You are on page 1of 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI


PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHOÁ BIỂU NGÀNH DU LỊCH


Đồng Nai, Ngày 21 tháng tư 2007
Thứ Phòng Buổi Khoa Hệ Số Môn Học Giảng Viên Học vị Máy Số tiết Lý Thực Tiết/ Bắt đầu Kết thúc Ghi chú
SV chiếu thuyết hành Buổi
05CDL01
2 G.Đường 1 S CB CD 24 LỊCH SỬ ĐẢNG TRẦN THỊ LỢI CN 0 45 45 0 4 12/03 28/05
3 G.Đường 2 S KT CD 24 HOẠT ĐỘNG HOẠT NÁO, DẪN CT NGUYỄN PHƯỚC THIỆN GV 0 30 30 0 4 17/04 15/5
3 G.Đường 2 C KT CD 24 HOẠT ĐỘNG HOẠT NÁO, DẪN CT NGUYỄN PHƯỚC THIỆN GV 0 30 30 0 4 17/04 15/5
4 P.CNTT1 S CB CD 24 TIN HỌC ỨNG DỤNG LÊ HOÀNG VIỆT CN 0 60 30 30 4 14/03 20/06
5 209 S KT CD 24 TIẾNG HOA CƠ BẢN DƯƠNG QUỐC BẢO CN 0 60 60 0 4 15/03 21/06
7 108-109 C CB CD 24 CHỦ NGHĨA XH KHOA HỌC NGUYỄN HỒNG QUÁN THS 0 45 45 0 4 31/03 9/6
06CDL01
2 G.Đường 1 S CB CD 47 LỊCH SỬ ĐẢNG TRẦN THỊ LỢI CN 0 45 45 0 4 12/03 28/05
4 Sân tập S KT CD 47 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 04/04 11/07
5 208 S CB CD 47 ANH VĂN I PHAN MINH CHÂU CN 0 75 75 0 4 15/03 19/07
6 Sân tập S CB CD 47 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 20/04 0
6 P.CNTT1 C CB CD 47 TIN HỌC B (LT + THỰC HÀNH) NGUYỄN VĂN ĐÔNG KS 0 75 45 30 3 16/03 01/06
7 108-109 C CB CD 47 CHỦ NGHĨA XH KHOA HỌC NGUYỄN HỒNG QUÁN THS 0 45 45 0 4 31/03 9/6
06CDL02
2 G.Đường 1 S CB CD 36 LỊCH SỬ ĐẢNG TRẦN THỊ LỢI CN 0 45 45 0 4 12/3 28/5
4 Sân tập S KT CD 36 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 04/04 11/07
5 P.CNTT2 S CB CD 36 TIN HỌC (LT + THỰC HÀNH) TẠ QUANG HÙNG CN 0 75 45 30 3 15/03 26/07
6 Sân tập S CB CD 36 GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÕ TRUNG TÍN CN 0 45 0 45 3 20/04 00/01
7 208 S CB CD 36 ANH VĂN I HUỲNH ÁI CN 0 75 75 0 4 15/03 19/07
7 108-109 C CB CD 36 CHỦ NGHĨA XH KHOA HỌC NGUYỄN HỒNG QUÁN THS 0 45 45 0 4 31/03 9/6

Ghi chú: Giảng Đường 1: Hội Trường,


Giảng Đường 2: Phòng học ở khu KTX TL.HIỆU TRƯỞNG
P.CNTT 1: Phòng máy đơn P.CNTT 2: Phòng máy ghép P.PHÒNG ĐÀO TẠO
P TH Điện 1: P.106 - Phòng Thực Hành Điện 1
P TH Điện 2: P.107 - Phòng Thực Hành Điện 2

Đoàn Trung Dũng

Rate