DANIEL

CAP. 8
Vedenia berbecului şi a ţapului. În anul al treilea al domniei regelui Belşaţar mi s-a arătat mie, lui Daniel, o vedenie, afară de cele ce mi se arătaseră la început. Daniel 8:1 In the third <shalowsh> year <shaneh (in pl. only),> of the reign <malkuwth> of king <melek> Belshazzar <Belsha'tstsar> a vision <chazown> appeared <ra'ah> unto me, even unto me Daniel <Daniye'l>, after <'achar> that which appeared <ra'ah> unto me at the first <t@chillah>. Şi m-am uitat în vedenie şi, când priveam, parcă eram în capitala Suza, care este în ţara Elamului şi, stând cu privirea aţintită, eram pe fluviul Ulai. 2 And I saw <ra'ah> in a vision <chazown>; and it came to pass, when I saw <ra'ah>, that I was at Shushan <Shuwshan> in the palace <biyrah>, which is in the province <m@diynah> of Elam <`Eylam>; and I saw <ra'ah> in a vision <chazown>, and I was by the river <'uwbal> of Ulai <'Uwlay>. Şi am ridicat ochii mei şi m-am uitat şi iată un berbec cu două coarne stând în picioare în faţa fluviului şi coarnele lui erau lungi, iar unul mai lung decât celălalt şi cel mai lung creştea cel din urmă. 3 Then I lifted up <nasa'> mine eyes <`ayin>, and saw <ra'ah>, and, behold, there stood <`amad> before <paniym> the river <'uwbal> a <'echad> ram <'ayil> which had two horns <qeren>: and the two horns <qeren> were high <gaboahh>; but one <'echad> was higher <gaboahh> than the other <sheniy>, and the higher <gaboahh> came up <`alah> last <'acharown>. Am văzut berbecul lovind cu coarnele la apus, la miazănoapte şi la miazăzi şi nici o fiară nu-i putea sta împotrivă şi nimeni nu scăpa de asuprirea lui. El făcea ce voia şi creştea. 4 I saw <ra'ah> the ram <'ayil> pushing <nagach> westward <yam>, and northward <tsaphown>, and southward <negeb>; so that no beasts <chay> might stand <`amad> before <paniym> him, neither was there any that could deliver <natsal> out of his hand <yad>; but he did <`asah> according to his will <ratsown>, and became great <gadal>. Şi m-am uitat cu luare aminte şi iată un ţap venea de la apus pe deasupra feţei pământului, fără ca să-l atingă. Şi ţapul avea un corn între ochi, care corn se putea zări. 5 And as I was considering <biyn>, behold, an he <`ez> goat <tsaphiyr> came <bow'> from the west <ma`arab> on the face <paniym> of the whole earth <'erets>, and touched <naga`> not the ground <'erets>: and the goat <tsaphiyr> had a notable <chazuwth> horn <qeren> between his eyes <`ayin>. şi a venit până la berbecul cel cu două coarne pe care l-am văzut stând în faţa fluviului şi s-a năpustit spre el cu toată tăria puterii lui.

6 And he came <bow'> to the ram <'ayil> that had <ba`al> two horns <qeren>, which I had seen <ra'ah> standing <`amad> before <paniym> the river <'uwbal>, and ran <ruwts> unto him in the fury <chemah> of his power <koach>. Şi l-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a întărâtat împotriva lui şi a lovit berbecul şi i-a sfărâmat cele două coarne, iar berbecul nu mai avea putere să i se împotrivească; şi l-a aruncat la pământ şi l-a călcat în picioare şi nimeni n-a scăpat pe berbec. 7 And I saw <ra'ah> him come <naga`> close unto <'etsel> the ram <'ayil>, and he was moved with choler <marar> against him, and smote <nakah> the ram <'ayil>, and brake <shabar> his two <sh@nayim> horns <qeren>: and there was no power <koach> in the ram <'ayil> to stand <`amad> before <paniym> him, but he cast him down <shalak> to the ground <'erets>, and stamped <ramac> upon him: and there was none that could deliver <natsal> the ram <'ayil> out of his hand <yad>. Şi ţapul a crescut foarte şi când a ajuns puternic, cornul cel mare s-a sfărâmat şi am zărit patru coarne crescând în locul lor, spre cele patru vânturi ale cerului. 8 Therefore the he <tsaphiyr> goat <`ez> waxed very <m@`od> great <gadal>: and when he was strong <`atsam>, the great <gadowl> horn <qeren> was broken <shabar>; and for it came up <`alah> four <'arba`> notable ones <chazuwth> toward the four <'arba`> winds <ruwach> of heaven <shamayim>. Şi din unul dintre ele a ieşit un corn mic, care a crescut afară din cale, către miazăzi, către răsărit şi către ţara strălucirii. 9 And out of one <'echad> of them came forth <yatsa'> a little <mitsts@`iyrah> horn <qeren>, which waxed exceeding <yether> great <gadal>, toward the south <negeb>, and toward the east <mizrach>, and toward the pleasant <ts@biy> land. Şi el s-a înălţat până către oştirea cerească şi a doborât la pământ din oştire şi din stele şi le-a călcat în picioare. 10 And it waxed great <gadal>, even to the host <tsaba'> of heaven <shamayim>; and it cast down <naphal> some of the host <tsaba'> and of the stars <kowkab> to the ground <'erets>, and stamped <ramac> upon them. Şi a mai crescut până la mai-marele oştirii şi i-a luat jertfa de fiecare zi şi i-a răsturnat locul templului său. 11 Yea, he magnified <gadal> himself even to the prince <sar> of the host <tsaba'>, and by him the daily <tamiyd> sacrifice was taken away <ruwm> <ruwm>, and the place <makown> of his sanctuary <miqdash> was cast down <shalak>. Traducere corecta in limba romana a acestui verset: “S-a inaltat pana la capetenia ostirii, i-a luat necurmata si a rasturnat locul sanctuarului”. Şi peste jertfa de fiecare zi el a pus nelegiuirea şi a aruncat adevărul la pământ, şi el a făcut şi a izbutit. 12 And an host <tsaba'> was given <nathan> him against the daily <tamiyd> sacrifice by reason of transgression <pesha`>, and it cast down <shalak> the truth <'emeth> to the ground <'erets>; and it practised <`asah>, and prospered <tsalach>.

Traducere corecta in limba romana a acestui verset: “O oaste i-a fost data(cu ajutorul careia), a incalcat necurmata, a aruncat adevarul la pamant si a prosperat”. Şi am auzit un sfânt care grăia, şi un alt sfânt a zis către cel ce grăia: "Până când va dura vedenia şi jertfa de fiecare zi nu se va mai aduce şi un păcat al pustiirii va fi pus în loc şi templul şi oştirea vor fi călcate în picioare ?" 13 Then I heard <shama`> one <'echad> saint <qadowsh> speaking <dabar>, and another <'echad> saint <qadowsh> said <'amar> unto that certain <palmowniy> saint which spake <dabar>, How long shall be the vision <chazown> concerning the daily <tamiyd> sacrifice, and the transgression <pesha`> of desolation <shamem>, to give <nathan> both the sanctuary <qodesh> and the host <tsaba'> to be trodden under foot <mirmac>? Traducere corecta in limba romana a acestui verset: “Am auzit un sfânt vorbind si un alt sfânt spunând celui care vorbise: (Cand - sau cum - se va implini) viziunea despre necurmata incalcata, devastarea data Sanctuarului si oastea calcata in picioare?” Atunci el i-a răspuns: "Până la două mii trei sute de seri şi de dimineţi; după aceasta templul îşi va avea din nou rostul lui". 14 And he said <'amar> unto me, Unto two thousand <'eleph> and three <shalowsh> hundred <me'ah> days <`ereb> <boqer>; then shall the sanctuary <qodesh> be cleansed <tsadaq>. Şi când eu, Daniel, am văzut vedenia şi m-am străduit să o înţeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om. 15 And it came to pass, when I, even I Daniel <Daniye'l>, had seen <ra'ah> the vision <chazown>, and sought <baqash> for the meaning <biynah>, then, behold, there stood <`amad> before me as the appearance <mar'eh> of a man <geber>. Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: "Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia !" 16 And I heard <shama`> a man's <'adam> voice <qowl> between the banks of Ulai <'Uwlay>, which called <qara'>, and said <'amar>, Gabriel <Gabriy'el>, make this <hallaz> man to understand <biyn> the vision <mar'eh>. Şi el a venit unde eram eu şi, când se apropia, m-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. Şi el mi-a grăit: "Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârşitul veacurilor !" 17 So he came <bow'> near <'etsel> where I stood <`omed>: and when he came <bow'>, I was afraid <ba`ath>, and fell <naphal> upon my face <paniym>: but he said <'amar> unto me, Understand <biyn>, O son <ben> of man <'adam>: for at the time <`eth> of the end <qets> shall be the vision <chazown>. Viziunea este pentru sfarsitul veacurilor – sau pentru timpul sfarsitului – ceea ce inseamna ca implinirea ei deplina se realizeaza la sfarsitul acestei lumi. Şi când vorbea cu mine, stam înmărmurit cu faţa la pământ; atunci el s-a atins de mine şi m-a ridicat în picioare în locul în care mă aflam,

18 Now as he was speaking <dabar> with me, I was in a deep sleep <radam> on my face <paniym> toward the ground <'erets>: but he touched <naga`> me, and set <`amad> me upright <`omed>. Şi mi-a spus: "Iată, îţi voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urmă a mâniei lui Dumnezeu; că pentru vremea cea din urmă este vedenia. 19 And he said <'amar>, Behold, I will make thee know <yada`> what shall be in the last end <'achariyth> of the indignation <za`am>: for at the time appointed <mow`ed> the end <qets> shall be. Ingerul ii spune inca o data lui Daniel ca viziunea se refera la “vremea cea din urma a maniei lui Dumnezeu”. Un lucru spus de doua ori nu lasa loc de indoiala sau speculatii. Berbecul cu două coarne, pe care tu îl vezi, înseamnă regii Mediei şi ai Persiei. 20 The ram <'ayil> which thou sawest <ra'ah> having <ba`al> two horns <qeren> are the kings <melek> of Media <Maday> and Persia <Parac>. Iar ţapul este regele Greciei şi cornul cel mare, care este între ochi, este regele cel dintâi. 21 And the rough <sa`iyr> goat <tsaphiyr> is the king <melek> of Grecia <Yavan>: and the great <gadowl> horn <qeren> that is between his eyes <`ayin> is the first <ri'shown> king <melek>. Şi dacă el a fost sfărâmat, patru s-au ridicat în locul lui; înseamnă că patru regate se vor ridica din neamul lui, dar fără să aibă puterea lui. 22 Now that being broken <shabar>, whereas four <'arba`> stood up <`amad> for it, four <'arba`> kingdoms <malkuwth> shall stand up <`amad> out of the nation <gowy>, but not in his power <koach>. Pana aici lucrurile sunt cat se poate de clare. Incepand de la versetul urmator, multi oameni inteleg altceva decat vrea sa spuna textul biblic. La sfârşitul stăpânirii lor, la vremea covârşirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeţ şi isteţ în lucrurile ascunse. 23 And in the latter time <'achariyth> of their kingdom <malkuwth>, when the transgressors <pasha`> are come to the full <tamam>, a king <melek> of fierce <`az> countenance <paniym>, and understanding <biyn> dark sentences <chiydah>, shall stand up <`amad>. Regele din acest verset apare la sfarsitul stapanirii celor patru regate rezultate din Imperiul Macedonean – care nu aveau puterea pe care a avut-o Alexandru Macedon. Daca acest imparat era dintr-unul din cele patru regate, Biblia ne-ar fi spus. Insa cele patru regare erau la sfarsitul stapanirii lor – in versetul 9, dintr-unul din cele patru coarne iese un corn mic, adica al cincilea. Şi stăpânirea lui va creşte în putere - dar nu prin puterea lui însuşi - şi va face pustiiri uriaşe şi în orice lucru va izbuti şi va prăbuşi pe cei tari şi pe poporul sfinţilor. 24 And his power <koach> shall be mighty <`atsam>, but not by his own power <koach>: and he shall destroy <shachath> wonderfully <pala'>, and shall prosper <tsalach>, and practise

<`asah>, and shall destroy <shachath> the mighty <`atsuwm> and the holy <qadowsh> people <`am>. O traducere mai corecta: Puterea lui va creste, cu puterea lui va distruge cu desavarsire, va prospera in orice lucru si va distruge pe cei puternici si pe poporul sfant. Din pricina isteţimii lui, va izbuti înşelăciunea în mâna lui şi se va semeţi în inima sa şi în plină vreme de pace va doborî pe mulţi. Şi se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească. 25 And through his policy <sekel> also he shall cause craft <mirmah> to prosper <tsalach> in his hand <yad>; and he shall magnify <gadal> himself in his heart <lebab>, and by peace <shalvah> shall destroy <shachath> many <rab>: he shall also stand up <`amad> against the Prince <sar> of princes <sar>; but he shall be broken <shabar> without <'ephec> hand <yad>. Distrugerea acestui inamic al lui Dumnezeu va fi indeplinita de Insusi Dumnezeu – aceasta este semnificatia expresiei “nu de mana omeneasca”. Iar vedenia despre seri şi despre dimineţi, care a fost spusă, este adevărată; tu însă pecetluieşte vedenia, că se va întâmpla după multe zile". 26 And the vision <mar'eh> of the evening <`ereb> and the morning <boqer> which was told <'amar> is true <'emeth>: wherefore shut thou up <catham> the vision <chazown>; for it shall be for many <rab> days <yowm>. Implinirea viziunii cu 2300 de seri si dimineti are loc dupa multe zile. Sunt acestea zile calendaristice, sau zile profetice – adica o zi pentru fiecare an? Daca ar fi zile calendaristice, ar trebui ca evenimentele sa se petreaca in timpul celor patru imparati greci. Dar profetia vorbeste despre un al cincilea imparat, repetand in dreptul lui caracteristicile cornului mic din cap.7. Prin urmare, profetia se refera la aceeasi putere din cap. 7, adica Statul Papal. Deci, lucrarea ce urma a se implini in urma celor 2300 de seri si dimineti isi are locul in timp dupa, sau in partea finala a lucrarii cornului cel mic si se refera la curatirea Sanctuarului din cer. Şi eu, Daniel, am fast istovit de puteri şi am căzut bolnav câteva zile. Dar m-am sculat şi am avut grijă de lucrurile regelui. Am rămas uimit de cele ce am văzut şi n-am putut să le înţeleg. 27 And I Daniel <Daniye'l> fainted <hayah>, and was sick <chalah> certain days <yowm>; afterward I rose up <quwm>, and did <`asah> the king's <melek> business <m@la'kah>; and I was astonished <shamem> at the vision <mar'eh>, but none understood <biyn> it. Daniel nu a putut sa inteleaga viziunea. Nici nu era pentru timpul lui. Noi, insa, putem studia in paralel capitolele 7 si 8 din Daniel si sa intelegem astfel mai clar ceea ce Dumnezeu vrea sa ne transmita, caci amandoua capitolele sunt o singura profetie, descoperita treptat si inca nefinalizata. Descoperirea continua in capitolele urmatoare ale cartii Daniel, si se incheie abia in ultimul capitol al cartii Apocalipsa. Pentru a intelege mai bine profetia, mai avem de invatat despre Sanctuar, deoarece acesta se afla chiar in centrul profetiei. El va fi obiectul studiului urmator. O alta intrebare ar fi ce este aceea “necurmata”? Odata cu intelegerea Sanctuarului, vom intelege si lucrul acesta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful