รายชือ

่ ผกก. 74
ลำำ

ชื่อ

ดับ

สกุล

ตำำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่
1

พ.ต.ท.กรณ์กิ

คำ้ำชู

รอง ผกก.ป.สน.โคกครำม

081-9868225

2

พ.ต.ท.กฤช

ไตรทำน

รอง ผกก. สส.สภ.บำำเหน็จณรงค์

089-5825449

3

พ.ต.ท.หญิง

พุกอิ่ม

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

081-9310087

4

พ.ต.ท.กิตติ

พงษ์พำนิ ช

รอง ผกก.ป.สภ.แหลมฉบัง

081-8620130

5

พ.ต.ท.กิติภูมิ

เอกสิงหชัย พงส.(สบ 3) กก.6

086-9902663

6

พ.ต.ท.เกรียง

แช่มชุ่ม

นั กวิทยำศำสตร์ (สบ 3)

085-9092706

7

พ.ต.ท.เกรียง

แก้ววิเศษ

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองลำำพูน

086-6723585

8

พ.ต.ท.คเชน

เสตะปุตตะ รอง ผกก.ป.สภ.ลำำทะเมนชัย

083-3744747

9

พ.ต.ท.จงรักษ์ พิมพ์ทอง

ตฐ์

ไพสิฐ

กฤษณำ
พงษ์

ไกร

ศักดิ์
ท์

10 พ.ต.ท.จรัญ

พิสิฐกุล

จว.ชัยภูมิ

พยำบำล รพ.ตร.
จว.ชลบุร ี

บก.ปทส.บช.ก.
พฐ.จว.น่ำน
จว.ลำำพูน

จว.นครรำชสีมำ

กันภัย

รอง ผกก. สส.สภ.เมืองกระบี่

081-5978809

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครสวรรค์

081-8862967

จว.กระบี่

จว.นครสวรรค์
11 พ.ต.ท.จักริน

พันธ์ทอง

พงส.(สบ 3) สน.บำงรัก

083-5479444

12 พ.ต.ท.หญิง

นำคฉำย

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

086-7871555

13 พ.ต.ท.จำรึก

พ่ม
ุ ระย้ำ

รอง ผกก. สส.สภ.รัตนวำปี

086-0109489

14 พ.ต.ท.จำำนงค์ สำยป้ อง

พงส.(สบ 3) สภ.เมือง

088-0719465

15 พ.ต.ท.จำำเริญ ลุสวัสดิ์

เภสัชกร (สบ 3) นย.รพ.ตร.

089-1448834

จันทนำ

วิสัญญีวท
ิ ยำ รพ.ตร.
จว.หนองคำย

นครรำชสีมำ จว.นครรำชสีมำ

16 พ.ต.ท.จิระ

ชมภูนิตย์

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนแหลม

081-8045769

17 พ.ต.ท.โจม

โกไศยกำ

นั กวิทยำศำสตร์ (สบ 3)

081-3897312

18 พ.ต.ท.เฉลิม

ทำศิร ิ

พงส.(สบ 3) สภ.พรหมบุร ี

081-2949859

19 พ.ต.ท.ชยธร

มำทะวงษ์

พงส.(สบ 3) สภ.จักรำช

081-8763680

20 พ.ต.ท.ชยุต

มีศิลป์

รอง ผกก.กก.สส.บก.น 9

089-1113131

21 พ.ต.ท.ชว

ต้นเงิน

พงส.(สบ 3) สภ.ศรีบุญเรือง

087-2322080

22 พ.ต.ท.ชวลิต

แสงพงษ์

พงส.(สบ 3) สภ.คลองหลวง

081-8566665

23 พ.ต.ท.หญิง

วรำนิ ชสกุล รอง ผกก.ฝ่ ำยงบประมำณและกำร 089-2411818

เดช

เกียรติ

โรจน์

ชัชฎำ

นนท์

พิทยำ

จว.เพชรบุร ี

พฐ.จว.ชุมพร
จว.สิงห์บุร ี

จว.นครรำชสีมำ

จว.หนองบัวลำำภู
จว.ปทุมธำนี

เงิน บก.อก.บช.ปส.

24 พ.ต.ท.ชัย

เหล่ำปทุม

รอง ผกก. สส.สภ.กะปง จว.พังงำ 080-5282853

25 พ.ต.ท.สุนทร

ภิรำษร

พงส.(สบ 3) สภ.พรำนกระต่ำย

087-8437993

26 พ.ต.ท.ชัย

ปั ดถำมัง

พงส.(สบ 3) สน.วังทองหลำง

089-4575087

27 พ.ต.ท.ชัยริ

แก้วสุวรรณ สวญ.สภ.สำมควำยเผือก

083-5555591

28 พ.ต.ท.ชัย

ศรีวำรีรต
ั น์

พงส.(สบ 3) สภ.สำำโรงเหนื อ

088-8649992

29 พ.ต.ท.ชัย

ยี่รงค์

พงส.(สบ 3) สภ.กระแสสินธ์ุ

081-9797615

30 พ.ต.ท.ชำณุ

ชินินทร

รอง ผกก. สส.สภ.พนมทวน

081-2868129

31 พ.ต.ท.ชำ

สืบสุนทร

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองขอนแก่น

081-7296326

32 พ.ต.ท.ชูชัย

วุฒิศำสตร์

พงส.(สบ 3) สภ.ลำดบัวหลวง

089-0839551

33 พ.ต.ท.ชูชำติ

โสภำ

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองชัยนำท

081-8889183

34 พ.ต.ท.ญำณ

เลี่ยมแก้ว

พงส.(สบ 3) สน.ทองหล่อ

080-9290410

35 พ.ต.ท.ณั ฐ

โฆษิต

พงส.(สบ 3) สภ.แม่เมำะ

087-1814062

พจน์

ยุทธ

นทร์
ฤทธิ์
สิทธิ์

นนท์

วุฒิ

วิโรจน์

จว.กำำแพงเพชร

จว.นครปฐม

ภ.จว.สมุทรปรำกำร
จว.สงขลำ

จว.กำญจนบุร ี
จว.ขอนแก่น

จว.พระนครศรีอยุธยำ
จว.ชัยนำท

วรรธก์

เกียรติคุณ

จว.ลำำปำง

36 พ.ต.ท.ตรัย

ปั ญญำ

รอง ผกก 1 บก.ทล.

081-4238601

37 พ.ต.ท.ต่อ

โสคำมรรค

รอง ผกก. สส.สภ.อุบลรัตน์

081-5453185

38 พ.ต.ท.ทวี

พรมมำลี

สวญ.สภ.บ้ำนมำบอำำมฤต

089-5341991

39 พ .ต .ท .ท อ ง เงินสุข

พงส.(สบ 3) สน.จรเข้น้อย

081-9948514

40 พ.ต.ท.ทิวำ

รอง ผกก.ฝ่ ำยตรวจสอบงำน

086-0746573

41 พ.ต.ท.เทพิ น ซิ้มเจริญ

พงส.(สบ 3) กก.2

081-8291582

42 พ.ต.ท.ธน

ทองจันทร์

รอง ผกก.2 บก.ส.1

081-0122945

43 พ.ต.ท.ธนิ ต

สำระกุล

รอง ผกก.3 บก.ปอท.บช.ก.

081-3187518

44 พ.ต.ท.ธนิ สร

ไชยยศ

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนหลวง

089-5583789

45 พ.ต.ท.ธำนี

สงวนจีน

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตูม

081-8284700

46 พ.ต.ท.ธีร

ยินดี

รอง ผกก. สส.สภ.ยี่งอ

087-4753126

47 พ.ต.ท.ธีรพล

กิจยะกำ

พงส.(สบ 3) สภ.หนองใหญ่

089-7484943

ฤกษ์
ศักดิ์

ไตรรัตน์

อยู่

บุญวรรณ
ศิร ิ

ทร์

ทัศน์

พจน์

นนท์

จว.ชุมพร

บุคคล 2 ตป.สง.ก.ตร.
บก.ปอศ.บช.ก.

จว.น่ำน

จว.นครปฐม

จว.นรำธิวำส
จว.ชลบุร ี

48 พ.ต.ท.ธีระ

เดชศิร ิ

พงส.(สบ 3) สภ.เขำย้อย

089-8887780

49 พ.ต.ท.นคร

ทองพำนิ ช

รอง ผกก 4 บก.ปคบ.บช.ก.

081-9200599

50 พ.ต.ท.นภดล

กำญจน

รอง ผกก.4 บก.จร.

081-3114741

รอง ผกก.ป.สภ.จอมบึง

081-4037964

52 พ.ต.ท.นิ พิฐ

เผ่ำตระกำร พงส.(สบ 3) สภ.ท่ำฉำง

087-8868421

53 พ.ต.ท.นุ ชิต

จำละ

รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ 7

081-8132542

54 พ.ต.ท.หญิ ง นุ กรมเกลี้ยง

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

081-2510554

55 พ.ต.ท.บุญ

รอง ผกก.สส.ภ 8 จว.สุรำษฎร์ธำนี 080-5298519

เดช

พันธ์ุ

51 พ.ต.ท.นริสสร์ สังข์กระ
แสร์

พันธ์

จว.รำชบุร ี

จว.สุรำษฎร์ธำนี

สรำ

เลิศ

จว.เพชรบุร ี

เอ็งโอภำ
สนั นท์

พยำบำล รพ.ตร.

56 พ.ต.ท.บุญส่ง หมื่น

พงส.(สบ 3) สภ.หนองบัวแดง

57 พ.ต.ท.ประพั

พงส.(สบ 3) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี 084-4284492

สุรน
ิ ทร์

นธ์

ธุระกิจ

จว.ชัยภูมิ

089-9312058

58 พ.ต.ท.ประยุท รัตนโชติ

พงส.(สบ 3) สภ.หำงนำ้ำสำคร

081-2954922

59 พ.ต.ท.ประสำ เขมะ

รอง ผกก 2 บก.สส.สตม.

084-3341616

ธน์

ประสิทธิ์

จว.ชัยนำท

60 พ.ต.ท.ประสิท ทองแท้

รอง ผกก.สส.สภ.มำยอ

089-5891297

61 พ.ต.ท.ประเส

พงส.(สบ 3) สภ.สรรคบุร ี

081-8888199

พงส.(สบ 3) สภ.นครชัยศรี

081-7365345

ธิ์

ริฐ

อินทร์ทับ

62 พ.ต.ท.ปรัชญ พงศ์อัมพร

สกุล

จว.ปั ตตำนี
จว.ชัยนำท

จว.นครปฐม

63 พ.ต.ท.ปริญญ ดอกไม้ทอง รอง ผกก.สส.สภ.ครบุร ี

084-8888840

64 พ.ต.ท.ปรีชำ

จิตโศภิษฐ์

พงส.(สบ 3) สน.เพชรเกษม

080-2682311

65 พ.ต.ท.ปรีดี

นำคช่วย

รอง ผกก.ป.สภ.สิเกำ จว.ตรัง

081-5405992

66 พ.ต.ท.หญิง

คงชิน

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

089-4093077

67 พ.ต.ท.เปลี่ยน นำคพรมมำ รอง ผกก.สส.สภ.ภูผำม่ำน

086-8524545

ปิ่ นอนงค์

จว.นครรำชสีมำ

ศำสตร์

พยำบำล รพ.ตร.
จว.ขอนแก่น

68 พ.ต.ท.เผด็จ

โชคเรือง

ผศ.(สบ 3) กลุ่ ม งำนคณำจำรย์ 034-312009

69 พ.ต.ท.เผด็จ

รัตนำพันธ์ุ

พงส.(สบ 3) สภ.คง

082-8714435

70 พ.ต.ท.พงษ์

ศรีสข

รอง ผกก.สส.สภ.สระใคร

089-9405078

71 พ.ต.ท.พจน์

ฟอร์ต้ ี

รอง ผกก.กลุ่มงำนผู้เชี่ยวชำญ

081-6277401

72 พ.ต.ท.หญิง

ตำละลัก

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

081-4995035

ศักดิ์
ศักดิ์

พจนำ

สกุล

ษมณ์

คณะตำำรวจศำสตร์ รร.นรต.
จว.นครรำชสีมำ
จว.หนองคำย

กองทะเบียนประวัติอำชญำกร
พยำบำล รพ.ตร.

73 พ.ต.ท.หญิง

บุนเทียม

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

081-8328842

74 พ.ต.ท.พล

พิชัยยุทธ

รอง ผกก.4 บก.ป.

081-3148715

75 พ.ต.ท.พำนิ ช

งำมพัฒน

รอง ผกก.ฝ่ ำยตรวจลงตรำ

085-1654935

76 พ.ต.ท.พิเชษฐ์ บุตรี

พงส.(สบ 3) สภ.วังสำมหมอ

081-2602610

77 พ.ต.ท.พิทยำ

ทับทิมไทย

รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัว

081-8883289

78 พ.ต.ท.พิษณุ

พรำนพนั ส

รอง ผกก.ตม. จว.หนองคำย

084-7510643

79 พ.ต.ท.พิสันต์ ชัยสุรย
ิ ะ

พงส.(สบ 3) สภ.ลี้ จว.ลำำพูน

084-0413972

80 พ.ต.ท.พีระ

ระหว่ำง

รอง ผกก.สืบสวน

081-9425286

81 พ.ต.ท.เพ็ญ

แก้วพำ

รอง ผกก.สส.เขำชัยสน จว.พัทลุง 081-5982542

พรอำรีย์

พจน์
ศักดิ์

พงศ์ชัย

บ้ำน

พยำบำล รพ.ตร.

บก.ตม.2

จว.อุดรธำนี

จว.นครสวรรค์
บก.ตม.4

ภ.จว.กำญจนบุร ี

82 พ.ต.ท.ภควุฒิ แผนตั้งต่อ

พงส.(สบ 3) สภ.ท่ำว้งุ จว.ลพบุร ี

83 พ.ต.ท.ภำณุ

กันทวงศ์

พ ง ส .(ส บ 3) ส ภ .ส บ ป ร ำ บ 081-8859386

84 พ.ต.ท.ภิศุช

สภำพสภูมิ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลำำปำง

084-4848717

85 พ.ต.ท.ภิเศก

บุญจันทร์

พงส.(สบ 3) สน.โคกครำม

084-4566366

พันธ์

085-1792486

จว.ลำำปำง
จว.ลำำปำง

86 พ.ต.ท.ภูรต

โดยชื่นงำม พงส.(สบ 3) สภ.บ้ำนหนองพลับ

084-9118844

87 พ.ต.ท.ภูวนำ

แก้วน้อย

พงส.(สบ 3) สภ.ธำรโต จว.ยะลำ

086-5980606

88 พ.ต.ท.มงคล

ขำวผ่อง

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนนทบุร ี

081-8080112

รถ

จว.ประจวบคีรข
ี ันธ์

จว.นนทบุร ี

89 พ.ต.ท.มณฑล แก้วสมบุญ พงส.(สบ 3) สภ.ปำงมะผ้ำ

087-3034031

90 พ.ต.ท.มนตรี

ดีบุกคำำ

สวญ.สภ.ห้วยหง

081-3720889

91 พ.ต.ท.มนั ส

ทองสีม่วง

พ ง ส .(ส บ

92 พ.ต.ท.เมธี

บุญสร้อย

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำเรือ

086-9813883

93 พ.ต.ท.รัก

ภูแต้มใจ

พงส.(สบ 3) สภ.วังสะพุง จว.เลย

087-8549109

94 พ.ต.ท.ร่งุ

จันทร์มล

รอง ผกก.สส.สภ.นำยูง

083-4535313

95 พ.ต.ท.หญิง

จิระบุตร

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

086-3210949

96 พ.ต.ท.วรกร

เปี่ ยมปรีดำ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น

087-0820606

97 พ.ต.ท.ว

มัจพันธ์ุ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงรำย

081-7245699

98 พ.ต.ท.วันชัย

งำมลำภ

พงส.(สบ 3) สภ.หนองแค

081-8302188

จว.แม่ฮ่องสอน

ศักดิ์

ตะวัน

ลัดดำวรรณ

รพงษ์

จว.ประจวบคีรข
ี ันธ์
บก.ปคม.บช.ก.

3) ก ก . 4 086-6035514

จว.กำญจนบุร ี

จว.อุดรธำนี

พยำบำล รพ.ตร.

จว.เชียงรำย

จว.สระบุร ี
99 พ.ต.ท.หญิง

นั กกำยภำพบำำบัด (สบ 3) กลุ่ม

081-8679811

10 พ.ต.ท.วิโรจน์ ยิ่งดำำนุ่น

พงส.(สบ 3) สภ.คีรรี ฐั นิ คม

081-9688142

10 พ.ต.ท.วีรวุธ

สันนะกิจ

รอง ผกก.สส.สภ.นำหม่อม

081-8964019

10 พ.ต.ท.ศรำวุธ

ศรีสข
ุ ศิร ิ

พงส.(สบ 3)

086-6444545

วิภำ

กำญจน
ถวัลย์

0
1
2

พันธ์

งำนเวชศำสตร์ฟื้นฟู รพ.ตร.
จว.สุรำษฎร์ธำนี
จว.สงขลำ

สภ.พระนครศรีอยุธยำ
จว.พระนครศรีอยุธยำ

10 พ.ต.ท.หญิง

อัครวุฒิ

10 พ.ต.ท.ศักดิ์

ผะอบเพ็ชร์ รอง ผกก.สส.สภ.ปำกนำ้ำ

3
4

ศรีอักษร
ชำย

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน
พยำบำล รพ.ตร.
จว.ระนอง

083-8029555
081-8929849

10 พ.ต.ท.ศิรโิ ชติ ธเนศรำภำ

รอง ผกก.ป.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก

089-8951564

10 พ.ต.ท.ศิลำ

กำระหัน

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำตะโก

084-6224399

10 พ.ต.ท.ศุภชัย

เชื้ อ

รอง ผกก.สส.สภ.ปทุมรัตน์

089-7102757

10 พ.ต.ท.สม

จักรชุม

พงส.(สบ 3) กลุ่มงำนสอบสวน

084-7157645

5
6
7
8

เกียรติ

กรุงเทพ

จว.นครสวรรค์
จว.ร้อยเอ็ด

และตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส 2
บช. ปส.

10 พ.ต.ท.สม

ทรัพย์สง่

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนครปฐม

081-8562283

11 พ.ต.ท.สม

สมบูรณ์

รอง ผกก.4 บก.รฟ.

081-3334379

11 พ.ต.ท.สมคิด

เจียงเต็ง

พงส.(สบ 3) สภ.เมือง

085-0504843

11 พ.ต.ท.สมคิด

ทิพยจักร

รอง ผกก.3 ปทส.บช.ก.

084-6580753

11 พ.ต.ท.สมคิด

ไทรทอง

พงส.(สบ 3) สภ.กุยบุร ี

081-9440450

11 พ.ต.ท.สมชำย งำมตะคุ

พงส.(สบ 3) สภ.พิบูลมังสำหำร

081-8777741

11 พ.ต.ท.สมชำย สุวรรณ

พงส.(สบ 3) สภ.พระสมุทรเจดีย์

089-8162613

11 พ.ต.ท.สมชำย อำ่ำทอง

รอง ผกก.สส.สภ.บำงระจัน

086-3446030

11 พ.ต.ท.สมบัติ

บัวผัน

พงส.(สบ 3) สภ.บ้ำนสวน

081-9722423

11 พ.ต.ท.สมบัติ

วงษ์วิชำ

พงส.(สบ 3) สภ.ชุมแพ

081-9648249

พงส.(สบ 3) สภ.เมืองสมุทรสำคร

081-6598936

9
0

เกียรติ
เกียรติ

1
2

3

เสริม

บริรก
ั ษ์

พงศ์

4
5

โภชน์

6
7

8

11 พ.ต.ท.สมโภช จูเจริญ
9

น์

จว.นครปฐม

จว.เพชรบูรณ์

จว.ประจวบคีรข
ี ันธ์
จว.อุบลรำชธำนี

จว.สมุทรปรำกำร
จว.สิงห์บุร ี
จว.สุโขทัย

จว.ขอนแก่น

จว.สมุทรสำคร

12 พ.ต.ท.สมยศ

รอง ผกก.ฝ่ ำยสืบสวนและตรวจ

083-8147400

12 พ .ต .ท .ส ม คำ้ำชู

รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยำว

081-9285454

12 พ.ต.ท.สม

วงศ์ชัย

รอง ผกก.ป.สน.รำษฎณ์บูรณะ

081-3631936

12 พ.ต.ท.สวัสดิ์

วงค์ชัย

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

089-7009182

12 พ.ต.ท.สัญญำ เจริญรัตน์

พงส.(สบ 3) สภ.เสนำงคนิ คม

086-6067582

12 พ.ต.ท.สำมำร วิสุเวช

พงส.(สบ 3) สภ.บรบือ จว.มหำ

081-7681479

12 พ.ต.ท.สำ

ปำลวัฒน์

พงส.(สบ 3) สภ.สำำโรงเหนื อ จว.สุ 089-7772478

12 พ.ต.ท.สำ

สกุลวงษ์

พงส.(สบ 3) สน.ภำษีเจริญ

087-5905700

12 พ.ต.ท.สิทธิชั

นพศิร ิ

รอง ผกก.ฝอ 9 บก.อก.ภ 3

081-6219988

12 พ.ต.ท.สิทธิ

พงศ์

รอง ผกก.ป.สน.ประเวศ

081-8282095

13 พ.ต.ท.สุทธิ

วัฒกำพัทธ์

พงส.(สบ 3) สภ.ชนแดน

087-8447962

13 พ.ต.ท.หญิง

ตันหยง

รอง ผกก.ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน 1 086-8951706

0
1
2

ศรีเรือง

ฤกษ์
ศักดิ์

3

ประเสริฐ

4
5
6
7
8
9
0

ยันต์

โรจน์

ศักดิ์
พงศ์

ธนำรักษ์

รำชกำร 1 กต.2 จต.
จว.ฉะเชิงเทรำ

จว.แม่ฮ่องสอน

จว.อำำนำจเจริญ
สำรครำม

ทรปรำกำร

จว.เพชรบูรณ์

1

สุธีรำ

ตส.1

13 พ.ต.ท.สุบิน

จันทร์สำขะ พงส.(สบ 3) สภ.ป่ ำติ้ว จว.ยโสธร

086-0164090

13 พ.ต.ท.สุภำพ

ดิสสระ

พงส.(สบ 3) สภ.ท่ำชนะ

080-6327955

13 พ.ต.ท.สุภำพ

วัยนิ พิฐ

รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง

081-8321395

13 พ.ต.ท.สุมน

ลำวะปำนำ

พงส.(สบ 3) กก.5 บก.ปปป.

089-8242551

13 พ.ต.ท.สุเมธ

โสดสงค์

พงส.(สบ 3) กก.5

081-9296152

13 พ.ต.ท.สุรชัย

บุญเอก

พงส.(สบ 3) สภ.หนองสำหร่ำย

081-9999825

2
3
4
5
6

7

พงษ์

จว.สุรำษฎร์ธำนี
จว.สุพรรณบุร ี

บก.ปอศ.บช.ก.

จว.นครรำชสีมำ

13 พ.ต.ท.สุรเดช แจ้งสุวรรณ ผศ.(สบ 3) กลุ่ ม งำนคณำจำรย์ 083-2458169
8

คณะนิ ติวิทยำศำสตร์ รร.นรต.

13 พ.ต.ท.อิทธิ

โพธิสุข

รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1

089-5335926

14 พ.ต.ท.เสก

แก้วสว่ำง

สวญ.สภ.นำสัก จว.ชุมพร

081-9793101

รอง ผกก.ฝ่ ำยสรรพำวุธ 3

081-8849271

9

0

พร

สันต์

14 พ.ต.ท.เสถียร บุนนำค

อธ.สง.ก.ตร.

1

สพ.สกบ.

14 พ.ต.ท.เสรี

พงส.(สบ 3) สภ.เกำะกูด

085-2803762

พงส.(สบ 3) สภ.บ้ำนโป่ ง

081-5721828

14 พ.ต.ท.อดิ

สุนทรำรักษ์ พงส.(สบ 3) สน.ตลิ่งชัน

081-7132028

14 พ.ต.ท.อธิป

ฉิมอร่ำม

พงส.(สบ 3) กก.4 บก.ป.

081-4573999

14 พ.ต.ท.อนุ กูล

ฉลวย

ร อ ง ผ ก ก .ป .ส ภ .ย ำ ง ชุ ม น้ อ ย 081-8792966

2

สมไพบูลย์

14 พ.ต.ท.อดิเรก วังมะนำว
3

4

ศักดิ์

5
6

ศรีเมือง

จว.ตรำด

จว.รำชบุร ี

จว.ศรีสะเกษ

14 พ.ต.ท.อภิชำติ ม่วงศรีงำม

รอง ผกก.ฝ่ ำยส่งกำำลังบำำรุง

14 พ.ต.ท.อภิ

ภู่ทอง

ร อ ง ผ ก ก .ส ส .ส ภ .แ ม่ เ ปิ น 081-5678407

14 พ.ต.ท.อมร

บัวล้อมใบ

รอง ผกก.ป.สภ.ขำมสะแกแสง

081-8774072

15 พ.ต.ท.อรรถ

เรืองโกมล

์ ำก
รอง ผกก.ป.สภ.โพธิต

085-1226333

15 พ.ต.ท.อัศฐำ

จำรุกำนนท์ พงส.(สบ 3) กก.5

7
8

เชษฐ์

9
0
1

ศักดิ์

ศักดิ์

15 พ.ต.ท.อำจศึก งอพำ
2

บก.อก.รพ.ตร.

081-4340567

ภจว.นครสวรรค์
จว.นครรำชสีมำ
จว.หนองคำย

บก.ปทส.บช.ก.

พงส.(สบ 3) สภ.วังนำ้ำเย็น
จว.สระแก้ว

081-8218376
0817410223

15 พ.ต.ท.อำำนำจ โฉมฉำย

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำญจนบุร ี

089-2571717

15 พ.ต.ท.หญิง

คงคำชนะ

พยำบำล (สบ 3) กลุ่มงำน

081-3328734

15 พ.ต.ท.อินทร

แก้วนั นท์

พงส.(สบ 3) สภ.ช้ำงเผือก

086-9112175

15 พ.ต.ท.อุดม

เปำวสันต์

รอง ผกก.2 บก.ส.2

081-9318406

15 พ.ต.ท.เอนก

เตำสุภำพ

พงส.(สบ 3) กก.5 บก.ป.

089-7726670

15 พ.ต.ท.เมธำ

สิงหะเสนำ

รอง ผกก.สส.สภ.ยะหำ

087-8365568

15 พ.ต.ท.ไชยำ

พรวิกุล

รอง ผกก.ป.สภ.บำงมูลนำก

089-5661020

3
4

อำำภำพร

5

6
7
8

9

รัตนำ

16 พ.ต.ท.สมเดช เกษมสุข
0

จว.กำญจนบุร ี

พยำบำล รพ.ตร.
จว.เชียงใหม่

จว.พิจิตร

พงส.(สบ 3) ภ.จว.สุพรรณบุร ี

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful