ANAKBAYAN PANAY

July 25, 2010
Isang paanyaya sa lahat ng mga balangay ng Anakbayan sa Panay para sa Unang Panrehiyon na Pagtitipon

Mainit na pagbati, kasama! Ang humigit sa siyam na taong kadilimang naranasan ng kabataang Pilipino at ng malawak ng mamamayan sa ilalim ng Rehimeng US-Arroyo ay natuldukan na. Ang mga iniwang kalagayan ni Gloria Arroyo sa mamamayang Pilipino ay isang malaking hamon sa bagong administrasyon ni Presidente Benigno Aquino. Ang Anakbayan, bilang isang komprehinsibong pambansa-demokratikong

organisasyon ng kabataan, ay nangangamba sa kalagayan ng taong-bayan sa usapin ng Trabaho, Lupa, Edukasyon, Karapatang Sibil at Serbisyo Sosyal (TLEKS). Malawak na masa pa rin ang walang trabaho at kung mayroon man ay hindi sapat ang sinasahod para tustusan ang pang-araw-araw na panganailangan. Bigo hanggang sa kasalukuyan ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) sa tunguhin nitong ipamigay ang lupa sa mga magsasaka’t manggawang bukid na walang sariling lupang pinagmamay-arian. Mas lumalala pa ang komersyalisasyon, kolonyalismo at pasismo sa edukasyon. Mahigit sa isang libo na ang kaso ng ekstrahudsiyal na pamamaslang, mahigit sa dalawang daang kaso ng desaparecidos at humigit sa isang libong kaso ng harassment at iba pang anyo ng human rights violations. Sa unang dalawang linggo ng panunungkulan ni Aquino, nasa tatlo na ang bilang ng napaslang na may bahid ng pulitika. Hindi na nga tumataas ang sahod at kita ng taong-bayan, wala namang pakundangan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tubig, kuryente, pang-ospital at pabahay.

Subalit nagtapos man ang rehimeng US-Arroyo at nailuklok man ang isang bagong pangulo, ang ating pakikibaka ay hindi natatapos. Gagap nating ang simpleng pagpapalit ng pamumuno sa reaksyonaryong gobyerno ay hindi makakapagpabago sa lipunang malapyudal at malakolonyal. Kaya upang palakasin pa at ihanda ang kabataan sa mas magsisidhi pang pakikibaka upang makamit ang Pambansang Demokrasya, inaanyayahan naming ang mga lider-kabataan ng Anakbayan sa inyong lugar para sa isang Panrehiyong Pagtitipon. Sa muli, pag-aaralan natin ang mga batayang edukasyon ng Anakbayan batay sa kurikulum ng PADEPA at ang pagpapagana ng ating mga balangay. Layunin ng pagtitipong ito ang pagbuo ng panrehiyong pormasyon ng Anakbayan dito sa Panay. Isa ito sa hakbang natin sa pagpapalawak ng ating hanay at pwersa. Ang panrehiyong pagtitipon ay gaganapin sa ika-31 ng Hulyo hanggang ika-1 ng Agosto, 2010 sa McArthur Drive, Quintin Salas, Jaro Iloilo City (dating Headquarters ng Makabayan Panay). Pakihanda na lang po sana ang mga updates ng ating lokal na pormasyon, mula sa pagpaparami at ang istruktura ng mga balangay sa ating lugar. Kung maari po ay maiparating agad sa amin kung ilang delegado ang darating galing sa inyo bago ang ika-27 ng Hulyo (Martes). Inaasahan ko po ang inyong aktibong partisipasyon sa ganitong pagtitipon. Kung may mga katanungan ay maari po kayong sumangguni sa mga impormasyon na nasa baba. Marami pong salamat at mabuhay ang kabataang Pilipino! Mabuhay ang pambansa-demokratikong pakikibaka!

Para sa kabataan at sambayanan,

James Saguino Tagapagsalita Anakbayan Panay anakbayanpanay@gmx.com 09182143454

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful