216

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

สสวท

ขอสอบ สสวท 2551

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2551 ( สอบแขงขันรอบ 1 )
วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สอบ วัน เสาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 − 12.00 น.

1. ขอใดเปนจริง
ก. (81 − 25) = ( 9 − 5) × ( 9 + 5)
ข. 7 × ( 9 + 6 ) = ( 7 × 9 ) + ( 7 × 6 )
ค. 6 ÷ ( 3 − 1) = ( 7 × 9 ) + ( 7 × 6 )
c ก. เทานั้น
e ก. และ ข. เทานั้น
2. กําหนด A , B และ C เปนจํานวนนับสามจํานวน
ขอใดตอไปนี้ใชสมบัติการสลับที่
c ( A + B) × C = C × ( A + B)
d A + ( B + C ) = ( A + B) + C
e ( B × A) + C = B × ( A + C )
f B × ( A + C ) = ( B × A) + ( B × C )
3. กําหนดให A  B = ( A + B ) ÷ 2
จงหาคาของ [ 5  ( 1  9 ) ]
c 5
e 10
4. ถา 5 ⊗ 3 = 5 × 3 + 4 = 19

d ก. เทานั้น
f ก. , ข. และ ค.

d
f

6
15

4 ⊗ 2 = 4 × 2 + 4 = 12

แลว

8 ⊗ 4

มีคาเทาใด

c 30
d 31
e 32
f 36
5. ผลบวกของ ( 545 + 455) + ( 555 + 456 ) + ( 565 + 457 ) + ( 575 + 458) + ( 585 + 459 )
ตรงกับจํานวนในขอใด
c 5, 000
d 5, 010
e 5,100
f 5,110
6. ผลตางของจํานวนคูสามเหลักที่มากทีส่ ุด กับจํานวนคี่สองหลักที่นอยที่สุด มีคาเทากับขอใด
d 922
c 901
e 942
f 987
9

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3
7. ให

217

ขอสอบ สสวท 2551

เปนจํานวนเต็มที่มีคาอยูระหวาง 9, 500 กับ 10, 000 โดย (เฉลยได 8 ตัว)
• เลขโดดในแตละหลักไมซา้ํ กัน
• เลขโดดในหลักสิบเปนจํานวนคู
• ผลบวกของเลขโดดในแตละหลักของ A เทากับ 19
A ที่เปนไปไดมีทั้งหมดกีจ่ ํานวน
c 3
d 4
e 5
f 6
8. จํานวน 3 หลัก ที่มากที่สุด ที่หารดวย 5 ลงตัว คือ A
จํานวน 3 หลัก ที่นอยที่สดุ ที่หารดวย 5 ลงตัว คือ B
จงหา A − B
c 90
d 95
e 890
f 895
9. สมจิครซื้อเสื้อ 2 ตัว ตัวละ 89 บาท ซื้อกระเปา 1 ใบ ราคา 199 บาท ใหธนบัตรใบละ 199 บาท ใหธนบัตร
ใบละหนึ่งพันบาทจะตองไดรับเงินทอนเทาไร จึงจะถูกตอง
c ธนบัตรใบละไหนึ่งรอยบาท 6 ใบ เหรียญสิบบาท 2 เหรียญ เหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ
d ธนบัตรใบละไหนึ่งรอยบาท 7 ใบ เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ
e ธนบัตรใบละไหนึ่งรอยบาท 1 ใบ เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ เหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ
f ธนบัตรใบละไหนึ่งรอยบาท 1 ใบ เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ เหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ
10. พอมีเงินมากกวาสามเทาของเงินของแมอยู 7 บาท แมมีเงินมากกวาหาเทาของเงินของพี่อยู 2 บาท
พี่มีเงินนอยกวาสองเทาของเงินของนองอยู 5 บาท ถานองมีเงิน 30 บาท ทุกคนมีเงินรวมกันกี่บาท
c 277 บาท
d 838 บาท
e 1,170 บาท
f 1, 200 บาท
11. รานขายเนือ้ เค็มแหงหนึ่งบรรจุเนื้อเค็มขายเปนถุงมีขนาดตางๆ ดังนี้
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 85 บาท
A

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุ

1
2
6

กิโลกรัม ราคา 45 บาท

ขีด ราคา 54 บาท
400 กรัม ราคา 40 บาท

ถาตองการเนื้อเค็ม 1 1 กิโลกรัม สมใจซื้อเนื้อเค็มไดในราคาที่แพงที่สุด สมศรีซื้อเนื้อเค็มจากรานเดียวกันได
2

ในราคาถูกที่สุด สมศรีซื้อเนื้อเค็มไดถูกกวาสมใจกีบ่ าท
c 3 บาท
d 5 บาท
e 9 บาท
f 15 บาท
12. ผงซักฟอกเขมขนชนิดหนึ่ง ราคากลองละ 210 บาท มีปริมาณ 2,100 กรัม ใชซักผาครั้งละ 1 ชอนครึ่ง
โดยที่ผงซักฟอก 1 ชอน มีปริมาณ 20 กรัม จงหาวาในการซักผา 1 ครั้ง เสียคาผงซักฟอกเปนเงินเทาไร

9

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

218

ขอสอบ สสวท 2551

c 3 บาท
d 4 บาท
e 5 บาท
f 6 บาท
13. น้ําอัดลมชนิดหนึ่งติดราคาไว 3 กระปอง 25 บาท ซื้อน้ําอัดลมชนิดนี้จาํ นวน 2 โหลครึ่ง ถาใหธนบัตร
ใบละ 1, 000 บาท แกผูขายจํานวน 1 ใบ แลวจะไดรับเงินทอนเทาไร
c 650 บาท
d 700 บาท
e 750 บาท
f 800 บาท
14. ดอกแกวเก็บเงินออมไวหนึ่งในหาของเงินเดือน ถาเงินสามในสี่ของเงินที่เหลือเปนคาใชจายประจําเดือนแลว
ยังคงเหลือเงิน 2, 000 บาท จงหาวาดอกแกวมีเงินเดือนเทาไร
c 10, 000 บาท
d 18, 000 บาท
e 20, 000 บาท
f 40, 000 บาท
15. อัตราคาโทรศัพทมือถือของเครือขายหนึ่งเปนดังนี้
“ โทร 2 นาทีแรก คิดคาบริการ 5 บาท นาทีตอไปคิดคาบริการ นาทีละ 3 บาท”
ถาจายคาบริการเพียงครั้งเดียวเปนเงิน 41 บาทจะโทรไดนานกี่นาที
c 20 นาที
d 18 นาที
e 16 นาที
f 14 นาที
16. นิตยาซื้อน้าํ ดื่มบรรจุขวดมา 36 แพ็ค บรรจุแพ็คละ

1
2

โหล แตละขวดบรรจุ

1
2

ลิตร

ถานิตยาตองดื่มน้ําวันละ 750 ลูกบาศกเซนติเมตร จงหาวานิตยาจะดื่มน้ําทั้งหมดที่ซอื้ มาไดนานกี่วนั
( 1 ลิตร = 1, 000 ลูกบาศกเซนติเมตร)
c 147 วัน
d 144 วัน
f 128 วัน
e 132 วัน
17. ถังใบหนึ่งบรรจุน้ําสมได 4 ลิตร ตองการนําน้ําสมไปบรรจุในขวดที่มปี ริมาตร 250 มิลลิลิตร แลวนําไปขาย
ขวดละ 12 บาท จะไดเงินจํานวนเทาใด ( 1 ลิตร = 1, 000 ลูกบาศกเซนติเมตร)
c 96 บาท
d 124 บาท
f 200 บาท
e 192 บาท
18. บันได 1 ขั้น สูง 30 เซนติเมตร ชายคนหนึ่งสูง 2 เมตร ยืนอยูที่ฐานบันไดและชายคนที่ 2 สูง 1 เมตร 20
เซนติเมตร อยากทราบวาชายคนที่ 2 ตองเดินขึ้นไปกี่ขนั้ ศีรษะจึงจะอยูสูงกวาศีรษะของชายคนแรกที่ยืนอยู
บนพื้น
c ขั้นที่ 2
d ขั้นที่ 3
e ขั้นที่ 4
f ขั้นที่ 5
19. เวลา 6 : 30 น. กุหลาบกับมะลิเริ่มเดินจากบานไปโรงเรียน กุหลาบใชเวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง 5 นาที
มะลิ เดินถึงโรงเรียนเร็วกวากุหลาบ 12 นาที มะลิไปถึงโรงเรียนเวลาใด
c 6 : 53 น.
d 7 : 17 น.
e 7 : 23 น.
f 7 : 47 น.
9

219

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

ขอสอบ สสวท 2551

20. นองสองรองน้ําใสแท็งกสี่เหลี่ยมตั้งแตเวลา 10 : 05 น. เมื่อเวลาผานไป 1 ชั่วโมง 20 นาที พบวามีน้ําเต็ม
แท็งกพอดี ถาน้ําไหลดวยความเร็วเทาเดิมตลอดการรองน้ํา อยากทราบวาตอนที่น้ําอยูครึ่งแท็งก จะเปนเวลา
เทาใด
c 10 : 30 น.
d 10 : 45 น.
e 10 : 50 น.
f 11 : 05 น.
21. อายุของ พอ แม และ นิด รวมกันได 100 ป ถาพอมีอายุ 45 ป และ แมมีอายุมากกวานิด 25 ป
แลว นิดมีอายุกี่ป
c 5 ป
d 10 ป
e 15 ป
f 20 ป
22. คุณพอมีอายุ 45 ป แกกวาคุณแม 2 ป 5 เดือน และ คุณแมแกกวาลูก 37 ป 2 เดือนพอแกกวาลูกเทาไร
d 9 ป 7 เดือน
c 7 ป 10 เดือน
e 34 ป 9 เดือน
f 39 ป 7 เดือน
23. แบงกลุมนักเรียนหองหนึง่ ตามเพศออกเปนกลุม โดยใหแตละกลุมมีจํานวนเทากัน ปรากฏวาเปนชาย 5 กลุม
เปนหญิง 4 กลุม ถาหองนีม้ ีจํานวน 36 คน จงหาวามีนักเรียนชายกี่คน
c 9 คน
d 16 คน
e 17 คน
f 20 คน
24. แบบรูปของจํานวนชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธ ดังนี้

1

2

3

จงหา b − a
c 34
e 29
25. จํานวนชุดหนึ่งมีความสัมพันธดังภาพ จํานวน

c
e
9

8
20

5

13

8

b

21

d 31
f 19
มีคาเทากับเทาไร

7

9

5

14

27

25

4

6

d
f

10
24

220

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3
26. พิจารณาแบบรูป 2 5 10
คือ จํานวนใด
c 20
e 26
27. กําหนดแบบรูปของจํานวน ดังนี้

17

37

50

d
f

23
29

ชุดที่ 1

63 , 67 , 71 , 75 ,

ชุดที่ 2

132 , 107 , 82 , 57 ,

คาของ ก + ข มากกวา คือ ก − ข อยูเทาใด
c 47
e 72
28. กําหนดแบบรูปของจํานวน

ขอสอบ สสวท 2551

d
f

64
81

1 , 2 , 4 , 7 , 11 , A

และ

1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 10 , 13 , 17 , B

จงหาคาของ A × B
c 247
e 345
29. จากแบบรูปที่กําหนด จงหา a + b

d
f

336
417

1 , 1 , 3 , 4 , 6 , 9 , 10 , 16 , a , b

c
e
30. ถา

3 , X , 8 , 17 , 33 , 58 , Y

c
e

9

30
40

90
54

d
f

37
46

แลว

Y−X

d
f

58
48

มีคาเทากับขอใด

221

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

ขอสอบ สสวท 2551

31. พิจารณาแบบรูป ตอไปนี้
แถวที่ 1
แถวที่ 2
แถวที่ 3
แถวที่ 4

8

1

28
7

1

56
35

21

6

1

70

15

56
35

20

28
7

21

15

8

6

1
1

1

ผลคูณของตัวเลขในแถวที่ 4 เปนเทาใด
c 2, 400
d 2, 420
e 2, 500
f 2, 520
32. รูปภาพตอไปนี้แสดงการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกอมในแต ละครั้ง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

?

จงหาวาครัง้ ที่ 4 จะมีลูกอมจํานวนเทาใด เมื่อ
c 100 เม็ด
e 90 เม็ด
33. ปูกระเบื้องตามรูป

แบบที่ 1

แทนลูกอม 10 เม็ด
d
f

แบบที่ 2

เม็ด
85 เม็ด
95

แบบที่ 3

ถาปูกระเบื้องในลักษณะเดียวกันนี้ ในแบบที่ 4 แบบที่ 5 ไปเรื่อยๆ
จงหาวา แบบที่ 6 จะตองใชกระเบื้องสีขาวกี่แผน
c 36 แผน
d 28 แผน
e 24 แผน
f 20 แผน
9

1

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

222

ขอสอบ สสวท 2551

34. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบงเปน 8 แถว แถวละ 8 ชอง มีชองสีดําและสีขาวสลับกันไป จะมีจํานวนชองสีขาวกี่ชอง
ที่ถูกลอมรอบดวยชองสีดําจํานวน 4 ชอง
d 19 ชอง
c 18 ชอง
e 20 ชอง
f 21 ชอง
35. นักเรียนจํานวน 20 คน ยืนเรียงหนากระดาน ทําการนับจากหัวแถวทีละ 3 เปน
1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , ………
แลวใหตัดคนที่นับ 2 ออกไป เริ่มนับรอบใหมกับคนทีเ่ หลือและใหตดั คนที่นับ 2 ออกไป เชนเดิม
ถาทําการนับแบบนี้ 3 รอบ จะเหลือนักเรียนทีไ่ มถูกตัดออกไปกี่คน
c 5 คน
d 6 คน
e 7 คน
f 8 คน
36. มิกกี้เปนผูช นกการแขงขันหมากลอม โดยมิกกี้ลงแขงขัน 8 ครั้ง ถากติกากําหนดวาผูใดแพตกรอบถามวามี
ผูเขารวมแขงขันครั้งนี้ทั้งหมดกี่คน
c 9 คน
d 16 คน
f 256 คน
e 128 คน
37. จากรูป มีรูปสามเหลี่ยมทัง้ หมดกี่รูป
c
d
e
f

รูป
16 รูป
18 รูป
20 รูป
14

38. รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมแตละมุมไมมีเปนมุมฉากและดานทั้งสี่ยาวเทากัน คือ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
จากรูป มีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนทั้งหมดกี่รูป
c
d
e
f

9

รูป
9 รูป
10 รูป
15 รูป
6

223

คณิตศาสตร เพิ่มเติม / ป. 1-2-3

ขอสอบ สสวท 2551

39. ลวดเสนหนึ่งยาว 20 หนวย นํามาตัดเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจัว่ ที่มีดานทั้งสามดานเปนจํานวนนับไดทั้งหมด
กี่แบบ (รูปสามเหลี่ยมหนาจัว่ คือ รูปสามเหลี่ยมที่มดี านยาวเทากันสองดาน)
c 2 แบบ
d 3 แบบ
e 4 แบบ
f 5 แบบ
40. กําหนดใหจุด A จุด B จุด C เปนจุดศูนยกลางของวงกลม โดย วงกลมแตละวงมีพนื้ ที่ 2 ตารางหนวย
จากรูปอยากทราบวา พื้นทีแ่ รเงามีพื้นที่กี่ตารางหนวย
A

9

C

B

c 1 ตารางหนวย
d 2 ตารางหนวย
e 3 ตารางหนวย
f 4 ตารางหนวย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful