Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
dien chan hoc

dien chan hoc

Ratings:
(0)
|Views: 2,981|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2015

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
GiáoTrìnhDi
n Ch
n H
c
Page1
DI
N CH
NH
ỌC
Nhóm Di
n Ch
n AZ-CA xin chân thành c
m t 
Giáo S
ư
Ti
ế
n S
 ĩ 
Bùi Qu
c Châu,L
ươ 
ng Y Tr
n D
ũ
ng Th
ng, tác gi
Hoàng Chu cùng các H
c Gi
, Tác Gi
, Bác s
 ĩ 
,D
ư
ợ 
c s
 ĩ 
, K
S
ư
, ch
nhân các trang nhà www.cimsi.org.vn,www.ungthu.org,http://vi.wikipedia.org
đ
ã cho chúng tôi “vay m
ư
ợ 
n” nh
ng t 
ư
ư
ở 
ng v
 ĩđ
i, cùngnh
ng hình
nh th
t rõ ràng,
đ
hoàn thành vi
c biên so
n t 
p sách này.T
t c
nh
ng nghiên c
u, kinh nghi
m lâm sàng, cùng nh
ng t 
ư
ư
ở 
ng
đ
y sáng t 
ovà th
t tinh t 
ư
ờ 
ng c
a quý v
, ch
đ
ư
ợ 
c chúng tôi s
d
ng cho vi
c gi
ng d
y trong“n
i b
”, ch
không
đ
em ra in,
n ”kinh doanh” và phát hành r
ng rãi bên ngoài.M
t l
n n
a, xin thay m
t t 
t c
các h
c viên nhóm Di
n Ch
n AZ-CA xin chânthành c
m t 
.T.M. Ngô H
ư
ng Mai
 
http://www.ebook.edu.vn
GiáoTrìnhDi
n Ch
n H
c
Page2
L
I NG
M
ỗi quốc gia đều có một nền văn hóa, v
à m
ỗi một nền văn hóa lại có một nền y học ri
êng
đ
ể tự chẩn
tr
ị những bịnh tật nẩy sinh trong quốc gia m
 ình. Riêng
đ
ối với n
ư
ớc Việt Nam
c
ủa
chúng ta, hi
ển
nhiên chúng ta c
ũng có một nề
n y h
ọc, v
à n
ền
y h
ọc đó xem ra cũng thật l
à
 Đ
ộc Đáo”. “Ẩn Náu”
trong nh
ững b
ài Ca Dao, T
ục Ngữ v
à trong n
ền văn học củ
a dân gian. N
ền Y học “Độc Đáo” đó,
cu
ối c
ùng
đ
ã
đư
ợc nh
à nghiên c
u y h
ọc dân tộc
-Giáo S
ư
-Ti
ến Sĩ B
ùi Qu
ốc Châu
-khám phá và“khai qu
ật” t
rong m
ột dịp
“tình c
ờ đầy Chánh Niệ
m” vào n
ă
m 1980, và ông
đ
ã
đ
ặt t
ên cho môn VI
ỆT
Y H
c c
, m
t t
ên g
ọi mới l
à: DI
ỆN CHẨN
-
 Đ
I
ỀU KHIỂN LIỆU PP B
ÙI QU
ỐC CHÂU.
Tr
ải qua h
ơ
n ¼ th
ế kỷ, “Rừng Chẩn
-Bi
ển Pháp” ấy, c
àng ngày càng thêm phát tri
ển rộng lớ
n, càngthêm phát tri
ển tinh t
ư
ờng. V
 ì th
ế
, nên trong s
ự ứng dụng trị liệu, ng
ày càng thêm “Th
ần Kỳ
”, “VôKh
Thuy
ết”. Chính v
 ì v
y m
à nh
ững ng
ư
ời s
ơ
c
ơ
, m
ới b
ư
ớc v
ào môn Di
ện Chẩn hôm nay, đ
ãkhông kh
ỏi ngỡ ng
àng, b
ă
n kho
ă
n, hoang mang, ho
ảng sợ. V
 ì
đư
ờn
g
đ
i vào thì “mênh mông-nghìnl
ối” m
à
đư
ờng đi ra th
 ì c
ũ
ng “trùng
đ
i
p-v
n đ
ư
ờng”. Từ đó, ng
ư
ời s
ơ
c
ơ
,
đ
ã n
ẩy sinh ra t
ư
t
ư
ởng
chán n
ản, buông xuôi, tạo th
êm hi
ểu lầm, v
à d
ễ d
àng
đ
ánh m
ất niềm tin n
ơ
i môn “Di
ện Chẩn” thần
k
ỳ n
ày.Th
ấu hiểu những nỗi băn khoăn, k
hó kh
ă
n ban
đ
ầu đó, chúng tôi, Nhóm Diện Chẩn AZ
-CA,
đ
ãm
ạo muội d
ùng h
ết kiến thức hạn hẹp của m
 ình,
đ
ể bi
ên so
ạn lại tập sách “Diện Chẩn AZ
-CA”này, không nh
ằm mục đích khoa tr 
ươ
ng ki
ến thức, m
à ch
mong sao, với cách tr 
 ình b
ầy giản d
-chi ti
ết đầy đủ
-phân lo
ại r 
õ ràng, s
ẽ giúp cho những ng
ư
ời s
ơ
c
ơ
, m
ới b
ư
ớc v
ào môn Di
ện Chẩn,
có th
ể nắm đ
ư
ợc chút căn bản, hầu tạo th
êm “Ni
ềm Tin” v
ào môn Di
ện Chẩn, ng
ày m
ột th
êm “TínCh
ắc” vững v
àng.Trong t
p sách này chúng tôi chia ra làm 2 ch
ươ
ng:
Ch
ươ
ng I
: “DI
N CH
N-
 Đ
I
U KHI
N LI
U PHÁP BÙI QU
C CHÂU”
đư
c kh
i
đ
u v
i nh
ngbài vi
ế
t c
a tác gi
Hoàng Chu, nh
m t
ă
ng thêm ni
m tin n
ơ
i ng
ư
i s
ơ
c
ơ
v
i môn Di
n Ch
n.Sau
đ
ó là toàn b
H
c Thuy
ế
t c
a môn “Di
n Ch
n” nh
ư
: 8 Thuy
ế
t Di
n Ch
n, 8 Thuy
ế
t
Đ
i
uKhi
n Li
u Pháp, 28
Đ
Hình, 8 b
Đ
i Huy
t, K
thu
t
Đ
oán và Tr
B
nh, v.v…
Ch
ươ
ng II:
“CHÌ KHÓA V
N N
Ă
NG” là ph
n kinh nghi
m lâm sàng c
a L
ươ
ng Y Tr
n D
ũ
ngTh
ng và các th
ế
h
th
y trò trong hai m
ươ
i b
y n
ă
m trình b
y nh
ng cách ch
a tr
“Nh
ng C
ă
nB
nh c
a Th
ế
K
nh
ư
nh
i máu c
ơ
tim, cao máu, cao m
,
đ
au th
n kinh t
a, ti
u
đư
ng, viêmgan siêu vi A, B, C, v.v…V
i h
ơ
n 170 trang “trích góp” này, chúng tôi mong m
i có th
giúp các b
n m
i, làm quen v
iph
ươ
ng pháp Di
n Ch
n, b
t ng
ngàng, và có th
hi
u
đư
c ph
n nào c
ă
n b
n c
a môn Di
nCh
n, h
u có th
ng d
ng hai ch
“Tùy” và “Bi
ế
n”
đ
ế
n vô cùng.D
 ĩ 
nhiên, v
i “th
i gian eo h
p, ki
ế
n th
c ch
a t
ư
ng”, t
p sách này không tránh kh
i nh
ng sail
m, s
ơ
sót. Mong thay, các b
c Thi
n Tri Th
c c
a môn Diên Ch
n luôn Khai Minh Ch
ỉ 
Giáo.Th
t mong thay!
 
http://www.ebook.edu.vn
GiáoTrìnhDi
n Ch
n H
c
Page3
M
C L
C
CH
ƯƠ
NG I-LÝ THUY
ẾT DIỆN CHẨN
PH
ƯƠ
NG PHÁP Y H
ỌC DÂN TỘC
trang 6-7B
Ộ MẶT V
Ư 
ỜN THUỐC THI
ÊN NHIÊN trang 8-9L
Ư 
NG VÀ CON NG
Ư 
ỜI
trang 10-12PH
ẦN MỞ ĐẦU
trang 13C
Ơ
S
Ở LÝ THUYẾT CỦA DIỆN CHẨN
trang 14-16GI
ẢN L
Ư 
ỢC TÁM THUYẾT CĂN BẢN
trang 17-19C
Ơ
S
Ở LÝ THUYẾT CỦA DC ĐKLP
trang 20-23B
ỐN B
Ư 
ỚC KHÁM BỊNH & CÁC KỸ THUẬT KHÁM BỊNH
trang 24-26NH
ỮNG BIỂU HIỆN BỊNH LÝ HAY DẤU HIỆU BÁO BỆNH TR 
ÊN M
ẶT
trang 27M
ỘT SỐ DẤU HIỆU CHẨN ĐOÁN NH
ÌN TH
ẤY BẰNG MẮT TH
Ư 
ỜNG
trang 28-29M
ỘT SÔ HUYỆT GIÚP CHẨN ĐOÁN V
À CH
ỮA TRỊ BỊNH
trang 30HUY
ỆT TH
Ư 
ỜNG D
ÙNG (TH
ẲNG V
À NGHIÊNG) trang 31-32B
ẢNG T
ÌM HUY
ỆT TR 
ÊN M
ẶT
trang 33-38NH
ỮNG ĐỒ H
ÌNH QUAN TR
ỌNG
trang 39-66NH
ỮNG DỤNG CỤ CĂN BẢN D
ÙNG TRONG CH
ỮA BỆNH
trang 67-68TÁM B
Ộ HUYỆT CĂN BẢN
trang 69B
Ộ BỔ ẤM HUYẾT
trang 70-75B
Ộ TI
ÊU VIÊM, TIÊU
Đ
ỘC
trang 76-77B
Ộ TI
ÊU U B
Ư 
ỚU
trang 78-80B
Ộ THĂNG
trang 81-85B
Ộ GIÁNG
trang 86-89B
Ộ ĐIỀU CHỈNH ÂM D
ƯƠ
NG trang 90-92B
Ộ TAN MÁU BẦM
trang 93-96B
Ộ TRỪ Đ
ÀM TH
ẤP THỦY
trang 97-101B
ẢNG PHÂN LOẠI HUYỆT
trang 102-105B
ẢNG PHÂN LOẠI THEO TÁC DỤNG
trang 106-107B
ẢNG PHÂN LOẠI THEO TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC
trang 108CÁC
Đ
I
ỂM PHẢN CHIẾU TỪNG BỘ PHẬN C
Ơ
TH
trang 109-111CÁC H
Ệ THỐNG PHẢN CHIẾU PHỤ
trang 112-118
Đ
Ồ H
ÌNH PH
ẢN CHIẾU 12 CẶP DÂY THẦN KINH
trang 119B
ẢNG CHẨN ĐOÁN ÂM D
ƯƠ
NG CH
ỨNG
trang 120-121CÁC K
Ỹ THUẬT TRỊ BỊNH
trang 122-126CÁCH CH
ỌN HUYỆT C
Ơ
B
ẢN
trang 127NH
ỮNG NGUY
ÊN T
ẮC CĂN BẢN KHI ỨNG DỤNG V
À CH
ỮA TRỊ
trang 128-129
CH
ƯƠ
NG II-KINH NGHI
ỆM LÂM S
ÀNG
L
ỜI NGỎ
trang 131
Đ
ẦU
trang 132-133M
ẶT
trang 134

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bo Boo liked this
thoinguyenxuan liked this
Cold Wind liked this
Cold Wind liked this
Hoan Nguyen Tu liked this
Hoan Nguyen Tu liked this
Vi Đăng Quang liked this
trinhandesign liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->