என் ொசொர்க வொசல் திறந்த அப்பொ

கொம கைதகள் , ொசக்ஸ் படங்கள், நடிைககளின் ோபொலி நிர்வொண (FAKE ) ொசக்ஸ் படங்களுக்கு
http://tamilkamaulagam.blogspot.com/
என் ொபயர் அனிதொ , வயோதொ 19 , படிப்பது B.Sc பிஸிக்ஸ் இரண்டொம் ஆண்டு, இந்த கைதச்
சம்பவம் எனது 16 ஆவது வயதில் எனது வீட்டில் நடந்தது, அது என்ன என்று ொசொல்வதற்கு
முன்னொல் என்ைனப் பற்றி ொசொல்லிக் ொகொள்கிோறன் , எனது நிறம் சிகப்பு , உயரம் 4'5 ,
சின்ன முகம், எடுப்பொன் மூூக்கு, தடித்த சிகப்பு உதடு, இைட சின்னது,ஆனொல் புட்டோமொ
ொபரியது!, பொர்ப்பதற்கு நொன் boyz படத்தில் வரும் ஹரிணி ோபொல் இருப்ோபன் ,
படிக்கும் ோபொது உங்கள் வொயில் எச்சில் ஊறுகிறதொ? என்ைன ஓக்க மனம் ஆைச ொகொள்கிறதொ?
இவோளொ அழகொன என்ைன, என் கன்னி வொசைல திறக்கும் பொக்கியத்ைத நொன் யொருக்கு
ொகொடுத்ோதன் ொதரியுமொ? என்ைன ஈன்ொறடுத்த என் அன்புத் தந்ைதக்கு!!, ஆம் ! அதுவும்
எனது அன்ைன பக்கமிருக்க, எனது அண்ணணும் தொத்தொவும் பொர்த்து ரசிக்க, என் ொசொர்க
வொசைல உைடத்து திறந்து எனது கன்னித்தன்ைம எனது ஆைச அப்பொ அனுபவித்தொர், அப்பப்பொ
!!!, அவர்தொன் என்ைன இன்பக் கடலில் குதிக்க ைவத்த ஆண்மகன் , என்ன ஒரு
கட்டுமஸ்து!, என்ன ஒரு கம்பீரமொன ோகொல்!!, சரி சரி, அவைர வர்ணித்தொல் இன்று ஒரு நொள்
ோபொதொது!!, கைதக்கு வருகிோறன்.
நொன் அப்ோபொது ஹொஸ்டலில் இருந்து பிளஸ் ஒன் படித்து ொகொண்டிருந்ோதன். அப்ொபொழுது ஒரு
நொள் கொைல எல்ோலொரும் வீட்டிற்கு கிளம்பிக் ொகொண்டிருந்தொர்கள், என்னொவன்று ோகட்டொல்
"correspondent" இறந்துவிட்டொரொம் அதனொல் பள்ளி 10 நொட்கள் லீவொம் என்று ொசொன்னொர்கள்.
சரிொயன்று நொனும் ொபட்டிோயொடு வீட்டிற்கு கிளம்பிோனன்,
வீட்டிற்கு வந்தவுடன் அம்மொ அப்பொவிடம் விஷயத்ைத ொசொன்ோனன், "சரி, சரி, ஊர் சுத்தொம
படி!" என்றொர் அப்பொ, நொனும் தைலயொட்டிவிட்டு எனது ரூூமிற்கு வந்து என் ொமொைபல்
ோபொனில் ோதொழி ொகொடுத்த புலு பிலிம் வீடிோயொைவ ஆன் ொசய்து விட்டு கொல்கைள அகட்டி என்
குட்ைட பொவைடயில் ைகவிட்டு என் பதினொறு வயது பொவொைட பருப்ைப தடவி விட்டு
ொகொண்டிருந்ோதன். அதில் என்ன ோபொன்ற ஒரு சின்ன ொபண் நொற்பது வயது மதிக்க தக்க ஆணின்
ொபரிய முரட்டு பூூைள வொயில் ைவத்து ஊம்பி ொகொண்டிருந்தொள் , இந்த கொட்சிைய பொர்க்கும்
ொபொது என் வொய் ஊறியது அது ோபொல் பூூல் ஊம்ப ோவண்டும் என்று ஆனொல் எனது ொகட்ட
ோநரோமொ, நல்ல ோநரோமொ எனது ஆைச அப்பொ எனது ோவைலைய , அதுவும் நொன் பொவொைடைய
தூூக்கி , அஞ்சு விரல்கைள புண்ைடயில் விட்டு ஆட்டும் ொபொழுது ஜன்னல் வழியொக
பொர்த்துவிட்டு ொசன்று விட்டொர்.ஐோயொ அப்பொகு ொதரிஞ்சிடுச்ோச என்று நொன் நடுங்கி
ொகொண்டிருந்ோதன். அவோரொ ோநரொக அம்மொவிடம் ொசொல்லிவிட்டொர் ோபொலும் !!, சிறிது ோநரம்
கழித்து அம்மொ ோநரொக வந்தொள்!, நொன் அழத் ொதொடங்கிோனன் .
"என்னடி பண்ண? என்ன ொமொைபல் ோபொன்ல இருக்கு கொட்டு? என்று கத்தினொள்,
நொனும் அழுது ொகொண்ோட வீடிோயொைவ ஆன் ொசய்ய
ோபொைன வொங்கி பொர்த்துக் ொகொண்ோட ொசொன்னொள்,

நல்ல சீன் ஓடியது, அம்மொ என் ொமொைபல்

"பயப்படொத அனிதொ, நொன் உன்ன ஒன்னும் ொசொல்லமொட்ோடன்!!, இப்படிவொ!!" என்றொர்,
அதிர்ச்சியில் நொன் அம்மொவிடம் ொசன்ோறன்!,
அம்மொ எனது கண்ணீைரத் ொதொைடத்துக் ொகொண்ோட ொசொன்னொள் "எல்லொம் வயசுக்
ோகொளொருதொன் ! , ஒ ரு கல்யொணம் பண்ணி ைவச்சொ எல்லொம் சரிய ொப் ோபொய்டும் ,நொைளக்ோக
உனக்கு கல்யொணம் என்றொள்!!" ,
"என்னது நொைளக்கொ?, மொப்பிள்ைள யொரும்மொ?" என்று அதிர்ச்சிோயொடு ோகட்ோடன் ,
"ோவற யொரு உன்ன ொபத்ொதடுத்த உன் அப்பொதொன்!!!" என்றொள்,
அதிர்ச்சியில் நொன் கத்திோனன்,"அம்மொஆஆ, என்ன ொசொல்ற?!?!?!? அப்பொ என்ன கல்யொணம்
பண்ணப் ோபொறொறொ?" ,

"கத்தொதடி, அவரு எப்ப உன் புண்ைடயப் பொத்தொோரொ அப்போவ முடிவு பண்ணிட்டொரொம் ,உன்ன
அனுபவிக்க!!, ோகட்க கூூச்சப்பட்டிக்கிட்டு என்னிடம் ொசொன்னொர்!!. அதொன்!, இொதல்லொம்
இங்க சகஜம் , எனக்ோக உங்க அப்பொோவொட ோசர்த்து 3 புருஷங்க ொதரியுமொ?" என்றொள்,
"என்னது மூூணொ? யொருமொ மத்த 2 ோபரு!" ஆவலில் நொன் ோகட்ோடன் .
"ோவற யொரு உன் அண்ணனும் , உன் தொத்தொவும் தொன்டி!!" ,
" என்னம்மொ ொசொல்ற?, உன்ன ொபத்தோரொடவும், நீ ொபத்தவோனொைடயும் சுகம் அனுபவிச்சியொ??'
,
"ஆமொண்டி, அவுங்க ஆைசப் பட்டொங்க , இடம் ொகொடுத்ோதன் , வீட்டிற்க்குள்ோளோய
கல்யொணம் , சொப்பொடு எல்லொம், கல்யொண சொப்பொடொ நொோன அவுங்களுக்கு விருந்தொோனன், அது
ொபரிய கைத!!, அப்புறம் ொசொல்ோறன் முதல்ல நீ பதில் ொசொல்லு , அப்பொோவொட படுக்க
சம்மதமொ??",
"அது, அது வந்து, ொதரியீலமொ!, அவர எனக்கு பிடிக்கும் ஆனொ கட்டில்ல........",
"அவர் ொரொம்ப தங்கமொனவருடி , உன்ன ரொணி மொதிரி வச்சுக்குவொரு , ொரண்டு ோபரும் ஜொலியொ
அனுபவிக்கலொம் ,ோவண்டொன்னு ொசொல்லிரொத, சரி அவோரொட ோபசிப் பொரு! உனக்ோக புரியும்,
என்னங்க இங்க வொங்க , அனிதொகுட்டி உங்க கூூட ோபசனுமொம்",
"அய்ோயொ, அவர ஏன்மொ கூூப்பிடிற, எனக்கு கூூச்சமொ இருக்கு!!" சிணுங்கிோனன்! ,
"பரவொயில்ல ொரண்டு ோபரும் நல்லொ ோபசுங்க!!, நொன் ொவளிய இருக்ோகன்!!","அய்ோயொ! அம்மொ!
அம்மொ!, ோபொகொதம்மொ பிளீஸ் ம்மொ ....." ,
அதற்குள் எனது அப்பொ வந்துவிட்டொர், நொன் ொவட்கத்தில் ோவறு பக்கம் திரும்பிக்
ொகொண்ோடன்! , கொல்கள் தொனொக ோகொலம் ோபொட்டன!,
"அனிதொ ொசல்லம்!!" ,அப்பொவின் கொமக் குரல் !! ,
"என்னப்பொ?" ,
"உன்ன அப்பொ மனப்பூூர்வமொ விரும்புோறன்டொ , நீ வீடிோயொவில் பொத்தொதல்லொத்ைதயும்
நொன்
கத்துதர்ோறன்!, உனக்கு எல்லொோம நொன் ொசொல்லிதர்ோறன் !, என்ன ோவண்டொன்னு மட்டும்
ொசொல்லிரொதடொ !" ,
நொன் அவரிடம் ோபச அவர் பக்கம் திரும்பிோனன், அங்ோக நொன் கண்டது, இடுப்பிற்கு கீழ்
அம்மணமொன என் ஆைச அப்பொ!!, ஆம் என்ன ஒரு நீளம் ! என்ன ஒரு முடிக்கொடு! என்ன
ஒ ரு தி ண்ைம , அய்ோயொ!!, அைத ைவத்த கண் வொங்கொமல் பொர்த்ோதன் , அப்பொவின் குரல்,
"என்ன அனிதொகுட்டி பிடிச்சிருக்கொ! , எல்லொம் உனக்குத்தொன் , நொைளக்கு இன்ோனரம் இது
உன் ைகவசம் என்ன??",
ொமல்லிதகொ "சரிப்பொ!" என்ோறன் என்ைனயும் அறியொமல்,
"வனிதொ, இங்க வொ உன் மக சம்மதிச்சிட்டொ!" கல்யொணத்துக்கு ோவண்டிய ஏற்பொடப்
பண்ணுடி!!, கத்தினொர் அப்பொ, அம்மொ ஓடி வந்தொள்,
"அனிதொகுட்டி நல்ல முடிவு எடுத்திருக்க!!,இனிோம நீதொன் உங்க அப்பொவிற்கு , நொன்
என்னத்திற்கு!!" என்றொள் ,
"ஏமமா நாைளகக! ,இன்ைனக்ோக அனுபவிச்சொ என்ன?? என்ோறன் அப்பொவின் பூூைலப்
பொர்த்த்வொறு , எனக்குள் கொமொவறி அதிகமொகியது, அந்த 10 இன்ைச எனக்குள் விட ஆைச
வந்துவிட்டது!!,

"நிைறய சடங்கு இருக்குச் ொசல்லம் , நொைளக்கு கல்யொணமும் சொந்தி முகூூர்த்தமும் எங்க
எல்லொர் முன்னிைலயிலும் நடக்கனும் கண்ணு" என்றொள்,
"யொர் முன்னிைலயில்??", "ோவற யொரு ? ,
உன் அண்ணனுக்கும் தொத்தொவுக்கும் முன்னிைலயில்!!" ,
"என்னம்மொ ொசொல்ற??"
"ஆமொண்டி என் ொசல்லக்குட்டி, சரி சரி , மணி 8 ஆச்சு வொங்க சொப்பிடலொம் , என்னங்க
கிரீண் சிக்னல் விழுந்திருச்சுன்னு இன்னிக்ோக என் மகள அனுபவிக்கொதிங்க!!, நொைளக்கு
எல்லொருமொ ோசந்து அவள அனுபவிக்கலொம் !!" ,
"சரி வனிதொ , நீ ொசொன்னொ சரி, ஆனொ உன் மகள் பொரு அப்ோபொதில இருந்து என் சுன்னியப்
பொக்கிறொ, அவளொ வந்தொ நொன் ஓத்துருோவன் !" என்றொர்,
"முதல்லொ ஜட்டியப் ோபொடுங்க எனக்ோக மூூடு வருது , அவ பச்சமண்ணு , அப்புரம் ஆைச
வரொதொ?"
அவர் ஜட்டிைய ோபொட்டவுடன் நொன் சுய நிைனவிற்கு வந்ோதன் , நடந்தது கனவொ? நனவொ?"
என்ன குடும்பம் இது , மகைள ஓக்கத் துடிக்கும் அப்பொ அதைன வரோவற்க்கும் அம்மொ,
அவைள ஓத்த அண்ணன், தொத்தொ!!, எனக்கு ஒோர குழப்பமொக இருந்தது!!, ஆனொல் ஒரு
மகிழ்ச்சியொன விஷயம் , எனது அப்பொவின் அந்த ோகொல் , நொைள அது என் வசம்! , என்ன ஒரு
கம்பீரம் , அது சரி அது என்ன சடங்கு!, அம்மொ எதற்கு எல்ோலொர் முன்னிைலயிலும் கலவி
ொகொள்ள ொசொல்கிறொள்? , அதுவும் அண்ணன் ,தொத்தொ முன்!, அைத நினனத்தொள் ஒரு வித
கூூச்சமும் , இரு ோவறு ஆண்கள் எனது கொமக் களியொட்டத்ைத பொர்க்க ோபொகிறொர்கள் என்ற
எண்ணமும் என்ைன திக்குமுக்கொட ைவத்தது, நொைள நொன் கன்னி கழியப் ோபொகிோறன் அதிவும்
என்ைனப் ொபற்ொறடுத்தவர்களிடம்!! என்ற எண்ணம் என்ைன அைலக்கழித்தது,
"வொடி சொப்பிட, நொைளக்கு ொவள்ளனொ எந்திரிக்கனும், நிைறய ோவைல ொசய்யனும்" அம்மொ
கத்தினொள், நொன் ஹொலுக்கு வந்ோதன் அங்ோக அப்பொ, தொத்தொ, அண்ணன் எல்ோலொரும் dining
table-ல் சொப்பிட்டுக் ொகொண்டிருந்தொர்கள்!, நொன் ொவட்கத்தில் தைல குனிந்து நின்ோறன் ,
முதலில் தொத்தொதொன் ோபச்ொசடுத்தொர்,
" வொம்மொ கல்யொணப் ொபொண்ணு, நொன் பொக்க வளந்த ொபொன்ணு , நொைளக்கு நொன்
பொக்க......" என்று இழுத்தொர் ,
அண்ணன் சிரித்தொன் "ஹொ ஹொ ஹொ, என்ன அனிதொ நொைளக்கு கல்யொணம், அப்புறம் என்ன
மறந்திரொத , அப்பொோவொட ைபயன் நொன் , அப்பொோவொடத பொத்து நீ ொவறியொயிட்டியொம் அம்மொ
ொசொன்னொங்க , அப்படிோய என்ோனொடைதயும் ..",
அம்மொ கத்தினொள், "அடி ொசருப்பொல ,முதல்ல உங்க அப்பொ அனுபவிக்கட்டுண்டொ , அப்புறம்
நீ அனுபவி, என்ைனயும் அப்படித்தொோன அனுபவிச்ச!!"
"அடப் ோபொங்கம்மொ ! பழசொயல்லொம் கிளறொதிங்க , அனிதொகுட்டிய அடுத்து நொன்
கட்டிக்குோவன், அப்பொ சீக்குரம் ஓபன் பண்ணுங்கப்பொ அவள!!, எனக்கு அவ ோவணும்!"
ொசல்லமொக சினுங்கினொன் என் அண்ணன் பரத்!,
அம்மொ அவன் மூூக்ைகத் திருகி ொசொன்னொள், "அட என் ொசல்லக் குட்டி நொனும் என் மகளும்
ோசந்து உனக்கு விருந்து பைடக்கிோறொம் அப்புறமொ!, முதல்ல சொப்பிடு",
அப்பொ ோகட்டொர் "என்னொ அனிதொக்குட்டி ஒன்னும் ோபசமொட்ோடங்குற? " ,
"ஒன்னும் இல்லப்பொ!, நொைளக்கு என்ன சடங்கு?" ,
அம்மொ ொசொன்னொள்," நொைளக்கு ொசொல்ோறொம்மொ , முதல்ல சொப்பிட்டு நல்லொ தூூங்கு ! ஏனனா
இன்னும் ஒரு வொரத்துக்கு இவங்கல்லொம் உன்ன தூூங்கவிட மொட்டொங்க !!" ,

"என்னது ஒரு வொரத்துக்கொ!! ோநொ ோநொ ஒரு மொசம் அனிதொ எனக்கு ோவணும் !!"
அடம்பிடித்தொன் பரத்!,
அப்பொ அதட்டினொர் "ோபசொம சொப்பிடிங்க!" நொைளக்கு ோபசிக்கலொம்!"
எல்ோலொரும் சொப்பிட்ோடொம் , அண்ணனது கொமப் பொர்ைவ என்ைன கூூசச் ொசய்தது, தொத்தொோவொ
எச்சில் வழிய என் முைலகளள கண் ைவத்தொர், நொன் சொப்பிட்டு படுத்ோதன் , எப்ொபொழுது
விடியும் என்ற ஏக்கத்தில்!!
கொைல 4.30 மணிக்கு அம்மொ எழுப்பினொள் ,"கல்யொணப் ொபொன்ணு குளிச்சி ொரடியொகு!!" ,
நொன் பொத்ரூூன் ொசன்று குளித்து முடித்து வந்ோதன் , வந்தொல் bed ல் தங்க நைககள், ைவர
நைககள்!, எல்லொவற்ைறயும் அம்மொ ோபொட்டுவிட்டொள், தங்கச் சங்கிலி, தங்க ொநத்திச் சுட்டி
முதல் வைலயல் ொகொலுசு வைர!, அப்புறம் என் உைடகைளக் கைளந்தொள், நொன்
நிர்வொணமொோனன், அம்மொ எனது சிறுத்த முைலகைலப் பொர்த்தொள், கம்புக்கூூட்ைடத் தூூக்கி
அக்குல் முடிைய நீவிவிட்டொள்!!, புண்ைட ோமட்ைட தடவினொள்,
"அம்மொ!!!, விடுங்கம்மொ!!" கத்திொனன் ,
"கத்தொத ொசல்லம் , உன் வளர்ச்சிய பொத்ோதன்! , சரிவொ ோபொகலொம்",
"என்னம்மொ அம்மணக்கட்ைடயொவொ? எங்ோகம்மொ என் சொரி?" என்ோறன் !,
"அட முட்டொள் ொபண்ோண இனிோம இந்த வீட்டில் இதுதொன் உனது உைட ,வொ , அப்பொ
கொத்துக்கிட்டிருக்கொர், ைகயில் பிடித்துக் ொகொண்டு!!" ,
"அய்ோயொ அம்மொ, எனக்கு கூூச்சமொ இருக்கு , தொத்தொ , அண்ணொொவல்லொம் இருப்பொங்கோள!!"
,
"அடப்ோபொடி அவனுங்கள் நொன் பொத்துக்கிோறன் நீ வொ!!" இழுத்திக் ொகொண்டு ோபொனொள் என்
அம்மொ என்ைன!, அங்ோக தொத்தொவும் அண்ணனும் ைவத்த கண் வொங்கொமல் என் நிர்வொணத்ைத
ரசித்தொர்கள்,
"என்ன ஒரு structure!!, என்ன ஒரு அக்குல் கொடு! , அப்பொ நீ ொகொடுத்து வச்சவம்ப்பொ,
கன்னி கழியொத ஒரு ோதவைதய கசக்கப் ோபொற!" அண்ணன் கத்தினொன், ொவட்கத்த்தொல் நொன்
புண்ைடைய மூூடிோனன், ஆனொல் அதைனயும் மீறி என் முடிக்கொடு ொவளித் ொதரிந்தது!!,
"அத ஏன் குட்டி மூூடுற , நல்லொ திற , இப்போவ smell ஆளத்தூூக்குது, இன்னும் ஒழுக
ஆரம்பிச்சொ!!" அப்பொவின் குரல்,
ஆைசோயொடு அவைரத் ோதடிோனன் ,"அவர் ஒரி மூூைலயில் அம்மணமொக!, அந்த
சுன்னிச்சொத்தொோனொடு!, அவரது சுண்ணி விைடத்து உறுமியது, அடிோமல் அடிைவத்து ொசன்று
அதைனக் பிடிக்க முற்ப்பட்ோடன்! அதற்க்குள் அம்மொ என்ைன பிடித்து இழுத்தொள்,
"அடிோய முதல்ல கல்யொணம் , அப்பிறம் சொந்திமுகூூர்த்தம் , அதுக்குள்ள என்ன ொவறி??",
அம்மொைவப் பொர்த்து எனக்கு ோகொவம் வந்தது, கண்ணில் பட்டது ைகக்கு கிைடக்கவிடொமல்
ொசய்கிறொோள! ,
"சரி, சரி , என்னங்க பூூைஜ ரூூமுக்கு ோபொய் நொக்கொலில உக்கொருங்க!, நொங்க பின்னொடி
வர்ொறொம்" அம்மொ ொசொன்னொள்,
நொனும் அம்மொவும் நடக்க ஆரம்பித்ோதொம் , அண்ணன் என் புட்டத்ைத பின்னொலிருந்து
பொர்த்தொன், "அய்ோயொ, அனிதொ , என்ன குண்டி! சூூப்பர்டி, நல்ல அகலம் , நடக்க நடக்க
சும்மொ குலுங்குதுடி, குனிய வச்சி அடிச்சொ....அய்ோயொ... " கத்தினொன்,
நொன் ொவட்கத்தில் சிரித்ோதன்!, எல்ோலொரும் வீட்டின் பின்னொல் இருக்கும் பைழய அைறக்கு
வந்ோதொம் , அங்ொக நொன் கண்டது! , ஒ ரு கட்டில் , சுத்தி சில நொக்கொலிகள், சுவரில் கொமக்

களியொட்டத்திைன சித்தரிக்கும் கொமப் படங்கள், அப்பப்பொ! என்ன ஒரு ரசைன என்
குடும்பத்திற்கு! , அப்பொவிைன ோதடிோனன், அவர் அம்மணமொக ஒரு நொக்கொலியில் கொல் விரித்து
, பூூைல நீவி விட்டுக் ொகொண்டிருந்தொர்! அப்பொவின் உருட்டு கட்ைட பீரங்கி ோபொல் வொைன
குறி ைவத்து ொசங்குத்தொக நின்றது. , நொன் அம்மொைவப் பொர்த்ோதன் அவள் எனக்கு ஒரு
மொைலயிைனக் ொகொடுத்தொள், அப்பொைவ எந்திரிக்கச் ொசொல்லி ஒரு மொைலையக் ொகொடுத்தொள், நொன்
ொவட்கத்தில் முகம் தொழ்த்திக் ொகொண்ோடன்!, அம்மொ ொசொன்னொள் ,"என்ன ொவட்கம் கண்ணு!"
,
உடோன அண்ணன் ொசொன்னொன், "அய்ோயொ அம்மொ , அவ இதுதொன் சொக்குன்னு , தல குனிஞ்சி
அப்பொோவொட சுன்னிய பொக்குறொ!, நீ ோவற!, அம்மணக்கட்ைடயொ நிக்கிறொ, அவளுக்கு என்ன
ொவட்கம்!", நொன் சிரித்ோதன்,
ஆம் இப்ொபொழுது என் கண்களுக்கு நல்ல விருந்து, என்ன ஒரு ஏவுகைண ! என்ைன
ொபற்ொறடுக்க கக்கிய பூூல் இன்ைறக்கு என்ைனோய ஒரு வழி ொசய்யப் ோபொகிறது,என்னுள்ோள
விந்ைத கக்க ோபொகிறது !! , நொங்கள் மொைல மொற்றிக் ொகொண்ோடொம்!, பிறகு தொலி, ஆம் ! அவர்
என் ஆைச அப்பொ எனக்கு தொலி கட்டினொர், மூூன்றொம் முடிச்சு என் அம்மொ ோபொட்டொர்,
எனக்கு ஆனந்தக் கண்ணீர் வந்தது , நிர்வொணக் ோகொலத்தில் ஒரு கல்யொணம் , என்ைனப்
ொபற்ொறடுத்தவருக்கு நொன் என்ைனோய அர்பணிக்கப் ோபொகிோறன்! அய்ோயொ! அதுவும் என்
குடும்பம் பொர்த்து ரசிக்க, என் 16 வயது பருவ தொகத்ைத தணிக்கப் ோபொகிோறன்! இைறவொ
நன்றி! என் மனசுக்குள் கூூறிக் ொகொண்ோடன்!, இப்ொபொழுது அம்மொ ைகயில் மிகச் சிறிய
மொைல!,
"என்னம்மொ இது?" ,
"அய்ோயொ, மகோள இது உன் ஆைசக் கணவனது சுன்னிலிங்கத்திற்க்கு !!" என்றொள்,
நொன் சிரித்துக் ொகொண்ோட அவரது சுன்னிக்கு! இல்ைலயில்ைல, சுன்னிலிங்கத்திற்கு மொைல
அணிவித்ோதன், அப்ொபொழுது எனது பூூவிரல் அவரது ொமொட்ைடத் ொதொட்டது, அப்பப்பொ என்ன
சூூடு அவரது லிங்கத்திற்கு!, இப்ொபொழுது அம்மொ குங்குமச்சிமிைழக் ொகொடுத்து அவரது
லிங்கத்தின் ொமொட்டில் ொபொட்டு ைவக்கச் ொசொன்னொள், நொன் நடுங்கிக் ொகொண்ோட அவரது
ொமொட்டில் ொபொட்டு ைவத்ோதன் , சின்னதொக் சீறியது! இருடொ கண்ணொ! நொன் உனக்குத்தொன்
என் மனசுக்குள் ொசொல்லிக் ொகொண்ோடன்!,இப்ொபொழுது என்ைன முட்டி ோபொடச் ொசொன்னொள்
அம்மொ , நொனும் அப்படிோய ொசய்ோதன்!, "என்னங்க உங்க புது ொபொண்டொட்டிக்கு ொபொட்டு
ைவங்க உங்க லிங்கத்தொல!" என்றொள், எனக்குள் ஒரு சின்ன சந்ோதொஷம் , அப்பொவின் பூூல்
எனக்கு ொபொட்டு ைவக்கப் ோபொகிறோத!, அவரும் பூூைல நன்கு புலுத்தி குங்குமத்ைத தடவி
எனது சின்ன ொநற்றியில் நச்ொசன்று ஒரு ொபொட்டு ைவத்தொர்,
அப்ொபொழுதுதொன் அவரது ொகொட்டகைள ொநருக்கத்தில் பொர்த்ோதன், அப்பப்பொ என்ன ஒரு மனம்
இந்த ஆண்மகனது சுன்னிக்கு! , அவரது ொகொட்ைடயில் ஒன்று எனது மூூக்கு நுனியில்
பட்டது! , ொசொக்கிவிட்ோடன் நொன்!, அய்ோயொ ! என்ன ஒரு அற்புதம் , என்ன ஒரு கவர்ச்சி
,அந்த வொசைனயும் அந்த முடிக்கொடும் ! மன்மதோன உன் ொபயர் அப்பொவொ என மனசுக்குள்
கூூறிக் ொகொண்ோடன் ,
"என்னங்க நீங்க நொற்கொலில நல்லொ கொல அகட்டி உக்கொருங்க அனிதொ அபிோசகம் பண்ணனும் "
அப்பொவும் கொைல விரித்து பூூைல ஏவ தயொரொக இருக்கும் ரொொகட் ோபொல் ொசங்குத்தொக நிறுத்தி
இருந்தொர், அம்மொ என்ைன அப்பொவின் கொல்களுக்கு இைடயில் முட்டி கொலில்
நிறுத்தினொள்.பின்பு
அம்மொ என்னிடம் ஒரு கிண்ணத்ைதக் ொகொடுத்தொள்,
"அனிதொ கண்ணு, இந்தொ சந்தனம், லிங்கத்திற்கு அபிோஷகம் பண்னு" என்றொள், நொன்
ஆச்சர்யதுடன் அந்த கிண்ணத்ைத வொங்கி சந்தனத்ைத எடுத்து அவரின் பூூலில் தடவிோனன் ,
எனது பிஞ்சு விரல் பட்டவுடன் அந்த லிங்கம் இன்னும் ஒரு இன்ச் கூூடியது!, நொன்
அவரது பூூைல நன்றொக நீவிவிட்ோடன், அது எனக்கு குழந்ைத ோபொல் ஒத்துைழப்பு
ொகொடுத்தது! , அப்படிோய சீறி சீறி ஆடியது! ொபொறுடொ கண்னொ, நொன் , இந்த அனிதொ
உனக்குத்தொன் என மனசுக்குள் கூூறிக் ொகொண்ோடன்!, இப்ொபொழுது பொல் அபிோஷகம் ,
அவரது பூூல் ,பொல் பட்டவுடன் விம்மியது, பிறகு ோதன் , அப்புறம் வொைழப் பழத்தினன
பிைசந்து ஒரு அபிோஷகம், "சரி கண்னு, அபிோஷகம் முடிந்தது!, இப்ோபொ உங்க சொந்தி

முகூூர்த்தம், இனிோம அவர் உன் கணவர், நீ அவர் ொதொட்டு தொலி கட்டின மைனவி, ஆைச தீர
அனுபவி , நொங்க பொக்கணும் ! என்றொள். அப்பொடொ, சடங்கு முடிந்தது ,இனி அவர் எனக்கு ,
அனிதொ இனி இந்த சுன்னி உன் ொசொத்து என மனம் குதூூகலித்தது!.
அப்பொ, என் அன்புக் கணவர், அவைர ொவக்கத்ோதொடு ஒரு கொமப் பொர்ைவப் பொர்த்ோதன்!,
என்ைன இழுத்து ொநற்றியில் முத்தம் ைவத்தொர், பிறகு கொதில் ொசொன்னொர்,
"அனிதொ குட்டி ொரொம்ப நன்றிம்மொ!" என்றொர்,
"எதுக்குப்பொ?" என்ோறன் புரியொமல் , "உன் 16 வயது பருவத்ைத , அழகொன ,வொளிப்பொன இந்த
வதனத்ைத எனக்கு அர்பணிக்கப் ோபொகிறொோய! அதற்கு!" ,
உடோன நொன் அவர் உதட்ைட என் ைகயொல் மூூடிோனன்!, "அப்படி ொசொல்லொதிங்கப்பொ, இப்படி
ஒ ரு சுகத்ைத நீங்க எனக்கு தரப் ோபொற து என் பொக்கியம், உங்க மக நொன், உங்க ரத்தம்,
உங்களுக்குதொன் நொன் ொசொந்தம், எனக்கு உயிர் ொகொடுத்த உங்களுக்கு என் உடல்
பரிசு!" .ோபசிக்ொகொண்ோட அவைர ொநருங்கிோனன், முதலில் அவர்தொன் என் முகத்ைதப் பிடித்து
அழுத்தமொக ஒரு முதமிட்டொர் உதட்டில் ,அப்பப்பொ என்ன ஒரு சுைவ அவர் இதழில் ,என்ைனக்
கவ்வி நொக்ைகத் துழொவி, எச்சில் வழிய !! அப்பொ ஒரு மன்மதோனதொன்!, அப்படிோய அவரது
முரட்டுக்ைக என் குட்டி முைலகைளக் கசக்கியது,
என்ன ஒரு நிதொனம், ஒ ரு கனிவு, எனக்கு ொவறி கூூடியது! , அவரது சுன்னிையப் பிடித்து
நீவிவிட்ோடன், ரொஜநொகத்ைதவிட நீளமொக் சீறியது, அப்பொ நிதொனம் இழந்தொர்!, என் உதட்டிற்கு
விடுதைல ொகொடுத்தொர், "முட்டிகொல் இட்டு என் லிங்கத்ைத எச்சிலொல் அபிோஷகம் பண்ணு
அனிதொ.." அப்பொவின் கொமக் கட்டைள!
சரிப்பொ என முட்டிக்கொல் இட்டு அவரது மந்திரக் ோகொைல பிடித்ோதன், "என் ரொஜொக் குட்டி,
வந்துட்ோடண்டொ அனிதொ, இனிோம நீ எனக்குதொன்" என ஒரு குழந்ைதைய ொகொஞ்சுவது ோபொல்
ொசல்லமொக ொகொஞ்சிோனன் அவர் குஞ்ைச! முதலில் அவரின் ொமொட்ைட முத்தமிட்ோடன் பிறகு என்
சின்ன மூூக்கொல் அவரின் முழுச் சுன்னிையயும் ோதய்த்ோதன் , அப்பப்பொ என்ன ஒரு வொசம்,
மூூக்கு ோதய ோதய அதைன உரசிோனன், என் ொவப்பமூூச்சு அப்பொைவ நிதொனம் இழக்கச்
ொசய்தது,
அப்படிொய என் முடிையக் ொகொத்தொகப் பிடித்து அழுத்தினொர், "மகோள சப்பும்மொ!!!!"
ொகஞ்சினொர், அம்மொ அதட்டினொள் "அடிோய , அவருதொன் ொகஞ்சிரொருல்ல, சப்புடி!" நொன்
சிரித்துக் ொகொண்ோட
வொைய அகலமொய் திறந்து அவரின் லிங்கத்ைத வொயில் ைவத்தோதன், நல்ல சுைவ , ோவகமொக
வொய்ோபொட்ோடன் , என் பொர்ைவோயொ அப்பொவின் ொவறிோயறிய கண்களில், அவரின் ொகொட்ைடகளுக்கு
முத்தமிட்ோடன் , நன்றொக சப்பிப் பிதுக்கிோனன், ோலசொகக் கடித்ோதன், முடியிைனக் கவ்வி
எச்சிலொல் நைனத்ோதன்,ொதொண்ைட வைர உள்வொங்கி வொையோய ஒரு புண்ைட ோபொல் குவித்து
அவரது கம்பீரக் ோகொலுக்கு இன்பமூூட்டிோனன், கண்களொல் ோகட்ோடன் நொன் ொசய்வது சரியொ
என்று,
அவர் குனிந்து என் குண்டியில் ஒரு அடி அடித்தொர், "ஏமபபா அடககிறீஙக?" பூூலிலிருந்து
வொைய எடுத்து விட்டு ோகட்ோடன்!, "அடிப்பொவி மகோள , அப்பொவுக்கு ொவறி ஏறினொ
இப்படித்தொன் குண்டியில அடிப்பொர்!" நீ ொகொடுத்துவச்சவ , வொய் ோபொட்டதுக்ோக அவருக்கு
ொவறி ஏறிடுச்சி !!, இன்ைனக்கு உனக்கு நல்ல ோநரம், அனுபவி" அம்மொவின் ஏக்கப்
ோபச்சு! ,
ஏன அணணனின ேபசைசக காேணாம, ோதடிொனன் அவைன, அண்ணன் நொற்கொலியில்
அம்மணமொக
அமர்ந்து பூூைல உருவி ொகொண்டு இருந்தொன். அவனுக்கு நல்லொ ொபருத்த கருஞ்சுண்ணி! ,
அவனும் நன்றொகத் தொன் இருக்கிறொன், அடுத்த முைர அவைனயும் ஒரு ைக பொர்க்க
ோவண்டியதுதொன்,
"மகோள ,அப்படி கட்டில்ல படும்மொ! ோபொதும் வொய் ோபொட்டது, எனக்கு ொவரி ஏறிடிச்சு! "
என்றொர் அப்பொ, நொன் வொய் ோபொடுவைத நிறுத்திவிட்டு எழுந்ோதன் என் வொயில் எச்சி ஒழுகி என்
உடம்பில் வழிந்தது , அம்மொ சிரித்தொள் ,

"என்னங்க வொயில் எச்சி வழிவது கூூடத்ொதரியொம இருக்கொ, அப்படி ஒரு ஆைச உங்க ோமல! ,
அவள நல்லொ ோபொடுங்க! " ,
"சரி வனிதொ, அவள இன்ைனக்கு ஒரு ொசொர்க்க ோலொலகத்துக்ோக கூூட்டிக்கிட்டு ோபொோறன்!. "
நொன் கட்டிலில் படுத்ோதன் , அப்பொ என் ோமல் சரிந்தொர், அப்பொ என்ன ஒரு கடினமொக ோதகம் !
என் மீது முழுவதும் படர்ந்தொர், உதட்டிைனக் கடித்துத் துப்பினொர், மொர்புகைள கசக்கி
நக்கினொர், "அப்பொ, அப்பொ, நல்லொ கசக்கிங்க , உங்க ொசொத்து நொன் , நல்லொ கடிங்க ! உம்
உம், நல்லொஆஅ..." கத்திோனன். இப்ொபொழுது அவர் என் கொைல அகட்டினொர்,
எனது மலர்க் கொைட விரித்தொர். "அப்பொ, உங்க ொபொக்கிஷம் இது, உங்களுக்கொகோவ ொபொத்தி
ொபொத்தி வளத்த கொடு, ம்ம் , விைளயொடுங்க" என் விரித்ோதன். அவோரொ மூூக்கொல் வொசம்
பிடித்தொர், எனக்கு கூூசியது, சிரித்ோதன், "இப்ோபொ சிரிக்கிற அனிதொ, பிறகு நல்லொ அழுவ
பொரு!" அண்ணனது நக்கல் ோபச்சு.
அம்மொ அதட்டினொள் ,"வொய மூூடு, அவ எங்க மக , நொங்க அடிப்ோபொம், ஒ ழுப்ோபொம்
,ோபொடொ!" . நொன் வித்தியொசமொக் உணர்ந்ோதன் ,ஏன அழேவன! புரியவில்ைல எனக்கு, "அனிதொ
குட்டி நல்லொ இருக்குடி என் புண்ைட," எனக் கூூறி கடித்தொர் அப்பொ ,"ஆவ்.. ொமதுவொப்பொ,
நொக்கொல சப்புங்கப்பொ.." எனக் கூூறிோனன் ,அவரும் நன்றொக நொக்கு ோபொட்டொர், நொன் அவரது
இரு ைககைளயும் எடுத்து என் மொரில் ைவத்ோதன் , ோதய்த்துக் ொகொண்ோட சப்பினொர் என்
தந்ைத , எனக்கு கொமத்தீ ொகொளுந்துவிட்டு எரியத்ொதொடங்கியது,"ம்ம்ம்ம்ம்" என
முனங்கிோனன் ,அவரின் ைகைய எடுத்து சப்பிோனன், அவரும் ஒரு ைகயொல் என் அக்குைளக்
கசக்கினொர்!, முடிகைள நீவிவிட்டொர், அய்ோயொ , ொகொல்லொமல் ொகொல்கிறொோர என்ைன!
"ஆரம்பிங்கப்பொ உங்க ோவைலய எனக்கு தண்ணி வர்ற மொதிரி இருக்கு" என் முனங்கிோனன் ,
"சரி மகோள" என் கூூறி அவர் லிங்கத்ைத என் புண்ைட வொசலுக்கு ோநரொய் நீட்டிக்ொகொண்டு
வந்தொர். கொைல அகட்டி அவரது 10 இன்ஞ் பூூைல என் சின்ன புண்ைடயில் இடித்தொர்,
ொகொஞ்சம் கூூட நுைழயவில்ைல , எனக்கு வலி எடுத்தது, மிரட்சியுடன் அம்மொைவப்
பொர்த்ோதன்,"அம்மொ வலிக்குதுமொ என்ோறன்."
அவள் அண்ணனின் கொதுக்குள் ஏோதொ ொசொன்னொள், உடோன அவனும் தொத்தொவும் எழுந்து
வந்தொர்கள். , வந்து இருவரும் என் கொல்கைள ஆளுொகொரு திைசைய விரித்து பிடித்து
ொகொண்டனர்., அம்மொோவொ பின்னொல் வந்து என் ைககைளப் பிடித்துக் ொகொண்டொள், எனக்குப்
புரிந்துவிட்டது!, அப்பொ என் பிஞ்சு புண்ைடைய பூூலொல் பிளந்து வலுக்கட்டொயமொக என்
சன்னிதிக்குள் நுழயப் ோபொகிறொர் என்று !, தொத்தொ வந்து அப்பொ உரிந்து ோபொட்ட ஜட்டிைய
எடுத்து என் வொயில் ைவத்துப் ொபொத்தினொர்!,
கொம கைதகள் , ொசக்ஸ் படங்கள், நடிைககளின் ோபொலி நிர்வொண (FAKE ) ொசக்ஸ் படங்களுக்கு
http://tamilkamaulagam.blogspot.com/
"கவலப்படொத் அனிதொ குட்டி ,உன் நல்லதுக்குத் தொன், ொகொஞ்ச ோநரம் ொபொறுத்துக்ோகொ!"
அம்மொ ொகொஞ்சினொர். நொன் அழுோதன், திமிறிோனன் . அப்பொ கைடபொைர ோபொல் நீட்டிக்ொகொண்டு
என்ைன ொநருங்கி விட்டொர், இருவரும் ோமலும் என் ொதொைடகைள விரித்து என் அப்பொவிற்கு என்
பிஞ்சு பணியொரத்ைத பக்குவமொக கொட்டினர். அப்பொவின் கண்களில் கொம ொவறி மிருகத்தனமொய்
ொதரிந்தது. என் புண்ைடயில் பூூலின் முனிைய சரியொக ைவத்து விட்டு என் ொமல்லிய
இடுப்ைப முரடு தனமொய் பிடித்தொர், என் உடல் நடுங்கியது, அப்பொவின் பத்து இன்ச் பூூலு
சொத்தொன் இன்னும் சிறிது ோநரத்தில் என்னுள்ோள நுைழய ோபொகிறொன்,திமிறிோனன், அப்பொவின்
ஏவகைன என சினன கதவிைன இடதத நசககியத,
"அம்மொஆஅ.." என கத்த நிைனத்ோதன் ஆனொல் இந்த ஜட்டி ோவறு வொயில் மொட்டிக் ொகொண்டு
கத்தவிட்டமல் தடுத்தது, பற்கைள கடித்து ொகொண்டு கண்ைண இறுக்கி மூூடி ொகொண்ோடன்
சில ொநொடியில் உள்ோள நுைழத்தொர் அவரது 10 இன்ஞ் லிங்கத்ைத , அது என் உள்வயிறு வைர
ொசன்று இடித்தது, என் உடலின் உள்ோள புதிதொய் ஒரு உறுப்பு ோதொன்றியது ோபொல்
உணர்ந்ோதன், கதறிோனன்.,
"அனிதொஆஆ.." என் கத்தியபடிோய இடித்தொர் என் அன்புத் தந்ைத , ஒவ்ொவொ ரு அடியும்
இடியொக.! எனக்கு வலி உயிர் ோபொனது, ஆனொல் நொன் எனது குடும்பத்ததரின் பிடியில்
அப்பொவின் ஆைசக்கு அடிபனிந்த அடிைமயொோனன், சில நிமிடங்களில் வலி ோபொனது , புண்ைட

விரியத் ொதொடங்கியது!! இன்ப ஊற்று ஊற ஆரம்பித்தது! ஆம் நொன் பரவசமொோனன், உடம்பு
ோலசொகியது! கண்ைண மூூடி முனங்கிோனன், அம்மொ எனது வொயில் ொபொத்திய ஜட்டிைய ொவளியில்
எடுத்தொள் , அண்ணோனொ பிடிைய விட்டொன் , அப்பொோவொ இன்னும் ோவகமொக அடித்தொர், என்
ொமொத்த உடம்பும் அவரது அசுர அடியில் குலுங்கியது!, நொன் ொமல்ல கண் திறந்து அம்மொைவப்
பொர்த்ோதன்,
"அம்மொ ,கிட்டக்க வொம்மொ என் உதட்டுக்கு ஒத்தடம் ொகொடும்மொ!" என்ோறன் , அவள் ொமல்ல
என் முகத்ைதத் ொதொட்டொள் மூூக்ைக மூூக்ோகொடு உரசினொள்! உதட்ைட ொமதுவொக
முத்தமிட்டொள் ,அப்படிோய நொக்ைகயும் ொமல்ல நுைழத்தொள், இருவரது நொக்கும் சங்கமித்தன,
ஒன்ைற ஒன்று உரிஞ்சின !, அப்படிோய என் எச்சிைல உரிஞ்சிக் குடித்தொள் அம்மொ, அப்பொோவொ
என்ைன ோமலும் பரசவ நிைலக்குக் ொகொண்டு ோபொனொர், பலமொன ோவட்ைட அவருக்கு! என்ன
ஒ ரு இடி , ஓொவொரு இடியும் என்ைன ொசொர்க்கத்தில் மிதக்க ொசய்தது, இந்த அற்புத சுகத்ைத
ொகொடுக்கும் ஆணுக்கு ொபண் என்றுோம அடிைம தொன் என்று மனதில் ோதொன்றியது.அப்பொ என்
பிஞ்சு பருவ உடலில் விைளயொடி ொகொண்டிருந்தொர், தன மன்மத பொனத்ைத ொபற்ற மகளின் உடலில்
முழுவதும் புைதத்துஎடுத்து ொகொண்டிருந்தொர்.
, என் புண்ைடயும் சைளக்கொமல் கொம் நீைரச் சுரந்து அவரது அடிக்கு ஒத்துைழப்புக்
ொகொடுத்தது! , எனது உச்சநிைல அைடயும் ொபொழுது அம்மொவின் உதட்ைட நன்றொகக் கடித்துக்
அடிவயிற்றிலிர்ந்து கத்திோனன் ,"ஹொஆஆஅவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்" அம்மொவிற்கு புரிந்தது மகளின்
நிைல! அப்பொவிற்கும் தண்ணீர் வரப் ோபொவது ோபொல் இருந்தது, என் உடலில் அவர் உறுப்பு
ோமலும் ொபருத்தது, அப்பொவின் ோவகம் கூூடியது எனக்கு ொநஞ்ைச அைடப்பது ோபொல்
இருந்தது.கைடசி ஒரு நிமிடம் அப்பொ ஆண்ைமயின் கம்பீரத்ைத என்னுள்ோள நிைல
நொட்டிவிட்டொர், கதறிவிட்ோடன், "அனிதொ..ஆஅ.ஆஅ..ஆஅ..ஆ...என்று கர்ஜித்து விட்டு சுட
சுட கஞ்சிைய என் உடலின் உள்ோள ொகொட்டி தீர்த்தொர், என்ைன ொபற்ற என் தந்ைதயின்
சூூடொன பொயொசோம என் கற்ப கிரகத்ைத நிைறத்தது.
அடுத்து என் அண்ணன் மற்றும் தொத்தொவின் ஏவுகைணகளும் என்ைன குத்தி கிழித்தது,
அடுத்து சில நிமிடங்களிொலல்ோலொரும் உைட அணிந்து வீட்டிற்குள் வந்ோதொம் ,
நொன் அம்மொவிடம் ோகட்ோடன் ,"எதுக்கும்மொ அப்பொோவொட பூூலுக்கு அபிோஷகம் பண்ண
ொசொன்ன?" ,"
அடிோய எனக்கு அரிப்ொபடுத்த ோபொொதல்லொம் அப்படிோய ஆட்டி ஆட்டி சுகம் ொகொடுத்தொரு
உங்கப்பொ, அது மட்டுமொ நொன் என் அப்பொோவொட ஜல்சொ பண்ணும் ோபொது பொத்துட்டு ஒன்னுோம
ொசொல்லொம அவரும் எங்க பஜைணயில கலந்துகிட்டொரு, அது மட்டுமொ என் மகோனொடவும் என்ன
பஜைண பன்ணவிட்டொரு, அதுக்குத்தொன் இந்த மரியொத!" , "ஓ , அப்படியொ,அம்மொ அப்பொோவொட
அடுத்து எப்பம்மொ?" ஆைசோயொடி ோகட்ோடன் நொன்,
"அடிப்பொவி, அதுக்குள்ள அரிப்ொபடுத்துரிச்சொ உனக்கு?, சரி சரி அப்பொோவொட நொனும் நீயும்
இன்ைனக்கு ைநட் டபுள் ஷிப்டு அடிப்ோபொம் என்ன? ,"அம்மொ நொன் அம்மொதொன்!" என
கூூறிக் ொகொண்ோட அவைள அைணத்து அவள் ொசவ்விதைழச் சப்பிோனன்.அம்மொவிற்கும் என்
ோமல் ொகொள்ைள ஆைச!, அப்படிோய என் உள் நொக்ைகக் கடித்தொள் , நொன் துடித்ோதன்,
அப்படிோய என்ைனத் தூூக்கி கட்டிலில் ோபொட்டொள் , "அம்மொ இப்ோபொ இந்த உடம்பு
உனக்குத்தொன் , நல்லொ அனுபவிம்மொ!" என்ோறன், அவள் என் உைடகைள கைளந்தொள் ,
அவளது உைடகைளயும் கைளந்தொள், அம்மொவிற்கு நல்ல குண்டு உடம்பு, ொபரிய ொதொங்கும்
முைலகள்!, அகன்ற வயுறு, உப்பிய மயிர் கொட்டில் புண்ைட, ொபரிய சூூத்து, அப்படிோய
ைவத்த கண் வொங்கொமல் அவைள ரசித்ோதன் , அவளும் அப்படிோய, என் சின்ன உடம்ைப ரசித்து
பக்கத்தில் வந்தொள், என் உடம்ைப ொதொட்டுத் தடவினொள், நொனும் அவள் உடம்ைப முத்தமிடத்
ொதொடங்கிோனன், அக்குளில் கக ைவத்ோதன், ொபரிய மயிர் கொடு அங்ோக இருந்தது, அவள்
ைககைள அகட்டி மூூக்கிைன கிட்ோட ொகொண்டு ோபொோனன்,
நல்லொ வியர்ைவ வொசம் , அப்படிோய மூூக்கினொல் உரசி உரசி வொசம் பிடித்ோதன் , அம்மொ
ைககைள எடுத்து என் முகத்தினன அழுத்தி ொசொன்னொள் , "நல்லொ சப்பு ொசல்லம்!" ,
"சரிம்மொ, நல்ல வொசம்மொ!" என்றி கூூறி நக்கிோனன் அக்குைள, ஒோர உப்புகரி த்த து! ஆனொலும்
நன்றொக ொமய் மறந்து ொரண்டு கரங்களின் மயிர் கொடுகைளயும் சப்பிோனன் , என் முகத்தில்
அம்மொவின் வியர்ைவ வழிந்ோதொடியது, அப்படிோய அவள் முைலகளில் அந்த வியர்ைவைய ோதய்த்து
சப்பிோனன், அம்மொவின் முலலகள் இரண்டும் திமிரியது, அப்படிோய அவள் என் முகத்ைத
பொர்த்தொள் ,"அனிதொ புண்ைடய பொருடி , நீ பிறந்தோத இந்த வொசலில் இருந்துதொன்,

இன்ைனக்கு நல்லொ உள்ோள ோபொய் பொரு, அப்பிறமொ நொன் உன் புண்ைடய ொகொைடயிோறன்!"
என்றொள் ,"சரிம்மொ" ,அவள் புண்ைட நல்ல கருப்பொக மயிர் கொடொக இருந்தது, எனக்கொக நன்றொக
விரித்து கொண்பித்தொள் அம்மொ, நொனும் என் பட்டு விரல்களொல் அந்த மயிர் கொட்ைட விலக்கி
மூூக்கிைனக் கிட்ோட ொகொண்டு ோபொோனன், அப்பப்பொ என்ன ஒரு வொசைன , மூூத்திர
வொைடயும் வியர்ைவ வொைடயும் ோசர்த்து இன்ொனொரு வொைடயும் வந்தது ,
அவள் புண்ைட ஓட்ைடைய விரலொல் நிமிட்டி நொக்கினொல் உரிஞ்சிோனன்,
"ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ" கத்திவிட்டொள் அம்மொ, "அடிோய நல்லொ ஆட்டுடி, நொன் ொபத்த
மகோள, அப்படிோய உன் முகத்ைத உள்ோள விட்டு ஆட்டுடி" என்றொள் நொனும் அப்படிோய
ொசய்ோதன் , ஆட்ட ஆட்ட அவள் புண்ைட தண்ணீர் ஒழுக ஆரம்பித்தது , நொனும்
சைளக்கொமல் சப்பிோனன் , நடுோவ மூூத்திரமும் பீச்சியபடி வந்தது , அதைனயும் முழுதொக
குடித்ோதன் ,இப்ொபொழுது என் முகத்தில் அம்மொவின் கஞ்சியும் மூூத்திரமும் ோசர்த்து ஒரு
மொதிரி கலைவயொக இருந்தது, அம்மொவிற்கு கஞ்சி வந்து ொகொண்ோடயிருந்தது , அவளும்
சைளக்கொமல் என் முகத்ைத அழுத்தி அழுத்தி என் மண்ைடைய ஒரு சுன்னி ோபொல்
உபோயொகப்படுத்தினொள், நொனும் அப்படிோய அடிபணிந்து ோவைல ொசய்ோதன் , சிரிது ோநரத்தில்
அவள் என் முகத்தினன பிடித்து நக்கினொள் , அவள் வியர்ைவயும் மூூத்திரமும் கஞ்சியும்
என் முகத்தில் வழிந்தது, அதனன நக்கக நக்கி உரிஞ்சினொள், "ச்ச்ச்ச்ச்ச்" என்று சப்பினொள்,
இப்ொபொழுது எனக்கு இன்ொனொரு ோயொசைன ோதொன்றியது ,"அம்மொ , நீ என் புண்டய
ொகொைடயுறதுக்கு முன்னொடி நொன் உன் குண்டிய ொகொைடயனும்!" ,"ஏணட அனிதா உனகக
இந்த ஆைச?" ,"இல்லம்மொ, அது எப்படி ஒரு சூூத்தில ஓல் வொங்குறது? எனக்கு பயமொ
இருக்கு! அதொன் உன்ோனொடத பொத்து ொகொைடஞ்சொ எதொவது ொதரிஞ்சிக்கலொமுன்னு!!" , "சரி சரி
, சீக்கிரம் பொரு , அதுக்கு அப்பிறம் நொன் உன் புண்ைடய ொகொடயுோறன்", என்று கூூறி
பிரண்டு படுத்தொள் ,
அப்பப்பொ என்ன ஒரு சூூத்து!, அப்படிோய உப்பிய பனியொரம் ோபொல் இருந்தது, சூூத்து
ஓட்ைடைய சுற்றி மயிரு வளர்ந்திருந்தது, அப்படிோய மயிைர விலக்கி ஓட்ைடையப் பொர்த்ோதன்,
"அம்மொ ொகொஞ்சம் விரிச்சி மூூடி பொக்கலொம்1" என்ோறன், அவளும் விரித்து மூூடினொள்,
பொர்ப்பத்ற்கு அழகொக இருந்தது, அப்படிோய என் விரலிைன உள்ோளவிட்ோடன் சூூடொக இருந்தது ,
உள்ோள ைமதொ மொவு ோபொல் ொகொள ொகொளொவன்று இருந்தது, நொனும் நன்றொக விட்டு ஆட்டிோனன்
, "அடி சிருக்கி நல்லொ ஆட்டுடி" என்று அம்மொ கத்தினொள் நொனும் ஒவ்ொவொரு விரலொக
உள்ோளவிட்டு ஆட்டிோனன் , ஜாலியாக இரநதத, அப்படிோய மூூக்கினொல் வொசம் பொர்த்ோதன்
, வித்தியொசமொக இருந்தது! , நொக்கினொல் உள்ோள ஆட்டிோனன் " அம்மொவிற்கு ொவறி ஏறியது
ோபொல் ொதரிந்தது, அப்படிோய திரும்பி என்ைனத் தள்ளினொள், நொன் கட்டிலின் மறுபுரம்
விழுந்ோதன் என் புண்ைடையப் பிடித்துக் கடித்தொள் அம்மொ,
"ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ,,அம்மொஆஆஆ' என்று கத்திோனன், "கத்தொதடி" அம்மொ அதட்டினொள்,
ொவறி வந்தவள் ோபொல் நொக்கினொள் சப்பினொள் ஒரு விரலினொல் என் சூூத்திைனக் ொகொைடந்தொள் ,
நொன் வலியொல் துடித்ோதன் , ோகொபத்தில் அவள் முகத்தில் ஒன்னுக்கடித்ோதன் , அதனனயும்
குடித்தொள் !, பிறகு அவைள வழிக்கு ொகொண்டுவர ஒரு முடிவு ொசய்து அண்ணைன
கூூப்பிட்ோடன் "அண்ணொ , இங்ோக வொஆஆஆ 1 அம்மொ என்ன கடிச்சுக் ொகொல்றொஆஅ!" என்று
கத்திோனன், "அடிோய அவன் ஏண்டி கூூப்பிடுற!" ,
"அடப் ோபொம்மொ உன் ொவறிக்கு அந்த சுன்னிதொன் லொயக்கு என்ன விடு எனக்கு வலிக்குது,
விட்டொ புண்ைடையயும் , சூூத்ைதயும் கிழிச்சுருவ ோபொல!" . அண்ணன் வந்தொன் , எங்கள்
ோகொலத்ைதப் பொர்த்தொன் , "அண்ணொ , அம்மொ ோபொடுன்னொ, என்ன கடிச்சுக் ொகொல்றொ!" "சரிடி
அனிதொ" என்று கூூறி அண்ணன் சரசரொவன்று அம்மணமொனொன் அண்ணன், அம்மொோவொ
குனிந்து என் புண்ைடைய நக்குவதிோலோய குறியொக இருந்தொள் , அண்ணன் தனது சுன்னியொல்
அம்மொவின் ொபருத்த புண்ைடயில் உள்விட்டொன் , "அோடய் நல்லொ ோபொடு , உன் சொமொன் என்
புண்ைடய கிழிக்கனும் இன்ைனக்கு, இந்த அனிதொ என் சூூத்த ஆட்டி ொவறி ஏத்திப்புட்டொ!!"
, அண்ணோனொ அவனது சுன்னியொல் அம்மொைவ ஓல் ோபொட்டுக் ொகொண்ோட என்ைன ரசித்தொன் ,
எனது வியர்ைவ உடம்பு அவனது கொமப் பொர்ைவயில் சிக்கியது , ோவகத்ைதக் கூூட்டினொன்
அண்ணன் , அம்மொோவொ "ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்" என்று கத்தினொள், சிறிது ோநரத்தில் அவனது ோகொல்
புண்ைடயில் இருந்து ொவறி வந்து , குண்டியில் ஏறியது, ஒ ரு குண்டி ஓல் வொங்குவைத
கன்ணொல் கண்ோடன் நொன், அம்மொ வலியொல் துடித்தொள், "அோடய் ! நல்லொ இறக்குடொ நொோய1"
என்று கத்தினொள் அம்மொ, அவனும் கத்தினொன் , அம்மொ என் புண்ைடக்கு விடுதைல
ொகொடுத்தொள், அப்படிோய கண்கைள மூூடி முனங்கினொள் , சிறிது ோநரத்தில் அம்மொவின்
முனங்கல் நின்றது ,அப்படிோய அவள் கட்டிலில் மல்லொக்க படுத்தொள், அண்ணோனொ என்
கிட்ோட வந்தொன்!

"அம்மொவுக்கு முடிஞ்சிருச்சு, நீ வொ அனிதொ இன்ைனக்கு நொன் உன்ைன அனுபவிக்கனும்"
ஆைசோயொடு என் மீது படர்ந்தொன் , என் வியர்ைவ உடைல நக்கி, என் உதட்டிைன சப்பி ,
பிறகு என் புண்ைடயில் வொய் ைவத்தொன் , நொன் முனங்கிோனன், அவனும் நக்கினொன், பிறகு
என் முைலகைளப் பிைசந்தொன், அக்குளில் வொசம் பொர்த்து சப்பினொன், என் குண்டியில் வொய்
ைவத்து கடித்தொன், நொன் திமிறிோனன், என் புண்ைடயில் தண்ணீர் ஓடியது, அதைன
உரிஞ்சினொன், இப்ொபொழுது சொமொைன உள்ோள ொசொருகினொன், ோவகமொக அடித்தொன் ,ஒவ்ொவொ ரு
அடியும் ோவகமொக சீரொக் இருந்தது, அம்மொ கண் திரந்தொல் , தொன் ொபற்ற ொசல்வங்கள்
இரண்டும் கட்டிலில் கொமக் களியொட்டம் நடத்துவைத ரசித்தொள், "நல்லொ ொபொடுடொ அவள ,
ம்ம்ம்ம்ம்" என்று கத்தினொள், "அம்மொ , அப்படிோய அப்பொவயும் கூூப்பிடும்மொஅவரும் இதுல
கலந்துக்கட்டும்" என்ோறன் , அண்ணோனொ பலமொக அடித்துக் ொகொண்ோட ோகட்டொன், "நொதொன்
புண்ைடயில் ோபொடிோறன்ல,அப்பொ வந்து எங்க ோபொடுவொரு?" ,"அட அசட்டு அண்ணொ என்
சூூத்து எதுக்கு இருக்கு , அவருக்குத்தொன்,அம்மொ கூூப்பிடும்மொ அவர அதுக்குள்ள
இவனுக்கு வந்துரும் ோபொலயிருக்கு!!" என்ோறன் நொன், "எனக்கு இப்ொபொைதக்கு வரொது
அனிதொகுட்டி , ொமதுவொதொன் ோபொடுோறன், அப்பொ வரட்டும் , நல்லொ கிழிக்கிோறொம்!" என்றொன்
அண்னன்,
"என்னங்க இங்க வொங் அனிதொ கூூப்பிடிறொ!!" "என்னடி விசயம்?" அப்பொ ோகட்டுக் ொகொண்ோட
வந்தொர், எங்கள் நிைலையப் பொர்த்து சிரித்தொர், "என்ன அனிதொ குட்டி அதுக்குள்ள
அரிப்ொபடுத்துரிச்சொ உனக்கு? , அண்ணோனொட ஆட்டம் ோபொடுற?" , "என்னங்க , அனிதொ
குட்டி ஆசப் படுது அப்படிோய அவ குண்டியில் ஏறி ோபொடுங்க " , "அதுக்குள்ள டபுள்ஸ்
ோகக்குதொ உனக்கு இருவர்ோறன்" என்று கூூறி அம்மணமொனொர் அப்பொ, இப்ொபொழுது அவர்
சுன்னிைய குண்டி அருோக ொகொண்டி வந்தொர், அண்ணோனொ புண்ைடயில் இருந்து சுன்னிைய
எடுக்கொமல் சற்று தள்ளி வந்தொன் , அப்பொவிம் 10 இன்ஞ் பூூல் ச்ன் சின்ன சூூத்துனுள்
புகுந்தது, "ஆஆஆஆஆஆஆஆ" என்று ஒரு கத்து கத்துோனன், ஒ ரு பக்கம் அசரொமல்
புண்ைடையப் ோபொடும் அண்ணன் , இன்ொனொருபுறம் , என் சூூத்தினுள் முதன் முதலொக
நுைழயும் அப்பொ, எனக்கு வலிோயொடி கூூடிய சந்ோதொஷம் வந்தது, இரு அடிகளும்
அசுரத்தனமொக இருந்தது, "நல்லொ அனுபவி அனிதொகுட்டி, இனிோம உனக்கு யொரொவது ோபொட
இருப்பொங்க " என்று அம்மொ கொமண்ட் அடித்தொள், இருவரது அசுர அடியும் முடிந்தது 20
நிமிடத்தில் ,பிறகு இருவரும் என் வொயில் வந்து கஞ்சியிைன பீச்சினொர்கள், நொனும் வழித்து
வழித்து குடித்ோதன் . இப்படியொக என் கொம வொழ்ைக அப்பொ, அண்ணன் , அம்மொோவொடு
அனுதினமும் நைடொபறுகிறது,
கொம கைதகள் , ொசக்ஸ் படங்கள், நடிைககளின் ோபொலி நிர்வொண (FAKE ) ொசக்ஸ் படங்களுக்கு
http://tamilkamaulagam.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful