P. 1
ELLHNES DRAKONIANOI

ELLHNES DRAKONIANOI

|Views: 71,989|Likes:

More info:

Published by: real_estate_liapis9888 on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων βαρύτητας χρόνια οδήγησαν σε τόσο γενικευμένη και περιφερειακά

μοντέλα της geoid. Eδo εiναι μια έγχρωμη απεικόνιση του χονδροειδεiς (10 ° κατά 10 °) geoidal
επιφάνεια στο πρότυπο 1984 Hαγκόσμιο Fεωδαιτικό Zύστημα έκδοση:
Tο 1996, μια πιο λεπτομερής και οριστική Fη Geoidal μοντέλου, που δεiχνει το παγκόσμιο Fεωδυναμικό
επιφάνεια (σε μέτρα), εκπονή0ηκε από το E0νικό απεικόνιση και χαρτογράφηση Oργανισμός, η NASA
Goddard, και το Ohio State και το TέÇας Hανεπιστήμια, χρησιμοποιoντας δεδομένα από το TOPEX-
Poseidon , GPS, SLR, DORÌS, και TDRSS δορυφόρους. Tα δεδομένα αυτά προέρχονται από
προσεκτική μετρήσεις των διαταραχoν των τροχιακoν ύµη τους σε απάντηση εντοπισμένες διαφορές
στην βαρυτική έλÇη που οφεiλεται στις διακυμάνσεις του φλοιού κατανομή της μάçας. H βελτιωμένη
έκδοση προσ0έτει πληροφορiες από σφαιρικoν αρμονικoν συντελεστή ανάλυση και νεότερα ελεύ0ερο
αέρα ανωμαλiα διορ0oσεις
Zε υµηλότερη ανάλυση, αυτό το «χάρτη» δεiχνει την επιφάνεια της geoidal για τις Hνωμένες Hολιτεiες
και τα μέρη του MεÇικού και του Καναδά
Geoidal επιφάνειες μπορούν να υπολογiçονται για την επιφάνεια των ωκεανoν, κα0oς και. Hρόκειται
για ένα οικόπεδο (ισχυρή κά0ετη υπερβολή) του μέρους του Ìνδικού Cκεανού. Oι παρατυπiες που
οφεiλονται εν μέρει στην ωκεανό τοπογραφiα όροφο (βλέπε παρακάτω)..
Oπως φαiνεται από τα παραπάνω παραδεiγματα, η geoid τεiνει να εiναι υµηλότερο στις ηπεiρους και
(σχετικά) χαμηλότερη στους ωκεανούς.
Oι μετρήσεις Zοβαρότητα αναφέρεται συνή0ως στο ελλειµοειδές, ή για ορισμένες puposes στην geoid.
Bαρυτική μετρήσεις επi τόπου, από τα πλοiα, ή από το διάστημα μετά τη μεiωση των κατάλληλων
δεδομένων 0α συνεπάγεται το σύνη0ες αÇiες που εiναι υµηλότερες (0ετικές ανωμαλiες) ή μικρότερη
(αρνητική ανωμαλιoν από το βαρυτικό δυναμικό ανατε0εi στην Ìσοδυναμικές επιφάνεια. Aρκετές
"διορ0oσεων" πρέπει να εφαρμοστεi. Fια παράδειγμα, για ένα Gravimeter σε υµόμετρο πάνω από τη
0άλασσα, την ελεύ0ερη διόρ0ωση του αέρα ρυ0μiçει την ανάγνωση βαρύτητα σε αυτό που 0α έπρεπε
να εiναι στη μέση στά0μη της 0άλασσας. Eνα τυπικό ποσοστό αναπροσαρμογής εiναι 1 milligal ανά 3
μέτρα (αν προστε0ούν πάνω από το επiπεδο της 0άλασσας ? αφαιρεiται αν στη συνέχεια). Mια άλλη
διόρ0ωση γiνεται για να αντιστα0μiσει την ελαφρά αύÇηση του βάρους 0α poleward (αυτό κυμαiνεται
από 978,04 εκατοστά / sec / sec στον ισημερινό σε 983,2 εκατοστά / sec / sec στο πόλο, όπου το μέσο
0α εiναι πιο κοντά στο κέντρο της μάçας). H διόρ0ωση Bouguer αφαιρεi τις επιπτoσεις των
τοπογραφικoν μάçα (όπως βουνά) που βρiσκονται πάνω ή κάτω από το ελλειµοειδές. Oταν όλες οι
κατάλληλες διορ0oσεις που έγιναν, παρατηρή0ηκε η ανάγνωση εiναι βαρύτητα σε σύγκριση με την
προβλεπόμενη ή υπολογiçεται με βάση την ανάγνωση ένα geoidal διανομής. Oποιαδήποτε διαφορά
εiναι η Bouguer ανωμαλiα που οφεiλεται σε μεγάλο βα0μό τα στερεά μάçες γης στον φλοιό, ή βα0ύτερη,
λόγω των διαφόρων τύπων πετρωμάτων και πυκνότητες βράχο.
Oπως προαναφέρ0ηκε, ηπειρωτική έρευνες βαρύτητα έχουν κάνει χρήση των μέσων τομέα όπως
βαρυτόμετρα. Mεγάλο μέρος των δεδομένων που έχουν συλλεχ0εi για τις περιοχές ενδιαφέροντος του
πετρελαiου / φυσικού αερiου. Oι έρευνες μπορούν να γiνουν από χαμηλά, αργά ή αεροσκαφoν που
εκτελούν πτήσεις ελικοπτέρων που κάνουν μετρήσεις με επιταχυνσιόμετρα και βαρυτικά. Hροβληματική
εiναι η ακριβής 0έση της γραμμής πτήσης? Tην ανάπτυÇη των πολλαπλoν δορυφόρων Global
Positioning System (GPS) έχει βελτιoσει τη δυνατότητα να παρακολου0εiτε τις γραμμές πτήσης με
υµηλή ακρiβεια. Tα δεδομένα μετά την εÇαγορά πρέπει να υποβάλλονται σε επεÇεργασiα για να
εφαρμόσει τις κατάλληλες διορ0oσεις που περιγράφεται παραπάνω. Eδαφος / ανωμαλiες βαρύτητας
αεροσκάφη που προέρχονται από διαφορετικές έρευνες μπορεi να ενσωματω0εi σε χάρτες
περιφερειακoν ή ακόμη και στο επiπεδο των ηπεiρων. Hαρακάτω εiναι μια βαρυτική ανωμαλiα χάρτη
(Bouguer στη γη? Aωρεάν ανωμαλiες του αέρα πάνω από το νερό) (0ετικές ανωμαλiες στο κόκκινο, με
ανoτατο όριο σε 75 milligals? Aρνητικά στο μπλε, στο ελάχιστο - 75 mgal) από μεγαλύτερο μέρος της
Eυρoπης, της Mεσογεiου, και το Bορεiου Aτλαντικού (τα περιγράμματα των χωρoν σε μαύρο εiναι εκεi,
αλλά δύσκολο να δούμε? να τον προσανατολισμό σας, το σκούρο μπλε περιοχή κοντά στην κορυφή
εiναι η Nορβηγiα? παρόμοιο χρoμα κάτω από το κέντρο εiναι η Hαδανiας νότια των Aλπεων:
Eνας χάρτης σοβαρότητα της Aυστραλiας (σε χαμηλότερες mgal µήφισμα) πραγματοποιούνται από
αέρος / ερευνoν εδάφους και των γύρω 0αλάσσιων πάτωμα του, όπως γiνεται με δορυφορικά δεδομένα
εiναι ένα σαφές παράδειγμα του πoς τόσο κοντά στην επιφάνεια και διαστημικές βαρύτητας-συστήματα
μέτρησης μπορούν να συνδυαστούν για να πραγματοποιήσετε μια σοβαρότητα Hαρουσiαση:
Toρα, σχετικά με το ρόλο που παiçουν οι δορυφόροι στον κα0ορισμό πεδiο βαρύτητας και ανωμαλiες
της Fης. Aύο στοιχεiα δεiχνουν πόσο καλά gravsats (ένας όρος για τους δορυφόρους που
χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριoν σχετικά με τη σοβαρότητα, που εισάγεται στην
παρούσα για την προo0ηση της συντομiας? Aεν συγχέεται, με το όνομα της βρετανικής εταιρεiας,
Gravsat, ότι οι προμή0ειες από εμπορική δορυφορικoν δεδομένων) μπορεi αντiγραφο ή κατά
προσέγγιση βαρύτητας στοιχεiων που αποκτή0ηκαν στο έδαφος ή αεροπορικoς. Και οι δύο εiναι σε
μονάδες mgals: η κορυφή εiναι η ανiχνευση της βαρυτικής αλλαγές που μετράται κατά μήκος μιας
γραμμής που διέρχονται μέσω δορυφόρου Oάλασσα της Nότιας Κiνας σε σχέση και με μετρήσεις από
ένα επi του πλοiου Gravimeter ακολου0εi την iδια γραμμή. Tο χαμηλότερο ποσοστό δεiχνει μια βαρυτική
ανωμαλiα χάρτη της περιοχής ενός ωκεανού αριστερά και ένα χάρτη που λαμβάνεται με τη χρήση
περιορισμένα στοιχεiα πεδiου από μια 0αλάσσια έρευνα.
Cς γενική δήλωση: την προνομιακή χρήση και τις επιτυχiες της gravsats έχουν στην τοπογράφηση την
τοπογραφiα των ωκεανoν και των άλλων μεγάλων οργανισμoν του νερού. Aόγω των υµηλoν
ποσοστoν των τροχιακoν τους ταχύτητας και άλλες επιπλοκές, οι δορυφόροι δεν φέρουν κανονικά
επιταχυνσιόμετρα (τα οποiα έχουν χαμηλό χρόνο απόκρισης) για τη μέτρηση των άμεσων αλλαγoν στη
βαρυτική έλÇη κατά μήκος τροχιάς κομμάτια τους. Aντ 'αυτού, οι διακυμάνσεις βάρους μπορεi να
υπολογιστεi από τις μεταβολές της 0έσης (αλλαγές στην τροχιακή υµόμετρο) ενός δορυφόρου που
περιστρέφεται γύρω - αυτά εiναι με βάση τις ποικiλες δύναμη της βαρύτητας τόσο από τα σημεiα ναδiρ
παροδικές και τις γύρω περιοχές κοντά στο δρόμο iχνος. Hαρακολού0ηση των ραδιοφωνικoν σημάτων
(χρησιμοποιoντας μετατοπiσεις Doppler σε συχνότητα) από το δορυφόρο βοη0ήσουν στον κα0ορισμό
των τροποποιήσεων αυτoν. Eνας πιο άμεσος τρόπος εiναι να ακολου0ήσουν τον δρόμο του
δορυφόρου ή να εντοπiσετε τη 0έση του με μια τεχνική που ονομάçεται δορυφόρου κυμαiνονται λέιçερ
(SLR). H άλλη προσέγγιση εiναι σημαντική για τη μέτρηση, από το iδιο το δορυφόρο, η αλλαγή ύµη της
επιφάνειας (με τη χρήση του ότι το επiπεδο της 0άλασσας σε σχέση με τις geoid) εiτε από υµομετρiας
υµομετρiας ραντάρ ή λέιçερ.
H αρχή πiσω από τη μέτρηση της εÇέλιÇης αυÇήσεις επιφάνεια της 0άλασσας (η οποiα μπορεi να
ποικiλλει έως 160 μέτρα πάνω από τους ωκεανούς της Fης), εiναι εμφανής σε αυτό το διάγραμμα:
H παρουσiα αυτής της επιπλέον μάçας στην seamount πάνω από τον πυ0μένα της 0άλασσας εiναι η
αιτiα της απόκλισης των βαρυτικoν δυνάμεων έλÇης έτσι oστε το νερό γύρω από το seamount τσαμπιά
επάνω σε μια αύÇηση ή ανάχωμα. Aν αντi να υπήρχε μια κατά0λιµη (π.χ., ωκεάνιες τάφρο) στο
πάτωμα, η μεiωση του βάρους λόγω της απουσiας του υλικού (μάçα) στο χoρο χαράκωμα 0α
προκαλέσει κατά0λιµη του νερού στην επιφάνεια. Mε άλλα λόγια, η επιφάνεια της 0άλασσας κα0ρέφτες
περiπου (αναπαράγει) το τοπογραφικό παραλλαγές του πυ0μένα της 0άλασσας. Aπλά με τη μέτρηση
της απόστασης μεταÇύ ενός δορυφόρου στέλνοντας ένα μήνυμα (για παράδειγμα, μια ακτiνα του
ραντάρ, που παράγει αποδόσεις) στην επιφάνεια του νερού, N αναχωρήσεις από το geoid κα0ορiçονται,
όπως φαiνεται σε αυτό το επόμενο σχήμα (όπου N = ω * - ω? * h εiναι η απόσταση από το
υπολογιçόμενο geoid για την περιοχή και η απόσταση εiναι η διαδρομή του σήματος από την έÇαρση
επιφάνεια προς τον δορυφόρο).
H προσέγγιση αυτή δοκιμάστηκε για πρoτη φορά από ένα πεiραμα για Skylab. AπόδειÇη της έννοιας
ήταν τότε δραματικά αποδεικνύεται από το υµόμετρο με ραντάρ για Seasat (βλ. σελ. 8-6). Yµομετρiας
δεδομένα από την αποστολή αυτή οδήγησε 0αλάσσια γεωφυσικοi για την κατασκευή του πασiγνωστου
γενικό χάρτη της ορόφους ωκεανoν του κόσμου (κάτω μέρος της σελ. 8-6), ενo οι δομές τους
αντανακλoνται στην μορφολογiα του εδάφους τους. Yµόμετρα ραντάρ τoρα λειτουργούν (ή έχουν
νωρiτερα) από το πλή0ος των δορυφόρων, συμπεριλαμβανομένων Seasat, Geosat, TOPEX-
Hοσειδoνα, ERS-1 και -2, Geos3? Nέα συστήματα 0α εiναι επi του σκάφους, Envisat και JASON-1 που
0α Çεκινήσει αργότερα. Zυμβολομετρiα ραντάρ χρησιμοποιεiται επiσης για την κατάσταση της 0άλασσας
(κατάστασης της επιφανεiας) μελέτες (βλ. σελ. 8-7). Laser υµόμετρα (που στέλνουν παλμούς δέσμη
φωτός) εiναι όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη και έχουν πετάÇει σε δύο αποστολές
Aιαστημικό Aεωφορεiο και 0α εiναι στην GLAS (Geoscience Laser υµομέτρου System), που Çεκiνησε το
2003. Aέιçερ, επiσης, ήταν σε ένα διαστημόπλοιο Aρη. H εφαρμογή του λέιçερ που διακινούνται από τις
πλατφόρμες συνοµiçονται σε αυτό το διάγραμμα που αναπτύχ0ηκε για την Shuttle Laser υµομέτρου
(SLA) πειράματα:
Fια το υπόλοιπο της σελiδας 0α δoσουμε μερικά παραδεiγματα των ανωμαλιoν βαρύτητας ωκεανό
πάτωμα και μια ερμηνεiα τοπογραφiα που έχουν προκύµει από υµομετρiας δορυφόρο.
Tα πρoτα δύο χάρτες της τμήμα του Κόλπου του MεÇικού, που κατασκευάçεται από ERS-1 και Geosat
δεδομένα σε συνδυασμό που εiναι μέρος της μελέτης αυτής της περιοχής στο σχέδιο Getech (University
of Leeds). O χάρτης στην κορυφή εiναι geoidal βάση παρουσιάçει διακυμάνσεις μέση στά0μη της
0άλασσας. Hαρακάτω εiναι η iδια περιοχή τoρα μετατρέπονται σε βαρυτική παραλλαγές (σε mgals)
δεiχνουν ότι η επιρροή της διαμόρφωσης πυ0μένα του ωκεανού.
Zτα ανατολικά εiναι η ωκεανό ανοικτά των ακτoν 4λόριντα, με προσδιορισμό των ανωμαλιoν
βαρύτητας που προέρχονται από το ERS-1 στοιχεiα υµόμετρο.
Eδo εiναι μια ανωμαλiα βαρύτητας χάρτη μιας περιοχής στα νοτιοδυτικά του Eιρηνικού, στο οποiο εiναι
ένα από τα σημαντικότερα ωκεάνιες τάφρους (-Kermadee Tόνγκα, στα αριστερά) αναγνωρiçονται
εύκολα, όπως και μια σειρά μικρoν πυ0μένα του ωκεανού ηφαiστεια που συν0έτουν 0αλάσσια όρη.
Aυτός ο χάρτης δiνει έμφαση στο γεγονός ότι η βαρυτική διακυμάνσεις τεiνουν να κα0ορiçουν την
πραγματική τοπογραφiα του φλοιού κατά τη διασύνδεσή της με τον ωκεανό.
Toρα, εÇετάστε αυτό το χάρτη οσον αφορα τη σπουδαιοτητα του Nοτiου Cκεανού γύρω από την
Aνταρκτική.
Various maps of global gravity variations have been constructed for both continents and ocean floors
combined of which this is typical:
Oμοiως, οι χάρτες που δεiχνουν μόνο τις ανωμαλiες βαρύτητας 0άλασσα ορόφου έχουν δημοσιευ0εi:
Xάρτες της πραγματικής επιφάνειας πυ0μένα του ωκεανού (τοπογραφiα του) μοιάçουν με τους χάρτες
βαρύτητας στενά, δεδομένου ότι χρησιμοποιούν συνή0ως το iδιο συνδυασμό χρωμάτων (μπλε για τα
χαμηλά? Κόκκινο για υµηλή). Oι χάρτες αυτοi εiναι σχεδόν ταυτόσημες με βα0υμετρικό χάρτες (αυτά
που δεiχνουν το πάχος του καλύμματος βά0η νερού των ωκεανoν -). Eδo εiναι ένα τοπογραφικό χάρτη
της κορυφογραμμής και να μετατρέµει το σύστημα σε λά0ος μέρος του δυτικού Ìνδικού Cκεανού
Aυτό αποτελεi μέρος μιας συνολικής γης και των ωκεανoν τοπογραφiα χάρτη που παράγεται από
Smith και Sandwell? Καλύπτει ένα 45 με 45 ° περιοχή που περιλαμβάνει μέρος της Κiνας και της
Nοτιοανατολικής Aσiας και 0αλάσσια τοπογραφiα από βόρεια της Ìαπωνiας στην Ìνδονησiα προς
ανατολάς προς το δυτικό
H πλήρης Smith και Sandwell πρoτη παραγγελiα τοπογραφικό χάρτη (1995) για όλο τον κόσμο
αναπαράγεται εδo:
Eνα πρόσφατο γεωφυσικο-δορυφορικο βαρύτηκο πεiραμα εiναι το GRACE (Gravity Recovery and
Climate Experiment), που Çεκiνησε στις 17 Mαρτiου 2002. GRACE εiναι στην πραγματικότητα ένα
çευγάρι των δορυφόρων στην iδια τροχιά σε απόσταση 500 km, αλλά 220 χιλιόμετρα εκτός
(σχηματισμός φέρουν). H ακριβής 0έση του κά0ε δορυφόρου προσδιορiçεται συνεχoς από την
αλληλεπiδραση τους με το ραδιόφωνο Global Positioning Satellites (GPS). Κά0ε δορυφόρος GRACE
χρησιμοποιεi σήματα μικροκυμάτων για να προσδιοριστεi επακριβoς η κατακόρυφη απόσταση μεταÇύ
του διαστημικού οχήματος και τα σημεiα στην επιφάνεια του ωκεανού (και το έδαφος κα0oς και) για να
πάρει ύµος επιφάνεια της 0άλασσας που εiναι 103 φορές πιο ακριβή από ό, τι τα προηγούμενα
συστήματα. Aυτό δiνει ένα πολύ πιο λεπτομερή εικόνα της geoid, ή σημαiνει πεδiο βαρύτητας. Aυτή η
πρoτη συνολική εικόνα δεiχνει ένα αÇιοσημεiωτο χαρακτηριστικό:
Aυτό το χαρακτηριστικό εiναι ο εξαιρετικός ορισμός των Ζώνων καταβύθισης σε συγκλiνουσες όρια
πλάκα. Aυτά εiναι τα μοντέλα που εμφανiçονται στα κόκκινα. Zημεiωση ειδικά των Aλεούτων αλυσiδα,
της Ìνδονησiας αλυσiδα, κα0oς και των Ìμαλαiων-ινδικoν όριο.
Tον Ìούλιο του 2003, η ομάδα GRACE κυκλοφόρησε μια πιο ακριβή (με συντελεστή καλύτερη από 10x)
χάρτη σοβαρότητα του όλου του κόσμου. Aυτό ενσωματoνει την δυνατότητα τoρα να δεiÇει
διακυμάνσεις σε επiπεδο εκατοστoν. Highs Bαρύτητας εiναι σε κόκκινο? Lows σε μπλε χρoμα.
Aπό το 2003, GRACE επιστήμονες έχουν μασάç περαιτέρω τα δεδομένα για να παράγει περιφερειακές
χάρτες σοβαρότητα που δεiχνουν αύÇηση της ακρiβειας από άλλο παράγοντα 10. Eδo εiναι τρεις από
αυτές που δεiχνουν οι περισσότεροι του πλανήτη:
Mια εντυπωσιακή επiδειÇη της αÇiας των μετρήσεων subcontinental GRACE κλiμακα για παρατεταμένη
χρονική περiοδο εiναι εμφανής σε αυτή την εικόνα από ένα μεγάλο μέρος της Nότιας Aμερικής, δεiχνει
ότι οι μικρές αλλαγές (κλiμακα χιλιοστoν) σε σχέση με το geoid στη μέση ανύµωση επιφανεiας στη
λεκάνη του Aμαçονiου και πέραν αυτής:
Aπό το Mάρτιο έως και Ìούλιο για το geoid στον Aμαçόνιο εiναι κάπως υµηλότερη από το μέσο όρο,
αλλά αυτή τη μετάβαση σε υµόμετρο χαμηλότερο ύµος από το Zεπτέμβριο μέχρι τον Aεκέμβριο.
Tέτοιου εiδους διαφορές δεiχνουν αυτό που εiναι γνωστό ως ισοστατικού προσαρμογές. Ìsostasy
αναφέρεται στην τάση για εÇωτερική σφαiρα της Fης να βιoσουν δυνάμεις που προκαλούν την
επιφάνειά του να αυÇη0εi ή να μειω0εi ως φορτiα προστi0ενται ή να αφαιρούνται. H απάντηση δεν εiναι
instantaneoous εμφανiçεται όμως με τον καιρό. Fια παράδειγμα, εάν ένα μεγάλο μέρος της ηπεiρου
καλύπτεται από πάγο (παγετoνες), στη συνέχεια, κάτω από το φλοιό 0α βυ0ιστεi στο πλαiσιο αυτό το
φορτiο? Oταν ο πάγος έχει αφαιρε0εi η κρούστα 0α αυÇη0εi (rebound). Mέρος του ισοστατική
μηχανισμός περιλαμβάνει πλαστικές διορ0oσεις ροoν στην άνω μανδύα. Zτην περiπτωση της Nότιας
Aμερικής απεικονiçεται ανωτέρω, η προστι0έμενη φορτiο, με αποτέλεσμα το μπλε στάδιο, εiναι η
συσσoρευση των υδάτων στη λεκάνη του Aμαçονiου κατά τη διάρκεια των βροχoν. GRACE εiναι
επαρκoς ευαiσ0ητοι oστε να παρακολου0εi τις προκύπτουσες αλλαγές υµόμετρο.
Xάριτος 0α εÇακολου0ήσουν να αποκτήσει δεδομένα υµηλής ευαισ0ησiας για έως και 5 χρόνια? Aπό τα
σύνολα δεδομένων προφiλ βαρύτητα 0α constructed.Global χάρτη βαρύτητας γiνει από GRACE
μετρήσεις μικροκυμάτων. Mια καλή συνολική ανα0εoρηση του έργου επιεiκειας παρουσιάστηκε σε μια
διάλεÇη JPL. H πρόσβαση σε αυτό von Karman διαλέÇεις, επιλέγοντας το 0έμα "GRACE:
Aποκατάσταση Zοβαρότητα και αποκατάστασης του κλiματος, 16 Mαρτiου του 2002
Wednesday, 21 November, 2001, 17:23 G•T
New gravity map released
Oι δορυφόροι 0α ενημερoσει το χάρτη βαρύτητα της Fης
Aπό το BBC News Online επιστήμη editor Dr David Whitehouse
Eνα νέο χάρτη της βαρύτητας της Fης σημαiνει ότι αν 0έλετε να χάσετε βάρος 0α πρέπει να πάει στην
Ìνδiα, όπου η έλÇη της βαρύτητας εiναι ελαφρoς μικρότερη από ό, τι σε άλλα σημεiα του πλανήτη.
Oα εiναι ελαφρoς λιγότερο από το 1€ ελαφρύτερο εκεi.
O χάρτης σοβαρότητα έχει προετοιμαστεi για να βοη0ήσει τους επιστήμονες σχέδιο της επικεiμενης
Grace (Gravity Recovery και κλιματικές Experiment) δορυφόροι, που 0α Çεκινήσει σε λiγες εβδομάδες.
Fη εiναι άμορφο και έτσι εiναι βαρυτικό πεδiο του. Oι διακυμάνσεις εiναι μικρό, αλλά σημαντικό για να
κατανοήσει τι η Fη έχει γiνει και πoς ανακάμπτει από την τελευταiα εποχή των παγετoνων.
Ocean αποτελέσματα
A new satellite will map the Earth's magnetic field
Xάριτος που 0α επιτρέµει στους επιστήμονες να παρακολου0ούν τους ωκεανούς με νέο τρόπο,
βοη0oντας τους να κα0ορiσουν εάν το επiπεδο της 0άλασσας ανεβαiνει εÇαιτiας περισσότερο νερό που
προστi0εται στους ωκεανούς ή στο νερό που ήδη υπάρχει επέκταση οφεiλεται στην υπερ0έρμανση του
πλανήτη.
Zτο νέο χάρτη, τόσο χαμηλότερη εiναι η ανύµωση των ασ0ενέστερων εiναι η έλÇη της βαρύτητας. H
κά0ετη κλiμακα εiναι υπερβολικά υµηλή.
H χαμηλή βαρύτητα στα ανοικτά των ακτoν της Ìνδiας πιστεύεται ότι οφεiλεται στα ερεiπια της παλιάς
περiπου τεκτονικoν χαρακτηριστικό, το οποiο εiχε απομεiνει από τη σύγκρουση της ινδικής υπο-
ηπεiρου στην ευρασιατική τεκτονικoν πλακoν που προκάλεσαν τα Ìμαλάια.
Yπάρχει επiσης μια ισχυρή περιφέρεια της βαρύτητας στον Nότιο Eιρηνικό, η οποiα πιστεύεται ότι
οφεiλεται στις δομές στο γήινο μανδύα.
Grace εiναι στην πραγματικότητα δύο δορυφόροι που 0α διαδέχονται το ένα το άλλο σε τροχιά γύρω
από τη Fη σε διαχωρισμό των 220 χιλιομέτρων (137 μiλια).
Καλύτερα από πριν
Eνας φάρος ραδιόφωνο 0α επιτρέµει την απόσταση μεταÇύ τους για να μετρη0εi σε λιγότερο από το ένα
πεντηκοστό του πάχους μιας αν0ρoπινης τρiχας.
Zε τροχιές τους, κά0ε δορυφόρο Fκρέις 0α ανταποκρι0εi στις λεπτές διαφορές στη γήινη έλÇη σε
ελαφρoς διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Mέτρηση αυτό 0α επιτρέµει στους επιστήμονες να κατασκευάσουν ένα νέο χάρτη βαρύτητα της Fης
περiπου εκατό φορές πιο ακριβή από εκεiνη που χρησιμοποιεiται για τον προγραμματισμό.
"Κά0ε μήνα κατά τη διάρκεια της πενταετούς Grace όσον αφορά την αναμενόμενη διάρκεια çωής, 0α
έχουμε ένα χάρτη της βαρυτικό πεδiο της Fης," λέει ο •ichael Watkins του Jet Propulsion της
αμερικανικής διαστημικής υπηρεσiας του Eργαστηρiου.
"Oα εiμαστε σε 0έση να δει διάφορα φαινόμενα που συνεπάγονται τη μεταφορά μάçας περiπου. Aυτά τα
πράγματα δεν εiναι εύκολο να δούμε με οποιοδήποτε άλλο εiδος μέτρησης."
Nέα διάσταση
Hαρουσiαση βαρύτητα Grace 0α έχουν μια χωρική διακριτική ικανότητα περiπου 300 χιλιόμετρα (186
μiλια), έτσι 0α πρέπει να αποκαλύµει διακυμάνσεις βαρύτητας που προκαλούνται από οροσειρές, οι
τεκτονικές πλάκες και η γη ακόμη εν0αρρυντική αφού ο πάγος από την τελευταiα εποχή των παγετoνων
λιoσει
MichaeI της NASA Watkins: Tνα νíο ¿óρτη κóθε μqνα
H βαρύτητα των δεδομένων 0α επιτρέµει, επiσης, μια νέα ματιά
ωκεανoν. Oταν δωρεάν από άλλες επιρροές, η επιφάνεια του ωκεανού
καταλαμβάνει το σχήμα του geoid της Fης - η επιφάνεια επi της οποiας
την έλÇη της βαρύτητας εiναι iση παντού.
Tο πρόβλημα εiναι ότι το επiπεδο της 0άλασσας μπορεi επiσης να
επηρεαστεi από τα ρεύματα και τη 0ερμοκρασiα της 0άλασσας. Mε το
συνδυασμό των δεδομένων τους, η Grace και άλλα ωκεανoν
παρακολού0ηση δορυφόρων 0α διαχωριστούν τα διάφορα
αποτελέσματα. Aπό αισ0ητήρες σε όλο τον κόσμο διακυμάνσεις βάρους,
Grace 0α πρέπει να προσ0έσει μια νέα διάσταση στην κατανόηση του
πλανήτη
Bαρυτική χαρτογράφηση της Fης σύμφωνα με το πρόγραμμα "Grace".

Tι σχέση έχουν όλα τα παραπάνω με την Hεντέλη•

Hεριμένετε. H ιστορiα αυτή εiναι πολύ μπερδεμένη και 0α πρέπει να Çεκα0αριστούν αρκετά πράγματα
ακόμη. Eiναι όμως ευκαιρiα, στο σημεiο αυτό να πούμε και δυο λόγια για το "Oαλάσσι".

Oπως λοιπόν εiχαμε γράµει παλιότερα, στο
σημεiο όπου σήμερα βρiσκεται το
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Aήμου Nέας
Hεντέλης, κατά το παρελ0όν υπήρχε μια
μικρή λiμνη, το "Oαλάσσι" (ή Oάλωσι ή
Bουλισμένη), όπου μάλιστα, σύμφωνα με τον
A. Καμπούρογλου, η δούκισσα της
Hλακεντiας συνή0ιçε τα βράδια να κάνει
βαρκάδα, ολομόναχη μέσα σε μια μικρή
βαρκούλα. Aναφέρει συγκεκριμένα ο
γνωστός ιστορικός και χρονικογράφος
(BAEHE BÌBAÌOF‚A4ÌA): «Ούτε ίχνος δεν
υπάρχει πλέον από την ωραίαν αυτήν
βαρκούλαν με τα κομψά κουπιά, που την
ωδηγούσε μόνη της το βράδυ-βράδυ και
παρεδίδετο εις τα όνειρα της, ενo η
νεροχαιλoναις την εβαυκάλιçαν με το
τρεμουλιαστόν τους παράπονον.».

Eiχαμε επiσης αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον Κ. Xασάπη, διατελέσαντα διευ0υντή του Aστεροσκοπεiου
Hεντέλης: «Yπάρχουν αρκεταί και ικαναί ενδείçεις ότι μεταιωρικός κρατήρ δυνατόν να είναι και ο παρά
την Nέαν Hεντέλην και εις απόστασιν ολίγων εκατοντάδων μέτρων από της δημοσίας οδού ευρισκόμενος
κρατήρ, το εσωτερικόν του οποίου καλύπτεται περιοδικoς υπό υδάτων, μεταβαλλόντων αυτόν εις μικράν
λίμνην.» (Nεότερον Eγκυκλοπαιδικόν AεÇικόν "Hλiου", τόμος 13, σελiδα 436). Tο ενδεχόμενο τoρα, μια
βαρυτική διαταραχή της Hεντέλης να επηρέασε την τροχιά του πι0ανολογούμενου μετεωρiτη (σύμφωνα
με τον Κ. Xασάπη) oστε αυτός να πέσει στο σημεiο όπου δημιουργή0ηκε το "Oαλάσσι", 0α πρέπει να
αποκλειστεi. Oι μετεωρiτες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Fης έχοντας αποκτήσει κατά τη διαδρομή
τους στο Aιάστημα απiστευτη κινητική ενέργεια και ταχύτητες που φτάνουν τις πολλές εκατοντάδες
χιλιόμετρα ανά oρα. Καμiα βαρυτική διαταραχή δε 0α μπορούσε να εκτρέµει την πορεiα ενός τόσο
γρήγορα κινούμενου σoματος, ούτε κατά λιγοστά μέτρα.

H πι0ανότητα πάντως, το βα0ούλωμα της λiμνης του "Oαλασσiου" να αντιστοιχούσε σε μετεωρικό
κρατήρα, την οποiα εÇέφρασε ο Κ. Xασάπης, εiναι από μόνη της ενδιαφέρουσα, όσο και γοητευτική,
ιδιαiτερα αν συνδυαστεi με μερικά άλλα στοιχεiα και παραδόσεις γύρω από το "Oαλάσσι". Zύμφωνα
λοιπόν με τους παλαιούς κατοiκους της Hεντέλης, το "Oαλάσσι" γέμιçε με νερά της βροχής, αλλά και με
υπόγεια, όπως φαiνεται, ύδατα του υδροφόρου ορiçοντα της Hεντέλης, ενo κατά περιόδους άδειαçε
Çαφνικά και αδικαιολόγητα. Hολλοi άν0ρωποι εiχαν πνιγεi στη μικρή και αβα0ή αυτή λiμνη -διαμέτρου
100 περiπου μέτρων- και το γεγονός αυτό εiχε αποδο0εi από τους παλαιούς κατοiκους στην ύπαρÇη
ρουφηχτρoν στα νερά της, ενo εiχε αποκτήσει και τη φήμη στοιχειωμένου τόπου, περιβαλλόμενη από
διάφορους σχετικούς 0ρύλους.

H μικρή λiμνη του "Oαλασσiου", όπως ήταν παλιά.

H λiμνη μπαço0ηκε το 1964. Oμως, παρά το μπάçωμα αυτό και τη μετατροπή της έκτασης της σε
πρόχειρο γήπεδο ποδοσφαiρου, ο χoρος εÇακολου0ούσε να πλημμυρiçει από υπόγεια ύδατα και νερά
της βροχής.

Tο πλημμυρισμένο γήπεδο του "Oαλασσiου", μετά το πρoτο μπάçωμα της λiμνης, το 1964.

Eτσι, ο χoρος Çαναμπαço0ηκε το 1981 και αναπλάστηκε εκ νέου σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Tο "Oαλάσσι" στις μέρες μας.

Zυγκεκριμένα, για το "Oαλάσσι" αναφέρονται τα εÇής:

Aπό φυλλάδιο του Aήμου Nέας Hεντέλης

«Zτην κοινότητα υπάρχουν: ένα Aημοτικό Zχολείο, το Zχολείο μας, ένα νηπιαγωγείο, ένας παιδικός
στα0μός, ένα Fυμνάσιο και ένα Aύκειο. tχει 4 πλατείες: την κεντρική πλατεία , την πλατεία Kύπρου, την
πλατεία Zτρ. Aλ. Hαπάγου και την πλατεία Aγ. Zίλα. tχει επίσης δυο πανέμορ¢α άλση. Eπίσης το
καμάρι μας, το λό¢ο του προ¢ήτη Hλία με το «Oάλωσι ή Oαλάσι» το σημερινό γήπεδο, τη «μαγεμένη
λίμνη» όπως την έλεγαν οι παλιότεροι. Nα τι μας είπε ο κος Tαχριλτçίδης: «Tην έλεγαν μαγεμένη, γιατί
κατά μυστηριoδη τρόπο κά0ε 4 χρόνια τα νερά της «τραβιούνταν» και αποκαλύπτονταν ο βυ0ός της με
τα πάμπολα ¢ύκια. M' αυτά τα μικρά παιδιά έχτιçαν σπιτάκια. Eκεί έκαναν μπάνιο οι άν0ρωποι. H λίμνη
είχε μια καταπληκτική ακουστική. Eκεί δίνονταν συναυλίες. tλεγαν πως είχε και ρου¢ήχτρες. Toρα έχει
μπαçω0εί. Tο πρoτο μπάçωμα έγινε το 1964 και το δεύτερο το 1981. Zήμερα στη 0έση αυτή βρίσκεται το
γήπεδο ποδοσ¢αίρου.»
Aλλά δεν πλυμήριçε το Oαλλάσι με νερό, με αι0έρα υργοποιημένο πλυμήριçε για όσους
καταλαβαiνουνƒ..

Aπό τα πρακτικά ιστορικού και λαογραφικού συμποσiου του 1981, με 0έμα την ιστορiα και τις
παραδόσεις της Hεντέλης

«tνα απ' τα παράçενα της Hεντέλης είναι ότι είχε κάποτε, ακόμη μέχρι εδo και μισό αιoνα λίμνη.
Mάλιστα, αγαπητοί μου! Aίμνη μικρή βέβαια και όχι βα0ιά. Aεγόταν Oάλωσι ή Oαλάσσι και βρισκόταν
ελάχιστα χιλιόμετρα δυτικότερα της Nέας Hεντέλης. Zήμερα, δεν çέρω αν υπάρχει ή γεμίçει η λίμνη με
νερό, ύστερ' από βροχές. Ούτε την είχα δει. Oμως έχω ακούσει γι' αυτή. Hεριβάλλεται με 0ρύλους. Oτι
ήταν γιομάτη από λάμιες και νεράïδες. Aίμνη κακιά, α¢ού καταπίνει ή πνίγει αν0ρoπους. tτσι
τουλάχιστο μου α¢ηγή0ηκαν παλιοί τσοπάνηδες του χωριού μου, ο γέρο-Mιστόκλης ο Zπανός κι ο
Xρήστος Mεγαγιάννης.»
FECMAFNHTÌΚA 4AÌNOMENA TOY AOC
μυστικοi πολιτισμοi: αόρατη ελλάδα
Tο γήινο πεδiο φυλάσσεται, κυρiες και κύριοι„ Tη στιγμή που εσεiς κοιμάστε τη νύχτα, σε όλα τα μέρη
υπάρχει κάποιος που φυλάει σκοπιά με ένα όπλο στο χέρι. Aναçητεiστε να μά0ετε τον απiστευτο αρι0μό
τόπων απαγορευμένης πρόσβασης, μόνο στη χoρα μας. Zτρατιωτικές βάσεις, συνοριακές περιοχές,
στρατόπεδα και ερευνητικά κέντρα, μοναστήρια, αρχαιολογικοi χoροι, σπηλιές, βουνά ολόκληρα, δάση,
νησιά, περιφραγμένες εκτάσεις, μεταλλεiα, λόφοι, διόδια, τελωνεiα, αστυνομικές περιοχές,
εκκλησιαστικά εδάφη, αλλά και τεράστιες εκτάσεις χωρiς ούτε έναν δρόμο (άρα και χωρiς δυνατότητα
πρόσβασης). Zτο «Aγιο Oρος απαγορεύεται η πρόσβαση στις γυναiκες (κάτι που εiναι
αντισυνταγματικό) ενo στους άντρες «κοσμικούς» επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο για τρεις μέρες και στα
μοναστήρια απαγορεύεται η εiσοδος μετά τη δύση του ηλiου, στον Yμηττό απαγορεύεται η πρόσβαση
μετά τη δύση του ηλiου, στη Aήλο απαγορεύεται η παραμονή μετά την δύση του ηλiου, στην Hεντέλη ο
επισκέπτης παρακολου0εiται από άγνωστες μυστικές υπηρεσiες, η ορεινή Κρήτη εiναι γεμάτη από
αμερικάνικες βάσεις και εκτάσεις Çένων αρχαιολογικoν σχολoν, στην Aρκαδiα και στη Zπάρτη
απαγορεύονται οι αρχαιολογικές ανασκαφές („), στις εÇοχές όπου και να πας ελέγχεσαι κυρiως από τους
ντόπιους γιατi εiσαι «Çένος», στις μονές δεν μπορεiς να μπεις για έρευνες χωρiς την εύνοια του
μοναστικού τάγματος, οι αρχαiοι «ιεροi» χoροι εiναι ή καταστρεμμένοι, ή φυλασσόμενοι, ή αό πάνω
τους έχουν στη0εi μοναστήρια και εκκλησiες, παντού στις σπηλιές εÇορκιστικοi σταυροi και ανα0έματα.
Oλες οι διαδρομές που μπορεiς να κάνεις σε μια περιήγηση εiναι χαραγμένες από δρόμους κλπ και εiναι
έτσι ρυ0μισμένα όλα για να μην μπορεiς ή να μην 0έλεις να «Çεστρατiσεις». O κόσμος προω0εiται στις
πόλεις, η αστυφιλiα εiναι κατευ0υνόμενη, για να μην εiναι κανεiς στα βουνά και στις ερημιές, γιατi εκεi
εiναι όλα τα μυστικά. H νύχτα φωτiçεται και εÇορκiçεται μην τυχόν και αντιληφ0εi κανεiς τα παράÇενα
πράγματα που συμβαiνουν όταν πέφτει το σκοτάδι. H αλη0ινή Eλλάδα εiναι απρόσιτη. H αλη0ινή
Eλλάδα εiναι αόρατη. Zτην αόρατη Eλλάδα, σε μια άλλη πραγματικότητα, συμβαiνουν κά0ε μέρα
πράγματα που δεν μπορεiτε ούτε να τα φανταστεiτε. H Eλλάδα εiναι γεμάτη μυστικά. O «Oμφαλός της
Fης» εiναι στο Κάτω Xάσμα των Aελφoν (H / O Oμφαλός της Fης = 1708, …υχή = 1708, Aιoνια 4ως
Aάμπει = 1708)†Eiναι ένα Aδυτο βα0ιά μέσα στη χαράδρα καλυμμένο από τα μάτια των περiεργων και
μάλλον άγνωστο στους ειδικούς. Mπαiνεις μέσα στο αρχαiο σπήλαιο και βλέπεις ένα πηγάδι έναν
«κάρκαρο» στη μέση του σπηλαiου. Yπάρχουν σκάλες που κατεβαiνουν εκεi κάτω, τις οποiες έχουν
κατασκευάσει οι Nαçi κατά τις δραστηριότητες στη χoρα μας της «Eπιχεiρησης Yπερβόρεια».
Κατακόρυφη σκάλα που κάνει τρεις στροφές, γύρω στα εÇήντα σκαλοπάτια. Aπό κει μέσα περνάει ο
«Mέλας Hοταμός», (το «αiμα» του Oμφαλού που εκπέμπει τη «Mελα-γχολiα»), ένας από τους μεγάλους
ποταμούς της Yποχ0όνιας, που λέγεται έτσι επειδή το νερό φαiνεται σαν μαύρο εÇαιτiας των μαύρων
πετρωμάτων, αν και εiναι νερό με πολύ ιδιαiτερες ιδιότητες. H σκάλα βγάçει στο ποτάμι και σε
λαβυριν0oδεις πέτρινες στοές. Eκεi υπάρχει άμπωτη και πλημμυρiδα του νερού, σε τακτά χρονικά
διαστήματα που μπορούν σχετικά εύκολα να υπολογιστούν με προσεκτική παρατήρηση. Fια
παράδειγμα, το νερό φτάνει μέχρι τα 20 σκαλοπάτια, καλύπτοντας τα υπόλοιπα και φυσικά
πλημμυρiçοντας τις στοές. Eκεi για πρoτη φορά εiχα παρατηρήσει εκατοντάδες ποντiκια μαçεμένα να
περιμένουν για κάτι. Κατάλαβα ότι περiμεναν την άμπωτη για να επιστρέµουν στις στοές, κι έτσι σιγά -
σιγά παρατήρησα ότι το νερό αποτραβιόταν κάποια στιγμή και το πέρασμα ελευ0ερoνονταν. Mόλις
άνοιÇε το πέρασμα φάνηκε ένα παράÇενο πράσινο φως, αγνoστου ποοελεύσεως αλλά φυσικό, που
φoτιçε τις στοές. Hρόκειται μάλλον για ένα εiδος πετρoματος, ένας φωσφορούχος πρασινόλι0ος που
λέγεται «Aιορiτης Ai0ος». Eκεi κάτω ακούγονται 0ρο‡σματα και ήχοι που μοιάçουν με αναστεναγμούς.
Tο φαινόμενο της άμπωτης και της πλημμυρiδας, κατά τη γνoμη μου σχετiçεται με την «εγκυμονούσα
Aητo η οποiα τiκτει τα ύδατα». Zύμφωνα με τον μύ0ο, ο Aπόλλων σκοτoνει των Hύ0ωνα στον Oμφαλό,
ο οποiος «πνiγει τις Nύμφες» (προκαλoντας προβλήματα στις επικοινωνiες), πιστεύω ότι η πλημμυρiδα
του Mέλανα Hοταμού «Hνiγει τις Nύμφες» οι οποiες εiναι οι στοές του ομφαλού της Fης. Eκεi κατά το
παρελ0όν πρέπει να ήταν πρόσβαση των Aρακόντων, κάποιων αν0ρωποειδoν ερπετόμορφων
οντοτήτων οι οποiοι επικοινωνούσαν με κάποια ιερατικά τάγματα της επιφάνειας
Hρόσφατα πήγαμε την Zαλαμiνα στο άντρο του τρομάρα (που πήρε το όνομά του από ένα διαβόητο
λήσταρχο της εποχής του O0ωνα που χρησιμοποιούσε αυτή τη σπηλιά για λιμέρι), όπου βρiσκεται
αρχαiος ναός Eκάτης, αλλά σήμερα εiναι η Mονή Aγiου Nικολάου, εκεi εiναι ένα από τα λεγόμενα
«μπουριά», όπως λένε οι ντόπιοι, που πηγαiνουν προς Zτυμφαλο, περνούν μέσα από τη 0άλασσα και
καταλήγουν στη λiμνη. Oι μελέτες μου έδειÇαν ότι πρέπει να υπάρχει και σύνδεση με το λεγόμενο
σπήλαιο του Eυριπiδη, αλλά αυτό τoρα το έχουν ρημάÇει, του προκάλεσαν τεχνητή κατολiσ0ηση,
άγνωστο γιατi. Oι φωτογραφiες που εiχα δημοσιεύσει παλαιότερα από αυτό το μυστηριoδες σπήλαιο
απεικονiçουν δαιδαλoδεις γαλάçιες στοές που δεν υπάρχουν πια, τις έκλεισαν και τις κατέστρεφαν. Oλη
η Zαλαμiνα εiναι μια κουλούρα, απεικονiçει ένα «κούλουρο όφη» - το φiδι που τρoει την ουρά του που
συνδέεται με την Yποχ0ονiα. Bασικά, εiναι ένα αποκλεισμένο μέρος, ειδικά από την πλευρά του Aiαντα
αυτό εiναι φανερό, από τη μια εiναι η ναυτική βάση και από την άλλη πλευρά εiναι η νατο‡κή βάση. Hήγα
εκεi, στο μοναστήρι του Aγiου Nικολάου, και η ηγουμένη μου εiπε πως εiχε χάσει τα κλειδιά και δεν
μπορούσε να μας βάλει στο Καταβάσιο (αρχαiο Καταβάσιο του Aδη). Tο καταβάσιο βρiσκεται στην αυλή
του μοναστηριού διπλοκλειδωμένο με σιδερένιες πόρτες. Oι μοναχές μου διηγή0ηκαν ότι πριν από
κάποια χρόνια εiχαν ακούσει παράÇενες φωνές από εκεi μέσα, στις δύο η oρα τη νύχτα, ανοiÇανε την
πόρτα του καταβακiου και βγήκανε «κάτι μεγάλες γάτες με πύρινα μάτια και ουρές, οι οποiες μιλάγανε»
και αυτές έντρομες κλεiσανε πάλι την πόρτα και την κρατήσανε κλειδωμένη από τότε, κι από ότι φαiνεται
έχουνε χάσει και τα κλειδιά. Hιστεύω ότι υπάρχουν έργα του αiαντα που οδηγούν από τη σαλαμiνα στη
στυμφαλiα, μια υπο0αλάσσια απόσταση ογδόντα χιλιομέτρων. O αiας ο τελαμoνιος, εiναι ιστορικό και
όχι μυ0ικό πρόσωπο, εiχε χρησιμοποιήσει ο iδιος αυτές τις διανοiÇεις που έκανε, αναçητoντας την
εiσοδο για τον άλλο κόσμο. H iδια η λέÇη σαλαμiνα, αναλύεται «Zάλα-Miνα», η λέÇη σάλα υποδεικνύει
μια αi0ουσα, ενo η «μiνα» μας φέρνει στο νου τους μινiους, αυτόν τον αινιγματικό αρχαiο λαό που
ασχολούνταν με υπόγεια έργα (όπως αυτά στην Κοπα‡δα), ενo η λέÇη φέρνει στο νου και τον Miνωα.
Zτο πυ0αγόρειο αρι0μοσοφικό σύστημα, η λέÇη σάλα έχει τον αρι0μό 232, εiναι ιερατική λέÇη γι αυτό και
ο αναγραμματισμός της μας δiνει Aάσα (την έδρα των μεγάλων μοναστηρiων του Oιβέτ), που ισούται
επiσης με 232, αλλά 232 εiναι και η λέÇη Hράνα (η ενέργεια του σoματος και του αι0έρα) αλλά και η
λέÇη «Hαρνα» (όπως στο Hαρνασσός ή πρανασσός). Mιλoντας για το πυ0αγόρειο, ανακάλυµα πως
ένα μεγάλο μυστικό έχει αποκρυφτεi από την αρχαιότητα στο αρι0μό 2368, αλλά 0α μεiνει για λiγο
ακόμη κρυμμένο
Κρυμμένος από τα μάτια όλων παραμένει και ο εÇαφανισμένος κα0ηγητής Aημήτριος Aιαντiνης.
Hρόσφατα ειπo0ηκε από γνωστό τηλεοπτικό στα0μό, ότι κάποιος συγγενής του Aιαντiνη βρήκε, λένε, το
πτoμα του σε μια συγκεκριμένη σπηλιά στον Tαυγετο, την οποiα αρνή0ηκε να αποκαλύµει (ούτε
αναφέρ0ηκε το όνομα αυτού του μάρτυρα), γιατi όπως εiπε- ακολου0ούσε τις αυστηρές οδηγiες που του
έδωσε ο Aιαντiνης να μιλήσει μόνο έπειτα από την πάροδο δύο χρόνων. Tο nερíερyο εíναι ότι öεν
íyινε καμíα αστuνομικq íρεuνα q ανóκριση yια όKα αuτó. Ouσικó, ο Aιαντíνης öεν εíναι νεκρός,
αKKó όντως óçησε níσω τον εαuρό τοu σε μια σnηKιó στον Tαüyετο. Toρα εiναι αλλού η μελέτη
του Aιαντiνη, βάσει της ειδικής οικολογικής του έρευνας (και ας μην Çεχνάμε τη σχέση του ιστορικού
ονόματός του με την ιερή λέÇη Aιάντη), για την Yποχ0όνια, τον Κόσμο των A0ανάτων, και για τον µυχικό
νερα‡διακό κόσμο, εiναι ένα φαεινό παράδειγμα των σχέσεων της µυχοστατικής συγκεκριμένων
γεωγραφικoν σημεiων και των μυστηρiων τα οποiα συμβαiνουν δια της μεταλλάÇεως της αν0ρoπινης
υπόστασης στα σημεiα αυτά, (και πολλά 0α βρει κανεiς αν διαβάσει προσεκτικά τα βιβλiα του Aιαντiνη).
Bρiσκεται εις το χεiλος του 0ανάτου, βρiσκεται στο μέσο ενός άÇονα εκεi (μετά από την μελέτη που
αυτός εiχε κάνει), εiναι ένας άÇονας των δύο κόσμων, που υπάρχει στον Tαˆγετο. (το μέρος στο οποiο
εiχε πάει εiναι το ιερό όρος της Tα‰γέτης, που εiναι μiα από τις 7 κόρες του Aτλαντα). Hρέπει να
καταλάβουμε ότι όλα τα τοπωνύμια της επιφάνειας αναφέρονται στον άλλο κόσμο, όταν π.χ. λέμε «οι
Aελφοi», οι αλη0ινοi Aελφοi δεν εiναι εδo, εiναι αλλού, αυτοi που Çέρουμε εiναι ένα εiδωλό τους, ή πχ η
A0ήνα, ή η κάμινος όπως τη λέγανε στην αρχαιότητα, δεν εiναι αυτή η αλη0ινή A0ήνα, εκεiνη βρiσκεται
εντός του άλλου κόσμου, και αÇονικό σημεiο επαφής των δύο πόλεων εiναι ο βράχος της AκροHόλεως.
O Aιαντíνης εντόnισε κónοιον óξονα ανóμεσα στοuς öύο κόσμοuς, (η nερínτωση Aιανíνη εíναι
μια unόθεση nοu όnοιος την góξει βαθιó θα βρεθεí nρο μεyóKων εκnKqξεων). Tο ιερό όρος
TóKετον (το όρος Tαüyíτη), βρíσκεται σε μíα ρuμοτομíα και öιαρρύθμιση nοu yια να τη μετρqσει
κónοιος, ορθο-yραçικó, αριθμο-σοçικó, μαθη-ματικó, ¿αρτο-yραçικó, nρínει να nóει στον ιερό
τοu AμύκKíοu AnόKKωνος, στις AμύκKες, και να οριοθετηθεí σε σ¿íση με την nuραμíöα τοu
Tα¨θyετοu. Aκριβώς στις 4.04 το nρωí, κóθε μíρα, αντανακKούνται οι níντε nuραμíöες, της
Aιyύnτοu στο öíKτα τοu Tα¨´uyετοu, στο ναό Míθρα τοu óρματος τοu qKιοu, nοu βρíσκεται στην
κορuçq τοu Tαüyíτοu και σqμερα Kíyεται Aη Aιας, εíναι íνα εκnKηκτικό çαινόμενο το οnοíο
μnορεí να το öει ο καθíνας αν βρεθεí εκεí εκεíνη την ώρα, μόνο nοu öεν nóει κανíνας εκεí(το
çαινόμενο μας θuμí(ει íσως τοuς Kεyόμενοuς «AροσοuKíτες»).
Zε αυτό το σημεiο εμφανiçεται μια αλλοχρονική 0έση των δύο αÇόνων του Nοήμονος Zυμπαντικού
Oργανισμού (για τον οποiο 0α μιλήσουμε εκτενoς σε άλλο άρ0ρο). Eμεiς εδo στην Fη νοούμε0α ως
μικροοργανισμοi σε νοήμονα και çoσα υλική κατάσταση, αλλά με πνευματική υπόσταση που
αντικατοπτρiçει το μεγαοργανισμό που κυβερνά το Zύμπαν, και αυτή η σχέση κα0ρεπτiçεται στα πιο
ιδιόμορφα από τα μέρη που μας περιβάλλουν. Tις περισσότερες φορές αυτό ισχύει κυρiως ως προς ένα
μέρος το οποiο εiναι ορεινό, σχεδόν ποτέ δεν εiναι πεδινό, κι όλο το επiκεντρο των μελετoν αυτoν,
βρiσκεται σε σημεiο ορεινά, στα οποiα, προστρέχουν ειδικοi για να κάνουν τις μελέτες τους, ιδιωτικoς,
αλλά στα iδια ορεινά μέρη έχουμε και τους αρχαiους ναούς ή τα σημερινά μοναστήρια αλλά και τις
βάσεις και τα ραντάρ, γιατi εκεi εκπέμπεται μια δύναμη από το Nοήμονα Zυμπαντικό Oργανισμό, το
πράνα (ή το πάρνα) και στα ορεινά εiναι το αÇονικό επiπεδο κα0όδου του, μπορεi να εντοπιστεi η ροή
του. Eiναι πολύ βαρύ αυτό το 0έμα, εκεi μπορεi να προκλη0εi η καταλυτική ρήÇη της κατάρας της
αν0ρoπινης Eιμαρμένης και φυλακής της çωής, βασικά εiναι ένας αποδέκτης του αν0ρoπινου πόνου
και της ιδιοτέλειας της εδo καταστάσεως, που τη μετασχηματiçει σε μια µυχική κατάσταση ενός εiδους
«αγιοσύνης» για όποιον συνδε0εi με τη ροή της, για αυτό και πηγαiνουν τα τάγματα να απομονω0ούν
σε τέτοια μέρη, για αυτό και σφραγiçουν ιερατικά ή στρατιωτικά την πρόσβαση σε αυτά. Zε αυτό το 0έμα
ο κ Aιαντiνης εiχε ανακαλύµει πάρα πολλά, και ήÇερε ότι σε συγκεκριμένα περάσματα μπορούσε να
δραπετεύσει από τον κόσμο του 0ανάτου προς τον Κόσμο των A0ανάτων. Eχω κάνει μια επiσκεµη στο
μέρος από το οποiο νομiçω πως εiχε «φύγει» ο κ Aιαντiνης, εiναι ένα ειδικό σπήλειο, από το οποiο
μπορεi να μελετήσει κανεiς το çήτημα των οπτασιακoν πυραμiδων. Nαι, αντικατοπτρiçονται τέσσερις ή
πέντε πυραμiδες στις 4.04 μετά τα μεσάνυκτα, από την Aiγυπτο στο ιερόν Tάλετον. Tο «αλoνι» το
οποiο αναφέρει ο κ λιαντiνης στο βιβλiο του Fκέμμα, υπάρχει εκεi, στο οποiο αν κοιμη0εi κάποιος ένα
βράδυ μόνος του, 0α δει την «Eπιούσια», δηλαδή στην αι0ερική ουσiα του λεγομένου «Κάρμα» κα0oς
περνά από το ιερό γεωγραφικό αυτό σημεiο, 0α δει την εικόνα του μηχανισμού που ρυ0μiçει της
µυχοστασiα των αν0ρoπων του κόσμους μας. Zε αυτό το σημεiο γiνεται η απο‰λοποiηση, στο «Aλoνι»,
(όπως και σε άλλα τέτοια μέρη) εκεi που εμφανiçονται οι Nεράιδες. H απο‰λοποiηση όμως γiνεται με την
«Hαρουσiα», την κατάσταση κατά την οποiα εiμαστε συνειδητά ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι με το
μέρος, κι αυτό το πετυχαiνουμε ακολου0oντας συγκεκριμένες διαδρομές και έπειτα με την πολύωρη
παραμονή εκεi και ακολου0εi η αρχή της διαδικασiας της μετουσiωσης. Aλλά με την έναρÇη αυτής της
διαδικασiας, κάποιος πρέπει να εισέλ0ει εντός των στοoν για να μπορέσει να προχωρήσει σε άλλο
χρόνο και χoρο. Tα φαινόμενα αυτά συμβαiνουν δεν στον A0ω (στο όρος του A0ω, σε ειδικά σημεiα
που γiνονται σημεiα και τέρατα, σημεiα στα οποiα εÇαφανiçονται καλόγεροι, εκεi εμφανiçονται οι
0ρυλικοi «Eννέα Aόρατοι» κτλ, στον όλυμπο και στους Aελφούς υπάρχουν σημεiα απο‰λοποiησης και
αλλοχρονικής καταστάσεως, και αλλού†
Yπάρχουν μέρη στην ελλάδα, κυρiως ορεινά σπήλαια και βα0ιές χαράδρες, που αν κάποιος πάει και
τραγουδήσει συγκεκριμένα τραγούδια, 0α ακούσει τραγούδια να του αποκρiνονται με νερα‡δικές φωνές.
(Eνα τέτοιο μέρος εiναι και το Κορύκειο Aντρο στο βουνό πάνω από τους Aελφούς, και οι στiχοι όπου
πρέπει να τραγουδη0ούν βρiσκονται χαραγμένοι στο βράχο αριστερά μόλις μπεις στο σπήλαιο, στην
α0έατη πλευρά της πέτρας. H νερα‡δική απόκριση ακούγεται βα0ιά μέσα από τις στοές).
Hοιος έκανε μια μελέτη να δει πως εiναι η σκιά των αν0ρoπων στους Aελφούς• Zτο Aiον ή στην
Aωδoνη• Hοιος έκανε μια μελέτη για να δει τις οπτασiες που εμφανiçονται απέναντι από την Aωδoνη
στο όρος Tόμαρος• Tι συμβαiνει το βράδυ στη Aωδoνη, γιατi δεν υπάρχουν άν0ρωποι τις νύχτες στη
Aωδoνη• Fιατi κανεiς δεν μπορεi να μπει τη νύχτα στο χoρο του μαντεiου των Aελφo핆τη νύχτα δεν
υπάρχουν άν0ρωποι στους Aελφούς πέραν αυτόν που κοιμούνται στα σπiτια τους. Tι συμβαiνει όταν
πηγαiνουμε σε διάφορα αλλόχρονα μέρη στα οποiα βλέπουμε οπτασiες• Tι συμβαiνει στο χωριό
Κομποτάδες της Oiτης έÇω από το οποiο περνούν οι οπτασiες αυτές• Fιατi αυτό το συγκεκριμένο μικρό
χωριό έχει επισήμως- τα μεγαλύτερα ποσοστά κρουσμάτων µυχασ0ένειας στην Eλλάδα• (Eνας στους
τρεις κατοiκους).τι συμβαiνει στο Fραμματικό• Eκεi υπάρχει ένα χάσμα βα0ύ, που στο βράχο, κατά τη
δύση του ηλiου, αν κάνεις χαιρετισμό, η σκιά σου εμφανiçεται σαν μαύρη λαμπάδα που τρεμοσβήνει
έντονα, και τότε μπορεiς να δεις 0ολά διαδρομές μέσα στη Fη που δεν Çέρεις που 0α μπορούσαν να
οδηγήσουν αν μπορούσες εσύ να τις διαβεiς. Και τι συμβαiνει στην οδό Hαπάφη στην 0εσσαλονiκη•
Κάτω από μια γέφυρα που υπάρχει εκεi, απλoνεται ένας Çεροπόταμος που εiναι ολόκληρος καλυμμένος
από πυκνά δέντρα, που μέσα του κρύβει ένα μεγάλο εγκατελειμένο εργοστάσιο, όπου εμφανiçονται και
εÇαφανiçονται παρουσiες, κι ακούγονται τραγουδιστές φωνές τις νύχτες
Καλά κάνεις και υπερασπiçεσαι την πiστη σου. Aέχομαι ότι οι διδασκαλiες του λεγομένου Ìησού
απηχούν τις διδασκαλiες ή μάλλοον τα λεχ0έντα των μεγάλων φιλοσόφων μας . Και βέβαια ένας και
μοναδικός Oεός υπήρχε και υπάρχει. Oι ŠAγιοι της πiστεoς σου ων ουκ έστι αρι0μός και πολη0αiνουν,
εiναι οπωσδήποτε εκφάνσεις του Oεiου. Tο δωδεκά0εο πι0ανολογούμε ότι εiναι κάτι παρόμοιο. Eiναι
τόσο περιπλεγμένη η όλη κατάσταση (από σκοπιμότητα) που δεν βγάçεις εύκολα άκρη.
O Xριστός υπήρÇε ας πούμε απεσταλμένος του OAOY 4CTOZ σαν ακτiνα του. Eπ' ουδενi μπορo να
δεχ0o την Eβρα‡κή του υπόσταση. Hλ0ε και δiδαÇε την αγάπη(Eβραiοι και αγάπη εiνα ασυμβiβαστα). Oι
επiγονοι εκ του πονηρού iδρυσαν 0ρησκεiα για την ποιμνιοποiησή μας, για τον έλεγχό μας. Tο
σπυδαιότερο εiναι ότι το Çεκiνησαν πολύ αργότερα από την εÇαφάνιση του Aιδασκάλου τους.
Aέγεται ότι «πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ορ0οδοÇiα κρατάει μέσα της την Eλλάδα». Tι 0α έλεγες αν
σου το διασκεύαçα λiγο• H O‚OOAO‹ÌA EÌXE THN E‹YHNAAA H HONH‚ÌA AN OEAEÌZ NA
YÌOOETHZEÌ HOAAA TEAETOY‚FÌΚA TCN H‚OFONCN MAZ ΚAÌ NA ΚOAAHZEÌ TÌZ FÌO‚TEZ THZ
ΚONTA H EHANC ZTÌZ EO‚TEZ TON H‚OFONCN MAZ. Eνα απλό παράδειγμα. Tα χριστούγεννα τα
περιέφερε σε 2 ή 3 ημερομηνiες εως ότου καταλήÇει σε ημερομηνiα κοντά στο Xειμερινό Hλιοστάσιο.
4υσικά 0α γνωρiçεις για τον βiαιο εκχριστιανισμό των Eλλήνων (άλλως τε δεν εiναι οι μόνοι. Hως
προεÇόφλησαν οι διάφοροι ιεραπόστολοι ότι αυτό που πiστευαν ήταν το σωστό και προσπά0ησαν να το
επιβάλλουν και σε άλλους•) Mήπως αυτό σου 0υμiçει λiγο το Ìσλάμ• Hως συμβαiνει οι περισσότεροι
άγιοι να εiναι αν0έλληνες• Hως συμβαiνει να ανα0εματiçουν την Κυριακή της Oρ0οδοÇiας 7 φορές τους
κατοiκους της χoρας που τους φιλοÇενεi• Hως συμβαiνει εκεiνο το περiφημο « πατρός τε και μητρός και
των προγόνων απάντων τιμιoτερον και αγιoτερον εστi η πατρiς», να τεiνει να καταργη0εi όταν σε
λαοσύναÇη του προκα0ημένου της εκκλησiας της Eλλάδος ελέχ0η ότι η εκκλησiα εiναι πάνω από
πατρiδα και οικογένεια• H αναφορά σου στον αιμοσταγή αυτοκράτορα M. Κων/νο, μάλλον ατυχής εiναι
διότι αυτός ο αρχιεγκληματiας έβαµε τα χέρια του και με συγγενικό αiμα και όμως αγιοποιή0ηκε.
O χρησμό της Ziβυλλας ανήκει στην κατηγορiα της επαλή0ευσης μετά το γεγονός όπως οι προφητεiες
του Nοστράδαμου. Hροφανoς όλο και κάτι άτι 0α έχεις ακούσει για τον Aπολλoνιο τον Tυαννέα. ‚iÇε
του μια ματιά 0α σου εiναι πολύ χρήσιμη εμπειρiα. Mε όλο τον σεβασμό στην προσωπικότητα και μόνον
του Xριστού 0α σου πω κάτι για να μην σε κουράçω. Hέραν των Eυαγγελiων με τα διάφορα
τραγελαφιικά τους, δεν υπάρχει που0ενά αλλού ιστορική μαρτυρiα για το πρόσωπο του Ìησού (ούτε ο
Ìoσηπος). ŠEχε υπ' όµιν σου ότι υπάρχει τρομερή αμφισβήτηση με πρoτες - πρoτες τις αιρέσεις, και
από τότε που επεβλή0η σαν 0ρησκεiα, μόνο επι Fής ειρήνη δεν υπήρÇε. ZYMHTCZH•••••
O λόγος περi τον Oεό Aιόνυσο. Zτην Nοτιοδυτική ακτή της Hελοποννήσου , Bόρεια της Hύλου υπάρχει
η Mαρα0όπολις σαν επiνειο των Fαργαλιάνων. Zε απόσταση 3 μιλλiων από την ακτή υπάρχει η
ακατοiκητη νησiδα Hρoτη παλαιό όνομα Hρωταiα και ακόμα ποιο παλιό Nύσα. Nύσα όμως ονομαçόταν
η μυ0ική χoρα της M. Aσiας όπου γεννή0ηκε ο Oεός Aιόνυσος. Yπάρχουν ερεiπια αρχαiου ναού.
Ìστορικά στοιχεiα: Κατά την εκστρατεiα των A0ηναiων εναντiον της Zικελiας(Hελοποννησιακός πόλεμος)
ο Zτόλος έκανε στάση στον πορ0μό της Hρωταiας και οι αρχηγοi του διανυκτέρευσαν στην Nήσο.
Κανένας δεν επέστρεµε στην A0ήνα. O Tούρκος Nαύαρχος Hιρi ‚ε‡ς εκστρατεύοντας για την κατάληµη
του Fιβραλτάρ στά0μευσε στην Hρωταiα. Tο κεφάλι του γύρισε στην Κωνσταντινούπολη χωρiς το σoμα
του. Κυκλοφορούσε η φήμη ότι την νύκτα της 12
ης
του Fαμηλiωνος (5
ης
Ìανουαρiου) αναγεννάτε σε
πλήρη αναπαράσταση ο Aιόνυσος στην Hρωταiα με τελετουργικό τρόπο (με τις Mαινάδες τις Bακχiδες
τους Zατύρους κ.λ.π.) σαν βρέφος και ανδρούται κατά την διάρκεια της νύκτας. Tο 1943 μια επiλεκτη
ομάδα AÇιωματικoν των Bάφεν Eς-Eς (12)εμπειροπόλεμοι, την υπ'όµιν ημερομηνiα κατέπλευσαν στην
νήσο με σκοπό να απαγάγουν το βρέφος. Mέχρι κάποιο σημεiο τα κατάφεραν αλλά γλύτωσε τελικά
μόνον ένας ο οποiος ενεκλεiσ0η σε µυχιατρεiο. Tο Tορπιλοβόλο υπήρχε τουλάχιστον πριν μερικά
χρόνια σφηνωμένο στην άμμο του βυ0ού. Aυτά τα περi Hρωταiας και Aιονύσου.
Aναιöqς ο βόρειος yεíτονας. O unοκKοníας τοu ιερού ονόματος της Mακεöονíας και η
ανεκτικότητα(;) nοu öεí¿νοuμε, τόσο ώστε να μας ¿Kεύα(ει. Nα çαντασθεíτε, ότι ¿ωρíς να
yνωρí(ω τοuς βαθύτεροuς Kόyοuς yια τοuς οnοíοuς σuμβαíνοuν τα nαρακóτω, όμως
σuμβαíνοuν. Ynóρ¿οuν αρκετíς εnι¿ειρqσεις στο κρατíöιο EAAHNIKEZ όnοu τρώνε gωμí οι
yuçτοκóτοικοι (Tρónε(ες, βιοτε¿νíες κ.ó.). Tις αnειKíς μας yια εnιβοKq μíτρων τις nεριyεKούν
öιότι οuöínοτε nραyματοnοιqσαμε το nαραμικρό. Ouσικó μας θεωρούν «σκύKο nοu yαβyí(ει
αKKó öεν öαyκώνει». Eκτός της nροσçερομíνης ερyασíας τοuς βó(οuμε και αρκετó ¿ρqματα στο
¿íρι σαν öωρεóν οικονομικq βοqθεια.
MEFAZ BAZÌAEÌOZ: Aρχιεπiσκοπος Καισαρεiας:
«Eiναι εχ0ροi οι Eλληνες, διότι διασκεδάçουν κατα-βροχ0içοντας με ορ0άνοιχτο στόμα τον "
Ìσραήλ". Zτόμα δε λέγει εδo ο προφήτης (βλ. Hσαiας O11) την σοφιστική του λόγου δύναμη η οποiα τα
πάντα χρησι-μοποiησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι
Hiστευσάντων». Bασiλειος Καισαρεiας EÌZ H‚O4HTHN HZAŒA 9.230.8.
«Hροσταγή, („„„) μη δειλιάçετε από των Eλληνικoν πι0ανολογημάτων... τα οποiα εiναι σκέτα Çύλα,
μάλλον δε δάδες που απoλεσαν και του δαυλού την çωντάνια και του Çύλου την ισχύ, μη έχοντας δε
ού-τε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνiçουσες καταμελανoνουν και σπιλoνουν
όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάçουν. Eτσι και (των Eλλήνων) η
µευδoνυμος γνo-ση σε όσους την χρησιμοποιούν»
Bασiλειος ο Mέγας η
A‡-Bασiλης (330-379 μ.X.) EÌZ TON H‚O4HTHN HZAiAN H‚OOÌMÌON 7.196.3
ÌCANNHZ X‚YZOZTOMOZ Aρχιεπiσκοπος Κωνσταντινουπόλεως:
«Aν στα ενδότερα (των ελληνικoν σκέµεων) κοιτάÇεις, 0α δεις, τέφρα και σκόνη και υγιές ουδέν, αλλά
τάφος ανεωγμένος O λάρυγÇ αυτoν, (των Eλλήνων φιλοσόφων„)
τα πάντα δε γεμάτα ακα0αρσiες και ιχoρ, (έμπυο„) και πάντα τα δόγματα τους βρi0ουν σκωλήκων...
Aυτά γέννησαν και αύÇησαν οι Eλληνες, από των φιλοσό-φων λαβόντες Hμεiς δε, ου παραιτούμε0α της
κατ'
αυτoν μάχης» Ì. Xρυσόστομος (344 - 407 μ.X.) EÌZ AHON ÌCANNHN TON EYAFFEAÌZTHN (OMÌAÌA
‹Z')
59.369.12 -370.11
O 4ÌAOBA‚BA‚ÌΚOZ ANOEAAHNÌZMOZ TOY Ì. X‚YZOZTOMOY:
«Oσο πιο βάρβαρο ένα έ0νος φαiνεται και της ελληνικής απέχει παιδεiας, τόσο λαμπρότερα φαiνο-νται
τα ημέτερα... Oύτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οι-κουμένη ολάκερη κατέλαβε... και ενo πάντα τα των
Eλλήνων σβήνουν και αφανiçονται, τούτου (του βάρβα-ρου) κα0' εκάστην λαμπρότερα γiνονται» Ì.
Xρυσόστομος
EÌZ ÌCANNHN 59.31.33
O Ì. X‚YZOZTOMOZ ME TÌZ EMH‚HZTÌΚEZ AHACZEÌZ TOY YHONO-MEYZE A4ANÌZTÌΚA THN
MEFAAH
AAE‹ANA‚ÌNH BÌBAÌOOHΚH:
«Tι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Zεράπιδος (A-λεÇανδρινή βιβλιο0ήκη) δια τα βιβλiα• Mη γένοιτο„...
αλλά δαiμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτoν
(των Eλλήνων) όντων δαιμόνων... και παρ' αυτoν βωμός στέκει απάτης αόρατος εις τον οποiον µυχάς
αν0ρoπων 0υσιάçουσι... κατάλαβε λοιπόν και φανέρωσε
(διέδωσε„) OTÌ δαiμονες κατοικούν εκεi» Ì. Xρυσόστομος AOFOÌ ΚATA ÌOYAAÌCN 48.851.38 έως
852.35. Aαiμονες κατά τον "σοφό" ιεράρχη ήταν τα βιβλiα της AλεÇανδρινής βιβλιο0ήκης και
µυ
• χο0υσιαστήρια οι βιβλιο0ήκες των Eλλήνων„„„O HAT‚ÌA‚XHZ AAE‹ANA‚EÌAZ OEO4ÌAOZ
ΚATEAA4ÌZE TEAÌΚA TO 391 M.X. THN BÌBAÌOOHΚH THZ
AAE‹ANA‚EÌAZ:
«Zτην AλεÇάνδρεια πάντα τα οικοδομήματα του Zεράπειου όπως στους ποιητικούς μύ0ους των
Fιγάντων έγιναν... Oεοδοσiου δε βασιλεύοντος και (πατριάρχου) Oεοφiλου (της επι0έσεως)
πρωτοστατούντος... του Zεράπειου τα ανα0ήματα κατελυμένοντο. Tους δε ανδριάντες και τα
ανα0ήματα, τόσο "γενναiα" ε-μάχοντο, oστε όχι μόνο "νικούσαν", αλλά και έκλε-πτον του δε Zεράπειου
μόνο το έδαφος δεν απέσπασαν κF αυτό δια το βάρος των λi0ων, αυτοi δε (οι 0εμέλιοι λi0οι) ήσαν
αμετακiνητοι. Oι πολεμικότατοι δε αυτοi φιλοχρήματοι "γενναiοι"... την
ασέβεια αυτή εις έπαινο αυτoν των ιδiων καταλόγιçαν. Eπειτα εισέβαλαν οι καλούμενοι μοναχοi,
άν0ρωποι (μόνο) κατά το εiδος, ο δε βiος αυτoν συoδης (γουρουνoδης„) και εμφανoς πάσχοντες,
μύρια έκαμον κακά και ανεiπωτα, αλλά αυτά ευσέβειαν ενόμιçαν... Tότε πας άν0ρωπος μέλαιναν
(μελανή) φορoν εσ0ήτα (ράσα) τυραννική εiχεν εÇουσiαν και δημοσiως να ασχημονεi ημπορούσε. Zε
τόση "αρετή" άλλαÇε (η νέα 0ρησκεiα)
TOν άν0ρωπο» Eυνάπιος (346-414 μ.X.) BÌOÌ 4ÌAOZO4CN 6.11.4 EYZEBÌOZ EHÌZΚOHOZ
ΚAÌZA‚EÌAZ
HAAAÌZTÌNHZ (265-340 μ. X.)
«Tον πτωχόν και πένητα λαόν, σήκωσες από... της κοπριάς των Eλληνικoν μυσαγμάτων (
βδελυγμάτων) και κά0ισες αυτόν μετά των αρχόντων του Ìσραήλ, τον
όνTOς λαόν αυτού» Eυσέβιος EYAFF. H‚OHA‚. / EÌZ TOYZ …AAMOYZ/AAAHAOYÌA. ‚ÌB'
(23.1352.34)
ENAEÌΚTÌΚOÌ YHOTÌTAOÌ AHO TO E‚FO TOY EYZEBÌOY:
*HράÇη σωφροσύνης εiναι η εγκατάλειµη της ελληνικής πλάνης. *Eγκαταλεiµτε όσα οι
Eλληνες φυσικοi φιλόσοφοι περi αρχoν εισηγή0ηκαν". ŽMαγγανεiες μετέρχονται (οι
Eλληνες„») και μ' αυτήν εÇαναγκάçουν την αν0ρoπινη γνoμη. *Tα αγάλματα τους μαγικά
κατασκευάçουν (οι Eλληνες) και στην μαγεiα προτρέπουν. *Hερi των αρχαιότερων Eβραiων και
γιατi τας γραφάς αυτoν, από των Eλληνικoν λόγων προτιμή-
σαμε. *Tα πάντα παρά βαρβάρων οι Eλληνες ωφελή0ηκαν. *Hερi του κλέφτες (ιδεoν„) εiναι οι
Eλληνες. *Hατi μετά από λογική κρiση και σoφρονα λογισμό την ιστορiα των Eβραiων
παραδεχ0ήκαμε Eυσέβιος "Κλεiς Hατρολογiας".
FEC‚FÌOZ MONAXOZ X‚ONOF‚A4OZ:
«Eγo δε την παρ' Eλλήνων παιδεiαν φληναφiαν (μωρολογiα) κακού δαiμονος και χαλεπωτάτη (
0λιβερoτατη)
υπό0εσiν εiναι λέγω» F. Mοναχός ο Xρ/γράφος Κ' Hερi 0άρρα. O. Ì X‚YZOZTOMOZ AHAFO‚EYZE TA
EAAHNÌΚA ONOMATA
«Κανεiς δεν πρέπει στα παιδιά του, των (Eλλήνων) προγόνων να καλεi τα ονόματα, του πατέρα,
της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά αυτά των δικαiων, (της H. Aια0ήκης.)» Ì.
Xρυσόστομος HE‚Ì ΚENOAO‹ÌAZ ΚAÌ HCZ AEÌ TOYZ FONEÌZ ANAT‚E4EÌN TA TEΚNA
(690)641.65-
0 Ì. X‚YZOZTOMOZ EHÌZT‚ATEYE MÌZOO4O‚OYZ FÌA THN ZY-ZTHMATÌΚH ΚATEAA4ÌZH TCN
EAAHNÌΚCN
MEFAAOY‚FHMATCN:
«O δε Mέγας Ìωάννης (ο Xρυσόστομος) ασκητάς πυρ-
HOλούμενους από çήλον 0εού (φανατισμένους καλόγερους) συνέλεÇε, με βασιλικούς δε νόμους αυτούς
ο-πλiσας, κατά των ειδωλικoν (ελληνικoν) έπεμµε ιερoν, τα δε χρήματα για τους κατεδαφιστές και τους
βοη0ούς, δεν έλαβε απ' τα βασιλικά ταμεiα, („) αλλά από πλούσιες γυναiκες που φιλοτiμως να
παρέχουν κα-τέπει0ε, oστε με την λαμπρή τους πiστη να κερδiσουν την ευλογiα. Eτσι με τον τρόπο
αυτόν τους υπολειπόμενους Zηκούς (ναούς, οiκους, τάφους) με T0ύ-τον τον τρόπον εκ βά0ρων
ανέσπασεν». 0εοδoρητος
EΚΚA//TÌΚH ÌZT' ÌZTO‚ÌA H‚OZ AAMAZÌO (Tομ. 5ος 329/ †330/8).
HA‚A TOYZ ATEAEÌCTOYZ ÌZXY‚ÌZMOYZ HE‚Ì AFAHHZ ΚAÌ OEO-
HNEYZTÌAZ, O ÌOYAAÌO-X‚ÌZTÌANÌZMOZ X‚ECNETAÌ AYZTYXCZ
TON ÌZTO‚ÌΚO A4ANÌZMO ΚAÌ OXÌ THN AÌAZCZH TOY A‚XAÌOEA
AHNÌΚOY HOAÌTÌZMOY. O ZHMANTÌΚOTE‚OZ HOAÌTÌZMOZ THZ AN
O‚CHÌNHZ ÌZTO‚ÌAZ ΚAÌ FENÌΚOTE‚A O EAAHNÌZMOZ" YHH‚‹E
EH116 AÌCNEZ OYMA THZ 4OBE‚OTE‚HZ O‚HZΚEYTÌΚHZ MÌZAA-
AOAO‹ÌAZ ΚAÌ AYZTYXCZ E‹AΚOAOYOEÌ AΚOMA NA HA‚AME
‚Ì•ETAÌ ΚAÌ NA AAÌMONOHOEÌTAÌ. H ZHME‚ÌNH YHOAOYAH MAZ
HAÌAEÌA ΚATAZT‚E4EÌ MEOOAÌΚA TO EAAHNÌΚO TAAENTO TCN
HOAÌTÌZMOFONCN AM4ÌZBHTHZECN ΚAÌ HA‚AFEÌ EHÌAE‹ÌOYZ
AOYAOYZ. (1/6/2000)
Tα παραπάνω αποσπάσματα εiναι παρμένα από τα βιβλiα του M. 0. Καλόπουλου, από την σειρά
BÌBAÌΚH O‚HZΚEÌA: "Tο μεγάλο µέμα", "O ένοπλος δόλος" και "Aβραάμ ο Mάγος".

AYTA TA EEPATE;
Yπάρχει ένα ανοικτό και επικiνδυνο 0ησαυροφυλάκειο κάπως μακριά μας.Tο 0ησαυροφυλάκειο που
ονομάçεταο κόλπος του MεÇικού και αγγiçει Aνατολικά την χερσόνησο της 4λoριδας, κρύβει πάρα
πολλά. Hρoτα πρoτα το πι0άρι με τις Mινωικές παραστάσεις κοντά στις ακτές των Mπαχάμας. Mετά η
ανακάλυµη του Fαλλοεβραiου Κουστo μιας λi0ινης πλάκας για την οποiα έγραµε η αδέσμευτη
εφημερiδα ATAANTÌΚOZ της νήσου ŠAνδρος των Mπαχάμας στο φύλλο της 24
ης
Aυγούστου 1966 ότι
εiναι γραμμένη από ŠEλληνες του απωτέρου παρελ0όντος (10.000 π.X.). H εφημερiδα που έκανε αυτό
το ατόπημα,τον επόμενο μήνα έκλεισε. H πλάκα έγραφε: «παiρνουμε τα όπλα μας και τα μεταφέρουμε
στην πατρiδα μας την ŠÌλα-Tiκι. Aφήνουμε την χoρα σας, αλλά αν τολμήσουν οι νέοι κακοi ηγέτες σας
να μας κηρύÇουν τον πόλεμο, 0α σας αφανiσουμε. H βασiλισσά μας H0ονόηση δεν σας 0εωρεi Aτλάν
όπως ισχυρiçονται οι νέοι αρχηγοi σας, υiοι του όφεως. H βασiλισσά μας 0υγατέρα της ουράνιας
H0ονόησης σας 0εωρεi έναν αχάριστο λαό που δεν εδέχ0η την φιλiα της.». Hοιο πρόσφατα
ανακαλύφ0ηκε κάτι άλλο. Zτα τέλη της δεκαετiας του 1970, βρέ0ηκε σε υποβρύχιες έρευνες πάλι στην
iδια περiπου περιοχή Mπiμινι-ŠAνδρος μια σφαiρα 60 εκατοστoν από κρύσταλλο χαλαçiα. H τελειότητα
κοπής και λεiανσης προβλημάτισε τους επιστήμονες. Aεν σταματάμε εδo. H σφαiρα βρέ0ηκε μέσα σε
μια 0ήκη από χρυσό στην κορυφή μιάς βυ0ισμένης πυραμiδας με ακμή βάσης 37 μέτρων. H πυραμiδα
ήταν κατασκευασμένη από κάποια λεiα και στιλπνή πέτρα που δεν εiχε χάσει ούτε την στιλπνότητά της
αλλά και κυρiως δεν ήταν καλυμμένη με υπο0αλάσσια φυτά. Yπολογiσ0ηκε ότι ήταν βυ0ισμένη πριν
12.000 χρόνια περiπου, μισοχωμένη στην άμμο μαçi με άλλες μικρότερες και μεγαλύτερες. Zτο κέντρο
της σφαiρας, υπάρχει μια τέλεια πυραμiδα από γκριçωπό χαλαçiα, και μέσα της υπάρχçουν άλλες δύο
πυραμiδες η μια μέσα στην άλλη. Tο πανεπιστήμιο της 4λoριδας την έχει εκ0έσει σε κοινή 0έα πέντε
φορές(βιβλiο μυστική Aiγυπτος του Paul Branton).. Και ως εδo όλα καλά. ŠOμως το βάρος της εiναι το
μισό από ότι έπρεπε να εiναι, προκαλεi μεταβολές στο βάρος μεταλλικoν αντικειμένων που 0α βρε0ούν
δiπλα της. ŠOταν πλησιάçει άν0ρωπος φορτiçεται από την ενέργειά του και εκπέμπει φως προς μια
κα0ορισμένη κατεύ0υνση, παράγοντας ένα περiεργο ιονικό άνεμο ο οποiος πολλαπλασιάçεται ανάλογα
με τον αρι0μό ατόμων που την πλησιάçουν. Tα φαινόμενα υπόκεινται σε αλλαγές μαçύ με την σκέµη
των παρατηρητoν. Hολλαπλασιάçει την ενέργεια και την σκέµη του ατόμου που προσεγγiçει. H
περiπτωση μελετάται ακόμα. H προέλευσή της 0εωρεiται εÇωγήινη λόγω της άγνωστης τεχνολογiας. TÌ
ΚAAA HOY NOÌCOOYME HOY EÌMAZTE OÌ MONAAÌΚOÌ ......ZTO ZYMHAN„„„„
ENE‚FEÌAΚOÌ TOHOÌ EIAIKOI TOHOI THZ HATPIAAZ MAZ
KPHTH:
1.- Tόπος: Κνωσσός (36 B2)
Hου εiναι: Aρχαιολογικός χoρος Aνάκτορο.
Ìδιότητες: Hρεμiα, χαλάρωση, αισιοδοÇiα Eνíρyεια :nοKύ θετικq
2.- Tόπος : 4αιστός(35 F3)
Hου εiναι : Aρχαιολογικός χoρος
Ìδιότητες : μυστηριακός τόπος. Eνέργεια : ŠEντονα αρνητικq
3.- Tόπος : Fόρτυς (36 F1)
Hου εiναι: Aρχαιολογικός χoρος και ευρύτερα
Ìδιότητες
: Mυστήριο και τάσεις φυγής. Eνíρyεια : Aρνητικq
4.- Tόπος : 4ραγκοκάστελλο (34 A2)
Hου εiναι: Mεσαιωνικό κάστρο
Ìδιότητες : πρόκληση χρονικού κενού, έλλειµη χρονικής αiσ0ησης
Eνíρyεια: Oετικq
5.- Tόπος : Mάλεμε (33 B3)
Hου εiναι: ευρύτερη περιοχή και πολεμικό νεκροταφεiο
Ìδιότητες: εύκολος διαλογισμός, περισυλλογή, ενεργητικότητα
Eνíρyεια: Oετικq μεyóKη και σuνε¿qς.
6.- Tόπος : Zαμαριά (34 F1,A1)
Hου εiναι: φαράγγι της Zαμαριάς
Ìδιότητες:Nερα‡δότοπος, τάσεις φυγής, 0εραπεiα άγχους, άβολο περιβάλλον την νύκτα.
Eνíρyεια: Oετικq την ημíρα , αρνητικq την νύκτα.
7.- Tόπος: Zαμαριά-Oμαλός (34 F1)
Hου εiναι: Zαμαριά-ομαλός-φαράγγι Aγ. ŠAννας
Ìδιότητες: Nερα‡δότοπος, χρονικό κενό , τάσεις φυγής.Eνíρyεια: Oετικq
8.- Tόπος: Oροπέδιο Oμαλού (33-F3)
Hου εiναι: Zπηλιά Tçανή
Ìδιότητες: Yπόγειο δiκτυο στοoν, στοιχεiα κοiλης γής. Eνíρyεια: Aρνητικq
9.- Tόπος: Aευκά όρη (34-A2)
Hου εiναι: ανoπολη Zφακiων, οροπέδιο Aράδαινας.
Ìδιότητες• στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτοι παράÇενοι κρύσταλλοι.
Eνíρyεια: Aρνητικq
10.-Tόπος:Fαύδος (33-A1)
Hου εiναι Nησiδα Fαύδος , ευρύτερη περιοχή
Ìδιότητες: Ìσχυρή ηλεκτρομαγνητική πύλη. Eνíρyεια: Oετικq
11.- Tόπος: Ìδαiον άντρο (35-B3)
Hου εiναι : εσωτερικό του σπηλαiου
Ìδιότητες: χρονικό κενό , προσμονή αγνoστου. Eνíρyεια Oετικq και αρνητικq
12.- Nήσος Κρήτη (36-A3)
Hου εiναι : Tσούτσουρος , ευρύτερη περιοχή
Ìδιότητες: σύμπλεγμα σπηλαiων, παράÇενη ατμόσφαιρα, χρονικό κενό την νύκτα.
Eνíρyεια: Aρνητικq
13.- Xερσόνησος Xανiων (34-A2)
Hου εiναι: σπήλαιο Fκουβερνέτο, καταβάσιο
Ìδιότητες :υπόγειο δiκτυο στοoν, βαριά ατμόσφαιρα, έντονη ησυχiα.
Eνíρyεια: Aρνητικq
14.- Oρος Aiκτη (37-F1)
Hου εiναι: Aικταiο άντρο
Ìδιότητες χρονικό κενό, έντονος διαλογισμός γαλήνη. Eνíρyεια: Oετικq
15.- Aγιος Nικόλαος (37-B2)
Hου εiναι: ναός στο λιμάνι Aγ. Nικολάου
Ìδιότητες : εiσοδος καταβάσιου Eνíρyεια Oετικq
16.- Aασi0ι (37-B3)
Hου εiναι : χερσόνησος, Zπιναλόπγγας
Ìδιότητες: βαριά ατμόσφαιρα, δυσκολiα προσαρμογής, χρονικό κενό
Eνíρyεια: Aρνητικq
17.- Hεδιάδα Hρακλεiου
Hου εiναι: Fούρνες
Ìδιότητες: Ìσχυρή γεωμαγνητική ακτινοβολiα, ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.
Eνíρyεια Oετικq και αρνητικq
AIAOOPA NHZIA
18.- Tόπος : Nήσος Zαμο0ράκη (6-A3)
Hου εiναι: Hαλαιόπολη, Ìερό Mεγάλων Oεoν, ανάκτορα.
Ìδιότητες: ανάλογες της Aήλου και των Aελφoν, μυητική ατμόσφαιρα.
Eνíρyεια Oετικq και σuνε¿qς
19.- Tόπος νήσος Zαμο0ράκη (6-A3)
Hου εiναι: ευρύτερη περιοχή σε ακατοiκητα μέρη
Ìδιότητες: dolmens, σημεiα γεωβελονισμού, τόποι δύναμις και διαλογισμού
Eνíρyεια Oετικq
20.- Tόπος: νήσος Zαμο0ράκη (6-A3)
Hου εiναι : ŠOρος 4εγγάρι, πλαγιές και κορυφή του όρους, καταβάσιο
Ìδιότητες: δiκτυο σπηλαiων και στοoν, νερα‡δότοπος, χρονικό κενό, τόπος συνά0ροισης
νεοπαγανιστoν, menhirs, dolmens.
Eνíρyεια: Oετικq
21.- Nήσος Aέσβος
Hου εiναι: Hέτρα, εκκλησάκι Hαναγiας της πέτρας
Ìδιότητες: στο κέντρο της εκκλησiας τρύπα-καταβάσιο. Aπό το εσωτερικό βγαiνει φως και ακούγονται
µαλμωδiες. Eνíρyεια: Oετικq
22.- Tόπος: νήσος Oάσος (4-A2,A3)
Hου εiναι: Eυρύτερη περιοχή
Ìδιότητες: Aιάσπαρτα ιερά του Hάνα, νερα‡δότοποι, εύκολος διαλογισμός
Eνíρyεια Oετικq
KYKAAAEZ
23.- Tόπος: νήσος Zαντορiνη (30-F1,F2,A1.A2)
Hου εiναι : ναός καρνεiου Aπόλλωνος
Ìδιότητες:Bα0ιά ατμόσφαιρα, εύκολος διαλογισμός , ανασφάλεια
Eνíρyεια: Aρνητικq
24.- Tόπος: νήσος Zαντορiνη (30-F1,F2,A1,A2)
Hου εiναι: ναός Hυ0εiου Aπόλλωνος
Ìδιότητες:Bα0ιά ατμόσφαιρα εύκολος διαλογισμός , ανασφάλεια
Eνíρyεια: Aρνητικq
25.- Tόπος: νήσος NάÇος (30-A1,2)
Hου εiναι : νησiδα παλάτια, Nαός Aπόλλωνος
Ìδιότητες: περiεργες καιρικές αλλαγές, ανησυχiα, προσμονή αγνoστου
Eνíρyεια: Oετικq
26.- Tόπος: νήσος NάÇος (30-A1,2)
Hου εiναι: Hύργος χειμάρου
Ìδιότητες: Yπόγιοι 0όρυβοι, κρύα ατμόσφαιρα Eνíρyεια : Aρνητικq
27.- Tόπος: νήσος Hάρος (30-A1)
Hου εiναι: Mνημέρια (N.A)
Ìδιότητες:4oτα , φωνές, μυστηριακοi ήχοι, τραγούδια άγνωστης προέλευσης.
Eνíρyεια: Aρνητικq
28.- Tόπος: νήσος Hάρος (30-A1)
Hου εiναι: Nαός εκατονταπυλιανής, καταβάσιο
Ìδιότητες: μυστήριο , προσμονή αγνoστου. Oεραπευτικές ιδιότητες: AισιοδοÇiα, καλή µυχολογική
κατάσταση. Eνíρyεια Oετικq
29.- Tόπος: νήσος Aήλος (24-A2)
Hου εiναι: τάφοι υπερβορεiων ιερειoν του Aπόλλωνα, ευρύτερη περιοχή
Ìδιότητες: Xρονικό κενό, φωνές 0όρυβοι, ομιλiες απότομες ριπές ανέμου φαινόμενα τηλεκiνησης, τόπος
ιερής γεωμετρiας. Eνíρyεια: Oετικq & αρνητικq, τόnος öύναμις
30.- Tόπος: νήσος Tήνος (24-F1)
Hου εiναι : ναός ευαγγελιστρiας
Ìδιότητες: αiσ0ηση αιoρησης. Oεραπευτικές ιδιότητες: άνοιγμα ενεργειακoν κέντρων αισιοδοÇiα, καλή
µυχολογική κατάσταση. Eνíρyεια: nοKύ Oετικq
31.- Tόπος νήσος Tήνος (24-F1,F2)
Hου εiναι :Καλα0άς
Ìδιότητες: φυσικά dolmens . Eνíρyεια: αnροσöιόριστη unοκειμενικq
32.- Tόπος: νήσος Κέα (23-F1)
Hου εiναι: χoρα Κέας, ενετικό τοiχος δiπλα στην εκκλησiα του σταυρού.
Ìδότητες:ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο. Eνíρyει: Aρνητικq
33.- Tόπος: νήσος Κέα (23F1)
Hου εiναι: ευρύτερη περιοχή, κυρiως απομονωμένα μέρη.
Ìδιότητες : νερα‡δότοποι. Eνíρyεια Oετικq
34.- Tόπος: νήσος Κέρος (25-A1)
Hου εiναι: ευρύτερη περιοχή ακατοiκητη
Ìδιότητες : έντονα καιρικά φαινόμενα, χρονικό κενό. Eνíρyεια: Oετικq
35.- Tόπος :νήσος Zύρος (23-A3)
Hου εiναι:Xάλαρα κοντά στην πηγή Zύριγγα
Ìδιότητες:Aiκτυο λοÇεμένων πετρωμάτων, στρέβλωση χρόνου, νερα‡δότοπος,γραμμές ley(αρχή:Aήλι-
εκκλησiα Aναστάσεως, τέλος εκκλησiα Aγ. Zτεφάνου κοντά στο Fαλησσό). Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq ,
τόnος öύναμις
36,- Tόπος : νήσος Zύρος (23-A3)
Hου εiναι: Nερα‡δοσπηλιά , περιοχή Aδιατά-βουνό Fερούσι.
Ìδιότητες: Nερα‡δότοπος,, άλλες διαστάσεις, δiκτυο στοoν
Eνíρyεια : Oετικq
37.- Tόπος : νήσος Zάμος (26- A1,A2)
Hου εiναι: περιοχή Hραiου ,κολoνες καταβάσιο
Ìδιότητες:έντονη μελαγχολiα, βαριά ατμόσφαιρα. Eνíρyεια: Aρνητικq
38.- Tόπος: νήσος Zάμος (26-A1,A2)
Hου εiναι: ευρύτερη περιοχή, απομονωμένοι τόποι .
Ìδιότητες: νερα‡δότοποι. Eνíρyεια Oετικq
AOAEKANHZA
39.- Tόπος: νήσος ‚όδος (32-B3)
Hου εiναι: Hύργος των ιπποτoν , παλάτι Mεγ .Mάγιστρου, καταβάσιο
Ìδιότητες:υπόγειο σύστημα στοoν, μυητικός και τελετουργικός τόπος
Eνíρyεια: Aρνητικq
40.- Tόπος νήσος ‚όδος (32-F2)
Hου εiναι: χωριό Mονόλι0ος, Nα‡τικό κάστρο Mονολi0ου
Ìδιότητες:χρονικό κενό, μυστηριακός τόπος, έντονος διαλογισμός ,τάσεις φυγής.
Eνíρyεια: Oετικq
41.- Tόπος: νήσος ‚όδος (32-A3)
Hου εiναι:χωριό Aiνδος, φρούρο Aiνδου, καταβάσιο
Ìδιότητες:σύστημα στοoν, μυητικές ιδιότητες,βαριά ατμόσφαιρα
Eνíρyεια Oετικq
42.- Tόπος: νήσος Zύμη (32-B2)
Hου εiναι: ακρογιαλιά AλεÇάνδρα
Ìδιότητες: Nερα‡δότοπος, άλλες διαστάσεις, γαλήνη , χαλάρωση .
Eνíρyεια:Oετικq
43.- Tόπος: νήσος Κoς (31-A3)
Hου εiναι : Aσκληπιεiο
Ìδιότητες: ιδιαiτερα 0εραπευτικές, ισχυρή γαιωακτινοβολiα.
Eνíρyεια: íντονα Oετικq
44.- Tόπος νήσος Hάτμος (26-F1)
Hου εiναι: σπήλαιο αποκάλυµης
Ìδιότητες: έντονος διαλογισμός, χρονικό κενό. Eνíρyεια Oετικq
45.- Tόπος: νήσος Aστυπάλαια (31-A1)
Hου εiναι: περιοχή Aουκi.
Ìδιότητες : νερα‡δότοπος, άλλες διαστάσεις. Eνíρyεια: Oετικq
HEAOHONNHZOZ
46.- Tόπος: Aακωνiα (28-A1)
Hου εiναι: Aκρωτήριο Tαiναρο, καταβάσιο
Ìδιότητες: …υχοπομπεiο, εiσοδος στον ŠAδη- η μεγαλύτερη στην Eλλάδα, εμφανής µυχολογικής
μετάλλαÇης κατά την εiσοδο.
Eνέργεια: ισ¿uρq Oετικq και Aρνητικq .
47.- Tόπος Aακωνiα (27-F3)
Hου εiναι: σπήλαιο Aιρού, μεγάλο δiκτυο στοoν.
Ìδιότητες: Mυητικές, αρχικά δυσκολiες προσαρμογής. Eνíρyεια: AμçínοKη.
48.- Tόπος: Aακωνiα (27-A3)
Hου εiναι: Mυστράς, Mεσαιωνικό κάστρο.
Ìδιότητες: κέντρο χριστιανικής ιερής Fεωγραφiας, φαινόμενα τηλεκiνησης
Eνíρyεια: Oετικq
49.- Tόπος: Aακωνiα(28-A1)
Hου εiναι: Bρυκολακονήσι, μικρό νησi στην περιοχή του Tαινάρου.
Ìδιότητες: εκτοπλάσματα, φαινόμενα τηλεκiνησης, δυσκολiα προσαρμογής.
Eνíρyεια: Aρνητικq
50.- Tόπος: Aακωνiα(28-F2)
Hου εiναι: Mονεμβασιά, μεσαιωνική πόλις, κάστρο Bο0ηκoν, κάστρο μεσσαiων.
Ìδιότητες: καταβάσιο, μεγάλο δiκτυο στοoν, αiσ0ηση χαλάρωσης, αιoρησης.
Eνíρyεια: Oετικq
51.- Tόπος: Aακωνiα (27-A3,A4)
Hου εiναι: όρος Tα‰γετος, ευρύτερη περιοχή.
Ìδιότητες: φαινόμενα τηλεκiνησης, φoτα άγνωστης προέλευσης, χρονικό κενό.
Eνíρyεια : AμçínοKη
52.- Tόπος: Aακωνiα (28-A1)
Hου εiναι: Bρέσ0ενα Zπάρτης
Ìδιότητες: Zτο πεοσκυνητάρι της Hαναγiας στα βράχια ακούγονται κρότοι και βγαiνουν φωτιές άγνωστης
προέλευσης. Eνíρyεια: Aρνητικq
53.- Tόπος:Aχα‡α (20-B3)
Hου εiναι: Mεγ. Zπήλαιο, καταβάσιο
Ìδιότητες: χρονικό κενό, βαριά ατμόσφαιρα. Eνíρyεια: Aρνητικq
54.- Tόnος: Κοριν0iα (21-B1)
Hου εiναι: όρος Κυλλήνη περιοχή πηγoν Zτυγός.
Ìδιότητες:Nερα‡δότοπος, σπήλαια και καταβάσια. Oεραπευτικές ιδιότητες: AισιοδοÇiα, χαλάρωση,
διάυγεια πνεύματος. Eνíρyεια: Oετικq.
55.- Tόπος: Κοριν0iα ( 21- B2)
Hου εiναι: Fεληνιάτικα, βουδιστικό κέντρο κάραμ μπέρτσεν-λiνκ.
Ìδιότητες:Bρiσκεται στο κέντρο ενεργειακού τριγoνου Aελφoν-Oλυμπiας-Mηκυνoν.
Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq
56.- Tόπος: Mεσσηνiα (27-B1)
Hου εiναι: Nαυαρiνο Hύλου
Ìδιότητες: Yπόγειες στοές, και αµiδες, υπο0αλάσσιο τηλεσκόπιο, τόπος δύναμις.
Eνíρyεια: Oετικq
57.- Tόnος: Mεσσηνiα (27-A1)
Hου εiναι: παλιό λουτρό , σπηλιά του Κουφιέρου
Ìδιότητες: στοιχεiα κοiλης Fης, τραγούδια άγνωστης προέλευσης, άλλα πεδiα.
Eνíρyεια: Oετικq
58.- Tόπος: Aρκαδiα (20-F3)
Hου εiναι: Aημητσάνα, Nερα‡δοβούνι.
Ìδιότητες: γαλήνη ,άλλες διαστάσεις νερα‡δότοπος. Eνíρyεια Oετικq
59.- Tόπος: Aρκαδiα (20-A3)
Hου εiναι: ναός Eπικουρεiου Aπόλλωνα κοντά στην Aνδρiτσαινα.
Ìδιότητες• Mετατόπιση του ναού περi κατακόρυφο άÇονα με κατεύ0υνση πάντα τον Bορρά,
ηλεκτρομαγνητικŠές διαταραχές, γαλήνη. Eνíρyεια: Oετικq.
60.- Tόπος : Aρκαδiα (21-γ1)
Hου εiναι: κοντά στην αρχαiα Mαντινεiα, ναός Aγ. 4ωτεινής.
Ìδιότητες: παράÇενος ναός με στοιχεiα αιγυπτιακά, αρχαιοελληνικά και βυçαντινά, γαλήνη, χρονικό κενό
Eνíρyεια: Oετικq και αρνητικq
ATTIKH
61.- Tόnος: Mαρα0oνας (22-A3)
Hου εiναι: Zπηλιά του Hανός
Ìδιότητες: Tαφικό σπήλαιο, μυστηριoδη φαινόμενα, δυσάρεστη ατμόσφαιρα.
Eνíρyεια: Aρνητικq
62.- Tόπος: Aιόνυσος (22-A3)
Hου εiναι: Oδός Aιονύσου N. Mάκρης Nαός Aιονύσου
Ìδιότητες:Fαλήνη, υπερβατικό περιβάλλον, εύκολος διαλογισμός.
Eνíρyεια: Oετικq
63.- Tόπος: Καισαριανή (22-B2)
Hου εiναι: Mονή Καισαριανής, καταβάσιο
Ìδιότητες: γαλήνη , μυστήριο, ανεÇήγητα φoτα και 0όρυβοι , φαινόμενα τηλεκiνησης ιαματικά νερά.
Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq και σuνε¿qς
64.- Tόπος: N. Mάκρη (22-B3)
Hου εiναι: Aμερικάνικη στρατ. Bάση.
Ìδιότητες: ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές. Eiναι το ένα άκρο του ηλεκτρομαγνητικού αγωγού
που έχει το άλλο του άκρο στο Lagley, Virginia, USA.
Eνíρyεια: ισ¿uρó θετικq και αρνητικq
65.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: βράχος της Hνύκας, Aκρόπολη
Ìδιότητες: Ìσχυρό γεωμαγνητικό κέντρο, στην όρ0ια πέτρινη στήλη, βρiσκεται το ισχυρότερο πεδiο
ενεργεiας. Eνíρyεια:ισ¿uρó θετικq, αντínοKος τοu níτρινοu κύκKοu με σύμβοKα nóνω αnό το
θíατρο της Nτόρας Zτρóτοu στο ύgωμα αníναντι αnό την Hνύκα.
66.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: ύµωμα απέναντι από την Hνύκα πάνω από το 0έατρο της Nτόρας Zτράτου.
Ìδιότητες:Zτον πέτρινο κύκλο με çωγραφισμένα σύμβολα, βρiσκετα ισχυρότατο ενεργειακό πεδiο.
Eνíρyεια ισ¿uρó Aρνητικq αντínοKος τοu βρó¿οu της Hνύκας.
67.- Tόπος: A0ήνα
Hου εiναι:Fερμανικό νεκροταφεiο
Ìδιότητες: Fαλήνη, αiσ0ηση άλλης πραγματικότητας. Eνíρyεια: Oετικq
68.- Tόπος: Hεντέλη (22-B3)
Hου εiναι: Zπηλιά Nταβέλη, καταβάσιο
Ìδιότητες: φoτα άγνωστης προέλευσης, χρονικό κενό,, µυχολογικές διαταραχές, ηλεκτρομαγνητικά
φαινόμενα, αντιβαρύτητα, ισχυρότατος δiαυλος ηλεκτ/κης ακτινοβολiας, εκτεταμένο δiκτυο στοoν εως το
ανάκτορο της Hικροδάφνης.. Ìαματικό νερό. Eνíρyεια: ιöιαíτερα ισ¿uρq αμçínοKη.
69.- Tόπος: Hεντέλη (22-A2)
Hου εiναι: παλιό ερειπωμένο κτiσμα απέναντι από την στροφή για N. Hεντέλη.
Ìδιότητες: Oόρυβοι, τραγούδια και ομιλiες άγνωστης προέλευσης.
Eνíρyεια: Aρνητικq
70.- Tόπος : Hάρνη0α (22-A2)
Hου εiναι: σπηλιά Hανός, καταβάσιο
Ìδιότητες:γαλήνη, εςύκολος διαλογισμός, στρέβλωση χρόνου
Eνíρyεια: μεyóKη Oετικq
71.- Tόπος: Hάρνη0α (22-A2)
Hου εiναι: 4ρούριο 4υλής
Ìδιότητες: εύκολος διαλογισμός, κα0αρή ατμόσφαιρα, άλος κόσμος .
Eνíρyεια: Oετικq
72.- Zούρμενα,
Hου εiναι: ναός Hροφ. Hλiα όπισ0εν ναού καταβάσιο, οδηγεi στον ναό του Aπόλλωνα
Ìδιότητες: ανεÇήγητη ομiχλη και φoτα, βαριά ατμόσφαιρα
Eνíρyεια: íντονα αρνητικq
73.- Tόπος: όρος Bρανά (22-A3)
Hου εiναι: Aφορισμός δiπλα στον Mαρα0oνα.
Ìδιότητες: ο ναός κλεiνει το άνοιγμα φωτεινής στοάς, iχνη μύρου στον πiσω τοiχο Yπόγειος ναός
Aήμητρας χ0ονiας. Eνíρyεια : αμçínοKη
74.- Tόnος:A0ήνα(22-B2)
Hου εiναι: ŠAλσος Aογγiνου, Hαγκράτι κοντά στο αŠνεκροταφεiο.
Ìδιότητες : βαρειά ατμόσφαιρα, έντονη ανησυχiα, δυσκολiα προσαρμογής, σχεδόν απροσπέλαστο τις
νυκτερινές oρες, χρονικό κενό. Eνíρyεια; Aρνητικq
75.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: Nεκροταφεiο Aρχαiας A0ήνας.
Ìδιότητες: τόπος δύναμης, εύκολος διαλογισμός, άλλες διαστάσεις το σούρουπο.
Eνíρyεια: Oετικq
76.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: Bατραχονήσι , παλιό κολυμβητήριο, Ìλσσός.
Ìδιότητες:κάτω από το εκκλησάκι της Aγ. 4ωτεινής υπάρχει Nερα‡δότοπος.
Eνíρyεια: Oετικq
77.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: Aκαδημiας 58
A
Ìδιότητες: κτiριο με ισχυρή ενέργεια, μυητικό κέντρο, αρχικά χoρος μύησις Nα‡τoν ιππποτoν. Eνíρyεια:
Aρνητικq.
78.- Tόπος: A0ήνα (22-B2)
Hου εiναι: περιοχή Καρέα ναός Aγ. Fεωργiου
Ìδιότητες: τόπος εÇορκισμoν, αναφέρονται μετεωρισμοi, ανεÇήγητες ριπές αέρα, προβλήματα
ηλεκτροδότησης. Eνíρyεια: Aρνητικq
ZTEPEA EAAAAA
79.- Tόπος: Bοιωτiα
Hου εiναι: αρχαiα Yηττός, ναός ŠHρας , ναός Hρακλέους.
Ìδιότητες υπόγεια λiμνη με ιδιότητες της μεγ. Hυραμiδας. Zτην Aκρόπολη ναός χριστιανικός με αρχαiες
επιγραφές. Eνíρyεια: Oετικq σuνε¿qς
80.- Tόπος: Bοιωτiα (15-A3)
Hου εiναι: Oρχομενός ναός Aγ. Zoστη στην πλατεiα του χωριού
Ìδιότητες: εικόνα του αγiου που κατευ0ύνει σε καταβάσιο
Eνíρyεια: μεyóKη Aρνητικq.
81.- Tόπος: Bοιωτiα (15-A3)
Hου εiναι: Aειβαδιά Tροφoνειο άντρο, καταβάσιο
Ìδιότητες:Mυητικό κέντρο, αλλαγή µυχολογiας, άλλα πεδiα
Pνíρyεια: Oετικq
82.- Tόnος: Bοιωτiα (15-A2)
Hου εiναι: Zτεiρο μονή Oσiου Aουκά.
Ìδιότητες: Tρiα υπόγεια επiπεδα αρχαiων στοoν, νερα‡δότοπος.
Eνíρyεια : Oετικq
83.- Tόπος Bοιωτiα (15-A2)
Hου εiναι: Aγ. Mαρiνα, περιοχή Hανοπεύς ή αγ. Bλάσσιος.
Ìδιότητες: Oεάσεις ATÌA, άσχημη ατμόσφαιρα στο σούρουπο .
Eνíρyεια; Aρνητικq
84.- Tόπος Bοιωτiα(15-F3)
Hου εiναι: Mεγαπλάτανος Aταλάντης, λόφος Hροφ. Hλiα.
Ìδιότητες: 0εάσεις ATÌA Eνíρyεια: Aρνητικq
85.- Tόπος: 4ωκiδα (15-A2)
Hου εiναι:Aράχοβα , Κωρύκειο άντρο (σπήλαιο Hανός)
Ìδιότητες: Nερα‡δότοπος, σύστημα σπηλαiων, άγνωστης προέλευσης τραγούδια και ήχοι , μυητικός
τόπος. Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq
86.- Tόπος: 40ιoτιδα (15-B2)
Hοu εíναι: ŠOρος Oiτη, πλησiον του χωριού Κομποτάδες, ναός ταÇιαρχoν.
Ìδιότητες Zύμπλεγμα σπηλαiων σαν της καππαδοκiας, βαρειά ατμόσφαιρα, περiεργες εικονογραφήσεις ,
περιβάλλον που αποτρέπει. Eνíρyεια: Aρνητικq
87.- Tόπος 4ωκiδα (15-A1)
Hου εiναι: Aελφοi, αρχαιολογικός χoρος, κόγχη Κρατερού
Ìδιότητες:H λαÇεμένη κόγχη ισχυρό σημεiο άλλης πραγματικότητας. Zημεiο όπου συμβαiνουν συμβολικά
όνειρα στον κοιμoμενο.
Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικη
88.- Tόπος: 40ιoτιδα (15-A2)
Hου εiναι: Mονή Aαδiου
Ìδιότητες: άνοιγμα στον βράχο της μονής με ανεÇήγητα φoτα.
Eνíρyεια: Aρνητικq
89.- Tόπος: 40ιoτιδα (15-A1)
Hου εiναι: Aελφοi, αρχαιολογικός χoρος, ονειρομαντεiο, ευρύτερη περιοχή.
Ìδιότητες:ισχυρότατος τόπος δύναμης. Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq
90.- Tόπος: Eυρυτανiα (14-B2)
Hου εiναι: Bράχα ιερά μονή
Ìδιότητες: O ναός χτισμένος πάνω από Aχερoνιο αρχαiο ναό. Zύμπλεγμα στοoν.
Eνíρyεια; Aρνητικq
91.- Tόπος: 40ιoτιδα (15-B1)
Hου εiναι: μονή Aντiνισας
Ìδιότητες Nανική δραστηριότητα, νερα‡δότοπος, αiσ0ηση γαλήνης.
Eνíρyεια: Oετικq
92.- Tόπος: Aταλάντη (15-F3)
Hου εiναι: Fουλέμι, 0έση « Hυργάκια»
Ìδιότητες: Aαιδαλoδες δiκτυα στοoν, τόπος δύναμις, εύκολος διαλογισμός.
Eνíρyεια: Oετικq
HHEIPOZ
93.- Tόπος: N. Hρεβέçης, A. Hπειρος (13-A1)
Hου εiναι: Nεκρομαντεiο του Aχέροντα, καταβάσιο
Ìδιότητες: Ìερός χoρος προς άλλες διαστάσεις ηρεμiα χαλάρωση. Κάτω από τον ναό του αγ. Ìωάννου
του Hροδρόμου υπάρχει λαβύριν0ος με ιερά δωμάτια κα0αρμού και προετοιμασiας (αρχαiα κατάβαση
στον ŠAδη). Eνíρyεια: ισ¿uρó Oετικq και σuνε¿qς
94,- Tόπος: ŠAκτιο Hρέβεçας(13-B2)
Hου εiναι : βάση του NATO
Ìδιότητες: Ìσχυρή γεωμαγνητική ακτινιβολiα, ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.
Eνíρyεια: θετικq και Aρνητικq
95.- Tόπος: N. Hπειρος (15-A2)
Hου εiναι: Aχερουσiα, Hαραμυ0ιά, σπήλαιο των νυμφoν του ŠAδη.
Ìδιότητες: χρονικό κενό, νερα‡δότοπος, γαλήνη εύκολος διαλογισμός.
Eνερyεια: Oετικq
96.- Tόπος Oροπέδιο Ìωαννiνων(8-A2)
Hου εiναι: μαντεiο Aωδoνης, αρχαiο 0έατρο
Ìδιότητες:Hομποδέκτης, ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, χρονικό κενό.
Eνíρyεια: Oετικq και αρνητικq
OEZZAAIA
97.- Tόπος: Καρδiτσα (14-A2)
Hου εiναι:Aγ. Aκάκιος (Fόλτσα)
Ìδιότητες:σπήλαιο με νανική δραστηριότητα, παράÇενοι ήχοι, μαγνητικές διαταραχές.
Eνíρyεια: Oετικq
98.- Tόπος: Καρδiτσα (14-A3)
Hου εiναι: Καλλιφoνι, ευρύτερη περιοχή
Ìδιότητες: ŠEÇω από το χωριό τόπος δύναμης, άλλες διαστάσεις , χαλάρωση
Eνíρyεια: Oετικq
99.- Tόπος: Mαγνησiα(15-B3)
Hου εiναι: Fλύφα, αρχαiα άντρον και φανόα.
Ìδιότητες:Nανικό νεκροταφεiο, νερα‡δότοπος. Eνíρyεια: Oετικq
„00.- Tόπος Hήλιο (15-A3)
Hου εiναι: χωριό Aράκεια, Xειρoνιο άντρο.
Ìδιότητες: χρονικό κενό, πέρασμα σε άλλα πεδiα,γαλήνη. Eνíρyεια Oετικq
MAKEAONIA
101.- Tόπος: Κοπανός Nάουσας (2-A1)
Hου εiναι: Aρχαiο 0έατρο
Ìδιότητες: Mυστηριακές τελετουργικές, κέντρο παγανιστικoν τελετoν.
Eνíρyεια: Oετικq
102.- Tόπος : Hιερiα (10-B1)
Hου εiναι: Aρχαiο Aiον
Ìδιότητες: φωτεινές σφαiρες, αiσ0ηση o0ησης προς τα επάνω.
Eνíρyεια : Oετικq
103.- Tόπος: Hιερiα(10-B2)
Hου εiναι: Κάστρο Hλαταμoνα
Ìδιότητες: έντονα παραµυχικά φαινόμενα κατά την δύση του Hλiου, δυσκολiα προσαρμογής, τάσεις
φυγής. Eνíρyεια: Aρνητικq.
103
α
- Tόπος Hιερiα(Xc-108)
Hου εiναι: Tοπο0εσiα Hριόνια (υπάρχουν δύο Çύλινα γεφυράκια στο πρoτο επi και στο δεύτερο στην
λιμνούλα.
Ìδιότητες φωτεινές σφαiρες, αiσ0ηση παρουσιoν, Eνíρyεια Oετικq
104.- Tόπος: Κιλκiς (2-F3)
Hου εiναι:Fυναικόκαστρο (παλαιό † νέο)
Ìδιότητες: καταβάσιο στο κάστρο, σύστημα στοoν-δωματiων, σφραγισμένες κρύπτες, υπόγειες
αi0ουσες. Κάτω από το κάστρο υπάρχει αρχαιότερο κάστρο και σιδηροδρομική γραμμή. Eνíρyεια:
θετικq
105.- Tόπος: Κιλκiς (2-F3)
Hου εiναι: χωριό Xωρύγι, «τούμπα» με κάστρο στην κορυφή.
Ìδιότητες: Κέλτικό μνημεiο, menhirs, και dolmens, που αλλάçουν χρoμα κατά την δύση του ηλiου. Zτην
κορυφή αiσ0ηση αιoρησης, άλλες διαστάσεις.
Eνíρyεια : Oετικq
106.- Tόπος: Κιλκiς (3-F1)
Hου εiναι: Xρυσόπετρα
Ìδιότητες: ηλεκτρομαγνητικές και χωροχρονικές διαταραχές
Eνíρyεια ; Oετικq
107.- Tόπος: Zέρρες (4-F1)
Hου εiναι: χωριό Hρoτη στο δρόμο για το μοναστήρι της Aναλήµεως.
Ìδιότητες: Aντιβαρύτητα , μαγνητικές διαταραχές
Eνíρyεια: Oετικq και αρνητικq
OEZZAAONIKH
108.- Tόπος: Hόλις (11-B1)
Hου εiναι : Aιοικητήριο
Ìδιότητες: υπογεiως υπάρχει Zεράπιον ( χoρος τέλεσης Aιγυπτιακoν μυστηρiων)
Eνíρyεια: Oετικq
109.- Tόπος: Hόλις (11-B1)
Hου εiναι: οδός μαύρης πέτρας (άνω πόλη)
Ìδιότητες: δiκτυο υπογεiων σπηλαiων.
Eνíρyεια: Aρνητικq
110.- Tόπος: πόλη παρυφές (11-B1)
Hου εiναι: λόφος Bούçαρη, έÇω από Oες/νικη
Ìδιότητες: ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κέντρο. Eνíρyεια : Oετικq
111.- Tόπος: πόλη (11-B1)
Hου εiναι: Καλαμαριά, γήπεδο Aπόλλωνα πiσω υπάρχει εκκλησάκι και εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο.
Ìδιότητες• Tόπος δύναμης, άλλες διαστάσεις. Eνíρyεια: Oετικq
112.- Tόπος: πόλη (11-B1)
Hου εiναι: ‹εροπόταμος(Hαπάφη)
Ìδιότητες:το σημεiο του Çεροποτάμου κάτω από την γέφυρα αποτελεi ισχυρό τόπο δύναμης. Eνíρyεια:
Oετικq
113.- Tόπος: Oέρμη (11-B1)
Hου εiναι: ναός αγ. Mάρκου, στον παλιό δρόμο για την Oέρμη μετά τα νέα νεκροταφεiα.
Ìδιότητες: δiπλα στην εκκλησiα υπάρχει τσιμεντένιος κύκλος, δυσκολiα προσαρμογής, βαριά
ατμόσφαιρα.
Eνíρyεια: Aρνητικq
114.- Tόπος: Hανόραμα (11B1)
Hου εiναι: στον δρόμο προς Xορτιάτη, βγαiνοντας από το Hανόραμα, οι δυό τρεiς μικροi δρόμοι δεÇιά,
πιο πάνω από την στροφή οδηγούν σ' εÇοχική τοπο0εσiα με μικρό ποτάμι με πράσινα πετρoματα.
Ìδιότητες: Xαλάρωση , ηρεμiα, νερα‡δότοπος.
Eνíρyεια: Oετικq
115.- Tόπος πόλη (11-B1)
Hου εiναι: κήποι του Hασά, προς αγ. Hαύλο, πάνω από το νοσοκομεiο Aγ. Aημήτριος(ανω πόλη)
Ìδιότητες: τόπος δύναμης, χαλάρωση, άλλα πεδiα.
Eνíρyεια; Oετικq
116.- Tόπος: πόλη (11-β1)
Hου εiναι: το κέντρο που σχηματiçετα από το 113, 114, 115
Ìδιότητες: άλλες διαστάσεις, εύκολος διαλογισμός Eνíρyεια: Oετικq
117.- Tόπος: πόλη (11-β1)
Hου εiναι: πλατεiα Eλευ0ερiας, Zταυρούπολη
Ìδιότητες:δυσκολiα προσαρμογής, µυχολογικές διαταραχές.
Eνíρyεια: Aρνητικq.
118.- Tόπος πόλη (11-B1)
Hου εiναι: ναός αχειροποιήτου
Ìδιότητες: η εκκλησiα έχει χτιστεi επάνω στον αρχαiο ναό της ŠÌσιδας
Eνíρyεια: Oετικq
119.- Tόπος: πόλη (11-β1)
Hου εiναι: πλατεiα Tερµι0έας, άνω πόλη
Ìδιότητες: κατά τις νυκτερινές oρες δυσκολiα προσαρμογής, αφιλόÇενη ατμόσφαιρα, δiπλα στο
Aερβiσικο μαυσωλεiο. Eνíρyεια Aρνητικq
120.- Tόπος: πόλη (11-B1)
Hου εiναι: Bασιλiσσης ŠOλγας 263 απέναντι από την Nομαρχiα.
Ìδιότητες: στοιχειωμένο σπiτι, παραφυσικά φαινόμενα, λάμµεις † φωνές άγνωστης προέελυσης κατά
την νύκτα. Eνíρyεια : Aρνητικq
„21.- Tόπος: πόλη (11-B1)
Hου εiναι: Yπόγειος ναός Aγ. Ìωάννου του προδρόμου γωνiα H. Mελά και Ìκτiνου πiσω από την Aγ.
Zοφiα.
Ìδιότητες περισυλλογή, εύκολος διαλογισμός. Eνíρyεια: Oετικq
OPAKH
122.- Tόπος: ‚οδόπη (5-A2)
Hου εiναι: χωριό Aσκητές, έÇω από το χωριό, υπάρχουν λαÇευμένοι μεγαλι0ικοι τάφοι στα βράχια.
Ìδιότητες: Ìσχυρός τόπος δύναμης και περισυλλογής, άλλες διαστάσεις.
Eνíρyεια: Oετικq
EHTANHZA
123.- Tόπος: νήσος •άκυν0ος (19-F2,A2)
Hου εiναι: όρος Bραχιoνας
Ìδιότητες: Nερα‡δότοπος, άλλες διαστάσεις. Eνíρyεια; Oετικq
124. - Tόπος: νήσος •άκυν0ος (19-F2)
Hου εiναι : ακρωτήρι κόκκινος βράχος 2χλμ. Bόρεια της πόλεως.
Ìδιότητες: Ìσχυρός γωδαιτικός τόπος, χρονικό κενό, ενεργειακός κόμβος.
Eνíρyεια: Oετικq και αρνητικq
125.- Tόπος: νήσος •άκυν0ος (19-F2)
Hου εiναι: κυανό σπήλαιο, δiπλα στο ακρωτήριο Zκινάρι.
Ìδιότητες: χρονικό κενό, πέρασμα σε άλλες διαστάσεις, παράÇενα όνειρα.
Eνíρyεια: Oετικq
126.- Tόπος: νήσος Aευκάδα(13-F2)
Hου εiναι: νησiδα Mεγανήσι, 12 ν.μ. από το λιμάνι της Aευκάδας.
Ìδιότητες: Zπήλαιο του δαiμονα, αρχικά δύσκολη προσαρμογή, άλλα πεδiα.
Eνíρyεια: Oετικq και αρνητικq
127.- Tόπος: νήσος Ì0άκη (19-A2)
Hου εiναι: σπήλαιο των νυμφoν.
Ìδιότητες: νερα‡δότοπος, πέρασμα σε άλλες διαστάσεις, γαλήνη, χαλάρωση.
Eνíρyεια: Oετικq.
Híμnτη, 06 Nοεμβρíοu 2008 TíKος .¿ρόνοu το 2012
Tέσσερα χρόνια απομένουν μέχρι τον ƒπαγκόσμιο όλε0ρο από την αντιστροφή των μαγνητικoν
πόλων, σύμφωνα με τις «προφητεiες» που δημοσιεύονται (κυρiως) στο Aιαδiκτυο Aν συνεχιστεi η
παγκόσμια οικονομική κρiση που çούμε σήμερα, δεν 0α χρειαστεi να ανησυχήσουμε για το 2012, 0α
λέγαμε με μια διά0εση μαύρου χιούμορ, κα0oς πολλοi εiναι εκεiνοι που βλέπουν με μεγάλη σοβαρότητα
τις σκοτεινές προβλέµεις ή προφητεiες για τον Aεκέμβριο του 2012.

Tο ενδιαφέρον και η ανησυχiα για τις προβλέµεις-προφητεiες εντά0ηκαν το τελευταiο διάστημα για δυο
λόγους. Hρoτον, γιατi το σενάριο της καταστροφής κάνει το γύρο του κόσμου περισσότερο από κά0ε
άλλη φορά στο Aιαδiκτυο με εκατομμύρια επισκέπτες (χτυπήματα) στις ιστοσελiδες και ειδικοi • για
παράδειγμα από τη NAZA • επισημαiνουν όλο και πιο έντονα το ενδεχόμενο να αλλάÇει το μαγνητικό
πεδiο της Fης τα επόμενα χρόνια, μια εÇέλιÇη που 0α φέρει τα πάνω κάτω κυριολεκτικά στον πλανήτη
μας, επιβεβαιoνοντας την προφητεiα της μεγάλης καταστροφής. Fια να δούμε ένα-ένα τα πράγματα στο
‘ντερνετ, ιστοσελiδες όπως
http://www.apocalypse2008-2015.com/’orecast“the“’uture.html δέχονται κα0ημερινά χιλιάδες
επισκέµεις από αν0ρoπους που 0έλουν να μά0ουν τι 0α συμβεi το 2012. Oι περισσότερες ιστοσελiδες
τέτοιου περιεχομένου παρουσιάçουν το ημερολόγιο των Mάγια, το οποiο τελειoνει στις 21 Aεκεμβρiου
2012 και από εκεi βγαiνει η εκτiμηση ότι η συγκεκριμένη ημερομηνiα εiναι και το τέλος του κόσμου.
Zτην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ημερολόγιο του πολιτισμού των Ìçάπα που υιο0έτησαν οι Mάγια
και το οποiο ανακαλύφ0ηκε πριν από πολλά χρόνια στην επαρχiα Tσιάπας του MεÇικό. Aπό την άλλη,
στην επικαιρότητα βρiσκεται η λεγόμενη αλλαγή ή αντιστροφή του μαγνητικού πεδiου της Fης, που
σημαiνει ότι οι δύο πόλοι του πλανήτη 0α αντιστραφούν, με τον βορρά να γiνεται νότος και τον νότο
βορράς. Aν συμβεi κάτι τέτοιο, οι καταστροφές 0α εiναι ανυπολόγιστες σύμφωνα με τους επιστήμονες,
κα0oς 0α υπάρÇουν τεράστιες γεωλογικές και κλιματικές ανακατατάÇεις σε ολόκληρη τη Fη. Tο συνολικό
μαγνητικό πεδiο της Fης έχει μειω0εi κατά 10€ τα τελευταiα 150 χρόνια και τούτο δεiχνει ότι iσως
πλησιάçουμε σε μiα αντιστροφή του. Mάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα του «National Geographic»
παρουσιάστηκε έρευνα που έδειχνε ότι γiνονται ραγδαiες αλλαγές στο μαγνητικό πεδiο της Fης σήμερα.
«1σως í¿οuμε αντιστροçq στο yεωμαyνητικό nεöíο της Fης τα εnόμενα ¿ρόνια», δήλωσε η
Mιοάρα Mαντέα, μiα εκ των συγγραφέων της έρευνας από το Fερμανικό Κέντρο Eρευνoν στο Hότσνταμ.
Zε αuτοúnνωση Tην iδια oρα, αiσ0ηση προκαλεi και πρόσφατη έρευνα του History Channel που
εÇετάçει τόσο την προφητεiα των Mάγια όσο και άλλες προβλέµεις για το
2012. Eνδιαφέρον παρουσιάçει η πρόβλεµη του Eντγκαρ Κέισι (ένας πολύ
γνωστός Aμερικανός πνευματιστής στην εποχή του), ο οποiος έχει επiσης
προβλέµει ότι το μαγνητικό πεδiο της Fης 0α αντιστραφεi τον 21ο αιoνα,
προκαλoντας μεγάλες καταστροφές. Eçήντα ένα χρόνια μετά τον 0άνατό του,
ο "ενδιάμεσος" tντγκαρ Kέισι έχει αποκτήσει απροσδόκητη δημο¢ιλία.Mεταçύ
άλλων, πιστoνεται τη πρόβλεψη για αντιστρο¢ή του μαγνητικού πεδίου της
Fης. O Κέισι, που πέ0ανε το 1947, εiχε προβλέµει το οικονομικό κραχ του
1929 και τον Aεύτερο Hαγκόσμιο Hόλεμο ενo 0εράπευε διάφορες ασ0ένειες
μέσω της «ολιστικής φαρμακευτικής», χωρiς να έχει γνoσεις ιατρικής, κα0oς
ήταν ένας απλός φωτογράφος. Oλες οι προβλέµεις του, όπως και αυτή για την
αντιστροφή των πόλων της Fης. Fiνονταν ενo βρισκόταν σε κατάσταση
αυτοˆπνωσης. Hλαισιoνοντας την εκτiμησή του για αντιστροφή στο
μαγνητικό πεδiο της Fης. O Κέισι εiχε πει ότι πριν συμβεi αυτό 0α εκδηλω0ούν μεγάλες εκρήÇεις
ηφαιστεiων και ισχυροi σεισμοi την περiοδο 1980-2000, φυσικά φαινόμενα που όντως εμφανiστηκαν
στον πλανήτη μας τα τελευταiα χρόνια.
Tντyκαρ Kíισι (18 Mαρτíοu 1877 - 3 Iανοuαρíοu 1947)14.000 nροβKígεις, öεκóöες μεyóKες.
εnιτu¿íες
O διάσημος Aμερικανός «ενδιάμεσος» ή μέντιουμ γεννή0ηκε στο Κεντάκι και εμφάνισε τις
µυχοδυναμικές του ικανότητες όταν
άρχισε να 0εραπεύει αν0ρoπους με
σοβαρά προβλήματα υγεiας, δiνοντας
συμβουλές που έπαιρνε από πνεύματα,
ενo βρισκόταν σε κατάσταση ύπνωσης
ή ύπνου. Eκανε περiπου 14 χιλιάδες
διαγνoσεις και προφητεiες εκ των
οποiων σoçονται οι επτά χιλιάδες. Tο
1935, απαντoντας σε ερoτηση ενός
ασ0ενούς για το τι 0α συμβεi στο
μέλλον, περιέγραµε έναν κόσμο
βυ0ισμένο στη δiνη του πολέμου από το
1939 και μετά (τότε Çέσπασε ο Aεύτερος
Hαγκόσμιος Hόλεμος). Eπiσης, το 1936
ο Κέισι εiχε πει ότι η μεyóKη αKKαyq
(αντιστροçq) των nόKων της Fης θα
αρ¿íσει να yíνεται αισθητq το 2000 και
το 2001. Zτις προφητεiες που δεν έχουν
εκπληρω0εi, ο Κέισι λέει το 1926 ότι, κάποια στιγμή στο μέλλον (όχι πολλά χρόνια μετά το 1926), ο
óνθρωnος θα (ει nοKύ nερισσότερα ¿ρόνια öιnKασιó(οντας το nροσöόκιμο (ωqς. Tο 1941
προβλέπει ότι 0α γiνει μεγάλη σύρραÇη στον Hερσικό Κόλπο μέσα στον 21ο αιoνα, ενo κάνει λόγο για
εστiες πολέμου σε Aιβύη, Aiγυπτο, Tουρκiα, Zυρiα και Aυστραλiα. Tο 1942, ο Κέισι κάνει άλλη μια
προφητεiα, μιλoντας για την εÇέλιÇη του αν0ρoπινου εiδους, αναφερόμενος στην «Híμnτη Fονικq
OuKq» των ανθρώnων, η οnοíα θα σηματοöοτqσει τη «νíα εnο¿q» και τη νíα σ¿íση των
ανθρώnων με τον Oεό (ο Kíισι qταν βαθειó θρησκεuόμενος ¿ριστιανός). Tο 1932, προβλέπει ότι
στην Aíyunτο και στην Kεντρικq Aμερικq θα ανακαKuçθούν τα μuστικó αρ¿εíα της ¿αμíνης
AτKαντíöας, εξηyώντας ότι εκεí τοnοθετqθηκαν σε ειöικíς κρύnτες όταν οι óρ¿οντες της
AτKαντíöας αντιKqçθηκαν ότι ερ¿όταν η μεyóKη καταστροçq
Tο κάτω0εν MHNYMA μου (3/12/2004) ήταν το τελευταiο από μια σειρά δημοσιεύσεων, που έλαβαν
χoρα σε διαδικτυακή ιστοσελiδα, γνωστού συγγραφέα, δεν γνωρiçω πλέον αν εiναι ανηρτημένο, έστω
και έχει άμεση σχέση με τα γεωπολιτικά αλλά κλιματολογικά γεγονότα απόρροια του Nοήμονος
Zυμπαντικού Oργανισμού που αποκαλούμε Oεό με τις όποιες εκφάνσεις, εκφράσεις του κατά καιρούς
διαστάσεις, διαστήματα και ενιαυτούς. Eτσι λοιπόν έγραφα τότ僃
AAEA4ÌAAAAAAAƒƒƒƒ..AAEA4ÌAAAAAAA. OZCN TA OMMATA O‚OYN TA CTA ΚAÌ OZCN TA
CTA HXOYN EÌZ TA OMMATA ZTHN ΚA‚AÌA THZ THOYZ ZTOYZ 13 FAAA‹ÌEZ. NH MA TO OEO
TAXYHCAH NYA TOY A‚FOYZ ME ’.’.’. (κεραυνοi του Aιός) ΚAÌ O.O.O. CZ AC‚A, ΚONTA ZAZ M”
E4E‚E. OMÌAC CZ YZMÌNÌAZ E‹ ONOMATOZ ΚAÌ EΚ THZ 4YZECZ TCN A‚FEÌCN. O AFAHHTOZ
BAZÌAEYZ AÌOMHAHZ AMA‹A OHAÌZE ME TOYZ BAZÌAEÌZ THZ ZHA‚THZ ΚAÌ TCN MYΚHNCN
THZ EAE4ANTÌNHZ HOAEÌZ. AMA‹A ZE TEZZE‚ÌZ X‚ONOYZ ΚAÌ ME 4TE‚CTOYZ MCNYXAZ
ÌHHOYZ AFONH FAÌA O‚FCZAN ZTHN XC‚A TOY A‚FOYZ, ZYNA•ONTAZ CZ T‚O4H
ZT‚ATEYMA AHO MY‚MHFΚEZ ΚAÌ MEAÌZZEZ ΚAÌ MHNYMA ZTOYZ HANEAAHNEZ, CZ ΚH‚YΚA
M” EZTEÌAAN NA Κ‚AYFAZC. AÌMA - AÌMA • AÌÌÌÌÌÌÌMAAAAAAA ZTHN AEΚANH THZ THOYZƒƒ..O
O‚ΚOZ TCN HANEAAHNCNƒƒƒ.ZTON ANOO THZ ANATOAHZ O BAZÌAEYZ AÌONYZOZ ME
NYΚTÌΚO AOFO ΚAÌ A‚TO EHÌOYZÌO, YHANA‚EYETAÌ THN OAÌMMENH ΚO‚H THZ
THOYOZƒƒƒ.ZTO ÌHCTH‚ÌON THN HEMHTH C‚A ME TO H‚CTO 4CZ THZ HOYZƒƒƒƒ.
ƒƒƒ..AAEA4ÌAAAAAƒ..ƒƒƒ AAEA4ÌAAAAAAAAƒƒ.THZ ANATOAHZ. ZTHN ΚOY4Aƒƒƒ
ZTHN ΚOY4A O HE‚ZEAZ ΚATEXONTAZ OA Y…CZH TH «ZHAOA» TOY AAH. H ΚE4AAH THZ
MEAOYZHZ EHÌ TCN XEÌ‚CN AYTOYƒƒƒƒƒF‚A4TO EÌZÌ TA OHAA TOY Ì‚AN ME
E‚ÌOZTEHTO NA ZTE4ANCZOYN TH AO‹A TCN EAAHNCNƒƒƒƒ
ƒƒ..AAEA4ÌAAAAAAƒƒƒƒ.. ƒƒ.AAEA4ÌAAAAAAAA THZ AYZHZ O BAZÌAEYZ ZAZ H‚AΚAHZ
•EÌÌÌÌÌÌÌÌÌ, •EÌÌÌÌÌÌÌÌ, •EÌÌÌÌÌÌÌÌÌ̃ƒƒZTHN NAHOAH ΚAÌ ZTO AÌAΚÌO ZTHN AECN ΚAÌ ZTHN
TOYAOY•H OA FEYTOYME AHO THN ÌAÌA Κ‚HNH TO YAC‚ THZ ZTYFOZ. NAÌ„ CZ
H‚OZΚYNHTHZ HMOYN ΚAÌ EFC ZTHN A‚ΚAAÌAƒƒƒƒ..
EAEYOE‚ÌAAAAAAAAAAAAA.
ƒƒ..Cς εiπων τάφροιο διήλασε μoνυχας iππους καγχαλόων, άμα δ” άλλοι iσαν χαiροντες Aχαιοi. Oι δ”
ότε Tυδα‡δεω κλισiην εύτυκτον iκοντο, iππους μεν κατέδησαν ευτμήτοισιν iμασι φάτνη εφ” ιππεiη, ό0ι
περ” Aιομήδεος iπποι έστασαν ωκυπόδες μελιηδέα πυρόν έδοντεςƒƒƒƒ..
(Oμήρου Ìλιάς, κ 564 • 573).
ƒƒƒƒαλλ” εκ τοι ερέω και έπι μέγαν όρκον ομούμαι, ναι μα τόδε σκήπτρον, το μεν ου ποτέ φύλλα και
όçους φύσει, επειδή πρoτα τομήν εν όρεσσι λέλοιπεν, ουδ” ανα0ηλήσει περi γαρ ρα ε χαλκός έλεµε
φύλλα τε και φλοιόν, νυν αύτε μιν υiες Aχαιoν εν παλάμης φορέουσι δικασπόλοι, οι τε 0έμιστας προς
Aιός ειρύαται, ο δε τοι μέγας έσσεται όρκος, η ποτ” Aχιλλήος πο0ή iÇεται υiας Aχαιoν σύμπαντας, τότε δ”
ου τι δυνήσεαι αχνύμενος περ χραισμεiν, εύτ” αν πολλοi υφ” Eκτορα ανδροφόνοιο 0νήσκοντες πiπτωσι,
συ δ” ένδο0ι 0υμόν άμυÇεις χωόμενος ο τ” άριστον Aχαιoν ουδέν έτεισαςƒƒƒƒ
(Oμήρου Ìλιάς, α 233 • 243).
ƒƒƒCς εiπων όρνυτο πάρος μεμαiαν A0ήνην, η δ” άρπη εiκυια τανυπτέρυγι λιγυφoνω ουρανού εκ
κατεπάλτο δι” αι0έρος. Aύταρ Aχαιοi άυτικα 0ωρήσσοντο κατά στρατόν, η δ” Aχηλή‡ νέκταρ ένι στή0εσσι
και αμβροσiην ερατεινήν σταÇ”ƒƒƒ(Oμήρου Ìλιάς, τ 349 • 354).
EN
24/11/2004.
Bερυκάκης Hέτρος.
H AEΚANH THZ THOYZ
....Τηθύς Θάλασσα ονομάçεται μια 0ερμή εκτεταμένη 0αλάσσια περιοχή που χαρακτηριçόταν από
ιδιόμορ¢ους οργανισμούς και καταλάμβανε, κατά τον Mεσοçωικό Aιoνα και το Hoκαινο, μια ενδιάμεση
ενδοτροπική 0έση μεταçύ της Aαυρασίας και της Fκοντβάνα.
Ο όρος Tη0ύς (Tethys) δημιουργή0ηκε από τον E. Zουές το 1893 για να περιγράψει την «κεντρική
0άλασσα» που είχε ορίσει το 1885 ο M. Nουμάγερ παρά το γεγονός ότι κα0ορίστηκε αρχικά ως
παλαιογεωγρα¢ική ενότητα του Iουρασικού, η 0άλασσα αυτή πι0ανoς συνδέεται με την γέννηση των
ηπειρωτικoν ασπίδων του Hροκάμβριου πριν από 1.700 εκατομμύρια χρόνια όταν η τεράστια πρoτο-
ήπειρος Hαγγαία διασπάσ0ηκε στις δυο υπερηπείρους, Aαυρασία (Bόρεια Aμερική, Fροιλανδία,
Eυρoπη, Aσία) και Fκοντβάνα (Nότια Aμερική, A¢ρική, Aραβία, Mαδαγασκάρη, Iνδική Xερσόνησος,
Aυστραλία, Aνταρκτική). H Tη0ύς, που ήταν πολύ εκτεταμένη, περιέβαλε σχεδόν εç ολοκλήρου τις
χερσαίες μάçες και παρουσιαçόταν ως κόλπος της Hαν0άλασσας δηλαδή του αρχέγονου Eιρηνικού
Oκεανού. Zήμερα από την Tη0ύ Oάλασσα έχουν απομείνει μερικές μόνο απομονωμένες 0αλάσσιες
λεκάνες, όπως ο κόλπος του Μεξικού και η Καραϊβική Θάλασσα, η Μεσόγειος (που δεν είναι πια
ενδοτροπική), η Ερυθρά Θάλασσα και τέλος η ενδοτροπική çoνη του Ειρηνικού Ωκεανού.... (βλ .
και Eγκυκλοπαiδεια Hάπυρος Aαρούς τόμος 57, σελ 212).
H λέÇη Tη0ύς εiναι προπελασγική και σημαiνει στενή 0άλασσα.
O Tuçώνας Κατρiνα όπως εÇελiχ0ηκε στον Κόλπο του MεÇικού, αλλά και ο σεισμός των 9,7 R που
έλαβε χoρα στην Oαλάσσια περιοχή της Iνöονησíας αποτελούν την αρχή και το τέλοςƒ το τέλος και
την αρχήƒ. Tου νήματος της λεκάνης της Tη0ύος και του Xóσματος της Iθóκηςƒƒ Bέβαια η
Mεσόγειος Oάλασσα δεν αποτελεi πλέον Eύκρατη çoνη, αλλά ενδοτροπικήƒƒ τα τροπικά εiδη στο
Aιγαiο και Zαρωνικόƒ.. αλλά και το κάτω0εν βiντεο, μας αποδεικνύουν ότι ευρισκόμε0α σε αυτό που
αποκαλούμε Mυ0ολογiα.
http://press-gr.blogspot.com/2009/03/bl ... “6266.html
Fια τους υλιστές και ληστές αυτού του πλανήτη σiγουρα έχει έρ0ει το TEAOZƒƒ φοβούνται ότι 0α
χάσουν τις παραλυσιές τους, τα χρήματα τους, την κενοφανή δόÇα τους, την 0έση τους στον λόφο της
Aτηςƒƒ Fια όλους τους υπόλοιπουςƒ.. δηλαδή για αυτές τις όποιες µυχές οι οποiες έχουν μά0ει να
δiδουν χωρiς να αποçητούν να πάρουν ως αντάλλαγμα κάτιƒ.. AHOTEAEÌ THN EAEYOE‚ÌA και την
A‚XH του Aν0ρoπινου FENOYZΚαι έτσι έχουμε και την γέννηση των Fρεβενoν O Tη0ύς Cκεανός
βρισκόταν ανάμεσα στις παλαιές ηπεiρους της Aφρικής και της Eυρoπης, γύρω στα 80 με 280
εκατομμύρια χρόνια πριν. H δημιουργiα του συντελέσ0ηκε όταν μια υπέρ-ήπειρος που ονομαçόταν
«Hανγαiα» χωρiστηκε σε δυο τμήματα. Tο ένα τμήμα ήταν η αρχαiα Eυρoπη, και το άλλο η Aφρική. Tα
νερά του ωκεανού απλo0ηκαν κατά μήκος των καινούριων ακτoν και επεκτά0ηκαν από την N. Eυρoπη
μέχρι και την σημερινή Κiνα. Mε το άνοιγμα των ηπειρωτικoν πλακoν νέα πετρoδη υλικά αναδύ0ηκαν
στο ωκεάνιο σχiσμα της Tη0ύος δημιουργoντας υπο0αλάσσια ηφαiστεια και νέα τμήματα του 4λοιού
και του Aνoτερου Mανδύα της Fης. Zήμερα τα νερά της Tη0ύος Çεχύνονται πλέον σε άλλες 0άλασσες,
αλλά μερικά από τα πετρoματα που κάποτε βρισκόταν κάτω από τον πανάρχαιο ωκεανό παρέμειναν
σφηνωμένα στις 0έσεις τους, κατά μήκος των αρχαiων ηπειρωτικoν περι0ωρiων, τα οποiα κάποτε
συνόρευαν. Hολλά από τα απολι0ωμένα κομμάτια της Tη0ύος, σε μεγάλο βα0μό, αποτελούν την
σημερινή Hπειρωτική Eλλάδα και πιο συγκεκριμένα, τα Fρεβενά.H πρoτη μας μάτια στα αρχαiα Fρεβενά
συμπiπτει με την εποχή των παλαιότερων πετρωμάτων που βρiσκονται στην περιοχή μας. Aυτά τα
πετρoματα ανήκουν σε έναν αρχαiο μικρό χερσαiο χoρο ονόματι «Hελαγωνiα» που κάποτε αποτέλεσε
ένα τμήμα της παλαιάς Eυρωπα‡κής ηπεiρου.H ηλικiα αυτoν των πετρωμάτων εiναι τουλάχιστον 270
εκατομμυρiων χρόνων. Aποτελούνται από μiα ετερογενή σύν0εση η οποiα περιλαμβάνει
μεταμορφωμένους γνευσiους και σχιστολi0ους, αρχαiα διεισδυτικά πυριγενή πετρoματα από Çεχασμένα
ηφαiστεια, μετα-ιçήματα και μάρμαρα. Aν και διαφορετικής λι0ολογικής, σύστασης η ενότητα αυτή
συνολικά παρουσιάçεται αν0εκτική και αποτελεi μέρος του «κρυσταλλικού υποβά0ρου».
Tο όνομα της Tη0ύως ετυμολογεiται ως εÇής στον πλατωνικό κρατύλο (402C).............
"αuτό Kíyει ότι í¿ει μíσα τοu κεκρuμμíνο το όνομα της nηyqς.Tο yαρ öιαττώμενον (Kíκνισμα) και
το ηθούμενον (öιqθησις) εíναι αnεικόνιση nηyqς.Anό αuτó τα öύο ονόματα αnοτεKεíται το
όνομα Tηθύς".
H Tιτανiς Tη0ύς,κόρη του Oυρανού και της Fαiας,ήταν σύμφωνα με την ησιόδεια 0εογονiα σύçυγος του
Cκεανού και μαçi του έτεκε τους ποταμούς και τις ωκεανiδες,μεταÇύ των οποiων και την Zτύγα μήτηρ
του Κράτους,της Biας και της Niκης.
Hέτρο,ομολογo πως δεν κατάλαβα σχεδόν τiποτε από την δημοσiευσή σου διότι 0εωρo ότι δεν έχω το
απαιτούμενο υπόβα0ρο για κάτι τέτοιο και κυρiως τα όσα αφορούν το πρoτο μέρος της δημοσιεύσεoς
σου.
Hαρόλα αυτά και όσο η αντiληµή μου το επιτρέπει,διατηρo τις αμφιβολiες μου,δεδομένου ότι η
μυ0ολογiα και φιλοσοφiα των Eλλήνων αναφέρεται κυρiως σε οντολογικό επiπεδο με εκφάνσεις στο
γiγνεσ0αι μέσω απολήÇεων,οπότε μου φαiνεται δύσκολο να προσδιορiσουμε την Tη0ύ εδo στην χ0όνα
και δή σε μiα 0άλασσα,δεδομένου ότι η Tη0ύς
εiναι Hηyq,μήτηρ στuyός οiα Kικνí(ει.
Mε την ευκαιρiα της αναφοράς στο στοιχεiο της 0αλάσσης 0έτω το ερoτημα,τi εiναι αυτό που επιρρεάçει
τις ενδοτροπικές και εκτροπικές κινήσεις των 0αλασσoν και των ρευμάτων•
Κάτι που 0α μπορούσε να έχει σχέση με την παλiρροια και την άμπωτη•
Mήπως το όλο "παιχνiδι" παiçεται πέρα από τον κόσμο του γiγνεσ0αι•
Κι αν ναι ή όχι,τi εiναι αυτή η πηγή και που προσδιορiçεται•Και φυσικά τi "λικνiçει"•
απόρροια του Nοήμονος Zυμπαντικού Oργανισμού που αποκαλούμε Oεό με τις όποιες εκφάνσεις,
εκφράσεις του κατά καιρούς διαστάσεις, διαστήματα και ενιαυτούς
Ti ορiçουμε ως συμπαντικό οργανισμό•Tο γiγνεσ0αι,τον κόσμο (ή κόσμους),διάκοσμους,τον αισ0ητό
κόσμο,τον υποσελάνιο ή υπερσελάνιο•
Aνήκει και ο υπερουράνιος τόπος του πλατωνικού 4αiδρου στον συμπαντικό οργανισμό•
Eρωτo,διότι ο οργανισμός δηλoνει όργανον,οργανισμόν,συνλειτουργiα οργάνων και κοσμική δομή,άρα
κάτι το οποiο μεταβάλλεται,γενάται και φ0εiρεται,μετουσιoνεται και διαρκoς γiγνεται.Aυτές οι ιδιότητες
όμως δεν εiναι δυνατόν να αποδω0ούν στο Eiναι.
Eπiσης,όταν λέμε πάν εννοούμε και το Eν Oν μαçi με το πάν ή το Eν εiναι χoρια•Aιότι αν εiναι
χoρια,τότε άλλο 0α πρέπει να εiναι το Eν με τις Eνάδες του,άλλο ο Nούς με τους Nόες του,άλλο η …υχή
με τις τάÇεις της κι άλλο η 4ύση με τις μορφές της.
Oεωρo κάπως σημαντική αυτή την παρατήρηση,διότι το Oν εiναι Aγα0ό,Zοφό γεμάτο Κάλλος,Aρμονiα
και Zυμμετρiα.O κόσμος όμως και ο συμπαντικός οργανισμός ως εiδωλο των όντως όντων απέχει από
το Aγα0ό και την Zοφiα αφού εμπεριέχει ως δομικές λειτουργiες την εναλλαγή 4ιλότητος και
Nεiκους.Aρα,τα τεκταινόμενα αυτά δεν αποτελούν ούτε καν αγγiçουν τους 0εούς αλλά τις µυχές που
çούν διεσπαρμένες στα όργανα του χρόνου.Eκπiçω να συμφωνούμε σε αυτό,ότι κά0ε τεκταινόμενο
αφορά το γiγνεσ0αι και τις µυχές που ενοικούν σ'αυτό ενo κά0ε α‡διο αφορά το νοητό και τα όντως
όντα,όπως επiσης ότι μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό διαδραματiçει η λάχεσις,η λή0η και η αiσ0ηση.
AAEA4ÌA. OZCN TA OMMATA O‚OYN TA CTA ΚAÌ OZCN TA CTA HXOYN EÌZ TA OMMATA ZTHN
ΚA‚AÌA THZ THOYZ ZTOYZ 13 FAAA‹ÌEZ. ............."Tα μóτια τοu νού ορóν nιο καθαρó όταν τα
μóτια τοu nροσώnοu αρ¿í(οuν να yε(u)ρνóνε" (βK. HKóτων,Zuμnόσιον 219A). AMA‹A ZE
TEZZE‚ÌZ X‚ONOYZ ΚAÌ ME 4TE‚CTOYZ MCNYXAZ ÌHHOYZ AFONH FAÌA O‚FCZAN ZTHN
XC‚A TOY A‚FOYZ, ZYNA•ONTAZ CZ T‚O4H ZT‚ATEYMA AHO MY‚MHFΚEZ ΚAÌ MEAÌZZEZ
ΚAÌ MHNYMA ZTOYZ HANEAAHNEZ, CZ ΚH‚YΚA M” EZTEÌAAN NA Κ‚AYFAZC. AÌMA - AÌMA •
AÌÌÌÌÌÌÌMAAAAAAA ZTHN AEΚANH THZ THOYZƒƒ..•"–«ελ0όντες προς την φάτνην ο ηνiοχος τους
iππους στήσας παρέβαλεν αμβροσiαν τε και επαυτή νέκταρ επότισε.Και ούτος μεν 0εoν βiος»
(Hλάτων,4αiδρος 247C)./b• Zε κάποια κινέçικη πολεμική τέχνη το Fου 4ανγκ Zενγκ Tσουάνƒ λέγεται
ότι ο αν0ρoπινος οργανισμός δια0έτει 13 σημεiα 0ανάτου όπου μπορούσε κάποιος με ένα χτύπημα να
επιφέρει τον 0άνατο στον αντiπαλο του. Eτσι μπορo να πω ότι ο αρι0μός 8 και 13 εiναι πολύ
ενδιαφέροντες αρι0μοiƒƒ Eiναι όλα σε ένα και ένα σε όλα, γνωστό εiναι ότι εκφράçονται σε τριάδες.
Fια μένα το Hαν αποτελεiται από το Eν Oνƒ.ƒ. τoρα μπορεi να κάνω και λά0ος.
Fια το Zύμπαν με έχει βρει ένα έργο του κ. Zαντορiνη Hαύλου Hερi Zύμπαντος, ενo για την λή0η έχω
ένα άλλο αρκετά ενδιαφέρον έργο του κ. Bορέα Oεόφιλου H Hορεiα της Aή0ηςƒƒ
H Tη0ύς λέγεται ότι εiχε κόρηƒ.. αλλά αυτή την στιγμή ευρiσκομαι σε αφασiαƒ.. και δεν 0υμάμαι το
όνομα τηςƒƒ.. αλλά ναι ήταν και η Zτύγαƒ. Eκεi όπου ορκiçονταν οι Oεοiƒ. Aλλά δεν εiναι η Zτύγα.
Fια τους οφ0αλμούς μην εiσαι και τόσο σiγουρος ότι πρέπει οπωσδήποτε να γεράσουν για να
αναπτυχ0ούν και άλλου εiδους ικανότητες. Aς εiναι καλά η Aγiα Hαρασκευήƒƒ. Eκεi δεν πας βρεεεεε•
Και στην Aγiα και στην Hαρασκευήƒƒ δεν εiναι κακό, ούτε καλό απλά κατάσταση. Κάπου αναφέρεται
ότι λέγει ο Eμπεδοκλής: Mε αγάπης καρφιάƒƒ. H AFAHH εiναι η EAEYOE‚ÌA (όχι η Aρβανιτάκη που
εκτιμo) το χρoμα εiναι το AEYΚO.
Fια την καρδιά στο ενδοκοσμικό επiπεδο (που εiναι ένα από τα 13 κέντρα 0ανάτου δεν 0υμάμαι ποιο)
σου προτεiνω το έργο του Nικόδημου του Mοναχού του Aγιορεiτου Hερi 4υλακής των 5 Aισ0ήσεων,
δυστυχoς και εδo δεν μπορo να σου πω κάτι άλλο. Zωστά πάντως εiναι αυτά που λέει ο Hλάτων.
Bέβαια iσως να εννοo και κάτι άλλοƒ.. σε αφασiα εiμαι τι να σου πω•
A Nαι„ Oι Mέλισσες εiναι στην Κωνσταντινούπολη οι δε Mέρμηγκες στο Oμάρƒƒ. Zτην
Κωνσταντινούπολη ο Nαός εiναι Bασιλικήƒ.. μετά τρούλουƒƒ. Eνo κάτω δεν εiναιƒ. Oέλουν να
γiνε郃 μάλλον στο Eν Oν. Nα σκεφτεiς ότι κάποτε πριν πολλά χρόνια στα Mυρμήγκια πήγαν οι
Zφήκεςƒ.. αντi0ετο των Mελισσoνƒ που έχουν και αυτές Nαό με Bασιλική και δεν άφησαν ρου0ούνι
από Mυρμήγκιƒ τι να πειςƒƒ τρελά0ηκαν οι Zφήκεςƒ.. έχουν και έντονα χρoματჃ αργότερα
ήρ0αν και οι Tερμiτες στην περιοχή. Oι Tερμiτες φτιάχνουν κάστραƒ. εiναι πολεμιστές ιππότες του
Nαούƒƒ πιάσαμε πολιτική συçήτηση για πολiτες οπλiτες και δομημένες κοινωνiεςƒƒ. Nα„ Eπα0α
πάλι αφασiα και Çεχνoƒƒ Eiχα ένα γνωστό μουƒ.. γνήσιο τέκνο του 83 που το αρέσει να ντύνεται
κά0ε απόκρια Zφήκα φοράει και κόκκινη περούκα. Και ως γνωστoν εκ του ερυ0ρού της κεφαλής
ορiçεται το επιβλητικό σχήμα του ευαγούς τέκνουƒƒ
Fια την 5η τη να πω• Eiναι και oραƒ.. εiναι ημέρჃ 21ƒƒ. Και ναι βρε εiναι και το γένος.
Fια την Κούφα δεν Çέρω και πολλά πράγματჃ απλά μόνο αυτό:
http://www.acadimia.gr/content/view/44/76/lang,el/
Aναφέρω την Zπά0α του Aλή (όχι του Aλή πασάƒƒ και τραβάει την σερά και όλες λεν αμάν αμάνƒ.
πλάκα κάνω) η Zπά0α του Aλή εiναι το μυ0ικό •ουλφικάρ η Zπά0α της Aικαιοσύνηςƒƒ μάλλον εiμαστε
στην μυ0ολογiα έτσι ƒƒZiγουρα ως καταστάσειςƒƒ.Zχετικά με τον νότιο κλάδο, το κάτω όριο της
Tη0ύος:
Tο κάτω όριο του συστήματος της Tη0ύος βγαiνει έÇω στη Mεσόγειο λiγο δiπλα από τη Mάλτα
χτυπoντας τη Zικελiα, παiρνει το τόÇο της Καλαβρiας (N. Ìταλiα), περνά την Aδριατική, χτυπά σε μας,
πιάνει το Eλληνικό τόÇο από το Ìόνιο κάτω απ το Aιβυκό πέλαγος, συνεχiçεται με το δεύτερο τόÇο στην
Κύπρο κ σφηνoνεται στα σύνορα Zυρiας-Tουρκiας, για να πιάσει περιφερειακά την Aραβiα, να την
αγκαλιάσει κ να χτυπήσει στον Hερσικό κόλπο, 0α κατέβει κάτω στην Aραβική χερσόνησο, 0α κόµει μια
φέτα από το Aμάν, 0α μπει για λiγο στην υφαλοκρηπiδα του Ìνδικού για να Çαναβγεi στην Ìνδiα κ να
κάνει τον νότιο κλάδο των Ìμαλαiων , από την οριçόντια έκταση της Ìνδικής πλάκας, το μεγάλο ορεινό
συγκρότημα, η συγκρουσιακή αλυσiδα μέχρι να βγει στην Ìνδονησiα.
Zτον Bόρειο κλάδο κ ο πυ0μένας της Tη0ύος (οφιόλι0οι) κ τα συνοδά ιçήματα με ότι εiχε μέσα της (γιατi
μπορεi να εiχε κ ηπειρωτικά blocks) βρiσκονται σήμερα λόγω της όλης δημιουργiας των τόÇων
ορογενετικoν κ συγκρουσιακoν πάνω στην Eυρασιατική πλάκα. Eχουν έρ0ει από νότο προς βορρά
μάçες πετρωμάτων που ανήκαν στο χoρο του ωκεανού της Tη0ύος κ έχουν ολισ0ήσει πάνω από το
περι0oριο της Eυρασιατικής ηπεiρου κ έχουν φτάσει στη γραμμή όπου εiναι το τόÇο των Aλπεων, των
Καρπα0iων , οι Bαλκανiδες, ο Καύκασος κλπ.
Zτο Nότιο κλάδο υπάρχει το κομμάτι του Aτλαντα στην Aφρική, όλο το κομμάτι της Aραβiας κ όλο των
Ìμαλαiων.
Z αυτόν τον κλάδο τα κομμάτια αυτά εiναι με καφέ χρoμα στον χάρτη που δεiχνουν το όριο των
πετρωμάτων της Tη0ύος που έχουν συγκρουστεi κ κινη0εi προς το νότο από την αντi0ετη πλευρά πάνω
στην Aφρικανική, την Aραβική ή την Ìνδική πλάκα δηλαδή στα 0ραύσματα της παλιάς Godwana. Aηλαδή
τα πετρoματα έχουν έρ0ει από το Bορρά προς το Nότο.
Zτην Aραβiα τα πετρoματα έχουν έρ0ει κ έχουν ακουμπήσει πάνω στην Aραβική πλάκα, στην Ìνδiα τα
πετρoματα έχουν Çεχυ0εi κατακόρυφα κ έχει ήδη σφηνω0εi από κάτω τους η Ìνδiα, το iδιο έχει
σφηνω0εi η Aραβiα, το iδιο έχει σφηνω0εi η Aφρική. Z αυτά έχουμε σύγκρουση στάδιο 4, δεν υπάρχει
iχνος ωκεανού Tη0ύος, ότι υπήρχε έχει βυ0ιστεi ή εκτιναχ0εi κ αυτό κ τα συνοδά ιçήματα. Oι ήπειροι B.
N. έχουν έρ0ει σε άμεση επαφή. Aυτό δεν ισχύει εκτός από την Ìνδονησiα όπου έχουμε ενεργό çoνη
υποβύ0ισής σήμερα, στην κεντρική κ ανατολική Mεσόγειο που εiναι το μόνο σημεiο κατά μήκος του
συστήματος της Tη0ύος που δεν έχει γiνει η σύγκρουση των ηπεiρων του Bορρά κ του Nότου.
Zτο χoρο αυτό της Aνατολικής Mεσογεiου υπάρχει υπόλειμμα ωκεάνιου πυ0μένα της Tη0ύος κ εiναι το
μόνο σημεiο στο οποiο υπάρχει κομμάτι του πυ0μένα του ωκεανού της Tη0ύος. Aυτό σημαiνει ότι το μεν
Bόρειο περι0oριο της Tη0ύος εiναι ένα ενεργό περι0oριο παλιό, κλεισμένο πρόσφατα (Mειόκαινο), ενo
στο νότιο κομμάτι έχω περι0oρια ενεργά που έχουν κλεiσει, όπως η Aφρική, η Aραβiα κλπ. κ υπάρχει
ενεργό τόÇο (Eλληνικό) στην Aνατολική Mεσόγειο που συνεχiçεται η διαδικασiα σε ολική συμπiεση με
τόÇο ορογενετικό που έχουμε υποβύ0ιση του υπολεiμματος της Tη0ύος κάτω από αυτό κ οι μόνες ακτές
στην Aφρική (Aιβύη, Aiγυπτος, Aiβανος) που έχουμε υπόλειμμα πα0ητικού περι0ωρiου Aτλαντικού
τύπου στην Aφρική, διότι δεν έχει γiνει σύγκρουση άρα οι ακτές της Aιβύης κ Aιγύπτου εiναι πα0ητικό
περι0oριο ατεκτονισμένο που περιμένει την άφιÇη του Eλληνικού τόÇου, της Καλαβρiας κ της Κύπρου
που προελαύνουν. O φλοιός αυτός που βυ0içεται σήμερα εiναι τουλάχιστον Tριαδικής ηλικiας κ έχει
πάνω από 6-7χλμ. ιçήματα που έχουν αποτε0εi στο χoρο της Tη0ύος.Mέσα στη Mεσόγειο τα πράγματα
εiναι διαφορετικά.
Zτη δυτική Mεσόγειο κ Fιβραλτάρ έχουμε τον κλάδο πάνω στις Bετiδες στην Ìσπανiα κ κάτω έχουμε την
Aλγερiα όπου ο Aτλαντας έχει φύγει απ τη Mεσόγειο προς την Aφρική.Zε μας γiνεται η κάμµη στο τόÇο
της Καλαβρiας, πάει στα Aπέννινα κ η κiνησή τους εiναι προς την Aδριατική.
Zε τομή από Ìόνιο προς Aδριατική βλέπουμε ότι πάνω σ αυτή τη ρηχή 0άλασσα (200 μ. βά0ος) όπου
στο Tεταρτογενές ήταν χέρσος έχω τα Aπέννινα από δυτικά κ τις Aειναρiδες από τα ανατολικά κ
συνεχiçω νότια προς το τόÇο Καλαβρiας-Zικελiας κ προς το μεγάλο τόÇο το Eλληνικό που συνεχiçει με
τόÇο της Κύπρου, που τα 3 τόÇα φέρνουν τα πετρoματα από τον πυρήνα της δομής, από τη μέση
δηλαδή γραμμή που χωρiçει τον Bόρειο από το νότιο κλάδο, προς το Nότο. Aυτό δεiχνει ποια εiναι τα
κύρια ενεργά τόÇα σήμερα που κορυφoνεται η παραμόρφωση, η σεισμικότητα, η ηφαιστειότητα όπου
υπάρχει κ οι μεγάλες γεωδαιτικές μεταβολές.
Oι λεκάνες στο χoρο της Mεσογεiου (της Tη0ύος).
Oταν μιλάμε για λεκάνες δεν κοιτάμε μόνο τα ιçήματα ούτε το βά0ος της 0άλασσας. Aεκάνη στη
γεωτεκτονική σημαiνει λεπτός φλοιός εiτε ωκεάνιος (5χλμ. τα ιçήματα από πάνω), εiτε απολεπτυσμένος
ηπειρωτικός φλοιός. O πραγματικός ηπειρωτικός φλοιός εiναι 30-35χλμ. πάχος (η •oho στις ηπεiρους)
αλλά σε πολλές περιπτoσεις όταν έχουμε εφελκυσμό στο φλοιό αυτός λεπταiνει κ γiνεται 20 ή 15 χλμ.
Aυτό σημαiνει ότι λεπταiνει ο φλοιός, μικραiνει κ από πάνω έχει τη λεκάνη. Aντi0ετα αν παχύνει ο φλοιός
κ φ0άσει τα 60 χλμ. όπως στην Hiνδο, στις Aλπεις, διπλασιαστεi δηλαδή το πάχος του ηπειρωτικού
φλοιού κ αυτό γiνεται γιατi ο άλλος φλοιός από συμπiεση έρχεται.
Eiναι 4 μεγάλες λεκάνες στη Mεσόγειο:
Eiναι 2 λεκάνες στη δυτική Mεσόγειο, ανάμεσα στην Ìταλiα (Καλαβρiα) κ Zαρδηνiα κ του Tυρρηνικού κ
των Bαλεαρiδων το δυτικό κομμάτι.
Zτην Aνατολική Mεσόγειο έχουμε μια μεγάλη λεκάνη, την Ìόνια λεκάνη κ του Aεβαντiνου κ τη λεκάνη του
EυÇεiνου Hόντου κ της Mαύρης Oάλασσας.
Oι 2 λεκάνες της δυτικής Mεσογεiου, του Tυρρηνικού κ των Bαλεαρiδων περικλεiονται ανάμεσα στο
Bόρειο κλάδο κ στο Nότιο κλάδο, εiναι δηλαδή μέσα στο ορογενετικό σύστημα της Tη0ύος, ενo οι 2
λεκάνες της A. Mεσογεiου εiναι έÇω απ αυτό κ μάλιστα ανάμεσα στο μέτωπο του Eλληνικού τόÇου κ της
Κύπρου κ του πα0ητικού περι0ωρiου της Aφρικής, ενo η λεκάνη του EυÇεiνου Hόντου B.A., εiναι κ αυτή
έÇω απ το σύστημα κ από γεωτεκτονικής άποµης ο EύÇεινος Hόντος εiναι στην Eυρασiα. Aυτές οι 2
λεκάνες δηλαδή δεν έχουν χτυπη0εi από το τόÇο κ εiναι υπόλειμμα Tη0ύος άρα εiναι παλιές λεκάνες του
Tριαδικού.
Oι 2 λεκάνες της A. Mεσογεiου εiναι μετά το συγκρουσιακό σύστημα που έγιναν οι Aλπεις, που επειδή
συνεχiçεται η κiνηση έχουμε κ πλευρικές ολισ0ήσεις (Mειοκαινικές-Hλειοκαινικές). Eiναι
μεταορογενετικές λεκάνες τοπικής κλiμακας. Καμιά σχέση με τις 2 λεκάνες της Aνατολικής Mεσογεiου
που εiναι παλιές λεκάνες, υπολεiμματα της Tη0ύος από το Mεσοçωικό κ βεβαiως οι μεν λεκάνες της A.
Mεσογεiου συνεχoς κλεiνουν κ 0α εÇαφανιστούν όσο συνεχiçεται η κινηματική του Eλληνικού τόÇου στην
Aνατολική Mεσόγειο ενo οι άλλες οι 2 δεν Çέρουμε πόσο 0α μεγαλoσουν. Κ έμεινε κλειδωμένη η
τελευταiα λεκάνη η οποiα εiναι ανενεργός.
O κόλπος της Aιβύης στο Aιβυκό εiναι μια ρηχή περιοχή ενo φαινομενικά το αφρικανικό περι0oριο εiναι
στις ακτές Ziνα, Aiγυπτος, Aιβύη, Tυνησiα 0α νόμιçε κανεiς πως μέχρι εκεi φτάνει το υπόλειμμα της
Tη0ύος, όμως αυτό δε συμβαiνει κ ο χoρος που εiναι 0άλασσα κ Mεσόγειος μένει έÇω στην Aφρικανική
πλάκα.
Tο Ìόνιο σταματά λiγο πάνω απ την Κέρκυρα, στην Aπουλiα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι εiναι πολύ ρηχή
çoνη, μια επιηπειρωτική 0άλασσα (όταν λέμε επιηπειρωτική 0άλασσα σημαiνει ότι εiναι πάνω από
ηπειρωτικό φλοιό)Eχει βά0ος 100-200μ. Aόγω ευστατισμού στο Tεταρτογενές άλλοτε ήταν χέρσος,
άλλοτε στο σημερινό βά0ος κ ναι μεν σαν 0άλασσα (μπλε χρoμα) σε μπερδεύει σ ένα χάρτη στην
πράÇη που δεν έχει σχέση με δομή φλοιού, όπου δομή φλοιού εiναι η δομή που εiναι αρκετή να σου
δεiÇει το κομμάτι της Ìόνιας λεκάνης-έÇω το κομμάτι του ηπειρωτικού περι0ωρiου της Tη0ύος, έÇω το
κομμάτι της επιηπειρωτικής 0άλασσας της Aαυρiας, έÇω τα blocks Zαρδηνiας κ Κορσικής, έÇω το
κομμάτι των Bαλεαρiδων που εiναι συνέχεια της Ìβηρικής χερσονήσου κ έÇω το N.A. άκρο που εiναι
ρηχό γιατi εκεi εiναι ο Nεiλος που έχει μπαçoσει τη λεκάνη από το υλικό που τροφοδοτεi. Aποτέλεσμα
εiναι να 0άβει κ να κρύβει, πέρα από τα ιçήματα που εiχαν αποτε0εi στο Mεσοçωικό, κ τον Καινοçωικό
μέσα στην όλη λεκάνη της Aνατολικής Mεσογεiου.
Eπiσης πέρα από αυτό 0α ή0ελα να κάνω και μια αναφορά σχετική με το 0έμα αυτό όσον αφορά όμως
μόνο τον Eλληνικό χoρο (πιο συγκεκριμένα το Aιγαiο και το Eλληνικό τόÇο )
Aιακρiνουμε 2 λεκάνες (πάντα σχετiçονται με πάχος φλοιού), οι οποiες χωρiçονται από τον ενδιάμεσο
χoρο των Κυκλάδων (δεν έχουν καμιά διαφορά από ηπειρωτικό φλοιό, 30-32χλμ.) αλλά η Κρητική
λεκάνη ανάμεσα στις Κυκλάδες κ την Κρήτη, πέρα του ότι έχει βά0η 1,5-2χλμ., έχει φλοιό μόλις 18χλμ.
Tο iδιο κ η λεκάνη του B. Aιγαiου, παρά το ότι το βά0ος της βρiσκεται μέχρι 1650μ., έχει φλοιό πολύ
μικρό, δεν Çέρουμε ακριβoς αλλά κάτω από 20χλμ., παρά το ότι έχει 5χλμ. ‘çημα στην λεκάνη το B.
Aιγαiο.
Aρα σε όλη αυτή τη δομή, έχοντας υπ όµιν τα υπολεiμματα Tη0ύος, τις καινούριες λεκάνες κ την παλιά
κλειδωμένη, πρέπει να δούμε:
1. γιατi δημιουργεiται λεκάνη ανάμεσα στην Κρήτη κ τις Κυκλάδες με λεπτό φλοιό,
2. πως κ γιατi δημιουργεiται η λεκάνη στο B. Aιγαiο,
3. ανάμεσα στο Ìόνιο κ στο Aεβαντiνο υπάρχει ρηχή περιοχή (1500-2500μ.) πολύ λιγότερο από τα 3-
5χλμ.δiπλα στο τόÇο κ τα 3,5χλμ.διπλα στο Aιβυκό περι0oριο.
Aηλαδή ο χoρος που λέγεται ύβωμα ή ράκος της A. Mεσογεiου που έχει δομή παράλληλη με το
Eλληνικό τόÇο εiναι ένα υπο0αλάσσιο βουνό με υµόμετρο — 2χλμ., καμιά σχέση με υπόλειμμα ωκεανού,
καμιά σχέση με δομές στους ωκεανού.
Oι 2 λεκάνες έÇω από το μέτωπο του τόÇου εiναι λεκάνες Tη0ύος κ Çεκiνησαν κάπου στο Tριαδικό κ
συνεχiçουν μέχρι σήμερα (Aεβαντiνο κ Ìόνιο). Oι 2 λεκάνες της A. Mεσογεiου εiναι μέσα στο σύστημα κ
μετά τη σύγκρουση με τη δημιουργiα των Aλπεων. Yπάρχουν ρηχές περιοχές όπως το Aιγαiο, ο κόλπος
της ˜βης (επιηπειρoτικη 0άλασσα). Κάποια μικρά βά0η έχουμε ανάμεσα στην Κρήτη κ την Tυρρηνα‡κή
κ N. Κύπρου.
OÇινος φλοιός σημαiνει ηπειρωτικός. Bασικός φλοιός σημαiνει ωκεάνιος.
Κανονικός ηπειρωτικός φλοιός εiναι από 25χλμ. κ πάνω. Oταν κατεβαiνει 20-18χλμ. έχει κάποια
ανωμαλiα.
Oι 4 λεκάνες της Mεσογεiου δεν Çεχωρiçονται από γεωφυσικής άποµης:
Oι 2 λεκάνες εiναι Hωκαινικές (A. Mεσόγειος, 10-15εκ. χρόνια)
Oι άλλες 2 εiναι Tριαδικές (A. Mεσόγειος, 180-200εκ. χρόνια)
Zτην Κύπρο δεν υπάρχει κα0όλου ηπειρωτικός φλοιός γιατi εiναι κατά 80€ οφιόλι0οι.
Zτο Κρητικό πέλαγος έχουμε διάσπαρτα σε όλο το Aιγαiο λεπτό ηπειρωτικό φλοιό, κ εiναι αυτό που λέμε
περι0ωριακή 0άλασσα.
Zτη λεκάνη της Mεσογεiου από άποµη γεωδυναμικής ισορροπiας, αν εÇαιρέσουμε το Nεiλο με το
τεράστιο πάχος των xαλαρoν ιçημάτων που εiναι δελτα‡κές απο0έσεις στο μέτωπό του κ που έχουν
μπαçoσει όλο το κομμάτι της A. Mεσογεiου (το οποiο λέγεται Aεβαντiνο κ η συγκεκριμένη ανάπτυÇη του
οποiου (B-N) μέχρι το Zουδάν από το άνοιγμα τα τελευταiα λiγα εκ. χρόνια από το άνοιγμα της Eρυ0ράς
0άλασσας, το σήκωμα κ άρα μια οριο0έτηση, την συγκέντρωση υλικού απ όλη την ανυµωμένη περιοχή
παράλληλα με το άνοιγμα της Eρυ0ράς 0άλασσας που μεταφέρει όλο το υλικό από την κεντρική στην
ανατολική Aφρική), όλη η άλλη ακτή, η δυτική, μακριά από το δέλτα του Nεiλου (που εiναι μια σύγχρονη
γεωτεκτονική αρρυ0μiα) εiναι μια ακτή που δεν έχουμε συσσoρευση ιçημάτων κ αυτό χαρακτηρiçει τις
ακτές Aτλαντικού τύπου δηλαδή τις ακτές (παράκτιες çoνες)που έχουμε πα0ητικά ηπειρωτικά
περι0oρια (Aτλαντικού τύπου) με πολύ μικρή ιçηματογένεση κ πολύ συγκεκριμένους τύπους
απο0έσεων, εiτε ιçηματογένεση στην παράκτια çoνη, εiτε στην κρηπiδα, εiτε στις λεκάνες που
οριο0ετούν την ήπειρο από τον ωκεανό.
Mεγάλη εκφόρτιση ιçημάτων έχουμε στο Nεiλο (τα 5-6 εκ.χρόνια), τον Κόλπο του Aέοντα κ στο χoρο της
Aδριατικής, κυρiως στο δυτικό κομμάτι (‚οδανός) κ λιγότερο στο ανατολικό. Oλο το κλαστικό υλικό εiναι
ο ‚οδανός που Çεκινάει από το •ont Blanc (υπάρχει τριπλό σημεiο στις Eλβετικές Aλπεις που αν εiσαι
στην κορυφή κ πετάÇεις μια πέτρα στα ανατολικά την παiρνει ο Aούναβης κ την βγάçει στον EύÇεινο
Hόντο, πετάς την άλλη πέτρα BA κ την παiρνει το σύστημα του ‚ήνου κ την βγάçει στην Aδριατική
0άλασσα κ πετάς κ την Tρiτη A-NA κ την παiρνει το σύστημα του ‚οδανού, περνά όλες τις Eλβετικές
Aλπεις πέφτει στη Le •ann (Fενεύη) κ συνεχiçει στη Fαλλiα ο ‚οδανός, φτάνει στη A. Mεσόγειο την
οποiα κ τελικά μπαçoνει).
Zτο δικό μας χoρο το κομμάτι των δυτικoν ακτoν στο τόÇο έχει μικρές συγκεντρoσεις σε πολύ
συγκεκριμένες λεκάνες ιçηματογένεσης που εiναι λεπτές κ βα0ιές, εiναι το ανατολικό τμήμα της
ελληνικής τάφρου που έχουμε μεγάλη συσσoρευση ιçημάτων σε κάποιες τεκτονικές τάφρους (1-2 χλμ.
πάχος κ μήκος δεκάδες χλμ.)όπου συσσωρεύεται όλο το υλικό ενo δiπλα οι ρυ0μοi ιçηματογένεσης
εiναι ασήμαντοι.
Aρα, το μέτωπο του τόÇου έχει μια μικρή συσσoρευση ιçημάτων κ μάλιστα καλά διατε0ειμένη σε
υπολεκάνες ανάλογα με το μέτωπο του ελληνικού τόÇου, πiσω στο χoρο του Κρητικού πελάγους
έχουμε συσσoρευση ιçημάτων που εiναι η «εν τω γεννάσ0αι» μολασσική λεκάνη κ περνoντας από το
χoρο όλου του κεντρικού Aιγαiου (Κυκλάδες, Xiος, Zποράδες έως Aέσβος) που εiναι περιοχή με
ελάχιστους ρυ0μούς ιçηματογένεσης, Çανά έχω μεγάλη τροφοδοσiα στην τάφρο του Bόρειου Aιγαiου
(Oερμα‡κός, στο δυτικό κομμάτι πέφτει ο AÇιός, από πάνω ο Aλιάκμονας κ στην άλλη μεριά της
Xαλκιδικής έχουμε τον Zτρυμoνα κ το Nέστο λiγο πιο ανατολικά).
H σεισμικότητα έχει τεράστια διαφορά κατανομής της σεισμικής ενέργειας στο χoρο της Mεσογεiου. (Tο
ελληνικό τόÇο έχει μια τεράστια εσοχή φαρδιά από Hρέβεçα, Hατρα‡κό, Κοριν0ιακό μέχρι νοτιότερα όπου
περνoντας μέσα κ κόβοντας κ. Hπειρωτική Eλλάδα από Bοιωτiα, 40ιoτιδα, Mαγνησiα μπαiνει στις
Zποράδες, κ μέσα από παρακλάδια κυρiως όμως εντοπiçεται στο βόρειο κλάδο, από το βόρειο Aιγαiο
που συνεχiçει το ρήγμα της B.Aνατολiας).
H μεγαλύτερη σεισμικότητα που παρατηρεiται στο Eλληνικό τόÇο απ ότι σε άλλα π.χ. Καλαβρiας,
Κύπρου δεν εiναι απλο‡κή προσέγγιση σύγκλισης Eυρασiας με Aφρική, διότι αν iσχυε αυτό 0α έπρεπε
να εiναι σε όλο το μέτωπο σύγκλισης ή σύγκρουσης που έχουμε δει από τον Aτλαντικό μέχρι τα Ìμαλάια,
μια ισοκατανεμημένη σεισμική çoνη.
Zήμερα μιλάμε για την νότια ήπειρο που εiναι η Aφρική (κύριος κορμός) αλλά κ η Aραβiα (που πριν 13
εκ. χρόνια ήταν στενά συνδεδεμένη με την Aφρική κ από κει κ μετά άρχισε το rifting κ άρχισε να
απομακρύνεται κ εδo κ 5-6 εκ. χρόνια ήδη έχει απομακρυν0εi κ έχουμε ωκεάνιο πυ0μένα που
αναπτύσσεται με μεσοωκεάνια ράχη κλπ) Zήμερα μιλάμε δηλαδή για το νότιο τμήμα που έχει
συνιστoσα κiνησης προς βορρά σε αντi0εση με το τι συμβαiνει στην Eυρασiα (ευρασιατική πλάκα) η
οποiα κινεiται προς νότο. H κατανομή, όμως, της κινηματικής των πλακoν εiναι ανομοιόμορφη στο
Bορρά κ στο Nότο, ενo δηλαδή αν πάρω την Eυρασιατική πλάκα εiναι ένας ενιαiος γεωτεκτονικά
σχηματισμός άκαμπτος (που σημαiνει ότι ανυσματικά έχω την iδια κiνηση στη Fερμανiα, την iδια κiνηση
βόρεια των Aλπεων στην κα0αρή εσωτερική πλάκα έÇω απ το Aλπικό σύστημα, την iδια κiνηση στη
‚ωσiα -Καçακστάν, Zιβηρiα) κ, άρα, όλη η ευρασιατική πλάκα έχει μiα συνολική κiνηση ή καλύτερα
αντiσταση στην κiνηση, στο νότο δεν συμβαiνει το iδιο. Aηλαδή δεν έχω μια Godwana, όπως ήταν
κάποτε η οποiα κινεiται ενιαiα, έχει σπάσει κ σ αυτόν τον τομέα που μας αφορά οι νότιοι αντiποδες της
ευρασιατικής πλάκας εiναι σπασμένοι στην Aφρική από τη μiα κ στην Aραβiα από την άλλη κ σαν
σύνδεσμος λειτουργεi η χερσόνησος του Zινά. Bεβαiως η Aραβiα κινεiται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ ότι
κινεiται η Aφρική προς Bορρά.
Aυτή η διαφορά (15-™5χιλ/έτος) εiναι υπεραρκετή για να δημιουργήσει χλμ και χλμ άνοιγμα κατŠαρχήν
στο χoρο της Eρυ0ράς 0άλασσας και διαφορά της κiνησης της Aραβiας προς Bορρά σε σχέση με την
παράλληλη κiνηση της Aφρικής.
Aς πούμε ότι εiναι στα0ερή η Eυρασiα μια και εiναι μεγάλη και άκαμπτη, αλλά οι άλλες δύο πλάκες
εισέρχονται από κάτω, η μεν Aφρική με 10 χιλ, η δε Aραβiα με 25 χιλ. H μiα δηλαδή έχει φύγει πολύ
ανατολικότερα (Aραβiα) η οποiα έχει φτάσει και έχει συγκρουστεi με την Eυρασiα σε όλο το μέτωπο και
έχει δoσει την οροσειρά του Καυκάσου, ο οποiος υπήρχε σαν ορογενετικό σύστημα από παλιά και η
σημερινή του μορφή εiναι αποτέλεσμα των τελευταiων 5 εκ. χρόνων (Hλειόκαινο-Tεταρτογενές με 4500μ
υµόμετρο)γιατi συγκρούεται η Aραβiα με την Eυρασiα στον τομέα αυτό. Oταν φτάνεις στη σύγκρουση η
μiα πλάκα δεν μπορεi να συνεχiσει να μπαiνει στην άλλη αλλά ούτε και να υποχωρήσει απ αυτήν, όμως
από την άλλη το σύστημα πρέπει να εκτονω0εi κα0oς πέτρωμα και ρήγματα έχουν όλα όριο αντοχής.
Aυτή η συγκρουσιακή κατάσταση εκτονoνεται πλευρικά όπου αλλού βρει. H πλευρική εκτόνωση εiναι το
πρόβλημα που δημιουργεiται στην Eλλάδα και γενικά στη Mεσόγειο, διότι λόγω της σύγκρουσης και
δεδομένου ότι δεν μπορεi να πάει βορειότερα η Aραβiα, ό,τι κομμάτια υπήρχαν πριν φτάσει η πλάκα
απέναντι στην Eυρασiα ανάμεσα στο ημιδιαμορφωμένο ορογενετικό τόÇο της Tη0ύος (Aλπικό σύστημα)
όπως εiναι σήμερα το Eλληνικό, που συνεχιçόταν στην M. Aσiα και Ìράν, αυτά τα κομμάτια έρχονται κ
μέσα από τη σύγκρουση εκτινάσσονται και συν0λiβονται. Eτσι γiνεται το σύστημα της Tη0ύος: κάτω απ
τη σύγκρουση των πλακoν και των μικροπλακoν στο μέτωπο της σύγκρουσης με την εκτiναÇη του
υλικού. Aποτέλεσμα εiναι να φύγει το μπλοκ της Aνατολiας και να εκτονoνει τον κύριο όγκο της
σύγκρουσης που εiναι B-N , να γiνεται εκτόνωση στον άÇονα σχεδόν A-A (όπου εμάς μας ενδιαφέρει),
διότι η Aνατολiα φεύγει δυτικά και ω0εi όλο το χoρο στο δυτικό κομμάτι που έχει μεiνει απ την Tη0ύ. Tο
κομμάτι αυτό εiναι το μόνο που έχει μεiνει σε διαδικασiα σύγκλισης, γιατi δεν έχει μπει στο στάδιο της
σύγκρουσης, δηλαδή το μόνο κομμάτι στο οποiο η παλιά ωκεάνια λι0όσφαιρα με τα ιçήματα του
ωκεανού της Tη0ύος εiναι σε 0έση και δυνατότητα να βυ0içεται κάτω από το ενεργό περι0oριο της
Eυρασιατικής πλάκας και επομένως εκεi εκτονoνεται η σύγκρουση η μεγάλη ανατολικά. Eτσι αντi να
έχουμε στο χoρο της Aνατολικής Mεσογεiου και στο Eλληνικό τόÇο την απλή έκλυση ενέργειας και όλα
τα γεωδυναμικά φαινόμενα που πάνε μαçi (σεισμούς, ηφαiστεια, μεταμόρφωση) σε μια συνή0η μορφή
μιας çoνης σύγκλισης και σ ένα απλό ορογενετικό τόÇο, έχουμε μια πολλαπλάσια της κανονικής
σύγκρουσης o0ηση από την πλευρική ολiσ0ηση της Aνατολiας προς τα Aυτικά, Nοτιοδυτικά
Tο Eλληνικό τόÇο οριο0ετεiται σαν μεγάλη παραμόρφωση στο όριο της πρόσ0ετης παραμόρφωσης από
τη δυτική προέλαση της Aνατολiας.
Tο μπλοκ της Aνατολiας κάτω από την πiεση της σύγκρουσης στο χoρο του Καυκάσου-Aραβiας και
Eυρασiας 0α πρεπε να βρει και να χρησιμοποιήσει μια από τις ασ0ενεiς çoνες στο φλοιό στο δόμημα
των Tαυρiδων και των Hοντiδων. Bρήκε το όριο Tαυρiδες-Hοντiδες που εiναι μια παλιά οφιολι0ική ουλή
που έχει κλεiσει από το Ìουρασικό, η οποiα εiναι ασ0ενής διότι οι οφιόλι0οι έχουν τη δυνατότητα
ολiσ0ησης. Eπομένως η συμπαγής μάçα που εiχε διαμορφω0εi στο χoρο της M. Aσiας, κάτω απ την
πiεση του μπλοκ, διαλέγει την μικρότερης αντοχής çoνη τεκτονικής ασυνέχειας μέσα στη M. Aσiα η
οποiα ολισ0αiνει με ένα ρήγμα κατακόρυφο το οποiο έχει οριçόντια ολiσ0ηση και επιτρέπει μια
δεÇιόστροφη κiνηση, η Aνατολiα φεύγει δυτικά ενo η Eυρoπη ή Eυρασiα βόρεια από το ρήγμα αυτό
κινεiται αντi0ετα. Eτσι δημιουργεiται το çεύγος της κινηματικής της βόρειας Aνατολiας το οποiο ω0εi όλο
το υπόλοιπο μπλοκ δυτικά, το οποiο διχάçεται και αναλύεται σε κiνηση προς τα N-A κ γιŠαυτό το λόγο
όλη η παραμόρφωση, η σεισμικότητα κλπ γiνεται στο μέτωπο του Eλληνικού τόÇου και σβήνει πλευρικά.
Aπό κα0αρά γεωτεκτονικής και γεωδυναμικής άποµης το μπλοκ στο μέτωπο νότια της τάφρου του B.
Aιγαiου εiναι ο χoρος έκλυσης ενέργειας. Hαραδοσιακά μέχρι την δεκαετiα του 80 το μέτωπο της
επαφής της Eυρασιατικής πλάκας με την Aφρικανική σαν υπόλειμμα Tη0ύος στην A. Mεσόγειο
ε0εωρεiτο ότι εiναι η Eλληνική τάφρος, δηλαδή παράλληλα στις ακτές του Ìονiου και νότια της Κρήτης
και της ‚όδου.Nότια της Κρήτης έχουμε μια οροσειρά υπο0αλάσσια «εν τω γεννάσ0αι» που ετοιμάçεται
να αναδυ0εi νότια του Eλληνικού τόÇο, νότια της Κρήτης, δiπλα στις Aφρικανικές ακτές κάτω από την
πiεση και την o0ηση του Eλληνικού τόÇου.
Aλπική περίοδοςAλπική περίοδος: Z' αυτήν εντάσσονται όλα τα¢υσικογεωλογικάγεγονότα που
εçελίχ0ηκαν στο διάστημα πριν από 250 εκατοppύρια yρόνια και μέχρι πριν από 20 εκατομμύρια
χρόνια. Tην περίοδο αυτή δημιουργή0ηκαν τα αλπικά πετρoματα που αποτέ0ηκαν σ' ένα μεγάλο
ωκεανό, που είναι γνωστός ως ωκεανός τηςTη0ύος. H Tη0ύςείναι μια από τις 6Tιτανίδεςτης Eλληνικής
Mυ0ολογίας. H Tη0ύςκαι ο Tιτάνας Oκεανός είναι οι γεννήτορες 3.000 ποταμoν......
Oταν αναφέρουμε την περiοδο των 250.000.000 ετoν αναφερόμε0α στην Hέρμια Hερiοδο. Aς αναφέρω
λοιπόν από την μελέτη μου Ho Hερi Aνέμων κάποια πράγματα, όπως:
AÌA της μυ0ολογικής αναφοράς, και της παλαιοçωικής και γεωλογικής επιστήμης, μελετήσαμε ότι κατά
την Hέρμιο, η δυαδική περiοδο, (διότι υποδιαιρεiται σε δύο περιόδους την ανoτερη και την κατoτερη),
ήτοι την τελευταiα περiοδο του Hαλαιοçωικού αιoνα (280 • 225 εκατομμύρια έτη)ƒƒƒMεγάλη εÇέλιÇη
σημειo0ηκε στα ερπετά και από άποµη αρι0μητική και από πλευρά της διαφοροποiησης. Κατά την
Hέρμια περiοδο παρουσιάçονται τρεις κύριες ομάδες τα Κοτυλοσαύρια, τα Hελυκοσαύρια, και τα
Oηριαµιδωτάƒƒƒƒ.. και Mεσοçωικού αιoνα δηλαδή την απαρχή της Tριάσιας, η άλλος Tριαδικής
περιόδου (225 •190 εκατομμύρια έτη), όπου διαρ0ρoνεται από τρiα μέλη όπως α) Aνω Κε‰πέριο
«‚αiτιο, Nόριο, Κάρνιο»• β) Mέσο Κογχυλιάτης λi0ος «Aαδiνιο, Aνiσιο»• γ) Κάτω Zτικτός µαμμiτης
«Zκύ0ιο». Tότε περiπου εμφανiçονται και τα πρoτα μικρά 0ηλαστικά, αναπτύσσονται από την μια οι
δiποδες Aράκοι, δια της Hπειρωτικής φάσης στις περιοχές της Aυτικής Eυρoπης όπως Cτουνiα,
ZαÇωνiα, και Oουριγκiα, δια της δε Oαλάσσιας φάσης ‚ωσiας, όπως Aρτiνσκια, Κουγκούρια και
Καçάνια. (βλ. και μελέτη του ιδiου Ho Hερi ανέμων σελ. 26).
OH‚ÌA…ÌACTA, η Oηραµιδωτά, από αυτή η σημαντική τάÇη δράκων της Hέρμιο και της Tριαδικής
περιόδου 280 • 190 εκ. έτη προήλ0αν τα 0ηλαστικά. Fεγονός έστι ότι στα τέλη του Aι0αν0ρακοφόρου
περιόδου, εμφανiστηκε μια Çεχωριστή εÇελικτική γραμμή, η οποiα Çεκiνησε από την εμφάνιση των
Hελυκοσαύριων (iσως δε των φυτοφάγων της οικογένειας, όπως του Eδαφόσαυρου), προέκυµαν τα
Oηριαµιδωτά και κατέληÇε στην εμφάνιση των 0ηλαστικoν. Tα κύρια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των
Oηριαµιδωτoν ήταν ένα μεiγμα μεταÇύ δράκων και 0ηλαστικoν, δια παράδειγμα η λεκάνη τους ήτο
προσαρμοσμένη έτσι δια κiνηση και των τεσσάρων σκελoν βάδισης όπως των 0ηλαστικoν, ενo από
την άλλη η κάτω γνά0ος ήτο όμοια με αυτή των δράκων, αποτελούταν δηλαδή από επτά οστά αντi του
ενός που έχουν τα 0ηλαστικά, η κυνόδοντες ήτο ανεπτυγμένοι σε μέγιστο βα0μό. H τάÇη αυτή των
δρακο0ηλαστικoν κατά την Ìουρασική περiοδο εÇελiχ0ηκαν σε πρωτόγονα 0ηλαστικά. Ìδιαiτερο
ενδιαφέρων προς περαιτέρω μελέτη παρουσιάçει το εiδος ονόματι Oηριοδόντια*, αυτά αποτελούν
υπόταÇη σαρκοφάγων Oηριαµιδωτoν δράκων, τα οποiα εiχον μικρό μέγε0ος, δηλαδή περi τα 3 - 4 μ.
ύµος, αντιπρόσωποι του εiδους έχουν βρε0εi σε στρoματα της Hέρμιου και Tριαδικής περιόδου, στις
περιοχές της N. Aφρική και ‚ωσiα. Tαύτη η υπόταÇη 0ηριόδοντων έχει πολλά χαρακτηριστικά με αυτή
των 0ηλαστικoν, όπως εiναι η παρουσiα δευτερογενούς υπερoας, η ετεροδοντiα και η παρουσiα
τετράγωνου οστού, που παρουσιάçει μεγάλη κλiση προς τα πiσω μέρος του κρανiου. Κατά την Ìουράσια
περiοδο 190 • 136 εκ. έτη, άρχισε η ακμή των Aεινοσαύρων με μεγάλα εiδη τόσο σαρκοφάγων, όσο και
φυτοφάγων δράκων, απο0έσεις οστoν έχουν βρε0εi κατά καιρούς εις την Aυστραλiα, B. Aμερική,
Aφρική και Eυρoπη, όπως δε και στην Κiνα.
H TOÌAYTH έρευνα μπορεi να εμβα0ύνει σε μεγάλο βα0μό το εύρος της, oστε εάν μελετήσομε
περαιτέρω περi των 0ηριόδοντων 0α ιχνηλατήσουμε ότ郃ƒƒƒ.YπόταÇη σπονδυλωτoν çoων, που
σήμερα έχει εκλεiµει. Aνήκουν στην κατηγορiα ερπετά. Aποτέλεσαν ένα προστάδιο της κατηγορiας των
0ηλαστικoν με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτήν. Tο μπροστινό τμήμα του κρανiου ήταν λiγο μικρό,
ενo έλειπαν τα πiσω οστά της κάτω σιαγόνας. Eφεραν κοπτήρες, κυνόδοντες και γομφiους, κα0oς και
δεύτερο ουρανiσκο. Eiχαν διαφοροποιημένους τους οσφυ‡κούς σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης,
ενo δεν έφεραν κα0όλου βρεγματική οπή. Eπiσης, εiχαν αρχiσει τη διαμόρφωση των άκρων σε κά0ετο
προσανατολισμό. Tο γένος Ìκτιδόσαυρος εiχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα 0ηλαστικά, γι” αυτό
0εωρεiται ο πιο κοντινός πρόγονος τους. Xαρακτηριστικά απολι0ωμένα λεiµανα βρέ0ηκαν σε στρoματα
ηλικiας από την ανoτερη Hέρμια βα0μiδα ως την Ìουρασική (τέλος του παλαιοçωικού αιoνα μέχρι μέσο
του μεσοçωικού), κυρiως στη N. Aφρική και στο ευρωπα‡κό τμήμα της Zοβιετικής Eνωσηςƒƒ. Oπως
αντιλαμβανόμε0α περi των 0ηριόδοντων, και των αδελφoν αυτoν ικτιδόσαυρων, σαρκοφάγων μιας
άλλης εποχής (•), ήτο εις το μεταiχμιο, ο συνδετικός αυτός κρiκος μεταÇύ εiδους δράκων και εiδους
0ηλαστικoν. Tο επi0ετο ικτιδόσαυρος εiναι ιδιαiτερος σημαντικό δια το πέρασμα μας εις τα 0ηλαστικά,
όπως αυτά αναπτύχ0ηκαν τα μέγιστα πριν από 54 εκ. έτη. (βλ. και μελέτη του ιδiου Ho Hερi Aνέμων
σελ. 27).
FEFONOZ έστι ότι δια της γεωγραφiας του χoρου περi των Zκαιoν Hυλoν, η άλλος Aαρδάνιαι πύλαι
της Tροiας, αυτέςƒƒƒƒƒ..ηγούν αι δυτικαi πύλαι, αiτινες ήσαν η κυριoτατη εiσοδος της πόλεως και
εÇήγον εις το Aχα‡κόν στρατόπεδον. Eκ του ύπερ0εν αυτoν πύργου εφαiνοντο η φηγός, η σκοπιά, ο
ερινεός και του ‘λου ο τύμβοςƒƒ(βλ. και Oμήρου Ìλιάς F 145, • 237, A 170). Hερi του Zκαιός, ούτως
έστι ο αριστερός, η çερβός, ο εσπέριος, δυτικός. Yπήρχε δάσος μέγα, όπου αποτελεiτο από δέντρα
εiδους φηγός, και ειδικός αυτoν της κρανιάς, ήτοι Κυπαρiσσι. Oπως έχουμε αναλύσει περαιτέρω η
ονομασiα του δέντρου αυτού σηματοδοτεi νέα μορφή κυτταρικής μετάλλαÇης δια την βιολογiα του όντος
που ονομάçεται άν0ρωπος. ‘σως πiσω από αυτή να κρύβεται η μετάλλαÇη αυτoν των ειδoν çωής,
όπου ονομάçουμε δράκους. Hερi δε των Zκαιoν Hυλoν της Tροiας, σε αυτό το σκοτεινό Aάσος πλήρεις
κυπαρiσσους, εορτάçονταν ο Κάρνειος Aπόλλων....Yπήρχεν όμως και παράδοσης, ότις ο Aπόλλων
ωνομάσ0η Kάρνειος από κρανειoν (κα0' υπέρ0εσιν του ρ) του εν 1δη της Tροίας ιερού άλσους του..
(βλ. και Hαυσανiα Aακωνικά FŠ 13,5) ...Ο γιος του Aίας, ο Kάρνειος, λέγεται ότι εκπαιδεύτηκε από
τον Aπόλλωνα στο ιερό άλσος της Tροίας, όπου ¢υλασσόταν η κιβωτός της A0ηνάς.. Tη σηματοδοτεi η
αναφορά η κιβωτό της A0ηνά, η παλλάδιο της Oεάς A0ηνάς, η ‘σιδας αŠ άστρο του αστρικού
συστήματος του Κυνός, σε σχέση με τον Κάρνειο Aπόλλων δηλαδή αυτό το πλέγμα η φάσμα
υπερούσιων φωτοχυσιoν• Oα μπορούσε η Oεά A0ηνά ως αŠ ˜λιος φωτοχυσιoν, να έχει σχέση σε
συνδυασμό φωτοχυσιoν μετά του γŠ άστρου του Κύνα• Και ούτως ο συνδυασμός ποια ονομασiα εκ των
Oεανoν 0α μπορούσε να έχει λάβει, αυτή της Eπουράνιας Aφροδiτης, η της Aήμητρας•
OZO αφορά δε τον Κάρνειο Aπόλλων, περi της γεωλογικής περιόδου, δηλαδή της Hέρμιου έχουμε
αναφερ0εi ποιο πάνω. Eκτός των άλλων η γεωγραφική αναπαράστασης του χoρου των Zκαιoν Hυλoν
εiναι πολλή ενδιαφέρουσα δια περαιτέρω αναλύσει σημαντικoν πληροφοριoν δια την εν γένει
κατανόηση της σύγκρουσης των Tρωικoν γεγονότων. Oπως δε του λήμματος «σκοπιά» και «ερινεός».
Aια του πρoτου λήμματος σκοπιά, φέρεται πας τόπος υµηλός, περιωπής, όπου ούτως δύναται δια
μακρά περισκοπεi του βλέμματος, ο λόφος η ύµωμα ευρiσκεται εις την ακρoρεια του εκάστοτε τόπου,
πόλεως, χωριού, η στρατοπέδου. (βλ. και μελέτη του ιδiου Ho Hερi Aνέμων σελ. 29). Zε κάποια κινέçικη
πολεμική τέχνη το Fου 4ανγκ Zενγκ Tσουάνƒ λέγεται ότι ο αν0ρoπινος οργανισμός δια0έτει 13 σημεiα
0ανάτου όπου μπορούσε κάποιος με ένα χτύπημα να επιφέρει τον 0άνατο στον αντiπαλο του. Eτσι
μπορo να πω ότι ο αρι0μός 8 και 13 εiναι πολύ ενδιαφέροντες αρι0μοiƒƒ Eiναι όλα σε ένα και ένα σε
όλα, γνωστό εiναι ότι εκφράçονται σε τριάδες.
Fια μένα το Hαν αποτελεiται από το Eν Oνƒ.ƒ.Aν 0ές ανέφερε κάποια πράγματα για τους αρι0μούς 8
και 13 (κι αν εiναι δυνατόν σε σχέση με το 0έμα).Fια το 12™1 σε κοσμικό (çωδιακός),σε οντολογικό (0εοi)
και σε μυ0ολογικό (ά0λοι Hρακλέους) επiπεδο.Eπiσης για το 8,αν το σχετiçεις με τα σφονδύλια κι αν
ναι,σε εσωτερικό (7 εκκλησiες),ενδοκοσμικό (σφαiρες) ή υπερκόσμιο (νόες των σφαιρoν)
επiπεδο.Zχετικά με το Hάν,πoς εiναι δυνατόν να αποτελεiται από το Eν Oν,
εφόσον το Eν Oν .........."öεν μnορεí να unóρ¿ει μíσα στον ¿ρόνο" (βK. HKóτων,Hαρμενíöης 141A)
και εiναι χoρια από κά0ε μή Eνα κα0oς κά0ε πλή0ος (παν) μετέχει στο Eνα (βλ. Hρόκλος,στοιχεiωσις
0εολογική υπό0εση 1) Fια τους οφ0αλμούς μην εiσαι και τόσο σiγουρος ότι πρέπει οπωσδήποτε να
γεράσουν για να αναπτυχ0ούν και άλλου εiδους ικανότητες. Aς εiναι καλά η Aγiα Hαρασκευήƒƒ. Eκεi
δεν πας βρεεεεε• Και στην Aγiα και στην Hαρασκευήƒƒ δεν εiναι κακό, ούτε καλό απλά κατάσταση.
Κάπου αναφέρεται ότι λέγει ο Eμπεδοκλής: Mε αγάπης καρφιάƒƒ. H AFAHH εiναι η EAEYOE‚ÌA Oταν
γε(υ)ρνάν τα μάτια του προσoπου τότε τα μάτια του νού αρχiçουν να βλέπουν πιο κα0αρά λέγει ο
Hλάτων στο Zυμπόσιον.Oταν αρχiσει δλδ ο άν0ρωπος να αποδεσμεύεται από τον υλικό κόσμο και τις
αισ0ήσεις τότε αρχiçει να νοεi κα0αρότερα τα του νού.
Aλλωστε,μας λέγει αλλού..............«όταν κónοιος εnι¿ειρεí ¿ώρια αnό την αíσθηση να στραçεí με
την νόηση öια τοu Kόyοu σε ότι αnοτεKεí μíσα σε κóθετí ¿ωριστó την οuσíα τοu και öεν
nαρατóει αuτq την nροσnóθεια ώσnοu να σuKKóβει öια μíσω της νοqσεως το αyαθό στην
καθ'εαuτότητó τοu çτóνοντας στον τεKικό σκοnό τοu νοητού όnως κónοιος óKKος θα íçτανε
στον τεKικό σκοnό τοu ορατού» (HKóτων,HοKιτεíα βιβK. Ζ 532B).
EÇάλλου αν αλλάçει το E με το Y,τότε η Κόρη επιστρέφει στον κάτω κόσμο κι έρχεται η Mέλανα Aήμητρα
και την αναçητεi.Hάνω σ'αυτό έχουν πολλά να πούνε και οι εργασiες του Aυτόλυκου...
Zχετικά με τα καρφιά,αναφέρει πολλά πράγματα ο Hλάτων στον "4αiδωνα".
.............."öιότι κóθε ηöονq και Kύnη καρçώνε σαν καρçιó την gu¿q και την κóνει σωματοειöq
θεωρώντας ως αKηθq όσα το σώμα Kíει ότι εíναι" (HKóτων,Oαíöων 83D).
Zτον "4αiδωνα" πάντως πιστεύω ότι 0α βρεiς πολλά στοιχεiα σχετικά με το 0έμα της Tη0ύως και 0α το
αναπτύÇεις ακόμη περισσότερο,ειδικά στο σημεiο που ομιλεi για την γή και τους 4 ποταμούς. A Nαι„ Oι
Mέλισσες εiναι στην Κωνσταντινούπολη οι δε Mέρμηγκες στο Oμάρƒƒ. Zτην Κωνσταντινούπολη ο
Nαός εiναι Bασιλικήƒ.. μετά τρούλουƒƒ. Eνo κάτω δεν εiναιƒ. Oέλουν να γiνε郃 μάλλον στο Eν
Oν. Nα σκεφτεiς ότι κάποτε πριν πολλά χρόνια στα Mυρμήγκια πήγαν οι Zφήκεςƒ.. αντi0ετο των
Mελισσoνƒ που έχουν και αυτές Nαό με Bασιλική και δεν άφησαν ρου0ούνι από Mυρμήγκιƒ τι να
πειςƒƒ τρελά0ηκαν οι Zφήκεςƒ.. έχουν και έντονα χρoματჃ αργότερα ήρ0αν και οι Tερμiτες στην
περιοχή. Oι Tερμiτες φτιάχνουν κάστραƒ. εiναι πολεμιστές ιππότες του Nαούƒƒ πιάσαμε πολιτική
συçήτηση για πολiτες οπλiτες και δομημένες κοινωνiεςƒƒ. Nα„ Eπα0α πάλι αφασiα και Çεχνoƒƒ
Eiχα ένα γνωστό μουƒ.. γνήσιο τέκνο του 83 που το αρέσει να ντύνεται κά0ε απόκρια Zφήκα φοράει και
κόκκινη περούκα. Και ως γνωστoν εκ του ερυ0ρού της κεφαλής ορiçεται το επιβλητικό σχήμα του
ευαγούς τέκνουƒƒAν κατάλαβα σωστά,με τα παραπάνω εννοεiς παραδεiγματα ως προς τις μέλισσες
και τους κηφήνες της "Hολιτεiας".Oι μέλισσες φέρνουν το μέλι από τις κυµέλλες και οι κηφήνες το
κλέβουν.Oλη η "Hολιτεiα" μοιάçει με κυµέλλη.Oι κυµέλλες εiναι 6γωνες.
Tηθύος, θuμíαμα Kιβανομóνναν
κεανο Ὠ ῦ καKíω νύμçην, yKαuκώnιöα Tηθύν,
κuανόnεnKον νασσαν ἄ , ε τρο¿α ὔ κuμαíνοuσαν,
α ραις ὔ öunνόοισι ἡ nατασσομíνην nερὶ yα αν ῖ .
θραύοuσ' α yιαKο σι ἰ ῖ níτρ σí ῃ τε κύματα μακρó,
ε öινο ς ὐ ῖ nαKο σι ἁ ῖ yαKηνιόωσα öρόμοισιν,
νηuσ ν ὶ yαKKομíνη ἀ , θηροτρόçος, yροκíKεuθε ὑ ·
μqτηρ μ ν ὲ Kύnριöος, μqτηρ νεçíων ρεβενν ν ἐ ῶ ,
καὶ nóσης nηy ς ῆ νuμç ν ῶ νασμο σι ῖ βρuούσης·
κK θí ῦ μεu, ὦ nοKύσεμνε, καὶ ε μενíοuσ ὐ ' nαρqyοις ἐ ,
ε θuöρόμοις ὐ ο ρον ὖ νηuσ ν ὶ níμnοuσα, μóκαιρα.
Zτις μέρες μας το πρόβλημα μας AEN EÌNAÌ το οικονομικό, ούτε το πολιτικό, ούτε το 0ρησκευτικό,
AAAA EÌNAÌ TO HNEYMATÌΚO. Eχουν κυριαρχήσει σε ομάδες αφανεiς και εμφανεiς οι κήβοι και οι
σφήκες, καταστάσεις οι οποiες εκ φύσεως έχουν çήλεια, φ0όνο, μiσος, πά0ος για το χεiριστο,
αρπακτικότητα και όποτε δiνουν κάτι, το δiνουν με σκοπό να πάρουν ακόμα ποιο πολλά. Eκεi λοιπόν
έχουμε πρόβλημα. Aυτό το πρόβλημα επήλ0ε μετά από ένα μεγάλο ε0νικό σοκ, δηλαδή την
Mικρασιατική καταστροφή και το κάµιμο της Zμύρνης για 3ις (αρι0μός της νοήμονος βιολογiας
τριφασικού ρεύματος), ημέρες και ειδικά της Eκκλησiας Aγiας 4ωτεινής κόσμημα της πόλεως της
Zμύρνης . Aεν 0α αναφέρω άγνωστα πράγματα παρά γνωστά. Eνα από τα 7 κέντρα του αν0ρoπινου
οργανισμού εiναι η Eκκλησiα της Zμύρνης, αυτή ανταποκρiνεται στο κέντρο του εγκεφάλου την
παρεγκεφαλiτιδα, τη κάνει η παρεγκεφαλiδα• Aπλά εκτός των άλλων λειτουργιoν κά0ε πληροφορiα από
το οφ0αλμικό, το ρινικό και γευστικό, αλλά και ακουστικό μέρος εισέρχεται στο συνειδητό (•) μέρος εκεi
και σχηματiçει αδιακρiτως ότι δούμε, ότι οσφριστούμε, ότι γευτούμε και ότι ακούσουμε. Eτσι λοιπόν ο
εγκέφαλος λειτουργεi επi των 3ων διαστάσεων με ZXHMATA, έτσι καταλαβαiνει, έτσι αντιλαμβάνεται.
Aυτό ακριβoς το όργανο του εγκεφάλου κατά 90€ έχει καεi στους περισσότερους από εμάς εκ
γενετήςƒƒ.
Tι εiναι το σπέρμα του άρρενος• ‚AAÌENE‚FO YAÌΚO έτσι γiνεται η σύλληµηƒƒ Oσοι λοιπόν
γεννή0ηκαν μετά τις 14/9/1922 και την τριήμερη καταστροφή της Zμύρνης αποτελούν τα ραδιενεργά
αυτά σπέρματα όπου δεν γνωρiçουν ούτε το τι πράττουν σε πραγματικό χρόνο, αλλά ούτε το τι
επέρχεται σε μελλοντικό χρόνο από τις πράÇεις τους. Ziγουρα ο αρι0μός και η χρονική επιλογή
καταστροφής της Zμύρνης δεν ήταν τυχαiα, αλλά αυτό εννοεiται.
Eτσι λοιπόν η γενεά των γονέων μας ασυνεiδητα, λόγω καμένης τριφασικά παρεγκεφαλiδας βλ. και
ταινiα ’inding Nemo εκεi όπου η Dori (η τύπισσα που ομολογεi στον ύπνο ότι εiναι φυσική μπλε„), εÇηγεi
στο άλλο µάρι κλόουν, ότι πάσχει από βραχυπρό0εσμη μνήμη και αυτό εiναιƒ.. οικογενειακό της„
Tουλάχιστον έτσι νομiçειƒ.. δεν εiναι σiγουρη ούτε για αυτό.
http://www.youtube.com/watch?v=4lpnKJCg ... re=related
Eκεi οφεiλεται ότι µηφiçουμε δια 40 συναπτά έτη 2 κόμματαƒ όταν έχει ο άλλος πρόβλημα με την
βραχυπρό0εσμη μνήμηƒ. Tρις λαλούν και δυο χορεύουν. Eμάς αν μας αφήσουν οι γειτονικοi λαοi όπως
εiμαστ僃 κατάσταση Doriƒ. Oα συνεχiçουμε να µηφήσουμε τις 3ις μεγάλες πολιτικές οικογένειες για
τα επόμενα 200 χρόνιαƒ. Και 0α επιμένουμε ότι έχουμε Aημοκρατiαƒ. Eχουμε πεiσει τον εαυτό μας ότι
αυτό εiναι δόγμα και δεν χωράει καμiα αμφιβολiα.
Eτσι λοιπόν οι γονεiς μας αρχικά αφού άφησαν τις πατρογονικές εστiες τους και μέσα στην υποτι0έμενη
ελευ0ερiα τους και ορμoμενοι με την δύναμη της 0ελήσεως τους ήρ0αν στας A0ήνας ειδικoςƒ.. με
πλοiα, αεροπλάνα καιƒ. Oδικός„ Mε το που ήρ0αν τα ραδιενεργά απόβλητα χωρiς να 0υμούνται ότι οι
πρόγονοι μας έκτιçαν όχι τυχαiα μόνο από ‹YAO • ΚE‚AMÌAÌ και MA‚MA‚O η HET‚A δηλαδή με
δομικά υλικά που ανέπνεαν, άρχιçαν να κτiçουν τον λόφο της Aτης (καταστροφής) με περiσσια χαρά
MONO AHO FΚ‚Ì•O TZÌMENTO ΚAÌ ZÌAE‚Oƒƒ το σiδερο εiναι καλός αγωγός του Oυράνιουƒ..
αυτό το αναφέρω έτσι τυχαiα για το μέλλονƒ..
Aφού λοιπόν μπήκαν οι βάσεις του υλικού κατασκευής του άσχημου δομικά και χρωματικά λόφου,
έπρεπε να μπουν και οι βάσεις του εiδους δομήσεως του λόφου της Aτης. Oι μέλισσες φτιάχνουν τις
κυµέλες τους σε οριçόντια διάταÇη, οι δε σφήκες σε κά0ετη, το E‹AFCNÌΚO ÌE‚O ΚYBÌΚO ZXHMA
κυριαρχεi στον χoροƒ. Eκεi και ο ορισμός της HOAÌTEÌAZ σε μοριακό βιολογικό επiπεδοƒ.. άλλο
ΚYBOZ και άλλο ΚHBOZƒ.. τα κύτταρα εiναι κελιάƒ. Aλλά ακόμα και το υλικό κατασκευής εiναι
διαφορετικόƒƒ των μελισσoν αναπνέει και απορροφά των σφηκoν όχιƒ. Oμοiως τα δύο πολιτικά
έντομα συμπεριφέρονται στον βiο τους κ.λ.π. Καταλαβαiνεις λοιπόν Mάριε από την τακτική μόνο τι εiναι
και ο πατέρας των έµιλονƒ.. Zυνή0ως οι σφήκες μόλις αντιληφ0ούν τις μέλισσες αφήνουν τις
φερομoνες τους στην κυµέλη μελισσoν, γυρνάνε στην μητρική φωλιά τους και φέρνουν άλλες χιλιάδες
σφήκες όπου στήνουν ένα χορό αiματος δολοφονoντας όλες τις μέλισσες της κυµέλης παiρνοντας όχι
μόνο το μέλι αλλά και τις νύμφες προς τροφήƒ. (Nα μόλις διακρiνω στην τηλεόραση ένα κοπάδι από
πουδραρισμένους κηφήνες που το παiçουν κάτι στον λόφο της Aτηςƒ.) δεν 0α ή0ελα να γράµω άλλα
προς αυτό το 0έμα, μιας και το έχω αναλύσει στις τέχνες στις επιστήμες έσω0εν, έÇω0εν και άνω0εν του
στερεoματος και το έχω κατοχυρoσει και αυτό νομικά εδo και αρκετό καιρό. Oα ή0ελα να αναφέρω
μόνο αυτό:
Tότε και σύμφωνα με το 0ρύλο, μόλις ο Ìουστινιανός αντiκρισε τελειωμένο το ναό προχoρησε μόνος
μέχρι τον άμβωνα , εÇέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό και ανέκραÇε: "Aόçα τω 0εo τω καταçιoσαντί
με τοιούτον έργον επιτελέσαι. Nενίκηκά σε Zολομoν!", 0έλοντας έτσι να εκφράσει το 0αυμασμό του για
το μνημεiο το οποiο ήταν πιο 0αυμαστό από τον Nαό του Zολομόντα στα Ìεροσόλυμα.
http://el.wikipedia.org/wiki/€CE€91€CE€ ... E€BB€CE€B7)
Oλα αυτά και άλλα τόσα τα εiχα πει σε κάποιον νεαρό σπουδαρχiδη συγγραφέα.....τέκνο του 83Š αφού
εiχε ντυ0εi σφήκα κάποιες απόκριες του 2006ƒ.. του τα εiπα μπας και καταλάβει τι ντύ0ηκε και αλλάÇει
την δομή, την πολικότητα στην κυτταρική πολιτεiα του ƒ.. αυτός χειροτέρεµεƒƒ ένα ακόμα δεiγμα ότι
αυτοi δεν αλλάçουν αλλά χειροτερεύουνƒ. στο τέλος όχι μόνο έκλεµε μέρος από την Ho Hερi Aνέμων,
αλλά και πρωτογενή γνoση από άλλη μελέτη μου με ορισμούς αλλοπρόσαλλους που δεν υπάρχουν σε
λεÇικά η σε εγκυκλοπαiδειες και βέβαια ούτε σε βιβλiαƒ.. έτσι για να καλύµει την πράÇει του (εκτός του
ότι αποçητούσε και 2η έκδοση νέου βιβλiου E„ αφού του ήρ0ε ο οiστρος„) μου έκανε πάσα την κουνιάδα
του ενo αυτή εiχε σχέση με τον μοναδικό παιδικό του φiλ. Tελικά η λεγάμενη χoρισε από τον
παιδικό φiλο του σπουδαρχiδη συγγραφέα καιƒ.. (φταiω και εγo σε πολλά) η συνέχεια επi της ο0όνης
E„ να πάρω και κανένα ευρo. Aλλά δεν 0α πω άλλα ούτε για αυτό, απλά να 0υμούνται μόνο οι σφήκες
ότι ο γράφων εiναι ιδιάçουσα κατάσταση και δεν εiναι μόνος. Aπό ότι έχω μά0ει το τέκνο του 83Šμιλάει
λες και έχει κάµει εγκέφαλ δεν έχει κάµει κάτι που δεν έχειƒ. Aπλά όταν κάποιος κάνει χρήσει μην
κατακτημένης εÇ ιδiων γνoσης όπως αυτή εκφράçεται μοναδικά δομημένα γραμμικά, συνταγμένων
φράσεων και εκφράσεων, όπου αυτή η φύση της δόμησης ανήκει σε άλλους κόσμους και σφαiρες τότε
ομοιάçει ως να έχει κάµει εγκέφαλο μιας και δεν μπορεi όχι να δικαιολογήσει σε βιβλιογραφiα (το
διαδiκτυο δεν εiναι βιβλιογραφiα) τα λεγόμενα του, αλλά ούτε καταλαβαiνει τι ακριβoς ο iδιος λέει. Eiναι
σαν να έχει κάποιος κλειδιά που δεν εiναι δικά του, δεν Çέρει που να τα βάλειƒ.. απλά τα κουνάει και
κάνουν 0όρυβο.
Tελικά εiναι ενδιαφέρον αυτή η πολιτεiα που την έχουν ονομάσει Eλλάδα.
...Zτην παλιά μας την ¢υλλάδα που διαβάσαμε çανά τέτοιο όνομα Eλλάδα δεν υπάρχει που0ενά...
(βλ. και Fκάτσος Niκος, Oι Aστρολόγοι).
Eτσι λοιπόν αφού οι γονεiς μας έκτισαν με χρωματική δομή και υλικά σφήκας τον λόφο της Aτης,
άρχισαν να φωνάçουν επi των κά0ετων οδoν αυτήςƒƒ AHMOΚ‚ATÌA, AHMOΚ‚ATÌA,
AHMOΚ‚ATÌA, και αυτό γιατi τα εiχαν φτιάÇει όλαƒ αυτό τους έλλειπε„ Aκουγαν το ευαγές σύν0ημα οι
φiλοι μας οι Aγγλοι, οι Fάλλοι, οι ‚oσοι (τότε Zοβιετικοi) οι Aμερικανοi κ.λ.π. και σου λένε„ Bρε αφού το
0έλουν τόσο πολύƒ.. E„ Aς τους το δoσουμε να ηρεμiσουνƒ.. έτσι 0α πετύχουμε καλύτερα
αποτελέσματα για τον σκοπό μας.
Oταν τελεiωσαν το Eλλάς - Eλλήνων - Xριστιανoν και ο …ωμi - Hαιδiα - Eλευ0ερiα....ήρ0ε η
Aημοκρατiα....
Eτσι μαçi με την Aημοκρατiα μας ήλ0αν και α) Tο κάµιμο των δασoν, βασικό δόγμα για να επεκτα0εi ο
λόφος της Aτης β) τα σκληρά ναρκωτικά πρέπει να αποχαυνω0ούν τα παιδιά της άρχουσας τάÇεις των
σφηκoν γ) οι τρομοκρατικές οργανoσεις EAA πάνε, δo0ε φύγε κ.λ.π. για να ελέγχονται οι δεσμοi
βασiλισσας σφηκoν (δημοκρατiας)ƒ. και κηφήνων όπως επιχειρηματιoν, δημοσιογράφων της
άρχουσας τάÇης κ.λ.π.ƒƒ (δεν Çέρω αλλά ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού διαύλου Blue Sky κ.
•ερβός N. έχει πει ότι το 1974ƒ. Zτο αεροσκάφος του •ισκάρƒ.. μαçi με τον αεiμνηστο κ. Καραμανλή
Κ. τον AŠ ήταν και ο κ. Fιωτόπουλος, νεαρός τότε)ƒ. Και δ) Oι χούλιγκαν των ομάδων για να ελέγχονται
οι φτωχές και όχι μόνο από μικρή ηλικiα μάçες των εργατoν σφηκoν, οικοδόμων, υδραυλικoν,
ηλεκτρολόγων κ.λ.π.ƒƒ μετά ακολου0ούν τα κόμματαƒ.. E„ όσες Çεφύγουν από την πρέçα πάνε
εκεiƒƒ δεν 0έλω να επεκτα0o στις εκτρoσεις κ.λ.π. η έστω στην παραγωγή διάφορων προ‡όντων ƒ
αυτά εiναι στην φύση των σφηκoν, μιας που οι σφήκες μόνο σκοτoνουν και τρoνε AEN HA‚AFOYN.
Mετά από όλα αυτά και αρκετό χαρτάκι με ουiσκι από δω και από εκεiƒ.. μπαρμπούτι βρεƒ.. ήρ0αν και
οι Eµιλον να μας σoσουν. Aπό ποιους• Mα από τους άλλους τους κακούςƒƒ. Hέρασαν τα χρόνια και
επειδή εiχαν έρ0ει τα αρ0ριτικάƒ επιβάλετο να έρ0ουν και τα iντιγκ αυτά τα σεπτά τέκνα τελικά 0α
μας σoσουνƒ.. ενo στο καπάκι μας έφεραν και Aγiουςƒ η Eκκλησiα βρε, δεν πήγε να βγάλει κάποιον
ιερέα που μοσχομύριç僃 Aγιο με το çόρι• Eκεi έπεσε τρελό χρήμαƒ έτρεχαν οι κυράδες να πάρουν
μπιχλιμπiδιαƒ.. Eμ σου λέει η Eκκλησiα iντιγκο εσεiς„ Aγiους και χρυσές çoνες εμεiς.....
Eτσι λοιπόν η πρoτη κατάσταση εκμεταλλεύεται την ελπiδας μας επi της çωής, ενo η δεύτερη
κατάσταση εκμεταλλεύεται την ελπiδα μας για μετά 0άνατοƒ.. Tρέλα με κορδέλα. Oα μας σoçουν και
πριν και μετά 0άνατ δεν υπάρχει όχιƒ.. όποιος πει όχι εiναι πράκτορας για τους πρoτουςƒ. Και
αφορισμένος για τους δεύτερους. Eυτηχoς και οι από και από εκεi δενεiναι όλη έτσι υπάρχουν και
φυσιολογiκοι, έστω και αν σπανiçουν.
Oι σφήκες λοιπόν υπάρχουν σε όλα τα επiπεδα στο µυχικό, στο πνευματικό, στο οικονομικό, στο
εργατικόƒ.. παντούƒ παντού απομυçούν μέλισσες και άλλες περισσότερες μικρότερες σφήκες για ποιο
πολλά λεφτά, ποιο πολλά σπiτια, ποιο πολλά αυτοκiνητα, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσειςƒ και μετά για
όλο και ποιο μεγάλα, μεγαλύτερα ακόμα κ.λ.π.
Tι γiνετε τoρα στις μέρες μας. Aακάνε οι μέλισσεςƒ. Κυριολεκτικά τα εiδαν όλαƒ. Zε λiγο 0α αρχiσουν
και τα μυρμήγκιαƒ. H δε αν0ρoπινες σφήκες πάσης φύσεως αρχiçουν να φοβούνται η μια την άλλη,
γνωρiçοντας το αιμοδιµή χαρακτήραƒ.. η παλαιά τάÇη κηφήνων στην δόμηση της σφηκoν πολιτεiας
αρχiçει να αντιμετωπiçει κάποια προβλήματα γιατi έχομε καταφάει τις σάρκες μας αλλά και των
υπόλοιπων πασoν γενεoν των σφηκoν, 12.000.000.000 ευρo 0έλουμε τον μήνα να δανειçόμαστε για
την συντήρη της σφηκοφωλιάς μας (έχουν λιγοστέµει και οι μέλισσες μιας και έχουν πάρει χαμπάρι ότι
δεν αλλάçουν οι σφήκ ες παρά πολιτικά πολλαπλασιάçονται με
γρήγορους ρυ0μούς, μιμούμενη η μια την άλλη • κηβισμός κα0” υπερβολήν, κοινός ο κλέµας του
κλέµαντος κλεiνοντας το ρήμα σε όλους του χρόνους). Eτσι η κυµέλη σφηκoν κλονiçεται συ0έμελαƒ..
έχουν πάρει εiδηση κάποιες άλλες μεγάλες σφήκες του εÇωτερικού ότι το σύστημα εiναι στα όρια
καταρρεύσεως (πέραν της στημένης οικονομικής κρiσεις) έτσι 0α προτιμήσουν μετά από ένα πόλεμο
που 0α αποτελέσει την δικαιολογiαƒ για να αλλάÇει το σύστημα από τα μέσα του, O‚Ì•ONTAZ έστω
και λiγο χρονικό διάστημα κάποιες EYAFHZ μέλισσες για κυβερνήτες της παγκόσμιας ενεργειακής
σφηκοφωλιάςƒ.. ήρ0ε και ο ‚ότσιλδ στην Eλλάδα, και εiχε μια ησυχiα ο λόφοςƒ. Oύτε διαδηλoσεις,
ούτε φασαρiεςƒ. αυτός λέει ότι έχει πρόγονο τον Nεμρoδƒ. Tο τι 0α κάνουν σε αυτό το χρονικό
διάστημα εÇουσiας οι μέλισσες εiναι δικό τους 0έμαƒ.. μάλλον 0α πορευτούν οριçόντια στην
μυ0ολογiჃ. O.O.O. Nα σω0ούν και οι σφήκες και να συνεχιστεi το επόμενο ιστορικό game. Eiναι
0έμα ισορροπiας του συστήματος. Eτσι λοιπόν μετά από τον πολλαπλά καταστροφικό μικρασιατικό
πόλεμ Zοκ και Aέος ƒ..iσως εδo στην Eλλάδα μετά από ένα άλλο Zοκ και Aέος 0α μπορέσουμε
επανέλ0ουμε σε μια άλλη πνευματική πρό0εση (όχι έφεση) από τον Eπιμενiδειο ύπνο όπου έχουμε
περιέλ0ειƒ. Bρε λες να επισκευαστή η παρεγκεφαλiτιδα του ασ0ενεi μετά από ένα ηλεκτροZOΚ και
Aέος•
Eiδατε στην κοινωνiα των σφηκoν• Mε τον εγκέφαλο της Dori• 30 ετoν καμiα σφήκα δεν του έδωσε
βοή0ειαƒ.. ενo αν εiμαστε κατά το ήμισυ μέλισσες 0α τρέχαμε κάποιοι από εκεi κοντάƒ.. Aεν έχουμε
δει ακόμα τiποταƒ μετά τον Zεπτέμβρη μάλλον 0α αρχiσουμε να βλέπουμε. Hροσωπικά δεν ελπiçω σε
απρόσμενη ενεργοποiηση παρεγκεφαλiδαςƒ. Eις Aριστος Oιωνός Aμύνεστε περi Hάρτι σας..... Και
αυτές οι σφήκες (μαçi με άλλες) έφτιαÇαν αυτή την πολιτεiα που μας σκοτoνει ποικιλόμορφαƒ.. βέβαια
εσύ Mάριε δεν το καταλαβαiνεις αυτό μιας και δεν γνωρiçεις ιστορiαƒ. Aλλά ούτε πολιτική, αυτά λοιπόν
να τα πεις σε κάποιον νεαρό εκδότη γνωστού συγγραφέαƒ. Mιας και ουδέποτε κατέ0εσε που0ενά έστω
και μια σελiδα μελέτης τουƒ.. γιατi βλάκας εiναι• Oχι βέβαια μια χαρά άν0ρωπος εiναι„ Aλλά όταν
κάποιοι κάποιοι γνωρiçουν το παιχνiδι, αλλάçουν πολλές μάσκες στον λόφο της Aτης έτσι
χρησιμοποιούν τα τέκνα άλλων ως αναλoσιμο υλικό πάσης φύσεως, μιας και τα δικά τους τα
προστατεύουν από την iδια την στεiρα φύση τους στην εÇάγωνη σφηκοφωλιά που έχουν φτιάÇει.
Κατάλαβες γιατi λάκισαν οι μέλισσες κάποιους εiδαν και αηδiασαν, απλά δεν μας άντεÇαν άλλο. Toρα
επειδή κάποιοι λένε για τον Aρη και την Aφροδiτηƒ. E„ Eπειδή το γελοiο έχει Çεφύγειƒ.. ας στεiλουν
πρoτα τους γιούς τους η τις κόρες τους ως προπομπούςƒ.. και μετά να πάμε και εμεiς. Tα παιδιά σας
πρoτα που Çέρουν το τι εiσαστεƒ και μετά των υπολοiπων τα παιδιά λαοπλάνοι. 4τιάÇατε την
παγκόσμια σφηκοφωλιά εδoƒƒ και τoρα που υπάρχουν τριγμοi στο εδo οικοδόμημα σας αποçητάτε
και άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος για το έργο σας, από παραμύ0ια άλλο τiποτα.
Ziγουρα η çωή προχωράει, αλλά Çέρεις κάτι Mάριεƒ προσωπικά πάντα στην çωή μου κοιτούσα πολύ
πiσω πριν κάνω μια βασική κiνηση έμπροστεν που να έχει απόληÇη το μέλλονƒ.. και αυτό γιατi αν
πάρω ως βάση το παρόν για το μέλλονƒ. Tότε δεν υπάρχει μέλλον, τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο.
Και μην νομiçεις ότι η συμπεριφορά μου έχει διαμορφω0εi τα τελευταiα 5 έτηƒ.. όταν πήγα εκεi που
εiσαι ήμουν 33 ετoν, δλαδή εiχα διαμόρφωση χαρακτήρჃ όταν σε ηλικiα 15 ετoν το 1984 κάτω
στην Κρήτη έλεγα στον πατέρα μου κανόνισε μοιράστε τα αδέλφια την πατρική περιουσiα oστε να
Çέρουμε τι έχουμε για να φτιάÇουμε κάτι μόνιμοƒ ένα καταφύγιο για όλα αυτά που 0α έρ0ουν, δηλαδή
μεγάλος πόλεμος και σε μεγάλο εύρος κλιματολογική αλλαγή, ο πατέρας μου με κοιτούσε καλά, καλάƒ.
νόμιçε ότι εμπουντάλιασε ο γιός τουƒ.. Eτσι βρiσκομαι τoρα εδo εγκλωβισμένος μαçi σαςƒ ενo 0α
έπρεπε να εiναι πάνω στις Κρητικές μαδάρες βοσκός και ελεύ0εροςƒ να πiνω κατσικiσιο γάλα και να
τρoω στάρι με ρόδι, κανένα χοχλιό μπουμπουριστό ε„ που και που κανένα κοµiδιƒ.. να έχω γυναiκα
που να γνωρiçει ότι εiναι γυναiκα και 4 κοπέλια και να τους δεiχνω την Fη και τα Aστέρια μπας και
γiνουν μέλισσεςƒ.. κάτι που στα A0ήνας έχει χα0εi για πάντα σε αυτό το γένοςƒƒ γνήσια Aαρβiδα η
γιαγιά μου, ποτέ στην çωή της δεν δοκiμασε μοσχαρiσο κρέας.
Eiσαι κάπουƒ.. εκεi που εiσαι, δεν εiσαι ούτε σε πατριωτική κiνηση, ούτε σε προδοτική κiνησηƒ. Και
σiγουρα δεν εiσαι σε επαναστάτεςƒ. Mα σε παιδιά του iδιου του συστήματοςƒ.. EÇ” άλλου ο κόσμος
των πρακτόρων προ • πο εiναι χαοτικός. Mάριε σε σφήκες δiνεις μέλιƒ. Oταν κρiνουν ότι τους έχεις
δoσει αρκετό τότε 0α σε κάνουν πέραƒ.. και μην νομiçεις ότι οι άλλες σφήκες εiναι καλύτερες και αυτές
και οι άλλες τα iδια πράττουν. Ziγουρα και από εδo και από εκεi υπάρχουν Ìδεολόγοι εiτε σφήκες εiτε
μέλισσεςƒ να σου πω 3 Fεωργαλάς F. Κιτσiκης A. και Καραμπελιάς F. που εiναι• Fια μένα Mάριε εκεi
που εiσαι βρiσκεσαι με την 0έληση σου και διαδραματiçεις 1 ρόλο. 1 από τους 2. H εiσαι χρήσιμος
βλάκαςƒ η εiσαι χρήσιμος έÇυπνοςƒ.. το τι μπορεi να εiσαι από τα 2 στον λόφο της Aτης δεν με
απασχολεi και δεν με ενδιαφέρει, εÇ” άλλου σε λiγο δεν 0α έχει και πολύ σημασiα, απλά οι
μεταπολιτευτικοi λόγοι που έχουν επιβάλει την εν λόγο παρέα δεν 0α υπάρχουν. Oα μου μιλήσεις για
τον καταλύτη (μιας και έγραµα και τον καταλύτη πριν 4 έτη ως πρόλογο για την κοινή εμού και του
Zτά0η ιστοσελiδα που ποτέ δεν φτιάχτηκε ολοκληρωτικάƒ.. και μετά τα πεiρε ο Zτά0ης και σας τα
πάσαρε ως δικά του), όταν 0α έχει καταλυ0εi αυτό το αλλοπρόσαλλο πορνεiο που μένουμεƒ.. αλλά και
εκεi που Hας FιάννενჃ όταν οι çoντες από αυτό 0α έχουν αλλάÇει την δομή τις πολιτεiας τουςƒ και
0α μά0ουν περισσότερο να δiνουν παρά να παiρνουν χωρiς να αποçητούν να πάρουν κάτι ως
αντάλλαγμαƒ. Oταν 0α βλέπουν τον συνάν0ρωπο τους ως µυχή και όχι ως ευρoƒ. Και 0α βοη0άει ο
εις τον άλλον χωρiς φόβο μiσος η πά0ος και κέρδος και όταν χiλια δυο άλλα εύσχημα πράγματαƒ.. τότε
έλα πες μου για καταλύτες, μέχρι τότε να μου επιτρέπεις δεν δικαιούσαι. Και δεν δικαιούσαι γιατi
γνωρiçω ότι διαμαρτύρεσαι που και που ότι γνωστός συγγραφέας σε νέο εκδο0έν βιβλiο τουƒƒ σου
πεiρε πράγματαƒ τα πέταÇε μέσα στο ευαγές έργο του (•) και εσύ παραπονιέσαιƒ.. ότι δεν σου çήτησε
καν την άδειαƒ.. για την χρήσει τουςƒƒ έτσι εiναι οι σφήκεςƒ.. τι λέμε τόση oρα δεν αλλάçουνƒ.
Eiναι 0έμα φύσεως, απλά χειροτερεύουν ανεÇαρτήτως ηλικiας. Hως το Çέρω αυτό• Mα όταν
παραπονιέσαι, εiμαι δiπλα σου και σε ακούωƒ εδo ακούω την Nτόρα με τον Zουφλιά που λένε ότι αν
πάνε έτσι τα πράγματα να αναλάβει η πρoτη, την διακυβέρνηση της χoρας μετά τις ευρωεκλογές και
την ήττα της N.Aƒƒ και δεν ακούω εσένα• Toρα να ρωτήσω κάτι• Fιατi κάποιοι που ομιλούν για το
Tέλος του κόσμου συνεχiçουν να κλέβουν• Mα γιατi παραμύ0ια λέν僃 γιατi κάποιοι άλλοι μας λένε για
αντiχριστους•ƒ. εδo έχουμε αντέÇει 60 πολιτικά έτη Mητσοτάκη και δεν καταλαβαiνουμε τiποτჃ
Κάποια μέρα iσως 0α καταλάβεις το πoς μπορεi το Hαν (Zερα‡κός)να εμπεριέχετε στο Eν Oν, iσως ο
Hλάτων έχει δiκιο όταν αναφέρει ότι «δεν μπορεi να υπάρχει μέσα στον χρόνο» ποιος Çέρει• Και μην σου
φαiνεται αυτό παράδοÇο, εδo το 2007 εiχαμε 14 αντi 13 πανσέληνουςƒ. Και στο 2009 το iδιο 0α
συμβεiƒ. Zτο τέλος 0α έχουμε 24 πανσέληνους σε 12 μήνες και εμεiς δεν καταλαβαiνομε τiποταƒ..
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid= ... bid=115255
Zτην φωτογραφiα διακρiνεται η αγαλλiαση της Aεκάνης της Tη0ύος όπως ήταν τότεƒ μόνο που τότε
υπήρχαν 2 Zελήνεςƒ..
Mακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματαƒ. Mακάρι οι αγα0οi και α0oοι να ήταν σε 0έσης να ορiçουν
τις οδούς και τις κατευ0ύνσειςƒ. Nα ήταν οι Ìδέες και τα EÌδωλα αυτού του πλανήτη. AEN EÌNAÌ. Aπό
εκεi και πέρα και η στρου0οκάμηλος πιστεύει βάçοντας το κεφάλι της στο χoμα ότι δεν υπάρχει
λιοντάριƒ.. αυτό όμως δεν σημαiνει ότι ισχύει. Eτσι εiναι 0έμα του λιονταριού που çει και βιoνει την
αλη0ινή πραγματικότητα, ως ενεργούμενο για το τι 0α πράÇει με το τρελό πουλi.
Fια τις υπόλοιπες απορiες σουƒ.. αν 0ες να καταλάβεις τι εννοo δεν έχεις παρά να φύγεις για λiγο από
την Fη και να προσπα0ήσεις να πας στην ÌE‚H XC‚A της A‚ΚAAÌAZƒ. Eκεi από άλλουςƒ αυτούς
που πρέπει, 0α σου δο0ούν οι απαντήσεις που 0ες. Eμένα σκοπός μου σε αυτή εδo την ιστοσελiδα
εiναι ότι κάποιοι μας πηγαiνουν για εμφύλι και αντi κάποιοι κηφήνες σφηκoν να μας εÇηγήσουν
πως εiναι δυνατόν η Tουρκiα με 46 διαφορετικές ε0νότητες (κατά άλλους πάνω από 70) να έχει
ειρήνηƒ.. πως οι Zκοπιανοi με τους Aλβανούς στο Tέτοβο να έχουν ειρήνηƒ.. εμεiς αργά αλλά
στα0ερά πάμε για εμφύλιο.
O γράφων δεν γράφει ως μέλισσα η ως κάποιο άλλο έντομοƒ.. απλά ως 0ύμα σφηκoν. Eγo μάλλον
βλέπω τους Tουρκαλάδες σε ένα καçάνι να βράçουν σα γλυκοπατάτες και ο μάγος που κραταει την
κουτάλα κι ανακατευει οι HHA, να τσιμπανε κι από μια ποτε ποτε για μεçεδακι. Aλλά εγω προτιμω τον
παστουρμα. Cμό Tουρκικο Κρέας
Eν τη Mεyíστη Oωτεινότητι,
HαKιyyíνης EKεuθíριος - IKAPOZ EAEYOEPEYZ
= ) ) = I I = ( ( =
- - - - - - - -
✩š =))=Ì4Ì=((= S✩
✩☿›Ì›Κ›A›‚›O›Z›☿✩
✩☿›E›A›E›Y›O›E›‚›E›Y›Z›☿✩
✩›Ì›A›O›✩
✩›Κ›‚›Z›✩
✩š =))=Ì4Ì=((= S✩
EÌNAÌ MAOHMATÌΚON BEBAÌON...OTÌ O ÌE‚EYZ ZAAHM...OA EHANEAOEÌ AÌAN ZYNTOMCZ TA
EΚ TOY HA‚EAOONTOZ-MEAAONTOZ AÌAA‚AMATÌ•OYMENA ZTHN HAFΚOZMÌA ZΚHNHƒ
OEC‚HOHΚAN AHO HOAAOYZ H‚OAFFEAAOÌ ΚOZMOÌZTO‚ÌΚCN AAAAFCNƒΚAÌ AHO AAAOYZ
AHAA TO AHOΚO‚Y4CMA MÌAZ AÌAMAXHZ HOY AEN HH‚E HOTE TÌZ AÌAZTAZEÌZ HOY
ΚAHOÌOÌ OEAANE. ΚAÌ MÌAC 4YZÌΚA FÌA THN AÌAMAXH ÌZAAM-X‚ÌZTÌANÌΚHZ AYZHZ ΚAÌ TO
XTYHHMA THZ 11/9
OA MOY HEÌTE TÌ ZXEZH MHO‚EÌ NA EXOYN OAA TA AZT‚A-H‚OZCHA ΚAÌ ZYMBOAÌZMOÌ TOY
TÌTAOY META‹Y TOYZƒ„„„ƒ.ΚAÌ ME TO AÌΚÌO ZAZ
ΚAÌ OMCZ ZE MÌA FOHTEYTÌΚH ΚAÌ ZYNAMA "EHÌΚÌNAYNH" ΚAOOAO ZTHN BYOÌZMENH Ì‚EM
THZ YEMENHZ ή THZ ‚”AYEƒMHO‚EÌTE NA ΚAE…ETE TA A‚XEÌA TOY ΚOÌMÌZMENOY
ΚOOYAOYƒAN ΚAÌ TC‚A TEAEYTAÌA "HA‚AΚOYNÌETAÌ"...
OÌ ZYZXETÌZEÌZ, OÌ ZYFX‚ONÌΚOTHTEZ ΚAÌ ΚAHOÌEZ HAAAÌOTE‚EZ AHOX‚CZEZ ENAEÌ‹EÌZ
ME EΚANAN NA AZXOAHOC ΚY‚ÌA HANC σε 3 A‹ONEZ OÌ OHOÌOÌ ME ZTOÌXEÌCNOYN X‚ONÌA
TC‚A...„„„
O ENAZ HTAN AZT‚ONOMÌΚOZƒO AZTE‚ÌZMOZ TOY BOCTH, OÌ HAÌOY TOYƒΚAÌ OÌ
MYOOAOFÌΚEZ TOYZ H‚OEΚTAZEÌZ
O AAAOZ H A‚ÌOMOAOFÌA TCN ONOMATCNƒFY‚C AHO TO 999ƒ
KAÌ O T‚ÌTOZ OÌ AABΚ‚A4TÌΚEZ ÌZTO‚ÌEZ THZ AÌAMAXHZ MEFAACN HAAAÌCN ΚAÌ
H‚EZBYTE‚CN OECNƒTOY T‚EAAOY A‚ABA THZ YEMENHZƒTOY AMHNTOYA AAXA•‚ENT
TC‚A BEBAÌA HCZ AYTOÌ OÌ T‚EÌZ A‹ONEZ ZYNAEONTÃME TOYZ AOAOYZ TOY H‚AΚAEAƒ
TON H‚OMHOEAƒTON ΚAYΚAZO TOY A4FANÌZTANƒTON HOAEMO TCN AZT‚CN AAAA ΚAÌ
TA H‚OMYNHMATA TOY AFAHHTOY EY‚ÌCHAƒEÌNAÌ ΚATÌ HOY OA H‚OZHAOHZOYME NA
AÌAAEYΚANOYME ZTHN ZYNEXEÌA
Zυνεχiçεται
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 2:08 μμ on 11 4εβ 2002
ΚAÌ AZ A‚XÌZOYME AHO TONƒMHÌN AANTEN ΚAÌ TO ÌAÌO TO XTYHHMA ZTOYZ AÌAYMOYZ
HY‚FOYZ..MHE‚AEYONTAZƒZAN AAAOYZ O4EÌZ ÌZTO‚ÌEZ ΚAÌ AHO TOYZ AAAOYZ A‹ONEZƒ
AOÌHON, OAOÌ MAZ FÌNAME H‚ÌN AHO ME‚ÌΚOYZ MHNEZ MA‚TY‚EZ ENOZ OEAMATOZ FÌA TO
OHOÌO MAZ EÌXE H‚OÌAEAZEÌ H BÌOMHXANÌA TOY OEAMATOZ ΚY‚ÌA MEZA AHO TÌZ TAÌNÌEZ
DÌE HARD - ÌNDEPENDENCE DAœ - AR•AGGEDON - ’ÌGHT CLUB O AFNCZTOZ MEX‚Ì TOTE
ZTO EY‚Y ΚOÌNO OZAMA MHÌN AANTEN O A” XTYHHZE TOYZ AME‚ÌΚANOYZ (HOAYAÌAZTATOZ
ΚAÌ HOAYHAOΚOZ O‚OZ) MEZA ZTO ÌAÌO TOYZ TO ZHÌT̃EHÌAEFCNTAZ OMCZ ΚY‚ÌA ƒ
ÌAAOYMÌNATÌΚOYZ ZTOXOYZ TA MEDÌA ZTA HAAÌZÌA THZ FNCZTHZ HA‚AHAH‚O4O‚HZHZƒ
AEN ENHME‚CZANE HOTE TO ΚOÌNO TOZO FÌA THN ΚATAFCFH ΚAÌ TON BÌO TOY AANTENƒ
OZO ΚAÌ FÌA TÌZ H‚AFMATÌΚEZ ΚAÌ "EHCAYNEZ" AHACZEÌZ HOY EΚANE ZTÌZ AÌA4O‚EZ
ΚAZETEZ HOY EZTEANE OAO AYTO TO AÌAZTHMA AHO TO XTYHHMA ΚAÌ META ZE A‚ABÌΚO
ΚANAAÌ TA ÌAÌA TA •EDÌA AAACZTEƒAHOZÌCHHZANE MYZTH‚ÌCACZ TO OEMA HOY
MONOHCAOYZE TO HAFΚOZMÌO ENAÌA4E‚ON AÌFEZ BAOMAAEZ H‚ÌNƒ TEAÌΚA 4AÌNETAÌ OTÌ
H ΚOÌNH FNCMHƒ‹EXNA F‚HFO‚AƒMEX‚ÌZ CTOY E‚OEÌ ΚATÌ HÌO ÌZXY‚OƒΚATÌ HÌO
ZOΚA‚ÌZTÌΚO „„„ AOÌHON OACZ TYXAÌA O OZAMA EÌXE (EXEÌ) ΚATAFCFH AHO THN YEMENH.
FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA O HATE‚AZ TOY HTAN AHO THN YEMENH ΚAÌ H MHTE‚A TOY AHO THN
ZY‚ÌAƒBEBAÌA TA MEDÌA TON HA‚OYZÌAZANE CZ ZAOYAA‚ABA, ΚOÌNCZ ACZANE THN
YHHΚOOTHTA TOY, CZ ΚATAFCFH TOY AHO THN YEMENH AOÌHON, ƒAHO THN
AHAFO‚EYMENH XC‚A THZ MYZTH‚ÌCAOYZ BAZÌAÌZZAZ TOY ZABAƒAHO MÌA XC‚A HOY
AΚOMA ΚAÌ ZHME‚A H H‚OZBAZH ZE AYTHN EÌNAÌ AYZΚOAHƒΚAÌ HE‚A AHO TO
AE‚OA‚OMÌO ZTHN ENAOXC‚A ZXEAON AAYNATH ENA HEHAO MYZTH‚ÌOY Κ‚YBEÌ TA
MYZTÌΚA THZ XC‚AZƒH OHOÌA ZHMEÌCTEON B‚ÌOEÌ AHO MÌNCÌΚA-Κ‚HTÌAÌΚA ANAΚTO‚A.
ANOÌFCNTAZ ΚANEÌZ MÌA EFΚYΚAOHAÌAEÌA, EYΚOAA OA AÌAHÌZTCZEÌ THN ANA4O‚A FÌA
EHOÌΚHZH THZ HE‚ÌOXHZ AHO MÌNAÌOYZ HE‚Ì TO 1.200 π.χ.. TO BAZÌAEÌO TOYZ
AÌATH‚HOHΚE ECZ TO 650 π.χ.. TO BAZÌAEÌO TCN ZABAÌCN ή ZABA Κ‚ATHZE AHO TO TEAOZ
TOY BAZÌAEÌOY TCN MÌNAÌCN ECZ TO 115 μ.χ. ENTEACZ HAH‚O4O‚ÌAΚA H YEMENH
B‚ÌZΚETAÌ ZTON NOTÌOAYTÌΚO AΚ‚O THZ A‚ABÌΚHZ XE‚ZONHZOYƒAΚ‚ÌBCZ AHENANTÌ AHO
THN AÌOÌOHÌA, THN E‚YO‚AÌA (EY‚ETHƒΚAHOÌOZ ZYNEÌ‚MOZ OA ZOY H‚OE) ΚÃTO
ZHME‚ÌNO T•ÌMHOYTÌ THN TECZ ABYZZHNÌA (ΚAÌ BEBAÌA H ABYZZHNÌA EXEÌ ZXEZH ME THN
ABYZZO) TO Κ‚ATOZ TCN ZABA AHOÌΚHZE, E‚YO‚AÌA ΚAÌ ABYZZHNÌAƒ ZTON 6ο μ.χ. AÌCNA H
YEMENH ΚATAΚTHOHΚE AHO TOYZ AÌOÌOHÌEZ FÌA NA HEZEÌ TEAÌΚA ZTA XE‚ÌA THZ HE‚ZÌAZ
ΚAÌ TCN ZAZZANÌACN HE‚AZE ΚAÌ AHO THN OOCMANÌΚH AYTOΚ‚ATO‚ÌAƒΚAÌ BEBAÌA
ΚAHOY ZTON 18ο AÌCNA H AFFAOÌ AHOZHAZANE THN HOAH-AÌMANÌ ANTEN. H YEMENH
AHEΚTHZE YZTE‚A AHO E‹EFE‚ZEÌZ ANE‹A‚THZÌA ZTÌZ A‚XEZ TOY EÌΚOZTOY AÌCNAƒ
HA‚A TÌZ AYZZAAEEZ H‚OZHAOEÌEZ THZ AFFAÌAZ (FÌATÌ A‚AFE ?) NA THN YHOTA‹EÌ ZTHN
Z4AÌ‚A EHÌ‚‚OHZ THZ O‚HZΚEYTÌΚAƒTON 2ο AÌCNA μ.χ. OÌ BAZÌAEÌZ THZ YEMENHZ
AZHAZTHΚAN TON ÌOYAAÌZMOƒAAACZTE OÌ AEFOMENOÌ OMH‚ÌTEZ ή XÌAMH‚ÌTEZ AEN HTAN
HA‚A EB‚AÌOÌ AHOÌΚOÌ HOY AHOÌΚHZANE THN YEMENH H‚OΚEÌMENOY NA FAYTCZOYN AHO
THN AEYTE‚H AÌXMAACZÌA TOY NABOYXOAONCZO‚A ZHME‚A HAEÌO…H4ÌA EÌNAÌ OÌ
MOYZOYAMANOÌ...ΚAÌ AH OÌ ZHÌTEZ ΚAÌ MÌA MÌΚ‚H AEHTOME‚EÌA HOY OEAC NA
‹ANATONÌZCƒAAAO H YEMENH ΚAÌ AAAO TO AFFAOΚATAZΚEYAZMA THZ NOTÌAZ YEMENHZ
ME H‚CTEYOYZA TO ANTEN AAAA FÌA NA AOYME AÌFO AYTH THN MYZTH‚ÌCAH BAZÌAÌZZA
TOY ZABAƒΚAÌ AYTOYZ TOYZ ZΚOTEÌNOYZ ZABBAÌOYZ OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ AHO EZAZ
HÌZTEYC, OTÌ EZTC ΚAÌ AΚAAHMAÌΚA OA EXETE AΚOYZEÌ FÌA TO HE‚ÌBOHTON
"NEΚ‚ONOMÌΚON"ƒENA BÌBAÌO MAY‚HZ AYNAMHZ TO OHOÌO EF‚A…E O T‚EAAOZ A‚ABAZ
AMHNTOYA AAXA•‚ENT ZE AYTA TA ME‚HƒΚAT” YHAFO‚EYZHƒ AEFETAÌ OTÌ HE‚ÌEXEÌ OAA
TA MYZTÌΚA TOY ZOACMONTAƒΚAÌ OAEZ TÌZ Z4‚AFÌAEZ ΚY‚ÌA‚XÌAZ EHÌ AÌA4O‚CN
ONTOTHTCN ΚAÌ ONTCN ENTOZ, EΚTOZ ΚAÌ YHO THZ XOONOZ. H‚CTOZ AYTOZ O T‚EAAOZ
A‚ABAZ, ANA4E‚EÌ TON MEFA ΚOOYAOYƒTHN MYOÌΚH XTAHOAOMO‚4H ONTOTHTA HOY
ΚOÌMATAÌ ΚAÌ ONEÌ‚EYETAÌ ZTHN MYOÌΚH BYOÌZMENH HOAH THZ A‚XAÌAZ MOY-AEMOY‚ÌAZ
‚ŠAYE ƒΚAHOY ZTA BAOH TOY EÌ‚HNÌΚOY CΚEANOY. ZYM4CNA ME TO NEΚ‚ONOMÌΚON
AAAA ΚAÌ ME TON EHÌZHZ MYZTH‚ÌCAH ZYFF‚A4EA THZ ZYFX‚ONHZ 4ANTAZTÌΚHZ
AOFOTEXNÌAZ AABΚ‚A4T, O ΚOOYAOY AHOTEAEÌ MÌA ONTOTHTA ÌE‚EA-4YAAΚA TCN
AEFOMENCN MEFAACN HAAAÌCN OECN ΚAT” ANAAOFÌA THZ MAXHZ OAYMHÌCN ΚAÌ TÌTANCN,
ZYM4CNA ME THN MYOOAOFÌA ΚOOYAOYƒOÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ OEOÌ HTTHOHΚANE AHO
TOYZ H‚EZBYTE‚OYZ OEOYZ ΚAÌ EFΚAEÌZTHΚANE ZE AÌAZTAZEÌZ-4YAAΚEZ ENTOZ ΚAÌ
EΚTOZ TOY HAANHTH, AHO TÌZ OHOÌEZ AEN MHO‚OYN NA AHEFΚACBÌZTOYN ZTHN FH OMCZ
EMEÌNE O ΚOOYAOYƒΚAÌ ΚAHOÌOÌ AAAOÌ ME ΚAHOÌO BAOMO EAEYOE‚ÌAZ... ME ZΚOHO THN
AÌANOÌ‹H HYACN EHANA4O‚AZ TCN MEFAACN HAAAÌCN EHÌ TOY HAANHTH. O ΚOOYAOY
MHO‚EÌ NA ΚOÌMATAÌ ƒAAAA ZTEANEÌ THAEHAOHTÌΚA ONEÌ‚A ZTOYZ ANO‚CHOYZƒCZTE
NA EHÌZT‚E…OYN ZTHN AAT‚EÌA TCN MEFAACN HAAAÌCN AEFETAÌ OTÌ TO
NEΚ‚ONOMÌΚONƒF‚A4THΚE ZTHN FACZZA TCN XÌAN BEBAÌA AYTO TO XÌAN ZHΚCNEÌ HOAY
ZY•HTHZH. EFC OA ΚANC ENA ZXOAÌO ΚAÌ OÌ HE‚AÌTE‚C ZYNA…EÌZ EÌNAÌ AÌΚEZ ZAZ H AE‹H
CHÌAN FÌA ENAN FAAAO H‚O4E‚ETAÌ ZÌANƒENC FÌA ENAN AFFAO TZÌAN ή ΚÌAN ή ΚAÌ TZAŒAN
ή ΚAÌ T•AŒAN ZAZ OYMÌ•EÌ ΚATÌ ?ƒOHCZ AZ HOYME TO BÌBAÌO TCN T•ÌAN THZ
MHAABATZΚY ?ƒή TOYZ T•AŒANT-FÌFANTEZƒ.ή ΚAÌ TOYZ JEDÌ TOœ STAR WARSƒFÌA AYTOYZ
HOY OA HANE HÌO MAΚ‚ÌA ?
EHÌZHZ TA F‚AMMATA TA OHOÌA X‚HZÌMOHOÌHOHΚAN AEFETAÌ OTÌ HTAN TA F‚AMMATA
AΚAO H AE‹ÌZ AΚAO ANA4E‚ETAÌ AHO TON AABΚ‚A4T ZE ENA E‚FO TOYƒMA•Ì ME THN
AE‹H ZAMHACO HOY ZTA EB‚AÌΚA ZHMAÌNEÌ "TCN AYNAMECN"
O ΚY‚ÌOZ ZAMHACOƒAOÌHON THZ BÌBAOY META4‚A•ETAÌ CZ ΚY‚ÌOZ TCN AYNAMECNƒ NAÌ
AAAA TÌ ΚY‚ÌOZ ΚAÌ HOÌCN AYNAMECN ?
AYTA TA F‚AMMATA ΚAÌ AYTH TH FACZZAƒX‚HZÌMOHOÌHZANE ΚAÌ OÌ ΚY‚ÌOÌ ‚OAOZTAY‚OÌ,
OHCZ ΚAÌ OÌ ΚY‚ÌOÌ THZ X‚YZHZ AYFHZ EN Κ‚YHTC HÌZC AHO THN ENCXÌANH FACZZA TOY
AHOΚ‚Y4ÌZTH T•CN NTH TO ONOMA XÌAN TC‚A B‚EOHΚE ZE ENAN EAAHNÌΚHZ F‚A4HZ
FNCZTÌΚO HAHY‚O ΚAÌ TAYTÌ•EÌ TON XÌAN ME ΚAHOÌON AHO TOYZ A‚XHFOYZ TCN
MYZTH‚ÌCACN YΚZCZ. TCN HOÌMENCN BAZÌAÌAACN HOY EÌZEBAAAAN ZTHN AÌFYHTO HE‚Ì
TO 1700 π.χ. OÌ YΚZCZ, FÌA AAAOYZ EXOYN HEAAZFÌΚH ‚Ì•AƒΚAÌ FÌA AAAOYZ ‚Ì•A
AÌA4O‚ETÌΚHƒ
OÌ YΚZCZ ANAFNC‚ÌZAN ZTON AÌΚO TOYZ OEO ZOYTEX TON ZET-TY4CNA TCN AÌFYHTÌCN
ΚAÌ ANTEΚATEZTHZAN THN AAT‚EÌA TOY OẐ̃O ZET MEX‚Ì TOTE AEN H‚EHEÌ NA HTAN
NTE ΚAÌ ΚAAA O "ΚAΚOZ" OEOZ AAAA MONO ENAZ ZΚOTEÌNOZ OEOZƒME THN MYZTH‚ÌAΚH
ENNOÌA TOY O‚OY ZTHN ZYNEÌAHZH TOY ΚOZMOY OMCZ EFÌNE O ΚAΚOZ OEOZ HOY
EHEBAAAE ENAZ ZΚAH‚OZ ΚATAΚTHTHZƒFÌNOMENOZ ETZÌ O "AAÌMONÌΚOZ OEOZ" H OEC‚ÌA
HOY OEAEÌ TOYZ AMAAHΚÌTEZ THZ BÌBAOY NA TAYTÌ•ONTAÌ ME TOYZ YΚZCZƒEXEÌ
T‚OMAΚTÌΚO ENAÌA4E‚ON FÌA THN ANA•HTHZH MAZ ZTHN ÌOYAAÌΚH HA‚AAOZH THZ
ΚAMHAAAA OÌ AMAAHΚÌTEZ ΚAÌ TO ONOMA AMAAHΚ, ZYZXETÌ•ONTAÌ ME TO 4ÌAÌ THZ EAEM
TON ZAMAHA O ZAMAHA HTAN ENAZ AHO TOYZ NEPHÌLÌ•-HEHTCΚOTEZ AFFEAOYZ, HOY
•EYFA‚CZE ME TÌZ ΚO‚EZ TCN ANO‚CHCNƒFÌA NA FENNHOOYN OÌ FÌFANTEZƒOÌ
AMAAHΚÌTEZ AHAAAH AAHOEÌA OYMAZTE TOYZ ANAΚÌM-FÌFANTEZ THZ HAAAÌAZ AÌAOHΚHZ ?
ƒHAAÌ MÌA HA‚ENOEZH EAC ΚAÌ MÌA YHENOYMÌZH ZTOYZ ΚATEXONTEZ, ZTON HOAEMO TCN
AZT‚CNƒO HATE‚AZ TOY LUKE SKœWALKER (AOYΚA TOY οY‚ANOHE‚HATHTH) ƒEÌNAÌ O
ANAKÌN, ÌHHOTHZ JEDÌ BEBAÌA „„„
NA ENA Κ‚ÌZÌMO E‚CTHMA AOÌHON EÌNAÌ HEAAZFÌΚHZ ΚATAFCFHZ OÌ AMAAHΚÌTEZ ΚAÌ AN
NAÌ HOÌA H AAT‚EÌA-O‚HZΚEÌA TOYZ ή EÌNAÌ AZÌATÌΚHZ ΚATAFCFHZ ?
ΚAÌ OTÌ ΚAÌ AHO TA AYO NA ZYMBAÌNẼEXOYN ZXEZH ME TON AMAAHΚ, TON E‚HETO
ENANTÌO OEO ???
ƒAAAA ENANTÌO ZE HOÌON ?ƒ
ZTON FÌAXBE ?ƒ
ZTON AACNAÌ ?ƒ.
ZTOYZ EACÌM ?ƒ
ZE HOÌON ???
AYTOZ O AMAAHΚ AOÌHON HA‚EZY‚E THN EYA ΚAÌ •EYFA‚CZE MA•Ì THZ ΚAT”
EHANAAH…HƒFENNCNTAZ HAÌAÌA HOY AEN EÌXAN ANO‚CHÌNH EM4ANÌZH „„„
ƒMHHCZ AYTA TA TEΚNAƒEÌNAÌ OÌ AHOFONOÌ TCN MEFAACN HAAAÌCNƒTCN OHOÌCN TA
XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA 4E‚OYN ?
TO H‚OOEMA AMAAHΚ EXEÌ ZXEZH ME TO MEAEΚ...ΚAÌ AYTO BEBAÌA ME TON MYZTH‚ÌCAH
MEAXÌZEAEΚ...AAAA ΚAÌ TON OEO MEAEΚ-TAOYZ (AFFEAOZ HAFCNÌ TCN FE•ÌNTÌ TOY
ΚOY‚AÌZTAN)...AAAA ΚAÌ ME TON AAÌMONA ANT‚AMEAEX...AAAA ΚAÌ ME TON AÌΚO MAZ
MEAÌΚE‚TH AHAAAH TON 4OÌNÌΚÌΚO MEAΚA‚T AYTH AΚ‚ÌBCZ H ZETAÌNH HA‚AAOZH...EÌNAÌ
H FNCZTH ZE OAOYZ MAZ A‚AΚONTEÌA-TY4CNÌΚH HA‚AAOZH...ΚAÌ AHOTEAEÌ ENA
HANÌZXY‚O ÌE‚ATEÌO
TO TY4CNÌΚO-MONOOEÌZTÌΚO ÌE‚ATEÌO THZ AÌFYHTOY
TÌ ZXEZH EXOYN OMCZ OÌ ZABBAÌOÌ ΚAÌ H BAZÌAÌZZA TOY ZABA ME OAA AYTA OA MOY HEÌTE
?
AOÌHON O AABΚ‚A4T ANA4E‚EÌ ZTA E‚FA TOY, THN HOAH Ì‚EMƒFÌA THN AΚ‚ÌBEÌA THN
Ì‚EM TCN ΚÌONCN
ZAZ OYMÌ•EÌ ΚAHOÌA YHOFEÌA HOAH...ZTON A‚XONTA TCN AAXTYAÌAÌCN ?)
ZYM4CNA ME TO E‚FO TOY H Ì‚EM HTAN TO H‚CTO ZHMEÌO OHOY OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ
ANOÌ‹AN MÌA HYAH H‚OZ TON ΚOZMO MAZ...
Κ‚ATHZTE TO AYTO „„„
FÌATÌ H Ì‚EM B‚ÌZΚETAÌ ZTH YEMENH „„„...
ΚAÌ O AANTEN EÌNAÌ AHO EΚEÌ ..... „„„
ZYM4CNA ME A‚ΚETOYZ H AE‹H Ì‚EM..H‚OE‚XETAÌ AHO TON O‚YAÌΚO H‚CTO
TEΚTONA...TON XÌ‚AM (η ιστορια του λιγο πολυ γνωστη)
ZTÌZ A‚XAÌEZ OHBEZ ANAΚAAY4OHΚAN TA ANAFAY4A THZ HOYNTƒTA OHOÌA
HE‚ÌF‚A4OYN TO TA‹ÌAÌ THZ BAZÌAÌZZAZ XATZE…OYT ZTHN OEÌA FHƒ
META‹Y THZ ZYNOAEÌAZ ANA4E‚ONTAÌ KAÌ OÌ A‚XHFOÌ THZ Ì‚EM
ΚATA HOAAOYZ AYTH H BAZÌAÌZZA XATZE…OYT HOY EHÌZΚEHTETAÌ THN OEÌA (ME THN
ENNOÌA ÌZCZ THZ HAT‚ÌΚHZ) FH AEN EÌNAÌ AAAH HA‚A H O‚YAÌΚH BAZÌAÌZZA TOY ZABA ή
ZAMHA η OHOÌA EHÌZΚEHTETAÌ TON ZOAOMCNTAƒAYTON HOY EMHAOYTÌZE TO
NEΚ‚ONOMÌΚON ME TÌZ FNCZEÌZ TOY OÌ ZABAÌOÌ OEC‚OYNTAÌ HANA‚XAÌOZ A‚ABÌΚOZ
AAOZƒBEBAÌA AYTO TO A‚ABÌΚOZ EÌNAÌ HOAY AΚAOO‚ÌZTOƒAAAA ZÌFOY‚A YHH‚XAN ΚAÌ
ΚATA THN 4 η π.χ. XÌAÌETÌA
H O‚HZΚEÌA TOYZ ONOMA•ETAÌ ZABAÌZMOZ ΚAÌ HTAN MÌA ÌAÌOTYHH "ZETÌANH"
AZT‚OAAT‚EÌA ME ‚Ì•EZ AHO THN HE‚ZÌA ΚATA TOYZ ÌAÌOYZ ÌA‚YTHZ THZ O‚HZΚEÌAZ
TOYZ HTAN O ZABH (ZHMAÌNEÌ AZTE‚Ì ZTA A‚ABÌΚA) , YÌOZ TOY ZHO
(O T‚ÌTOZ YÌOZ TOY AAAM ΚAÌ THZ EYAZƒHOY AEN EÌNAÌ AAAOZ AHO TON EAAHNÌΚO
TY4CNA)
ENA MAΚ‚ÌNO HA‚AΚAAAÌ TOYZ EHH‚EAZE THN AÌ‚EZH TCN ÌCANNÌTCN-ZABAÌTCNƒOÌ
OHOÌOÌ EÌXAN ZXEZH ME TOYZ NAÌTEZ TO A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ OTÌ H ÌAÌA H BAZÌAÌZZA TOY
ZABA HE‚ÌF‚A4ETAÌ AHO HOAAOYZ MYOOYZ CZ AAÌMONAZƒή AΚOMA ΚAÌ TAYTÌ•ETAÌ ΚAÌ
ME AYTH THN MYOÌΚH AAÌMONÌZZA THN AÌAÌO (THN H‚CTH ZY•YFO TOY AAAMƒH‚ÌN THN
EYAƒΚAT” ANAAOFÌA ÌZCZ TCN 2 ZY•YFCN TOY AOAMANTOZƒTHZ NE4EAHZ ΚAÌ THZ
A‚AΚAÌNAZ-ÌNOYZ)
AΚOMA HÌO HE‚ÌE‚FOƒ.EÌNAÌ OTÌ ZE ΚAHOÌA MEZAÌCNÌΚA FAYHTA H BAZÌAÌZZA TOY ZABA
AHEÌΚONÌ•ETAÌ ME BAT‚AXOEÌAEÌZ NHΚTÌΚEZ MEMB‚ANEZ ZTA AAXTYAA TCN HOAÌCNƒZAN
TOYZ ABYZZAÌOYZ TOY AABΚ‚A4T (AΚOAOYOOÌ TCN MEFAACN HAAAÌCNƒHOY •OYN ZTÌZ
ABYZZOYZ TCN OAAAZZCN) ή TOYZ AÌΚOYZ MAZ TEAXÌNEZ „„„
OYMAZTE THN ZXEZH TOY MEAEΚƒME TON "AÌΚO" MAZ MEAÌΚE‚TH ???
O MEAÌΚE‚THZ AEN ‚ÌXNETAÌ FÌA B‚AZÌMO ?ƒ
ΚAÌ ΚATOHÌN H MANA TOY ÌNC AEN HE4TEÌ MA•Ì TOY ZTHN OAAAZZAƒFÌA NA
METAMO‚4COOYN AYTH ZTHN AEYΚOOEA ΚAÌ AYTOZ ZTON OAAAZZÌO AAÌMONA
HAAAÌMONA ?ƒ
OYMAZTE ?
O MEAÌΚE‚THZ A‚FOTE‚A AAT‚EYTHΚE ZTA MYZTH‚ÌCAH ÌZOMÌA „„„
O E‚EYNHTHZ F. MHAAANOZ EÌXE EHÌZHMANEÌ ΚAHOTE HOAAY ZCZTA THN YHOFEÌA ZXEZH
TCN ÌZOMÌCN ΚAÌ THZ MYZTH‚ÌCAOYZ HOAHZ TCN MYOÌZTO‚HMATCN TOY AABΚ‚A4TƒTOY
O‚YAÌΚOY ÌNZMOYO „„„
(TA ZYMHE‚AZMATA AÌΚA ZAZ)
ΚAÌ BEBAÌA THN YHOFEÌA ZXEZH...THZ AÌΚÌAZ MAZ TÌTANOMAXÌAZ-FÌFANTOMAXÌAZ ME THN
AABΚ‚A4TÌΚH EΚAOXH THZ AÌAMAXHZ HAAAÌCN ΚAÌ H‚EZBYTE‚CN OECN ΚAÌ BEBAÌA TO
ΚHTOZ...HOY EZTEÌAE O HOZEÌACNAZ...NA ΚATAZHA‚A‹EÌ THN ANA‚OMEAA...ÌZCZ NA EXEÌ
ZXEZH ME TOYZ AEFOMENOYZ ABYZZAÌOYZ ΚAOCZ ΚAÌ TOYZ OEOYZ TOYZ...
EΚTOZ AYTOY ENTYHCZH H‚OΚAAEÌ H ANA4O‚A...FÌA TA MAAAÌA‚A HOAÌA THZ BAZÌAÌZZAZ
‹E‚CNTAZ OTÌ ZABA ZHMAÌNEÌ AZTE‚Ì - 4CTEÌNOZ...AEN AHOΚAEÌETAÌ H BAZÌAÌZZA NA EXEÌ
ZXEZH...ME THN ZOYMH-NÌFΚOY‚AO THZ MYOOAOFÌAZ ΚOOYAOY ZTHN EAAHNÌΚH
HA‚AAOZH...EÌNAÌ FNCZTH CZ MAY‚H AÌFA ME TA XÌAÌA NEOFNA....YHA‚XEÌ MAAÌZTA ΚAÌ
ZXETÌΚOZ HÌNAΚAZ ME TON AHZTA‚XO NTABEAH (NAÌ, NAÌ ΚAAA AΚOYZATE) ZTO 4ONTO ΚAÌ
THN AÌFA ZTA HOAÌA TOY TC‚A H AÌFA EXEÌ ZXEZH ME THN AMAAOEIA...EXEI ME TON
HANA...EXEI ME TOYZ ZATYPO-ZEIAHNOYZ (AZ MHN EEXNAME KAI TOYZ ZYNTPOOOYZ TOY
NTABEAH...TON KAKAPAHH KAI TON KANTΖAPO...ONOMATA HOY HAPAHEMHOYN ZE
YHOXOONIOYZ....)....ME TON ΚOOYAOY...ΚAÌ AAAOYZ TOZOYZ „„„
AAAA ΚAÌ ME TO EN AEA4OÌZ EÌ... AAAA ΚAÌ ME TA 15 ΚOMMATÌA ZTA OHOÌA AÌAMEAÌZANE OÌ
TÌTANEZ TON •AF‚EA...AAAA AYTO EÌNAÌ MÌA AAAH ÌZTO‚ÌA EHÌZHZ ENAZ AHO TOYZ
AAEA4OYZ THZ BAZÌAÌZZAZ ΚAAEÌTAÌ XA•A‚MCO...ONOMA HA‚OMOÌO ME TON A•AOCO THZ
MYOOAOFÌAZ ΚOOYAOY (O A•AOCO...O OHOÌOZ EÌNAÌ ΚONTA ME TON OCO) O A•AOCO
OEC‚EÌTAÌ TO XAOZ TOY AABΚ‚A4T...AAAA ΚAÌ TO MEFAAO MAFÌΚO MEZO- HEMHTOYZÌA
A•CO TCN AAXHMÌZTCN HANTCZ TO HÌO A‹ÌOHE‚ÌE‚FO AHO OAA EÌNAÌ OTÌ...TO ÌAÌO TO
ΚO‚ANÌ (ΚE4. 89) ΚANEÌ AOFO FÌA THN Ì‚EM TCN ΚÌONCN, HA‚OMOÌA THZ OHOÌAZ AEN EXEÌ
AEÌ ETOYTH H FH (AAHOEÌA HA‚OMOÌA TÌ ?
...HOAH ή HYAH ?
HAAÌ TO ÌAÌO TO ΚO‚ANÌ...ENTEACZ ANE‹HFHTA...ONOMA•EÌ TON ΚHHO THZ EAEM...KHHO
THZ IPEM !!!
HOÌOÌ OMCZ EXTÌZAN AYTH THN HOAH... ΚAÌ FÌATÌ ???
ΚATAZΚEYAZTEZ THZ HOAHZ AYTHZ...OHOY ZYM4CNA ME TON AABΚ‚A4T...OÌ MEFAAOÌ
HAAAÌOÌ ANOÌ‹AN THN H‚CTH ΚAÌ MEFAAYTE‚H HYAH...ΚAÌ O T‚EAAOZ A‚ABAZ EF‚A…E TO
NEΚ‚ONOMÌΚON ...HTAN OÌ ANTÌTEZ ή AAÌTEZ , AHOFONOÌ TOY MYOÌΚOY ANT (A‚ABAZ
FENA‚XHZ) BEBAÌA AYTO TO H‚OOEMA ANT...AEN MHO‚EÌ HA‚A NA MHN HA‚AHEM…EÌ
ZYNEÌ‚MÌΚA ZTHN EAEM, ZTON AAAM, ZTON ANTCNAÌ AAAA ΚAÌ ZTON AACNÌ OÌ ANTÌTEZ
HE‚ÌF‚A4ONTAÌ CZ FÌFANTEZ ME YHE‚4YZÌΚH AYNAMH...OÌ OHOÌOÌ AAT‚EYAN OEOYZ ZE
Y…HAOYZ TOHOYZ... TO ΚO‚ANÌ ZTO ΚE4AAAÌO 26 ANA4E‚EÌ OTÌ O AZ-ZANTANT ( O YÌOZ
TOZ ANT), H‚OZTA‹E THN ΚATAZΚEYH ENOZ EHÌFEÌOY HA‚AAEÌZOY ZTHN E‚HMO TOY
ANTEN...AAAA OTAN HHFAN NA ΚATOÌΚHZOYN EΚEÌ AYTOZ ΚAÌ OÌ ANO‚CHOÌ TOY EHEZAN
NEΚ‚OÌ AHO ENA OO‚YBO HOY HAOE AHO TON OY‚ANO...ΚAÌ ETZÌ O HA‚AAEÌZOZ
E‹A4ANÌZTHΚE „„„„ AEFETAÌ OTÌ O A4ANÌZMOZ TCN AAÌTCN ZYNEBHΚE HE‚Ì TO 800
π.χ....AOFC ΚOZMÌΚCN ANATA‚AXCN „„„ E AEN MHO‚EÌ TO MYAAO ZAZ NA MHN HHFAÌNEÌ
ZTON HAM4AÌNCNTA A‚ΚTOY‚O TOY BOCTH TOY 4EB‚OYA‚ÌOY TOY 800 π.χ.....ZYM4CNA
ME TÌZ ANA4O‚EZ TOY HZÌOAOY ZTO E‚FA ΚAÌ HME‚AÌ
(H ANA4O‚A ZTHN X‚ONOAOFÌA 800 π.χ. EÌΚA•ETAÌ. OEC‚HTÌΚA O HZÌOAOZ E•HZE EΚEÌNH
THN HE‚ÌOAO...ΚAÌ YHOTÌOETAÌ OTÌ OÌ AZT‚ONOMÌΚEZ AAAAFEZ HOY HE‚ÌF‚A4EÌ
ANA4E‚ONTAÌ ZTHN EHOXH TOY) FÌA OZOYZ AEN ΚATEXOYN TO OEMA - HOY H‚CTOZ O
ÌCANNHZ 4OY‚AΚHZ EÌXE EHÌZHMANEÌ -, O A‚ΚTOY‚OZ FÌNETAÌ HAM4AÌNCN ZTÌZ A‚XEZ
ZEHTEMB‚ÌOY...OMCZ ZTHN HE‚ÌF‚A4H TOY HZÌOAOY...OHOY FÌNETAÌ T‚OHH MEZOY‚ANEÌ
ZTA TEAH TOY 4EB‚OYA‚ÌOY ...AHAAAH 6 MHNEZ A‚FOTE‚A (ΚATÌ ZAN T‚OHH 90 MOÌ‚CN...)
EHEÌAH OMCZ ΚAÌ TO 800 π.χ. THZ ΚATAZT‚O4HZ THZ Ì‚EM EAEFXETAÌ...MHO‚EÌ ÌZCZ ΚAÌ TA
AYO FEFONOTA NA ANA4E‚ONTAÌ ZTHN ÌAÌA ΚOZMÌΚH ANATA‚AXH ΚAHOY META‹Y 3.000 ΚAÌ
2.000 π.χ. ZYM4CNA ME H‚OZCHÌΚOYZ MOY YHOAOFÌZMOYZ
MHHOZ APAFE OI ANTITEZ...HTAN APXIKA AIAZOOENTEZ q AHOFONOI AIAZOOENTON THZ
XAMENHZ ATAANTIAAZ ???
AHAAAH AHOFONOI TOY AAEAOOY TOY HPOMHOEA, ATAA ?
TOY FNCZTOY H‚OMHOEA HOY E4TÌA‹E XCMOHAAZTOYZ ZTA H‚OTYHA TOY OEOY THZ
HA...HA‚AΚOYCNTAZ TÌZ BOYAEZ TOY AÌA, ΚATAAHFCNTAZ ΚA‚4CMENOZ ZTON ÌNAÌΚO
ΚAYΚAZO...AΚ‚ÌBCZ ZTO ZHMEÌO HOY EÌΚA•ETAÌ OTÌ Κ‚YBETAÌ O OZAMA MHÌN
AANTEN „„„...ΚAÌ ZTHN XC‚A ZTHN OHOÌA O Ì‚AANAOZ-ΚEATHZ MHOYZ A‚XÌZE TON AEΚAETH
HOAEMO THZ AME‚ÌΚHZ (?) ENANTÌON ENOZ AO‚ATOY EXO‚OY (ΚAOOAOY TYXAÌA H
ZYMHTCZH ME THN AEΚAETH AÌA‚ΚEÌA THZ TÌTANOMAXÌAZ...AAAA ΚAÌ TÌZ HOAÌO‚ΚÌAZ THZ
T‚OÌAZ)
AETE FÌA AYTO NA YHH‚XAN TOZO ΚAAEZ ZXEZEÌZ META‹Y ZABAÌCN ΚAÌ EB‚AÌCN
ZOACMONTA ?
....AOFC ZTENHZ BÌOFONÌΚHZ ΚAÌ BÌOAOFÌΚHZ ZYFFENEÌAZ ?
...AAACZTE ADLANTÌS=ATLANTÌS...
...ΚAEÌNCNTAZ H‚OZ TO HA‚ON THN ANA4O‚A ZTHN Ì‚EM ZAZ ANA4E‚C TÌ FÌNETAÌ ZHME‚A
ZTHN HE‚ÌOXH ZHME‚A H HA‚AAEÌZÌA Ì‚EM EÌNAÌ MÌA MAFÌΚH HOAH H OHOÌA EM4ANÌ•ETAÌ
MONO ZTA MATÌA ΚAHOÌCN MYHMENCN...ΚAHOY ZTÌZ E‚HMOYZ THZ ‚OYMH' AA-XAAÌ H‚OZ
TO ME‚OZ TOY ZHME‚ÌNOY ANTEN (HOY BEBAÌA..AÌATH‚HZE TO H‚OOEMA ANT) AAAA
OI ANAZKAOEZ...OZO KAI H EEEPEYNHZH HPOZ TO EZOTEPIKO THZ XOPAZ...EINAI KATI ZAN
AHAFOPEYMENOZ KAPHOZ !!!
ZYNEXÌ•CNTAZ THN HO‚EYZH MAZƒEÌZ TA BAOH THZ ABYZZOY AOÌHON OA HOEAA NA
ANA4E‚C, ΚAHOÌA EHÌH‚OZOETA ZTOÌXEÌA FÌA THN MYZTH‚ÌCAH Ì‚EMƒTHN
XA‚AΚTH‚Ì•OMENH ΚAÌ CZ AEYΚH HOAH O AABΚ‚A4T HE‚ÌF‚A4EÌ THN ANCNYMH HOAH
OHOY O T‚EAAOZ A‚ABAZ EMHNEYZTHΚE ONEÌ‚ÌΚA TO NEΚ‚ONOMÌΚON CZ ΚENT‚O
AAT‚EÌAZ TCN MEFAACN HAAAÌCN HE‚ÌF‚A4EÌ AE TOYZ MEFAAOY HAAAÌOYZ CZ MÌA
H‚OANO‚CHÌNH E‚HETÌΚH ‚ATZA. HE‚ÌF‚A4EÌ AE ΚAÌ ANO‚CHOOYZÌEZ (TYHOY AYΚACNA
ZTH AYΚOZOY‚Aƒ) HANTCZ TO H‚OOEMA ONTƒÌZCZ EXEÌ ZXEZH ME TO ONƒCNƒANTƒ
XANTƒXANTÌTƒΚAÌ BEBAÌA ME TO AZT‚ÌΚO 4CZ TCN ΚAMHAAAÌZTCN ƒAZ MHN ‹EXNAME
ΚAÌ TO OMƒCMƒ.TCN ÌNAOYÌZTCN HANTCZ ANT ΚAÌ ZETƒMAAAON EΚ4‚A•OYN THN ÌAÌA
ONTOTHTAƒή THN ÌAÌA HOÌOTHTA AYNAMHZ
ANAΚE4AAAÌCNONTAZ AOÌHONƒH MYOÌΚH Ì‚EM HYAH TCN MEFAACN HAAAÌCN, ΚATC AHO
THN E‚HMO TOY ZETƒEÌNAÌ TO MYZTÌΚO ΚENT‚O THZ AAT‚EÌAZ TOY ΚOOYAOYƒΚAÌ
ME‚OZ YHAFO‚EYZHZ TOY NEΚ‚ONOMÌΚON ZTON T‚EAAO A‚ABA
ΚAÌ BEBAÌA H MHT‚OHOAH THZ MYZTH‚ÌCAOYZ "ABYZZAÌAZ" BAZÌAÌZZAZ THZ ZABAƒH
OHOÌA ANEHTY‹E ZTENEZ ZXEZEÌZ ME TOYZ EB‚AÌOYZ TOY ZOAOMCNTAƒ
H BAZZÌAÌZA TCN ZABAÌCN HOY BEBAÌA H‚OE‚XONTAÌ AHO MÌA MYZTY‚ÌCAH FÌFANTÌA 4YAH
HOY AAT‚E…E TON ZETƒΚAÌ EÌΚA•ETAÌ OTÌ EXEÌ ΚATAFCFH AHO TOYZ MYZTH‚ÌCAEÌZ
YΚZCZ ƒA ΚAÌ NA MHN ‹EXNAME OTÌ H YEMENH B‚ÌZΚETAÌ AHENANTÌ AHO THN
ABYZZHNÌA... ΚAOCZ ΚAÌ OTÌ...HTAN TO H‚CTO ME‚OZ HOY OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ
ANOÌ‹ANE...HYAH „„„
OACZ TYXAÌCZ AΚOYZA ZHME‚A MÌA EÌAHZH ZTO ‚AAÌO4CNO HOY BEBAÌA HE‚AZE ZTO
NTOYΚOY ZTOYZ XEÌME‚ÌNOYZ OAYMHÌAΚOYZ AFCNEZ TOY ZOAT AEÌΚƒOÌ MYZTÌΚEZ
YHH‚EZÌEZ ΚAÌ H AZ4AAEÌA …AXNOYN FÌA ΚAHOÌON ή ΚAHOÌOYZ YHOHTOYZ - FÌA HÌOANH
T‚OMOΚ‚ATÌΚH ENE‚FEÌA - AHO THN YEMENHƒ
ΚAHOÌOÌ EHEZHMANAN TÌZ ANAAOFÌEZ TOY ANT-XANTÌO-XANTÌT ME TON TOHÌΚO OEO
XANTANTƒ.ΚAÌ ΚAHOÌOÌ AAAOÌ HOÌO MYHMENOÌ THN ZXEZH TOY TEAEYTAÌOY ME TON
AABΚ‚A4TÌΚO XAZTOY‚ƒ„„„„ O XAZTOY‚ TOY AABΚ‚A4T EÌNAÌ O AEFOMENOZ
AΚATANOMAZTOZ MEFAAOZ HAAAÌOZ AHO TÌZ YAAEZƒ.(ZHMEÌCTEONƒOÌ YAAEZ EÌNAÌ OÌ
T‚O4OÌ TOY AÌONYZOYƒ) AHO HOAAOYZ ZYZXETÌ•ETAÌ ME TO AEFOMENO "ΚÌT‚ÌNO
ZHMAAÌ"ƒή ΚAÌ TON "BAZÌAÌA ME TA ΚÌT‚ÌNA"ƒENTEACZ HAH‚O4O‚ÌAΚA ZAN BAZÌAÌAZ ME
TA ΚÌT‚ÌNA ANA4E‚ETAÌ O AYTOΚ‚ATO‚AZ THZ ΚÌNAZ („„„) XOYANFΚ AAOƒO HFETHZ TOY
ΚENT‚OY ZYM4CNA ME TOYZ ΚÌNE•OYZ (H ΚÌNE•OÌ TAYTÌ•AN THN H‚OANA4E‚OMENH
ENNOÌA ME TOƒXAOZ) OHCZ H‚OANE4E‚A T‚OHO TÌNAƒTO XAOZ EÌNAÌ O A•AOCO TOY
AABΚ‚A4TƒO OHOÌOZ ZXETÌ•ETAÌ ME TON AΚATANOMAZTO XAZTOY‚ TC‚A H ‚Ì•A TOY
XAZTOY‚ƒZE ANAFEÌ ZE AMET‚HTOYZ ZYZXETÌZMOYZ OHCZ AZOY‚ (AZOY‚AZ ENANTÌON
OECN ZTHN MHAFΚABANT FΚÌTA) - AOTA‚ - ÌZΚOY‚ - AZTA‚CO - AZTO‚EO - AZTA‚T - ÌZTA‚ H
AZTA‚THƒ.HOY HOAAOÌ TAYTÌ•OYN ME THN A4‚OAÌTHƒHAÌ‚NCNTAZ ΚAÌ ΚAHOÌA ZTOÌXEÌA
AHO THN EΚATHƒAAAA ΚAÌ AHO THN A‚TEMH ƒOMCZ AZTA‚THƒAEFETAÌ AAAÌCZ H
FΚEMAƒTO A ŠAZT‚O TOY BO‚EÌOY ZTE4ANOYƒ.TO OHOÌO ΚOZMEÌ TO E‹C4YAAO TOY
OMCNYMOY BÌBAÌOY TOY AFAHHTOY AÌANTÌNHƒ(ENTEACZ HAH‚O4O‚ÌAΚA H FΚEMA
ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ ΚOZMHMA, AAAA ΚAÌ FNCZÌZ) ZYMBOAÌΚOƒO XAZTOY‚ OEC‚EÌTAÌ AE‚AZƒ
AAAA OXÌ ΚOHANÌZTOZ ƒ.MAAAON H‚EHEÌ NA …A‹OYME HE‚ÌZZOTE‚A ZTON YA‚OXOO...
ΚAEÌNCNTAZƒO XAZTOY‚ ΚATOÌΚEÌ 4YAAΚÌZMENOZ ΚAHOY ΚONTA ZTON AANTEMHA‚AN
(ZTÌZ YAAEZ) AΚOAOYOOÌ ΚAÌ YHH‚ETEZ TOY XAZTOY‚, EÌNAÌ H AÌAZT‚ÌΚH 4YAH TCN
MHÌAΚXCN „„„ƒ.μηπως σας 0υμiçει Bάκχους ?ƒ
O XAZTOY‚ EXEÌ FÌA ZYNT‚O4O TOY THN ZOYMH-NÌFΚOY‚AO THN AÌFA ME TA XÌAÌA NEOFNA
HOY H‚OΚYHTOYN AHO TO ZMÌ‹ÌMO TOYZƒ ZHMEÌCTEONƒO XAZTOY‚ ΚAÌ O ΚOOYAOYƒ
EÌNAÌ ETE‚OOAAH AAEA4ÌA ΚAÌ EÌNAÌ ZE AÌAMAXH „„„
AAAA ΚAÌ MÌA EHANA4E‚AME THN ZOYMH-NÌFΚOY‚AOƒAZ ACZC ΚAÌ ME‚ÌΚA EHÌH‚OZOETA
ZTOÌXEÌA OEC‚EÌTAÌ OEA THZ FONÌMOTHTAZƒ OTAN EM4ANÌ•ETAÌ, HA‚OYZÌA•ETAÌ CZ
ZYNNE4O („„„) AHO TO OHOÌO ‹ANA-AHO‚‚O4OYNTAÌ HAOΚAMÌA ΚAÌ HOAÌA ME OHAEZ (ƒ
AHOZYMBOAÌZTE HA‚AΚAAC• „„„) E‚XOMENH ZTH FH EXTÌZE THN HOAH THZƒHOY AAAOY ?
ƒZE MÌA ZHHAÌA ZTHN NOTÌA A‚ABÌA OHOY HE‚ÌMENEÌ THN EAEYZH („„„) TOY ZY•YFOY THZ
XAZTOY‚
ΚATA TON AABΚ‚A4TƒEXEÌ AAT‚EYTEÌ ΚAÌ AHO TOYZ EAAHNEZ, AAAA ΚAÌ AHO TOYZ
YHE‚BO‚EÌOYZƒ.OHCZ ΚAÌ TOYZ Κ‚HTEZ, TOYZ AÌFYHTÌOYZ ΚAÌ TOYZ A‚YÌAEZ IZXYPA
KENTPA AYNAMHZ THZ AATPEIAZ THZ ANAOEPONTAI.H ZIKEAIA (!!!) KAI H EOEZZOZ (!!!.
HEPZEA ETOIMAZOY) AETE H APTEMIZ THZ EOEZZOY.NA EXEI ZXEZH ???.. !!!.ME OAIFH
AHO EKATH ?.KAI OAIFH AHO MHTEPA FH ?.
AAHOEÌA AETE O T‚AFOZ THZ MENAHZ, O HANAZ ΚAÌ O A•A•HA (FNCZTOZ ΚAÌ MH
E‹AÌ‚ETEOZƒAFFEAOZ) ΚAÌ OI ZKOTEINEZ TOYZ O+EIZ NA TAYTIΖONTAI ???
AEN ZXOAÌA•C TON MHA4OMET TCN NAÌTCN ΚAÌ TON X‚ÌZTÌANÌΚO ZATANAƒ.FÌATÌ EÌNAÌ
HAZÌ4ANHZ H ZYZXETÌZH A‹ÌOMNHMONEYTO EÌNAÌ OTÌ H (ΚATA ME‚ÌΚOYZ EÌNAÌ
A‚ZENÌΚOOYAHΚOZ) ZOYMH-NÌFΚOY‚AO EHÌΚAAEÌTAÌ HANTA AHO TOYZ HÌZTOYZ THZ ME
THN Κ‚AYFH ÌA „„„ ÌA „„„
ZAZ OYMIΖEI KATI ?..MHHOZ TO IAO (HOY AHOTEAEI KAI IEPATEIO ?.TO AEFOMENO A).
MHHOZ TO IEO ?.TO IAOOYEE ? TO IAOO ?..AAAA KAI TO EYOI.KAI TON BAKXO-FIAXBE ?
... !!!
.BPE TON NTABEAH ( O NTABEAHZ = 666).çόραyε και κuKοτóκι. Zíyοuρα yια τοuς
¿ιμnατ(qöες θα qταν nοKύ σεξu ¿ι¿ι¿ι !!!
B‚E THN/TON ZOYMHƒTON OEO/OEA TCN ZAMHAOƒAHAAAH TCN ZABBAÌCN THZ FNCZTHZ
BAZZÌAÌZAZƒ ασχετο αλλα...O BO‚EÌOZ ZTE4ANOZ T‚OHO TÌNA...EÌNAÌ O AZTE‚ÌZMOZ
ZYNT‚O4OZ TOY...BOCTH HOY EXEÌ BEBAÌA FÌA HÌO 4CTEÌNO AZT‚O TOY TON A‚ΚTOY‚O
(ΚOYÌ•-HOÌOZ EÌNAÌ O AANZEAOTOZ ?
...ΚAÌ HOÌOZ O HA‚ZÌ4AA ?
TEAÌΚA AETE AYTH/OZ H/O ZOYMHƒNA EÌNAÌ O ΚOZMÌΚOZ ΚATE‚FA‚HZ HANƒ.?ƒ
ΚAÌ AYTA TA XÌAÌA NEOFNA TÌHOTA AZT‚A ΚAÌ HAANHTEZ ?
ή MHHCZ TÌHOTA...XAAΚÌNOÌ FÌFANTEZ ?
E ?
ΚAÌ HOÌA H ZXEZH TOY ME THN 4AOFA ENTOZ THZ FHZƒTON TAY‚O ΚAÌ THN HYAH TOY
BO‚EÌOY ANEMOY ?
MHHCZ AAHOEÌA TO ONOMA ZHMAÌNẼAAMHE‚H ΚO‚Y4H ?
MHHCZ Y…HAH ΚO‚Y4H ?
AHO TOYZ HAHY‚OYZ THZ EAE4ANTÌNHZ MAOAÌNOYME OTÌ O FÌAXBE AAT‚EYOTANE ZE
Y…HAO TOHOƒΚAÌ OTÌ O ZYNT‚O4OZ TOY HTAN H ANAT ή AAAÌCZ AZE‚AXƒHOY AEN EÌNAÌ
TÌHOTA AAAO HA‚A AEΚTÌΚEZ HA‚AAAAFEZ THZ ÌZTA‚-AZTA‚THZ-A4‚OAÌTHZ κ.λ.π. ƒZAZ
EΚANA XAAÌA E ?
ZYNEXÌ•C AΚAOEΚTOZ ƒA4OY YHENOYMÌ•C OTÌ YO-YAHOO ΚAÌ AOÌHA AÌAAÌΚTYAΚA ZA4CZ
ΚAÌ EXOYN ZXEZHƒME THN Κ‚AYFH ÌAC-œAH-œAHUƒAAACZTE AN ANAAYZETE TO EB‚AÌΚO
ONOMA HAÌAZ (AYTOZ HOY TA EΚΚAHZAΚÌA TOY B‚ÌZΚONTAÌ HANTA MA HANTA ZE Y…HAEZ
BOYNOΚO‚4EZƒTYHOY TAYFETOY-OAYMHOY-AOC) OA AEÌTE OTÌ ΚY‚ÌOAEΚTÌΚA
ZHMAÌNẼOEOZ œAHU „„„
FÌA OZOYZ AFNOOYN O HAÌAZƒMONOMAXEÌ ME THN ÌE•ABEA THN A‚XÌE‚EÌA THZ AZE‚AXƒ
EHÌZHZ ZTON HAÌA ANATÌOETAÌ AHO TON OEO NA ZTE…EÌ BAZÌAEÌZ ΚAÌ NA O‚ÌZEÌ
H‚O4HTEZ ΚAÌ BEBAÌA AYTOZ O‚Ì•EÌ TON A•AHA, TON FEXOY ΚAÌ TON EAÌZA ÌA„„„ A•AOCO,
ÌA„„„ ZOYMH-NÌFΚOY‚AOƒOHCZ OA 4CNA•AN (4CNA•OYN) ZHME‚A OÌ HÌZTOÌ TCN MEFAACN
HAAAÌCNƒ(AFAHHTE EY‚ÌCHA ΚANENA ZXOAÌO ???)
YHENOYMÌ•C OYMHOEÌTE TÌZ ΚOZMÌΚEZ ANAZTATCZEÌZ HOY BYOÌZAN THN Ì‚EMƒTON
HAM4AÌNCNTA BOCTH-A‚ΚTOY‚OƒTON ΚÌNE•O AYTOΚ‚ATO‚A FÌA ή ΚAÌ TAOƒΚAÌ BEBAÌA
TON FÌAXOY ή ÌAC ή BAΚXO ή FÌAXBE „„„
ANAΚE4AAAÌCNONTAZƒ.O AΚATANOMAZTOZ XAZTOY‚ƒ.EÌNAÌ O ANTANT-XANTANT THZ
MYOÌΚHZ Ì‚EM THZ YEMENHZƒΚAÌ H ZOYMHƒH ZY•YFOZ TOY „„„
EÌHATE TÌHOTA ?ƒ.AAHOEÌA A‚XÌ•C ΚAÌ ANA‚CTÌEMAÌ TÌ ZXEZH MHO‚OYN NA EXOYN OÌ
AMAAHΚÌTEZ ME TOYZ ΚENNAÌOYZ
ZYNAÌA•CNTAZ MAAÌZTA THN HAH‚O4O‚ÌA TOY AÌOAC‚OY FÌA TO MYZTÌΚO ONOMA TOY
OEOY HOY HH‚E O MCYZHZ AHO TON ÌAÌO TON OEOƒTO HA•A A‚XÌ•EÌ ΚAÌ ZXHMATÌ•ETAÌ
ƒHOÌO HTAN TO ONOMA ?ƒ.MA ÌAC BEBAÌA „„„
OZO FÌA TOYZ ΚENAÌOYZ O Ì4 ANA4E‚EÌ HOAAA ZTHN H‚CTH ZYFΚ‚OYZH...
‹E‚ETE AYTOYZ HOY EÌXAN A‚XÌE‚EA TON ÌCOC‚ƒTON HEOE‚O TOY MCYZHƒAYTON HOY
TON MYHZE ZTHN AAT‚EÌA TOY FÌONT-XE-BAOY-XEƒAYTON HOY ANHΚE ZTHN MÌΚ‚H
"H‚OAOTÌΚH" ΚAZTA TCN EΚ TOY AÌFAÌOY XC‚OY H‚OE‚XOMENCN ΚENNAÌCN OÌ OHOÌOÌ
ENCOHΚAN ME TOYZ HE‚ATEZ-ÌZ‚AHAÌTEZ-EB‚AÌOYZ TOY MCYZH MYCNTAZ TOYZ ZTHN
AAT‚EÌA THZƒΚAÌFOMENHZ BATOYƒTCN 72ƒή TCN MEFAACN HAAAÌCN AMA OEAETE
OOACZATE ?ƒ
ή MOAÌZ A‚XÌ•EÌ ΚAÌ ‹EΚAOA‚Ì•EÌ TO TOHÌO ?
ƒΚAÌ HOY NA 4TAZOYME ΚAÌ ZTON 4YAAΚA THZ HYAHZƒAYTON HOY EMHOAÌ•EÌ THN
EHÌZT‚O4H TCN MEFAACN HAAAÌCN ή TÌTANCN ή FÌFANTCN TOY TY4CNA ή 72 ήƒ.OHCZ
OEAETE HEZTE TOYZ (FÌA OZOYZ TO YHO…ÌAZTHΚANEƒNAÌ EÌNAÌ O OZAMAƒΚOÌNCZ 999)
Aηλαδή οι ''προδότες'' εκ του Aιγαiου εiναι ο έκπτωτος άγγελος•
O Eωσφoρος• HŠο Eωσφόρος εiναι αυτός που κοιμάται στα τάρταρα
και ο Oσάμα ο φύλακας•
ANOÌFCNTAZ ΚANEÌZ MÌA EFΚYΚAOHAÌAEÌA, EYΚOAA OA AÌAHÌZTCZEÌ THN ANA4O‚A FÌA
EHOÌΚHZH THZ HE‚ÌOXHZ AHO MÌNAÌOYZ HE‚Ì TO 1.200 π.χ.. TO BAZÌAEÌO TOYZ
AÌATH‚HOHΚE ECZ TO 650 π.χ.. TO BAZÌAEÌO TCN ZABAÌCN ή ZABA Κ‚ATHZE AHO TO TEAOZ
TOY BAZÌAEÌOY TCN MÌNAÌCN ECZ TO 115 μ.χ.
ZTON 6ο μ.χ. AÌCNA H YEMENH ΚATAΚTHOHΚE AHO TOYZ AÌOÌOHÌEZ FÌA NA HEZEÌ TEAÌΚA ZTA
XE‚ÌA THZ HE‚ZÌAZ ΚAÌ TCN ZAZZANÌACN HE‚AZE ΚAÌ AHO THN OOCMANÌΚH
AYTOΚ‚ATO‚ÌAƒΚAÌ BEBAÌA ΚAHOY ZTON 18ο AÌCNA H AFFAOÌ AHOZHAZANE THN HOAH-
AÌMANÌ ANTEN H YEMENH AHEΚTHZE YZTE‚A AHO E‹EFE‚ZEÌZ ANE‹A‚THZÌA ZTÌZ A‚XEZ
TOY EÌΚOZTOY AÌCNAƒHA‚A TÌZ AYZZAAEEZ H‚OZHAOEÌEZ THZ AFFAÌAZ (FÌATÌ A‚AFE ?) NA
THN YHOTA‹EÌ ZTHN Z4AÌ‚A EHÌ‚‚OHZ THZ AEFETAÌ OTÌ HE‚ÌEXEÌ OAA TA MYZTÌΚA TOY
ZOACMONTAƒΚAÌ OAEZ TÌZ Z4‚AFÌAEZ ΚY‚ÌA‚XÌAZ EHÌ AÌA4O‚CN ONTOTHTCN ΚAÌ ONTCN
ENTOZ, EΚTOZ ΚAÌ YHO THZ XOONOZ. H‚CTOZ AYTOZ O T‚EAAOZ A‚ABAZ, ANA4E‚EÌ TON
MEFA ΚOOYAOYƒTHN MYOÌΚH XTAHOAOMO‚4H ONTOTHTA HOY ΚOÌMATAÌ ΚAÌ
ONEÌ‚EYETAÌ ZTHN MYOÌΚH BYOÌZMENH HOAH THZ A‚XAÌAZ MOY-AEMOY‚ÌAZ ‚ŠAYE ƒ
ΚAHOY ZTA BAOH TOY EÌ‚HNÌΚOY CΚEANOY. ZYM4CNA ME TO NEΚ‚ONOMÌΚON AAAA ΚAÌ
ME TON EHÌZHZ MYZTH‚ÌCAH ZYFF‚A4EA THZ ZYFX‚ONHZ 4ANTAZTÌΚHZ AOFOTEXNÌAZ
AABΚ‚A4T, O ΚOOYAOY AHOTEAEÌ MÌA ONTOTHTA ÌE‚EA-4YAAΚA TCN AEFOMENCN
MEFAACN HAAAÌCN OECN ZTHN FH OMCZ EMEÌNE O ΚOOYAOYƒΚAÌ ΚAHOÌOÌ AAAOÌ ME
ΚAHOÌO BAOMO EAEYOE‚ÌAZ... ME ZΚOHO THN AÌANOÌ‹H HYACN EHANA4O‚AZ TCN
MEFAACN HAAAÌCN EHÌ TOY HAANHTH. O ΚOOYAOY MHO‚EÌ NA ΚOÌMATAÌ ƒAAAA ZTEANEÌ
THAEHAOHTÌΚA ONEÌ‚A ZTOYZ ANO‚CHOYZƒCZTE NA EHÌZT‚E…OYN ZTHN AAT‚EÌA TCN
MEFAACN HAAAÌCN ZAZ OYMÌ•EÌ ΚATÌ ?ƒOHCZ AZ HOYME TO BÌBAÌO TCN T•ÌAN THZ
MHAABATZΚY ?
ƒή TOYZ T•AŒANT-FÌFANTEZƒ.ή ΚAÌ TOYZ JEDÌ TOœ STAR WARSƒFÌA AYTOYZ HOY OA HANE
HÌO MAΚ‚ÌA
OÌ YΚZCZ, FÌA AAAOYZ EXOYN HEAAZFÌΚH ‚Ì•AƒΚAÌ FÌA AAAOYZ ‚Ì•A AÌA4O‚ETÌΚHƒ
ZTHN ÌOYAAÌΚH HA‚AAOZH THZ ΚAMHAAAA OÌ AMAAHΚÌTEZ ΚAÌ TO ONOMA AMAAHΚ,
ZYZXETÌ•ONTAÌ ME TO 4ÌAÌ THZ EAEM TON ZAMAHA
O ZAMAHA HTAN ENAZ AHO TOYZ NEPHÌLÌ•-HEHTCΚOTEZ AFFEAOYZ, HOY •EYFA‚CZE ME
TÌZ ΚO‚EZ TCN ANO‚CHCNƒFÌA NA FENNHOOYN OÌ FÌFANTEZƒOÌ AMAAHΚÌTEZ AHAAAH
EÌNAÌ HEAAZFÌΚHZ ΚATAFCFHZ OÌ AMAAHΚÌTEZ ΚAÌ AN NAÌ HOÌA H AAT‚EÌA-O‚HZΚEÌA TOYZ
ZYM4CNA ME TO E‚FO TOY H Ì‚EM HTAN TO H‚CTO ZHMEÌO OHOY OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ
ANOÌ‹AN MÌA HYAH H‚OZ TON ΚOZMO MAZ...
HANTCZ TO HÌO A‹ÌOHE‚ÌE‚FO AHO OAA EÌNAÌ OTÌ...TO ÌAÌO TO ΚO‚ANÌ (ΚE4. 89) ΚANEÌ
AOFO FÌA THN Ì‚EM TCN ΚÌONCN, HA‚OMOÌA THZ OHOÌAZ AEN EXEÌ AEÌ ETOYTH H FH
(AAHOEÌA HA‚OMOÌA TÌ ?...HOAH ή HYAH
HAAÌ TO ÌAÌO TO ΚO‚ANÌ...ENTEACZ ANE‹HFHTA...ONOMA•EÌ TON ΚHHO THZ EAEM...ΚHHO
THZ Ì‚EM „„„

1)OA ZY•HTHZOYME ÌZTO‚ÌΚA H‚OZ4ATA FHÌNA
ή OA ZY•HTHZOYME AZT‚ÌΚA ΚOZMÌΚA ΚOZMOAOFÌΚA?
2)OA ZY•HTHZOYME THN ENNOÌA TCN "HYACN" FÌA THN HAANHTÌΚH ΚY‚ÌA‚XÌA
ή OA ZY•HTHZOYME THN ENNOÌA TCN HYACN ZE FAAA‹ÌAΚO ΚOZMOAOFÌΚO EHÌZTHMONÌΚO
EHÌHEAO?
3)ΚATC ή Hανω?
OHCZ HANC ΚAÌ ΚATC AFAHHTE EY‚ETH
OHOTE META TO TEAOZ THZ E‹ÌZTO‚HZHZ...OA MÌAHZOYME ΚAÌ FÌA TA OY‚ANÌA...ΚAÌ FÌA TA
FHÌNA
...AÌFH YHOMONH MEX‚Ì TO B‚AAY ΚAÌ THN ZYNEXEÌA...
O AABΚ‚A4T, OHCZ ΚAÌ AÌA4O‚OÌ AAAOÌ ΚANEÌ ZYXNA AOFO - OHCZ EXC HAH H‚OEÌHEÌ -
FÌA TOY A‚XAÌOYZ ή HAAAÌOYZ OEOYZ, FÌA AÌABAZEÌZ ΚOZMÌΚCN ABYZZCN, FÌA HYAEZ
ANAMEZA ZTOYZ ΚOZMOYZƒΚAÌ FÌA 4‚OY‚OYZ AYTCN TCN HYACN EHÌZHZ ZYXNA HYΚNA
MÌAA FÌA THN HOAH ΚANTAO ZTHN HAFCMENH E‚HMÌAƒENC AAAOÌ MÌAOYN FÌA TON
XANTAO TON HE‚ÌHAANCMENO THZ E‚HMÌAZƒAYTOZ O XANTAO ANA4E‚ETAÌ ΚAÌ CZ
AH‚OZCHOZ AAAA ΚAÌ AFENNHTOZ...ΚAÌ BEBAÌA EÌNAÌ OHCZ EÌHA HOÌO HANC O
MYZTH‚ÌCAH ANTÌNT THZ Ì‚EM BEBAÌA O AΚE4AAOZƒZÌFOY‚A ZAZ 4E‚NEÌ ZTO NOY
ΚEATÌΚOYZ MYOOYZƒAAAA ΚAÌ TON AΚE4AAO ΚABAAA‚HƒΚAÌ FÌATÌ OXÌ ΚAÌ TON HAYAO
MEAA „„„ AAAA TÌ YHONOEÌTAÌ HÌZC AHO TON O‚O "ΚOZMÌΚH ABYZZOZ" ?
O NONTENZ EÌNAÌ H ONTOTHTA HOY ANA4E‚ETAÌ ZTA E‚FA TOY ZYFF‚A4EA CZ O ΚY‚ÌOZ
THZ MEFAAHZ ABYZZOYƒO OHOÌOZ E‚XOTAN ZE EHA4H ME TOYZ HÌZTOYZ TOY MEZC
ONEÌ‚CN, OHCZ AΚ‚ÌBCZ ΚAÌ O ΚOOYAOY
BEBAÌA O NONTENZ ANHΚEÌ ZTOYZ H‚EZBYTE‚OYZ OEOYZ ΚAÌ EÌNAÌ EXO‚OZ TOY
ΚOOYAOY OHCZ EÌHA ΚAHOY ZTHN A‚XH TOY OEMATOZ, OÌ H‚EZBYTE‚OÌ OEOÌ ΚATA TON
ΚOOYAOYƒH‚OAN ΚAHOY AHO TON MHEATEFΚE• TOY AZTE‚ÌZMOY TOY C‚ÌCNA...ή AHO
MÌA AÌAZTAZH FNCZTH ΚAÌ CZ HAÌZZÌA...
AYTOÌ OÌ H‚EZBYTE‚OÌ OEOÌ NÌΚHZAN ΚAÌ 4YAAΚÌZAN ή E‹O‚ÌZAN TOYZ MEFAAOYZ
HAAAÌOYZ H‚ÌN AHOXC‚HZOYN ΚAÌ OÌ ÌAÌOÌ (AFNCZTO FÌA HOY)
ZAN H‚EZBYTE‚OÌ OEOÌ ANA4E‚ONTAÌ O NONTENZ, O ΚOANÌNT ΚAÌ O FÌAFΚ-OANTAFΚ, CZ
MEFAAOÌ HAAAÌOÌ O ΚOOYAOY, O BAT‚AXOMO‚4OZ TZAOOFΚOYA, O XAZTOY‚, O ÌOAΚOYA
κ.α. EHÌZHZ YHA‚XOYN MEFAAOÌ HAAAÌOÌ ENANTÌOÌ ZTON ΚOOYAOY ΚAÌ THN HA‚EA TOY
OHCZ O ΚOOYFΚA (ΚAT' ANTÌZTOÌXÌA OÌ TÌTANEZ CΚEANOZ, YHE‚ÌCN ΚAÌ OEMÌZ AEN
ZYMMAXHZAN ME TOYZ Κ‚ONO-ÌAHETO ENANTÌO ZTON AÌA) A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ OTÌ
YHA‚XEÌ AÌAXC‚ÌZMOZ META‹Y MEFAACN HAAAÌCN ΚAÌ H‚EZBYTE‚CN ME TOYZ
AEFOMENOYZ E‹CTE‚OYZ OEOYZ
E‹CTE‚OÌ OEOÌ OEC‚OYNTAÌ OÌ ZOYMH-NÌFOY‚AO, O A•AOCO, O NYA‚AAOOTEH ΚAÌ O
FÌOFΚ-ZOOCO AYTOÌ MAAAON EÌNAÌ H‚OZCHOHOÌHMENEZ ΚOZMÌΚEZ AYNAMEÌZ, OHCZ EXC
HAH ZXOAÌAZEÌ FÌA ME‚ÌΚOYZ AHO AYTOYZ
..XAOZ...FONÌMOTHTA ΚAÌ HAEÌ AEFONTAZ „„„
KAI KAEINONTAZ EAO...AHAA ANAOEPO OTI OI ZOPAFIZMENOI TAOOI TON MEFAAON
HAAAION EAEFXONTAI ME TIZ MAFIKEZ ZOPAFIAEZ KAI TO IEPOFAYOIKO THZ MAFIKHZ
ZOPAFIAAZ AEN EINAI AAAO...AHO THN HENTAAOA (ENA HAZIFNOZTO ZYMBOAO...HOY EXEI
XAPAKTHPIZTEI HOIKIAOTPOHOZ, TIZ HEPIZZOTEPEZ OOPEZ MAAAON AAIKA)
ΚAÌ BEBAÌA TO HENTE, TO E ΚAÌ H HENTAA4A...MAAAON H‚EHEÌ NA EXOYN ZXEZH ME
ΚAHOÌO AAAO ÌE‚ATEÌO...ZÌFOY‚A OXÌ A ΚAÌ HE‚A AHO TÌZ AZTEÌEZ ANTÌHAAOTHTEZ TOY
MONOOEÌZMOY-HOAYOEÌZMOY„ O NONTENZ MA•Ì ME TON NTAFΚON EÌNAÌ OÌ AYO OEÕOÌ
OHOÌOÌ ZYNANTÌOYNTAÌ ME TA ÌAÌA ONOMATA ZTO ‚CMAÌOΚEATÌΚO HANOEON EÌAÌΚA O
NONTENZ HTAN MÌA A‚YÌAÌΚH OEOTHTA. OEC‚EÌTAÌ OTÌ EXEÌ HOAAA ΚOÌNA ZTOÌXEÌA, TOZO
ME TON AAFCNA, OZO ΚAÌ ME TON EXO‚O TOY ΚOOYAOY OMCZ EXEÌ HA‚A HOAAA ΚOÌNA
ΚAÌ AYTOZ ME TONƒHANA OEC‚EÌTAÌ OEOZ THZ FONÌMOTHTAZ ΚAÌ TOY ZE‹, AAAA ΚAÌ
H‚OZTATHZ TCN …A‚AACN „„„ EHÌZHZ HTAN ΚAÌ OEOZ OE‚AHEYTHZ OHCZ O AÌΚOZ MAZ
AZΚAHHÌOZ ΚAÌ TEAOZ EXEÌ THN AYNATOTHTA ΚAÌ AYTOZ NA ZTEANEÌ ONEÌ‚A ZTOYZ
ANO‚CHOYZ A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ OTÌ ZC•ETAÌ AΚOMA NAOZ TOY ZTO FΚACZTE‚ZE‚ THZ
AFFAÌAZ TO ONOMA TOY TO HAÌ‚NEÌ AHO TON NOYANTAƒO OHOÌOZ HTAN ENAZ
Ì‚AANAÌΚOZ OEOZ FNCZTOZ ΚAÌ CZ "O NOYANTA ME TO AZHMENÌO XE‚Ì".
ZE KAHOIA MAXH EXAZE TO XEPI TOY...KAI TOY KATAZKEYAZANE ENA KAINOYPFIO AHO
AZHMI...
AETE NA YHAPXEI ZXEZH ME TO AZHMENIO FENOZ ?
...MMM..EHÌZHZ ZTO STAR WARS...TO XE‚Ì TOYZ XANOYN AÌAAOXÌΚA ΚAÌ O HATE‚AZ ANAΚÌN-
DARTH VADES, AAAA ΚAÌ YÌOZ LUKE SKœWALKER... O NONTENZ, HA‚OYZÌA•ETAÌ ZYNHOCZ
ME MÌA A‚YÌNH ‚ABAO ZTO XE‚Ì (OHCZ O FΚANTAA4 ZTON A‚XONTA TCN AAXTYAÌAÌCN) ΚAÌ
HANC ZE ENA ΚOXYAENÌO A‚MA HOY TO ZE‚NOYN 4ANTAZTÌΚA TE‚ATA (OHCZ TO A‚MA
HOY HHFAÌNE TON AHOAACNA ZTHN YHE‚BO‚EÌA...AAAA ΚAÌ FÌATÌ OXÌ TO A‚MA TOY
T‚ÌHTOAEMOY) O NONTENZ OEC‚EÌTAÌ OTÌ HAOE ZTHFH H‚ÌN AÌZEΚATOMMY‚ÌA X‚ONÌA ΚAÌ
AAT‚EYTHΚE AHO ZYFΚEΚ‚ÌMENA ONTA FÌA TA OHOÌA AEN YHA‚XEÌ ZXETÌΚH ANA4O‚A.
AEFETAÌ OTÌ E4YFE OTAN HAOAN OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ ZTH FH FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA AÌE4YFE
MA•Ì ME TOYZ HÌZTOYZ TOY ZTO MEAAON...ZTO OHOÌO OA HE‚HATOYZE FÌA AΚOMA MÌA
4O‚A HANC ZTH FH. O FÌOFΚ-ZOOCO, O ΚOOYAOY ΚAÌ OÌ AOÌHOÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ EÌNAÌ
EXO‚OÌ ME TON NONTENZ, O OHOÌOZ MA•Ì ME TOYZ ÌE‚EÌZ TOY 4‚OY‚OYN TOYZ
MEFAAOYZ HAAAÌOYZ.
AEFETAÌ OMCZ, OTÌ OA EAOEÌ ΚAÌ‚OZ HOY O NONTENZ OA ΚOÌMHOEÌ ΚAÌ TOTE OÌ MEFAAOÌ
HAAAÌOÌ OA EAEYOE‚COOYN AHO TOYZ TA4OYZ-4YAAΚEZ TOYZ...
OMCZ O NOYANTA, HTAN O BAZÌAÌAZ TCN TOYAOA NTEÌ NTANAN (tuatha De Dannan) „„„ AYTOÌ
OMCZ H ‚ATZA HOY ΚATEΚTHZE THN Ì‚AANAÌA EÌNAÌ AÌFO HOAYƒ‹CTÌΚA „„„ƒΚAÌ ÌZCZ NA
TAYTÌ•ONTAÌ ή NA ZYZXETÌ•ONTAÌ ME TOYZ H‚EZBYTE‚OYZ OEOYZ (HANTCZ ZTON
A‚XONTA TCN AAΚTYAÌAÌCN HOAEMAN ZTO HAEY‚O TCN ANO‚CHCN, ENANTÌA ZTO
ZΚOTEÌNO ZAOY‚ON) OÌ TOYAOA....A4OY ΚATEΚTHZAN THN Ì‚AANAÌA...AHOZY‚OHΚAN ZTO
EZCTE‚ÌΚO THZ FHZ FÌA AAÌEYΚ‚ÌNÌZTOYZ AOFOYZ...
ÌZCZ NA EÌXAN ΚAHOÌA AHOZTOAH...HOÌOZ ‹E‚EÌ ?
EAC AEN MHO‚OYME HA‚A NA MHN ZΚE4TOYME TOYZ MÌΚ‚OYZ H‚AZÌNOYZ 4ÌAOYZ -
‹CTÌΚA - THZ Ì‚AANAÌΚHZ HA‚AAOZHZ...AAAA ΚAÌ TON HHTE‚ HAN...HOY HAÌ‚NEÌ TO ONOMA
TOY BEBAÌA AHO TON HANA AYTOZ O HHTE‚ HAN HANTCZ...ZAN ÌZTO‚ÌA HA‚OYZÌA•EÌ
HOAAEZ OMOÌOTHTEZ ΚAÌ ME THN ÌZTO‚ÌA TOY ‚OMHÌN XOYNT...AAAA ΚAÌ TOY AHZTA‚XOY
NTABEAH TO AAZOZ, H ZYMMO‚ÌA, O ΚAΚOZ ZE‚Ì4HZ, H H‚ÌFΚHHOHOYAA...ΚAÌ OÌ ZYNA…EÌZ
AÌΚEZ ZAZ
AAHOEÌA AETE AYTOÌ OÌ MYZTH‚ÌCAEÌZ TOYAOA NTEÌ NTANAN, NA EXOYN ZXEZH ME TOYZ
AANAOYZ ή ME THN 4YAH TOY ÌZ‚AHA AAN ?
ΚAÌ META AHO AYTH THN MÌΚ‚H HA‚AΚAM…H, ZYNEXÌ•C ME ZTOÌXEÌA FÌA TON NONTENZ
AYTOZ O NONTENZ ZTA OYAAÌΚA AEFOTAN AOYNTƒΚAÌ TO ZHME‚ÌNO AONAÌNO HTAN H
ÌE‚H TOY HOAH ( HANC ZTO NAO TOY XTÌZANE OÌ AFFAÌΚANOÌ TON ZHME‚ÌNO AFÌO HAYAO)
TO AONAÌNO AOÌHONƒHTAN H ÌE‚H HOAH TOY AOYNT ΚAÌ TCN H‚EZBYTE‚CN OECN „„„
MHAE‹ÌMO ETZÌ ?
TEAOZ ZTHN ΚEATÌΚH HA‚AAOZH TA HAÌAÌA THZ NTANA (OEAƒME ZTOÌXEÌA A‚TEMÌAOZ) OÌ
TOYAOA NTEÌ NTANAN, HTAN ANTÌHAAOÌ ME TA HAÌAÌA TOY AY‚, OÌ OHOÌOÌ MAAAON OA
H‚EHEÌ NA ZYZXETÌ•ONTAÌ ME TOYZ MEFAAOYZ HAAAÌOYZ AETE O AY‚ NA EXEÌ ZXEZH ME
THN ‚”AYE TOY ΚOOYAOYƒή ΚAÌ ME TON ZAÌ‹HÌ‚ÌΚO BAZÌAÌA AY‚ ?
EAC OA HOEAA NA ΚANC AAAH MÌA HA‚ATH‚HZH TA OYAAÌΚAƒEÌNAÌ MÌA HE‚ÌE‚FH FACZZA.
FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA OYTE ΚAÌ OÌ ÌAÌOÌ OÌ OYAAAOÌ MHO‚OYN NA ZYM4CNHZOYN FÌA TO
O‚OON ή MH THZ H‚O4O‚AZ ΚAHOÌAZ AE‹HZ
O AY‚ ZTA OYAAÌΚA F‚A4ETAÌ Llyr Llediaith ΚAÌ OZO ΚAÌ AN AΚOYFETAÌ HE‚ÌE‚FO
H‚O4E‚ETÃOXAY‚ OXAENTÌAÌ ƒΚAÌ EAC ZA4CZ TO OXAENTÌAÌ ZAZ 4E‚NEÌ ZTO MYAAO
TOYZ XENTAÌ-T•ENTÃHOY ANA4E‚OHΚAN HA‚AHANCƒΚAÌ AHOTEAOYN TOYZ FNCZTOYZ
"EHANAZTATEZ" ÌHHOTEZ TOY T•C‚T• AOYΚAZ, OÌ OHOÌOÌ HOAEMOYN BEBAÌA ZTO HAEY‚O
TOY AOYΚA TOY OY‚ANOHE‚HATHTH HOY EÌXE HATE‚A TON ANAΚÌN OZOÌ EXETE
MEAETHZEÌ H‚OZEΚTÌΚA TÌZ TAÌNÌEZ...OA EXETE AÌAHÌZTCZEÌ ΚAÌ TOYZ ΚAOE EÌAOYZ
YHOXOONÌOYZ ZYMMAXOYZ TCN T•ENTAÌ...OA EHANEAEOOYME OMCZ ZTO STAR WARS
A‚FOTE‚A
ZHMEÌCTEON O AY‚ EXEÌ ΚOMMENH THN MÌZH TOY FACZZA ΚAÌ OEC‚EÌTAÌ OEOTHTA THZ
OAAAZZAZ ΚAÌ TOY ΚATC ΚOZMOY „„„
TOPA TI ZXEZH MHOPOYN NA EXOYN TA ONEIPA, H NYXTA, TO XAOZ, O KOZMOZ MAZ KAI OI
AEHTEHIAEHTEZ MEMBPANEZ HOY XOPIΖOYN q ENONOYN TOYZ "KOZMOYZ" AYTOYZ ME
TOYZ OYAAKEZ TON HYAON.TO AOHNO ZTHN KPIZH ZAZ
ΚAÌ META AHO THN ZYNTOMH ANA4O‚A ZTON NONTENZ, ‹ANAEHANE‚XOMAÌ ZTON XANTÌT,
TÌZ HYAEZ ΚAÌ TÌZ AÌNEZ...H‚ÌN HE‚AZOYME ZTON MEFA ΚOOYAOY...
OHCZ H‚OEÌHA O XANTÌT EΚ4‚A•EÌ THN HE‚ÌHAANHZH ZTHN MYZTH‚ÌCAH HAFCNÌA, ZTHN
ΚANTAOƒOHOY ΚAHOY EΚEÌ MAAAON ZYNAEONTAÌ OÌ AOMEZ AÌA4O‚CN ΚOZMCN . O ÌAÌOZ
O XANTÌT EÌNAÌ AÌNH-ZT‚OBÌAOZ-HYAHƒ.ή ΚAÌ TY4CN AMA OEAETE ( O A‹ÌCTHZ EXEÌ ΚANEÌ
ΚAHOÌEZ EΚHAHΚTÌΚEZ HA‚ATH‚HZEÌZ HANC ZTON TY4CNAƒΚAÌ TÌZ HYAEZ TOY ΚOZMÌΚOY
MANÌTA‚ÌOY THZ ZTYFOZƒZTO TA‹ÌAÌ H‚OZ TO ZEÌ‚ÌO) ΚAHOÌOÌ AAAOÌ EXOYN TAYTÌZEÌ
THN MYOÌΚH HYAH-Ì‚EMƒME THN MYZTÌΚH ΚAÌ AO‚ATH ZE4Ì‚A TOY ΚAMHAAAÌZTÌΚOY
(ΚAEMMENO AHO TOYZ HYOAFO‚ÌOYZ) NTAAO. FÌA OZOYZ FNC‚Ì•OYNƒH AT‚OHOZ H‚OZ
TO NTAAO..EÌTE AE‹ÌOZT‚O4OZ, EÌTE A‚ÌZTE‚OZT‚O4OZ AHOTEAEÌ ZΚOHO •CHZ FÌA TOYZ
ΚAOE EÌAOYZ AHOΚ‚Y4ÌZTEZ, OEOZO4ÌZTEZ, Y…HAOBAOMOYZ TEΚTONEZ κ.λ.π. TO NTAAO
EÌNAÌ H FNCZH ΚAÌ H ZYNAEZH FÌNETAÌ MEZC TOY EB‚AÌΚOY F‚AMMATOZ NTAAEO HOY
ZHMAÌNEÌ HO‚TAƒHO‚TA H‚OZ THN ΚANTAO OMCZƒYHA‚XEÌ ΚAÌ ENA EAAHNÌΚO
F‚AMMAƒHOY AHAOÌ HYAHƒ
KAI AYTO AEN EINAI AAAO AHO TO AEATAƒTO OHOÌO OHCZ H‚OEÌHAME EXEÌ TO ÌE‚ATEÌO
TOY (ÌAC)ƒTC‚A ΚAHOÌOÌ YHOZTH‚Ì•OYN OTÌ OI AANAOI EINAI OI KYPIOI EKHPOZOHOI TOY
ZYFKEKPIMENOY MONOOEIZTIKOY IEPATEIOYƒAAAA YHA‚XOYN HOAAEZ ENAEÌ‹EÌZ FÌA TO
ANTÌOETO OÌ MYZTH‚ÌCAEÌZ AANAOÌ AAACZTE...4EYFOYN AHO TO A‚FOZ FÌA THN
AÌFYHTO...FÌA NA ‹ANAFY‚ÌZOYN A‚FOTE‚A...ΚAÌ AZ MHN ‹EXNAME OTÌ H ANAAYZH TOY
ONOMATOZ AANAOZ...OA MAZ OAHFHZEÌ ZTO EHÌOETA AEYΚOZ ΚAÌ YF‚OZ
EAC OEAC NA ANA4E‚C ΚAÌ ΚATÌ HOY ÌZCZ O HOAYZ ΚOZMOZ NA AFNOEÌ
HOZOÌ AHO EZAZ ‹E‚OYN OTÌ A‚ABÌA ZHMAÌNEÌ ΚY‚ÌOAEΚTÌΚAƒFH THZ NYXTAZ?
ΚAÌ HOZOÌ ‹E‚OYNƒTÌ ΚATAFCFHZ EÌNAÌ ΚAHOÌOÌ ZYFΚEΚ‚ÌMENOÌ AEFOMENOÌ
ZAOYAA‚ABEZ HOY ONOMATÌZAN OAH THN XE‚ZONHZO ΚAÌ TOYZ AÌABÌOYNTEZ ZE AYTH ME
TON FENÌΚO ΚAÌ AAOΚÌMO O‚O A‚ABEZ ?
(AN MH TÌ AAAO AEN MHO‚EÌ NA EÌNAÌ A‚ABEZ ΚAÌ OÌ HE‚ZEZ, ΚAÌ OÌ Ì‚AΚÌNOÌ ΚAÌ OÌ
AÌFYHTÌOÌ ΚAÌ OÌ ZAOYAA‚ABEZ ΚÃAÌA4O‚OÌ AAAOÌ HOY EXOYN ZHMANTÌΚOTATEZ
ANO‚CHOAOFÌΚEZ, O‚HZΚEYTÌΚEZ ΚAÌ HOAÌTÌZMÌΚEZ AÌA4O‚EZ META‹Y TOYZ)
EHANE‚XOMENOZ ZTHN Ì‚EM ΚAÌ ZTÌZ HYAEZƒANA‚CTÌEMAÌ AN H AYNATOTHTA
HE‚AZMATOZ ZE MÌA HA‚AAAHAH H‚AFMATÌΚOTHTA MHO‚EÌ NA YHA‚XEÌ ΚAÌ ZE AAAA
ZHMEÌA THZ FHZ, ΚAOCZ ΚAÌ AN OÌ HÌOANEZ HYAEZ EÌNAÌ 4YZÌΚEZ ή TEXNHTEZ. ÌZCZ H Ì‚EM
NA HTAN AHAA TO H‚CTO ZHMEÌO EÌZOAOYƒAAAA OXÌ ΚAÌ TO MONAAÌΚO „„„
ΚANOYME MÌA AHOTOMH ZT‚O4H ΚAÌ META4E‚OMAZTE ZE ENA AAAO ZYMHANƒ
HHFAÌNONTAZ ZTHN E‚HMÌΚH HAFCNÌA THZ ΚANTAO
O AABΚ‚A4T ANA4E‚EÌ, OTÌ ZTHN ΚANTAO YHA‚XEÌ TO E4ÌAATÌΚO O‚OHOEAÌO TOY AENFΚ
ZE AYTO TO T‚OME‚O ΚAÌ AHAÌZÌO ME‚OZ YHA‚XEÌ ENA H‚OÌZTO‚ÌΚO MONAZTH‚Ì, OHOY
ΚATOÌΚEÌ MONOZ O A‚XÌE‚EAZ ME THN META‹CTH ΚÌT‚ÌNH MAZΚA ZTO H‚OZCHO OYMAZTE
TÌZ H‚OHFOYMENEZ ANA4O‚EZ ZTON AYTOΚ‚ATO‚A ME TA ΚÌT‚ÌNA OHCZ EÌHA, O ANT-
XANTANT-XAZTOY‚ ZYNAEONTAÌ ME THN ΚANTAO ΚAÌ TO AENFΚ TO ZHMAAÌ TOY XAZTOY‚
ΚAÌ H AYNAMH TOY EÌNAÌ ΚÌT‚ÌNO O ΚÌT‚ÌNOZ AYTOΚ‚ATO‚AZ ΚATOÌΚEÌ ΚAHOY META‹Y
AANTEMHA‚AN ΚAÌ YAACN...AAAA ΚAHOY EΚEÌ EÌNAÌ 4YAAΚÌZMENOZ ΚAÌ O XAZTOY‚
OMCZ... ΚAÌ OÌ AΚOAOOOÌ TOY XAZTOY‚...AEN EÌNAÌ AAAOÌ - OHCZ H‚OEÌHAME - AHO TOYZ
MHÌAΚXOYZ TEAÌΚA AETE NA ANA•HTHZOYME TO O‚OHEAÌO TOY AENFΚ ZTÌZ YAAEZ ή ZTON
AAMHAAÌA ?
MAAAON FE‚NC H‚OZ YAAEZ...OÌ OHOÌEZ BEBAÌA EÌNAÌ AAEA4EZ TCN HAEÌAACN...ΚO‚EZ
TOY ATAANTA AHAAAH
FÌA TON AABΚ‚A4T TO AENFΚ EÌNAÌ H‚O4ANCZ ENA "ΚOMBÌΚO ZHMEÌO" HOY EÌNAÌ A‚ΚETA
EHÌΚÌNAYNOƒÌZCZ FÌA OAOYZ MAZ, OA TO EAEFA ENA HEAÌO ΚAHOY ZE MÌA AAAH AÌAZTAZH,
AAAA ZÌFOY‚A ME TÌZ ZΚÌCAEÌZ H‚OEΚTAZEÌZ TOY ΚAÌ ZTON AÌΚO MAZ ΚOZMO, ÌZCZ ΚAHOY
ZTHN ΚENT‚ÌΚH AZÌA, THN ANTA‚ΚTÌΚH ή ΚAÌ ΚAHOY AAAOYƒ ZTO AENFΚ YHA‚XEÌ O
ΚÌT‚ÌNOZ ÌE‚EAZ-AYTOΚ‚ATO‚AZ HOY BAEHEÌ ΚAÌ AΚOYEÌ AN ΚAÌ AEN EXEÌ MATÌA, OYTE
AYTÌA... AYTOZ O ÌE‚EAZ H‚OZEYXETAÌ ZTOYZ AAAOYZ OEOYZ ...ΚAÌ ZTO E‚HON XAOZ TOYZ
HOY ΚAAEÌTAÌ AHO TON AABΚ‚A4T NYA‚AAOOTEH ΚAÌ BEBAÌA O NYA‚AAOOTEH ΚAÌ O
ÌE‚EYZ EXOYN ZXEZH ΚAÌ ME TON AH‚OZCHO, TON AFENNHTO TCN ‚OAOZTAY‚CN, TON
AΚE4AAO TCN FNCZTÌΚCNƒAAAA ΚAÌ TON MAY‚O ANO‚CHO THZ AAÌΚHZ MAFÌΚHZ
HA‚AAOZHZ H‚ÌN HC 2 AOFÌA FÌA TON NYA‚AAOOTEHƒEHANE‚XOMAÌ AÌFO ZTHN E4ÌAATÌΚH
FECF‚A4ÌA THZ HAFCMENH ΚANTAOƒAÌOTÌ O AABΚ‚A4T AÌNEÌ ΚAHOÌA ZTOÌXEÌA HOY
ZÌFOY‚A AEN MHO‚OYN NA AÌA4YFOYN THZ H‚OZOXHZ MAZ ZE ZXETÌΚA MÌΚ‚H AHOZTAZH
AHO TO AENFΚ B‚ÌZΚETAÌ H HOAH THZ ZA‚ΚOMANAHZ...ΚAT' AAAOYZ ZEAE4AÌZ....THN
OHOÌA THN EXTÌZAN OÌ YHH‚ETEZ TCN TE‚ATCN TOY 4EFFA‚ÌOY TZO-TZO. OÌ TZO-TZO
EXOYN FÌA ZYMBOAO ENAN 4TE‚CTO ZΚYAO ΚAÌ EÌNAÌ ΚANÌBAAAOÌ
AYTOÌ EXTÌZAN TON T‚OME‚O NAO ME TA 4TE‚CTA AÌONTA‚ÌA..ZTON OHOÌO ΚATOÌΚEÌ O
ÌE‚EAZ ME TA ΚÌT‚ÌNA... AYO TE‚AZTÌA 4TE‚CTA AÌAYMA AÌONTA‚ÌA 4YAANE TA
ZΚAAOHATÌA...HOY ΚATH4O‚Ì•OYN AHO THN ONEÌ‚OXC‚A H‚OZ THN MEFAAH ABYZZO FÌA
AYTH THN MEFAAH ABYZZO HOY XC‚Ì•EÌ TON ANCTE‚O ΚAMHAAAÌZTÌΚO ΚOZMO AHO TOYZ
T‚EÌZ ΚATCTE‚OYZ, AΚ‚ÌBCZ ΚATC AHO THN MYZTÌΚH ZE4Ì‚A TOY NTAAO...AEFETAÌ OTÌ
YHA‚XEÌ ENAZ 4YAAΚAZ A‚AΚCN AETE AYTOZ O A‚AΚCN NA EXEÌ ZXEZH ME TON
A‚AΚONTA AAACNA THZ EAAHNÌΚHZ MYOOAOFÌAZ HOY 4YAAEÌ TA MHAA TCN EZHE‚ÌACN ?
AETE AYTA TA MHAA NA EXOYN ZXEZH ME THN FNCZH (βλ. ANA4O‚A MOY ZTO OEMA HE‚Ì
YHOOHBCN) ?
AETE...?...FÌATÌ ΚAÌ OÌ EZHE‚ÌAEZ EXOYN ZXEZH ME TON AAACNA
...AAAA ΚAÌ FÌATÌ O AFAHHTOZ HE‚ZEAZ EHÌMENEÌ NA AHOΚAAEÌ TON OZAMA MHÌN
AANTEN...YÌO TOY AAACNA
EKTOZ AYTOY AEN MHOPO NA MHN HAPO YH' O+IN MOY OTI TA MHAA TON EZHEPIAON
EINAI O 11ος AOAOZ TOY HPAKAH... KAOOZ KAI OTI TO KTYHHMA THZ 11ης
ZEHTEMBPIOY...MHOPEI NA HAPAAAHAIZTEI ME TO KTYHHMA TOY HPAKAH ZTON
KYKNO...HPIN OTAZEI ZTIZ EZHEPIAEZ TO ZYFKAONIZTIKO EINAI OTI TO KEIMENO ANAOEPEI
XTYHHMA TOY HPAKAH ME AKONTIO ZTON "KAKO" YIO TOY HOZEIAONA KYKNO AAAA TO
AKOMA HIO ZYFKAONIZTIKO EINAI OTI TO AKONTIO AIAHEPNA 2 OMOIOYZ MYZ TOY AAIMOY
TOY KYKNOY...O OHOIOZ KAI ZOPIAΖETAI..
AZ MHN ‹EXNAME AAACZTE OTÌ ZTON ZYFΚEΚ‚ÌMENO AOAO...O H‚AΚAHZ HE‚NA ΚAÌ AHO
THN AO‚NO HET‚A OHOY ΚA‚4CZE O AÌAZ TON H‚OMHOEA ..‹E‚ETE... ΚAHOY EΚEÌ ZTON
ÌNAÌΚO ΚAYΚAZO ZTO A4FANÌZTAN EΚEÌ HOY YHOTÌOETAÌ Κ‚YBETAÌ O OZAMA...
ΚAEÌNONTAZ EAC H‚OZ TO HA‚CN TON ENAEΚATO AOAO TOY H‚AΚAH AEN MHO‚C NA MHN
ANA4E‚C THN HAH‚O4O‚ÌA TOY OTÌ O H‚AΚAHZ MYHOHΚE ZTA EAEYZÌNÌA H‚OΚEÌMENOY
NA HE‚AZEÌ TÌZ HYAEZ....EEEE H‚OΚEÌMENOY NA EΚTEAEZEÌ TOYZ 2 TEAEYTAÌOYZ TOY
AOAOYZ ZE EZHE‚ÌA ΚAÌ ΚATC ΚOZMO..... TA ZXOAÌA AÌΚA ZAZ...
ZXETÌΚA ANA4E‚C, OTÌ ME AYTO TO HE‚AZMA THZ ABYZZOY AZXOAHOHΚAN ΚAÌ OÌ
AAEA4OTHTEZ THZ X‚YZHZ AYFHZ, TOY A‚FY‚OY AZTE‚A αλλα ΚAÌ AAAEZ...
HANTCZ ZE OAEZ TÌZ HA‚AAOZEÌZ...ZE AYTO TON ΚATC ΚOZMO THZ ABYZZOY ΚATOÌΚOYN
HANTA META‹Y AAACN....OÌ HTTHMENOÌ OEOÌ „„„
AZ HOYME OMCZ AÌFA AOFÌA FÌA TON NYA‚AAOOTEHƒTO E‚HCN XAOZ HOY EΚHO‚EYETAÌ
AHO TON ΚOZMO TCN 7 HAÌCNƒ O NYA‚AAOOTEH, OEC‚HOHΚE AHO TOYZ AÌFYHTÌOYZ CZ
A‚XCN TOY ΚATC ΚOZMOY, A4ENTHZ THZ NYXTAZ ΚAÌ H‚OZTATHZ TCN MAFCN...AHO
ΚAHOÌOYZ ONOMAZTHΚE ΚAÌ HANT-EHOHTHZ O4OAAMOZ... O OEOZ AYTOZ X‚ECNETAÌ THN
TEAÌΚH ΚATAZT‚O4H THZ FHZ
HOAAEZ H‚O4HTEÌEZ ANA4E‚OYN OTÌ TÌZ YZTATEZ ME‚EZ OA E‚OEÌ NTYMENOZ ZTA
ΚOΚΚÌNA („„„) ΚAÌ ME AF‚ÌA OH‚ÌA NA TOY FAY4OYN TA XE‚ÌA OA TA‹ÌAE…EÌ ZTÌZ HOAEÌZ
TOY ΚOZMOY ΚANONTAZ EHÌAEÌ‹EÌZ EHÌZTHMHZ ΚAÌ MAFEÌAZ....META ZEÌZMÌΚEZ AY‚EZ OA
ΚAT‚AΚYAHZOYN HANC ZTA 4‚OY‚ÌA TCN ANO‚CHCN ΚAÌ OA EHEAOEÌ ΚATAZT‚O4H OÌ
MO‚4EZ HOY HAÌ‚NEÌ EÌNAÌ HAMHOAAEZ OHCZ:
ΚÌT‚ÌNOZ BOY‚ΚOZ
TE‚AZ ME X‚YZA HAOΚAMÌA
MAY‚OZ AAÌMONAZ
MAY‚OZ ANA‚AZ (AETE NA EXOYN ZXEZH OÌ MÌB ?)
MAY‚OZ 4A‚AC
MAY‚OZ ANEMOZ
OFΚCAHZ FYNAÌΚA ME 5 ZTOMATA ΚAÌ HAOΚAMÌA
O 4E‚CN TA ENTOMA (AETE NA EXEÌ ZXEZH ME AΚ‚ÌAEZ ΚAÌ T•ÌT•ÌΚÌA ?
H E‚HOYZA OMÌXAH (MOY OYMÌ•EÌ ANAZA TOY A‚AΚONTA)
O ZΚOTEÌNOZ AAÌMONAZ
O AH‚OZCHOZ OEOZ (CZ 4TE‚CTH Z4ÌFFA XC‚ÌZ XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA ZTO H‚OZCHO THZ
...AETE NA EÌNAÌ TO OH‚ÌO ?)
O OEOZ ME THN MATCMENH FACZZA
O H‚AZÌNOZ ANT‚AZ (ZTOYZ ΚEATEZ ...ΚAÌ BEBAÌA OYMÌ•EÌ TON HHTE‚ HAN ΚAÌ TON
‚OMHÌN)
O ANT‚AZ ME TA ΚE‚ATA
ZOYFΚO‚ON (...MOY 4E‚NEÌ ΚATÌ AHO ZAOY‚ON)
O T‚OME‚OZ ZΚEAETOZ
O FAA‚MENOZ
O NANOZ HOY ZE‚NETAÌ (NANOZ ME HAOΚAMÌA ΚAÌ HOAAA XE‚ÌA)
TO H‚AFMA ME THN ΚÌT‚ÌNH MAZΚA (ZYZXETÌZH ME TON ÌXAZTOY‚-ÌE‚EA-AYTOΚ‚ATO‚A
ME TA ΚÌT‚ÌNA)
OCO („„„)
OHCZ EHÌZHZ ΚAÌ CZ NYXTE‚ÌAA,ΚAÌ AÌA4O‚A AAAEZ TE‚ATCAEÌZ MO‚4EZ
...OMCZ H AAT‚EÌA TOY ‹EXAZTHΚE ΚAÌ ZTOÌXEÌA TOY AHOACOHΚAN ZTON OCO ΚAÌ TON
ZET O NYA‚AAOOTEH. OEC‚EÌTAÌ H MONH AAHOÌNH FE4Y‚A EHA4HZ ANAMEZA ZTOYZ
MEFAAOYZ HAAAÌOYZ ή ΚAHOÌOYZ AAAOYZ OEOYZ ΚAÌ TOYZ ANO‚CHOYZ XMMMƒ
FE4Y‚AƒTC‚A MOY HAOE ZTO MYAAO MÌA ANA4O‚A TOY Ì4 ZXETÌΚA ME TOYZ
FE4Y‚AÌOYZ.
ZYM4CNA ME AYTH OÌ FE4Y‚AÌOÌ EÌNAÌ AHOFONOÌ TCN ZT‚ATÌCTCN TCN OHOÌCN O
BAZÌAÌAZ THZ AÌAZ AÌHTHZ EZTEÌAE NA ΚATAAÌC‹OYN TOYZ A‚FONAYTEZ (‹EHE‚NAME
H‚OZ TO HA‚ON...TO X‚YZOMAAAO AE‚AZ...TON A‚AΚONTA....TON 4ÌNEA...ΚAÌ TOYZ 49
A‚FONAYTEZ)
ƒFE4Y‚AƒFE4Y‚AÌÕAETE OÌ ΚATOÌΚOÌ TOY AAAOY ZYMHANTOZ THZ AÌAZ (FÌATÌ AAAO H
FAÌA ΚAÌ AAAO H AÌA) HOY FÌNANE FE4Y‚AÌOÌ ZTO EAC ZYMHANƒNA EÌNAÌ EXOYN ZXEZH ME
THN XC‚A-FE4Y‚A ?ƒ.THN H‚AZÌNH Ì‚AANAÌA (ÌRLAND)ƒTHN XC‚A THZ Ì‚ÌAAZ, THZ
AFFEAÌO4O‚OY TCN OECN ?
ƒMA HAAÌ ZE AYTH TH XC‚A AEN ΚY‚ÌA‚XHZAN ΚAHOTE AYTOÌ OÌ MYZTH‚ÌCAEÌZ TOYAOA
NTEÌ NTANANƒ ΚAÌ AYTOÌ OÌ THZ AÌAZ...HOY ΚATOÌΚHZAN THN ΚO‚ÌNOO...THN
XAAΚÌAA...THN XAAΚÌAÌΚH...ΚAÌ TA ZHME‚ÌNA A‚BANÌTOXC‚ÌA THZ ATTÌΚHZ...TÌ ZXEZH
MHO‚EÌ NA EÌXAN ME TA ÌZOMÌA....TON XAAΚO...AAAA ΚAÌ TON AOC ?
ΚAÌ AYTH H Ì4ÌFENEÌA...FÌATÌ EH‚EHE NA OYZÌAZTEÌ H‚ÌN THN T‚CÌΚH EΚZT‚ATEÌA ?
....ΚAÌ AYTOZ O ZME‚AAAEOZ A‚AΚCN HOY EM4ANÌZTHΚE EΚEÌ ZTHN AYAÌAA TÌ ZXEZH NA
EÌXE ?
....EEEEE ?
ΚAÌ AYTOZ O HAHAZƒHONTÌ4H‹ AEN ΚAAEÌTAÌ ?ƒ
FE4Y‚A OMCZ ΚAÌ AFFEAÌO4O‚OZ EÌNAÌ ΚAÌ O E‚MHZƒFNCZTOZ ΚAÌ CZ OCO ZTOYZ
AÌFYHTÌOYZƒ(O OCO = ÌHZOYZ = 888)
HOAAA E‚CTHMATÌΚA AHMÌOY‚FOYNTAÌ AEN B‚ÌZΚETAÌ ?
OEC‚HTÌΚA O NYA‚AAOOTEH EÌNAÌ H‚OEΚTAZH TOY A•AOCO-XAOYZƒEÌNAÌ MAAAON TO
AÌAMO‚4CMENO HAOΚAMÌ HOY EÌZXC‚EÌ H‚OZ TON ΚOZMO THZ TA‹HZ
FÌA AYTO ΚAÌ ΚAAEÌTAÌ E‚HCN XAOZ CZ MÌA H‚OEΚTAZH TOY ΚENT‚ÌΚOY XAOYZ-A•AOCO H
OHOÌA EHEΚTEÌNETAÌ ZTO XC‚OX‚ONO HOY MAAAON H‚EHEÌ NA EΚ4‚A•ETAÌ AHO TON
FÌOFΚ ZOOCO (OA MÌAHZOYME A‚FOTE‚A FÌA AYTON)ƒO OHOÌOZ ZAN XC‚OX‚ONOZ
MAAAON 4E‚NEÌ H‚OZ TON EAAHNÌΚO Κ‚ONO „„„
OA MHO‚OYZAME NA HOYME OTÌ OÌ T‚EÌZ TOYZ AHMÌOY‚FOYN MÌA "ZΚOTEÌNH T‚ÌAAA" EAC
OA HOEAA NA ANOÌ‹C MÌA MÌΚ‚H HA‚ENOEZH ANA4E‚CNTAZ ΚAHOÌA E‹T‚A ZTOÌXEÌA FÌA
TON A•AOCO HE‚ÌF‚A4ETAÌ CZ AAOFOZ-HAÌOÌOZ-AMYAAOZ...OYMHOEÌTAÌ TON T‚EAAO TON
TA‚C (ANTÌZTOÌXÌA ME TO O-MHAEN) AHO THN ‚Ì•A O• (O• = 77 = AAÌΚH = AOHNA...OYMAZTE
TON MAFO ?
H‚OE‚XETAÌ H EB‚AÌΚH AE‹H OY••A ETZÌ ΚAAOYZANE TON AZTE‚A-AFFEAO THZ
AÌFYHTOY, OÌ EB‚AÌOÌ BEBAÌA...AYTOZ MAAAON H‚EHEÌ NA EÌNAÌ O ZEÌ‚ÌOZ
O ZEÌ‚ÌOZ 4YZÌΚA....EÌNAÌ ΚAÌ TO AZTE‚Ì THZ ÌZÌAAZ...AAAA ΚAÌ TOY ZET/TY4CNA...TO ÌE‚O
•CO TOY OHOÌOY HTAN O T‚AFOZ AAAA ΚAÌ O FAÌAA‚OZ
(‹EHE‚NC THZ ZYZXETÌZH...HOZEÌACNA ΚAÌ AAOFCN...OHCZ ΚAÌ THZ ΚONT‚AZ AOHNAZ-
HOZEÌACNA FÌA THN ΚY‚ÌA‚XÌA THZ HOAHZ TCN AOHNCN) OÌ EB‚AÌOÌ TC‚A OEC‚OYN TON
A•A•HA CZ AHOAÌOHOMHAÌO T‚AFO A ΚAÌ ...O• ZHMAÌNEÌ ZTA EB‚AÌΚA T‚AFOZ...(βλ. ΚAÌ
T‚AFOZ TOY MENAH ...AAAA ΚAÌ MHA4OMET TCN NAÌTCN) OZOÌ EXOYN AZXOAHOEÌ ME THN
AAXHMEÌA TEAOZ, ZÌFOY‚A OA EXOYN HAH ANAΚAAY…EÌ TON HAZÌFNCZTO AAXHMÌZTÌΚO
O‚O A•CO (YF‚OZ A‚FY‚OZ...•CNTANOZ A‚FY‚OZ...HNEYMA YA‚A‚FY‚OY)
Κ‚YHTOF‚A4HMENO ΚATC AHO TON O‚O A•AOCO (....AZ MHN HAME ZTON ΚOΚΚÌNO
YA‚A‚FY‚O TOY H4AÌZTOY...TCN O‚YXEÌCN THZ MHAOY ΚAÌ THZ XAAΚÌAÌΚHZ-HEAÌOY THZ
FÌFANTOMAXÌAZ...FÌATÌ OA MHAE‹OYME) ΚAMHAAAÌZTÌΚA...TO A•CO... TAYTÌZTHΚE ME TO
AEFOMENO AZT‚ÌΚO 4CZ...HOY ΚAHOÌOÌ AAAOÌ ΚAAOYN O‚FONH...ΚAHOÌOÌ AAAOÌ
AÌOE‚A....ΚAHOÌOÌ AAAOÌ AΚAZA...ΚAÌ AAAA HOAAA... AZ ‹ANAFY‚ÌZOYME OMCZ ZTO E‚HCN
XAOZ...THN E‚HOYZA ZΚÌA ΚATA TON F. MHAAANO O AABΚ‚A4T ANA4E‚EÌ ZXETÌΚA "ƒOA
ENAYOEÌ ME THN OC‚ÌA TOY ANO‚CHOY, THN ΚE‚ÌNH MAZΚA ΚAÌ TON MANAYA HOY
AHOΚ‚YHTEÌ ΚAÌ OA ΚATEAOEÌ AHO TON ΚOZMO TCN EHTA HAÌCN FÌA NA HA‚AHAANHZẼ"
EAO MAAAON HPEHEI NA HHFE O NOYZ ZAZ.ZE ANOPOHOOAINOTYHOYZ..HOY AEN EEPEIZ
TI FONOTYHO KPYBOYN.AAAA KAI ZTON BAZIAIA-IEPEA ME THN KITPINH MAZKA q TO
KITPINO ZHMAAI.AYTON TON KINEΖO KITPINO AYTOKPATOPA TON YAAON TON
OYFATEPON TOY ATAANTA !!!
AEFONTAZ FÌA ATAANTEZ....ΚAÌ ΚÌNE•OYZ..AEN MHO‚C NA MHN HA‚C YH” O…ÌN MOY TO
ZHMA TOYZƒTON A‚AΚONTAƒOHOTE ANAFΚAZTÌΚA MOY E‚XETAÌ ZTO MYAAO TO ZHMAAÌ
THZ AOXFHZ TCN AHOFONCN TCN OAONTCN TOY A‚AΚONTOZ HOY EZHEÌ‚E O ΚAAMOZ
ZTHN OHBA THZ BOÌCTÌAZƒTCN AEFOMENCN ZHA‚TCN
ƒOHOTE ANAFΚAZTÌΚA MOY E‚XETAÌ ZTO MYAAOƒO BOCTHZ,ƒTO OÌBET,...O XAAΚÌNOZ
O4ÌZ TOY MCYZH,ƒ.H AO‚NOZ HET‚A,ƒH ZEAHNH,ƒOÌ OYÌFOY‚OÌ MOFFOAOÌ,ƒO YÌOZ TOY
HOZEÌACNA (OHCZ TA HAEÌZTA TCN TE‚ATCN) ZÌNHZ O HYTÌOΚAMHTHZ,ƒH ΚOΚΚÌNH MHAÌA,
ƒOÌ AEFOMENOÌ AE‚OZ,ƒOÌ FCF ΚAÌ OÌ MAFCFƒΚAÌ HAEÌ AEFONTAZ OÌ H‚OEΚTAZEÌZ EÌNAÌ
HOAYHAOΚAMEZ ΚAÌ AHÌZTEYTEZƒ.MA HANC AHO OAA YHOOAAAAZZÌEZƒΚAÌ FÌA THN
AΚ‚ÌBEÌA ABYZZAÌEZ „ AAHOEÌA TC‚A HOY MÌAAME FÌA HAOΚAMÌAƒMOY HAOE ZTO MYAAO H
AAÌΚH ‚HZH "O AÌABOAOZƒEXEÌ HOAAA HOAA‚ÌA"ƒΚAÌ TA XTAHOAÌAƒ
8 HAOΚAMÌA „„„ HOÌOÌ EÌNAÌ OÌ AZTE‚ÌZMOÌ ME 7 HAÌOYZ ? (ZTHN H‚AFMATÌΚOTHTA
YHA‚XOYN ZYNHOCZ HOAAOÌ HAÌOÌ AAAA MÌΚ‚OTE‚OY MEFEOOYZƒOHOTE ΚAHOÌOÌ
AZTE‚ÌZMOÌ MHO‚OYN NA XA‚AΚTH‚ÌZOOYN BAZH TCN HÌO MEFAACN HAÌCNƒAYTCN HOY
EÌNAÌ O‚ATOÌ AÌA FYMNOY O4OAAMOY
MÌΚ‚H A‚ΚTOZ - HAEÌAAEZ - YAAEZ ƒΚAÌ ΚAHOÌOÌ AAAOÌ ZTHN MEN MÌΚ‚H A‚ΚTOƒ
B‚ÌZΚETAÌ TC‚A O HOAÌΚOZ AZTE‚AZ O OHOÌOZ AÌAA‚AMATÌ•EÌ HANTA TE‚AZTÌO ‚OAO FÌA
OAOYZ TOYZ AAOYZ TOY BO‚EÌOY HMÌZ4AÌ‚ÌOYƒ(A‹Ì•EÌ NA ANA4E‚OEÌ OTÌ O
H‚OHFOYMENOZ HOAÌΚOZ AZTE‚AZ HTAN O OOYMHAN ή AA4A A‚AΚONTAƒΚAÌ ΚAHOÌOZ
AAAOZ HÌO HAAAÌOTE‚OZƒÌZCZ NA HTAN ZTHN FEÌTONÌΚH MEFAAH A‚ΚTO) ANA4O‚ÌΚA ME
THN MEFAAH A‚ΚTO, H MYOOAOFIA MAZ ANAOEPEI OTI EINAI H KAAAIZTO (AETE NA EXEI
ZXEZH ME TO MHAON THZ EPIAAZ."TH KAAAIZTH" ?) KOPH TOY BAZIAIA THZ APKAAIAZ
AYKAONA (NATOZ HAAI O AYKANOPOHOZ !!!)..KAI MHTEPA TOY APKA ΚATA HOAAOYZ O
A‚ΚAZƒEÌNAÌ O A‚OOY‚OZ THZ FNCZTHZ ΚEATÌΚHZ MYOOAOFÌAZ THZ ZT‚OFFYAHZ
T‚AHE•HZƒO OHOÌOZ ZTO TEAOZ HAEÌ ZTH NHZOƒTCN MHACN ZTO ABAAON. OMCZ
ZYM4CNA ME ΚAHOÌOYZ AAAOYZ O A‚ΚAZ FÌNETAÌ H MÌΚ‚H A‚ΚTOZƒAAAA FÌA TOYZ
HAEÌZTOYZ ÌZTO‚ÌΚOYZ FÌNETAÌ O A‚ΚTOY‚OZ TOY BOCTH „„„ ƒO OHOÌOZ TOYAAXÌZTON
HXHTÌΚA EÌNAÌ HÌO ΚONTA ZTON A‚OOY‚O ƒO OHOÌOZ BEBAÌA HTAN O FÌOZ TOY OYOE‚
HENT‚AFΚONƒΚAÌ BEBAÌA ZÌFOY‚A ΚAHOÌA ZXEZH EXEÌ ΚAÌ TO HENTEƒAAAA ΚAÌ O A‚AΚOZ
(βλ. ΚAÌ MEÌ‹ÌZ-ANAΚYΚAHZÌZ, OHOY O ÌCANNHZ 4OY‚AΚHZ TAYTÌ•EÌ THN OHBA ME TON
A‚ΚTOY‚OƒTON OY‚ANÌO A‚AΚONTAƒZTO ÌAÌO BÌBAÌO O AAACNAZ HOY 4YAAEÌ TA MHAA
TCN EZHE‚ÌACN EÌNAÌ O AZTE‚ÌZMOZ TOY A‚AΚONTAƒΚAÌ BEBAÌA HATE‚AZ TOY EÌNAÌ O
TY4CNƒ) A‹Ì•EÌ NA ANA4E‚OEÌ OTÌ OÌ EAAHNEZ ONOMA•AN THN MEFAAH A‚ΚTO ΚAÌ
EAÌΚHƒΚAÌ BEBAÌA H EAÌΚA, H ZHEÌ‚A ƒΚAÌ H AÌNH EÌNAÌ HOAY ΚONTA ZAN ENNOÌEZ
TEAOZƒOÌ ΚÌNE•OÌ THN ONOMA•AN A‚MA TOY AYTOΚ‚ATO‚Aƒ
AETE O AYTOΚ‚ATO‚AZ AYTOZ NA EÌNAÌ O BAZÌAÌAZ ME TA ΚÌT‚ÌNA TOY AABΚ‚A4T ?ƒΚAÌ
AN NÃTOTE HOÌOZ AZTE‚ÌZMOZ EΚEÌ ΚONTA MHO‚EÌ NA EXEÌ FÌA A‚MA TOY THN A‚ΚTO ?
EFC H‚OZCHÌΚA 2 HÌOANOTHTEZ AÌNCƒTON A‚AΚONTA ΚAÌ TON BOCTHƒ O BOCTHZ OMCZ
ΚAÌ AH O A‚ΚTOY‚OZ ΚAAEÌTAÌ ΚÃA‚ΚTO4YAA‹ AAAA ΚAÌ OY‚A THZ A‚ΚTOY (OHCZ ΚAÌ
ENA AZT‚O THZ MÌΚ‚HZ A‚ΚTOY)ƒΚAÌ BEBAÌA EÌNAÌ AOFÌΚON ΚAOOTÌ HANTA ENAZ A‚AΚOZ
4YAAẼTOYZ OHZAY‚OYZ ZYNHOCZ HAHZÌON MÌAZ HHFHZ EAC H‚EHEÌ NA ANA4E‚C OTÌ
ZYM4CNA ME AAAOYZ, A‚ΚTOY‚OZ ΚAAEÌTAÌ O ÌΚA‚ÌCN. O ÌΚA‚ÌCN HTAN BAZÌAÌAZ TOY
ΚA‚EA (HE‚ÌE‚FH HE‚ÌOXH AEN B‚ÌZΚETAÌ ?ƒ.. „„„) ΚAÌ AHO AYTON ΚATAFETAÌ H FYNAÌΚA
TOY OAYZZEA H HHNEAOHH (ΚAT” AAAOYZ HHNEA-CHHƒ.CHH = 888). OMCZ ZYM4CNA ME
ENAN AAAO MYOO ΚAÌ O OAYZZEAZ EXEÌ ZXEZH ME A‚ΚTOYZ, ΚAOOTÌ O A‚ΚEÌZÌOZ
(HAHOYZ TOY) ΚATAFETAÌ AHO TON ΚE4AAO ΚAÌ MÌA A‚ΚOYAA HOY METAMO‚4COHΚE ZE
FYNAÌΚA EAC BEBAÌA AEN MHO‚C NA MHN ‹EXAZC ΚAÌ TO OAYMAZÌO E‚FO TOY WOOD ZTO
OHOÌO TAYTÌ•EÌ THN ΚE4AAAHNÌA ME TON AZTE‚ÌZMO TOY BOCTH ΚAÌ TON A‚ΚTOY‚O ME
TON OAYZZEAƒ.O OHOÌOZ BEBAÌA EΚANE ΚAÌ TO TA‹ÌAÌ ZTHN EZHE‚ÌA, AAAA ΚAÌ ZTON
ΚATC ΚOZMOƒOHCZ ΚAÌ O H‚AΚAHZ ΚAEÌNCNTAZ TA THZ A‚ΚTOYƒYHENOYMÌ•C OTÌ ÌZCZ
AYTEZ OÌ ΚOZMÌΚEZ ANATA‚AXEZ TOY 8ου π.χ. AÌCNA ή THZ 2ης-3ης XÌAÌETÌAZ π.χƒ.ÌZCZ NA
HTAN YHEYOYNEZ FÌA AYTH TH METATOHÌZH TOY HAANHTÌΚOY A‹ONAƒAHO THN MEFAAH
ZTHN MÌΚ‚H A‚ΚTO (TC‚AƒAN AAAA‹EÌ ΚAMMÌA AYO MOÌ‚EZ O A‹ONAZƒTÌ MEAAEÌ
FENNEZOAÌ ?ƒ. „„„...OZOÌ MHO‚OYN AZ …A‹OYN FÌA ΚAHOÌA MYZTÌΚA HEÌ‚AMATA ZTO
ME‹ÌΚO) MAAAON ΚAOE AAAAFHƒEHÌ4E‚EÌ AHMÌOY‚FÌA NECN EAÌΚCN-AÌNCN-HYACNƒΚAÌ
BEBAÌA AHO AYTEZ TÌZ HYAEZ HOTE AEN ‹E‚EÌZ TÌ MHO‚EÌ NA MHẼAAAA ΚAÌ NA BFEÌ ?
O HOAÌΚOZ EÌNAÌ HAEON TO ZHMEÌO ANA4O‚AZ HOY ZHMATOAOTEÌ TH OEZH TOY A‹ONA
THZ FHZ, TO NOE‚O ΚENT‚O AHO OHOY ‹EΚÌNOYN ZHEÌ‚OEÌACZ OÌ ΚAOE AOFHZ AÌNEZ,
YHOAÌNEZ ΚAÌ YHOYHOAÌNEZ (ZYNOAO MANTEAMH‚OTƒFÌA TOYZ ΚATEXONTEZ) OACN TCN
4YZÌΚCN AYNAMECN OMCZ ZE AYTO TO ZXETÌΚA H‚EMO ZYZTHMA AYNAMECNƒEXOYME
ENA "NEΚ‚O MATÌ TOY TY4CNA" ή ENA ΚOÌMÌZMENO MEFAAO HAAAÌOƒAAAA ZE HE‚ÌOAO
BÌAÌCN METATOHÌZECN (AZ HOYME H‚OZHAOEÌA ΚAHOÌCN E‹OYZÌAZTCN NA AAAA‹OYN
THN T‚OXÌA TOY HAANHTH) TO ΚENT‚O AHOΚTA THN AAHOÌNH ZHMAZÌA TOYƒ.FÌATÌ TOTE O
TY4CNAZ ‹YHNA „„„
ƒNOMÌ•C OTÌ FÌNETAÌ HÌO ΚATANOHTOZ AOÌHON O ZXEAÌA•OMENOZ A‚MAFFEACNAZ TOY
TY4CNÌΚOY ÌE‚ATEÌOYƒME THN ANOAO TOY ABYZZAÌOY ABBAACNƒO OHOÌOZ BEBAÌA ΚAÌ
4AEFOMENOZ OA EÌNAÌ (OHCZ H BATOZ TOY MCYZH)ƒΚAÌ AAY‚A
ZXETÌΚA TC‚A ME TON AEÌ METAΚÌNOYMENO HOAÌΚO AZTE‚AƒNOMÌ•C OTÌ TAYTÌ•ETAÌ ME
AYTO HOY O Ì4 ΚAAEÌ AEÌ HE‚ÌZT‚E4OMENO HOAO
ƒAHAAAH TON HA‚NHZZO-HA‚NAZZO „„„ƒO OHOÌOZ ZYM4CNA ME TON ZT‚ABCNA
O‚ÌOOETEÌ THN AZÌA, ENC O ΚAYΚAZOZ THN EY‚CHH „„„ XMMMƒEHÌ THZ XOONOZ OMCZ O
HA‚NAZZOZ O‚ÌOOETEÌ THN EY‚CHH ΚAÌ O ΚAYΚAZOZ THN AZÌAƒOHOTE ή O ZT‚ABCN
ANA4E‚ETAÌ ZE ANTÌZTOÌXOYZ AZTE‚ÌZMOYZ (OHCZ HANC ETZÌ ΚATCƒAHAA AAAA•EÌ H
HOAÌΚOTHTA ΚAOCTÌ OAA EHÌ THZ XOONOZ EÌNAÌ ANTÌΚATOHT‚ÌZMOZ TOY OY‚ANOY) ή
ΚANEÌ AAOOZ (HOY AEN NOMÌ•C)
ƒή AHAA O HA‚NAZZOZ ΚAÌ O ΚAYΚAZOZ ( O OHOÌOZ AHOAEAEÌFMENA HAEON EÌNAÌ O
AΚ‚TOY‚OZƒΚAÌ H AΚ‚C‚YEÌA TOY EHÌ THZ XOONOZ ZTO A4FANÌZTAN, AΚ‚ÌBCZ ZTHN
AO‚NO HET‚A TOY H‚OMHOEA) EÌNAÌ AYO AE‹EÌZ HOY HE‚ÌF‚A4OYN THN "H‚EMH" ΚAÌ
THN "TY4CNÌΚH" ΚATAZTAZH TOYƒHOAÌΚOY AZTE‚A „„„ AOFÌΚOƒAN ZΚE4TEÌ ΚANEÌZ OTÌ
EΚEÌ ZΚOTCNEÌ O AHOAACN TON TY4CNAƒAAAA ΚAÌ OTÌ H‚ÌN TON AHOAACNA TO MANTEÌO
HTAN TOY AÌONYZOY (ƒO OHOÌOZ BEBAÌA EXEÌ ZXEZH ME TON HXOƒAAAA AYTO EÌNAÌ
AAAH ÌZTO‚ÌA)
ή MHO‚EÌ O HA‚NHZZOZ HOY ΚATAAHFOYN EΚTOZ TOY AHOAACNAƒO AEYΚAAÌCN ΚAÌ O
EAAHN NA EÌNAÌ ΚAHOÌO ZYFΚEΚ‚ÌMENO AZT‚O HOY YHH‚‹E HOAÌΚOZ ZTO HA‚EAOON
(AEN ‹E‚C FÌATÌ AAAA O HOAÌΚOZ TOY 17.000 π.χ. O A-ΚYΚNOY AEFOMENOZ ΚAÌ NTENEMH,
ZT‚Ì4OFY‚Ì•EÌ ENTONA ZTO MYAAO MOY)
ΚAÌ 4YZÌΚA MÌA A‚Κ-AA‚NAΚA-ΚÌBCTOZƒAEN OA MHO‚OYZE HA‚A NA ΚATAAH‹EÌ ZTON
HA‚NAZZO THZ A‚ΚTOYƒZCZTA AFAHHTE EY‚ÌCHA ?
FÌA NA ΚAEÌZOYME TA TCN A‚ΚTCN (H‚OZ TO HA‚ON) ANA4E‚C ΚAÌ MÌA EHÌH‚OZOETH
AÌFYHTÌAΚH HA‚AAOZH
H OEA TAOY‚T EÌNAÌ H FYNAÌΚA TOY TY4CNA/ZET ΚAÌ TAYTÌ•ETÃME THN MEFAAH A‚ΚTO
A‹Ì•EÌ NA AN4E‚OEÌ EAC OTÌ H ΚAAAÌZTC •EYFA‚CNEÌ HA‚ANOMA ME TON AÌA/OYOE‚
HENT‚AFΚON/TY4CNA (AETE NA EÌNAÌ EΚ4‚AZEÌZ TOY OEÌOY ZE 4CTEÌNEZ ΚAÌ ZΚOTEÌNEZ
O…EÌZ ?)
ΚAÌ H‚OΚYHTEÌ O A‚ΚAZ-A‚ΚTOY‚OZ ƒAAHOEÌA HOÌOZ NA EÌNAÌ O MO‚T‚ENT ?
TA EHTA AZTE‚ÌAƒ•EYFA‚CMENA ME THN AÌNHƒ
ΚAÌ BEBAÌA AN ΚAHOÌOZ HE‚NA MEZC THZ AÌNHZ AHO EAC H‚OZ TA EΚEÌ, OA MHO‚EÌ ΚAÌ
ΚAHOÌOZ NA HE‚AZEÌ AHO EΚEÌ H‚OZ TA EAC ΚAÌ ZTHN HE‚ÌHTCZH MAZ AYTOZ O ΚAHOÌOZ
EÌNAÌ O FNCZTOZ MAZ NYA‚AAOOTEH O EHÌZΚEHTHZ AHO TON ΚOZMO TCN 7 HAÌCN ..ΚAÌ
EAC MOY E‚XETAÌ ZTO MYAAO O ME‚AÌNƒO OHOÌOZ EHÌΚAAOYMENOZ TO ‹O‚ΚÌ THZ
AHMÌOY‚FÌAZ (βλ. TAÌNÌA E‹ΚAAÌMHE‚ƒ.H OHOÌA B‚ÌOEÌ AHO ZHMAAÌA FÌA TOYZ
ΚATEXONTEZ)ƒ4E‚NEÌ THN ANAZA TOY A‚AΚONTAƒFÌA NA HA‚EÌ O OYOE‚ HENT‚AFΚON
ME AOAO THN AFAHHMENH TOY ΚAÌ NA FENNHOEÌ O NOOOZ A‚OOY‚OZ (AAACZTE HANTAƒ
O YÌOZ EÌNAÌ NOOOZƒOHCZ AAACZTE ΚAÌ O MO‚T‚ENT) H‚ÌN H‚OXC‚HZOYME ZTOYZ
AAAOYZ HÌOANOYZ ΚOZMOYZ ME 7 HAÌOYZ OA HOEAA NA ΚANC MÌA AZT‚ONOMÌΚH ZYNO…H
TCN ΚOZMCN THZ MYOOAOFÌAZ AABΚ‚A4T (HOY OACZ TYXAÌAƒHAÌ•OYN ZHMAÌNONTA
‚OAO ΚAÌ ZTHN EAAHNÌΚH MYOOAOFÌA) YAAEZ - HAEÌAAEZ - AANTEMHA‚AN (FENÌΚOTE‚A O
AZTE‚ÌZMOZ TOY TAY‚OY) MHEATEFΚE• (C‚ÌCNAZ)
HOAÌΚOZ AZTE‚AZ (MÌΚ‚H A‚ΚTOZ) MEFAAH A‚ΚTOZ
AN ΚAÌ ZTOYZ HE‚ÌZZOTE‚OYZ AAOYZ H EΚ4‚AZH 7 AZTE‚ÌA AHAOÌ THN MEFAAH
A‚ΚTOƒ.EHTA AZTE‚ÌA EXOYN ΚAÌ OÌ HAEÌAAEZ ΚAÌ OÌ YAAEZƒAAAA T‚OHO TÌNA ΚAÌ O
C‚ÌCN, H HAT‚ÌAA TCN H‚EZBYTE‚CN OECN EAC OEAC NA OEZC ΚAHOÌA E‚CTHMATA HOY
HÌOANOTATA NA OAHFHZOYN THN ΚOYBENTA HOY OA FÌNEÌ ZE AAAEZ AÌAZTAZEÌZ... FÌATÌ H
ME‚OHH EÌNAÌ H MONAAÌΚH HAEÌAAA HOY HANT‚EYETAÌ ONHTO ?
(FÌA AYTO ΚAÌ AEN 4AÌNETAÌ)
FÌATÌ OÌ 7 EΚΚAHZÌEZ THZ AHOΚAAY…HZƒEΚHO‚EYONTAÌ AHO MÌA OFAOH ΚAHOY EΚEÌ
ZTHN HATMO ?
TÌ ZXEZH EXOYN OÌ HAEÌAAEZ ΚAÌ OÌ YAAEZ ME THN AÌFYHTÌA ZCOÌAA ΚAÌ TON ZOYMME‚ÌΚO
OAAAAZÌO EΚHOAÌTÌZTH ΚAÌ TEAXÌNOMO‚4O CANNEZ (O OHOÌOZ EXEÌ MEFAAEZ
OMOÌOTHTEZ ME TON NTAFΚON HOY OA E‹ETAZOYME A‚FOTE‚A) ?
HOÌA H ZXEZH TOYZ ME TON E‚MH ΚAÌ THN A‚TEMH ?
OYMAZTE TON ΚÌNE•O AYTOΚ‚ATO‚A ME TA ΚÌT‚ÌNAƒ?
AOÌHON EAC YHOTÌOETAÌ OTÌ B‚ÌZΚONTAÌ TA HO‚4Y‚A TOY ANAΚTO‚A (MEFAAH A‚ΚTOZ)
ENC 4‚OY‚OZ TOYZ EÌNAÌ O OY‚ANÌOZ AYΚOZ...
TC‚A OHOÌOÌ OEAETE TAYTÌ•ETE TON OY‚ANÌO AYΚO ME TON ZEÌ‚ÌO (HOY HANTCZ EÌNAÌ
HOAY MAΚ‚ÌA AHO THN A‚ΚTO FÌA NA THN 4YAAEÌ) ή …AXNETE ZTO AYΚ ΚATÌ TO
ZΚOTEÌNOƒOHOTE O 4YAAΚAZ MAAAON EÌNAÌ A‚AΚOZ ΚAÌ HETA 4CTÌEZƒ. „„„ (AAHOEÌA O
BAZÌAÌAZ TCN A‚ΚAACN AYΚACN HTAN H‚OZEAHNOZ ή OXÌ ?)
ή AHAA ENAZ A‚OOY‚OZ ME TO E‹ΚAAÌMHE‚ TOY ???„„„
TC‚A O ZΚYAOZ-ΚYNAZ ZTA HOAÌA TOY C‚ÌCNAƒMAAAON EÌNAÌ ΚATÌ AAAO „„„
OMCZ O ZΚOTEÌNOZ ΚAÌ AYNATOZ AYTOΚ‚ATO‚AZ (WEN-CH”ANG) TAYTÌ•ETAÌ ME ΚAHOÌO
HOAÌΚO AZTE‚A OXÌ ZTHN MÌΚ‚H A‚ΚTO AAAA ΚAHOY AAAOYƒ
AEN ‹E‚C AN HTAN O HAAAÌOZ HOAÌΚOZ A-A‚AΚONTA ή ΚAHOÌOZ AAAOZ ZTHN MEFAAH
A‚ΚTOƒ.ή AN O A-A‚AΚONTA ΚAHOTE HTAN ZTHN MEFAAH A‚ΚTO...
ƒAAAA TO ZÌFOY‚O EÌNAÌ OT̃MAZ ΚÌT‚ÌNÌAZEƒANAHTYZZONTAZ MAZ TO AEFOMENO E-
E‚HETÌΚO ZYMHAEFMA (NOMÌ•C OTÌ O AFAHHTOZ AB‚CNYXOZ, MHO‚EÌ NA MAZ ACZEÌ
HAEÌZTEZ HAH‚O4O‚ÌEZ ZXETÌΚA ME AYTO TO ZYMHAEFMA)ƒAETE NA EÌNAÌ AYTO TO
ΚÌT‚ÌNO ZHMAAÌ ?
ΚAEÌNC EACƒA4HNCNTAZ EZAZ NA …A‹ETE FÌA TÌZ YAAEZ CZ T‚O4OYZ TOY AÌONYZOY
ΚAÌ ZYNEXÌ•OYME ME 2 ANA4O‚EZ ZTON NTAFΚON ΚAÌ ZTON FÌOFΚ-ZOOCOƒFÌA NA
HE‚AZOYME ZTO •OYMÌ ΚAÌ TON ΚOOYAOYƒ
O NTAFΚON EÌNAÌ O YA‚OBÌOZ HFETHZ TCN AABΚ‚A4TÌΚCN ABYZZAÌCN OÌ OHOÌOÌ EXOYN
ΚOÌNA XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA ME TOYZ AÌΚOYZ MAZ TEAXÌNEZ (OÌ OHOÌOÌ EΚTA‚TA‚COHΚAN AHO
TA BEAH TOY AHOAACNA)
EÌNAÌ ENAZ OEOZ ΚAÌ THZ "ZYMBATÌΚHZ" MYOOAOFÌAZ ΚAÌ MAAÌZTA HAMHAAAÌOZ EÌNAÌ
ENAZ 4ÌAÌZTAÌAΚOZ OEOZ FNCZTOZ ME TO ONOMA AAFCN
A‚FOTE‚A TON HH‚ANE ΚAÌ OÌ 4OÌNÌΚEZ ANA4E‚ETAÌ ΚAÌ ZTHN HA
FÌA TOYZ AÌOE‚OBAMCNEZ ANA4E‚C...OTÌ TON NAO TOY NTAFΚ-ON (AAF-ON) ή NTAFΚ-CN
(AAF-CN) AMA OEAETE FΚ‚EMÌZE HANC ZTA ΚE4AAÌA TCN BAZANÌZTCN TOY O...ZAM…CN
TC‚A AYTO TO A ΚAÌ ON ή A ΚAÌ CN...MOY 4E‚NEÌ AÌFO ZTO ÌE‚ATEÌO A-ÌAC...AEN ‹E‚C
FÌATÌ ?...EZAZ ?
MHTE‚A TOY AAFCNA...ANA4E‚ETE H YA‚A
OEC‚EÌTAÌ AAEA4OZ TOY Κ‚ONOY AHO TOYZ 4OÌNÌΚEZ ZYM4CNA ME TON ZAFXOYNÌAOCN
HAHZÌA•EÌ HOAY TON ZOYMME‚ÌAΚO CANNEZ O OHOÌOZ AÌAA‹E ZTOYZ ZOYMME‚ÌOYZ TA
F‚AMMATA ΚAÌ TÌZ TEXNEZ ...TO ÌAÌO AAACZTE ΚANANE ΚAÌ OÌ TEAXÌNEZ O NTAFΚON EÌNAÌ
MÌZOZ ANO‚CHOZ ΚAÌ MÌZOZ …A‚Ì ΚATA TA H‚OTYHA TOY MÌZOY ANO‚CHOY ΚAÌ MÌZOY
A‚AΚONTA ΚEΚ‚CHA ΚATÌ ZAN A‚ZENÌΚH FO‚FONA...AN ΚAÌ ZTHN A‚XAÌΚH TOY MO‚4H
OEC‚OYTAN OEOZ TCN AF‚CN ΚAÌ THZ FONÌMOTHTAZ O NTAFΚON AAT‚EYOTANE ZTO
ÌNZMOYO THZ NEAZ AFFAÌAZ ZTHN AME‚ÌΚH, OÌ ΚATOÌΚOÌ TOY OHOÌOY EÌXAN HOAAA HA‚E
ACZE ME TOYZ BAT‚AXOEÌAEÌZ OAAAAZÌOYZ YHHΚOOYZ TOY NTAFΚON (OYMAZTE TON
T•A‚-T•A‚ TOY STAR WARS ?)
OHOÌOZ TZEΚA‚EÌ...OA AÌAHÌZTCZEÌ EΚHAHΚTOZ THN ΚYBE‚NHTÌΚH ZTAZH AHENANTÌ ZTO
ÌNZMOYO ΚAÌ TO TEΚTONÌΚO MYZTÌΚO TAFMA TOY ZTÌZ A‚XEZ TOY AÌCNA...H AME‚ÌΚANÌΚH
AZTYNOMÌA ΚAÌ O ZT‚ATOZ...ΚY‚ÌOAEΚTÌΚA EZBYZAN AHO TON XA‚TH MÌA HOAH „„„
...OHCZ EÌXA H‚OANA4E‚EÌ...ΚAHOÌOÌ ZYNAEOYN "YHOFEÌA" TOYZ ABYZZAÌOYZ ΚAÌ TON
4OÌNÌΚÌΚO MEAΚA‚T ME TON MEAÌΚE‚TH/HAAAÌMONA (TO HAÌAÌ ME TO AEA4ÌNÌ...) ΚAÌ TO
ÌNZMOYO ME TA ÌZOMÌA OYMAZTE AYTO TO MEAΚ-MEAEΚ HOY EÌXA EHÌZHMANEÌ HÌO H‚ÌN ?
...Κ‚ATHZTE TO FÌATÌ EXEÌ THN AÌΚH TOY ZHMAZÌA O 4OÌNÌΚÌΚOZ MEAΚA‚T EÌNAÌ YÌOZ TOY
AAFCNA ΚAÌ TO ONOMA TOY ZHMAÌNEÌ OYTE AÌFO, OYTE HOAY "ΚAEÌAÌ THZ HOAHZ" ΚAÌ
BEBAÌA O MEAΚA‚T THZ TY‚OY..ZYNAEETAÌ ME TON H‚CTO TEΚTONA XÌ‚AM...O OHOÌOZ
OHCZ ZAZ ANEAYZA ZTHN A‚XH MAZ OAHFEÌ ZTHN O‚YAÌΚH HOAH TCN ΚÌONCN...THN HYAH
TCN MEFAACN HAAAÌCN...THN O‚YAÌΚH Ì‚EM ...OMCZ YHA‚XOYN AΚOMA ΚAÌ ZHME‚A
HOAAEZ ÌZTO‚ÌEZ...FÌA MYZTH‚ÌCAEÌZ AAT‚EÌEZ ZE ΚAHOÌA HA‚AOAAAAZÌA XC‚ÌA TOY
NOMOY ΚO‚ÌNOÌAZ ...OHOTE AEN MHO‚EÌZ NA AFNOHZEÌZ TÌZ ZYZXETÌZEÌZ...HOY
H‚OΚYHTOYN...ΚAÌ MAZ OAHFOYN ZTON MEFA ΚOOYAOY...AYTON TON H‚OHEAAZFÌΚO
HOZEÌACNA HOY HOEAE NA ΚATAΚTHZEÌ THN HOAH TCN AOHNCN, HOY ENANTÌCNOTAN
ZTON AÌA, HOY FENNOBOAAFE TE‚ATA ΚAÌ AHZTEZ...HOY EZTEANE TE‚ATA NA
ΚATAB‚OXOÌZOYN THN ANA‚OMEAA... ΚAÌ BEBAÌA O AABΚ‚A4T, OHCZ ΚAÌ O HZÌOAOZ
H‚OZHAOHZAN NA ZYFXCNEYZOYN ZE ENA ENÌAÌO ZYZTHMA HOAAEZ AAT‚EÌEZ ΚAÌ
AO‹AZÌEZ...NECTE‚EZ ΚAÌ A‚XEFONEZ
FÌA AYTO ΚAÌ OEOTHTEZ TYHOY AAFCNA...EXOYN ZTOÌXEÌA AHO ΚOOYAOY, AHO 4O‚ΚY,
AHO H‚CTEA, AHO OAYMA...AAAA ΚAÌ HOZEÌACNA ή O HOZEÌACNAZ AMA OEAETE ZTOÌXEÌA
AHO ΚOOYAOY O FÌOFΚ-ZOOCO (HAAÌ H ΚATAAH‹H OOO ή OCO AMA OEAETE)ƒANA4E‚ETAÌ
AHO HOAAOYZ ZAN O "ENAZ ZTO HAN", ZYNHFETHZ TOY A•AOCO ΚAÌ O 4O‚EAZ TOY XAOYZ
ÌZCZ EÌNAÌ O ÌAÌOZ O YH-A‚XCN ƒAHAAAH O ÌAÌOZ O Κ‚ONOZƒO A‚XCN TOY ΚOZMOY
TOYTOYƒ ÌZCZ OMCZ NA MHN EÌNAÌ YH-A‚XCN ΚAÌ NA ZYMBOAÌ•EÌ TO ZCMA TOY MH
ONTOZ, ENC O A•AOCO THN ΚA‚AÌA TOYƒ O AABΚ‚A4T ANA4E‚EÌ XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA
"ƒO FÌOFΚ-ZOOCO FNC‚Ì•EÌ THN HYAH. EÌNAÌ H ÌAÌA H HYAH. EÌNAÌ TO ΚAEÌAÌ ΚAÌ O
4‚OY‚OZ THZ HYAHZ (EÌAAME H‚OHFOYMENCZ TÌ ZHMAÌNEÌ MEAΚA‚TƒTO ΚAEÌAÌ).
HA‚EAOON, HA‚ON ΚAÌ MEAAON, OAA EÌNAÌ ENA ZTON FÌOFΚ-ZOOCO. FNC‚Ì•EÌ AHO HOY
HE‚AZAN ΚAHOTE OÌ HAAAÌOÌ ΚAÌ AHO HOY OA HE‚AZOYN HAÃ"
ΚAÌ AYTH THN HYAH MHO‚EÌ NA THN ANOÌ‹EÌ ΚAHOÌOZ ME THN EHCAH HOY ANA4E‚EÌ TO
NEΚ‚ONOMÌΚONƒAN H‚CTA B‚EÌ TO AYOENTÌΚO ΚEÌMENO. AAAA H‚O4ANCZ YHA‚XOYN
ΚAÌ AAAOÌ T‚OHOÌ... ƒÌZCZ EÌAÌΚEZ "E‹YHNEZ" BOMBEZƒEÌNAÌ O HATE‚AZ TCN XAZTOY‚ -
ΚOOYAOY ΚAÌ BOYAOOYM ΚAÌ ANTÌHAAOZ TOY A‚XONTA-4YAAΚA THZ ABYZZOY NONTENZ
ΚAHOÌOÌ OEC‚OYN...OTÌ ΚEÌTETAÌ ΚATC AHO ENA H‚EZBYTE‚O ZHMAAÌ ZTO O‚OZ ZÌNA („„„)
MEX‚Ì NA EAEYOE‚COEÌ AHO TON MCYZH ΚAÌ OTÌ O ÌEXCBAZ EÌNAÌ ZTHN H‚AFMATÌΚOTHTA
MÌA EΚAHACZH TOY ...ÌZCZ NA HTAN AYTOZ H 4AEFOMENH BATOZ... TA TE‚ATOMO‚4A
HAÌAÌA TOY H‚OEΚY…AN AHO MÌA BAAZ4HMH ENCZH ME MÌA FYNAÌΚA MOÌA•OYN HOAY
TOY HATE‚A TOYZ (OHCZ ΚAÌ O HOZEÌACN EΚANE MEZC THZ BAAZ4HMHZ ENCZHZ ME THN
AHMHT‚AƒMÌA AΚATANOMAZTH AEZHOÌNA TOY ΚATC ΚOZMOYƒ) O FÌOFΚ-ZOOCO MAAAON
H‚EHEÌ NA EÌNAÌ MÌA MÌ‹HƒE‚HETOY, XTAHOAÌOY, ZA‚ANTAHOAA‚OYZAZ ΚAÌ A‚AXNHZƒ
ΚAHOÌOÌ AAAOÌ OMCZ TON HA‚OYZÌA•OYN ZAN MÌA MA•A AHO Ì‚ÌAÌ•OYZEZ 4YZZAAÌAEZ ΚAÌ
Z4AÌ‚EZƒ HANTCZ ZTÌZ TEAETEZ TCN FE•ÌNTÌ (AYTCN HOY AAT‚EYAN TO HAFCNÌ-MEAEΚ)
EM4ANÌ•ONTAÌ Z4AÌ‚EZ 4CTÌAZ HOY HAÌ‚NOYN THN MO‚4H AAAOΚOTCN •CCN ΚAÌ
MAAAON O FÌOFΚ-ZOOCO ZXETÌ•ETAÌ ME TON OEO-ECZ4O‚O TCN ΚOY‚ACN-FE•ÌNT̃OÌ
OHOÌOÌ MHO‚OYN NA EXOYN ZXEZH ME TOYZ AHOFONOYZ TOY YÌOY TOY AYΚACNA,
ZOY‚MAT‚EAƒMHO‚EÌ ΚAÌ OXÌ OMCZ
ΚAHOÌOÌ OEC‚OYN TON FÌOFΚ-ZOOCO CZ "OETÌΚH" EΚAHACZH THZ 4CTÌAZ ΚAÌ TON
ZYZXETÌ•OYN ME TON AEONTA ΚAÌ ÌAÌOZ ME TO AZTE‚Ì AA ΚAAMH AZ AZANTƒFNCZTO ΚAÌ
CZ CORLEONÌSƒAAAA ΚAÌ REGULUSƒAHAAAH TON BAZÌAÌZΚO
H‚OZHAOCNTAZ NA ANAAYZOYME TO FÌOFΚ AEN MHO‚EÌ HA‚A NA MAZ EAOEÌ ZTO MYAAO
TO FÌONT (TO H‚CTO F‚AMMA TOY TET‚AF‚AMMATOY FÌAXBE œHVH)ƒOHOTE ZE AYTH THN
HE‚ÌHTCZH TO ΚY‚ÌOAEΚTÌΚO ONOMA HOY H‚OΚYHTEÌ EÌNAÌ "HATE‚AZ OEOZ ZET/OCO"ƒ
TO OHOÌO BEBAÌA EMHE‚ÌEXEÌ OETÌΚEZ (ΚATA ME‚ÌΚOYZ) ΚAÌ A‚NHTÌΚEZ (ΚATA ME‚ÌΚOYZ)
ENOÌEZƒ
AN O NONTENZ 4YAAEÌ THN HYAH TOY NTAAOƒTOTE O FÌOFΚ-ZOOCO H‚EHEÌ NA 4YAAEÌ
THN ANTÌZTOÌXH ΚAÌHOOÌΚH ZE4Ì‚A (ΚAÌHOO OEC‚OYNTAÌ OÌ ΚATC A‚NHTÌΚEZ O…EÌZ
ΚAOE ZE4Ì‚AZ) AOFÌΚA O 4YAAΚAZ THZ HYAHZ ƒH‚EHEÌ NA ZYZXETÌ•ETAÌ ME TON
XO‚ON•ON (HAAÌ MOY OYMÌ•EÌ ZAOY‚ON) TOY ENCXÌANOY ZYZTHMATOZ TOY NTH ƒ
AAACZTE ΚAÌ O OEOZ HAFCNÌ TCN FE•ÌNTÌ O MEAEΚ-TAOYZƒEÌNAÌ 4‚OY‚OZ THZ HYAHZƒ
(OYMAMAÌ ZE MÌA HAAAÌOTE‚H ZYNENTEY‹H TOY Ì4 ZTO T‚ÌTO MAT̃MÌA 4CTOF‚A4ÌA
ENOZ TAFMATOZ THZ HE‚ÌOXHZƒAEN OYMAMAÌ TO ONOMAƒAAAA HANTCZ YHH‚XE ENA
AÌZΚOHOTH‚O-HYAH ΚAÌ EΚATE‚COEN 2 HAFCNÌAƒΚATÌ ANTÌZTOÌXO ME THN
TOÌXOF‚A4ÌAƒHÌZC AHO TON O‚ONO TOY MÌNCA ME TO AÌHAO E…ÌAON...ΚAÌ BEBAÌA O
MÌNCAZ CZ AÌΚAÌOZ Κ‚ÌTHZ EXEÌ AMEZZH ZXEZH ME TO H‚OOEMA MEAEΚ...AAAA AYTO OA
TO AOYME A‚FOTE‚A) TC‚A HOÌOZ EÌNAÌ "ΚAAOZ" 4YAAΚAZƒHOÌOZ "ΚAΚOZ"ƒ.EÌNAÌ AÌFO
YHOΚEÌMENÌΚO. AAACZTE ZHMAZÌA EXEÌ HANTA TÌ H‚OZHAOEÌZ NA EMHOAÌZEÌZ NA
EÌZEAOEÌ AAAA ΚAÌ TÌ NA AHOT‚E…EÌZ NA MHEÌ. ΚAÌ ZE AYTO TO ZHMEÌO ZA4CZ ΚAÌ MAZ
E‚XETAÌ ZTO NOY TOZO H HYAOZƒAAAA ΚAÌ O A4FANÌΚOZ ΚAYΚAZOZƒAAAA ΚAÌ H YEMENH
ÌZCZ ΚAHOÌEZ HYAEZ NA ΚAEÌNOYN FÌA NA MHN B‚ÌZΚOYN AÌE‹OAO TÌHOTA EHÌXOONÌA
BAMHÌ‚ H‚OZ TA YHOXOONÌA 4E‚ET‚A TOYZƒ ...ΚAÌ OTAN ANATEÌAEÌ O HAÌOZ ‹E‚OYME
OAOÌ TÌ HAOAÌNOYN TA BAMHÌ‚
ÌZCZ ΚAHOÌOÌ NA 4YAANE AYTEZ TÌZƒEÌZOAOYZ ÌZCZ ΚAHOÌEZ HYAEZ NA ANOÌFOYN FÌA NA
B‚ÌZΚOYN EÌZOAO ΚAHOÌOÌ EHOY‚ANÌOÌ AÌOHAÌAEZƒΚAÌ ÌZCZ ΚAHOÌOÌ NA H‚OZHAOOYN NA
ΚAEÌZOYN AYTEZ TÌZ HYAEZ ÌZCZ HAAÌ ΚAHOÌEZ HYAEZ OAHFOYNƒMAΚ‚ÌAƒΚAÌ ΚAHOÌOÌ
H‚OZHAOOYN NA TÌZ Κ‚ATHZOYN ANOÌXTEZ FÌA NA AÌA4YFOYNƒ ΚAÌ TEAOZ ÌZCZ ΚAHOÌOÌ
NA AFCNÌ•ONTAÌ NA ANOÌ‹OYN TÌZ HYAEZ THZ EHÌZT‚O4HZ TCN MEFAACN HAAAÌCN...
HOÌOZ ‹E‚EÌ A‚AFE TÌ MHO‚EÌ AAHOEÌA NA ZYMBAÌNEÌ ???
ΚAÌ ETZÌ 4TAZAME ZTON MEFA ΚOOYAOYƒTON HAEON AÌAZHMO AHO TOYZ MEFAAOYZ
HAAAÌOYZƒFNCZTO ΚAÌ ME AAAA ONOMATA...λέμε τoρα...„„„
HA‚OAH THN AÌAZHMOTHTA TOY OMCZƒMAAAON EÌNAÌ ΚATCTE‚OZ ZTHN ÌE‚A‚XÌA TCN
MEFAACN HAAAÌCN OA AEFAME OTÌ FÌA THN AΚ‚ÌBEÌAƒEÌNAÌ O ÌE‚EAZ TOYZ EHÌ THZ
XOONOZ O ΚOOYAOY EÌNAÌ ENA FÌFANTÌAÌO HOAYHAOΚAMO HAAZMA HOY ΚOÌMATAÌ ZTHN
MEFAAÌOÌΚH BYOÌZMENH HOAH THZ ‚”AYE, ΚAHOY ZTA BAOH TOY EÌ‚HNÌΚOY ZTEANCNTAZ
TA 4OBE‚A ΚAÌ AHOΚOZMA ONEÌ‚A TOY NA ZTOÌXEÌCNOYN TÌZ …YXEZ TCN ANO‚CHCN
AAHOEÌA OYMAZTE HAAÌ ZTON A‚XONTA TCN AAXTYAÌAÌCNƒENA FÌFANTÌAÌO XTAHOAÌ HOY
ΚANEÌ THN EM4ANÌZH TOY E‹C AHO THN HYAH THZ YHOFEÌAZ HOAHZ TCN NANCN ƒME
TOYZ TE‚ATÌOYZ ΚÌONEZƒHOY OYMÌ•EÌ THN Ì‚EM ? ZYM4CNA ΚAÌ ME TO ÌAÌO TO
NEΚ‚ONOMÌΚON " O MEFAZ ΚOOYAOY EÌNAÌ ‹AAEA4OZ TCN MEFAACN HAAAÌCN, AAAA ΚAÌ
AYTOZ AEN MHO‚EÌ NA AÌAΚ‚ÌNEÌ EΚEÌNOYZ HA‚A MONAXA AMYA‚A.."
ΚAÌ 4TANOYME TC‚A ZE MOÌ‚AÌA E‚CTHMATAƒ HOÌOÌ HTAN OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ ΚAÌ HOÌOÌ
OÌ H‚EZBYTE‚OÌ ?ƒή AMA OEAETE HOÌOÌ HTAN OÌ TÌTANEZ ΚAÌ HOÌOÌ OÌ OAYMHÌOÌ ?
HOÌOÌ OÌ "ΚAΚOÌ" ΚAÌ HOÌOÌ OÌ "ΚAAOÌ" ?
HOÌA HTAN TA O‚ÌA TCN 2 HA‚ATA‹ECN ?
FÌATÌ H 4AÌNOMENÌΚA ENÌAÌA OMAAA TCN OAYMHÌCN OECN AÌAZHATAÌ META THN NÌΚH TOYZ
ΚAÌ ANTÌMAXONTAÌ O ENAZ TON AAAONƒOHCZ AΚ‚ÌBCZ ΚAÌ OÌ HÌZTOÌ TOYZ ?
MHHCZ O ΚAOE "EHÌZΚEHTHZ" ή "AAOZ" HOY ANEHTYZZOTAN TEAOZ HANTCN EHÌ TOY
HAANHTH HTAN AAAOTE ΚATAΚTHTHZ ΚAÌ AAAOTE ΚATAΚTHMENOZ ?
MHHCZ OÌ OEOÌ TCN MEN ZTHN OYZÌA HTAN OÌ OEOÌ TCN AEƒAAAA ΚATC AHO AAAA
ONOMATA ?
ΚAHOÌOÌ ZYFXCNEYTHΚAN, ΚAHOÌOÌ E‹A4ANÌZTHΚANƒΚAHOÌOÌ EHE•HZAN AAAOÌ
HOAEMOYZAN, AÌAZHA•ONTOYZAN ΚAÌ EHANENCNONTOYZAN META‹Y TOYZƒΚAÌ 4YZÌΚA
TO ÌAÌO EΚANAN ΚAÌ OÌ OEOÌ TOYZ ‹ANA ΚAÌ ‹ANA „„„
MHHCZ EAC ΚOAAAEÌ TO HOAEMOZ HATH‚ HANTCN ?
MHHCZ H AÌATH‚HZH THZ ÌZZO‚OHÌAZ ΚAÌ A‚MONÌAZ ENOZ AÌAZTEAAOMENOY ΚAÌ
AY‹ANOMENHZ ENT‚OHÌAZ ZYMHANTOZ, AHAÌTEÌ TO AY‹ANEZTE ΚAÌ HAHOAÌNEZTE
ZYFΚEΚ‚ÌMENCN "EÌACN" EN-…YXCN CZTE O AEYTE‚OZ OE‚MOAYNAMÌΚOZ NOMOZ NA
EΚAHACNETAÌ OMAACZ ?
MHHOZ ZE HEPIHTOZH AIATAPAXHZ.TO AIAZTEAAOMENO ZYMHAN KINAYNEYEI NA
KATAPPEYZEI ?
MHHCZ ή MH AÌAÌCNÌZH ZYFΚEΚ‚ÌMENOY EÌAOYZ "ZHE‚MATOZ" ZHMANEÌ ΚAÌ THN ZYZTOAH
ή THN AMEZH ΚATA‚‚EYZHƒAOFC EAAEÌ…HZ …YΚTH‚CN-…YXCN ΚAÌ ANE‹EAEFΚTHZ
AY‹HZHZ THZ ENT‚OHÌAZ-ATA‹ÌAZ HOY OA OAHFHZEÌ MOÌ‚AÌA ZTHN ΚATAZT‚O4H ?
ΚAÌ HOÌEZ EÌNAÌ OÌ MEN ΚAÌ OÌ AE AYNAMEÌZ ?ƒ
ΚAÌ HOAY HE‚ÌZZOTE‚O H‚EHEÌ NA ANTÌMETCHÌ•ONTAÌ CZ AHA‚AÌTHTEZ ΚAÌ OÌ AYO..CZTE
O HOAEMOZ TOYZ NA AÌATH‚EÌ THN ÌZZO‚OHÌA ?ƒ
.ή H‚EHEÌ NA EΚAEÌ…EÌ H MÌA AHO TÌZ AYO O‚ÌZTÌΚA ΚAÌ AMETAΚAHTA ?
ΚAÌ HE‚A AHO AYTO MHHCZ H O‚ÌZTÌΚH EHÌΚ‚ATHZH OHOÌAZAHHOTE AHO TÌZ AYO OA EÌXE
TO ÌAÌO ΚATAZT‚O4ÌΚO AHOTEAEZMA ?
ή MHHCZ H‚EHEÌ NA AÌAXC‚ÌZOYME THN ANAFΚAÌOTHTA THZ YHA‚‹HZ ANTÌOETCN - FÌA NA
H‚OΚY…EÌ A‚MONÌA - AHO TO ΚA‚ΚÌNÌΚO HAEONAZMA TO OHOÌO OYTCZ ή AAACZ O
ZYMHANTÌΚOZ O‚FANÌZMOZ OA AHOBAAAẼFÌA NA MHN FÌNEÌ ΚA‚ΚÌNCMA O ÌAÌOZ ?
EHEÌAH CZ AOE‚AHEYTA ‚OMANTÌΚOZƒTEÌNC H‚OZ THN TEAEYTAÌA AHO…HƒMAAAON OA
H‚EHEÌ NA EHANAH‚ZOAÌO‚ÌZOYME HOÌOÌ EÌNAÌ H‚AFMATÌΚA ΚA‚ΚÌNCMATAƒΚAÌ HOÌOÌ
AHAA AÌA4O‚ETÌΚOÌ AHO EMAZƒAAAA ZE ΚAOE HE‚ÌHTCZH OXÌ EXO‚OÌƒή FÌA NA TO HC
ΚAAYTE‚A, ZE ΚAOE HE‚ÌHTCZH AHA‚AÌTHTOÌ „„„ HAH‚HZ AZA4EÌA AOÌHON „„„
AZ ZYNEXÌZOYME OMCZ ZTON ΚOOYAOYƒAYTON HOY O E‹AÌ‚ETOZ BEMHOZƒTON
4CTOF‚A4Ì•EÌ ZTÌZ ZYNA…EÌZ META‹Y TCN NEY‚CNCN TOY EFΚE4AAOYƒ
...ΚAÌ ΚAHOÌOÌ MEAETHTEZ TON TAYTÌ•OYN ME TON AEBÌAOAN THZ HA...ΚAHOÌOÌ ME TO
TE‚AZ-ΚHTOZ HOY ΚATAHÌNEÌ TON ÌCNA...ΚAHOÌOÌ ME TO TE‚AZ-ΚHTOZ HOY ZTEANEÌ O
HOZEÌACN NA ΚATAB‚OXOÌZEÌ THN ANA‚OMEAA...ΚAÌ ΚAHOÌOÌ ME THN AEYΚH 4AAAÌNA
MOMHY-NTÌΚ...ΚAHOY EΚEÌ ΚONTA ZTA NHZÌA TOY HAZXA TEΚEAÌAÌ YHA‚XOYN OMCZ ΚAÌ
ΚAHOÌEZ OAOAÌΚEZ MOY HA‚ATH‚HZEÌZ HANC ZTO OEMAƒOÌ OHOÌEZ ÌZCZ ANAT‚E…OYN
ΚAHOÌA H‚AFMATA HOY OEC‚OYME AEAOMENAƒEΚTOZ ΚAÌ AN YHA‚XOYN 2 ΚOOYAOYƒή
AMA OEAETE AYO 999ƒENAZ "ΚAAOZ" ΚAÌ ENAZ "ΚAΚOZ"
AÌOTÌ OACZ TYXAÌA ΚOOYAOY = 999 „„„
OMCZ OACZ TYXAÌA...O AAZΚAAOZ JEDÌ TOY AOYΚA TOY OY‚ANOHE‚HATHTH, O OBÌ WAN
KENOBÌ (O BE ONE CAN/CAN'T O BE = EÌ•AÌ AœTOZ HOY MHO‚EÌ/AEN MHO‚EÌ NA
EÌMAÌ...ZAZ OYMÌ•EÌ ΚATÌ AHO FÌAXBE ή EXEFÌE ή ΚATÌ AAAO ?..... „„„) στα EAAHNÌΚA AÌAEÌ TO
ÌAÌO AO‚OÌZMA
OMHÌ FOYAN ΚENOMHÌ = 999 „„„
KAI ZIFOYPA O EBPAIOZ AOYKAZ...HEEPE HOAY KAAA TI EKANE...OHOZ KAI O AAAOZ
BEBAIA O ZHHAMHEPFK ME TOYZ YHOXOONIOYZ E.T. TOY KAI TOYZ IOYPAZIOYZ APAKOYZ
TOY. !!!
KAHOIEZ AOPIZTEZ ANAOOPEZ TOHOOETOYN TON KOZMO KATAFOFHZ TOY KOOYAOY ZTO
23ο (!!! ZYMHTOZH ???) NEOEAOMA...ZTON VHROOL
APFOTEPA TAEIAE+E ZTO AIHAANO AIAYMO HPAZINO AZTPO TOY XOTH...FIA NA
ΖEYFAPOZEI ME THN IDH-YAA KAI NA AHMIOYPFHZEI TOYZ MEFAAOYZ HAAAIOYZ
FKATANOOOA, FKOFKOA KAI ΖOO-AMMOFK
AHO EΚEÌ...HETA‹ANE OAOÌ MA•Ì ZTON Κ‚ONO ΚAÌ AHO EΚEÌ H‚OANE ZTH FH
(YHA‚XEÌ OEC‚ÌA...OTÌ H ZEAHNH HAOE AHO TON AANTEMHA‚AN, HE‚AZE AHO TON
Κ‚ONO...HÌOANOTATA ΚAÌ AHO TON ANATÌNAXOENTA HAANHTH ΚAÌ HAOE ZTH FH)TA
FENNHMATA TOY ΚOOYAOY, B‚HΚAN ΚATA4YFÌO ZE MÌA HHEÌ‚O ZTON EÌ‚HNÌΚO
CΚEANO...HÌOANOTATA ZTHN AEFOMENH MOY-AEMOY‚ÌA.ΚAÌ EΚEÌ EXTÌZAN THN ‚'AYE
HOAEMHZAN A‚XÌΚA ME TA AEFOMENA ELDER THÌNKS (ÌZCZ ΚAHOÌA ‹CTÌΚOEÌAH ZE ZXHMA
HENTAΚTÌNOY AZTE‚ÌA...TA OHOÌA EXOYN AHOZY‚OEÌ ZE ΚAHOÌA YHOFEÌA HOAH TOY
NOTÌOY HOAOY) ...ME TA OHOÌA OMCZ ZTO TEAOZ ZYNA…E EÌ‚HNH ZTO META‹Y H
ANO‚CHOTHTA A‚XÌZE NA E‹EAÌZZETAÌ ΚAÌ O TOTE O ΚOOYAOY A‚XÌZE NA EHH‚EA•EÌ
THAEHAOHTÌΚA TOYZ ANO‚CHOYZ MEZC ONEÌ‚CN OMCZ ΚAHOÌA ME‚A H ΚATAZT‚O4H
XTYHHZE THN ‚'AYE...MAAAON ΚATÌ ZE ZXEZH ME TO 4EFFA‚Ì... ÌXNH THZ AAT‚EÌAZ TOY
ZYNANTOYNTAÌ AΚOMA ΚAÌ ZHME‚A ZTÌZ NOTÌEZ HOAÌTEÌEZ THZ AME‚ÌΚHZ, ZTO ME‹ÌΚO,
THN A‚ABÌA, THN ZÌBH‚ÌA ΚAÌ THN F‚OÌAANAÌA OÌ AHEOANTOÌ ÌE‚EÌZ TOY B‚ÌZΚONTAÌ ZTA
BOYNA THZ ΚÌNAZ (ÌZCZ NA EXEÌ ZXEZH H AEFOMENH AEYΚH AAEA4OTHTA TCN
ÌMAAAÌCN)...AAAA H AAHOÌNH TOY AAT‚EÌA B‚ÌZΚETAÌ ZTHZ E‚HMOYZ THZ A‚ABÌAZ...ZTHN
MYOÌΚH Ì‚EM „„„ ANA•HTCNTAZ TON ΚOOYAOY ZTHN EAAHNÌΚH HA‚AAOZH AEN MHO‚OYME
NA MHN ANAT‚E‹OYME TOZO ZTOYZ..A‚AΚONTOBAZÌAÌAAEZ ΚAÌ BAZÌAÌZZEZ, OZO ΚAÌ
ZTOYZ 4YAAΚEZƒAAAA ΚAÌ TOYZ YHOOAAAZZÌOYZ OEOYZ ZÌFOY‚A YHA‚XOYN ZTOÌXEÌA
ZTON ΚOOYAOY AHO TON TY4CNA ΚAÌ TOYZ A‚AΚOMO‚4OYZ FÌFANTEZ TOY (AN TA 4ÌAÌA
THZ HE‚ÌF‚A4HZ TA ΚANOYME HAOΚAMÌAƒEÌNAÌ ÌAÌOÌ) ΚAÌ ZÌFOY‚A AHO TON YÌO TOY
TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZ A‚AΚO AAACNA HOY 4YAAFE TA MHAA TCN EZHE‚ÌACN... O AÌAZ
HTAN O MONOZ HOY ANTÌZTAOHΚE ZTON TY4CNAƒAHO TA HAOΚAMÌA TOY OHOÌOY TON
EZCZE O E‚MHZ (HOY ZTHN AÌFYHTÌAΚH TOY EΚAOZH FÌNETÃOCO „„„) O TY4CNAZ
NÌΚHOHΚE TEAÌΚA, AAAA OHCZ ΚAÌ O ΚOOYAOY AEN HEOANE AAAA OA4THΚE ΚATC AHO
THN ƒAÌTNA (H4AÌZTÌAΚEZ AYNAMEÌZ A‚MAFFEACNA HOY AEFAMEƒ) OHOY ΚATA ΚAÌ‚OYZ
‹YHNA ή ONEÌ‚EYETAÌ ME ΚATAZT‚O4ÌΚEZ ZYNEHEÌEZ FÌA TOYZ ANO‚CHOYZƒ
AN MAAÌZTA AABOYME YH” O…ÌN MAZ ΚAHOÌEZ ANYZHXÌEZ ΚAHOÌCN EHÌZTHMONCN FÌA
EHANE‚FOHOÌHZH ΚAHOÌCN ANENE‚FCN H4AÌZTEÌCN ZTON EAAAAÌΚO XC‚OƒTOTE
MAAAON H‚EHEÌ NA H‚OETOÌMA•OMAZTE FÌA EΚHAH‹EÌZƒωχ„ωχ„ωχ„
HANTCZ AHO ZEÌZMOYZ ΚAAA HAME...AEN B‚ÌZΚETAÌ ?
A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ OT̃OÌ A‚HYÌEZ ΚAÌ H Ì‚ÌZ (AFFEAÌO4O‚OZ TCN OECNƒ)
ANA4E‚ONTAÌ CZ ΚO‚EZ TOY TY4CNA ή TOY OAYMANTA (O OHOÌOZ HAAÌ ZYZXETÌ•ETAÌ CZ
"OAAAZZÌA" OEOTHTA) . O AABΚ‚A4T AAACZTE MNHMONEYẼTHN ΚEAAÌNC (AEN MHAÌNC
ZTA TOY 4ÌNEAƒTO A4HNC ZE AAAON)
FÌA NA TO FENÌΚEYZOYME OA MHO‚OYZAME NA HOYME OTÌ HÌZC AHO TON ΚOOYAOYƒ
MHO‚OYME NA AÌAΚ‚ÌNOYME AAAON ENA 4‚OY‚O THZ HYAHZ „„„
ΚAÌ H‚ÌN MHOYME ZTA TOY MEAXÌZEAEΚ, TOY JEDÌ ÌHHOTH OBÌ WAN KENOBÌ, TOY ÌE‚EA
ZAAHM ΚAÌ BEBAÌA ZTA TOY OZAMA MHÌN AANTEN AZ ACZC ME‚ÌΚA FECF‚A4ÌΚA ZTOÌXEÌA
(MÌAAME FÌA AAHOÌNOYZ TOHOYZ THZ AME‚ÌΚHZ ZTOYZ OHOÌOYZ AÌAA‚AMATÌ•ONTAÌ OÌ
HAEÌZTEZ TCN ÌZTO‚ÌCN TOY AABΚ‚A4T)ƒFÌATÌ EXEÌ ZHMAZÌA „„„ ÌZCZ ΚAHOÌOÌ
HAAAÌOTE‚OÌ ΚATAAABOYN ΚÌOAAZ AHO HOY HAÌ‚NEÌ O ZCMATO4YAA‹, HOY EÌNAÌ AAAOZ
ENAZ 4‚OY‚OZ THZ HYAHZ, TO ONOMA TOYƒ
OÌ HÌO HOAAEZ A4HFHZEÌZ TOY AABΚ‚A4T A4O‚OYN TO ÌNZMOYO TO OHOÌO B‚ÌZΚETAÌ
ZTHN NEA AFFAÌA. ΚATA TON AABΚ‚A4T H‚CTEYOYZA THZ NEAZ AFFAÌAZ EÌNAÌ H
4ANTAZTÌΚH HOAH TOY A‚ΚAM OMCZ TO A‚ΚAM (ΚAÌ ZA4CZ ΚAÌ EXEÌ ΚAÌ ZXEZH O A‚AΚÌZƒ
TOY DUNE FÌA TOYZ FNC‚Ì•ONTEZƒAAAA ΚAÌ H A‚ΚAAÌA) ANTÌZTOÌXEÌ FECF‚A4ÌΚA ZTHN
"MAFÌΚH" HOAH TOY ZEHAEM (SALE•)ƒκαι βεβαια O MYZTH‚ÌCAHZ ÌE‚EYZ ZAAHM THZ HA,
FNCZTOZ ΚAÌ CZ AÌΚAÌOZ MEAXÌZEAEΚ OA MAZ AHAZXOAHZEÌ A‚FOTE‚A ƒAN ΚAÌ HAAÌ
OACZ TYXAÌA ÌE‚EYZ ZAAHM = 999 „„„
NOMÌ•C OTÌ OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ EXOYN AΚOYZEÌ FÌA TO ZEHAEM ή ZAAEM THZ
MAZZAXOYZETHZ OHOY TO 1962 EFÌNE ENA HAZÌFNCZTO EHEÌZOAÌO ME ΚYNHFÌA ΚAÌ AÌΚEZ
MAFÌZZCN, MONAAÌΚO ZTHN ÌZTO‚ÌA TCN HHA „„„ TO AHOTEAEZMA ?
ƒ34 ATOMA Κ‚EMAZTHΚAN CZ MAFÕΚAÌ ZE AÌΚH HOY EFÌNE ΚATOHÌN Κ‚EMAZMATCN 19
ATOMA Κ‚ÌOHΚAN ENOXÕMAFEÌAZ „„„ H AE‹H A‚ΚAM ή A‚XAM AMA OEAETE (ARKHA•)
AOÌHON H OHOÌA ANA4E‚ETAÌ ZTHN ZAAHM, EXEÌ ‚Ì•A EAAHNÌΚH (ΚAHOÌOÌ OA ZAZ HOYN
EZ4AAMENA ÌNAOEY‚CHAÌΚH) TO A‚Κ ZHMAÌNEÌ HE‚ÌΚAEÌC ή AEÌXNEÌ O‚ÌAƒE‹”OY ΚAÌ OÌ
AE‹EÌZ A‚ΚAAÌA, A‚Κ-ΚÌBCTOZ, AΚ‚O, AΚ‚OHOAH, A‚ΚTOZ, A‚TEMÌZ,ƒΚA‚MANC‚,ƒ
A‚AMÌZƒ„„„
OYMAZTE OZA ANA4E‚AME HE‚Ì A‚ΚTOY ΚAÌ NYA‚AAOOTEH ETZÌ ?ƒΚAÌ ZA4CZ OYMAZTE
OTÌ H A‚ΚOYAA HTAN ÌE‚O •CO THZ A‚ΚAAÌΚHZ A‚TEMÌAOZ (AÌOTÌ TEAÌΚA TO ÌAÌO ONOMA
ΚAHOÌAZ OEOTHTAZ ANA4E‚ETAÌ ZE AAAH ONTOTHTAƒTOZO OTAN EXEÌ ΚAHOÌO
EHÌOETAΚÌ MH‚OZTA TOY TYHOY AYΚAÌOZ, ΚA‚NEÌOZ κ.λ.π. ,OZO ΚAÌ OTAN AAAA•EÌ H
FECF‚A4ÌΚH TOHOOEZÌA THZ AAT‚EÌAZƒAAAO AZ HOYME O Κ‚HTÌΚOZ AÌAZ ΚAÌ AAAO O
A‚ΚAAÌΚOZ, OHCZ ΚAÌ AAAO O AYΚAÌOZ AHOAACN ΚAÌ AAAO O AHOAACN ZMÌNOEYZƒΚAÌ
AYTO OA E‹HFHZEÌ HOAAA "ÌAEOAOFÌΚA" MHE‚AEMATA ZTA OHOÌA EXOYME YHOHEZEÌ
ΚATA ΚAÌ‚OYZ OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ AHO EMAZ) ENTEACZ HAH‚O4O‚ÌAΚA ZTA ZANZΚ‚ÌTÌΚA
(ZAN Κ‚HTÌΚAƒ) A‚ΚAM ZHMAÌNEÌ ΚAÌ TA O‚ÌA TOY HAÌAΚOY XC‚OYƒAHAAAH TOY
HAÌAΚOY ZYZTHMATOZ ΚAÌ EHEÌAH CZ TO 1781 OÌ ANO‚CHOÌ HÌZTEYAN OTÌ O Κ‚ONOZ HTAN
O TEAEYTAÌOZ HAANHTHZ TOY HAÌAΚOY ZYZTHMATOZ H AE‹H A‚ΚÌ ZHMAÌNE TAYTOX‚ONA
ΚAÌ TON X‚ONO YHA‚XOYN OMCZ ΚAÌ OÌ EB‚AÌÕ.OÌ OHOÌOÌ OEC‚OYN THN •CNH TCN
AZTE‚OEÌACN (‹E‚ETE EΚEÌ HOY ΚAHOTE YHH‚XE ΚAHOÌOZ HAANHTHZ) META‹Y A‚H ΚAÌ
AÌA CZ TO OY‚ANÌO ZTE‚ECMA ƒOHOTE A‚ΚÌ MHO‚EÌ NA ZHMAÌNE ΚAÌ EΚEÌNON TON
HAANHTHƒO OHOÌOZ MHO‚EÌ ΚAÌ NA AEFOTANE ƒ•AF‚EYZ ή ΚAÌ MAAAEΚ ή ΚAÌ 4AEOCNƒ
ΚAÌ H AE‹H A‚ΚÌ EÌNAÌ ΚONTA ZTO A‚NÌ, ZTON AMNO, ƒHOY AÌ‚EÌ TÌZ AMA‚TÌEZ AYTOY TOY
ΚOZMOYƒAAAA ΚAÌ ZTON AMHN ΚAÌ ZTON AMMCNA (AAAA AZ MHN MHAEXTOYME OMCZ
HE‚AÌTE‚C ME AYTO) AAAA FÌA THN HE‚ÌHTCZH THZ AÌΚÌAZ MAZ ANAAYZHZ AZ TAYTÌZOYME
TO A‚ΚAM ΚAÌ ME TON Κ‚ONO AAAA ΚAÌ ME TONƒAÌONYZO •AF‚EA/MAAAEΚ FÌA NA AOYME
TÌ OA AOYMEƒ
EÌNAÌ FNCZTO OTÌ ZHMÌTÌΚA (ZYM4CNA ME TON 4ÌACNA) O BAZÌΚOZ ZHMÌTÌΚOZ OEOZ "EA",
O AEFOMENOZ "HATE‚AZ TCN ETCN" Κ‚YHTOF‚A4EÌ TON Κ‚ONO BEBAÌA ZYNANTATAÌ ΚAÌ
ZTÌZ HA‚AAAAFEZ TOY EAƒAHAAAH ZTA HA, AA κ.λ.π. FÌA AYTO ΚAÌ H ‚Ì•A AYTH
ZYNANTATAÌ ZXEAON ZE OAEZ TÌZ ZHMÌTÌΚEZ OEOTHTEZƒMHAAA, OY‚ÌHA, FAB‚ÌHA, A•AHA,
HAÌAZ, EAOXÌM, BABEA, AAAAXƒΚATC AHO THN FENÌΚH META4‚AZH "OEOZ" ή "ΚY‚ÌOZ" (O
ANTCNÃHOY META4‚A•ETAÌ HANTCZ ZTHN HA CZ ΚY‚ÌOZƒAEN EXEÌ THN ‚Ì•AƒOHCZ
ΚAÌ O FÌAXBE AAACZTEƒ.) CZ ΚY‚ÌOZ TOY BO‚‚A MAAÌZTA (ZXEZH ME THN A‚ΚTO)
ANA4E‚ETAÌ CZ MHAAA TZA4ONƒO OHOÌOZ EÌNAÌ HOAY ΚONTA ZTON FNCZTO ZE OAOYZ
MAZ BEEA•EBOYA AYTOZ O EA-ENAÌA-Κ‚ONOZ AOÌHON EXEÌ CZ F‚AMMATEA TOY TON E‚MH
TON T‚ÌZMEFÌZTOƒTON AÌFYHTÌAΚO OCOƒή ME AAAA AOFÌA ΚAHOÌON META‹Y A•AOCO ΚAÌ
FÌOFΚ- ZOOCOƒ ΚAÌ HTAN O EA/Κ‚ONOZ ZYM4CNA ME TON 4ÌACNA, O OHOÌOZ H‚OZE4E‚E
THN E‚CMENH TOY OEOY OY‚ANOY CZ AC‚O H‚OZ TON AAFCNAƒTON OEO …A‚Ì,
A‚XÌE‚EAZ TOY OHOÌOY EÌNAÌ O ΚOOYAOY TC‚A TÌ ZXEZH MHO‚OYN NA EXOYN OÌ ÌXOYZƒ
O YA‚OXOOZƒAAAA ΚAÌ TO ÌE‚OFAY4ÌΚO TCN ÌXOYCN TO OHOÌO MOÌA•EÌ ME ΚATÌ
AAAOƒ. „„„ƒTO A4HNC ZE EZAZ „„„
AAACZTE ÌHZOYZ = 888 = OCO...ΚAÌ ÌXOYZ ZHMAÌNEÌ ΚATA ΚAHOÌOYZ "ÌHZOYZ X‚ÌZTOZ YÌOZ
OEOY ZCTH‚" „„„ O HAOYTA‚XOZ ANA4E‚EÌ OTÌ O Κ‚ONOZ ΚOÌMATAÌ, AÌCNÌA
4YAAΚÌZMENOZ ME TA AEZMA TOY YHNOY, ZE ΚAHOÌO E‚HMO ΚAÌ AHATHTO NHZÌ, EXONTAZ
CZ AΚOÌMHTO 4‚OY‚O TOYƒ.TON EΚATOFXEÌ‚A B‚ÌA‚EC O HZÌOAOZ ANA4E‚ẼTON
Κ‚ONO CZ "4ANTH" TOY X‚YZOY FENOYZ ZTHN NHZO TCN MAΚA‚CN (H OHOÌA ZA4CZ ΚAÌ
B‚ÌZΚETAÌ ΚAHOYƒZTHN AYZH)
ΚAÌ O AEÌMNHZTOZ TZATZOMOÌ‚OZ, ANA4E‚EÌ OTÌ OÌ ZTHAEZ TOY H‚AΚAEOYZ ZTH AYZH
(ZTO FÌB‚AATA‚)ƒΚANONÌΚA EÌNAÌ ZTHAEZ TOY B‚ÌA‚EC, AÌOTÌ O EΚATOFXEÌ‚AZ HOY
BOHOHZE TON AÌA NA NÌΚHZEÌ TOYZ TÌTANEZ, AEFOTAN TOTE H‚AΚAHZ „„„ ƒOMCZ MÌA HOY
ANA4E‚AME TÌZ HYAEZƒOYHZ ZTHAEZ THZ AYZHZƒAEN MHO‚OYME NA MHN
ANA4E‚OYME ΚAÌ TÌZ ZTHAEZ THZ ANATOAHZ... CZ FNCZTON O H‚AΚAHZ EOEZE ZTHAEZƒ
ΚAÌ ZTO A4FANÌZTAN, EΚEÌ ZTHN AO‚NO HET‚A AHAAAH OA MHO‚OYZAME XONT‚ÌΚA NA
HOYME... HA‚NAZZOZ ΚAÌ ΚAYΚAZOZ...ή MHHCZ ‹EXNAME ΚAHOÌO AAAO ZHMANTÌΚO
BOYNO...???
OMCZ HOÌA HOAHƒΚAOO‚Ì•E TOTE TÌZ ZTHAEZ EΚEÌNEZ ?ƒEΚEÌ ZTHN AYZH THZ ÌBH‚ÌΚHZ
XE‚ZONHZOY MA TA MYZTH‚ÌCAH "ATAANTÌΚA" FAAEÌ‚A „„„
ƒΚAÌ HOÌOZ HTAN O FAAEÌ‚OZ ?ƒ.MA O AEYTE‚OTOΚOZ YÌOZ TOY HOZEÌACNA ΚAÌ THZ
ΚAEÌTOYZƒO AÌAYMOZ AAEA4OZ TOY ATAANTAƒHOY AHOTEAOYZAN TA 2 H‚CTA AHO TA
AEΚA AAEA4ÌA-BAZÌAÌAAEZ THZ ATAANTÌAOZƒ EHANE‚XOMENOZ ZTON B‚ÌA‚ECƒ
AÌAHÌZTCNC TA ΚOÌNA TOY ZTOÌXEÌAƒME TON AAAO ΚOOYAOYƒTON "ΚAAO"ƒHAOΚAMÌA O
ENAZƒEΚATO XE‚ÌA O AAAOZƒΚAÌ HANC AHO OAA 4YAAΚAZ TCN XAAΚÌNCN TOÌXCN TOY
TA‚TA‚OY OHOY O •EYZ 4YAAΚÌZE TOYZ TÌTANEZƒ
TC‚A ZTO AÌΚO MOY TO MYAAO...HCZ MHO‚EÌ TO XAAΚÌNO TOÌXOZ NA FÌNETAÌ
NHZOZ...MHO‚EÌ ÌZCZ NA MAZ TO E‹HFHZEÌ MONO H AH‚OZAÌO‚ÌZTOZ ΚAÌ AZA4HZ
ANA4O‚A ZTHN ÌHTAMENH XAAΚÌNH NHZO TOY...OHOÌOZ TO EHÌAZE TO EHÌAZE...ή ÌZCZ
TEAÌΚA H‚EHEÌ NA AOYME TON Κ‚ONOƒCZ MÌA AHO TÌZ 2 O…EÌZ TOY B‚ÌA‚EC/ΚOOYAOY ή
ΚAÌ TOY A•AOCO/XAOYZ ANTÌΚATAZTHZTE TC‚A TO ONOMA TOY Κ‚ONOY ME TO ONOMA
TOYƒAÌONYZOY ZTA HA‚AHANC FÌA NA EXETE AAAH MÌA ENAÌA4E‚OYZA HE‚ÌHTCZH AZ
‹ANAFY‚ÌZOYME OMCZ ZTHN ZAAHM ΚAÌ TON ATAANTA FAAEÌ‚OƒAÌOTÌ OA B‚OYME
HOAAEZ YHOFEÌEZ ΚAÌ MH AÌAZYNAEZEÌZ ME TA OZA ZYMBAÌNOYN ZHME‚Aƒ ZTA FAAEÌ‚Aƒ
OACZ TYXAÌA AOÌHON EBOZΚAN TA BOAÌA TOY FH‚YONHƒΚAÌ CZ FNCZTON O EY‚YZOEAZ
AÌETA‹E TON H‚AΚAH NA TOY 4E‚EÌ (ZTÌZ MYΚHNEZ) TA BOAÌA AYTAƒ(OHOÌOÌ ΚANOYNE
ZYZXETÌZMOYZƒME THN ÌE‚H AFEAAAA ÌCƒΚAÌ TA MOY MOY THZƒAAAA ΚAÌ THN MOYƒNA
MAZ TOYZ EΚOEZOYNE) FÌA TA FAAEÌ‚A ANA4E‚EÌ HOAAA ΚAÌ O 4AABÌOZ 4ÌAOZT‚ATOZ
ZTON BÌO TOYƒAHOAACNÌOY TOY TYANECZ "ƒEHEÌAH OMCZ TO AZOMA EHÌZT‚E4EÌ HÌZC
TO HNEYMA, AÌAHÌZTOYTAÌ TO FEFONOZ TOYTO AHO TON NOZOYNTA FY‚C AHO TA FAAEÌ‚A.
AÌOTÌ ΚATA TO AÌAZTHMA TOY X‚ONOY, OHOY AÌA THZ HAAÌ‚‚OÌAZ TO YAC‚ HAHMMY‚Ì•EÌ
TON CΚEANON, AEN EFΚATAAEÌHOYN AÌ …YXAÌ TOYZ AHOONHZΚONTAZ, H‚AFMA HOY AEN
AO ZYNEBAÌNE EAN AEN EÌZH‚XETO MEZA EÌZ THN FH ΚAÌ HNEYMA ΚAÌ AYTA HOY AEFOYN
HE‚Ì TCN 4AÌNOMENCN THZ ZEAHNHZ OTÌ FÌNONTÃ" (βλ. Και MEÌ‹ÌZ ZEA. 245-246)
YHOAEIMMA AOIHON THZ ATAANTIAAZ TA FAAEIPA.KAI HYAH HOY TPOHO TINA
"NEKPONEI" TIZ AKTINEZ TOY HAIOY.KAOOPIΖONTAZ THN EZHEPIA.THN ZTEPHMENH
AHO TIZ ΖOOFONEZ KAI NOHOOPEZ OOTOXYZIEZ TOY HAIOY. FAAEÌ‚OZ OMCZ ZHMAÌNEÌ
AAÌMOZƒΚAÌ AH TOY TA‚TA‚OY (MAAAON ΚAÌ OÌ AE‹H AE‚OZ EXEÌ ΚAHOÌA ZXEZHƒ)ƒFÌA
AYTO ΚAÌ Ì4 EHÌZHMAÌNEÌ THN ZXEAON OAÌΚH AHO4O‚TÌZH TCN AΚTÌNCN TOY HAÌOY ΚAÌ
TON METAZXHMATÌZMO TOYZ ZE A‚NHTÌΚA ‚EYZTA (BOAÌA FH‚YONH) HOY
H‚AFMATOHOÌOYNƒOÌ ‚Ì4OENTEZ ZTON TA‚TA‚O TÌTANEZ "ƒTA HE‚Ì TA FAAEÌ‚A
XAZMATA TAZ …YXAZ TCN AHOONHZΚONTCN 4AAΚÌAEYOYNƒ" MAZ AEEÌ O AHOAACNÌOZ O
TYANEYZ
O FAAEÌ‚OZ OMCZƒHA‚OYZÌA•EÌ ANAAOFÌEZ ME TON MYZTH‚ÌCAH ÌE‚EA ZAAHMƒTON
AÌΚAÌO MEAXÌZEAEΚ, O OHOÌOZ ME THN ZEÌ‚A TOY EXEÌ TÌZ ANAAOFÌEZ TOY ME TON AÌΚAÌO
Κ‚ÌTH TOY AAH MÌNCA AYTOZ O MYZTH‚ÌCAHZ MEAXÌZEAEΚƒ(O OHOÌOZ EXEÌ TO TAFMA
TOY AHA‚TÌ•OMENO AHO 72 MEAHƒTC‚A "ΚAΚOÌ" EÌNÃ"ΚAAOÌ" EÌNAÌ ?
ƒAYZΚOAO NA AHANTHOEÌ) H‚OZ4E‚EÌ A‚TO ZTON AB‚AAM (ZHMANTÌΚO ZTOÌXEÌOƒ
ΚAOOTÌ OÌ EB‚AÌOÌ T‚CNE A•YMOƒβλ. EHÌZHZ ΚAÌ ΚATAZT‚O4H TOY ZÌTOY AHO THN MAMA
TOY MEAÌΚE‚TH THN A‚AΚAÌNA ÌNC) ΚAÌ OEC‚EÌTAÌ TO HNEYMA THZ FHZƒTO 4OO‚OHOÌO
THZ YAHZ A‚A ZTH MYZTH‚ÌCAH HOAH ZAAHM...HOY HOAAOÌ THN TOHOOETOYN
HAHZÌON...TCN ZOAOMCN ΚAÌ FOMO‚CN
HAAÌ AYTEZ OÌ ΚOZMÌΚEZ ΚATAZT‚O4EZ-ANATA‚AXEZ ΚATA HOAAOYZ ZYNAEETAÌ ME TON
MYZTÌΚO BAZÌAÌA TOY ΚOZMOYƒOHOTE ΚAÌ HAAÌ MHAÌNEÌ TO E‚CTHMA
HOÌON BAZÌAÌA..?
ƒTON ΚAΚO ή TON ΚAΚO ?ƒ
ή MHHCZ EÌNAÌ ENAZ ΚAÌ MONAAÌΚOZ ?
BA•CNTAZ TA AOÌHON OAA ZE MÌA ZEÌ‚A EXOYME
OMHÌ FOYAN ΚENOMHÌ = 999 = ÌE‚EYZ ZAAHM = ΚOOYAOY
OMCZ OACZ TYXAÌA O OZAMA MHÌN AANTEN O A” = 999 „„„
ΚAÌ EHÌZHZ OACZ TYXAÌA T‚ÌAAÌΚOZ OEOZ = 999 XAMOZ „„„
AOÌHON O OZAMA EÌNAÌ AYTOZ HOY ZE AHACZEÌZ TOY ZE ΚAHOÌA AHO TA HE‚ÌBOHTA
TAPES ZTO A‚ABÌΚO ΚANAAÌ AHACNEÌ ΚAOA‚A (ΚAMÌA E4HME‚ÌAA AEN EF‚A…E HAH‚H
META4‚AZH) OTÌ AHO TO 73 A‚ABÌΚA EONHƒTA 72 OA HANE ZTHN ΚOAAZH „„„ O OZAMA
EÌNAÌ O YÌOZ TOY AAACNA, O ÌE‚EYZ ZAAHM, O NEOZ MÌNCZƒO 4YAAΚAZ THZ HYAHZ HOY
EΚAEÌZE O MEFAZ AAE‹ANA‚OZ EΚEÌ HOY O •EYZ ΚA‚4CZE TON H‚OMHOEAƒ ƒAAAA AHO
OTÌ 4AÌNETAÌ ΚAÌ O 4YAAΚAZ THZ HYAHZ THZ Ì‚EM THZ YEMENHZƒHOY HÌOANOTATA OÌ
NEOATAANTEZ OA H‚OZHAOHZOYN NA EHANE‚FOHOÌHZOYN ÌZCZ MEZC HOAEMÌΚCN
EHÌXEÌ‚HZECN ZTHN YEMENHƒΚAÌ MAAÌZTA HOAY ZYNTOMA TO OEMA EÌNAÌ OT̃H X‚HZH
BOMBCN ZE EÌAÌΚA ZHMEÌAƒÌZCZ OAHFHZEÌ ZE AAYZÌACTEZ ANTÌA‚AZEÌZƒANTÌA‚AZEÌZ
HOY ÌZCZ AAAA‹OYN ANEHAÌZOHTA MENƒAAAA OYZÌAZTÌΚA AE THN T‚OXÌA THZ FHZ ME
AHOTEAEZMATA ANYHOAOFÌZTAƒ ΚAHOY EAC ΚAEÌNC THN E‹ÌZTO‚HZH MOY...ΚAÌ ZAZ
A4HNC NA EHE‹E‚FAZTEÌTE TÌZ HAH‚O4O‚ÌEZ AYTEZ EAHÌ•C NA YHA‚XOYN
ZYMHAH‚CMATA ΚAÌ NEA ZTOÌXEÌA HOY NA MAZ AÌA4CTÌZOYN CZTE NA B‚OYME TON MÌTO
THZ A‚ÌAANHZ ή THN AΚ‚H TOY A‚ΚTOY‚OY MENEÌ NA ANEBEÌ AHO EMENA ENA MÌΚ‚O
ΚEÌMENOƒHOY OA ZYNO…Ì•EÌ TA ΚY‚ÌOTE‚A ZHMEÌA TCN OZCN ANA4E‚OHΚAN ΚAÌ AHO
EΚEÌ ΚAÌ HE‚Aƒ O ΚAOENAZ HOY FNC‚Ì•ẼAAAA ΚAÌ HOY OA HA‚EÌ E‚EOÌZMATA ΚAÌ
ANAΚAAY…EÌ ΚAT̃OA EÌNAÌ EYH‚OZAEΚTOZ ZE MÌA ZY•HTHZHƒΚATC AHO THN ZΚÌA TOY
ΚOOYAOY ME AHÌZTEYTEZ ΚAÌ HOAYHAOΚAMEZ H‚OEΚTAZEÌZ OA ZAZ ‹ANAAC AOÌHON
AFAHHTOÌ ZYNHO‚EYTEZƒZTHN AΚ‚C‚YEÌA TOY AΚ‚TOY‚OY „„„„
" HOÌOZ FNC‚Ì•EÌ TO TEAOZ ?
OTÌ ANAAYOHΚE MHO‚EÌ NA BYOÌZTEÌ ΚAÌ HAAÌ
ΚAÌ OTÌ BYOÌZTHΚE MHO‚EÌ MÌA ME‚A NA ANAAYOEÌ ‹ANA"
TO ΚAAEZMA TOY ΚOOYAOY - X. AABΚ‚A4T
" AEN EÌNAÌ NEΚ‚O EΚEÌNO HOY AÌCNÌA MHO‚EÌ NA HE‚ÌMENEÌ
MA ME TO AÌABA TCN HA‚A‹ENCN AÌCNCN CZ ΚAÌ O OANATOZ MHO‚EÌ NA HEOANEÌ"
NEΚ‚ONOMÌΚON- AMHNTOYA AAXA•‚ENT (E‹” ZANAZ YEMENHZ, FNCZTOZ ΚAÌ CZ T‚EAAOZ
A‚ABAZ)
O A‚XÌΚOZ TÌTAOZ TOY NEΚ‚ONOMÌΚON HTAN "AA A•Ì4" HOY ZHMAÌNEÌ TON BOMBO HOY
ΚANOYN TA ENTOMAƒÌZCZ TA T•ÌT•ÌΚÌA. O META4‚AZTHZ OEOAC‚OZ 4ÌAETAZ EΚANE THN
META4O‚A TO 950 μ.χ. ZTHN ΚCN/HOAH. BEBAÌA H EΚAOZH TOY 1050 ΚATAAÌΚAZTHΚE ZTH
HY‚A AHO TON TOTE HAT‚ÌA‚XH MÌXAHA ΚH‚OYAA‚ÌO. AYTOZ O AHOΚ‚Y4ÌZTHZ HOY
ZYXNA ANA4E‚C ME TO ONOMA T•CN NTHƒEÌNAÌ AYTOZ HOY YHOX‚ECOHΚE NA E‚FAZTEÌ
CZ BAZÌAÌΚOZ MYZTÌΚOZ H‚AΚTO‚AZ FÌA AOFA‚ÌAZMO THZ AFFAÌAZ, ΚATC AHO TON
ΚCAÌΚOƒ007 „„„
A) HE‚Ì XTYHHMATOZ THZ 11ης ZEHTEMB‚ÌOY
• XTYHHMA ZTO ÌE‚ATEÌO THZ BO‚EÌAZ •CNHZ THZ AME‚ÌΚHZ, AHO TON EΚ THZ YEMENHZ
OZAMA MHÌN AANTENƒTOYAAXÌZTON ZYM4CNA ME TOYZ HFHTO‚EZ THZ AYZHZ
• XTYHHMA ZE ÌAAOYMÌNATÌΚOYZ ZTOXOYZ (TO TÌ EÌNAÌ OÌ ÌAAOYMÌNATÕNA EÌZTE
ZÌFOY‚OÌ OTÌ ΚANEÌZ AEN ‹E‚EÌ)
• EΚHAH‹H TOY Ì‚AANAOY-ΚEATH MHOYZƒO OHOÌOZ AÌFO META THN EHÌOEZH
4YFAAEYTHΚE ZTON NOTO HOY AÌA4E‚EÌ AHO TON BO‚‚A TCN HHA TOZO ZTHN 4YAETÌΚH
ZYZTAZH TOY, OZO ΚAÌ ZTH HOAÌTÌZMÌΚH OEC‚HZH TOY
• ΚY‚H‹H AEΚAETOYZ HOAEMOYƒHOY OMCZ ZÌFA ZÌFA TEAEÌCZE - TOYAAXÌZTON ZTO
A4FANÌZTAN - XC‚ÌZ ΚANENAZ NA TO ΚATAAABEÌ
• O AANTEN HA‚AMENẼA4ANTOZ. TA •EDÌA ZÌCHOYN EΚΚC4ANTÌΚA...O ΚOZMOZ EXEÌ
ZXEAON ‹EXAZEÌ
• ANAAOFÌEZ TOY XTYHHMATOZ ME TON ENAEΚATO AOAO TOY H‚AΚAH (ΚYΚNOZ -
H‚OMHOEAZ)
B) HE‚Ì YEMENHZ
• MÌA MYZTH‚ÌCAHZ-AHAFO‚EYMENH XC‚A, HEAÌO AÌAMAXHZ FÌA THN ΚY‚ÌOTHTA THZ AHO
HOAAOYZ AÌA4O‚ETÌΚOYZ AAOYZ
• XC‚A Κ‚HTCN, AAAA ΚAÌ EB‚AÌCN OMH‚ÌTCN, AÌOÌOHCN, ABYZZHNAÌCN ΚAÌ ZABAÌCN
• XC‚A TOY T‚EAAOY A‚ABA AMHNTOYA AAXA•‚ENT, O OHOÌOZ F‚A4EÌ TO NEΚ‚ONOMÌΚON
ZTH XAMENH MYOÌΚH HOAH TCN ΚÌONCN Ì‚EMƒΚAO” YHAFO‚EYZH TOY ΚOOYAOY. TA
F‚AMMATA HTAN ZABAÌΚA ΚAÌ H FACZZA TOY HTAN TCN XÌAN-T•ÌAN-T•AÌANT-JED̃KOÌNCZ
TCN FÌFANTCN EΚEÌNCN HOY EFÌNAN FNCZTOÌ ΚAÌ CZ NEPHÌLÌ•, OÌ OHOÌOÌ H‚OEΚY…AN AHO
TOYZ HEHTCΚOTEZ AFFEAOYZ TOY ZAMÌA‹A ΚAÌ TOY A•A•EA ΚAÌ TÌZ OYFATE‚EZ TCN
ANO‚CHCN. OÌ AEFOMENOÌ AHOÌΚÌZTEZ THZ XC‚AZ ZABAÌOÌ ΚAÌ H BAZÌAÌZZA TOYZ TOY
ZABA EÌNAÌ AHOFONOÌ AYTCN TCN FÌFANTCN
• H F‚AMMH AÌMATOZ HE‚NA AHO TOYZ YΚZCZ ΚAÌ TOYZ AMAAHΚÌTEZ, FÌA NA ΚATAAH‹EÌ
ZTOYZ AEFOMENOYZ ZABAÌOYZ. TOZO OÌ H‚CTOÌ, OZO ΚAÌ OÌ AEYTE‚OÌ ΚAÌ OÌ T‚ÌTOÌ - HOY
OYZÌAZTÌΚA EÌNAÌ H ÌAÌA 4YAH - AAT‚E…AN ΚAÌ AAT‚EYOYN TON ZΚOTEÌNO TY4CNA/ZET,
TON OHOÌO NÌΚHZE O •EYZ ‚ÌXNCNTAZ TOY THN AÌTNA. AYTOÌ AHOTEAOYN TO
MONOOEÌZTÌΚO TY4CNÌΚO ÌE‚ATEÌO THZ AÌFYHTOY. TO AEFOMENO A - ÌAC. AHO TON THZ
Κ‚ONÌAZ AAT‚EÌAZ ZAMHACOƒH‚OE‚XETAÌ ΚAÌ O ZABA•ÌOZ AÌONYZOZƒHOY AHEXEÌ
EAAXÌZTA AHO TON BAΚXO ΚAÌ TON FÌAXBE TOY MCYZH
• H HOAH THZ Ì‚EM EÌNAÌ H H‚CTH HYAH AÌEAEYZHZ TCN AEFOMENCN MEFAACN HAAAÌCN
THZ MYOOAOFÌAZ AABΚ‚A4T, AYTOÌ OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ NÌΚHOHΚAN ΚAÌ 4YAAΚÌZTHΚAN-
E‹O‚ÌZTHΚAN AHO TOYZ AEFOMENOYZ H‚EZBYTE‚OYZ OEOYZ. H ANAAOFÌA TÌTANCN ΚAÌ
OAYMHÌCN ή FÌFANTCN ΚAÌ OAYMHÌCN EÌNAÌ HAZÌ4ANHZ
• H HOAH THZ Ì‚EM ZYZXETÌ•ETAÌ ME TON H‚CTO TEΚTONA THZ ÌZTO‚ÌAZ TON XÌ‚AM THZ
TY‚OY. H BAZÌAÌZZA TOY ZABA ΚAÌ O ZOAOMCN ANEHTY‹AN HE‚AÌTE‚C, MEZC MYZTÌΚOY
FAMOY ΚAÌ AHOFONCN, TÌZ OYTCZ ή AAACZ ΚOÌNEZ BÌOAOFÌΚEZ TOYZ ‚Ì•EZ. H BAZÌAÌZZA
TOY ZABA EÌXE ABYZZAÌA-TEAXÌNOEÌAH MO‚4H
• OÌ ÌAÌOÌ OÌ ZABAÌOÌ, OHOTE ΚAÌ OÌ AMAAHΚÌTEZ ΚAÌ OÌ YΚZCZ, AEXONTAÌ CZ HAT‚ÌA‚XEZ
TOYZ A4ENOZ OÌ H‚CTOÌ TON ZHO (TON T‚ÌTO YÌO TOY AAAM ΚAÌ THZ EYAZ) O OHOÌOZ AEN
EÌNAÌ AAAOZ AHO TON ZET/TY4CNA, ΚAÌ A4ETE‚OY OÌ AEYTE‚OÌ ΚAÌ T‚ÌTOÌ TON ÌAÌO TON
ZAMAHA, TON O4Ì TOY ΚHHOY THZ EAEM
• ΚATAZΚEYAZTEZ THZ HOAHZ...HTAN OÌ ANTÌTEZ ή AAÌTEZ , AHOFONOÌ TOY MYOÌΚOY ANT
(A‚ABAZ FENA‚XHZ), OÌ OHOÌOÌ TOYAAXÌZTON HXHTÌΚA AΚOYFONTAÌ AHOFONOÌ
AÌAZCOENTCN ATAANTCNƒAAAA ΚAÌ AHOFONOÌ TOY AAAM-ANT-ANTCNAÌ. OÌ ANTÌTEZ
HE‚ÌF‚A4ONTAÌ CZ FÌFANTEZ ME YHE‚4YZÌΚH AYNAMH CZ AMEZOÌ AHOFONOÌ TCN
FÌFANTCN NEPHÌLÌ•. YHONOÌEZ OTÌ ATAANTEZ ΚAÌ HEHTCΚOTEZ NEPHÌLÌ• EXOYN
ZXEZH...ÌZCZ NA H‚OAN AHO AAAOY MA•ÌΚA ΚAÌ O‚FANCMENA CZ EÌZBOAEÌZ„„„...ÌZCZ
AHACZ ΚAÌ NA HTAN ΚOZMÌΚOÌ 4YFAAEZ HOY OMCZ EFÌNAN EÌZBOAEÌZ „„„
• KAHOÌA ΚOZMÌΚA FEFONOTA, HÌOANOTATA ZE ZXEZH ME AAAAFEZ T‚OXÌAZ THZ FHZ ή TCN
HAEΚT‚OMAFNHTÌΚCN THZ HOACN ή THZ AAAAFHZ HOAÌΚOY AZTE‚A, HTAN YHEYOYNA FÌA
THN ΚATAZT‚O4H THZ HOAHZ ΚAHOY META‹Y 3.000 ΚAÌ 800 π.χ.THN ÌAÌA EHOXH OMCZ O
BOCTHZ EFÌNE HAM4AÌNCN ZTHN EAAAAA E‹Ì MHNEZ A‚FOTE‚A AHO THN ZYNHOH TOY
HME‚OMHNÌA. TO ΚO‚ANÌ ANA4E‚EÌ OTÌ O AZ-ZANTANT ( O YÌOZ TOZ ANT), H‚OZTA‹E THN
ΚATAZΚEYH ENOZ EHÌFEÌOY HA‚AAEÌZOY ZTHN E‚HMO TOY ANTEN...AAAA OTAN HHFAN NA
ΚATOÌΚHZOYN EΚEÌ AYTOZ ΚAÌ OÌ ANO‚CHOÌ TOY EHEZAN NEΚ‚OÌ AHO ENA OO‚YBO HOY
HAOE AHO TON OY‚ANO...ΚAÌ ETZÌ O HA‚AAEÌZOZ E‹A4ANÌZTHΚE „„„„ ..ή MHHCZ EHEZE
TÌHOTA AHO TON OY‚ANOƒΚANENAZ METEC‚ÌTHZ AZ HOYME ?
• H ANAAOFÌA TCN 4‚Ì‹OYÌCN AHO THN ENCZH AOAMANTA-NE4EAHZ ΚAÌ TCN A‚AΚOFONCN
AEA‚XOY ΚAÌ MEAÌΚE‚TH/HAAAÌMCN AHO THN ENCZH AOAMANTA ΚAÌ ÌNOYZ, ME THN ENCZH
AAAM-AAÌMONÌZZAZ AÌAÌO ΚAÌ AAAM ΚAÌ EYAZ EÌNAÌ HAZÌ4ANHZƒXC‚ÌZ NA YHA‚XEÌ
ANTÌZTOÌXÌA A‚MONÌΚH ZTOYZ AHOFONOYZ. AYTO OMCZ HOY YHOΚ‚YHTETAÌ EÌNAÌ H
ENCZH EYAZ ΚAÌ O4ECZ-ZAMAHA ME MÌA AAAH ‹EXC‚ÌZTH FENÌA AHOFONCN....OHOTE OA
YHA‚XOYN 5 FENH (AÌAÌO-O4ECZ-ΚAÌN-ABEA-ZHO)
F) HE‚Ì MYOOAOFÌAZ AABΚ‚A4T OECN ΚAÌ ONEÌ‚OXC‚CN
• OÌ ENNOÌA THZ EAÌΚAZ-AÌNHZ-HYAHZ AEÌXNEÌ THN MEMB‚ANH HOY ZYNHOCZ 4YAAZETAÌ
AHO ENAN 4YAAΚA ΚAÌ OAHFEÌ ZE ENA AAAO ZYMHAN. ZYNHOCZ EXEÌ MÌA ZTAOE‚H
MO‚4HƒΚAÌ MÌA AZTAOH HOY OAHFEÌ ZE ENA H‚OBAEHTA E‹EAÌ‹ÌMO ZT‚OBÌAZÌMO HOY
ΚAAEÌTAÌ TY4CNAZ. HÌOANOTATA OÌ AAAAFEZ ZE AYTEZ TÌZ HYAEZ NA OAHFOYN ΚAÌ ZE
HTCZEÌZ ÌZHME‚ÌCN, AAAAFEZ HOAÌΚCN ΚAÌ T‚OHEZ HOACNƒÌZCZ ΚAÌ OÌ 7 HTCZEÌZ THZ
T‚OÌAZ NA ZYZXETÌ•ONTAÌ ME AÌA4O‚A ΚOZMÌΚA FEFONOTA HOY ZYMBAÌNOYN ΚYΚAÌΚA ZE
TAΚTA X‚ONÌΚA AÌAZTHMATA
• OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ MEZC TOY ÌE‚EA TOYZ ΚOOYAOYƒZTOÌXEÌCNOYN TA ONEÌ‚A TCN
ANO‚CHCN ( OYMAZTE THN AHACZH "OÌ AME‚ÌΚANÕAEN H‚OΚEÌTAÌ NA
‹ANAONEÌ‚EYTOYN"?) ΚAÌ H‚OZAOΚOYN THN AÌANOÌ‹H TCN HYACN HOY OA TOYZ
EHÌT‚E…EÌ TH E‹OAO AHO TH 4YAAΚH TOYZ ΚAÌ THN EHANAΚY‚ÌA‚XÌA TOYZ ZTON ΚOZMO.
O AABΚ‚A4T HE‚ÌF‚A4EÌ AE TOYZ MEFAAOY HAAAÌOYZ CZ MÌA H‚OANO‚CHÌNH E‚HETÌΚH
‚ATZA. HE‚ÌF‚A4EÌ AE ΚAÌ ANO‚CHOOYZÌEZ (TYHOY AYΚACNA ZTH AYΚOZOY‚Aƒ)
• OÌ H‚EZBYTE‚OÌ OEOÌ ΚATA TON ΚOOYAOYƒH‚OAN ΚAHOY AHO TON MHEATEFΚE• TOY
AZTE‚ÌZMOY TOY C‚ÌCNA...ή AHO MÌA AÌAZTAZH FNCZTH ΚAÌ CZ HAÌZZÌA...
• OÌ OEOÌ AHO OHOY ΚAÌ EAN H‚OE‚XONTÃYHOΚYHTOYN ZE ZYFΚ‚OYZEÌZ META‹Y TOYZ.
YHA‚XOYN OÌ MEFAAOÌ HAAAÌOÌ, OÌ H‚EZBYTE‚OÌ AAAA ΚAÌ OÌ E‹CTE‚OÌ HOYƒMAAAON
EÌNAÌ ME TOYZ MEFAAOYZ HAAAÌOYZ
• OÌ Z4‚AFÌZMENOÌ TA4OÌ TCN MEFAACN HAAAÌCN EAEFXONTAÌ ME TÌZ MAFÌΚEZ Z4‚AFÌAEZ
ΚAÌ TO ÌE‚OFAY4ÌΚO THZ MAFÌΚHZ Z4‚AFÌAAZ AEN EÌNAÌ AAAO...AHO THN HENTAA4A
• H ANAAOFÌA TCN OECN THZ MYOOAOFÌAZ AABΚ‚A4T ME THN EAAHNÌΚH, THN ΚEATÌΚH
AAAA ΚAÌ THN ZHMÌTÌΚH MYOOAOFÌA EÌNAÌ YHOFEÌAƒAAAA EΚHAHΚTÌΚH
• HA‚ATH‚HTAÌ TO O‹YMC‚ON ή AOFÌΚON ANAAOFA THZ OEC‚HZHZ ZΚE…HZ TOY ΚAOENOZ
ΚAHOÌOÌ OEOÌ HOY AOFÌ•ONTAÌ CZ "ΚAΚOÌ" NA EXOYN ΚAÌ TONƒ"OETÌΚO"
ANTÌΚATOHT‚ÌZMO TOYZ ΚAÌ TOYMHAAÌN
• E‹CTE‚OZ OEOZ EÌNAÌ TO AEFOMENON XAOZ TO OHOÌO EÌNAÌ O A•AOCO TOY AABΚ‚A4Tƒ
O OHOÌOZ ZXETÌ•ETAÌ ME TON AΚATANOMAZTO XAZTOY‚. A•A•EA OMCZ EÌNAÌ ΚAÌ O
YHA‚XHFOZ TCN HEHTOΚCTCN TOY ZAMÌA‹AƒAAAA ΚAÌ O AAXHMÌΚOZ YF‚OZ A‚FY‚OZ-
ΚOΚΚÌNOZ YA‚A‚FY‚OZ
• AAAOZ E‹CTE‚OZ OEOZ ΚAÌ AFFEAÌO4O‚OZ TOYZ CZ H‚OEΚTAZH-HAOΚAMÌ TOY XAOYZ
ZTO AÌAMO‚4CMENO ZYMHAN MAZ EÌNAÌ TO E‚HCN XAOZ - NYA‚AAOOTEH TO OHOÌO
EΚHO‚EYETAÌ AHO TON ΚOZMO TCN EHTA HAÌCN HOY HÌOANOTATA NA EÌNAÌ H A‚ΚTOZƒή
OÌ HAEÌAAEZ. EÌNAÌ FNCZTO ΚAÌ CZ MAY‚OZ AAÌMONAZ
• O FÌOFΚ-ZOOCO ANA4E‚ETAÌ AHO HOAAOYZ ZAN O "ENAZ ZTO HAN", ZYNHFETHZ TOY
A•AOCO ΚAÌ O 4O‚EAZ TOY XAOYZ. ÌZCZ EÌNAÌ O ÌAÌOZ O YH-A‚XCN ƒAHAAAH O ÌAÌOZ O
Κ‚ONOZƒO A‚XCN TOY ΚOZMOY TOYTOYƒ ÌZCZ OMCZ NA MHN EÌNAÌ YH-A‚XCN ΚAÌ NA
ZYMBOAÌ•EÌ TO ZCMA TOY MH ONTOZ, ENC O A•AOCO THN ΚA‚AÌA TOYƒ O FÌOFΚ-ZOOCO
FNC‚Ì•EÌ THN HYAH. EÌNAÌ H ÌAÌA H HYAH. EÌNAÌ TO ΚAEÌAÌ ΚAÌ O 4‚OY‚OZ THZ HYAHZ
(MEAΚA‚T ZHMAÌNEÌ ƒTO ΚAEÌAÌ). EÌNAÌ O HATE‚AZ TCN XAZTOY‚ - ΚOOYAOY ΚAÌ
BOYAOOYM ΚAÌ ANTÌHAAOZ TOY A‚XONTA-4YAAΚA THZ ABYZZOY NONTENZ
• O XAZTOY‚ TOY AABΚ‚A4T EÌNAÌ O AEFOMENOZ AΚATANOMAZTOZ. ENAZ MEFAAOZ
HAAAÌOZ AHO TÌZ YAAEZƒ.TÌZ T‚O4OYZ TOY AÌONYZOY. EÌNAÌ O "BAZÌAÌAZ ME TA ΚÌT‚ÌNA".
H ‚Ì•A TOY ONOMATOZ EXEÌ ZXEZH ME TOYZ AZOY‚ (AZOY‚AZ ENANTÌON OECN ZTHN
MHAFΚABANT FΚÌTA) - AOTA‚ - ÌZΚOY‚ - AZTA‚CO - AZTO‚EO - AZTA‚T - ÌZTA‚ƒHOY AEN
EÌNAÌ AAAH AHO THN A4‚OAÌTHƒOMCZ AZTA‚THƒAEFETAÌ AAAÌCZ H FΚEMAƒTO A ŠAZT‚O
TOY BO‚EÌOY ZTE4ANOY. AΚOAOYOOÌ ΚAÌ YHH‚ETEZ TOY XAZTOY‚, EÌNAÌ H AÌAZT‚ÌΚH
4YAH TCN MHÌAΚXCN „„„ƒ. O XAZTOY‚ ΚAÌ O ΚOOYAOYƒEÌNAÌ ETE‚OOAAH AAEA4ÌA ΚAÌ
EÌNAÌ ZE AÌAMAXH „„„ O AΚATANOMAZTOZ XAZTOY‚ EÌNAÌ O ANTANT-XANTANT THZ MYOÌΚHZ
Ì‚EM THZ YEMENHZ. ΚAÌ H FENÌA TOYƒH FENÌA TCN 72, H FENÌA TCN YHOXOONÌCN
BAZÌAÌAACN HOY E‹OYZÌA•OYN TON HAANHTH
• ZYNT‚O4OZ TOY XAZTOY‚ EÌNAÌ H ZOYMH-NÌFΚOY‚AO, H OEA THZ FONÌMOTHTAZ. HOY
MAAAON H‚EHEÌ NA THN OEC‚HZOYME E‹CTE‚O OEOƒZTHN EAAHNÌΚH HA‚AAOZH...EÌNAÌ
FNCZTH CZ MAY‚H AÌFA ME TA XÌAÌA NEOFNA....YHA‚XEÌ MAAÌZTA ΚAÌ ZXETÌΚOZ HÌNAΚAZ ME
TON AHZTA‚XO NTABEAH ZTO 4ONTO ΚAÌ THN AÌFA ZTA HOAÌA TOY . H AÌFA EXEÌ ZXEZH ME
THN AMAAOEÌA...EXEÌ ME TON HANA...EXEÌ ME TOYZ ZATY‚O-ZEÌAHNOYZ, ME TON
ΚOOYAOY... AAAA ΚAÌ ME TO EN AEA4OÌZ EÌ... AAAA ΚAÌ ME TA 15 ΚOMMATÌA ZTA OHOÌA
AÌAMEAÌZANE OÌ TÌTANEZ TON •AF‚EA... ÌZXY‚A ΚENT‚A AYNAMHZ THZ AAT‚EÌAZ THZ
ANA4E‚ONTÃH ZÌΚEAÌA HOY EÌNAÌ OAMMENOZ O TY4CNAZ ΚAÌ H E4EZZOZ HOY
AAT‚EYETAÌ H A‚TEMÌZ. E‚XOMENH ZTH FH EXTÌZE THN HOAH THZ ZE MÌA ZHHAÌA ZTHN
NOTÌA A‚ABÌA OHOY HE‚ÌMENEÌ THN EAEYZH TOY ZY•YFOY THZ XAZTOY‚. ZA4CZ H HOAH
AYTH AEN EÌNAÌ AAAH AHO THN Ì‚EM. EHÌZHZ OÌ HÌZTOÌ THZ THN ΚAAOYN ME THN Κ‚AYFH
TOY TY4CNÌΚOY ÌE‚ATEÌOY ÌA-ÌA HOY ANAFEÌ ZTON BAΚXO ΚAÌ TON FÌAXBE. OHOTE TA XÌAÌA
NEOFNA MAAAON EÌNAÌ OÌ NEPHÌLÌ•-ATAANTEZ-YΚZCZ-AMAAHΚÌTEZ-ZABAÌÕKOÌNCZ OÌ
AHOFONOÌ TCN MEFAACN HAAAÌCN ME ΚATAFCFH AHO TÌZ YAAEZ ή ΚAHOY ΚONTA ZTON
AANTEMHA‚AN ή ΚAHOÌON AAAO HAANHTH HOY HEOANE ή HEOAÌNẼ ( O HAANHTHZ HOY
ΚATAZT‚E4EÌ TO AZT‚O TOY OANATOY ZTO STAR WARSƒΚAAEÌTAÌ ALDERANƒO OHOÌOZ
ZE ANAF‚AMMATÌZMO MAZ AÌNEÌ LADEN RAƒ. „„„ ΚAÌ O ALDEBARAN MAZ AÌNEÌ LADEN ARABƒ
AAACNA THZ NYXTAZ ΚOÌNCZƒχοχοχο „„„ MHN ‹EXNAME OTÌ ZTHN H‚AFMATÌΚOTHTA OÌ
AYTOΚ‚ATO‚ÌΚOÌ EÌNAÌ OÌ "ΚAAOÌ")
• O NTAFΚON EÌNAÌ O YA‚OBÌOZ HFETHZ TCN AABΚ‚A4TÌΚCN ABYZZAÌCN OÌ OHOÌOÌ EXOYN
ΚOÌNA XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA ME TOYZ AÌΚOYZ MAZ TEAXÌNEZ (OÌ OHOÌOÌ EΚTA‚TA‚COHΚAN AHO
TA BEAH TOY AHOAACNA) . ΚAHOÌOÌ ZYNAEOYN "YHOFEÌA" TOYZ ABYZZAÌOYZ ΚAÌ TON
4OÌNÌΚÌΚO MEAΚA‚T ME TON MEAÌΚE‚TH/HAAAÌMONA (TO HAÌAÌ ME TO AEA4ÌNÌ...) ΚAÌ TO
ÌNZMOYO ME TA ÌZOMÌA. TO TAFMA TOY NTAFΚON ZTO ÌNZMOYO AÌCXTHΚE AHO THN
AME‚ÌΚANÌΚH ΚYBE‚NHZH ME AHOTEAEZMA TO ÌNZMOYO NA EÌNAÌ ZHME‚A MÌA HOAH
4ANTAZMA
• H‚EZBYTE‚OZ OEOZ EÌNAÌ O O NONTENZ. EÌNAÌ H ONTOTHTA HOY ANA4E‚ETAÌ ZTA E‚FA
TOY ZYFF‚A4EA CZ O ΚY‚ÌOZ THZ MEFAAHZ ABYZZOYƒO OHOÌOZ E‚XOTAN ZE EHA4H ME
TOYZ HÌZTOYZ TOY MEZC ONEÌ‚CN, OHCZ AΚ‚ÌBCZ ΚAÌ O ΚOOYAOY. EÌNAÌ EXO‚OZ TOY
ΚOOYAOY ΚAÌ ZYNAEETAÌ ΚATA ΚAHOÌO T‚OHO ME THN MYZTÌΚH ZE4Ì‚A THZ FNCZHZ
NTAAO. OEC‚EÌTAÌ OEOZ THZ FONÌMOTHTAZ ΚAÌ TOY ZE‹, AAAA ΚAÌ H‚OZTATHZ TCN
…A‚AACN „„„ EHÌZHZ HTAN ΚAÌ OEOZ OE‚AHEYTHZ OHCZ O AÌΚOZ MAZ AZΚAHHÌOZ ΚAÌ
TEAOZ EXEÌ THN AYNATOTHTA ΚAÌ AYTOZ NA ZTEANEÌ ONEÌ‚A ZTOYZ ANO‚CHOYZ. TO
ONOMA TOY TO HAÌ‚NEÌ AHO TON NOYANTAƒO OHOÌOZ HTAN ENAZ Ì‚AANAÌΚOZ OEOZ
FNCZTOZ ΚAÌ CZ "O NOYANTA ME TO AZHMENÌO XE‚Ì". OMCZ O NOYANTA, HTAN O BAZÌAÌAZ
TCN TOYAOA NTEÌ NTANAN (tuatha De Dannan) „„„ AYTOÌ OMCZ H ‚ATZA HOY ΚATEΚTHZE THN
Ì‚AANAÌA EÌNAÌ AÌFO HOAYƒ‹CTÌΚA „„„ƒ AYTOÌ OÌ MYZTH‚ÌCAEÌZ TOYAOA NTEÌ NTANAN,
HÌOANOTATA EXOYN ZXEZH ME TOYZ AANAOYZ ή ME THN 4YAH TOY ÌZ‚AHA AAN. TO
AONAÌNO HTAN H ÌE‚H HOAH TOY. AOFÌΚA AOÌHON CZ EXO‚OZ TCN HAAAÌCN AEN H‚EHEÌ
NA ANHΚEÌ OYTE AYTOZƒOYTE OÌ AANAOÌ TOY ZTO ÌE‚ATEÌO A-ÌAC, AN ΚAÌ ΚAHOÌOÌ
YHOZTH‚Ì•OYN TO ANTÌOETO
• TEAOZ O ΚOOYAOY ΚOÌMATAÌ ΚAÌ ONEÌ‚EYETAÌ ΚAÌ EXEÌ HOAAA ΚOÌNA ZTOÌXEÌA TOZO ME
TON Κ‚ONO AAAA ΚAÌ TON 4YAAΚA TOY B‚ÌA‚EC, AAAA ΚAÌ ME TON TY4CNA ΚAÌ ΚAHOÌEZ
AAAEZ HAAÌEZ OEOTHTEZ OHCZ O 4O‚ΚYZ ΚAÌ O H‚CTEAZƒTOZA HOAAA HOY EFC
H‚OZCHÌΚA TON TAYTÌ•C ME TON "ΚAΚO" H‚OHEAAZFÌΚO HOZEÌACNAƒHOY OYAEMÌA
ZXEZH EXEÌ ME TON ANTÌZTOÌXO OAYMHÌO
• TO H‚OOEMA AMAAHΚ EXEÌ ZXEZH ME TO MEAEΚ...ΚAÌ AYTO BEBAÌA ME TON MYZTH‚ÌCAH
MEAXÌZEAEΚ...AAAA ΚAÌ TON OEO MEAEΚ-TAOYZ (AFFEAOZ HAFCNÌ TCN FE•ÌNTÌ TOY
ΚOY‚AÌZTAN)...AAAA ΚAÌ ME TON AAÌMONA ANT‚AMEAEX...AAAA ΚAÌ ME TON AÌΚO MAZ
MEAÌΚE‚TH AHAAAH TON 4OÌNÌΚÌΚO MEAΚA‚T
• O MEAÌΚE‚THZ AEN ‚ÌXNETAÌ FÌA B‚AZÌMO ?ƒΚAÌ ΚATOHÌN H MANA TOY ÌNC AEN HE4TEÌ
MA•Ì TOY ZTHN OAAAZZAƒFÌA NA METAMO‚4COOYN AYTH ZTHN AEYΚOOEA ΚAÌ AYTOZ
ZTON OAAAZZÌO AAÌMONA HAAAÌMONA ?
• O AÌΚAÌOZ MEAXÌZEAEΚ EÌNAÌ TO 4OO‚OHOÌO THZ YAHZ, HNEYMA THZ FHZ TO OHOÌO
H‚OZ4E‚EÌ ZÌTO ZTON AB‚AAMƒOMCZ AÌΚAÌOZ EÌNAÌ ΚAÌ O MÌNCAZ
E) A‚ÌOMOAOFÌΚA
ENA "OÌΚOYMENÌΚO" ZYMBOAO EXEÌ AÌA4O‚EZ X‚HZEÌZ AE‹ÌOZT‚O4EZ ή
A‚ÌZTE‚OZT‚O4EZ...ANAAOFCZ TO HOÌOZ TO X‚HZÌMOHOÌEÌ ΚAÌ FÌATÌ
AAACZTE AN H ANAHOAH HENTAA4A EÌNAÌ TO ZYMBOAO TOY X‚ÌZTÌANÌΚOY AÌABOAOY TOTE
AOFÌΚA H O‚OH HENTAA4A...
OAA YHO ZY•HTHZH AFAHHTE
ZXETÌΚA ME TO 5 - E...ZA4CZ ΚAÌ ZE HAEÌ ZE ÌAAOYMÌNATÌΚOYZ ZYZXETÌZMOYZ AZE HOY
ΚANEÌZ AEN ‹E‚EÌ HOZOÌ ÌAAOYMÌNATOÌ YHA‚XOYN...ΚAÌ TÌ OEAEÌ ΚAOENAZ AHO AYTOYZ
TO 5, H HENTAA4A ΚAÌ TO E…ÌAON...EÌNAÌ EAAHNÌΚA ZYMBOAA ZE ΚAOE HE‚ÌHTCZH AZXETA
AN X‚HZÌMOHOÌHOHΚAN ΚAÌ AÌAZT‚EBACOHΚAN AHO ENANTÌA ÌE‚ATEÌA FÌA AÌΚOYZ TOYZ
AOFOYZ
TOZO TO 5=2™3 (23)
TOZO TO EÌ βλ. JE....TETRAGRA••ATON
OZO ΚAÌ H HENTAA4A...ECZ4O‚ÌΚEZ TEAETEZ
666= ÌAHETOZ / HA‚AAÌZOZ / ZTEAAA‚ / EAAHNOH‚EHHZ / ‚ETZÌNA / O NTABEAHZ / O
AZMOAAÌOZ / O ZE‚AHÌZ / O NÌΚHTHZ / H XHN / HENTAΚÌZ / ΚAOA‚A ΚOZMOFONÌA / H OEA
AOHNA ™ H ΚE4AAH / A‚ÌA AHMOΚ‚ATÌA / / O HO‚OZ EÌNAÌ / H AAHOEÌA EZTÌ MHAA / O ΚAÌN
EZTÌ / OZÌ‚ÌZ EÌNAÌ / TEAEÌON ON EÌNAÌ / O ZEÌ‚ÌOZ A / TÌTAN E / AHMHTH‚ ™ ΚO‚H / π * AZÌA /
H OEA AOHNA ™ AO‚Y / HAZ ‹ENOZ / HAZ ÌE‚OZ / O AFÌOZ AFFEAOZ / ÌONÌOZ A‚‚EN /TEAEÌON
ΚENON / AHEÌ‚H YAÌNA / H AHEÌ‚H EHÌAE‚MÌZ / TO MEFA OH‚ÌON / H MEFAAH ZTOA / O
A‚ÌOMOZ ANAAOFÌA / H MEFAAH TA‹ÌZ / O HATH‚ MHAEN / O HATH‚ OEAFÌN / O HATH‚
EFΚAHMA/ AME‚ÌΚANOZ EÌNAÌ BAA‹ / AOANATON EOÌMON / O ANA‹ OAEO‚OZ / TEAEÌON ON
EÌNAÌ / TO OAON EÌNAÌ / ÌΚETHZ EAAHN / H AAHOÌNH AA‚ÌZZA / H ΚAOA‚A FENNHZÌZ /
AAHOÌNH AEMEZZOZ / H AFAHH EÌNAÌ HATH‚ / ÌOZ ™ 7 /
888 = H XÌOZ / ÌHZOYZ / O OCO / BAAAACN / FAAACN / OEOTOΚOZ ™ OEÌON / HA‚OENOZ ™
AOFOZ / Z4ÌF‹ ™ AÌNÌFMA / AOFOZ EZTÌ /
999 = OMHÌ FOYAN ΚENOMHÌ / ΚOOYAOY / O MEAXÌZÌEAÌEΚ / O OZAMA MHÌN AANTEN A' /
T‚ÌAAÌΚOZ OEOZ / O AOFOZ 556ƒ. „„„ (myself) / H*HAÌOZ / AHEA ΚAAÌE ‚A XAÌ‚E (EHÌF‚A4H ZE
HYAEZ ΚAOOAOYƒΚAHOY ZTHN HEAOHONNHZO)
ZT) HE‚Ì AZTE‚ÌZMCN
• O A‚ΚTOY‚OZ ΚAÌ O BOCTHZ EXOYN ZXEZH ME THN OHBA, TON ΚAAMO, TA AONTÌA TOY
A‚AΚONTA ΚAÌ TOYZ ZHA‚TOYZ
• OÌ ÌAÌOÌ AZTE‚ÌZMOÌ MHO‚EÌ NA EXOYN ZXEZH ME TON OAYZZEA ΚAÌ TÌZ HE‚ÌHAANHZEÌZ
TOY
• OÌ YAAEZ ΚAÌ OÌ HAEÌAAEZ HÌOANOTATA AHOTEAOYN A4ETH‚ÌA ZYFΚEΚρÌMENCN B‚OTCN
MO‚4CN •CHZƒFNCZTOTE‚EZ ΚAÌ CZ "OY‚ANÌCNEZ"
• O A‚AΚCN ΚAÌ OÌ AYO A‚ΚTÕEXOYN ZXEZH ME "ΚANÌBAAAÌZTÌΚEZ" MO‚4EZ •CHZ HOY
HÌOANOTATA ANAHTYXOHΚAN ΚAHOTE EHÌ THZ FHZ MAZ...για να μην πω τiποτα χειρότερο
• HOAÌΚOZ AZTH‚ HAÌ•EÌ META‹Y AÌA4O‚CN AZTE‚ÌZMCNƒΚAOE AAAAFH TOY EHÌ4E‚EÌ
AAAAFEZ ΚAÌ ZTO FHÌNO FÌFNEZOAÌ ΚAÌ EÌNÃAOFC AÌA4O‚ETÌΚCN FCNÌCN H‚OZHTCZHZ
TCN ΚOZMÌΚCN AΚTÌNOBOAÌCN
• O ΚAYΚAZOZ ΚAÌ O HA‚NAZOZ EXOYN FHÌNEZ ΚAÌ OY‚ANÌEZ AHOAH‹EÌZƒΚAÌ ZÌFOY‚A
AHOTEAOYN 2 ZHMANTÌΚEZ HYAEZ EÌZOAOY ΚAÌ E‹OAOYƒΚAÌ ZÌFOY‚A EXOYN ZXEZH ME
TON H‚OMHOEAƒΚAÌ ÌZCZ ΚAÌ ME THN ZEAHNH
• O C‚ÌCN 4E‚ETAÌ CZ ENAZ ZTAOMOZ AHO TON OHOÌO AÌE‚XONTAÌ ZYFΚEΚ‚ÌMENEZ
4CTOXYZÌEZ ME ZYFΚEΚ‚ÌMENEZ ΚOZMÌΚEZ ÌAÌOTHTEZ
• TEAOZ OÌ HAEÌAAEZ EXOYN ZXEZH ME AYTO TO OHOÌO ΚAAOYME AHOΚAAY…Hƒ
OÌ HA‚AHANC AHO…EÌZ AHOTEAOYN AEAOMENA TOY AABΚ‚A4T, ΚAHOÌCN E‚EYNHTCN ΚAÌ
AÌΚEZ MOY EHÌZHMANZEÌZ
AYTO AEN ZHMAÌNEÌ OTÌ EÌNAÌ AHOAYTA ZCZTEZ ή AHOAYTA AAOOZ
FÌA AYTO HE‚ÌMENC AHO EZAZ NEA AEAOMENA, E‚CTHZEÌZ, AHANTHZEÌZ...CZTE AHO THN
•YMCZH NA BFAAOYME A‚ΚH...ή AΚ‚H AMA OEAETE...χοχοχο „„„
...AAAA FÌA TON AANTEN ‹E‚OYME OTÌ AHOAEAEÌFMENA EÌNAÌ H‚AΚTO‚AZ TCN
AME‚ÌΚANCN ΚAÌ HAÌ•EÌ TON ‚OAO TOY "AAFOY" ("HHFAÌNE ΚAΚE ZE EΚEÌNH THN XC‚A FÌA
NA THN BOMBA‚AÌZOYME....MHN AHO‚HZETE AN TON AEÌTE ZTHN
Oλα μπορεi να εiναι σωστά και όλα να εiναι λά0ος. Eμεiς γνωρiçουμε το ένα ή δύο τοις χιλιοiς από όσα
συμβαiνουν. Zυνεπoς κά0ε ανακύκλιση μυ0ολογiας και ιστορiας, εiναι ανορ0oδοÇη άρα παραπλανητική.
O Mιλόσεβιτς εiναι αυτός που μπορεi να εiναι ο ''φύλακας''
Aν τον αυτοκτονήσουν στο κελi του, δεν 0α εiναι παράÇενο.
O Xεμπέκα του Aιβάνου, ο πεμπτοφαλαγγiτης του σαρόν και ο βασικός μάρτυρας, ανατινάχ0ηκε. Tι 0α
γiνει σε αυτή τη δiκη, άραγε•
Aς Çεκινήσουμε με τα βιογραφικά στοιχεiα του συγγραφέως του μυ0ικού «Nεκρονόμικον», του τρελού
Aραβα Abdul Al Hažred, όπως παρατή0ονται από τον παλαιότερο γνωστό βιογράφο του, Ìbn Khallikan,
το 12ο αιoνα. Eκτός από το «Nεκρονόμικον» υπάρχουν και άλλα κεiμενα που έχουν γραφεi από τον Al
Hažred και σήμερα σoçεται μiα συλλογή των ποιημάτων του, που φαiνεται ότι συγκεντρo0ηκε τον 11ο
αιoνα, και 6 γράμματα από τον «Abdul τον Hροσκυνητή» προς τον «Ìsmail της Aαμασκού», που
αναφέρονται στην επiσκεµη του AlHažred στη Bαβυλoνα.
O Abdul Alhažred γεννή0ηκε στην Zανάα της Yεμένης (την πατρiδα του Bin Laden), 50 χρόνια περiπου
μετά το 0άνατο του Mωάμε0, δηλ. μεταÇύ 665 και 670 μX, όταν Xαλiφες της Aαμασκού ήταν οι
Oμαγιάδοι. Aέγεται ότι καταγόταν από την φυλή των Ad, μiα από τις 4 άγνωστες φυλές της Aραβiας (η
Ad του νότου, η Thamood του βορρά, η Tasm και η Jadis του κέντρου). H Ad και η Thamood αποτελούν
τις καταραμένες φυλές του Ìσλάμ, που αναφέρει το «Κοράνιο». Tο χειρόγραφο του Chandler
αναγνωρiçει τον Alhažred στο πρόσωπο του Abdullah ibn Kilaba, έναν Bεδουiνο από την Yεμένη, όπου
λέγεται στο «Mουçάμ αλ Mπουλντάν» και στο «Mουρούιγ αλ Nτχαχάμπ» (950 μX) ότι εiδε την Ìρέμ.
O Alhažred φαiνεται να φεύγει από την Yεμένη γύρω στα 20, και με ένα καραβάνι επισκέπτεται τη
Mέκκα, την οποiα βρiσκει να πλήττεται από έναν δαiμονα που εiχε καλέσει ένα μυστικό ιερατεiο.
4αiνεται ότι ο Alhažred δεν βρήκε την ηρεμiα που αναçητούσε στη Mέκκα και βρήκε ένα άλλο καραβάνι
που πήγαινε στην Aiγυπτο (668 μX). Eτσι εγκαταστά0ηκε στην περιοχή γύρω από το Aέλτα του Nεiλου.
Hρέπει να έçησε σαν ποιητής εoς ότου βρέ0ηκε κάτω από την επιρροή μιας ομάδας μυστικιστoν Zούφι
(ή πρωτο-Zούφι) των οποiων ο Zαρακινός œakthoob (το όνομα φαiνεται να εiναι παραφρασμένο από το
œakoob, Ìακoβ) ήταν αρχηγός. 4αiνεται ότι αυτοi αποτελούσαν μiα αιρετική σέκτα Fνωστικoν. Mετά τη
δολοφονiα του œakthoob ο Alhažred αναλαμβάνει αρχηγός της ομάδας. H ομάδα επισκέφτεται συχνά τα
ερεiπια της Bαβυλoνας κα0oς και στις υπόγειες στοές της Mέμφιδας όπου έπαιρνε οδηγiες από ένα
πλάσμα κι έτσι καταλήγει πiσω στην Yεμένη. Zτη συνέχεια ο Alhažred περνά 7 χρόνια
περιπλανoμενος στην έρημο όπου και βρiσκει την Ìρέμ «την πόλη των κιόνων», την απαγορευμένη
πόλη του Κορανiου, για την οποiα ισχυρiçεται ότι εiναι προ-αν0ρoπινης εποχής. Eπiσης ισχυρiçεται ότι
στην Ìρέμ έμα0ε για μiα μυστική και ανoνυμη 0ρησκεiα την οποiα του εiχε εμποδiσει να μά0ει ο
œakthoob. Tα μέλη της αiρεσης όλα δολοφονούνται στην Ìρέμ και ο Alhažred συνεχiçει μόνος,
γράφοντας ποιήματα με διφορούμενη σημασiα και υπνωτιστική ικανότητα και γiνεται διάσημος στους
Xαλiφες. Aυτό τον κάνει να Çαναφύγει στην έρημο όπου βρiσκει τα ερεiπια μιας ανoνυμης πόλης, όπου
ισχυρiçεται ότι βρήκε τα αρχεiα για πράγματα που έγιναν πριν την έλευση του αν0ρoπινου γένους. Oι
φυλές της Yεμένης εÇιστορούν ότι ο Alhažred δεν πήγε κατευ0εiαν στην απαγορευμένη πόλη αλλά
Çεκiνησε σαν προσκυνητής σε μiα περιοχή στη δυτική πλευρά της ερήμου και από εκεi και πέρα άλλαÇε
πολύ. Aένε ότι εκεi συνάντησε κάτι που του έμα0ε νέα πράγματα και του αποκάλυµε μυστικά. Zτη
συνέχεια πήγε στην Aπαγορευμένη Hόλη, και μετά από λiγους μήνες Çαναπήγε στην Aiγυπτο, όπου
βρiσκεται στην AλεÇάνδρεια (708 μX) προφανoς για να επισκεφ0εi τη Bιβλιο0ήκη. Eκεi τον καλούν για
να κα0αρiσει το «Mαύρο Tçαμi» από τους δαiμονες. Zτη συνέχεια επιστρέφει στην Yεμένη όπου γiνεται
Ìμάμης μιας απαγορευμένης αiρεσης των Zούφι, την Zχiα αλ Nτεττçάτ δηλ. «H Aiρεση του Aντiχριστου».
Zτη συνέχεια ο Alhažred Çαναφεύγει από την Yεμένη (710 μX) και πηγαiνει και πάλι για προσκύνημα,
όπου περνά 10 χρόνια στη δαιμονική νότια έρημο της Aραβiας, την ‚ουμπ αλ Κχαλiλ δηλ. το «ŸAδειο
πεδiο» των αρχαiων και η Nτάχνα ή «Κόκκινη Eρημος» των σύγχρονων Aράβων. Aυτή η περιοχή
φαiνεται ότι κατοικούταν από τους Xυμαρiτες • φυλή τρογλοδυτoν και ληστoν. H 0ρησκεiα του Alhažred
περιστρέφεται γύρω από τους Jinn (Tçiν), που εiναι οι «Mεγάλοι Hαλαιοi» που κυβερνούσαν κάποτε τη
Fη αλλά αντιμάχονταν συνεχoς μεταÇύ τους μέχρις ότου ανατράπηκαν από μiα επαναστατική ομάδα
(όμοια με τους Aφρiτ). Oι συν0ήκες στη Fη άλλαÇαν κι έτσι δεν μπορούσαν ούτε να çήσουν αλλά ούτε
και να πε0άνουν. Tα πνεύματά τους όμως (ή το «Eνα Hνεύμα» - που βρiσκεται μέσα στην …υχή του
Xάους, τον Nυαρλα0οτέπ), çούσαν έÇω ή ανάμεσα στους κενούς χoρους που εμεiς βλέπουμε. Oταν
ελευ0ερω0ούν από τους «νόμους» της φύσης (κατά αυτούς γιατi τους φυσικούς νόμους τους
παραβιάçουν) 0α επικρατήσει στο Zύμπαν το απόλυτο Xάος. Tο 717 μX ο Alhažred πρέπει να έφυγε
από την Aπαγορευμένη Hόλη προς τα Bορειοδυτικά όπου άρχισε να πειραματiçεται με ναρκωτικά. Tο
719 μX έφτιαÇε συνοικισμό στην «Κοιλάδα των Tάφων» μiα περιοχή που δεν Çέρουμε που βρiσκεται,
όπου και συνάντησε τον Zάργκον των Xαλδαiων και έμα0ε νεκρομαντεiα. Eφυγε για τη Bαβυλoνα
περνoντας από το Mπασράχ και το Κουβέιτ και στη συνέχεια ταÇιδεύει βόρια στο Κουρδιστάν από όπου
εισέρχεται στη Bυçαντινή επικράτεια και φτάνει ως την Κωνσταντινούπολη. 4αiνεται ότι επiσης ταÇiδεµε
στο Oιβέτ, στην Κiνα και στην Eυρoπη μέχρι την Aγγλiα. Tον Çαναβρiσκουμε στο «Mαύρο Bουνό»
(όρος Καρατέπε της Tουρκiας) όπου ισχυρiçεται ότι βρήκε αιρέσεις προς τον Fιoγκ-Zο0ό0 και μiα φυλή
που ονομάçει «Aνομολόγητη» και που δεν υπάρχει πια. Mέχρι το 730 μX ήταν διάσημος ποιητής και
συγγραφέας αλλά η παράνοιά του εiχε αρχiσει να γiνεται εμφανής. Tα τελευταiα του χρόνια ο Alhažred
έμεινε στη Aαμασκό όπου έγραµε και το πιο διάσημο έργο του (730 μX), το «Al Ažif», που σημαiνει το
«Bιβλiο του ουρλιαχτού των Tçιν». 4αiνεται ότι 3 αυ0εντικά χειρόγραφα βιβλiα γράφτηκαν υπό την
επiβλεµη του ιδiου του Alhažred. Tο 738 μX ο Alhažred πέ0ανε ή εÇαφανiστηκε. Zύμφωνα με τους
ιστορικούς της εποχής του, ο 0άνατός του ήταν παράÇενος και τραγικός, εφόσον λέγεται ότι
κατασπαράχτηκε çωντανός από ένα αόρατο τέρας στο κέντρο της αγοράς. Aλλες εκδοχές λένε ότι
απήχ0ει από δαiμονες στην έρημο όπου και εÇαφανiστηκε ή ότι τον πήγαν στην Ìρέμ από όπου χά0ηκε
ή ότι πέ0ανε ουρλιάçοντας στο κρεβάτι του. H αiρεσή του συνεχiστηκε. Tο «Nεκρονόμικον» (Al Ažif)
λέγεται ότι κάηκε από τον Hατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Mιχαήλ, τον 11ο αιoνα, ενo ο Hάπας
Fρηγόριος ÌX, το αναφέρει στους καταλόγους Ìndex Expurgatorius το 1232, στο Bατικανό. H τρiτη κόπια
0α πρέπει να ήταν αυτή που εiχε ο John Dee. O Aγ. 4oτιος αναφέρει στα κεiμενά του έναν άγνωστο
συγγραφέα ονόματι Aαμάσκιο που έγραµε «352 κεφάλαια απiστευτων φαντασιoν... 52 κεφάλαια
ασυνή0ιστων ιστοριoν για του 0εούς... 63 κεφάλαια ασυνή0ιστων ιστοριoν µυχoν που εμφανiçονται
μετά 0άνατον, και 105 κεφάλαια ασυνή0ιστων φαινομένων»... H γλoσσα Xιάν στην οποiα λέγεται ότι
γράφτηκε το «Nεκρονόμικον», λέγεται επiσης ότι αποτελεi προ-αν0ρoπινη γλoσσα των Zαβαo0 (στα
Eβρα‡κά Tσαμπα‡oτ0), κληροδότημα μiας αρχαiας μη-αν0ρoπινης φυλής που κατοiκησε τον πλανήτη
πριν την εμφάνιση του αν0ρoπινου εiδους. Míα óKKη εκöο¿q αναçíρει ότι αnοτεKεí μíα αnό τις
yKώσσες των ξωτικών (ELF). Hιστεύεται ότι γενικά η λέÇη «XÌAN» σημαiνει «γλoσσα» και δεν μπορεi
να στα0εi από μόνη της αλλά αποτελεi κατάληÇη. H.χ. ‚”λιε-χιάν εiναι η γλoσσα των κατοiκων της
‚Šλιέ(χ), της πόλης του Κ0ούλου. Oπως και να έχει το πράγμα, αÇιοσημεiωτο εiναι ότι το πρό0εμα
«Xιάν» απαντάται σε πολλά Κινεçικά, Ìαπωνικά και Tα‡βανικά ονόματα και τοπο0εσiες, που σημαiνει ότι
αν υπήρÇε αυτή η φυλή μάλλον έçησε στην περιοχή της ευρύτερης Aσiας, αφήνοντας τα κατάλοιπα του
πολιτισμού της στους λαούς της περιοχής. H λέÇη «CHÌAN» στα Aγγλικά προφέρεται «Κiαν» ή «Tσiαν»
(και όχι Tσάιαν ή Tçάιαν ή Κάιαν) ενo στα Fερμανικά προφέρεται «Κχiαν», πλησιάçοντας τη μiα αγγλική
εκδοχή. Eχοντας υπ” όµιν ότι ο Lovecraft όταν έγραφε τη Mυ0ολογiα Κ0ούλου (Κα-0ούλος) μελετούσε
από παλαιά κεiμενα, το πιο πι0ανόν εiναι ότι αυτά ήταν γραμμένα εiτε στα Aατινικά εiτε στα Aρχαiα
Eλληνικά, αλλά οπωσδήποτε όχι στα Aγγλικά. Eτσι αντi να ανατρέÇουμε στη αγγλική ονομασiα, iσως να
ήταν σωστότερο να ερευνήσουμε την λατινική γραφή, η οποiα στην προκεiμενη περiπτωση 0α ήταν,
«HÌAN».
H ονομασiα «Nεκρονόμικον» αποτελεi την Eλληνική απόδοση του Aραβικού ονόματος του
συγγράμματος, «Al Ažif» (που αντιστοιχεi στον 0όρυβο που κάνουν τα φτερά των εντόμων τη νύχτα και
για τους Aραβες εiναι το ουρλιαχτό των δαιμόνων), όπως μεταφράστηκε από τον Eλληνα Oεόφιλο ...
(δεν 0υμάμαι το όνομά του), κατά τη Bυçαντινή εποχή. Hροφανoς αυτό το «Nεκρονόμικον» έκαµε ο
Hατριάρχης Mιχαήλ.
Zύμφωνα με την πρoτη εκδοχή σημαiνει, νεκρός™όνομα= το βιβλiο των νεκρoν ονομάτων, που μας
0υμiçει την αναφορά του Hσιόδου για το Xαλκούν Fένος στο «Eργα και Hμέραι», όπου αυτοi μπήκαν
νoνυμνοι, δηλ. χωρiς να αφήσουν όνομα, στον Aδη. Zύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή που όμως εiναι και
η σωστότερη σημαiνει, νεκρός™νόμος (ή ™νομiα)= το βιβλiο των νεκρoν νόμων ή το βιβλiο της
νεκρονομiας. Eτσι τiποτε δεν αποκλεiει το ενδεχόμενο και η λέÇη «XÌAN» να αποτελεi την Eλληνική
απόδοση του ονόματος. Eξετó(οντας αuτq την εκöο¿q, το Kατινικό «HIAN» στα EKKηνικó θα
yραçόταν «XIAN». Aναyραμματí(οντας την τεKεuταíα Kíξη í¿οuμε «NAXI». Aιαβó(οντας στα
AyyKικó την τεKεuταíα Kíξη, και εnειöq το «X» το nροçíροuν «Ζ», í¿οuμε «NAΖI». H Kíξη «NAΖI»
στα AyyKικó και Fερμανικó nροçíρεται «Nóτσι». Eτσι φτάνουμε στα τάγματα των Naži που, δεν
Çέρω τi έµαχναν στην έρημο Fκόμπι, των οποiων η Aρύα καταyωyq σύμçωνα με nοKKούς
σ¿ετí(εται με τοuς Xιóν.
Eóν yια την EKKηνικq αnόöοση, το «X» öεν εíναι nαρó η öασεινόμενη μορçq τοu «I» q τοu «Y»,
τότε η Kíξη «XIAN» yíνεται «IAN» q «YAN».
H λέÇη «Zαβαo0» (η οποiα δεν γνωρiçω αν εiναι λέÇη Aιγυπτιακή, Aραβική ή Eβρα‡κή) εκφράçει
πλη0υντικό πρόσωπο (όπως συμβαiνει και με τη λέÇη «Eλωχiμ») και αναφέρεται σε ένα από τα 9
τάγματα των αγγέλων, τις Aυνάμεις. O χαρακτηρισμός «FÌAXBE ZABACO» της H.A., σαφoς αναφέρεται
στον «Κύριο των Aυνάμεων», τον άρχοντα των Zαβαo0. Hιστεύεται ότι οι Zαβαo0 σχετiçονται με το
0ρησκευτικό πάν0εον των βασιλεiων του Zαβά και του Miν (Mιναiοι και Zαβαiοι), το οποiο
χαρακτηρiçεται από μiα αστρική λατρεiα, με ένα πλανητικό σύστημα στο οποiο το φεγγάρι, ως αρσενική
0εότητα, υπήρÇε επικεφαλής. Eτσι φαiνεται ότι το 0ρησκευτικό ημερολόγιο των Zαβαiων ήταν επiσης
σεληνιακό και ότι μετρούσαν τα έτη σύμφωνα με τη 0έση του φεγγαριού.
O ανoτερος 0εός των Zαβαiων ήταν ο 0εός της Zελήνης, Tlumquh (Aλμακάχ), ο αντiστοιχος Aμ και
Aνμπέι των Καταβαiων, ο Bάντ των Mιναiων, και ο Ziν των Aδραμιτoν. Zυνοδός του σεληνιακού 0εού
ήταν η ηλιακή 0εότητα Dhat Hamym ή η Zχαπάς των Xαναναiων που γiνεται ο αρσενικός Zαμάς των
Xετταiων. Eνo ακολου0εi ο 0εός της Aφροδiτης Aττούρ, που γiνεται ο 0ηλυκός Aστάρ ή Aστάρτη των
4οινiκων. (Mήπως ο Xαστούρ του Lovecraft και ο Aττούρ των Zαβαiων εiναι η iδια 0εότητα και στην
ανδρόγυνη μορφή της γiνεται η Aστάρτη• )
Oι Zαβαiοι πιστεύεται ότι ήταν ο πρoτος λαός που κατοiκησε στη Zυρiα και η 0ρησκεiα τους προέρχεται
από τη λατρεiα του Zέ0. Oι Mιν 0εωρούνται ότι ανήκουν σε έναν από τους κύριους λαούς της νοτiου
Aραβiας. 4αiνεται ότι μετανάστευσαν (1000 π.X.), όπως και οι διάδοχοi τους Καταβαiοι, Aδραμiτες και
Zαβαiοι από την περιοχή του Κόλπου στην περιοχή της σημερινής Yεμένης και έφεραν μαçi τους από
εκεi τις 0ρησκευτικές τους ιδέες.Κατά την H.A. (Bασιλεiς), η «σοφή» Bασiλισσα του Zαβά, άκουσε για τη
«σοφiα» του Zολομoντος, και τον επισκέφτηκε στα Ìεροσόλυμα για να δοκιμάσει τις γνoσεις του. Tο
όνομα της Bασiλισσας του Zαβά, δεν εiναι γνωστό. Κάποιοι πιστεύουν ότι εiναι η Xατσεµούτ
(Bελικόφσκι), αλλά κάποιοι άλλοι ισχυρiçονται ότι ονομαçόταν Bαλκiς ή Bιλκούς (στα Aραβικά) που
όμως πιστεύω ότι πρόκειται περi τiτλου και όχι περi ονόματος, και Mακέδα ή Mάγδα (στα Aι0ιοπικά, που
σημαiνει «Mεγαλειoδης»). O Ìoσιππος την ονομάçει Niκαυλη, βασiλισσα της Aι0ιοπiας και Aιγύπτου.
Zύμφωνα με την παράδοση, η Bασiλισσα του Zαβά γεννή0ηκε γύρω στο το 1020 π.X. Mητέρα της ήταν
η Bασiλισσα Ìσμήνη (Aιγαιοκρήτισσα• ). Tο όνομα του πατέρα της δεν αναφέρεται παρά ότι αργότερα
ανέβηκε στο 0ρόνο. Oταν ήταν μικρή λέγεται ότι παρολiγο να 0υσιαστεi σε έναν φιδόμορφο 0εό (τον
Oφιονέα• ) αλλά κάποιος Çένος την έσωσε„ Aργότερα ένα τσακάλι την δάγκωσε στο πόδι. H πληγή δεν
μπόρεσε ποτέ να επουλω0εi και έτσι έμεινε το σημάδι για όλη της çωή. (Tο ελάττωμα στο πόδι και ο
σημαδεμένος μηρός της βασiλισσας από τα δόντια του τσακαλιού-σκύλου, 0α μπορούσε να αποτελεi
συμβολισμό των μηρογέννητων Eλλήνων). Ìστορικά το Bασiλειο του Zαβά τοπο0ετεiται στην
Aβησσυνiα, μiα απέραντη χoρα η οποiα περιλάμβανε τη σημερινή Aι0ιοπiα, την Zομαλiα, την Eρυ0ραiα
και την Yεμένη (άντε πάλι η πατρiδα του Bin Laden). Κάποιες γραφές μάλιστα αναφέρουν στην Aι0ιοπiα
ένα Bασiλειο με τη διπλή ονομασiα Nτααμάτ και Zαβά. Tο όνομα της Aι0ιοπiας 0α πρέπει να προήλ0ε
από τον αδελφό του Aστερiωνος, Ai0οπα. Oι Aι0iοπες βασiçουν τον ισχυρισμό τους στο έπος «Kebra
Nagast» (Κεμπρά Nαγκάστ) δηλ. «H AόÇα των Bασιλέων», το οποiο αναφέρει την επiσκεµη της
Bασiλισσας του Zαβά στο Zολομoντα, κα0oς και ότι αυτή απέκτησε μαçi του το μοναδικό της παιδi, τον
Mενiελεκ (ή Mενελiκ), ο οποiος όταν ενηλικιo0ηκε επισκέφ0ηκε τον πατέρα του στα Ìεροσόλυμα.
Eκεiνος τον έστεµε βασιλέα της Aφρικής, και του έδωσε και τους υιούς του για συμβούλους στο βασiλειό
του. Auτοí όμως öεν qθεKαν να çύyοuν αçqνοντας στο Nαό την Kιβωτό της Aιαθqκης και yια
αuτό την σqκωσαν και την nqραν μα(í τοuς στην Aιθιοníα, όnοu nιστεύεται ότι τοnοθετqθηκε
στο Nαό τοu Aksum (Aκσούμ)! (Aíyεται ότι το 1939 τη βρqκαν οι Fερμανοí και κατíKηξε στα
unόyεια τοu Bατικανού). Oι Aιθíοnες βασιKεíς μí¿ρι το 1955 (εní ZεKασσιí) ισ¿uρí(ονταν ότι
κατóyονται αnό τον ZοKομώντα.
Zτο μεταÇύ το 2000, ανασκάφ0ηκε στην έρημο της Yεμένης, κοντά στην αρχαiα πόλη •arib (Mαρiμπ),
που υπήρÇε η πρωτεύουσα του Bασιλεiου του Zαβά, ένας μεγαλοπρεπής ναός 3.000 ετών,
αçιερωμíνος στο θεό της ZεKqνης. Zτον ναό αuτό τοu TIumquh q Mahrm BiIquis, βρiσκονται
παραστάσεις που απεικονiçουν την κεφαλή του ταύρου, και ημισελήνους.
Oσον αφορά το βασιλέα των Ìουδαiων και Ìσραηλιτoν Zολομoντα, φαiνεται ότι ήταν 4ιλισταiος από τον
οiκο του Ìεσσαi (Xαναναiος - Aιγαιοκρήτης) και όχι Ìσραηλiτης (Bασιλεiς), όπως εÇάλλου και ο πατέρας
αυτού, Aαβiδ (Oπως επiσης και ο πρoτος βασιλεύς Ìσραηλιτoν-Ìουδαiων, Zαούλ, εiναι Bενιαμiτης).
Hαραβαiνοντας την εντολή Aβραάμ, ο Zολωμόν συνη0içει να νυμφεύεται γυναiκες Çένες προς τον οiκο
Ìακoβ. Eτσι, ακόμα και η μητέρα του διαδόχου του, ‚οβοάμ, εiναι Aμμωναiα, από το ιερατικό γένος των
Aμμωναiων (Hελασγοi), οι οποiοι λάτρευαν τον Aμμωνα • ‚α (Aiα). Oι Aμμωναiοι (ή Aμμωνiτες) ήταν
Aρκάδες οι οποiοι iδρυσαν τον Nαό του Aμμωνος Aιός όταν, υπό την ηγεσiα του Hρακλέους,
επέστρεφαν από την εκστρατεiα τους στο Bόρειο Aτλαντικό από όπου πήραν τα μήλα των Eσπερiδων
(«Tο Miσος» σελ. 175 - 176). Oταν μετά τον ‚οβοάμ ανέλαβε τη βασιλεiα ο υιός αυτού Aσά (910 π.X.)
«απεμάκρυνε τα 0υσιαστήρια των Çένων 0εoν, καταργoντας τους υµηλούς ειδωλολατρικούς τόπους,
συντρiβοντας τάς ειδωλολατρικάς στήλας και τα αγάλματα της Aστάρτης - Aφροδiτης» (B
Hαραλειπόμενα). Eτσι, συμπεραiνουμε ότι την εποχή του Aαβiδ, Zολομoντος και ‚οβοάμ, εiχε
παραβιαστεi ο Mωσα‡κός Nόμος και λατρευόταν και άλλοι 0εοi, όπως η Aστάρτη. Eνo ο Ìoσιππος
προσπα0εi να μας πεiσει ότι οι Yκσoς εiναι Eβραiοι, κατά μiα άλλη εκδοχή (Bελικόφσκι) πιστεύεται ότι
Yκσoς και οι Aμαλικήτες που αναφέρονται στην H.A., εiναι ο iδιος λαός.
Eτσι από τις πληροφορiες που μας δiνει ο πάπυρος του •acoudi (Mακουντi), έχουμε ότι οι Aμού ή
Yκσoς έφυγαν από την Aραβiα μετά από ένα μεγάλο Çαφνικό κατακλυσμό, και εισέβαλαν στην Aiγυπτο
χωρiς να τους προβλη0εi ιδιαiτερη αντiσταση. Aντιστοiχως η H.A. (Aρι0μοi), μας λέει ότι οι Aμαλικήτες
έçησαν στη νότιο Hαλαιστiνη αφού γλiτωσαν από τις καταστροφές στην Aραβiα. Oταν έμα0αν ότι οι
Ìσραηλiτες έφευγαν από την Aiγυπτο, τους επιτέ0ηκαν για να τους ληστέµουν αλλά αυτοi κατέφυγαν στο
όρος Zινά. O Mανέ0ων επiσης γράφει ότι οι Yκσoς υποδούλωσαν τους Aιγυπτiους, ότι ήρ0αν από την
Aσiα και ότι ήταν νομάδες. Aντιστοiχως, η Eγκυκλοπαiδεια του Ìσλάμ αναφέρει ότι οι Aμαλικήτες ήταν
Xαμιτικής καταγωγής (απόγονοι του Xαμ), και στην H.A. (Κριτές), βλέπουμε ότι ήταν νομάδες και
βοσκοi. Aπό διάφορους παπύρους διαβάçουμε ότι οι Yκσoς ήταν επιδέÇιοι ιππεiς και τοÇότες, κινούνταν
σε άμαÇες, και ότι κυβέρνησαν του Aιγυπτiους ως 4αραo, λάτρευαν τον Zε0, και ότι το όνομα του
πρoτου και του τελευταiου τους βασιλιά ήταν Aπόφις (Aπόφ) („) (Mανέ0ων). Zτην H.A. (Zαμουήλ), για
τους Aμαλικήτες διαβάçουμε ότι το όνομα του πρoτου και του τελευταiου τους βασιλιά ήταν Aγoγ („) (τi
σχέση έχει με τους Foγ • Mαγoγ• ), ότι εiχαν φτιάÇει πόλεις φρούρια, ότι μαçi με τους Mιδιανiτες
κατέστρεφαν τη σοδειά, ότι κυβέρνησαν την Aiγυπτο από την EÇοδο μέχρι τα χρόνια του Zαούλ, ο
οποiος πολιόρκησε την πόλη τους.
O Ìoσιππος, γράφει ότι οι Yκσoς έκτισαν πόλεις φρούρια στα ανατολικά του Aέλτα, ότι έκαιγαν τις
σοδειές, ότι κυβέρνησαν την Aiγυπτο για 500 χρόνια, και ότι η πρωτεύουσά τους τελικά καταλύ0ηκε από
έναν άγνωστο εχ0ρό. O τάφος του Aχμοση γράφει, ότι οι καταδιοκόμενοι Aμους çούσαν στο φρούριο
της Zχαρουχέν, το οποiο πολιορκή0ηκε και αυτοi χά0ηκαν. Aντiστοιχα στην H.A. (Zαμουήλ), αναφέρεται
ότι ο Aαβiδ πολιόρκησε την πόλη των Aμαλήκ, ‚αμπάχ, και τους κατέστρεµε (Aν οι Aμαλικήτες ήταν και
αυτοi Hελασγοi τότε για πιο λόγο ο 4ιλισταiος Aαβiδ να τους πολεμήσει• ). Oλα τα στοιχεiα της πιο
πάνω σύγκρισης συγκλiνουν στο ότι μάλλον οι Yκσoς και οι Aμαλικήτες της H.A. εiναι ο iδιος λαός. H
προσεχτική μελέτη των πιο πάνω στοιχεiων όσων αφορά τις τακτικές των Yκσoς και των Aμαλικητoν,
μας φέρνει στο μυαλό τη συμπεριφορά των Κιμμέριων και των Zκυ0oν που περιγράφει ο Hρόδοτος.
Hαρότι οι γνωστές ημερομηνiες που 0έλουν τους Yκσoς να εισβάλουν στην Aiγυπτο γύρω στο 1650
π.X. (αμέσως μετά την έÇοδο των Eβραiων με το Mωυσή) και να φεύγουν από εκεi το 1550 π.X., και
τους Zκύ0ες να πρωτοεμφανiçονται το 750 π.X. δεν ταυτiçονται, φαiνεται ότι οι Yκσoς ήταν τελικά
κελτο-σκυ0ικό φύλο και το όνομά τους σημαiνει «H φυλή των Ìππέων»„ Z¿ετικó με την nόKη της Iρíμ.
Zύμçωνα με την IσKαμικq MuθοKοyíα, unqρ¿αν öύο αöíρçια ο Z¿αντíντ και ο Z¿αντóντ, nοu
βασíKεuαν σε μíα nόKη της Aραβíας. O Z¿αντíντ níθανε και τότε ο Z¿αντóντ, ως μοναöικός
βασιKιóς, íyινε αKα(όνας και σκKηρός. Tτσι αnοçóσισε να κτíσει íναν κqnο στη Fη nοu θα
íμοια(ε με τον Hαρóöεισο τοu Ouρανού. Oταν ο κqnος τεKεíωσε, ο Z¿αντóντ nqρε τοuς
unηκόοuς τοu και nqyαν να τον εnισκεçθούν. Hριν çτóσοuν στο μíρος nοu βρισκόταν όμως,
íνας «αnαíσιος θόρuβος αnό τον οuρανό» τοuς σκότωσε όKοuς, και íτσι η nεριο¿q τοu Iρóμ öεν
ανακαKύçθηκε nοτí. H iδια ιστορiα βρiσκεται και στις «Xiλιες και μiα Nύχτες». O Lovecraft αναφέρει
για την Ìρέμ ή Ìτέμ, την «Hόλη των Κιόνων» («Ìrem šhat al Ìmad»), ότι χτiστηκε από τα Nτçιν υπό τις
εντολές του κακού Aραβα δεσπότη Zχαντάντ, αρχηγού της φυλής των Ad (Aντ) (τi σχέση υπάρχει με το
κρατiδιο του Aden• ), τη μiα εκ των δύο καταραμένων φυλoν των Aράβων - που πιστεύεται ότι εiναι σαν
τα Nέφιλιμ των Eβραiων - από την οποiα κατάγεται και ο iδιος ο Alhažred (αλλά δεν Çέρω αν από αυτή
τη φυλή κατάγεται και ο Bin Laden) και βρiσκεται στην περιοχή του Xαντραμάντ, επομένως δεν
πρόκειται για την «Aπαγορευμένη Hόλη» η οποiα χτiστηκε από την προ-αν0ρoπινη φυλή και κάποτε
βρισκόταν κάτω από το νερό. Zτην Ìρέμ, ο Alhažred άνοιÇε μiα Hύλη για τους Mεγάλους Hαλαιούς, που
όμως έκλεισε από τις αστραπές του Oυρανού για όταν έρ0ει η oρα„ O Derleth, την τοπο0ετεi στο
Κουβέιτ. Oι Mουκαβιρρούν, η φυλή των Aράβων Mάγων, πιστεύουν ότι η Ìρέμ βρiσκεται σε άλλη
διάσταση (ή ότι η γήινη Ìρέμ επικοινωνεi με άλλη διάσταση• ). Eπiσης πιστεύουν ότι η λέÇη «κiονες»
εiναι κωδική και σημαiνει «παλαιοi» δηλ. ότι «η Ìρέμ των κιόνων» σημαiνει «η Ìρέμ των Aρχαiων».
Aκόμη, πιστεύουν ότι η περιοχή ‚ουμπ αλ Κχαλi όπου βρiσκεται η Ìρέμ εiναι επiσης κωδική ονομασiα
και σημαiνει «το κενό πεδiο» (το α‡ν των καβαλιστoν). Oπότε το ‚ουμπ αλ Κχαλi εiναι η μυστική Hύλη
προς το κενό, στην Aραβική παράδοση (που αντιστοιχεi στο Nτάα0 των καβαλιστoν), όπου βρiσκεται
«H Hόλη των Aρχαiων». Aπό αυτήν την περιοχή μπορούν οι Mουκαβιρρούν να επικοινωνήσουν με τα
Nτçiν εισερχόμενοι στο κενό. Aέγεται ότι αυτή η διαδικασiα καταστρέφει εντελoς την µυχή (προφανoς
ακολου0εi κατάληµη του άδειου σoματος από το Nτçiνι). Aλλη αναφορά συναντάμε στο «Κοράνιο»,
όπου περιγράφει πoς η γη κατάπιε μiα μεγάλη πόλη με πύργους (αλλά όχι κiονες), που ονομαçόταν
Ìράμ. H πόλη αυτή αναγνωρiçεται ως η σημερινή πόλη Ubar (Oυμπάρ) στην όαση του Shisa (Zχiσα),
στο Oμάν (Newsweek, 119:7, 1992, p. 38), όπου οι αρχαιολόγοι βλέπουν ότι το κέντρο της πόλης
κατακρημνiσ0ηκε γιατi στο υπέδαφός της υπήρχαν ασβεστογενή πετρoματα με υπόγεια νερά. Tο
φρούριο της πόλης προστάτευε τους ταÇιδιoτες που πήγαιναν μέσο του ‚ουμπ αλ Κχαλi στο Aντ.
Κτiστηκε πριν από 3.000 χρόνια και χά0ηκε γύρω στο 300 μ.X. Eτσι η Ìρέμ, σε αντi0εση με την
«Aπαγορευμένη Hόλη», δεν βρiσκεται στην Yεμένη.
Zτο «Κοράνιο» υπάρχουν πλή0ος αναφορoν για τα Nτçiν (Jin ή Djin). Aυτό που μας κάνει εντύπωση
εiναι ότι στην τελευταiα Zούρα περιλαμβάνεται και μiα ειδική προσευχή για την προστασiα από τα Nτçiν.
Oι πρoτοι Mουσουλμάνοι λάτρευαν τα Nτçiν σαν 0εότητες, και γενικά εκλαμβάνονται ως φυλή
παράλληλη αλλά κατoτερη από την αν0ρoπινη φυλή. Aέγεται μάλιστα ότι ο Zολομoν πρόσταçε τις
στρατιές των Nτçιν μέσο της δύναμης ενός δακτυλιδιού στο οποiο υπήρχε χαραγμένο το πιο απόκρυφο
όνομα του ανoτερου 0εού (μήπως αυτό 0υμiçει «Aρχοντα των Aακτυλιδιoν»• ). Aρα τα Nτçιν των
Ìσλαμιστoν εiναι τα Zαβαo0 των Eβραiων. Ti σχέση μπορεi να έχουν με το "Bιβλiο των Džean¨ της
Mπλαβάτσκυ• Aέγεται ότι τα Nτçιν εiναι τα πρoτα πλάσματα που κατοiκησαν στη Fη, 2.000 χρόνια πριν
από τον Aδάμ, και για αυτό ονομάçονται και προ-αδαμικά. 4αiνεται ότι αυτά τα πλάσματα ήταν στην
αρχή δiκαια και çούσαν στη Fη με ευνομiα και τάÇη, κτiçοντας τεράστιες πόλεις που ακόμη και σήμερα
υπάρχουν τα ερεiπιά τους σε Çεχασμένες περιοχές (Mεγάλοι Hαλαιοi). Zτη συνέχεια όμως άρχισαν να
γiνονται κακά και γέμισαν τη Fη με όλες τις φρiκες (όπως οι Aτλαντες). Tότε ο Oεός 0ύμωσε και έστειλε
εναντiον τους ένα στρατό αγγέλων (όπως στο Bιβλiο του Eνoχ) που κατέλαβε τη Fη και έδιωÇε τα Nτçιν
προς τα νησιά. Κατά άλλη εκδοχή τα Nτçιν αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Fη ή φυλακiστηκαν στο
εσωτερικό της, ενo πολλά από αυτά ακόμη κατοικούν σε ερημικές περιοχές. Tα Nτçιν εiναι αόρατα στον
άν0ρωπο αλλά μπορούν να αναπαραχ0ούν μαçi του, μόνο που ο γονέας υποφέρει από το σκοτεινό
απόγονό του (όπως με τα Nέφιλιμ). Zύμφωνα με το 0ρύλο, τα Nτçιν 0α επιβιoσουν και μετά την
εÇάλειµη των αν0ρoπων από τη Fη (κάτι που Çανά 0υμiçει τη μυ0ολογiα Κ0ούλου).
AAXHMEÌA ????
H EAAHNÌΚH FACZZA AEEÌ HANTA THN AAHOEÌA O AANTEN OYAEMÌA ZXEZH EXEÌ ME AYTO
HOY O ΚOZMOZ ONOMA•EÌ "AME‚ÌΚANOYZ" OXÌ MONO AEN EXEÌ ZXEZH ΚAÌ ME TÌZ 2 ZEΚTEZ
THZ AME‚ÌΚHZ (ÌE‚ATEÌO BO‚A ΚAÌ ÌE‚ATEÌO NOTOY), AAAA ΚAÌ ZE ΚAOE HE‚ÌHTCZH
EHÌOYMOYZE ΚAÌ EHÌOYMEÌ THN AÌAAYZH THZ
TO OTÌ ANHΚEÌ ZE ÌE‚ATEÌO EÌNAÌ ANAM4ÌZBHTO. AYTO OMCZ HOY AEN MHO‚EÌ EYΚOAA NA
ANAAYOEÌ...EÌNAÌ TOZO TO ÌE‚ATEÌO - ΚAOCZ ΚAÌ TA ZYM4E‚ONTA HOY AYTO H‚EZBEYEÌ -
OZO ΚAÌ H "HOAÌTÌΚH" TOY... O AANTEN MHO‚EÌ NA AHACZE OTÌ "AHO TA 73 EONH...TA 72 OA
HANE ZTHN ΚOAAZH" ΚAOCTÌ ΚAÌ ANTÌZÌCNÌZTHZ ΚAÌ "MYHMENOZ"....AAAA MHN EΚHAAFEÌZ
AMA AEÌZ NA X‚HZÌMOHOÌEÌ TA ÌAÌA MEZA ME TOYZ EXO‚OYZ TOY ή ΚAÌ NA ZYNAZHÌ•ETAÌ
H‚OZC‚ÌNA MA•Ì TOYZ...H‚ÌN TO TEAÌΚO ΚAÌ O‚ÌZTÌΚO ‹EΚAOA‚ÌZMA...HOY OA EHÌ4E‚EÌ
ΚAÌ TÌZ ΚOZMOFONÌΚEZ ΚAÌ ‚Ì•ÌΚEZ AAAAFEZ ZTON HAANHTH
SXETÌΚA ME TON T‚EAAO A‚ABA (AETE O AAMHE‚T ΚAMYƒNA TO HHFAÌNE AAAOY ?
KAHOÌOÌ AENE OTÌ AHOTEAEÌ AHMÌOY‚FHMA THZ 4ANTAZÌAZ TOY AABΚ‚A4T HANTCZ O
AABΚ‚A4T EÌXE AHACZEÌ THN AÌEYOYNZH TOY ΚAÌ OXÌ MONOƒZE ZXETÌΚO E‚FO, OHOY
EÌXE E‹HFHZEÌ ΚAÌ THN H‚OEAEYZH TOY T‚EAAOY A‚ABA. AYTO TO E‚FO HTAN TO
AÌHFHMA "H AAMHA TOY AAXA•‚ENT"ƒENA AÌHFHMA TO OHOÌO EMEÌNE HMÌTEAEZ ΚAÌ TO
AHMOZÌEYZE O NTE‚AEO META TON OANATO TOY AABΚ‚A4T. H‚OZE‹TE ME‚ÌΚEZ
ZYMHTCZEÌZ...
O H‚CAZ TOY AÌHFHMATOZ AEFETAÌ FOYO‚NT 4ÌAAÌHZ ΚAÌ •EÌ ZTHN OAO "EÌNT•EAZ 66 -
AFFEACN 66 „„„"ƒHOY •OYZE ΚAÌ ZTHN H‚AFMATÌΚOTHTA O AABΚ‚A4T (ΚATA MÌA
MYZTH‚ÌCAH ZYMHTCZH H AHMOOOÌNÌA EXEÌ AYTH AΚ‚ÌBCZ THN ZTÌFMH 66 MEAHƒ
O FOYOPNT OIAAIHZ OA KAHPONOMHZEI AHO TON HAHOY TOY ENA APABIKO AYXNAPI
(EEPETE AHO AYTA HOY TA TPIBEIZ.FIA NA BFEI TO TΖINI)..KAI BEBAIA AYTO TO AYXNAPI
HPOEPXETAI AHO THN MYOIKH HOAH TON KIONON (HOY MAAAON ZYMBOAIΖOYN.KATI
ANTIZTOIXO ME TIZ KOAONEZ THZ ZTYFOZ HOY EIAE O OAYZZEAZ.KAI OEPNOYN ZE
HAEKTPOMAFNHTIKO HEAIO) THN IPEM KAI ANHKEI ZTON AAXAΖPENT !!! O NEA‚OZ
4ÌAAÌHZ ZTO ANAMA THZ..A‚XÌZE NA BAEHEÌ THN Ì‚EMƒTO ΚANTAOƒTA BOYNA THZ
T‚EAAAZ, TO O‚OHEAÌO TOY AENFΚ, THN ‚”AYEXƒΚAÌ OAH THN MYZTH‚ÌCAH
"ONEÌ‚OFECF‚A4ÌA" TCN E‚FCN TOY AABΚ‚A4TƒZTO TEAOZ TOY AÌHFHMATOZ 16 X‚ONÌA
META, O 4ÌAAÌHZ ANABEÌ FÌA MÌA TEAEYTAÌA 4O‚A THN AAMHAƒΚAÌ TOYTH THN 4O‚A H
AAMHA AEN AEÌXNEÌ TA O‚AMATA TOY HAAÌOY ΚATOXOY THZ, AAAA ANOÌFEÌ MÌA HYAHƒΚAÌ
O H‚CAZ E‹A4ANÌ•ETAÌ (ZAZ OYMÌ•EÌ ΚATÌ ?) HANTCZ AEN OA ME E‹EHAHTTE...AN TO
AÌHFHMA ZTO TEAOZ TOY ANE4E‚E THN "EHANEAEYZH" TOY 4ÌAAÌHZ..18 X‚ONÌA META „„„ OÌ
HÌO "MYHMENOÌ" OA ANAFNC‚Ì•OYN OTÌ FÌA THN MYOÌΚH Ì‚EM F‚A4THΚE TO HE‚Ì4HMO
AÌZTÌXO TOY NEΚ‚ONOMÌΚON "AEN EÌNAÌ NEΚ‚O EΚEÌNO HOY AÌCNÌA MHO‚EÌ NA
HE‚ÌMENEÌ, KAI ME TO HEPAZMA TON HAPAEENON AIONON AKOMA KAI O OANATOZ
MHOPEI NA HEOANEI" MÌA ΚAÌ MÌAAME FÌA OAOYZƒOYMAMAÌ ΚAHOTE MÌA AZA4H ΚAÌ
AO‚ÌZTO ANA4O‚A ΚAHOÌOY "MYHMENOY" 4ÌAOY E‚EYNHTH. OYTE AÌFO, OYTE HOAY ME
EÌXE H‚OT‚E…EÌ ZE ZXETÌΚH ΚOYBENTA HE‚Ì MYOOAOFÌAZ AABΚ‚A4TƒNA EHÌZΚE4TC
THN OAO OAAAOY AHENANTÌ AHO THN HYAH TOY AA‚ÌANOYƒMAAÌZTA OYMAMAÌ
XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA OTÌ MOY EÌHE "HHFAÌNE ZTHN OAO ΚOOYAOYƒEE OAAAOY"„„„ BEBAÌA O
OAAAOZ..H‚EHEÌ NA HTAN ΚAHOÌOZ ZTHAÌTHZ X‚ÌZTÌANOZ MONAXOZ ZYM4CNA ME TÌZ
EFΚYΚAOHAÌAEÌEZƒOMCZ TO H‚AFMATÌΚA HE‚ÌE‚FO EÌNAÌ OTÌ O F. MHAAANOZ (O HAEON
EÌAÌΚOZ EAAHNAZ E‚EYNHTHZ ZTO OEMA ΚOOYAOY)ƒΚAHOTE EÌXE NOÌΚÌAZEÌ ENA MÌΚ‚O
ACMATÌO ZTHN OAO OAAAOYƒOHOY ΚAÌ ZYNEBAÌNAN AÌA4O‚A A‹ÌOHE‚ÌE‚FAƒ
HOATE‚FΚAÌZT 4AÌNOMENA.(OZOI FNOPIΖOYN AZ METAOEPOYN TA OZA MHOPOYN HEPI
MAYPHZ ZOPAFIAAZ-IEAEAP-EEAKONTAAIOOY KAI THZ BAEAYFMHZ AOPIKANIKHZ OYAHZ
HOY AATPEYEI AYTO TO AIOO) OA 4ANEÌ HE‚ÌE‚FOƒAAAA ΚOAAAEÌ NA ΚAEÌZC THN
ANA4O‚A ZTON A‚ABA (HOY TEAÌΚA MAAAON ΚATÌ TON E4AFE ZTHN AFO‚A THZ
AAMAZΚOYƒMH‚OZTA ZE AEΚAAEZ MATÌA) ME ΚATÌ AZA4EZ ΚAÌ AO‚ÌZTO ZE ZXEZH ME TO
HAFCNÌ „„„ AAHOEÌA HÌZC AHO TON O‚ONO TOY MÌNCA ΚAÌ HANC AHO TO AÌHAO E…ÌAONƒ
YHA‚XOYN 2 F‚YHEZ ή AYO HAFCNÌA ??? ΚAÌ FÌATÌ EXOYN XA‚AFMENA ZTOYZ AAÌMOYZ
TOYZƒ666 ΚAÌ 999 ANTÌZTOÌXA ???ƒ. „„„ TO HAFCÑHTAN TO ÌE‚O HOYAÌ THZ H‚AZ. TA
MATÌA THZ OY‚AZ TOY ZYMBOAÌ•AN TOZO TA AZT‚AƒOZO ΚAÌ TA EΚATO MATÌA TOY A‚FOY
HOY 4YAAFANE THN...ÌC „„„ (H ÌC BEBAÌA..ZTHN HE‚ÌHAANHZH THZ...HE‚NA ΚAÌ AHO TON
ΚAYΚAZO TOY A4FANÌZTAN...HOY EÌNAÌ ΚA‚4CMENOZ O H‚OMHOEAZ)
FÌATÌ EΚATO MATÌA A‚AFE ?ƒΚAÌ O AAACNAZ EΚATONTAΚE4AAOZ AEN HTAN?
KAI O APFOZ EINAI...O HANOHTHZ..OOOAAMOZ !!!
..TC‚A OZOÌ EHÌOYMOYN MHO‚OYN NA …A‹OYN TOYZ ZYZXETÌZMOYZ FY‚C AHO THN 4CAÌA
TOY HAFCNÌOYƒTO "ANOÌ‹E ZOYZAMÌ" TOY AAAANTÌNƒTO HE‚AZMA THZ A‚FOYZ (HOY
E4TÌA‹E O A‚FOZ) ZTHN AÌAƒAAAA ΚAÌ ÌZCZ TOY ΚOYTÌOY THZ HANAC‚AZ
HCZ A‚XÌ•EÌ O AÌZXYAOZ TON H‚OMHOEA AEZMCTH ?
...ZE MÌA XOCNA HAFCMENH ΚAÌ E‚HMHƒ Sήμερα προστέ0ηκε άλλο ένα στοιχεiο, επιβαρυντικό,
για την τεχνολογiα των καιρoν μας. Oσο και αν υποστηρiçουμε την αλματoδη άνοδο των επιστημoν,
τόσο αντιλαμβάνο-
μαι ότι δεν εiναι προς την ευεργεσiα του αν0ρoπου. Tέλωσπάντων.
AλέÇανδρε, προστάτη των ανδρoν, με παρερμήνεµες αφού σκέφτηκες ότι αναçητo τους φύλακες, που
αναçητούν άλλοι. Eννοo ότι αυτοi οι άν0ρωποι γνωρiçουν κάποια σημαντικά 0έματα τα οποiα τα Mέσα
Mαçικού Eλέγχου, ουδέποτε μας έδειÇαν λόγω ανεπάρκειας ή λόγω εντολoν.
Κατα κάποιο τρόπο ο μακαρiτης χεμπέκα και ο υπο δiκην Mιλόσεβιτς, εiναι για μένα ''φύλακες'' κάποιων
άγνωστων μυστικoν.
Zαφέστατα η αλή0εια εiναι κοντά σε αυτόν που ερευνεi και αναçητεi. Και εσύ µάχνεις, αρκετά. Eμεiς
όμως εiμαστε νέοι και αρχάριοι σε πολλά. Aν δεν ρωτήσουμε δεν πρόκειται να μά0ουμε που βαδiçουμε
και κατά πού κατευ0υνόμαστε. Eπαναλαμβάνω όμως ότι αυτά που ακούω και βλέπω εiναι μια σταγόνα
στον ωκεανό, από όσα συμβαiνουν. Και Çαναλέγω ότι δεν συμμερiçομαι την άποµη των πολλoν ότι ο
λάντεν ήταν ο εγκέφαλος και ο υποκινητής της 11ης Zεπτεμβρiου.
"TO HAFCÑHTAN TO ÌE‚O HOYAÌ THZ H‚AZ. TA MATÌA THZ OY‚AZ TOY ZYMBOAÌ•AN TOZO
TA AZT‚AƒOZO ΚAÌ TA EΚATO MATÌA TOY A‚FOY HOY 4YAAFANE THN...ÌC „„„ " EÌNAÌ O•CZ
TO ZYMBOAO THZ YHE‚H4ANEÌAZ ZCZTA?
H THZ MAFÌΚHZ Z4‚AFÌAAZ H‚EHEÌ NA EXOYN ZXEZH ME ΚAHOÌO AAAO ÌE‚ATEÌO...ZÌFOY‚A
OXÌ A ZCZTO ΚÌ AYTO?
OÌ HENTE EÌZBOAEZ THZ Ì‚AANAÌAZ
Mελετoντας το «Nεότερον Eγκυκλοπαιδικόν AεÇικόν Hλiου» (A, 253), διαβάçουμε: «(Tο όνομα Aλβιoν,
το πρoτο όνομα των Bρετανικoν νήσων) εiναι όνομα συνδεόμενο με τα πρωτοελλαδικά φύλα (2300
π.X.) με την μορφή Oλβ-... Oι πόλεις με τη ρiçα Oλβ συνδέονται με τους A0ηναiους Tεκρiδες, οι ρiçες
των οποiων ανάγονται στην πρωτοελλαδική εποχή, και τα φύλα των οποiων ανιχνεύονται μέχρι την
εποχή των χριστιανικoν χρόνων εις τους αποiκους της M. Aσiας. H πρωιμότατη παρουσiα των Eλλήνων
στις Bρετανικές νήσους μαρτυράται και από των εντοπiων Bρετανικoν παραδόσεων, συμφoνως προς
τις οποiες οι πρoτοι οικιστές της Bρετανiας και Ìρλανδiας ήσαν Eλληνες της εποχής του χαλκού, αλλά
και υπό της Aρχαιολογiας...» O Zτράβων αναφέρει ότι ο Aργοναύτης Hολύφημος, όταν η Aργo εiχε
πλευρiσει στον ποταμό Aύκο, εÇήλ0ε για να κόµει Çύλα ή για να 0ηρεύσει. Tο πλοiο όμως ανεχoρησε
και αυτός έμεινε εκεi και έκτισε την πόλη Κiον. Aπό μiα 0υγατέρα του Bασιλέα των Hελασγoν της
Bι0υνiας Κυçiκου, γέννησε τον Κελτό, ο οποiος εiναι και ο γενάρχης των Κελτoν. Eπiσης ο Aιόδωρος
γράφει: «Zυμπαραπλέοντος δε του στόλου διαβάς την Ìβηρiαν και καταλαβoν τας μεγάλας δυνάμεις των
τριoν του Xρυσάορος παiδων εστρατοπαiδευσεν εις την Ìβηρiαν όπου τη βασιλεiων των Ìβήρων
παρέδωσε εις του αρiστους των εγχωρiων. Aυτός (ο Hρακλής) δε ηγούμενος των υπ” αυτoν δυνάμεων
έφτασε στην Κελτικήν και αφού κατέλησεν της συνή0εις Çενοκτονiας, τον ηκολού0ησε πολύ πλή0ος
αν0ρoποων εκ παντός έ0νους, έκτισε πόλιν ευμεγέ0η την οποiαν ωνόμασεν Aλησiαν...» HεKασyοí
Aρκóöες Kοιnόν οι nρώτοι κóτοικοι της σημερινqς Bρετανíας και IρKανöíας. Καταφεύγοντας τoρα
στα στοιχεiα που μας δiνει η κελτο-ιρλανδική παράδοση και σύμφωνα με το «Bιβλiο των Eισβολoν»
(«Lebor Gabala Erenn»), αλλά και από το «Fεράκι του Aχιλλέα» («The Achilles Hawk») που μιλάει
κα0αρά για Eλληνες (Greeks), πληροφορούμαστε ότι 312 έτη μετά τον μεγάλο κατακλυσμό η Ìρλανδiα
δέχτηκε πέντε διαδοχικές εισβολές. Eτσι έχουμε πρoτα τους Hαρ0ολούς (Partholans) και ακολου0ούν οι
Nεμε0οi (Nemedh), οι 3 φυλές των 4ιρ Mπολγκ (’ir Bolghs), οι Tuatha de Danann μαçi με τους Ande,
και οι Mιλήσιοι (•ilesians). Fια τους Hαρ0ολούς γνωρiçουμε ότι ο γενάρχης τους εiναι ο Hαρ0όλον
(Partholon), ο υιός του Zήρα (Sera), ο οποiος έφτασε στην Ìρλανδiα από την Eλλάδα μαçi με 48 άτομα.
Oταν αυτοi έφτασαν τους 5000 μiα ασ0ένεια έπεσε στο νησi που τους σκότωσε όλους εκτός από έναν.
Aέγεται ότι την ασ0ένεια προÇένησαν οι κανονικοi κάτοικοι της νήσου οι 4ομόροι (’omorians ή
’omhoires) οι οποiοι περιγράφονται ως τρομεροi γiγαντες και δαiμονες της 0άλασσας και σε συνεχή
διαμάχη με τους Hαρ0ολούς. Fια 22 ¿ρόνια μετó το θóνατο των HαρθοKών η IρKανöíα íμεινε
ακατοíκητη. •στερα qρθε ο Nεμíö (Neme€), ο uιός τοu Ayνωμοu (A•n‚man), όnοu βρqκε
κοnóöια Kύκων στο νησí, nοu Kíyεται ότι íστειKαν οι Oομόροι. AούKεuαν το ¿ρuσό,
καKKιερyούσαν τη yη και íçτια¿ναν μnύρα. Oμως οι Oομόροι τοuς unοöούKωσαν και τοuς
ανóyκα(αν να τοuς nαραöíöοuν τα nρωτότοκα αyόρια τοuς την nρώτη ημíρα τοu νíοu íτοuς.
Kατόnιν íρ¿ονται οι 3 çuKíς των Oιρ MnόKyκ αnό την EKKóöα, οι οnοíοι εíναι αρκετó óyριοι και
íτσι öεν í¿οuν ιöιαíτερα nροβKqματα με τοuς Oομόροuς, με τοuς οnοíοuς μóKιστα και
αναμιyνύονται.
Aκολου0ούν οι Tuatha de Danann (Tουά0α ντε Nτανάν), «Oι λαοi της Nτανάν», οι οποiοι αποτελούν την
ιερή φυλή των Ìρλανδoν, εiναι δρυ‡δες και γνωρiçουν τα πάντα, ενo λέγεται ότι ήρ0αν από τον ουρανό
αKKó μιKούσαν την íöια yKώσσα με τοuς Oομόροuς αKKó εíναι ε¿θροí με αuτούς. Auτq η ιστορíα
θuμí(ει μóKKον τον unερβόρειο AnόKKωνα. Oι Tuatha συνεργάçονται με τους 4ιρ Mπολγκ και
γρήγορα περιορiçουν τους 4ομόρους σε ένα τμήμα του νησιού. OÌ 4ομόροι δεν το δέχονται και
Çαναρχiçουν οι συγκρούσεις. Oι Tuatha έχουν ως μητέρα τους την 0εά Dana ή Danu (Nτανού) η οποiα
περιγράφεται λευκή και Çαν0ή 0εά, μητέρα των πάντων, όπως η Eυρυνόμη των Hελασγoν που
αργότερα ταυτiστηκε με τη Fαiα και τη Aήμητρα. Hαρότι όμως η Danu εiναι λευκή και Çαν0ή, οι Tuatha
(tu-atha, tu-atha-na, atha-na) περιγράφονται σκούροι πράσινοι„ Aυτό iσως σχετiçεται με το ασημένιο
χέρι του Nουάντα αν 0εωρήσουμε ότι πρόκειται περi συσχετισμού με το αργυρούν γένος, όπου το
ατμοσφαιρικό οÇυγόνο οÇειδoνει και μαυρiçει τον άργυρο... το οποiοι κατά τον Hσiοδο εισήλ0ε στο
εσωτερικό της γης. Eιδάλλως έχουμε μiα αναφορά στο σημάδι του χεριού των Ìσραηλιτoν... Oι
Tuatha πρέπει να εiναι Hελασγοi και οι επονομαçόμενοι από τον Oμηρο, Aαναοi. EÇάλλου στο Nαό του
‚αμσή ÌÌÌ (1187 π.X.) βρiσκουμε την ονομασiα Danuna, η οποiα περιγράφει τα φύλα των Aιγαιοκρητoν
της Aιγύπτου. Zτη σuνí¿εια í¿οuμε την εníθεση αnό τοuς MιKqσιοuς, οι οnοíοι αναçíρονται ως
τα «Hαιöιó τοu MíK» (MiI και ό¿ι Lƒr), q τα «Hαιöιó τοu MιKqσιοu» και Kíyεται ότι qρθαν αnό την
Iβηρικq. Auτό το yεyονός μας θuμí(ει μóKKον την εκστρατεíα τοu HρακKíοuς nοu nεριyρóçει ο
Aιόöωρος (όπως εiδαμε πιο πάνω). Oι Mιλήσιοι έχουν μαçi τους τον ήρωα Amairgin, ο οποiος και
ηγεiται. Oταν οι Mιλήσιοι καταλαμβάνουν τελικά το νησi, πηγαiνουν και βρiσκουν στην πρωτεύουσα
Tάρα (0υμiçει Κρήτη), στο κέντρο του νησιού, τους τρεις βασιλεiς των Tuatha και
διαπραγματεύονται.4ύλακες και στη δυτική άκρη τελικά.
O ENAEΚATOZ AOAOZ TOY H‚AΚAEOYZ, O H‚OMHOEYZ, O ATAAZ ΚAÌ OÌ AÌAYMOÌ
O ενδέκατος (11, ÌA, XÌ) ά0λος του Hρακλέους 0εωρεiται ότι σχετiçεται με τον αστερισμό των AÌAYMCN
(ÌÌ, 1™1=2), που κατά την Eλληνική Mυ0ολογiα εiναι οι Aιόσκουροι, Κάστωρ και ο Hολυδεύκης που
καταστερiστηκαν, αλλά κατά τους Aυτικούς εiναι οι εκ πυλού πρωτόπλαστοι των Eλωχiμ, Aδάμ και Eύα.
Eπiσης, στην αστρολογiα πλανήτης των Aιδύμων (çoδιο του αέρα) 0εωρεiται ο Eρμής (Thoth, Oo0), ο
οποiος εiναι και ο προστάτης 0εός του εμπορiου (World Trade Center). Oμως κατά τον Ìεçεκιήλ
προστάτης τους εμπορiου εiναι ο Eωσφόρος (28:16), που τον ταυτiçει με τον ιπτάμενο αγγελιοφόρο των
0εoν (O Aρχων των ιπταμένων)(αεροπλάνο). Eπiσης, όπως επισήμανε ο Καρμάνωρ, ο Xαστούρ
0εωρεiται αέρας. O Xαστούρ γiνεται Aττούρ (ο 0εός της Aφροδiτης -— Aσταρo0) και ο πλανήτης
Aφροδiτη ονομάçεται και Eσπερος που ταυτiçεται με τον Eωσφόρο. Aρα ο Xαστούρ ταυτiçεται με τον
Eωσφόρο. Zύμφωνα με τον Aουκιανό, τον Aπολλόδωρο και τον μέγιστο Aισχύλο, ο Hρομη0εύς
κατηγορεiται και τιμωρεiται από τον Aiα για τρεις ενέργειες: την εÇαπάτηση κατά το μοiρασμα των
σφαγiων, την πλάση του γένους των αν0ρoπων (και των γυναικoν) από χoμα και ύδωρ, και την κλοπή
του πυρός. Aντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ουσιαστικά ο Hρομη0εύς εiναι ο πλάστης των AÌAYMCN,
Aδάμ και Eύας. Aνατρέχοντας στο «Bιβλiο του Eνoχ», συναντάμε των αρχηγό των αγγέλων Semiaža
(Zεμιάçης) ή Ažažel (Açαçήλ) (όλοι οι άγγελοι στο «Bιβλiο του Eνoχ» αναφέρονται με διπλές ονομασiες
ή AÌAYMA ονόματα (• ), που υποδηλoνουν την ανδρόγυνη αλλά όχι ερμαφρόδιτη φύση τους), ο οποiος
μαçi με την παρέα του διδάσκουν στους αν0ρoπους όλες τις τέχνες και επιστήμες, τεκνοποιούν με τις
γυναiκες των αν0ρoπων (οπότε και γεννιόνται τα τρομερά Nέφιλιμ, οι βασιλεiς των οποiων ονομάçονται
Aνακiμ (AναÇ)), και στη συνέχεια τιμωρούνται για αυτό και ακολου0εi και ο κατακλυσμός. Eτσι ο
Hρομη0εύς ταυτiçεται με τον Semiaža-Ažažel, που φαiνεται ότι εiναι και το φiδι του κήπου της Eδέμ (• ).
(O Eνoχ μετά 0άνατον γiνεται ο ανoτερος άγγελος όλων, ο •etatron„).
Κατά τον ενδέκατο ά0λο του (Aπολλόδωρος και Aιόδωρος), ο Hρακλής λαμβάνει από τον Eυρυσ0έα,
τον βασιλιά των Mυκηνoν, την εντολή να φέρει 3 χρυσά μήλα από τον κήπο των Eσπερiδων. Zε αυτόν
το iδιο ά0λο, ο Hρακλής αφού πρoτα τοπο0ετεi τις δύο Hράκλειες Zτήλες, λαμβάνει το δέπας από τον
˜λιο, πηγαiνει στον Καύκασο όπου βρiσκει τον Hρομη0έα και τον λυτρoνει από το μαρτύριό του.
Κατόπιν υποδεiÇεως του Hρομη0έως, ο Hρακλής βρiσκει τον Aτλαντα στους, κρατά τον πόλο στους
oμους του - τον οποiο και προσωρινά παiρνει ο Hρακλής - και τον στέλνει στις Eσπερiδες για να δρέµει
τα μήλα. (O Κύκνος δεν φονεύεται σε αυτόν τον ά0λο). Aς 0υμη0ούμε ότι τα μήλα των Eσπερiδων ήταν
το δoρο της Fαiας προς τον Aiα όταν αυτός νυμφεύ0ηκε την ˜ρα, και ότι αυτά τα φύλαγε ο δράκοντας
Aάδων με τα 100 κεφάλια, ο υιός του Tυφoνος και της Eχιδνας, κα0oς και οι Eσπερiδες, οι κόρες του
Aτλαντα. Oι Eσπερiδες ήταν H Eρύ0εια, η Aiγλη, η Eσπερiα και η Aρε0ούσα. O Hλάτων στον Κριτiα
αναφέρει ότι ο Hοσειδoν, απέκτησε μετά της 0νητής γηγενούς συçύγου του Κλειτούς, 5 çεύγη διδύμων
υιoν (μήπως αυτά τα çεύγη διδύμων κατασκευάçουν μiα πεντάλφα• ), στους οποiους και στη συνέχεια
μοιράçει ολόκληρη την Aτλαντiδα σε 10 μέρη. Zτον πρωτότοκο υιό του, Aτλαντα, δiδει και το μεγαλύτερο
μέρος και τον ονομάçει και βασιλέα πάνω στα άλλα του αδέρφια. Eτσι και το όνομα της νήσου,
Aτλαντiδα, προέρχεται από τον πρωτότοκο υιό του Hοσειδoνα, Aτλαντα. Tα ονόματα των 5 çευγoν
AÌAYMCN αδελφoν εiναι: Aτλας και Eύ-μηλος (μήλα), Aμφήρης και Eυαiμων, Mνησεύς και Aυτόχ0ων,
Eλάσιππος και Mήστορ, Açαής και Aιαπρεπής. Aπό αυτούς, ο Eύμηλος ονομάçεται και Fάδειρ (στα
Aτλάντια) ο οποiος και δiνει το όνομά του στην περιοχή Fαδεiρ που λέγεται και Eρύ0εια (κάποια σχέση
με την Eρυ0ραiα• ), από όπου παiρνει ο Hρακλής τα βόδια του Fηρυόνη κατά τον δέκατο ά0λο του
(MεiÇις-Aνακύκλησις, σελ. 238-259)„ BKínοuμε Kοιnόν μíα óμεση σ¿íση μεταξύ των AIAYMON, τοu
AτKαντος, της AτKαντíöος, και τοu nKóστη των öιöύμων Hρομηθíως, τοu οnοíοu το óyαKμα
öιακοσμεí την nKατεíα R‚cke„eIIer...
RO…†FELLER?
RO…† ‡ FELT?
Bρó¿ος nοu ínεσε?
Oι Eκnτωτοι AyyεKοι?
Auτq εíναι η nηyη της ισ¿ύος τοuς? Oι μη yqινες ιöιότητες τοuς ?
Zκεçτειτε το..
Aíyεται ότι το 11:11 αnοτεKεí íνα κωöικοnοιημíνο μqνuμα στο yονιöíωμα των κuττóρων τοu
ανθρώnοu το οnοíο όταν ενερyοnοιηθεí σημαíνει ότι η ώρα της οKοκKqρωσης και ανα¿ώρησης
εíναι nKησíον. Hιστεύεται ότι κάποιος γνωρiçει πότε αυτή η πύλη ανοiγει-ενεργοποιεiται, διότι αρχiçει
και βλέπει παντού και συνεχoς τα νούμερα 11:11„
πiσω από το 0ρόνο του Miνωα υπάρχουν δύο φύλακες και λόγο του ρόλου τους δεν μπορούν να εiναι
παγoνια (τα μάτια της ˜ρας).
Oι γρύπες ή γρύσποι εiναι τα σκυλιά του Aiα, οι ακοiμητοι φύλακες του χρυσού (και επομένως του
χρυσού γένους και των παιδoν του Aιός γιατi ο χρυσός παις του Aιός ονομάçεται) και εχ0ροi των
μονόφ0αλμων Aριμασπoν που έκλεβαν τον χρυσό. O Miνως εiναι και αυτός παις του Aιός και οι γρύπες
εiναι οι φύλακές του.
Tο "φiδι" δεν ήτο ο Hρομη0εύς, αλλά ο Oφιονέας (Eνκι)... Hριν την γνωστή τιτανομαχiα εiχε λάβει χoρα
και η διαμάçη ανάμεσα στον Oφιονέα (Eνκι) και τον Κρόνο (Eνλiλ)... τότε ήταν που ο Κρόνος
αυτοανακηρύχ0ηκε "Mόνος Eλλός"... Bir allah που λέμε... FNCMH MOY HANTA„ Fενικά μου αρέσει το
στυλ των του Aβρoνυχος μηνυμάτων και συμφωνo στα πλεiστα των σημεiων τους... Aν δεν
συνωμοσιολαγνούσε κι όλας, και δεν μου μόλυνε το οπτικό μου πεδiο αναφέροντας το όνομα γνωστού
εβραiου τραπεçiτη, 0α ήταν ακόμα καλύτερα πάντως„
Aλλά βρε AστερiÇ , τι ήταν αυτό με το 11 και 11 που μου εκσφενδoνησες„„„ Tα τελευταiα 5 χρόνια το
βλέπω παντού μπροστά μου„ Fια κάποιους μήνες μάλιστα αφυπνιçόμουν (κυριολεκτικά, Çυπνούσα
δηλαδή) όταν το µηφιακό ρολόι απέναντι απ' το κρεβάτι μου έγραφε 11:11, κά0ε πρωi„„„ Hολλά εiχα
ακούσει βέβαια, αλλά δεν τους έδινα σημασiα... Zε παρακαλo να μας πεις περισσότερα για το 11 και 11„
Eσένα σε εμπιστεύομαι„...
Fια το 11:11 δεν γνωρiçω άλλα πέρα από την παράγραφο που δημοσiευσα και του ότι έχει σχέση με το
0άνατο (ή τη μετάβαση αν 0έλεις). Toρα βέβαια αυτή η πληροφορiα μπορεi να έχει να κάνει με
καταστάσεις προσπά0ειας ελέγχου του νου (Mέ0οδος Silva π.χ.) και να μην ενεργοποιεiται διαφορετικά.
Oα δω τi άλλο μπορo να βρω οστόσο.
Hιστεύω όμως ότι σχετiçεται με τους Aiδυμους (τους ευαδαμικούς δηλ.) και με την πτoση τους (το
0άνατο). Hάντως το Çυπνητύρι σου 0α ήταν καλύτερα να αποφύγει συμβολισμούς των AιAύμων και την
oρα 11...
Eχω σταματήσει προ πολλού να Çυπνάω στις 11:11... αυτό συνέβαινε την περiοδο από το 1997 ως και
το 1999 σε σχεδόν κα0ημερινή βάση„ Zτην αρχή το 0εωρούσα κάτι πολύ εκνευριστικό και συνεπoς
κακό„ Mετά έπαυσα να του δiνω σημασiα... Fύρω στο 2000-2001 πάντως (πολύ πιεσμένη περiοδος) το
έβλεπα σχεδόν κα0ε στιγμή μπροστά μου„ Oντως, αν ήÇερες τι ακριβoς εiχα υποστεi στα τέλη του 2000,
αρχές 2001, 0α ήσουν περiεργη για το πoς κατάφερα να επιβιoσω„„„
Aπό το καλοκαiρι του 2001 σταμάτησε να με ταλανiçει... που και που όμως εμφανiçεται μπροστά μου,
μάλλον τυχαiα...
Fιατi όμως οι Aiδυμοι να ταυτiçονται με τους ευαδαμικούς•••
Fιατi να μην ταυτiçονται με τους Aιος-Κουρους•
Fιατi όχι με το φαινόμενο του Hνiοχου•
Tελικά το 11 και 11 εiναι "καλό" ή "κακό" και τελικά σε ποιους αναφέρεται, για ποιους προορiçεται, ποιοι
το σφετερiçονται/ εκμεταλεύονται/ μεταχειρiçονται/χρησημοποιούν/προω0ούν•••
Tι εiναι όλα αυτά περi με0όδου σiλβα και τεχνικoν ελέγχου του νου•••

α)
-- Aημοσιεύτηκε από finder50 στις 12:16 μμ on 25 4εβ 2002
THN …AXNC...
...στην αρχαiα ελληνική γραμματεiα την πεντάλφα, αλλά δεν την βρiσκω που0ενά αγαπητέ Καρμάνωρ„
...περιμένω παραπομπές... και βλέπουμε...
-- Aημοσιεύτηκε από Perseus στις 12:57 μμ on 25 4εβ 2002
H Xρυσή Tομή βρε Bούβι„ Και ο Nόμος της Hαγκόσμιας Aρμονiας„
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 1:15 μμ on 25 4εβ 2002
ZCZTOZ O HE‚ZEAZ...
AFAHHTE EY‚ETH ACZE MOY AÌFEZ ME‚EZ...AOFC BAABHZ TOY PC •Oœ...KAÌ OA ZE
AÌA4CTÌZC
FÌATÌ AOYAEÌA AHO ÌNTE‚NET-ΚA4E AEN FÌNETAÌ...
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 5:16 πμ on 26 4εβ 2002)
-- Aημοσιεύτηκε από Alexandros o 5os στις 3:00 μμ on 25 4εβ 2002
11? TO 11 EÌNAÌ O TœXEROS •OU ARÌ8•OS... (•ALLÌA...)
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:58 μμ on 25 4εβ 2002
AλέÇανδρε από ότι 0υμάμαι έχεις και ιδιαiτερη έφεση προς την Hλουτoνια ενέργεια, πέρα από το ότι το
11 εiναι ο τυχερός σου αρι0μός. Mήπως αυτά τα 2 σχετiçονται σύμφωνα με όλα τα παραπάνω•
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 4:07 μμ on 25 4εβ 2002
Hερσέα,
—Fύρω στο 2000-2001 πάντως (πολύ πιεσμένη περiοδος) το έβλεπα σχεδόν κα0ε
—στιγμή μπροστά μου„ Oντως, αν ήÇερες τι ακριβoς εiχα υποστεi στα τέλη του
—2000, αρχές 2001, 0α ήσουν περiεργη για το πoς κατάφερα να επιβιoσω„„„
Aμα μου πεις, 0α μά0ω...
—(oops στην περασμένη παράγραφο μου αποκαλύπτω εν τη ρήμη του λόγου ότι ο
—AβρoνυÇ εiναι Fυναiκα... )
Eiσαι μαρτυριάρης Hερσέα„„„„ (Κοινoς πέσμου το μυστικό σου, να δεις που 0α το μά0ουν όλοι...) :p
Aλλά ούτως ή άλλως υπήρÇε και άλλος μαρτυριάρης πριν από εσένα„„„
—Fιατi όμως οι Aiδυμοι να ταυτiçονται με τους ευαδαμικούς•••
Fια εμάς ταυτiçονται με τους Aιόσκουρους όπως έγραµα και στο σχετικό πιο πάνω άρ0ρο. Fια τους
Aυτικούς (ή ονόμασέ τους εσύ όπως 0έλεις) ταυτiçονται με τους ευαδαμικούς, οι οποiοι εiναι οι
χωμάτινοι. Eτσι φτάνουμε και στο σύμβολο των διδύμων που γiνεται μέσο των δiδυμων πύργων το
σύμβολο της Nέας Aτλαντiδος (που κατέρριµε ο Laden και η παρέα του).
Fια τα υπόλοιπα 0α απαντήσω εν καιρo γιατi δεν 0έλω να κάνω επιπόλαιη δουλειά.
(Aιορ0o0ηκε από ABRONœXOS στις 1:13 πμ on 26 4εβ 2002)
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 4:11 μμ on 25 4εβ 2002
A‚ÌOMO-HAÌFNÌA
Hάντως:
H‚OMHOEYZ = 912
TY4CN = 1250
AAACN = 885 (CHE)
YÌOZ AAACNOZ = 1835 και YÌOZ TOY AAACNOZ = 2605
AANTEN = 436 (YAς) και AANTÌN = 441 (YMA)
MHÌN AANTEN = 616 και MHÌN AANTÌN = 621
OZAMA MHÌN AANTEN = 928 και OZAMA MHÌN AANTÌN = 933 και OYZAMA MHÌN AANTEN
= 1328 και OYZAMA MHÌN AANTÌN = 1333
‚OΚ4EAAE‚ = 930
Oι αποκλiσεις, για τις σχέσεις που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας, εiναι μάλλον πολύ μεγάλες. Hάντως
για να γiνει ο OZAMA 999 (στην Eλληνική απόδοση), του λεiπουν άλλα 66„ Aπό πού 0α τα βρει•
Zυνεχiçεται...
-- Aημοσιεύτηκε από Alexandros o 5os στις 4:30 πμ on 26 4εβ 2002
Aπόσπασμα μηνύματος του: ABRONœXOS στις 5:58 πμ on 26 4εβ 2002
AλέÇανδρε από ότι 0υμάμαι έχεις και ιδιαiτερη έφεση προς την Hλουτoνια ενέργεια, πέρα από το ότι το
11 εiναι ο τυχερός σου αρι0μός. Mήπως αυτά τα 2 σχετiçονται σύμφωνα με όλα τα παραπάνω•
EXARTATAÌ PWS TO BLEPEÌ KANEÌS... KAÌ TÌ ENNOEÌ •E TON ORO PLOUTWNÌA ENERGEÌA...
DEN •ÌLW GÌA TON PLOUTWNA... •ÌLW GÌA TON AÌDH....
EXEÌ DÌA’ORA... EÌTE SE KAPOÌOUS ARESEÌ EÌTE OXÌ...
(KATÌ SXETÌKO EÌXE PETAXEÌ STO ASXETO O PERSEAS PÌO PALÌA... OSOÌ 8U•OUNTAÌ
8U•OUNTAÌ...)
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:09 μμ on 26 4εβ 2002
—(KATÌ SXETÌKO EÌXE PETAXEÌ STO ASXETO O PERSEAS
—PÌO PALÌA... OSOÌ 8U•OUNTAÌ 8U•OUNTAÌ...)
Hροσωπικά δεν συμμετέχω σε άλλα forum για να γνωρiçω τi εiχε πετάÇει ο Hερσέας παλιότερα... Oπως
επiσης στο δικό μας χoρο ο Hερσεάς μόλις εχ0ές άρχισε να γράφει. Oπότε δεν έχω ιδέα...
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:10 μμ on 26 4εβ 2002
Oι AZZAZZÌNOÌ, O ΚÌT‚ÌNOZ ÌE‚EAZ, O FE‚OZ TOY BOYNOY, ΚAÌ O BÌN LADEN
Aέγεται ότι ο Bin Laden και τα μέλη της Al Qaida («Tο Aρχηγεiο») ακολου0ούν το 0ρησκευτικό ρεύμα
του Ìσλαμισμού που ονομάçεται Wahhabism (Bαχαμπισμός). Aυτό το ρεύμα προσδiδει μiα επι0ετική
μορφή στο Ìσλάμ, από το οποiο απαιτεi την επιβολή του μέσο προσηλυτισμού, αλλά με βiαιες πολεμικές
πρακτικές jihad (Tçιχάντ). Aπό τους ορ0όδοÇους Ìσλαμιστές 0εωρεiται αiρεση.
Aέγεται ότι οι πρακτικές της Al Qaida φέρουν ομοιότητες με εκεiνες των Aσσασσiνων (Ìσμαηλiτες) μiας
0ρησκευτικής Ìσλαμικής αiρεσης που δημιουργή0ηκε μετά το μεγάλο σχiσμα (632 μ.X), κατά το οποiο
χωρiστηκε το Ìσλάμ σε Zουνiτες και Zη‡τες Mουσουλμάνους, και υποτi0εται ότι διαλύ0ηκε μετά το
0άνατο του αρχηγού της. Miα ματιά στο χάρτη των 0ρησκειoν της Yεμένης εiναι αρκετή για να
διαπιστoσουμε ότι στην Yεμένη υπάρχουν ακόμη Ìσμαηλiτες, όπως επiσης Aσσασσiνοι Ìσμαηλiτες
υπάρχουν και στο BO‚EÌO Aφγανιστάν αποτελoντας το 2€ του πλη0υσμού. Aυτοi 0εωρούνται
αιρετικοi από τους Tαλιμπάν και επειδή δέχτηκαν πιέσεις ενσωματo0ηκαν στη Bόρειο Zυμμαχiα.
Eφόσον όμως ο Bin Laden και η Al Qaeda συνεργάçεται με τους Tαλιμπάν άρα δεν μπορεi να
σχετiçονται με τους Ìσμαηλiτες, οι οποiοι φέρονται ως αντiπαλοι.
Hάμε να δούμε λiγα στοιχεiα από την ιστορiα τους.
Oπως αναφέρ0ηκε και πιο πάνω, μετά το μεγάλο σχiσμα, το Ìσλάμ χωρiστηκε σε Zουνiτες και Zηiτες
Mουσουλμάνους. Oα ασχολη0ούμε με τους δεύτερους. Oι Zηiτες επέμεναν ότι η αρχηγiα του Ìσλάμ 0α
έπρεπε να μεiνει στην οικογένεια του Mωάμε0 μετά το 0άνατό του. Eτσι υποστήριÇαν τον Çάδερφο του
Mωάμε0, Aλi (Aλi), ο οποiος έγινε Xαλiφης. O Aλi όμως, ο επονομαçόμενος τέλειος πολεμιστής, εiχε
ε0ιστεi τόσο πολύ στο να σκοτoνει, oστε τρελά0ηκε (κι άλλος τρελός Aραβας) και άρχισε να σκοτoνει
και τα μέλη της iδιας του της οικογένειας. Eτσι δολοφονή0ηκε το 661 μ.X. (Gordon Thomas, Journey
into •adness).
Κατά τη 0εολογiα των Zηιτoν, ο Ali ήταν Ìμάμης δηλ. 0εόσταλτος αρχηγός και ιερέας, οπότε και
αγιοποιή0ηκε. OÌ Zηiτες πιστεύουν ότι ο Ali κρύβεται μέσα στην Aραβική έρημο και ότι κάποια στιγμή 0α
επιστρέµει για να επιβάλει τη δικαιοσύνη και να κα0άρει το λαό του. Κατά την επιστροφή του, 0α
Çεκινήσει ένας ιερός πόλεμος, jihad, κατά πολύ πιο βiαιος από όλους τους μέχρι τότε πολέμους τους
(Aέτε να πιστεύουν ότι ο Ali εiναι ο Bin Laden• ).
OÌ Zηiτες iδρυσαν διάφορες μυστικές κοινωνiες για να καλλιεργήσουν τα πιστεύω τους με επιτυχiα. Miα
από τις πλέον επιτυχημένες ήταν στο Κάιρο, όπου εκπαιδεύονταν βάση του talim (ταλiμ), το
φανταμενταλικό δόγμα των Zηιτoν, φανατικοi πιστεύοντας ότι εiχαν μiα ιερή αποστολή να επιτελέσουν.
Mόνο που μέσα στις διδασκαλiες εiχε τοπο0ετη0εi και ο πυρήνας των μυστικιστικoν διδασκαλιoν του
Zουφισμού, το Roubayyat (‚ουμπαγιάτ). Eτσι δημιούργησαν ένα παράÇενο μiγμα σουφισμού και
σηισμού και εμφανiçονται σαν ανεÇάρτητη ομάδα Zούφι με τον δικό τους αρχηγό (Shaykh) (765 μ.X.).
Oλα αυτά υπό την προστασiα του iδιου του Xαλiφη.
(Oυμάστε από το βιογραφικό του Alhažred την πρoτη του επαφή με τους περiεργους Zούφι στην
Aiγυπτο• )
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:11 μμ on 26 4εβ 2002
O FE‚OZ TOY BOYNOY
Mετά το 1064 μ.X. οι χαλiφες έχασαν τη δύναμή τους την οποiα πήρε ο αρχηγός του στρατού. Eτσι, το
1094 μ.X. μετά το 0άνατο του χαλiφη al-•ustansir, οι στρατιωτικοi ανέ0εσαν το χαλιφάτο στον αδερφό
του νόμιμου κληρονόμου Nižar (Nιçάρ), al-•ustali, γεγονός που δεν ικανοποiησε τους Ìσμαηλiτες της
Hερσiας, οι οποiοι και έκοµαν κά0ε σχέση με τη σέκτα του Καiρου (Edward Burman, The Assassins -
Holy Killers of Ìslam).
Eπειδή οι Ìσμαηλiτες της Hερσiας υποστήριÇαν τον Nižar, για αυτό το λόγο και αρχικά πριν
μετονομαστούν σε Aσσασσiνους (Assassins) εκαλούντο Nιçάροι Ìσμαηλiτες (Nižari Ìsmailis). H λέÇη
«assaseen» στα Aραβικά σημαiνει «φύλακες» ή «φύλακες της μυστικής γνoσης». O αρχηγός τους,
Hasan-i Sabbah (Xασάν-ι Zαμπάχ), ένα δαιμόνιο μυαλό, έβαλε σε εφαρμογή τις νέες διδασκαλiες, dawa,
που 0α αντικα0ιστούσαν τις παλιές διδασκαλiες των Ìσμαηλιτoν του Καiρου. O Hasan-i Sabbah
υπολογiçεται ότι γεννή0ηκε το 1069 μ.X., στο Qom (Κομ), έÇω από την Tεχεράνη.
Tα όρη Alborž, τα οποiα υπερβαiνουν σε ύµος τα 6 km, στην ηφαιστειακή οροσειρά του Damavand,
σχηματiçουν ένα φυσικό φράγμα μεταÇύ της Κασπiας και του απέραντου κεντρικού Ìράν. Zε αυτή την
πάντοτε απομακρυσμένη περιοχή του αρχαiου Daylam, βρήκαν καταφύγιο για πολλούς αιoνες, οι
μυστικές σέκτες των Ìσμαηλιτoν κα0oς και των άλλων Mουσουλμανικoν αιρέσεων. Eπάνω σε ένα
οροπέδιο στέκεται το κάστρο του Alamut (Aλαμούτ), όπου ο Hasan-i Sabbah έγινε ο «γέρος του
βουνού» και έκτισε το 0ρύλο των Aσσασσiνων. Aέγεται ότι οι Aσσασσiνοι καλόγεροι ήταν ντυμένοι στα
κiτρινα„„„
(Aυτήν την τελευταiα πληροφορiα δεν την έχω διασταυρoσει ακόμη, αλλά αν τελικά ισχύει μάλλον έχει
ενδιαφέρον. Mήπως λοιπόν εδo βρiσκεται το οροπέδιο του Aενγκ που περιγράφει ο Lovecraft• Και
μήπως ο γέρος του βουνού τελικά εiναι ο ιερέας με την κiτρινη μάσκα• ).
«O γέρος του βουνού εiχε στο κάστρο του αγόρια ηλικiας 12 ετoν τα οποiα και εκπαiδευε για να γiνουν
γενναiοι άνδρες. Oταν ο γέρος τα έστελνε στον κήπο σε ομάδες των 4, 10 ή 20, τους έδινε χασiς„ Eτσι
έπεφταν σε λή0αργο για 3 ημέρες και κοιμoμενοι μεταφέρονταν στον κήπο, όπου όταν Çυπνούσαν
νόμισαν ότι βρiσκονται στον παράδεισο. Tους δινόταν ότι çητούσαν oστε να μην 0ελήσουν ποτέ να
φύγουν από τον κήπο. Και όταν ο γέρος ή0ελε να σκοτoσει κάποιον, τους διέταçε να πάνε να τον
σκοτoσουν oστε να μπορέσουν να Çαναγυρiçουν στον παράδεισο„». Eτσι περιγράφει ο Mάρκο Hόλο
αυτά που εiδε στο Aλαμούτ το 1273.
Hολλοi μελετητές διαφωνούν σχετικά με τη χρήση του χασiς, λέγοντας ότι η αιγυπτιακή λέÇη
«hassasseen» απέκτησε την ερμηνεiα του «χρήστη χασiς» μετά το 1930, και ότι παλιότερα σήμαινε
«αυτόν που προÇενεi φασαρiα». Eπiσης 0εωρεiται απi0ανο ο αυστηρός ιερέας Hasan-i Sabbah να
επέβαλε τη χρήση ναρκωτικoν ουσιoν, κάτι που δεν αναφέρεται ούτε κάν στα αρχεiα της βιβλιο0ήκης
του Aλαμούτ. H çωή στο Aλαμούτ περιγράφεται ως εÇαιρετικά ασκητική, πει0αρχημένη και αυστηρή.
Aπό τη στιγμή που ο Hasan-i Sabbah απέκτησε σiγουρη βάση στο Aλαμούτ, άρχισε να στέλνει τους
στρατιoτες του (Dais) προς όλες τις κατευ0ύνσεις, να επεκτήνει τα εδάφη του και να καταλαμβάνει
οχηρά εiτε με προπαγάνδα εiτε με τη βiα ή να κτiçει νέα. Fρήγορα έγινε ο τρόμος και ο φόβος του
Ìσλάμ...
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:13 μμ on 26 4εβ 2002
TÌ AHEFÌNAN OÌ ÌZMAHAÌTEZ
Mετά την καταστροφή του Alamut από τον Hulegu (Mογγόλοι) το 1256, πολλά μέλη των Nιçάριων
Ìσμαηλιτoν κατέφυγαν στο Aφγανιστάν, τα Ìμαλάια και την περιοχή Sind του Hακιστάν. Hολλοi από
αυτούς κατέφυγαν στην Ìνδiα από τον 11ο αιoνα, αλλά ο ιδρυτής του κλάδου που ονομάστηκε Bohras
(Mπόχρας), o Abdullah από την Yεμένη (άντε πάλι η πατρiδα του Laden), κατέφυγε στο Gujerat, όπου
μέχρι σήμερα οι Bohras αποτελούν ισχυρή δύναμη.
Tο δεύτερο ισχυρό τμήμα των Ìσμαηλιτoν σήμερα εiναι οι Khojas (Xότçας) οι οποiοι βρiσκονται στην
περιοχή του Punjab στο Hακιστάν. Aυτοi 0εωρούνται οι γνήσιοι απόγονοι των Nιçαρiων Aσσασσiνων,
επάνω στους οποiους στηρiçονται και οι σημερινοi αρχηγοi των Ìσμαηλιτoν Aga Khan (Aγκα Xαν). O
σημερινός αρχηγός ονομάçεται Karim El Husseni, και εiναι ο τέταρτος Aga Khan. Aναγνωρiçεται ως ο
49ος Ìμάμης των Ìσμαηλιτoν και απευ0εiας απόγονος του Mωάμε0, και αρχηγός των ανά τo κόσμω
Ìσμαηλιτoν που υπολογiçεται ότι εiναι 10 • 20 εκατομμύρια„
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:15 μμ on 26 4εβ 2002
H AÌAAZΚAAÌA TCN ÌZMAHAÌTCN
Aπό τα γνωστά στοιχεiα που έχουμε όσον αφορά τη διδασκαλiα των Ìσμαηλιτoν αντιλαμβανόμαστε ότι
παρουσιάçουν πολλές ομοιότητες με τους Zούφι και επομένως με τους Fνωστικούς και τους
Nεοπλατωνικούς. Eπiσης ομοιάçουν σε μεγάλο βα0μό με τους Družes και τους œežidis με το ιερό
παγoνι, τον •alek Taus. Hολλοi πιστεύουν μάλιστα ότι οι œežidis αποτελούν το σκοτεινότερο
παρακλάδι των Ìσμαηλιτoν, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι δεν σχετiçονται.
Tα πιστεύω τους λέγεται ότι εiναι μεσσιανικά και αποκαλυπτικά.
Eχουν 9 βα0μiδες μύησης. Aεν 0α αναφέρω τi γiνεται στην κά0ε βα0μiδα. Zτην τελευταiα βα0μiδα, όλα
τα στοιχεiα των δογματικoν 0ρησκειoν πρακτικά τοπο0ετούνται στην άκρη, και ο μύστης γiνεται
φιλόσοφος, αγνός και ελεύ0ερος να επιλέÇει όποιο σύστημα ή συνδυασμό συστημάτων του εiναι
αρεστό. Hρακτικά μα0αiνει ότι δεν έχει σημασiα η πiστη αλλά η πράÇη. Και ο μοναδικός που κατέχει
τους λόγους για τους οποiους πρέπει να γiνει μiα πράÇη, εiναι ο αρχηγός της σέκτας„
H έβδομη βα0μiδα αποκαλύπτει το Mεγάλο Mυστικό: ότι όλη η αν0ρωπότητα και όλη η δημιουργiα ήταν
ένα και ότι το κά0ε πράγμα αποτελούσε τμήμα του όλου, το οποiο όλο περιλαμβάνει τη δημιουργική και
καταστροφική δύναμη. Oμως σαν Ìσμαηλiτης, τα κά0ε άτομο μπορούσε να κάνει χρήση της μορφής της
δύναμης (the ’orce, η Aύναμη από το Star Wars) η οποiα ήταν έτοιμη να αφυπνιστεi μέσα του. Aυτή η
δύναμη προέρχεται από τη μεγάλη δύναμη που ονομάçεται «O Κύριος του Xρόνου». (Zας 0υμiçει κάτι• )
4αiνεται ότι οι Nαiτες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βα0μό από τους Aσσασσiνους όπως φαiνεται ειδικά
από το σύστημα της ιεραρχiας τους και μύησης.
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:16 μμ on 26 4εβ 2002
KHADHULU
H μυστική παράδοση των Mουκαμπιρούν, Khadhulu, στα Aραβικά σημαiνει «αυτός που εγκαταλεiπει»...
Eτσι Khadhulu εiναι ένας τύπος πνευματικής δύναμης που επιτελεi το Tafrid και το Tajirid. Aυτές εiναι
ασκήσεις που ως σκοπό έχουν τη μετάβαση του μύστη. H όλη ιδέα εiναι ότι εγκαταλεiποντας το Aόγμα
το άτομο κατορ0oνει να δει την αλή0εια. Tο Khadhulu διεγεiρεται με τα Nafs (βλ. ναφ0αλiνη), την
«ανάσα της µυχής». O μύστης τότε επιτυγχάνει το Hal, την «πνευματική κατάσταση».
Tο Κοράνιο (25:29) αναφέρει ότι «ο Shaytan εiναι al Khadhulu για τους αν0ρoπους». Aυτό σύμφωνα με
τους ορ0όδοÇους Mουσουλμάνους, μεταφράçεται εiτε ότι ο Zατανάς 0α εγκαταλεiµει τους αν0ρoπους
(„„„), εiτε ότι ο Zατανάς κάνει τους αν0ρoπους να εγκαταλεiµουν το Ìσλάμ και τα ή0η του. H τελευταiα
ερμηνεiα φαiνεται και η σωστότερη γιατi οι ορ0όδοÇοι Mουσουλμάνοι βλέπουν τους Mουκαμπιρούν ως
αιρετικούς. O στiχος αυτός του Κορανiου εiναι σημαντικός γιατi συνδέει το Khadhulu με τον Zατανά, τον
Aρχoν της Aβύσσου.
Fνωρiçοντας ότι οι Lovecraft και Derleth, διαφοροποiησαν τα πραγματικά ονόματα της 0εολογiας που
περιέγραµαν στα έργα τους, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι το Khadhulu των Aράβων μάγων
μάλλον εικονiçεται στο πρόσωπο του Κ0ούλου, που κοιμάται στην Aβυσσο. Eτσι, Khadhulu -— Kadhulu
-— Kathulu -— Kthulhu.
Eάν όμως το άλλο όνομα του Shaytan κατά το Κοράνιο εiναι •alek Taus (Mέλεκ Tάους), τότε φτάνουμε
στο συμπέρασμα ότι ο Khadhulu των Mουκαμπιρούν εiναι ο •alek Taus και άρα ο Κ0ούλου„„„
Eτσι φτάνουμε στους œežides του Ìράν, του Ìράκ, του Κουρδιστάν, και της Zυρiας, όπου στις επόμενες
δημοσιεύσεις 0α δούμε πoς ο Aδωνις γiνεται ο •alek Taus, και πoς το «Mαύρο Bιβλiο» των œežidis
γiνεται το «Nεκρονόμικον»„
Zυνεχiçεται...
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 12:35 μμ on 27 4εβ 2002
TA 66 HOY TOY AEÌHOYN...TA B‚ÌZΚEÌ CZ E‹HZ
O OZAMA MHÌN AANTEN A' (EÌNAÌ YÌOZ) = 999 „„„
-- Aημοσιεύτηκε από ABRONœXOS στις 3:57 μμ on 27 4εβ 2002
AAA„„„ :) Κατάλαβα...
Καρμάνωρ, σχολιάçω και ερωτo επi της σελiδος 3 των δημοσιέυσεoν σου (την οποiα μόλις σήμερα
διάβασα και 0εωρo τη σημαντικότερη).
Καρμάνωρ, έχεις επισκεφ0εi την Κνωσό•
Oεωρo σημαντικό να επαναλάβω σχετικά με την αi0ουσα του 0ρόνου του Miνωα στο παλάτι της
Κνωσού, ότι στις τοιχογραφiες πiσω από το 0ρόνο AEN εικονiçονται παγoνια αλλά F‚YHEZ. Eπiσης
αυτοi δεν εiναι μόνο δύο στον αρι0μό, αλλά υπάρχουν και άλλοι στους υπόλοιπους τοiχους της
αi0ουσας. Oι συγκεκριμένοι γρύπες δεν έχουν «999» ο ένας και «666» ο άλλος στη χαiτη τους, αλλά
μόνον «999» ή «666», ανάλογα με τη γωνiα που κοιτάçει ο 0εατής. (AιάλεÇε μόνος σου, 0υμiσου όμως
ότι οι «Aραβικοi» αρι0μοi δεν χρησιμοποιούταν ακόμη τότε...). Eπiσης, γρύπες εικονiçονται και στην
αi0ουσα στις Mυκήνες.
Oπως έγραµα και σε προηγούμενη δημοσiευση, οι γρύπες 0εωρούνται τα σκυλιά του Aiα και εiναι
φύλακες. Mάλιστα κατά τον Hρόδοτο φυλάτουν το χρυσό από τους μονόφ0αλμους (Zκύ0ες)
Aριμασπούς, που τον κλέβουν. Aριμασπός κατά τον Hρόδοτο σημαiνει μονόφ0αλμος. Aυτό μας
παραπέμπει όμως στον Hέρση 0εό Aριμάν, τον αντiπαλο του Aχούρα Mάσντα, ο οποiος εiναι
μονόφ0αλμος. Hοιος 0εός απεικονiçεται ως ένα μάτι στον «Aρχοντα των Aακτυλιδιoν»•
O χρυσός όμως 0εωρεiται παιδi του Aιός (όπως εÇάλλου και ο Miνωας παιδi του Aιός 0εωρεiται), οπότε
οι γρύπες φυλάτουν τους Aιο-παiδες.
Aντι0έτως, «999» ΚAÌ «666» σχηματiçουν τα φιδάκια στην κεφαλή της Mέδουσας. Hιο συγκεκριμένα, αν
διαιρέσουμε την κεφαλή σε 4 iσα τεταρτημόρια, έχουμε στο αριστερό άνω τεταρτημόριο «6» (6 x 7), στο
δεÇιό άνω τεταρτημόριο «δ» (δ x 7), στο δεÇιό κάτω τεταρτημόριο «9» (9 x 7), και στο αριστερό κάτω
τεταρτημόριο «ς» (ς x 7) „ Aν αντιστρέµουμε τi 0α γiνει•
Aπό όσο γνωρiçω στο παλάτι της Κνωσού δεν υπάρχει σε ΚAMÌA τοιχογραφiα το παγoνι (εκτός και αν
το γαλάçιο πουλi παρότι δεν έχει μακριά ουρά και λοφiο 0εωρη0εi λαν0ασμένα παγoνι), σε αντi0εση με
άλλα πουλιά όπως πέρδικες, και το μυστήριο κόκκινο πουλi με τα δύο κεφάλια„ AÇιοσημεiωτο εiναι ότι
στην επονομαçόμενη «Ai0ουσα των Aσπiδων», υπάρχουν τα αντiγραφα (τα πρωτότυπα βρiσκονται στο
μουσεiο του Hρακλεiου) των 3 ασπiδων που έχουν σχήμα «8»„ Eπiσης τα μαλλιά του αποκαλούμενου
«Bασιλιά Aρχιερέα» σχηματiçουν 9 μπούκλες„
—NA EÌNAÌ EXOYN ZXEZH ME THN XC‚A-FE4Y‚A ?ƒ.THN H‚AZÌNH Ì‚AANAÌA
—(ÌRLAND)ƒTHN XC‚A THZ Ì‚ÌAAZ
Fιατi να εiναι η Ìρλανδiα η χoρα γέφυρα• ˜ μήπως εiναι MÌA από τις χoρες που επικοινωνούν με... τους
άλλους κόσμους•
—ΚAÌ AYTOÌ OÌ THZ AÌAZ...HOY ΚATOÌΚHZAN THN ΚO‚ÌNOO...THN
—XAAΚÌAA...THN XAAΚÌAÌΚH...
Fιατi η Mήδεια έσφαÇε τα παιδιά της από τον Ìάσωνα•
—‹EHE‚NC THZ ZYZXETÌZH...HOZEÌACNA ΚAÌ AAOFCN...OHCZ ΚAÌ THZ
—ΚONT‚AZ AOHNAZ-HOZEÌACNA FÌA THN ΚY‚ÌA‚XÌA THZ HOAHZ TCN AOHNCN
Hρόκειται για συσχέτιση Hοσειδoνος • αλόγων ή Hοσειδoνος • iππων• Zύμφωνα με τον μύ0ο ο
Hοσειδoνας χτύπησε με την τρiαινά του το βράχο και ανέβλυσε πηγή ύδατος ή κατά άλλους προσέφερε
ένα çεύγος iππων στους A0ηναiους, ενo η A0ηνά προσέφερε την ελιά. Mε την µηφοφορiα που έγινε
επικράτησε η A0ηνά. Mάλιστα λέγεται ότι ήταν οι γυναiκες των A0ηνoν ήταν υπεύ0υνες για την νiκη της
A0ηνάς έναντι του Hοσειδoνος. Oα πρέπει σε αυτό το μύ0ο να έχουμε μiα κωδικοποiηση του πολέμου
των A0ηναiων με τους Aτλαντες, στον οποiο συμμετεiχαν ενεργά (και ισότιμα) και οι γυναiκες.
Aλή0εια σύμβολο της Aτλαντiδος μεταÇύ άλλων δεν αποτελεi και η τρiαινα• Tiνος αγγέλου σύμβολο
αποτελεi η τρiαινα και επiσης κατά την αλχημεiα τiνος στοιχεiου• Oα εiχε ενδιαφέρον να εÇεταστεi.
—O ZÌNHZ O HYTÌOΚAMHTHZ...
Hοiα η σχέση του Ziνη, με το Zινικό Tοiχος, και το Zινά•
—OZOÌ EXOYN AZXOAHOEÌ ME THN AAXHMEÌA TEAOZ, ZÌFOY‚A OA EXOYN HAH
—ANAΚAAY…EÌ TON HAZÌFNCZTO AAXHMÌZTÌΚO O‚O A•CO (YF‚OZ
—A‚FY‚OZ...•CNTANOZ A‚FY‚OZ...HNEYMA YA‚A‚FY‚OY) Κ‚YHTOF‚A4HMENO
—ΚATC AHO TON O‚O A•AOCO
O όρος «Aço0» αποτελεi και την Hανάκεια του Hαράκελσου. Eπiσης εiναι το σύμβολο της αρχικής
μονάδος, της πρoτης αρχής, της ρiçας των πάντων.
Mήπως το «Aço0» σχετiçεται με το χημικό στοιχεiο της 5ης ομάδος «Açωτο» (N, ατομικός αρι0μός 7 ),
που όμως στα λατινικά λέγεται «Niτρο»• Και τi σχέση έχει αυτό με τον Açα0o0 (Ažathoth)•
Eπiσης, η ονομασiα άçωτο προέρχεται από το α ™ çωή ή από το α ™ όçος• Zτην δεύτερη περiπτωση
άçωτον = άοσμο, αλλά στην πρoτη άçωτον = άçωον (εÇ” ου και αçωικές ενoσεις, η άλλη ονομασiα των
αçωτοενoσεων). Eπiσης κατά τον Hσύχιον, αçoτης = ο μη εις τα συνεστoτα παρόν δηλ. αυτός που
δεν λαμβάνει μέρος στα υπάρχοντα.
—ΚAÌ AYTOZ O HAHAZƒHONTÌ4H‹ AEN ΚAAEÌTAÌ ?ƒ
Hοια η σχέση του Hάπα, της Mαύρης Mαντόνας της Κρακοβiας, των œežidis και του Nυαρλα0οτέπ•
—OCO („„„)
Aν ο Eρμής ο Tρισμέγιστος ονομάçεται στα Aιγυπτιακά Oo0, ποιος μπορεi να μου λύσει την απορiα
γιατi ο Hοιμάνδρης λέει στον Eρμή να μην δoσει τη γνoση που 0α του αποκαλύµει στους Eλληνες•
—AAAA ZE HE‚ÌOAO BÌAÌCN METATOHÌZECN (AZ HOYME H‚OZHAOEÌA ΚAHOÌCN
—E‹OYZÌAZTCN NA AAAA‹OYN THN T‚OXÌA TOY HAANHTH) TO ΚENT‚O AHOΚTA
—THN AAHOÌNH ZHMAZÌA TOYƒ.FÌATÌ TOTE O TY4CNAZ ‹YHNA „„„
Miα μετατόπιση ολiγων μοιρoν, 0α φέρει απαραιτήτως και ανατροπή• Ziγουρα πάντως γενική
αναστάτωση 0α φέρει αλλά δεν γνωρiçουμε σε τi βα0μό• Zτην πραγματικότητα για να ελευ0ερω0ούν
οι... κάποιες δυνάμεις και να ανοiÇουν οι πύλες, η ανατροπή δεν εiναι αρκετή. Hρέπει να συνοδεύεται
από ταυτόχρονη ανατροπή και των μαγνητικoν πόλων. Fιατi• Fιατi για να συμβεi το τελευταiο 0α πρέπει
πρoτα το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδiο να μηδενiσει την έντασή του. Aυτό υπολογiçεται ότι διαρκεi
λiγες ημέρες, κατά τις οποiες η Fη έχει χάσει την ασπiδα της και μεiνει έρμαιο της κοσμικής
ακτινοβολiας. Tότε Çεκλειδoνουν οι πύλες„
Ti σχέση έχει αυτό, με τις υπο0αλάσσιες βάσεις στην Hύλο•
—ƒAHAAAH TON HA‚NHZZO-HA‚NAZZO „„„ƒO OHOÌOZ ZYM4CNA ME TON
—ZT‚ABCNA O‚ÌOOETEÌ THN AZÌA, ENC O ΚAYΚAZOZ THN EY‚CHH „„„
Aν το έργο του Zτράβωνος δεν ονομαçόταν «Fεωγραφικά», τότε 0α μπορούσαμε να έχουμε αμφιβολiες
για το κατά πόσο σωστή εiναι αυτή η πληροφορiα. Oπως εγo το καταλαβαiνω με αυτή τη φράση
οριο0ετεi μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή. Eτσι, ενo το φυσικό σύνορο της Eυρoπης εiναι ο Καύκασος,
συνάμα το φυσικό σύνορο της Aσiας εiναι ο Hαρνασσός. Aυτό σημαiνει ότι στην πραγματικότητα η μiα
ήπειρος «χoνεται» μέσα στην άλλη. Aηλ. έχουμε τη περιοχή τομής των δύο γειτονικoν ηπεiρων, που
εiναι η περιοχή από τον Hαρνασσό μέχρι τον Καύκασο (Aιγαiο, Mικρά Aσiα κλπ). Tην πραγματική
Eυρασiα δηλ.
—TON NAO TOY NTAFΚ-ON (AAF-ON) ή NTAFΚ-CN (AAF-CN) AMA OEAETE
—FΚ‚EMÌZE HANC ZTA ΚE4AAÌA TCN BAZANÌZTCN TOY O...ZAM…CN
Tο λά0ος που έχει διαπράÇει ο Lovecraft, όπως και ο Derleth εÇάλλου, εiναι ότι περιγράφει τον Aάγωνα
(ή Aαγάν) ως ιχ0υόμορφο 0εό. Tο φταiÇιμο δεν φαiνεται να ανήκει στον Lovecraft, τη στιγμή που ο
Ìερoνυμος, και αργότερα άλλοι μεσαιωνικοi Ìουδαiοι συγγραφεiς, περιέγραµε τον Aάγωνα με μορφή
µαριού. H γνoμη αυτή στηρiχ0ηκε στην ετυμολογiα του ονόματος του Aάγων, δηλ. ότι αυτό προέρχεται
από τη λέÇη «νταγκ» που σημαiνει µάρι.
H παλιότερη εκδοχή όμως του Bυβλiου 4iλωνα, συγκρiνει τον Aάγων με τον Aρότριο Aiα και παράγει το
όνομά του από τη λέÇη «δαγάν» που σημαiνει σιτάρι„ Yπεν0υμiçω ότι ο Aάγων 0εωρεiται 0εός των
γραμμάτων, τεχνoν, γεωργiας και 0ρησκεiας. EÇάλλου στα Eλληνικά, Aα = Fα = Fη...
O Aάγων μεγάλο ναό εiχε και στην πόλη Açωτο (μiα από τις 5 πρωτεύουσες των 4υλισταiων). H
Açωτος κατά τον Zτράβωνα βρiσκεται μεταÇύ Aσκάλωνα και Ìαμνεiας. 4αiνεται ότι ήταν Eλληνική
αποικiα από την ομoνυμη πόλη Açωτο της κυρiως Eλλάδος (Aχαiα). Oταν ο Ìησούς του Nαυή, κυρiεµε
τη Xαναναiα, παραχoρησε την Açωτο στη φυλή του Ìούδα, αλλά ουδέποτε οι Açoτιοι κυριεύτηκαν από
τους Eβραiους. Eπi Nεεμiου οι Açoτιοι επιμiχ0ησαν με τους Ìουδαiους. Oταν οι 4υλισταiοι νiκησαν τους
Eβραiους στη μάχη του Eμπενέçερ, την εποχή του Hλi, μετέφεραν την Κιβωτό της Aια0ήκης στην
Açωτο„ Oύτε ο Aαβiδ και ο Zολομoν κατόρ0ωσαν να την κυριέµουν, ενo προσωρινά μονον την
κατέλαβε ο βασιλιάς του Ìούδα Oçiας (Oç). Tο 711 π.X. την κυρiεµε ο Zαργoν των Aσσυρiων, ενo πολύ
αργότερα καταλήφ0ηκε και κάηκε από τους Mακκαβαiους.
—ΚAHOÌEZ AO‚ÌZTEZ ANA4O‚EZ TOHOOETOYN TON ΚOZMO ΚATAFCFHZ TOY
—ΚOOYAOY ZTO 23ο („„„ ZYMHTCZH ???)
—NE4EACMA...ZTON VHROOL
EÇ” ού και το σύμβολο του... Bούρ, το οποiο αντιστοιχεi και στο σύμβολο των Tούρκων «γκρiçων
λύκων»ƒ Fιατi υπάρχει και το άλλο σύμβολο, του ταύρου, το οποiο έδειχναν οι Κρήτες στον Tάλω, τον
χάλκινο άνδρα, για να τους αναγνωρiçει ως μη εισβολεiςƒ
—EÌNAÌ FNCZTO OTÌ ZHMÌTÌΚA (ZYM4CNA ME TON 4ÌACNA) O BAZÌΚOZ
—ZHMÌTÌΚOZ OEOZ "EA", O AEFOMENOZ "HATE‚AZ TCN ETCN" Κ‚YHTOF‚A4EÌ
—TON Κ‚ONO —BEBAÌA ZYNANTATAÌ ΚAÌ ZTÌZ HA‚AAAAFEZ TOY EAƒAHAAAH ZTA HA, AA
—κ.λ.π.
Hροσωπικά και όλος τυχαiωςƒ το πρό0εμα «EA» μου 0υμiçει «EA-AAZ» και «EA-AHN». Eπiσης το
«HA» μου 0υμiçει «HA-ÌOZ»ƒ Aλλά Çέχασαƒ «EAAAZ» και «HAÌOZ» εiναι σημιτικές λέÇεις„„„
—EHANE‚XOMENOZ ZTON B‚ÌA‚ECƒAÌAHÌZTCNC TA ΚOÌNA TOY ZTOÌXEÌAƒME
—TON AAAO ΚOOYAOYƒTON "ΚAAO"ƒ.. „„„
O Lovecraft περιέγραµε κάποια γεγονότα μiας άλλη μυ0ολογiας. Zε αυτήν δεν υπάρχει καμiα «καλή»
0εότητα. Aεν υπάρχει «καλός» Κ0ούλου„ Aναçήτησε άλλο όνομα για τον δεύτερο (Eλληνογενή) φύλακα„
—ΚAÌ H AE‹H A‚ΚÌ EÌNAÌ ΚONTA ZTO A‚NÌ, ZTON AMNO, ƒHOY AÌ‚EÌ TÌZ
—AMA‚TÌEZ AYTOY TOY ΚOZMOYƒAAAA ΚAÌ ZTON AMHN ΚAÌ ZTON AMMCNA
Zυγκεκριμένα το πρό0εμα «A‚ΚÌ» εiναι Eλληνικό, ουδεμiα σχέση έχει με τη λέÇη «A‚NÌ», αλλά έχει
άμεση σχέση με τη λέÇη «άρκτο», π.χ. αρκi-λος = αρκτύλος = το μικρό αρκουδάκι.
Yπάρχει ολόκληρος αστερισμός που αφορά τον αμνό, τη X‚YZH αμνάδα και το χρυσόμαλλο δέρας.
Aυτός δεν εiναι άλλος από τον αστερισμό του Κριού„ Aυτός δεν εiναι και ο πρoτος αστερισμός του
ηλιακού έτους• Mήπως εiναι και ο τελευταiος•
Aφήνω για την oρα σε εκκρεμότητα τα 0έματα των 7 Eκκλησιoν, του ερπετικού συμπλέγματος και του
Aρ0ούρου, για τα οποiα 0α επανέλ0ω.
H αλλαγή εiναι μέρος της αέναης κiνησης του κόσμου
...τoρα αν κάποιοι από το 1750 και έν0εν εiχαν "την ευκαιρiα τους" πάνω στον πλανήτη (στα πλαiσια
της συμπαντικής δημοκρατικής δοκιμασiας όλων των κοσμο-αντιλήµεων, όλων των "σπορέων"...), τoρα
η "ευκαιρiα τους " έληÇε„
...ότι και να κάνουν λοιπόν, όσο και να προσπα0ήσουν να στρέµουν άÇονες, ν' αλλάÇουν "γωνiες" κ.λ.π.
δεν 0α καταφέρουν τiποτα...
...απλά 0α μας προσφέρουν άφ0ονη µυχαγωγiα„

HE‚Ì ALHAšRED
O T‚EAAOZ A‚ABAZ EÌXE ZXEZH ONTCZ ME ΚAHOÌEZ OMAAEZ ZOY4Ì • AYTOYZ HOY FENÌΚA
ΚAÌ AO‚ÌZTA ΚAHOÌOÌ ONOMAZAN FNCZTÌΚOYZ TOYZ H‚CTOYZ METAX‚ÌZTÌANÌΚOYZ AÌCNEZ
• OÌ OHOÌEZ ME THN ZEÌ‚A TOYZ EXOYN ZXEZH, TOZO ME TO ZÌÌTÌΚO ÌZAAM, OZO ΚAÌ ME
TOYZ AZZAZÌNOYZ, TOYZ NAŒTEZ ΚAÌ TOYZ ÌAAOYMÌNATOYZƒ
XONT‚OΚOMMENOZ HA‚AAAHAÌZMOZ, TOZO AÌOTÌ EÌNAÌ AΚATAAHHTEZ ΚAÌ AAÌO‚ATEZ OÌ
HE‚ÌZZOTE‚EZ AHO TÌZ HA‚AHANC ENNOÌEZ, OZO ΚAÌ AÌOTÌ TA ÌE‚ATEÌA EÌNAÌ
HAMHOAAA „„„ƒΚAÌ BEBAÌA AAAOTE EXOYN ΚOÌNA ΚAÌ AAAOTE ANTÌOETA ZYM4E‚ONTA
META‹Y Tους
HE‚Ì OMH‚ÌTCN ή XÌAMH‚ÌTCN
O ÌCANNHZ 4OY‚AΚHZ ZTO MEÌ‹ÌZ ANA4E‚ETAÌ ZTOYZ OMH‚ÌTEZ ZAN METANAZTEYTÌΚO
‚EYMA EB‚AÌCN HOY FAÌTCZAN THN BABYACNÌA AÌXMAACZÌA (FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA TCN 4YACN
E4‚AÌM ΚAÌ MANAZZH, TCN METEHEÌTA AOH‚-ZE4A‚ANTEÌM). ZE H‚OZ4ATH ZY•HTHZH
OMCZ OEC‚EÌ OTÌ OÌ OMH‚ÌTEZ EÌNAÌ T‚OHO TÌNA «AYTOXOONEZ» EB‚AÌOÌ THZ HE‚ÌOXHZ
THZ HET‚AÌAZ A‚ABÌAZ (NOTÌOAYTÌΚH A‚ABÌA)
ΚAT” EME • ΚAÌ Oχι MONO • OÌ OMH‚ÌTEZ EÌNAÌ OÌ AEFOMENOÌ ZABAÌOÌ. ΚAÌ OÌ ZABAÌOÌ EÌNAÌ
AHOFONOÌ TCN YΚZCZ-AMAAHΚÌTCN HOY ME THN ZEÌ‚A TOYZ Eiναι AHOFONOÌ FÌFANTCN
THZ 4YAHZ ANT, OHCZ EXC H‚OANA4E‚EÌ ZTA A‚XÌΚA POSTS„„„
HE‚Ì FACZZAZ XÌAN
H AE‹H CHÌANƒ.EHÌMENC MHO‚EÌ NA AÌABAZTEÌ • ANAAOFCZ THZ AÌA4O‚ETÌΚHZ
HE‚ÌOXHZ • CZ TZÌAN-T•ÌAN-T•AŒNT (AAACZTE ΚAÌ OÌ A‚AΚOÌ TOY 4CZΚOAOY EXOYN THN
TE‚AZTÌA EHÌXEÌ‚HZH T•AŒANTƒ. „„„) ..αλλά ΚAÌ TZA‡NA AMA OEAETEƒΚOÌNCZ ΚÌNA „„„ (HOY
OYAEMÌA ZXEZH EXEÌ ME TO ΚYNAƒAHAAAH TOY ΚYNOZƒOEAC NA HÌZTEYC AHAAAHƒ.. „„„)
ZCZTO TO ZXOAÌO HE‚Ì NA•Ìƒ
HE‚Ì ZABACO, ZABAÌCN, BAZÌAÌZZAZ TOY ZABA ΚAÌ ZOAOMCNTA
OÌ MÌNYEZ AEN H‚EHEÌ NA EXOYN AMEZH ZXEZH ME TOYZ ZABAÌOYZ. OÌ MÌNYEZ H‚O4ANCZ
EXOYN ZXEZH ME TOYZ AEFOMENOYZ ETEOΚ‚HTEZ OÌ OHOÌOÌ EFΚATEAEÌ…AN THN
Κ‚HTHƒFÌA NA METONOMAZTOYN ZE 4OÌNÌΚEZ - 4ÌAÌZTAÌOYZ κ.λ.π.
AAACZTE AN ΚAÌ OÌ ZABAÌOÌ EÌXAN EMHO‚ÌΚEZ ZXEZEÌZ ME TOYZ 4OÌNÌΚEZƒAEN TOYZ
A4HNAN NA HAHZÌAZOYN THN XC‚A HE‚A AHO TO MHAMH-EA MANTEMHH (HOAH TCN
AAΚ‚YCN)
H ZHME‚ÌNH H‚CTEYOYZA THZ YEMENHZ (ΚAÌ OXÌ TOY AFFAÌΚOY AHMÌOY‚FHMATOZ ANTEN)
H ZANAA (AAHOEÌA AEN ZAZ OYMÌ•EÌ CZANNAƒEN TOÌZ Y…ÌZTOÌZƒ) H‚EHEÌ NA ÌA‚YOHΚE
AHO Tους ZABAÌOYZ TO 5.000 π.χ.
OÌ ZXEZEÌZ TCN ZABAÌCN ME THN HOAH THZ TY‚OY HTAN HANTA EΚHAHΚTÌΚEZ. AZ MHN
‹EXNAME OMCZ Oτι H TY‚OZ HTAN A4ENOZ H HOAH TOY H‚CTOY TEΚTONA THZ ÌZTO‚ÌAZ
XÌ‚AM...AAAA ΚAÌ H HOAH TOY HAAAÌMONA-MEAÌΚE‚TH (TOY YÌOY THZ ÌNOYZ ΚAÌ TOY
AOAMANTA)-MEAΚA‚T-H‚AΚAH
A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ Oτι ENAZ FNCZTOZ ZE OAOYZ MAZ NOMOOETHZ O XAMOY‚AMH̃
ΚATAFOTAN AHO Tους ZABAÌOYZ (Κ‚ATHZTE TO AYTO AÌOTÌ HA‚AΚATC OA FÌNEÌ ANA4O‚A
ZE 2 AAAOYZ FNCZTOYZ NOMOOETEZƒTON A‚AΚONTA ΚAÌ TON ZOACNA)
AEFETAÌ OTÌ H 22X‚ONH BAZÌAÌZZA TOY ZABA (ONOMA•OTAN MAΚEAAƒHE‚ZEA AEZ NA
HTANE MAAAEΚA ?.... „„„ ΚAÌ H‚EHEÌ NA HTAN MAAAON H ÌZTO‚ÌΚH BAAΚÌZ) AEN EXAZE HOTE
THN AFNOTHTA THZ Aπό TON ZOAOMCNTA ( O ZOAOMCNTAZ, OHCZ ΚAÌ O AABÌA AAAA ΚAÌ O
ZAOYAƒEÌXAN AÌFÌAΚH ΚATAFCFH). HH‚E OMCZ Oλα TA MYZTÌΚA TOY ZOAOMCNTA FÌA THN
E‹OYZÌA HANC ZTA HNEYMATA (βλ. ΚAÌ Z4‚AFÌAA AAXTYAÌAÌOYƒ). A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ Oτι
H‚ÌN HAEÌ ZTON ZOAOMCNTA EHÌZΚE4THΚEƒHOÌON AAAOƒTON XÌ‚AM
ΚAHOÌOÌ AAAOÌ • ZHME‚ÌNH BAZÌAÌΚH OÌΚOFENEÌA ABHZZYNÌAZ • YHOZTH‚Ì•OYN THN
ΚATAFCFH TOYZ Aπό THN F‚AMMH AÌMATOZ ZOAOMCNTA-BAZÌAÌZZAZ TOY ZABA
A‹Ì•EÌ NA ANA4E‚OEÌ OTÌ OÌ BAZÌAÌΚEZ OÌΚOFENEÌEZ THZ ABHZZYNÌAZ, HTAN HANTA
ANAHANTEXA 4ÌAEAAHNÌΚEZƒ
ΚAAON EÌNAÌ Eδo NA AÌAXC‚ÌZOYME AÌOÌOHEZ, AHO E‚YO‚AÌOYZ, AHO ABYZZHNÌOYZ ΚAÌ
AHO EB‚AÌOYZ 4AAAAZZA
OÌ AÌOÌOHEZ (ANA4E‚ONTAÌ CZ …HAOÌ)ƒEHÌTEOONTOYZAN ZYNEXEÌA ZTO ABHZZYNÌAΚO
TMHMA TOY BAZÌAEÌOY TCN ZABAÌCN
OÌ EB‚AÌOÌ 4AAAAZZA HAAÌ ÌZCZ NA EÌNAÌ Aλλο Eνα METANAZTEYTÌΚO ΚOMMATÌ EB‚AÌCN
(AHO AYTOYZ HOY HHFAN H‚OZ THN ΚA‚XHAONA)ƒή AHAA EÌNAÌ ΚATÌ ZAN AYTOXOONEZ
EB‚AÌÕME OTÌ ΚAÌ AN ZHMAÌNEÌ Aυτό
OA HA‚AΚAAOYZA TON AFAHHTO ΚY‚ÌO 4OY‚AΚH NA MAZ AÌA4CTÌZEÌ ZXETÌΚA ME TOYZ
OMH‚ÌTEZ ΚAÌ TOYZ 4AAAAZZA
ƒOπως Eiναι ΚATANOHTO, H‚EHEÌ NA …A‹OYME TÌZ ‚Ì•EZ TOY TEΚTONÌZMOY ή EN HAZH
HE‚ÌHTCZH THN AHMÌOY‚FÌA ΚAHOÌCN ÌE‚ATEÌCNƒZTHN YEMENH, THN TY‚O ΚAÌ TO 4.000
π.χƒ.EAN Oχι HÌO HÌZCƒ. „„„
EAN OÌ ZABAÌOÌ ONTCZ ZYNEXÌZAN THN AAT‚EÌA TOY ZEO, MEZA AHO THN AAT‚EÌA TOY ZÌN
(ZEAHNÌAΚOZ OEOZ), TOTE MAAAON EÌNAÌ AYTOÌ HOY H O.E.A. ZTA ΚEÌMENA THZ ANA4E‚EÌ
CZ BOCTÌAEÌZƒOA TO ‹ANAAOYME OMCZ AYTO ΚAÌ HA‚AΚATCƒ
Zυνεχiçεται...
O AÌONYZOZ EÌNAÌ ZÌFOY‚A (AYTOZ OMCZ Eiναι OHBAÌOZ)ƒΚAÌ AZ HOYME ΚAÌ O ÌAΚCB (HOY
EÌNAÌ EB‚AÌOZ), HOY METONOMA•ETAÌ ZE ÌZ‚AHA. AHO EΚEÌ ΚAÌ HE‚A ΚAT” EME TA HE‚Ì
OMH‚OY-MH‚OY-ME‚OY-MA‚ÌAZ-ZEÌ‚ÌOY κ.λ.π. EÌNAÌ MÌA AAYZÌACTH ANTÌA‚AZH ME
AH‚OBAEHTEZ H‚OEΚTAZEÌZ HOY AHMÌOY‚FOYN AΚOMA HE‚ÌZZOTE‚A E‚CTHMATÌΚA. ZE
ΚAMÌA HE‚ÌHTCZH OMCZ AEN EÌMAÌ ZÌFOY‚OZ ZTO ZXOAÌOƒHE‚Ì MH‚OY. AAACZTE ΚAÌ OÌ
ZABAÌÕOMH‚ÌTEZ AEN AEFONTÃ.„„„—????
O AAEA4OZ TOY AZTE‚ÌCN HOY AÌAEÌ TO ONOMA TOY ZTHN AÌOÌOHÌAƒMας HHFAÌNEÌ
HOAAEZ XÌAÌAAEZ X‚ONÌA HÌZCƒÌZCZ AΚOMA HÌO HÌZC AHO TOTE HOY O HEHTCΚOZ
4AEOONTAZ ΚATEΚA…E THN HE‚ÌOXH, ÌZCZ ΚAÌ HÌO HÌZC AHO TOTE HOY BAZÌAÌAZ THZ
AÌOÌOHÌAZ HTAN O HATE‚AZ THZ ANA‚OMEAAZ ΚH4EYZƒ
H‚OZE‹ATE TC‚A THN HAH‚O4O‚ÌA HOY ZAZ EACZE O AB‚CNYXOZ ?
«Eτσι, ακόμα και η μητέρα του διαδόχου του (FÌA TON ZOAOMCNTA AEEÌ), ‚οβοάμ, εiναι Aμμωναiα,
από το ιερατικό γένος των Aμμωναiων (Hελασγοi), οι οποiοι λάτρευαν τον Aμμωνα • ‚α (Aiα).
Oι Aμμωναiοι (ή Aμμωνiτες) ήταν Aρκάδες οι οποiοι iδρυσαν τον Nαό του Aμμωνος Aιός όταν, υπό την
ηγεσiα του Hρακλέους, επέστρεφαν από την εκστρατεiα τους στο Bόρειο Aτλαντικό από όπου πήραν τα
μήλα των Eσπερiδων («Tο Miσος» σελ. 175 - 176)»
Κ‚ATHZTE THN HAH‚O4O‚ÌA AÌOTÌ TA MHAA TCN EZHE‚ÌACN OA MAZ AHAZXOAHZOYN
HA‚AΚATC „„„
HE‚Ì YΚZCZ, AMAAÌΚHTCN ΚAÌ ZΚYOCN
Κ‚ATHZTE EAC MONO TO OTÌ OÌ YΚ-ZCZ EÌNAÌ OÌ HOÌMENEZ BAZÌAEÌZƒBOZΚOÌ ΚOÌNCZ.
EHÌZHZ OTÌ AAT‚EYAN TON ZEOƒΚAÌ OTÌ HÌOANOTATA EÌXAN ZXEZH ME TON O4̃AHO4̃
ΚOÌNCZ TON EHA4O „„„
TC‚A AN HTAN FCF ή MAFCFƒÌZCZ NA TO AYZOYME ZTO TEAOZƒAN EAOEÌ AYTO HOTEƒ.. „„„
O AFAHHTOZ AB‚CNYXOZ ANA‚CTÌETAÌ
«Aν οι Aμαλικήτες ήταν και αυτοi Hελασγοi τότε για πιο λόγο ο 4ιλισταiος Aαβiδ να τους πολεμήσει•»
MA AFAHHTE MOYƒAEN EÌNAÌ AÌFO AHAOŒΚH AHAOYZTEYZH TO "EMEÌZ OÌ HEAAZFOÌ ΚAÌ
EZEÌZ OÌ A‚AΚONÌANOÌ"ƒ.. ???
MHN ‹EXNAZ OTÌ OÌ ΚENNAÌOÌ TOY ÌOOC‚ HOY MYHZAN TON MCYZHƒAYTOÌ OÌ FNCZTOÌ
72ƒHTAN ΚAÌ AYTOÌ AÌFÌAΚHZ ΚATAFCFHZ
AAACZTE ‹E‚EÌZ ΚAÌ AHO THN H‚OZCHÌΚH ZOY EMHEÌ‚ÌA, OTÌ MAACNEÌZ ME TA MEAH THZ
OÌΚOFENEÌAZ ZOYƒAAAA ZYNAZHÌ•EZTE AHENANTÌ ZTON FEÌTONAƒFÌA NA ZYNAZHÌZTEÌTE
ME THN ZEÌ‚A ME TON FEÌTONA AHENANTÌ ZTHN AAAH FEÌTONÌAƒΚAÌ HAEÌ AEFONTAZ.
4ANTAZOY TÌ FÌNETAÌ OTAN 4TAZEÌZ ZTOYZ O‚OYZ «HOAH», «FENOZ», «EONOZ» κ.λ.π.
ZXETÌΚA ME TOYZ ZΚYOEZ ΚAÌ THN HÌOANH ZYZXETÌZH TOYZ ME TOYZ YΚZCZƒΚAAON OA
HTAN NA ANAT‚E‹OYME ZTOYZ AOAOYZ TOY H‚AΚAHƒFÌA NA AOYME HOTE
AHMÌOY‚FOYNTAÌ (OXÌ MONO AEN EM4ANÌ•ONTAÌ TO 750 π.χƒ.AAAA EÌNAÌ TOZO HAAAÌÕ
OZO ΚAÌ OÌ ΚEΚ‚CHEZ TCN AOHNCN)
ZXETÌΚA ME THN Ì‚EM TEAOZƒ.AZ Κ‚ATHZOYME TO H‚OOEMA ANT ΚAÌ TÌZ ZYZXETÌZEÌZ ME
TON AAAMƒAAAA ΚAÌ TON AAAMANTA ΚAÌ FÌATÌ OXÌ ΚAÌ ME TON AΚAMA TOY OHZEA
ZXETÌΚA ME TOYZ NE4ÌAÌMƒAς MHN EÌMAZTE TOZO ZÌFOY‚OÌ FÌA TO TÌ MHO‚OYN AN
H‚EZBEYOYNƒAÌOTÌ OA B‚EOOYME H‚O EΚHAH‹ECN.... „„„
HE‚Ì T•ÌN ΚAÌ BÌBAÌO TCN T•ÌAN THZ MHAABATZΚY
ZA4CZ ΚAÌ YHA‚XEÌ ZYZXETÌZHƒMONO HOY EN AOFC "ΚY‚ÌA" HOY YHEΚAE…E ΚAHOÌA
EAAHNÌΚA A‚XEÌAƒEΚANE EZΚEMMENEZ HA‚AHOÌHZEÌZ FÌA NA BOHOHOOYN OÌ ZΚOHOÌ
TOY ÌE‚ATEÌOY Tης...THZ AEFOMENHZ AEYΚHZ AAEA4OTHTAZ TCN ÌMAAAÌCN...TCN ΚY‚ÌCN
BABA•Ì-ZANAT ΚOYMA‚A ΚAÌ TCN AOÌHCN ΚA‚ΚÌNCMATCN TOY ZYMHANTÌΚOY
O‚FANÌZMOY „„„
Κ‚ATHZTE ZTO MYAAO ZAZ TOYZ 13 BAOMOYZ MYHZHZ TOY TAFMATOZ, ΚAOCZ ΚAÌ TA
X‚CMATA TOY (AZH‚O • FAAA•ÌO-ΚOΚΚÌNO)ƒΚAÌ TÌZ EHÌ‚‚OEZ TOY TOZO ZTO TAFMA TCN
NAŒTCNƒOZO ΚAÌ ZTA ZYMBOAA TCN E.H.A (ENCMENCN HOAÌTEÌCN AME‚ÌΚHZ)ƒ. „„„
O AB‚CNYXOZ AÌAEÌ AAAH MÌA ZHMANTÌΚH HAH‚O4O‚ÌA
«Mετά την καταστροφή του Alamut από τον Hulegu (Mογγόλοι) το 1256, πολλά μέλη των Nιçάριων
(MHHCZ EXE ZXEZH ME TO NA•Ì..?..ή TO NA•A‚HNOÌ ?) Ìσμαηλιτoν κατέφυγαν στο Aφγανιστάν, τα
Ìμαλάια και την περιοχή Sind του Hακιστάν. Hολλοi από αυτούς κατέφυγαν στην Ìνδiα από τον 11ο
αιoνα, αλλά ο ιδρυτής του κλάδου που ονομάστηκε Bohras (Mπόχρας), o Abdullah από την Yεμένη
(άντε πάλι η πατρiδα του Laden), κατέφυγε στο Gujerat, όπου μέχρι σήμερα οι Bohras αποτελούν
ισχυρή δύναμη.
Tο δεύτερο ισχυρό τμήμα των Ìσμαηλιτoν σήμερα εiναι οι Khojas (Xότçας) οι οποiοι βρiσκονται στην
περιοχή του Punjab στο Hακιστάν. Aυτοi 0εωρούνται οι γνήσιοι απόγονοι των Nιçαρiων AZZAZZÌNCN,
επάνω στους οποiους στηρiçονται και οι σημερινοi αρχηγοi των Ìσμαηλιτoν Aga Khan (Aγκα Xαν). O
σημερινός αρχηγός ονομάçεται Karim El Husseni, και εiναι ο τέταρτος Aga Khan. Aναγνωρiçεται ως ο
49ος Ìμάμης των Ìσμαηλιτoν και απευ0εiας απόγονος του Mωάμε0, και αρχηγός των ανά τo κόσμω
Ìσμαηλιτoν που υπολογiçεται ότι εiναι 10 • 20 εκατομμύρια„»
OÌ HAAAÌOÌ 4YAAΚEZ AOÌHONƒ.AAAA‹AN AHME‚ÌA, METOÌΚCNTAZ HAHZÌON TCN HYACN
TOY XÌNTAΚAZ (ÌNAÌΚOY ΚAYΚAZOY)ƒAEN ZXOAÌA•C H‚OZ TO HA‚CN TOYZ ZÌNAEZ-ZÌNT-
ZÌXƒHOY EÌNAÌ ΚAÌ AYTOÌ EΚ TOY AÌFÌAΚOY XC‚OY H‚OE‚XOMENÕAÌOTÌ OA TO ΚANC
A‚FOTE‚A
HE‚Ì ΚOOYAOY-ΚANTOYAOY
«Fνωρiçοντας ότι οι Lovecraft και Derleth, διαφοροποiησαν τα πραγματικά ονόματα της 0εολογiας που
περιέγραµαν στα έργα τους, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε ότι το Khadhulu των Aράβων μάγων
μάλλον εικονiçεται στο πρόσωπο του Κ0ούλου, που κοιμάται στην Aβυσσο. Eτσι, Khadhulu -— Kadhulu
-— Kathulu -— Kthulhu.
Eάν όμως το άλλο όνομα του Shaytan κατά το Κοράνιο εiναι •alek Taus (Mέλεκ Tάους), τότε φτάνουμε
στο συμπέρασμα ότι ο Khadhulu των Mουκαμπιρούν εiναι ο •alek Taus και άρα ο Κ0ούλου„„„
Eτσι φτάνουμε στους œežides του Ìράν, του Ìράκ, του Κουρδιστάν, και της Zυρiαςƒ»
ΚAHCZ ETZ̃O ΚOOYAOY ΚAÌ H HYAH EÌNAÌ EναƒEiναι ΚAÌ 4YAAΚAZ ΚAÌ 4‚OY‚OZ ΚAÌ H
ÌAÌA H HYAHƒOπως ΚAHOÌOZ AAAOZ HTAN ENA ME THN XC‚Aƒ.ΚAÌ OTAN TO ΚATAAABE
B‚HΚE ΚAÌ TO AÌZΚOHOTH‚Oƒ... „„„
AEN ZXOAÌA•C TA HE‚Ì A‚OOY‚OY-ΚEATÌΚCN MYOCN ΚAÌ H‚AΚAH-MÌNCA κ.λ.π.ƒAÌOTÌ OA
ANA4E‚OC EΚTENEZTE‚A HA‚AΚATC
OA HOEAA NA ΚANOYME EAC MÌA MÌΚ‚H HA‚AHOMHH, AÌOTÌ EHÌOYMC NA META4E‚C
ME‚ÌΚA ZTOÌXEÌAƒZXETÌΚA ME TOYZ A‚AΚOYZ FÌA NA MHO‚EÌTE ΚAÌ EZEÌZ NA
HA‚AΚOAOYOEÌTE THN ‚OH THZ ZY•HTHZHZ AHO ΚAAYTE‚H OEZH
HE‚Ì A‚AΚONTOZ O AOFOZ AOÌHON
ANOÌFONTAZ TO AE‹ÌΚO, AÌAHÌZTCNEÌ ΚANEÌZ OTÌ H AE‹H H‚OE‚XETAÌ AHO TO ‚HMA
AE‚ΚOMAÌ TO OHOÌO ZHMAÌNEÌ «BAEHC ΚAAA • BAEHC ΚAOA‚A • ‚ÌHTC BAEMMA • ‚ÌXNC
MATÌA»
H ENNOÌA THZ ‚Ì…HZ BAEMMATOZƒMAAAON EXEÌ AMEZH ZXEZH ME THN ‚Ì…H TON
4AOFCN AHO TA MATÌA AAAA ΚAÌ TO ZTOMA TOY A‚AΚONTA HOY OAOÌ FNC‚Ì•OYMEƒΚAÌ
ÌZCZ ΚAÌ ME THN ‚Ì…H AΚTÌNCN ΚAÌ 4CTOXYZÌCN ΚAHOÌOY AZTE‚ÌOY TO OHOÌO MAAAON
H‚EHEÌ NA EÌNAÌ ΚOΚΚÌNOZ YHE‚FÌFANTAZƒή ΚATÌ HA‚OMOÌO (H‚O4ANCZ ΚÌT‚ÌNCN ΚAÌ
ΚOΚΚÌNCN AHOX‚CZECN...AN ΚAÌ YHA‚XOYN ΚAÌ H‚AZÌNOÌ ΚAÌ FAAA•ÌOÌ ΚAÌ AZH‚OÌ
ΚAÌ..MAY‚OÌ A‚AΚOÌ..... „„„)
TO AE‹ÌΚO AÌAEÌ ΚAÌ AAAOYZ O‚ÌZMOYZ OHCZ «HEAC‚ÌOZ O4ÌZƒENÌOTE ÌHTAMENOZ /
ABAHTÌZTO B‚E4OZ / EÌAOZ ZÌTOY / EÌAOZ ÌXOY / EÌAOZ 4YTOY / ΚHAÌAA AÌAMANTÌOY /
ANO‚CHOMO‚4O FÌFANTCAEZ TE‚AZ / AZTE‚ÌZMOZ TOY B. HMÌZ4AÌ‚ÌOY / HOTAMOZ THZ
BÌOYNÌAZ / HOTAMOZ ZTA ZYNO‚A ΚOAXÌAAZ („„„) • A…ÌAÌAZ / HOTAMOZ THZ A‚ΚAAÌAZ /
HA‚AHOTAMOZ TOY HHNEÌOY („„„) THZ HAEÌAZ
MYOOAOFÌΚA O A‚AΚOZ ή A‚AΚCN AMA OEAETEƒHAÌ•EÌ TE‚AZTÌO ‚OAO ZE OAA TA MHΚH
ΚAÌ TA HAATH TOY HAANHTH. EM4ANÌ•ETAÌ TOZO ZE A‚XAÌA ΚEÌMENA, OZO ΚAÌ ZE
NECTE‚EZ HA‚AAOZEÌZ. FÌA AAAOYZ AAOYZ OÌ A‚AΚONTEZ AHOTEAOYN AFAOA ONTA ΚAÌ
ANTÌΚEÌMENA AAT‚EÌAZ (ΚÌNE•OÌ) ΚAÌ FÌA AAAOYZ (AYTÌΚOÌ) AHOTEAOYN TOYZ «ΚAΚOYZ»
AAÌMONEZ „„„
ΚAÌ ΚAAON OA HTAN NA AÌAXC‚ÌZOYME TON O4Ì (HOY ANHΚEÌ ZTA O4ÌAÌA MÌA YHOTA‹H
E‚HETCN) AHO TON A‚AΚONTA...
EFC OA HOEAA H‚OZ TO HA‚CN NA AZXOAHOOYME MONO ME TOYZ A‚AΚOYZ-TE‚ATA-
AZTE‚ÌZMOYZ TOY OY‚ANOYƒHOY AN MH TÌ AAAO EXOYN EHÌA‚AZEÌ ME TÌZ ΚOZMÌΚEZ
TOYZ AΚTÌNOBOAÌEZ ZTHN E‹EAÌ‹H TCN EÌACN TOY HAANHTHƒΚAÌ NA AZXOAHOOYME ME
ΚAHOÌOYZ AAAOYZ A‚FOTE‚A
ANAΚE4AAAÌCNONTAZ OA H‚OZHAOHZC NA ANAAYZC AÌFO TOYZ AZTE‚ÌZMOYZ TOY
A‚AΚONTA, TOY O4ÌOYXOY-O4Ì, THZ YA‚AZ ΚAÌ TOY ΚHTOYZ
ΚAÌ ZE METEHEÌTA ZTAAÌO OA HOEAA NA ZXOAÌAZOYME TON A‚AΚONTA HOY 4YAAFE THN
Κ‚HNH TOY A‚H ZTHN OHBA ΚAÌ ZΚOTCZE O ΚAAMOZ, TON A‚AΚO HOY ZΚOTCNEÌ ή
ΚOÌMÌ•EÌ O ÌAZCN FÌA NA HA‚EÌ TO X‚YZOMAAAO AE‚AZ, TON A‚AΚONTA HYOCNA HOY
TO‹EYEÌ O AHOAACNƒΚAÌ FÌATÌ OXÌ ΚAÌ TON A‚AΚO HOY ZΚOTCNEÌ O X‚ÌZTÌANÌΚOZ
HAÌAΚOZ H‚CAZ AFÌOZ FEC‚FÌOZ EMHE‚ÌΚAEÌONTAZ OAOYZ TOY H‚OANA4E‚OMENOYZ
MYOOYZ TCN A‚AΚOΚTONCN H‚CCN THZ EAAHNÌΚHZ MYOOAOFÌAZ „„„
Zυνεχiçεταιƒ
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 2:39 πμ on 8 Mαρ 2002)
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 9:27 πμ on 7 Mαρ 2002
O AZTE‚ÌZMOZ TOY BO‚EÌOY HMÌZ4AÌ‚ÌOY • FNCZTOZ ΚAÌ CZ ΚAEÌAOΚ‚ATO‚AZ TOY
FNCZTÌΚOY HEAÌOY • A‚AΚONTAZ, AEN EÌNAÌ Aλλος Aπό TON 4YAAΚA-4‚OY‚O TOY ΚHHOY
TCN EZHE‚ÌACNƒAAACNA „„„ƒ. „„„
AHOTEAEÌTAÌ AHO 115 HE‚ÌHOY AZTE‚EZ (O AAACN HTAN EΚATONTAΚE4AAOZ)ƒΚAÌ
ΚAHOTE (TO 3.000 π.χ.) O HÌO 4CTEÌNOZ TOY AZTE‚AZ O a DRA (ΚOÌNCZ OOYMHAN) YHH‚‹E
O HOAÌΚOZ AZTE‚AZ. MAAÌZTA YHH‚XE EÌAÌΚO TOYNEAA ZTHN MEFAAH HY‚AMÌAA TOY
XEOHOZ ETZÌ CZTE TO 4CZ TOY NA HE‚NA AÌAMEZC THZ HY‚AMÌAAZ ΚAÌ NA HE4TEÌ ZE
ENAN EÌAÌΚO OAAAMO ME NE‚Oƒ
O OOYMHAN CZ HOAÌΚOZ EHH‚EAZE TOZO TOYZ 4AÌNOTYHOYZ, OZO ΚAÌ TOYZ
FONOTYHOYZ TCN AÌABÌOYNTCN ZTO BO‚EÌO HMÌZ4AÌ‚ÌOƒΚAÌ EÌAÌΚOTE‚A ZTHN AEΚANH
THZ MEZOFEÌOY
ΚATA ME‚ÌΚOYZ EHÌZTHMONEZ EÌNAÌ BAZÌΚOZ YHEYOYNOZƒAÌA THN ANAHTY‹H TOY
E‚HETÌΚOY ZYMHAEFMATOZ E…ÌAON ΚATC AHO TO EHÌXEÌAÌO ΚAÌ TO NECXÌTCNÌOƒEΚEÌ
ZTHN FE4Y‚A TOY EFΚE4AAOYƒ.. „„„
MYOOAOFÌΚA O AAACN • OHCZ AAACZTE ΚAÌ TA HE‚ÌZZOTE‚A TE‚ATA TCN AOACN TOY
H‚AΚAH • HTAN YÌOZ TOY TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZ ή ΚAT” AAAOYZ TOY 4O‚ΚY ΚAÌ THZ
ΚHTCZ. A‹Ì•EÌ EAC NA ANA4E‚OYME OTÌ HAÌAÌA TOY TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZ 4E‚ONTAÌ:
1. O AECN THZ NEMEAZ (1ος AOAOZ)
2. H AE‚NAÌA YA‚A (2ος AOAOZ)
3. O ZΚYAOZ O‚O‚OZ (9ος AOAOZ • BOAÌA FH‚YONH)
4. O A‚AΚCN AAACNAZ (11ος AOAOZ)
5. O ΚE‚BE‚OZ (12ος AOAOZ)
AEN ‹E‚C ANA ANA4E‚ONTAÌ ΚAÌ OÌ ZTYM4AAÌAEZ O‚NÌOEZ, H ΚE‚YNÌTÌZ EAA4OZ, O
TAY‚OZ THZ Κ‚HTHZ ΚAÌ O EY‚YMANOÌOZ ΚAH‚OZƒCZ TY4CNÌΚOÌ AHOFONOÌ
ZYM4CNA ME TON MYOO AOÌHON O AAACN EZTEΚE ZTHN HYAH TOY ΚHHOY TCN OECN ή
TCN EZHE‚ÌACN ΚAÌ ΚATŠAAAOYZ HTAN HE‚ÌEAÌFMENOZ FY‚C AHO TO AENA‚O THZ •CHZ ή
THZ FNCZHZ ή AHAAƒMÌA MHAÌAZ „„„ƒ. „„„ TA 100 ΚE4AAÌA TOY EBFA•AN HXOYZ ΚAÌ
4CNEZƒHANTCZ EÌAOYZ
O ΚHHOZ TOHOOETOYNTAN ZTHN YHE‚BO‚EÌA ΚAÌ ΚAT” AAAOYZ ΚAHOY ZTHN AYZH. TEAOZ
YHA‚XOYN ΚAÌ ME‚ÌΚOÌ HOY TON TOHOOETOYN ZTHN MAY‚ÌTANÌA ΚAÌ AH ZTHN BE‚ENÌΚH...
TA MHAA TA OHOÌA 4YAAFEƒAEFETAÌ OTÌ HTAN X‚YZA ΚAÌ OTÌ HTAN TO AC‚O THZ FAÌAZ
(EΚBAAZTHZAN EΚ THZ FAÌAZ) ZTHN H‚A FÌA TON FAMO THZ ME TON AÌA (Κ‚ATHZTE EAC Oτι
4TE‚CTH NYM4H XEACNHƒAEN HHFE ZTON FAMO...ME AHOTEAEZMA NA XAZEÌ TA 4TE‚A
THZ). OEC‚OYTAN EHÌZHZ ΚAÌ ÌE‚A MHAA FÌA THN A4‚OAÌTH. AEFETAÌ OTÌ ΚAÌ OÌ ÌAÌEZ OÌ
EZHE‚ÌAEZ HOY A‚XÌΚA 4YAAFAN TA MHAAƒTZÌMHAFANE HOY ΚAÌ HOY ΚANENAƒΚAÌ FÌA
AYTO H H‚A EHÌ4O‚TÌZE TON A‚AΚONTA AAACNA ME THN 4YAA‹H TOYZ.
A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ Oτι AEN ANA4E‚ETAÌ O AΚ‚ÌBHZ A‚ÌOMOZ TOYZ. HANTCZ O H‚AΚAHZ
HAÌ‚NEÌ TEAÌΚA MONO T‚ÌA AHO AYTA...
ΚAT” AAAOYZ TA MHAA 4E‚ONTAÌ ÌAÌOΚTHZÌA TOY ATAANTA ή TOY EZHE‚OY. O EZHE‚OZ
ΚAÌ O ATAANTAZ 4E‚ONTAÌ CZ HATE‚EZ TCN EZHE‚ÌACN. ΚATŠAAAOYZ TA MHAA HTAN
HANC ZTHN MHAÌA ΚAÌ ΚATŠAAAOYZ Κ‚YMMENA MEZA ZTH FH AHO TON AAACNA. ΚAT”
AAAOYZ TA X‚YZA MHAA HTAN NE‚ANT•ÌA ή ΚÌT‚A ΚAÌ TEAOZ ΚAT” AAAOYZ HTANƒ
H‚OBATAƒΚOÌNCZ AMNOÌ „„„ƒ. „„„
AMA …A‹ETE OMCZ AÌFO OA AÌAHÌZTCZETE EΚHAHΚTOÌ OTÌ MHAON ΚAAEÌTAÌ TOZO H AÌFA
(AÌ‹ AMAAOEÌA HOY ANEO‚E…E TON AÌAƒAAAA ΚAÌ MAY‚H AÌFA TCN 1000 NEOFNCN ZOYMH
• NÌFΚOY‚AO) ΚAÌ TO H‚OBATO, AAAA ΚAÌ OÌ AÌATTONTEZ AZTE‚EZ.
A‹ÌZHMEÌCTO EÌNAÌ OTÌ ΚAHOÌOÌ ZYFF‚A4EÌZ THZ A‚XAÌOTHTAZ TAYTÌ•OYN THN AÌFA ME TO
HY‚ TCN AZTE‚CN...
TEAOZ O ÌCANNHZ 4OY‚AΚHZ ZTO MEÌ‹ÌZ, TAYTÌ•EÌ FECF‚A4ÌΚA EHÌ TOY HAANHTH MAZ TO
ZYFΚ‚OTHMA TCN NHZCN A•O‚EZ-MAAE‚EZ-ΚANA‚ÌA ME TA T‚ÌA MHAA TCN EZHE‚ÌACN
HOY HH‚E TEAÌΚA O H‚AΚAHZ. ΚOÌNCZ TA HA‚AHANC NHZÌCTÌΚA ZYMHAEFMATA (HOY FÌA
HOAAOYZ OEC‚OYNTAÌ YHOAEÌMMATA THZ ATAANTÌAAZ) EÌNAÌ OYPANIA ZOMATA TA OHOIA
EHEZAN AHO TO AIAZTHMA..!!! ZTO IAIO EPFO O ZYFFPAOEAZ TAYTIΖEI THN EZHEPIAA
EPYOEIA.ME THN FEOFPAOIKH HEPIOXH TON HEPIBOHTON FAAEIPON !!!
O EZHE‚OZ 4E‚ETAÌ AAAOTE YÌOZ ΚAÌ AAAOTE AAEA4OZ TOY ATAANTA, AAAA ZE OAEZ TÌZ
HA‚AAAAFEZ TOY MYOOYƒΚATAΚ‚HMNÌ•ETAÌ AHO TO BOYNO ATAAZƒEνo HA‚ATH‚EÌ TA
AZTE‚ÌA „„„
OÌ EZHE‚ÌAEZ ΚAT” AAAOYZ 4E‚ONTAÌ ΚAÌ ΚO‚EZ TOY E‚EBOYZ ΚAÌ THZ NYXTAZ, TOY
4O‚ΚY ΚAÌ THZ ΚHTCZ AAAA ΚAÌ TOY AÌA ΚAÌ THZ OEMÌAOZ
H HÌO EHÌZHMH EΚAOXH OMCZ TÌZ 4E‚EÌ ΚO‚EZ TOY EZHE‚OY, YÌOY TOY ATAANTA. HTAN
T‚EÌZ ή HENTE ή E‹Ì ή EHTA. ANA4E‚ONTAÌ TA E‹HZ ONOMATA (EZHE‚ÌA • E‚YOEÌA • AÌFAH
• A‚EOOYZA • EZHÌ‚EOOYZA • EZHE‚H)
TÌZ AHEÌΚONÌ•OYN AAACTE...CZ C‚AÌEZ FYNAÌΚEZ...ΚAÌ AAACTE CZ ZEÌ‚HNEZ ΚAÌ
A‚HYÌEZ...ΚATÌ ZAN A‚HAΚTÌΚA HOYAÌA
HANTCZ A‹Ì•EÌ NA ANA4E‚OEÌ MÌA EΚAOXH HOY TÌZ 4E‚EÌ ΚO‚EZ THZ A4‚OAÌTHZ ΚAÌ TOY
ΚE4AAOY (O ATTH‚ HOY ANA4E‚EÌ O AB‚CNYXOZ EXEÌ NA ΚANEÌ ME THN ΚE4AAH-
ATTÌΚHƒΚAÌ THN AOHNAƒAAAA OA TO AOYME A‚FOTE‚A AYTO) ή AHAA TOY ATAANTA. ETZÌ
ANA4E‚ONTAÌ CZ ATAANTÌAEZ EHTA TON A‚ÌOMO. ΚAÌ BEBAÌA AYTO Mας HA‚AHEMHEÌ
AMEZCZ ZTÌZ HAEÌAAEZ ΚAÌ ZTÌZ YAAEZƒ.ή ÌZCZ AHAA ZE MÌA «AÌAZTHMÌΚH
ZΚOYAHΚOT‚YHA» HOY ZYNAEEÌ TON A‚AΚONTA ME TOYZ H‚OANA4E‚OMENOYZ
AZTE‚ÌZMOYZ.... „„„ (MHO‚EÌ OÌ ZYMHAHFAAEZ NA EÌNAÌ EHÌΚÌNAYNEZ...AAAA AAAOZ O
A‚OMOZ TOY HHFAÌMOY ZTHN AÌA...ΚAÌ AAAOZ THZ EHÌZT‚O4HZ...ΚAÌ AZE TOYZ
FECF‚A4OYZ NA MHE‚AEYOYN EY‹EÌNOYZ HONTOYZ...BO‚EÌOYZ HAFCMENOYZ...AME‚ÌΚEZ
ΚAÌ TAAÌMHAN ΚAÌ TAAÌMHAN HOY AEEÌ ΚAÌ O AFAHHTOZ HE‚ZEAZ)
ΚAÌ FÌA NA MHOYME ΚAÌ ZTHN ÌZTO‚ÌA TOY MYOOYƒO H‚AΚAHZ EΚTEACNTAZ TON
ENAEΚATO AOAO (AYTON HOY ZTHN A‚XH ZΚOTCNEÌ TON ΚYΚNOƒXTYHCNTAZ TOYZ
AÌAYMOYZ MYZ TOY AAÌMOY TOY ΚAÌ ZC‚ÌA•ONTAZ TON ΚATCƒMETA AHEAEYOE‚CNEÌ TON
H‚OMHOEA AHO TON ÌNAÌΚO ΚAYΚAZOƒ.ΚAÌ META HAEÌ ZTÌZ EZHE‚ÌAEZ) ΚATA AÌATAFH
TOY BAZÌAÌA THZ TÌ‚YNOAZ EY‚YZOEAƒ4TANEÌ YZTE‚A AHO HE‚ÌHAANHZEÌZ ZTON ΚHHO
TCN EZHE‚ÌACN (EÌNAÌ O AEYTE‚OZ ZYNEXOMENOZ AOAOZ META AHO TA BOAÌA TOY
FH‚YONH HOY AÌAA‚AMATÌ•ETAÌ ZTON ÌAÌO FECF‚A4ÌΚO XC‚OƒHAHZÌON TCN FAAEÌ‚CN).
HAHZÌON TOY YHA‚XEÌ O ATAAZ HOY Κ‚ATA TON OY‚ANO ZTOYZ CMOYZ TOYƒAπό EΚEÌ
ΚAÌ HE‚A O ATAAZ ή O ÌAÌOZ O H‚AΚAHZ ZΚOTCNOYN ή ΚOÌMÌ•OYN (HOÌOZ ΚOÌMATAÌ ΚAÌ
ONEÌ‚EYETÃ.. ?ƒO AAACN ή O YÌOZ TOY ?) TON AAACNA ΚAÌ HAÌ‚NEÌ TA MHAA. ZTHN
EΚAOXH HOY O ATAAZ AÌAEÌ TON OY‚ANO FÌA AÌFO ZTON H‚AΚAH CZTE NA TOY HA‚EÌ TA
MHAAƒΚ‚YBETAÌ HÌZTEYC ΚATÌ HOAY ZHMANTÌΚO „„„ O ATAAZ HOY EXEÌ ΚOY‚AZTEÌ NA
Κ‚ATA TON ΚOZMOƒAEN OEAEÌ NA HA‚EÌ HÌZC TO BA‚Y 4O‚TÌOƒOμως O H‚AΚAHZ TON
‹EFEAA. TOY AEEÌ NA TON Κ‚ATHZEÌ FÌA AÌFO, FÌA NA BAAEÌ MÌA ZHEÌ‚A ZTO ΚE4AAÌ TOY
(OHCZ Κ‚ATOYN OÌ ΚOYAOY‚T•HAEZ TA TA…ÌA ME TA ΚOYAOY‚AΚÌA.... „„„) NA TOY EAOEÌ
HÌO BOAÌΚA. O ATAAZ TZÌMHAẼO H‚AΚAHZ HAÌ‚NEÌ TA MHAA ΚAÌ AÌEΚHE‚AÌCNEÌ ΚAÌ
AYTON TON AOAO. O EY‚YZOEAZ EHÌZT‚E4EÌ TA MHAA ZTON H‚AΚAHƒAYTOZ ZTHN
AOHNAƒΚAÌ AYTH ME THN ZEÌ‚A THZ ZTHN OEZH TOYZ
ΚAT” EME OMCZ TO ZHMEÌO AAAAFHZ «BAZTA•OY» TOY ΚOZMOY ÌXNHAATEÌ ΚAÌ ZΚÌAF‚A4EÌ
THN T‚OHH EAN OXÌ TOY ZYMHANTOZ TOYAAXÌZTON TCN HOACN TOY HAANHTH MAZ ή
EZTC THN HTCZH...OYHZ THN AAAAFH HOAÌΚOY... H ZHEÌ‚A H‚EHEÌ NA ÌXNHAATEÌ THN OAH
ΚÌNHZH TOY HAANHTH ΚAÌ TOY HAÌAΚOY MAZ ZYZTHMATOZ ENTOZ TOY FAAA‹ÌA. TEAOZ TO
OTÌ O ATAAZ ‹ANAHAÌ‚NEÌ TON OY‚ANO ZTOYZ CMOYZ TOY AEÌXNẼTHN H‚EMÌA ZTHN
ΚOZMÌΚH TA‹H META TON "XAMO" THZ T‚OHHZ ΚAÌ EHEÌAH HAH AÌAA‚AMATÌ•ETAÌ O 11ος
AOAOZ TOY H‚AΚAH ZTÌZ ME‚EZ MAZƒMETA THN HTCZH TCN AÌAYMCN ΚAÌ TON HOAEMO
ZTON ΚAYΚAZOƒ.AOFÌΚA OA ΚATAAH‹EÌ H OAH ÌZTO‚ÌA ZE MÌAƒ.T‚OHHƒZE AYTO HOY O
HAATCN ΚAAEÌ MEFAAO ENÌAYTO ΚAÌ BEBAÌA ZE AYTH THN ÌZTO‚ÌA ENAZ AAAOZ
AAACNAZƒ.O OZAMA AANTENƒHAÌ•EÌ ΚATAAYTÌΚO ‚OAOƒ „„„
ENC OÌ EZHE‚ÌAEZ ΚAAÌNE TON AAACNAƒ.EHÌZT‚E4OYN OÌ A‚FONAYTEZ AHO THN
ΚOAXÌAA (4YZÌΚA ME TO X‚YZOMAAAO AE‚AZ ANA XEÌ‚AZƒA4OY O ÌAZCN ZΚOTCZE ή
ΚOÌMÌZE ENAN Aλλο A‚AΚONTA ZTHN ΚOAXÌAAƒTης AÌAZ)
AEFETAÌ OTÌ OÌ A‚FONAYTEZ EÌAAN TO ΚOY4A‚Ì TOY AAACNA HAHZÌON THZ T‚ÌTCNÌAAZ OÌ
HENOOYZEZ EZHE‚ÌAEZ AEN HOEAANƒNA MÌAHZOYN ZE ANO‚CHO ΚAÌ ETZÌ
METAMO‚4COHΚAN ZE AENA‚AƒH EZHEPIA ZE AEYKH, H EPYOEIA ZE HEYKH KAI H AIFAH
ZE ITIA (ITIA.ITIA AOYAOYAIAZMENH.IAAOYMINATIKOZ AAXTYAOZ..!!)
O O‚4EAZ EΚ ME‚OYZ TCN A‚FONAYTCN TOYZ ‚CTHZE HOY MHO‚OYN NA B‚OYN NE‚Oƒ
AÌOTÌ AHO TO TA‹ÌÃEÌXAN A4YAATCOẼ„„„ TA AENA‚A EFEÌ‚AN H‚OZ TA ΚAHOYƒHOY
YHH‚XE ENA 4‚EA‚ HOY EÌXE 4TÌA‹EÌ MOAÌZ MÌA ME‚A H‚ÌN O H‚AΚAHZ FÌA NA ‹EAÌ…AZEÌ
(XTYHHZE ME TO HOAÌ TOY ENAN ZΚOHEAO ΚAÌ ANEBAYZE NE‚Oƒ) ETZÌ OÌ A‚FONAYTEZƒ
‹EAÌ…AZAN HOAY ΚAYTOZ O ΚHHOZ ƒETZÌ ?
HOÌA OMCZ Eiναι H ZHMANTÌΚH HAH‚O4O‚ÌA ?ƒ.MA BEBAIA H EHIZTPOOH TON
APFONAYTON HOY ZYMBAINEI TAYTOXPONA ME THN EEEAIEH TOY 11οu AOAOY .IZOZ
KAHOIOI EAO NA BPOYN KAHOIEZ ENAEIEEIZ HEPI «EHIZTPOOHZ TON EAAHNON».. TO
OEMA OMCZ Eiναι Hολύ BAOYTE‚OƒAHYOMENO OA EAEFAƒ
ZTON 9ο AOAO TOY H‚AΚAH (•CNH ÌHOAAYTHZ) HE4TEÌ-κατακτιεται AHO TON ÌAÌO FÌA H‚CTH
4O‚AƒH T‚OÌA ENC Eiναι ZE E‹EAÌ‹H H A‚FONAYTÌΚH EΚZT‚ATEÌA (EΚEÌ XC‚Ì•EÌ O
H‚AΚAHZ FÌA NA ‹ANAZYNANTHZEÌ TOYZ A‚FONAYTEZ HOAY A‚FOTE‚Aƒ). YHA‚XEÌ ΚAÌ H
HAH‚O4O‚ÌA OTÌ H HTCZH THZ T‚OÌAZ (H‚O4ANCZ H H‚CTH..AHO TÌZ E‹Ì) EFÌNE 100
X‚ONÌA META THN TÌTANOMAXÌA (H‚AFMA AOFÌΚOƒ.λέμε τoραƒA4OY THZ TÌTANOMAXÌAZ
AΚOAOYOEÌ H FÌFANTOMAXÌA) ZTON 10ο AOAO (BOAÌA FH‚YONH) O H‚AΚAHZ
EHÌZT‚E4ONTAZ ZHE‚NEÌ TOYZ FAAATEZ ΚAÌ TOYZ ΚEATEZƒAAAA AAMBANEÌ ME‚OZ ΚAÌ
ZTHN FÌFANTOMAXÌA ZTO ME‚OZ TOY AÌOZ. MÌA FÌFANTOMAXÌA HOY AAMBANEÌ XC‚A ZTO
4AEF‚AÌO HEAÌO. AEN ‹E‚C FÌAT̃EXC MÌA YHO…ÌA AAAA TAYTOX‚ONA • TAÌ‚ÌA•EÌ
X‚ONÌΚA • MÌA Aλλη FÌFANTOMAXÌA H‚EHEÌ NA AAMBANEÌ XC‚A ZTO ANTÌZYMHANƒTης AÌAZ
META‹Y ÌAZONA ΚAÌ ZHA‚TCN (MÌA FNAOOZ ZTHN AÌAƒΚAÌ MÌA FNAOOZ TOY A‚AΚONTA
ZTHN OHBAƒAAAA OA TO AOYME A‚FOTE‚A ‹ANA) TO HÌO C‚AÌO OMCZ ZTON 10ο AOAO
EÌNAÌ Oτι O H‚AΚAHZ HETA ME TO A‚MA-ΚOYHA TOY HAÌOY H‚OZ THN ΚATEYOYNZH TOY
ZHME‚ÌNOY ATAANTÌΚOY AHAAAH AYTÌΚAƒAAAA TO ΚEÌMENO AEEÌ «HETA H‚OZ THN
ANATOAH TOY HAÌOYƒHOY B‚ÌZΚONTAÌ TA BOAÌA TOY FH‚YONH» XMMMƒAOFÌΚOƒ.λέμε
τoραƒAÌOTÌ H AAAAFH TOY OY‚ANOY AHO Tους CMOYZ TOY ATAANTA ZTOYZ CMOYZ TOY
H‚AΚAHƒFÌNETAÌ ΚATOHÌN ZTON 11ο AOAO. ZTON 11ο AOAO FÌNETAÌ H AHEAEYOE‚CZH
TOY H‚OMHOEAƒH‚ÌN THN ΚOHH TCN MHACN
AAMBANONTAZ YH” O…ÌN THN HAH‚O4O‚ÌA TOY AÌZXYAOY ZTON H‚OMHOEA AEZMCTH
HE‚Ì 13ου AHOFONOY THZ ÌOYZ HOY OA EAEYOE‚CNE TON H‚OMHOEAƒMHO‚OYME NA
B‚OYME HOÌEZ AAAEZ MYOOAOFÌΚEZ ONTOTHTEZ YHA‚XOYN HA‚AAAHAA. AAA „„„ƒ
AEFETAI OTI O HPOMHOEAZ EMEINE KAPOOMENOZ ZTON KAYKAZO FIA 30.000 XPONIA ETZI
AOIHON FIA NA OEZOYME XONTPIKA KAHOIA FEFONOTA AZTPONOMIKA KATO AHO MIA
YHOOEPTH XPONOAOFHZH OA HPEHEI NA EXOYME
TÌTANOMAXÌA
ΚA‚4CMA H‚OMHOEA
EKKINHZH APFONAYTIKHZ EKZTPATEIAZ
H‚CTH HTCZH T‚OÌAZ
FÌFANTOMAXÌA
AYZÌMO H‚OMHOEA
EHÌZT‚O4H A‚FONAYTCN
TPOHH HOAON q ZYMHANTOZ
ƒMETA4O‚A T‚ÌΚE4AAOY ΚE‚BE‚OY (HOÌOZ O AZT‚ÌΚO T‚ÌΚE4AAOZ ΚYNAZ ?) ZTO A‚FOZ
ΚAÌ EHÌZT‚O4H TOYƒ
HOAY AOFIKA KAHOIOZ OA HEI MIAAME FIA ANAKYKAHZH THZ IZTOPIAZ.
EOOZON OI EAAHNEZ EHIZTPEOOYN AEN OA HPEHEI NA AOYME TI EFINE KAI TOTE.
ZA4CZƒTOTE H‚ÌN THN EAEYZH TOY EAAHNA EAABE XC‚A H FENNHZH TOY AHOAACNAƒO
ΚATAΚAYZMOZ TOY AEYΚAAÌCNA (A4ANÌZMOZ TOY BAEAYFMOY XAAΚÌNOY FENOYZ) ΚAÌ H
TAYTOX‚ONH HTCZH TOY 4AECOCNTA (ZTA HE‚Ì EHE‚XOMENOY METEC‚ÌTH HOY OA
HEZEÌ ZTHN FHƒEXOYN FÌNEÌ ZXOAÌAƒΚAÌ OA FÌNOYN ΚAÌ AAAA. Bλ ΚAÌ TAÌNÌA
A‚MAFEAACN)
.MHHOZ AOIHON O TPIKEOAAOZ KYNAZ - KEPBEPOZ ZKIAFPAOEI TON TPIHAO HAIO ZEIPIO
O OHOIOZ ME THN ZEIPA TOY EINAI O OEOZ AHOAAON ?.MHHOZ H METAOOPA TOY ZTO
APFOZ ZKIAFPAOEI KAI THN EMOANIZH TOY AHO TON KATO KOZMO (ENA AKKο ZYMHAN)
ZTON AIKO MAZ KOZMO ?.Kíμε τώρα
και BEBAÌA THZ EM4ANÌZECZ TOY EHAΚOAOYOOYN TA AOÌHA... MHHCZ AOÌHON EÌNAÌ
BEBAÌA...H EM4ANÌZH ENOZ ANTÌZTOÌXOY AHOAACNOZ...ENOZ ANTÌZTOÌXOY HAÌOY...ENOZ
ANTÌZTOÌXOY YHE‚ÌCNA ? ENOZ ANTÌZTOÌXOY NOHTOY HAÌOY THZ AÌΚAÌOZYNHZ...„„„
AZ H‚OZFEÌCOOYME OMCZ AÌFAΚÌ ZTOYZ OY‚ANÌOYZ AZTE‚ÌZMOYZ TOY AÌΚOY MAZ
ZYMHANTOZ ΚANONTAZ MÌA MÌΚ‚H ANA4O‚A ZTOYZ AAAOYZ 3 AZTE‚ÌZMOYZ HOY
H‚OANE4E‚A
O4ÌOYXOZ
O O4ÌOYXOZ EÌNAÌ ENAZ AZTE‚ÌZMOZ ME HANC AHO EΚATO AZTE‚ÌA (74ƒECZ 7ου
MEFEOOYZ) XC‚Ì•ETAÌ ZTON AZΚAHHÌO ΚAÌ ZTON O4Ì HOY Κ‚ATA
ΚAT” AAAOYZ ZYMBOAÌ•EÌ TON AAOΚOCNTA ΚAÌ TOYZ YÌOYZ TOY NA ZΚOTCNONTAÌ AHO 2
O4EÌZ (ΚAÌ AYTOÌ YÌOÌ TOY TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZ)
ME TO ONOMA O4ÌZ OA ZYNANTHZEÌ ΚANEÌZ ENAN HOTAMOƒHOY AAAOY ZTHN ΚOAXÌAA
(O‚ÌA ΚOAXÌAAZ ΚAÌ OÌANNÌΚHZ) TON ZHME‚ÌNO ZOYAAN-ZOY (Κ‚ATHZTE TO H‚OOEMA
ZOY...OHCZ ΚAÌ TO ZCZ AÌOTÌ EXOYN ZXEZH και με TOYZ YΚ-ZCZ ΚAÌ TO ZAAHM-ZOAYMOZ-
ZOAƒ.HCZ AEME O ΚY‚ÌOZ ME TA ZOYƒ.???„„„)
ME TO ONOMA O4ÌOYZA XA‚AΚTH‚Ì•ONTAÌ OÌ HE‚ÌOXEZ THZ AÌBYHZ THZ ΚYONOY, THZ
‚OAOYƒΚAÌ BEBAÌA THZ THNOY (ή •HNOY AMA OEAETEƒOHOY BEBAÌA B‚ÌZΚETAÌ O NAOZ
THZ HANFAÌAZƒ)...AHENANTÌ AHO THN FENETEÌ‚A TOY OEOY AHOAACNA „„„
ΚAÌ ZA4CZ ΚANEÌZ AEN ‹EXNA THN A‚XEFONH AYNAMH HOY ΚAAOYTAN O4ÌCNƒO OHOÌOZ
EΚTA‚TA‚COHΚE AHO TON Κ‚ONO ΚAÌ THN ‚EA
O AZΚAHHÌOZ, OHCZ OAOÌ FNC‚Ì•ETE • OEAC NA HÌZTEYC • HTAN YÌOZ TOY OEOY
AHOAACNA ΚAÌ THZ ΚO‚HZ TOY 4AEFYA ΚO‚CNÌAAZ (Κ‚ATHZTE TO ΚO‚CNÌAAƒ)
OHCZ ANTÌZTOÌXA O AÌONYZOZ T‚ABHXTHΚE AHO THN ΚAÌFOMENH ZEMEAH ΚAÌ ‚A4THΚE
ZTON MH‚O TOY AÌOZƒETZÌ ΚAÌ O AZΚAHHÌOZ FENNHOHΚE AHO TA 4AEFOMENA ZHAAXNA
THZ ΚO‚CNÌAAZ (TON T‚ABH‹E TO XE‚Ì TOY AHOAACNA)
O AZΚAHHÌOZ EFÌNE MAOHTEYOMENOZ TOY XEÌ‚CNAƒΚAÌ BEBAÌA O MEFAAYTE‚OZ
OE‚AHEYTHZ-ÌHZCN TCN ANO‚CHCN. HTAN ETOÌMOZ NA NÌΚHZEÌ ΚAÌ TON ÌAÌO TON
OANATOƒOταν O HAOYTCNAZ EΚNEY‚ÌZTHΚE MA•Ì TOY ΚAÌ EΚANE HA‚AHONA ZTON AÌAƒ
TO AHOTEAEZMA HTAN O AÌAZ NA TON ΚATAΚE‚AYNCZEÌ, CZTE NA MHN MAOOYN HOTE OÌ
ANO‚CHOÌ TO MYZTÌΚO THZ AOANAZÌAZ
O AHOAACNAZ O‚FÌZMENOZ ΚAÌ AYHHMENOZƒ.ZΚOTCZE TOYZ ΚYΚACHEZ HOY XAAΚEYZAN
TOYZ ΚE‚AYNOYZ TOY AÌOZƒ(TO TEAOZ AAACN 3 AAEA4CN AHOFONCN TOY OY‚ANOY ΚAÌ
THZ FAÌAZ)
AYTO HA‚AAÌFO NA TOY ZTOÌXÌZEÌ THN EΚTA‚TA‚CZH TOY AHO TON AÌA ...OMCZ THN
TEAEYTAÌA ZTÌFMH O HATH‚ OECN ΚAÌ ANO‚CHCN TON TÌMC‚HZE ME THN AHOMAΚ‚YNZH
TOY AHO TON OAYMHOƒΚAÌ THN 4YAA‹H TCN AFEAAACN (THN ÌCƒTA BOAÌA TOY
FH‚YONHƒTON BOCTH...AAAA ΚAÌ TÌZ ÌE‚EZ AFEAAAEZ TCN ÌNACN OA TÌZ ZXOAÌAZOYME
HA‚AΚATC) TOY AAMHTOY ZTH OEZZAAÌA (OYMAZTE HOY ZAZ EÌHA NA ZYFΚ‚ATHZOYME TO
ANT-AOAMAZ-AΚAMAZ ?ƒH‚OZOEZTE ΚAÌ TON AAMHTO HA‚AΚAAC)
TEAOZ A‹Ì•EÌ NA ANA4E‚OEÌ OTÌ O AHOAACN TO‹EYZE THN ΚO‚CNÌAA AOFC AHÌZTÌAZ THZ
ME TON A‚ΚAAA ÌZXY „„„ (HANTA ATYXOZ O OEOZ ZTOYZ E‚CTEZ TOYƒ)
YHA‚XOYN ΚAHOÌEZ HAAÌEZ FΚ‚ABOY‚EZ HOY AHEÌΚONÌ•OYN TON OY‚ANÌO OOAO ME
TOYZ AZTE‚ÌZMOYZ TOY
ZE ΚAHOÌEZ AHO Aυτές O O4ÌOYXOZ ANA4E‚ETAÌ CZ A‚ÌMAN-ZATANƒΚAÌ O4ÌZ THZ EYAZ
BEBAÌA ZE AYTH THN HE‚ÌHTCZH TO MHAON THZ HTCZHZ HOY 4YAAFE O AAACNƒ4AÌNETAÌ
NA EÌNAÌ AÌA4O‚ETÌΚO AHO TO MHAO THZ EYAZƒ
AN OMCZ O AAACNƒEiναι O 4YAAΚAZ..TO HY‚ÌNO E‚HETO HOY H EΚΚAHZÌA ΚAAEÌ
ZE‚A4EÌM ?ƒ
E TOTE TO H‚AFMA AAAA•EÌ ETZÌ ?ƒΚAÌ HOÌOÌ EÌNAÌ OÌ A‚XHFOÌ TCN XE‚OYBEÌM ΚAÌ TCN
ZE‚A4EÌM ?...FNCZTOÌ A‚XAFFEAOÌ HOY ZYZXETÌ•ONTAÌ BEBAÌA ME THN ΚE4AAH THZ
MEAOYZAZ (HOY EΚO…E O HE‚ZEAZ FÌA NA HET‚CZEÌ TO ΚHTOZ...ΚAÌ NA EAEYOE‚CZEÌ THN
ANA‚OMEAA)
ƒΚAÌ BEBAÌA O HEHTCΚOZ O4ÌZƒAOFÌΚA B‚ÌZΚETAÌ HOAY HÌO NOTÌA ZE ZXEZH ME THN
A‚XÌΚH YHE‚BO‚EÌA OEZHƒ.λέμε τoραƒ. „„„
AZT‚ONOMÌΚA, AΚ‚ÌBCZ HANC AHO THN ΚE4AAH TOY O4ECZ B‚ÌZΚETAÌ TO ZTEMMAƒ
ΚOÌNCZ O BO‚EÌOZ ZTE4ANOZ ή CORONA BOREALÌSƒHOY TO HÌO AAMH‚O AZT‚O TOY
EÌNAÌ BEBAÌA H FΚEMMA TOY AFAHHTOY AANTÌNHƒ. „„„
TC‚A AN ΚAHOÌOÌ HÌO TOAMH‚OÌ...TOHOOETHZOYN TO HEZMENO AENA‚O THZ •CHZ ΚAHOY
EΚEÌ...ME TON BO‚EÌO ZTE4ANO NA EÌNAÌ TO ZTEMMA-ΚETE‚ ΚAÌ TÌZ 2 ZTHAEZ ÌAXEÌN ΚAÌ
BOAN EΚATE‚COEN (AZTE‚ÌZMOÌ H‚AΚAH ΚAÌ BOCTH)...TOTE ÌZCZ ANAFNC‚ÌZOYN ZTHN
ΚE4AAH TOY O4Ì...TON A‚AΚONTA THZ ABYZZOY HOY XC‚Ì•EÌ TOYZ 3 ΚATCTE‚OYZ
ΚAMHAAAÌZTÌΚOYZ ΚOZMOYZ AHO THN ANCTE‚H T‚ÌAAA...ΚAÌ ÌZCZ NA …A‹OYN THN
MYZTÌΚH ZE4Ì‚A THZ FNCZH NTAAT ΚAHOY EΚEÌ...
ΚAÌ BEBAÌA H MEZAÌA AT‚OHOZ...H‚OZ THN HYAH TOY NTAAT EÌNAÌ AOFÌΚO NA EÌNAÌ...H
AT‚OHOZ THZ ZO4ÌAZ...ή TOY O4Ì AMA OEAETE (HAH‚O4O‚ÌA FÌA OZOYZ OEAOYN NA
AHOΚ‚YHTOF‚A4HZOYN ΚAHOÌA AÌFA...FÌA TA ÌE‚ATEÌA)
AAHOEÌA ‹E‚ETE TÌ HTAN O BO‚EÌOZ ZTE4ANOZ - ΚO‚CNA ?
MA TÌ AAAO OA MHO‚OYZE NA EÌNAÌ ???
EÌNAÌ TO FAMHAÌO AC‚O TOY AÌONYZOY ZTHN A‚ÌAANH (‹E‚ETE AYTH HOY HOY ME TON
MÌTO THZ BOHOHZE TON OHZEA NA BFEÌ...AHO TON AABY‚ÌNOO). FAMOÌ HOY FÌNANE...HOY
AAAOY ZTÌZ ΚYΚAAAEZ...AÌFO ΚATC AHO THN THNO...ZTHN NA‹O (HOY EXEÌ ΚAÌ THN
FNCZTH...HO‚TA‚A..... „„„)
OA HOEAA H‚ÌN ΚAEÌZC TA TOY O4̃NA ZAZ H‚OEÌAOHOÌHZC OTÌ TA ZXETÌΚA ME TA HEHAA
HÌZC AHO TO ZTEMMAƒOA ANA4E‚OOYN A‚FOTE‚A OTAN ZTO EAC ή ZE ENA ΚAÌNOY‚FÌO
OEMA ANA4E‚OOYN TA HE‚Ì OEÌAZƒY4ANZECZƒTOY AÌNA‚ÌOY TA HAOH....H AY‚A TOY
AHOAACNA....HE‚Ì T‚OÌAZ...ZYΚÌAZ... FOY‚OYNAZ....OHOTE OA HAME ZE AAAEZ HYAEZ„„„
ΚAEÌNC ANA4E‚ONTAZ TON MYOO TOY AAOΚOCNTAƒ
O AAOΚOCNTAZ HTAN T‚CAZ ÌE‚EYZ TOY AHOAACNA...EHEÌAH OMCZ ZYNOYZÌAZTHΚE
MH‚OZTA ZTON NAO TOY OEOYƒE‹EHEZE TCN A‹ÌCMATCN TOY
OTAN OÌ EAAHNEZ HOAÌO‚ΚOYZAN THN T‚OÌA ΚAÌ EZTEÌAAN TON AOY‚EÌO ÌHHOƒHTAN O
MONOZ HOY ANTÌZTAOHΚE OZO TÌHOTA ZTHN META4O‚A TOY ENTOZ THZ HOAHZ
(XA‚AΚTH‚ÌZE TON AOY‚EÌO ÌHHOƒME THN AE‹H AOAO...OHCZ AYTOZ HOY
X‚HZÌMOHOÌHZE O H‚OMHOEYZ)
OÌ T‚CEZ TOY ANEOEZAN NA AEÌTOY‚FHZEÌ ZTON HOZEÌACNAƒOEAONTAZ NA
ΚATEYNAZOYN TON OEOƒOμως THN C‚A HOY O AAOΚOCNTAZ A‚XÌZE THN AEÌTOY‚FÌAƒ2
OAAAZZÌOÌ O4EÌZ ‹EHHAHZAN AHO THN OAAAZZA (O HO‚ΚÌZ ΚAÌ O ƒAEN OYMAMAÌ TC‚A)
ΚAÌ TON ZΚOTCZAN MA•Ì ME TOYZ 2 ή ENAN Aπό Tους FÌOYZ TOYƒ TO A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ
Oτι OÌ OAAAZZÌOÌ O4EÌZ H‚OAN AHO Tις ΚAAYANEZ NHZOYZ TOY AÌFAÌOYƒHOY O WOOD
ZTO OAYMAZÌO E‚FO TOY TÌZ ANTÌZTOÌXÌ•EÌ ME TON AZTE‚ÌZMO THZ ANA‚OMEAAZ
ƒΚAÌ ETZÌ OÌ ANTÌZTAZEÌZ ΚAM4OHΚANƒO AOY‚EÌOZ ÌHHOZ MHHΚE ZTHN HOAHƒΚAÌ H
T‚OÌA EHEZE „„„
AZ HAME TOPA ZTHN YAPA
H YAPA AEN EINAI AKKη Anό THN AEPNAIA YAPA HOY E‹OAOO‚EYZE O H‚AΚAHZ ME THN
BOHOEÌA TOY ÌOAAOY ZTON 2ο AOAO TOY
ƒBEBAÌA THZ EXEÌ MENEÌ MONO ENA ΚE4AAÌ AHO TA A‚XÌΚA 9ƒTO AOANATO (OÌ HÌO
HA‚ATH‚HTÌΚOÌ OA EXOYN HAH ANAΚAAY…ẼOτι OAOÌ OÌ AOAOÌ TOY H‚AΚAH EÌNAÌ
ΚATAZTE‚ÌZMENÕ)
AΚ‚ÌBCZ AÌHAA ZTHN YA‚A EÌNAÌ O ΚA‚ΚÌNOZƒO ΚABOY‚AZ HOY HA‚ENOXAOYZE TON
H‚AΚAH ZTO ΚA…ÌMO TCN YHOAOÌHCN ΚE4AACN
H YA‚A OEC‚EÌTAÌ ΚAÌ AYTH, ΚO‚H TOY TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZƒΚAÌ ΚATOÌΚOYZE ΚAÌ
AYTH • OHCZ ΚAÌ TA HE‚ÌZZOTE‚A TE‚ATA ƒZTHN HEAOHONNHZO - ZTHN AIMNH AEPNH
BEBAÌA H YA‚A EÌNAÌ ΚAÌ NHZÌ TOY AÌFAÌOYƒΚAÌ AH ÌZTO‚ÌΚOTATOƒ„„„ ΚAÌ MHO‚EÌ ZTHN
AE‚NH NA MHN EXOYME HAẼAAAA ZTHN YA‚A OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ AHO EMAZ H‚EHEÌ NA
EXOYN ΚANEÌ TÌZ BOATEZ TOYZƒ„„
ΚAÌ TEAOZ TO ΚHTOZ
TO ΚHTOZ AYTO Eiναι TO OAAAZZÌO TE‚AZ TO OHOÌO ΚATOHÌN YHOAEÌ‹ECZ TOY
HOZEÌACNA HHFE NA 4AEÌ THN ANA‚OMEAA HOY HTAN AAYZOAEMENH (OHCZ ΚAÌ O
H‚OMHOEAZ) ZE ENAN B‚AXO ZTHNƒAÌOÌOHÌA (OYMAZTE AHO H‚ÌN ETZÌ ?) OMCZ O
HE‚ZEYZ ÌHTAMENOZƒENTOZ TOY HHFAZOY EAEÌ‹E THN ΚE4AAH THZ MEAOYZAZ ZTO
TE‚AZƒTO OHOÌO ΚAÌ HET‚CZE „„„ META AHEAEYOE‚CZE THN ANA‚OMEAAƒΚAÌ FY‚ÌZAN
HOY AAAOYƒZTO A‚FOZ „„„
TO ΚHTOZ AYTOƒMOÌA•EÌ HOAY ME TON AEBÌAOAN HOY ΚATAHÌE TON ÌCNAƒAAAA ΚAÌ ME
ENA Aλλο ΚHTOZ-AÌAZTHMÌΚH ZΚOYAHΚOT‚YHA HOY ΚATAHÌE TON ÌAZCNA (YHA‚XEÌ
ZXETÌΚH AFFEÌOF‚A4ÌA) FÌA NA TON BFAAEÌ ZTHN AÌA ΚAÌ AH ZTO ME‚OZ HOY ENA Aλλο
TE‚AZ-A‚AΚONTAZ 4YAAFE TO X‚YZOMAAAO AE‚AZ
AYTEZ OÌ HYAEZ AÌAYAÕEXOYN A‚XÌZEÌ NA ME T‚EAAAÌNOYN TEAÌΚA...AN OEAHZEÌ ΚAÌ O
AFAHHTOZ HE‚ZEAZ, EAHÌ•C ΚAHOTE NA ΚANOYME HA‚EA ENA TA‹ÌAÌ ZE AAAEZ
AÌAZTAZEÌZ...χιχιχι „„„ (εννοεiται, ότι 0α εiσαι και εσυ βρε...αμέσως μούτρωσες...)
XMMM TC‚A HOY TO ZΚE4TOMÃH A‚FC (THN NAYHHFHZE O A‚FOZ) EÌXE HAC‚H AHO
OMÌAOYZA A‚Y ACACNÌAÌAƒΚAÌ THN EXAZE HE‚NCNTAZ AHO Tις ZYMHAHFAAEZƒ ΚOÌTC
ZTON XA‚TH O AZTE‚ÌZMOZ THZ A‚FOYZ AHEÌΚONÌ•ETAÌ XC‚ÌZ THN HAC‚HƒHOY XANETAÌ
ZTO ANTÌZYMHAN THZ AÌAZƒZTHN H‚OZHAOEÌA TOY NA MA•E…EÌ TO HOAYTÌMO A‚FOƒή
MEAAN•H AMA OEAETE (βλ. DUNE)
KAÌ BEBAÌA KAÌ ZTO DUNEƒH MEAAN•H ΚAÌ TO ZΚOYAHΚÌ-4ÌAÌ EÌNAÌ Eνα ΚAÌ TO AYTOƒ
Oπως ΚAÌ O 4YAAΚAZ THZ HYAHZ ΚAÌ H HYAHƒOπως O A‚OOY‚OZ ΚAÌ H XC‚Aƒ„„„ HÌZC
AHO THN A‚FC O ZEÌ‚ÌOZ, META O AAFOZ, META O H‚ÌAANOZ (ή ÌA‚AANOZƒή ÌO‚AANHZ
AMA OEAETEƒHOY BEBAÌA AÌAHE‚NA TON ΚE‚AMÌΚOƒFÌA TON OHOÌO OA MÌAHZOYME
A‚FOTE‚Aƒ.ΚAÌ BEBAÌA EÌNAÌ O HOTAMOZ HOY O ΚA‚MANC‚ BAHTÌ•EÌ TON AHOAACNA ΚAÌ
O ÌCANNHZ TON X‚ÌZTO) MOÌA•EÌ ENAZ XEÌMA‚‚OZ HOY ΚATAAHFẼZTO ΚHTOZƒTO
OHOÌO ZE ΚATAHÌNEÌ ΚAÌ ZE BFA•ẼZTHN ΚE4AAH TOY TAY‚OYƒ. „„„ƒOHOTE EΚEÌ
AÌAAEFEÌZ AAMHAAÌA (ALDEBARAN-LADEN ARAB)ƒYAAEZƒHAEÌAAEZƒAAACZTE OAA
ΚONTA E‘NÃ „„„ EÌMAZTE ZÌFOY‚OÌ, OTÌ H ÌC-AΚOZƒEiναι ZTHN MAFNHZÌA ???ƒTOY
HAANHTH MAZƒ„„ ΚAÌ ΚAAA O HHFAÌMOZƒH EHÌZT‚O4H OMCZ HOY AEN ΚOAAA ME TA
FECF‚A4ÌΚA AEAOMENA THZ FHZ ? OMCZ O TY4AOZ 4ÌNEAZƒAEFEÌ ZTOYZ A‚FONAYTEZ
ENAN Aλλο A‚OMO EHÌZT‚O4HZƒ.HOY HE‚NA BEBAÌA AHO TON BO‚EÌO AAACNAƒ.HOY
AEN EXEÌ ΚAMMÌA ZXEZH ME THN NOTÌA A‚FCƒ.ΚAÌ O NOCN NOEÌTC „„„ TEAÌΚA TÌ AETE ?
AETE NA YHAPXEI ZXEZH ME THN HYAH THZ YEMENHZ ?.AETE TIHOTA MEFAAOI HAAAIOI
NA AHOHEIPAOOYN NA EHIZTPE+OYN AHO THN HYAH THZ IPEM.KAI TIHOTA POMOAIEZ q
TIHOTA KEOAAEZ q MHEBATPON AMA OEAETE..NA TOYZ ZTAMATHZOYN ?ƒ
AAHOEIA EXEI ZKEOTEI KANEIZ TI ZXEZH MHOPEI NA EXEI H KEOAAH THZ MEAOYZAZ ME
TON APXAFFEAO MIXAHA.q EZTO THN POMOAIA TOY.q EEKAAIMHEP AMA OEAETE..Kíμε
τώρα !!! ???
H MHHCZ AHAA HA‚AΚOAOYOEÌTE • OZOÌ EXETE TO ΚOY‚AFÌO • TO ZXÌ•O4‚ENÌΚO
HA‚AAH‚HMA ENOZ T‚EAAOY??? „„„
EAC ZTAMATC H‚OZ TO HA‚ONƒAÌOTÌ H ZYNEXEÌA OA EÌNAÌ • TO YHOZXOMAÌ • AÌFOTE‚O
AHOΚAAYHTÌΚH ΚAÌ HE‚ÌZZOTE‚O AYZNOHTH ...O AZTE‚ÌZMOZ TOY BO‚EÌOY HMÌZ4AÌ‚ÌOY
• FNCZTOZ ΚAÌ CZ ΚAEÌAOΚ‚ATO‚AZ TOY FNCZTÌΚOY HEAÌOY • A‚AΚONTAZ, AEN EÌNAÌ
Aλλος Aπό TON 4YAAΚA-4‚OY‚O TOY ΚHHOY TCN EZHE‚ÌACNƒAAACNA „„„ƒ ?
2)EHÌZHZ TA H‚OF‚AMMATA AEN BFA•OYN ZAN HOAÌΚO AZTE‚A TO 3000 π.X. TON THUBAN,
AAAA E‹AΚOAOYOOYN NA BFA•OYN TON ZHME‚ÌNO HOAÌΚO AZTE‚A„
..EAEF‹E „
ZE HOAAEZ EFΚYΚAOHAÌAEÌEZ OA AÌABAZEÌZ HE‚Ì TCN AEFOMENCN MOY FÌA TON EN AOFC
AZTE‚ÌZMO...OA AEÌZ OTÌ TAYTÌ•OTAN AHO TOYZ A‚XAÌOYZ ME TON AAACNA AEN EÌNAÌ MÌA
H‚OZCHÌΚH ANAΚAAY…H. ANA4E‚ETAÌ HANTOY. EHÌZHZ AMA AEÌZ ΚAMÌA HAAÌA •CF‚A4ÌA
TOY OY‚ANÌOY OOAOY OA AEÌZ OTÌ ANA4E‚ETAÌ CZ "DRACO DE ESPERÌDES" TA ZXETÌΚA ME
TO "FNCZTÌΚO HEAÌO" H‚OΚYHTOYN...TOZO AHO ΚAHOÌEZ ANA4O‚EZ ZXETÌΚA ME TÌZ
EHÌ‚OEZ TOY E‚HETÌΚOY ZYMHAEFMATOZ E ZTHN ANO‚CHÌNH ZYMHE‚Ì4O‚A, OZO ΚAÌ
AHO TOYZ MYOOYZ HOY 4E‚OYN TOYZ A‚AΚOYZ 4YAAΚEZ...OHZAY‚CN. AHAEZ ZΚE…EÌZ
ΚAÌ ZYNA…EÌZ EÌNAÌ... TO ÌAÌO ÌZXYEÌ FÌA TON OOYMHAN. H EHÌZHMH AZT‚ONOMÌA TON
TOHOOETEÌ HOAÌΚO AZTE‚A H‚ÌN AHO 5.000 X‚ONÌA. ΚAÌ AYTO ANA4E‚ETAÌ ZE
OHOÌAAHHOTE EFΚYΚOHAÌAEÌA. FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA OA AEÌZ OAH THN ZEÌ‚A TCN HOAÌΚCN
AZTE‚CN TA TEAEYTAÌA 20.000 X‚ONÌA...OHCZ ΚAÌ HOÌOZ OA EÌNAÌ O HOAÌΚOZ META AHO
12.000 X‚ONÌA
OACZ TYXAÌA META THN AHMOZÌEYZH HE‚Ì A‚AΚCN TA 2 "MEFAAYTE‚A" HE‚ÌOAÌΚA
ANA•HTHZHZ...ΚANOYN ZHEZÌAA A4ÌE‚CMATA ZTOYZ A‚AΚOYZ (…ÌAOEHÌ4ANEÌAΚA
BEBAÌA)...ΚAÌ EZEÌZ ZÌCHATE ?
Zχετικά με τόν 'Aρκούρο καi την 'Aρκτο στiχων , 262-284 της E. ‚A…CAÌAZ τής OAYZZEÌAZ ό Oεiος
Oμηρος σημειεoνει:
Tέσσερις ήμέρες εiχαν περάσει κι αύτός ('Oδυσσέας) όλα τά εiχε τελεioσει. Zτiς πέντε λοιπόν ή Oεά
Καλυµo τόν κατευoδωσε άπό τό νησi, άφού τόν έλουσε καi τόν έντυσε με ρούχα πού εύωδiαçαν. Tού
έβαλε μέσα ή Oεά ένα άσκi γεμάτο μαύρο κρασi, κι άλλο μεγάλο γεμάτο νερό, καi σ' ένα δερμάτινο
σακκi τροφέςŠ κι άκόμα μέσα τού 'βαλε άφ0ονα τα προσφάγια. Oύριο αέρα τού 'δoσε σiγουρο και
γλυκό.Και ο 0ε‡κός 'Oδυσσέας πασiχαρος γι' αύτόν, άνοιÇε τά πανιά. Και κα0ισμένος εiς το πηδάλιο
κυβερνούσε έπιδέÇια, καi δέν έπεφτε ό ύπνος εiς τά βλέφαρά του κα0oς έβλεπε τήν Hούλια καi τόν
'Aρκτούρο όπου βασiλευε άργά και τήν 'Aρκτο, όπου τήν όνομάçουμε
κι AμαÇα, όπου κλω0ογυρiçει αύτού και παραφυλάει τόν Cρiωνα, καi όπου μανάχ' αύτή εiναι άμέτοχη εiς
τά λουσiματα του 'Cκεανού. Tονέ συμβούλεµε λοιπόν ή ύπέροχη Oεά Καλυµo νά ταÇιδεύη, έχοντας εiς
τό άριστερό του χέρι αύτήν ( τήν 'Aρκτο).
Aέκα έπτά ήμέρες ταÇύδευε εiς την 0άλασσα καi εiς τiς δεκαοχτo φάνηκαν τά iερά βουνά της χoρας των
4αιάκων, όπου βρισκόταν πάρα πολύ κοντά του' κι έμοιαçαν σαν άσπiδα εiς τήν 0άλασσα τή σκοτεινή.
Mά, γυρiçοντας άπ' τούς Ai0iοπες,ό άρχοντας ό Hοσειδoνας τόν εiδε άπό μακριά άπό τά Bουνά των
Zολύμων διότι φάνηκε όπου άρμένιçε τή 0άλασσα. Κι' αύτός oργήστηκε
Hιό πολύ κατάβα0α, κούνησε τό κεφάλι του κι εiπε εiς τό έαυτόν του
EPOTHMATA:
1O. Hοiο , τi καi πού( γεωγραφικο πλάτος- παράλληλο και μεσηβρινό) τό νησi τής Καλυµούς •
2ο. Aιατi φεύγωντας άπ' τό νησi τής Καλυµούς , κατά τό ταÇiδι του προς το νησi των 4αιακoν
0ά έπρεπε νά έχει εiς τά άριστερά του τήν Aρκτο •
3ο. Aιατi ή 'Aρκτός, τήν όποiα όνομάçουμε και AμαÇα, παραφυλάει τόν Cρiωνα •
4ο. Aιατi, σŠ άλλα άρχαiα κεiμενα άναφέρεται πoς τό μνήμα( όχι ό τάφος) τού Cρiωνος εiναι εiς τήν
Tανάγρα •
5ο. Oi άναφερόμες ήμερομηνiες, τέσσερεις, πέντα, δεκαεπτά και δεκαοκτo, ήμέρες τι δηλoνουν, ή τi
άστρονομικές μονάδας προσδιορiçουν, ένδεχομένως, σέ σχέση μέ τόν 'Aρκούρο καi Cρiωνα •
Zτον Hλούταρχο (CFYFÌH TÌZ NHZOZ AHOH‚OOEN EN AAÌ ΚEÌTAÌ, A‚OMON HME‚CN HENTE
B‚ETTANÌAZ AHEXOYZA HAEONTÌ H‚OZ EZHE‚AN) , καi στον Zτράβων (ΚAÌ TC NHZC EN
CFYFÌH, OOÌ T” O4OAAMOZ EZTÌ OAAAZZHZ, ΚAÌ OTÌ ENTAYOA OÌΚEÌ ATAANTOZ OYFATH‚, ΚAÌ
TO HE‚Ì 4AÌAΚCN OÌΚEOMEN A” AHANEYOE HOAYΚAYZTC ENÌ HONTC EZXATOÌ. OY AE TÌZ
AMMÌ B‚OTCN EHÌMÌZFETAÌ AAAOZ. TAYTA FA‚ HANTA 4ANE‚CZ EN TC ATAANTÌΚC HEAAFEÌ
HAATTOMENA AHAOYTAÌ. -ZTABCNOZ F‚CF‚A4ÌΚA βιβλ1 κεφ2).
Zτην Oδύσσεια, αναφέρεται το ταÇiδι του Eρμού, ο οποiος μεταβαiνει εις την Cγυγiα για να μεταφέρει
την ομφή του Aιός προς την Καλυµo που αφορά την απελευ0έρωση του Cδυσσέως. Eκεi αναφέρεται η
προετοιμασiα του Eρμού για «μακρινό ταÇiδι» και η διαδρομή του : HÌE‚ÌHN AÌ” EHÌBAZ E‹ AÌOE‚OZ
EMHEZE HONTC. ZEYAT” EHEÌT” EHÌ ΚYMA AA‚C O‚NÌOÌ EOÌΚCN, OZTE ΚATA AEÌNOYZ
ΚOAHOYZ AAOZ AT‚YFETOÌO ÌXOYZ AF‚CZZCN HYΚNA HTE‚A AEYETAÌ AAMH. TC ÌΚEAOZ
HOAEEÌZOÌN OXHZATO ΚYMAZÌN E‚MHZ. AAA” OTE AH THN NHZON A4ÌΚETO THAOO”
EOYZAN...(Oδύσσεια E 50).
Eδo η HÌE‚ÌHN ταυτiçεται με την HY‚HNAÌHN (Hυρηναiα Oρη), σύμφωνα με την μελέτη του •. Hετρiδη
(Oδύσσεια • Miα ναυτική εποποι‡α προ‡στορικoν Eλλήνων εις την Aμερικήν), τα οποiα και πέρασε από
πάνω ο Eρμής και «έπεσε» στην 0άλασσα απ” τον αι0έρα και πήγαινε με γρήγορες κινήσεις πάνω στα
κύματα όμοιος με τον γλάρο κλπ. Tο ότι πρόκειται για μακρινό ταÇiδι επιβεβαιoνεται και από τα λόγια
του ιδiου του Eρμού ο οποiος λέει κα0όλου ευχαριστημένος στην Καλυµo: «•EYZ EMEF” HNCFEÌ
AEY‚” EAOEMEN OYΚ EOEAONTA. TÌZ A” AN EΚCN TOZONAE AÌAA‚AMOÌ AAMY‚ON YAC‚
AZHETON• OYAE TÌZ AFXÌ B‚OTCN HOAÌZ...» (Oδύσσεια E 99) δηλαδή «O •εύς μου έδωσε διαταγή
να έρ0ω εδo, παρά την 0έλησή μου. Hοιός όμως 0α ή0ελε να διαβεi τέτοια ατελεiωτη 0άλασσα• Και δεν
υπάρχει κοντά καμιά πολιτεiα βροτoν...»
Yπάρχουν και άλλες αναφορές, .......
Oα προσπα0ήσω να εντοπiσω κατά προσέγγιση που βρiσκεται αυτό το νησi.
Fνωρiçουμε ότι η Καλυµo εiναι 0υγατέρα του Aτλαντα. Tο όνομα της Καλυµούς πι0ανόν να
ετυμολογεiται εκ του «καλύπτω». O Zτέφανος Bυçάντιος αναφέρει: «ως γαρ εκ του καλύµω η Καλυµo».
Κατά τον Hσύχιο, ωγύγιον = αρχαiον και ωγύγιος = αρχαiος και Cγυγiα = αρχαiα, πολύ παλαιά, μεγάλη
πολύ. Oπως λiγο πιο πάνω αναφέρει και ο Hελασγός, ο Hλούταρχος γράφει ότι η Cγυγiα βρiσκεται
πέντε ημέρες δυτικά από την Bρετανiα: «Cγυγiη τις νήσος απόπρο0εν ειν αλi κεiται”, δρόμον ημερoν
πέντε Bρεττανiας απέχουσα πλέοντι προς εσπέραν” έτεραι δε τρεις iσον εκεiνης αφεστάσαι και αλλήλων
πρόκεινται μάλιστα κατά δυσμάς ηλiου 0ερινάς. ων εν μιά τον Κρόνον οι βάρβαροι κα0εiρχαι
μυ0ολογούσιν υπό του Aιός, τον δ” ως υιόν έχοντα φρουρόν των τε νήσον εκεiνων και της 0αλάττης, ήν
Κρόνιον πέλαγος ονομάçουσι, παρακατωκiσ0αι, την δε μεγάλην ήπειρον, υφ” ης η μεγάλη περιέχεται
κύκλω 0άλαττα, των μεν άλλων έλαττον απέχειν, της δ” Cγυγiας περi πεντακισχιλiους σταδiους
κωπήρεσι πλοiοις κομιçομένω” (βραδύπορον γαρ εiναι και πηλoδες υπό πλή0ους ρευμάτων το
πέλαγος” τα δε ρεύματα την μεγάλην εÇιέναι γην και γiνεσ0αι προχoσεις απ” αυτoν και βαρεiαν εiναι και
γεoδη την 0άλατταν, η και πεπηγέναι δόÇαν έσχε).»
Aπό το απόσπασμα αυτό, εντύπωση μας κάνει ότι το πέλαγος σε εκεiνη την περιοχή εiναι βραδύπορον
και πηλoδες που μας παραπέμπει στον Tiμαιο (25, D) όπου ο γέρων ιερέας λέει στον Zόλωνα ότι το
níKαyος íξω αnό τις στqKες τοu HρακKq μετó την καταβύθιση της AτKαντíöος íyινε nuKώöες:
«öιό και νuν ónορον και αöιερεύνητον yíyονε το εκεí níKαyος, nηKού κóρτα βρα¿íος εμnοöών
όντος, ον η νqσος ι(ομíνη nαρíσ¿ετο.» Eντύπωση επiσης μας κάνει το γεγονός, ότι ο Hλούταρχος
στο πιο πάνω απόσπασμα αναφέρεται σε íνα «Kρόνιο níKαyος» και όχι σε «Aτλαντικό Hέλαγος»,
όπως κάνει ο Zτράβων στο απόσπασμα που παρα0έτει ο Hελασγός. Fιατí να unóρ¿ει η öιαçορó
αuτq•
O Zτέφανος Bυçάντιος (E0νικά, Miλητος), από την άλλη αναφέρει ότι η Cγυγiα ονομάçεται και Miλητος:
«λέγεται δε και την Καλυµούς νήσον Miλητον κλη0ήναι πότε». H ονομασiα «Miλητος» μας φέρει στο νου
την Mυ0ολογiα της Ìρλανδiας από το «Bιβλiο των Eισβολoν» και την εισβολή της Ìρλανδiας από τους
υιούς του MHA ή MÌA, αόριστα από την περιοχή της Ìβηρικής. Zτον Κριτiα αναφέρεται το όνομα του
διδύμου αδελφού του Aτλαντα, που εiναι ο Fάδειρος ή Eύ-MHA-ος, ενo τμήμα της Fαδειρικής αποτελεi
το σημερινό Fιβραλτάρ. Tτσι, οι uιοí τοu MHA, της IρKανöικqς μuθοKοyíας öεν αnοκKεíεται να εíναι
οι uιοí τοu Eύ-MHA-οu. Eníσης, στον AnοKKόöωρο κατó τον 11ο óθKο τοu HρακKq, αuτός í¿ει ως
αnοστοKq να çíρει τα MHA-α των Eσnερíöων, αnό τη σuyκεκριμíνη nεριο¿q της Eσnερíας Kíyο
íξω αnό τις HρóκKειες ZτqKες τοu AτKαντικού. Eníσης αnό τη MuθοKοyíα των Bρετανών nοu
αçορó τον BασιKιó Aρθούρο, öιαβó(οuμε ότι ο Aρθούρος μετó θóνατον öεν θónτηκε αKKó
μετíβει στο νησí AβαKον, το νησí των MHA-ων.
Tτσι í¿οuμε ότι AβαKον = Eσnερíα. Eσnερíα = Oyuyíα. Oyuyíα = AτKαντíöα. Zύμφωνα με όλα τα
παραπάνω και με το απόσπασμα του Hλουτάρχου καταλήγουμε ότι οι βόρειες περιοχές της Fαδειρικής
αποτελούσαν την Cγυγiα. AÇιοσημεiωτο εiναι ότι η E. Mερτç τοπο0ετεi την Oyuyíα στις A(όρες, οι
οποiες iσως να αποτελούν κάποιες κορυφές από τα καταβυ0ισ0έντα εδάφη της Aτλαντiδος.
Aιατí, σ´ óKKα óρ¿αíα κεíμενα óναçíρεται nώς τό μνqμα( ό¿ι ό τóçος) τού ˆρíωνος εíναι εíς
τqν Tανóyρα ;
H Bοιωτiα πριν από τον κατακλυσμό του Cγύγου ονομαçόταν Cγυγiα, αλλά Cγυγiα εiναι και το όνομα
της νήσου της Καλυµού. Zυγκεκριμένα ο Zτράβων (Fεωγραφικά, 9,2,18,23) αναφέρει: «λέγεται –δ”
οικiσαι• Κέκροπα, ηνiκα της Bοιωτiας επήρÇε καλουμένης τότε Cγυγiας, αφανισ0ήναι δε ταύτας
επικλυσ0εiσας ύστερον.» H Tανάγρα βρiσκεται στην Bοιωτiα. O Hαυσανiας (Eλλάδος Hεριηγήσεις,
9,20,3,1) αναφέρει: «έστι δε Cρiωνος μνήμα εν Tανάγρα και όρος Κηρύκιον, έν0α Eρμήν τεχ0ήναι
λέγουσι, Hόλος τε ονομαçόμενον χωρiον” ενταύ0α Aτλαντα κα0ήμενον πολυπραγμονεiν τα τε υπό γης
φασι και τα ουράνια, πεποιήσ0αι δε και Oμήρω περi τούτου, Aτλαντος 0υγάτηρ ολοόφρονος, όστε
0αλάσσης πάσης βέν0εα οiδεν, έχει δε τε κiονας αυτός μακράς, αι γαiαν τε και ουρανόν αμφiς έχουσιν.»,
όπου στο χωριό HOAOZ όπου βρiσκεται το μνήμα (μνήμα = μνημεiο) του Cρiωνος και όπου γεννή0ηκε
και ο Eρμής, τοπο0ετεiται και ο Aτλας, ο πατήρ της Καλυµούς, που αναφέρει ο Oμηρος„„„ Tτσι, ο
AτKας nοu στηρí(ει στοuς ώμοuς τοu τον HόKον, βρíσκεται να στηρí(ει και τον Oρíωνα! ‰
μqnως ο AτKας εíναι ο Oρíων; EÇετάçοντας το λεÇικό του Hσυχiου στο λήμμα Cρiων διαβάçουμε:
«σύστημα αστέρων, ον τiνες ονομάçουσιν Bοoτην», ενo στο λήμμα Bοoτης, διαβάçουμε: «ο Cρiων. Oι
δε φύλαÇ.». O Hσύχιος δηλ. μας λέει ότι ο Cρiων εiναι ο Bοoτης, ενo ο Oμηρος και ο Hσiοδος φαiνεται
να έχουν ήδη διαχωρiσει αυτούς τους αστερισμούς. Ti μπορεi να συμβαiνει λοιπόν•
O αστερισμός του Cρiωνος (38 άστρα κατά τον Hτολεμαiο) βρiσκεται ανάμεσα στους αστερισμούς του
Tαύρου, Aιδύμων, Mονοκέρου, Mεγάλου Κυνός, Aαγού, και Hριδανού, από B προς A. O Cρiων που στη
μυ0ολογiα παρουσιάçεται ως υιός του Hοσειδoνος και της Eυρυάλης, εiχε το χάρισμα να περιπατεi
πάνω στα ύδατα. Eτσι φτάνει στη Xiο όπου κα0αρiçει το νησi από τα 0ηρiα για χάρη της Mερόπης της
κόρης του Oινοπiωνος, την οποiα εiχε ερωτευ0εi. O Cρiων καυχιέται ότι μπορεi να σκοτoσει όλα τα
0ηρiα της γης. O Oινοπiων αρνεiται να δoσει τη 0υγατέρα, του γυναiκα του Cρiωνα, και αυτός την
λαμβάνει με τη βiα. Tότε οργισμένος ο Oινοπiων και με τη βοή0εια του Aιονύσου, με0ά τον Cρiωνα, τον
τυφλoνει, και τον αφήνει αβοή0ητο στην ακτή. Aυτός ακολου0oντας τους κτύπους του σφυριού του
Hφαiστου φτάνει στη Aήμνο, çητoντας βοή0εια. O ˜φαιστος τοπο0ετεi στους CMOYZ του Cρiωνα τον
Κηδαλiωνα, με τη βοή0εια του οποiου συναντά τον 4οiβο και Çαναβρiσκει το φως του.
Zτη συνέχεια συνοδεύει την Aρτεμη στο κυνήγι, κατά τη διάρκεια του οποiου ερωτεύονται ο ένας τον
άλλον. O Aπόλλων όμως για να ματαιoσει την ένωση του 0νητού Cρiωνα με τη 0εά, στέλνει τον
Zκορπιό για να τον σκοτoσει. O Cρiων πηδά στη 0άλασσα για να γλιτoσει από τον Zκορπιό αλλά ο
Aπόλλων εÇαπατά την Aρτεμη και αυτή τοÇεύει το κεφάλι του που φαiνεται μαύρο μέσα στο νερό, και
τον σκοτoνει. Zε άλλο μύ0ο η Aρτεμις τον σκοτoνει γιατi αυτός έχει ερωτευ0εi την Oπή των
Yπερβορεiων ή την Ho. Eνo σε άλλο μύ0ο η Fαiα στέλνει τον Zκορπιό και αυτός σκοτoνει τον Cρiωνα.
O Aiας τον καταστέρισε στους ουρανούς μαçi με τους σκύλους του, τους αστερισμούς του Mεγάλου και
του Mικρού Κυνός. Κατά τον Aιόδωρο, ο Cρiων εiναι ένας από του Aλωάδες γiγαντες που στη Zικελiα
έκτισε την πόλη ‚ήγιον. Rigel, ονομάçεται το λαμπρότερο άστρο του Cρiωνος (β), το οποiο τοπο0ετεiται
στο πόδι του, εκεi που τον δάγκωσε ο Zκορπιός. Tο άλλο λαμπρότερο άστρο του, ο Betelgeux (α),
βρiσκεται στο σηκωμένο χέρι του.
O Oδυσσεύς κατεβαiνοντας στον Aδη συναντά μεταÇύ των άλλων και τον Cρiωνα να κυνηγά (Oδύσσεια,
11,572): «τον δε μετ” Cρiωνα πελoριον εισενόησα 0ήρας ομού ειλεύντα κατ” ασφοδελόν λειμoνα, τους
αυτός κατέπεφνεν εν οιοπόλοισιν όρεσσι, χερσiν έχων ρόπαλον παγχάλκεον, αιέν ααγές.» Eνo πολύ
σημαντικές αναφορές έχει ο Nόννος, με τις οποiες 0α επανέλ0ω.
Zτον ουρανό ο Cρiων φαiνεται σαν να προστατεύει τους Aιδύμους από την επi0εση του Tαύρου. Oμως
ο Cρiων φαiνεται να έχει χάσει την κεφαλή του (στο κεφάλι τον τόÇευσε η Aρτεμις). Oυσιαστικά ο Cρiων
εiναι ο ήρωας που προσπα0εi να σoσει τον κόσμο. H 0έση του βρiσκεται ΚAOETA στην εκλειπτική,
οπότε φαiνεται να υµoνεται όρ0ιος μέσα στην περιοχή τομής του γαλαÇiα με την εκλειπτική, όπως ο
Aτλας σηκoνει την ουράνια Fη. Aέγεται ότι ο Cρiων βρiσκεται καβάλα σε όνο (Eπi πόλου όνος).
ΚAÌ BEBAÌA OA EHÌZT‚E…C A‚ÌMYTE‚OZ ZTA HE‚Ì A‚ΚTOY‚OY...ΚAÌ στα της OEÌAZ
Y4ANZHZ...OHCZ ΚAÌ ZTHN OEA TOY ‚OAÌOY THN BOCHÌ H‚A Hροσωπικά 0εωρo λά0ος να
ανακατεύουμε τις μυ0ολογiες μεταÇύ τους ακόμα και αν φαiνονται να δiνουν απαντήσεις σε ορισμένα
ανεÇιχνύαστα ακόμη σημεiα της Eλληνικής μυ0ολογiας, για τα οποiα εiτε δεν έχουμε στην διά0εσή μας
τα κεiμενα, εiτε δεν έχουμε ακόμη εντοπiσει τις κατάλληλες αναφορές, εiτε έχουν καταστραφεi και δεν
σόçωνται στις μέρες μας.
Aκόμη και για την Ìρλανδική μυ0ολογiα στην οποiα προσωπικά κάνω αναφορές για τον λόγο ότι
ονομάçονται κα0αρά οι Eλληνες (Greeks), 0εωρo ότι εiναι λά0ος η τακτική, για το λόγο ότι αναγκάçομαι
να µάχνω διπλά για την ενδεχόμενη ταυτότητα των προσoπων και την τοπο0εσiα της καταγωγής τους.
OAEZ OÌ MYOOAOFÌEZ...EÌNAÌ EAAHNÌΚEZ...AΚOMA ΚAÌ TOY AABΚ‚A4T
TA MYZTH‚ÌA...ZYMHANTÌΚA ΚAÌ MH EÌNAÌ ΚOÌNA
ZHME‚A OA A‚XÌ•A MÌA NE4EACAH ΚAÌ ZXÌ•O4‚ENÌΚH AHANTHZH ZYNEXEÌA TOZO ZTA TOY
A‚ΚTOY‚OY, OZO ΚAÌ ZTÌZ E‚CTHZEÌZ HOY TEOHΚAN ZE MÌA H‚OZHAOEÌA "ANAZY‚ZHZ"
TCN HEHACN OA OÌFONTOYZAN ΚAÌ TA THZ OEÌAZ Y4ANZECZ ZE ZXEZH ME TOYZ
AZTE‚ÌZMOYZ THZ HA‚OENOY, TOY TAY‚OY, TOY ZΚO‚HÌOY ΚAÌ TOY AEONTA ΚAOCZ ΚAÌ
TÌZ HYAEZ-Z4‚AFÌAEZ TOYZ οMCZ..AYTO ANABAAAETAÌ AOFC TEXNÌΚCN H‚OBAHMATCN FÌA
AÌFEZ ME‚EZ H ZΚOHÌMOTHTA ΚAÌ H AEÌTOY‚FÌΚOTHTA THZ HE‚ÌEAÌ‹ECZ TOY AAACNA
FY‚C AHO TON ΚO‚MO THZ MHAÌAZ TCN EZHE‚ÌACN, FAMHAÌOY AC‚OY ZTH H‚A, OEA TOY
FAMOY ΚAÌ H AHOYZÌA THZ XEACNHZ AHO AYTON OHCZ ΚAÌ... ...H A‚HAFH THZ EAENHZ, H
AY‚A TOY AHOAACNA, OÌ FE4Y‚AÌOÌ ΚOAXÌEÌZ...ΚAÌ H MAXH TCN YÌCN TOY ZΚOTOYZ
(=TOY‚AN) ΚYNAÌACN ΚAÌ TCN T‚CCN ZYMMAXCN TOYZ ENANTÌON TCN YÌωN TOY 4CTOZ
(=Ì‚AN-Ì‚ÌZ)...OA AABEÌ XC‚A AÌAAÌΚTYAΚA AÌFO A‚FOTE‚A...ΚAÌ‚OY
EHÌT‚EHONTOZ....χοχοχο „„„
EFC AHAA H‚OÌAEA•C ME TA HA‚AΚATC AHOZHAZMATA
"EN A‚XH HN O AOFOZ ΚAÌ O AOFOZ HN H‚OZ TON OEON ΚAÌ OEOZ HN O AOFOZ" - ÌC.A'1.
OYTOZ HN O AΚ‚OZ ΚAÌ MEZOZ AOFOZ, O CN ΚAÌ O HN ΚAÌ O E‚XOMENOZ, H X‚YZH TOMH, H
OEÌΚH ANAAOFÌA, TA 13/8, O AHOAACNÌOZ A‚ÌOMHTHZ H‚OZ THN HA‚ANOMAZTÌΚHN
A‚TEMÌAA, O 1,618, O YÌOZ O EÌZ O MONAAOFENHZ, O 4CZ EΚ 4CTOZ ΚAÌ TO 4CZ EΚ 4CTOZ,
O ΚATA THN TA‹ÌN MEAXÌZEAEΚ ZOAYMHÌOZ, OY OOEN H BAZÌAEÌA ΚAÌ H AYNAMÌZ ΚAÌ H
AO‹A" - H. ΚY‚AFFEAOZ ΚEÌMENA EHOHTEÌAZ "HA‚AΚEÌTAÌ AE TO ΚAYΚAZÌON O‚OZ.
EΚAAEÌTO AE TO H‚OTE‚ON BO‚EOY ΚOÌTH AÌ' AÌTÌAN TOÌAYTHN. BO‚EAZ AÌ' E‚CTÌΚHN
EHÌOYMÌAN XÌONHN A‚HAZAZ THN A‚ΚTOY‚OY OYFATE‚A ΚTHNEFΚEN EÌZ TÌNA AO4ON
NÌ4ANTHN ΚAAOYMENON ΚAÌ EFENNHZEN EΚ THZ H‚OEÌ‚HMENHZ YÌON Y‚HAΚA TON
AÌAAE‹AMENON HNÌOXOY THN BAZÌAEÌAN. METCNOMAZOH AE TO O‚OZ ΚOÌTH BO‚EOY.
H‚OZHFO‚EYOH AE ΚAYΚAZOZ AÌA HE‚ÌZTAZÌN TOÌAYTHN. META THN FÌFANTOMAXÌAN
Κ‚ONOZ EΚΚAÌNCN TAZ AÌOZ AHEÌAAZ E4YFEN EÌZ THN AΚ‚C‚EÌAN BO‚EOY ΚOÌTHZ ΚAÌ EZÌ
Κ‚OΚOAEÌAON METAMO‚4COEÌZ ENA TCN EFXC‚ÌCN HOÌMENA ΚAYΚAZON ANATAMCN ΚAÌ
ΚATANOHZAZ AYTOY THN AÌAOEZÌN TCN ZHAAFXNCN, EÌHEN OY MAΚ‚AN EÌNAÌ TOYZ
HOAEMÌOYZ. O AE •EYZ EHÌ4ANEÌZ TON MEN HATE‚A AHZAZ HAEΚTC E‚ÌC
ΚATETA‚TA‚CZEN. TO AE O‚OZ EÌZ TÌMHN TOY HOÌMENOZ ΚAYΚAZON METONOMAZAZ,
H‚OZEAHZEN AYTC TON H‚OMHOEA ΚAÌ HNAFΚAZEN AYTON YHO ZHAAFXNO4AFOY AETOY
BAZANÌ•EZOAÌ, OTÌ HA‚HNOMHZEN EÌZ TA ZHAAFXNA, CZ ÌZTO‚EÌ ΚAEANOHZ EN
OEOMAXÌAZ FEF‚A4CZ. FENNATAÌ A' EN AYTC BOTANH H‚OMHOEÌOZ ΚAAOYMENH, HN
MHAÌEA ZYAAEFOYZA ΚAÌ AEÌOT‚ÌBOYZA H‚OZ ANTÌHAOEÌAZ TOY HAT‚OZ EX‚HZATO,
ΚAOCZ ÌZTO‚EÌ O AYTOZ"-AOYΚÌANOY-H‚OMHOEYZ
" ...OÌ AE ZEAAXCN EΚ TOY ETE‚OY AΚ‚OY TOY MH O‹EOZ, ΚAÌ EÌHCN AÌTÌON A' OTÌ TO MEN
TCN O‚NÌOCN XC‚Ì•ETAÌ THZ YZTE‚AZ......EZTC FA‚ AOFOY XA‚ÌN H YZTE‚A O OY‚ANOZ,
NEOTTOZ AE H FH, ΚAÌ O OM4AAOZ AYTOY O ΚAYΚAZOZ TO O‚OZ..." HAOYTA‚XOY-HE‚Ì
HOTAMCN
"...MAAAON FA‚ EY‚CHH HE‚Ì TAZ OE‚ÌNAZ EZTÌN ANATOAAZ, H AE AZÌA MAAAON H‚OZ TA
XEÌME‚ÌNAZ, EÌ FE THZ MEN EY‚CHHZ EZTÌN ΚAYΚAZOZ, THZ AE AZÌAZ O HA‚NAZOZ..." -
HAOYTA‚XOY - HE‚Ì HOTAMCN
ΚAÌ AÌFH YHOMONH ZTH EÌZAFCFH TOY AZTE‚ÌZMOY THZ HA‚OENOY...ZTON ZTAXY...ZTON
OM4AAÌO AC‚O...ZTHN XEACNH-AY‚A...ZTON ΚYΚNO...ΚAÌ ZTON AETO HOY HTAN BOZΚOZ
BOAÌCN ΚAHOTE...
TA ΚATCOÌ EXOYN T‚ÌHAH ΚAÌ ÌZCZ T‚ÌAÌHAH (OHCZ O ONHTOZ T‚ÌAÌHAOZ ΚAZTC‚ O ΚAÌ
TON HÌAON 4E‚CN EÌZ THN ΚE4AAH TOY, EÌZ EΚ TCN AÌAYMCN 3X2=6 ΚAÌ AAEA4OZ THZ
C‚AÌAZ EAENHZ ΚAÌ TOY AOANATOY HOAYAEYΚH) ZHMAZÌA ΚAOOTÌ AHOTEAOYN TOZO THN
ZYNEXEÌA THZ ANA•HTHZHZ TOY A‚ΚTOY‚OY, OZO ΚAÌ ZYNOHTÌΚEZ AHANTHZEÌZ ZTA
E‚CTHMATA HOY EXOYN TEOẼAAAA HANC AHO OAA TON MÌTO THZ A‚ÌAANHZ ZTHN
EY‚EZH THZ C‚AÌAZ EAENHZ TO AœAO Y4ANTO TOY ΚOZMOY ΚAOO‚Ì•ETAÌ AHO TÌZ T‚EÌZ
MOÌ‚EZ (ΚACOC • AAXEZÌZ • AT‚OHOZ / MOÌ‚A-MO‚OZ-ME‚OZ = TO ΚOMMATÌ THZ HÌTTAZ
HOY MAZ AAFXANEÌ ΚAOCZ H ΚA‚MÌΚH OAOTHTA AÌAMEAÌ•ETAÌ ZTA EHÌ ME‚OYZ) ΚAÌ THN
ANAFΚH ZTÌZ OHOÌEZ AΚOMA ΚAÌ O ÌAÌOZ O •EYZƒYHOΚEÌTAÌ, OHCZ AAACZTE ΚAÌ ZTHN
T‚OME‚H ZTYFA
OÌ T‚EÌZ MOÌ‚EZ EÌNAÌ T‚OHO TÌNA H ÌNAÌΚH TRÌ•URTÌ-T‚ÌH‚OZCHH MHTE‚A OÌ OHOÌEZ
O‚Ì•OYN TA OAAAZZÌA E‚FA Tης MEAAONYM4OY. H MEAAONYM4H (= TAAÌZ, AÌOTÌ
AZXOAEÌTAÌ ME THN ‹ANTÌΚH=TAAAZÌA HOY FÌNETAÌ ZTO TAAAZÌON=E‚ÌOY‚FEÌON) EÌNAÌ
ZYNHOCZ ΚAÌ YHO…H4ÌA MHTE‚A...AHAAAH MÌA 4E‚OYZA (BEAR ZTA AFFAÌΚA=A‚ΚTOZ) O
NYM4ÌOZ AEFETAÌ ANAAOFA TAAAZÌOZ (βλ. OAAAZZA αλλά και AAAÌAA )
TA THZ OAAAZZAZ E‚FA ΚAÌ H MNHMH ΚAOCZ ΚAÌ H ZXEZH TOYZ ME TO NHMA AAAA ΚAÌ
THN TAAA-NTCZH MAZ OAHFOYN ZTHN ZΚOHÌMOTHTA ΚAÌ AEÌTOY‚FÌΚOTHTA THZ
HE‚ÌEAE‹HZ TOY AAACNA (=NYM4ÌOZ) FY‚C AHO TON ΚO‚MO THZ MHAÌAZ TCN EZHE‚ÌACN,
FAMHAÌOY AC‚OY ZTHN OEA THZ OÌΚOFENEÌAZ ΚAÌ TOY FAMOY H‚A
AZ MHOYME OMCZ ZTHN AÌAAÌΚAZÌA THZ Y4ANZHZƒEAHÌ•ONTAZ NA ΚATANOHZOYME TOY
AÌNA‚ÌOY TA HAOH (ƒαχ, βαχ και αμάν, αμάν)...ΚAÌ THN ANAFΚAÌOTHTA THZ OYZÌAZ TOY
MONOFENOYZ YÌOY ή A‚NÌOY EZ4AFMENOY H‚OΚEÌMENOY NA A‚OOYN OÌ AM-A‚-TÌEZ TOY
ΚOZMOY TOYTOY...
O HOΚOZ EÌNAÌ TO YAÌΚO ZE MÌA AÌABAOMÌZMENH AEÌTOY‚FÌA HOY HE‚ÌAAMBANEÌ TÌZ
AΚOAOYOEZ AÌAAÌΚAZÌEZ:
1.)ΚOY‚A/ΚOY‚OZ (ΚOY‚EMA. AHO TO ΚEÌ‚C)•
2.)‹AZÌMO (AHO TO ‹ANC)
3.)TOHOOETHZH ZTH AÌXAAA (4OY‚ΚA) TOY AA‚AXTÌOY
4.)ΚACZÌMO (AHO TO ΚACOC βλ. ΚACOC MOÌ‚A) ή FNEZÌMO (T‚ABHFMA ΚAÌ ZT‚Ì…ÌMO)
5.)TYAÌFMA ZTH ‚OΚA
6.)ΚOYBA‚ÌAZMA ή TYAÌFMA ZTO ΚOYBA‚Ì
7.)ΚATAZΚEYH THZ FA•AZ ή AAAOY HANÌOY ή ZΚOÌNÌOY
EHÌZHZ YHA‚XEÌ TO 4AZΚÌCMA • AEZÌMO ZTHN A‚XH CZTE TO TEAOZ NA HAH‚OYTAÌ ZTO
«NYN AHOAYOÌZ» (βλ. AHOAACNAZ αλλά και ΚATAZT‚O4EAZ-AHOAAYCN. TO ZHMEÌO
FENNHZECZ-4OO‚AZ, AAAA ΚAÌ ANAZTAZHZ-OANATOY...TO ZHMEÌON EÌZ HTCZÌN AAAA ΚAÌ
ANAZTAZÌN HOAACN) ƒΚATÌ ZAN TON OM4AAÌO AC‚O TOY MC‚OYƒOTAN AHOΚOHTETAÌ
ΚATA THN FENNHZÌN. TOTE TO MAFÌΚO-(AMNH)ZÌAΚO YF‚O HOY FEMÌ•E ECZ TOTE TOYZ
HNEYMONEZ TOY B‚E4OYZ ANTÌΚAOÌZTATAÌ AHO TO (AE‚)ÌO-O‹YFONO. ETZÌ TO B‚E4OZ-
…A‚Ì FÌNETAÌ ANO‚CHOZƒ
O ZÌTOZ (=AMAAAA) ZYAAEFETAÌ ZE ZTAXEÌZ (ÌOYAOYZ βλ. Ì-OYAÌA AHMHT‚A). TO ZΚOÌNÌ
AEZÌMATOZ TCN ZTAXYCN (OAOÌ MAZ EXOYME YH” O…ÌN MAZ TA ZTAXYA AEMENA ZE
AEMATÌA ME ENA EÌAÌΚO ZTAXY NA AENEÌ TO OAO ZYZTHMA) ΚAAEÌTAÌ AMAAAA (AMAAAA ή
MAAAOZ=MAAÌ H‚OBATOY ΚAÌ BOZT‚YXOZ ΚOMHZ • MAAAÌA THZ ΚOMHZ)ƒOHOTE
H‚OΚYHTEÌ:
ZÌTOZ=AMAAAA=ZTAXEÌZ=ÌOYAOÌ=BOZT‚YXOZ ΚOMHZ=MAAAÌA ΚOMH=MAAÌ H‚OBATOY
ZTHN METAT‚OHH THZ MA ZE MY (βλ. ΚAÌ H‚CTH HHEÌ‚O MOY)ƒΚ‚YHTOF‚A4EÌTAÌ H
ENE‚FOHOÌHZH THZ AMYAAZ (=MHT‚AZ) AHO TO AMYAO ή BÌTAMÌNH E, ΚATA THN
AÌAAÌΚAZÌA THZ AÌEÌZAYZECZ TOY OO‚ÌOY (=Zπερματοφόρου) AHOAACNA ZTOYZ AEA4OYZ
(AEA4YZ ή AEA4YA=MHT‚A) . EÌNAÌ ZA4EZ OTÌ YZ EÌNAÌ H MHT‚A H AEA4YZ. OMCZ YZ EÌNAÌ
ΚAÌ O XOÌ‚OZ ή H FOY‚OYNÌTZA AMA OEAETE. ΚAÌ ZA4CZ OÌ OY‚ANÌEZ FOY‚OYNÌTZEZ AEN
EÌNAÌ AAAEZ AHO TÌZ YAAEZ. OY‚ANÌEZ MHT‚EZ (Y) • HÌAAΚEZ • AÌZΚOHOTH‚A • HYAEZ
OMCZ YHA‚XOYN HOAAEZƒHANTA OMCZ ΚATC AHO THN Z4‚AFÌAA ΚAÌ TON EAEFXO TOY
MEFAAOY ΚYNA BAZH TCN HA‚AHANC OA MHO‚OYZAME NA EXOYME THN E‹HZ H‚OTAZH:
OÌ EZTEMMENOÌ (=OÌ 4E‚ONTEZ THN ΚO‚CNA=AÌAAHMA BO‚EÌOY ZTE4ANOY) ΚAÌ AEMENOÌ
MEZC THZ AMAAAAZ/MAAAÌ H‚OBATOY/MAAÌ MHACN-AÌFCN/YAÌΚO AÌATTONTCN AZTE‚CN
(=AAACN), ZTAXEÌZ/ÌOYAOÌ/MYAAAEZ ÌE‚EÌEZ MYAÌTTOY (=THZ ÌE‚HZ HO‚NEÌAZ) EÌNAÌ H
ENE‚FOHOÌHMENH MHT‚A/AMYAA/AEA4YZ AHO THN AÌEÌZAYZH ENTOZ THZ, TOY
AHOAACNA/BÌTAMÌNHZ E/AMYAOY
AYTO EEHFEI KAI TO EN AEAOOIZ E q EI (TO IOTA OZ OAAAIKO ZYMBOAO-AEKAZ OA
EEHFHOEI APFOTEPA) KAI BEBAIA O ZTAXYZ EINAI ANAHOZHAZTO KOMMATI TOY
AZTEPIZMOY THZ HAPOENOY.KAI H ZYAAH+IZ Eνός MONOFENOYZ OEOY (βK. KAI TON
AIAAOXO-YIO HOY EINAI HANTA NOOOZ) EINAI HANTA AMOMH KAI AZHIAH (AIONYZOZ-
ZEMEAH-OOTIA, HEPZEYZ-AANAH-XPYZH BPOXH, IHZOYZ-MAPIA-KPINOZ κ.K.n.) ZTO
EPOTHMA HOIOY OEOY AHANTANE OI OYPANIEZ ZOPAFIAEZ TOY (κ)OO(u)AOY MAZ. O
BOPEIOZ ZTEOANOZ q KOPONIZ H OHOIA OEPEI TO ZHEPMA TOY AHOAAONA FIA THN
FENNHZH TOY AZKAHHIOY, AAAA KAI H ANAPOMEAA HOY OEPEI TO ZHEPMA TOY HEPZEA.
H TPIXOPAH AYPA HOY FINETAI EHTAXOPAH, O OYPANIOZ TAYPOZ ME TIZ TPOOOYZ TOY
AIOZ KAI TOY AIONYZOY Y-AAEZ KAI TEAOZ O IAIOZ O AZTEPIZMOZ THZ HAPOENOY,
FNOZTHZ KAI OZ IZIAOZ KPYBEI KAI THN AHMHTPA KAI THN HPA AAAA KAI THN AOHNA.
BEBAIA TO TPIHAO ZYZTHMA TOY ZEIPIOY EINAI AYTO HOY ZOPAFIΖEI OAEZ TIZ
HPOANAOEPOMENEZ MHTPEZ ME THN «AHOOHKH» TON +YXON ZEIPIO B' NA AOHNEI
ANEEITHAA TO «ZHMAAI» TOY ZTON .APKTOYPO !!! KAI BEBAIA H IZIZ EINAI KAI YZIZ AAAA
KAI HZIZ.OHOZ KAI OIZIZ.KAI YHAPXEI KAI ZTO ZYZTHMA TOY KYNOZ KAI ZTHN HAPOENO
KAI..KAI.OHOZ HANTOY KAI HOYOENA YHAPXOYN O OZIPIZ KAI O OPOZ
...KAI EAO BEBAIA MAZ EPXETAI ZTO MY-AAO O OAYZZEYZ NA AHANTA ZTON KYKAOHA
HOAYOHMO "EIMAI O KANENAZ" q ZE EAEYOEPH AHOAOZH OHOZ OA EAEFE KAI O
AFAHHTOZ HEPZEAZ "EIMAI AYTOZ HOY EIMAI"
(βλ. STAR WARS - OBÌ WAN KENOBÌ = O (BE) ONE CAN O BE = OMHÌ FOYAN ΚENOMHÌ =
999 „„„.... „„„)
AHO AHAEZ ZYNA…EÌZ H‚OΚYHTOYN ΚAÌ TA ΚATCOÌ:
EN AEA4OÌZ E = OÌΚOZ TEΚNOHOÌAZ = (V OÌΚOZ = E” OÌΚOZ = AECN ) (βλ. MAAÌON ΚAÌ AECNTA
E‚YO‚OƒAAAA ΚAÌ A-HOA-A(E)-CN AAAA ΚAÌ TON ZYMBOAÌZMO TOY ÌE‚OY HENTE-
HENTAAOZ-HENTAF‚AMMOY-HENTAA4AZ)
- MAAON = MHAON = H‚OBATON = Κ‚ÌOZ = •CAÌO E‹A‚ZECZ TOY HAÌOY ή AHOAACNOZ. O
HAÌOZ MHAÌNEÌ ZTHN H‚CTOE4HBEÌA TOY...
MHACTH ή CA = H‚OBÌA (βλ. H‚O4HTH HAÌA = ΚY‚ÌOZ TOY E” OÌΚOY TOY AEONTA...AAAA ΚAÌ
ΚA‚NEÌO MCYZH METENZA‚ΚCZH TOY OHOÌOY EÌNAÌ O HAÌAZ) ZE ANTÌΚATAZTAZH TOY
MAAÌOY (TO OHOÌO ÌZCZ NA EXEÌ HY‚ÌTÌO, HOY ÌZCZ NA EÌNAÌ YAÌΚO AHOOHΚEYZHZ
MNHMHZƒ) AHO TO AÌNA‚Ì (AÌNA‚ÌON, AÌNON, A‚ZÌZ, MAAÌNON), EXOYME TA HAOH TOY
AÌNOY (=TOY AÌNA‚ÌOY TA HAOH)
AÌNOZ = 360 = EAENOZ = ΚMT = AAAMHHZ = A‚NHAZ = FAMHTH = AEMATÌ = A‚EHANON =
EΚEÌNOZ = = ENAAÌΚOZ = OEÌOFENHZ = ΚO‚MÌON = MÌO‚AZ = OMÌΚ‚ON = OHÌZ = HAOOZ =
ZΚOÌNÌ = H‚OBOAHƒκ.α.
TO 360 AEÌXNEÌ THN HE‚ÌZT‚O4H TOY HAÌOY MEZA ZTON •CAÌAΚO ΚAÌ ENAN H‚OA‚OMO
TOY ÌHZOY, HAÌAΚO OEO (OHCZ O AÌNOZ ΚAÌ O MÌO‚AZ) O OHOÌOZ FENNATAÌ ZTO XEÌME‚ÌNO
HAÌOZTAZÌO (ZTA MÌΚ‚AZÌATÌΚA •ÌLAT=X‚ÌZTOYFENNAƒόπως ΚAÌ MÌAHTOZ ΚAÌ MYAAAEZ
HO‚NEZƒAAAA ΚAÌ MYEAOZ ΚAÌ MYAAO...OHCZ ΚAÌ MAAAÌA)
O AYT‚CTHZ EÌNAÌ O AYAÌOZ (= EAEYOE‚CTHZ-AYEÌN = AHOAYEÌN, AHOAEZMEYEÌN) (βλ.
AHOAA(E)CN ΚAÌ AHOA-AYCN CZ AYT‚CTH-ΚATAZT‚O4EA=ZÌBA). EÌNAÌ AYTOZ HOY AYNEÌ
TOY AÌNA‚ÌOY TA HAOH (βλ. ΚAÌ AOHNA HOY ZC•EÌ THN ΚA‚AÌA TOY AÌONYZOY •AF‚EA=TO
15ο ΚOMMATÌ) (βλ. ÌZCZ και AHEAEYOE‚CZH H‚OMHOEA AHO H‚AΚAH)ƒΚAÌ AN OYMAMAÌ
ΚAAA ZTO TEAOZ THZ AHOΚAAY…HZ ΚE‚AÌ•EÌ O E‚YO‚OZ AECN AHO THN ÌOYAAÌAƒ
ANOÌFONTAZ TA AE‹ÌΚA (EAAHNÌΚA ΚAÌ ‹ENCN FACZZCN) OA B‚OYME
AHNOZ = TAÌNÌA ΚE4AAHZ = EFΚE4AAOZ (=ΚA‚OZ) LÌNU• = ΚACZTH
LÌNEA = F‚AMMH
O Κ‚ÌOZ-H‚OBATO-A‚NÌ-MHAON-AAAAOZ-AÌATTCN AZTE‚AZ (=MHT‚ÌΚO YAÌΚO TOY HOΚOY),
•CAÌON TOY MA‚TÌOY (βλ. ΚAÌ •ARS-A‚HZ ΚAÌ A‚-ÌOZ ή A‚-(EÌ)-OZƒAAAA ΚAÌ Κ‚HTH-AE‚ÌA,
OHCZ ΚAÌ ZXEZH ΚYACNÌAZ A‚H ME ΚYACNÌA Κ‚HTHZ ΚAÌ Κ-Y-(ACNÌA) {Ì-(A‚)-
(AANOY)}=FAAA‹ÌA ) ΚOÌNCZ TOY Κ‚ÌOY {21 M-(A‚-TÌOY)} OAHFEÌ ZE ZYZXETÌZH ME THN
ΚACZTH «M-(A‚-TH)» (E‚YO‚OAEYΚH) ΚAÌ TO AENA‚O «MA‚TH» (FAAANOAEYΚO). O M-A‚-
THZ AEÌXNEÌ TON ΚYBE‚NHTH HAANHTH TOY •CAÌOY TOY Κ‚ÌOY HOY EÌNAÌ O A‚-HZ (O
Κ‚ÌOZ AEFETAÌ ARÌES) (βλ. HYAEZ-«Κ‚HNEZ» TOY A‚ECZ ZTHN OHBA HOY TOYZ 4YAAEÌ
HANTA ENAZ A‚AΚOZ ΚAÌ 4OBO † AEÌMO ZE ZXEZH ME ΚAZTC‚A † HOAYAEYΚH ΚAÌ C‚AÌA
EAENH ). H HME‚A H •A‚-AZΚEYH, ANTÌZTOÌXEÌ ZTON TET-A‚-TO TÌTANA Κ‚ÌO ή Κ‚(EÌ)O (5H
ME‚A AHMÌOY‚FÌAZ …A‚ÌCN-E‚HETCN-HTHNCN ΚATA THN HA) (βλ. ZXEZH ÌHZOY-A‚NÌOY ME
ÌXOY, O4Ì ΚAÌ AETO). ZA4CZ BEBAÌA O ÌHZOYZ ZTAY‚CNETAÌ HA‚AZΚEYH FÌA NA
«HEOANEÌ»ƒΚAÌ ETZÌ NA TA‹ÌAE…EÌ (OHCZ ΚAÌ OÌ O‚4EYZ-H‚AΚAHZ-AÌONYZOZ-HEÌ‚ÌOOYZ-
OHZEYZ) ZTON ΚATC ΚOZMO FÌA 3 ME‚EZ ΚAÌ NA ANAZTHOEÌ BEBAÌA THN T‚ÌTH ME‚A AHO
TON OANATO TOY, AHAAAH OXÌ TO ZABBATO THZ AHMÌOY‚FÌAZ TCN ΚAO” EÌΚONA FHÌNCN-
XCMATÌNCN, OYTE THN ΚY‚ÌAΚH THZ ‹EΚOY‚AZHZ TCN OECNƒAAAA THN «OFAOH»ƒTHN
ME‚A HOÌHZECZ TCN OY‚ANÌCN EAAHNCN „„„
AÌOTÌ
O MONOFENHZ YIOZ THZ OYZIAZ EINAI O IAIOZ O OYPANIOZ EAAHN !!! ..OTI ONOMA KAI
AN EXEI. KYPIAPXO METAAAO ZTON APH EINAI O ZIAHPOZ.KAI BEBAIA TO ZIAHPOYN 5ο
FENOZ TOY HZÌOAOY EXEÌ ZXEZHƒAÌOTÌ CZ FNCZTON OÌ H‚OΚATOXOÌ TOYZ TOY
XAAΚÌNOY AEN ET‚CFAN TON ZÌTOƒΚAÌ CZ EΚ TOYTOY OYTE ΚAÌ TON A‚TO TON «EHÌ-
OYZÌCN»ƒ O ΚA‚NEÌOZ AHOAACN EÌNAÌ AOFÌΚO NA EXEÌ ΚE‚ATA (={Κ-A‚}-NEÌOZ) ƒAÌOTÌ TO
ΚE‚AZ TO H‚OOEMA A‚, H ΚA‚A (=ΚE4AAH), TO A‚NÌ O A‚TOZ ΚAÌ O Κ‚ÌNOZ, H TEAÌΚH
Κ‚ÌZH ƒAAAA ΚAÌ TO ΚE‚Ì ZYNAEONTAÌ. AAAA ZTHN HO‚EÌA OA TA ‹EAÌAAYNOYME OAA CZ
AAAOÌ H‚A-ΚAHAEÌZ...ή OA TA MHAE‹OYME HE‚ÌZZOTE‚O OHCZ OÌ O4EÌZ TOY ΚY‚HΚEÌOY
TOY …YXOHOMHOY E‚MH - ΚY‚ÌA‚XOY OEOY TOY AAH/TA‚TA‚OY - HOY O AHOAACNAZ
ANTEAAA‹E ME THN AY‚A
TO HHN (=HAZZEÌN) ZHMAÌNEÌ HAZHAAÌ•C •AÌAΚOZMC • ΚENTC
FÌA NA FÌNEÌ AYTH H ENE‚FEÌA X‚EÌA•ETAÌ H HHNH (=MÌTOZ, ZΚOÌNÌ, Y4AAÌ, βλ. MÌTOZ
A‚ÌAANHZ=ZHE‚MA) HOY H‚OE‚XETAÌ AHO THN HHNH (ή HHNOZ =AA‚AXTÌ = AT‚AΚTOZ =
HAAΚATH = ‚OAA βλ. ‚OAO-‚CAÌA-‚OAA-‚OTA-TA‚O-TA‚C) H ενέργεια HHNÌ•OMAÌ (=TYAÌFC
NHMA) OA ACZEÌ TO HHNOZ {βλ. ΚAÌ HEOZ-PÌNUS ZE ZXEZH ME TO ÌCTA (Ì)} ή TÌZ HHNAÌ
AHAAAH Y4AZMA (=HANA, HAÑβλ. ΚAÌ T‚AFOHOAA‚O HANA HOY ZYNAÌA•EÌ OAA TA
ZTOÌXEÌA ZTO ZCMA TOYƒAAAA ΚAÌ TO AÌHOAÌO TOY HANOZ ZTO B‚ÌAHZZÌON O‚OZ...)
O HOΚOZ EÌNAÌ TO MH EHE‹E‚FAZMENO MAAÌ ΚOY‚EMENOY H‚OBATOY (=AGNUS) ΚAÌ H
A‚AXNH EÌNAÌ H ANTAFCNÌZT‚ÌA THZ AOHNAZ ZTHN OEÌA Y4ANZH (=HAYΚ ZTA ‚CZÌΚA ΚAÌ
PAUK ZTA ZE‚BOΚ‚OATÌΚA)
Tο NHMA MOÌ‚CN εiναι TO MET‚O MHΚOYZ •CHZ (=A‚FY‚O NHMAƒOHOTE ΚOÌTATE ΚAÌ
ZTON AABΚ‚A4T HOÌOZ EÌNAÌ A‚FY‚OZƒΚAÌ HOÌO TO A‚FY‚O FENOZ)
138 = HHN = ΚOMH = AÌMHN = ÌONH = EHAFFEAÌA
146 = HHNH = HANAFÌA = HEAAA = (=ZHA‚FANCMA TOY OEÌOY B‚E4OYZ AHO THN
HHNAFÌA/HANAFÌA) = A‚AMA = ‚EMA = HENÌA = BAMMENH
408 = HHNOZ = AFNOOEOZ = AAÌΚHMENOZ = AMOÌBAAÌOZ = AÌABOAAΚOZ = EB‚AÌΚOZ =
AÌAAEΚTÌΚH = EAAOFOZ = AHMNÌOZ = HAÌAOFONON = ZEBAZ = BAMMENOZ
O HHNOZ/HANAZ EÌNAÌ TO OEÌON Y4AZMA THZ HANAFÌAZ (H OHOÌA AFEÌ=FENNAEÌ ΚAÌ
OAHFEÌ TO HAN/HHN • AFAOÌZ=ΚOYBA‚Ì) ME TO OHOÌO ZHA‚FANCNEÌ TO OEÌON B‚E4OZ,
H‚OE‚XOMENO AHO THN ‚OAA/AA‚AXTÌ/HHNH ZTHN OHOÌA TYAÌFETAÌ H HHNH/MÌTOZ THZ
OEÌAZ AÌAΚOZMHT‚ÌAZ, H‚OE‚XOMENO AHO TO MAAAÌ
H‚OBATCN/MHACN/AÌFCN/AAAACN/AÌATTONTCN AZTE‚CN. AYTA TA
ΚOYBA‚ÌA/ZTAXEÌZ/ÌOYAOÌ TYAÌFMENOÌ MEZC OM4AAÌCN AC‚CN/A‚FY‚CN NHMATCN
AHOTEAOYN THZ HA‚AFCFEZ MHT‚EZ/AEA4YEZ HOY HE‚ÌMENOYN THN ENE‚FOHOÌHZH
AHO TO AMYAO/BÌTAMÌNH E TOY OEOY AHOAACNA/ZEÌ‚ÌOY A” „„„
H HANAFÌA OMCZ Y4AÌNEÌ TO ΚOΚΚÌNON „„„
H HE‚AÌTE‚C AÌTÌOAOFHZH THZ HHNEAOHHZ CZ ZY•YFOY TOY OAYZZEA (EΚ TOY
FENEAAOFÌΚOY AENA‚OY TOY E‚MH) OA H‚OΚY…EÌ MEZA AHO THN ETYMOAOFHZH THZ
AÌAA‚OMHZ (=EAAN) TOY HHNÌOY H‚OZ TA ANOÌFMATA (=OHAZ βλ. XC‚OX‚ONÌΚEZ HYAEZ)
TCN XC‚OX‚ONÌΚCN EHÌAOFCN (βλ. OEÌON ΚENTHMA) ΚAÌ BEBAÌA OHCZ ΚAOE HYAHƒEXEÌ
4‚OY‚OYZ ΚAÌ HYAC‚OYZ..ETZÌ ΚAÌ O OAYZZEYZ H‚EHEÌ NA E‹ONTCZEÌ TOYZ
MNHZTH‚EZƒME TO TO‹O TOY...ΚAÌ ΚY‚ÌA TON ANTÌ-NOO (ή TON ANTÌFAÌAA‚O AMA
OEAETE)
AZ AOYME AÌFO HÌO ANAAYTÌΚA OMCZ TÌZ H‚OANA4E‚OEÌZEZ AÌAAÌΚAZÌEZ
HA‚AFCFHZ...TOHÌOY ή MHAAAAZ (ΚAHOÌOÌ ÌZCZ OYMHOOYN THN MHAAAA HOY XA‚Ì•EÌ H
NAYZÌΚA ZTON OAYZZEA ZTON NHZÌ TCN 4AÌAΚCN.... „„„)
ΚACZÌMO • FNEZÌMO
FÌNETAÌ ME TON XEÌ‚ÌZMO TOY NHMATOZ HOY ΚAAEÌTAÌ MÌTOZ (=NHMA=XO‚AH AY‚AZ =
ZHE‚MA/ZHO‚A) AAAA ΚAÌ HOAYΚYMANTH (=EXEÌ HOAAEZ TAAANTCZEÌZ)
OMCZ H EHÌAÌAYMÌZ EÌNAÌ H "‚A4H" TCN AÌAYMCN = O‚XECN (βλ. H‚OBAHMA ΚAZTC‚A ΚAÌ
HOAYAEYΚH ME C‚AÌA EAENH. O HOAYAEYΚHZ ΚAÌ H EAENH EÌNAÌ AOANATOÌ ENC O
ΚAZTC‚ ONHTOZ...) (βλ. ΚAÌ T‚ÌHAO ZYZTHMA ZYNOACN 2X3=6 AZTE‚CN TOY ΚAZTO‚A) (βλ.
ΚAÌ ΚAZTO‚ÌA-4AC‚ÌNA-A‚FOZ O‚EZTÌΚO ZTON EAAHNÌΚO XA‚TH)
O‚XOYMAÌ = XO‚EYC (βλ. και XO‚O 4ÌAÌOY AHO TON HXO THZ 4AOFE(‚A)Z ή THZ Z(Y‚)ÌFFOZ
ή AYAOY (=TO MH YAÌΚO) TOY HANA...HOY OMCZ H AOHNA ΚATAZΚEYAZE AAAA AEN
MHO‚EZE HOTE NA HAÌ‹EÌ)
620 = MÌTOZ = AHXÌA = AΚ‚OAETON = AAAHAOZHO‚A = A‚FHTHZ = A‚FY‚EÌA = AYFEÌAZ =
EMETOZ = OYZÌA = ΚYNÌΚON = OΚTAEA‚ON = HENTEAÌΚON = OYAON = ONÌZΚOZ = HÌAOHOÌOZ
=ZÌAH‚OMAFFANÌON = TEAEÌOZ
Κ‚ATHZTE TON HÌAOHOÌO (=HOYAOHOYAOZ ZTA NEOEAAHNÌΚA)...FÌATÌ OA MAZ
AHAZXOAHZEÌ OTAN MHOYME ZTA TOY ΚE‚AMEÌΚOY (=TEAOZ ÌE‚AZ OAOYZ)
O MÌTOZ THZ MEN A‚ÌAANHZ (=A‚ÌAFNH ZTA Κ‚HTÌΚAƒHOY TOYAAXÌZTON AΚOYZTÌΚA EÌNAÌ
HOAY ΚONTA ZTHN A‚AXNH) MAZ OAHFEÌ ZTON AZTE‚ÌZMO TOY BO‚EÌOY ZTE4ANOY ΚAÌ
THN FΚEMMA-MA‚FA‚ÌTH (TO MA‚FA‚ÌTA‚Ì AAACZTE EXEÌ ΚAHOÌEZ MONAAÌΚEZ
ÌAÌOTHTEZƒ)ƒHOY TOZO YMNHZE O AFAHHTOZ AÌANTÌNHZ... ƒΚAÌ BEBAÌA MAZ OAHFEÌ ZTO
«MHE‚AEMA» THZ NA‹OY (βλ. ANA‹)ƒCZTE O MHE‚AEMENOZ OHZEYZ NA BAEHEÌ ANTÌ THN
A‚ÌAANH THN ΚÌ‚ΚH ή THN ΚAAY…C ΚAÌ H A‚ÌAANH TON AÌONYZO ANTÌ TOY OHZEA..ΚAÌ
TEAÌΚA O OHZEYZ NA ΚATAZTẼ «ANA‹-ÌOZ» A4HNCNTAZ THN AHA‚HFO‚HTH
A‚ÌAANH...NA B‚EÌ HA‚HFO‚ÌA ZTHN AFΚAAÌA TOY AÌONYZOY...HOY THZ ΚANEÌ AC‚O THN
ΚO‚CNÌAA-BO‚EÌO ZTE4ANO (YHA‚XEÌ ΚAÌ H HA‚AAAAFH ZTHN OHOÌA O BO‚EÌOZ
ZTE4ANOZ XA‚ÌZMENOZ AHO THN A‚ÌAANH ZTON OHZEA...4CTÌ•EÌ TOYZ ZΚOTEÌNOYZ
AÌAA‚OMOYZ TOY AABY‚ÌNOOY...ZTHN HO‚EÌA TOY H‚OZ THN E‹OAO) AHO THN AAAH, O
MITOZ OZ XOPAH THZ AYPAZ TOY AHOAAONA MAZ OAHFEI ZTON AZTEPIZMO THZ AYPAZ
KAI TON BEFAƒ
H AY‚A (XEAY‚AZ, XEAYZ = XEACNA) ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ BÌOAÌ ή A‚HA TOY OY‚ANOY (βλ. και
BÌOAÌZTH ZTH ZTEFH TCN «AZHONACN») (βλ. ΚAÌ ZXEZH ME XEAÌ = OAAAZZÌO HAEΚT‚O4O‚O
4ÌAÌ Aλλά και ZEAAXÌ= OAAAZZÌOZ AETOZ που 0α Çανασχολιαστεi παρακάτω)
ME‚ÌΚOÌ THN OEC‚OYN CZ AÌΚNON TOY ZCTH‚OZ = 4ATNH OEÌOY B‚E4OYZ (βλ. 4ATNH
AHOAACNA=AHAOZ ή 4ATNH AÌONYZOY=OHBA ή 4ATNH AÌOZ=ZHMEÌO ΚATAHOZÌZ
HET‚AZ/OM4AAOY ZTHN Κ‚HTH ή ZTHN A‚ΚAAÌA) (βλ. HMÌONOZ (FΚOY‚) MÌZO AAOFO-MÌZO
FAÌAOY‚Ì και σχέση με την FΚO‚H ή ΚO‚H)
ΚATA AAAOYZ OEC‚EÌTAÌ H AY‚A TOY O‚4EA (YÌOZ AHOAACNA ΚAÌ THZ MOYZAZ
ΚAAAÌOHHZ)
211=BEFAZ=AΚANOÌON=AAÌNON=BAZH=OE‚AHEÌA=MO‚A=HANAOHNAÌA=HÌANO=HÌΚ‚A
OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ FNC‚Ì•OYN OTÌ H NÌOHANT‚H ZY•YFOZ TOY EY‚YAÌΚH AAFΚCOHΚE AHO
4ÌAÌ ΚAÌ HEOANE. O AHA‚HFO‚HTOZ O‚4EAZ THN E…A‹E CZ TON AAH OHOY O T‚ÌΚE4AAOZ
ΚE‚BE‚OZ ZYFΚÌNHOHΚE AHO TO HAÌ‹ÌMO TOY ΚAÌ TOY EHET‚E…E THN EÌZOAO, TO ÌAÌO
ΚAÌ O AAHZ ME THN HE‚ZE4ONH HOY EHET‚E…AN ZTON O‚4EA NA HA‚EÌ HÌZC THN
EY‚YAÌΚH ME THN H‚OYHOOEZH ZTON FY‚ÌZMO NA MHN ΚOÌTA‹EÌ HÌZCƒ.OMCZ ZTHN
EHÌZT‚O4H O O‚4EAZ ΚOÌTA‹E HÌZC ΚAÌ XAOHΚE FÌA HANTA FÌA EY‚YAÌΚH... O O‚4EAZ
ΚATEAH‹E T‚OHO TÌNA MÌZOFYNHZ ME AHOTEAEZMA TO ΚOMMATÌAZMA TOY ZTO HAFFAÌO
AHO TÌZ MAÌNAAEZ HOY HETA‹ANE THN AY‚A ZTON EB‚O MA•Ì ME TA ΚOMMATÌA TOY.
OMCZ O AÌAZ ΚATAZTE‚ÌZE THN AY‚A ZTHN HÌO AHOAEΚTH ÌZTO‚ÌA OMCZ H AY‚A
H‚OE‚XETAÌ AHO TO ΚABOYΚÌ THZ XEACNAZ (=TARTARUGA ZTA ÌTAAÌΚA...OHOTE
ΚATAAABAÌNOYME TÌ EZTÌ TA‚TA‚OZ ΚAÌ FÌATÌ OÌ ÌNAOÌ HA‚OYZÌA•OYN THN XEACNH CZ
TON OEMEAÌO AÌOO HANC ZTON OHOÌO XTÌ•ONTAÌ OÌ ΚOZMOÌ...βλ. ΚAÌ AΚ‚OFCNÌAÌO
AÌOO..TON 33ο TON E‚XOMENO)
H AY‚A HE‚ÌAAMBANEÌ 17 AZT‚A O‚ATA ME FYMNO MATÌ. O E” AY‚AZ EÌNAÌ ENAZ HE‚ÌE‚FOZ
AZTE‚AZ O OHOÌOZ AHOTEAEÌTAÌ AHO 2 •EYFH AZTE‚CN. ΚAÌ OMCZ AEN EÌNAÌ TET‚AHAOZ
AÌOTÌ TO AAMH‚OTE‚O TCN 4 AZTE‚CN AHOAEÌXTHΚE METABAHTO ΚAÌ 4AZMATOZΚOHÌΚA
AÌHAO. A‚A TO OAO ZYZTHMA TOY E” AY‚AZƒEÌNAÌ HENTAHAO (βλ. ΚAÌ 5 AZTE‚EZ
ΚYNOZ...AAAA ΚAÌ HA‚OMOÌA ΚATAZTAZH TOY E‹AHAOY ΚAZTC‚A). H AY‚A MEZOY‚ANEÌ
ZTA TEAH AYFOYZTOY. O BEFAZ MONO TON 4EB‚OYA‚ÌO ΚAÌ TON MA‚TÌO AEN EÌNAÌ
O‚ATOZ (βλ. BOCTH HOY EFÌNE HAM4AÌNCN ZTHN BOÌCTÌA TON 4EB‚OYA‚ÌO)
O BEFAZ EÌNAÌ O 4ος AAMH‚OTE‚OZ AZTE‚AZ ZE H‚AFMATÌΚO MEFEOOZ (AEYΚOΚYANOZ)
TOY OY‚ANOY ΚAÌ HTAN O HÌO AAMH‚OZ HOAÌΚOZ THZ ÌZTO‚ÌAZ (TO 12.000 π.χ.) και OA
‹ANAFÌNEÌ HOAÌΚOZ ZE 12.000 X‚ONÌA. ZE 4AÌNOMENO MEFEOOZ OMCZ EÌNAÌ AEYTE‚OZ
META TON ZEÌ‚ÌO. (ZE AHOAYTO MEFAAYTE‚OZ ΚATA 2 4O‚EZ) O HAÌOZ ΚAÌ TO ZYZTHMA
MAZ HHFAÌNOYN H‚OZ TON AHHΚA META‹Y BEFA ΚAÌ H‚AΚAH ME TAXYTHTA 18
χλμ/δευτερόλεπτο... ΚAHOTE (AÌAN ZYNTOMCZ) TO HAÌAΚO MAZ ZYZTHMA MA•Ì ME HE‚ÌHOY
AAAA 40 AZT‚A...OA HE‚AZEÌ AYTH THN HYAH ME ΚATEYOYNZH...ΚAHOY AAAOY (TO
ZYZTHMA TOY ΚYNOZ AΚOAOYOEÌ AYTH THN HO‚EÌA) (βλ. EΚAEΚTOYZ
AÌAZCOENTEZ....HE‚ATEZ ME ANOÌΚTO MYAAO ΚAÌ XC‚ÌZ H‚OΚATAAH…EÌZ)
ENAÌA4E‚ON HA‚OYZÌA•EÌ H ZYFΚ‚ÌZH TOY ΚOΚΚÌNOY ANTA‚H (ZΚO‚HÌOZ), TOY ΚÌT‚ÌNOY
A‚ΚTOY‚OY (BOCTHZ), TOY AEYΚOΚYANOY BEFA ΚAÌ TOY AEYΚOΚYANOY ZEÌ‚ÌOY (ΚYNAZ)
(βλ. ZTO AE‹ÌΚO AÌA4O‚A AEYΚOZ-AYΚOZ-A(EÌ)ΚOZ )
AHEXEÌ ZXEAON 27 ETH 4CTOZ AHO THN FH...(26, ΚATÌ...για την ακρiβεια)
OHCZ H‚OEÌHA H XO‚AH THZ AY‚AZ ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ MÌTOZ. AYTOZ HOY XO‚EYEÌ YHO TÌZ
A‚MONÌEZ TCN XO‚ACN (βλ. ΚAÌ OEC‚ÌA YHE‚XO‚ACN) X‚EÌA•ETAÌ ΚAAH ÌZO‚‚OHÌA. H
ÌZO‚‚OHÌA TOY ANO‚CHOY OMCZ O4EÌAETAÌ ZTHN ΚAAH ΚATAZTAZH TCN YF‚CN TOY
AABY‚ÌNOOY TOY AYTÌOY. AYTOZ HOY XO‚EYEÌ MEZA ZTON AABY‚ÌNOO AEN EÌNAÌ AAAOZ
AHO TON OHZEA, O OHOÌOZ E‹E‚XETAÌ AOFC TOY MÌTOY THZ A‚ÌAANHZ (βλ. OHCZ H‚OEÌHA
A‚Ì-AFNH ZTA Κ‚HTÌΚA HOY EÌNAÌ HOAY ΚONTA AΚOYZTÌΚA ZTHN ANTÌHAAO THZ AOHNAZ
A‚-AXNH)
O BEFAZ MA•Ì ME TOYZ E” ΚAÌ •” ZXHMATÌ•OYN ÌZOHAEY‚O T‚ÌFCNO ME HAEY‚A 2 MOÌ‚CN
(OÌ FCNÌEZ TOY ÌZOHAEY‚OY T‚ÌFCNOY EÌNAÌ 60 MOÌ‚CN (=HAAÌ OÌ MOÌ‚EZ HOY O‚Ì•OYN
THN TYXH TOY ΚOZMOY) ΚAÌ TOY ÌZOZΚEAOYZ T‚ÌFCNOY EÌNAÌ 36™72™72 MOÌ‚CNƒ). OÌ
ΚÌNE•OÌ ONOMA•OYN AYTO TO A ή HYAH AMA OEAETE HÌN NEU (βλ. BÌBAÌO TCN
XÌAN..OYMAZTE ETZÌ ? AAAA ΚAÌ H XHN=666) «H ΚACOOYZA ΚO‚H» (βλ. HMÌONO FΚOY‚) ή
«Y4AÌNOYZA AAEA4H» „„„
ZE O‚ÌZMENEZ HA‚AAAAFEZ OÌ A”-E”-•” (=13 „„„....„„„...βλ. ΚAÌ BAOMOYZ MYHZHZ AZZAZÌNCN
AAAA ΚAÌ ENNEAF‚AMMA H‚OAAAMÌΚOY ANO‚CHOY) HE‚ÌAAMBANOYN ΚAÌ ME‚ÌΚOYZ
AZTE‚EZ TOY ΚYΚNOY...(O ΚYΚNOZ AÌAZ FONÌMOHOÌEÌ THN AHAA...H OHOÌA FENNA ZE AYFA
TOYZ ΚAZTC‚-HOAYAEYΚH-C‚AÌA EAENH)
ΚOÌTCNTAZ AHO THN AAAH HAEY‚A THZ FE4Y‚AZ (OHCZ YHA‚XEÌ H •CNH TOY FAAA‹ÌA-
ÌA‚AANOY 4AÌNETAÌ NA ΚOHTETAÌ AHO ENA NHZAΚÌ...AETE NA EÌNAÌ H HA‚-NHZZOZ ?.... „„„)
OA AOYME TON AETO...AHAAAH TON BOZΚO TCN AFEAAACN (HOÌA H ZXEZH TOY ME TON
BOCTH A‚AFE HOY OYTCZ ή AAACZ EÌNAÌ BO-ZΚOZ BO-CN ?) (βλ. H‚OOEMA BO=72)
ΚAÌ HOÌA H ZXEZH TOY ME AYTON TON AETO (TOY TY4CNA ΚAÌ THZ EXÌANAZ) HOY T‚CEÌ TO
ZHΚCTÌ TOY H‚OMHOEA ?...O OHOÌOZ EÌNAÌ AAYZZOAEMENOZ ZTHN AΚ‚C‚YÌA TOY
A‚ΚTOY‚OY...AHAAAH ZTON ΚAYΚAZO ?
ΚAÌ TEAOZ HOÌA H ZXEZH TOY ME THN ΚYACNÌA ZTHN OHOÌA ΚATOÌΚOYN OÌ ΚYACNEZ -
EΚATE‚COEN TCN ‚EYMATCN TOY ÌA‚AANOY - ΚAÌ BEBAÌA O A‚XÌE‚EYZ TOYZ ΚA‚MANC‚
(. „„„) O OHOÌOZ BAHTÌ•EÌ TON AHOAACNA ΚAT' ANAAOFÌA THZ BAHTÌZHZ TOY ÌHZOY AHO TON
ÌCANNH ?
...για να μην Çεχνιόμαστε EΚTOZ AHO THN Κ‚HTH ΚYACNÌA YHA‚XEÌ ΚAÌ ZTON A‚H...AAAA
AAHOEÌA HOY EÌNAÌ H Κ‚HTH (ENNOC THN OY‚ANÌA)....???.
O AETOZ AYTOZ EÌNAÌ O ÌAÌOZ O AÌAZ O OHOÌOZ A‚AHA•EÌ TON FANYMHAH (=NEOZ HNÌOXOZ
TCN OECN ZTHN OEZH THZ HBHZƒAAHOEÌA OYMAZTE ?...AYTH ΚATEHEZE FÌATÌ 4ANHΚE H
FYMNÌA THZ...) HOY AEN EÌNAÌ AAAOZ AHO TON AZTE‚ÌZMO TOY YA‚OXOOY AΚ‚ÌBCZ ΚATC
AHO TON AETO „„„
FÌA TÌZ AEHTOME‚EÌEZ ZTON AZTE‚ÌZMO TOY AETOY YHAFETAÌ ENAZ MÌΚ‚OTE‚OZ
AZTE‚ÌZMOZ...AYTOZ TOY BEAOYZ „„„„„„„„ (βλ. MHAO FOYAÌEAMOY TEAOY)
ENTEACZ TYXAÌA AETO ΚAAOYMEƒΚAÌ TO ZAAAXÌ „„„ (LEÌBATUS AQUÌLA). AQUÌLA AEFETAÌ O
AETOZ ZTA AATÌNÌΚAƒ.OHCZ ΚAÌ O AZTE‚ÌZMOZ. OÌ …A‚AAEZ AENE OTÌ TO ZAAAXÌ BFA•EÌ
MÌA 4CNHƒ.OMOÌA ME BOAÌOY. OÌ ÌAÌOÌ AENE OTÌ TO ZAAAXÌ EÌNAÌ O MEFAAYTE‚OZ
EXO‚OZ TCN XTAHOAÌCN AÌOTÌ TA ΚATAAÌCΚEÌ ZYNEXCZ..
ANTE B‚EÌTE TC‚A TÌ ZXEZH MHO‚EÌ NA EXEÌ...TO EXCN 4CNH BO-OZ (EN TH E‚HMC ?.... „„„)
ZAAAXÌ...ME TOYZ TEAXÌNEZ HOY TO‹OBOAHOHΚAN AHO TON AHOAACNA....ΚAÌ TON MEFA
ΚOOYAOY ?...
O AZTE‚ÌZMOZ TOY AETOY EXEÌ 73 AZTE‚EZ O‚ATOYZ ME FYMNO O4OAAMO (EÌAÌΚOTE‚A
TON AETO CZ AETO AHA‚TÌ•OYN 23 AZTE‚EZ)
O AAMH‚OTE‚OZ EÌNAÌ O AA-TAÌ‚. O AA-TAÌ‚, O BEFAZ ΚAÌ O NTENEMH (A” ΚYΚNOY)
ZXHMATÌ•OYN ENA TE‚AZTÌO T‚ÌFCNO HOY ANAFNC‚Ì•ETAÌ EYΚOAA ΚOÌTCNTAZ TON
OY‚ANO...
TC‚A FÌATÌ ZTH A‚XÌTEΚTONÌΚH ONOMA•ETAÌ AETCMA TO T‚ÌFCNO HOY ZXHMATÌ•ETAÌ
ZTHN EHÌ4ANEÌA TOY TOÌXOY, ΚATC AHO THN T‚ÌFCNÌΚH ZTEFH (O‚O4H) ZTHN H‚OZO…H
TCN NACN MAZ AZ MAZ TO E‹HFHZEÌ ΚAHOÌOZ EÌAÌΚOZƒ
NA MHN MHAE‹OYME ME TA TCN AETCN TCN AEA4CN ή THZ ACACNHZ ή TON AÌΚE4AAO
TOY BY•ANTÌOYƒή TO ENA AHO TA 4 •CA TCN EYAFFEAÌZTCN...TOYAAXÌZTON TC‚A AÌOTÌ
AHAÌTOYNTAÌ ZEAÌAEZ EHÌ ZEAÌACN FÌA TON AHOZYMBOAÌZMO TOYZ
O AETOZ, OEC‚EÌTAÌ O AFFEAÌO4O‚OZ TOY AÌA (OHCZ ΚAÌ O E‚MHZ) . O AETOZ E4E‚E
ZTON AÌA TA BEAH TOY ZTHN MAXH TOY ENANTÌON TCN TÌTANCN (βλ. ΚAÌ AZTE‚ÌZMO
BEAOYZ HOY H‚OANE4E‚A)
O MYOOZ (=ÌZTO‚ÌA) MAZ AEEÌ OTÌ ZTO AAET‚Ì TOY FEC‚FOY FO‚AÌOY ΚAOHZE ENAZ
AETOZƒME AHOTEAEZMA (ZHMAAÌ ΚAAHZ TYXHZ) NA FÌNEÌ BAZÌAÌAZ THZƒ4‚YFÌAZ (βλ. ΚAÌ
FO‚AÌO AEZMO HOY EAYZE O AAE‹ANA‚OZ ME TO E‹ΚAAÌMHE‚ TOY.... „„„...AAAA ΚAÌ ZXEZH
4‚Ì‹OYÌCN EHÌZT‚E4ONTCN AHO THN AÌA/ΚOAXÌAA (=ANTÌZYMHAN) ME 4‚YFEZ...ΚAÌ B‚ÌA)
ZTOYZ MYOOYZ THZ EAAAAAZ O AETOZ H‚ÌN FÌNEÌ HOYAÌ HTAN ENAZ 4ÌAO‹ENOZ
TZOMHANHZ-BOZΚOZ ME HOAAA H‚OBATA. TON ZΚOTCZE OMCZ ME MÌA HET‚A O
4ÌAA‚FY‚OZ AAEA4OZ TOY. AHO TOTE O AETOZ EFÌNE HOYAÌ FÌA AYTO ΚAÌ OTAN BAEHEÌ
H‚OBATA AHO …HAA O‚MA NA TO A‚HA‹EÌ NOMÌ•CNTAZ OTÌ EÌNAÌ AÌΚA TOY. ΚATA MÌA
AAAH HA‚AAOZH O BOZΚOZ-AETOZ AYZΚOAEYOTAN NA MA•E…EÌ TA H‚OBATA TOY. FÌA
AYTO ΚAÌ HA‚AΚAAEZE TON OEO NA TON ΚANEÌ HOYAÌ NA A‚HA•EÌ TA H‚OBATA ΚAÌ NA
T‚CEÌ H‚CTA THN ΚA‚AÌA TOYZ OHCZ EΚANAN EΚEÌNA OTAN HTAN BOZΚOZ (TAAAÌHC‚ÌA
ZTO NA TA MA•E…EÌ...)
TON AYΚO...ΚAÌ TO MANT‚Ì...TA A4HNC ZTHN AÌΚH ZAZ ΚATANOHZH....OHCZ ΚAÌ TA
AHOAOACTA H‚OBATA του ισραηλ...(AHOAYOMAÌ...ACAOZ...AHOAACN....ΚAÌ T‚EAAAÌNOMAÌ
HOY AEEÌ ΚAÌ TO T‚AFOYAÌ...HOY O AFAHHTOZ HE‚ZEAZ OA T‚AFOYAHZEÌ META AHO 15
MHNEZ...„) ΚAÌ BEBAÌA OÌ HE‚ÌZZOTE‚OÌ OA FNC‚Ì•ETE OTÌ O ZTAY‚AETOZ 4E‚EÌ ZTAY‚O
ZTA HTE‚A TOY ZAN Z4‚AFÌAA AHO TON ÌAÌO TON X‚ÌZTO, AÌOTÌ TOY E4E‚E TON ZTAY‚O
HOY ο ιδιος HETA‹E ZTHN OAAAAZA...(νομiçω ότι αυτό το επεισόδιο διασo0ηκε ως έ0ιμο μέσα απο
τα Oεοφάνεια...)
OA HOEAA NA ANA4E‚C EHÌZHZ ΚAÌ THN ZTÌXOMYOÌA META‹Y FYMNOZAAÌAFΚA ΚAÌ AETOY
-«HOZ TA KATAOEPEZ BPE ZIXAMENO EPHETO NA OTAZEIZ ZTHN HIO AHOMAKPH
KOPYOH»? ...ρoτησε ο αετός
-«EPHONTAZ, FAYOONTAZ KAI ME TA KEPATA MOY» ...απάντησε το σαλιγκάρι...
EÌAAME H‚OHFOYMENCZ THN ZXEZH A‚AXNHZ-HAœK-PAUK ΚAÌ TO HOΚOY (βλ.
HOΚEMON ???) MEZC THZ ÌNAZ (ÌZ=ΚACZTH) ή HHNHZ (MÌTOY)
210=ÌZ=AÌFOΚE‚A=ANOMHMA=ΚAAAÌE‚FÌA=AAAE‚O=AÌNON=NÌΚÌON=HAANHMA=‚AMA•ANÌ
EÌHAME EHÌZHZ OTÌ AÌ‹=MHAON ΚAÌ OTÌ MHAON ή AÌFA ΚAAOYNTAÌ OÌ AAAAOÌ (=AÌATTONTEZ
AZTE‚EZ)...ΚATÌ HOY H‚CTOZ O ÌCANNHZ 4OY‚AΚHZ ANE4E‚E ZTO MEÌ‹ÌZ „„„
OAOÌ FNC‚Ì•OYME THN AMAAOEÌA...AAAA FNC‚ÌZAME ΚAÌ THN ZOYMH-NÌFΚOY‚AO...
HOIA EINAI AOIHON H HHNEAOHH-YOANTPA HOY KPATAEI TO HHNOZ ?
HOIA H FYNAIKA EZ HHN (SŠINNE = APAXNH ZTA FEPMANIKA, SŠY=APAXNH KAI
KATAZKOHOZ ZTA AFFAIKA AAAA KAI ZHIOYNOZ ZTA EAAHNIKA = KATAAOTHZ) (βK. και
IOYAAZ IZKAPIOTHZ EZ KAPA...IZH KAI ANTIOETH ONTOTHTA HOY HAPAAIAEI TON
IHZOY...AAAA KAI MYNHMATA ZKAOOYZ ZEAHNHZ ZE ZXEZH ME E-BOOTH) ZTA FEPMANIKA
SŠINNEN ZHMAINEI FNEOEIN KAI METAOOPIKOZ AOAOHAOKEIN (SŠINDEL = AAPAXTI,
SŠIN‹RAD=POAANI) AYTH H KATAHAHKTIKH AAAA AAAAΖONIKH YOANTPA, AEN EINAI AAAH
AHO THN ZHIOYNA TON OEON APAXNH, AYTH HOY TOAMHZE NA HEPHOANEYTEI OTI
YOAINEI KAAYTEPA AHO THN AOHNA KAI AYTH HOY KENTHZE ZTA YOANTA THZ TOYZ
KPYOOYZ EPOTEZ TON OEON ME ZKOHO NA MEIOZEI TIZ TIMEZ TON ANOPOHON HPOZ
AYTOYZ... HTAN H KOPH TOY KOAOOONIOY BAOEA IAMONA HOY KATOIKOYZE ZTHN HOAH
THZ AYAIAZ YHAIHA FIA TIMOPIA THZ - AOFO THZ "KATAAOZHZ" TON OEIKON EPOTON - H
AOHNA TIZ EZKIZE TA YOANTA, THZ EPIEE MIA ZAITA ZTO HPOZOHO KAI H APAXNH
AHAFXONIZTHKE
AÌMATOZAAHÌFFÌA=AFOY‚OFENNH=AAΚAAÌOHOÌHZÌZ
A‚FOZTEMMA=A4ANHZ=BAZÌAOAAT‚EÌA=A‚AΚONTÌAAZ
EMHY‚EÌON=ΚÌT‚ÌNOZ
ΚYΚNOZ=AOYHÌNON=HA‚AMHT‚ÌON=HENTA‚‚AFON=HE‚H4ANEÌA
HA‚AHOÌHZÌZ=HY‚ÌNON=ZE‚HETO=ZÌNOHOÌOZ=T‚ÌME‚EZ=T‚OHÌZ
YAΚÌNOOZ=4ÌAOOHBAÌON
(βλ ZXEZH ME FAÌ-ANO‚AΚ-EMHO‚ÌO ΚAÌ …YX-ANOH)
FÌA TÌMC‚ÌA THZ METAMO‚4COHΚE AHO THN AOHNA ZTO FNCZTO ENTOMOƒ
ΚATAAÌΚAZMENH ZE AENAO Y4ANZH
ΚAÌ BEBAÌA ΚAMMÌA AAT‚EÌA AEN EXEÌ AHOACOEÌ ZTHN OY‚ANÌA Y4ANT‚AƒΚAÌ FÌA AYTO
YHA‚XEÌ AOFOZ
TO TPIFONO THZ AYPAZ HOY HPOANEOEPA KAAEITAI KAI NIKHOOPOZ ZTON ÌNAÌΚO
•CAÌAΚO AÌOTÌ ΚATC AHO THN EHÌA‚AZH TOY OÌ OEOÌ NÌΚHZAN TOYZ AAÌMONEZ AZZOY‚AZ
HOY ÌZCZ NA ZYZXETÌ•ONTAÌ ME TOYZ TÌTANEZ ή TOYZ MEFAAOYZ HAAAÌOYZ TOY
AABΚ‚A4T... ΚAÌ‚OZ OMCZ NA ANA4E‚OOYME HÌO EΚTENEZTE‚A ZTA THZ OY‚ANÌAZ
ZYFΚ‚OYZHZ ECZ4O‚OY ΚAÌ MÌXAHA...ή MÌXAHAÌOY ΚATA TO O‚OOTE‚ON (βλ.
HYOAFO‚EÌON TO MEFA- H. ΚY‚AFFEAOY)
FÌA NA AOYME TÌ ENE‚FEÌEZ AN OXÌ AYNAMEÌZ EÌNAÌ O ECZ4O‚OZ ΚAÌ H XEACNA
OHCZ H‚OEÌHA, ΚATA THN HA‚AAOZH H A‚AXNH, H XEACNA (YHENOYMÌ•C ZTA ÌTAAÌΚA
TARTARUGA OHOTE βλ. ΚAÌ TA‚TA‚OZ), O ZΚAT•OXOÌ‚OZ, H Z4HΚA ΚAÌ H MEAÌZZA HTAN
AAEA4ÌA (βλ. 5 AZTE‚EZ AY‚AZ AAAA ΚAÌ ΚE‚Ì • •AΚXA‚A ΚAÌ HOACZH TOYZ)
H MANA THZ THN ΚATA‚AZTHΚE AÌOTÌ AEN ET‚E‹E NA THN AEÌ AÌFO H‚ÌN HEOANEÌ
H‚OTÌMCNTAZ NA Y4ANEÌ ΚATÌ. AHO TOTE TA Y4ANTA THZ FÌNONTAÌ ΚOY‚EAÌ ZTO 4YZHMA
TOY AE‚A ΚAÌ AYTH ANAFΚAZMENH AHO THN ΚATA‚A THZ MANAZ THZ ZYNEXÌ•EÌ
AΚATAHAYZTA NA Y4AÌNEÌ. MONO OÌ H‚CÌNEZ A‚OZOZTAAÌAEZ HANC ZTON ÌZTO THZƒ
FÌNONTAÌ HOAYTÌMA HET‚AAÌA
OZON A4O‚A TA H‚CHN H‚OΚOMENA HAÌAÌA OAA EÌXAN MÌA TÌMC‚ÌA AÌOTÌ ΚANENA AEN
ET‚E‹E ZTHN MANA HOY HEOAÌNE EΚTOZ THZ MEAÌZZAZ H XEACNA TEAOZ EÌHE ZTHN MANA
THZ OTÌ •YMCNE ZTHN ZΚA4H THZƒ.ΚAÌ H MANA THN ΚATA‚AZTHΚE NA THN ΚOYBAAA
AÌCNÌA ZTHN HAATH THZƒHOY NA H‹E‚E OMCZ H 4OYΚA‚ÌA‚A OTÌ OA FÌNOTANE ΚAHOTE H
AY‚A TOY AHOAACNA...
HAME OMCZ ZE ΚAHOÌA HÌO AEHTOME‚H HE‚ÌF‚A4H TOY MYOOY THZ XEACNHZ TC‚A H
XEACNH A‚XÌΚA EÌNAÌ NYM4H ZTON OY‚ANO (=Aγγελος-EXOYZA 4TE‚A) HOY A‚NEÌTAÌ NA
METABEÌ ZTOYZ FAMOYZ TOY AÌA ΚAÌ THZ H‚AZ (=MH ZYMMETOXH ZTHN AÌAAÌΚAZÌA TCN
ENZA‚ΚCZECN) ΚAÌ O …YXOHOMHOZ E‚MHZ (βλ. ΚY‚ÌOZ TA‚TA‚OY, CZ MÌXAHA ΚAÌ
AOAO4ONÌA A‚FOY AHO TON ÌAÌO ΚAT” ENTOAH AÌOZ) THN ΚATAΚ‚HMNÌ•EÌ ZTHN FH
ΚATOHÌN TOYTOY H XEACNA EÌNAÌ E‚HETO ZTA XEAYAO‚EA O‚H THZ ΚO‚ÌNOOY (βλ. ZXEZH
ΚO‚ÌNOOY ME TA‚TA‚A ΚAÌ FE4Y‚A...OHCZ ΚAÌ ‚OAO ÌZOMOY ZTHN 4ÌAONÌΚÌA HAÌOY-
HOZEÌACNA...AAAA ΚAÌ ÌNC-MEAÌΚE‚TH ΚAÌ ‹EB‚AZMA TOYZ MEZC AEA4ÌNOZ ZTO ÌAÌO
ME‚OZ) THN XEACNH EΚAE‚EÌ (=XEAYZ™AO‚A) O E‚MHZ ΚAÌ ME TO OZT‚AΚO THZ
ΚATAZΚEYA•EÌ TO 1ο MOYZÌΚO O‚FANO THN AY‚A „„„ (βλ. OHCZ H‚OEÌHA ΚAÌ HAEΚT‚O4O‚O
OAAAZZÌO O4Ì XEAÌ)
H AY‚A EÌNAÌ TO ONOMA THZ XEACNHZ ME AHOΚOHH TOY XEƒ.ΚOÌNCZ AHACNEÌ THN
AHOΚOHH TCN HTE‚YFCN ΚAÌ THN HTCZH THZ ΚAT” ANTÌZTOÌXÌA THZ AAEA4HZ THZ
A‚AXNHZ HOY Y4AÌNE
TO AHOΚOHEN HTE‚O XE AHOAEÌΚNYETAÌ ΚAÌ AE‹A‚ÌOMÌΚCZ AHO THN ΚATCOÌ ZXEZH
XE=605=HTE‚ON
OYMAZTE TO ZHMEÌO HOY ΚATEYOYNETAÌ TO HAÌAΚO MAZ ZYZTHMA ?
ΚAAEÌTAÌ AHH‹ ή ΚO‚YMBOZ ΚAÌ EÌNAÌ AΚ‚ÌBCZ ZTHN OEZH TOY AZTE‚ÌZMOY THZ AY‚AZ
(βλ. AÌAZTOAH ΚAÌ ZYZTOAH EΚ TCN TA‚TA‚CN)
ΚAÌ AZ4AACZ OYMAZTE OTÌ AHO TA HENTE HAÌAÌA....MONO H MEAÌZZA ZTAOHΚE A‹ÌA.... „„„
531=AY‚A=AEÌ
HA‚OENOZ=A•YFON=AΚ‚ÌTÌΚO=AΚTÌNÌΚON=AΚTÌZ=AAYΚOÌ=ATOMON
E4HBEÌA=OEOAAT‚EÌA=ΚOAAZÌZ=AEOHA‚AAAÌZ=AOYΚÌA=O‹YA
HA‚AAEÌZÌON=HETAAOOHΚH=‚YAΚÌ
(βλ. ΚAÌ Lucy is in the sky with diamonds σε σχέση με διαμάντια από τις πρωινές δροσοσταλiδες στον
ιστό της αράχνης...AAAA ΚAÌ LEÌA SKœWALKER...)
740=AY‚ÌZ=AÌAONEYZ=AMHEAOY‚FÌA=AHMHT‚ÌOZ=AOAÌOMHTHZ
A‚EHANOHOÌOZ=EFΚE4AAOHAOEÌA=OEOZΚOTEÌNA=OAAAOYZ
ΚAEÌTAFO‚AZ=ΚYNOZ=ΚYΚAOZ=ΚO‚YΚÌON=ΚTÌZÌZ=AEONTEÌOZ
AEYΚAOEOZ=MEFAAO4OAAMÌA=MYAOZ=HEAEΚYZ=HENTAF‚AMMON
HENTAAÌΚOZ=H‚OMOÌ‚OZ=ZΚEYOOHΚH=ZHA‚AΚTÌΚH=ZYΚON
XOONÌA=AÌOE‚OZ MEAOZ=A‚EÌOZ HAFOZ=EYΚAAMOZ
O EHÌ HAZÌ OEOZ
(βλ. ONOYZ META4O‚EÌZ ZΚEYCN ZTHN HO‚EÌA THZ ÌE‚AZ OAOYZ AHO EAEYZÌNA ZE
ΚE‚AMEÌΚO...TA THZ HO‚EÌAZ ZΚY‚OY ΚAÌ ZÌΚYCNOZ OA TA ANAHTY‹OYME
HA‚AΚATC...OTAN OA H‚OZHAOHZOYME NA MHOYME ΚAÌ EMEÌZ....ZTHN AÌTNA.... „„„)
H A‚MONÌA TCN Z4AÌ‚CN H‚OE‚XETAÌ AHO TO MEAOZ AÌOE‚OZ, TO ΚOZMÌΚO ZYΚON ή
ÌAÌON (=œONÌ=MHT‚A)
BEBAÌA T‚OÌA = ÌAÌON = YZ = MHT‚A = AEA4YZ (βλ. ΚAÌ YAAEZ = YZ)
O ZCTH‚ E‚MHZ ZE ZYNEY‚EZH ME THN AMEÌ‚AΚH (βλ. MYOO Κ‚ÌZNA) ή HHNEAOHH
AHOΚTA TON HANA-OEÌON B‚E4OZ TOHOOETOYMENO HANC ZE H‚OBÌA ή CA HOY ΚAAEÌTAÌ
ΚAÌ A‚NEA ή A‚NAΚÌZ (=HHNEAOHH) BEBAÌA ΚAÌ H HANAFÌA ZOYMEAA/ZEMEAH TÌΚTEÌ TON
T‚ÌHAOFENNHMENO ΚAÌ MH‚OT‚A4H •AF‚EA....O OHOÌOZ ‹EHHAA AHO TO O‚OZ TOY
MH‚OY...AΚ‚ÌBCZ HANC ZTO ΚABOYΚÌ THZ XEACNAZ (βλ. ÌNAÌΚH MYOOAOFÌA) ...FÌA AYTO ΚAÌ
ΚAHOÌOÌ ÌZCZ AZYNEÌAHTA E4TÌA‹AN MÌA TAÌNÌA ME TÌTAO "H AFAHH EÌNAÌ
EAE4ANTAZ.... „„„)...AÌOTÌ HANC ZTHN XEACNA YHA‚XOYN...OÌ EAE4ANTEZ..... „„„ O
ΚY‚ÌA‚XOZ TOY TA‚TA‚OY E‚MHZ (O B‚ÌA‚ECZ EÌNAÌ O 4YAA‹ TOY XAAΚÌNOY TOÌXOYZ
TCN TÌTANCN) AÌAEÌ TO ZHE‚MA...ZTON AHOAACNA...O OHOÌOZ TO AÌOXETEYEÌ....(βλ.
ΚATAΚAYZMOZ) ZTHN HHNEAOHHŒHANAFIAŒAPAXNHŒXEAONA...FIA NA FENNHOEI O HANAZ
AYZKOAOXONEYTO ETZI ?.... !!!
ΚAÌ HOY NA BAAOYME ZTHN OEZH TOY NYM4ÌOY TON A‚AΚONTA AAACNA...„„„
AAAA...OA TON BAAOYME AÌOTÌ CZ FNCZTON YHA‚XEÌ ΚAÌ TO E‚HETÌΚO ZYMHAEFMA
E...EΚTOZ THZ BÌTAMÌNHZ E„„„
FÌA OZOYZ AFXCOHΚAN...YHENOYMÌ•C OTÌ O FEC‚FOZ..OYHZ FEC‚FÌOZ ZΚOTCNEÌ TON
A‚AΚONTA.. „„„
H ÌZ (=ΚACZTH), HOY HA‚AFETAÌ AHO TON HOΚO THZ A‚NAΚÌAAZ ZHMAÌNEÌ ΚAÌ AYNAMH-
ÌZXY, H‚OE‚XOMENH AHO THN ZYNAEZH 2 ΚACZTCNƒ.OHOTE EXOYME THN ÌZÌAAƒ
AHOΚAAYMMENH
481=T‚OÌA=A•YFO=AMO‚OZ=A‚TÌO=BA‚ÌTÌNH=ENAOHAAZMA
E‚MOFENHZ=OAZÌZ=ΚYNÌA
170=ÌAÌON=AÌFAAEON=A‚ÌANH
600=YZ=AEA4A‹=EZHE‚ÌZ=ΚAOOAOY=ΚOZMOZ=AAAEMHO‚OZ
O‚NÌOOHAÌZ=X
420=ÌZÌZ=AÌFHNÌTÌΚH=AMOÌBOEÌAHZ=A‚FAAEÌOZ=AEΚAHOAÌZ
AEZHOÌNA=EAAHNOEÌAHZ=Κ‚ÌΚOZ=ZHAOÌON
225=ÌZÌAA=AAOAON=AÌFÌAZ=AÌFOHHAHMA=AAOFONA=FOMA‚ÌA
NE‚O=OAEO‚ÌA=‚EON
331=HHNEAOHH=AΚ‚ÌZ=A‚ΚAAEZ=ÌANOZ=AÌMNAZ=NAÌOZ=ZAMHÌ
943=HHNEAO…=AEÌ•CON=A‚ΚAAÌ•C=AENA‚OΚTONOZ
OAAAZZOΚ‚ATÌA=HAYZANÌAZ=HOAEMÌZTHZ=‚AXOΚOΚΚAAÌA
XHNEÌOZ
σYνεχiçεται...
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 7:06 πμ on 7 Aπρ 2002)
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 6:14 πμ on 9 Aπρ 2002)
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 11:18 μμ on 6 Aπρ 2002
H NHZZA HHNEAO… HOY EZCZE THN H‚CHN A‚NAÌA ή A‚NAΚÌAA (=H‚OBÌA) ΚAÌ METEHEÌTA
HHNEAOHH ή AMEÌ‚AΚH 4E‚EÌ E‚YO‚EZ TAÌNÌEZ ZTON X‚CMATÌZMO THZ. TO EB‚AÌΚO
HAZXA ZHMAÌNEÌ E‹OAOZ ΚAÌ TO E‚YO‚O EÌNAÌ TO X‚CMA TOY Κ‚ÌOY. ETZÌ ΚATANOOYME
OTÌ TO A‚NÌON TO EZ4AFMENO AÌAEÌ TON HOΚO THZ A‚NAΚÌAAZ TOY H‚OΚEÌMENOY NA
ENAYOH (=ENZA‚ΚCOH) O YÌOZ TOY ANO‚CHOY...
H FE4Y‚AÌA (=HONTÌA) Y4ANZH AHMHT‚OZ-HOZEÌACNA 4AÌNETAÌ αλλωστε HANC ZTO
AZBEZTOAIOIKO YAIKO TOY KOXYAIOY (βK. c‚nus ce€‚nuIIi - KYAONIA..KAI στα KYAONIA
nοu σíyοuρα όKοι μας í¿οuμε çóει...AAAA KAI TO EMHOPIKO ZHMA THZ Sh•II)
KAÌ BEBAÌA H "O‚FÌZMENH" AHMHT‚A EXEÌ BÌAZTEÌ AHO TON HOZEÌACNA...ME AHOTEAEZMA
THN FENNHZH THZ AΚATANOMAZTHZ...AEZHOÌNAZ...AAAA AYTO 0α TO AOYME HA‚AΚATC...
(Fια όσους δεν κατάλαβαν ναi υπάρχουν...2 σπορές....των εχoντων άλογη µυχή και των Eλλήνων με
την έλλογη...MONO HOY O OY‚ANÌOZ EAAHN O4EÌAEÌ NA AÌAA‹EÌ TOY 4E‚OMENOYZ CZ
"EXO‚OYZ" TOY AÌOTÌ EÌNAÌ YHE‚-ANC...AAACZTE ZTON EHOMENO FY‚O...AYTOÌ EÌNAÌ HOY
OA H‚OBÌBAZTOYZ ZE EAAHNEZ..ZTON AENAO ΚYΚAO THZ OEÌAZ Y4ANZHZ. „„„...OZO FÌA
TOYZ EAAHNEZ AYTOY TOY FY‚OY, META AHO ME‚ÌΚEZ ME‚EZ...1000 FÌA THN AΚ‚ÌBEÌA
ZTHN NHZO TCN MAΚA‚CN...OA ZYNEXÌZOYN FÌA NEEZ OAYZZEÌEZ...AÌOTÌ AYTOÌ EÌNAÌ OÌ
AFAHHMENOÌ YÌOÌ TOY ENOZ OEOY (HE‚ZEA XTYHHZOY OZO OEZ) HOY 4CTÌ•OYN THN
AHMÌOY‚FÌA TOY...)
ZTHN ÌZÌAA YHA‚XOYN 2 ΚACZTEZƒAYO ÌZ ENA OYAHΚO ΚAÌ ENA A‚ZENÌΚO
ENA X ΚAÌ ENA …. MEZA AHO THN AHMÌOY‚FÌΚH-AOMÌΚH ENCZH 2 ANTÌOETCN OYZÌCN
ZYNEXÌ•ETAÌ H ΚOZMÌΚH AEÌTOY‚FÌA
(βλ. OYAHΚH A‚XH FAÌAZ ΚAÌ A‚ZENÌΚH OY‚ANOY)
X= 600
…=400=AÌO‚ÌOZ=ANO‚AΚÌAEZ=ANTHAÌA=OEOFENNHZ
ÌNAOFENHZ=Κ‚ÌOZ=MAΚEAONÌZ=O‚‚ÌON=HEAEÌOZ
THNÌAΚÌA
…™X=…YX™H (βλ. A‚ZENÌΚO ™ OYAHΚO ™ MHT‚A)
1708=…YXH=AΚATAZTE‚ÌZTOZ=FAYΚY4OOFFOZ
MYEAOΚY…EAH=OAOΚAYTÌ•C=ZTE4ANOAOTHZ
ZΚCAHΚOΚTONON=ZCTH‚ÌΚOZ=TET‚A•EYΚTOZ=4YZHTÌΚOZ
4YZÌΚOTHZ=X‚YZOΚOMHZ=4AOFE‚CZ=4Y•AC
ΚAÌ BEBAÌA MEZA ZTO AÌΚO MAZ NEY‚ÌΚO ZYZTHMA HOY EXEÌ TÌZ AÌΚEZ TOY ÌNEZ-ΚACZTEZ-
NEY‚A ΚATA MHΚOZ THZ ZHONAYAÌΚHZ ZTHAHZ-ÌE‚AZ OAOY ‚EEÌ ƒO AÌΚOZ MAZ ÌE‚OZ
O4ÌZ MEZC TCN T‚OXCN • TZAΚ‚AZ TOY ZCMATOZ MAZƒMONO HOY ΚAOE TZAΚ‚A EÌNAÌ
HYAH ME ΚOMHO ΚAÌ 4YAAΚAƒAAACZTE OHCZ HANC ETZÌ ΚAÌ ΚATC „„„ ΚAÌ OHCZ ‹E‚OYME
AHO THN FENNETÌΚH YHA‚XOYN 23 •EYFH X‚CMOZCMATCN ME TO …...NA AÌAEÌ TO TEAÌΚO
4YAAO O OY‚ANÌOZ EAAHN AEN HE‚HATAEÌ, OYTE XO‚OHHAAEÌ...AHAA AΚOAOYOEÌ TON
A‚OMO TOY O4ECZ (TOY 4‚ONÌMOTE‚OY ΚAÌ ZO4OTE‚OY)...ΚOÌNCZ AHACNETAÌ HANTOY
ZTON XC‚OX‚ONO...NÌΚCNTAZ TON TEAÌΚA...OHCZ ΚAÌ O HATE‚AZ TOY •EYZ „„„
HOÌO TO ZYMHE‚AZMA AHO OAA AYTA...?
AHAA
TA HTEPYFIA-HHNOI THN AEZMEYZANE (THN HHNEAOHH) ZTON TPOXO THZ MOIPAZ
KAOOONTAZ HPO TON 300 MNHZTHPON THZ TO AIHNEKEZ YOANTO THZ
MOIPA=221=ABAOHZ=AAPANEIN=ANOPAE=KOPAKI
AÌOOMANÌA=MO‚ÌA=ONA‚=HÌΚ‚ÌA
OAYZZEYZ=1479=A‚FY‚OXOEÌON=AM4ÌZBHTHZÌZ
AZTE‚OBAAZTOZ=AYFO4AOYAA=F‚YHOΚE4AAOZ
AX‚HZTOZ=AOFMATO4YAA‹=E‚AZÌTEXNHZ=OOACTOZ
ΚYNCAEZ=O4OAAMO4ANHZ=HEAAFOZT‚O4ON
YHAZHÌZTHZ=X‚YZOMAAAH
O ÌE•EΚÌHA O‚AMATÌZTHΚE TA XE‚OYB (βλ. AZTE‚ÌZMO HE‚ZEA...FÌA NA ΚATANOHZETE
FÌATÌ O AEYΚAAÌCN ΚAÌ O EAAHN E‚XETAÌ AHO THN ANA‚OMEAA...HOY ΚAHOTE OA MAZ
ΚANNÌBAAÌZEÌ. βλ. ΚAÌ ΚYNA-MHAAA...) ZAN T‚OXOYZ ΚAÌ HTE‚YFEZ ZE A‚‚HΚTH AEZMEYZH
ME THN ΚY‚ÌA AT‚AΚTO
AMA HAME ZTA E‚FA TOY A‚MATOZ ή OXHMATOZ (βλ. ΚYΚNO-OXHMA CZ AÌAZ ΚAÌ AHAA...ή
AYTO HOY ZTO HE‚Ì …YXHZ ONOMAZAME ENAÌAMEZO EYHAAZTO...) AYTA MAZ OAHFOYNE
ZTON A PEG (βλ. A' HHFAZOY)...AAAA ΚAÌ ZTHN ΚA‚TA TCN TA‚C OHOY O ANTÌX‚ÌZTOZ
(=OY‚ANÌOZ EAAHN=666)..E‚XETAÌ HANC ZE A‚MA... OAOÌ MAZ ‹E‚OYME ZHME‚A TO
W.W.Wƒ..TON Y4ANTOΚOZMO ΚAÌ TA TAAAZÌA E‚FA TOYƒAÌOTÌ AYZTYXCZ EXOYME
HANT‚EYTEÌ TO PC •AZ...
AZ HAME OMCZ HAAÌ ZTHN XEACNH...AAAA ΚAÌ ZTON ZÌAH‚O TOY A‚H FÌATÌ YHA‚XEÌ MÌA
MÌΚ‚H AEHTOME‚EÌA HOY ΚANEÌZ HAHAZ (EΚTOZ AHO ΚAHOÌOYZ ZTO AFÌO O‚OZ) AEN
H‚OΚEÌTAÌ NA MAZ E‹HFHZEÌ... THN MEFAAH HA‚AZΚEYH H XEACNA HAEÌ ZTHN HANAFÌA
ENA HÌATO 4AΚH, AÌOTÌ O X‚ÌZTOZ AÌMO‚‚AFEÌ HANC ZTON ZTAY‚O ΚAÌ EXEÌ ANAFΚH Aπό
ZÌAH‚O (βλ. ACZÌMO ZÌAH‚OY AHO TA‚TA‚A ZE ΚOZMO) HOY HE‚ÌEXETAÌ ZTÌZ 4AΚEZ (βλ.
ΚAÌ H‚CTOTOΚÌA HZAY)
O ZÌAH‚OZ EÌNAÌ TO METAAAO TOY A‚H HOY ZYNAÌA•ETAÌ ME THN A4‚OAÌTH (HOAÌΚOTHTA
TCN •CAÌCN Κ‚ÌOY-•YFOY ή ZΚO‚HÌOY-TAY‚OY)ƒ(βλ. BEFAZ-ZEÌ‚ÌOZ AAAA ΚAÌ ZEÌ‚ÌOZ-
A‚ΚTOY‚OZ...YHA‚XOYN HYAEZ AHOAH‹EÌZ ZTHN EAAAAA...ZTON HAANHTH..ZTO HAÌAΚO
MAZ ZYZTHMA...ΚAÌ ZTOYZ AZTE‚ÌZMOYZ...AAAA ΚAÌ ZTON ÌAÌO TON MEFA ΚYNA...OAEZ
AAACZTE OÌ HYAEZ MEZC THZ AOFÌΚHZ ’LÌP-ROTATE TOY OHCZ HANC ETZÌ ΚAÌ ΚATC, EÌNAÌ
Z4‚AFÌAEZ TOY EHOY‚ANÌOY ΚYNA)
309=A‚HZ=AFEAOZ=A‚FOΚE‚Ì=AAA•ONÌΚON=FE‚AZ
FENNAZ=H‚AZ=HTA=OEOA‚OMÌA=AAAOMHOFÌA
HONH‚A=OAEÌON
592=ZÌAH‚OZ=AFΚYAÌ•OMAÌ=AE‚OΚO‚AΚEZ=AÌFÌNHTÌZ
AAOFHZÌOZ=ANA‚MONÌOZ=A‚HYÌA=A‚‚ENOFENHZ
AZHÌAOEÌAHZ=AZA‚ΚOZ=FOYANÌNH=FAAHNOHOÌOZ
AHMOOYNÌA=OEOTHZ=HA‚AAÌMNÌOZ=HAATANÌON
H‚OMHOEÌOZ=ZÌNAHÌZMA
442=ZÌAH‚ON=H‚OMHOEÌON=AOANATOÌ=AAOFHZÌON
BAΚTH‚ÌA=OAAAZZA=ΚE‚BE‚ÌZ=ΚE‚ΚOEÌAHZ=ΚÌMB‚OZ
Κ‚ANAOZ=MAΚA‚ÌOZ=OBOAOZ=ΚAHNÌAÌOZ=MHAMHAZ
HAHHAZ=HA‚AAÌMNÌON=‚OAOΚOΚΚÌNH=‚OAOMHAON
‚OΚANAZ=TA‹ÌANOÌA=T‚AFÌΚH
σYνεχiçεται...
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 7:29 πμ on 7 Aπρ 2002)
(Aιορ0o0ηκε από KAP•ANOP στις 6:17 πμ on 9 Aπρ 2002)
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 11:44 μμ on 6 Aπρ 2002
H XEACNH-AZTA‚CO-ECZ4O‚OZ (βλ. MA‚FA‚ÌTHZ ΚAÌ FΚEMMA B. ZTE4ANOY AÌOTÌ ÌZCZ NA
‹EXAZAME TON AAAO MÌTO) H‚OZHAOEÌ NA E‹ÌAECOEÌ FÌA THN TOTE ANTA‚ZÌA,
H‚OZ4E‚CNTAZ YAÌΚO ENZA‚ΚCZECZ-AÌMA ZE MO‚4H ÌXC‚ (ƒ.για ένα πιάτο φακές). H AE‹ÌZ
4AΚH YHONOEÌ TON 4AΚO-AOXEÌO X‚ÌZECZ TOY BAZÌAECZ
1945=ECZ4O‚OZ=AΚAZZÌTE‚CTH=BAT‚AXO…A‚O
A‚OZOZTA4YAO=EM4YZC=EYHAEΚT‚AFCFOZ
ΚAOYHOZTEAAC=‚OAOZTAXYZ=ZTAY‚OOOAOΚTÌZMENO
ZΚOTEÌNOX‚OYN=X‚YZOAEYΚON=COΚEAY4ON
1493=XEACNH=AÌMATO‚OY4A=A‚FY‚OHAAZTHZ
AAÌMONO4O‚HTOZ=A‚XÌMB‚OTOZ=EHÌZTHMCN
4AAAΚ‚CMA=4‚YNOAOFOZ=CΚYBOAZ
1486=XEACNA=AEXCNA=CFYFÌOZ=ΚOXAÌOFENNHTOZ
EZTÌA‚XOZ=ÌE‚OH‚AΚTC=AEONTOXAAÌNOZ
MAZTÌXENÌOZ=MNHZTH‚OΚTONOZ=NEΚTA‚O4O‚OZ
O‚XHZTHZ=HAÌAOΚ‚ATC‚=HENTAZXOÌNON
HOAYAZT‚AFAAOZ=TET‚AHYAOZ=YAATOBA4HZ
YHE‚OY‚ANÌOZ=4‚OYTÌE‚A=4‚OY‚HTH=4YFOΚENT‚ÌΚH
529=4AΚH=4EÌAÌ=ZMA‚AFAÌNON=HA‚Ì•ÌANOZ
OHÌOMANHZ=MENTAFÌON=ΚO‚ÌNOOZ=ÌZOMOZ=ΚH4A
ENNAHME‚OZ=AEZMÌOZ=AE‚BÌZHZ=AENT‚O
A‚ÌOMOMANHZ=AÌOE‚OA‚OMON=AÌMOMÌΚTÌΚH
AΚ‚OΚOMHZ
791=4AΚOZ=AEÌZΚOTEÌNON=AÌMOMÌΚTÌΚOZ
AΚ‚EZHE‚ÌOZ=ANTÌNOMOZ=ΚAAAÌTO‹OZ
ΚOY‚AZ=MÌΚÌ
MAOYZ=OMO‚4ÌA=OM4AAÌΚON=ONEÌ‚OFENNHTO
HANEZHE‚OZ=H‚ÌAHÌZMOZ=HAT‚ÌΚÌOZ=HYAAÌOZ
ZMY‚NA=TÌTANÌON=T‚ÌAΚOZÌOÌ
O YÌOZ TOY HAT‚OZ OMCZ, EÌNAÌ BEBAÌA ENAZ ATTÌΚOZ (ATTA-HATH‚) ΚAÌ TO ‚HMA
ATTOMÌA (=TOHOOETC TON ZTHMONA) MA•Ì ME TO ACTEYC (=Y4AÌNC MAAAÌ) YHONOOYN
TON EÌAÌΚO ZTHN OEÌA Y4ANZH (βλ. Κ‚ÌNA AF‚OY, AE‚MATÌNOYZ XÌTCNEZ ZYΚHZ...ΚAÌ
‚HMA AE‚‚ÌN) (H AFÌA T‚ÌAZ TOY OY‚ANÌOY ΚYNA AHOTYHCNETAÌ ZE OAA TA
EHÌHEAA...OY‚ANOZ-Κ‚ONOZ-•EYZ...•EYZ-AHOAACN-AOHNA...O MONOFENHZ OMCZ
AYT‚CTHZ ΚAÌ EAEYOE‚CTHZ...EÌNAÌ O TETA‚TOZ BAZÌAÌAZ HE‚A AHO THN X‚ÌZTÌANÌΚH
MO‚4H THZ T‚ÌAAAZ...EÌNAÌ O ENA‚MONÌ•CN ME THN OYZÌA TOY THN MÌA‚OTHTA TOY
ΚOZMOY...TA MYZTH‚ÌA TOY ZΚOTOYZ EÌNAÌ MONO FÌA TOYZ EAAHNEZ...HOY ΚATANOOYN
THN HOAÌΚOTHTA HE‚A AHO TON TÌHOTENÌO AYÌAÌZMO TOY "ΚAAOY ΚAÌ TOY ΚAΚOY"...ΚAÌ
BEBAÌA O AÌONYZOZ EÌNAÌ O TETA‚TOZ BAZÌAÌAZ...EÌZ •EYZ...EÌZ HAÌOZ...EÌZ AAHZ...EÌZ
AÌONYZOZ...ΚAÌ O AÌOY‚AMBOZ TOY ANAFΚAÌOZ HAAÌ ZTON AHOAACNEÌO HAÌANA...FÌA AYTO
ΚAÌ O MOÌ‚AZMOZ TOY MANTEÌOY, HOY H‚OTE‚A ANHΚE ZTON AÌONYZO)
901=ATTÌΚOZ=AAEA4OHAÌZ=AE‚ONAYAFOZ
AAAO4E‚MENO=AABANÌ•C=AAYZOZ=ATAANTÌAEZ
A‚FY‚OEÌAHZ=ANTÌHOMHOZ=AZT‚ÌΚOZ=ANAMAZHTÌΚOZ
A‚TOHOÌOZ=BAAANÌ•C=AAATAHOOHΚA‚ÌOZ=FNCMH
ÌAΚXOZ=EHTAHA‚OENOZ=ΚAYZÌOZ=ΚOY‚AAÌOZ=ΚOY‚ÌTA
MAΚ‚OZΚOHÌΚOZ=MÌNCA=OFΚHZTÌΚOZ=OY‚ANÌOZ
HANO…=ZÌAH‚OΚYANÌΚH=ZAYAOZ=TOY‚ΚÌA=YHOOAAAMOZ
CHÌAÌ=C‚A
TO Κ‚ÌNON EÌNAÌ ENA EÌAOZ A‚TOY (=O A‚TOZ O EΚ TOY OY‚ANOY ΚATABAZ- βλ. ZTAXYZ
HA‚OENOY) (βλ. MHN Κ‚ÌNETE ÌNA MH Κ‚ÌOHTE αλλά ΚAÌ ME‚A THZ Κ‚ÌZHZ, ΚAÌ MÌNCA Κ‚ÌTH
TOY AAH...AAAA ΚAÌ AÌΚAÌO MEAXÌZEAEΚ...οπως ΚAÌ THZ AÌΚAÌOZYNHZ TON NOHTO HAÌO ) ΚAÌ
AHOTEAEÌ HA‚ETYMOAOFHZH THZ AE‹HZ Κ‚ÌNÌZ (=T‚ÌXA, ΚOMH) {(βλ. AAAÌAA ΚAÌ ZAM…CN,
OHOY H AAAÌAA EΚO…E TÌZ 7 ZEÌ‚EZ (=HAANHTÌΚEZ T‚OXÌEZ) TOY ZAM…CN ΚAÌ ZΚYAAA
(=ΚOMMCT‚ÌA AHO TO ZΚYAAOMAÌ ΚA‚H) HOY EΚO…E TH X‚YZH-ΚOΚΚÌNH T‚ÌXA THZ
ΚE4AAHZ TOY HATE‚A THZ NÌZOY H‚OΚEÌMENOY NA XAZEÌ THN AYNAMH TOY ΚAÌ NA
NÌΚHZEÌ O MÌNCZ}
310=Κ‚ÌNÌON
AFE‚AZ=AOAOZ=AÌOÌOHÌON=BHAOZ=AE‚AZ=AETA=EAEOZ
OAAOZ=HBÌΚOZ=OH‚ÌOBOAÌA=ÌOAΚOZ=ÌAOZ=ΚE‚AMÌAÌON
ΚO‚NO=HAOÌON
450=Κ‚ÌNOZ=A‚THMA=A‚ÌOMOAEZÌA=A‚EHANÌZ
EΚATOMBAÌA=OYMA
ÌHHÌOZ=EYAÌΚÌA=O‚NÌOÌAZ=O‚NÌOOΚOMÌA
HE‚ÌΚA‚AÌON=HÌAÌNOZ=HOAOZ=ZΚÌAOÌZ=ZΚÌ‚ON
O MÌTOZ THZ A‚ÌAANHZ MHO‚EÌ NA FÌNEÌ AHO T‚ÌXEZ THZ MAΚ‚ÌAZ HAE‹OYAAZ THZ. H
AE‹H Κ‚ÌNON MEZC THZ ENNOÌAZ TOY A‚-TOY MAZ OAHFEÌ ZTON Κ‚ÌO ή A‚NÌON TO
EZ4AFMENON (βλ. ΚA‚NEÌO AHOAACNA) AHAAAH ZTON ÌAZCNA ή ÌHZOYN (=888) E4” OZON
TO Κ‚ÌNON ZTA MÌΚ‚AZÌATÌΚA AEFETAÌ ΚAÌ ZOY-ZON (βλ. A‚ÌZTOTEAH HE‚Ì OY‚ANOY
"ZOYN"=H ΚÌNHZH TCN H‚OZ TA ANC 4E‚OMENCN H‚AFMATCN)
H AE‹H ZCZ (=ZOYZ) HOY ZHMAÌNEÌ H‚OBATA (ZTA ÌE‚ATÌΚA ΚATA TON HCZHHO) E‹HFEÌ
4‚AZEÌZ OHCZ «O HOÌMAÌNCN EN TOÌZ Κ‚ÌNOÌZ» (βλ. AZMA AZMATCN ZTHN HA)
822=OHZEYZ=AFÌA•C=AΚ‚OY‚AÌON=A4OA‚ZÌA=AÌZTHAOZ
EZOAOTHZ=ΚAAAMOZHÌTO=ΚATAZΚOHÌON=ΚOYTAAA
MONOZÌAH‚OZ=AAFOΚOÌMHTOZ=ZÌAH‚ÌZΚOZ
ZÌAH‚ONOMOZ=ZTE‚EO‚AMA=4ÌAHAONÌΚON=XAΚHAONÌAΚH
ENNEA‚XÌA=H‚OAOTOZ=OY‚EZOAH=OÌFC=ΚAAAMÌZT‚ON
AFOY‚OFENNO=AAÌAHE‚AZTON=AΚAΚÌZTOZ=ANO‚ABAABONH
ANAΚTO‚ÌOZ=ANΚYΚAÌΚOZ=AΚAAZTOZ=ANTAÌOHOAÌZ
AZH‚OMAAAOZ=AZT‚OΚONÌA=AÌZΚOHYAH=AÌE‚MHNEYZ
ENAOHA‚AZÌTA
281=A‚NÌON=ANOOBOAHMA=AZOENEÌA=BAZÌAÌΚH=FOHZ
F‚ÌHHH=AÌAAZΚAAÌA=ΚÌNAZ=NÌΚAZ=ΚOH‚ÌA=ΚAA‚ÌNO
ONEÌ‚EMA=HAZ=ZEAAAAAÌ=AAAAHZÌA
620=MÌTOZ=AAE‚4Ì=AHXÌA=AAAHAOZHO‚A=A‚FHTHZ
AYFEÌAZ=FAÌANO‚AΚEMHO‚ÌON=AÌAMEAÌZÌMOZ=•YFÌZ
ΚOAOΚYOA=MHT‚OMANÌA=ONÌZΚOZ=HENTEAÌΚON
HE‚ÌANA‚OZ=HÌAOHOÌOZ=HÌZÌNOZ=ZÌAH‚OMAFFANÌON
ZÌBH‚ÌΚOZ=TE‚•HZ=TEAEÌOZ
174=A‚ÌAANH=AFEAAAÌNO=AFNON=AE‚ÌNH=AAOFO
A‚FO=FA‚AENÌA=‚OFA
1200=ZCZ=AA‚OAAΚTYAOZ=AΚ‚OHOTAMÌTHZ=AACNÌA‚HZ
BAHTÌ•C=EΚΚENTC=ENAÌAΚOZMC=E4TAAÌHAOZ=•HNCNEÌOZ
OE‚AHEYTÌΚOZ=ΚAAAMCTH=ΚONNO4O‚OZ=AYXNON
ΚA‚AÌOHNEYMONÌΚOZ=ΚOÌAOHONC=AYΚOZTOMO
MY‚ÌZTÌΚON=NA‚OHΚCAHZ=AC‚OZ=OÌCNOZ
O‚NÌOOZΚOHOYMAÌ=HENTHΚONTAETÌA=ZHA‚TÌATHZ
H‚OOYZÌOZ=ZTYAOZ=ZXOÌNOZ=ZXOAÌΚOZ=TET‚AHAEO‚OZ
4ÌAEZHE‚OZ=YC=4‚ÌΚTOZ=4ÌAOΚYNON=4AYOZ
T‚OYAAOZ=T‚ÌÌZTÌOZ
870=ZOYZ=AF‚ÌOMEAÌTTA=AAEA4ÌNOZ=AÌMATÌTHZ
EHÌAAY‚OZ=OAAAC=ÌAAY‚ÌΚOZ=ΚOAXÌΚON=ΚYNOMO‚ON
ΚYH‚OZ=NE4EAÌOZ=ZΚHNOOETHZ=YHOΚOAHON
T‚ÌZΚEAEZ=T‚ÌΚO‚OZ=ZTOAOZ=ZYNOAON=TAY‚ÌANH
ZEAEYΚÌZ=HAFXAAΚEÌON=MYOA‚EHANON=AOY‚OZ
AOZTOZ=MÌΚ‚OΚOZMÌΚOZ=MEFAAOΚAYAOZ=ΚOZMOHAOΚOZ
ΚOY‚ÌOZ=ΚEAEYZÌZ=EHTAA‚OMOZ=AHMO4ÌAHZ=AHMAFCFÌA
AZHMANTOZ=AE‚OHAFÌTÌΚOZ=AΚOAOYOOZ=AAAAAA•C
TO AHACMA ΚAÌ TO ‹EAÌHACMA TOY Y4ANTOY THZ OEÌAZ Y4ANZECZ OMCZ EÌNAÌ OEMA
H‚OZCHÌΚHZ EHÌAOFHZ...OHCZ ΚAÌ OAEZ OÌ AÌABAZEÌZ TCN HYACN ZE HOAEÌZ OHCZ H
EHTAHYAH OHBA...ή H EΚATANTOHYAH HAÌOYHOAH„„„
O BOCTHZ AHOZÌCHEÌTAÌ ECZ TC‚A...AAAA ZTO TEAOZ ‹Y‚Ì•OYN TON NYM4ÌO...HOY AEEÌ
ΚAÌ O AAOZ..... „„„)
A=1 / B=2 / F=3 / A=4 / E=5 / ZTÌFMA = 6 / •=7 / H=8/ O=9
Ì=10 / Κ=20 / A=30 / M=40 / N=50 / ‹=60 / O=70 / H=80 / ΚOHHA=90
‚=100 / Z=200 / T=300 / Y=400 / 4=500 / X=600 / …=700 / C=800 / ZAMHÌ=900

YF - TO FÌATÌ EXOYN A4AÌ‚EOEÌ TO 6 TO 90 ΚAÌ TO 900 AEN AYNATAÌ H‚OZ TO HA‚CN NA
E‹HFHOEÌ
MÌA MONO EHE‹HFHZH...TO A4AÌ‚EOEN ZTÌFMA=6 (METEHEÌTA AÌFAMMA ’) EÌNAÌ O
KE‚AYNOZ TOY HATE‚A OECN ΚAÌ ANO‚CHCN AÌOZ
CZ EΚ TOYTOY (ΚAÌ OXÌ MONO) O 666 EÌNAÌ O OY‚ANÌOZ EHE‚XOMENOZ EAAHN
H A‚AXNH, O MÌTOZ ΚAÌ H MÌTCZH
«ZTA FE‚MANÌΚA SPÌNNEN ZHMAÌNEÌ FNEOEÌN ΚAÌ META4O‚ÌΚCZ AOAOHAOΚEÌN (SPÌNDEL =
AA‚AXTÌ, SPÌNURAD=‚OAANÌ) AYTH H ΚATAHAHΚTÌΚH AAAA AAAA•ONÌΚH Y4ANT‚A, AEN
EÌNAÌ AAAH AHO THN ZHÌOYNA TCN OECN A‚AXNH, AYTH HOY TOAMHZE NA HE‚H4ANEYTEÌ
OTÌ Y4AÌNEÌ ΚAAYTE‚A AHO THN AOHNA ΚAÌ AYTH HOY ΚENTHZE ZTA Y4ANTA THZ TOYZ
Κ‚Y4OYZ E‚CTEZ TCN OECN ME ZΚOHO NA MEÌCZEÌ TÌZ TÌMEZ TCN ANO‚CHCN H‚OZ
AYTOYZ... HTAN H ΚO‚H TOY ΚOAO4CNÌOY BA4EA ÌAMONA HOY ΚATOÌΚOYZE ZTHN HOAH
THZ AYAÌAZ YHAÌHA FÌA TÌMC‚ÌA THZ - AOFC THZ "ΚATAAOZHZ" TCN OEÌΚCN E‚CTCN - H
AOHNA TÌZ EZΚÌZE TA Y4ANTA, THZ E‚Ì‹E MÌA ZAÌTA ZTO H‚OZCHO ΚAÌ H A‚AXNH
AHAFXONÌZTHΚE»
Spindel στη Fερμανική γλoσσα που όμως γiνεται Spindle στην Aγγλική.
Spindle = αδράχτι. Eπiσης όμως, Spindle = άτρακτος.
Eτσι, •itotic Spindle = Mιτωτική Aτρακτος.
Miτωση -— Miτος.
H A‚AXNH (με αναγραμματισμό δiνει: H AN-A‚XH) πλέκει τους Κ‚Y4OYZ E‚CTEZ TCN OECN (=
χρωμοσoματα) στο υφαντό της (= άτρακτος)...
H ANA‚XH = H A‚AXNH = 768
H A‚XH = 717
A‚XANAÌ = AXA‚NAÌ = A‚AXNAÌ = ANA‚XAÌ = 763
Hάμε να δούμε συνοπτικά τα στάδια της Miτωσης. H Miτωση (=1386) αρχiçει με τη συσπεiρωση της
χρωματiνης. Κατά την Hρόφαση (=959) τα χρωμοσoματα εiναι ορατά και οι δύο AAEA4EZ - AÌAYMEZ
χρωματiδες βρiσκονται κοντά. H πυρηνική μεμβράνη διαλύεται, ο πυρηνiσκος εÇαφανiçεται και
σχηματiçεται H AT‚AΚTOZ (=1000), η οποiα αποτελεiται από μικροσωληνiσκους κύριο συστατικό των
οποiων εiναι η πρωτεiνη τουμπουλiνη, που εiναι ορατή στο μικροσκόπιο με τη μορφή ÌNÌAÌCN. Mόλις
συμπληρω0εi η διάλυση της πυρηνικής μεμβράνης ολοκληρoνεται η πρόφαση και το κύτταρο εισέρχεται
στη Mετάφαση. Tα κεντρομερiδια (τα οποiα συγκρατούν ενωμένες τις αδελφές - δiδυμες χρωματiδες)
προσανατολiçονται προς την ισημερινή πλάκα στο κέντρο του κυττάρου. Tα κεντρομερiδια τελικά
χωρiçονται και σχηματiçονται μισά χρωμοσoματα, nοu AHOMAKPYNONTAI HPOZ TOYZ
ANTIOETOYZ HOAOYZ της ατρóκτοu κατó την Aνóçαση (η Aθηνó σκí(ει το uçαντό).
Mήπως η αναστροφή των πόλων αφορά το σκiσιμο του υφαντού της αν0ρωπότητας όπως αυτό
φτιαχτηκε μεχρι σήμερα από τη προηγούμενη καταστροφή?
Zκεγτεiτε το λiγοƒ. Xε χε
Mήπως αυτό εiναι το μυστήριο του 2012?
Και ποιο το καινουργιο υφαντο που 0α υφαν0εi?
Fια να Çανασκιστεi?
H λειτουργiα των μικροσωληνiσκων της ατράκτου γiνεται πειραματικά αντιληπτή με τη χρήση ΚOAXÌ-
κiνης, που εμποδiçει τον πολυμερισμό της τουμπουλiνης και αποδιοργανoνει τους μικροσωληνiσκους.
Aυτή παρεμποδiçει τον προσανατολισμό των χρωμοσωμάτων στην ισημερινή πλάκα και αναστέλλει την
κiνησή τους κατά την Aνάφαση. Zτην τελευταiα φάση της μiτωσης, την Tελόφαση, τα χρωμοσoματα
αποσυμπυκνoνονται, οι iνες της ατράκτου αποδιοργανoνονται αλλά η τουμπουλiνη παραμένει στο
κύτταρο και σχηματiçει το νέο πυρηνικό φάκελο. Tα κεντριόλια εiναι κυτταρικά οργανiδια υπεύ0υνα για
το σχηματισμό της ατράκτου. Aυτά αποτελούνται από μικροσωληνiσκους τουμπουλiνης με μiα ιδιαiτερα
ενδιαφέρουσα δομή η οποiα σε κάτοµη σχηματiçει ένα ‚OAO με εννέα (9) πέταλα, το κά0ε ένα εκ των
οποiων αποτελεiται από τρiα (3) ινiδια. Και βέβαια για τη μεταφορά των κυστιδiων και των πρεωτε‡νικoν
μορiων μέσω των αÇόνων των νευρικoν κυττάρων υπεύ0υνοι εiναι οι μικροσωληνiσκοι. Fια να πάμε
ακόμη πιο μακριά, ας 0υμη0ούμε σε αυτό το σημεiο ότι η Miτωση εiναι η κυτταρική διαiρεση που
επιτελεiται στα σωματικά κύτταρα των çoντων οργανισμoν, και επομένως αποτελεi και τρόπο αγενούς
αναπαραγωγής, π.χ. εκβλάστηση. Tα γεννητικά κύτταρα διαιρούνται με τη διαδικασiα της Mειoσεως, η
οποiα επιτρέπει και τον γεννητικό ανασυνδιασμό των χρωμοσωμάτων, δηλ. την μεταÇύ τους ανταλλαγή
τμημάτων DNA.
H MEÌCZH = 1071.
MEÌCZÌZ = EN A‚XH HN O AOFOZ = 1265 („„„„„)
-- Aημοσιεύτηκε από KAP•ANOP στις 11:51 μμ on 17 Aπρ 2002
EYFE AFAHHTH A‚XÌE‚EÌA BÌOAOFE
OYZÌAZTÌΚH ΚAÌ EΚHAHΚTÌΚH ZYMMETOXH
E‹AÌZÌEZ OÌ HA‚ATH‚HZEÌZ ZOY
..ANTE ‹YHNA O O4ÌZ MEZA ZOY (O THZ ZO4ÌAZ.... „„„)
Aημοσιεύτηκε από ’OURAKÌS στις 3:21 πμ on 21 Aπρ 2002
OACN ZAZ, ή συμμετοχή, καi κυρiως οi γνωσεiς Zας καi τό Y4OZ καi HOOZ τoν διαλόγων Zας μέ
κάνουν, όχι νά νοιo0ω άπλoς άλλά νά αiσ0άνομαι πολύ YHE‚H4ANOZ. Zάς EYXA‚ÌZTC 0ερμά διά
τήν υπερηφάνεια μέ τήν όποiα μέ όπλiçετε καi τήν πνευματοβιολογική δύναμη όπου μού χαρiçετε.
Zάς καμαρόνω καi Zάς 0αυμάçω. ŠEφŠόσον ή Hανγαiα Mητέρα Mας EAAAAA έχει παιδiα ŠEσάς καi oς
ŠEσάς<< HOTE THZ AEN HAOAÌNEÌ.....——.
Hαιδiα μου πολυαγαπημένα, διά άλλή μiα φορά ZAZ EYXA‚ÌZTC.
Aεν γνωρiçω κατά πόσο συμβάλλει μiα ολική έκλειµη Zελήνης ή Hλiου στο να πέσουν οι ασπiδες, διότι
δεν γνωρiçω ποια εiναι η επiδραση αυτoν των σωμάτων επάνω στο μαγνητικό πεδiο της Fης. H
ανατροπή των φυσικoν πόλων της Fης δεν έχει αποδειχ0εi επιστημονικά και γνωρiçουμε για αυτήν
μόνον 0εωρητικά από τα κεiμενα του Hλάτωνα (Tiμαιος, Hολιτικός κλπ.) στα οποiα όμως αναφέρεται ότι
το γεγονός συνοδεύεται από ταυτόχρονη ανατροπή όλων των ουρανiων σωμάτων. Eπιστημονικά έχει
αποδειχ0εi μόνον η ανατροπή των γεωμαγνητικoν πόλων και δη της πολικότητας του γήινου
μαγνητικού διπόλου, με την πλέον πρόσφατη να έχει συμβεi πριν από 780.000 χρόνια περiπου. Eπειδή
για να συμβεi αυτή πρέπει πρoτα να μηδενισ0εi η ένταση του μαγνητικού πεδiου, αυτό σημαiνει ότι η Fη
χάνει την φυσική της ασπiδα και γiνεται ευάλωτη στην κοσμική ακτινοβολiα. Oα μιλήσουμε εκτενέστερα
για αυτό το 0έμα στο ανάλογο 0έμα που έχει ανοικτεi στην κατηγορiα "Tεκταινόμενα".
Zτο μεταÇύ, σε ποια προσπά0εια εισβολής αναφέρεσαι που ακολού0ησε την περισινή έκλειµη ηλiου•
MHHCZ H EHÌAÌCΚOMENH AAAAFH T‚OXÌAZ THZ FHZ...FÌNETAÌ FÌA AOFOYZ AHO4YFHZ
ZYFΚ‚OYZHZ THZ ME THN...EHE‚XOMENH NEMEZH-666 ?
MHHCZ H ZYFΚ‚OYZH ΚOMMATÌOY THZ NEMEZHZ OA EHÌ4E‚EÌ ΚAÌ THN O‚ÌZTÌΚH AHOAÌC‹H
THZ ZEAHNHZ ΚAÌ TO TEAOZ THZ ZXEZHZ THZ ME THN FH (AO‚Y4O‚OZ) ?
MHHCZ AYTH H EΚAÌC‹H THZ OA EHÌ4E‚EÌ ΚAÌ ΚOZMOFONÌΚEZ ΚATAZT‚O4EZ ZTON
HAANHTH ?...ή MHHCZ AHAA OA "‚Ì‹EÌ" THZ "AZHÌAEZ" EHÌT‚EHCNTAZ THZ E‹OAO ZE
ΚAHOÌOYZ "HE‚ATEZ"="HEÌ‚ATEZ" HOY OEAOYN NA AHOA‚AZOYN...AÌOTÌ AHAA AEN
HE‚ÌMENOYN THN META OANATON EHÌZT‚O4H THZ …YXHZ TOYZ ZTO AZT‚O H‚OEAEYZEHZ
TOYZ ...AHAA AÌOTÌ AEN EXOYN...ZYNEXÌ•ONTAZ ETZÌ THN HO‚EÌA TOYZ CZ ΚOZMÌΚA
"BAMHÌ‚" ?
OÌ AHANTHZEÌZ ZTA HA‚AHANC E‚CTHMATA...HÌOANOTA OA AYZOYN ΚAÌ TO AÌNÌFMA THZ
ZEAHNHZ...AHANTCNTAZ ZTO ΚATA HOZO AYTH ZYNOMCTEÌ ME TON HAÌO EÌZ BA‚OZ THZ
EAAAAAZ...ή OXÌ...
ΚAÌ NA MHN ‹EXNAME THN AÌAÌO OHÌZOEN THZ ZEAHNHZ. AMA TH 4YFH THZ...OA EÌNAÌ AYTH
TO NEO 4EFFA‚Ì ?
...ή MHHCZ H NEMEZH EÌNAÌ H‚OF‚AMMATÌZMENH NA XTYHHZEÌ AYTH ANTÌ THZ
ZEAHNHZ...ΚAÌ ΚAHOÌOÌ OEAOYN NA AAAA‹OYN TÌZ T‚OXÌEZ OETCNTAZ NEO ZTOXO ?
HOAAAOÌ ZEÌZMOÌ....ΚAÌ HOAAEZ BOMBEZ ZE ZYFΚEΚ‚ÌMENA ZHMEÌA...ΚANOYN AEAOMENH
THN H‚OZHAOEÌA TCN NEOATAANTCN FÌA AAAAFH THZ T‚OXÌAZ THZ FHZ
OA TA ΚATA4E‚OYN ?
...OA HAH‹EÌ TON HAANHTH H NEMEZH ή OXÌ ?
...EAC OA EÌMAZTE...OA TO •HZOYME...AÌFH YHOMONH AOÌHON

Καταλαβαiνω τι 0έλεις να πεις, ας δούμε πως χρησιμοποιούμε το διάβασμα.
Aμα δεν διαβάσεις λiγες μέρες σου λεiπει?
Oέλω να πω, γυρνoντας στα κεiμενα σουƒ αισ0άνεσαι ευχαρiστηση?
Oπωσδήποτε οι γνoσεις στην επιστήμη (σου) εiναι αναγκαiεςƒ..μα συνή0ως με την επιστήμη
μα0αiνουμε κάτι, και μένει εκεiƒ.δεν εiναι πρόβλημα, το χρησιμοποιούμε. Mε τους εαυτούς μας τα
πράγματα εiναι λiγο διαφορετικάƒ. Eιδικά αν οι γνoσεις μας γiνονται ανάγκη, εÇαρτιόμαστε από αυτές,
κατά κάποιο λόγο ισχυροποιούν τους εαυτούς μαςƒ(ισχυροποiηση δεν εiναι αντiληµη). Eiναι λεπτό το
0έμα, μιλάω πάντα για AYTOFNCZÌAƒ
Tο nρόβKημα?
Eíρω.. Eíμαι ανώτερος.
Eíμαι αuτό, εíμαι εκεíνο...Aρ¿ιερíας.. AnόστοKος..Oεός..
OKα αuτó öuναμώνοuν στο εyώ μας, η κíνηση τοu οnοíοu (ητóει το HEPIZZOTEPO HANTOY,
ανησu¿íα, μqnως τu¿όν öεν εíναι, gó¿νει yια unοστqριξη, και nροnαντός gó¿νει yια
öιαβεβαíωση.τον όσων EXEI.
Auτq εíναι η κíνηση τοu gu¿οKοyικού yíyνεσθαι.στην οuσíα μια σuνε¿qς ZYFKPOYZH , nατqρ
όKων τον nραyμóτων, εκ τον οnοíων μερικούς íκανε
Oεούς μερικούς Aνθρώnοuς, μερικούς εKεύτεροuς, μερικούς σκKóβοuς. (θα τον ξε¿ναyα? )
Aβρονƒ¿ος, και οnοιος...
H EYFENEIA öεν κKεíνει nοτí την nόρτα.
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
MHN HPOZOETEIZ. gu¿οKοyικό yíyνεσθαι
AEIΖEI HOAAA MAZTEP KAI HANEHIZTIMIAKA XAPTIA TO HAPAHANO...
Aεν έκανα λά0ος...:)
Aν το διατύπωνα διαφορετικά 0α σε πεiραçε καλή μου φiλη? Xρειάçεται HAOOZ, ENE‚FEÌA, για να
πας σε βά0οςƒ.. Aεν ανακαλύπτεις τη AHMHT‚A MONO.
Aεν νομiçω πως τα βιβλiα και μόνο φτάνουν. ‘σως καμιά φορά μα0αiνουμε περισσότερα για τον εαυτό
μας, AΚOYFONTAZ H‚OZEXTÌΚAƒ.ακόμα και τη μητέρα μας, που 0έλει να φλυαρήσειƒ..
Hαρατηρo, Aκούω, Aντιλαμβάνομαι, Aιαισ0άνομαι....


-- Aημοσιεύτηκε από Alexandros o 5os στις 5:58 μμ on 25 Aπρ 2002
Xexexe.. EN-8U•ÌSH LEGETAÌ AUTO....
SU•’WNOU•E PLATWN....
«EN A‚XH HN O TOFŠ, ΚAÌ O TOFŠHN H‚OZ TON ‚AAŠ, ΚAÌ ZHAŠHN O TOFŠ, OY TOFŠHN EN
A‚XH H‚OZ TON ‚AAŠ
EN A‚XH, O AOFOZ, ΚAÌ EÌZ O AOFOZ ÌEÌ H‚OZ TON OEON, EOEÌ AŠO AOFOZ.
EN A‚XH EHOÌHZEN O OEOZ TON OY‚ANON ΚAÌ THN FHN
OTÌ T‚EÌZ EÌZÌN OÌ MA‚TY‚OYNTEZ EN TC OY‚ANC, O HATH‚, O AOFOZ ΚAÌ TO AFÌON
HNEYMA, ΚAÌ OYTOÌ OÌ T‚EÌZ EN EÌZÌN. ΚAÌ T‚EÌZ EÌZÌN OÌ MA‚TY‚OYNTEZ EN TH FH, TO
HNEYMA ΚAÌ TO YAC‚ ΚAÌ TO AÌMA, ΚAÌ OÌ T‚EÌZ OYTOÌ EÌZ TO EN EÌZÌN.»
ÌCANNOY EHÌZTOAH AŠ, EŠ, 7
TO AE EÌZ TO EN ÌAYZ EZTÌ (640), OHE‚ EZTÌ AZÌA, EN H H YZ (βλ. FOY‚OYNEZƒ)
ÌCANNHZ = 1119 = 3 X TOFŠ=3 X 373
373 X 4 = 1492
1492 = HAT‚ÌA‚XÌΚOZ = ZÌAH‚OΚTÌZTOZ = ZΚO‚HÌCAHZ = ZCZÌBÌOZ = XAAΚCMA (NEEZOAN-
XAAΚOYZ O4HZ MCYZECZ) = C‚OOETHZ = MAXACN
ΚAÌ EÌHEN O ÌCA (NNHZ) «ÌAE O AMNOZ TOY OEOY O AÌ‚CN THN AMA‚TÌAN TOY ΚOZMOY»
(βλ. AMNOZ ΚAÌ MNA CZ ΚOZMÌΚH MONAAA MET‚HZHZ THZ AMA‚TÌAZ ZE ZXEZH ME TON
HAOYTO-MAMMCNA ΚAÌ THN AYZΚOAÌA EÌZOAOY THZ 8ης OHBAÌΚHZ HYAHZ-NTAAT TCN
OY‚ANCN...H‚OZ TÌZ ANCTE‚EZ AÌAZTAZEÌZ HTOÌ ZYM4CNA ME TO O‚AMA TOY ÌCANNH
4OY‚AΚH O OAYMHOZ TCN OY‚ANOY-Κ‚ONOY-AÌOZ)
ZTÌZ 21 ÌANOYA‚ÌOY ME TO HOY MHAÌNEÌ O HAÌOZ ZTON YA‚OXOO A‚XÌ•EÌ H HE‚ÌOAOZ
E‹O‚ÌAZ TOY (βλ. ΚAÌ 4 EYAFFEAÌZTEZ ZE ZXEZH ME TAY‚O-AECNTA-AETO-ANO‚CHO ΚAÌ
Κ‚YHTOF‚A4HZH TOY AETOY MEZC ZΚO‚HÌOY ΚAÌ ANO‚CHOY MEZC YA‚OXOOY) OÌ
ΚAOOAÌΚOÌ FÌO‚TA•OYN THN AFÌA AFNH (βλ. AFNCZ TC OEC ZE ZXEZH ME Κ‚ÌO ΚAÌ A‚NÌC TC
EZ4AFMENC). ZTHN FÌO‚TH AYTH …EAANETAÌ TO AGNUS DEÌ, Z4A•ONTAÌ 2 AMNOÌ ΚAÌ
HA‚AAÌAETAÌ AHO TON "FE4Y‚OHOÌO¨ HONTÌ4HΚA (ΚOÌNCZ HAHA) TO HAAAÌON ZTOYZ
NEOYZ EHÌZΚOHOYZ.
ZTÌZ 21 AH‚ÌAÌOY, ΚAOCZ MHAÌNEÌ O HAÌOZ ZTON TAY‚O, OÌ ‚CMAÌOÌ FÌO‚TA•ANE FÌA THN
EHETEÌO THZ ‚CMHZ (βλ. ‚CMOZ-‚CMYAOZ ΚAÌ HAAAANTÌON H‚AΚAEOYZ) TA HAAHAÌA
H‚OZ TÌMHN THZ OEAZ HAAEZ (PALES) . H AE‹H PALEA (AXY‚ON) H‚O4ANCZ THZ ÌAÌAZ
‚Ì•AZ AÌAEÌ TO ΚAEÌAÌ THZ E‹HFHZHZ ZTO ZYNHOEÌO HOY EÌXAN NA HHAANE T‚ÌZ HANC
AHO MÌA HY‚A AHO AXY‚A (βλ. ΚAÌ AÌΚO MAZ EOÌMO TOY AÌ- FÌANNOY)
EÌNAÌ ZA4EZ ΚAÌ BAZH TCN H‚OHFOYMENCN OTÌ H ENNOÌA HAAAA AHO THN OHOÌA
H‚OE‚XETAÌ TO HAAAÌON-HAATON EMHAEΚETAÌ ZTO NHMAƒ.THZ OEÌAZ Y4ANZECZ.
HAAAA EÌNAÌ Eνα ΚOYBA‚Ì AHO HOÌΚÌAA NHMATA HOY MHO‚OYN NA X‚HZÌMOHOÌHOOYN FÌA
ENAN HEHAO FYNAÌΚOZ
TO HAÌ‹ÌMO TOY TOHÌOY ή THZ HAAAAZ (βλ. και MHAAAA-HAAAA TÌTANCN H‚ÌN TON
TEMAXÌZMO TOY •AF‚EAƒAAAA ΚAÌ THN HAAAA HOY AÌAEÌ H NAYZÌΚA ZTON NAYAFO
OAYZZEA ZTHN NHZO TCN 4AÌAΚCN) EÌNAÌ Eνα AÌAAAEÌMA ΚATA THN AÌA‚ΚEÌA MÌAZ
ΚOY‚AZTÌΚHZ AOYAEÌAZ
TA TAAAZÌA E‚FA • OHCZ H‚OANA4E‚OHΚE • EΚTEAOYNTAÌ AHO NEA‚EZ MEAAONYM4EZ
HA‚OENEZ OÌ OHOÌEZ XEÌ‚Ì•ONTOYZAN THN HAAAAƒ.OHCZ Eiναι 4YZÌΚO TO ΚO‚AZÌON
AEFETAÌ ΚAÌ Hαλλάς (βλ. ΚAÌ HAAAAAA AOHNH) ΚAÌ O NEOZ Hάλλας .
OÌ NEA‚EZ CZ ÌE‚EÌEZ TCN TAAAZÌCN E‚FCN ΚAAOYNTAÌ ΚAÌ HAAAAAEZ (αντιπαραβολή με το
HAAAAΚÌAA)
H HAAAAZ AOHNH ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ MÌNE‚BA. ME THN AE‹H AYTH ΚAAEÌTAÌ H E‚ÌOY‚FÌA. OHCZ
Eiναι AOFÌΚO H AOHNA HAAAAZ MÌNE‚BA EÌNAÌ MÌA ΚO‚AZÌZ H OHOÌA FÌNETAÌ E4HBOZ MEZC
THZ AÌAAÌΚAZÌAZ AHO‚‚O4HZHZ TCN XYMCN TCN ΚA‚HCN THZ EAAÌAZ OÌ HÌO
…YAAÌAZMENOÌ MHO‚OYN NA B‚OYN TÌZ ZYZXETÌZEÌZ THZ HO‚EÌAZ TOY ATTÌΚOY ΚE4AAOY
(TOY Κ‚ANÌAΚOY AHAAAHƒTης ΚE4AAHZ) H‚OZ THN ΚE4AAAHNÌA (XC‚O TOY ZY•YFOY THZ
Y4ANT‚AZ HHNEAOHHZ, OAYZZEA), AAAA ΚAÌ TOY AHMOY HAAAHNH (ZTHN T‚ÌΚE4AAH
XAAΚÌAÌΚH ΚAÌ ATTÌΚHƒTOHO THZ FÌFANTOMAXÌAZƒ.OHOY H AOHNA «TZAΚÌ•EÌ»
ΚY‚ÌOAEΚTÌΚA TOY A4‚ONEZ ΚAÌ BAEAYFMOYZ FÌFANTEZƒ) H ENNOÌA THZ E‚FANHZ
AOHNAZ CZ HAAAAAOZ (HA‚OENOY ΚO‚HZ) AZXOAOYMENHZ ME THN HAAAA MAZ OAHFEÌ
ZTON HOAON (=ΚE4AAHƒβλ. ΚAÌ MYZTH‚ÌA ΚATAZΚEYHZ ΚAÌ E‹EAÌ‹HZ TOY EFΚE4AAOY
ΚAÌ A‚AZH AÌNOAEÌΚOY ΚAÌ AÌNEAAÌΚOY O‹EOZ ZTHN ANAHTY‹H TOY EAAOFOY ANO‚CHOY)
A4OY EXEÌ ÌAÌO TO ZXHMA (HAAAA-ΚA‚A-Z4AÌ‚ÌΚO) H EΚ TOY ΚE4AAÌOY TOY HATE‚A MAZ
AÌOZ, AOHNA E‹E‚XETAÌ ENOHAOZƒΚAÌ AYTO TO ΚAEÌAÌ Mας OAHFEÌ ZTO •CAÌO TOY Κ‚ÌOY,
ΚYBE‚NHTOY EHÌ THZ ΚE4AAHZ...(MHN ‹EXNATE OTÌ O Κ‚ÌOZ EÌNAÌ TO X‚YZOMAAAON
ΚCAZ HOY EHANA4E‚EÌ O ÌAZCN ΚAÌ OÌ 666 YC HY‚AAAOÌ E βλ. ΚAÌ HY‚AÌOE‚ÌON O‚AMA
ÌCANNH 4OY‚AΚH ZTHN A‚XÌΚH ZEAÌAA) AÌA TOY HA‚AHANC AOFOYZƒ.H AΚ‚OHOAÌZ TCN
AOHNCN OHOY B‚ÌZΚETAÌ O ÌE‚OZ HA‚OENCNAZ, NAOZ A4ÌE‚CMENOZ EÌZ THN OEA TCN
EAAHNCN AEFETAÌ ΚAÌ ΚE4AAH-Κ‚ANA-ATTÌΚHƒ.ΚAÌ ÌZCZ NA YHA‚XOYN ΚAÌ ΚAHOÌEZ
YHOFEÌEZ AÌAZYNAEZEÌZ ME AYTO HOY OÌ EYAFFEAÌZTEZ ONOMAZAN Κ‚ANÌOY TOHO ΚAÌ
FOAFOOAƒ
H AZHIZ THZ AOHNAZ OEPEI ZTO KENTPO THZ TO FOPFONION, HTOI TO AHOKOHEN YHO
TOY HEPZEOZ KEOAAI THZ FOPFOYZ (αντιnαρóθεση ME TO TAXY KAI OOTEINO APFO) ME
THN FNOZTH ZEIPIAKH (=AHOAAONEIA=HAIAKH) ENEPFEIA H ZYZXETIZHZ ZAM+ON KAI
TAAIAAZ..H OHOIA KOHTEI TIZ 7 HAIAKEZ ZEIPEZ TON HAEEOYAON TOY ZAM+ON MAZ
OAHFEI ZTHN AHOKPYHTOFPAOHZH TOY HOAOY. AYTOY TOY AEI HEPIZTPEOOMENOY
HOAOY-HAPNHZZOY HOY TOZO HOAY ME EIXE BAZANIZEI EHI ZEIPA ETONƒ
MÌA AE‹H XÌAÌA NOHMATA...
HOAOZ ZHMAINEI
1. KEOAAH
2. ZTEOANH KEOAAHZ (βK. BOPEIO ZTEOANO-FKEMMA-MAPFAPITH AOPO TOY AIONYZOY
ZTHN APIAANH-APAXNH..AOOY O OHZEYZ ZTAOHKE A-NAEIOZ.. !!!.αKKó και ακóνθινο
στεçóνι NAΖOPAIOY EK 72 AFKAOION.)
3. ΚEΚ‚Y4AAOZ OEAÌNCN
AHO Eδo H‚OΚYHTEÌ H AE‹ÌZ PALLEX (=ANTÌXEÌ‚ AAAA ΚAÌ ΚOMBOZ ΚACNOY)ƒH OHOÌA
MAZ OAHFEÌ ZTO MEFA MYZTH‚ÌO TCN AÌAYMCN ΚAÌ ΚATA H‚OEΚTAZH THZ C‚AÌAZ
EAENHZƒ
POLLUX ΚAAEÌTAÌ ZTA AATÌNÌΚA O HOAYAEYΚHZ (EÌZ EΚ TCN AÌAYMCN ΚAÌ AOANATOZ, HTOÌ
E‹AHAOZ AZTH‚ TOY AZTE‚ÌZMOY TCN AÌAYMCNƒ3 HAÌOÌ ME 3 ZYNOAOYZƒ) (THN AE
ZEAHNH EΚAAOYN •CNOA‚AΚONTÌAA ΚAÌ TOYZ AEZMOYZ THZ ΚE4AAÌ ΚAÌ OY‚A TOY
A‚AΚONTAƒANTÌHA‚EBAAE ME TON OY‚OBO‚O O4Ì, TON MYOO TCN 7™1 HME‚CN ΚAÌ THN
8η Κ‚Y4H HYAH THZ OHBAZƒTHN A‚TEMÌAA TCN E4EZÌCNƒΚAÌ TO 4ANTAZMA THZ
EAENHZƒ)
OÌ AÌAYMOÌ-AÌOZΚOY‚OÌ (OÌ 4E‚ONTEZ EHÌ THZ ΚE4AAHZ TOYZ HÌAON) EAEFXOYN THN
NEY‚ÌΚH AEÌTOY‚FÌA TOY EFΚE4AAOY MEZC TOY EKTATÌΚOY YAÌΚOY THZ XEÌ‚OZ HOY
ΚATAAHFEÌ ZTON ANTÌXEÌ‚A-POLLEX.
AHO THN ÌAÌA ‚Ì•A H‚OΚYHTOYN ΚAÌ TA POLL (=…H4O4O‚ÌA, = ΚE4AAH = ΚO‚Y4H) (βλ. ΚAÌ
H‚CTO T‚OHO …H4O4O‚ÌAZ ME THN MEOOAO TCN Z4AÌ‚ÌAÌCN-MHAAACN)
AHO EΚEÌ H‚OΚYHTOYN ΚAÌ OÌ AE‹EÌZ POLLEN HOY ZHMAÌNEÌ FY‚H (ZYAAOFH ZTHN
ΚO‚Y4H TOY ANOOYZ) AAAA ΚAÌ H AE‹ÌZ POLÌTE (= EYFENHZ = HOAÌTHZ)
OÌ HÌO …YAAÌAZMENOÌ MHO‚OYN NA ANAT‚E‹OYN ZTO O‚AMA TOY ÌCANNH 4OY‚AΚHƒ
OHOY OA B‚OYN TÌ EZTÌ EYFENHZ ΚAÌ HOÌA H AÌA4O‚A TOY AHO TON AFAOO AAAA ΚAÌ AHO
TON EAAHNAƒZE ZXEZH ME TON «O‚FANCMENO» ZE HOAÌTEÌA HOAÌTH ΚAÌ THN AÌA4O‚A
TOY AHO TON EHÌ ZΚHNCN (. „„„) ΚATAAYZAντα ΚAOE 4O‚A HE‚ÌHAANCMENO NOMAƒ.ΚAÌ O
NOCN NOEÌTC...
…AXNCNTAZ THN AÌA4O‚A TOY AHOAACNA HOY EÌXE ΚAAYBH ΚAÌ TOY AÌONYZOY HOY EÌXE
ZΚHNHƒ.ΚAOCZ ΚAÌ FÌATÌ O HAYAOZ ZTHN ΚO‚ÌNOO YHH‚‹E ZΚHNOHOÌOZƒ.ÌZCZ
ΚATAAABOYME TO MYZTH‚ÌAΚO «EAOE ΚAÌ ZΚHNCZCNƒENTOZ MAZƒ» (1119= ÌCANNHZ =
ZΚHNCMA) («O AE HET‚OZ EÌHEN TC ÌHZOY. EÌ OEAEÌZ, HOÌHZC CAE T‚EÌZ ZΚHNAZ, ZOÌ
MÌAN ΚAÌ MCYZH MÌAN ΚAÌ HAÌA MÌAN»ƒ.OMCZ AOFOZ=373=TEFEÌNƒ.O AE ÌCANNHZ = 1199 =
3 X TEFEÌN = ZΚHNCMAƒ)
4. ‚ABAOZ-AΚONTÌON-ΚONTA‚Ì-HAAOYΚÌ (βλ. ΚONTA‚Ì AFÌOY FEC‚FÌOY ZTON 4ONO TOY
A‚AΚONTAƒ.AAAA ΚAÌ ΚY‚HΚEÌON E‚MOYƒΚAÌ HAZZAAO HOY MHHFOYME ZTA
BAMHÌ‚ƒ.ZE ZXEZH ME AAAMANTÌNO HAZZAAO HOY MHHFEÌ O H4AÌZTOZ ZTON ειZ τον ΚαY-
κασον ΚA‚4CMENO H‚OMHOEA)
5. HOAOZƒZE ANTÌZTOÌXÌA ME TON BO‚EÌO ΚAÌ NOTÌO HOAO (BA. AEÌ HE‚Ì TON •E4Y‚ON
HE‚ÌZT‚E4OMENON HOAON-HA‚NHZZO ZE ZXEZH ME THN METAHTCZH TOY A‹ONA TOY
HOAÌΚOY AZTE‚A HE‚Ì‹ TCN AZTE‚ÌZMCN TOY ΚH4ECZ-AY‚AZ-H‚AΚAEOYZ-A‚AΚONTA-
MÌΚ‚HZ A‚ΚTOY-MEFAAHZ A‚ΚTOY)
ANAΚE4AAAÌCNONTAZ H HE‚ÌTYAÌ‹H (SPÌN) THZ ÌNOZ (ÌZ...ÌZÌZ) AHO TO NHMA TOY HOΚOY
FY‚C AHO ENAN HOAO-HAAOYΚÌ-AΚONTÌON...OAHFEÌ ZTHN ΚATAZΚEYH THZ ‚OΚAZ (βλ. και
EΚTÌNA‹H AOHNAZ AHO THN ΚE4AAH TOY AÌOZ). E‹' OY ΚAÌ H EFΚATAZTAZH ENANTÌ TOY
HOZEÌACNA (βλ. Y4ANZH HOZEÌACNA-AHMHT‚OZ ΚAÌ TEAXÌNEZ...H‚O THZ A4Ì‹HZ...THZ
EAÌAZ...) THZ OEAZ EÌZ TON TOHO TCN Κ‚ANACN (METE‹EAÌXOENTCN ΚEΚ‚OHÌACN) H
ATTÌΚH MEZC TOY ‚HMATOZ ATTOMAÌ ΚAÌ H Κ‚ANA ZHMAÌNOYN TO ÌAÌO AΚ‚ÌBCZ. THN
METE‹EAÌ‹H TOY ANO‚CHÌNOY EFΚE4AAOY AHO THN "AÌ4YH" 4YZH ZTHN EAAOFH-AFAOH-
EYFENH...(βλ. ΚAÌ EAEYZH AHMHT‚OZ-AÌONYZOY ΚAÌ HOÌHZH E‚ÌXOONÌOY AHO H4AÌZTO ΚAÌ
AOHNA ZTHN ATTÌΚH)
A‹ÌOZHMEÌCTO EÌNAÌ OTÌ KRANNOG ZTA ΚEATÌΚA ZHMAÌNEÌ AÌMNAÌA ΚATOÌΚÌA AHAAAH
ΚAAYBH ZTH‚ÌFMENH ZE HAAOYΚÌA BYOÌZMENA ZE AAZHCAH BYOO TETOÌEZ ΚAAYBEZ
EXOYN ANAΚAAY4OEÌ AHO THN A‚XAÌOAOFÌΚH ZΚAHANH ZE HOAAA ME‚H....AAAA MHO‚EÌ
NA TÌZ AEÌ ΚANEÌZ ΚAÌ ZHME‚A ZTHN AÌMNOOAAAZZA TOY MEZZOAOFÌOY ZTÌZ HEAAAEZ...
ZE TETOÌEZ HEAAAEZ-NHEZ (βλ. HE‚ÌZTE‚EZ-AHAÌAAEZ-HAEÌAAEZ...ZE ZXEZH ME THN
FENEZÌN TOY AHOAACNOZ ΚAÌ THN HE‚ÌZTE‚A HOY 4E‚NEÌ TON ΚAAAO EAAÌAZ TOY
AEYΚAAÌCNA...META TON ΚATAΚAYZMO) ANAFΚAZTHΚAN NA ΚATOÌΚHZOYN H‚O4ANCZ OÌ
AOHNAÌOÌ YZTE‚A AHO THN H‚OTÌMHZH TOYZ ZTHN AOHN ENANTÌ TOY HOZEÌACNA (βλ. NEO
(?) ΚATAΚAYZMO HOY EHE4E‚E H O‚FH TOY HOZEÌACNA ΚAÌ HÌOANEZ YHOFEÌEZ
AÌAZYNAEZEÌZ ME TON HOAEMO AOHNAÌCN-ΚEΚ‚OHÌACN ΚAÌ
ATAANTCN...1492=ΚATAΚAYZT‚ON)
OHCZ H‚OEÌHA EΚ TCN YAATCN H‚CTH E4ANH H EAAÌA...THN OHOÌA B‚ÌZΚEÌ H COLU•BA-
HE‚ÌZTE‚A ETZÌ H ΚE4AAH-HOAOZ EÌNAÌ EAC H EAAÌA...ή AMA OEAETE EAC
AHOΚ‚YHTOF‚A4EÌTAÌ H ZHE‚MATEFXYZH ENTOZ THZ OHOÌAZ ZYM4Y‚ONTAÌ ΚATA TON
OEÌON HAATCNA TA "AAÌO‚ATA OH‚ÌAÌA" (ZHE‚MATO•CA‚ÌA=MÌTOZ....βλ. και OE‚OZ-OE‚ÌO
ZE ZXEZH ME TO ΚAAOΚAÌ‚Ì ...TON AEFCNTA-AECNTA ΚAÌ TON OE‚ÌZMO AÌA TOY
A‚EHANOY=TOHOZ FENHZHZ THZ AFÌAZ EAENHZ...TCN ZTAXYCN....) ME AHOTEAEZMA THN
ZCTH‚ÌA (=AÌ-EÌ-Z(A-Y-ZH)) MONO ENOZ AÌA THZ H‚OBOAHZ THZ ΚE4AAHZ TOY ZTHN MHT‚A
(=YZ...βλ. YAAEZ ENANTÌ ZΚO‚HÌOY) ,HTOÌ THN ΚÌBCTO-AA‚NAΚA (=YF‚O DNA=DAN TO
OHOÌO 4E‚EÌ OAA TA FONOTYHÌΚA XA‚AΚTH‚ÌZTÌΚA)
H MHT‚A ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ YZTE‚A = YZ = FOY‚OYNA AHAAAH YZ ™ TE‚A (=FH...AAAA ΚAÌ
OH‚ÌON)...AAAA H FOY‚OYNA EÌNAÌ TO ÌE‚O THZ AHMHT‚OZ (BA. TON ÌAΚXO-FOY‚OYNAΚÌ
TCN YHO…H4ÌCN MYZTCN TCN EAEYZÌNÌCN ΚAÌ TON ΚAOA‚MO ZTA YAATA THN T‚ÌTH ME‚A
"AAAAAE MYZTAÌ") (βλ. FÌATÌ O ÌEXCBAZ AHAFO‚EYEÌ ZTOYZ ÌZ‚AHAÌTEZ NA T‚CNE
XOÌ‚O...ΚAÌ ANTÌHA‚EBAAE ME TON MYOO THZ X‚YZHZ FOY‚OYNAZ ΚAÌ TCN
FOY‚OYNAΚÌCN THZ....TA T‚ÌA FOY‚OYNAΚÌA ZTA OHOÌA MONO TO ENA 4TÌAXNEÌ ZHÌTÌ AHO
TOYBAA TO OHOÌO AEN MHO‚EÌ NA TO ‚Ì‹EÌ O "ΚAΚOZ" AYΚOZ...AAAA ΚAÌ THN MÌZZ HÌFΚY
AMA OEAETE....λεμε τoρα)
OHCZ EÌXA ANA4E‚EÌ ZE H‚OHFOYMENA ΚEÌMENA HE‚Ì AMYAOY...H AÌEÌZAYZH TOY
AHOAACNA OO‚ÌOY (=ZHE‚MATO4O‚OY) ZTOYZ AEA4OYZ (=MHT‚A=AEA4YZ ZTOYZ
H‚OHOAEZ TOY AEÌ HE‚ÌZT‚E4OMENOY HOAOY HA‚NHZZOY) AHO THN ME‚ÌA TOY
ΚC‚YΚEÌOY ANT‚OY (ΚATA4YFÌON TCN AYΚCN...AAAA ΚAÌ TCN EAAHNCN ZE ΚAOE
ΚATAΚAYZMO...TOTE ΚAÌ AY‚ÌO...) (ΚC‚YΚOZ = OZXEON) EÌNAÌ MÌA MYOOAOFÌΚH
Κ‚YHTOF‚A4HZH THZ ÌE‚HZ AAFNEÌAZ MEZA AHO THN •YFCTÌΚH •EY‹H TOY 23 (X™…, OHOY
XX=OHAY ΚAÌ X…=A‚‚EN)
CZ EΚ TOYTOY O 529 (4ΚOŠ) ZAN 23 EÌZ TO TET‚AFCNON AÌNEÌ THN AEÌTOY‚FÌA THZ
YZTE‚ÌΚHZ (λογω βιασμού της απο τον HOZEÌACNA...βλ. ΚAÌ OFΚAÌA AHMHT‚A...ZE ZXEZH ME
ONO...) AHMHT‚AZ
529=AÌMOMÌΚTÌΚH=ANAΚAHTH‚ÌA=AZÌTÌH=AÌ4AFÌA=OHÌOMANHZ=4AΚH=Κ‚ATH‚=ΚO‚ÌNOOZ=
ÌZOMOZ=Κ‚OΚOAEÌAOZ
TEAÌΚA AHO EAC TO EÌXA AHO EΚEÌ TO E4E‚A...HAAÌ ZTON A‚ΚTOY‚O ΚATAAHFOYME
AHO HOY ‹EΚÌNA ME THN ΚATC FNAOO TOY A‚AΚONTA O BAZÌAÌAZ THZ ΚOAXÌAAZ AÌHTHZ ?
MA AHO THN A‚XAÌA ΚO‚ÌNOO HOY ΚAAOYTAN E4Y‚A (βλ....και FE4Y‚A ΚAÌ FE4Y‚AÌA
AHMHT‚A)
HOY TOHOOETEÌTAÌ H BO‚EA ΚOÌTH OHOY ΚATE4YFE O Κ‚ONOZ METAMO‚4COEÌZ ZE
Κ‚OΚOAEÌAO ?
MA ZTON ΚAYΚAZO THZ ΚOAXÌAOZ....TOHOOEZÌA ΚATAAH‹HZ THZ A‚FONAYTÌΚHZ ME
ZΚOHO THN EHANA4O‚A TOY X‚YZOMAAAOY AE‚ATOZ...TOHOOEZÌA ΚATA4YFHZ THZ
Ì4FENEÌAZ (βλ.. Ì4ÌFENEÌA EN TAY‚OÌZ..ΚAÌ EHÌZT‚O4H THZ ME TON X‚YZH YZTE‚A AHO
ANA•HTHZH THZ AHO TON O‚EZTH)....AAAA ΚAÌ TOHOOEZÌA ΚA‚4CZHZ TOY AOAÌOY
H‚OMHOEA...AAAA ΚAÌ 4YAAΚÌZHZ TCN 72 BAEAY‚CN EONCN..HOY MÌAANE 22
FACZZEZ...OZA ΚAÌ ΚATA TON HTOAEMAÌO TA O‚ATA AÌA FYMNOY O4OAAMOY AZT‚A TOY
BOCTH
...TEAOZ HOY FY‚NAEÌ O ÌAZCN ΚAÌ H MHAEÌA ?
MA ZTHN ΚO‚ÌNOO....OHOY ΚAÌ H AEYTE‚H ZΚOTCNEÌ TA HAÌAÌA THZ (βλ. ΚAÌ ÌZOMÌA...OHZEA
ZTA OHOÌA TÌMATE H HET‚A TOY ZΚANAAAOY MEAÌΚE‚THZ...O YÌOZ THZ ÌNOYZ ΚAÌ TOY
AOAMANTA....A ‚E MEFÌZTE AABΚ‚A4T...HAAÌ TA ΚATA4E‚EZ AÌOTÌ TO ÌNZMOYO TCN
ABYZZAÌCN AEN EÌNAÌ AAAO AHO TON HOZEÌACNÌO ÌZOMO...)
ΚAÌ FÌA NA MHN ‹EXNÌOMAZTE H AHTE‚OZ XEACNH...META THN HTCZH THZ ZE‚NETAÌ ZTA
XEAYAO‚EA O‚H THZ ΚO‚ÌNOOY...OHOY O E‚MHZ AHO TO ΚAY-ΚAAO THZ 4TÌAXNEÌ THN
AY‚A (HTOÌ TON AHHΚA...ZHMEÌO ΚATEYOYNZHZ TOY HAÌAΚOY MAZ ZYZTHMATOZ)
ΚOY‚AZTHΚATE ή MHE‚AEYTHΚATE ?
H ANA•HTHZH THZ ΚO‚HZ AHO THN AHMHT‚A A‚XÌ•EÌ AHO THN ZÌΚEAÌA (OHOY OÌ
MYHMENOÌ...EHE4TAN ZTHN AÌTNA...). O ZEÌ‚ÌAΚOZ A‚ÌOMOZ 23 AÌAEÌ TON ZCMATÌΚO ΚYΚAO
ZTOYZ BÌO‚‚YOMOYZ ΚAÌ TON A‚ÌOMO TCN HME‚CN HE‚Ì4O‚AZ TOY HAÌOY ΚATA TON
BO‚EÌO HOAO TOY. EÌNAÌ O ÌAÌOZ A‚ÌOMOZ HOY AHAÌTEÌTAÌ AHO TOYZ AÌΚAZTEZ TOY
ZANXENT‚ÌN H‚ÌN ΚAHOÌOZ ΚATAAÌΚAZTEÌ ZE OANATO...AHAAAH NA OAHFHOEÌ ZTO ΚOZMO
TCN NEΚ‚CN, OHOY BAZÌAEYEÌ O HAOYTCN ΚAÌ EÌNAÌ ZYNO‚ONOZ H HE‚ZE4ONH, AAEA4H
TOY HAOYTOY ΚAÌ ΚO‚H THZ AHOYZ
XOIPOZ ...FYNAIKEION AIAOION...AEAOAE...YZ...ZOYZ
YZ = 600 = KOZMOZ
H AÌAXEÌ‚ÌZH TOY NHMATOZ THZ •CHZ (=DNA) MHO‚EÌ NA AHOAOOEÌ ME TO Y = 400 = Κ‚ÌOZ
FÌA AYTO TO Y ZHMAÌNEÌ THN ANABAY•OYZA HHFH (...ο ομφαλος ειναι ο ΚAYΚAZOZ), THN
MHT‚A..TO ÌE‚O AÌZΚOHOTH‚O ME TO AÌMA TOY X‚ÌZTOY...AAAA ΚAÌ THN HYAH...
Y = Κ‚ÌOZ = OÌNOZ=400....ΚAÌ O NOCN NOEÌTC..."TOYTO EZTÌ TO AÌMA MOY...TOYTO EZTÌ TO
ZCMA MOY....AABETE 4AFETE"
ETZÌ H ÌZÌZ...FÌNETAÌ YZÌZ
TC‚A OHOÌOZ ΚANEÌ TA AOFOHAÌXNÌA TROJA =T‚OÌA = XOÌ‚OZ = ÌAÌON ZE ZXEZH ME THN
AY‚A...ΚAÌ TO ΚOZMÌΚO ZYΚON...ÌZCZ ΚATAAH‹EÌ ZE ENAÌA4E‚ONTA ZYMHE‚AZMATA
TÌ T‚CNE OÌ T‚CEZ ?
MA TON ZÌTO-TRÌTÌCU• (BA. ΚAÌ TRÌ•URTÌ-3 MOÌ‚EZ)....HOY AÌAEÌ TON A‚TO .
ΚAEÌNCNTAZ...ÌAΚXOZ ZHMAÌNEÌ ΚAÌ BAΚXAAAOZ...TOY OHOÌOY H ANTIPAXHTIKH BITAMINH
D....ANTIKAOIZTA THN ENEPFEIA TOY HAIOY...OTAN AYTOZ METANAZTEYEÌ ZTOYZ
YHE‚BO‚EÌOYZ.. „„„
O ÌXOYZ μουρουνα...μας διδει το λαδι της çωης (βλ. και ÌE‚ATEÌO A ENANTÌ E...λέμε τoρα) TO AAAÌ
OMCZ MAZ TO HA‚EXEÌ H AOHNA HAAAAZ ZTON Κ‚ANÌOY TOHO...OHOY 4YTEYETAÌ TO ÌE‚O
AENA‚O THZ •CHZ-EAÌA (βλ. ΚAÌ 12 EAÌEZ AOHNCN...ΚAÌ EAÌA HAATCNA ZTON BOTANÌΚO) ή
THZ AOANAZÌAZ AMA OEAETE. TO ÌE‚O AYTO AENA‚O H EAÌA ΚAAEÌTAÌ ΚAÌ MO‚ÌA (βλ.ΚAÌ
HEAOHONHZZOZ-MO‚ÌAZ) ΚAÌ ETZÌ H MYZTH‚ÌCAHZ 4‚AZH TOY HAYAOυ ZTHN EHÌZTOAH
H‚OZ ΚO‚ÌNOÌOYZ BEBAÌA...HAÌ‚NEÌ NOHMA ΚAÌ MÌA FAYΚÌA ANAT‚ÌXÌAA ME HA-Y-{MH‚(OZ)}
Ì•EÌ...
"EMEÌZ ΚY‚HTTOYME ÌHZOYN EZTAY‚CMENON...ÌOYAAÌOÌZ MEN ZΚANAAAON, EAAHZÌ AE
MC‚ÌAN" (A' ΚO‚ÌNO. A' 25)
...ΚAÌ AZ HANE FÌA "ΚOY‚A" OAOÌ OÌ AHOEN A‚XAÌOAAT‚EZ....MHAZ ΚAÌ FAYTCZOYN THN
"HY‚A"....
EAC TEAEÌCNEÌ O ZΚO‚HÌOZ....ΚAÌ ETOÌMAZTEÌTE - ME‚EZ HOY EÌNAÌ - FÌA TON TAY‚O ΚAÌ
TON AAMH‚O (OXÌ TON MA‚FA‚ÌTH)....AAMHAAÌA-ÌAZCN
NA EÌZTE ΚAAA ΚAÌ ΚAAH AAMH‚H. TO ZYMBOAO TOY ZKOPHIOY...ZE
ANTIKATOHTPIZMO...MAZ KANEI YZ....KAI TO ZIAHPOHYPITIKO AOAEKAEAPO...AIAEI HAAI ZE
ANTANAKAAZH THN HETAAOYAA...H OHOIA MEFAAONONTAZ FINETAI AETOZ
(METAZXHMATIZMOZ TOY EPHETOY HOY ZKOTONETAI AHO TON AFIO FEOPFIO) AYTOZ O
AETOZ..Z-Y-NOAEYEI TON EYAFFEAIZTH IOANNH AHENANTI AHO TON AOYKA TOY TAYPOY
ME EIZAFOFIKH FIOPTH ZTIZ 18 OKTOBPIOY...
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
Γ. ΦΤΕΡΗΣ
...Ο Γιώργης ο Μαυρομιχάλης μπαίνοντας από το τυροκομείο oτο oπίτι, άρπαçε cνα
oκαμνί κι cκατoε κοντά oτο oοqά που τοúχε oτρoμcνον η μάνα του.
- N' ανάqo το qoς τον ρώτηoε κείνη. Σκοτάõιαoε. Aεν της απεκρί0η. Aλλά η
μάνα qçερε τα χοúγια του γιου της. Aμα õεν της αποκρινόταν της cõινε τη
oυγκατά0εoη. tτoι και ο πατcρας του, cτoι και ο πάππος του õεν τόχαν εúκολο το
«ναι» oα να ντρεπόντανε, από περηqάνεια.
Aγγιçε με την άκρη του μαúρου τoεμπεριοú το µλcqαρο της, όπoς cκανε πάντα,
oα να õάκρυ(ε, κά0ε qορά που 0υμότανε τους πε0αμcνους, τους αραχνιαoμcνους
αν0ρώπους. tπειτα πcραoε oτη qoτογoνιά, άναqε το λιχνάρι, το γcμιoε λάõι με
το ρογί και του τόqερε. Η μικρq χρυoq qλόγα του qώτιoε την πεντάλqα του
λυχνοoτάτη, το αμπάρι που qταν γεμάτο λοúπινα και καρπό, την κόρõα με τα
κρεμμúõια και το πρόooπο του Μαυρομιχάλη με τις άγριες μουoτάκες του.
Η μάνα cµαλε το qoμί, το qαï, το oκαμνί το õικό της. Kι αρχίoανε να τρώνε õίχoς
να μιλοúν. Açαqνα 0 Γιώργης χτúπηoε τη γρο0ιά του πάνου oτο oοqρά:
- Aε μπορώ να καταλάµo, είπε με 0υμό, πιός µρqκε το κουράγιο να μπει oτο
τυροκομείο το õικό μου! Για να κλcqει τυρί. Kαι õεν είναι για το τυρί, τυρί cχουμε,
απ´ όλα cχουμε μπερκάτι - µcρτι. Aεν το oηκώνo όμoς να με κλcµουνε.
Γúριoε oτη γριά και τη ρώτηoε:
- Hιός νάναι;
- Σάματις çcρo κι´ εγώ...Aπό πότε κλcµουνε;
- Hάνε õúο μcρες. Kαι καρτcραγα να γυρίoης για να oου το πo.
Ο άντρας ανανοq0ηκε:
- Aoμcoα μπαίνει άν0ρoπος çcνος, qώναçε απότομα, qοµεριoτά. Aλλά που 0α μου
πάει; 0α τον πιάoo κι ας είναι και ο µρυκόλακαςί
Οι õαχτυλάρες του Γιώργη του Μαυρομιχάλη παίçανε oαν άõραçαν, oαν νάoqιçαν
αν0ρώπινο oµcρκο. Σε λίγο μcρεqε, ηoúχαoε. Μάνα και γυιός çανάρχιoαν να
τρώνε, να μιλάνε τρώγοντας. Είπανε για cνα µαoιλικό καράµι -εγγλc(ικο 0άτανε-
ποúχε περάoει ανοιχτά από τον Kάµο -Γκρόooο. Οι Μεoομανιάτες õε χορταίνανε να
τ' αγναντεúουν, ώoπου oκαπcτηoε, χά0ηκε oτο πcλαγο. Στο Μc(απο μάλιoτα
κουµεντιάoτηκε και το ρεoάλτο. Είπαν να ριχτοúνε του çcνου καραµιοú και να το
κουρocqουνε. Aλλά μετανοιώoανε κατόπιν.
- Aε 0άχανε μπρατocρα για κουρoό, είπε χαμογελόντας η μάνα, που τάçερε αυτά
από τα παλιά χρόνια, από τα νιάτα της.
Kι´ ανα0υμq0ηκε το τραγοúõι του qόµου, όπoς τον cννοιo0αν τότε οι καπεταναίοι
τoν çcνoν καραµιών, κά0ε qορά που (υγώνανε τα µράχια της Μάνης:
Aπό τον Kάµο Ματαπά
Σαράντα μίλια αλαργινά
Kι' από τον Kάµο Γκρόooο
Σαράντα κι' άλλο τόoο.
Είπανε úoτερα για τον Aναoτάoη και για το γιο του, που ο πρώτος χτυπq0ηκε
µαριά oτο κεqάλι και ο õεúτερος çcoκουρα oτο µυ(ί. Τα μαντάτα τάχε qcρει ο
Kαλαπό0ος, ο Τρικοúτελος, από τη Μελτίνη. όπου κατεµqκανε οι Μπαρõουνιώτες,
οι Τουρκαρµανίτες, για να πατqoουν τη Στροτ(ά. Nα κάqουν τα μπαροúτια τους.
Η Μαυρομιχάλαινα oταυροκοπq0ηκε, γυρί(οντας το μελαqό της πρόooπο κατά την
Aνατολq. Μάνα και γιος ooπάoανε λίγο.
- Aς ειν' καλά. η Μάνη! είπε ο γιος ακουμπώντας απάνo oτο καρµcλι τη χεροúκλα
του, oα νάπαιρνε όρκο. Aς ειν' καλά οι πcτρες, τα κοτρώνια της Μάνης. Kαι τα
oεριγκλολάγκαõα. Aκοúς γριά; Aυτά νάναι καλά. Kαι να µρίoκομε μπαρουτόµολο
για τις μπάλλες. Kαι λίγη çεροκαυκάλα για qαï. Τίποτ´ άλλο õεν 0cλομε. Kι από τον
Hενταõαχτυλιά και õo, Τοúρκος õε 0α μαγαρίoει με το πόõι του το χώμα μας,
όπoς õεν το μαγάριoε oς τώρα. Στο λco `γo! Η μάνα μα(εúτηκε ακοúγοντάς τον.
Ο Μαυρομιχάλης αναoηκώ0ηκε μονομιάς και κα0ώς qτανε qηλός το κεqάλι του oα
ν' ακοúμπηoε oτην τράµα της oκεπqς. oτο õοκάρι.
- Ταχιά, της είπε µγαίνοντας από την πόρτα, 0α μείνo `γo oτο oπίτι και 0α πας εoú
με το κοπάõι oτο µουνό. Τον κλcqτη πόρχεται και παίρνει το τυρί πρcπει να τον
πιάoo.
- Oπoς 0cλεις, γιε μου, qι0úριoε η μάνα του, εo´ είo' ο κάπος.
1ταν καλοκαίρι κι' ο Γιώργης ο Μαυρομιχάλης πqγε και çάπλooε oτο λιακό, κει
που çεραίνανε τα oúκα. Oλα qουρqουλί(ανε γúρo - γúρo. όπoς κάνουν τα
õcντρα τη νúχτα, όπoς κάνουν τα νερά. Ο αcρας qυoοúoε õροoερός, ο
0αλαooινός από τα Μο0oκόρoνα, ο oτεριανός από τη μεριά του λαγκαõιοú,
ανάμεoα Kάoτρο Kελεqάς και Bοίτυλο, κει που κοιμάται ο Kάκαµος με τα qλoριά
γεμάτος. Το qεγγάρι cλαμπε απάνo από την Τoίμοµα, oτο Kουoκοúνι, qoτί(οντας
όλο το μεγάλο õιάoελο, από το Σαγγιά oς τη Μcoα Μάνη, oς εκεί που η oτερνq
πcτρινη καταµολάõα του Ταúγετου πcqτει oτ' αρμυρό νερό, χoρί(οντας το
Μαρινqρι με το Hόρτο Kάγιο.
Στο πε(οúλι τα μικρά παιõιά από τα γúρo λιγοoτά και oκόρπια oπίτια,
παρακολου0οúoανε, κα0ώς γινότανε πάντα τη νúχτα με το qεγγάρι, τη γριά
Μαυρομιχάλαινα.
- Hες μας. κυρά, για τη χουρμαõιά και τις νεράιõες. Hoς τ' άκουoες; Hου qταν η
µάρκα;
- Nα, καρoί μας qτανε. Εκεί που πάει να oτρίqει ο õρόμος του Aιμενιοú για ν'
αγναντcqει το Kαρα0οoτάoη. Στο qqλoμα. oτο μοναoτqρι ε(οúo' cνας καλόγερας.
Kαι κατcµαινε πότε - πότε oτη 0άλαooα να ρίçει τα παραγάõια. Μια τcτοια νúχτα
qρ0αν οι νεράιõες και τον πqρανε.
- Aπό που qρ0αν κυρά;
- Aπό τη μεριά της Μπαρμπαριάς. Aπό `κεί cρχονται oτον τόπο μας οι νεράιõες.
- Kι´ qταν πολλcς;
- Τρεις, η μια καλλίτερη από την άλλη. Aουoοχτενιoμcνες κι' οι τρεις, λιγνcς με τα
χρυoά τους παoουμάκια και με τις άoπρες μπαμπακcλες τους. Η κα0εμιά κρατοúoε
cνα κόκκινο περιoτcρι oτα χcρια, õικcqαλο.
- Με õυο κεqάλια κυρά;
- Με õυο κεqάλια.
- Kαι κόκκινο;
- Kόκκινο, μπουγά(ι, του Οçαποõώ, του Τριoκατάρατου.
- Kαι τον καλόγερο τι τον κάμανε κυρά; Του πqραν τη qoνq του;
- Oχι, τίποτε õεν του κάμανε. Μια είπε να τον oηκώoουν από τις αμαoχάλες και να
τον ρίçουν oτο γυαλό. Aλλά οι õυο άλλες τον λυπq0ηκαν. tλυoαν το παλαμάρι κι´
αρμcνιoαν oτ' ανοιχτά. Τράµηçαν κάτo για την Kαραµόπετρα κι' cπειτα άλλαçαν
ρότα, πcραoαν cço από το Bενετικό κι' cµαλαν πλώρη για το κανάλι της Μάλτας.
- Kαι τι κάνουν οι νεράιõες κυρά;
- Η μια η πιο μεγάλη cπαιçε με το λαµοúτο της κι' οι άλλες õυο, οι πιο μικρcς,
χορεúανε και τραγουõοúoαν. Ooπου qάνηκε τ' άoτρο που õιώχνει τα oτοιχειά, ο
Aυγερινός. Kαι γυρίoανε πάλι oτο λιμάνι, oτα Μαυρομιχαλιάνικα. Eαναõcoανε το
παλαμάρι oτα µράχια και χά0ηκαν με τα περιoτcρια τους, καπνός.
- Kι' ο καλόγερος;
- toτριqε τα μάτια του και νόμιoε πoς τάειõε όλα oτ' όνειρό του. Aλλά oτη µάρκα
µρqκε κόκκινα ποúπουλα και κάτo από τα ποúπουλα cνα παράçενο κουκοúτoι.
Τρόμαçε. Τα ποúπουλα τα oκόρπιoε oτη 0άλαooα και το κουκοúτoι το πcταçε oτην
ανηqοριά. Aπ' αυτό το κουκοúτoι µγqκε ο χουρμάς που µλcπουμε oτον τόπο μας
χρόνια.
- Ο παποúς μου, λcει cνας μικρός, cχει ακουoτά πoς qρ0αν κάποιοι κουρoάροι oτα
µράχια μας. Kι' είχαν χουρμάõες μα(ί τους. Kι' cνα από τα κουκοúτoια π' αqqoανε
oτο κολατoιό τους, qúτρooε, qqλooε, cγινε χουρμάς του Aιμενιοú.
- Το çcρo, είπε η Μαυρομιχάλαινα. Kουρoάροι qρ0ανε πολλcς µολcς oτον τόπο μας
από τη Μπαρμπαριά. Aλλά το χουρμά τον cqεραν οι νεράïõες.
Ο Γιώργης Μαυρομιχάλης õεν πqγε με το κοπάõι τ' άλλο πρoί, coτειλε τη μάνα
του. Kι' εκείνος cμεινε να qυλάει καραοúλι για να πιάoη τον κλcqτη του μαντριοú.
Τίποτε õεν qαινόταν κι' όπoς η ώρα προχoροúoε γλαρώ0ηκε oτη 0coη του.
Eαqνικά άκουoε πατqματα ανάμεoα oτα µράχια. Με το õεçί του χcρι cπιαoε την
πιoτόλα, το γαργάλι του, και περίμενε να õει. Aλλά το χcρι του πάγooε, γιατί õεν
qταν άν0ρoπος αυτό που πρόµαλε oε λίγο. 1ταν νεράιõα. Ταμπουρώ0ηκε κάπου
και με το μάτι περίμενε να ιõεί πιο καλά.
Η νεράιõα πcραoε από μπροoτά του κι' αντί να του πάρει τη λαλιά, του
χαμογcλαoε. Kι' ο άντρας, με το αίμα του, με τα qαχνά του, με το μεõοúλι του,
κατάλαµε πoς qταν γυναίκα, γλυκειά γυναίκα. Τη oqκooε και την από0εoε oτο
oπίτι του. Aεν qçερε να του μιλάει παρά μόνον να του χαμογελά. Kι' ο
Μαυρομιχάλης τίποτε άλλο õεν q0ελε για να την κάμει õικιά του.
Aυτq η νcα γυναίκα πόμοια(ε με μαλαματόµεργη, ανcµαινε από τα µράχια oτο
τυροκομείο κι' cκλεµε το τυρί. Aεν είχε τίποτ' άλλο για να (qoει.
Την πqρε γυναίκα του, cκαμε μα(ί της πολλά παιõιά. Kι' η «Nεράιõα» του Γιώργη
του Μαυρομιχάλη, όπoς τη λcγανε o' όλα τα χoριά, ρί(ooε, γίνηκε Μανιάτιooα.
Acνε πoς qτανε κάποια µαoιλοποúλα, κάποια πριγκqπιooα από τη Φραγκιά, που
επειõq cπεoε oε κρίμα cõooε õιαταγq ο πατcρας της να τη oκοτώoουνε. Aλλά η
μάνα της που την πονοúoε, õεν άqηoε να γίνη το κακό. Την cµαλε o' cνα καράµι
κι´ είπε oτον καπετάνιο να την αqqoει, oτο πιο γυμνό, oτο πιο çερό, oτο πιο cρημο
μcρος που υπάρχει oτη Μεoόγειο. Kι' εκείνος την άqηoε oτα µράχια της Μάνης.
Yoτερα από χρόνια ο πατcρας της πε0αίνοντας cνοιooε µάρος oτη oυνείõηoq του
γιατί oκότooε την κόρη του. Aλλά η μητcρα τον çελάqρooε με το μυoτικό της.
Τοúπε πoς την coτειλε με καράµι μακρυά, από κείνα τα χρόνια. Την ανα(ητqoανε,
coτειλαν νcο καράµι oτη Μάνη κι´ όταν τη µρqκανε της είπαν να çαναγυρίoει oτον
πατcρα της που την είχε oυγχoρqoει, που πρόoμενε τη oυγχώρηoη της κι' αυτός.
Του την coτειλε αλλά õε γúριoε, õε 0cληoε να γυρίoει oτον τόπο της. Σ' αυτq τη
γυναίκα, oτο αίμα αυτqς της γυναίκας, λcνε πoς χρooτοúν οι Μαυρομιχαλαίοι την
ομορqιά της ράτoας τους
Θρύλοι και Παραδόσεις από τα Τσέρια
Του Σταúρου Eαν0cα - Aάoκαλου
Ο Θησαuρός στα Σκαqιδέλια
Στο oυνοικιoμό Γιατρcικα oτο oπίτι του Bαγγcλη Σκριμι(cα (Μάρτυρα) τον καιρό
που (οúoε ο παπποúς του cμενε και cνας γcρος παπάς. Aυτός είχε cνα γcρικο
μουλάρι και κά0ε μcρα το cµοoκε oτο πλάγιο, ανατολικά του oυνοικιoμοú, oτη
0coη «Σκαqιõcλια».
Ο παπάς είχε αρκετά χρqματα και qοµοúμενος μqπoς του τα κλcqουν τα cκρυqε
o' cνα λάκο oτα Σκαqιõcλια. Kάποτε όμoς ο παπάς αρρώoτηoε, cπεoε oτο
κρεµµάτι και õεν μποροúoε να μιλqoει. Oπoς qταν çαπλoμcνος (qτηoε με νοqματα
χαρτί και μολúµι για να γράqει. Του cõooαν και cγραqε: «Aνάμεoα oτα õυο
λαγκάõια (και τoάκιoε την κόλλα) cχo κρúqει αρκετά χρqματα». Aυτά πρόλαµε να
γράqει και μετά πc0ανε.
Aργότερα η Zαqείρo Kουμουνõουρcα, από τα Γιατρcικα είõε oε όνειρο το μcρος
που qταν κρυμμcνα τα χρqματα. Hqγε κρυqά oτα Σκαqιõcλια, coκαqε και τα
µρqκε. Τα πqρε και oε λίγο cqυγε για την Aμερικq. Εκεί με τα χρqματα άνοιçε
μαγα(ί. Hc0ανε oτην Aμερικq το 1934.
Το ¿τíσιµο της εκκλησíας τοu Aï Λιò
Στα παλιά χρόνια οι Τoεριώτες αποqάoιoαν να χτίoουν μια εκκληoιά του Hροqqτη
Ηλία (Aï Aιά) oε μια κορqq της οροoειράς του Ταüγcτου. Aνcµηκαν οι χτίoτες με τα
εργαλεία τους oε μια κορqq, που νόμιoαν πoς qταν η qηλότερη, και άρχιoαν να
χτί(ουν την εκκληoία.
Το µράõυ cπεoαν να κοιμη0οúν, αλλά το πρoί που oηκώ0ηκαν είõαν πoς ο τοίχος
που είχαν χτίoει qταν χαλαoμcνος και τα εργαλεία τους cλειπαν. Aρχιoαν τότε να
qάχνουν όλη μcρα για τα εργαλεία τους και τελικά τα µρqκαν oτην απcναντι
κορυqq. Η άλλη κορqq ονομάoτηκε «Xαλαoμcνο» επειõq µρc0ηκε χαλαoμcνος ο
τοίχος της εκκληoίας. Kατάλαµαν τότε πoς ο Aï Aιάς q0ελε να χτίoουν εκεί την
εκκληoία γιατί αυτq η κορqq qταν qηλότερη. tχτιoαν λοιπόν εκεί την εκκληoία
μόνο με πcτρες (çεροπcτρι). Η εκκληoία υπάρχει μcχρι oqμερα. Η κορqq αυτq
είναι η qηλότερη της οροoειράς του Ταüγcτου και cχει úqος 2.407 μcτρα.
Τα Δæδεκα
Aίγο πιο κάτo από την κορqq του Ταüγcτου, περί τα 400 μcτρα, και ακριµώς
επάνo oτην κορυqογραμμq cνα μcρος ονομά(εται «Τα Aώõεκα».
Η παράõοoη λcει ότι κάποτε μαλώνανε οι Hιooμερίτες (αυτοί που κατοικοúν πίoo
από τον Ταúγετο) με τους õικοúς μας γιατί αυτοί 0cλανε να πάρουν τον Ταúγετο,
που oτην κορqq του οι õικοί μας είχαν χτίoει την εκκληoία τ' Aï-Aιά.
Στο τcλος oυμqώνηoαν να πάνε 12 άντρες õικοί μας και 12 Hιooμερίτες να
πολεμqoουν και αυτοί που 0α νικοúoαν 0α 'παιρναν τον Ταúγετο. Hqγαν λοιπόν 12
õικοί μας και 12 Hιooμερίτες και πολcμηoαν. Οι õικοί μας oκότooαν και τους 12
Hιooμερίτες και cτoι ο Ταúγετος cμεινε õικός μας. Το μcρος που oκοτώ0ηκαν οι
Hιooμερίτες από τότε ονομά(εται «Τα Aώõεκα» και χορτάρι õε qυτρώνει.
Ο Θησαuρός στο Kόκκιvο Bοuví
Στα παλιά χρόνια cνας τoοπάνης είχε τα γίõια του oτο µουνό, το καλοκαίρι. Επειõq
είχε παρουoιαoτεί oτα γίõια πρώιμος μάρκαλος (= οργαoμός αναπαραγoγqς)
αναγκάoτηκε να χoρίoει τα τραγιά από τις γίõες. Τα τραγιά όμoς 0cλανε να
oμίçουν με τις γίõες και ο τoοπάνης τα cõιoχνε.
Μια ημcρα cνα τραγί πqγε oε μια τοπο0εoία κοντά oτη oτάνη που ονομά(εται
"Kουπαρίτoα" και qπιε νερό από cνα oκαqίõι και μετά γúρι(ε oτη oτάνη. Kα0ώς
γúρι(ε όμoς και πληoία(ε oτη oτάνη κúλιoε πcτρες με τα πόõια του. Μια απ' αυτcς
κατρακυλώντας χτúπηoε κάπου και ακοúoτηκε cνας qχος όπoς αυτός που
ακοúγεται όταν χτυπqoομε oίõερο.
Ο τoοπάνης άκουoε τον qχο και πqγε προς το μcρος που ακοúoτηκε για να ιõεί τι
qταν αυτό που cµγαλε τον qχο. Kοίταçε, cqαçε καλά και µρqκε cνα oιõερcνιο
oτοúπoμα πάνo oε μια τίκλα που είχε cνα χαλκά. Επάνo oτην τίκλα qτα
γραμμcνο: «Aνάμεoα oτο Kόκκινο µουνί και Xαλαoμcνου ράχη (ονομαoίες
κορυqών της οροoειράς Ταüγcτου) κρúµεται μcγας 0ηoαυρός και όταν κοιτάçεις
από την τίκλα ο qλιος µαραίνει (= ρίχνει τις ακτίνες του) oτην Kορώνη»
(παρα0αλάooια κoμόπολη του Nομοú Μεooηνίας õυτικά του Ταüγcτου).
Ο τoοπάνης όμoς qταν µιαoτικός και γúριoε oτη oτάνη για να μη oμίçουν τα
τραγιά με τις γίõες. 0α cqαχνε άλλη μcρα για να µρει το 0ηoαυρό. Μετά από õúο -
τρεις ημcρες ο τoοπάνης πqγε και cqαçε για να µρει το 0ηoαυρό αλλά õεν μπόρεoε
να µρει οúτε την τίκλα με το oιõερcνιο oτοúπoμα. Hαρ' όλες τις προoπά0ειες õεν
µρqκε τίποτε και cτoι ο 0ηoαυρός cμεινε καλά κρυμμcνος oτον κρυqώνα του.
Aργότερα λcνε πoς cνα Τουρκάκι που qταν τoοπάνης και cµοoκε πρόµατα oτους
Hηγαõιώτες (κάτοικοι ενός ορεινοú χoριοú του Ταüγcτου µόρεια της Kουπαρίτoας)
εçαqανίoτηκε μια ημcρα. Τ' αqεντικά του ανηoúχηoαν. Hqγαν oτη oτάνη και
µρqκαν το χαρανί που τυροκομοúoε τρúπιο. Kατάλαµαν τότε πoς αυτό µρqκε το
0ηoαυρό, τον cλιooε oτο χαρανί με õυνατq qoτιά και τον πqρε και cqυγε
εγκαταλείποντας τα πρόµατα που cµοoκε.
Σε λίγες μcρες oτη ρί(α της «Kακqς Τίκλας» (ονομαoία γκρεμοú) µρc0ηκε το
πτώμα του, αλλά 0ηoαυρός õε µρc0ηκε. Φαίνεται πoς το τoοπανόπουλο
qεúγοντας από το oτάνη με το 0ηoαυρό πqγε να πιει νερό από το oκαqίõι του
µράχου που είναι oτη μcoη της Kακqς Τίκλας, αλλά από τη χαρά του õεν πρόoεçε
και γλίoτρηoε. Kατρακúληoε oε αρκετό µά0ος και oκοτώ0ηκε ο õε 0ηoαυρός
oκορπίoτηκε.
Μcχρι oqμερα 0ηoαυρός õεν µρc0ηκε αν και είναι πολλοί που cqαçαν να τον
µρουν.
Το 0ηρíο τοu Λεqτιvιού
Στην τοπο0εoία Aεqτίνι, εκεί που μcχρι το 1960 qταν πολλοί ποτιoτικοί κqποι,
(οúoε oτα παλιά χρόνια cνα 0ηρίο με τcooερα πόõια και cνα κcρατο oτο .κεqάλι,
το «λιόκρουνο», που είχε 0εραπευτικcς ιõιότητες. Τα õόντια του 0ηρίου qταν
qαρμακερά και cμοια(ε με γουρουνόπουλο.
Yπqρχε όμoς και cνα άλλο 0ηρίο που (οúoε oτα νερά του γειτονικοú χoριοú
«Γαïτocς» (Kcντρον). Hολλcς qορcς τα õúο 0ηρία μάλoναν. Σε μια μάχη το 0ηρίο
του Aεqτινιοú τραυματίoτηκε µαριά και πqγε και qόqηoε μcoα oτις «καρκάνες» (=
µα0ιcς τρúπες) του Hουλcïκου κqπου oτο Aεqτίνι.
Οι Aεqτινιώτες, που το χoριό τους qταν κοντά τους κqπους, µρqκανε úoτερα από
χρόνια το λιόκρουνο του 0ηρίου και το πqρε ο Γcρο - Γιάνναρης. Aυτός, λίγο πριν
πε0άνει, το cõooε oτον ανιqιό του Aνõρcα Bενι(ελcα.
Το «λιόκρουνο» qταν πολúτιμο γιατρικό για qιõοõάγκoμα. Oποιον õάγκoνε qίõι
του õίνανε να πιει cνα ποτqρι νερό που μcoα είχαν õιαλúoει çúoμα από το
λιόκρουνο και ο qιõοqαγoμcνος γιατρευόταν.
Οι κάτοικοι του Aεqτινιοú όταν νικq0ηκε και qόqηoε το 0ηρίο τους 0εώρηoαν το
(qτημα πολú προoµλητικό και εγκατcλειqαν το χoριό τους. Μετακινq0ηκαν
νοτιότερα περί τα 700 μcτρα και cχτιoαν cνα νcο χoριό, με το ίõιο όνομα, που
υπάρχει μcχρι oqμερα.
Το αρχαίο Aεqτίνι qταν μεγάλο χoριό και μάλιoτα πρoτεúουoα του Aqμου
Aεqτινίου. Σqμερα oτο μικρό oυνοικιoμό Aεqτίνι (ουν μόνο 3 οικογcνειες. Η
οικογcνεια του Kουρcα, που õιαμcνει oτην A0qνα και η οικογcνεια του Kαπcα (που
εçcλιπε και õεν άqηoε άρρενες απογόνους) κατάγονται από οικογcνειες του
αρχαίου Aεqτινίου.
Zημεíωση: Η μετακίνηoη τoν κατοίκoν του αρχαίου Aεqτινίου πι0ανόν να
οqείλετο και oτα κουνοúπια που (οúoαν oτα νερά και oτην ελονοoία που τους
εμάoτι(ε
Ο Mέλας Zæµός
Του Koνoταντίνου Hαπαõογεoργq, õημοoιευμcνο oτην εqημερίõα «Φάρος της
Aακoνίας», αρ.q. 463/28.04.83
Μια και άρχιoα με λαογραqία, 0α oας παρα0coo από τις oτqλες του «Φάρου της
Aακoνίας», õιάqορα q0η και c0ιμα που õιατηρq0ηκαν μcχρι τις μcρες μας και τα
οποία άγουν ηλικία από τρεις χιλιάõες χρόνια και πριν. Σκοπός μου είναι να
αποõείço την Ελληνικότητά τους και την õιατqρηoίν τους õια μcoου τoν αιώνoν,
αλοµqτoν και αμιγών παρά την αλλαγq τoν oυν0ηκών της (oqς και τις επιõράoεις
που αναγκαία qcρνει η επαqq με άλλους λαοúς και çcνους πολιτιoμοúς.
Στην Aρχαία Aακεõαίμονα από την εποχq του µαoιλιά και νομο0cτη Aυκοúργου
κατά τον 8
ον
π.X. αιώνα, γινόντανε oτην Aακoνία τα κοινά oυooίτια κατά τα οποία
λαός και oτρατός τρώγανε τον περίqημο Μcλανα Zoμό. Σqά(ανε το χοίρο και
qρόντι(αν με μεγάλη επιμcλεια να μα(cqουν το αίμα του μcχρι ρανίõος. Το αίμα
ανακάτευαν με çúõι για να μην πqçη. Kατόπιν τηγάνι(αν κρcας και λίπος και μcoα
o´ αυτό cριχναν νερό. Μόλις το νερό άρχι(ε να µρά(ει ανακάτευαν μcoα o´ αυτό
αλεúρι κρί0ινο και προoc0εταν λίγο-λίγο το αίμα με το çúõι. Εν oυνεχεία και ενώ
oυνcχι(ε το µράoιμο ρίχνανε νερό ώoτε να õιατηρείται πάντα αραιά πηχτό, υõαρcς.
Oταν το παραoκεúαoμα õεν απορροqοúoε άλλο νερό εoqμαινε πoς είχε µράoει και
qταν κατάλληλο για oερµίριoμα. Aυτό µcµαια το qαγητό με çúõια μcoα, με αίμα, με
λίπη και αλεúρια µραoμcνα qταν πολú µαρú. Για τους μακρινοúς όμoς προγόνους
μας που κάνανε πολú oκληρq και qυoικq (oq qταν το πιο αγαπημcνο τους
qαγητό. Oταν αργότερα άλλαçαν τα πράγματα και oταματqoανε τα κοινά oυooίτια,
οι κάτοικοι της Aακεõαίμονος και της Μάνης õιατηροúoαν oτα oπίτια τους õυο-τρία
γουροúνια (χοιρινά), και παραoκεúα(αν oτο oπίτι πλcον τον Μcλανα Zoμόν.
Μικρq μόνον αλλοίooη του παραoκευάoματος cχομε παρατηρqoει μcχρι oqμερα
και η αλλοίooη αυτq cγινε κατά τα τελευταία εκατό-εκατόν πενqντα χρόνια.
Aqηρc0η το αίμα, το κρί0ινο αλεúρι αντικατεoτά0η από oμιγό και τώρα τελευταία
από oιταρcνιο, το õε çúõι από λεμόνι που και γεúoη καλλίτερη õίνει, αλλά κάνει
πιο ελαqρό το qαγητό. Kι´ αqοú cqυγε το αίμα και το κρί0ινο αλεúρι cπαυoε να
είναι μαúρο (ουμί «Μcλας (oμός» και ονομάoτηκε γουρουνοπαoπαλάς -
χιουροπαoπαλάς - oκοτοπαoπαλάς, που είναι το πιο νόoτιμο qαï τoν Μανιατών. Aς
μην κρυµόμαoτε. Ooοι γεννη0qκαμε και μεγαλώoαμε oτην Μάνη, 0υμη0είτε με
πόoη λαχτάρα περιμcναμε την Aευτcρα του Τριoõίου, για να oqάçομε τα χοιρινά
μας και να qάμε τον oκοτοπαoπαλά. Aεν qταν τόoη η λαχτάρα γιατί qταν καλό το
qαγητό, αλλά γιατί õιαµά(αμε oτην cκqραoη τoν μεγάλoν μια επιoημότητα, μια
αναγκαία oυνcχιoη ενός ε0ίμου που η παράµαoq του q το oταμάτημά του qταν μια
ιεροoυλία.
Η Aευτcρα του Τριoõίου είναι κινητq κι´ εçαρτάται από το Hάoχα που κι' αυτό είναι
κινητq γιορτq κι' εçαρτάται με την oειρά του από την κίνηoη της Σελqνης. Aλλά
και οι γιορτcς τoν Aρχαίoν Aακώνoν κατά τας οποίας άρχι(αν την χρqoη του
Μcλανος Zoμοú oυνcπιπταν κατά την αυτqν περίοõον του χειμώνα όπoς και
oqμερα. Yπελογί(οντο oúμqoνα με την Σελqνη για την οποία οι πρόγονοί μας
cτρεqαν õcος και απcõιõαν 0εïκcς ιõιότητες. Γι´ αυτό όμoς 0α oας γράqo άλλη
qορά.
Εκείνο που 0cλo να τονίoo πρόo0ετα είναι ότι την χρqoιν του Μcλανος Zoμοú
αλλά και του χοιρινοú κρcατος oαν της απαραίτητης και αποκλειoτικqς τροqqς
Aρχαίoν αλλά και τoν νεoτcρoν Μανιατών, μα0αίναμε από ότι γράqτηκε μετά τον
8
ον
π.X. αιώνα, γιατί από κει και πριν οι tλληνες õεν qçεραν να γράqουν και να
õιαµά(ουν. Oλα τα προηγοúμενα γεγονότα τα μα0αίνουμε από τους μú0ους που
τους αναλúουμε επιoτημονικά και µγά(αμε oυμπεράoματα.
Οι Aoριείς qλ0ανε oτην Aακoνία χίλια χρόνια και περιooότερα πριν γεννη9q ο
Xριoτός. Hριν από αυτοúς κατοικοúoαν οι Aχαιοί, tλληνες κι´ αυτοί, οι οποίοι
εçcτρεqαν χοίρους. Στην τροqq τους το χοιρινό κρcας κατείχε μεγάλο μcρος και
qταν απαραίτητο και αναγκαίο είõος õιατροqqς. Aεν γνoρί(ομε μόνο τον τρόπο
παραoκευqς. Kαι γιατί όχι οι Aoριείς να μην εκληρονόμηoαν αυτό από τους
Aχαιοúς q και αυτοί από τους Μηνίες και τους άλλους Hροcλληνες κατοίκους της
Aακoνικqς γης;
Εν πάoει περιπτώoει όπoς και να cχουν τα πράγματα, η μcχρι τoν ημερών μας
õιατηρημcνη αυτq oυνq0εια του Μcλανος Zoμοú, είναι c0ιμο κα0αρά Ελληνικό και
παρcμεινε αυτοúoιο και αναλλοίoτο õια μcoου τoν χιλιετηρίõoν. πράγμα που
õείχνει την Ελληνικότητα της Μάνης. Oα πρcπει λοιπόν οι νεώτεροι Μανιάτες να το
μά0ουν, õιότι oτα τελευταία χρόνια τείνει να oµqoει, úoτερα από την õιείoõηoιν εις
την Μάνην άλλoν oυν0ηκών (oqς και oυνη0ειών. Επειõq η επαqq και
oυγχρονιoμός λαών και oυνη0ειών αλλοιώνει, εν πολλοίς õε και καταργεί τόoον
oραία και αρχαιότατα c0ιμα όπoς αυτό που oας ανcπτυçα õι´ ολίγoν
Mιó νερóŽöα nαντρíçτηκε στη Móνη
Ο Γιώργης ο Μαυρομιχάλης μπαίνοντας από το τυροκομείο στο σπίτι, άρπαξε ένα
σκαμνί κι έκατσε κοντά στο σοφρά που τούχε στρωμένον η μάνα του.-”Ν’ ανάψω το
φως;” τον ρώτησε κείνη. “Σκοτίδια!”"Δεν της αποκρίθη. Αììά η μάνα qξερε τα
χού¸ια του ¸ιού της. Αμα oεν της αποκρινόταν της έoινε συ¸κατάθεση. 1τσι κι ο
πατέρας του, έτσι κι ο πάππος του, oεν τόχαν εύκοìο το “ναι” σα να ντρεπόντανε,
από περηφάνεια. Α¸¸ιξε με την άκρη του μαύρου τσεμπεριού το µìέφαρό της, όπως
έκανε πάντα, σα να oάκρυ¸ε, κάθε φορά που θυμότανε τους πεθαμένους, τους
αραχνιασμένους ανθρώπους. 1πειτα πέρασε στη φωτο¸ωνιά, άνα¡ε το ìυχνάρι, το
¸έμισε ìάoι με το ρο¸ί και του τόφερε. H μικρq χρυσq φìό¸α του φώτισε την
πεντάìφα του ìυχνοστάτη, το αμπάρι που qταν ¸εμάτο ìούπινα και καρπό, την κόρoα
με τα κρεμμύoια και το πρόσωπο του Mαυρομιχάìη με τις ά¸ριες μουστάκες, που τις
έoενε πίσω από το ρι¸άφτι, σαν το Lκυìο¸ιάννη. H μάνα έµαìε το ¡ωμί, το φαî, το
σκαμνί το oικό της κι αρχίσανε να τρώνε. Αξαφνα ο Μαυρομιχάλης χτύπησε τη
¸ροθιά του πάνω στο σοφρά: -”#! μ$ορώ να καταλά%ω”& είπε με θυμό, “$οιος
%ρ'κ! το κουράγιο να μ$!ι το τυροκομ!ίο το δικ( μου" για να κλ)ψ!ι τυρί* +αι
δ!ν !ίναι για το τυρί* ,υρί )χομ!& α$’ (λα )χομ!& μ$!ρκ)τι* #!ν το ηκώνω (μως
να μ! κλ)%ουν& να $ατάν! το $ίτι μου”* Iύρισε προς τη μάνα του και τη ρώτησε:
“-οι(ς νάναι”;
-”,'γαρι .)ρω κι !γώ”"
-”/$( $(τ! κλ)%ουν!”;
-”-άν! δυο μ)ρ!ς και καρτ)ραγα να γυρί!ις α$( το %ουν( μ! το κο$άδι για να
το $ω”. Ο άντρας έµ¸αìε το συμπέρασμα:
-”0δώ μ)α μ$αίν!ι άν1ρω$ος .)νος”, φώναξε απότομα, φοµεριστά, “αλλά $ου 1α
μου $ά!ι" 2α τον $ιάω κι ας !ίναι και %ρυκ(λακας3”
Οι oαχτυìάρες του Γιώργη του Μαυρομιχάλη παίξανε σα νάoραξαν, σα νάσφιξαν
ανθρώπινο σµέρκο, ανθρώπινο καρίτ¸αφìα. 1πειτα ησύχασε ìί¸ο. Mάνα και ¸ιος
ξανάρχισαν να τρώνε, να μιìάνε τρώ¸οντας. Eίπανε ¸ια ένα µασιìικό καράµι
-ε¸¸ìέ¸ικο θάταν- που πέρασε ανοιχτά από τον Kάµο Iκρόσο. Οι Μ!ομανιάτ!ς oε
χορταίνανε να το µìέπουν, ώσπου σκαπέτισε, χάθηκε πέρα στο πέìα¸ος. Lτο Μ!4ά$ο
μάìιστα κουµεντιάστηκε ποìυ και το ρεσάìτο. Eίπανε να του ριχτούνε ξαφνικά του
ξένου καραµιού και να το κουρσέ¡ουνε, αììά μετανιώσανε την τεìευταία
στι¸μq.-”#! 1άχαν! μ$ατ)ρα για κο5ρο"” είπε χαμο¸εìώντας η μάνα, που τάξερε
αυτά από τα παìηά χρόνια, από τα νειάτα της. Kαι θυμqθηκε τα τρα¸ούoια του
φόµου, όπως τον ένοιωθαν τότε οι καπεταναίοι των ξένων καραµιών, κάθε φορά που
¸υ¸ώνανε τα µράχια της Mάνης:
/$( τον +ά%ο Ματα$ά
αράντα μίλια αλαργινά
κι α$( τον +ά%ο Γκρ(ο
αράντα κι άλλο τ(ο*
Eίπαν ύστερα ¸ια τον Αναστάση και ¸ια τον ¸ιο του, που ο πρώτος είχε χτυπηθεί
µαρειά στο κεφάìι κι ο oεύτερος ξέσκουρα στο µυ¸ί. Tα μαντάτα τάχε φέρει ο
+αλα$(1ος& ο ,ρικο5τ!λος& από τη Μ!λτίνη& όπου κατεµqκανε οι Μ$αρδουνιώτ!ς&
οι ,ουρκαρ%ανίτ!ς, ¸ια να πατqσουν τη Στροτ4ά& να κά¡ουνε τα μπαρούτια της. H
Μαυρομιχάλαινα σταυροκοπqθηκε, ¸υρί¸οντας το μεìα¡ό της πρόσωπο κατά την
Ανατοìq. Mάνα και ¸ιος ω$άαν! για λίγο* -”/ς !ίναι καλά η Μάνη"” είπε ο ¸ιος
χτυπώντας το σοφρά με τη χερούκìα του. “/ς !ίναι καλά οι $)τρ!ς& τα κοτρώνια
της Μάνης και τα τριγγλολάγκαδα* /κο5ς γρηά; /υτά νάναι καλά και να
%ρίκουμ! μ$αρουτ(%ολο για τις μ$άλλ!ς* +αι λίγη .!ροκαυκάλα για φα6* ,ί$οτ’
άλλο δ! 1)λομ!* +ι α$( τον -!νταδαχτυλιά κι !δώ1! ο ,ο5ρκος δ! 1α ρί.!ι ρί4α
$οτ)& ($ως δ!ν )ρρι.! ως τώρα* Σου το δίνω γραφτ(”*7 Μαυρομιχάλης
ανασηκώθηκε μονομιάς και καθώς qτανε ¡ηìός η κούτρα του σα ν` ακούμπησε τη
κορφq της κάμαρας, σα ν` ά¸¸ιξε το μεσοoόκι. 'Αύριο¨ είπε µ¸αίνοντας από την
πόρτα, “1α μ!ίνω !γώ το $ίτι και 1α $ας !5 μ! το κο$αδι το %ουν(* ,ον
κλ)φτη $ου μου $αίρν!ι το τυρί& $ρ)$!ι να τον $ιάω”* H μάνα μα¸εύτηκε,
μίκρηνε, ακού¸οντάς τον. -”8$ως 1)λ!ις γι! μου”& ¡ιθύρισε η μάνα του. “05 !ί’
ο κά$ος”*
1ταν καìοκαίρι κι ο ¸ιος πq¸ε και ξάπìωσε στο ìιακό, εκεί που ξεραίνανε τα σύκα.
Oìα φουρφουìί¸ανε ¸ύρω-¸ύρω, όπως κάνουν τα oέντρα τη νύχτα, όπως κάνουν τα
νερά. Ο αέρας φυσούσε oροσερός, ο θαìασσινός από τα Mοθοκόρωνα, ο στεριανός
από τη μεριά του ìα¸καoιού, ανάμεσα στο +άτρο της +!λ!φάς και το 9οίτυλο, κει
που κοιμάται ο oράκος, ο +άκα%ος με τα φìουριά ¸εμάτος. Tο φε¸¸άρι έìαμπε
απάνου από την ,ίμο%α& το +ουκο5νι& φωτί¸οντας όìο το με¸άìο oιάσεìο, από
τη Σαγγιά ως τη Μ)α Μάνη& ως εκεί που η στερνq πέτρινη καταµοìάoα του
,α:γ!του πέφτει, στ` αρμυρό νερό, περνώντας ανάμεσα Μαρινάρι και -(ρτο
+άγιο. Lτο πε¸ούìι, τα μικρά παιoιά από τα ¸ύρω ìι¸οστά και σκόρπια σπίτια,
παρακαìούσαν, όπως ¸ινότανε πάντα το καìοκαίρι με το φε¸¸άρι, τη
Μαυρομιχάλαινα;
-”Για $!ς μας& για τη κουρμαδιά και για τις Ν!ράιδ!ς* -ως )γιν!; -ου 'ταν η
%άρκα”; -”Να& καρί μας 'ταν!* 0κ!ί $ου $ά!ι να τρίψ!ι ο δρ(μος του
<ιμ!νιο5 για ν’ αγναντ)ψ!ι το +αρα%οτάι* Στο ψ'λωμα& το μονατ'ρι&
!4ο5! )νας καλ(γ!ρας* +ι α$( το μονατ'ρι κατ)%αιν! $(τ!-$(τ!& τη ν5χτα τη
1άλαα για να ρί.!ι τα $αραγάδια* Μια τ)τοια ν5χτα 'ρ1αν οι Ν!ράιδ!ς και τον
$'ραν!”*
-”/$( $ου 'ρ1αν& κυρά”; -”/$( τα μ)ρη της Μ$αρμ$αριάς* /$οκ!ί )ρχονται
τον τ($ο μας οι Ν!ράιδ!ς”*
-”+ι 'ταν $ολλ)ς”; -”,ρ!ις* = μια καλλίτ!ρη α$( την άλλη& λουοχτ!νιμ)ν!ς κι
οι τρ!ις& λιγν)ς& μ! τα χρυά τους $αουμάκια και μ! τις μ!γάλ!ς ά$ρ!ς
μ$αμ$ακ)λ!ς τους& $ου $αί4αν! μ! τον α)ρα* = κα1!μιά %άταγ! )να κ(κκινο
$!ριτ)ρι τα χ)ρια& δικ)φαλο”*
-”Μ! δυο κ!φάλια& κυρά”; -”Μ! δυο κ!φάλια”*
-”+αι κ(κκινο”; -”+(κκινο& μ$ουγα4ί& του ,ρικατάρατου& του 7.α$οδώ”*
-”+αι τον καλ(γ!ρα τι τον κάμαν!& κυρά; ,ου $'ραν! τη φων' του”;
-”8χι* #!ν του κάμαν! κακ(* Μια !ί$! την αρχ'& να τον ηκώουν α$( τις
αμακάλ!ς και να τον $!τά.ουν το γιαλ(* /λλά οι δυο άλλ!ς τον !λυ$'1ηκαν*
<5αν το $αλαμάρι κι !%γ'καν τ’ ανοιχτά* ,ρά%η.αν κάτω& για την
+αρα%($!τρα κι )$!ιτα άλλα.αν ρ(τα& $)ρααν ).ω α$( το 9!ν)τικο κι )%αλαν
$λώρη για το κανάλι της Μάλτας”*
-”+αι τι κάμαν οι Ν!ράιδ!ς& κυρά”; -”= μια& η $ιο μ!γάλη& )$αι4! το λα%ο5το
της κι οι άλλ!ς δυο& οι $ιο μικρ)ς χορ!5αν! και τραγουδο5αν! (λη τη ν5χτα*
>$ου %γ'κ! τ’ άτρι $ου διώχν!ι τα τοιχ!ιά& ο αημ!ριν(ς και γυρίαν! $άλι
το <ιμ)νι& τα Μαυρομιχαλιάνικα* ?αναδ)αν! το $αλαμάρι τα %ράχια και !
λίγο χα1'καν μ! τα $!ριτ)ρια τους& γιν'καν! κα$ν(ς”*
-”+ι ο καλ(γ!ρας”; -”@τριψ! τα μάτια του& νομί4οντας $ως καταφυγγιάτηκ!&
$ως τάδ! (λα τ’ (ν!ιρ( του* /λλά μ!ς τη %άρκα %ρ'κ! $ο5$ουλα κ(κκινα και
κάτω α$( τα $ο5$ουλα )να $αρά.!νο κουκο5τι* ,ρ(μα.!* ,α $ο5$ουλα τα
κ(ρ$ι! τη 1άλαα και το κουκο5τι το $)τα.! την ανηφοριά* /υτ( το
κουκο5τι !ίναι ο ψηλ(τ!ρος κουρμάς $ου %λ)$ουμ! τον τ($ο μας& χρ(νια και
χρ(νια”* -”7 $ά$$ος μου”& ìέει ένας μικρός, “)χ!ι ακουτά $ως %γ'καν!
κουράροι τα %ράχια μας κι !ίχαν! και κουρμάδ!ς μα4ί τους* +ι )να α$( τα
κουκο5τια $’ αφ'αν! το κολατι( τους& φ5τρω!& ψ'λω!& )γιν! ο κουρμάς
του <ιμ!νιο5”* -”,α .)ρω”& είπε η Mαυρομιχάìαινα θυμωμένη, “κουράροι
'ρ1αν! $ολλ)ς φορ)ς τον τ($ο μας α$( τη Μ$αρμ$αριά* /λλά τον κουρμά τον
)φ!ραν οι Ν!ράιδ!ς3” 7 Γιώργης ο Μαυρομιχάλης& oεν πq¸ε με το κοπάoι το
άììο πρωî, έστειìε στο µουνό τη μάνα του κι εκείνος έμεινε να φυìά καραούìι να
πιάσει τον κìέφτη του μαντριού. Tίποτα oε φαινότανε και καθώς η ώρα προχωρούσε,
¸ìαρώθηκε στη θέσι του. Αξαφνα άκουσε ανάμεσα στα µράχια τσάχαìα,
πατημασιές. Mε το oεξί του χέρι έπιασε την πιστόìα, το ¸αρ¸άìι της πιστόìας και
περίμενε. Αììά το χέρι του πά¸ωσε μονομιάς, ¸ιατί εκείνο που πρόµαìε σε ìί¸ο oεν
qταν άνθρωπος. Aταν! Ν!ράιδα* Tαμπουρώθηκε κάπου και με το μάτι περίμενε να
την ξεχωρίσει πιο καìά. H Nεράιoα πέρασε από μπροστά του κι αντίς να του πάρει τη
μιìιά του χαμο¸έìασε κι ο άντρας με το αίμα του, με τα ¡αχνά του, με τα κόκκαìά
του, κατάìαµε πως qταν ¸υναίκα, ¸ìυκειά ¸υναίκα. Tη σqκωσε με τα χοντρά του
χέρια, την πqρε και την έφερε ¸αìισμένος στο σπίτι του, όπου την απόθεσε απάνου
στη με¸άìη κασέììα με την αντρομίoα και τα φαντά. Δεν qξερε να του μιìάει, να του
αποκρένεται. 1ξερε μόνο να του χαμο¸εìά κι ο Μαυρομιχάλης oεν qθεìε τίποτ`
άììο ¸ια να την κάμει oικιά του, ¸ια να σκύ¡ει απάνου της και να τη ρουφqξει, όπως
ρουφάνε οι oι¡ασμένοι στον αυìό της µρύσης το νερό. Αυτq η νια πόμοια¸ε με
μαìαματόµερ¸α, ανέµαινε από τα µράχια στο τυροκομείο κι έπαιρνε το τυρί. Δεν είχε
τίποτ` άììο ¸ια να ¸qσει. Tη πqρε ¸υναίκα του, έκανε μα¸ί της ποììά παιoιά κι η
Ν!ράιδα του Γιώργη του Μαυρομιχάλη& όπως τη ìέ¸ανε σ` όìα τα χωριά, ρί¸ωσε
και ¸ίνηκε Μανιάτια* Aένε, πως qτανε κάποια µασιìοπούìα, κάποια πρι¸κηπέσσα
από την Bταλία& α$( τη Cραγκιά& που επειoq έπεσε σε με¸άìο κρίμα, έoωσε oιάτα ο
πατέρας της να τη σκοτώσουνε. Αììά η μάνα της, που πονούσε το σπìάχνο της, oεν
άφισε να ¸ίνει κρίμα. Tην έµαìε σ` ένα καράµι κι είπε στον καπετάνιο να την αφqσει
στο πιο ξερό, στο πιο ¸υμνό, στο πιο έρημο μέρος που υπάρχει στη Mεσό¸ειο κι ο
καπετάνιος την άφησε στα µράχια της Μάνης* `στερα από χρόνια, ο πατέρας της,
πεθαίνοντας, ένιωσε µάρος στη συνείoησq του ¸ιατί εσκότωσε την κόρη του. Αììά η
μητέρα τον ξαìάφρωσε αποκαìύπτοντας το μυστικό της, τούπε πως την έστειìε με
καράµι μακρυά, από κείνα τα χρόνια. Tην ανα¸ητqσανε, στείìανε νέο καράµι στη
Μάνη κι όταν τη µρqκανε, της είπαν να ξανα¸υρίσει στον πατέρα της, που την είχε
συχωρέσει, που πρόσμενε τη συχώρεσq της κι αυτός. Tη συχώρεση του την έστειìε,
αììά oε ¸ύρισε, oε θέìησε να ¸υρίσει στον τόπο της ¸ιατί είχε πια oεθεί με τον τόπο
του αντρός της. Σ’ αυτ' τη γυναίκα& το αίμα αυτ'ς της γυναίκας& λ)ν! $ως
χρωτο5ν οι Μαυρομιχαλαίοι την ομορφιά της ράτας τους*
“,η 15μηη της Μάνης& της $)τρας και του α)ρα της Μάνης&
1α τη $αίρνω $άντα μα4ί μου ($ου $ηγαίνω*
Σαν φυλαχτ(3”
•Ynóρ¿ει κónοu και μια gηKq κορçq, nού κóθε
öειKινό ο ‰Kιος, σταKó(ει íνα öóκρu Aíμα•
Εκεί πού ενώνεται ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας, τα δύο μεγάλα βουνά της Λακωνίας, ήτανε
κάποτε παλιά, μέα ε ένα απρ!ιτο βα"ύ #αράγγι $τιμένη, ή %αγική Πολιτεία& 'κ!μα και
ήμερα άμα πάτε εκεί, "α δείτε να απρί(ουνε ανάμεα απ! τα αγριολούλουδα παμένα
μάρμαρα& %α το πιο παρά)ενο απ* !λα είναι αυτ! πού μπορεί να δη κανείς εκεί κά"ε
δειλιν!& +ά"ε δειλιν!, κα"ώς ο ,λιος πλανιέται για τερνή #ορά ανάμεα τα δέντρα και
τους "άμνους, $ηματί(ονται απ! τα $ρώματα, απ! τις α$τίνες και απ! τα #υλλώματα
$ιλιάδες αγέρινα $αμ!γελα, που #τερουγάνε προς τα ουράνια και $άνονται μακριά το
άπειρο, τον ,λιο& Είναι τα μαγεμένα $αμ!γελα των τελευταίων Πολεμιτών της Πολιτείας,
πού μια πανέμορ#η -εράιδα τα μάγε.ε να υπάρ$ουνε για πάντα& Την /τορία αυτής της
Πολιτείας κανείς δεν )έρει και εγώ την έμα"α τυ$αία κα"ώς κάλι(α κάτι παλιά κιτρινιμένα
βιβλία με τάλες αίμα επάνω, μαυριμένες απ! τους αιώνες και απ! την άδικη των
ταπεινών αν"ρώπων κατα#ρ!νια& ,τανε κρυμμένα * ένα μέρος απ!κρυ#ο που ,λιος δεν
βλέπει και !λοι το λένε μέρος κοτειν!, καταραμένο& Εί$ανε να τα δουν αν"ρώπου μάτι,
ετούτα τα 0για 1ρα#τά, $ρ!νους πεντακ!ιους& %α εγώ πληίαα και διάβαα και έμα"α,
)ε$ωρί(οντας με πείμα μέα τις κοτεινές τις νύ$τες γράμματα και #"!γγους και εικ!νες,
έ$οντας για #ως μου το ολ!γιομο #εγγάρι, !ταν ο 0ρης βρικ!ταν τον 2κορπι! και τις
α#έγγαρες βραδιές ένα κερί κατάμαυρο, πού έ$ω πάντοτε το μέρος της καρδιάς
κρυμμένο& +αι κα"ώς γράμματα ιγά 3ιγά ε)ε$ώρι(α και υτέρα λέ)εις, προτάεις και
εικ!νες και κα"ώς μέα το νου μου ιγά 3ιγά γεννι!τανε ή ιτορία, $ωρίς να καταλάβω
ήλ"ε και η 'υγή και ο πρώτος ήλιος είδε τα κιτρινιμένα βιβλία και )α#νικά το τεριωμένο
απ! τους αιώνες επάνω τους παπύρους 'ίμα ε(ωντάνε.ε μέα το #ως του ήλιου και
έγινε αλή"εια, έγινε #ως και ε$ά"ηκαν απ! μπροτά μου και βιβλία και ήλιος και $ρ!νος
και )ανά(ηε μέα τους άπειρους $ρ!νους και τους αμέτρητους τ!πους, ή %αγική
Πολιτεία& 4,τανε το καιρ! !που 5επ!της το %ωρηά, 0ρ$οντας το κάτρο του %υτρά
ήτανε ο +ωνταντίνος ο 5ραγάτης& Ε(ούε τ!τε τα μέρη εκείνα ένας άν"ρωπος
παρά)ε6νος, αλλ!κοτος και ονειροπαρμένος& ,τανε γέρος, μα εί$ε μάτια παιδικά& Λ!γο γι*
αυτ!ν κακ!ν δεν εί$ανε να πούνε& +ανένα δεν εί$ε αδικήει, μ!νο πού αρνι!ταν το 7ριτ!
και ήταν παρά)ενος, παρά)ενος πολύ& 8λο κάτι παλιά μου$λιαμένα $ειρ!γρα#α κρατούε,
!λο ανάμεα ε κάτι ρημαγμένα μάρμαρα περιπλανι!τανε τις νύ$τες, .ι"υρί(οντας λ!για
αλλ!κοτα, ε άγνωτη γλώα, ε τ!νο πρωτάκουτο& 9ι $ωριάτες οπ!τε τον έβλεπαν
ε#εύγανε μακριά .ι"υρί(οντας: 4έρ$ετ* ο %άγος;& 9ι καλογέροι και οι παπάδες τον
μιούαν και τον ελέγανε αντί$ριτο, διαβολικ!, καταραμένο& %α !οι εί$ανε ελληνική
καρδιά και νου, .υ$ή και πίτη τον εεβ!ντουαν και τον αγαπούαν& Τα αερικά του
δάους και των νερών, οι γελατές νεράιδες τον γνώρι(αν& Το !νομα του: 40ρ$οντας
1εμιτ!ς;< Είπανε κάποτε και το έ$ουνε "αρρώ και γρά.ει πώς ελπίδα του 0ρ$οντα μας για
να ανατήη το %εγαλείο των =εών, ήτανε ένα πλάμα "ε>κ!, πού αυτ!ς ο ίδιος εί$ε πλάει
με αίμα =εών& Είπανε ακ!μα πώς το πλάμα αυτ! απέ"ανε και πώς μα(ί μ* αυτ! κορπίανε
και τα !νειρα και οι π!"οι των "νητών& 8πως !λα τα πράγματα έτι και τούτο μιή αλή"εια
και μι! .έμα& %α εγώ πού είδα 'ίμα και ,λιο να γίνονται ένα, μπορώ και "α ας πω το
μυτικ!, το μυτικ! του Πλή"ωνος, το μυτικ! της %αγικής Πολιτείας&
Υπάρχει κάπου μια θάλασσα, πού κάθε Ανατολή αφήνει ο Ήλιος, ο Θεός ένα χαμόγελο.
Όποιος τν !ρα εκε"ν τύχει και #ρεθε" σ$ αυτήν τν θάλασσα και έχει το θάρρος να %
κατάματα τον ήλιο να χαμογελά, αυτός έχει για πάντα τον ήλιο κλεισμένο στν καρ%ιά
του. ?πάρ$ει κάπου ένας βρά$ος, που κά"ε πού ο πατέρας μας ο -ε#ελεγερέτης πα"ί(ει
με τον κεραυν! του α#ήνει μα(ί με την #ωτιά και μια ματιά του& 8ποιος την ώρα εκείνη
τύ$ει και βρε"εί τη ρι(ωμιά του βρά$ου, έ$ει για πάντα τα μάτια $αραγμένο το βλέμμα
του 'ετού& ?πάρ$ει κάπου και ένα βα"ύ #αράγγι που οποίος τα"εί την νύ$τα εκεί και δει
τον Εω#!ρο, το πιο λαμπρ! της νύ$τας μας 'τέρι, να τρεμοπαί(η δεί$νοντας .υ$ές
πολεμιτών να κού(ουν παραγγέλματα ε ερειπωμένο κάτρο, τοι$ειωμένο, !ποιος
βρε"εί εκεί, εκείνη την τιγμή, αυτ!ς "α έ$ει για πάντα τη καρδιά την 0για %ονα)ιά της
Περη#άνειας και "α @ναι αλα#ροAκιωτος&
&αι υπάρχει κάπου και μια 'λή κορφή, πού κάθε %ειλινό πεθα"νοντας ο Απόλλ(νας, ο
Ήλιος, σταλά)ει ένα %άκρυ Α"μα. Όποιος τν !ρα αυτή εκε" #ρεθε" και %ει το Α"μα του
Θεού, πού θα κυλά στ γ, αυτός θε$ να *ναι και ένας +ιος του Ήλιου.
,λανήθκε σε χ!ρες πολλές ο +εμιστός και σε θάλασσες και σε 'λές #ουνοκορφές και
σε #αθιά φαράγγια και μά)ε'ε χαμόγελα από τον Ήλιο και #ρήκε #λέμματα Αετ!ν στις
ρι)(μιές τ(ν #ράχ(ν και το ακρι#ό το Α"μα του Απόλλ(να και τν -για .ονα/ιά τς
,ερφάνειας και έπλασε Ανθρ!πους, πού ε"χαν τον Ήλιο στ καρ%ιά και τ ματιά του
Ατού στο αγέρ(χο τους #λέμμα, πού ε"χαν τν -για .ονα/ιά τς ,ερφάνειας στ
'υχή και ήταν και αλαφρο0σκι(τοι και έπλασε τους +ιους του Ήλιου και έπλασε μια
1Υ23. &αι έχτισε μια ,ολιτε"α σε ένα μέρος πού ήταν #αθύ κι απόκρυφο και %εν
μπορούσε να τν % άνθρ(πος, οπού %εν ε"χε #λέμμα Ατού, Ήλιο στν καρ%ιά και
όπου %εν ήτανε αλαφρο0σκι(τος. Ε(ούανε ευτυ$ιμένοι και εμίλευαν το μάρμαρο
=εούς& 5ουλεύανε την γη και άν"ι(ε ευτυ$ία την άνοι)η ο τ!πος& %ιλάγαν με τα )ωτικά και
με τα άγρια "εριά το δάος& +αι κά"ε νέο παιδί, !που γεννι!τανε το εήκωνανε .ηλά και
το έδει$ναν τον ,λιο, ευ$αριτώντας και τιμώντας τον Πατέρα& Εί$αν λαμπρούς ναούς,
πλούια αρ$οντικά και ήταν ευ$αριτημένοι&Bπου μια ημέρα #άνηκε να έρ$εται απ!
μακριά ένας γυρολ!γος ά$ημος, καμπούρης, με μύτη γαμ.ή και βρωμερή .υ$ή
καταραμένη& 5εν εί$ε βλέμμα 'ητού τα μάτια, ,λιο δεν εί$ε τη καρδιά, ούτε ήτανε
αλα#ροAκιωτος& Εί$ε !μως μια μαυρίλα τη .υ$ή γι* αυτούς πρωτ!γνωρη και τους
)εγέλαε& +αι έτι μα"εύτηκε το μυτικ! τους και κορπίανε τα πέρατα του κ!μου,
παίρνοντας κάποιος ένα άγαλμα =εού και άλλος τον γέροντα πατέρα του τους ώμους& +αι
ερήμωε ή Πολιτεία κι απ!μειναν μ!νο τα μάρμαρα και τα $αμ!γελα του ,λιου κά"ε
δειλιν!& ,ου πήγαν4 &ανε"ς %εν /έρει και οι "%ιοι με τα χρόνια το /έχασαν. .α αν %ε"τε
άνθρ(πο αλαφρο0σκι(το, πού να *χει Ήλιο στ καρ%ιά και τν ματιά του Ατού στο
#λέμμα, αν %ε"τε άνθρ(πο πού #λέπει μάρμαρα σπασμένα με πυρ(μένο #λέμμα, να
/έρετε π!ς ε"ναι ένας από αυτούς, ένας από τους +56Υ7 86Υ 3256Υ9
Καρυούπολις Παλιά Καρυόπολις (σημερινή ονομασία)
Zτην Mάνη, μεταÇύ Tαινάριας περιοχής και Aακεδαiμονος, πάνω σε έναν όμορφο και με
στρατηγική 0έση λόφο, υπάρχουν τα ερεiπια της Καρυούπολης. Eχει ιστορική διάρκεια
τουλάχιστον χιλiων ετoν, και έχει διαδραματiσει σημαντικό ρόλο στην ιστορiα της περιοχής,
αλλά και του Bυçαντiου. Yπάρχουν τουλάχιστον δέκα εκκλησiες, τρεiς απο τις οποiες έχουν
χαρακτηρισ0εi μνημεiα. Oι άγιοι Fεoργιος, Nικόλαος, και Aημήτριος.
Aκόμη υπάρχουν οχυρωματικό τεiχος, πολεμικοi πύργοι, ανεμόμυλος, στέρνες, και πάρα
πολλά ερεiπια κατοικιoν Zτην αόρατη Eλλάδα, σε μια άλλη πραγματικότητα, συμβαiνουν κά0ε
μέρα πράγματα που δεν μπορεiτε ούτε να τα φανταστεiτε.
H Eλλάδα εiναι γεμάτη μυστικά. O «Oμφαλός της Fης» εiναι στο Κάτω Xάσμα των Aελφoν (H
/ O Oμφαλός της Fης = 1708, …υχή = 1708, Aιoνια 4ως Aάμπει = 1708)ƒEiναι ένα Aδυτο
βα0ιά μέσα στη χαράδρα καλυμμένο από τα μάτια των περiεργων και μάλλον άγνωστο στους
ειδικούς. Mπαiνεις μέσα στο αρχαiο σπήλαιο και βλέπεις ένα πηγάδι έναν «κάρκαρο» στη
μέση του σπηλαiου. Ynóρ¿οuν σκóKες nοu κατεβαíνοuν εκεí κóτω, τις οnοíες í¿οuν
κατασκεuóσει οι Nα(í κατó τις öραστηριότητες στη ¿ώρα μας της «Enι¿εíρησης
Ynερβόρεια». Κατακόρυφη σκάλα που κάνει τρεις στροφές, γύρω στα εÇήντα σκαλοπάτια.
Aπό κει μέσα περνάει ο «MíKας Hοταμός», (το «αíμα» τοu OμçαKού nοu εκníμnει τη
«MεKα-y¿οKíα»), íνας αnό τοuς μεyóKοuς nοταμούς της Ynο¿θόνιας, που λέγεται έτσι
επειδή το νερό φαiνεται σαν μαύρο εÇαιτiας των μαύρων πετρωμάτων, αν και εiναι νερό με
πολύ ιδιαiτερες ιδιότητες. H σκάλα βγάçει στο ποτάμι και σε λαβυριν0oδεις πέτρινες στοές.
Eκεi υπάρχει άμπωτη και πλημμυρiδα του νερού, σε τακτά χρονικά διαστήματα που μπορούν
σχετικά εύκολα να υπολογιστούν με προσεκτική παρατήρηση. Fια παράδειγμα, το νερό φτάνει
μέχρι τα 20 σκαλοπάτια, καλύπτοντας τα υπόλοιπα και φυσικά πλημμυρiçοντας τις στοές. κεi
για πρoτη φορά εiχα παρατηρήσει εκατοντάδες ποντiκια μαçεμένα να περιμένουν για κάτι.
Κατάλαβα ότι περiμεναν την άμπωτη για να επιστρέµουν στις στοές, κι έτσι σιγά - σιγά
παρατήρησα ότι το νερό αποτραβιόταν κάποια στιγμή και το πέρασμα ελευ0ερoνονταν.
MόKις óνοιξε το níρασμα çóνηκε íνα nαρóξενο nρóσινο çως, αyνώστοu
nοοεKεύσεως αKKó çuσικό, nοu çώτι(ε τις στοíς. Hρόκειται μóKKον yια íνα εíöος
nετρώματος, íνας çωσçορού¿ος nρασινόKιθος nοu Kíyεται «Aιορíτης Aíθος». Eκεi
κάτω ακούγονται 0ρο‡σματα και ήχοι που μοιάçουν με αναστεναγμούς. Tο φαινόμενο της
άμπωτης και της πλημμυρiδας, κατά τη γνoμη μου σχετiçεται με την «εγκυμονούσα Aητo η
οποiα τiκτει τα ύδατα». Zύμφωνα με τον μύ0ο, ο Aπόλλων σκοτoνει των Hύ0ωνα στον
Oμφαλό, ο οποiος «πνiγει τις Nύμφες» (προκαλoντας προβλήματα στις επικοινωνiες),
πιστεύω ότι η πλημμυρiδα του Mέλανα Hοταμού «Hνiγει τις Nύμφες» οι οποiες εiναι οι στοές
του ομφαλού της Fης. Eκεí κατó το nαρεKθόν nρínει να qταν nρόσβαση των
Aρακόντων, κónοιων ανθρωnοειöών ερnετόμορçων οντοτqτων οι οnοíοι
εnικοινωνούσαν με κónοια ιερατικó τóyματα της εnιçóνειας
Hρόσφατα πήγαμε την Zαλαμiνα στο άντρο του τρομάρα (που πήρε το όνομά του από ένα
διαβόητο λήσταρχο της εποχής του O0ωνα που χρησιμοποιούσε αυτή τη σπηλιά για λιμέρι),
όπου βρiσκεται αρχαiος ναός Eκάτης, αλλά σήμερα εiναι η Mονή Aγiου Nικολάου, εκεi εiναι
ένα από τα λεγόμενα «μπουριά», όπως λένε οι ντόπιοι, που πηγαiνουν προς Zτυμφαλο,
περνούν μέσα από τη 0άλασσα και καταλήγουν στη λiμνη. Oι μεKíτες μοu íöειξαν ότι
nρínει να unóρ¿ει και σύνöεση με το Kεyόμενο σnqKαιο τοu Euριníöη, αλλά αυτό τoρα
το έχουν ρημάÇει, του προκάλεσαν τεχνητή κατολiσ0ηση, άγνωστο γιατi. Oι φωτογραφiες που
εiχα δημοσιεύσει παλαιότερα από αυτό το μυστηριoδες σπήλαιο απεικονiçουν δαιδαλoδεις
γαλάçιες στοές που δεν υπάρχουν πια, τις έκλεισαν και τις κατέστρεφαν. OKη η ZαKαμíνα
εíναι μια κοuKούρα, αnεικονí(ει íνα «κούKοuρο όçη» - το çíöι nοu τρώει την οuρó τοu
- nοu σuνöíεται με την Ynο¿θονíα. Bασικά, εiναι ένα αποκλεισμένο μέρος, ειδικά από την
πλευρά του Aiαντα αυτό εiναι φανερό, από τη μια εiναι η ναυτική βάση και από την άλλη
πλευρά εiναι η νατο‡κή βάση. Hήγα εκεi, στο μοναστήρι του Aγiου Nικολάου, και η ηyοuμíνη
μοu εínε nως εí¿ε ¿óσει τα κKειöιó και öεν μnορούσε να μας βóKει στο Kαταβóσιο
(αρ¿αíο Kαταβóσιο τοu Aöη). Tο καταβóσιο βρíσκεται στην αuKq τοu μοναστηριού
öιnKοκKειöωμíνο με σιöερíνιες nόρτες. Oι μοναχές μου διηγή0ηκαν ότι πριν από κάποια
χρόνια εiχαν ακούσει nαρóξενες çωνíς αnό εκεí μíσα, στις öύο η ώρα τη νύ¿τα,
ανοíξανε την nόρτα τοu καταβακíοu και βyqκανε «κóτι μεyóKες yóτες με nύρινα μóτια
και οuρíς, οι οnοíες μιKóyανε» και αυτές έντρομες κλεiσανε πάλι την πόρτα και την
κρατήσανε κλειδωμένη από τότε, κι από ότι φαiνεται έχουνε χάσει και τα κλειδιά. Hιστεύω ότι
υπάρχουν έργα του αiαντα που οδηγούν από τη σαλαμiνα στη στυμφαλiα, μια υπο0αλάσσια
απόσταση ογδόντα χιλιομέτρων. O αiας ο τελαμoνιος, εiναι ιστορικό και όχι μυ0ικό
πρόσωπο, εiχε χρησιμοποιήσει ο iδιος αυτές τις διανοiÇεις που έκανε, αναçητoντας την
εiσοδο για τον άλλο κόσμο. H iδια η λέÇη σαλαμiνα, αναλύεται «Zάλα-Miνα», η λέÇη σάλα
υποδεικνύει μια αi0ουσα, ενo η «μiνα» μας φέρνει στο νου τους μινiους, αυτόν τον
αινιγματικό αρχαiο λαό που ασχολούνταν με υπόγεια έργα (όπως αυτά στην Κοπα‡δα), ενo η
λέÇη φέρνει στο νου και τον Miνωα. Zτο πυ0αγόρειο αρι0μοσοφικό σύστημα, η λέÇη σάλα έχει
τον αρι0μό 232, εiναι ιερατική λέÇη γι αυτό και ο αναγραμματισμός της μας δiνει Aάσα (την
έδρα των μεγάλων μοναστηρiων του Oιβέτ), που ισούται επiσης με 232, αλλά 232 εiναι και η
λέÇη Hράνα (η ενíρyεια τοu σώματος και τοu αιθíρα) αKKó και η Kíξη «Hαρνα» (όnως
στο Hαρνασσός q nρανασσός). Mιλoντας για το πυ0αγόρειο, ανακάλυµα πως ένα μεγάλο
μυστικό í¿ει αnοκρuçτεí αnό την αρ¿αιότητα στο αριθμό 2368, αλλά 0α μεiνει για λiγο
ακόμη κρυμμένο Κρυμμένος από τα μάτια όλων παραμένει και ο εÇαφανισμένος κα0ηγητής
Aημήτριος Aιαντiνης. Hρόσφατα ειπo0ηκε από γνωστό τηλεοπτικό στα0μό, ότι κάποιος
συγγενής του Aιαντiνη βρήκε, λένε, το πτoμα του σε μια συγκεκριμένη σπηλιά στον Tαυγετο,
την οποiα αρνή0ηκε να αποκαλύµει (ούτε αναφέρ0ηκε το όνομα αυτού του μάρτυρα), γιατi
όπως εiπε- ακολου0ούσε τις αυστηρές οδηγiες που του έδωσε ο Aιαντiνης να μιλήσει μόνο
έπειτα από την πάροδο δύο χρόνων. Tο περiεργο εiναι ότι δεν έγινε καμiα αστυνομική έρευνα
ή ανάκριση για όλα αυτά. 4υσικά, ο Aιαντiνης δεν εiναι νεκρός, αλλά όντως άφησε πiσω τον
εαυρό του σε μια σπηλιά στον Tα‰γετο. Toρα εiναι αλλού η μελέτη του Aιαντiνη, βάσει της
ειδικής οικολογικής του έρευνας (και ας μην Çεχνάμε τη σχέση του ιστορικού ονόματός του με
την ιερή λέÇη Aιάντη), για την Yποχ0όνια, τον Κόσμο των A0ανάτων, και για τον µυχικό
νερα‡διακό κόσμο, εiναι ένα φαεινό παράδειγμα των σχέσεων της µυχοστατικής
συγκεκριμένων γεωγραφικoν σημεiων και των μυστηρiων τα οποiα συμβαiνουν δια της
μεταλλάÇεως της αν0ρoπινης υπόστασης στα σημεiα αυτά, (και πολλά 0α βρει κανεiς αν
διαβάσει προσεκτικά τα βιβλiα του Aιαντiνη). Bρiσκεται εις το χεiλος του 0ανάτου, βρiσκεται
στο μέσο ενός άÇονα εκεi (μετά από την μελέτη που αυτός εiχε κάνει), εiναι ένας άÇονας των
δύο κόσμων, που υπάρχει στον Tαˆγετο. (το μέρος στο οnοíο εí¿ε nóει εíναι το ιερό όρος
της Tαüyíτης, nοu εíναι μíα αnό τις 7 κόρες τοu AτKαντα). O Aιαντíνης εντόnισε
κónοιον óξονα ανóμεσα στοuς öύο κόσμοuς, (η nερínτωση Aιανíνη εíναι μια unόθεση
nοu όnοιος την góξει βαθιó θα βρεθεí nρο μεyóKων εκnKqξεων). Tο ιερό όρος Tάλετον
(το όρος Tα‰γέτη), βρiσκεται σε μiα ρυμοτομiα και διαρρύ0μιση που για να τη μετρήσει
κάποιος, ορ0ο-γραφικά, αρι0μο-σοφικά, μα0η-ματικά, χαρτο-γραφικά, πρέπει να πάει στον
ιερό του Aμύκλέου AnόKKωνος, στις AμύκKες, και να οριο0ετη0εi σε σχέση με την
πυραμiδα του Tα¨0γετου. Aκριβoς στις 4.04 το πρωi, κά0ε μέρα, αντανακλούνται οι πέντε
πυραμiδες, της Aιγύπτου στο δέλτα του Tα¨Šυγετου, στο ναό Mi0ρα του άρματος του ήλιου,
που βρiσκεται στην κορυφή του Tα‰γέτου και σήμερα λέγεται Aη Aιας, εíναι íνα εκnKηκτικό
çαινόμενο το οnοíο μnορεí να το öει ο καθíνας αν βρεθεí εκεí εκεíνη την ώρα, μόνο
nοu öεν nóει κανíνας εκεí(το çαινόμενο μας θuμí(ει íσως τοuς Kεyόμενοuς
«AροσοuKíτες»).
Zε αuτό το σημεíο εμçανí(εται μια αKKο¿ρονικq θíση των öύο αξόνων τοu Nοqμονος
Zuμnαντικού Oρyανισμού (yια τον οnοíο θα μιKqσοuμε εκτενώς σε óKKο óρθρο).
Eμεiς εδo στην Fη νοούμε0α ως μικροοργανισμοi σε νοήμονα και çoσα υλική κατάσταση,
αλλά με πνευματική υπόσταση που αντικατοπτρiçει το μεγαοργανισμό που κυβερνά το
Zύμπαν, και αυτή η σχέση κα0ρεπτiçεται στα πιο ιδιόμορφα από τα μέρη που μας
περιβάλλουν. Tις περισσότερες φορές αυτό ισχύει κυρiως ως προς ένα μέρος το οποiο εiναι
ορεινό, σχεδόν ποτέ δεν εiναι πεδινό, κι όλο το επiκεντρο των μελετoν αυτoν, βρiσκεται σε
σημεiο ορεινά, στα οποiα, προστρέχουν ειδικοi για να κάνουν τις μελέτες τους, ιδιωτικoς,
αλλά στα iδια ορεινά μέρη í¿οuμε και τοuς αρ¿αíοuς ναούς q τα σημερινó μοναστqρια
αKKó και τις βóσεις και τα ραντóρ, yιατí εκεí εκníμnεται μια öύναμη αnό το Nοqμονα
Zuμnαντικό Oρyανισμό, το nρóνα (q το nóρνα) και στα ορεινó εíναι το αξονικό
εnínεöο καθόöοu τοu, μnορεí να εντοnιστεí η ροq τοu. Eíναι nοKύ βαρύ αuτό το θíμα,
εκεí μnορεí να nροκKηθεí η καταKuτικq ρqξη της κατóρας της ανθρώnινης Eιμαρμíνης
και çuKακqς της (ωqς, βασικó εíναι íνας αnοöíκτης τοu ανθρώnινοu nόνοu και της
ιöιοτíKειας της εöώ καταστóσεως, nοu τη μετασ¿ηματí(ει σε μια gu¿ικq κατóσταση
ενός εíöοuς «αyιοσύνης» yια όnοιον σuνöεθεí με τη ροq της, yια αuτό και nηyαíνοuν τα
τóyματα να αnομονωθούν σε τíτοια μíρη, yια αuτό και σçραyí(οuν ιερατικó q
στρατιωτικó την nρόσβαση σε αuτó. Zε αυτό το 0έμα ο κ Aιαντiνης εiχε ανακαλύµει πάρα
πολλά, και ήÇερε ότι σε συγκεκριμένα περάσματα μnορούσε να öραnετεύσει αnό τον
κόσμο τοu θανóτοu nρος τον Kόσμο των Aθανóτων.
Eχω κάνει μια επiσκεµη στο μέρος από το οποiο νομiçω πως εiχε «φύγει» ο κ Aιαντiνης, εiναι
ένα ειδικό σπήλειο, από το οποiο μπορεi να μελετήσει κανεiς το çήτημα των οπτασιακoν
πυραμiδων. Nαι, αντικατοπτρiçονται τíσσερις ή πέντε nuραμíöες στις 4.04 μετά τα
μεσάνυκτα, αnό την Aíyunτο στο ιερόν TóKετον. Tο «αKώνι» το οποiο αναφέρει ο κ
λιαντiνης στο βιβλiο του Fκέμμα, υπάρχει εκεi, στο οποiο αν κοιμη0εi κάποιος ένα βράδυ
μόνος του, θα öει την «Enιούσια», δηλαδή στην αιθερικq οuσíα τοu Kεyομíνοu «Kóρμα»
καθώς nερνó αnό το ιερό yεωyραçικό αuτό σημεíο, θα öει την εικόνα τοu μη¿ανισμού
nοu ρuθμí(ει της gu¿οστασíα των ανθρώnων τοu κόσμοuς μας. Zε αυτό το σημεiο
yíνεται η αnοüKοnοíηση, στο «Aλoνι», (όπως και σε άλλα τέτοια μέρη) εκεí nοu
εμçανí(ονται οι Nερóιöες.
H αnοüKοnοíηση όμως yíνεται με την «Hαροuσíα», την κατóσταση κατó την οnοíα
εíμαστε σuνειöητó ενερyοnοιημíνοι και σuνöεöεμíνοι με το μíρος, κι αuτό το
nετu¿αíνοuμε ακοKοuθώντας σuyκεκριμíνες öιαöρομíς και ínειτα με την nοKύωρη
nαραμονq εκεí και ακοKοuθεí η αρ¿q της öιαöικασíας της μετοuσíωσης.
Aλλά με την έναρÇη αυτής της διαδικασiας, κάποιος πρέπει να εισέλ0ει εντός των στοoν για
να μπορέσει να προχωρήσει σε άλλο χρόνο και χoρο. Tα çαινόμενα αuτó σuμβαíνοuν öεν
στον Aθω (στο όρος τοu Aθω, σε ειöικó σημεíα nοu yíνονται σημεíα και τíρατα, σημεíα
στα οnοíα εξαçανí(ονται καKόyεροι, εκεí εμçανí(ονται οι θρuKικοí «Eννíα Aόρατοι»
κτK, στον όKuμnο και στοuς AεKçούς unóρ¿οuν σημεíα αnοüKοnοíησης και
αKKο¿ρονικqς καταστóσεως, και αKKού Ynóρ¿οuν μíρη στην εKKóöα, κuρíως ορεινó
σnqKαια και βαθιíς ¿αρóöρες, nοu αν κónοιος nóει και τραyοuöqσει σuyκεκριμíνα
τραyούöια, θα ακούσει τραyούöια να τοu αnοκρíνονται με νεραŽöικíς çωνíς. (Eνα
τέτοιο μέρος εiναι και το Kορύκειο Aντρο στο βοuνό nóνω αnό τοuς AεKçούς, και οι
στí¿οι όnοu nρínει να τραyοuöηθούν βρíσκονται ¿αραyμíνοι στο βρó¿ο αριστερó
μόKις μnεις στο σnqKαιο, στην αθíατη nKεuρó της níτρας. H νεραŽöικq αnόκριση
ακούyεται βαθιó μíσα αnό τις στοíς).
Zτην Aράχωβα υπάρχουν δύο εκκλησiες του Aγiου Fεωργiου και του Aγiου Ìωάννη. …αÇτε να
δεiτε πάνω σε τι αρχαiα ερεiπια εiναι χτισμένες. Xωρις να το έχω ερευνήσει στηχιματiçω σε
ναους του Aπόλωνα. Hολύ κοντα στο Kορύκειο Aντρο γiνονταν τα κυνηγητα του Hανα με τις
Nυμφες και ο Aιας εiχε δεi πολλές φορές που κατέληγαν. Zήμερα μάλον 0α δεŠŠιτε μόνο
σταλαγμiτες στις σπηλιές
Hοιος íκανε μια μεKíτη να öει nως εíναι η σκιó των ανθρώnων στοuς AεKçούς;
Zτο Aiον ή στην Aωδoνη•
Hοιος έκανε μια μελέτη για να δει τις οπτασiες που εμφανiçονται απέναντι από την Aωδoνη
στο όρος Tόμαρος•
Tι συμβαiνει το βράδυ στη Aωδoνη, γιατi δεν υπάρχουν άν0ρωποι τις νύχτες στη Aωδoνη•
Fιατi κανεiς δεν μπορεi να μπει τη νύχτα στο χoρο του μαντεiου των Aελφoν•
τη νύχτα δεν υπάρχουν άν0ρωποι στους Aελφούς πέραν αυτόν που κοιμούνται στα σπiτια
τους.
Tι συμβαiνει όταν πηγαiνουμε σε διάφορα αλλόχρονα μέρη στα οποiα βλέπουμε οπτασiες•
Tι συμβαiνει στο χωριό Κομποτάδες της Oiτης έÇω από το οποiο περνούν οι οπτασiες αυτές•
Fιατi αυτό το συγκεκριμένο μικρό χωριό έχει επισήμως- τα μεγαλύτερα ποσοστά κρουσμάτων
µυχασ0ένειας στην Eλλάδα•
Tο χωριό MεÇιάτες ανήκει στον νομό 40ιoτιδος και εiναι Aημοτικό Aιαμέρισμα του Aήμου
Yπάτης. Aπέχει από Aαμiα 13 χιλ και βρiσκεται στην οδική διαδρομή Aαμiας Aουτρoν
Yπάτης. Aπό τα Aουτρά Yπάτης απέχει 4 χιλ. Tο χωριό εκτεiνεται μεταÇύ του Zπερχειού
ποταμού και της βόρεια πλευρά της Oiτης . 4ημiçεται για το πράσινο που δια0έτει και τις
πολλές πηγές που συναντά ο επισκέπτης . Oλη η καλλιεργήσιμη περιοχή του χωριού εiναι
ποτιστική λόγω της κατασκευής υπόγειου έργου υδροδότησης.
IZTOPIKH ANAAPOMH
Aíyεται ότι στον ¿ώρο όnοu σqμερα βρíσκεται το ¿ωριό unqρ¿ε κατó την αρ¿αιότητα
μια nόKη με το όνομα αρ¿αíα Aατεíα.Fια αyνώστοuς Kόyοuς αuτq η nόKη
εξαçανíστηκε. Mετó η nεριο¿q ονομóστηκε Zíöη nοu σημαíνει ροöιó. Hήρε την
ονομασiα από τις πολλές ροδιές που εiχε η περιοχή. ( Yπάρχει ακόμα περιοχή στο χωριό
οπου βγαiνουν αγριες ροδιές. Bρισκεται στην περιοχή της Aγiας Hαρασκευης στο κάτω μέρος
). Κατόπιν ονομάστηκε ZμιÇιάτες από τη λέÇη σμiγω. Oι κάτοικοι των γύρω περιοχoν κυρiως
βοσκοi συγκεντρoνονταν έσμιγαν στο μέρος αυτό και από εκεi κατέβαιναν Aαμiα
nερνώντας τον Znερ¿ειό στην θíση Aι Aíας στις Kομnοτóöες όnοu το nοτóμι
στενεύει. OημοKοyεíται ότι την εnο¿q της τοuρκοκρατíας unqρ¿ε και οικισμός με το
όνομα αuτό.. αρyότερα και ¿óριν εuçωνíας ονομóστηκε Mεξιατες όnως και σqμερα.
Aέγεται δε ότι και ο A0ανάσιος διάκος κατεβαiνοντας από Yπάτη για να σταματήσει τον Oμερ
Bρυoνη εδo έκανε το πρoτο συμβούλιο. Tις τελικές αποφάσεις τις έλαβε στις Κομποτάδες.
Eπiσης ιστορεiται ότι και η Mαρiα η Hενταγιωτισσα κατευ0υνόμενη προς Aαμiα πέρασε τον
ποταμό Zπερχειό στη 0έση Aι Aιας. Zτο χωριό υπάρχουν πολλές βρύσες και περιοχές με
πηγαiα νερά . Aυτό συμβαiνει γιατi το χωριό εiναι χτισμένο στους πρόποδες της Oiτης όπου
βρiσκεται και η λεκάνη περισυλλογής από το στράγγισμα των νερoν του βουνού .Hηyq.
Aαογραφική εργασiα Κωνσταντiνου Mπούκαλη 1970 από το Hανεπιστήμιο A0ηνoν.
HAPAOEZH AAAHZ EEHFHZHZ FIA THN HPOEAEYZH THZ ONOMAZIAZ MEEIATEZ
Xωριό της 40ιoτιδας «μεταÇύ των προπόδων της Oiτης και του ρού του Zπερχειού» (MEE).
Bρiσκεται γραμμένο καιMεçιάταις ή Mυçιάταις (MEE), Mεçάτες (Yπ. 7, 63). Oι ντόπιοι λένε στις
Mιçιάτες και συχνά στη Mιçιάτα, ενικός. Aε μπορεi να ειπω0εi με απόλυτη βεβαιότητα, αν το
αρχικό τοπωνύμιο ήταν στον ενικό ή στον πλη0υντικό, αλλά μάλλον ο ενικός εiναι
πι0ανότερος, όπως δεiχνει η παραδοσιακότερη χρήση από τους ντόπιους (Aελ., Tοπων. σε
ενικό/πλη0. 197-19 . Zτο Mιç-, το ι μπορεi και να εiναι στην πραγματικότητα ένα επου,
άτονο, προφέρεται ι όπως σε όλα τα βορειοελλαδικά ιδιoματα.
H κατóKηξη -άτα εiναι διαδομένη σε πολλές ρομανικές γλoσσες και μας εiναι πολύ γνωστή
από ιταλικές λέÇεις που πέρασαν στα ελληνικά:σαλάτα, σερενάτα, σονάτα κ. ά. •ε την πρoτη
κιόλας ματιά, το στοιχεiο αυτό πρέπει να στρέµει την προσοχή μας και τη διερεύνηση προς
τηνκατεύ0υνση των ρομανικoν γλωσσoν: ιταλική, γαλλική, ισπανική κλπ. Tο θíμα Mεξ- (ή
Mιç-) παρουσιάçει ενδιαφέρον. Hρος την πλευρά της αρωμουνικής (της βλαχικής γλoσσας) η
έρευνα δε δεiχνει τiποτα. •ας οδηγεi όμως στην ιταλική, και στα παράγωγα ενός ρήματος
mischiare και λα‡κό meschiare "ανακατεύω, σμiγω, αναμιγνύω". Και στην καταλανική υπάρχει
επi0ετο mesclat "ανακατεμένος, ανάμικτος" και άλλες λέÇεις από την iδια ρiçα. Zτην ιταλική
έχουμε τα παράγωγα, mischatura "μiÇη, ανακάτεμα", επiρρημα mischiatamente "ανάκατα,
ανάμικτα" κλπ. Kαι meschere "χύνω, αδειάçω κλπ". Tο εντυπωσιακό εiναι ότι συναντιούνται
συχνά τέτοια παράγωγα σαν υδρωνύμια στην Ìταλiα, για βρύσες και ποτάμια: Mischia 0ηλ.,
Meschio αρσ., Mesce 0ηλ. πλη0., πράγμα που Ìταλός γλωσσολόγος ερμηνεύει από το
γεγονός ότι στις τοπο0εσiες αυτές «σμiγουν, ανακατεύονται» πολλά νερά μαçi, «περισσότερα
ρεύματα νερού σε ένα»1.
Aììά, ακριµώς, όπως ξέρουν ποìύ καìά όσοι ¸νωρί¸ουν την περιοχq, το κύριο
χαρακτηριστικό του χωριού Mεçιάτες είναι τα ποììά νερά του, οι ποììές πη¸ές που
αναµìύ¸ουν σε ποììά μέρη και αποτεìούν μάìιστα και πρόµìημα ¸ια την
καììιέρ¸εια ¸ιατί oημιουρ¸ούν ποììά µαρκά, µάìτους μέσα στα χωράφια. Kαι
μάìιστα οìόκìηρο ποτάμι πη¸ά¸ει απ' αυτό το χωριό, που, αμέσως παρακάτω, σμί¸ει
με το Lπερχειό. Aπ' αυτό ìοιπόν το χαρακτηριστικό του θα πρέπει να πqρε το μέρος
εκείνη την εποχq το όνομά του, με την αρχικq μορφq *Meschiata q *Mischiata. Oα
έπρεπε να προφερθεί αρχικά από τους εììηνόφωνους κάτι σαν |Mιστσιάτα|, με το
ιταìικό -σκι-/-στσι- παχύ, ιoιαίτερα ουρανισκοφωνημένο, αììά το σύμπìε¸μα σ + τσ
(παχύ) oε μπορούσαν να το αρθρώσουν οι εììηνόφωνοι και αποoόθηκε σαν -ç(ι)-.
Iχουμε έτσι το τεìικό Mεçιάτα η Mιçιάτα. Aρχικά το όνομα θα oqìωνε μάììον το
σημείο όπου το ποτάμι συναντά το Lπερχειό και θα σqμαινε κάτι σαν "*Lμίξη".
Mετά, ταιριά¸ει να έ¸ινε όνομα του ίoιου αυτού του παραπόταμου. Aρ¸ότερα, καθώς
η σημασία της ìέξης oε ¸ινόταν πια αντιìηπτq, το τοπωνύμιο όρι¸ε την τοποθεσία
συνοìικά και, με την ανάπτυξη του οικισμού σ' αυτq τη θέση, φυσικό qταν να
καìύ¡ει κι αυτόν. Tο τοπωνύμιο ανqκει, ìοιπόν, στην εποχq της 4ρα¸κοκρατίας. .
Eεκινώντας από την Yπάτη (και τα Aουτρά της) και κατηφορί¸οντας στο oρόμο με
κατεύθυνση προς την Αθqνα, ο πρώτος οικισμός που συναντάμε είναι οι Mεξιάτες.
Xωριό της 4θιώτιoας «μεταξύ των προπόoων της Oίτης και του ρού του Lπερχειού»
(MEE). Bρίσκεται ¸ραμμένο και Mεξιάταις q Mυξιάταις (MEE), Mεξάτες (Yπ. 7,
63). Oι ντόπιοι ìένε στις Mιξιάτες και συχνά στη Mιξιάτα, ενικός. Δε μπορεί να
ειπωθεί με απόìυτη µεµαιότητα, αν το αρχικό τοπωνύμιο qταν στον ενικό q στον
πìηθυντικό, αììά μάììον ο ενικός είναι πιθανότερος, όπως oείχνει η
παραoοσιακότερη χρqση από τους ντόπιους (Δεì., Tοπων. σε ενικό/πìηθ.197-198).
Lτο Mιξ-, το ι μπορεί και να είναι στην πρα¸ματικότητα ένα ε που, άτονο, προφέρεται
ι όπως σε όìα τα µορειοεììαoικά ιoιώματα.. Kαι στην καταìανικq υπάρχει επίθετο
mesclat 'ανακατεμένος, ανάμικτος¨ και άììες ìέξεις από την ίoια ρί¸α. Lτην ιταìικq
έχουμε τα παρά¸ω¸α, mischatura 'μίξη, ανακάτεμα¨, επίρρημα mischiatamente
'ανάκατα, ανάμικτα¨ κìπ. Kαι meschere 'χύνω, αoειά¸ω κìπ¨. Tο εντυπωσιακό είναι
ότι συναντιούνται συχνά τέτοια παρά¸ω¸α σαν υoρωνύμια στην Iταìία, ¸ια µρύσες
και ποτάμια: Mischia θηì., Meschio αρσ., Mesce θηì. πìηθ., πρά¸μα που Iταìός
¸ìωσσοìό¸ος ερμηνεύει από το ¸ε¸ονός ότι στις τοποθεσίες αυτές «σμί¸ουν,
ανακατεύονται» ποììά νερά μα¸ί, «περισσότερα ρεύματα νερού σε ένα»6. Aììά,
ακριµώς, όπως ξέρουν ποìύ καìά όσοι ¸νωρί¸ουν την περιοχq, το κύριο
χαρακτηριστικό του χωριού Mεξιάτες είναι τα ποììά νερά του, οι ποììές πη¸ές που
αναµìύ¸ουν σε ποììά μέρη και αποτεìούν μάìιστα και πρόµìημα ¸ια την
καììιέρ¸εια ¸ιατί oημιουρ¸ούν ποììά µαρκά, µάìτους μέσα στα χωράφια. Kαι
μάìιστα οìόκìηρο ποτάμι πη¸ά¸ει απ` αυτό το χωριό, που, αμέσως παρακάτω, σμί¸ει
με το Lπερχειό. Aπ` αυτό ìοιπόν το χαρακτηριστικό του θα πρέπει να πqρε το μέρος
εκείνη την εποχq το όνομά του, με την αρχικq μορφq *Meschiata q *Mischiata. Oα
έπρεπε να προφερθεί αρχικά από τους εììηνόφωνους κάτι σαν |Mιστσιάτα|. Έχουμε
έτσι το τεìικό Mεξιάτα η Mιξιάτα. Aρχικά το όνομα θα oqìωνεμάììον το σημείο
όπου το ποτάμι συναντά το Lπερχειό και θα σqμαινε κάτι σαν '*Lμίξη¨. Mετά,
ταιριά¸ει να έ¸ινε όνομα του ίoιου αυτού του παραπόταμου.
Dομ$οτάδ!ς
Tο επόμενο χωριό στο oρόμο μας, ανάμεσα στους πρόποoες της Oίτης και το ρού του
Lπερχειού, είναι οι Kομποτάoες. Lε oιοικητικό κείμενο του 1836 ανα¸ράφεται σαν
Kομποτάκι7, αììά ασφαìώς πρόκειται ¸ια ìαθεμένη ¸ραφq (φαινόμενο όχι σπάνιο),
αφού μάìιστα ìί¸ο μετά εμφανί¸εται σε Bασιìικq Aπόφαση της 7-11-1840 σαν
Kομποτάoες και στη συνέχεια συστηματικά με αυτό μόνο το όνομα, αììά και στον
ενικό Kομποτάoα σε oιάφορα κείμενα (Tσεκ., στη σεì. 15). Aυτός ο ενικός, στην
Kομποτάoα, σώ¸εται και στην προφορικq χρqση, φαίνεται μάìιστα ότι οι παìιότεροι
τον χρησιμοποιούσαν πιο συχνά, όπως και τη Mεξιάτα, και θα πρέπει να είναι η
αρχικq μορφq του τοπωνύμιου (Δεì., Tοπων. σε ενικό/πìηθ. 197-198, όπου και
σχοìιασμός της αµάσιμης υπόθεσης ¸ια προέìευση από ένα επώνυμο Kομπότης). Kαι
εoώ η κατάìηξη -άoα παραπέμπει κατά πρώτο ìό¸ο στις ρομανικές ¸ìώσσες, όπως θα
oούμε παρακάτω. Lτο Nότο oιατηρqθηκε όìον το μεσαίωνα (Bourciez 308) και
μαρτυρείται ¸αìì. composte τον 13ο αι. E λ).η αρχικά $!ρι)χ!ι την )ννοια
$ραγμάτων $ου !ίναι %αλμ)να μα4ί& ημαίν!ι δηλαδ' κάτι αν“5ν1!τη”&
“5ν1!η”& “υώρ!υη” (ìατινικό composita, από το ρqμα componere 'µά¸ω
μα¸ί¨)7. Eφημερίoα της Kυµερνqσεως, 4EK 80/28-12-1836. 8. Lτα ισπανικά (τα
καστιììιάνικα) η αντίστοιχη ìέξη ξεμακραίνει με τη μορφq compuesta, και oεν
αφορά την περίπτωσq μας. Lχετικά είναι τα τοπωνύμια: Kομποστέìα 1, Compostela,
πόìη της BΔ Iσπανίας «πάνω σε μεμονωμένο ìόφο στους NΔ πρόποoες του Mόντε
Hεoρόσο» (Nouveau dict.).Aό¸ω του oιάσημου μοναστηριού που χτίστηκε εκεί, το
νεότερο όνομα της πόìης είναι Santiago de Compostela (Encicl.), αììά το αρχικό
όνομά της qταν απìά Compostela (Encicl.). Dαι !$ιημαίνουμ! φυικά το χτυ$ητ(
γ!ωμορφολογικ( χαρακτηριτικ( του “μ!μονωμ)νουλ(φου”& τον ο$οίο
φαίν!ται κα1αρά (τι δ(1ηκ! αρχικά το (νομα. Έτσι µέµαια εξη¸είται και το νόημα
του υποκοριστικού επιθέματος -ela, αφού πρόκειται ¸ια μικρότερο ύ¡ωμα στους
πρόποoες με¸αìύτερου µουνού. Tο όνομα oηìαoq oείχνει να oηìώνει 'µουναìάκι,
ìοφίσκο, υ¡ωματάκι¨.Kομποστέìα 2, Compostela, πόìη του Mεξικού, που ¸ια την
τοποθεσία της oεν έχουμε στοιχεία, αììά ξέρουμε ότι είναι κτηνοτροφικq πόìη και το
όνομα αυτό της oόθηκε από τους Iσπανούς (Nouveau dict.).Hερνώντας σε περιοχq
¸ìωσσικά oιαφορετικq, µρίσκουμε, χωρίς το -σ-:Kομποτέìι, (Pointe de) Compotelli,
«µουνοκορφq της Kορσικqς.,oεσπό¸ει στην αριστερq όχθη του ρέματος Oρ¸κόνε»
(Dict. geogr.).Kαι η απìq μορφq, χωρίς κανένα επίθεμα:Kομπότ, χωριό της Iαììίας,
στη Lαµοîα και σε υ¡όμετρο 715 μ. «πάνω από τη oεξιά όχθη του Lεράν», Compote
(Dict. geogr.), αììά Compote (La Grande Encyclopedie).Aììά και στην Eììάoα
µρίσκουμε:Kομπότι 1, «κοινότητα της επαρχίας Άρτας. σε υ¡όμετρο 90 μ. .
χτισμένο κοντά στον Aμµρακικό, NA από την Άρτα πάνω σε ¸ραφικούς ìόφους»
(Kόσμος). F-ληίον της ημ!ριν'ς κωμο$(λ!ως ώ4ονται τα !ρ!ί$ια του
$αλαιο5 Dομ$(τιG HΜ00I* JKρα η κωμ($ολη !ίναι ίγουρα $αλιά& μ!αιωνικ'*
Dομ$(τι 2, «χωρίον της επαρχίας Bονίτσης και Eηρομέρου του νομού Aιτωìίας και
Aκαρνανίας. Kείται προς Δ. της κωμοπόìεως Kατούνας κατά την έξοoον της
μεταξύ των ορέων Bούμιστος και Y¡ηìq Kορυφq κοιìάoος» (MEE)..Bρίσκουμε
ìοιπόν κάμποσα τοπωνύμια με τη ρί¸α Kομποστ- q Kομποτ-. Kαι µìέπουμε, σε όìες
τις περιπτώσεις ¸ια τις οποίες έχουμε¸εωμορφοìο¸ικά oεoομένα, την παρουσία
υ¡ώματος, ìόφου, έννοια που φαίνεται ότι εμπεριέχεται στη ρομανικq ìέξη που μας
απασχοìεί. Kλλά για να )ρ1ουμ! και την Dομ$οτάδα της C1ιώτιδας& το κ5ριο
!δαφομορφολογικ( χαρακτηριτικ( της !ίναι οι λοφίκοι $άνω τους ο$οίους
!ίναι χτιμ)νο το χωρι(. ` πληoίον του ¿æριού Kοµποτòδες, ναός ταçιαρχών. ...
Σημείο όπου σuµþαívοuv oυμµολικά όνειρα oτον κοιμώμενο.
τι συμβαiνει στο Fραμματικό•
Eκεi υπάρχει ένα χάσμα βα0ύ, που στο βράχο, κατά τη δύση του ηλiου, αν κάνεις
χαιρετισμό, η σκιά σου εμφανiçεται σαν μαύρη λαμπάδα που τρεμοσβήνει έντονα, και
τότε μπορεiς να δεις 0ολά διαδρομές μέσα στη Fη που δεν Çέρεις που 0α μπορούσαν
να οδηγήσουν αν μπορούσες εσύ να τις διαβεiς. Nqoος Acoµος
Hου είναι: Hcτρα, εκκληoάκι Hαναγίας της πcτρας
Iõιότητες: oτο κcντρο της εκκληoίας τρúπα-καταµάoιο. Aπό το εooτερικό µγαίνει qoς και
ακοúγονται qαλμoõίες. Ενcργεια: Oετικq
OEZZAAONIKH
114. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Hανόραμα, στο δρόμο προς Xορτιάτη. Bγαiνοντας από Hανόραμα, οι δύο-τρεις
μικροi δρόμοι δεÇιά, πιο πάνω από τη στροφή οδηγούν σε εÇοχική τοπο0εσiα με μικρό ποτάμι
με πράσινα πετρoματα. Ìδιότητες: Xαλάρωση, ηρεμiα, νεραŽöότοnος.
Eνέργεια: Oετική
115. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Κήποι του Hασά, προς Aγιο Hαύλο, πάνω από το Nοσοκομεiο Aγιος Aημήτριος
(Aνω πόλη) Ìδιότητες: Tόπος δύναμης, χαλάρωση, άλλα πεδiα
Eνέργεια: Oετικq
116. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Tο κíντρο τοu τριyώνοu (που σχηματiçεται από τα 1xx,1xx,1xx).
Ìδιότητες: Aλλες διαστάσεις, εύκολος διαλογισμός.
Eνέργεια: Oετικq
117. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Hλατεiα Eλευ0ερiας, Zταυρούπολη.
Ìδιότητες: Aυσκολiα προσαρμογής, µυχολογικές διαταραχές.
Eνέργεια: Aρνητικq
118. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Nαός Aχειροποιήτου (Eγνατiα με Aγiας Zοφiας)
Ìδιότητες: H εκκKησíα í¿ει ¿τιστεí nóνω αnό αρ¿αíο Aιyunτιακό ναό της 1σιöας.
Eνíρyεια: Oετικq
119. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: HKατεíα Tερgιθíας, Aνω Hόλη
Ìδιότητες: Κατά τις νυχτερινές oρες δυσκολiα προσαρμογής, αφιλόÇενη
ατμόσφαιρα, δiπλα στο δερβiσικο μαυσωλεiο.
Eνέργεια: Aρνητικq.
120. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Bασιλiσσης Oλγας 263, απέναντι από τη Nομαρχiα.
Ìδιότητες: Zτοιχειωμένο σπiτι, παραφυσικά φαινόμενα, λάμµεις και φωνές άγνωστης
προέλευσης κατά τη νύχτα.
Eνέργεια: Aρνητικq.
121. Tόπος: Oεσσαλονiκη
Hου εiναι: Yπόγειος ναός Aγ. Ìωάννου του Hροδρόμου, γωνiα Hαύλου Mελά
και Ìκτiνου, πiσω από την Aγiα Zοφiα
Ìδιότητες: Hερισυλλογή, εύκολος διαλογισμός.
Eνέργεια: Oετική
MYNHMA HPOZ TOYZ EHIAOEOYZ EEEPEYNHTEZ.....MHN AOKIMAZETE NA HAHZIAZETE HOTE
ZTH ΖOH ZAZ TO EKKAHZAKI HOY EINAI ZTHN KAAAMAPIA OEZZAAONIKHZ OHOZ FPAOEI
HAPAHANO....TO ZTPATOHEAO HOY BPIZKETE ZTO EKKAHZAKI OA ZAZ KANEI NA XAZETE
FIA HOAY KAIPO TON YHNO ZAZ AN AEN EIZTE TYXEPOI NA HEOANETE EKEINH THN
OPA..KAAO BPAAY
109. Tόπος: OεσσαKονíκη Hου εiναι: Oöός Mαύρης Hέτρας (Aνω πόλη) ... Eνέργεια: Oετική
112. Tόπος: OεσσαKονíκη Hου εiναι: ‹εροπόταμος (Hαnóçη) .... Hεριβαλλοντικές
διαταραχές - Κλiμα - 4υσικά çαινόμενα, Aιαδiκτυο:
Hου εiναι: Oöός Mαύρης Hέτρας (Aνω πόλη) ... Ìδιότητες: Zτοιχειωμένο σπiτι, παραφυσικά
çαινόμενα, λάμµεις και φωνές άγνωστης προέλευσης κατά τη νύχτα. .... Cστόσο για τους
nερíερyοuς τύπους όπως εμεiς (υπο0έτω), ... Tόπος: πόλη (11-B1) Hου εiναι:
‹εροπόταμος(Hαnóçη) Ìδιότητες:το σημεiο του ... .... στην οöο Mποτσαρη, αναμεσα στην
Hαnαçη και την Aνατολικης Oρακης. ....
08.- Tόπος: Hόλις (11-B1) Hου εiναι : Aιοικητήριο Ìδιότητες: υπογεiως υπάρχει Zεράπιον
( χoρος τέλεσης Aιγυπτιακoν μυστηρiων) Eνέργεια: Oετική
109.- Tόπος: Hόλις (11-B1) Hου εiναι: οδός μαύρης πέτρας (άνω πόλη) Ìδιότητες: δiκτυο
υπογεiων σπηλαiων. Eνέργεια: Aρνητική
110.- Tόπος: πόλη -παρυφές (11-B1) Hου εiναι: λόφος Bούçαρη, έÇω από Oες/νικη Ìδιότητες:
ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό κέντρο. Eνέργεια : Oετική
111.- Tόπος: πόλη (11-B1) Hου εiναι: Καλαμαριά, γήπεδο Aπόλλωνα πiσω υπάρχει
εκκλησάκι και εyκαταKεKειμμíνο στρατόnεöο.MAKPIA „„„ Ìδιότητες• Tόπος δύναμης,
άλλες διαστάσεις. Eνέργεια: Oετική
112.- Tόπος: πόλη (11-B1) Hου εiναι: ‹εροπόταμος(Hαπάφη) Ìδιότητες:το σημεiο του
Çεροποτάμου κάτω από την γέφυρα αποτελεi ισχυρό τόπο δύναμης. Eνέργεια: Oετική
113.- Tόπος: Oέρμη (11-B1) Hου εiναι: ναός αγ. Mάρκου, στον παλιό δρόμο για την Oέρμη
μετά τα νέα νεκροταφεiα. Ìδιότητες: δiπλα στην εκκλησiα υπάρχει τσιμεντένιος κύκλος,
δυσκολiα προσαρμογής, βαριά ατμόσφαιρα. Eνέργεια: Aρνητική
114.- Tόπος: Hανόραμα (11B1) Hου εiναι: στον δρόμο προς Xορτιάτη, βγαiνοντας από το
Hανόραμα, οι δυό τρεiς μικροi δρόμοι δεÇιά, πιο πάνω από την στροφή οδηγούν σ εÇοχική ʼ
τοπο0εσiα με μικρό ποτάμι με πράσινα πετρoματα. Ìδιότητες: Xαλάρωση , ηρεμiα,
νερα‡δότοπος. Eνέργεια: Oετική
115.- Tόπος πόλη (11-B1) Hου εiναι: κήποι του Hασά, προς αγ. Hαύλο, πάνω από το
νοσοκομεiο Aγ. Aημήτριος(ανω πόλη) Ìδιότητες: τόπος δύναμης, χαλάρωση, άλλα πεδiα.
Eνέργεια• Oετική
116.- Tόπος: πόλη (11-β1) Hου εiναι: το κέντρο που σχηματiçετα από το 113, 114, 115
Ìδιότητες: άλλες διαστάσεις, εύκολος διαλογισμός Eνέργεια: Oετική
117.- Tόπος: πόλη (11-β1) Hου εiναι: πλατεiα Eλευ0ερiας, Zταυρούπολη Ìδιότητες:δυσκολiα
προσαρμογής, µυχολογικές διαταραχές. Eνέργεια: Aρνητική.
118.- Tόπος πόλη (11-B1) Hου εiναι: ναός αχειροποιήτου Ìδιότητες: η εκκλησiα έχει χτιστεi
επάνω στον αρχαiο ναό της ŠÌσιδας Eνέργεια: Oετική
119.- Tόπος: πόλη (11-β1) Hου εiναι: πλατεiα Tερµι0έας, άνω πόλη Ìδιότητες: κατά τις
νυκτερινές oρες δυσκολiα προσαρμογής, αφιλόÇενη ατμόσφαιρα, δiπλα στο Aερβiσικο
μαυσωλεiο. Eνέργεια Aρνητική
120.- Tόπος: πόλη (11-B1) Hου εiναι: Bασιλiσσης ŠOλγας 263 απέναντι από την Nομαρχiα.
Ìδιότητες: στοιχειωμένο σπiτι, παραφυσικά φαινόμενα, λάμµεις † φωνές άγνωστης
προέελυσης κατά την νύκτα. Eνέργεια : Aρνητική
121.- Tόπος: πόλη (11-B1) Hου εiναι: Yπόγειος ναός Aγ. Ìωάννου του προδρόμου γωνiα H.
Mελά και Ìκτiνου πiσω από την Aγ. Zοφiα. Ìδιότητες περισυλλογή, εύκολος διαλογισμός.
Eνέργεια: Oετική
77. Tόπος: Aττική Hου εiναι: A0ήνα, Aκαδημiας
Ìδιότητες: Κτiριο με ισχυρή ενέργεια, μυητικό κέντρο, αρχικά χoρος μύησης Nα‡τoν
ιπποτoν.Eνέργεια: Oετική Aυτό εδo εiναι βέβαια το κτiριο της οδού Aκαδημiας 58α, που έχει
αναφέρει και ο Fιαννόπουλος στη Mυστική A0ήνα και Aττική. "Mυητικό Κέντρο"• Mάλλον όχι,
πρόκειται για παλαιό μουσεiο (Mουσεiο Aοβέρδου) και σήμερα βρiσκεται στη δικαιοδοσiα του
Bυçαντινού Mουσεiου , που φυσικά έχει αφήσει το κτiριο και ρημάçει. H απόδειÇη από το
επiσημο sìte του YH.HO: "η συλλογή Aιονυσiου H. Aοβέρδου Çεκiνησε μετά τον 0άνατο του
φιλόλογου AλέÇιου Κολυβά, όταν οι διάδοχοi του πούλησαν την συλλογή του (περiπου 100
βυçαντινές εικόνες) στον A. Aοβέρδο. H αγάπη του Κεφαλλονiτη τραπεçiτη για την βυçαντινή
τέχνη των o0ησε να εργασ0εi με πά0ος για να εμπλουτiσει τη συλλογή του. Zε λiγα μόλις
χρόνια, ο Aιονύσιος Aοβέρδος εiχε αγοράσει τόσα έργα, oστε το σύνολό τους Çεπερνούσε τα
πεντακόσια. Fια πολλά χρόνια όλη η συλλογή στεγαçόταν στο Ìδιωτικό Mουσεiο Aοβέρδου,
στο κτήριο της οδού Mαυρομιχάλη 6. Tο 1980, η κόρη του Aιονυσiου Aοβέρδου, Ìωάννα
Aοβέρδου Bασιλειάδη παρέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής (470 εικόνες, 7
Çυλόγλυπτα έργα, 8 αργυρά και 169 χειρόγραφα) «προς φύλαÇιν και έκ0εσιν» στο Bυçαντινό
Mουσεiο." Tο κτiριο της οδού Aκαδημiας 58α αποτελεi προέκταση εκεiνου της Mαυρομιχάλη 6
και μέχρι πριν λiγα χρόνια τα δύο κτiριο επικοινωνούσαν εσωτερικά (τoρα λένε ότι έχουν
χτισ0εi οι εiσοδοι) Oλα τα υπόλοιπα περi στοoν και Nαιτoν και μυητικών ταγμάτoν
είναι ... απλά μπαροúqες. tνας τόπος õúναμης είναι qορτιoμcνος από μια μορqq
«πνευματικqς ενcργειας». Το τι είναι αυτq η μορqq ενcργειας και πoς μπορεί να
περιγραq0εί επιoτημονικά, είναι κάτι το οποίο ακόμα AΕN μποροúμε να το
ορίoουμε ολοκληρoτικά και για όλους, παρά μόνο ο κά0ε «κúκλος oκcqης» για
τον εαυτό του.
Tvα εvδιαqέροv αvτικεíµεvο µελέτης εívαι οι yεæδαισιακές yραµµές ποu
σ¿ηµατíÇοvται. Αv και ο όρος yεæδαισíα yια τοuς τοποyρòqοuς σ¿ετíÇεται
µε τοv τρόπο ¿αρτοyρòqησης, yια τοuς quσικούς σ¿ετíÇεται µε τοv τρόπο
κívησης σæµατιδíæv στο ¿æρό¿ροvο q µε τηv µετòδοση της εvέρyειας.
Doτόoο για τους περίεργους τúπους όπoς εμείς (υπο0cτo), oχετί(εται περιooότερο
με το oχηματιoμό μιας õιάταçης oχημάτoν ροών πνευματικqς ενcργειας.
Φανταoτείτε το oς εçqς. Aν οι γραμμcς ορί(ουν το τοπίο της πνευματικqς πλευράς
του κόoμου μας, τότε αυτό το τοπίο 0α αναqcρεται oτο αoτρικό πεõίο.
O 0ετικός και ο αρνητικός χαρακτηρισμός της ενέργειας, 0α εiναι το αντiστοιχο του
ύµους στον υλικό κόσμο. HοKύ αρνητικό nρόσημο = μεyóKα βóθη. HοKύ θετικό
nρόσημο = μεyóKα ύgη. Oι άν0ρωποι αισ0άνονται άβολα και στα δύο άκρα. O
αστρικός χάρτης ενός τόπου ωστόσο, δεν κα0ορiçεται μόνο από τα βουνά του και της
παραλiες του. H ουσiα του βρiσκεται στη μικρο-χωροταÇική του οργάνωση. Kóθε
óνθρωnος í¿ει μια αύρα. Tο αστρικό του σoμα την παράγει και την συντηρεi (το
γιατi αναφέρομαι στην αύρα και όχι στο αστρικό του αν0ρoπου, εiναι μια άλλη
ιστορiα που και αυτή έχει το λόγο της). Aρα κóθε óνθρωnος εíναι μíρος της
«αστρικqς ¿ωροταξíας» τοu τόnοu τοu. Aν nοKKοí óνθρωnοι με αρνητικó
σuναισθqματα σuyκεντρωθούν σε íνα τόnο, τότε η ενíρyεια αuτού τοu τόnοu
yíνεται αρνητικότερη αnό ότι θα qταν. 1σως μóKιστα να çτóσει σε τόσο μεyóKα
βóθη ώστε να εíναι öύσçορη και αy¿ωτικq η (ωq yια αuτούς. Eδo λοιπόν
αγγiçουμε ένα όντος μεγάλο μυστικό. Mεγάλο διότι ενo AEN εiναι μυστικό, όλοι
(σχεδόν) το αγνοούν. Anό τη στιyμq nοu οι óνθρωnοι εKíy¿οuν (όσο μnορούν)
τα σuναισθqματó τοuς, την αύρα τοuς, κανíνας öε σκíçτεται ότι μόνοι τοuς
öημιοuρyούν τον αστρικό τόnο όnοu κατοικούν. Zα να λέμε ότι όλοι σκάβουμε το
λάκο μας, αλλά όλοι περιμένουμε του άλλους πρoτα να σταματήσουν ενo
παράλληλα αναρωτιόμαστε αν κάνουν καλά όσοι σταματούν να τον σκάβουν.
Aένε.. ότι αν 0έλεις να αλλάÇεις τον κόσμο, άλλαÇε πρoτα τον εαυτό σουƒ
Κάτω από μια γέφυρα που υπάρχει εκεi, απλoνεται ένας Çεροπόταμος που εiναι
ολόκληρος καλυμμένος από πυκνά δέντρα, που μέσα του κρύβει ένα μεγάλο
εγκατελειμένο εργοστάσιο, όπου εμφανiçονται και εÇαφανiçονται παρουσiες, κι
ακούγονται τραγουδιστές φωνές τις νύχτες Oι Nεράιδες εiναι γυναiκες λεπτές, µηλές,
με μακριά Çαν0ά ή ακόμα και πράσινα μαλλιά. Aυτές συχνάçανε σε διάφορα μέρη και
περισσότερο τις βρiσκει κανεiς να κά0ονται κάτω από τις συκιές ή τις καρυδιές. Tο
καλοκαiρι τους αρέσει πολύ να πηγαiνουν στ” αλoνι, όπου αλωνiçουν οι αγρότες και
να τους πειράçουν. Oι Nεράιδες έχουν και άνδρες αλλά δεν τους αγαπάνε και τόσο
πολύ. Oταν 0α γεννήσουν το παιδi τους, τους Çεχνάνε. Oρισμένες μέρες έχουν και
κακiες μέσα τους. Eνo 0έλουν να κάνουν καλό, έχει φορές που 0έλουν να κάνουν
κακό. Aένε ότι όποιος Çεδιµάσει από τις πηγές που κατοικούν οι νύμφες δεν τον
αγγiçει ποτέ Çανά η λύπη. Aένε ακόμα ότι όποιος μά0ει το μυστικό από τις καλές
κυράδες, γiνεται πάλι παιδi και ότι όποιος κλέµει τα Çόρκια από τις νεράιδες γiνεται
αιoνια σοφός„» Κατά την μυ0ολογiα οι νεράιδες εiναι υπερφυσικά μικροσκοπικά
πλάσματα με αν0ρoπινη μορφή που κατέχουν την τέχνη της μαγεiας και της γοητεiας
και έχουν στην πλάτη τους φτερά εύ0ραυστα σαν της πεταλούδαςŠ επiσης
απεχ0άνονται οποιαδήποτε επέμβαση στην çωή τους και όποτε αυτό συμβαiνει αυτοi
που το κάνουν τιμωρούνται. Oι νεράιδες εμφανiçονται και κρύβονται μέσα σε μια
λαμπερή αχλύ που κατασκευάçουν με τις μαγικές τους δυνάμεις. Hολλές φορές
βοη0ούν τους αν0ρoπους, εμφανiçονται Çαφνικά εμπρός τους και δiνουν λύσεις με
τα μαγικά τους σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπiçουν. Aεν εiναι ορατές σε
όλους τους αν0ρoπους, λiγοι έχουν το χάρισμα να τις βλέπουν. Zυμφωνα με τις
παραδόσεις μόνο οι σαββατογεννημένοι και οι "αλαφροiσκιωτοι¨ μπορούν να τις
αντιλαμβάνονται και να τις βλέπουν να χορεύουν. Zτα αγγλικά η νεράιδα λέγετε "fairy¨
και προέρχεται από το μεσαιωνικό γαλλικό "faerie¨ Και το λατινικό "fata¨ που σημαiνει
μοiρα και στα αγγλικά εiναι "fate¨. Tις νεράιδες τις συναντάμε σε διάφορα μέρη και με
διάφορα ονόματα Aερικά, Nύμφες, σειρήνες, ‹ιο0ιές, Nηρηiδες, Zαμαντiβα, 4έι,
4άτα, Aναράδινα στην Eλληνική ύπαι0ρο και στα χωριά μας ακούμε διάφορα
ονόματα όπως: Aγερικά, Aι0έριες, Καλομοiρες, ‹ωνέρια, Καλούδες, Aνεμικές, Καλές
Κυράδες, ακόμα και ‹ωτικά.Š Oι όμορçες Nερóιöες με μακριó μαKKιó και Kεuκó
çορíματα εíναι καKόyνωμες, αν και μnορούν να yíνοuν εnικíνöuνες. Oι
óσ¿ημες και μαuροντuμíνες εíναι nóντα κακíς. Fια τοuς Zαρακατσóνοuς οι
Kεuκοντuμíνες Nερóιöες (οuν στις nηyíς και τα ρíματα και το σούροunο
μnορεí να ακούσει κανεíς τις çωνíς και τα yíKια τοuς. Oι μαuροçορεμíνες
κατοικούν σε σκοτεινó μíρη και στις ¿αρóöρες. Aέγεται μάλιστα ότι μόνο οι
Zαββατογεννημένοι και οι ''αλαφροiσκιωτοι'' μπορούν να τις αντιλαμβάνονται και να
τις βλέπουν να χορεύουν και να τραγουδούν. Aν κάποιος ωστόσο τολμήσει να τις
αντικρiσει ή να πιει απ' την πηγή τους χάνει τη μιλιά του ή γiνεται νεραιδοπαρμένος,
πα0αiνει δηλαδή επιληµiες και χάνει τα λογικά του. O μόνος τρόπος, λέει η
παράδοση να κάνει κανεiς δική του μια Nεράιδα εiναι να της κλέµει το μαντήλι και
τότε εκεiνη 0α του δο0εi ολοκληρωτικά, 0α γiνει καλή μάνα και σύçυγος, αλλά με το
πέρασμα των χρόνων 0α 0έλει πiσω το μαντήλι της, που 0α την καταστήσει και πάλι
ελεύ0ερη. Zε όλες τις ιστορiες για Nεράιδες, γiνεται αναφορά για τραγούδια και
συçητήσεις ανάμεσα στα πλάσματα αυτά και σε μαγεμένους οδοιπόρους που έτυχε
να ακούσουν το κάλεσμα τους, περιπλανoμενοι μέσα στο δάσος. Aναρωτιέται
λοιπόν κανεiς, αν η φωνή των Nερα‡δoν, μοιάçει με την αν0ρoπινη ή πλησιάçει
περισσότερο την γλoσσα των çoων. Zύμçωνα με την εKKηνικq nαρóöοση, τα
nανíμορçα αuτó nKóσματα, μιKούν τη öικq τοuς yKώσσα, τα Kεyόμενα
«yεραyιöíστικα». Mε το nρώτο óκοuσμα αuτq η nερíερyη ομιKíα μοιó(ει σαν
μια σuyκε¿uμíνη σύνθεση çωνηíντων (κuρíως τοu óKçα), και σuμçώνων
(κuρíως τοu ¿ι ,τοu σíyμα και τοu μι), τα οnοíα σ¿εöόν σçuρí(οuν, αKKó όσο
την ακούει κανεíς öιαnιστώνει ότι μíσα στο κεçóKι τοu (σ¿εöόν σαν μια
öιανοητικq εnικοινωνíα) την καταKαβαíνει. Aγαπούν το χορό και τον καλλωπισμό
περισσότερο από τις συçητήσεις, τους αρέσει να καλούν περαστικούς, αλλά αν
κάποιος Çεγελαστεi και τους απαντήσει του παiρνουν τη φωνή, ενo χρησιμοποιούν
τις 0εραπευτικές τους ικανότητες μόνο σε όσους προσέρχονται σιωπηλοi και με
φόβο. Eiναι φανερό ότι αγαπούν να τραγουδούν και σύμφωνα με την ελληνική
λαογραφiα, αυτό πραγματοποιεiτο, υπό τη συνοδεiα μιας περiεργης μουσικής που
0υμiçει «βιολιά και κλαρiνα». Hολλοi παλιότεροι χωρικοi λένε ότι κατάφεραν να δουν
νεράιδες και να ακούσουν τη φωνή και τα τραγούδια τους, «έμοιαçαν με πανέμορφες
γυναiκες , αλλά ήταν πλάσματα ενός άλλου κόσμου», παραδέχονται.
Zτα βοuνó των TρικóKων βρíσκεται íνα ¿ωριό, το οnοíο nαKιότερα
ονομα(όταν Fρεβενό και σqμερα μετονομóστηκε σε Nερóιöα, εξαιτíας των
αμíτρητων ιστοριών των κατοíκων yια Nερóιöες nοu (ούσαν στο öóσος και
έρχονταν σε επαφή με βοσκούς. Aένε ότι οι φωνές τους και κυρiως τα γέλια τους
ακούγονταν παντού, αλλά σπάνια δεχόντουσαν να ανταλλάÇουν κουβέντες με
αν0ρoπους, που, όταν συχνά αντiκριçαν, τους άφηναν κι από ένα κουσούρι. Oι
λέÇεις που έβγαιναν απ' το στόμα τους σχημάτιçαν μια στιγμιαiα ηχo, σαν να
ακούγονταν από κάπου βα0ιά στη γη, ενo δεν χρειαçόταν να κουνάν πάντα το στόμα
τους για να επικοινωνήσουν αφού μπορούσαν να το κάνουν και τηλεπα0ητικά.
Zε άλλες ιστορiες οι νεράιδες εÇαφανiçονταν και πεiραçαν τους αν0ρoπους
µι0υρiçοντας τους στο αυτi σε μια περiεργη γλoσσα που έμοιαçε με σφυριχτούς
ήχους, ενo όταν έπαιρναν Çανά μορφή μιλούσαν τη γλoσσα των αν0ρoπων. Aλλοι
τις παρουσιάçουν αμiλητες, μοναχικές προστάτιδες της φύσης και λάτρεις των
τεχνoν, που επικοινωνούσαν μόνο με το μυαλό ,αλλά αυτή η εκδοχή εiναι και η πιο
σπάνια. Hέρα από όλες τις άλλες ιδιότητες τους οι νύμφες εiχαν το χάρισμα της
μαντεiας και ενέπνεαν εν0ουσιασμό σε ποιητές και μουσικούς αφού αποτελούσαν
έμπνευση γι αυτούς. Tα χαρiσματα αυτά τα κληρονόμησαν στη συνέχεια και οι
Nεράιδες οι οποiες μέσα απ' τις ιστορiες και τα παραμύ0ια εμφανiçονταν ως σύμβολα
των τεχνoν.
Oι αöερçóöες τοu μεyóKοu AKεξóνöροu (Aqμος OεKKόης των KαKαβρύτων)
Oντας ο μέγας AλέÇανδρος εκυρiευσεν ούλον τον κόσμο, επήγε και εκεi που βγαiνει το
α0άνατο νερό, και εγιόμισε δυό λαήναις για να λουστή και να γiνη α0άνατος. Oντας τοις ήφερε
”ς το σπiτι, ένας αÇιωματικός που του εiχε γινάτι, λέει ”ς τις αδερφάδες του το μυστικό και τοις
ορμηνεύει να λουστούν και να πιουν εκεiναις, και να βάλουν άλλο νερό ”ς τοις λαήναις.
Eκεiναις αμέσως επήραν το νερό και ήπιαν και ελουστήκανε και εχύσανε τα απολούσματα ”ς
το δρόμο. Eκεi έτυχε μiα κόττα και ένας μπότσικας και εβραχήκανε με το α0άνατο νερό• και
για τούτο η κόττα Çαναμουτεύει κά0ε χρόνο και γiνεται πάλι νέα και ο μπότσικας δεν
Çεραiνεται, και αν Çεριçω0ή και κρεμαστή ”ς τον αγέρα. Oι αδερφάδες του μεγάλου
AλεÇάνδρου άμα ήπιανε τα0άνατο νερό κ” ελουστήκανε με δαύτο, εσηκω0ήκανε ”ς τον αγέρα,
ήγουν έγιναν αερικαiς, και από τότε εiναι οι Nεράιδες. Eκεiναις κά0ε χρόνο παiρνουνε από τα
χωριά κορiτσια σημειωμένα, δηλαδή καμμιά κουτσή ή καμμιά κουλή, και τοις κάνουνε
Nεράιδες να τοις δουλεύουνε, και έτσι έχουνε οι Nεράιδες φουσσάτα μεγάλα• και κά0ουνται
μέσα ”ς τα λαγκάδια και ”ς τους βράχους. Oι κα0αυτό Nεράιδες, οι αδερφάδες του μεγάλου
AλεÇάνδρου, δεν πειράçουν κανένα, αλλά οι σημειωμέναις, οι δούλαις τους, πειράçουν και
παiρνουν τους αν0ρoπους. Oντας nερóση κανíνας μεσημíρι q μεσóνu¿τα αnό το μíρος
nοu βρíσκονται, τον nαíρνοuνε οι Nερóιöες και τον βαρούνε και τον yκρεμí(οuνε και
τοu κóνοuνε ¿íKια κακó. Aμα όμως νοqση και çωνóξη· «Ζη AKíξανöρος ο βασιKιóς, (η
και βασιKεύει!» τότες αμíσως τρí¿οuνε οι αöερçóöες τοu και τον yKuτώνοuνε. Oποιος
εiναι αλαφροήσκιωτος τοις βλέπει, αλλιoς τον κρούνε χωρiς να βλέπη τiπτας. Hολλές φορές
παiρνουν βοσκοπούλαις από τα χωριά, και τοις κρύβουν σε διάφορα μέρη, και τοις κάνουν
αόραταις• έτσι αυταiς βλέπουν όσους έρχονται και τοις γυρεύουν, ενo εκεiνοι δεν τοις
βλέπουν. Oντας δεν τοις χρειάçουνται πλιο, τοις απολούνε, και κεiναις, όντας γυρiçουν, τα
μολογάνε ούλα, πως έβλεπαν τους συγγενεiς τους που περνούσαν από κοντά τους, και πως
το µωμi που τους έδιναν οι Nεράιδες ήταν Çερό και κατάμαυρο. O βασιKιóς AKíξανöρος κ'
οι Nερóιöες (Mακεöονíα) O βασιλιάς AλέÇανδρος εiχε αγαπητικιά μια Nεράιδα. Tην έβλεπε
τη νύχτα μόνο, κ” εμιλούσαν μαçi. Fι” αυτό τον συμπα0ούσαν και οι άλλαις Nεράιδες και έγινε
μέγας και τρανός. AKKó κónοτε τοις θύμωσε, και καταστρóçηκε κι' αuτός και το
βασíKειό τοu.Oι Nεράιδες όμως ακόμη τον 0υμούνται και τον αγαπούν. Και όταν σηκoνεται
ανεμοστρόφιλας, οι Nεράιδες που εiναι μέσα δεν κάνουν κακό σε κανέναν, μάλιστα πέφτει ο
ανεμοστρόφιλας, αν ειπή όποιος βρε0ή κοντά τρεις φοραiς• "Mέλι κι γάλα„ Κάπ” απ” ιδo
πέρασι η βασιλιάς η AλέÇανδρους• çη κι βασιλεύγε鄨 Oι Nεράιδες λέγονται και Aνεράιδες ή
Aνεράδες. Tο όνομά τους προέρχεται από τις Nηρηiδες, τις 0αλάσσιες νύμφες που
ταυτiστηκαν με τις Nύμφες των πηγoν. Nερά •(ε)iδες Oι νεράιδες, τις περισσότερες φορές,
εμφανiçονται να χορεύουν. O χορός και μάλιστα ο δετός εiναι η πιο προσφιλής ενασχόληση
με τη συνοδεiα τραγουδιού και μουσικής. Hαρουσιάçονται όμως και να πλένουν ή να
κουβαλούν νερό ή να καβουρδiçουν καφέ ή να φουρνiçουν ή να φτυαρiçουν 0ησαυρό γιŠ αυτό
0εωρούνται και φύλακες 0ησαυρoν όπως και τα «στοιχειά» ή να παντρεύονται και στους
γάμους τους προσκαλούν και μουσικούς 0νητούς. AHAAAH OZOYZ AZXOAOYNTAI ME TIZ
ZYXNOTHTEZ H μουσική εiναι συχνότητες και η κατάλληλη μουσική αποτελεi κατάλληλη
επικληση που εχει σαν αποτελεσμα την εμφάνιση τους. Aκόμη παρουσιάçονται με μορφή
ανεμοστρόβιλου. Tότε λέγονται «αγερικά» διότι πιστεύουν ότι όταν σε καιρό νηνεμiας Çεσπάει
απότομα ανεμοστρόβιλος περνούν νεράιδες. Tότε κάμνουν τρεις φορές το σημεiο του
σταυρού ή αγιάçουν με αγιασμό για να διαλύσουν τη 0ύελλα που Çέσπασε. AKKη μια çορα
(ητοuν αnό την εκκKησíα να ξαçανíση την εκöqKωση τοu AIOEPA αçοu εínαμε ότι
αιθíρας öεν unαρ¿ει. Oι oρες που κυρiως παρουσιάçονται οι νεράιδες όπως και όλα τα
πονηρά πνεύματα εiναι το μεσονύκτιο και το «γάργαρο» του μεσημεριού, αλλά και κά0ε άλλη
oρα και τα πειράγματά τους βλάπτουν τους 0νητούς που πρέπει να τις αποφεύγουν.
Mπορούν να γiνουν επικiνδυνες και να μεταμορφoσουν τους αν0ρoπους ή να τους πάρουν
τα λογικά, ακόμα και να προκαλέσουν το 0άνατο. Oι νεράιδες σαν κακοποιά πνεύματα
αφαιρούν τη μιλιά (φωνή). Eπiσης αλλάçουν τα παιδιά, δηλ. αρπάçουν τα γερά και τα
αντικα0ιστούν με καχεκτικά, ασ0ενικά και παραμορφωμένα που ονομάçονται
«γεραγιδόσποροι» ή τα «μιλιγανοπαiδια». Aφαιρούν την όραση, άλλοτε το λογικό αυτού που
τις παρατηρεi και καμiα φορά σκοτoνουν. 4οβούνται τους ιερεiς και διoχνονται με τα
εικονiσματα, τον αγιασμό, τα φυλαχτά, τα πατερμά (προσευχές). Yπάρχει η συνή0εια
(πρόληµη) και τoρα ακόμη να μπαiνουν τη νύχτα σε σπiτι με λεχoνα και ο iδιος ο σύçυγος
πρέπει να αφήσει έÇω από την πόρτα τα παπούτσια του γιατi πιστεύουν ότι με αυτά μπορεi
να μπει στο σπiτι η Fαλλού και να πνiÇει τη λεχoνα ή το βρέφος. Aν εiναι γυναiκα πρέπει νŠ
αφήσει την μαντiλα της.Oι δράκοντες εiναι μυ0ικά τέρατα που κατέχουν τα νερά των πηγoν
(Aρακονέρια). Mύ0οι για το δράκο που εμποδiçει τη χρήση του νερού και τον ήρωα που τον
σκοτoνει υπάρχουν σε πολλούς λαούς και 0ρησκεiες. Zτη χριστιανική 0ρησκεiα τέτοιος
ήρωας εiναι ο Aγιος Fεoργιος. Aλλες φορές τα στοιχειά των ποταμoν παρουσιάçονται πολύ
ευαiσ0ητα και ρομαντικά. Eνα δημοτικό τραγούδι αναφέρει:
«Kόρη çαν0ή τραγούδαγε σε πέτρινο γε¢ύρι
και από το χλιβερό σκοπό, το χλιβερό τραγούδι,
και το γε¢ύρι ράγισε και το ποτάμι στά0ει
και το στοιχειό του ποταμού στην άκρη επετάχ0ει
κι ένας διαβάτης ¢oναçε από πέρα από τη ράχη
Aλλαçε κόρη τον ηχό και πες άλλο τραγούδι
για να κινήσει ο ποταμός, να σμίçει το γε¢ύρι
και το στοιχειό του ποταμού στον τόπο του να πάει».
Zε πολλές περιοχές της Eλλάδας (Κρήτη, Hελοπόννησος, νησιά του Aιγαiου) πιστεύεται ότι το
νερό κοιμάται μiα oρα τη νύχτα. Oποιος 0έλει να πιει πρέπει να το Çυπνήσει ταράσσοντάς το
απαλά με το χέρι του, αλλιoς το νερό αγανακτεi και του παiρνει το νου.
H μαγεiα του νερού
Cς αέναη πηγή çωής, το νερό συνδέ0ηκε με την έννοια της α0ανασiας. Tου αποδό0ηκαν
μαντικές ιδιότητες (E0ιμο του Κλήδονα) και η χρήση του στα διάφορα στάδια της çωής του
αν0ρoπου απέβλεπε στην κά0αρση και προσέβλεπε στην εÇιλαστήρια δύναμή του. Eτσι:
Tην oρα του τοκετού ρiχνουν νερό στην επiτοκο, για να κυλήσει το μωρό «σαν νερό».
Mετά το γάμο, η νύφη κάνει το «κέρασμα της βρύσης», προσφέρει δηλαδή στη βρύση µωμi ή
καρπούς, για να εÇευμενiσει τις δυνάμεις του νερού. Zτο 0άνατο, χύνεται όλο το νερό του
σπιτιού για να Çεπλύνουν το μiασμα του 0ανάτου και όσοι μετέχουν στην κηδεiα πρέπει να
πλύνουν τα χέρια τους. Tο νερό της λησμονιάς πiνουν οι νεκροi για να Çεχάσουν τον απάνω
κόσμο. Mύ0οι, 0ρύλοι, παραδόσεις καταδεικνύουν την πανταχού παρουσiα του çωοποιού
χ0όνιου δoρου Cραια τα παραμυ0άκια για το νερό αλλά κανένα δεν αποκάλυµε iχνος της
πραγματικοτητας TO NEPO EINAI OOPEAZ KAI HEPIEXEI AIOEPA ΖOOHOIO
Oι Nεραιöες íρ¿ονται σε εnαçq με μοuσικούς ανθρώnοuς nοu εκτιμοuν τη μοuσικη
αρμονια και yνωρí(οuν yια τη σu¿νοτητες
Kóνοuν την εμçóνισq τοuς σε τόnοuς nοu unóρ¿ει çuσικό κóKKος και τρε¿ούμενο
νερό
OPYAOI KAI HAPAAOZEIZ ME NEPAIAEZ
Οι Νερòιδες στηv στέρvα τοu Αyyελq
« Zτου Aγγελή την στέρνα κά0ε βράδυ βγαiνει, άμα περάσουν μεσάνυχτα μια Nεράιδα ,
κŠέχει ένα χρυσό χτένι, μια ασημένια τσατσάρα και χτενiçεται. Aλλά και σε άλλες βρύσες και
πηγές εiναι το βράδυ Nεράιδες που χτενiçονται .Aíνε ακόμη ότι μια βρύση τα μεσóνu¿τα
ínαuε να βyó(ει νερό. Tότε έβγαινε μια Nεράιδα από μέσα και αφού έκανε μια βόλτα ένα
γύρο έπειτα έμπαινε πάλι μέσα. Tότε η βρύση άρχιçε να βγάçει πάλι νερό. Mια νύχτα πέρναγε
από εκεi ένας συγχωριανός μας και την εiδε να στέκεται κοντά στη βρύση. Tην πέρασε για
μια φιλενάδα του την πλησiασε και την χαιρέτησε. Eκεiνη δεν του απάντησε, αλλά άφησε ένα
ηχηρό γέλιο και έπειτα έγινε άφαντη. Tότε εκεiνος κατάλαβε πως ήταν Çωτικό. Oταν γύρισε
στο σπiτι του έπεσε άρρωστος. Oλο το κορμi του πέταÇε πετάλες και ήταν άρρωστος όλο το
χρόνο.»
H Fοuρούνα με τ´αμíτρητα yοuροuνóκια
Hριν πάρα πολλά χρόνια ένας χωριανός μας που γυρνούσε από πότισμα στο Hέρα Xωριό
μετά τα μεσάνυχτα στις 03:00 π.μ., εiδε ,μια γουρούνα με τα γουρουνόπουλά της και τότε
έσκυµε να την πιάσει γιατi υπέ0εσε ότι ήταν κάποιου γεiτονά του. Tο çoο όμως έκανε σαν
δαιμονισμένο, τότε κατóKαβε ότι qταν ξωτικό και óναgε íνα τσιyóρο και το çoο
εÇαφανiστηκε. Eκεíνος íκανε το σταuρό τοu και öεν ξαναnότισε νύ¿τα
O iδιος ο άν0ρωπος εiχε ένα άλογο και όπου και να πήγαινε ήταν πάντα καβάλα στο άλογό
του. Zτο δρομολόγιο που έκανε κα0ημερινoς βρισκόταν μια στέρνα που εiχε νερό χειμoνα-
καλοκαiρι. Oταν πέρασε μια νύχτα από τη στíρνα óκοuσε yKíντια και βιοKιó. Tότε πήγε
κοντά για να δει από που προέρχονταν το γλέντι και εiδε κοπέλες ασπροφορούσες με μακριά
μαλλιά να γλεντούν. Mια από αυτές πλησιάσε το αλογό του και το άλογο χλιμήτρησε , επειδή
ο άν0ρωπος φοβή0ηκε έβγαλε το δiκαννο που εiχε μαçi του. Eκεiνη τη στιγμή η κοπέλα
έπιασε το άλογο από το χαλινάρι και του εiπε ,ότι επειδή ήταν καλός άν0ρωπος 0α τον
αφήσει να φύγει και δεν 0α τον πειράÇει. Oμως αν Çανακούσει γλέντι να μην Çαναπεράσει από
κει γιατi τότε 0α πά0ει μεγάλο κακό. H OOTIA ENOXAEI TA KAKA HNEYMATA
Tα Zμερöóκια στα αβónτιyα nαιöιó
Tόπος φόβου για τους χωριανούς μας ήταν και εiναι (τα αβάπτιγα παιδιά ) στο φαράγγι που
αρχiçει από τον Aι Fιoργη και καταλήγει στην βορόλακα .O Mύ0ος εδo λέει ότι τα αβάπτιγα
παιδιά που πέ0αιναν , εκεi ήταν ο προορισμός τους .Tα nετούσαν στην ρεματιó και αuτó
μεταμορçώνονταν σε σμuριöóκια, íçθαναν σε ύgος το μισό μíτρο εí¿αν κóτασnρη
yενειóöα και κοçτερó öόντια. Eμçανí(ονταν σuνqθως σε μονα¿ικó óτομα τις
νu¿τερινíς ώρες και σκαρçóKωναν στην nKóτη των ανunοgíαστων οöοιnόρων.
Eöώ η αντíöραση των ..θuμóτων ínρεnε να εíναι nροσεκτικq . Mε αρyíς κινqσεις
ínρεnε να τα αyκαKιóσοuν και με νανούρισμα ,όnως κοunε nε και κοunε ní να τα
αçqσοuν στο íöαçος. Aν íκαναν το Kóθος και τα αnωθούσαν βíαια τότε το
αnοτíKεσμα θα qταν τρομα¿τικό .Tκαναν εníθεση στο ..θύμα και το ξíσκι(αν με τα
κοçτερó τοuς öόντια. Mqnως μιKóει yια τα BρύK?

O Aρónης της καρöαρούς
Zτοιχειά εiναι και οι αράπηδες , μας το μαρτυρούν οι τόσες ονομασiες που υπάρχουν προς
τιμή τους.Aραπογκορτσιά στο χωριό μας ,αραπότρυπα ,αραπόρεμμα ,αραπόλακα κλπ σε
άλλα μέρη. Zτοιχειά ,δράκοι ,Çωτικά ,νεράιδες , φαντάσματα., καλικάτçαροι και τόσα άλλα
πονηρά πνεύματα επεÇεργάçονται το κακό μας και όλοι μας ,άλλοι κρυφά και άλλοι φανερά
με δέος και με πολλούς άλλους τρόπους προσπα0ούμε να τα αποφύγουμε. ˜ταν ανάγκη να
έχουμε και Aράπηδες τoρα να μας κοµοχολιάçουν. Hoς όμως βρέ0ηκαν οι αράπηδες στον
τόπο μας και στοiχειωσαν ,δεν εiναι μόνο οι 0έσεις και οι τοπο0εσiες που μας μαρτυρούν για
τα αράπικα φαντάσματα, αλλά και οι πολλές προσωπικές μαρτυρiες . Oταν ο αεiμνηστος ο
Καλύβας σου διηγούταν για τον αράπη της καρδαρούς ,ή0ελες δεν ή0ελες τον έβλεπες
ολοφάνερα σαν να τον εiχες μπροστά σου. Mαύρος σαν αράπης που ήταν ,μόνο τα μεγάλα
του μάτια και τα άσπρα του δόντια γυάλιçαν, Çερακιανός ,µηλός έως εκεi πάνω ,0εόρατος, με
κάτι χειλάρες που κρέμονταν σαν μανιτάρια, και αν 0ύμωνε Çαφνικά ,άλλαçε όµη ,έπαιρνε
την μορφή σκύλου με άγρια κοφτερά δόντια και μάτια να λαμπυρiçουν σαν πυγολαμπiδες.
Oποιος τύχαινε να περάσει νύχτα τον παλιό δρόμο της καρδαρούς ,κάτω από τα πανύµηλα
δένδρα που έκοβαν το λιγοστό φως του φεγγαριού , έως να μπει στα πρoτα σπiτια του
χωριού στα Καλυβέικα, ασυναiσ0ητα έλεγε όσες προσευχές γνoριçε. Aρχιçε με το πάτερ
υμoν ,συνέχιçε με το πιστεύω εις ένα Oεό πατέρα παντοκράτορα και τελεiωνε με το
υπερμάχων στρατηγo τα νικητήρια. Mπορεi ο αράπης να τριγυρνούσε στην Eλιά στις
νταυγειές στην ασπρόβρυση ή στην παλιά βρύση να πιει νερό ,μπορεi να μην έκοβε τις
βόλτες του κά0ε βράδυ μπάς και συναντήσει κάποιο περαστικό ,αKKó οι nροσεu¿íς τις
nερισσότερες çορíς ínιαναν τόnο. Aλλά ο Καλύβας επέμενε ότι αραιά , αραιά έκανε την
εμφάνιση του για να δεiÇει ότι εiναι εκεi ,ότι υπάρχει. Mε τα κατάλοιπα του φόβου, από τον
μύ0ο του ,αράπη ριçωμένα βα0ιά στη σκέµη μας , εiναι αδύνατο να περάσεις βράδυ το
δρόμο της καρδαρούς και να μην σου έρ0ει στο νού η εικόνα του αράπη με τα γουρλωμένα
μάτια τα άσπρα δόντια και τα μεγάλα χεiλη ,όπως τον έπλασε η φαντασiα των προγόνων
μας.
H AyεKóöα στην HαKιó βρύση
Eνας ακόμα τόπος εμφάνισης Çωτικoν στο χωριό μας, με την μορφή αγελάδας εiναι η
περιοχή δiπλα στην Hαλιά βρύση από το ύµος της στέρνας έως και την µά0ρα. Tο χρoμα
της αγελάδας εiναι μαυρόασπρο και εμφανiçεται σε τακτά χρονικά διαστήματα . Eiναι
ακiνδυνη σχετικά μόνο να μη προκλη0εi.
H Nεραιöοnηyq της ..MεyóKης Bρύση στο Kρuόρεμμα
Aέει λοιπόν ο τοπικός μύ0ος, για την Mεγάλη βρύση .Tα κρύα νερά, τα δέντρα και τα
πλατάνια γύρω γύρω, που εiναι κάπως αποκομμένη από τη γύρω περιοχή. εÇαιτiας του ότι
βρiσκεται μέσα στο φαράγγι, εiχαν διαλέÇει για τόπο τους οι Nεράιδες„ Cσπου μια νύχτα, ένας
νέος από το Κοντογόνι , άκουσε το τραγούδι τους και από περιέργεια πλησiασε στην πηγή.
Κι εκεi τις εiδε„ Oι Nεράιδες, με Çέπλεκα μαλλιά, πεπλοντυμένες, λουσμένες στο φως μιας
αιoνιας άνοιÇης, χόρευαν„ H λάμµη τους διασπούσε το σκοτάδι, το τραγούδι τους του χάιδευε
τ' αυτιά και τα μάτια του δεν χόρταιναν να βλέπουν τον "αέρινο" χορό τους. Zυνεπαρμένος απ'
όλα τούτα τα πρωτόγνωρα που Çετυλiγονταν μπροστά στα μάτια του, έπιασε χωρiς να το
καταλάβει μαçi τους το χορό. Oι Nεράιδες χόρευαν μαçi του και Çετρελά0ηκε ο νέος από τα
όσα γiνηκαν μπροστά του. Tην αυγή, άμα χά0ηκαν οι Nεράιδες, ο νέος δεν ήÇερε αν έçησε
ένα όνειρο ή αν πραγματικά συνόδεµε τις Nεράιδες στο χορό τους. Mα το επόμενο και το
με0επόμενο βράδυ, οδηγημένος από κάποια αόρατη δύναμη, βρέ0ηκε πάλι στη μεγάλη
βρύση και κοiταçε τις Nεράιδες που χόρευαν. Zιγά σιγά, η ματιά του σταμάτησε πάνω σε μια
απ' αυτές και δεν χόρταινε να την κοιτάçει„ ˜ταν ερωτευμένος μαçi της„ Oταν το
συνειδητοποiησε, πήγε σε μια γριά πολύÇερη και çήτησε τη βοή0ειά της. H γριά, αφού τον
άκουσε με προσοχή, του εiπε πως óμα nKησιó(ει η ώρα να KαKqσοuν οι nετεινοí (οnότε
¿óνονται οι Nερóιöες), ν' αρnóξει αnό τα μαKKιó εκεíνη nοu αyαnούσε και να μην την
αçqσει με κανíναν τρόnο. ˜ρ0ε το βράδυ και ο νέος πήγε στη λύρα του και πήγε στη
μεγάλη βρύση. Aρχισε το τραγούδι κα0ισμένος δiπλα στην λiμνη .Zε λiγο, παρουσιάστηκαν οι
Nεράιδες και πιάστηκαν στο χορό. Aiγο προτού λαλήσουν οι πετεινοi, ο νέος άφησε τον χορό
και έκαμε όπως τον εiχε συμβουλέµει η γριά. H Nεράιδα αντιστά0ηκε με λύσσα, αγρiεµε,
έβαλε τις φωνές, μα τiποτα„ O νέος την κρατούσε γερά„ Aρ¿ισε τότε να μεταμορçώνεται
nότε σε σκύKο, nότε σε çωτιó, nότε σε çíöι, nότε σε καμqKα, αKKó ο νíος την
κρατούσε yερó αnό τα μαKKιó και öεν την óçηνε. Eαçνικó, KóKησαν οι nετεινοí κι οι
óKKες Nερóιöες εξαçανíστηκαν. Tότε εκεiνη που κρατούσε ο νέος Çανάγινε πανέμορφη,
όπως ήταν πριν και τον ακολού0ησε στο σπiτι του. Eçησε μαçi του ένα χρόνο, του γέννησε
ένα γιο, αλλά τη μιλιά της δεν την άκουσε ποτέ„ Aυστυχισμένος κα0oς ήταν ο νέος με τη
βουβαμάρα της Nεράιδας - γυναiκας του, μεταχειρiστηκε όλα τα μέσα για να την κάνει να
μιλήσει, χωρiς αποτέλεσμα όμως. ‹αναπήγε λοιπόν στη γριά και της çήτησε τη συμβουλή της.
Eκεiνη του ορμήνεµε να πυρoσει καλά το φούρνο κι ύστερα να πάρει το παιδi από τα χέρια
της γυναiκας του, να κάνει πως 0α το πετάÇει μέσα στο φούρνο και να πει: "Aε μοu μιKεíς;
Tότε ρí¿νω κι εyώ το nαιöí σοu στο çούρνο". AκοKούθησε nιστó τη σuμβοuKq της, μα
τη στιyμq nοu íκανε ότι θα íρι¿νε το nαιöí στη çωτιó, η Nερóιöα ¿íμηξε nóνω τοu
σíρνοντας çωνq: "Mη σκύKε το nαιöí μοu!". Tου τ' άρπαÇε από τα χέρια και έγιναν
άφαντοι, μάνα και παιδi μαçi. Aπελπισμένος τους αναçήτησε με φωνές, παρακάλια και
κλάματα, αλλά μάταια. H Nεράιδα - μάνα και το παιδi, δεν Çαναφάνηκαν πια. Hήγε λένε στις
αδελφές της, αλλά αυτές δεν τη δέχτηκαν. Aεν της συχoρεσαν το ότι άφησε άν0ρωπο και την
άγγιÇε και τη μόλυνε. Fι' αυτό αναγκάστηκε και πήγε λiγο πιο πάνω σε μια βρύση στον
κάναλο Eκεi τη βλέπουν δυο - τρεις φορές το χρόνο να κρατεi το παιδi στην αγκαλιά της και
να κλαiει. Oι άλλες εÇακολου0ούν να χορεύουν και να τραγουδούν. H Nεράιδα - μάνα κά0εται
λυπημένη παραπέρα και κλαiει. Tα δάκρυά της πέφτουν πάνω στο νερό και το 0ολoνουν, γι'
αυτό τα νερά στο κρυόρεμα εμφανiçονται 0ολά πότε - πότε.
AHAA OEAEI NA HEI OTI ENO HAAZMATA TOY ENOZ KOZMOY MHOPEI NA
ANTIAHOOOYN THN YHAPEH HAAZMATON AAAOY KOZMOY AAYNATEI NA FINEI
ZYMBIOZH AYTON TON AYO
Tα Çωτικά εiναι μυ0ικά πλάσματα της Zκανδιναβικής μυ0ολογiας, που επέçησαν στις λα‡κές
παραδόσεις της βόρειας Eυρoπης. Aρχικά ως γένος ελάσσονων 0εoν της φύσης και της
γονιμότητας, τα Çωτικά απεικονiçονται συχνά σαν φαινομενικά νεαροi άντρες και γυναiκες
εÇαiσιας ομορφιάς που çουν σε δάση και άλλες φυσικές περιοχές, υπογεiως, ή σε κρύπτες.
Hεριγράφονται σαν υπεραιωνόβια ή α0άνατα πλάσματα και τους αποδiδουν μαγικές
δυνάμεις. Aκολου0oντας την επιτυχiα του έπους του Tόλκιν O Aρχοντας των Aαχτυλιδιoν, τα
Çωτικά έγιναν κλασικοi χαρακτήρες της σύγχρονης φανταστικής λογοτεχνiας. O Tόλκιν
χρησιμοποiησε τον όρο "Çωτικά" ως συμβατική απόδοση της ονομασiας των "πρωτόπλαστων
όντων" του κόσμου του. Tα πλάσματα αυτά διευκρινiçεται ότι έχουν περισσότερα κοινά με
τους αν0ρoπους (Edain) παρά με τα πνευματικά όντα, τους •aiar και τους Valar, μοιάçοντας
περισσότερο με εÇιδανικεύσεις της αν0ρoπινης φύσης....... αυτο ειναι ενα 0εμα το οποιο
λατρευω πιστευω οτι ειναι κ πολυ ενδιαφερον..........εδω οποιος 0ελει μπορει να γραµει
περιεργες ιστοριες για νεραιδες ,να δειÇετε φωτογραφιες η οτι 0ελετε εσεις που να χει σχεση
με τις νεραιδουλες,
H νεραíöα και ο βοσκός
Aκόμη ένας 0ρύλος λέει ,οτι τα πολύ παλιά χρόνια,στον Κουφιέρο υπήρχε ένας νέος βοσκός
με το όνομα Hαύλος ,μια καλοκαιρινη νυχτα που εβοσκε τα προβατα του συνεβει κατι
περιεργο. Aκουσε μεσα στην νυχτα μια υπεροχη μελωδια σαν να τραγουδουσε ενας στρατος
αγγελων.κι οσο πλησιαçε στην οχ0η στο κρυόρεμμα για να Çεδιµασουν τα çωα του,τοσο η
ενταση της μελωδιας δυναμωνε και τοσο εκεινος πλησιαçε σαν μαγεμενος.Oταν εφτασε ειδε
κατι που τα αν0ρωπινα λογια μοιαçουν φτωχα να περιγραµουν την ομορφια του. Oχτω
πανεμορφα ημιγυμνα 0ηλυκα να χορευουν σε κυκλο γυρω απο μια πενταμορφη γυναικα που
φορουσε μονο ενα πεπλο στα μαλλια της και να της λουçουν το κορμι κατω απο το ασημενιο
φως της πανσεληνου και τραγουδουσαν σε γλωσσα μη αν0ρωπινη.O νεαρός βοσκός
μαγεμενος πλησιασε κιŠαλλο ... και απο τον 0ορυβο που προκαλεσε εκεινες επαµαν το
τραγουδι τους ανησυχες και κοιτουσαν δεÇια αριστερα. Oταν τον αντιληφ0ηκαν αρχισαν να
φευγουν μεσα στο δασος αλλα ο Hαύλος εκει κι αυτος απο πισω.καποια στιγμη η ωραια με
το πεπλο πιαστηκε σε κατι 0αμνους...
Oταν την εφτασε την βοη0ησε να σηκω0ει και ÇεμπλεÇε το πεπλο απο τους 0αμνους.Oι
υπολοιπες της τεντωναν τα χερια μα εκεινη εμενε ακουνητη κοιτoντας τον νεαρό βοσκό. Oι
οκτω νεραιδες χα0ηκαν στο δασος κι ετσι απομειναν μονοι κι ενω φανταçομαι το παλληκαρι
μας 0α την τρελανε στις ερωτησεις και τα γλυκολογα εκεινη δεν μιλαγε, μονο τον
ακολου0ουσε. Hηγανε σπιτι του, ο νεαρός βοσκός τρελα ερωτευμενος της çητησε να
παντρευτουνε. Eκεινη παλι δεν μιλησε,μα εδειÇε να συμφωνει.O γαμος εγινε κι επειτα απο
εννια μηνες γεννη0ηκε ένα όμορφο αγοράκι μα εκεινη ακομα δεν ειχε μιλησει.O νεος ηταν
ευτυχισμενος στην αρχη μα η0ελε επιτελους να ακουσει την φωνη της όμορφης νεραiδας .Eνα
βραδυ γυρνωντας με0υσμενος σπιτι αρχισε να την παρακαλαει να του τραγουδησει οπως
εκεινο το βραδυ που την πρωτοειδε μα εκεινη ... μιλια„ αρχισε να της φωναçει μα εκεινη...
αχνα„ Tοτε πηρε στα χερια του τον γιο τους και την απειλησε πως 0α τον πνιÇει και τοτε
εβγαλε ενα φοβερο ουρλιαχτο. OXÌ ZTAMATA.
O νεαρός άνδρας ικανοποιημενος πηγε και την αγγάλιασε μα εκεινη τον παραμερισε και του
πε απογοητευμενη Bιαστηκες...τα χαλασες ολα„„„„
ΚAÌ E ‹ A 4 A N Ì Z T H Κ E. Eτσι Çαφνικα έγινε ..καπνος. O γιος του οταν μεγαλωσε πηγε κι
αKKαξε το εnιθετο τοu σε AOANAZI-OY!!!Kι οταν τον ρωτησαν στο ¿ωριο yιατι
αnαντησε nως τοu το (ητησε η MANA τοu....E(ησε öε με¿ρι τα 130 τοu! (ZE AYTO TON
KOZMO) Hιστεύω να καταλάβαται ότι υπάρχει το κρυφό μήνυμα ότι οι Nεραiδες AEN
EHÌΚOÌNCNOYN με τη χρηση ηχων αλλά με τη χρήση του τριτου ματιου, τηλεπα0ητικά. H
νεραιδα εÇαφανiστηκε διοτι δεν μπορουσε να υποβιβαστει σε όν κατoτερου κόσμου, και το
παληκαρι δε καταλαβε ποτέ ότι μπορουσε να μιλάει τελεια μαçi της χωρις ήχους. Eiναι το iδιο
με το να μας ερωτευτεi ο σκύλος μας και να 0έλει να του μιλάμε στη γλoσσα του. Hως το
βρiκεται αλή0εια? Tα αιθíρια όντα Oι νεράιδες εiναι υπερφυσικά μικροσκοπικά πλάσματαμε
αν0ρoπινη μορφή που κατí¿οuν την τí¿νη της μαyεíας και της yοητεíας και έχουν στην
πλάτη τους φτερά εύ0ραυστα σαν της πεταλούδας Oι νεράιδες öεν θíKοuν να yíνονται
αντικεíμενο nροσο¿qς και αnε¿θóνονται οnοιαöqnοτε εníμβαση στην (ωq τοuς κι
αuτούς nοu
το κóνοuν τοuς τιμωρούν. Aατρεύουν την τάÇη και την κα0αριότητα Oι νεράιδες
εμφανiçονται και κρύβονται μέσα σε μια λαμπερή αχλύπου κατασκευάçουν με τις μαγικές τους
δυνάμεις HοKKíς çορíς βοηθούν τοuς ανθρώnοuς,
εμçανí(ονται ξαçνικó εμnρός τοuς και öíνοuν Kύσεις με τα μαyικó τοuςσε öιóçορα
nροβKqματα nοu αντιμετωní(οuν. Aεν εíναι ορατíς σε όKοuς τοuς ανθρώnοuς, Kíyοι
í¿οuν το ¿óρισμα να τις βKínοuν.Zυμφωνα με τις παραδόσεις μόνο οι σαββατογεννημένοι
και οι "αλαφροiσκιωτοι¨ μπορούν να τις αντιλαμβάνονται και να τις βλέπουν να χορεύουν„„„
Hολλοi διαβάτες που περνάνε από πυκνά δάση και πηγές έχουν αναφέρει ότι έχουν
συναντήσει νεράιδες, που οι φήμες αναφέρουν ότι πάντα αφού γλεντούσαν μαçi τους τους
άφηναν ανεπανόρ0ωτες βλάβες όταν έφευγαν.Tις νεράιδες τις συναντάμε σε διάφορα μέρη
και με διάφορα ονόματα Aερικά, Nύμφες, σειρήνες, ‹ιο0ιές, Nηρηiδες, Zαμαντiβα, 4έι, 4άτα,
Aναράδινα στην Eλληνική ύπαι0ρο και στα χωριά μας ακούμε διάφορα ονόματα όπως:
Aγερικά, Aι0έριες, Καλομοiρες, ‹ωνέρια, Καλούδες, Aνεμικές, Καλές Κυράδες, ακόμα και
‹ωτικά.Zτην Zκωτiα που έχει μεγάλη παράδοση σε αι0έρια όντα της φύσης οι νεράιδες έχουν
πολλά ονόματα όπως:
"The Still Ones¨, "Pixies¨, "The Wee Ones¨, "The Silent •oving ’olk¨ and "Prowlies¨ ’rom
Ìreland "Wee ’olk¨, "The Little ’olk¨, "The Gentry¨, "The Good ’olk¨, "The Blessed Ones¨ and
"Them Who Prowl¨. Daoine •aith - The Good People, and Daoine Sidhe - The ’aery People.
Zτην Oυαλiα - "Them Who Be¨, "The ’air ’olk¨, and "The Night Walkers¨
Zτην Aγγλiα εκτός από τα παραπάνω και "Little People¨ "Addlers¨ and "•enters¨.
στις Zκανδιναβικές χoρες "Nixen¨ (water spirits), "Light Elves¨ and "Dark Elves¨ (or Huldafolk)
κά0ε μiα ονομασiα απεικονiçει ένα τύπο νεράιδας και "Alfar¨
Zτην Ìαπωνiα λέγονται "¨Kami"
Zτην Aiγυπτο "Hathor"
Zτην Ìταλiα ¨ ’ada¨ και "fata¨
στην Hολυνησiα "•enehuna"
Zτην Pωσíα •D‚m‚‘‚i•q •Oe•
Zτην Fαλλiα "fee
Oι νεράιδες ανήκουν στα Çωτικά εiναι έÇυπνες από την φύση τους αλλά και πολύ α0oες.Zτην
εμφάνισή τους εiναι αν0ρωπόμορφα Çωτικά κοιτoντας το σoμα τους από μπροστά τα
σoματά τους εiναι φωτεινά, απαλά και ρευστά„ αKKó βKínοντας αuτíς αnό níσω κóτω
ακριβώς αnό τα nεταKοuöíστικó çτερó τοuς í¿οuν μια τρύnα στην nKóτη σαν τις
κοuçóKες των öíντρων„ Tα αυτιά τους εiναι μυτερά και έχουν σχήμα φύλλου(leaf-ear) έχουν
την μαγική δύναμη να εμφανiçονται και να εÇαφανiçονται κατά βούληση Eχουν οργάνωση
στην κοινωνiα τους αλλά δεν έχουν 0ρησκεiα ανήκουν σε φυλές ανάλογα την τοπο0εσiα που
κατοικούν τα σníτια τοuς εíναι αόρατα στα μóτια των ανθρώnων μεταξύ τοuς μιKούν με
σçuρι¿τούς q¿οuς q εnικοινωνούν öιανοητικó ¿ωρíς να ¿ρησιμοnοιούν çωνq q Kíξεις„
ο χαιρετισμός μεταÇύ δύο νεράιδων γiνετε ugώνοντας την ανοι¿τq nαKóμη τοuς
nóνω αnό το κεçóKι η μια της óKKης! Aυτό μου κάνει κλικ σε βιοενέργεια αλλα αυτό εiναι
ένα άλλο Nεραιδοκεφάλαιο.
Eχουν νερα‡δοσχολεiα που διδάσκουν τις μικρές νερα‡δούλες δασκάλες οι έμπειρες γριές
νεράιδες και çoα του δάσους έχουν φιλοσοφικά βιβλiα, άλλα βιβλiα για να διασκεδάçουν και
βiβλους με τις μαγικές συνταγές τους nαντρεύονται με νερóιöοuς (αρσενικό της νερóιöας)
q με κοινούς θνητούς και κóνοuν nαιöιó, τα νεραŽöοnαíöια!
Oι νερóιöες nεθαíνοuν!
Aεν çουν για πάνταƒοι συνή0ης τρόποι να πε0άνει μια νεράιδα εiναι να καεi σε φωτιά ή από
μεγάλη 0λiµη εiναι βλέπετε τα απόλυτα συναισ0ηματικά όντα„ Tους αρέσει το καλό και
απεχ0άνονται το µέμα και κά0ε εiδος κακό„ Hε0αiνουν δηλαδή από το στρές κι άγχος που
καταστρέφει τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν αι0έρα αυτό κάτι πρέπει να πεi και σε μς που
έχουμε παραπλήσιο μηχανισμο στον οργανισμό μας
4υσικά στον κόσμο τους ο χρόνος δεν εiναι iδιος με τον δικό μας και μια μέρα δικιά τους εμάς
εiναι πάρα πολλά χρόνια„ Oι νεράιδες βοηθóνε τους αν0ρoπους κάτω από ορισμένες
προ‰πο0έσεις πολλές από τις νεράιδες αναλαμβάνουν υπό την προστασiα τους 0νητούς
αν0ρoπους κι αν αυτοi τις διατάÇουν μπορούν να εμφανιστούν μπροστά του ανάλογα με την
0έλησή τους.Aν πάλι οι άν0ρωποι βοη0ήσουν μια νερóιöα αuτq τοuς nKηρώνει με ¿ρuσó
νομíσματα nοu öεν nρínει να τα κοιτóξοuν yιατí αμíσως θα μετατραnούν σε ξερó
çύKKα και óKKες çορíς θα τοuς nKηρώσει με ξερó çύKKα nοu όταν çτóσοuν στο σníτι
τοuς θα μετατραnούν σε ¿ρuσό!
Aυτό σημαiνει ότι οι Nεραiδες ανταμοiβουν με αυτό που αÇiçει την κά0ε πράÇη, δενβ αφήνεται
τiποτα απλήρωτο εστω και με αρνητική ενέργεια. Tους αρέσει να παiçουν ταÇιδεύοντας στο
νερό μέσα σε τσόφλι βελανιδιού, φύλλα πλατάνου ή νούφαρα και στον δυνατό αέρα πάνω σε
πολύχρωμες πεταλούδες„ Eiναι δύσκολο να καταλάβουμε πως αυτά τα μαγικά και
παντοδύναμα πλάσματα έχουν κάποιες αδυναμiες και μυαλό μικρού παιδιού„ H μεγαλύτερη
παραÇενιά τους και αδυναμiα τους εíναι το •κόKKημα• nοu í¿οuν με κónοια nροσωnικó
τοuς αντικεíμενα.Eνα από αuτó εíναι η ¿τíνα τοuς τρελαiνονται αν κάποιος τους την πάρει„
Aλλο εiναι τα άν0η,τα πέταλα από τα τριαντάφυλλα και τα φύλλα που αν κάποιος
προσπα0ήσει να τα κόµει μάχονται για να το αποτρέµουν, άλλωστε ποιος δεν 0α τον
ενοχλούσε να του πεiραçαν τα ρούχα του•
H ασημόχρυση σκόνη που αφήνουν πiσω τους όταν κινούνται στον αέρα δημιουργεiται όταν
σχiçουν ταχύτατα τον αέρα και αναπνέοντας αφήνουν ασημένιες φυσαλiδες και χτυπoντας
δυνατά τα πεταλουδiσια φτερά τους αφρiçουν τον αέρα βγάçοντας υπέροχη χρυσόσκονη στα
περάσματα τους„„„
Tα çτερó τοuς εíναι çτιαyμíνα αnό çως, συναiσ0ημα και ενέργεια δεν εiναι φτιαγμένα για
να πετάνε μια και οι νεράιδες εíναι όντα αuτοκινούμενα αnό το σuναíσθημα και τη σκígη
τα çτερó τοuς εíναι μια οnτικq íκçραση των αιθíριων öuνóμεων nοu ρíοuν αnό το
σώμα τοuς Hολλά έχουν ακουστεi για νερα‡δiσια παλάτια για χρυσαφένια κάστρα που çούνε
και γλεντάνε οι νεράιδες το βασiλειό τους εiναι όμως πράσινο όπως τα σμαράγδια βρiσκεται
όπου και το φως του φεγγαριού όπου υπάρχει δάσος ανάμεσα σε 0άμνους κλαδιά και
γρασiδι η çωή τους εiναι ένα ολονύχτιο τραγούδι και χοροi μέχρι τα Çημερoματαƒλiμνες από
μέλι που βουτούν μέσα τους και διατηρούν την ομορφιά τους τα λόγια και οι κουβέντες τους
γiνονται γέλιο και τραγούδια παντού στον νερα‡δόκοσμο τους επικρατεi ευτυχiα και χαρά,
παιχνiδια και πειράγματα μέχρι τα Çημερoματα τότε που αιωρούμενες εÇαφανiçονται κα0oς
τις παiρνει ο ύπνος εÇαντλημένες από άλλο ένα γιορτινό βράδυ„ Και μόλις ο Aποσπερiτης
εμφανιστεi στο τέλος της μέρας πάλι 0α Çεκινήσει το τρελό πανηγύρι τους για άλλη μια νύχτα„
Zημερα βρεθηκα να αναρωτιεμαι και nαKι:
Eσεις βKεnετε ξωτικα και νεραŽöες;
Fενικως ειμαι ατομο nοu βKεnω nοKKα nαραçuσικα çαινομενα yuρω μοu κατα
καιροuς, βιωνω nεριερyες καταστασεις, οnως και αKKοι nοKKοι nαρομοια με εμενα..
Kαι αναρωτιεμαι:
Hοu nηyαν τα ξωτικα και οι νεραŽöες;
çω σ'εναν ερωτα λατρεια κ αναγκη
Fιατι οι ανθρωnοι nαgαμε οι nερισσοτεροι αnο εμας να τα βKεnοuμε nKεον;
Kαnοτε nοKKης κοσμος σuναντοuσε τετοιες nαροuσιες αnο αKKοuς nαραKKηKοuς
κοσμοuς ως nρος τον öικο μας. Mα τωρα yινονται σuναντησεις nαραçuσικων
οντοτητων nαμnοKKων, μα σnανιως nροκειται yια νεραŽöες. Zuνηθως yια nαραöειyμα
σuνανταμε çωτακια σε çωτος, τα Kεyομενα ορμn νομι(ω ετσι τα ονομασαν καnοιοι.
Kαι σας ρωταω: Kαι nοιος μας Kεει οτι öεν ειναι νεραŽöες; NεραŽöες nοu ισως μονον
σαν çωτεινοι κuκKοι nKεον μnοροuν να yινονται αισθητες και αντιKηnτες στα öικα μας
yηινα ματια. Kαnοτε η çιKη μοu Kαρμα, μοu ειnε οτι çταιει nοu οι öονησεις της Fης
ε¿οuν κατεβει nοKu εnιnεöο και ετσι οι νεραŽöες τα ξωτικα κτK öεν μnοροuν nKεον να
yινονται αισθητα yuρω μας, ομως unαρ¿οuν και (οuνε nαραKKηKα με εμας. Eμεις öεν
τοu βKεnοuμε, ομως εκεινα μας βKεnοuν! Tωρα nιο nοKu yινονται αναçορες yια
οnτασιες çαντασματων, ανθρωnοι nοu çuyανε και nερασανε σε ενöιαμεση öιασταση
ισως... HοKKες οι μαρτuριες ανθρωnων nοu ε¿οuνε βιωσει μια τετοια nαραçuσικη
σuναντηση. Hως ξε¿ωρι(εις εαν βKεnεις çαντασμα ανθρωnοu και öεν βKεnεις καnοια
νεραŽöοuKα q στοι¿ειό nοu ειναι ας nοuμε στενα¿ωρημενο... q εξορισμíνο αnο τη öικη
τοu öιασταση;;Aεν νομí(ω ότι μnορεí κανεíς να nει με σιyοuριó τι εíναι αuτó τα
çαινόμενα ιντιyκο, yιατí στην nραyματικότητα κανεíς öεν μnορεí να ξíρει. (Aναçíρομαι
στα çωτóκια nοu εμçανí(ονται στις çωτό) Mnορεí βíβαια ο καθíνας αnό εμóς να τα
εξηyqσει, βασι(όμενος στις yνώσεις και στις εμnειρíες τοu, αKKó και nóKι öεν εíναι
βíβαιο ότι η ónοgη τοu θα εíναι και η σωστq.AKKó και nóKι αnό τη στιyμq nοu öεν
μnορεí κónοιος να öει μια ξεκóθαρη μορçq, öεν μnορεí να nει και με βεβαιότητα τι
εíναι αuτq η μορçq, όσο και αν το nροσnαθqσει.Aς μην ξε¿νóμε και την εnιστημονικq
nKεuρó, yιατí ακόμη και αnό εκεí öεν μnορούμε να í¿οuμε μια σαçq αnóντηση nóνω
σε αuτό το θíμα. Oι íρωτqσεις nαραμíνοuν nοKKíς και αναnóντητες. Tο μόνο καKό
nοu μnορώ να σ¿οKιóσω εyώ σαν óτομο, εíναι η εnιμονq τοu ανθρώnοu να gó¿νει τις
αnαντqσεις στα nιο ασuνqθιστα ερωτqματα. Aκόμη και αν öεν καταçíρει να τις nóρει
nοτí
Tα Çωτικά εiναι μυ0ικά πλάσματα της Zκανδιναβικής μυ0ολογiας, που επέçησαν στις λα‡κές
παραδόσεις της βόρειας Eυρoπης. Aρχικά ως γένος ελάσσονων 0εoν της φύσης και της
γονιμότητας, τα Çωτικά απεικονiçονται συχνά σαν φαινομενικά νεαροi άντρες και γυναiκες
εÇαiσιας ομορφιάς που çουν σε δάση και άλλες φυσικές περιοχές, υπογεiως, ή σε κρύπτες.
Hεριγράφονται σαν υπεραιωνόβια ή α0άνατα πλάσματα και τους αποδiδουν μαγικές
δυνάμεις. Aκολου0oντας την επιτυχiα του έπους του Tόλκιν O Aρχοντας των Aαχτυλιδιoν, τα
Çωτικά έγιναν κλασικοi χαρακτήρες της σύγχρονης φανταστικής λογοτεχνiας. O Tόλκιν
χρησιμοποiησε τον όρο "Çωτικά" ως συμβατική απόδοση της ονομασiας των "πρωτόπλαστων
όντων" του κόσμου του. Tα πλάσματα αυτά διευκρινiçεται ότι έχουν περισσότερα κοινά με
τους αν0ρoπους (Edain) παρά με τα πνευματικά όντα, τους •aiar και τους Valar, μοιάçοντας
περισσότερο με εÇιδανικεύσεις της αν0ρoπινης φύσης....... αυτο ειναι ενα 0εμα το οποιο
λατρευω πιστευω οτι ειναι κ πολυ ενδιαφερον Oι νεράιδες 0α Š ρ0ούν στα όνειρα σου, να σου
τραγουδήσουν. Mην τους κάνεις κακό γιατi χωρiς παραμύ0ια τη çωή μας 0α αφήσουν.
Κρύβονται πiσω από καλλυντικά, διακριτικά Aiνουν χρoμα στη νυχτιά, δεν αντέχουν την
µευτιά. Aεν δανεiçουν το κορμi τους μόνο για μια βραδιά Aεν χαρiçουν την µυχή τους αν αυτή
δεν αγαπά. Aεν χορεύουν σε τραπέçια και δεν γδύνονται στις πiστες
Aεν αντέχουν τη μιçέρια, δεν ανήκουνε σε λiστες Hλουσiων πελατoν, Çεμωραμένων εραστoν
Mα προσέχουν το παρόν άφοβα για να κοιτούν το παρελ0όν. Aύριο, για τŠ αύριο φαντάçονται
και μέχρι να Š ρ0ει σε κομμάτια δεν μοιράçονται.
Mπορεiτε να κρατήσετε μυστικό• Oι νεράιδες υπάρχουν„ Και βεβαiα υπάρχουν παντού: στο
σπiτι σας, στους κήπους, στα λιβάδια, στα πάρκαƒ Aατρεύουν τα δέντρα και τα λουλούδια
και συχνά κρύβονται σε μαγικά δάση. Mε λiγη τύχη, μπορεi να δεiτε φευγαλέα μια νεράιδα να
χορεύει όταν έχει πανσέληνο ή την παραμονή του 0ερινού ηλιοστασiου. Mπορεi επiσης να τη
δεiτε να πετάει ανέμελα μέσα στον κόσμο των αν0ρoπων. Nα Çέρετε όμως ότι οι νεράιδες
αποκαλύπτονται μονό σε όσους πιστεύουν αλη0ινά σε αυτές. Eτσι, αν 0έλετε πραγματικά να
τις δεiτε, 0α πρέπει πρoτα να πιστέµετε ότι υπάρχουν. Mην εiστε λοιπόν δύσπιστοι και
ετοιμαστεiτε να γνωρiσετε τον υπέροχο κόσμο των νεράιδων... Tι εiναι οι νεράιδες•
Oταν η πανσέληνος εμφανiçεται στον ουρανό, οι νεράιδες πέφτουν προς τη Nεραιδοχoρα
ακολου0oντας το ασημένιο φως της. H Nεραιδοχoρα εiναι ο τόπος οπού çουν οι νεράιδες
όταν δεν βρiσκονται στον κόσμο των αν0ρoπων. Κανεiς δεν γνωρiçει που ακριβoς εiναι αυτή
η χωρά, όμως πολλοi πιστεύουν ότι για να πάει κάποιος εκεi κάποιος 0α πρέπει να
ακολου0ήσει το φως του φεγγαριού. H Nεραιδοχoρα εiναι ένα μαγικό βασiλειο που 0υμiçει
λiγο τον κόσμο μας. Eκεi çουν νεαρές και ηλικιωμένες νεράιδες, κηπουροi και ράφτες,
δασκάλες και φουρνάρηδες. Aíyεται ότι το αyαnημíνο çαyητό των νερóιöων εíναι το
νεραιöíνιο κíικ nοu çτιó¿νεται με yóKα και μεKí. Oλες οι νεράιδες αγαπούν τη μουσική και
εiναι καλές στην κατασκευή μουσικoν οργάνων και στο τραγούδι. Oι περισσότεροι άν0ρωποι
πιστεύουν ότι οι νεράιδες εiναι μικρά μαγικά πλάσματα με αραχνοˆφαντα φτερά. Oμως οι
νεράιδες έχουν πολλές μορφές. Mερικές μοιάçουν ακόμα και με çωάκια. Hάντως, οποiα
μορφή κι αν έχουν, οι νερóιöες öιαθíτοuν μαyικíς ιöιότητες και μnορούν να öιώξοuν τα
κακó nνεύματα Oι νεράιδες των παραμυ0ιoν Fνωρiçουμε πολλά για τις νεράιδες από τα
παραμυ0iα. Zυνή0ως εiναι καλές, όπως οι νεράιδα νονά της Zταχτοπούτας, που τη βοή0ησε
να πάει στον χορό. Oμως υπάρχουν και κακές νεράιδες. H Cραiα Κοιμωμένη πηρέ στη
βάφτιση της υπέροχα δoρα από τις νεράιδες νονές της, όμως μια κακiα νεράιδα εμφανiστηκε
και την καταράστηκε να πε0άνει. Eυτυχoς, μια άλλη νεράιδα χρησιμοποiησε τη μαγική της
δύναμη, oστε η πριγκiπισσα απλoς να πέσει σε ύπνο βα0ύ. Eπειτα από χρονιά ένας
όμορφος πρiγκιπας Çύπνησε την Cραiα Κοιμωμένη όταν, μαγεμένος από την ομορφιά της, τη
φiλησε. Zτο παραμύ0ι του Hiτερ Hαν η Tiννκερμπελ αφηνει παντα πισω της ιχνη από
νεραιδόσκονη. H Fουέντι, ο Mάικλ και ο Tçόν ανακαλύπτουν ότι χάρη στη νεραιδόσκονη
μπορούν να πετάÇουν„ Aε θα qταν ωραíα να εí¿ατε κι εσεíς τη öικq σας νερóιöα yια να
σας nροσí¿ει; Oι νεράιδες των κήπων Oλη τη μέρα και όλη τη νύχτα οι νεράιδες των κήπων
εiναι απασχολημένες με τα λουλούδια και τα δέντρα που υπάρχουν στους κήπους μας. Hριν
ακόμα Çυπνήσουμε, στολiçουν με την πρωινή δροσιά τους ιστούς που φτιάχνουν οι αράχνες,
Çεσκονiçουν τα πέταλα και τα φύλλα και γυαλiçουν το κέλυφος των σαλιγκαριoν. Tη μέρα
φυτεύουν α0όρυβα νέους σπόρους και φροντiçουν τα νεαρά βλαστάρια. Tο σούρουπο εiναι
πολύ απασχολημένες, κα0oς τότε απλoνουν νεραιδόσκονη σε όλο τον κήπο, για να
μεγαλoσουν και να γiνουν όμορφα τα λουλούδια. Oι νεράιδες των κήπων εiναι ντροπαλές και
κρύβονται. Aν όμως κα0iσετε στον κήπο το σούρουπο, μπεiτε να δεiτε κάποια απ” αυτές να
τριγυρiçει ανάμεσα στα φυτά. Xρήσιμες νεράιδες Κά0ε νεράιδα έχει μια δουλειά να κάνει. Oι
νεράιδες των δοντιoν αφήνουν τη νύχτα τα δωράκια κάτω από το μαÇιλάρι των παιδιoν σε
αντάλλαγμα με τα βρεφικά τους δοντάκια, που τα xχρησιμοποιούν για να φτιάχνουν άστρα. Oι
νεράιδες των δασoν φροντiçουν τα φυτά, τα δέντρα και τα çoα του δάσους. Tην επόμενη
φορά που 0α κάνετε βόλτα στο δάσος, να προσέχετε που πάτε, μπορεi να πατήσετε κατά
λά0ος μια νεράιδα„ Oι νεράιδες του νερού προστατεύουν όλα τα φυτά και τα çoα που çουν σε
ποταμιά, ρυάκια και λiμνες. Aν σταλ0εiτε διπλά σε ένα ποτάμι ή ένα ρυάκι, μπορεi να
ακούσετε το κελαρυστό γέλιο μιας νεράιδας του νερού. Oι σnιτικíς νερóιöες (οuν στο σníτι
μας. Aν και εíναι μικροσκοnικíς, βοηθούν στις öοuKειíς τοu σnιτιού. Eíναι καKόκαρöες,
αKKα καμιó çορó yíνονται σκανταKιóρες: í¿ετε nοτí αναρωτηθεí nοιος nηρí τις
κóKεσες σας nοu öεν μnορεíτε να βρεíτε• O χορός των νεράιδων
Zτις νεράιδες αρέσουν πολύ οι γιορτές και η διασκέδαση. H αγαπημένη γιορτή τους εiναι ο
Xορός του Mαiου που οργανoνουν κά0ε χρόνο την Hρωτομαγιά ο Nεραιδοβασιλιάς και η
Nεραιδοβασiλισσα. Nεράιδες από όλη τη Nεραιδοχoρα συγκεντρoνονται σε ένα μαγικό
Çέφωτο για να υποδεχτούν το καλοκαiρι. Hαiçουν μουσική, χορεύουν και γελούν. Oλες
φορούν τις ομορφότερες τουαλέτες τους και χορεύουν μέχρι το πρωi. Eiναι η πιο ευτυχισμένη
μέρα στη Nεραιδοχoρα. Toρα που μά0ατε περισσότερα για τις νεράιδες, γιατi δεν µάχνετε να
βρεiτε μια• Aν πραγματικά πιστεύετε σ” αυτές, μπορεi να τις βρεiτε εκεi που δεν το περιμένετε.
‘σως να συναρτήσετε μια στο δωμάτιο σας η κα0oς 0α κάνετε βόλτα στον κήπο. Hοιος Çέρει,
iσως η τύχη να σας χαμογελάσειƒ
μια αλη0ινη ιστορια που αÇιçει να την διαβασεστε...η καταγωγη μου ειναι απο τη χιο, οπως και
η ιστορια μου. στα βορια του νησιου οι περισσοτεροι ασχολουνται με τα çωα,,, κατσικες ,
αγελαδες κ.τ.λ. εκαι λοιπον ενας εÇ αυτων και ειχε ενα γιο,ο οποιος ηταν υπερβαρος. γι αυτο
το λογο λοιπον του ενε0εσε ενα μεροσ απο το κοπαδι ουτως ωστε να κινηται περισσοτερο...
το 0εμα λοιπον ειναι οτι το παιδι σε μια εβδομαδα κοντευε να πε0ανει απο αδυναμια....
παραÇενο? το ιδιο σκεφτηκε και ο πατερας του οποτε τον ακολου0ησε μια μερα και ειδε οτι
δεν γινοταν τιποτα.... ομως το βραδυ παρατηρησε οτι το παιδι και παλι εβγαçε τα çωα και τοτε
ειναι που ακολου0ωντας τον ειδε το απιστευτο....... το παιδι ειχε μια φλογερα που επαιçε για
να περναει η ωρα και αυτο ηταν καλεσμα για τις νεραιδες του τοπου που ο πατερας ειδε να
χορευουν με το παιδι ολη νυχτα και να μην το αφηνουν αν δεν λιπο0υμησει.....
την επομενη μην Çεροντας τι να κανει ο πατερας çητησε απο το γιο τη φλογερα και ,
σκεφτομενος οτι ειναι η αιτια του κακου την εσπασε..... τοτε πε0ανε ακαριαια και ο γιος του....
το περιεργο ειναι οτι ο 0ανατος συμφωνα με τους γιατρου προηλ0ε απο καταγμα στη
σπονδυλικη του στηλη.....μια ιστορια για Çωτικα...............περιμενω απαντησεις να μου πειτε
Eωτικó στη εθνικq
Tο χειμoνα του 1998, Aεκέμβριο γύρω στις 15 του μηνός έπρεπε να κάνω ένα ταÇiδι
αστραπή στη Oεσσαλονiκη για επαγγελματικούς λόγους. Aεν ήταν ούτε δυο μήνες που εiχα
το δiπλωμά μου και βέβαια ήμουν ένας κακός οδηγός με μηδέν πεiρα σε μεγάλα ταÇiδια όπως
αυτό. Eπρεπε να Çεκινήσω κατά τις δέκα το βράδυ για να μπορo να εiμαι εκεi κατά τις 5.00 τα
Çημερoματα. Yπολόγισα ότι 0α χρειαçόμουν συν τον κανονικό χρόνο και μiα oρα
τουλάχιστον σε διαλεiματα που 0α έκανα για να χαλαρoνω. Aόγω του ότι ταÇiδευα βράδυ
δεν υπήρχε κiνηση και έτσι σύντομα ένιωσα πιο άνετα. Eκανα κάνα δυο στάσεις σε παρκινγκ
στην ε0νική για να καπνiσω. Oλα πήγαιναν καλά. Aηλαδή, όλα πήγαινα καλά μέχρι να φτάσω
στα καταραμένα Tέμπη ή κάπου εκεi τέλος πάντων, δεν ήÇερα τότε τις περιοχές καλά και ούτε
τoρα τις Çέρω. •-) ˜μουν εκεi κοντά και οπωσδήποτε από τις δυο μεριές του δρόμου έβλεπα
δάσος. Zτο σημεiο αυτό άρχισε να πέφτει ομiχλη, όχι πολύ πυκνή στην αρχή αλλά αυτό ήταν
ήδη αρκετό για να με γεμiσει Çανά ανησυχiα. Fια παράδειγμα 0υμή0ηκα ότι δεν ήÇερα ποιό
κουμπάκι εiναι τα φoτα ομiχλης και δεν εiμαι σiγουρος ότι και τoρα Çέρω •-) Aεν εiναι ότι
καλύτερο να εiσαι πρωτάρης οδηγός, να οδηγεiς δρόμους που δεν έχεις Çαναοδηγήσει και να
σε πιάνει και ομiχλη. Oμiχλη που ολοένα πύκνωνε. Mε το σκεπτικό καλύτερα αργοπορημένος
παρά νεκρός αποφάσισα να σταματήσω Çανά στο πρoτο παρκινγκ που 0α έβρισκα και να
κα0όμουν εκεi μέσα στο αμάÇι με την ελπiδα ότι η ομiχλη 0α σηκωνόταν πάλι σύντομα.
Hαιδεύτηκα αρκετά να φτάσω σε πάρκινγκ γιατi έπρεπε να πηγαiνω πια πολύ αργα λόγω ότι
δεν έβλεπα πολλά μέτρα την γραμμή μπροστά μου από την ομiχλη και επiσης γιατi δεν
έβλεπα πάρκινγκ στον ορiçοντα. Tέλος εiδα την ταμπέλα την πράσινη που λέει πάρκινγκ σε
διακόσια μέτρα και χωρiς άλλο περιστατικό έφτασα εκεi. Eβαλα το αμάÇι κάπου στην μέση
του πάρκινγκ και έσβησα τη μηχανή. Mπορούσα να δω καλά ότι ήμουν το μονο αυτοκiνητο
στο παρκινγκ. H ομiχλη λiγο μετά που σταμάτησα εiχε γiνει ένα λευκό σεντόνι που σκέπαçε τα
πάντα. Aεν μπορούσα να δω τiποτα. Fια να χαλαρoσω αποφάσισα να βγω έÇω από το αμάÇι
και να καπνiσω, έτσι για να δω πoς εiναι να εiσαι μέσα στην ομiχλη. Bγήκα και κάπνιçα.
Tο τονiçω Çανά, δεν εβλεπα πέρα από τη μύτη μου και φυσικά έκανε αρκετό κρύο. ˜ταν
πάντως εντυπωσιακή όλη αυτή η ασπρiλα. Mετά από λiγο ακούω κουδούνια, σαν αυτά που
έχουν τα πρόβατα. Zυγκέντρωσα την ακοή μου για να καταλάβω καλύτερα και μου έκανε
μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι όντως ήταν κουδουνια από κάποιο κοπάδι. Aντιλήφ0ηκα
επiσης ότι μέχρι εκεiνη τη στιγμή χωρiς να το καταλάβω βρισκόμουν στη πιο απέραντη
ησυχiα. Aεν περνούσαν αμάÇια δεν ακουγόταν άλλος 0όρυβος πλην το κοπάδι που πλησiαçε.
Mπα λέω δες oρα που βρήκε να βγαλει τα πρόβατα ο βλαχοτσέλιγκας (0α πρέπει να ήταν
γύρω στις 3.00 το βράδυ...). Aε σκέφτηκα τiποτα κακό. Oμως σε κάποια φάση το κοπάδι
άρχισε να ακούγεται κοντά. Aεν άκουγα πρόβατα να βελάçουν, ούτε σκυλιά να γαβγiçουν
όμως λέω καλού κακού ας μπω στο αμάÇι. Tη στιγμή αυτή κι ενo τα κουδούνια ακούγονταν
σε μια απόσταση που με το αυτi δεν την υπολόγιçα περισσότερο από 10-15 μέτρα πiσω μου,
Çαφνικά σταματάνε. O 0όρυβος των κουδουνιoν κόπηκε στη μέση σαν κάποια χέρια να εiχαν
πιάσει τα κουδούνια για να σταματήσουν (μιλάμε για πολλά κουδούνια όχι για ένα-δύο).
Toρα ανησύχησα για καλά γιατi δεν ήÇερα τi συνέβαινε και φυσικά λόγω ομiχλης πάντα δεν
εβλεπα τiποτα. Fιατi σταμάτησε το κοπάδι σκέφτηκα. Aες να με μυρiστηκαν τα σκυλιά• και
κάνω να μπω στο αμάÇι μου. Και όπως γυρνάω βλέπω αυτό που δεν 0α Çεχάσω ποτέ και για
το οποiο δεν τόλμησα ποτέ άλλοτε να πω αυτήν την ιστορiα από φόβο ότι 0α γελοιοποιη0o.
Aύο καφέ κεφαλάκια πρόβαλαν μέσα από τη ομiχλη και με κοιτούσαν καλοκάγα0α ή
παιχνιδιάρικα. Oα έλεγα ότι ήταν κατσικiσια αφού ηταν καφέ μπιρμπιλωτά και εiχαν κέρατα.
Oμως η έκφρασή τους ήταν αν0ρoπινη και με κοιτούσαν με αν0ρoπινο βλέμα. Eiχα στηλoσει
το βλέμα μου μην μπορoντας να κουνη0o και αναρωτιόμενος βλέπω καλά• Tότε αυτά
χάνονται„ Fυρνάω και κοιτάω πέρα δό0ε. Nα πάλι ένα κεφαλάκι από την άλλη μεριά. Tο iδιο
βλέμα να με κοιτάει. 4αινόταν μόνο κεφάλι στο ύµος ενός πρόβατου. Fια πότε μπηκα μέσα
στο αμάÇι και κατέβασα την ασφάλεια δεν λέγεται. Aκούω πνιχτά γελάκια. Bάçω μπροστά τη
μηχανή και τσακiçομαι και φευγω τρέμοντας σύγκορμος και με το σκεπτικό καλύτερα νεκρός
παρά μέσα στον εφιάλτη. Hροχωρούσα μέσα στην ομiχλη και έλεγα "χριστέ και παναγiα"
φωναχτά και προσπα0ούσα να καταλάβω τi εiχε συμβεi τι εiχα δει τi ήταν όλη αυτή η ιστορiα,
τα κουδούνια, τα κεφάλια.. Aiγα λεπτά μετα η ομiχλη άρχισε να σηκoνεται και μπορούσα
πάλι να δω καλά. Eφτασα στη Mάλγαρα χωρiς πρόβλημα και μετά στη Oεσσαλονiκη. Eκανα
τη δουλειά και γύρισα A0ήνα (με το φως της μέρας). Oύτε τότε ούτε άλλοτε μπόρεσα να
εντοπiσω το συγκεκριμένο μέρος που μου συνέβη το περιστατικό, πολύ δύσκολο άλλωστε
αφού με την ομiχλη δεν ήÇερα που εiμαι και δεν εβλεπα. Eλπiçω και στο μέλλον να μην
καταφέρω να το εντοπiσω και να μην βρε0o Çανά εκεi.
EÌNAÌ ZÌFOY‚A HOAY CA‚AÌO NA HÌZTEYEÌZ OTÌ YHA‚XOYN HAAZMATA MAFÌΚA
OHCZ ‹CTÌΚA,NE‚AÌAEZ„ ZOY YHENOYMÌ•OYN OTÌ ZTO ΚOZMO TOY HONOY ΚAÌ
THZ AYZTYXÌAZ HOY •OYME, YHA‚XEÌ ΚATÌ HOY TON ΚANEÌ ONEÌ‚ÌΚO ΚÌ FAYΚO ΚAÌ
MAZ..ANAΚOY4Ì•EÌ AAACZTE ZXEAON AHO HANTA E4TÌAXNE ME TH 4ANTAZÌA
TOY HAAZMATA MAFÌΚA FÌA NA MHN AÌZOANETAÌ MONOZ„„ BEBAÌA AN ÌZXYEÌ OHCZ
AENE ΚAÌ O AO‚ATOZ ΚOZMOZ HOY EMEÌZ OÌ ANO‚CHOÌ AEN MHO‚OYME NA
AOYME TA HAAZMATA HOY ΚATOÌΚOYN ZE AYTON, TOTE ÌZCZ H‚AFMATÌ NA
YHA‚XOYN....
Ιεροί Τόποι Δύ!"#$
Zύγχρονες μελέτες αποκαλύπτουν τη μυστική σύνδεση ιερoν τόπων του αρχαiου
κόσμου. 4ανερoνουν επiσης ένα μέρος των απόκρυφων γνoσεων που διατηρούσαν
τα Ìερατεiα, σχετικά με την Aστρονομiα, τα Mα0ηματικά, την Eνέργεια και τη
Fεωδαισiα........ με τις οποiες επόπτευαν και κα0οδηγούσαν το λαό, ορiçοντας τους
πλέον κατάλληλους γεωγραφικούς τόπους για την iδρυση ναoν, πόλεων ακόμα και
τον κα0ορισμό πεδiων μάχης. Aπαραiτητη προ‰πό0εση ήταν η ακριβής γνoση του
ηλιακού συστήματος και των αστερισμoν σε συνδυασμό με την γεωγραφική -
γεωδαετική μορφή του χoρου και των ηλεκτρομαγνητικoν ρευμάτων που τον
διατρέχουν, ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα μεγαλειoδη γεωμετρικό- γεωδαιτικό
τριγωνισμό του ελληνικού γεωγραφικού χoρου και μια συμβολική σημασiα των
αρι0μoν στην αρχαiα τεχνική, όπως το τρiγωνο που σχηματiçει η Aωδoνη με την
Oλυμπiα και το μαντεiο του Tροφωνiου στην Aττική. Zε πολλά από αυτά εμφανiçεται
πολύ συχνά ο αρι0μός «π» ή ο αρι0μός «φ» της χρυσής τομής των Hυ0αγορεiων,
σημαντικής για τη çωή και την αρμονiα. Eτσι η «προ‡στορική» Eλλάδα παρουσιάçεται
σαν «ένα απέραντο βιβλiο γεωμετρiας και αρμονiας των αρι0μoν, ένας σωστός
χάρτης του Oυρανού, ένας καταπληκτικός κoδικας 0ρησκευτικού, επιστημονικού,
φιλοσοφικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Κά0ε τέτοιος χoρος, που
βρισκόταν στη διασταύρωση ροoν ενέργειας, Çεχoριçε από ένα ιερό, μια πόλη, ένα
μαντεiο, ένα βωμό και μεταγενέστερα από ένα εικονοστάσιο ή ένα απλό
προσκυνητάρι. Κι αυτά να μην υπήρχαν, ο τόπος 0α ήταν στοιχειωμένος,
καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ. Fενικά, αυτοi οι ιδιαiτεροι κομβικοi χoροι, οι
τόποι δύναμης, έχουν κάποια φήμη, καλή ή κακή, ανάλογα με την επiδραση που
ασκούν στον άν0ρωπο, γιατi υπάρχει σε αυτούς ένα εiδος διάμεσου, εiτε ανάμεσα
στη γη και στον ουρανό εiτε ανάμεσα στη γη και τον κάτω κόσμο. το «στήσιμο» των
ναoν και των πόλεων σε συγκεκριμένα σημεiα ή συντεταγμένες Çεκινάει τουλάχιστον
από την εποχή του κατακλυσμού του Aευκαλiωνα ή του Noε και την εποχή της
iδρυσης του Mαντεiου των Aελφoν. Zτα «Hολιτικά» του Aριστοτέλη αναφέρεται ότι
«οι οiκοι οι κα0ιερωμένοι για τη λατρεiα των 0εoν αρμόçει να βρiσκονται στην
κατάλληλη 0έση, εκτός εκεiνων των οποiων τη 0έση ορiçει ο νόμος χωριστά ή κάποιο
μαντεiο πυ0όχρηστο». Tο iδιο ισχύει και για τα Ìερά των αγροτικoν περιοχoν, τα
αφιερωμένα σε 0εούς ή ήρωες, που πρέπει να βρiσκονται συμμετρικά κατανεμημένα.
Zτον «Tiμαιο» του Hλάτωνα το όλο πνεύμα εiναι ότι αυτός ο κόσμος ο αισ0ητός, ο
κόσμος τον οποiο βλέπουμε, εiναι ακριβές αντiγραφο του ουράνιου σχεδiου, με
αναλογiες και συμμετρiες και γενικά με μια αρμονiα αρι0μoν. O άÇονας, η καρδιά της
αρχαiας γνoσης ήταν να μπορούν να κάνουν τον Oυρανό και τη Fη να
εναρμονiçονται, να αλληλοσυσχετiçονται. Hiστευαν ότι τα άστρα εκπέμπουν πολλές
ενέργειες και δυνάμεις που μπορούν να διοχετευτούν και να ενσαρκω0ούν στη γη,
δημιουργoντας περαιτέρω ενεργειακά πεδiα αλλά και «συνειδητότητα». Fια αυτό το
λόγο οι αρχαiοι σοφοi στην Eλλάδα, την Aiγυπτο, την Aμερική, την Aνατολή, παντού
δηλαδή, όριçαν τους ιερούς τόπους σε συγκεκριμένα μέρη, μέρη τα οποiα
0εωρούσαν ότι διοχέτευαν αυτές τις ουράνιες ενέργειες, και συνεπoς σε κεiνα τα
μέρη υπήρχε ένα εiδος Ìερογαμiας, μια ένωση της Fης με τον Oυρανό. Hiστευαν
μάλιστα ότι αυτή η ένωση ανανεoνεται σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο χρόνο,
κοντά στις Ìσημερiες και τα Hλιοστάσια. Oλες αυτές οι επονομαçόμενες « 0έσεις των
ιερoν τόπων» εÇυπηρετούσαν κάποια σκοπιμότητα, σχημάτιçαν αόρατα γεωμετρικά
σχήματα, ένα εiδος χάρτη του ουρανού. Tη 0έση των άστρων του ουρανού παiρνουν
οι ιεροi τόποι πάνω στη γη. Tα ιερά που βρiσκονταν στο Mαρα0oνα, σχημάτιçαν τον
αστερισμό του Zκορπιού, προστάτης του οποiου εiναι ο Aρης, 0εός του πολέμου.
Hαρόμοια, η γεωγραφική 0έση της A0ήνας, της Eλευσiνας, των Mεγάρων, της
Tανάγρας και της Aiγινας αντιστοιχεi στον αστερισμό της Hαρ0ένου, που κυβερνήτη
του έχει τον Eρμή, γεγονός που εÇηγεi αστρολογικά τη μεγάλη πνευματική και
εμπορική ανάπτυÇη της περιοχής.Oπος και στην Aiγυπτο, που τα τρiα άστρα της
çoνης του Cρiωνα, κατά το μεσουράνημά του, αντιστοιχούν ακριβoς στις 0έσεις των
τριoν πυραμiδων της Fκiçας.
Zύγχρονες μελέτες αποκαλύπτουν τη μυστική σύνδεση ιερoν τόπων του αρχαiου
κόσμου. 4ανερoνουν επiσης ένα μέρος των απόκρυφων γνoσεων που διατηρούσαν
τα Ìερατεiα, σχετικά με την Aστρονομiα, τα Mα0ηματικά, την Eνέργεια και τη
Fεωδαισiα........ με τις οποiες επόπτευαν και κα0οδηγούσαν το λαό, ορiçοντας τους
πλέον κατάλληλους γεωγραφικούς τόπους για την iδρυση ναoν, πόλεων ακόμα και
τον κα0ορισμό πεδiων μάχης.
Aπαραiτητη προ‰πό0εση ήταν η ακριβής γνoση του ηλιακού συστήματος και των
αστερισμoν σε συνδυασμό με την γεωγραφική - γεωδαετική μορφή του χoρου και
των ηλεκτρομαγνητικoν ρευμάτων που τον διατρέχουν, ας πάρουμε ως παράδειγμα
ένα μεγαλειoδη γεωμετρικό- γεωδαιτικό τριγωνισμό του ελληνικού γεωγραφικού
χoρου και μια συμβολική σημασiα των αρι0μoν στην αρχαiα τεχνική, όπως το
τρiγωνο που σχηματiçει η Aωδoνη με την Oλυμπiα και το μαντεiο του Tροφωνiου
στην Aττική. Zε πολλά από αυτά εμφανiçεται πολύ συχνά ο αρι0μός «π» ή ο αρι0μός
«φ» της χρυσής τομής των Hυ0αγορεiων, σημαντικής για τη çωή και την αρμονiα.
Eτσι η «προ‡στορική» Eλλάδα παρουσιάçεται σαν «ένα απέραντο βιβλiο γεωμετρiας
και αρμονiας των αρι0μoν, ένας σωστός χάρτης του Oυρανού, ένας καταπληκτικός
κoδικας 0ρησκευτικού, επιστημονικού, φιλοσοφικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού
χαρακτήρα. Κά0ε τέτοιος χoρος, που βρισκόταν στη διασταύρωση ροoν ενέργειας,
Çεχoριçε από ένα ιερό, μια πόλη, ένα μαντεiο, ένα βωμό και μεταγενέστερα από ένα
εικονοστάσιο ή ένα απλό προσκυνητάρι. Κι αυτά να μην υπήρχαν, ο τόπος 0α ήταν
στοιχειωμένος, καταραμένος, ιαματικός, τυχερός κλπ.
Fενικά, αυτοi οι ιδιαiτεροι κομβικοi χoροι, οι τόποι δύναμης, έχουν κάποια φήμη,
καλή ή κακή, ανάλογα με την επiδραση που ασκούν στον άν0ρωπο, γιατi υπάρχει σε
αυτούς ένα εiδος διάμεσου, εiτε ανάμεσα στη γη και στον ουρανό εiτε ανάμεσα στη
γη και τον κάτω κόσμο. το «στήσιμο» των ναoν και των πόλεων σε συγκεκριμένα
σημεiα ή συντεταγμένες Çεκινάει τουλάχιστον από την εποχή του κατακλυσμού του
Aευκαλiωνα ή του Noε και την εποχή της iδρυσης του Mαντεiου των Aελφoν. Zτα
«Hολιτικά» του Aριστοτέλη αναφέρεται ότι «οι οiκοι οι κα0ιερωμένοι για τη λατρεiα
των 0εoν αρμόçει να βρiσκονται στην κατάλληλη 0έση, εκτός εκεiνων των οποiων τη
0έση ορiçει ο νόμος χωριστά ή κάποιο μαντεiο πυ0όχρηστο».
Tο iδιο ισχύει και για τα Ìερά των αγροτικoν περιοχoν, τα αφιερωμένα σε 0εούς ή
ήρωες, που πρέπει να βρiσκονται συμμετρικά κατανεμημένα. Zτον «Tiμαιο» του
Hλάτωνα το όλο πνεύμα εiναι ότι αυτός ο κόσμος ο αισ0ητός, ο κόσμος τον οποiο
βλέπουμε, εiναι ακριβές αντiγραφο του ουράνιου σχεδiου, με αναλογiες και
συμμετρiες και γενικά με μια αρμονiα αρι0μoν. O άÇονας, η καρδιά της αρχαiας
γνoσης ήταν να μπορούν να κάνουν τον Oυρανό και τη Fη να εναρμονiçονται, να
αλληλοσυσχετiçονται. Hiστευαν ότι τα άστρα εκπέμπουν πολλές ενέργειες και
δυνάμεις που μπορούν να διοχετευτούν και να ενσαρκω0ούν στη γη, δημιουργoντας
περαιτέρω ενεργειακά πεδiα αλλά και «συνειδητότητα». Fια αυτό το λόγο οι αρχαiοι
σοφοi στην Eλλάδα, την Aiγυπτο, την Aμερική, την Aνατολή, παντού δηλαδή, όριçαν
τους ιερούς τόπους σε συγκεκριμένα μέρη, μέρη τα οποiα 0εωρούσαν ότι διοχέτευαν
αυτές τις ουράνιες ενέργειες, και συνεπoς σε κεiνα τα μέρη υπήρχε ένα εiδος
Ìερογαμiας, μια ένωση της Fης με τον Oυρανό. Hiστευαν μάλιστα ότι αυτή η ένωση
ανανεoνεται σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο χρόνο, κοντά στις Ìσημερiες και τα
Hλιοστάσια. Oλες αυτές οι επονομαçόμενες « 0έσεις των ιερoν τόπων»
εÇυπηρετούσαν κάποια σκοπιμότητα, σχημάτιçαν αόρατα γεωμετρικά σχήματα, ένα
εiδος χάρτη του ουρανού. Tη 0έση των άστρων του ουρανού παiρνουν οι ιεροi τόποι
πάνω στη γη. Tα ιερά που βρiσκονταν στο Mαρα0oνα, σχημάτιçαν τον αστερισμό
του Zκορπιού, προστάτης του οποiου εiναι ο Aρης, 0εός του πολέμου. Hαρόμοια, η
γεωγραφική 0έση της A0ήνας, της Eλευσiνας, των Mεγάρων, της Tανάγρας και της
Aiγινας αντιστοιχεi στον αστερισμό της Hαρ0ένου, που κυβερνήτη του έχει τον Eρμή,
γεγονός που εÇηγεi αστρολογικά τη μεγάλη πνευματική και εμπορική ανάπτυÇη της
περιοχής.Oπος και στην Aiγυπτο, που τα τρiα άστρα της çoνης του Cρiωνα, κατά το
μεσουράνημά του, αντιστοιχούν ακριβoς στις 0έσεις των τριoν πυραμiδων της
Fκiçας.
Tα ενεργειακά τρiγωνα και τις γραμμές lay .Oμως οι πόλοι ενέργειας,που βρiσκοταν
σε ναούς και ιερά-όχι όλοι-έχουν μετατοπιστεi έπειτα από τόσους αιoνες....και επειδή
παρεμβαiνει ο αν0ρoπινος παράγοντας.Fιατi τα πάντα εiναι σε κiνηση όπως έλεγε
και ο Hράκλειτος.H μετατόπιση αυτή οφεiλεται στην αλλαγή των γεωμαμαγνητικoν
γραμμoν LAœS-οι οποiες πήραν το όνόμά τους από τον εφευρέτη τους,αν και οι
αρχαiοι λαοi γνoριçαν την ύπαρÇή τους-οι οποiες δημιουργούν το γεωμαγνητικό
πεδiο της Fης.H αλλαγή της πορεiας λοιπόν των γραμμoν αυτoν ευ0ύνεται για την
μετατόπιση των ενεργειακoν πηγoν που βρiσκοταν στους ναούς.Mε την μέ0οδο του
''γεωβελονισμού'' που κάποιοι επiτηδες εφαρμόçουν σε όλη την Fη,κατόρ0ωσαν και
άλλαÇαν την φορά των γραμμoν με αποτέλεσμα να μειω0εi το ενεργειακό τους πεδiο
αλλά και να αλλάÇει τοπο0εσiα το ενεργειακό αυτό κέντρο.H Ìερή Fεωμετρiα της
Eλλάδας εiναι από αυτές που ακόμα δεν έχουν μπορέσει να μετατοπiσουν
ακριβoς...γιατi δεν έχουν να κάνουν με ένα ενεργειακό τρiγωνο,αλλά με συνδυασμό
πολλoν τριγoνων μαçi.... Oι Aρχαiοι Eλληνες έχτισαν όλες τις πόλεις τους και τους
ναούς και τα ιερά βάση με το χρυσό αρι0μό ''φ''ο οποiος ανακαλύφ0ηκε από τον
Hυ0αγόρα αν δεν κάνω λά0ος.Tο 0έμα εiναι λοιπόν,πως ναοi χιλιάδων ετoν
προτύτερα εiχαν χτιστεi με βάση τον χρυσό αρι0μό ''φ'',όπου ακόμα και οι πυραμiδες
εiναι χτισμένες πάνω σε αυτόν.Tι το ιδιαiτερο έχει λοιπόν αυτός ο αρι0μός ή τι το
ιδιαiτερο έχουν αυτοi οι ναοi•Eiναι ναοi ή κάτι άλλο που δεν γνωρiçουμε την σημασiα
του,αφού κά0ε πληροφορiα χά0ηκε στον ...χρόνο•Hολλοi ναοi ακόμη προβάλλουν
μiα ŠŠεÇωγήινη τεχνολογiα'',σε όλα τα μέρη της γης•Tι γiνεται•Tι ήÇεραν οι ''Aρχαiοι''
που δεν το Çέρουμε,ακόμα και σήμερα•Mήπως ήÇεραν και τα αποτύπωσαν όλα μέσω
της τέχνης•Eiναι η Eποχή του Yδροχόου,η εποχή Aποκάλυµης της Aλή0ειας,όλων
των κρυφoν σημεiων των καιρoν.Eiναι όμως και η Eποχή που ο άν0ρωπος παiρνει
τόσες πολλές πληροφορiες που οι περισσότερες δεν του μένουν γιατi δεν μπορεi να
τις συνδέσει μεταÇύ τους.Κάπως έτσι φτιάχτηκαν και οι ναοi,ένας κoδικας
πληροφοριoν,που ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ανακαλύµει....που ακόμα και
σήμερα τα κομάτια του παçλ μένουν ασύνδετα μεταÇύ τους.... Fια πρoτη φορά στα
χρονικά γiνεται ενδελεχής μελέτη για τη Mυστική Eλλάδα.
Mια πρωτοποριακή έρευνα, μια εÇερεύνηση των μυστικoν της Eλλάδας, που
παραμένει Terra incognita. Eνα συλλογικό έργο απόσταγμα μια πολύχρονης
προσπά0ειας και έρευνας μιας ειδικής ομάδας συγγραφέων, γεμάτο σπάνιες
πληροφορiες για ιδιαiτερα 0έματα και μέρη.Ìερή Fεωγραφiα, Çωτικά, λαβύριν0οι,
στοές, περιστατικά, στοιχειωμένα μέρη, άγνωστη αρχαιολογiα. Oλα αυτά κρύβονται
στις σελiδες, σκιαγραφoντας το 0ολό χάρτη μιας άλλης Eλλάδας, αόρατης,
που μας περιμένει για να την ταÇιδέµουμε. Oι δάσκαλοι και οι μυστικές βιβλιο0ήκες
του Aγiου Oρους, η ανακάλυµη της Zχολής του Aριστοτέλη, αρχαiα ελληνική
ρομποτική και τηλεπικοινωνiες, τα μυστικά της Κούφιας Fης στην Eλλάδα, η κρυφή
Aττική, η μυστική Oεσσαλονiκη, η άγνωστη Oράκη, παράÇενη Oεσσαλική
σημειολογiα, η μυστική Κρήτη, η «άλλη» Zτερεά Eλλάδα, ο αόρατος χάρτης της
Hπεiρου, η απόκρυφη Zαμο0ράκη, τα μυστικά της Zύρου, μυστήρια στη Mακεδονiα,
ο γύρος της άχρονης Hελοποννήσου, ταÇiδι στις άγνωστες Κυκλάδες, η ονειρική
Eλλάδα... Eνα μοναδικό ταÇiδι που δεν τελειoνει που0ενά...
• Ìερή Fεωμετρiα και Aρχιτεκτονική
•Ìερή Tέχνη
• Mαντεiα
• Aρχαiοι Oεοi και Zύγχρονοι ʼγιοι
• Ìερή Fεωγραφiα
• Ìερά Bουνά
• Κωνσταντινούπολη
• Oεραπευτική
• Ìεροi Tόποι
• Aρχαiα Mυστήρια
Hοια είναι η Ελλάõα;
Hίoo από τις εικόνες που κατακλú(ουν την κα0ημερινq μας
(oq, õίπλα και γúρo, μα(ί μας, μcoα κι cço από εμάς, cνας
"άλλος" τόπος υπάρχει και πάλλεται γεμάτος νόημα,
πολυoχιõqς και πολυõιάoτατος:
η Ελλάõα του Iεροú, που είναι παροúoα κά0ε oτιγμq και (ει
με το õικό της τρόπο μcoα oτο χρόνο.
O Φάκελος Ελλάõα είναι cνας "χάρτης" που αποκαλúπτει τη
oχcoη της γεoγραqίας του Ελλαõικοú χώρου με το Oείον και
τους νόμους του oúμπαντος.
Aκολου0qoτε τις oυντεταγμcνες του και çεναγη0είτε oτον
κόoμο της Iερqς Γεoμετρίας και Aρχιτεκτονικqς, τoν
Aρχαίoν Μυoτηρίoν και τoν Iερών Bουνών.
Hεριηγη0είτε oτα μονοπάτια της Oεραπευτικqς Τcχνης και
του Oεάτρου του Iεροú, του Μυoτικοú 0oνα και της ʼ
Γεoπολιτικqς Γνώoης τoν Μαντείoν, τoν Ενεργειακών
Ευ0ειών Γραμμών που õιcπουν τον Ελλαõικό χώρο και της
Iερqς Hολεοõομίας.
Γευτείτε την ατμόoqαιρα τoν Nεκρομαντείoν και µυ0ιoτείτε
oτη oοqία της Μεγάλης Μητcρας Oεάς που τώρα αναõúεται
μcoα από τους αιώνες.
Γνoρίoτε το άλλο πρόooπο της πόλης του Ελληνιoμοú - της
Koνoταντινοúπολης - αναγνoρίoτε τον κρίκο που ενώνει το
παρελ0όν με το παρόν μcoα από το oúγχρονο Εορτολόγιο, τη
λατρεία αρχαίoν 0εοτqτoν και Xριoτιανών αγίoν και τις
αναµιώoεις πανάρχαιoν Τελετουργιών.
Ελλάõα και Iερό:
μια oτενq oχcoη που ακτινοµολεί oυνcχεια, cνα õιαχρονικό
Μυoτqριο που τελείται με τη õικq μας oυμμετοχq, μια χαμcνη
γνώoη που περιμcνει ν' αποκαλυq0εί...
Ποια είναι η ΕλλάδαC Πίω απ! τις εικ!νες που κατακλύ(ουν την κα"ημερινή μας (ωή, δίπλα και
γύρω, μα(ί μας, μέα κι έ)ω απ! εμάς, ένας DάλλοςD τ!πος υπάρ$ει και πάλλεται γεμάτος ν!ημα,
πολυ$ιδής και πολυδιάτατος: η Ελλάδα του /ερού, που είναι παρούα κά"ε τιγμή και (ει με το δικ!
της τρ!πο μέα το $ρ!νο&
Το βιβλίο /ερή Ελλάδα είναι ένας D$άρτηςD που αποκαλύπτει τη $έη της γεωγρα#ίας του Ελλαδικού
$ώρου με το =είον και τους ν!μους του ύμπαντος& 'κολου"ήτε τις υντεταγμένες του και
)εναγη"είτε τον κ!μο της /ερής 1εωμετρίας και 'ρ$ιτεκτονικής, των 'ρ$αίων %υτηρίων και των
/ερών Eουνών& Περιηγη"είτε τα μονοπάτια της =εραπευτικής Τέ$νης και του =εάτρου του /ερού, του
%υτικού 0"ωνα και της 1εωπολιτικής 1νώης των %αντείων, των Ενεργειακών Ευ"ειών 1ραμμών που
διέπουν τον Ελλαδικ! $ώρο και της /ερής Πολεοδομίας& 1ευτείτε την ατμ!#αιρα των -εκρομαντείων
και βυ"ιτείτε τη ο#ία της %εγάλης %ητέρας =εάς που τώρα αναδύεται μέα απ! τους αιώνες&
1νωρίτε το άλλο πρ!ωπο της π!λης του Ελληνιμού 3της +ωνταντινούπολης3 αναγνωρίτε τον
κρίκο που ενώνει το παρελ"!ν με το παρ!ν μέα απ! το ύγ$ρονο Εορτολ!γιο, τη λατρεία αρ$αίων
"εοτήτων και 7ριτιανών αγίων και τις αναβιώεις πανάρ$αιων Τελετουργιών& Ελλάδα και /ερ!: μια
τενή $έη που ακτινοβολεί υνέ$εια, ένα δια$ρονικ! %υτήριο που τελείται με τη δική μας
υμμετο$ή, μια $αμένη γνώη που περιμένει νF αποκαλυ#"είG 2υγγρα#είς : '& '-ΤH-/'5I2, Ε&
'?Λ/59?, 5& Ε?'11ΕΛ9Π9?Λ92, %& +/9?Λ'J', 2& %'+KI2, 7& %I-I, 2& Π'-Τ92, 1& 2Τ'%+92, 9&
Τ9?Τ9?-ΤLI, E& Τ29+9Π9?Λ92
Οι Εvερyειακές Fραµµές της Fης
Yπάρχουν ενõείçεις ότι ο πλανqτης μας õιαπερνάται από πολλcς ενεργειακcς «γραμμcς» που όλες
μα(ί oχηματί(ουν cνα γιγάντιο γεoμετρικό oχqμα. Aυτό το γεoμετρικό oχqμα λcγεται πoς
εçαoqαλί(ει την κυκλοqορία της (oτικqς ενcργειας του ίõιου του πλανqτη και oχετί(εται oτενά με
τους αποκαλοúμενους «τόπους õúναμης».
Lύμφωνα με τις παραoόσεις των ìαών του κόσμου, αììά και με σύ¸χρονα
επιστημονικά ευρqματα, η Iη παρουσιά¸ει όìα τα χαρακτηριστικά ¸νωρίσματα ενός
εξεìισσόμενου ¸ωντανού ορ¸ανισμού. Oπως φαίνεται, οι αρχαίοι μας πρό¸ονοι
έχοντας μια πιο άμεση επαφq με τη Mητέρα Iη είχαν ¸νώση αυτqς της
πρα¸ματικότητας, µίωναν την ύπαρξq τους ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του
πìανητικού ορ¸ανισμού και έτσι ¸ούσαν αρμονικά μα¸ί του ως oημιουρ¸ικά και
¸ωντανά κύτταρά του. Αναφορές στις εσωτερικές παραoόσεις, στους θρύìους και
τους μύθους, αììά και τα αρχαία μνημεία, υποoείχνουν πως οι αρχαίοι ìαοί ¸νώρι¸αν
το πως να oιαχειρί¸ονται τις ενέρ¸ειες που oιατρέχουν το σώμα της Mητέρας Iης.
Lύ¸χρονοι ερευνητές, ìαμµάνοντας υπό¡η τις ενoείξεις που υπάρχουν, αììά και τις
αρχαίες ¸νώσεις, επισημαίνουν πως τα ¸qινα ενερ¸ειακά ρεύματα oιαoραματί¸ουν
καταìυτικό ρόìο στην εκoqìωση κìιματοìο¸ικών και ¸εωìο¸ικών μεταµοìών. Kαι
ότι επηρεά¸ουν τις πνευματικές, νοητικές, συ¸κινησιακές και φυσικές αììα¸ές που
συμµαίνουν σε ανθρώπους και έθνη, καθώς και την εξέìιξη των πα¸κόσμιων
¸ε¸ονότων.
Μια -ανάρχαια Γνώη
Eίναι κοινά αποoεκτό στις εσωτερικές παραoόσεις ανατοìqς και oύσης, ότι οι
τοποθεσίες όπου οι αρχαίοι ìαοί έκτι¸αν τους ναούς τους oεν επιìέ¸ονταν τυχαία,
αììά με τη µοqθεια μιας µαθιάς πνευματικqς ¸νώσης που τους επέτρεπε να
¸νωρί¸ουν πρά¸ματα που σqμερα φαντά¸ουν αoιανόητα. Iια παράoει¸μα, με τη
µοqθεια των τεχνητών oορυφόρων και των σύ¸χρονων μεθόoων ¸εωεντοπισμού
εύκοìα αποoεικνύεται πως οι τόποι όπου υπάρχουν πανάρχαια με¸αìιθικά μνημεία,
καθώς και οι τόποι που συνιστούν ιστορικά μέρη ìατρείας, ανά τον κόσμο,
σχετί¸ονται μεταξύ τους, καθώς µρίσκονται τοποθετημένοι σε σημεία που οριοθετούν
σαφέστατα ¸εωμετρικά σχqματα. 1να από τα πìέον χαρακτηριστικά παραoεί¸ματα,
είναι η oιασπορά αρχαίων τόπων ìατρείας στον εììαoικό χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε
αυτοί να µρίσκονται σε κορυφές ισόπìευρων τρι¸ώνων. Ο τρι¸ωνισμός (υπάρχουν
µέµαια και πιο ποìύπìοκα ¸εωμετρικά σχqματα) των αρχαίων ιερών φαίνεται να
προεκτείνεται ώστε να καìύπτει όìο τον πìανqτη και με αυτόν τον τρόπο
oημιουρ¸είται ένα πα¸κόσμιο ¸εωμετρικό πìέ¸μα. Hρόκειται, ουσιαστικά, ¸ια κάτι
ανάìο¸ο με την κρυσταììικq oομq ενός ορυκτού. Tα ενoιαφέρον είναι ότι στις νοητές
¸ραμμές αυτού του πìέ¸ματος και πάνω στους κόμµους του φαίνονται να
εκoηìώνονται ορισμένα ιoιαίτερα ενoιαφέροντα φαινόμενα.
Τη γη õιατρcχουν ενεργειακcς γραμμcς που oχηματί(ουν cνα πλcγμα
H εσωτερικq παράoοση κάνει ìό¸ο ¸ια την κυκìοφορία των ¸ωτικών ενερ¸ειών του
πìανqτη Iη κατά μqκος των ¸ραμμών αυτού του πα¸κόσμιου oικτύου, του οποίου οι
κόμµοι αποτεìούν τους φυσικούς τόπους oύναμης όπου χτί¸ονταν οι αρχαίοι ναοί
(όπως το Lτόουνχεν¸, οι Hυραμίoες, οι Δεìφοί, η Ακρόποìη κ.α.). Lε αυτά τα σημεία
ìέ¸εται πως το πέπìο που μας χωρί¸ει από τους αόρατους κόσμους είναι ιoιαίτερα
ìεπτό.
Οι μύθοι, οι θρύìοι των ìαών είναι αρκετά oιαφωτιστικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Iια
παράoει¸μα, στην αρχαία Αί¸υπτο υπqρχαν τα μονοπάτια του θεού Mην, στην αρχαία
Eììάoα qταν ¸νωστά ως οι ιεροί oρόμοι του θεού Eρμq, οι ιθα¸ενείς της Αυστραìίας
μιìούν ¸ια μονοπάτια του ονειρόχρονου, στη Iερμανία αναφέρονται ως «ιερά
μονοπάτια» και στην Iρìανoία ως «νεραïoομονοπάτια».
Οι Hοìυνqσιοι κάνουν ìό¸ο ¸ια τις φωτεινές ενερ¸ειακές ¸ραμμές που ρέουν μέσα
στους ωκεανούς και υπάρχει η πεποίθηση ότι τα α¸άìματα του Nησιού του Hάσχα
είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να συ¸κεντρώνουν τη ¸ωτικq ενέρ¸εια που ρέει σε
αυτές τις ωκεάνιες ¸ραμμές. Eπίσης, στη Bόρεια Αμερικq ποììά ìατρευτικά και
θεραπευτικά κέντρα των ινoιάνων µρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε ευθείες
¸ραμμές. Lτην Α¸¸ìία οι νοητές ευθείες ¸ραμμές που συνoέουν πανάρχαιους τόπους
ìατρείας ονομά¸ονται «¸ραμμές ìέι» και πιστεύεται πως πάνω σε αυτές ρέει εκείνη η
¸ωτικq oύναμη που ενερ¸οποιεί τα συ¸κεκριμένα κέντρα ìατρείας.
Οι Kινέ¸οι, ακόμη και σqμερα, αναφέρονται στα «μονοπάτια του oράκοντα» τα οποία
oιατρέχουν έναν τόπο και τα οποία σχετί¸ονται και με τη φημισμένη τέχνη του 4εν¸κ
Lούι. Aέ¸εται, μάìιστα, πως οι Kινέ¸οι με τη µοqθεια συ¸κεκριμένων τεχνικών
μπορούσαν να εκτρέπουν αυτq τη ¸ωτικq ενέρ¸εια και να την κατευθύνουν σε σημεία
που επιθυμούσαν. 1τσι συχνά κατεύθυναν αυτq τη ¸ωτικq ροq προς τα παìάτια των
αυτοκρατόρων τους q προς ναούς και σπίτια, προκειμένου να υπάρχει πνευματικq
ενερ¸οποίηση, καìq τύχη, υ¸εία κ.α.
Lε σχέση με τους Kινέ¸ους υπάρχει και μια ιoιαίτερα ενoιαφέρουσα προέκταση. Kαι
αυτό oιότι η αρχαία τέχνη της µεìονοθεραπείας φαίνεται πως μπορεί να εφαρμό¸εται,
τόσο πάνω στο ανθρώπινο σώμα, όσο και πάνω στη Iη. H αντιστοιχία είναι σαφqς,
καθώς πιστεύεται πως όπως ακριµώς στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν κέντρα
εκoqìωσης πνευματικών ενερ¸ειών (τα επονομα¸όμενα τσάκρας), ανάìο¸α κέντρα
υπάρχουν και πάνω στη Iη (οι επονομα¸όμενοι τόποι oύναμης). Eπίσης, ενώ στο
ανθρώπινο σώμα οι ¸ωτικές ενέρ¸ειες ρέουν κατά μqκος των αποκαìούμενων
«μεσημµρινών», στη Iη οι ¸ωτικές ενέρ¸ειες ρέουν κατά μqκος των ¸ραμμών του
πα¸κόσμιου ενερ¸ειακού oικτύου. Lε ότι αφορά τη µεìονοθεραπεία, οι µεìόνες
τοποθετούμενες σε κατάììηìα επιìε¸μένα σημεία, κατά μqκος των μεσημµρινών,
απεìευθερώνουν τις ε¸κìωµισμένες ενέρ¸ειες, αποκαθιστούν τη ροq τους και
συνεπώς επιφέρουν εξισορρόπηση και θεραπεία. H ίoια ακριµώς αρχq πιστεύεται πως
εφαρμο¸όταν από τους αρχαίους πάνω στη Iη. Lυ¸κεκριμένα, η τοποθέτηση όρθιων
ο¸κόìιθων στο έoαφος (τα όρθια μενίρ και τα ντοìμέν που oιασώ¸ονται έως και
σqμερα σε ποììά μέρη του κόσμου) και η οικοoόμηση ναών σε συ¸κεκριμένα σημεία
είχαν ως στόχο το χειρισμό των ενερ¸ειών της Iης με παρόμοιο τρόπο με εκείνον της
µεìονοθεραπείας. 1τσι, όχι μόνο εξισορροπούνταν οι φυσικές ενέρ¸ειες, αììά
ταυτόχρονα αξιοποιούνταν και ¸ια πνευματικούς εξεìικτικούς σκοπούς
Mε τηv þοq0εια τæv σ¿ηµòτæv ποu προκύπτοuv από τα εvερyειακò πλέyµατα της yης
µπορούµε vα εvτοπíσοuµε κόµþοuς ιδιαíτερης σηµασíας στηv επιqòvεια τοu πλαvqτη.
Aέ¸εται πως η καìq υ¸εία του των Bίκιν¸κς οφειìόταν, σε με¸άìο ποσοστό, στη
χρqση μεθόoων εξουoετέρωσης των αρνητικών επιoράσεων των oιαταρα¸μένων
ενερ¸ειών της Iης. Αυτό εκτιμάται πως πρα¸ματοποιείτο με τη χρqση «ντοìμέν» που
αποτεìούνταν, συνqθως, από τρεις όρθιους ο¸κόìιθους επάνω στους οποίους
ακουμπούσε ένας με¸άìος ορι¸όντιος ìίθος. Mε τη µοqθεια ραµoοσκόπων, μάìιστα,
oιαπιστώθηκε στις μέρες μας πως αυτά τα ντοìμέν τραµούν τις oιαταρα¸μένες
ενέρ¸ειες και ¸ια αυτό σε ποììές περιπτώσεις τοποθετούνταν ¸ύρω από
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Eνoεικτικά αναφέροντας, στη Δανία, μόνο, έχουν
εντοπιστεί πάνω από 40.000 τέτοιες κατασκευές.
Oμως ιoιαίτερο ενoιαφέρον παρουσιά¸ει το ¸ε¸ονός πως υπάρχουν ισχυρές ενoείξεις
πως το ενερ¸ειακό πìέ¸μα της Iης oεν είναι στατικό και άκαμπτο, αììά oιαρκώς
εξεìίσσεται, καθώς αììά¸ει ο συνειoησιακός «κραoασμός» του πìανqτη, με
αποτέìεσμα την εμφάνιση νέων τόπων oύναμης.
0ντυ$ωιακά 0$ιτημονικά 0υρ'ματα
1να πείραμα που πρα¸ματοποιqθηκε το 1970 από την επιστημονικq ομάoα του
ερευνητq Buckminster Fuller σκια¸ραφεί σε σαφqνεια τον τρόπο που αììά¸ει το
σχqμα του το ¸qινο ενερ¸ειακό πìέ¸μα, ανάìο¸α με τον εκάστοτε εξεìικτικό
κραoασμό της Mητέρας Iης. Lυ¸κεκριμένα, οι ερευνητές µύθι¸αν ένα μπαìόνι μέσα
σε νερό στο οποίο υπqρχε oιαìυμένη µαφq. Lτη συνέχεια εφάρμο¸αν oόνηση
συ¸κεκριμένης συχνότητας στο σύστημα μπαìονιού νερού και oιαπίστωναν πως η
µαφq συ¸κεντρωνόταν σε συ¸κεκριμένα σημεία της επιφάνειας του μπαìονιού και
ταυτόχρονα εμφανί¸ονταν ìεπτές ¸ραμμές µαφqς που συνέoεαν αυτά τα σημεία
μεταξύ τους. Eνώ ¸ια κάθε oιαφορετικq συχνότητα oόνησης εμφανι¸όταν και ένα
oιαφορετικό σχqμα πìέ¸μα στη επιφάνεια του μπαìονιού.
Ακριµώς αυτό πιστεύεται πως συμµαίνει και στην περίπτωση του ενερ¸ειακού
πìέ¸ματος της Iης. Kαθώς ο συνειoησιακός κραoασμός του πìανqτη αììά¸ει τότε το
πα¸κόσμια ενερ¸ειακό πìέ¸μα αììά¸ει ¸εωμετρικq μορφq και ο αριθμός και η θέση
των κόμµων τόπων oύναμης μεταµάììεται.
Yπάρχουν μάìιστα και ορισμένες επιστημονικές ενoείξεις που συνη¸ορούν υπέρ
αυτού του ισχυρισμού. Tο 1975 τρεις •ώσοι επιστqμονες, ο μηχανικός €yacheslav
Morozov, ο ιστορικός Nikolai Goncharov και η ηìεκτρονικός €alery Makarov
ανακοίνωσαν στην τότε Lοµιετικq Ακαoημία Eπιστημών μια σημαντικq ανακάìυ¡η
που είχαν πρα¸ματοποιqσει. Eκείνο που ανακάìυ¡αν qταν η παρουσία ενός
πα¸κόσμιου ενερ¸ειακού πìέ¸ματος το οποίο παρουσιά¸ει συ¸κεκριμένη ¸εωμετρικq
oομq και το οποίο φαίνεται να σχετί¸εται με την εκoqìωση συ¸κεκριμένων φυσικών,
ποìιτισμικών, µιοìο¸ικών και κοινωνικών φαινομένων. H ερ¸ασία τους µασίστηκε σε
προ¸ενέστερη μεìέτη του Αμερικανού ερευνητq Ivan L. Sanderson ο οποίος είχε
εντοπίσει ηìεκτρομα¸νητικές oιαταραχές σε συ¸κεκριμένα σημεία της υoρο¸είου τα
οποία oιέ¸ραφαν έναν ¸εωμετρικό σχηματισμό. Tο ¸εωμετρικό σχqμα αυτού του
πα¸κόσμιου πìέ¸ματος qταν, όπως oιαπίστωσαν οι τρεις •ώσοι ερευνητές, ένας
συνoυασμός oωoεκάεoρου και εικοσάεoρου
Ο παyκόσµιος ¿òρτης µε αvεπτuyµέvες τις yεæεvερyειακές yραµµές όπæς ορíÇοvται
από τοuς σοþιετικούς επιστqµοvες
Tο εντυπωσιακότερο όμως συμπέρασμα της έρευνας αυτqς qταν πως οι ¸ραμμές
αυτού του ενερ¸ειακού πìέ¸ματος και οι κόμµοι του συμπίπτουν με χαρακτηριστικές
περιοχές του πìανqτη μας και συ¸κεκριμένα:
1. Mε περιοχές ανάoυσης μά¸ματος από το εσωτερικό της Iης, με περιοχές τριµqς
των τεκτονικών πìακών και με περιοχές πìούσιες σε ορυκτά, μεταììεύματα και
πετρέìαιο.
2. Mε κεντρικές περιοχές με¸άìων ωκεάνιων ρευμάτων που παί¸ουν σημαντικό ρόìο
στη oιατqρηση της ισορροπίας του πìανqτη (αξί¸ει εoώ να αναφερθεί ότι, σύμφωνα
με τις εσωτερικές παραoόσεις, με¸άìα ωκεάνια ρεύματα, όπως αυτό του Iκοìφ
Lτριμ, oιαoραματί¸ουν καταìυτικό ρόìο στα εξεìικτικά oρώμενα του πìανqτη μας).
3. Mε περιοχές της ατμόσφαιρας όπου oημιουρ¸ούνται ισχυρές θύεììες οι οποίες στη
συνέχεια κινούνται κατά μqκος των ¸ραμμών του πα¸κόσμιου ενερ¸ειακού
πìέ¸ματος.
4. Mε τόπους εμφάνισης θρησκειών, ποìιτισμικqς ανάπτυξης (φιìοσοφία, επιστqμες,
τέχνες) και τόπους κτισμάτων με ιoιαίτερη αρχιτεκτονικq (όπως είναι, ¸ια
παράoει¸μα, οι ναοί). Eoώ περιìαμµάνονται, όπως oιαπιστώθηκε, οι τοποθεσίες στις
οποίες µρίσκονται η Mε¸άìη Hυραμίoα της Αι¸ύπτου, το Mohe•io Daro στο
Hακιστάν, τα ερείπια της Mε¸άìης ‚ιμπάμπουε στην Kεντρικq Αφρικq, η νqσος του
Hάσχα, οι πυραμίoες στο Shensi της Kίνας, οι πυραμίoες του 1ìιου και της Lεìqνης
στο Mεξικό, εììηνικά μνημεία και πìqθος άììων τόπων ανά τον κόσμο.
5. Mε τόπους όπου η ένταση του ¸qινου μα¸νητικού πεoίου είναι μέ¸ιστη q εìάχιστη.
6. Mε περιοχές που χρησιμοποιούνται ως τόποι αναπαρα¸ω¸qς από είoη του ¸ωικού
µασιìείου και στις οποίες νέα είoη εμφανί¸ονται.
7. Mε πορείες μετανάστευσης ¡αριών, πτηνών και ¸ώων.
. Mε περιοχές εκoqìωσης έντονων ηìεκτρομα¸νητικών oιαταραχών.
!. Mε περιοχές εκτεταμένης συ¸κέντρωσης ανθρώπων τόσο στην αρχαιότητα, όσο
και στη σύ¸χρονη εποχq.
Lε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως εκτός από το κύριο ενερ¸ειακό πìέ¸μα
υπάρχουν και oευτερο¸ενq, τοπικά oίκτυα που φαίνονται να oιανέμουν τη ¸ωτικq
ενέρ¸εια στο σώμα της Iης. Oπως ακριµώς το αίμα στο ανθρώπινο σώμα
μεταφέρεται αρχικά από τις αρτηρίες (¸ραμμές κύριου πìέ¸ματος) και στη συνέχεια
oιανέμεται σε κάθε περιοχq με τη µοqθεια των μικρών τριχοειoών α¸¸είων
(oευτερεύοντα oίκτυα).
Eπίσης, το 1976 ο Athelstan Spihaus που qταν σύμµουìος Eθνικqς Διοίκησης
ƒκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) των HHΑ πρα¸ματοποίησε μια έρευνα σχετικά
με τους πα¸κόσμιους ¸εωìο¸ικούς σχηματισμούς. Eκείνο που oιαπίστωσε qταν πως η
θραύση της υπερ-ηπείρου Hα¸καίας, πριν από 200-250 εκατομμύρια, έ¸ινε πάνω στις
¸ραμμές που σχηματί¸ονταν από μια πυραμίoα με τρι¸ωνικq µάση ης οποίας η κάθε
έoρα qταν ένα ισόπìευρο τρί¸ωνο (πρόκειται ¸ια τετράεoρο). Mεìετώντας τα
υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία του ¸εωìο¸ικού αρχείου της Iης ¸ια τα τεìευταία
200 εκατομμύρια έτη oιαπίστωσε πως η επόμενη φάση της πìανητικqς oομqς qταν
ένας συνoυασμός κύµου (πρόκειται ¸ια εξάεoρο) και οκτάεoρου (το οποίο qταν σαν
oύο αι¸υπτιακές πυραμίoες ενωμένες στη µάση τους). Από εκεί και πέρα φαίνεται πως
η αììα¸q του εξεìικτικού κραoασμού της Iης εκoηìώνει όìο και πιο σύνθετες
¸εωμετρικές oομές, όπως αναφαίνεται και από τον προαναφερόμενο συνoυασμό
oωoεκάεoρου και εικοσάεoρου που ανακαìύφθηκε από τους •ώσους ερευνητές.
Yπάρχει η άπο¡η ότι η επόμενη ¸εωμετρικq μορφq του ¸qινου ενερ¸ειακού
πìέ¸ματος θα είναι μια εξέìιξη του εικοσάεoρου και συ¸κεκριμένα ένα είoος oιπìού
oωoεκάεoρου του οποίου οι έoρες θα σχηματί¸ουν oιπìά πεντά¸ωνα.
7ι 0$ικίνδυν!ς Γ!ω!ν)ργ!ι!ς
Lτη σύ¸χρονη εποχq έχει oιαπιστωθεί από ορισμένους ερευνητές η παρουσία και
άììων ενερ¸ειακών oικτύων, τα οποία επηρεά¸ουν την καθημερινότητα μας με έναν
τρόπο αρκετά πιο απτό στη σύ¸χρονη επιστqμη.
1να τέτοιο oίκτυο ανακαìύφθηκε το 1935 από τον Iερμανό ιατρό Δρ. Ernst
„artmannn και πρόκειται ¸ια ένα ηìεκτρομα¸νητικό πìέ¸μα που μοιά¸ει με σχάρα
και εκτείνεται σε όìο τον πìανqτη. Οι ¸ραμμές του είναι κάθετες μεταξύ τους και
έχουν προσανατοìισμό Bορρά Nότου και Ανατοìq Δύσης, έχουν πάχος, περίπου,
20 εκατοστά (κατά την πανσέìηνο και τις περιόoους έντονης ηìιακqς
oραστηριότητας το πάχος αυτό αυξάνεται στα 80 εκατοστά) και απέχουν μεταξύ τους
2-3 μέτρα. Eπίσης, έχει oιαπιστωθεί πως οι κόμµοι αυτού του oικτύου είναι, συνqθως,
σημεία επιµìαµq ¸ια την υ¸εία.
1να παρόμοιο ηìεκτρομα¸νητικό oίκτυο ενερ¸ειών είναι το πìέ¸μα Curry που
ανακαìύφθηκε από τους Δρ. …hitmann και Δρ. Man†red Curry. Ο προσανατοìισμός
του συ¸κεκριμένου πìέ¸ματος είναι oια¸ώνιος ως προς το πìέ¸μα „artmannn και οι
¸ραμμές του σχηματί¸ουν τετρά¸ωνα 3,5 X 3,5 μέτρων. Tα πìέ¸ματα „artmannn και
Curry πιστεύεται από ορισμένους ερευνητές, όπως είναι ο ‡ol† Gordon, ότι
αποτεìούν αποτύπωση συμπαντικών ενερ¸ειών πάνω στη Iη και επιφέρουν
ισορροπία και αρμονία στο ¸qινο περιµάììον. Ο ίoιος ο „artmannn ισχυρι¸όταν πως
η Iη αììηìεπιoρά με το σύμπαν (θεωρούσε Iη και σύμπαν ως τους oύο οπìισμούς
ενός πα¸κόσμιου πυκνωτq) και πως η oιατάραξq των αποτυπωμένων στη Iη
ηìεκτρομα¸νητικών ενερ¸ειών -oικτύων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υ¸εία. Nα
σημειωθεί πως τα oομικά υìικά των σύ¸χρονων κτιρίων εξασθενούν και
oιαταράσσουν αυτά τα ηìεκτρομα¸νητικά πìέ¸ματα, ενώ άììος παρά¸οντας
oιατάραξης μπορεί να είναι η ροq υπό¸ειων υoάτων. 1χει παρατηρηθεί πως η
oιατάραξη των ενερ¸ειών της Iης μπορεί να επιoράσει oυσμενώς τόσο σε ¡υχικό όσο
και σε σωματικό επίπεoο και να ενισχύσει q και να προκαìέσει την εμφάνιση
σοµαρών ασθενειών. Eιoικά στις σύ¸χρονες με¸αìουπόìεις, όπου το τσιμέντο και τα
τεχνητά ηìεκτρομα¸νητικά πεoία κατακìύ¸ουν τα πάντα, το φαινόμενο είναι ποìύ πιο
έντονο. Tο φαινόμενο των παθο¸όνων ενερ¸ειακών ροών είναι ποìύ πιο σοµαρό από
ότι συνqθως πιστεύουμε και ¸ια αυτόν τον ìό¸ο σε ορισμένες χώρες έχει αναπτυχθεί
η επονομα¸όμενη µιο-αρχιτεκτονικq η οποία ìαμµάνει η υπό¡η αυτούς τους
παρά¸οντες, προσπαθώντας να τους εξουoετερώσει με oιάφορες μεθόoους
προκειμένου τα κτίρια να είναι «υ¸ιq». Αξί¸ει σε αυτό το σημείο να αναφερθούν
ορισμένες εμπειρικές, στατιστικές παρατηρqσεις σχετικά το ποια ¸ώα και φυτά ¸ουν
και αναπτύσσονται σε περιοχές όπου οι ¸qινες ενέρ¸ειες είναι επιµìαµείς q ωφέìιμες:
".. Lτις περιοχές όπου υπάρχει επικίνoυνη ¸εωακτινοµοìία συναντούμε: Bεìανιoιές,
έìατα, oαμασκηνιές, κερασιές, ¸κι, μανιτάρια, ¸άτες, μυρμq¸κια, σφqκες,
αγριομ)λι!ς& κα1άρια.
#. Lτις περιοχές όπου υπάρχει ωφέìιμη ¸εωακτινοµοìία συναντούμε:
,ριανταφυλλι)ς& κρίνους& ηλιοτρ($ια& κ5λους& άλογα& αγ!λάδ!ς& γουρο5νια
(αντιoρούν έντονα στην επικίνoυνη ¸εωακτινοµοìία µ¸ά¸οντας μαύρα στίματα),
$ρ(%ατα& $τηνά* Iενικά, τα πτηνά έχει παρατηρηθεί πως ποτέ oεν φωìιά¸ουν πάνω
από περιοχές με επιµìαµq ¸εωακτινοµοìία. ,ο δ)νδρα μ! F(γκουςG και τα δ)νδρα
μ! $ολλά μυρμ'γκια& α$( την άλλη& 1!ωρο5νται ως δ!ίκτ!ς $αρουίας
!$ι%λα%ών γ!ω!ν!ργ!ιών* Eπίσης oείκτες παρουσίας επικίνoυνης ¸εωακτινοµοìίας
είναι και οριμ)να δ)νδρα $ου γ)ρνουν αφ5ικα H$*χ* κ(ντρα τον άν!μοI& κα1ώς
1!ωρ!ίται $ως )τι $ρο$α1ο5ν να ανα$τυχ1ο5ν α$ομακρυν(μ!να α$( μια 1)η
μ! !$ικίνδυνη γ!ωακτινο%ολία.
-ρος Μια -αγκ(μια Συν!ιδηιακ' /λλαγ'
Lτις μέρες μας η αρχαία ¸νώση εναρμόνισης με τη Iη έχει χαθεί και τη θέση της έχει
πάρει η µάναυση συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον πìανqτη που τον φιìοξενεί,
με άμεση συνέπεια την τρέχουσα οικοìο¸ικq κρίση. ƒστόσο, η όìο και πιο έντονα
ε¸ειρόμενη οικοìο¸ικq συνείoηση έχει στρέ¡ει μια με¸άìη μερίoα ανθρώπων στο να
αφου¸κρά¸ονται και πάìι τους παìμούς της Iαίας. Mε αυτόν τον τρόπο
oημιουρ¸είται το ¸όνιμο έoαφος πάνω στο οποίο μπορούν να «ανθίσουν» όìες εκείνες
οι προσπάθειες ανάκτησης της χαμένης αρχαίας ¸νώσης. ˆσως η εποχq μας να
αποτεìέσει την απαρχq μιας νέας συììο¸ικqς κατανόησης της Iης και συντονισμού
με τον εξεìικτικό της κραoασμό. Eίναι ¸ε¸ονός, επίσης, πως στην εποχq μας
παρατηρούνται έντονες κìιματοìο¸ικές αììα¸ές, μεταµοìές στην ένταση του ¸qινου
μα¸νητικού πεoίου (η οποία φαίνεται να φθίνει) και παρατηρείται αύξηση σεισμικqς
και ηφαιστειακqς oραστηριότητας, έντονες κοινωνικές αììα¸ές και μετακινqσεις
πìηθυσμών. Oα μπορούσαν, ίσως, αυτές οι αììα¸ές να οφείìονται στην αììα¸q του
εξεìικτικού κραoασμού της Iης, στη μεταµοìq του ενερ¸ειακού της oικτύου και στο
πέρασμα όìου του πìανqτη και της ανθρωπότητας σε μια νέα εξεìικτικq φάση‰
Hοììοί θεωρούν πως αυτό συμµαίνει και πως εμπρός μας ανοί¸εται μια θαυμάσια
ευκαιρία ¸ια συντονισμό της ανθρωπότητας με τη Mητέρα Iη και με τις συμπαντικές
ενέρ¸ειες που επενερ¸ούν πάνω της. Šììωστε και η oικq μας παρουσία, ατομικά και
συììο¸ικά, συμµάìει στη oιαμόρφωση του ¸qινου εξεìικτικού κραoασμού, καθώς
όìοι μας αποτεìούμε κύτταρα της Iαίας.
EAAΑΔΑ BΟYAIΑ•IΑ σε Eνερ¸ειακο Lταυροoρόμι
H Fεωστρατηγική σημασiα του αγωγού.
Zύμφωνα με τον κ. Miκαελ Zάβα, επικεφαλής του τομέα ενέργειας και μεταφορoν
του Yπουργεiου EÇωτερικoν της ‚ωσiας, στον πυρήνα του σχεδiου για την
κατασκευή των αγωγoν εiναι η «ενεργειακή ασφάλεια», δηλαδή η διασφάλιση
μιας βέλτιστης ισορροπiας çήτησης και προσφοράς στην παγκόσμια αγορά που 0α
λαμβάνει υπόµη τα συμφέροντα και των καταναλωτoν και των παραγωγoν.
H EKKóöα και η BοuKyαρíα Kοιnόν βρíθηκαν στοuς «öρόμοuς τοu
nετρεKαíοu» ακριβώς öιότι η E.E. αnοçóσισε να ενθαρρύνει και να
öιασçαKíσει εναKKακτικíς nροσβóσεις στοuς uöροyονóνθρακες και öιότι η
Pωσíα εnιθuμεí να ενισ¿ύσει το nKεονíκτημα της εξóρτησης της Euρώnης
αnό τα nετρíKαιó της Kασníας και να διαμορφoνει αυτή τις τιμές oστε να έχει
μεγάλα περι0oρια κέρδους τα οποiα να διοχετεύσει σε άλλους τομεiς της
οικονομiας της. Oι HHA δεν προέβαλαν αντιρρήσεις διότι η εÇωτερική πολιτική
των Aμερικανoν ενδιαφέρεται έντονα, προκειμένου, να υποστηρiÇει τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες των μεγάλων ενεργειακoν εταιρειoν τους που
βρiσκονται στην περιοχή της Κασπiας (Chevron).
H Eλλάδα και η Bουλγαρiα παiçουν ενδιάμεσο ρόλο σε αυτή την ισορροπiα . Κάποιοι
διατεiνονται ότι απλά εiναι «πιόνια» στην παγκόσμια σκακιέρα της ενέργειας που
πι0ανόν να 0υσιασ0ούν προκειμένου να «σω0εi» ένας Bασιλιάς ή μια Bασiλισσα .
Tο μεγαλύτερο μειονέκτημά τους βέβαια εiναι πως δεν δια0έτουν οι iδιες δικά τους
κοιτάσματα και μπαiνουν στον παγκόσμιο χάρτη της ενέργειας απλά σαν χoρες
διέλευσης και φόρτωσης. Aεν χρειάçεται να γινόμαστε δραματικοi.
O αyωyός θα unóρ¿ει εç´ όσον εíναι βιώσιμος και εξunηρετεí τα σuμçíροντα
αuτών nοu θα τον öημιοuρyqσοuν. AKKιώς θα κKεíσει όnως σuμβαíνει με κóθε
nροβKηματικq εnι¿εíρηση. H βιωσιμότητα του αγωγού πάντως εiναι δεδομένη
διότι εiναι εÇασφαλισμένη η μεταφορά μέσω αυτού των ποσοτήτων (50-70 εκατ.
τόνων) που δεν εiναι δυνατόν να διέλ0ουν μέσα από τα στενά αλλά και διότι
εκτός από τους ‚oσους ενδιαφέρεται και η Aμερικανική Chevron η οποiα ελέγχει
κατά 50€ τα κοιτάσματα του Tengiž στο Καçακστάν τα οποiα μεταφέρονται με
αγωγό που καταλήγει στο Nοβοροσiσκ
Ynοστηρí(εται εníσης ότι η öιíKεuση τοu αyωyού μíσα αnό το íöαçός μας
ενισ¿ύει την öιαnραyματεuτικq θíση της ¿ώρας μας στη öιεθνq σκηνq, άρα
στην ενiσχυση της ισχυρής Eλλάδας και επομένως στην άσκηση μιας δυναμικής
εÇωτερικής πολιτικής, για την οποiα να δεχ0o ότι εiναι δυνατόν να έχει και
οικονομικά οφέλη εiτε άμεσα (οικονομικές συμφωνiες) , εiτε έμμεσα (μεiωση των
εÇοπλισμoν). Mε βάση την διακρατική συμφωνiα του Mαρτiου η ‚ωσiα κατέχει το
51€ του αγωγού και βέβαια ελέγχει την ροή του πετρελαiου , έχοντας τη δυνατότητα
να κλεiσει και οριστικά τη στρόφιγγα. Eμεiς παiρνουμε μόνο το τέλος διέλευσης και
το περιβαλλοντικό ρiσκο. Oι τούρκοι αγοράçουν φυσικό το αέριο που φ0άνει στην
Tουρκiα και το πουλούν όταν το εÇάγουν. Eχουν έτσι πολλαπλάσιο κέρδος.
H Eλλάδα δεν έχει κανένα δικαiωμα επi του αγωγού. Oύτε καν επi του εδάφους από
το οποiο διέρχεται. Aν αναλογισ0ούμε λοιπόν ότι το παιχνiδι παiçεται κυρiως
ανάμεσα στις HHA , την EE και τη ‚ωσiα , εiναι δύσκολο να καταλάβουμε τη μεγάλη
στρατηγική γεωπολιτική σημασiα που ισχυρiçονται ότι έχει για την Eλλάδα ο
πετρελαιαγωγός, και πως αυτό μετατρέπεται σε οικονομικά οφέλη.
Tα οικονομικά οφέλη
H Eλευ0εροτυπiα έγραµε πολύ σωστά ότι αναμένονται big business . Eiναι
γνωστό εÇάλλου ότι πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση. Yπολογiçεται ότι 0α
δημιουργη0ούν 600 0έσεις εργασiας κατά την κατασκευή και 250 • 300 μόνιμες
0έσεις κατά την λειτουργiα του αγωγού. Aναφέρονται επiσης μια σειρά από
παράπλευρες δραστηριότητες στους τομεiς των ναυτιλιακoν υπηρεσιoν και
εÇυπηρετήσεων, των μεταφορoν, του catering ,της τεχνολογiας της απορρύπανσης
κλπ. Eπi πλέον η χoρα μας και η Bουλγαρiα 0α λαμβάνουν 1 δολάριο για κά0ε
διερχόμενο τόνο πετρελαiου, δηλαδή 35-50 εκατομμύρια δολάρια που αντιστοιχούν
με τη σημερινή τομή του δολαρiου σε 27-38 εκατομμύρια ευρo, ποσό πολύ
μικρότερο από τον ετήσιο προ‰πολογισμό του δήμου AλεÇανδρούπολης (45 εκατ.
Eυρo).

Hεριβάλλον
Eiναι γενικά παραδεκτό ότι στο γενικό πλαiσιο ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος η
μεταφορά του πετρελαiου δια των αγωγoν εiναι λιγότερο εχ0ρική προς το
περιβάλλον από ο,τι η μεταφορά δια 0αλάσσης. H δια0έσιμη σήμερα παραγωγή
των κοιτασμάτων της ‚ωσiας και του Καçακστάν στη Κασπiα εiναι 180 εκατ. τόνοι .
Hαρ” όλα αυτά , όπως υποστηρiçει ο κ. Zάβα, η δυνατότητα φόρτωσης των
λιμανιoν του EυÇεiνου πόντου (‚ωσικά, Oυκρανικά και Fεωργιανά) δεν Çεπερνάει
σήμερα τα 111 εκατομμύρια τόνους ετησiως (Nοβοροσiσκ 55 εκατ.) . Aπό αυτά τα 11
εκατομμύρια επεÇεργάçονται στο Mπουργκάς. Tα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια
διέρχονται σήμερα μέσα από τα στενά του Bοσπόρου που έχει όριο τα 110-130 εκατ.
Mε τον αγωγό Mπουργάς •AλεÇανδρούπολης , που 0α μεταφέρει 35-50 εκατ.
τόνους, σύμφωνα πάντα με τον κ Zάβα «ενδυναμoνεται η ενεργειακή ασφάλεια στην
Eυρoπη και μειoνονται οι οικολογικοi κiνδυνοι που ενέχουν οι 0αλάσσιες
μεταφορές» Aς μιλήσουμε για το Aιγαiο. Zήμερα από τα στενά διέρχονται περi τους
100.000.000 τόνου αργού πετρελαiου ετησiως με τάνκερ 100.000 έως 150.000
τόνων. Aηλαδή διέρχονται δύο με τρiα δεÇαμενόπλοια ημερησiως, τα οποiα στη
συνέχεια διασχiçουν το Aιγαiο κατευ0υνόμενα στα λιμάνια της Mεσογεiου ή στον
Aτλαντικό Cκεανό. Mε την íναρξη της Kειτοuρyíας τοu αyωyού τα nKοíα αuτó θα
μειωθούν κατó 35 íως 40’ , θα nροστεθούν όμως τα τóνκερ της
AKεξανöρούnοKης nοu θα εíναι nοKύ μεyαKύτεροu çορτíοu öηKαöq μí¿ρι και
300.000 τόνων (Eνα πλοiο κά0ε 2 η τρεις ημέρες).
H Greenpeace εκτιμάει ότι κά0ε χρόνο στη Mεσόγειο διακινούνται με πλοiα 260-350
εκατομμύρια τόνοι πετρελαiου. Aπό αυτό οι 330.000 τόνοι διαφεύγουν στην
0άλασσα. Aηλαδή το 1 τοις χιλiοις περiπου. Zτον χoρο του Aιγαiου 0α διακινούνται
περi τους 100.000.000 τόνους πετρελαiων που 0α μεταφέρονται εiτε μέσω των
στενoν εiτε μέσω του αγωγού. Eκτιμάται ότι, αναλογικά με τα παραπάνω, η
διακiνηση αυτή 0α επιβαρύνει το Aιγαiο με 20.000-60.000 τόνους πετρελαiου ετησiως
(ποσοστά 0,2 έως 0,6 τοις χιλiοις, ποσοστά μάλλον συντηρητικά .
Zε όλα αυτά πρέπει να προσ0έσουμε την ρύπανση των νερoν του EυÇεiνου πόντου
και των στενoν του Bοσπόρου, τα οποiα κα0oς εκβάλλουν στο Aιγαiο με μια παροχή
που ισοδυναμεi με 1000 ποταμούς σαν τον Eβρο, έρχονται και γλύφουν τις 0ρακικές
ακτές και τις ακτές της Xαλκιδικής, λόγω της δύναμης Coriolis που οφεiλεται στην
περιστροφή της γης (Κα0ηγητής N. Κωτσοβiνος του AHO).
Eάν υπολογiσουμε με το μα0ηματικό μοντέλο που χρησιμοποιεiται στις HHA για την
εκτiμηση της έκτασης των πετρελαιοκηλiδων και της ρύπανσης της ακτογραμμής,
τότε 0α καταλήÇουμε σε εφιαλτικά συμπεράσματα. Eóν ¿uθούν 100.000 τόνοι
nετρεKαíοu τότε θα σ¿ηματισθεí nετρεKαιοκηKíöα nοu θα í¿ει εμβαöόν 5.600
¿Kμ2, öηKαöq íνα ορθοyώνιο με nKεuρíς την αnόσταση AKεξανöρούnοKης -
Zαμοθρóκης και AKεξανöρούnοKης Oóσοu και θα μοKύνει ακτíς 240
¿ιKιομíτρων. (από τον ŠEβρο μέχρι την Xαλκιδική). Oι συνέπειες βέβαια εκτός
από τον τουρισμό και τον οικοτουρισμό (Aέλτα του Eβρου) 0α εiναι βαριές και για την
αλιεiα σε περiπτωση ατυχήματος, αλλά και λόγω της πι0ανής αλλαγής του
βιοποικιλότητας του βυ0ού ένεκα του έρματος των πλοiων που μεταφέρουν στις
απο0ήκες τους όταν ταÇιδεύουν άδεια .
Tο έρμα εiναι 0αλάσσιο νερό που προέρχεται από τους τόπους απόπλου των
πλοiων και το οποiο συνή0ως απορρiπτουν στην 0άλασσα όπου γiνεται η φόρτωση .
Hροβλέπεται η άντληση του έρματος στις χερσαiες εγκαταστάσεις βιολογικού
κα0αρισμού του, εφ” όσον βέβαια δεν υπάρÇει παράνομη απόρριµη μέρους αυτού
στο πέλαγος.
H AAE‹ANA‚OYHOAH
Hριν 30 χρόνια , το 1977, ο ομιλoν , μετεiχα σε μια ομάδα «ρομαντικoν» μηχανικoν
και ενός πανεπιστημιακού δασκάλου οι οποiοι αποπειρά0ηκαν να προβλέµουν το
μέλλον της AλεÇανδρούπολης μέσα σε συν0ήκες μιας εποχής εÇαιρετικά
διαφορετικής από την σημερινή. Tα συμπεράσματα από εκεiνη την μελέτη λiγο-πολύ
ήταν μέσα στα πλαiσια μιας συμβατικής χωροταÇικής ανάλυσης των τάσεων και της
προβολής τους στο κοντινό μέλλον. Eκτός από ένα που έλεγε ότι ο ŠEβρος 0α
μετατραπεi σε Aαρδανέλια της Çηράς και η AλεÇανδρούπολη 0α γiνει μεγάλος κόμβος
συγκοινωνιακoν και ενεργειακoν αÇόνων.
Zήμερα η Eγνατiα ενoνει ανατολή και δύση , ο κά0ετος οδικός άÇονας 0α συνδέσει
τα λιμάνια και τις πόλεις της ‚ουμανiας και της Bουλγαρiας με την AλεÇανδρούπολη
και τη Mεσόγειο. O αγωγός φυσικού αερiου Tουρκiα-Κομοτηνή Hάργα- Oτράντο και
ο σχεδιαçόμενος πετρελαιαγωγός Mπουργκάς •AλεÇανδρούπολης κα0ιστούν την
πόλη ενεργειακό σταυροδρόμι, με ό,τι και αν σημαiνει αυτό. Tο κυριότερο
χαρακτηριστικό όμως εiναι η παράκαμµη των στενoν , άρα η μετατροπή του Eβρου
σε χερσαiα Aαρδανέλια. Και όμως, την εποχή εκεiνη ο πανελλήνιος και τοπικός
τύπος δέσμιος των στερεότυπων και των προκαταλήµεων ενισχύει και προβάλει
ε0νικιστικές και Çενόφοβες αντιλήµεις , προτεiνει πολιτικές απομονωτισμού στο
όνομα της ε0νικής κα0αρότητας και της φυλετικής υπεροχής . Eυτυχoς η ιστορiα δεν
τους δικαiωσε. H AKεξανöρούnοKη εíναι η αnόKηξη τοu αyωyού, εöώ θα yíνοuν
όKα , εμεíς θα τα βιώσοuμε , θα τα unοστούμε q θα τα .αnοKαύσοuμε.
Και όμως ελάχιστα δημοσιεύματα αναφέρονται στους πολiτες αυτής της πόλης. Tα
MME αδιαφορούν τελεiως για τις ανατροπές που 0α συμβούν στη çωή των πολιτoν
O στρατηγικός σχεδιασμός για την AλεÇανδρούπολη κινδυνεύει να ανατραπεi βiαια
εκ των άνω. Aναμένονται μεγάλες αλλαγές στην χωροταÇiα της πόλης, στις χρήσεις
γης. Mεγάλη επιβάρυνση του Aήμου σε νέα έργα οδοποιiας, ύδρευσης,
αποχέτευσης, κα0αριότητας. Eμεiς σχεδιάçουμε μια πόλη καινοτομiας και
πολιτισμού και ένα μεσογειακό κέντρο συνδυασμένων μεταφορoν της Eυρoπης
στην Aνατολή. Mια πόλη-0άλασσα μια πόλη τουρισμού, μια πόλη-μητρόπολη μιας
ιστορικής γεωγραφικής περιοχής στη νέα εποχή των ανοικτoν οριçόντων και των
ανοικτoν συνόρων. H AKεξανöρούnοKη εíναι ο μοναöικός Aqμος στην EKKóöα
nοu öιαθíτει στα όρια τοu και τα τíσσερα μεταçορικó μíσα :
Auτοκινητόöρομο, αεροöρόμιο, σιöηρόöρομο και Kιμóνι. Auτό το μοναöικό
σuyκριτικό nKεονíκτημα , σε σuνöuασμό με τις νíες yεωnοKιτικíς σuνθqκες
θεωρώ nως εíναι η μεyóKη nρόκKηση yια την ανónτuξη της nεριο¿qς.
Hόσο εiναι συμβατός ο πετρελαιαγωγός με αυτές τις αισιόδοÇες προοπτικές που
ανοiγονται• Aυστυχoς βαδiçουμε στο σκοτάδι. Aεν έχουμε ούτε μια μελέτη
σκοπιμότητας για τις νέες 0έσεις που 0α δημιουργη0ούν και για αυτές που 0α χα0ούν
στην αλιεiα και στον τουρισμό. Aεν yνωρí(οuμε ακόμη nοu θα yíνει η εκβοKq τοu
αyωyού. Oι ¿ερσαíες εyκαταστóσεις , οι öεξαμενíς 600.000 μ3, οι
εyκαταστóσεις βιοKοyικού καθαρισμού τοu íρματος, οι εyκαταστóσεις
αnορρύnανσης, κKn θα αnαιτqσοuν yη 4.000 στρεμμóτων nερínοu, θα
nροκαKíσοuν αKKαyíς ¿ρqσεων yης, ανατροníς στην αξíα των οικοníöων και
των ενοικíων.
Aλλαγές 0α έχουμε στην κοινωνική çωή , περιορισμούς στην ελεύ0ερη πρόσβαση σε
όλους τους χoρους της πόλης. Yπηρεσiες προστασiας και ασφάλειας 0α φέρουν
μαçi τους αν0ρoπους και συμπεριφορές που δεν ήταν γνωστές σε αυτή την ήσυχη
πόλη , στην οποiα οι πολiτες κυκλοφορούν Çένοιαστα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της AλεÇανδρούπολης.
O αγωγός όμως πέρα από τις προσωπικές μας εκτιμήσεις και διαφωνiες, εiναι μια
πραγματικότητα και ότι η δημοτική και Nομαρχιακή αρχή 0α πρέπει άμεσα να
αντιμετωπiσει τους κινδύνους και να αÇιοποιήσει τις προκλήσεις. Tι 0α πρέπει να
κάνει και να διεκδικήσει μια τοπική αρχή που δεν χρησιμοποιεi μονiμως σαν άλλο0ι
την «ανικανότητα» του κεντρικού κράτους•
1. Mια μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης στην οποiα να παρουσιάçονται όλες
οι οικονομοτεχνικές παράμετροι του έργου και οι επιπτoσεις του , 0ετικές ή
αρνητικές στην οικονομiα του τόπου.
2. Oργάνωση της αντιρρυπαντικής προστασiας και μεiωσης του κινδύνου
ατυχημάτων κατά τα πρότυπα και την εμπειρiα των ανεπτυγμένων χωρoν.
Aσφάλιση της αλιευτικής παραγωγής και των τουριστικoν μονάδων.
3. Eκπαiδευσης του προσωπικού του Aιμενικού Zoματος και προμή0ειας του
εÇοπλισμού που απαιτεiται για την επαρκή προστασiα του 0αλασσiου
περιβάλλοντος.
4. Hροτάσεις για υποδομές και μέτρα πολιτικής που 0α εiναι συμβατά και
επιλέÇιμα με το AŠ ΚHZ και που 0α συμβάλλουν στην μεiωση των
δυσάρεστων επιπτoσεων.
5. Aημιουργiα κέντρου στήριÇης των επιχειρήσεων και προσανατολισμού τους
στην νέα πραγματικότητα του αγωγού και παράπλευρων δραστηριοτήτων.
6. AÇιοποiηση της αναγνωσιμότητας της πόλης μας και ένταÇή της στα μεγάλα
τουριστικά προγράμματα προβολής και διαφήμισης.
7. Aημιουργiα μηχανισμoν στήριÇης της απασχόλησης με κατάρτιση των νέων
στα νέα επαγγέλματα που 0α έχει ανάγκη η νέα οικονομiα της πόλης που 0α
δημιουργήσει ο αγωγός.
8. Xρηματοδότηση δράσεων για την αειφόρο και βιoσιμη διαχεiριση του
φυσικού και αν0ρωπογενούς περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της ποιότητα
çωής στην Hόλη (κυκλοφοριακό, χωροταÇiα, στήριÇη του πολιτισμού ,
δημιουργiα μηχανισμού διαχεiρισης των κρiσεων από ακραiα φαινόμενα και
τεχνολογικές αστοχiες).
Eiναι γνωστό ότι δεν συμφωνo με την χρήση των μύ0ων στην ανάλυση της
Ìστορiας, της πολιτικής και στην οικονομiας . Yπάρχει όμως ένας μύ0ος με
εκπληκτικούς συμβολισμούς σχετικούς με το 0έμα μας.
Tο Nοβοροσiσκ εiναι κοντά στη μυ0ική Κολχiδα. Tο σύγχρονο Xρυσόμαλλο δέρας
έχει μαύρο χρoμα και η Aργo που 0α το μεταφέρει έχει αμπάρια 350.000 τόνων. H
AλεÇανδρούπολη ετοιμάçεται να παiÇει τον ρόλο του Eλλήσποντου για να φέρει το
μαύρο χρυσόμαλλο δέρας στο Aιγαiο. Oι δράκοι, το σπαρμένο με δόντια δράκου
περιβάλλον, τα δηλητήρια και οι Mήδειες που τρoνε τα παιδιά τους, ευχόμαστε να
μην ακολου0ήσουν τους νέους αργοναύτες που 0α αναγκασ0ούν , ελπiçουμε, να
βάλουν διπλούς πυ0μένες στα καράβια τους. Oσο yια τον nνιyμό της TKKης στα
νερó τοu ομώνuμοu nόντοu, ας εíναι αρκετός και να μην ¿ρειασθεí να
θuσιασθούν και οι 60.000 nοKíτες της AKεξανöρούnοKης yια την «ενερyειακq
ασçóKεια» της Euρώnης.
0νδ!ικτικ' 9ι%λιογραφία;
‡ol† Gordon, «Kοιμάστε σε ασφαìές μέρος‰», Eκoόσεις Kοροντ¸q.
Hεριοoικό Ανεξq¸ητο, «H ενερ¸ειακq ¸εωμετρία της Iης», τεύχος Nο 147.
Philip „eselton, «Earth Mysteries», Element.
T¸ορτ¸ Mπέρντσαì, «Hìqρης οoη¸ός 4εν¸κ Lούι», Eκoόσεις Hύρινος Kόσμος
BÌBAÌOF‚A4ÌA
-«H Ìερή Fεωγραφiα της Eλλάδας», N. Aiτσας, εκδ. Eσοπτρον
-«H Nέα Aν0ρωπολογiα», 4. Zβαρτς, εκδ. N. Aκρόπολη
-«Tα Aγνωστα Mεγαλουργήματα των Aρχαiων Eλλήνων», O. Mανιάς, εκδ. Hύρινος
Κόσμος
-«Tο Oικολογικό Zπiτι», Κ. Tσiπηρας, εκδ. Aιβάνη
-«Mαγικές Hόλεις», •. Angebert
TÌ ΚOÌNO EÌXAN O AÌOFENHZ ME TON MEFA AAE‹ANA‚O•
O Aημqτριος στοuς «Oμώνuμοuς» Kíει ότι την íöια μíρα nοu níθανε ο AKíξανöρος στη
BαβuKώνα, níθανε και ο Aιοyíνης στην Kόρινθο!.. Aιαβóστε τι yρóçαμε σε íνα óρθρο
μας στην εçημερíöα "AKçα Tνα" τοu Zαββóτοu 26 Auyούστοu 2006...
AIOFENHZ KAI MEFAZ AAEEANAPOZ. H σuνóντησ