You are on page 1of 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI


PHÒNG ĐÀO TẠO
THỜI KHOÁ BIỂU NGÀNH ÔTÔ
Đồng Nai, Ngày 21 tháng tư 2007
Thứ Phòng Buổi Khoa Hệ Số Môn Học Giảng Viên Học vị Máy Số tiết Lý Thực Tiết/ Bắt đầu Kết thúc Ghi chú
SV chiếu thuyết hành Buổi
06CCDT01
2 P.CNTT2 S CK CD 44 AUTOCAD (TH) ĐINH ĐỨC THẮNG CN 0 45 0 15 2 19/03 29/05
2 208 C CB CD 44 ANH VĂN II VÕ THỊ MỘNG THU CN 0 60 0 0 4 12/03 02/06
3 310 S CB CD 44 ANH VĂN II VÕ THỊ MỘNG THU CN 0 60 0 0 4 12/03 02/06
4 Sân tập S CB CD 44 GIÁO DỤC THỂ CHẤT PHAN VĂN HOÀNG CN 0 45 0 45 3 25/4 0
4 G.Đường 1 C CB CD 44 CHỦ NGHĨA XH KH TRẦN CHIẾN THẮNG THS 0 45 45 0 4 14/03 30/05
5 210 C CK CD 44 VẼ KỸ THUẬT DƯƠNG VĂN ĐÔNG THS 0 45 45 0 4 15/03 31/05
6 210 S CK CD 44 XÁC SUẤT THỐNG KÊ PHẠM VĂN HIỂN THS 0 45 45 0 4 16/03 01/06
6 210 C CK CD 44 CƠ ỨNG DỤNG LÊ TRUNG TÍN THS 0 60 60 0 5 16/03 01/06
7 209 S CB CD 44 TOÁN CAO CẤP II LÊ VĂN ĐỒNG THS 0 45 45 0 4 17/03 02/06
7 G.Đường 1 C CB CD 44 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỒNG XUÂN THỌ TS 0 30 30 0 4 17/03 05/05
06COT01
2 306 S CK CD 44 DUNG SAI - KT ĐO NGUYỄN ĐỨC LÂM THS 0 30 30 0 4 12/03 05/05
2 306 C CK CD 44 CƠ LÝ THUYẾT LÊ TRUNG TÍN THS 0 45 45 0 4 12/03 02/06
3 306 S CB CD 44 ANH VĂN NÂNG CAO PHẠM MẠI ĐIỆP CN 0 60 60 0 4 39199 39235
4 Sân tập S CB CD 44 GIÁO DỤC THỂ CHẤT PHAN VĂN HOÀNG CN 0 45 0 45 3 25/4 0
4 G.Đường 1 C CB CD 44 CHỦ NGHĨA XH KH TRẦN CHIẾN THẮNG THS 0 45 45 0 4 14/03 02/06
5 306 S CK CD 44 VẬT LIỆU HỌC LƯU QUANG NHẬT LÂM KS 0 30 30 0 4 15/03 05/05
5 208 C CB CD 44 ANH VĂN II PHẠM MAI ĐIỆP CN 0 60 60 0 4 15/03 02/06
6 306 S CK CD 44 HH- VẼ KỸ THUẬT TRỊNH VĂN CHƠN THS 0 60 60 0 5 16/03 02/06
6 306 C CK CD 44 XÁC SUẤT THỐNG KÊ PHẠM VĂN HIỂN THS 0 45 45 0 4 16/03 02/06
7 204-205 S CB CD 44 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỒNG XUÂN THỌ TS 0 30 30 0 4 17/03 05/05
7 104-105 C CB CD 44 TOÁN CAO CẤP II LÊ VĂN ĐỒNG THS 0 45 45 0 4 13/03 02/06
06COT02
2 208 S CB CD 44 ANH VĂN II PHAN MINH CHÂU CN 0 60 60 0 4 12/03 39235
2 211 C CK CD 44 XÁC SUẤT THỐNG KÊ PHẠM VĂN HIỂN THS 0 45 45 0 4 39153 39235
3 211 S CK CD 44 DUNG SAI - KT ĐO NGUYỄN ĐỨC LÂM THS 0 30 30 0 4 39154 39207
4 211 S CK CD 44 CƠ LÝ THUYẾT LÊ TRUNG TÍN THS 0 45 45 0 4 39155 39235
4 G.Đường 1 C CB CD 44 CHỦ NGHĨA XH KH TRẦN CHIẾN THẮNG THS 0 45 45 0 4 39155 39235
5 Sân tập S CB CD 44 GIÁO DỤC THỂ CHẤT DƯƠNG THANH LỊCH CN 0 45 0 45 3 26/4 0
5 211 C CK CD 44 VẬT LIỆU HỌC LƯU QUANG NHẬT LÂM KS 0 30 30 0 4 39156 39207
6 211 C CK CD 44 HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT TRỊNH VĂN CHƠN THS 0 60 60 0 5 39157 39235
7 204-205 S CB CD 44 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỒNG XUÂN THỌ TS 0 30 30 0 4 39158 39207
7 104-105 C CK CD 44 TOÁN CAO CẤP II LÊ VĂN ĐỒNG THS 0 45 45 0 4 39154 39235

Ghi chú: Giảng Đường 1: Hội Trường,


Giảng Đường 2: Phòng học ở khu KTX TL.HIỆU TRƯỞNG
P.CNTT 1: Phòng máy đơn P.CNTT 2: Phòng máy ghép P.PHÒNG ĐÀO TẠO
P TH Điện 1: P.106 - Phòng Thực Hành Điện 1
P TH Điện 2: P.107 - Phòng Thực Hành Điện 2

Đoàn Trung Dũng