,

jibisken xeli waiRo daTviam, nacadma dostaqarma xelsawyos amosaRebad. swored am wuTSi Tvali daafaxula da daikvnesa xogaim: ,,sanTeli!³ ,,vahme xogai!³ Sehkivla samZivaram, dafaTurda, karadasTan miiWra, Taflis sanTeli moarbenina, gamowvdil marcxenaSi SeaCeCa xogais. ,,xmali!³ Moisma gminva. gaaZro daTviam munve gdebuli franguli qarqaSs da marjvenaSi misca sulTmobrZavs. 1.aarTva sanTeli mkvdars, gverdiT mousvena. oRond es iyo, xrmlis gamorTmeva gauZnelda friad, xogais gayinul TiTebs Zlivs gamoglijes samocwlian brZolaSi nacadi xmali. 2.iskortaze dahkides xogais farebi, xirimebi, xirimebi, daviTferulebi, xolo misi sayvareli franguli wiTel-yviTlad mooWvil zandukSi Cahketa samZivaram, radgan upatronod darCa xogais xmali. 3.irgvliv uwesrigod eyarnen kasrebi, qvabebi, godrebi, elavdnen iskortaze dakiduli farebi, daviTferulebi da Tofebi, micvalebuli mamis muzaradi da jaWvis perangi. 5. Tu jixveb Semogeyarnes, win-win Sen esvriv Tofiv, -eubneba saRiras biZa. Tu gaacdinev, me ar gau Sobav.¶¶ Amis Tqma moaswro mindiam da sami jixvi moadga Wiuxis kides. Mindiam moaswro srola, magram daacdina. axla saRiras xarimma daigriala, pirqve wamovida jixvi da naqariT gavsil ufskrulSi gadaiCexa. 6. swored is dro iyo roca, gugulebi gamoRma lamobdnen gamosvlas. aseTi wesia Turme gugulebis qveyanaSi: vinc gaRmidan gamoRma gadmodis, man kacis sxeuli unda dahyaros da frinvelis gvamSi gadasaxldes da iZaxodes merme qveynad ± gugul ± gugulo. Am samzadisis dros ucxo ram frinvelTa gundi Semoesia gugulebis sofels. xogais mindiam gordai iSiSvla, daeria gugulebis mtrebs da gahfanta isini.

1. sanTlisa Suqze wamodga
Datanjulisa feriTa, mxarze Tofgadagdebuli, gabudebulis wveriTa, danjRreulqarqaSiani xmali wels ertya wneliTa. Advilad sacnobi iyo Kaci fSauris eriTA. Dadga, daeyrdno Tofis tuCs, cremlebs iwmendda xeliTa.

6. Tamamad, vaJkacurada
Tavs wamoadgaT qalia. cxens ijda mamacurada, welT Tumc ar ertya xmalia; xelT epyra Subi wverbasri, mamisTvis monaparia.

7. Lela Camoxda cxenidam,
cxeni miaba xezeda, Camojda daRonebuli, Subi daidga gverdzeda. Ager gamoCnda isica, visic esmoda Zaxili, qalTan pirdapir mivida, viT amowvdili maxvili.

2. gviSvele, laSaris jvaro,
dagvWirda Seni Tavia, Senis franguliT akurTxe TuS-fSavel-xevsurT zavia;

3. win momegeba siciliT,
beRlis kars modga mzebura, tanT ecva lurji beqTari, Tavze CaCqani exura.

8. zezvam myis icno Zmobili,
vefxvi xmaldaxmal wavida, Gaekinklavnen erTmaneTs xmal-SubebiT da fariTa;

4. Didia Cveni batoni,
madliT cas swvdeba mTebura; Tan gvatans Tavis locvasa, Franguli ameewura.

9. swuxs amisagan mwyralia
Luxumma Tofi gamahkra, Ar aufeTqda Tvalia; droSas miuZRvis lomiviT, Amaiwvada xmalia. 10. Lomia, ufalsa vficavT, swrafi viT elva-qaria, hSvenoda, Zmobam, vaJkacsa DazarniSuli faria.

5. Savs cxenze vije, mihqroda,
Megona vzivar qarzeda . . . sami daenTo sanTeli Cemis frangulis tarzeda.

³

´

, , . , ? . , , , . , ? ? . , , . , , , , , , , , , , , . .

. ,

,

´ ?¶¶ ,

,

, .

,

: , . , . , . , , , , ,

, . .

-

,

. , . . , , . , , ,

. .,, . , . , , . . , . , , . , , ( ) . . ''

,, :

, , , , , , , , '' ,, ''. ,, , : , ... . .'' , , , , , , . , , : , , .'' ''. , , '' , , , , , , , , , ,

,,

,,

,, ,,

, , .''.

,

, : , , .'' . . ,

,,

3 4 6

23 % 31 % 46 %

‡ ? ‡ ? ‡ ? ‡ ? ‡ ? ‡ ( ). (10-3)/3*100%=233 % ? 23:31*100%=74 %

,, ¶¶ (

)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful