ျပည္ေထာင္စု

ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ

လူထုတရပ္လံုးအား

တရားဝင္

ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ေပးစာ
(၁) ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဟာ
လိုကၿ္ ပီး

ျပည္သူေတြကို

နိင္ငံေရးမလုပ္နဲ႔

ျခိမ္းေျခာက္တန္ ျခိမ္းေျခာက္နဲ႔ ။

အရင္ကေတာ့ သန္းေရႊ ေလေယာင္

အၾကပ္ကိုင္လို႔ကိုင္..

ဒီအဖြဲ႔ကသာ

ဆြယ္တန္ဆြယ္၊

လူမႈေရးအလုပ္ အလြန္ကိုျမင့္ျမတ္တဲ့ပစ
ံု ံ

တခိ်န္လံုး ေျပာဆိုလာခဲ့တယ္ ။ ေဟာ အခုက်ေတာ့ ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ ့ NLD အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရ႔ဲ

လမ္းစဥ္ဘက္

လိုက္လာတာကိုက...

လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လုပ္သင့္တဲ့

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

နိင္ငံအတြက္ ေျခလွမ္း အမွန္ပါလိ႔ု ၀န္ခံရာ

ေရာက္ေနပါတယ္ ။ အဲဒါကုိ နာယက ျဖစ္တဲ့ သန္းေရႊနဲ႔ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ ဥကၠဌ သိန္းစိန္ တုိ႔
ဘယ္လိုအေႀကာင္းျပမလဲ။

သူတို႔

ေျပာသလို

သူတို႔

မူလအလုပ္ကမွ

ျမင့္ျမတ္တာ.

ဒါဆုိဘာလို႔ ေက်ာခိုင္းခဲ့ပါသလဲ။ ဒီကစ
ိ ၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ၾကံ့ဖြံ႕ထဲမွာပါတဲ့ ၂၇ သန္းေသာ
သူေတြအားလံုးကုိ နားလည္ေအာင္ရွင္းမျပသင့္ဘူးလား။
ဒီလုိ လမ္းေႀကာင္း ေျပာင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္
တာဝန္ရွိတယ္ဆုိတာ အားလံုးသိၾကမွာပါ။
၀င္ဘို႔မ၀င္ဘို႔ကို

ပါတီစံုညီ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ

အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး

မင္းလုပ္ေနတဲ့ သန္းေရႊဦးစီးတဲ့
ဘုန္းေတာ္ၾကီိးကေန

သန္းေရႊ၊ သိန္းစိန္နဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အားလံုးမွာ
ဆံုးျဖတ္ႀကတယ္။ ခု

ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္

ႀကံ့ဖြတ္က...အရပ္စကားနဲ႔ ခိုင္းေျပာရရင္... ေက်ာင္းထိုင္

...ဖိုးသူေတာ္

အျဖစ္ေျပာင္းတာကို

ဘာအစည္းအေ၀းမွ

မေခၚဘဲ

တခ်က္လႊတ္အမိန္႔နဲ႔ လုိက္လုပ္ႀကရရွာတာ ၊ ဘယ္ေလာက္သနားစရာေကာင္းတဲ့ ဘ၀လဲ၊
စဥ္းစားႀကည့္ရင္ သိနိင္ပါတယ္။

အဖြဲ႔၀င္ ၂၇ သန္းမ်က္နွာကို

( ဟိုဟာနဲ႔ ) ထိုးခ်

လိုက္တာပါဘဲ။ အဲဒ ီလုိပဲ သန္းေရႊနဲ႔ သိန္းစိန္တုိ႔ တေလ်ွာက္လံုးေျပာခဲ့သလုိ ႏုိင္ငံေရး
မလုပ္ဘူး

လူမူေရးလုပ္တာပါ

ၾက့ံဖြတ္ပါတီဝင္အားလံုး

ဆုိတာကေန

ဘယ္လုိ

ခု

ေနၾကလဲ၊

ႏုိင္ငံေရးကို

တုိက္ရုိက္လုပ္လာေတာ့

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရမဲ့

ေရခ်ိန္ေတြနဲ႔ေကာ

ကုိက္ညီရဲ႕လား၊ သံဃာ၊ ျပည္သူလူထုကုိ သတ္မဲ့ ဝါးရင္းဒုတ္ႏုိင္ငံေရးပဲ လုပ္ရမွာေကာ
သိရဲ႕လား။ ဘယ္လုိ ခံစားၾကရပါသလဲ ။

(၂) ေနာက္တခုက....တခ်ိန္လံုး ျပည္သူေတြကို အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေခၚ..အၾကပ္ကိုင္
ဘာေႀကးညာေႀကးေကာက္..လူမိုက္ ( စြမ္းအားရွင္ေတြနဲ ့ ) ေတြနဲ႔ အနိင္က်င့္ခဲ့တာေတြကုိ
ျပည္သူလူထုၾကီးက

ေမ့သြားမယ္ထင္လား

ဆက္လုပ္အုံးမွာလား။

စြမ္းအားရွင္ေတြကို

ေထာက္ပံ့ေႀကးေပးတာ။ အလုပ္ေတြခ်ေပးထားတာ လုပ္အံုးမွာလား ။ တဆက္ထဲ အဲဒီလို
လူမိုက္ေမြးးတာဟာ

..ဂဠဳန္ေစာ စိတ္ဓါတ္

ဂဠဳန္ေစာ ေစာက္က်င့္ေတြန႔ဲ တေထရာထဲ

တူေနတာလု႔ိ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ၾကီးနဲ႔အတူ လူထုတရပ္လံုးက သိေန ျမင္ေနတယ္ဆုိတာကုိေကာ
သိရဲ႕လား ။ ဒီေစာက္က်င့္မ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ပါဘူး လုိ႔ လူထုတရပ္လံုးကုိ ကတိေပးတာထက္
ပုိျပီး ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အင္မတန္ ယုတ္မာတဲ ့ နိင္ငံေရး ဆိုတာ ဝန္ခံပါသလား။
ေနာက္တခုက

(၈၈)

ေနာက္ပုိင္း

သံဃာထုအေပၚ၊

လူထုအေပၚ

ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္ေတြ၊

စြမ္းအားရွင္ေတြ အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ျပီးေတာ့ မုိက္ရုိင္းခဲ့တာေတြအားလံုးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က
တာဝန္ယူမွာလား၊ အာမခံမွာလား၊ ဘယ္သူေတြက ေနာက္ေနာင္ အဲလုိ မမုိက္ရုိင္းေတာ့ပါဘူး၊

မေစာ္ကားေတာ့ပါဘူးလုိ႔ လက္မွတ္ထုိးမွာလဲ၊ တကယ္လုိ႔မ်ား ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက
ျဖစ္ေစ(ကုိယ္စားျဖစ္ေစ) ဥပေဒအရ အေရးယူေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာရင္ ေထာက္ခံမွာလား
၊ကန္႔ကြက္မွာလား ဆုိတဲ့အေျဖကုိလည္း လူထုတရပ္လံုးကုိယ္စား က်ဳပ္္တုိ႔အဖြဲ႔မွ တိတိက်က်
သိခ်င္တယ္။
(၃) ႀကံ့ဖြတ္ လူၾကီးေတြ

..၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီက ပိုင္ဆိုင္မႈ...နိင္ငံေတာ္အတြက္

ႀကိဳးပမ္းသယ္ပုိး ထမ္းရြက္ျပီးေနာက္ ..၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
ေပးရဲလား ။

နိင္းယွဥ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

ဒါကေတာ့ နာယကၾကီး အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဥကၠဌအိမ္ျဖစ္ပါတယ္

အစရွိသျဖင့္ လူၾကီးအားလံုးရဲ႕ အိမ္ေတြကို မီဒီယာေတြ ေခၚျပီး ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး
သိေအာင္ ျပသရဲၾကပါသလား။ ေနာက္တခုက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီက စီးပြါးဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မွုနဲ႔
ခု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပုိင္ဆုိင္မွုေတြကုိ ခ်ျပရဲပါသလား။ တကယ္လုိ႔မ်ား ျပသရဲတယ္ဆုိရင္ျဖင့္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔က ၾက့ံဖြံ႔ပါတီအတြက္ပါ ထပ္ဆင့္ျပီး မဲဆြယ္ စည္းရံုးေပးအုံးမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္လို႔ ရဲရဲၾကီး ေျပာလုိက္ပါျပီ။
(၄) ဒီပဲယင္း ယုတ္မာရိုင္းစိုင္းတဲ့ လူသတ္မႈႀကီးမွာ
ပါတယ္လုိ႔

အားလံုးကစြတ္စြဲေနတယ္။

လူတရာေက်ာ္

ေသဆံုးခဲ့ရတာရယ္

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း
ေတာင္းဆုိပါတယ္

အဲဒိကိစၥကုိ

ႏုိင္ငံေတာ္

မရွိတာရယ္ေၾကာင့္

ခင္ဗ်ားတုိ႔

ဝန္ခံရင္

ႀကံ့ဖြတ္ပါတီဝင္ေတြ အေျမာက္အမ်ား
ေျဖရွင္းေပးပါ။

အစုိးရဆုိျပီး

ဘာေၾကာင့္ဆုိရင္

ေသေသခ်ာခ်ာ

လူထုတရပ္လံုးကုိယ္စား

၀န္ခံပါ

ဝန္ခံျခင္း

စီစစ္ျပီး

က်ဳပ္တုိ႔အဖြဲ႔က

မရွိဘူးဆုိရင္လည္း

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ျပီး ထုိက္တန္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူေပးပါ။ က်ိန္းေသတာ

တခုကေတာ့ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီ မပါဘူး၊ စြမ္းအားရွင္ေတြ မပါဘူးဆုိရင္ က်ဳပ္တုိ႔ အဖြဲ႔တဖြဲ႔လံုးက
လည္ပင္းလာအလွီးခံမယ္လုိ႔ ရဲရဲၾကီး ေျပာလုိက္ပါတယ္္။
(၅) ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေပၚလာျပီးေနာက္ပုိင္း နိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြ

ပါတီနိင္ငံေရး ကင္းရွင္းေႀကာင္း

၀န္ခံလက္မွတ္ ထိုးရတယ္ ။ ဒီကေန႔ ႀကံ့ဖြတ္ အသင္းကေန ပါတီေျပာင္းေတာ့..၀န္ထမ္းကိစၥ
ေရငံု နုတ္ပိတ္ေနတာ ဘာလဲ ။ ၀န္ထမ္းေတြကို ပါတီေတြနဲ႔့ လံုး၀ မပတ္သက္ရလို႔
ေႀကျငာခ်က္

ထုတ္ျပန္ၿပီး

၀န္ထမ္းအားလံုး

ႀကံ့ဖြတ္ပါတီအတြက္

အၾကပ္ကိုင္တာ မလုပ္ရ မဲမေပးရ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးရပါမယ္ ။

မဲဆြယ္တာမလုပ္ရ

တခ်ိန္ထဲမွာ

ဌာန

ဆိုင္ရာရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေတြထဲကို ႀကံ့ဖြတ္ ပါဝင္္ၿပီး ႀသဇာေပးတာ မလုပ္ရ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္
ရပါမယ္ ။ (ဥပမာ - ၾက့ံဖြံ႔ပါတီဝင္ရင္ မွတ္ပံုတင္ ခ်က္ျခင္း ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္
ေငြေၾကးမ်ားအား တဘက္လွည့္ျဖင့္ ေခ်းငွါးေပးျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရ)။ အေရးၾကီးဆံုး

အခ်က္က ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ဆုိရင္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ ဝင္သူမ်ားသည္
ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းလံုးဝ မျဖစ္ရ ဆုိတာ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးရပါမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ုိရင္

စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထားတယ္။ တခါ ထပ္ျပီးေတာ့ မဲေပးခြင့္ပါ ရတယ္ဆုိရင္
ႏုိ္င္ငံဝန္ထမ္းမွန္သမွ်ဟာ

ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီဝင္ေတြ

ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္

၇၅

ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္

ယူထားတယ္ဆုိတာ ေမးစရာမလုိပဲ အားလံုး သိေနတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္တယ္။
မွတ္ခ်က္။ ဝန္ထမ္းဆုိတာ တပ္မေတာ္သားေတြပါ ပါပါတယ္။
(၆) ျမန္မာမာျပည္ျမိဳ ့ေတာ္ကို .ရန္ကုန္ ထားမလား ..က်ပ္ေျပးထားမလား ဆုိတာ လူထုကုိ
အျပတ္ ေျပာပါ ။ အဓိက အက်ဆံုး အေျခခံ မူၾကီး ၁၀၄ - ခ်က္ ထိုးစဥ္က..ဒီ က်ပ္ေျပး ကိစၥ
လံုး၀ မရွိေသးတာရယ္

၂၀၀၄ ညီလာခံျပန္စေတာ့လဲ ဒီကိစၥ ေဆြးေႏြးတာမရွိေသးဘဲ

သန္းေရႊ တဦးထဲ သေဘာနဲ႔ ဇြတ္ေရႊ ့ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ တပ္ကိစက
ၥ ို လႊတ္ေတာ္က
၀င္ပါခြင့္

မေပးထားသလို

ျပည္သူေတြရဲ႕

ျမိဳ႕ေတာ္ကိစၥကိုလဲ

ျပည္သူေတြကသာ

ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္ ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူ႔မဲဆႏၵကုိ ယူျပီး ျမန္မာျပည္ျမိဳ႔ေတာ္ကုိ က်ပ္ေျပးမွာ
ထားမလား ၊ ရန္ကုန္ ျပန္ထားမလား ဆုိတာ တိတိက်က် ေျဖၾကားေပးပါ။
(၇)

တုိင္းျပည္က

ထြက္တဲ့

သယံဇာတ

ေတြကို

ျပည္တြင္းသံုး

ပိုလွ်ံမွသာ

ျပည္ပ

ထုတ္ေရာင္းေရး မူ ခ်မွတ္ ေပးရမယ္ ။ အဲဒါကို ႀကံ့ဖြတ္က လက္ခံနိုင္မလား ။ ေနာက္
ထုတ္ေရာင္းခ်ရေငြေတြကို လႊတ္ေတာ္ကသာ စီမံခန္႔ခြဲတာ လက္ခံမလား ။
ဘတ္ဂ်က္ကို

လႊတ္ေတာ္က

ကုိယ္စားျပဳမဲ့ဆုိင္းဘုဒ္တခုကုိ

အခရာ

ကိုင္တြယ္တာ

လက္ခံေပးရမယ္။

တပ္မေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္
ပိုင္ဆိုင္သည္

တပ္မေတာ္သည္

လက္ခံမလား၊
တိုင္းျပည္၏

တိုင္းျပည္သည္သာ

တိုင္းျပည္ကို မပိုင္ဆိုင္

နိင္ငံေတာ္

ျပည္သူအတြက္
သယံဇာတသည္

တပ္မေတာ္ ကို

တုိင္းျပည္က ထြက္တဲ့

သယံဇာတကိလ
ု ဲ တုိင္းျပည္ကသာ ပိုင္ဆိုင္သည္။ တပ္မေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္ ဆုိတာကုိ
လူတုိင္း လူတုိင္းက သိထားၾကတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္ပုဒ္ဟာ အလြန္အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာကုိ
နားလည္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလုိပဲ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကလည္း လက္ခံေပးရမယ္။
(၈) ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ ၂၄ နာရီ မီး အျပည့္အဝ ရရွိေရးဟာ နံပါတ္ ( ၁ ) လား ေနျပည္ေတာ္ က
နံပါတ္ (၁)လား ဆုိတာကုိ တိတိက်က် ေျဖၾကားေပးပါ။ ..တုိင္းျပည္က ထြက္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႔ကို
ျပည္တြင္းသံုး ပိုလွ်ံမွ ျပည္ပေရာင္းခ်တာ လုပ္လွ်င္..ျပည္တြင္း မွာ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္ပါက

နိင္ငံျခား တိုကရ
္ ိုက္ ရင္းနီးျမဳပ္နံမႈမ်ား တိုးပြားလာျပိး..ျပည္သူလူ အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ား
လာနိင္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံေပးရမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအားလံုးကုိ လူထု တရပ္လံုး ကုိယ္စား
က်ဳပ္တုိ႔ လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာ အဖြဲ႔မွ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ျပီး
ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိ စိန္ေခၚေမးျမန္းလုိက္ပါတယ္။

“ မည္သည့္ စစ္အာဏာရွင္မွ လူထုကုိ မအုပ္ခ်ဳပ္ေစရ “

www.thebestmanure.org
tbmwaipl@gmail.com
myayallzar@gmail.com
tbmstk1@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful