWW
AWxWWTc AWRTuWY¦W Ic XyWÈRWyWc ¡WW¯W Vh¦W Kc.

Ac

„ ¡WÈ. X¨WL¦WäWÈIT ¥WVcvWW

˜IWäWI, ¥WZÏI ©WZxWYT AoWk¨WW§W óWTW ¥WWX§WI ¥Wc©W©Wg PY.£WY. Ih¡Wg. X§WX¥WNcP ¥WWNc ¤WW©IT X˜ÅyNÂoW ˜c©W, ©W¨Wcg yWÈ. 148 P, yWWoWRc¨WvWW ¥WÈXRT ¡WW©Wc, rWWÈoWhRT-£WW¨WUW VWC¨Wc, vWW§WZIW-©WWuWÈR, XL. A¥WRW¨WWRwWY ¥WZXÏvW AyWc ˜IWXäWvW (¨WW¦W.Ac¥W.©WY.Ac I§W£W ¡WW©Wc) 280, ¥WIT£WW, ©WTnWcL-oWWÈxWYyWoWT VWC¨Wc, A¥WRW¨WWR-380015.
AcXPNT (oWZLTWvW) : AL¦W E¥WN, AcÅmMm¦WZXN¨W AcXPNT, ˜uW¨W oWhU¨Wc§WIT. (©W¥WWrWWT ¡W©WÈRoWY ¥WWNc ¡WY.AWT.£WY AcmN VcOU L¨WW£WRWT) ShyW yWÈ. A¥WRW¨WWR (079) 39888850, Scm©W (079) 39814001, 02, 03, RNI NO. GUJGUJ/2003/9968

web www.divyabhaskar.com

¨WIY§WyWc ¥WhI§WY ©WY£WYAWB ¡WW©Wc ˜êhvWTY ¥WWoWY

xWT¡WIPyWY £WYIc AX¥WvW äWWV
©WY£WYAWB ©W¥W–W VWLT yW wW¦WW

¨WIY§W X¥WvWcäW A¥WYyWyWc ˜êhvWTY
ýcIc äWWV yW AW¨WvWWÈ vWcAh ARW§WvWyWh AWäWTh
AW¡W¨WW ©WY£WYAWBAc ByWIWT I¦Whg §WcäWc vWc¥W ©¡WÖ wWB L¨WW ¡WW¥¦WZÈ VvWZ.È ©Wa¯WhAc LuWW¨¦WZÈ
¤WW©IT y¦WaM. oWWÈxWYyWoWT
oúV TWs¦W¥WȯWY AX¥WvW äWWV ©WY£WYAWByWW £WYý
©W¥Wy©WyWW L¨WW£W¥WWÈ vWc¥WuWc VWLT wW¨WWyWY nWWvWTY
AW¡WY Vh¨WW KvWWÈ äWZÿ¨WWTc xWT¡WIPyWW ¤W¦Wc VWLT
wW¦WW yWVhvWW. ©WY£WYAWByWY IrWcTY¥WWÈ vWc¥WuWc vWc¥WyWW
¨WIY§WyWc ¥WhI§WY AW¡WY ©WY£WYAWB äWZÈ ˜êh ¡WaKäWc vWc
ýuW¨WW ¥WWo¦WZÈ VvWZ.È ýc Ic ©WY£WYAWBAc vWc AW¡W¨WWyWh
ByIWT ITY RcvWW AX¥WvW äWWV ¡WW©Wc £WYýc IhB
X¨WI§¡W TéWh yW VvWh AyWc vWcAh VWLT wW¦WW yW VvWW.
£WYø vWTS IWyWayWY ©W§WWV §WByWc ¤WWL¡WyWW
AWoWc¨WWyWhAc TWs¦WyWW ¥WȯWYyWc xWT¡WIPwWY £WrWW¨W¨WW
¥WWNcyWW ˜¦WW©Wh äWÝ ITY RYxWW Kc.
oWWÈxWYyWoWT¥WWÈ ©WY£WYAWByWW AXxWIWTYAh
AX¥WvW äWWV I¦WWTc AW¨Wc Kc vWcyWY TWV ýcByWc £WcOW
VvWW. ýcIc vWc¥WyWW ¨WIY§W X¥WvWcäW A¥WYyW VWLT wW¦WW
VvWW. A¥WYyWc ©WY£WYAWByWW AhXS©WTh ¡WW©Wc Ac¨WY
¥WWoWuWY ¥WaIY VvWY Ic vWc¥WyWc vWc¥WyWW A©WY§W ¥WWNc
¡WaK¨WWyWW ˜êhyWY AoWWEwWY ˜êh²WTY A¡WW¦W AyWc
¨WxWWTc ©W¥W¦W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc. ýcIc AW ¥WWoWuWYyWc
SoWW¨WY Rc¨WWC VvWY. vWc¥WyWY ¡WaK¡WTK IT¨WWyWY
Vh¨WWwWY äWWVyWc VWLT IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWc¨Wh AWoWkV
TWn¦Wh VvWh. A¥WYyWc ¡W¯WIWThyWc IéWZÈ VvWZÈ Ic AX¥WvW
äWWV ¥WWNc AWoWhvWTW ý¥WYyWyWh X¨WI§¡W nWZ§§Wh
Vh¨WWwWY A¥Wc vWcyWY IhXäWäW ITY TéWW KYAc.

¥WhRYyWZÈ ¥WiyW : AWLc XR§VY LäWc
©WhVTW£WZÚYyW Ic©W¥WWÈ AX¥WvW äWWV ©WW¥WcyWY
©WY£WYAWByWY vW¡WW©WyWW ¥WZÚc ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ
¥WhRYAc ¥WiyW xWWTuW ITY §WYxWZÈ Kc. ©WTIWTyWW
˜¨WmvWW ¥WȯWY ¡WuW TWøyWW¥WW AÈoWc Vø IhC
ShP ¡WWPvWW yWwWY. RTX¥W¦WWyW ¥WhRY äWXyW¨WWTc
yW¨WY XR§VY LC TéWW Kc. ¨WPW˜xWWyW Ph.
¥WyW¥WhVyW»©WpWc £Wh§WW¨Wc§WY yWcäWyW§W Pc¨W§W¡W¥WcyN
IWEÅy©W§WyWY £WcOI¥WWÈ ¥WZn¦W¥WȯWY VWLTY
AW¡W¨WWyWW Kc. äWWV ©WW¥Wc ©WY£WYAWB IW¦Wg¨WWVY,
vWc¥WyWc ¨WhyNcP ýVcT IT¨WW ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW
vWc¥WL vWc¥WyWY yWdXvWIvWWyWW ¥WZÚc ¥WWK§WWÈ xWh¨WW¦W
vWc¨WY äWm¦WvWW Kc.

¥WVcäW LcO¥W§WWuWY AyWc ¤WWL¡W
AoWkuWYAhyWY oWWÈxWYyWoWT¥WWÈwWY L
©W¥WoWk pWNyWWÿ¥W ¡WT yWLT
©W¥WoWk pWNyWWyWW ¡WPpWW yW¨WY XR§VY ©WZxWY ¡WPÛW
VvWW. ¤WWL¡WyWW TWÖlY¦W ¥Wh¨WPYAh §WW§WIbªuW
AP¨WWuWY AyWc ©WZª¥WW ©¨WTWLc IéWZÈ VvWZÈ Ic
©WY£WYAWByWh TWLIY¦W R¹TZ¡W¦WhoW wWvWh Vh¨WWwWY
äWWV E¡WÅ©wWvW TVc¨WWyWW yWwWY. AW ¥WZÚWyWc §WCyWc
oWZLTWvW ¤WWL¡W¥WWÈ E²WcLyWWyWh ¥WWVh§W K¨WW¦Wh
VvWh AyWc yW¨WY XR§VY¥WWÈ TWLIY¦W RW¨W¡WcrW äWÝ
wW¦WW VvWW. A§W£W²W, äWWVyWc xWT¡WIPwWY
£WrWW¨W¨WW ¤WWL¡WyWW TWÖlY¦W AyWc ˜RcäWI–WWyWW
yWcvWWAhAc ˜¦WW©Wh äWÝ I¦WWg Kc. ©WY£WYAWByWY
IW¦Wg¨WWVY rWW§WvWY VvWY v¦WWTc IWyWayWY vWLÊ°W
¥WVcäW LcO¥W§WWuWY ©WXVvW ˜RcäW ¤WWL¡WyWW
yWcvWWAh oWWÈxWYyWoWT ©WXIgN VWE©W¥WWÈwWY
pWNyWWÿ¥WyWY ¥WWXVvWY ¥WcU¨WY VvWY.

AX¥WvW äWWVyWW ¥WZÚc
TWLIY¦W ¨WvWZgUh¥WWÈ
E²WcLyWWyWh ¥WWVh§W
¤WW©IT y¦WaM . oWWÈxWYyWoWT

©WY£WYAWBAc AX¥WvW äWWVyWc ¡WWO¨Wc§WW
©W¥Wy©WyWc ¡WoW§Wc £Wc XR¨W©WwWY TWLIY¦W
¨WvWZgUh¥WWÈ ¤WWTc E²WcLyWWyWh ¥WWVh§W
ýc¨WW ¥WUY TéWh Kc. ¤WWL¡W¥WWÈ vWc¥WyWW
yWcvWW ©WY£WYAWByWY ¡WaK¡WTK¥WWÈwWY
Vc¥WnWc¥W £WrWY LäWc Ic xWT¡WIP wWäWc vWcyWY
»rWvWW ©Wc¨WWvWY VvWY vWh IhÄoWk©c W¥WWÈ oWbV
TWs¦W¥WȯWYyWY xWTI¡WP wWC Ic yWVÃ
vWcyWY ýuWIWTY ¥WcU¨W¨WWyWY vWW§WW¨Wc§WY
ýc¨WW ¥WUY VvWY. äWWVyWc ©W¥Wy©W
¡WWO¨W¨WW AyWc ©WY£WYAWByWW ¨W§WuW
AÈoWc ¤WWL¡W¥WWÈ X¤WyyW AX¤W˜W¦W
¨¦WmvW wWvWW VvWW vWh IhÄoWk©c W¥WWÈ AcI ©WaT
¨¦WmvW wWvWh VvWh.
AX¥WvW äWWV ©WY£WYAWB ©W¥W–W
äWZÿ¨WWTc VWLT wWäWc vWc¨WY ýVcTWvWyWc
¡WoW§Wc ©W¨WWTwWY L ¤WWL¡W AyWc
IhÄoWkc©WyWW xWWTW©W¤¦Wh ©WXVvWyWW
AWoWc¨WWyWhyWY yWLT ©WY£WYAWB IrWcTY
¡WT ¥WÈPW¦Wc§WY VvWY. IrWcTYAc TWs¦W
AyWc TWÖlY¦W ¥WYXP¦WWyWh L¥WW¨WPh
Vh¨WWwWY vW¥WW¥W TWLIY¦W AWoWc¨WWyWh
©WvWvW ¥WYXP¦WWyWW ¡WXTXrWvWhyWc ShyW
ITYyWc ¥WWXVvWY ¥WcU¨WvWW VvWW. ýcIc
£W¡WhTc 1 ¨WWo¦WWyWY ¥WZRvW ¡WaTY wW¨WWyWc
AWPc oWuWvWTYyWY X¥WXyWNh £WWIY VvWY
v¦WWTc AX¥WvW äWWVyWW ¨WIY§W
©WY£WYAWByWW AXxWIWTYAhyWc ¥WU¨WW
AW¨WY ¡WVhÄrWvWWÈ TWLIY¦W ¨WvWZU
g h AyWc
¥WYXP¦WWyWY E²WcLyWW ¨WxWY oWC VvWY.
AcI vW£Wßc ©WY£WYAWBAc äWWVyWW
¨WIY§WyWY RTnWW©vWyWc yWIWTvWWÈ V¨Wc äWZÈ
wWäWc?yWY ANIUh ¨WrrWc ¥WWVh§W¥WWÈ
oWT¥WW¨Wh AW¨WY oW¦Wh VvWh. AX¥WvW
äWWV ©WY£WYAWB ©W¥W–W VWLT yW
wW¦WWyWW ©W¥WWrWWT ¨WW¦WZ¨WcoWc ˜©WTY LvWWÈ
¤WWL¡WyWWÈ ¨WvWZU
g h¥WWÈ »rWvWWyWZÈ ¥WhL¼È STY
¨W¬¦WZÈ VvWZ.È

VvWZÈ Ic AX¥WvW äWWV Ic¥W ©WY£WYAWB IrWcTYAc AW¨¦WW
yWVÃ vWcyWZÈ ¥WZn¦W IWTuW vWc¥WyWc xWT¡WIP wW¨WWyWh ¤W¦W
VvWh. vW¡WW©W ITvWWÈ AXxWIWTYAh vWc¥WyWY ¡WaK¡WTK
ITY ©WYxWY xWT¡WIP ITY §WcäWc vWc¨WY RVcäWvW Vh¨WWwWY
¤WWL¡WyWW yWcvWWAh óWTW IW¦WRWIY¦W ©W§WWVh §Wc¨WW¥WWÈ
AW¨WY Kc. AW AoWWE AX¥WvW äWWV 12.39 I§WWIc
©WY£WYAWByWY AhXS©W¥WWÈ AW¨W¨WWyWW Kc vWc¨WY ¥WWXVvWY
¨WVcvWY wWvWWÈ ©W¨WWTwWY L vWc¥WyWW NcIRc WThyWWÈ NhUcNhUWÈ
L½yWW ©WXrW¨WW§W¦W¥WWÈ F¥WNY ¡WPÛW VvWW. ¡WTÈvWZ vWcAh
KcI ©WZxWY VWLT TéWW yW VvWW.

I

äWWVyWW AÈoWvW
©NWSyWY ¡WuW ¡WaK¡WTK

A¥WRW¨WWR

A¥WRW¨WWR | äWXyW¨WWT | 24 L¼§WWC, 2010

AX¥WvW äWWV ©WY£WYAWB ©W¥W–W VWLT yW wWvWWÈ AcI NY¥W yW¨WW ©WXrW¨WW§W¦W¥WWÈ vWc¥WyWY
AhXS©Wc oWC VvWY AyWc vWc¥WyWW AÈoWvW ©NWSyWc äWWVyWW §WhIcäWyW AÈoWc ˜êh ¡WaKʦWW
VvWW. £WYø NY¥W vWc¥WyWW pWTc oWC VvWY AyWc v¦WWÈ ¡WaK¡WTK IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful