You are on page 1of 2

24 ∆ευτέρα 26 Ιουλίου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΙΣΘΜΟΣ: ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 600 π.Χ. ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΝ
Life

Ο ∆ίολκος άντεξε στο χρόνο,


αλλά όχι στο… υπ. Πολιτισµού
Η Ακρόπολη µε τον Παρθενώ-
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: WALTER WERNER

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
να αποτελεί το στολίδι του pmavraganis@e-typos.com
αρχαιολογικού πλούτου της
Ελλάδας είναι ένα πολιτιστικό µνηµείο
για το οποίο η χώρα µας µπορεί να καλέσει διαχρονικά οι ίδιοι. Η εγκατά-
υπερηφανεύεται. «Κάτω από το αυλά- λειψη, δηλαδή, είναι εµφανής και ίσως
κι», όµως, όπως συνηθίζουν να λένε οι προαποφασισµένη. Ωστόσο, σήµερα
κάτοικοι στην περιοχή της Ποσειδωνί- κάποιος που έχει παράνοµα στην κα-
ας στην Πελοπόννησο, η υπερηφάνεια τοχή του ή διακινεί αρχαία αντικείµενα
αυτή… πληγώνεται. διώκεται ποινικά, ενώ αυτός που τα
Για περισσότερες από τέσσερις καταστρέφει είναι παραδόξως αθώος»,
δεκαετίες ένα παιχνίδι λέξεων και σηµειώνει η ίδια.
εντυπώσεων καταστρέφει ένα από τα Μέχρι σήµερα οι αρµόδιοι φορείς
σηµαντικότερα ιστορικά µνηµεία της δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, δηλαδή
Κορίνθου, τον αρχαίο ∆ίολκο. να ασχοληθούν µε το να µεταφέρουν
«Πρόκειται για ένα περίφηµο τεχνικό τις πέτρες που έχουν αποκολληθεί
έργο της αρχαιότητας και µνηµείο πα- από το δρόµο λόγω της διάβρωσης
γκόσµιας απήχησης, που άντεξε πάνω σε κάποιο ασφαλές σηµείο. Ετσι, δε-
από δυόµισι χιλιάδες χρόνια ώσπου κάδες λίθοι του περίφηµου µνηµείου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ

να έρθει στο φως από τις ανασκαφές έχουν βουλιάξει µέσα στις λάσπες και
του αρχαιολόγου Νίκου Βερδελή, το νερό, ενώ το υπόλοιπο κοµµάτι συ-
στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Σή- νεχίζει να φθείρεται.
µερα, περίπου µισό αιώνα αργότερα, Παράλληλα, το υπάρχον κοµµάτι του
έχει µετατραπεί σε ένα ενάλιο ερείπιο ετοιµόρροπου πλέον ∆ίολκου µπορεί
που φυλλορροεί», λέει στον «Ε.Τ.» η κ. να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα αν
Σοφία Λοβέρδου, η οποία αγωνίζεται προσπαθήσει να διασχίσει το µέρος
εδώ και χρόνια για τη διάσωση του ένας πολίτης, καθώς ανά πάσα στιγ-
µνηµείου και έχει δηµιουργήσει µια µή µπορεί να καταρρεύσει ένα µεγάλο
ιστοσελίδα για το σκοπό αυτό. τµήµα του.
Αριστερά, φωτογραφία του ∆ίολκου το 1988. ∆εξιά το ίδιο σηµείο όπως είναι σήµερα. «Είναι τέτοια η δοµή του αρχαίου
H δύναµη της Κορίνθου λιθόστρωτου δρόµου που, σε συνδυ-
Ο ∆ίολκος είναι ένας λιθόστρωτος ασµό µε τη φθορά που έχουν υποστεί
δρόµος που κατασκευάστηκε περί το τα πετρώµατα, θα είναι πολύ δύσκολο

Το χρονικό της καταστροφής 600 π.Χ. πάνω από τον οποίο οι αρ-
χαίοι Ελληνες µετέφεραν πλοία µέσω
ξηράς από τον Κορινθιακό στον Σαρω-
να καταλάβουν οι ειδικοί ποια πέτρα
πηγαίνει πού, προκειµένου να τον ανα-
δηµιουργήσουν κάποια στιγµή. Γι’ αυτό
1985: Παρακάµπτεται µελέτη συντήρησης του µνη- λύση για τον ∆ίολκο αλλά δεν λαµβάνεται υπόψη νικό Κόλπο και αντίστροφα. Χάρη σε η µεταφορά τους σε ένα χώρο στον
µείου από το ΥΠΠΟ. από το ΥΠΠΟ. Παράλληλα, η τοπική Εφορεία Αρχαι- αυτό το τεράστιας στρατηγικής σηµα- οποίο θα προστατεύονται αποτελεί
οτήτων αναφέρει ότι ενδιαφέρεται για το µνηµείο σίας τεχνικό έργο, οι Κορίνθιοι είχαν επιτακτική ανάγκη», επισηµαίνει η κ.
1989: Ενώ µεγάλο τµήµα του ∆ίολκου βρίσκεται αλλά δεν φαίνεται να διαθέτει καν στοιχεία από αποκτήσει δύναµη και ισχύ, καθώς Λοβέρδου.
ήδη στο νερό και διαβρώνεται, το ΥΠΠΟ ασχολεί- την εποχή της ανασκαφής, ούτε και από διαδοχικά µετέφεραν γρήγορα µεγάλο αριθµό
ται µε το σχεδιασµό κηποτεχνικής διευθέτησης του στάδια της καταστροφής του. πολεµικών πλοίων από τη µία πλευρά 116 χώρες υπέρ
αποµένοντος χώρου. στην άλλη. «∆υστυχώς, η “φροντί- της διάσωσης
2006, 2007: Επιχειρείται η καταγραφή «προδι- δα” του υπουργείου Πολιτισµού για Περισσότερα από 7.250 άτοµα από
1992: Εγγραφο του ΙΓΜΕ επισηµαίνει τον κίνδυνο αγραφών αναστήλωσης». Οταν ολοκληρώνεται, τον ∆ίολκο όλα αυτά τα χρόνια ήταν ολόκληρο τον πλανήτη έχουν υπο-
διάλυσης ενός εκτεταµένου επιπέδου πριν από την το ΥΠΠΟ αποφαίνεται ότι οι προδιαγραφές δεν στην πραγµατικότητα µια ελεγχόµε- γράψει για τη διάσωση και αναστή-
κυρίως αφετηρία του ∆ίολκου, αλλά η επισήµανση ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητούσε και η υπό- νη και υποβοηθούµενη κατεδάφιση. λωση του αρχαίου ∆ίολκου στην
αγνοείται από το ΥΠΠΟ. θεση εγκαταλείπεται. Ενα χρόνο αργότερα, µε τη Οι ίδιοι οι άνθρωποι που καλούντο ιστοσελίδα που έχει δηµιουργήσει
συνδροµή ιδιωτών που έσπευσαν να θέσουν στη να λάβουν µέτρα προστασίας, µε την η κ. Λοβέρδου για αυτόν το σκοπό
1994, 1996, 1999, 2000: Εγγραφα της τοπικής διάθεση του υπουργείου στοιχεία για την κατάστα- αµέλειά τους το κατέστρεψαν», λέει η (http://www.thepetitionsite.com/
Εφορείας περνούν απαρατήρητα από τη ∆ιεύθυνση ση του µνηµείου, συντάσσεται ένα σχέδιο-πλαίσιο κ. Λοβέρδου.
Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων και δεν πραγµα- που εγκρίνεται από το ΚΑΣ και αναφέρει στοιχειώδη «Το µνηµείο διαλύεται καθηµερινά. Για την κατάσταση
τοποιείται καµιά ενέργεια προστασίας, ενώ η κατά- βήµατα για τη διάσωσή του. Τα κοµµάτια που είναι εκτεθειµένα συ-
θεση αναφοράς ιδιώτη στην Εισαγγελία Κορίνθου νεχίζουν να ταλαιπωρούνται, καθώς του µνηµείου
µπαίνει στο αρχείο. Ταυτόχρονα, ένα από τα µέτρα 2009: Ενα από τα… µέτρα προστασίας που τέθη- κανένα µέτρο προστασίας δεν έχει διαµαρτύρονται
προστασίας προκειµένου να φαίνεται ότι κάποιος καν σε εφαρµογή ήταν η τοποθέτηση σακιών στα τεθεί σε εφαρµογή εδώ και 50 χρόνια
ασχολείται ήταν τα παγκάκια που τοποθέτησαν στο σηµεία όπου η θάλασσα έρχεται σε επαφή µε τον προκειµένου να διασωθεί ο ∆ίολκος.
άνθρωποι από τις
ένα από τα δύο κοµµάτια του µνηµείου. ήδη κατεστραµµένο δρόµο. Παρ’ όλα αυτά, καµία Από το 1989, πίσω από λέξεις, όπως ΗΠΑ µέχρι την Κίνα
δέσµευση από το ΥΠΠΟ δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγ-
2001, 2002, 2003: Προτείνεται η µερική εφαρµο- µής από την οποία να φαίνεται η πρόθεση διάσωσης
“προστασία”, “συντήρηση” και “αποκα-
τάσταση”, οι υπεύθυνοι προσπαθούν
και την Ουγκάντα!
γή παλαιότερης µελέτης της ∆ιώρυγας ως πιθανή το σπουδαίου αυτού αρχαιολογικού χώρου. να κρύψουν την ανευθυνότητά τους
για την καταστροφή που έχουν προ-
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ∆ευτέρα 26 Ιουλίου 2010 33

ΝΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ


AΠΕ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Υπολογίζεται ότι
ένα στα οκτακόσια
παιδιά γεννιέται µε
σύνδροµο Ντάουν.
Επίσηµη καταγραφή,
όµως, στην Ελλάδα
δεν έχει γίνει
ακόµη...

ŽŽ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΝΤΑΟΥΝ

Παιδιά που η Πολιτεία


αγνοεί την ύπαρξή τους
Η ΗΘΙΚΗ πίσω από τον τερµατισµό σύνδροµο Ντάουν. Οπως αναφέρει
ή µη µιας κύησης, όταν οι προγεν- η κ. Αντωνοπούλου: «Υπολογίζεται
νητικές εξετάσεις «δείχνουν» ότι το ότι στα οκτακόσια παιδιά γεννιέται
παιδί θα γεννηθεί µε σύνδροµο Ντά- και ένα µε σύνδροµο Ντάουν». Ενα
ουν, είναι ένα από τα πιο φλέγοντα από τα βασικότερα προβλήµατα που
ντιµπέιτ µεταξύ µελών της επιστη- αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί
µονικής κοινότητας, αλλά και της είναι η εκπαίδευση.
κοινωνίας. Τα ερωτήµατα για το αν «Σύµφωνα µε το νόµο, τα παιδιά
ο άνθρωπος µπορεί να παίζει το… µε αναπηρία µπορούν να φοιτή-
Οταν ένα πλοίο έφτανε στην Κόρινθο περνούσε από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό και αντίστροφα µέσω... της ξηράς. Θεό ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια σουν σε όλα τα σχολεία, αφού γίνει
χθες όταν επιστήµονες ανέφεραν πρώτα αξιολόγηση από µια ειδική
ότι εντόπισαν δύο νέα γονίδια που επιτροπή. Το πρόβληµα όµως είναι
«ενοχοποιούνται» για την εµφάνιση ότι στο σχολείο πρέπει να υπάρχει
του συνδρόµου Ντάουν. Οι ειδικοί ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής, κάτι
εξήγησαν ότι τα συγκεκριµένα γο- το οποίο δεν συµβαίνει. Ιδιαίτερα
νίδια επιβραδύνουν την εγκεφαλική λόγω της οικονοµικής κατάστασης
ανάπτυξη, ενώ µπορεί ταυτόχρονα που επικρατεί τον τελευταίο καιρό
να ευθύνονται και για την εµφάνιση δεν στέλνονται στα σχολεία ειδικοί
Αλτσχάιµερ σε ορισµένους ασθενείς. δάσκαλοι», αναφέρει η κ. Αντωνο-
Ενώ, όµως, φαίνεται ότι αυτή η δια- πούλου, και συµπληρώνει: «Για τη
φωνία δεν πρόκειται ποτέ να επιλυ- ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση παιδιών
θεί, το πραγµατικό ερώτηµα είναι αν µε σύνδροµο Ντάουν υπάρχουν ερ-
η Πολιτεία έχει λάβει τα κατάλληλα γαστήρια κεραµικής ή κηπουρικής,
AΠΕ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

µέτρα για να µπορέσει να βοηθήσει τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι


τους ανθρώπους αυτούς να ζουν µε επαρκή. Αυτή τη στιγµή διανύουµε
αξιοπρέπεια. µια µεταβατική περίοδο. Οι γονείς
θα προσπαθούν να φοιτούν τα παι-
Oι νέοι γονείς διά τους σε κανονικά σχολεία αλλά
«Είµαστε αρκετά πίσω αλλά συνε- ακόµα δεν υπάρχουν η κατάλληλη
χώς γίνονται βήµατα. Κατ’ αρχάς, υποδοµή και η ενηµέρωση. Ούτε οι
πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι γο- δάσκαλοι γνωρίζουν ούτε τα υπό-
νείς. Κάθε γιατρός αντιµετωπίζει λοιπα παιδιά».
αυτή την κατάσταση µε διαφορετι-
κό τρόπο ανάλογα µε τη δική του Η αγορά εργασίας
προσωπικότητα», λέει στον «Ε.Τ.» Σε µια αγορά εργασίας που «στενά-
η κ. Ιόλη Αντωνοπούλου, πρόεδρος ζει» λόγω της οικονοµικής κρίσης
petition/870477005). Οι φωτογραφί- του συλλόγου «Ηλιαχτίδα», µιας και οι δείκτες ανεργίας ακολουθούν
ΑΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

ες που απεικονίζουν την επί δεκαετίες ένωσης γονέων και φίλων ατόµων αύξουσα πορεία, η εύρεση εργασίας
συνεχιζόµενη καταστροφή, µε τις «ευ- µε σύνδροµο Ντάουν. «Σε κάθε µαι- για ένα άτοµο µε σύνδροµο Ντάουν
λογίες» του ΥΠΠΟ, φαίνεται ότι έχουν ευτήριο θα έπρεπε να υπάρχει µια αποτελεί… όνειρο θερινής νυκτός.
συγκινήσει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό οµάδα ειδικών -ψυχολόγος, παιδί- Η κ. Αντωνοπούλου εξηγεί πώς θα
τη διεθνή κοινή γνώµη από ό,τι τους ατρος και κοινωνικός λειτουργός- µπορούσε να βελτιωθεί αυτή η κα-
αρµόδιους φορείς στη χώρα µας. που θα βοηθήσει τους γονείς που τάσταση: «Θα πρέπει να δηµιουργη-
Η Κύπρος, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλ- έχουν πλήρη άγνοια να ορθοποδή- θούν και κάποια ειδικά τµήµατα, τα
λία, η Βρετανία, η Αυστρία, η Ισπανία, σουν», αναφέρει η κ. Αντωνοπού- οποία θα µπορούν να βοηθήσουν
η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Αργεντινή, λου, η οποία ταυτόχρονα σηµειώνει τους ανθρώπους αυτούς να εντα-
η Σιγκαπούρη, η Κίνα, η Γουατεµάλα, ότι µέσα στους επόµενους µήνες ο χθούν στην ελεύθερη αγορά. Εργα-
το Εκουαδόρ, οι Μαλδίβες, το Μεξι- σύλλογος «Ηλιαχτίδα» θα επισκε- σίες εύκολες, όπως σε ένα σούπερ
κό, η Ουγκάντα, η Νιγηρία, η Συρία, φθεί µαιευτήρια της χώρας και θα µάρκετ, και σε περίπτωση που ο ερ-
ο Λίβανος, η Τυνησία, το Ιράκ και το µοιράσει ένα DVD σε µια προσπά- γοδότης έχει κάποιο πρόβληµα να
Ιράν είναι ορισµένες µόνο από τις 116 Ενα από τα ελάχιστα θεια να βοηθήσει στην ενηµέρωση µπορεί να απευθυνθεί στο τµήµα του
χώρες ανάµεσα στις οποίες βρέθηκαν τµήµατα του ∆ίολκου και τη στήριξη των νέων γονέων. σχολείου».
υποστηρικτές της διεθνούς αυτής έκ- που διασώζονται Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ επί-
σε καλή κατάσταση.
κλησης. ■ σηµη καταµέτρηση των ατόµων µε ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ

You might also like