MELCHOR L.

NAVA NATIONAL HIGH SCHOOL Calaparan, Arevalo, Iloilo City EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT PAGSUSULIT NA MAY PAGPIPILIAN Panuto: Basahin at unawain mabuti ang bawat aytem. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Si Jerry ay nakatira at lumaki sa iskwater. Sa kanyang kinagisnang kapaligiran malamang na sa paglaki niya ay maging laman din siya ng lansangan. Kung ikaw si Jerry, ano ang pinakamainam mong gawin A. Magsumikap na baguhin ang takbo ng buhay B. Mapoot sa lipunang kinagisnan C. Tanggapin ang buhay ng maluwag sa puso D. Pagyamanin ang buhay iskwater 2. Piliin sa mga sumusunod na pahayag ang pinaka comprehensive (malawak) na kahulugan ng salitang lipunan. A. Ang lipunan ay samahan ng mga taong may iisang layunin at nag-uugnayan sa isa t isa. B. Sa lipunan natatamo ng bawat isa ang kanyang kaganapan C. Nagkakaroon ng isang lipunan kapag ang kasapi nito ay nagbubuklod para sa isang mithiin D. Wala sa mga nabanggit 3. Si aling rona bilang Brgy. Kagawad ay nagtataguyod sa ikabubuti ng pamayanan at lipunan sa pangkalahatan. Hawak niya ang pangangasiwa sa Health and Sanitation Program ng barangay. Ngunit sa kasamaang palad, ang panganay niyang anak ay nalulong sa mga ipinagbawal na gamot. Ano ang nararapat niyang gawin? A. Sundin ang batas ng lipunan B. Itakwil ang anak C. Ipapadala sa rehabilitation center ang may problemang anak D. Maunang maging modelo sa pamayanan sa pagpahuli sa kanyang anak 4. Ito ay may komplikadong ugnayan. Ang mga kasapi nito ay tinatanggap at pinagkakasunduan ang mga paraan ng ugnayan na nagaganap sa kanila. Ano ito? A. Pangkalhatang kabutihan C. Tradisyon B. Lipunan D. Samahang-pang espiritwal 5. Upang mabuo ang isang lipunan at mabuklod ang mga tao, kailangan ng _____________________? A. pagbibigayan C. pag-uugnayan B. respeto D. kaganapan 6. Piliin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pakahulugan ng lipunan. A. Mga taong lulan ng bus C. Mga Barangay kagawad na nasa meeting B. Grupo ng mga taong tumatawid sa kalye D. Lahat ng mga nasa itaas 7. Ang lipunan ay samahan ng mga tao na may _____________________________? A. magkaugnay na mithiin C. magagandang pangarap B. iisang layunin D. iisang paniniwala 8. Ang mga pamamaraan at sistema sa lipunan ay kailangang _____________________? A. pinagkasunduan C. magkaugnay B. magkaiba D. pinagdebatihan 9. Mahalaga ang lipunan sapagkat sa pamamagitan nito ay natatamo ng tao ang _________________? A. kasiyahan C. espiritwalidad B. mataas na kalagayan D. kaganapan 10. Ang lipunan ay para sa tao. Nangangahulugan ito na ___________________________? A. ang layunin ng lipunan ay para sa tao B. ang lipunan ay binubuo ng mga tao C. ang mga tao ay para sa lipunan D. ang lipunan at ang mga tao ay magkaugnay

11. Ito ay kailangan upang maisulong ang kabutihang panlahat para sa ikauunlad ng lipunan. Ano ito? A. Interes ng bawat tao C. Personal na tunguhin B. Partisipasyon ng mamamayan D. Magkatugmang pananaw 12. Ito ay mga aspekto para sa kaganapan ng tao. Alin ang hindi? A. Paggalang sa pagkatao ng indibidwal B. Paggalang sa mga magulang C. Paggalang sa kabutihan at pag-unlad ng buong lipunan D. Paggalang sa kasiguruhan ng katarungang panlipunan 13. Si Mang Tony ay mahilig mag-alaga ng hayop lalung-lalo na sa mga baboy. Kung kaya ang kanyang personal na hilig ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na amoy sa pamayanan. Kahit na gusting-gusto niya, unting-unti niyang ibinenta ang mga alagang baboy para sa ikabubuti at pagkakaroon ulit ng sariwang hangin sa pamayanan. Ano ang ipinahihiwatig ng salaysay? A. Ang pag-aalaga ng baboy ay nakatutulong sa araw-araw na gastusin B. Maaring magbago ang buhay kung may pagsisikap C. Nakatutulong sa pag-unlad ang pagiging masipag D. Ang personal na kabutihan ay hindi dapat sumalungat sa kabutihang panlahat 14. Ang tunay na pinagmulan ng karapatan ay ang tungkulin. Kung ating gagampanan ang ating tungkulin, hindi mahirap magkaroon ng karapatan. Ngunit kung ang tungkulin ay pababayaan, mawawala rin ang karapatan. Sino ang maysabi nito? A. Jose Rizal C. Mariano Aglipay B. Mahatma Gandhi D. Felix Manalo 15. Pagdating ng oras ng recess ay pinayagan ng guro ang buong klase, maliban kay Randy. Ano ang ipinapahayag ng sitwasyon? A. Ang guro ay walang karapatan na hindi payagan si Randy na mag recess B. Ang recess ay para sa mga batang may pera lamang C. Mahal ng guro si Randy D. Makulit na bata si Randy 16. Ito ay may layuning turuan at tulungan ang tao na marating ang tagumpay at masaganang pamumuhay maging sa pagbibigay ng kaalaman. Ano ito? A. Paaralan C. Pamahalaan B. Pamilya D. Simbahan 17. Sa pamamagiitan nito natutuhan ng tao ang katotohanan ukol sa Diyos na hindi karaniwang natutuhan sa iba pang institusyon. Ano ito? A. Pamahalaan C. Simbahan B. Paaralan D. Pamilya 18. Ang mga sumusunod ay mga gawain o serbisyong ibinibigay ng pamahalaan. Alin ang hindi? A. Pagbibigay ng trabaho sa mahihirap B. Pagkakaroon ng mga batas at programa C. Matulungan at mapaglingkuran ang mga tao D. Sumiil sa mga mamamayan 19. Ito ang pinakamaliit nay unit ng lipunan. Ano ito? A. Pamilya C. Pamahalaan B. Simbahan D. Paaralan 20. Ang bawat karapatan na tinatamasa ng isang tao sa lipunan at bansang kanyang kinbibilangan ay may kaakibat na __________________? A. kaganapan C. pamilya B. pananagutan D. kasiyahan 21. Piliin sa mga sumusunod na pahayag kung paano maaalagaan at maipaglaban ang karapatan. A. Sumali sa mga rally at strikes sa kalye B. Maging masunurin sa batas C. Tumahimik na lamang D. Wala sa mga nabanggit

22. Ang bawat tao ay isinilang na may pantay na dignidad at magkatulad na pangangailangan upang matamo ang ___________________? A. kaganapan C. pananagutan B. kasiyahan D. lahat ng mga nabanggit 23. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang nagpapahayag ng pananagutan? A. Pakikilahok at pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan B. Pagboto C. Pagbabayad ng buwis D. Lahat ng mga ito 24. Ang pag-unlad, pagbabago at pagsasaayos ng lipunan at bansa ay nakasalalay sa mga kasaping ___________. A. walang pakialam B. masayahin C. responsable D. duwag 25. Ang mga sumusunod ay nagpapahayag ng kahalagahan ng batas. Alin ang hindi? A. Pinangalagaan nito ang karapatan ng bawat isa B. Nilalagyan ng kaayusan ang lipunan C. Iniingatan ang kaligtasan D. Sumasalungat sa batas 26. Alin sa mga sumusunod ang hindi mabuting katangian ng makatarungang lipunan? A. Ang mga mayayaman lamang ang mainam ang buhay B. May dignidad at pagkilala sa sarili ang mga tao C. Ang mga tao ay nakikilahok sa mga panlipunang gawain D. Ang mga tao ay may malasakit sa karapatan ng iba 27. Ano ang damdamin na dapat umiral sa tao kapag nakakakita ng paglabag ng batas at karapatan? A. Magalit B. Matakot C. Umiyak D. Masaktan 28. Alin sa mga paraang ito ang hindi makatarungan? A. Pagganti C. Pagdedemanda o paghahabla B. Pagrarali D. Hindi pakikipag-usap sa katunggali 29. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng makatarungang aksyon? A. Hinuhuli lahat ang mga bata sa lansangan B. Binibigyan ng limos ang pinakamahirap na bata C. Pinababayaan ang mga bata sa lansangan D. Inaanyayahan ang mga batang lansangan sa programa para sa kanila 30. Alin sa mga sumusunod ang makatarungang programa ng gobyerno? A. Paggiba sa mga tahanan ng mga iskwater B. Paglilipat ng mga mahirap sa mga probinsya C. Paggawa ng mga bahay na bot-kayaa ng mga mahihirap D. Paglulunsad ng housing project para marentahan ang mga maykaya 31. Ipinasok sa emergency room ang isang nasagasaang lalaki. Ayaw siyang gamutin ng mga taga-ospital sa dahilang wala siyang pambayad. Ano ang tamang reaksyon tungkol dito? A. Tama lang ang ginawa ng taga-ospital B. Dapat bayaran ng nagpasok sa kanya ang gastusin C. Dapat gamutin muna ang pasyente bago magpabayad sa ospital D. Dapat hanapin ang nakasagasa upang masigurong may magbabayad sa ospital 32. Ang mga pulubi ay hinuhuli kapag ang mga ito ay nagpapalimos sa gitna ng kalsada. Ano ang dapat gawin dito? A. Hindi sila dapat hulihin, dapat silang kaawaan B. Hulihin sila pero bigyan ng alternatibong paraan sa pagpapaunlad ng kanilang buhay C. Hayaan na lang silang magpalimos wala tayong magagawa para sa kanila D. Pangaralan sila ng husto upang di na sila magpalimos ulit sa kalsada

33. Sinabihan ng ama ang kanyang anak na huwag na niyang isumbong sa titser ang kaklase niyang nagnakaw ng pera sa paaralan at baka siya ay mapahamak o madamay. Ano ang dapat na maging pananaw dito? A. Tama ang kanyang ama, dapat lamang protektahan ang anak B. Dapat makinig ang anak sa ama at huwag magsumbong C. Dapat mag-isip ang anak ng sariling aksyon batay sa tama at mabuti D. Huwag na lang sanang kumibo ang ama dahil baka hindi rin naman magsumbong ang anak 34. Alin ang hindi magandang estratehiya para makatulong sa panlipunang pag-unlad? A. Pagakakaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura B. Pagboto sa popular na kandidato C. Pagsisikap na makatapos sa pag-aaral D. Paglahok sa gawaing pansibiko 35. Naging kasapi ng Rotary Club si Mang Cris. Nakaugalian na ng samahan ang magkaroon ng programang makatulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng Medical Mission bawat taon. Ano ang ipinapahiwatig ng sitwasyon? A. Pagmamalasakit sa mga nangangailangan B. Pagbibigay ng payo C. Pag-conduct ng Family Planning Seminar D. Lahat ng mga ito 36. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang nagpapakita ng pagkikiisa sa mga proyekto at gawaing pampamayanan? A. Pag-aatend ng meeting sa barangay B. Pagbabalewala sa mga tungkuling pampamayanan C. Pagsasawalang-kibo sa mga isyung panlipunan D. Lahat ng mga ito 37.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.