You are on page 1of 24

1. 'lfR'(f 4IFcP,{f1I'l ~......

2

2. 'lfR'(f- LflC.l? 'ffifdcmlf 6

3. WillJ1C1lC;: ~ ~ -m~ ... 8

4. ~.~.31T. 3tR ~mllfc::C:' 9

5. ~~~~ 12

6. ~ ¢I ~lSIlC;:(jlI15 14

7. 11l'4Tc'f ~ gll ~ cYIT 15

8. 'Xl III I c.>1ll q:)f f.iuf<l.... 1 6

t1~-r.n 1j~

crf-9-~-8 3fTRf1'-201 0 ~HlIGCf) 3RfctG~ 9839835032

E-mail: sachmuchvns@rediffmail.com

·~:rrJf-~x. lIT~-~x ~-'Jf\J)

~HlIGCf)~ ~~(Cllffi~),~5R 3ffil1"c::, ~.3lR.~r=n, ~r5'RT, $, ~ ~,~~.3lR.~

~~: ~-1j~ : ~cft'q ~1l' ~-893, ~~, c.>11(5i'l\3'l Lfll"l' : 0522-2347365 ¢ern : 0522-2358230

E-mail: ashaashram@yahoo.com fi"KRur-~ "I (Y(YI '""11","114, y<!tq ftit: y<PPlfijj ~ 1j~Cf)

orrift ~ - .n. 983907355 ~ '<lftr : 1 0 ~ 'll?I ~qJ ~'l '<lftr : 100 Xiqit 'll?I ~qJ ~'l '<lftr If'iI~ lrRT CZfC'I'{~q()1N~1

t"I Hli G Chili

~ ij) I "11 'P1 ~ __

~ ~ (u;fr CfiT igr) -q-r <iT ~ ~ CfiT igr ~~ i')-q '1At ~ CfiT ~ {1~4U:S1i1 ~ '4l'Il ~ ~ ~~ ~ 'l1T15fT ~ m Gf){" -m {I ~ ~ 'lfr <T!t~ ~ ~ ~ Cfi'r eft ~I ~ ~ ~ ("\l~) qi'r q elf cr$rto ~ ~ {1~4U:S1i1 &Ii1T CfiT ~ 'lfr Gf){" ~ ~ I {1~4U:S1i1 '1At ~ (~) ~ ~ ~~i'r CfiT ~ ~ ~ ~ ~'3[Cffi .:31'lfr-.:31'lfr ~ ~ ~~T ~ ~ ~wU -R it ~ ffi\Jf ~ ffi~ ~ ~ ~ I lIB ~ qi'r ~ Ii1'Tr -@ ~ Q;Cfl ~ ~~T if ~ ~ ~ ~ I:'1ICfldi~Cfl ~~T if <TItr u;fr CfiT igr Cf'i'r ~ -m ~? *.:31T4 ~ Cfi'rC1T~~~qi'r~I3"B~Cfi'r~u;fr~~C1"i.fl~ ~! * ~ m ~~T if ~ ~ B"4Fl -wmT IIfTC1T ~! ~ ~ qi'r lffifr f.1~TAt .:31'lfr 'lfr m "4T~ IR ~ ~ I * ~ ~ ~~T if ~ ~~ ~ Cfi'r ~ ~ \JfTC!: C1T cntr 'lfr ~ fcIiT~-fcroiR fcr1~f C1"i.fl ;:nft ~! \31T~~ C1T ~ ~ ~ Ion ~-~ if ~~T~ CfiT wnur ~ Cfl€t wf~ ~ CfW.fl ~'l'fCKf ;:;iT Cf)'lfr fWI4T ~ IR ~ oi'rIi1" ~ ~ C1T Cf)'lfr ~ ~ C1"i.fl ~ ~ ~! u;fr ~ ~ Cfi'r fm: ~ IR ~ ~! ~ ~ ~ ~ -R ~ ~ -wt? * ~ ~ 4 l'iftlCfld I -R tR ~ D; ~ "f!CITIi1" ~~TT lfl Cfi'r I3fu:9 ~ ~ ~!

~~ ~ qi'r ~ Cfi'r it ~~T if ~ qi'r ~ ~ W1 if ~ \ifTC1T ~! ~ ~ ~ if ~ W1 -R ~ ~ \3ffiTf? ~ W if ~ if -m ~ (\31]\Jf C1T ~ W 1J'1T ~) ~ ~ BIT ~ if ~ \ifITr ~ Ion ~~qi'r~-R~ID1]D;~C1T~~N~~~~~ qi'r ~ ~ ~ i'rtr ~ I 'Wi fc:n\l'iT f4Ii1" ~ ~ ~-. ~ q ~ if \31l'1 m ~ ~ ~~T it W® ~ ~ ~ ~ "{j<:[ ;:nft ~, ~ ~ ~ ~ ~~I ~ ~ ~ ~~ -q-r ~ ~ fcri.flffi ~ ~ ~ 1J'1T ~ 'Wi i310f BTCIl f0r -m ~ I ~ it fcri.flffi CfiT ~ ~ ~ ~ Cfi'r ~ ~ I cffit ~ \l{q) ~ ~,~, ~ -R ~ cb~'I'i'I{ f.1qI4IjTl~, ~, ;:fcfrmy C1"i.fl ~ ~ ~ ~ ~ BBT~ IR ~ ~ lW1: Cfffilfcri.fl ~ qi'r ~ \31]\Jf 'lfr "Ii19 ~ ~ I

'l1ffif+q]Cf) ~ ~~iT qi'r ~ IDU ~-~ B'dTJTI ~ ~ ~ ~ ~ * m CfiT ;:;iT tc:41R1Cfl Wffi1 (~) ID -m ~ I ~ ~'3[Cffi ~ ~~iT ~ ~~1TIi1" ~ IDU ~ ~ m IR ft~"C11 ~ "§;m\ ~ ~ 1Jl''lfR Wffi1 ID ~ ~ I * i310f 'Wi ~ ~fr~ qi'r ~ ~ -@ ~ Ion >31'T{ ~ ~ ~ ~ if ~ C'\€lI:1C'\I'l1l ~ ;:nft m C1T ft~"C11 if "§;m\ qi'r ~ ~ tr ID<fr * i310f ~ C'\€lIi1~I'lf1 Cfi'r ~ ~ ~ ~ -R ~ Gf){"'iT 'lfr m ~ ~ ~ \31TCIT4" Cfi'r JWr ~Gf){" i31r'iT ID<rr cr'lfr ~ ~ ~ if ~ • 0f'iT ~ I

-

CHI'C!d-qlFc61!C"1ICi1 2irfa CbIi!al-Z010 31CHCiI -at ~ CbGCH : 28 ~t"J1t!-14 31a11!C"l zo10(C!JiSlt!-31C118 CSlIS'C!)

~ ~ ~f.1m ~ ~ '41 'lfi N<n ~ fcp ~ ~ q I f¢x"<4I"'l ~ t. fcp cYi1Tf 'lfTq.1Tfllcp XiJCf ~ ~ Elf.1lX5dl ~~~~t. ~ ~ '41 ~m otTx ~ em ~ ~ \iff XID t. ~ffrgrn em %~~x~~\il6f

XT\il ~ fd ¢ ~ ~JTT. ftrX=f'¢1 q\il-g X'l ~r_ "l- ~TxT6fT ~ 3TT 3T1 X 3Tx:l ~c<:T C'fl TfT ¢I \ilT?i Tf<fr. ~~~~ 'EJTCf ~ t otTx ~'l1 ~ cB- ~~ ~ -tr '\i'R91 3T'4I '41 ~ t.

51' cqT~ cB- 6fT'G "'TTxff 'lTf¢x-'d'T"l cB- 3T~Ti ff ~ftl!m1 ~ ~ ~~ ~~ otTx 3i '"1 fi'l '"1 d ~.n ¢I \ilT~' Tf~. ~ qlf¢fdl'"1~~ cp~+ftx 3TT\il "'ft ~Cp ~Cp XTf 6f"lT ~JTT t '\ill ~ ~rr coT m fcr;:n~ ¢i3iTx ~ \ilR cB- ~ em ~ '41 t. Gfa1uT ~ ~ '\ill ~~ crT t cIT -tr 't!f.1~ild m t fcp ~ otTx ~X'lfTq ¢I 3TTTf tTtTcm1I ~ otTx 'Gl ''IT 3Th \ilT"l-l1TC'f cpT "'TT~ 'jCffiT'l IDffi ~.

~'l1 3iTx cB- 3W1 cYITTf. '\ill 'fg'fIT otTx ~x'lfTq cB- fucoN -glfr t. ~

'CfTffiCf ~ 3Tl1"l. ~ otTx WR1 'il'TIffi t - ~ l1ff t fcp ~'l13iTx ~ otTx ~ x:l6Tm em ~ ~. 'l~ 'Gl'l1 chil em \ill cg~ ~crTt%~~cB->rfd ~ em 'lfTC[ ffiffi t. ~ \il6f

'41 ~ q I f¢x"<41 '"1 cB- cYi1Tf ~ ~ flic;rfr t. ffi -tr 'fl6[ ~'lffq"lT~ ~1:(l -gl \ilTdT t otTx 'j~ff. 3TT'lxil C'fTfTq 3T1 X x=r'G"'TTq"lT ~t - ~C'1cgC'1 \3XiI~~ ~ ~ cB- cYITTf ~ ~ cB- 6fT'G 3TT'lx=r ~ ~C'f x-g -gT. ~ffr-gTftrcp cpHUTT ¢I q\il-g ~ "'ftTflfcqcp x=rx-g~ -g11 1lX 3Tq~<l ~1fr Tf<fr t. ~ ~ ~m ~

cYi1<IT cB- ~ ~~ ~ frft1-~ otTx qx.-qxl~t. ~ 'lfl1fT.~. ~-1lA. otTx~~ffcp~ ~~t-~~f.1:~ ID cox -tr %T \iff 'flCB'ffi t fcp ~ 3iTx ~ cB- ~ otTx ffiff'l ~

'fIT~t. ~coT~ ~ '6IicHn- t. 1lX ~ ~ ~~t.

m cYi1<IT em l1A"lT t fcp ~~~cB-llUf~ 3Tl2if ~ -ffiftl otTx ~ em<ll1 ~ t ffi ~ cYi1<IT coT ~ ~ ID~ I ~cpT ~ >r<:rR1 ~ ~~~~t~~ 'lfNd qlf¢x"<4I'"1 (~ ~ 'j(Yd"A ffcp) 1lG<lT?fT 2005 ~Cp t. X=&q,! x:lffT otTx ~ ~ ~11 iffil ~ ~ '\ill 3Tl\il '41 ~'l1 ~m cB- ~ cB- ~ >rffifTrcp t. ~ 3T'fLRiI C'fTf"l otTx 6T~'fCT cB~coT~wTI~2005 "fc;-C'-C'ti - X'l- 'j C'-ffT"l ffcp qfI 'lG<lT?fT fu~ - ~m X=&q,! x:lff -g\ilxff ~\ilT'jti"l 3T1fcq<lT qfI 'GxTfm X'l 3TTx' "'T S ~ 3T1 x 'j C'-ffT"l- ~Tff Xl' ff 6f-gT\3'ti"l \il¢IR~1 ¢iGXTfffi1lX~~ ~ I ~ q~~I~1 ~ ~ ~ cB~. <iTcrJTTfu~ f.1¢C'121 ~~.

-

wfd 3tR 5f~c:q Cf)T ~ ~ I ~xT\JflTTfr, ~ ~Cjl Cfl"! U I 3tTx ~"Cfl ~ 51 ~-;:ij ~ ~ ~ ~

~ ~ ~(f ~ , 2005 ~ \')c:-rfr"CflxUT ctI -;:fIfd<ll ctll1R ~ l1Tlf 1R 3IlR'R -gTTr I

~tyt>fl ~ ~2,Tl1 -qxl1TU1-xf%(f, ~ ~ ~T!m ~ ~~ ~ x=frIr-;::r im ~ ~ ~ ~ ~-;:ij X'R"Cf)lxT

cfR:n-~~~~-;::r ~,~.~~W~fr-crOCffLfR ~ wMl ctl3TIx ~ 5fq;r~ 5,

~31T 311x ~XlxT -qxl1TU1-xf%(f, 3tR ~ ~ ~ '(JCflIClGl"CJ?1 ~ <) ~~, ~, 3tR

cfR:n-~ ~ ~ ~-;::r w~"Cfl Xil-q ~ cftt>fT "Cflx-;::rT 311x "'(JCf)-"'{JCf) ~ ~~ 5. ~ ~~ ctI

2007 ~ ~x ~ ~ ~3IT I ~ 3l (f(fXil -gcHT, 31Tl1 t>fT'lT"CflT xi'< Cfl I xl "CJ?1 3fll1 wfd- fWl C'IT<TI

xi I+J ~ 'i "CJ?1"ClT11f"Cfl m ~ >T<miT ~ -qrx 3IA-"\Jl"A ~ ~T~ ctl3ITClT\Jf "CflT ~~ ~ ~ 51 m

Xl5f ~"Cfl 311 X -q-gt>f "Cflx~ ~ fu"~ m~~~5- '~ q I Pcb '«11'i m "CJ?"RCl'T - ~ ~~~'-\YIl 1~~~(f"Cf) ri~~ \JfT<)'lT. ~Xl wfd "CJ?"RCl'T ~ \Jf~, ~~~3fll1 ~"CJ?1~wfd ~~ctI~ ~Cf)T~ ~3tTx~'<iT ~~~~ ~~~-;:ij ~~T ctI xi"! Cfl I xl "CJ?1 ~~1R I'-LIT'i ~~ ~ ~ ~ful ~

~.

"CJ?13RCJ?T ~ ~ ~ ~ "Cf)X~, 31~ ~~ "Cflc:-ll frr:x=l~-g

t~~~~~'5~ ~Tifd ~&<lT "CflT ~\JfT ~ 31TTr

~~~cfR:n~~ ~.~~~~~

~ 1R 3RCJ?T ~ ~ Cf)T -gT~ ~ci -qTlcDx~H 51 x=l~uf c:-fa:ruT ~ '5 ~ IcD ~-;:ij ~ ctI ~<lT ~ fu<) wfd 3tTx ~

xi'<Cfllx) ctI~~. \YIl xili~lq Cf)T"TT sn ~ 5 . ~-;::r-~ ~

~-;:ij ~~n ~ C'IT'l ~ x5 5 crT 3fll=RiI ~'l ~, "C.f>F ~CfTc:-

XlTl1T~ 5' - ~~ IcD - 'l"fr5ir, ~ ~ ~ ~ m ~ "l1T6Tt>f

~ wfd "CJ?"RCl'T ~ llTUfll ~, m t>fT'lT ~ frr~fu~m ~~31l 1R ~ctI~anm5:

XlX-gc:- ~ 31W--qW t>fT...n ~ 3IA-"\Jl"A "CJ?1 ~ ~ ~. crcfl1T-;::r ~ XlX-gc:- ~ 31W--qW

-

31T~ - \ilT~ llx 31~cpT >fcpH ~ ClfCfETFf ~ - fu-'l~ ~ cgt:9 TIT g I X"lII '{oq c; t. m cYfrT ~Tr f¢ ~ ClfCftTT'lT cpT ~ \ilT'C[. CR:ITf¢ "{1'X'!5"c; ~ JlR 1lTx C'fTTil ~ 6Ir"q >fTfT~ C'fTfTCf ~. C'fT TfT ~ 6Ir"q ~ICI'iI,li4J ~% - \i'Il~~rr ¢I~xT~~~~ ~ Wcm ~ cftcp fct-qfm %! GT-'l1 ~~TT ¢I "{1'XcpTxT cpT C'fTTfT ¢I ~J11 'C[ci ~ cpT 3l'l'{j'lT ~ CPX'lT ~. 3Trx cYITTil cpT ~ xTcpcTcp ~ 3lA-\ilA 3Trx ~-~~~~c~ ~. 3T'{1c'f ~ ffi c\Im-~i ~ cpT '!5CT'iT ~ I

3fTl1 cYITTil ¢I ~ qJT 3I'TGX cpx~ s'C[ l-TTxTI -llTlcEx'(fH cpT ~'lT - ~Tcf 'Ci'Tx:.cfr cpT~l1 cpx-;:fi ~ 3Trx wfr ~ cpT 5fT(f-T.j'rTI ~ '{jt'i ~ H I ~ ~ f¢ 3Il'fl cpT CfTTITCfxuT cpT~l1 '!5'T "{1~ I ~ QlfqW('1 H ~ 11Ulx=rR~ :!I';T cpT ~Tifd Cfrill ~ \ilftD: tr ~t'i~HI~I~~~cpm

cpT :!GT l-ti ~TT~ ~ ~fd ~ '1 '!5T I

(~ '!5'C'f mRI xm ~Tifd 31~x fcrcpm fu-yf mCfm

~ ~ 'C[ci ~'!fu: ~ 311 x 31Tll'#r "{1cPTTCf'lT Cfr~

c;frIT cpT ~ ~ ClldlClxUI ~ trx=f'BCf% - ~wfd

tr {~\ilT ~T %). ~qJT~~~~%. m

31~x 31r(fcp-"{1~fEm 'J=f~ ~ t f¢ mR C'f1Rl

~fEr<ff '41 fu-x=r~ fu-q§ ~"{1 ~ ~ ~ ~ '!5T

~~~~~cYfrT ~. m~~~tf¢-c;T""11

~ x5 t. ~~TT ~ C'fTTil ~TxT f¢~ \ilT x-g

'J=fffij 'C[ci Q I PcP '{"{11 'i 31~cpT wfd ~rffi ~ ~ wfd

cpT m-m ~ cpTxCfT 'C[cp ~ I 31T~~ '!5'11 "{16[ cpTx~TT'lT cpT \ilcYcft - ~ - \ilcYcft ~c '!5T qJX ~ m >rfilRn cpT ~'Rw~~tlC'f cpx'lT "qTf%'C[. -c;T'lT ffim ~ x5 ~ f¢ '1 ~

~w '4Jl ~ ~ '4Jl ~ ~ l-THTI -llTlcEffiT'l ~ l1Uf 6[f'c;-qJ

~ 3Trx cnTlit cpT CfT1T'{1 ~XCPT x=f~uf ~ mrm ~ ~ 3WRfr

~ -B\il ~'lT ~ I mm l1R'lT % ~. ~'J=fTCf'lT 3Trx ~Tifd cpT

f¢ 'Ci'T'lT ~~n cpT m 6fS~cY~ CITIlTCRUT 6f'lT x5 I 3lmT ~.

x=fx=rTtT"iT cpT xan-6f\ilC ~ 'lrli 1lX \il'l 3lT-c;TC'f""11 qJT ~ ~.

Clf~ <icrr'lT 6j-c; ~ ~ 3Trx ~ ~ 'C[ci xiro'C['lo'C["{lo tTl1

~ x=fx=rTtT"iT ~ l"ffr6\l '!5'CR ~ ~ 'IiiT<fT 711 apTfff <it o31Cfft "ITir 'If qJX'lT "qTf%'C[. \YI1 cYITTf ~"{1 wfd ~ <p[ ~ ifSff qrjf " JJft ~ ~ qJT f%ffiT t ~ l1R'lT ~ iift ath' mfq<if sm ~ % f¢ ~ "{jXan ~ ~ ~ ~ ~ ~ qffift ~ fW? ~ ~'4JC{"6 cp~ ~ ~ 31Tdr 6ff'c;-qJ ~ lFIi ¢ <it lfTC[ m- if ffTfWr ~ XJ;xan 3WRfr fcr~ 3Trx itif ~ ~ <fiT ~ ifflt 'ffIflf ~ ~~ 1lX ~ x=f6[m ~ tr JlTdr wr 'lfFft ~ if ~td,., ~ R t. g¢i4Jd ~ % f¢ ~ 6fl1 ~ m ~I

'C[ci ~ XJ;~ ~ ~ cpT arfu a:rw ~ twrr cit ~td,., ~ R 11§~ ~ ~ m tr cYITTil cpT 7~ apTfff <it ~ ~ iift mr ~ ~ 'jCffil'l 11§"q X'!5'T %. ~. ~ if ~ if ~~%'lT ~'ltI'!5TTfT 'WT ~ I tt<ii ~ ~ a:rw ~ ¢I ~ ~ \il'l-fcrxT~ t I twrr cit ~ R 7~ apTfff <it

~~W~~CjCBT-~3iR .if~wffff~if~ ~ -drnffi CfTC'fT :!~ ~ '!5T itif I ath' ~ iifFf<Iffft ~ fW? '11ffif ~ GT-'l1 ~w ¢I ~ x=f~TJ11 if d1TfT "'H~t!M " ~ <p[ 'ff<fiff ~ I 1lX ~ C'fTr. ffif¢ ~ ~ 1lR rT3Fr-ot;~7~70fi(9I1~, ot;t;fit;t;:(t;:(~o

-

CHl q 1M : (!Cb '" 6~MI cf'Z"lMI

tfo \fl1 ~ ~ ~ ~ ~lICl~iql(ijl"l, ~ c{; CfCCITm1" ~ ~ 1'ffi ~ cr ~ ¥.T ~ ij~ -3R
~-m q-{ C% ~ CfiT ~ fcI?i:rr 1J'1T, ~ ~ ~ CfCfffi ~~ClfCliq IIilI1 c{; ~ mo ~ ~, STo
WJq ~ (~ ~), ~ ~CR" % fuMt (~ClIP1~ ~ ~), ~ ~lIT ~CR" ~ ;Jj't (~ClIP1~)
cr STo ~ ~J>lT, qJ0'i?B'to~ ~ ~ ~T ~ 1 mo ~ ~ ~ ~ i31W'l1 m ~ Cflffi fcl;; ~lIT ~ ~:
~ tt ~ ~ ij~ "I:ffi ~ ~ fcl;; &ffi 'R'fCfr ~ m ~, ~ ~ ~ i3Nfr 5[lij ~ 00 ~ Cflffi fcl;; -31~ d9l
"ffimM~~~mii~~\tI~I~~~~~ii~~CfiT~~fcl1I1Tlg
1'ffi q-{ ~ ~ CfiT ~~ ~ ~lICR" ;Jj't ~ m ~ Cflffi fcl;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'llriT ii ~
~ ~ \JfT fICflffi ~ * Cflffi fcl;; "I:ffi ~ 'lWT ~lIT: W f%f.:f "ffim, ~ 1il'rT, Bl/TCRf ~§{I~11 ~ ~ ~
~9it ~~ ~~~"I:ffi~~~1 C1~q{1'i1 ~~;Jj't ~ ~ l1Jll"Ii11ii~9it ~q-{~T
~ ~ ~ ~-m ~ ~ fcl1I1T 1 ~ Cflffi fcl;; B'to~o~o ~ ~ ~ c{; ~ " ~;:ffij 9it? ~
~ Cflffi ~ ~ ~;:ffij ~ 1 B'to~o~o CfiT ~ 'lft ~ ~ ~ ~ 1
~ ii STo ~ ~ ~ Cflffi fcl;; ~ ~~ ii ~ cr ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~
ii ~ 1'ffi ~ ~ l=fl1dT ~ 'lft ~ ~ ~'l1OI1 ~ Ii1'riT ~ ~ 1 B?f c{; ~ ii STo ~ ~J>lT ~ ~
~ ~ fcI?i:rr ij~ Cflffi fcl;; "I:ffi ~ ~ ~ ~ 5[lij ~ ~ 00 ~ ~ Cfiffi fcl;; ~ mcFiR c{; ~ ~
CfiT ~~ m 9it -31TCf~ ~ 1 mcFiR c{; mIi1" tt ~ ~ 1'ffi ~ ~ ~~\9~ CfiiT9 ~ 9it ~ c{; ~
c{; {11l141R1Cfll1'lITT q-{ ~~T STIi1T 1 ~ Cfiffi fcl;; ~"ERl'lT q-{ ~ ~lIT -;:ffif ~ 1 ~ mcCf 'C'J'l ~ CfiT~'
CfiT ~ "I:ffi ~ fcl;; ~ mcFiR ~ CfiT 'lft ~ ~ 1 ~ ii ~ CfiT ~ mo 1:1:0 c{;o lWrTfr ~ ~
~ m ~ Cflffi fcl;; ~ ~ ~ 9it l:Il1IIi11'Cl'l1 m it ~ -;:ffif ~ ~I
i3TI~ i3TI~, ~ it ~~-~~ ~,~O~O ~ ~ 1311~1~C1 ~ cpr ~-~ i!ftu

~- ~O,OOO m ~ iSllltII"lt')JI"1
CZ['lf
~ BTIft ~\9,oo o~ ~c{;~~
.,~ m:rrc:: cr mcrcl ~ ~' II
'l,t:;t::,t:;
~-~~~~BT~ ~,~t::,~ ~
~~BT~ ~o~ ~
~~BT~ G., t:; G. \! ~
~~BT~ ~,~~'l ~ "
~~~BT~ », 'l~\9 ~
~"G) B~~~~~ ~,G.oo ~
~~~~ t::,,~OG ~
~~~ 'l,~oo ~
~ "i'Zflf t::,\9t::,~~ ~ -

~ it Q:ffi ~ '3WlT ~ fcIl ~, ";(o~o, ~ 'llffif q qlfch«1I"1 ~ ~ ~~W~~~ir~1 ~ fcIl'1 qR~id~ it l[Q ~ ~ ~ qiflRfll~ ~ ~ WIT ~ ~ I ~ffi~~~~'l1mf1 ~ Of){ W:1T fop ~ ~~ ~ ~ ~ ufi crmt ~ (jCf) ~ ;:ffif ~ M ~ (jCf) qlfch«1I"1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;:ffif Cfi\ffi I ffi w ;:ffif fcIl'1 qR~id41 it % r.rmt ~ ffi ~ '4T ir 1fl!T I ~ ~ cnW~~l[Q~cnr~~I~ ir BCIlffi ~ 'llffif cnr ~ ir I ~ ffi 'l=fffil ~ l[Q ~ it i31T 1fl!T ir fcIl ~~~~~~~ ~ ffi 'lfr crmt ~ ~ ~ I

'l1mf ~ ~ crmt if q IfcIl«11 "I it l[Q ~&lPfr fcIl % ~ ~ ~ ffi ~~~~~~ ~ ~ ~ I 'l1mf l1RdT ~ fcIl ~~ ~ if ~~Cf){-Q;-ffi~ ~ B~qcn ~iJf B~~ ~ fuR;n"q; q Ifch«1I"1 mcfiR ~ ~ Cfi\'1T ~ I ~~ifWtit~~ ~ ~.Q;B.~. ~ ~ if ~

~iFWR~~I~~~ fcIl Ql1 qlfch«1I"1 it ~ ~m ~ ~ ~ fcrilrf ~ Y\ Q;9l ~ ~ Of){ ~ ~ I qlfcll«1I"1 if ~ "fWn" ~.Q;B.~. q Offii ~ B"'1T iJB ~ it Offii ~ mcfiR ~ -31~ ;:ffif ~ ~ fcIl ~ ~ I CR1T Ql1 ~ Of){ ~ ~ fcIl qlfch«'1I"1 ~ ~ ~ ~ mcfiR Offii ~.Q;B.

~.~~~~~? ~ ~ ~ IdCflCl I i{) WTo"'1I ~ i3)Y\ 'lfr q I fcIl«1111 mcfiR cnr ~ f1$rur ;:ffif I ~ Cj"ij'ffi ~ fop q I fch«'11 "I ~ mcfiR~$~~~ ~ ;:ffif Of){ ufi I ~ $ Q;9l iJfllT1 if q I fcIl«1111 BCffi cf:;r ~ Cfil"Ctr ~ \ID a:rfcKf ~ I * ~ $ 1 qlfcll«1111 ~Tm9l qrf ~ ~ if

~~.ffiOffii~it~ ~ ~ ~~ crlW:rfd ~ ir iifTCMt I

qlfch«'11'1 ~ ~lIT "$lT ~Tffi ~ ~~fr ~ it ~ fhl ~t?ll3~i{)"I ~ ~ lfilT\ ~ B\iiJfT?J ~~ft 'lfr ~ I Q;9l ~ ";(oo~ it ~ ~ ~~ii ~ ~ Bl1f'Jl am ~ ~ ~ it ~ 'l=fffil qlfch«1I"1 ~1ifd ~ cnr Offii ~ m \ID ~ ffi ~ Q:ffi ~ % "i{)" ~ i51T -31l11 ~ Y\ qlfch«11'1 it ~ %1 it ~ ~ I ~~~fcIlFIlB~~~ ~ ~ i{)crrr rn ~ Q;9l It.l 'l=fffil Qlfch«1I"1 ~ ~ ~ i{)crrr 'lfr rn ~ I FIIB ~ cnr IJP1 q ~ cIT ~~~q~~~ Y\ ~ ir Cffii ~ ~ ~ ~ '!AT i31Tffi'1" ;:ffif I ~ ~ it ~ 1l[Q ~ wrt cp:fjfcIl ~Tffi ~ ~~~ Qlfch«1I"1 • qriT ~ ~ 1dT ~ ~ Q;9l lfilT\ ~ ~ ~~Tf '4T I

* ~Tffi ~ ~~fr ~ ~ ffi Qlfch«'1I"1 • qRT ~ ~ fcW.n

it 'l1mf Qlfch«1I"1 ~ cnr ~ ~~ffiiJB~cnr~

~~~~I~~ Tffi ~ ~~ ~"ffiCflf{ ~ ~ T~~ifcrmtif ~md~ffi &fcfi i3)Y\ B"'1T, ~.Q;B.~. q ~ (jCf) fcIl ~ I d CflCl I i{) tPTo'11 cnr 'lfr ~ ~~I ~~~~'4T"i{)" iJflffi m fcIl 'l1mf ~ Bll11 ~ ;:ffif ~I~~q~ifit~~iien! ~ ~ T -.frtd cnr i31T'qR fcr crrn ~~tccnr~q-~it~\ID mffi~~;:ffif~~1 * ~ ~ T "$lT Qlfch«1I"1 ~ i3)Y\~~~~~~ ~ cnr ~ m ~ ffi Qlfch«1I"1 en! ~Q~IRCfl ~ it Q;9l ~ ~ M - 'l1mf ~ i3)Y\ fctffi ~ ~ ~ ~ ~ ~ I Qlfch«1I"1 ~ ~ BCffi ~ en! "'1'JIT if ~ ~~m~~ Tffi~ ~ ~ cnr 'l=fffil ~ BJll1 ~ ~ ~~~I

~ Icn~ q;"{qtt, ";( 0 0 t" -q. Q;0fl

~41Q~IRCfl ~ it ~ ~ ~ ~~~~~Biw<~ ClTW 1 ~ ~ it %T fcIl Q Ifch«1l1l mcfiR ~ ~ ~ WWr Y\ f1$rur ~ m ~ ffi 'l=fffil mcfiR en! ~ ~ I Q IfcIl«'1I"1 ~ ~ ~ldCflClIi{) WTo"'1I1 ~ en! (fjC'JC'\ it ~ ~ lfl\ :sR1T ~ I ~ ~ it ~ tcnR ;:ffif Of){ BCflffi fcIl l[Q 'l1mf ~ ~ if ~ fop Q Ifch«'11 "I if Q;9l ~ IfnCfldi~Cfl mcfiR ~ I %;:ffif ~ fcIl Ofl'lfr iffi TOO ~ ~ B"'1T, ~.Q;B.~., ~ Of){-Q;-~ ~ ffi

-

~~~W1T~1

~ m -qrn qlfch«1I'i en! ~ ~~~~grill~~~ ~ ~ ;:ffif % I 5fB ~ "IW % fcll "i?ll Q;9) ~ CfiT ~ ~ ~ ~ I Q;9)~~~B~en!~ riT9 9l{ ~ CfiT ~ ~ if Qif S{ WTffi % fcll "i?ll cmft ~ '1 l1R ~ ;;:rrct I

Q;9) Cj)Jl1 IJjI 'l1ffif ~ q I fch«11 'i en! ~ ~ Cf){1T • Cffi" % ~ ~~~~~~~~ ~ cnW -31ffiR ~'iT'iT I \31'l=ft 'l1ffif q I fch«11 'i en! m q]\ Cf){1T ~ ~ Cj)Jl1 % I"IW ~ CRLIl ~ ~ en! Q;9) ~ 11M %1 ~"IW Cj)Jl1 m iJffilT % ciT 'l1ffif q q I fch«11'i ~~fi~~~~ if'lft~~~~~ Ql1TU \31mft ~ ~ I ~ ~ ~ "IW S{ % fcll W ~ B Cfl1l11 ~ldCflqlcn m l[Qf ~ ~ ~ I ~ ~ldCflqlcn ciT ~ 'lft ~ ~-cftm ~ J1T-1JfT ~ ~ I ciT \31T'iT-\JfT'iT ~ ~ 9l{ "i?ll ~ ciT flcn ;:ffif qr ~ ~ "i?ll ~ 'qffi ~ % I ~ if "?mT "IW % fcll ~ "i?ll "UCfl;:n- ;:ffif ~ ~ mTl'l ~ ~ I ~ "i?ll ~ 9)c'\l1 ~ ~ ciT ~ ~ Q;9) &l1 "IW ~ fcll ~ ~~~Q;9)~~WIT% ~ ~ (fCfl \R1CflT ti"Cflc \311R i31fq Cfll1 m ~ I Qif "IW ~ if J1T ~ fcll ~ if ~ ~~lfl ~ "i?ll ~~~ ~Cffi"ciTm~tfr ~ gJ1T ~ I

- ffc{ffr

-

\31l\If ~ ~ eft.~.ffi.~. ~~~~ifl1T~:~q Bl1T~ ~ q-{ Q;9) crrffi CfiT ~ fcn<rr ~ ~ CJCfffi ~ m ~~I eft.~. ffi .~. en! ~~T JOlt? I *1~ q cf"e<'1T ~ -'>T ~ ~ Jfct~T ~ ~ m ~~T am QRil if tfr ~ q 11T~ ~ ~ crrffi m ~ :q<fffi q IJBif \ffl"l iWffiq en! ~ ott I

m ~~T ~ ~~ ~, ';(o~o, ~ Q;9) ~ ~ 1JQ JOf:ft ~ 11T~ B ~ ~ ~ ~ ~ CfiT ~ fcn<rr I 1JQ JOf:ft ott ~m ~ fcll ~';( F.jif ~ ~ ~ ott ~ -?At • ~ ijffi ~ if grill ~ m 'JfTCl: I ffi. eft .~ . -11T~ ~ >fCICIffi ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~~T ~ ~ ~ m;Jft ott ~ ott ciT ~ ott ~ ~ ott J:f~ q-{ :q~'l ~ fclJQ: I ~ 'lft m ~~T ~ ';( ~ "tf ~ ~ ~ Q;9) ~ ~ ~ ~o, ~X <IT ';(0 ~ if B Q;9) ~ ~ ~ ~ cr:1 ~ CfiT ~ fcn<rr I

~ ~ ~ fcll ~ CfiT ~ m ;Jft ~ -qrn \3Th1T \31Hl ~~T ott ~~~q~~~~~Q;9)~ifl1l"\:sRilTI~~~ q-{ Cfl1l11 BC!R'f ~ ~ Im;Jft ~ ~ ~ eft. ~C'\I~Fi B ~ ott ~ ott ~ ~ ott 11M ott ciT 1JQ JOf:ft ~ lflT 9l{ ~ I

m ;Jft CfiT l1R'iT % fcll ~ ott ~ B ~Tffd ~ ~ 'qCfCflT ~ % ~ ~ 'lft ~ ~ m ~ fcll ~~ IJflit -wit I ~ 11T~ B ~ fcn<rr fcll ~ ~ ~ CfiT ~ ~ ~~ ~B ~ ~Iffi"% fcll Cffi" ~Tffd ~ if ~l"iI'iC'\I~ ~ I m;;fr ~ ~ if w fcll ~ ~ ~ ~ ~Tffd ott ~ ;:ffif ott IJfT B9l"Cfr I

'lPTftcn "fIl1Till ~ PI >"1 ~ RsI d :\l«1TCf 1:1Titl fcn<rr:

~. ~ q ~ ~ ott.fm ott ~ ~ ml ,;(.~~~~I

~. ~ ftffi ~ ~ iJf'i" ~ ~ ~ fcn<rr 'JfTCl: I ~. 'lPTftcn "fIl1Till ~ ~ ~ ~ I

~ ~~, l"i1?1*1~q, eft.~.ffi.~., \3.:q. 1:ffl.\31T\. ~, \3q]"~I[, eft.~.ffi.~., \3.:q. (Il"i~l"il(, \3q]"~, eft.~.ffi.~., \3.:q.

fI'1I"1C1I& ~ \3i5llRl'1 00 : ~~ 'CI~~ \3i1"!l1&

-~~~ ~~~~Bfcr~~ en!wcfi~~~~~ ~ :>rRl ~ ~ ~ I ~ CfiRUT

1/{1~lll1qle;" ~ ~ \31TlITl1 ~ ~ ~~ en! ~ i31Twt i315f ~

{1~lll1qle; q-{ N ~ ~ <Itt ~~~B5f~ ~m~~~m I "fICfidT ~ I ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~M l'.1T I ~ q-{ M '4t WJo;:f 9)f ~ \ffiCIi ~ en! ~ ~ tt lIRl~~i.1 CfiTdT ~ I ~ qcrr ~ ~ Fcn i3=fTIl1TC\ ~ ~ ~ en! {1~lll1qle; ~~f1t;or~I~~~ {1~lll1ql<tl ~ ~ Cflt\~ql'1l ~~~, m~lffi

• ~ ~ ~ cr 'lilCf-.wrUf \3lCf~ ~ I

i3=fTIl1TC\ cfi ~ {1 ~ IIl1 q I e; cfi cfr'1- q~ ~,~ B'4t :w-nn: cfi m 9)f ~(f ~ l1T'1"Cf l1J?[ en! Blll'li.1T * -crroo ~ ~ B11TIl1" 9)f f1J:ITur I ~~

~~lffiT cfi ~ cfi q~~

~ ~ 9)f ~ i31TCfllfcn ~"[Oi:\ ~ ~ ~ BT~ 'l1ffif ~

~ 9)f -W:r 'Jjj(ff ~ I i3=fTIl1TC\ cfi ~ {1~ Ill1q I <tl ~ cfi ~ ~ ~ 9)f

* 'lp](f ~ cfi ~ q-{ tt Rqfci:i1Cfl'1 ~T ~T ~ ~ ~ I 4liRlCflIRQJ

~ ~ en! ~~ i.1"litw ~ {1~lll1ql<tl ~ ~ ~ ~ cfi~B~mT~~ m lI'r<=r ~, ~ f0l ~~o~ ~ ~~i3=fTIl1TC\ 9)f Il'j';::q :gi31Tl'.1TI~~ 'Cf~:lt&\ i31T"Il1Tq rtf

~ffiTC{(f * clmlT B ~ ~~~~B~ ~ i31CflT(f~, ~ ~ q"( Cfl~ ~aFfT 1:1;01' ~Rlt\I{1CflI{j ~ cnm ~ ~~~iT~~~

~{1~lll1ql<tl~ ~~cfi~ ~ IflCbI ~ ~ ~ q-{ oqrqcn 'Cf'CfT

~'4t~~I~

~-~ cr ~'i9JR1Cfl ~en!~~~ CflT ~~ i3";'~ 1:1;Cfl

~{1~lll1ql<tl~ mcfilffim~1

~ ~I 'l1'Rl ftffi, ~, ~ m~, ~ 'Cf\UT cjffi-u m ~ffdCflTftI:1T CI"ffi ~ B1fo"'1" CflT

Fcn >rlql1 ~ ~ {1~lll1qlcn WJo;:f en! ~ r; ~ ~~~t:;~ ~ ~ ~ ~~TTt\ cnIc:ffi cfi :;(I~fcbiA~ ~ ~ ~ ~ ~ -31~ !f~ ~~ i3=fTIl1TC\ tt ~ I ~ 'lP1 ~;.~t(fFf ftq~~Cfl"'1" BT ~Tft:rtc: ~~l'.1T,~-~~~ en! ~ ~ ~TOG 9)f 'lfr ~ ~~I~)sr(~~~ ~-m ~\9 ~ R~~ (fCfl

~~ ~ ~i«11'1 Rqfciz1Cfl'1 mIRlR~~cfi~~~ ~ 1j!fT I ~ ~ ~q;i.11lJ\4Cfl M ~ ~ {1~lll1qle; ~ ~ ~ ~&!f ~ ~ I ~ ~llSIallq?l ~ ~~~~~~ •••••••• I/~

·ll11qm 'j:Tnm!f ~T 1fT CflT

cfi 11~ B\:f'1T ~ m. (I~~-ilt\( ~ ~ ~TCfl * ~~ ~ cfi iN(Rf ~ i31Tm\ m I ~ ~ i3=fTIl1TC\ en! ~ ~ CJTiT 9)f 'lP1 {1~lll1ql<tl ~ (Br~TRlR CJTiT) ~ ~ ~

itff '!fir :( ~ 'Tf

-

~ en! <re:'lT it; ~ qcn ~ ffi l1T~, ~ it; ~ ~lIfr ~~ ~en!mllT~m~l~ cnffi B ~ fcflB ~ B i31T ~ ~, ~~~\IfT~~I~ 1R" qcn ~ ~ ~ "ffi"ffi ~ ~ ~~ ~ ffi ~ ~lIfr q;=f it; ~ $rwr:r it; ~ q-lIT m ~ ~ %Fcncp:rr~~~~~ \QT % ?

~ en! 5ffil % Fcn ~ ~ it; ~Bcrill~%Fcn~~~ ~ ~lIfr q;=f 51f1{f m ~ 8": mer~, dfi1Ii1'iI§, ~, ~, ~~~~I~lIT~~OJTIi1T \9 \J >ifdllRf ~lIfr q;=f ~ men- ~ \IfT \QT % 1 ~ B l1"ffl qcn ~ >ffil -m~ .-~ l1T~ B ~ % 1 E§cffi*1'lif,

~ "lIT ~ ~ 'lJl1l1l?[ CfiT ~fr q;=f i31T\QT%1 ~~-lfT~ CfiT it9;-u ~fr q;=f 1R" ~ ~ %1~~"lIT~~B~ ~ m, ffi em- ~ {Cfll'tll ~ crftcfi B ~ 1 ~ em- ~ ~-l1T~ CfiT ~ CflRUT o:nft m BCfldt 1 <w,:

OR it; ~ ~ ~ o:nft % ffi ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wl9T o:nft CRT \1Cflffi 1 ~ ~ "i?rrr Fcn ~T it; Ii1'riT ~ ~ cp:ff %, ~ 1R" ~ I9:1T'l $tm oR 1

ffi ~ i31iCfliI B r ~

~ . ~

~%I~crWiB~~ ~~it;~~~~crrffi

~ ~t;t;~-t;\J ~ ~t:;E,~ ~~. B ~ ~oo\9-ot:; ~ t;E, q ~ ~. !fRt~~B~m~l~ 9iT'fl it; ~ ~ij ~~ en! B&1T ~ ~ ~ ~ ~~,o~t; B ~ ~\J,t:;o~ lfTTft ~ B ~ m

~ % 1 ~ ~ B \JE, >ifdllRf

~~ ~ ~oo\9-ot:; ~ i3:rqTjT ~ ~ ~ ~ ;:fflt WIT % 1 q;=f ~-?;1 orrffi ~~ ~ B~ ~ en! ~ ~- ~ en!, ~, ~*1IiPil'i ~ ~i31~~1

C'f{anfIil" ~ ~ !Ff tIT un w;(ffi~~~~~I~ 'lfe f9l ~"f9)J ~TH'ij ~ *1IJjI~Cfj <11l1~~Cfl 1l1'11l·;)CI'1 tIT ~i31\1\~\eT%?~~ \:sql~~t11 % ?

~ ~, m '1T{l71UT ~ ~1Il'l ~~I;;iT€rT"I:ffi~m~ Fcn ~lIfr q;=f it; CflRUT 'l1ffif ~ ~ ~mw%'lfT~~%~ ~~~Fcn~'~~'~ ~ o:nft % 1 ~'ClfT ~ ~ ~ it;~~c::m~~~ ~~, ~~~~~lIiTB i31T"I1T ~ 1 ~ "I:ffi '~ ~~' ~ crT9T ~ Fcn ~ ~-~ ~ Of){-~ en!~men!~m~ i31TI1Cfl\ 1cr'l1PT it; qcn ~ i31'lim ~ qc::B~Cf9T ~I~~~fr q;=f ~ f9lBt qcn ~ it; f&Ii1Tcn ~ CfiT ~ o:nft ~ \IfT BCflffi 1 C[{i31BI:'f ~ ~lIfr q;=f 1R" ;;iT BCITIif ~~~~~I~"l:ffiFcn~ 'l1ffif it; Wilf\T!Cfl {11l1~RlCfl 1l1'i;JflCl'i 1R" cp:rr i31B( Cf9 \QT % ? ~ cp:rr ~%?

'l1ffif it; ~ ~ ~ ~lIfr q;=f en! ~~~~~~Fcn"I1T \IfT \1Cflffi ~ 1 ~ 00 ~ mrn CfiT Cflll1 m ~ ~'* en! ~ ~i31T~%I~~~~o:nft~ m~~~~,*~~{~ en! ~ \¥[ i31TQ; ~ ~ ~'* ~ CflTl1 ~ Of){ ~ ~ ~ ~ B&1T Cfj1=[ % ~ Ii1'riT it; ~ "I:ffi qcn ~ rqr 'lfT ~ %1 ~ ~~ 00 ~ q;cf ~ en! B'l1TCIT'iT Cfj1=[ ~ ~ ~ 1 Ii1'riT CfiT ~ ~ 2tm ~\IfT\QT%I~~~%

-

~ ~oo\9-ot:; ~ 'l=fl\ij ~ ~ ~ C'J'l ~ orrffi ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ i31liftcnT (~\9t:; ~ ~.), ~lIT'l ~ ~, ffi (\JoE, ~ ~.), ~ in: ~, ~~-w:rOO(~E,~~ ~.), ~ ~~, ~ (~ot; ~~.),~~~m(~t:;\J ~ ~.), 'Ii1T'l ~lIT'lIil, B. U. i31liftcnT, (~~~ ~ ~.), ~ ~ ~, ~ (~~~ ~ ~.), ~. ~ qj%ij, B.U. ~, (~~~ ~~.),~~~B. U. i31liftcnT (~~\9 ~ ~.), rffllll'l ~lIl"'l1if B. U. i31liftcnT ~

~ ~ \R1 CfiTl1 ~ oR Q;m ~ ch ~. ~ ~ ~~~\J $ ~., qr.f ~ qffl ~ ~~ Cfl{ ~ ? ~
CfiRUT -31Jl=r ffi<iT cBt m: ~ ~ fuw ~~0f.. $~.I~~B ~~~~ch~
'lfr i3"Bit Cfll1 ~ % 1 ~~iT B ~ ~fi 'lfr ffi"CI) % Fcn ;;iT ~ ~ CfiTl1 ~, i,~~q(~~~
lfWT ~ B q;=f 00 Cflf C% ~ IFffi ~ q;=f ~ ~, ~ ~um % 1 5f~ f~f'JfrCfl\uT i31'h-
$B:Jj"{ulili ~ % ~ ~~ ~ ~ ~~,~~,~,~ 'Y .. I ~91(UI cBt W q( ~ crrffi mcnm
i31CR CfiTl1 cr ~ ch ~ ~ ~ ~q(~-&t~il ch ~ ~ ~~ wr~ 'lfr ~ ~
q( C'\I'l ;:ffil '¥AT ~ i, &% ~ ~ B ~ ~ ffimffi, fuw i31'F\t ~ ~ q( SR'f ~ % 1
~ ~ i31CR CfiTl1 ch 5flt if ~ ~,~,~~,~, ~Icr~~~~mrn
qr.f~mcBt~1tf~1 ~, ;;:wr ~ ~ ch ~ if ~ ch ~ ~~ ~ IW:r ~I
~5fR~~~q(fT~1tf i31im CfiTl1 Cfl{ ~ % 1 ri'R ~ q( ~ ~ qj"{I1I'l1'i1 if ~ ~ \l'flW
~ Fcn ~ Cf<1T Cfl{ ~ % 1 f1lil'l1~cll CfiTl1 cnrctt };['l=fTCf~m1t ~ t=rr % 1 ~ -&lcft % 1
cr ~ ch 9lJl1 ~: ~ ~, ~ I3'i"CflT ~~T ch ~ q( Cf<1T };['l=fTCf ~~ ~ ch (1'l1·iiRiCfl ~
~~~chm:~9lJl1 ~~i?~~'lfri~~ cj;'pft~~I~~
gi31T m ~ 1 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ch i31Cfm ~ ~ err ~ ~ ~alf if "ffi
~~fr q;=f cBt ~ i31R B ~ BIt TT Cfl\Cfi ~ ~ if ~ cBt ~ ~if~B~Il«~i1fT
~ ..
~-&t'TQ;il~~~~ \3IllPR m Cf<1T ~T cBt ~{)'l1'II{1 qr.f Wffiftil~~cBt~~
'l""lffl ~ B i3J1R B ~ i31R ch ~ cBt ~ ~ cBt 'l1"Hf91W ~ ? Cfit ~ atR ~ Cfit ~
~'lfr~~I;;iT~if~ l1TCflYT ~ };[Cflf~T Cfi(JCf ~ ~~fr q;=f ~ CfiT CfiI1l ~ ch "ffi:rrq;:j'f B
~ qr.f ~ ~ 5f'iT ffCflffi i, B ~ qffl 9lTliI ~ f11l'l1""1C1lq Cflf ~ m "flCf)ffi~, ~?J'i" B '11ff I
};[~ Cfl{ ffCflffi~, ~ ~, em ~ W ~ -ffisr ~ ~, FIFf q( ~ ~ ~, ~(I'l1'II{l cr
a@Rr ~ ~ iiffilT ~ 1 i3J1R ch cnrctt ~ ~ ~ 1 ~ i31T'l1" ~ ~ ~ m CfiT 9lJl1 ~
~ Cflf ~ ~ wr~ 'lfr ~ l1TCflYT-'l1lIifYT B ¥. ®'T m-m ~ B tt ePrr, ~ q;f B
-&lcft % 1 ~ i31Cft1\ ~ \Jffil\Jf ~ ~ \l'flW ~~fi q-., B ~~ 'qffi ~ qffi ~ ~ B '11ff I
~ ~ if ~ ~ ~I ~ ~~ll1~T ch W:r B ¥. C% ~ ~~fi q;=f Cflf ~ 'l1"R'f ~ ~ ~
~dnl~ll q<fcJ;fi, f1~Ii?91I(f ~ qr.f ~ ~ ffi m ~ ch 'iTl1 q( ~ Fcn i315f ~~ if fcnBT ~ q( 'l1'l
~, f1~Ii?91I(f ~ ~ C% ~~ 5f'iT fW:rr ~ 1 ~ -&tdT ~ ffi emf 'lfr fcnBT '1
~ Cflf ffi ~ 'lfr ~dnl~ll ~ ~ill'i~1~4i ~ cr q)qur i3WT\ M~cBtlfWT~~~I~
-?IdT% 1 $r fBc!m ~ch C1ldljtRld ~ Cf<1T 'l1ml ch ~ cr ~~ ~ffi~~~~
B~if~~~q( cBt ~ cBt <t'lfr\ ~ ~ cBt 'l1"T m~ i31ffi~~, ~fi Cflf
~ if oo-~ ~ Cfl{ WIT Bcnm~?~~fuwch ~ ij~ ~ };[~ ~ WTdT
iiffilT ~ 1 ~ ~ ~ ch cft'l-~ dlC1f1I4191(UI cBt ~ ~ ~ mcnrt't % 1 ffi ~ B&rr if l!;Scf1itl~ ~
~~-~~~ifM fuw ~ ~ m q( gffi -&t, ffi ~ ~ 1 ~ i31CR -i31CR ~ if ffi
~ B i31'F\t 1f@ ~ ~ 1 ciT ffimffi ch rw ~ ~ ~ ~9lJl1m~I~~~
~~fi q;=f ch ~ cBt qtg ~ ~ rw ~ ~ Cf<1T ~~T cBt i31fuw ~ ijCfl ~ \Qd ~ 1 i31PI ~
~ >1CflR~- ~ ~ ~\J~';( ~ ~ cBt 'l1"T ~ ~ ? ;;iT 9lJl1 ~ ~ ~ ~ qi?~I'i91(, "fIl11f
~. ::rrftuT mrn ~l,9d $ ~., Cflf~, ~ ~ em ~ 'l1f'T ~ % 1 q j"{C1 ct'i 911 {1 ~ ~ Cflf CfiTl1
i31TY?J \ffi(f qr.f ~ ~ f.. t:; t, $ ~ \l'flW em cnr:r Cf<1T ~~fi q;=f B ;:ffil -&t ~~, ffi \RTCflT C% CfiRUT ~ -

tfi'fs:<r ~ I "'1"i? cnp=r ~cn ~ CfiT ~ ~ cr ~'* crrffi <{; ~ ~ ~ ~ % I

~ {11l1~ffiCfl Cflll1 % ~ ~ q-{ ~ ffiffi % ~ ~ M 00lT 'l1T{(f if ~ B ~ CfRilT t. 0 md~Rf

~ ~ ~C1 HI t{l101 ~ q;:f ~ '1T ~C1 HI t{l101 ~ B q;:f m "{"i?f "C'\fl * i311fl\ ~~iT B i3WlT %, ~

tft % I ~~ q;:f B '1"i? Cflll1 m 'lfr ~ I ~ i31~ if 'lfr ~~ 'lfr~, ~"{J\TI1~, fl

~ I ffi 'lQ; i31T?\~fcrrcft ~ 'lfr ~ Q;Cf ~~ ~ ObI ~ 'lfr <{; ~ ~~ CfiT ~ ~ ~ % I ffi

~ B ~ ~ ~ CfillIT if '1ffi W ~ ~0bI % I 'lffiCft<1 fum, ~ Icrm~ <IT ~ '1T ~

~ ~ I ~ ~ ~ ~ Cfl""{1T ~-~,~~ 'lfr ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ C19l t'r

~ % ~ ~ C})iffiCflI<1 ~ (f~ >r~ if ~ ~ ~ ~~1I ~ <{; ~ ~ Il1Tffi % I ~ ~ (f{q;f >fCIl1?

Wllll1~<:11 'lfr Cfl""{" ~ ~ I i3=fC!1T ffi"Cfl ~ 'lfr ~~T <{; ~ ~ 'JfT ~ ~ I if ~ ~ t11!'11'H1"lI~ ~;:ffit m,

~ ~ ~ ~m CfiT ~ Q:ffi ~ ?t ·~~T <{; ~ CfiT &m'f Q:m m B ~ 9l"i?f 'JfT B9lill ~ ?

crOO ~1I q;:f <{; ~ >fCIl1? if ~ ~ ~ ObI ~ i31P=r Il1'lffi ObI ~, ~ ~ ?t 'lMt CfiT ~ ~ ~

% I ~ ~ ~ if ~-~ t1llil~Cfl ~ ~ ll1'ii~(ij;ff q-{ %, Cf"i? ~ ~~f"'i" Cfl""{" B9lill % I

~ ~~ <{; 'i"lf.'lii!ul CfiT ~ Cflll1 i31T q$T % I 'lMt ~ w ffi F-!'iI,iiCfl 9lJl1 _,

~ ~ l:IT "{"i?f % I i3=[lIif ~~T ObI B'lfr tl ~;ffif ~ ~ ittr lfC!iR ~ i-J\lqffii{! B 'lfr ~ m ~ i31P=r

{11l1~ffiCfl ~ ~ {11l1~ffiCfl ~ 'lfr ij\tfi ~ ~ ~ * ~ '4T ~ ~ B 'lfr ~ "C'\fl ~ ~,

~~1I q;:f ~ <{; ~ ~ B ~ ~~ittr~"¥I~~~~ ~ ~~ q;:f <{; ~ if ~ ~

~ ~, ~ 'Tf~ m, t1iilll1"llcD m, "6GI" iif1l""i? ~ tf~RI<{I ~ ecrr ~ q#t I ~ ~~ ~ <{; m~

Cfl~f.'lR m '1T ~ «1£j~"lCfl "ffq lfC!iR <{; ~ ~ I ~ ~ ~ \t'r ~ q-{ ~ ~ ~-

~ I Wfl1lT ~ ~T9) ~ liTCfl"YT ~ ecrr ;ffif ~ ~ ~ ~ ~ tft "tt ~ ~ ~ itu lfCflT'i" "'lRf

>rCfiT~T Cfl{J(f ~ ~1I q;:f B ~ ~ ~ ffi I ~ f!it ~"E[\ it ~ (f{ll) B $\ ~ ~ ~9fcbi{! 'lfr $\

CfillIT ~ t1liil'H1"lIC't CfiT ~ ~ ~ '1T ~ ~ ~ -m- ~ ffi1 B ittr cr1 ¥ I tt 'qffiffi ~ fcb ~

~ ~ ~ ~, ~ q-{ CfiTCbI ~ ~ CfiUIT I ~ *<,{ffi i{! ObI "i?CIT il1 lfCflT'i" <{;

~ ~ I ~ i3=[lIif liTCfl"YT-'l1JCf)qT B ~ emf ~~1I q;:f ObI ~ ~ i31RfC1rn ~ ~ I ~ Q:ffi "i?CIT ~

¥. ffi<T m-m Q{ ~ ~~ Q;Cf C't~~C'tI'l\l Cf'1T ~ ObI ~ ~ % ~ ~ ~ il1 ~ t'r ~ Wli tt

q;:f B ~i3fr T.R1T \t'r ~ I l=[~~T ?"i?l=[ ~ Q{ fl if ~~ "'i" ~, ~ <{; "Ell: if ~, ~ <IT

<{; "ffq B ¥. ~ ~ Q;Cf -m-w;- ~ ffi ffi 'lfr Cf'1T ~ ~ 1l1'l-~, ~ ObI (f{"i? ~ B ~ Cfl{ffi

~ ~ <{; TW1 q-{ ~ ~i3fr t1liil~Cfl ~ ~ ~ CfiT ~ I"

~ m % ~ ~ if ~ ~ ~ ~,];!l~fI1CflC1IQ ~ ~ 'lfr 'l=fffif <{; t1liil~Cfl {11l1~ffiCfl ~ if

H ~ ~ m ~ (fc: q-{ >r~ ~ ~ ?Cf'1T ~ ~~ CfiT ~~1I q;:f ObI '1"i? i31f~ cnt'r m ~

~C1nlt{l101 ~ m~ I ~ "fIW ~~1ICfl1:aT ~ ~ ~ ? ffi ~ ~ ~ % ? ~"i?if ~

ObI ~ '~-~ "ffiffi B ~ '1"i? 9l"i?f 'JfT B9lill % ~ "i?if ~1I-~1I <IT ~ ffi ~ ~ \t'r % ? ~ i31~

i31T ~ %, ~ ~8icbf'<O{ B ~ <{; 00uf q-u if ~ ~ ~ I if ~~1I m~ <{; ~ ~ m ~

m ~ ~ TflIT WRr CflTI1l1 ObI ~ M Cflll1 if ~ B 'lfr l=[C'tC't l=f'i'l m CfiT <:JCRl i31T 'T'1T % I

%1 ~%ffi~ifCf'1T~%?ffi

'l1T{(f ObI ~ CfiT ~~~ CfiTCbI "i?l=[ ffi Icr~~ ~ ~ ~~Cfl~ ~ ~ (~Ofar~)

~ B T.R1T i31T "{"i?f % I Wfl1lT Q{ ?t Icr~Cfffi m ~ I Q;B ~ ~ ~ t1 iillJjClI cD Il1'l ~

-

dh~lcsircm dl~afl ~I ~ Gft~ aiel "l1=eft iIf:z:ad: qlllG"'l CfiT ~ g.ri

];[fijT~C'f Ul;~<1 ~TT~ ~\!fTT ~~~~.eIi~ orrffi • m~fu;f ~~ orrffi B\CfiR ~ ~ ~ <frsrurr ~ ~ ~eIi~~~~~cBl "Q. ~ ~ ~ ~ C[{ q-{ ~x ~ -3flT'Jl1 ~ ~ q-{ m 'Jf~-;:r ~ ~~ ~ fu\ @ lffi ~ ~ ;:fflf -31IClT I

~~~ffilffi~fc1;; 'lfg-'lfg ~ lffi ~ ~ fc1;; ~ ~ eli qm- ~.1ft. ~. cnri ~ C'fl!lT qj3[ ffi<T ~ 1fCl: ~ I ~ ~ eli ~ ~ ~ ~ 0fl{TlT ~ ~ cnr{ ~ I fCrOO'r~~i3.J;f. ~~mm 1 ~ ~.1ft.~. ~ Btt cnRt ~ffi~~~11"~~. 1ft.~.~~~~~~

~~qRf~'lfrWr~"ffi~ 1 Q:m QffiT ~ fc1;; B\CfiR cBl ~~~~I~~ lffi~fc1;;~~eIi~~ ~~~~tf&1T~mm tft Cf<1 Cfl{ ~ ~ ~ ~ q-{ 1Jtcr «n: q-{ 'lfr Qfn ~ ~ ~ tft ~. 1ft.~. cnri ~ ~ ~ I ~ (fCIl ~ B ~ FcPm ~ cnr 1111 ~~B*rcnffi~B~ ;:fflf.~ (fCIl FcPm 1""Cl: ~ cnr 1111

~ ~ ;:fflf \Iff BCIlffi I ~ tft ~ ~-3W1~~T~~~ ~ fBq;Jft~T q-{ ~ ~ eli ~ ~\9 • ~ ~~Rf ~ cBll1AT ~ 1J:f'l. Br ~ ~ 1 '6f; ~~Rf ~ cBl ~~eIi~l1AT~I~ ~ ~ eli ~ ~~ eli \9\9

~~~~~f0l~o ~ B 9)l1 ~ Cfl{ffi ~ I ~ ~ ~tf&1Tffi~~~I~ ~ cnr ~ 'lfr ~ Cf<1 oR ~ mffi~~Bwtft~~1 ~: ~ wJtur ~ ~ ~ ~ CfW ~ FcPm 'lfr 'ij ~(d JOje; crftcm: cBl ~ ~ cnri ~ ~ ~ ~ FcPm 'lfr Q;B crftcm: cBl ;;iT lffi ~ ~ fc1;; em- ~ ~ cBl ~.1ft.~. cnri ~ ~ q i3B cnri q-{ 9)l1 C[{ cnr i3RfiJf, ~, ~,

~,~_I~~~ W~~~I~lffil1AT~ fc1;; m cnr ~ ~~Rf ~o eli m~ffi~~ ~o ~~~tftml~~ ffi ~'lfr 'lfr m tft WI ~ ~ frcn1 ~mm~~~~1"tft~~ ~~~~~~~ ~lm~~.1ft.~. ~~cBl W' ~ Cfi\dT ~ ffi 9)l1 B 9)l1 ~ qj3[ crftcm: ~ ;:fflf I

cmrt'r ~ lffi ~ fc1;; \T~R ~ B ~ tft ;:fflf I l:fiTCIit ~ 0 0 f.. ~ wW~~~~q-{~ m1ftur ~ ~ .\fr .~. eli $r BTC'T eli ~ \T~R cnri ~ qB q-{ ~ ~ ~l1MeliBT~fc1;;~~$r W cnr \T~R ~ ~I ~ eli ~~~cnr~Cfl{ ~ 1 \T~ ClfWIT ~ ~ ~ cBl i3iif11l1 W:rr I ~ \JfTCfl{ ~ \T~

-

~~~~~lf]qcr~cr\ 1R" i31'lfr 'lfr 1"tf I

~--mt~~~'W 11M ~ fcn ~ J;jjd ~ ~x <1T ";(x fcF;ffi i31'lfiJf ch ~ a:rfcRr ~ '6 fcF;ffi i31'lfiJf, ~ . x fcF;ffi ~ cr ~ 0 0 3ITI1 ~cnr~~"?AT~I~ ~ cnr 'W 'lfr %'IT ~ fcn ~ ~ ~ ~ B&rr ~ ~ fcn<1T "ll1T ~~~~~Ba;~ ch~tt~~1

1IT-~ cr 1IT-~ m ~ ~ B 11M ~ fcn ~ ffi\ 1R" ~~iifR~\WI1~~

~, ~, "\PlI, ~, ~, ~,

ffilIT, i31lfe:, ~ 'lfr t114"1PlCf) ~ >JUTRil't ~ ~ ~ ~fi m \IffQ; I fi ~ t114"1PlCf) ~ >fUTR1t ~ ~cr~~~~ m\IffQ;ffi~cr~cnr~

Cfll1 ~ I

~ ~ ffi t114"1PlCf) ~ ~cnr~~~~~ m ch lW1: 'lfr 9){ B9lcfr ~ "11, ~ ~ CflITl1 ~~ii ch ~ fcn ~ i31lf$n 1tftf ch ~ ~ €rr ~ ~ m <1T WIT ~ ~ "1TCt, i31'lfr 'lfr i31~ cnr ~ ~ ~ ~ I ~~~ffi~~~ fcn \1l\f ~ IfflTC\ W'Ii I '1"1 '1Cf) ~ l;1l1$l ~ 1R" ~ fW:rr \IffQ; ~~ ~~~, ~%iWR@;cr 1R" m i31~ 00 \WI1 ch, cnr ~ ~ ~ m1frur ~ 1fT"MT ~ch~m\IffQ;lQ;mmB 1" fWt ~ 1R" "EW1T W1ic: ~ ~ ~~~fi~{J"1lll()~~ 1R"'lit~~I~~~ flcA ch lW1: ~ ~~ BIt ~ ~~m1~I~chlW1:

'W ~ m ~ fcn "11 \ffi i31'lit ~ m1frur ~ 1fT"MT ~ ch ~ iWR ~oo ~ cnr CflJ11 ;:ffif m qr "@, % i31'At ~ l"JR"utt ~ 9){ qrcprr I

~~'WlfTTfcn\TR~ ~ ~ ~ ~ \IffQ; '"R'lCf ~ I ~ "ER ~ ~ ~~ ~ ch lW1: tt ~ ~ ~ W'l1TCf'1T Cfll1 tt ~ I ~cr~~~~wnffir -&rT I fr;ft-M ~ ~ cnr o;cn ~ (~'1I('""lCf) P 'W ~ fcn \T~R CfiTi ~-m ch 'lfl11R" ~ "1TCt I \T~R B ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 'W ffi ~ tt IJfT \ffi ~fcnqcf;-~ ~it~~~ ~BCfll1~~1

~it'Wp~fcnB'lit • ~1R"~~WR~~ m~ ~ 1l'f®"I1T ~ ch ~ ch ~ 'lfr IJfT9){ ~ };[fC{f 9){ Bch I

~cr~ch~ ~l1f1R~~~ ~ ~ 9){ W'""lI'1"1'1Cf) ~B~cnffl~ ~ -&Gfr ~I 'W ~C'\T'1"~~~~ ~~~~ch lW1:tt~~I~ ~ ch t11~e;I~Cf) ~ ~~~oo -..ft B\"cFiTtr -..i!IJf1" ch ~B~~~~ i3Bif ,;psC:T'i:fT\ Cfit -..ft

W'l1Cf'1T Cfll1 ~ I

- Wftq-

-

$CrifI -aft $GlICiddIl6 t, CHCi1!'ll

~~I ~ *~ it ~ ~-~~B~~I

~ "%T Fcn ~ ott fum ~~fum~~,*~ ~~~~~~I~ ~ ~ ~tllf.1lOld B ~ ott tt ~t=rr~I*~~ott ~~~I ~~~of;~~ ~.~.tt.of; Qt. fq1:JR mrtr ~ ~m~"%TFcn "if~ ~ ~ -31]q of; "ffilR ~ ~ -31]q ~ i3f?JiilT WIT ~ ~

Fcn~ottfu~~~ * ~ ~ I i31]'Jf ~ ott ;JiT ~~~~, ~~, iIfI9lf ;:mIT * frrnuT cnrf ~ fu~ *~~~~Ii3"B~it~ ~ it ~ ~ ~u1lf.1IOlf('1 ~ ~ ~ I i31]'Jf ~ fum of; $r it ~ ott ~ ~ ~ I 'it ~ it ~.~.Q;\1. cffi~ c:r:r m ~ it. ~lW ~ ott ~-31lffi ~ ~ ~ it tt ~~ I" ~~~fq~~~~ ~ Fcn<rr I It.l it cnrf!lTR'IT it ~ 0 fum ~ I ~ lfflf ~ of; ~~.!3fr~~~~~ Fcn<rr J1'a1&fdT ~ ~o ~ ~ ~ott~of;~it~ ~ cnrf l1TfC.\ tlLfjI~It? ~, ~ ~, ~ ~r=r~TJC'\ ~ ~ Fcn<rr ~ l]11f lfFlf €rii it ~ ~ ~,W tlctlljli(ijlt?~, ~ ~ ~ ~, ~r:wr W1l, "$=r\ ~~~~oo®<r~ it~~1

"i31]'Jf of; ~ ~ it ~ it cp:rr *~~;;:m=rr~I~~ ott fum WJTRiiI cp:rr ~ ? <ffi ~ J1r=r €rii~ttcnB~~~I~ ~~~~crrffiit~ CfiT -n=n ~ Fcn '@fi ~ ~ ~~~~~~~~ of; ~ it tt cmN ~ I ~ It.l ~it~Cf\"Qott~~~

'"

~of;~~tt~~I~

WTdT~ Fcn~of;~it ~ (~) Cfll1 ~ ~ ~ ~I ~ i31]'Jf of; ~ ~ CfiT ~ ~lP1 <ffi ~ ~ Fcn €rii of; 1fl B Q;-ffi ~ ~ ~ Fcn<rr IJffQ; I" I3CRl ~ ~ C'\R<\~ 1Jffi ~ ~-% it ~ fu~ of; ~ ~ ~ ~ '1 ~ 0 ~ 0 Cfil J1P:r1 ~~ "'TfUm-lcr~H" Cfit ~Cfi RcrBllf ~ it "~ ~ m it lKffir ott ~" fr.)-t;r:r q-{ ~Tr1 ~ ~ "fi-.rt1SCft if Icr>r:r >r~~T m ~~ ~-~of;wqm*~~ of;~.!3fr~~~~1

~"%T Fcn ~ CfiT ~ ~ qfcpr~~~~it~ Fcn<rr ~, ~ of; ~ ~ of; ~~~.!3frOOT~,~ rcnrtT %, ~ "%T Fcn ~ ~ ~~ ~ Fcn -31]q ~ ~ ~ Q:B ~ q-{ ~ ~ ott ~ ~ i31]'Jf f1dtd- ~ ~ I ~ Bl1fIf <ffi \JfR M Fcn ~ ott ~ CfiT ~ ~~'1 cp:rr ~?

<ffi ~ ~ ~ Fcn ~ CfiT 'lfl1 ~ tt l1R IW:rr ;;:m=rr ~ ~ ~, ~f.1IOlIC'\qH:ffi ott ~, ~ ott ~1<'1Lfjd, ~ Fcn ~ CfiT ~ B ~Wrr~~~I~~~ 'llfITI CfiT ~JOC\ ~ ~ ~ J1~ ~ "fu~ CfiT ~" ~ of; 'l1mf it ~ of; 5flC'\ ~ ~ ~, * 'llfITI ~ <ffi ~ ~ fcnIOlT ~ I ~ ~ TR €rii ott ~ q-{ ~ tt ~ ~1®<r~tt~~I~it ~-~ ~ ~ it ~ ott QBt?lffiCfl ~ -@~ I ~ii ~ ~, ~, ~~ffi?[ ~ ~

-

~~ ~ ~ ~ ~ 1m- ~ cfi ~ ~ m ~ 1fro 'i_o c;go

~ ~ ~lIT cfi ~ ~ cfi i31Ro cfi ~ Bfircr ~ ~'l1l: ~

fct~CfR1 ~ ~ ~ W:rr ~ m ~ fc1:i ~~ cMT ~ ~ ~ ~

~T 'l1l: it ~ BT<1T -rn M 'lft ~ ~lllqlli1CflI cfi ~ ];l"lf] ~ ~

~ ~ cfi {11l1.-11~Cfl ~ ~ ~ ~ j'e;<:rr ~ fc1:i ~lllqlli1CflI 'lfr m

q""{" ~ CflCiR ~ 1"tt ~, 1" tt fctU'4T ~ I ~ ~ ~ cfi ~ ~ ~ ~ M ~-~ ~ M 'lfr ~ 'tlm cfi {11l11l~Cfl ~

~ ~ ~ cfi ~ q;=f ~ ~ ~ fctU~ 1" m ~ ~ Cfl( W:rr

~ ~ m • ~ ~ ~ fc1:i ~ fctCflrn ~ ~~TCflrtt ~ ~Cfltl~rir~B~it~

~cfi~~~1"fc1:i~ rir irWt ~ \fGWr 1JNr CflT 1111 ~ tt \¥f ~ ~TRr m 1fI1T I

~ ~ cfi ~ l1i3l ~ffi""{" it \If'l ~ ~ (f{q; B C% ~I':

T ~ ~o ~ ~o~o ~ ~~ ~ ftl it ~ ~oBto~ocfio1fro~o ~ B ~ ~-31T;;iT~, ~ m, ~mrm~~~~

~ACflTft ri it ~ ~ ;:ffi- ~ C% ~ ~ rir ~-~ cfi ~

"~~ cMT ~ ~ c1im ~,];l"1': ~Hfcie;~ ~ ~ m ~ ~

~ ~ ~, cntl Q;~ ~ fc1:i ~ ~ ~t;~'6 ~ -m'f ~

~ Cfl( 'l=fml ffi-m, ~ B ~ cfi ~ B ;;iT 1m- funcr ~-31T

~ Bt"& ~, l1Cf fctCflrn ~ 'lfIw "ffi, ~ ~ ~ ~ cfi ~~

~ ~ fct~ C[fqB ~,~ m ~ rir ~ ~ 1l1Ff-~

W ~ ~ ~ \9o-~o cfi ~-CfR1 ~ ~ cfi ~ cfi ~ B

~ 'llif ~ ~ ffi'T -31T~i\llilfchC1 wm WJRilt ~ ~ fW:rr ~ lffif (jCjl

~~w~fc1:i~~~it fc1:iM'lft~cfiBl1<1~it

~;n1rT ~ ;;iT ~ q""{" i3(f{ ~ ~ I flili l"fllll: ~ Cflffi ~ 'lfr i3B

~ cfi ~ ~ q""{" Cffif C% Bl1<1 'ltf ~ ~ I ~ fc1:i \JBt ~

B'l1T ~ I ~ Cffif ~ B"fIliTiJf ~ ~ ~ ~ it ~ liFfCfl

~ fcrlwT B ~ J;[fC{f ~ cfi ;;iT ~o ~ ~ i3BCflT ~ B ~

m~~cfi~ooCflT~ irnT~l~it~~

l1f1iT ~ ~ ~ ~ -rn ~ I cffit ~ ~ W:rr Il1FfT ~ ~ cfi ~

q""{" m ~ q""{" B'l1T ~ ~ B'l1T Btq ~ q""{" ~ ~ ~ I ~ ~

cntl ~ cfi ~ ~ 1m- ftmcr B ~ m arfcRl ~ (~) CflT ~e;;;f~~I~~ wfc1:i"lffi~T~~cfi~ ~fc1:i~cfi~~~ ~ CflT ~ arfcRl ~ B i31TBAT B fi~ B"{CIiR~~ B 'lWT 1fI1T ~ i31fJf (jCjl ~ B ~ ~ I ~ ~ ~ B"Il1T 'ltf ~ ~ ;;iT ffi'T ~ ~ l1itffi cfi ~ ~ ~~~~~I~cp:rr "lffi~~1"tt~~ ~~ ~ ~~~-~~~l1R ~Cflffi~~~~m ~ ~ rir B"Il1T cp:jj 'ltf ~, ~ "lffi <1lC\ WI'lT ~ fc1:i ~ ~ ~ ~ CJRilt Cfll6il~fCfl ~ ~ ~ ~ ~ 'l=fml cfi ~ ~ tt ~-~ 5f'lT Cfl( l1R Slffi ~ gq""{"\JBt~itM~~ ~ 0!fcRrr rir ww:rr ""lffi c1im fctCflrn ~, ~ -31TCflTlIT ~ I ffiq ~ ~ Bt ~ m ~~, ~ ~ cp:rr ~ ~ C19l \3CilB ~, ~ Wf, ~ Wf, w ~ ~ ~ I fctCflrn ~ l1Cf ~ ~, ~ B ~ Bt"& ~, ~ C% ~ ~, ~ CflT ~ ~ ~ rir ~ ~ cfi ~ l!O:5lcncfic: ~ ];l"CflTlIT ftffi" ~ ~ ~ ~ M llJ"Tt it ~oQ;o1fr0Q;l10 ~ l:jlf{" ~, 1fro 'i_o c;go\3iRo ~-31T.l!>l11, ~ cfi~~WI

~"Ulf~~~ «'fWf-lf3)

-

r£tllil~li em ~ : c6~li ~~'11 a11~1~1 ~ tciCi':ilCiI em a1R!GIi'1ul
~~~~~~~ ~ <r1T ~, ~ ~ ffiTiJf ijl!:[f <'<11~11i1i:ff ~ ~ ~ 9iT ~
~ ~ m9iT"fr " 911 ~ ~.1ft.:sr. mm am ~ ~ ~ 9l{~~1
"$r~ ~ 'fCl: f1af<1 cnT ri ~ ~ 9iT ~ ~ cnT 'lfr ~~~~of;~~~
Fcn<rr l!:[f I ~ ffiTiJf ~ ~ ~ Ii1'lT ~ I ~ ~ ~ ~ };[lg~ of; 1" ~
cnT Q:B ~ ~ <'<11~qlR1CflI ~ ~ ~.it.~.~ ijl!:[f ~ mu ~\9 ijl!:[f B!\il mCflR ~ Fcn it.,*.1ft.
~i'r~1:[\mwR91I~ of; ~~ B~ mCflR am ~ 'fCl: it. ~ ij~ j;jfu!ffUT, fcrl:rrr am
911 foRuT ~ tfr ~ I ~~~of;~~~ ~ 11<r11" ~ 911 ~ i'r
~~~~ ~am~~
~am~of; ~ ~ 'fCl: ~lIlT ~il
};[lg~ cnT ~ ijCfl m cnT fcnB ~ of; tr:-
am ~ ~ 1:[\ Ucn ~ ~ \iff BCflill ~ I
Ii1'lT ?J ~ I ~BT[g~T, ~'T am
~~CflTi~~i'r ~~of;~
~ 1ft ~ ~~\9~\J I~oot. ~of;~"$f~
~ ~~.~.~o~o ~ It ~ 911 2t~ 9iT
~ 'fCl: f1af<1 of; ~ ~ ~ of;Bl1~

~ 911 mu ~~ (\J) ~~ 'lfr 1"tt ~ I
of; ~ij1fij B"\CflT"\ of; ~ij~~~
~-~of;~ of; ~ BR ~ cnT
*~~cnT~ <'<11~11i1i:ff ~ ~?J
~of;~of;~ ~~~I~~
~~~~ ~ CflTi ~ M 'lfr
am ~1"T~ ~ ];f~~T1" ~~~am
f.'j ~ iii ClIif1 cnT ~ 9l{ WIT ~ I i31B"Ii1" ~ 9iT ~ ~ 'lfr ~ 1"tf ~ \iff ~ ~ 1:[\ Cfl'lfr 'lfr
~~~~am~of; ~ I Q;0fC 911 mu ~~ (~) of; ~ ~1"tf~l!:[f1
~~~~~cnT ~ ~ ~ cnT ~ CflTi ~~~~~am
~q ft 9l{ WIT <r1T ~ ~ 911 B'lfr ~ ~..q ~ I ~ 911 ~ ~ (cfto) ~ ~ 9iT ~
~~~Fcn~91I~"I:IT Tm ~~ (\J) of; ~ ~ ~ ~of;~cnT~q~WIT~
~ ~ cfto ~ ffilR ~ ~ cnT M 'lfr ~ ~~ of; ~: ~ ~ of; ffilR ~ ij~
~ 1:[\ f1af<11"tt ~ BCflillI ~lIlT ~~il B ~ ~ 9l{ ~ "@1 ~ ~ 1:[\ B'lfr ~ (s ~
~1"~~~~911 B~~9iTm~9iT ~+~o~) cnT Q;Cfl m ~
CfiT'f ~ 911 ~ 9iT tt ~ ~ WIT <r1T ~ I~, ~ ~91I~~of;~~
g~ ~ ~ ~ llWr ~ of; ~ ~ ~ am ~m f.'j~iiIClcll "'1m 1"tf ~ I ~ ~.it.~. ~
TCflffi ~ ~ ~ 9iT l1J1t 'lfr ~ ~ 'T4t ~I ~ ~ ~ ijl!:[f~~~~9iT~
"ff~-T~ 3l~, 2010 - mcrq[Tl ;:ffif ~ ~ Icr~ m \3CRl ~cf;~~~~~'C T if f1'1~lqcl1 ~ CfiT ~ ~ ;:ffif ~ I Cf'1T ~ CfiT <:fQ -31~ ~ fcf; ~ (jCfi -31R. tT . ~.Q;CFC if ff~n-q;:f m ~ ~ CfiT mcrq[Tl '1 Of){ m IJffQ; ~ (jCfi i3W=II<T i31-q'lPflJ11 ~ Of){ ~ I >r~'l ~ fcf; Cf'1T ~ qfo ('Wl ~) am ~ CfiT ~ dlq~IRCfl ~ ? ~~<:fQ~fcf;~~ i3W=II<T (m.~.m.) cf; qm-~~~ fcf; QRil "lIT ~ Cfll1U ~ fcf; B~ ~ ~ o;cFl BT~ ~ Of){ ~ ~ ~ >rCflR B "Wf Bcfi ;:ffif ~ I ~ ~ l1M1 CfRiIT am ~ ~ ff&:rr if C'JlR ObI ~ ~ cf; ~&l~CfiT~ ~~m~~ cf; qRulI~«I«\9 ~ ~ TCfl~~m~ IJjI fcf; ~ cf; ~ ~ ~ >fCIffi cf; ~ 1:R ~ ffi'lT I ~~'lQ;~am~~ B ~ ~ BJ1Till ~ -31~ if ~o ~"lIT ~ ~ B ~ ~ CfiT ~~;:ffifffi'lT~~ffi'lT cp:fffcf; ~ CfiT Bl1'1 B ~ ~ ;:ffi'f m Bcfi<rr I

f1i:r1 ~ "lIT -31R.tT.~. Q;CFC ~ ~CfiT~cf;~~~ qfo (H~O~) ~1:R~~ CfiT ~ ~ .,~ ;:ffif \ffi ~ I Q;CFC ~ frr:r:IT if ~ mcrq[Tl cf; -31'l=fTC1 if

~ CfiTlf ~ ~ ~ ~~TT-~T cf; ~ ~ ~ cf; 5flt if f1i:r:1

~ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ObI m CfiT m fcfi"l!T ffiffi ffi

B ~ ;:ffif ~ I ~ Wnc: B ~ \IfT BCflffi ~ I <:fQ

~ ~ if ~ ~ am m. it.-31I.qr.it. m e.TT f~m;1 ffiCfl ~.m. cf; ~ ~ CflJ11 m ~ ~ ~ -31R.tT.~.Q;CFC ~ ~ 'Wf(f ~ B o;cFl ~ Wnc: ~ m m ~ ~ cf; -wr if ~

1fI1T ~ I ~ j~cwn:llf?rcf ~ I ~ (jCfi ~ 1:R ~ ObI ~ I ~ if ~

-31R.tT.~. Q;CFCifff~mam~ ~~~;1m~Of){ml

~ CfiT mcrq[Tl ;:ffif Of){ m \IfICfT ~ cf; TT if ffiCfl ~ ~

~ (jCfi i3W=II<T ~ ~ ~ ~ m Cf'1T ~ ~ I ~ \¥I" ffi'T ~ ~ I

B\Cfll\~~~ am i3W=II<T cf; ~ -wr B CfiTlf m if ~ ~ ~~CfiT~~ ~ IrB B\Cfll\ cf; qm~ ~ >fTl{f m cf; ~I '11 cf; -31~TCflT\ Cfll ~ Cfl\"T1 CfiT ~ ~I

i31Cf: Q;CFC if ff~q;:f ~

~ I 'lffiCfl BJ1Till ~ ~ ~ CfiT mN ;:ffll Cfl\'lT ~ I ~ fcf; ~ if fcfi"l!T 1fI1T ~ I \3F'1~ ~ ~ i3W=II<T CfiT CfiTlf, ~ m ~ I qftun-q ~, -31J11 ~ ~ C!N\ffi ~ ~ ~ cf; CfiTlf B m CfTffi ~ Bl1Jl{f m IJfTCVIT I ~ ~ ~ IcrCfiTB ~ ~~TTB'l ~ ~ ~ ~ \IfT'l1 cf; ~ cf; ~ CfiT ~ m 1:R ~ ~ >r'l=fTC1 WIT I ~ am Iffl"l ~ l"f"Q; -wm~ ~ ~ m cf; ~ B\Cfll\ am ~ B CflC\l1

~ I mo treotreo .amrtT

~ it.~.qr.it. ;1 Q;CFC ObI ~ ~~ ~ ~~, ~ ~ i3WWT

~ CfiT ~ Cfl\'lT WIT I Q:m ;:ffif wmT ~ fcf; ~ ~~ cf; ~ B\Cfll\ ~ ~ CfiT ~ mlcrq[Tl Of){ ~ I ~ ~ (jCfi Q;-m cp:[f ;:ffif fcfi"l!T 'T"l!T ~ ?

CflTfltcF; ~ ~&fUT 1cr'lWT (it. ~ . qr . tT.) if ~ ~ mCflTft ~ ObI\TI:[B ~cf;~~~ if ~ ~ ~ ~ i3W=II<T am Q;CFC ObI ~ ~~ (\J) cf; ~ ~ ~ ObI ~ "lIT -3fct~ Cflffi

-

i31fIJf ~ "ffBR li ~ ~ ~~~I~~~ ~~~~;:ffif~~I~ ~ ~ Q:B %, ijj) ffi<T ~ ~ flcn1 -crffl ~, cIT ~ ffi<T ~

m % 1 ~ ~ M i3ild91Cllcti

~ ~ % ffi \Rffi ~ 11T Ftm ~ iffi Bl9 tft % i3fR ~ a@Kr ~ i3ild91Cllcti ~, iffi ~ li

~, iffi ~ tft % 1 ~ ~

q-{ ~ 1 "CfiTll m fcf; C% ~ i:l1ld91Cllcti ~ 11T mORf ~ Cf1RUf ~ \1"\JfPlR ~ ~ 1fl!T i3fR C% ~ a@Kr ~ \1IJfT ~ 1 ~ ~ cBt wm 914~ IFti{f &m ~ % 1

~ ~ IJfFr -crffl $Rif ~ ~ '4T ~ ~ q;:rq \ffi % 1 WCflrtt ~ cBt ~ $RiT cP-lT ~ li Cflll1 91"\1 -crffl 914~IFti{f cBt ~ li lIfT ~ ~ ~ ~ ~?;CIT~ ~ ~ ~ % 1 ~ ~ IJf1"ffi ?;CIT ¥t ~ ~ IJfTcfr %, ~ ~ ffi<T CflQd % fcf; ?;CIT ~ ~-RR~~®, ~, ~ ~ ?;CIT ;:ffif ~ uff % 1 ~~~Bf!1%~~ ~cBt~~~ ~ ~ ~ J11Ffr ~ li ~ ~ %, flcn1 q-{ ~ % i3iTCl Cfl!T Cfl""{ WI 1 ~ 'j;[~ Wfl11T \1"'lfr B\9iTfr ~li~%I~~ ~ IJfFr -crffl $Rif ~ ~ ~ 914~1f{ii1li ~ Bl1fC{f ;:ffif ~i3iT ffi i31Jl1 ~ IJf1"ffi frit ~

~ ~ 11T?;CIT ~I ~ ~ ~ ~ IJf1"ffi cBt wm m CfRifr "fRCflR ~ 1 CflI1fcl:; ~ ~ IJf1"ffi ~ crrn ~ ~ ~ ~ ;:ffif ~ i3fR ~ Cfiiif &=n- "Cf9ffi % 1 ijj) Cfiiif ~ IJf1"ffi ~ ~ CflT Cf1RUT ~ %1 ~ cBt ~ ~~flcn1~~~~ ~~cnRr~~D; ~ ~ m ffi<iT cBt IJfR ~ B"CflCfr % 1

~CflT~~W~ (fCfl ~ ;:ffif % 1 ~ i31Jl1 IJf1"ffi ~ ~ m IJfAT -mrr % 1 ~ ~, i3iTir, ~ ~ ~ -crffl ~ li ~ ~ 1:fT<IT IJfTffi" % 1 ~ ~~~~~qt~TFfCfl""{ W%I

~ ~, i3iTir, ~ ~ -crffl ffi<T, ~ &m cr:l fcf;D; ~ fcf;uV; ~ ;;:q]C'J fcfi\r:rr ~ %, ~ ~ q-{ ~ ~~%I~~~i31Jl1 IJf1"ffi cBt ~ ~ % 1 ~ ~ i31Jl1 IJf1"ffi 11T ~ &m ~ ~ "ffl1lr ~ ~ ~ ~ UCflT 1fl!T ffi ~ ~ fcf; i31Jl1 ~ IJf1"ffi CflT Cfl!T m? ~~IJf1"ffi~~~ ~~~li~lJfAT%ffi~ ~ ~ ~ fcf;cRt ~ ~ %1 ~"fRCflR~ C'Rf! ~ ~%I

~w~~~ ffi<T Cfl""{ W % ~ ~, m C% >rCflR cBt ~ % ~ ~ ~ ffi<iT ~ ~ IJfTCfl""{ ~ ffi ~ ffi<iT li

'4T W ~ IcHI\i1lil'i % ~ ~ ~ ~~ ~ ~ fcrCflrn li ~ ~ ;:ffif 1:J9ClT %,~ ~ ~ li ijj) ~ % \Rffi ~ 'Iftcrr\ CfTffi CflT ~ ~ "WI" ~ -mrr %1C%~a@Kr~~~m %C%~~li~~qr;fr~ ~ ~ 1fl!T %, i3fR ~~ ~ ~ ~ q-{ m % ffi Cfl!T ~ ~ 'i"tf %C%~~~trB~~~ q'rffi % Cl~ l!Mt ~ ~ ~ l1ffifT % ffi Cfl!T ~ a@Kr am ~ ;:ffif % ? C% ~ a@Kr J11Ffr ~ Cl~ ~ CflT &r'iT iU'l Cfl""{ ~~ 1ft IJfTffi" l ffi Cfl!T ~ ~ 'i"tf % ? i3fR \3"B ~ a@Kr ~ ~ ~ ~~%I~~~~\3"'i" ~ CflT W qq;1 ~ CflT ~ TCflIT ~ 'i"tf ~ ~ &r'iT ~ CflT ~ '4T iU'l fW.rr IJfTffi" % 1 ~ ~ ~ ~ ffi<iT li ~ q;:rq \ffi %, Cl~ 'Iftcrr\ ~ 'Iftcrr\ ~~lIfTw%i3fR~~~ ~~~'4T~~'ltf ~ % ~ Q:B ~ );j~I~If{i{f ~ ~ 'Iftcrr\ ~ ~ 'i"tf ~ % 1 ~ ~ ~ tf1 ill'i" ~ ~ ~~~w~~li ~ ~ ~ 9~ ~ ~o9o ~ \3"'i" ill'i" ~ li ~ ~ (9~ ~) '1Tl1 cBt ~ ~ lffilT -fO;crr 1 ~ W ~ ~ ~ IJfFr ~ UCflT ~ iffi ~ C'Rf! ~ lffiT-1frc:r 1 ~ ~ q-{ ~ CflT 'iTCCfl m % 1 ~

-

~,

~-~ Qffi :w:rrB ~ f; ern B ~ ~ l1TQ ~ -m ~ Ilffi \1l1l\If cfi i31Jl1 ~ ~ \31JCfl\If ~ ~ B \RJl1 CflT B~JCRl 111&[11 ~ m ~~lQRil, ~ ~m f%fl \1l1l\If ffiTuT cfi ~ ~ ~ ~ ~ ~ -31fq (jCfi ~, ~ ~ \IFf ~~~ ~ qf::rcnr cfi ~ 5f1 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ cfi ~ ~ 'lJl1 qffi Q[.f ~ ~ m, ~ qffi- tr. -&cftq ~, 1:1; - ~f;~ ~ "PIT ~ ~ ~ I

~-~oo ~o ~ (cq~Jftr) ~oo ~o (~ ~oo ?fo (dFr qrf cqffflJm)

'lJl1------------------------------

~ qffi--------------------------~ ~----------------------------

~--------------------------------

~-~ -------------------------------

ritc- ¥1W $Ii lfT ~ ifr1c "amrr" $ rwT it t}iif l1Fftatrtr it ~ W'" it ~ Wflf "lRw rnW ~ rrr I31fFfT rwT rrffT trR <p}s riFf ';0 ~ ~ I

~ CflT fCrcrr ~~lIT ~ ~~ ~ ~o~o ~ ~~ m ~ q{ fi ~ U?f ~ I ;;TI ~ ~ ~-5[N ~~~~<fflf~~ ~~m~I~~~cfi ~ ~ q]B ~ ~ en_ CflIT lffi ~ cfi ~ ~ <fflf ~ I

Qffi ~ ~~ ~ ~o~o ~ Qffi ~ ~ Qffi ~ ~ 'lJl1 ~ (~ ~) ~ ~ Qffi -mit ~ 5ffil q{ ~~q{qc:cn~~~ Bri~~~~(jCfi~wr ~~~~B~~~ ~ ~ ~ Cfiffi en_ C[Q ~ ~ m cfi~~~~w~,~ ~ ~ cfi ~ ~ ~ ffilIl

~~i3"B~~~cfi~ ~~B~ffil{~~ ~if~~Ii3"B~CflT ~Q~~~~fcf;C[Q~ ~'l1'T Qffi ~ (jCfi ~ <fflf &r "fICflffi I ~ ~ Qffi ~ ~ cfi am lffi ~ ~ fcf; <fflf, fcf; ~ ~~l1Ren_m~~~ <fflf~m~1

~~~~if~ if~~~I~\T~R~ ~ q{ ~ \T~R cnri ~ ~ ~ q{ \T~ -;::r ~ \T~R cfi ~~ qr:ff q{ m ~ I ~ ~ WIlR it~if~~~Ii3ffl B\CfiR "I:!T ~ am ~ ~

00 <fflf Tf'1T ciT i31Jl1 m ~ CflT CflIT M I ~~~fr"cAcfi~~ ~ M, ~ i3ffl ~ ~ ciT ~ ~ 00 cp:IT <fflf 'JfT wr ~ ? ~ CflIT Ql1 ~ ~ ~ cr ~~TT ~lIT CflT tt ~ Cflcl "Wt "I:!T l1li\ ~~~~~~fr"cA CflT ~ 'lfr ~ m ~ fcf; ~ if CJMcr ~ I ~ ~ fr"cA cfi ~ ~ Wll\Jf cfi ~ ~ ~. ~1~~~~~Ql1B~ cfi ~ :w:rrB B tt B'l1Cf ~ I

-~

-

~~W'ott~m05~ ~ m, ~ 311,lifiROJI"I ~ oR

* ~ ~ oR I " ~ 'l1Pi[Uf 05 i31Cf if ~ ffi<il ~ $iCfl~ {8

W; ~ fcn 'lffilT~-furr~ * iilFfCliI if~'4T~-;:ffifw~\3PT\ a:~~~~~oo ~ if ffi1 05 w:rrn if ~ ~ I'

~~if~BJt~ >ffillCr 1:1lftl ~ ~ I ~ ott ~ ~ ~ Weft 05 ~ ~ ~, ~ ~ ~ ~, "ffiCflT{ '1 W MW ott ~ rg ~ ~o BR'f 05 ~ ~ (fl!lT ~X BR'f ~ ~ ~ ott ~ q""{" '4T ~ m ~ ~ ~ flllil~Cfl ~ q""{" >ffillCr ~ ~ I "ffiCflT{ ~ ~ ott 1fl1T CfQ ~l\T5f ~ ~ oR (fl!lT 111: W; ~ CflT l1iB &R q""{" ~ ~ ~ I ~ if 13~C1uffi{f CflT '4T ~Mfcna:~~~ '"1l'lf'tCfl ~ ~ if ~ oR, ~~~,~111:~~ ~W'~I

~05~~ffi<n?~ '4T i3W\T ~ ~ ott R1~R1~Icf1 'C g1if~~~ 05~if ~~CflTCfQ~~ ~ ott ~ 'i:R'f Cf9T I ~ ~ Cfl~ Cfit iif"ICfT '31"~ci'f ' en! ~B 'li"l~ifli"l' ~ ~ ~ ~ ufr ~I~!ftt~fcn~~ ~B'4T ~05~~qAt~"I:IT ~ ~ ott ~ ~, "lffii (fCfl fcn ~05'4TI3B~~qAt~

q""{" "Ucn ;:@ ~ ~ ~ (fCfl '~' CflT ~ l!lT en- qAt 05 "{=q~ ~ ~ ~M1"f<ITl!lTI~~05 ~ifl3'"1"~~(fl!lT~ d11Jl1 "fI11~ ~ '4T qAT fCr:rr I ~ if ~ ~ 05 'l1J1iM ott ~ 1fr:rr B'4T 05 cnAT if iiif ufr ~ I 'cp:rr ~ "lffii ~ ~ ~ fcn -gif ~ CflT qAT ~~?-;:ffif~~mCflT -g"Cf) ~ ~ "lffii ~ ~ I'

~ 05 ~ ~ if crtf 1Wl9 if fcr~ iif'l ~ M 1"f<IT I ~ X ~~'qf{"~~~ott '4t9 05 ~ ~ ott ~\31T(f ~ ~~05~~~* ~\31TBqm-~tT-;:ffif~~ ~ ~ 'Jllid~ 05 ~ if ~ m~€M¥~I~05 ~ ~~ CfCRld.1 if ~ ~ ~~~~CflT~~ "{=q c: M-'~ ~ ott CfW ~ '4T~~~~~~m 05 ~ ~ ~ q""{" ~I 31"~ <n? B'l1T "fI11dT "ffi:rrq ott ~\31T(f m 05 ~ tT ~ 1fl1T ~ I '31fJf ott ~ B'l1T * X ~ ~\9~~ ~ ~ ~ ott CiJildCflIJJ ~ B'l1T if ~ fllil"ldl~ ~ I"

B~ if 'qR ~ qjfuj- ~ ~ ~ ~ >ffillCr lij~Ide;i?"I CflT l!lT ~ fI !?~~ '"1ll1Cfl Q;Cfl ~ 'Jllid 05 ~~~~Ml!lT1 >ffillCr if W 1"f<IT l!lT fcn "w 'Jllid ~~mcn-&r,~w ~ m crwIt, ~ ~ ~ ~

Cfl\ ~ flllil~Cfl, {1"111IdCfl * ~~~~~cn-&r ~05_~~~~ ~ * ~ fcliNt W-T ~ ~ '31fJf -3WT 05 ~ Cfl\ ~ ~ I" ~lJl1 ~ B~q""{"~~~~~Q;Cfl ~if~~-3WT05~ W:rr 1fllT I ~ 05 ~ '~ ~ w' '~~n#r CflT WciB w' ~ ~ WI ~I B'l1T 05 ~ ~ Bn<lr.PIl~[cF2.\ ~ ~ ott ~ ~ "1Tft I3B ~ ott M ~ rB BicIt ~ ~ 1fllT !!IT fcn "~ ~q""{"!f~~"{&f~ 31"~ I3Bif ~ ~ cri?T CflT qAT tB ~ =r M 1J!lT !!IT I ~ tT CfQ Q;Cfl ~ ~ CflT Bli"lf !!IT I

Q;Cfl Cf{"lfi fI fIOll J..I ~ i{f CflT fcr~m1 ~!!ITIli'r~~"Cf\~ 05~ml!lT*~~~ ~ 05 ~ '4T ~ l!lT ~ Cf{"lfi l!lT "ffiCflT{ CflT CfQ ~~ ~ (ffi"d" ~ q""{" ~ ~ ~ 1fl1T ~ I "{l(f 'l1\ fcl~l{fcl4~ ~"{i?f 1-3W if ~ ~ m CflT ~ _lW1T 1"f<IT I

~\9 ~ 05 ~ 'l1J1iM if :tf. ~~wfcn'~~

ffiCfl(f CflT ~ ~ I ~ ~ ~TfCRf CflT ~ Bli"lf, Bn'l ~ M "1T'"1T ~, Q:rn ~ WTdT ~ BCfUil ~ ~ Cf{"lfi ~ ~ CflT ~

~ ~ I ~ ~ 5fT"1R"$: M ~I ~(~) ~;:@~~~I foliBR €M ~ ~ I30T ~ "1T ~ ~ I" ~ CflT ~ ~ tT 5'K1ICflI,liCfl

-

Cflrtcmfr ~, ~ ~ f1mrr~ ~ ~ I ~ ~ i31T~ ~ BCfUf B11J"iif ~ m ~-~~ ~ ~ ~~hBcif~(n~~I~ ~ Q!1l ~ B ~ ~'* cB ~~Cflf~~I~m Fcn~~ott~m ~ ~ ffi(1CflIRu~ B'l1T ~ "rf ~t;~t:; if ~ m ~ oriT if ~&lT Cflf >IBR ~ ~ m Cflf ~ fW:n" 'flIT I ~ 5fTd" ~ *,~"11l1 (

"'\

~ ~ Fcn ~ ~ ott ~&lT

q( ~ m ott ~~<r B11J"iif ott ~ ;:ffif ~, ~ Q;B ~ ott -wrm cB ~ '~ crt fmfaT ~' ott (f(q) B ~ ~ Cflf CfiTlf m~ if fW:n" 'flIT I

~ ~ ~ ffiCflf( B ~. ott 1f4T ~ B"ffi<rdT ~ 1f4T I ~ott~~~~W{ ~t:;E. ~ cB '~ ffif1I~€l1l1 (Pl~~R

qcR:' ~ ~~ cB ~ ~ ~ I ~ qfq E§1311C1lffl ~ T.R'fR cB ~ B\Cfll\ ott (f(q) B l1Qill 4'r QillT\ ~Cflf~~"\"m~~

~ ~ ~ ~ E§1~ICllffi ~ ~~BT.R'fRcB~~ ~m~I~~Fcn~~<r ~'* ott ~ ~ ~ cB CfiTlf cB >If(r ~ ~ ~ I BCfUf B11J"iif ott ~ ~ cB >If(r ~ ~ qrffit ~ ~~~m~Q;"1". Q;l1. ~ ~ ~ ~-q?[ if 'lfr ~ ~ I q?[ if ~ "flm Fcn ,'~ Cflf ~ ~'l1CI" ~ Fcn ~~<r crt ott ~~\3'iZf-m~ii~ cB >If(r 13<:<1«1"1(11 <IT ~ ~

cB ""flT("UT ~ ~

r.riT B ~ ~ Cfl{"1T ~ ~ ~I~~~"tfim~ cB l1T~ q( ~ ~ cB ~'Cf cB ""flT("UT "fl'5f Cflf ~ ~ 'flIT ~ I'

~ m Fcn ~ fW:rrffi-~ ~ cB ~ B"tfi ~ cB Q'i'IR-~ p~~~~"tfi;ffii l1\RiT~mr,ott~qffi~ ii ~ ~ ~ ~~ ott -;:jjq ~ ~ ~ Cflf ~ Fcn<rr I ~ cB ~ ~ ~\3iliu:s~ ii ~"$lt cB c1R q(~~.~~\J.l~~ ~ lit?lfclE01I~~ ott iWFlt "flm ~ ~~~%~~~B ~~~I

~ctn: '3=fit:sc!i\ Cf)Rif cB ~

~ cB ~ ~ "1Rf if B Q!1l ~--'~~, ~ m, 00 w' Cflf =m I i31TIl1" ~ Bfcr'CfR ~ ~ cB BTO BR'f ~ ~ ~ I ~ 'l1ffif if ~~~~ifB~ Q!1l ri'R:r -\1T ~ ~&lT JffiUT 9l{ ~~ ~ ~ffifl-~ ii Pluj~CflI~ q-ij q( fcl(lll1liH ~, ~ ~ ~ Fcn ~1ftott~~~"1" mdrml~ffi~~q( Q!1l~~~B"tfi1:TdT~ B"flffi ~ Fcn ~ 1ft ~ B'l1Cr ~ cB ~ ~ BIt f1llilPlCfl ~ ~ ~ it~ ~ W"Trfr, BffiT (f~ ~ if ~~ q-ij q( fcl(lll1lil"1 ~ ~~ mcii ott ~{SlIRlCfj(1 ~ I ~&lT erR ott ~ 1l1~~Il1t?<:< q( Q;Cfl i3F<1 ~ B 'lfr ~ :swr"1T ~ ~ ~ ~ Fcn ~, ~&lT ;;:pRf q( ~~~&dt~;j'lf

~~~Bli<r~T:~ Cflf@ ~~'CfG~fiq(~ cB ~ ~ 9l{ B"flffi ~ I

~ ~ "tfi "flm ~ Fcn ~cB~~cB~~ ~~~T~ ~ ~m-BP1T~Cfi ~ Cflf ~ ~ B IcrCflTB ~i31T ~, I3Bif ~&lT Cflf ~ elm ~ "\"m ~I op:rr Q;B ~ ~ ~ ~ott~~ott;j'lfm~ Fcn ~ cB 'l1Icr"lf cB cpuf'Cfffi ott ~ Cflf BC!R'l ~ ~ B Wfl1lT ~ ~ I ~ ~ if B'lfr fcnB1 ott qRClct"1Cflllil ffi9ldl if Q!1l ~ ~ Cflf 'Q;Cflf' ~ ~ I ~ ~, ~ ~ lil"11C111?l Z'frT m <IT ~ cB ~, ~ cB ~ {11l111ffiCfl BffiT ~mCflf~~~ ~ ~ 9l{ ~ ~ Fcn i31TIl1" ott "dTfr& if ~ ott ~ Cflf ~ ~ B"(CIiR , ~'* <IT ~ fcnB1 cB ~~ ~ cB R$rur if ~ I ~ Bq 'Iftcrn: ~ ott B&:rr if ~ ~ ~, ~ <IT ~~ ~ 'lfr ~ 5fTd"~ (fCfi ~ cB ~ ~ ~, lKffi CfiTl!l1 fcl:iV; ~ I

op:rr ~ ~ q( ~ ~ ott ~~ ~ m, op:rr '3=f~ ott IcruBd" ~ ~ ~ cB ~ 1p'~ Z'frT ~ q( ~ ~ CflC'\ll I30T qWf,~~~cB1f~if "tfifUqr~1

-~C[Tf II, ~

~-Wlcr-?~, ~-??OOr;f;

-

'I-'ll~a-l:{l~@_l~ ~ltta 06l~C(t-201 0 .:3{:'{~ ~ CS(cpa C6C(l{ 28 ~~l~-14 3(~~-2010

4~{ -3"(C!lft ~l-t~

'-!:)

27 ~

28 ~

29 ~

30 ~f<t"'f 30 ~"WI 31 ~f<t"'f 31 ~"WI 01 Wffil f<t"'f

01 ~W

03 Wffil f<t"'f

03~W

10 Wffil f<t"'f

10 Wffil"WI

11 Wffil f<t"'f

11 Wffil"WI

12 Wffil f<t"'f

12,14 Wffil"WI

09869289453

09322414101

0986928953

9324514101

09869289453

093245101

~~ "I'T"\t,~ >W;'l"[ 'Ii'tortt f1f;'lTI<:~ ~~

~~ ~~~

0991330623

0991330623

09879783785

09879124650

09426142151

09426321832

09879466247

09428825908

09898990409

02652320399

09979422122

09998243435

09426461132

09425202527

09425202527

09829146758

09829805967

09413051650

09250148154

09250148154

09999464609

09312691435

09873672153

09354926281

09354926281

09416657498

09417000360

09872318484

09872318484

-

'rd r; 'fff ~ ~~ml~~~-rn ~ ~ I ~ crw 9t,~~ B ~~ Cf9)
cti "ffi~-"ffi~ ~ i3flTCf~ ~ cti ~ ~ ~ C'\@ cti fu"cmfr
cti "ffi~ Wi 1'*;11 e; ~ 'l1ffifr:1 ~ ~~~~I~~~9iT ~ ~ cti RlIn1lRl ~ 1
cti C'f&<1 cti Wl if ~ I ~t, X x if ~~~~~~T~fcll f1I~e;IfZ1Cfl ~ ~ -;:p:rr ~ WIT I
Wil,Jji;II{J ~ B'liT (*1lilli1"1I{J ~ M~9iT~~;:r~ ~ ~ ctt 1Ii1~ Qff ~
B~) cti Tt ~ if ~-~ "1Tlf I IIffiT Cf9) W'liCf N ~ ~ ~ ~cti~Bq(fT~~
e;);rcti ~~ ~mgV; ~ cti~~B~"1TlfI~ fcll cnfm1 €rll~ qRl1 ~i«1I"i
~ ~q;:f if CflQT fcll ~, cti fWr ~ ~ C'f&<1 ;:r ~ C% j'{Qfcii:i1Cfl"i €r~~ ~ ctt ~
-v
~m"ffi, Icrcti~ ffi"9)~?[ ~ 1cn ~ Cf9) ~ 9iT ~ liT?[ ~ ffi'ilT Cfl""{ ~ I "'l1ffif ~"
Wi 1Ii1 "II e; ~ q"fqi i31fIIf 'l=fTUf ctt ~ ~1~~if~~1 ~~~ST.~,.
~cti~~~~~1 ~ 9iT BmU 1"tf fW:rr I ~ ~ €rll~qRlcr~~~~
~ ~ ffiT[-Wtc: cti CflQT "1Tlf fcll ~ ~ 1cr'<lT-3TI B ~ ~ ~ ~~~MI
il~iffisR ~ cti Willi1"1Ie; ~ ~ ctt~~wsn:m~IB~ ~ ~ ~ ~ 1 *11c!Ii1f1Cfl
~ ~ ST. {llilio1li?{ ~ 1 BTT ~~fcll~ctt~~1 q;:f 9iT ~ 9)~ ~ m 1R ~
arr&!Tm~~~~ ~ ~ 'l1ffif ~ "~ cti ~ ~ 1R 1"tf m I 'li'TCf ftffi
~WIT€PT~(f;:rml ~ ot, ~ ~t,~~ B Wii\ ~t,~~ 1C%~~~~B~
~ cr ~ if ~ *1liHdl4 Cf9) ~ ~~ ~ Cf9) ~ ~ gV; lffifT 9iT q(fT W9T fi ~ ~ ~
~ ~ I C% ~ CflIWSlu:g BliR '~ C'\@' 9iT ~ m I ~ ~ ~ WiT ~~ 9iT ~~ m
~~ cr Bl1Cf<1 -rn cti Cfi"RUT BliR ~~~clR~"~~ 'JfT Bcti I ~ 'li'TCf ftffi 1R ~
~ 9iT "t?AT ~~ ~ I ~, m"~"~"{lIJj"~~" ~~"lffi"~gV;~9iT~
~~ ~ B liT?[ clR ~ cr ~~I~~mNffi~ ~~fcll~~lIT~Mffi
ilT{" ~ ~ ~ IlifOlCfliil"i m ~ fcll ~ cti IcrilT\" ~ ~-3TI 1R 'l1ffif lffifT ctt crw ~ "liT ctt WiT N
fcll~~~C%~~I~ ~ cr 'li'J(f ffii? cti ~ ~ I ~ ~ I ~~ ~ ~ 'l1ffif "liT ~
~~,~cr~ ~ cti fWr q;:f ~ i3iTCf~1:fOfidT ~ iFf llTffi-3TI cti fcrq<:r if B'ril1T ~ ~
~ ~ I ~ 1 ~lIT ~ "fIl1TiJf cti fWr ~1~~~~Bo~ ~ 1"tf I Q:B ~ IcrcrrU cti ~
~ 1"tf m I ~ l1~lIT cti ~ ~ cti q!ff~ 1"tf ~I ~ ~~~I~9)~~~
~ if t)?;-r gV; ~ ~~IQI"lIe; cti C% ~ ~ ~ ~ i31J+1 IJf1"ffi ~-~'<lT 1R 't<IT'l 1"tf ~ I a;
qrc6 if ~~ ~ 1t,~~ ~ ~ ctt~m~i3"B~B~ ~if"ffil~~I~mgV;
9iT Cf\UT fcn<:rr I ~ffi,~,~, ctt ~ m ~ ~ liT1"d ~I ffi 11!; ~ 1 ~ ~~ft ~ B
CfRTUTffi ~ ~ ~i«1H if a; 'JIl1OT ~1IffiT~~B¥.~ ~~~~~I:sT.~
Cfl""{~~~IIPTTd~I~ crtf lilfOlCfldWlI ~ ~ ~ cti 1 BTCIl l11T Cfl""{ ~ ~ CflQT fcll
crw :sT. ~ ~ $r Icrffl ~ ~ n ~ st. ~ ~ liT1T \i'fTdT ~ ~ cti fWr i3flTCf~'1Cfl q;:f
T if ~ 1"tf m 'JfT B9)ffi I ~ 1 ~ I ~ ~ ~ lfP.1ffi ~ fclllJf1"ffi 0!1<1 m ctt i3iTCf1l71Cflffi 1"tf I st.
~ ~ cr ~ cti ~ l3~lSHII01 cti~9iT~~~B¥. ~ ctt ~~ i3Fd" if ~ cti
~ ;:r ~ 'l1ffif ~ ~ CfiTI01T if "t?AT ~ I 9t,~~ B 9t,~ 9 ~~ "ffi~ cti ~~ if ~ I
~~if~~"~~ Cf9)~~~~cti ~~~~~W~W;-
~Cfllj_"~~~~ml fWr~~~ri~~ if~~~~~B
~ ~ Qj'{"I~"iCflI~ m ~ -

~~1"tr1 'l1"'TCf ftffi, ftrcr gqf, c::d" ~ B i31f\JlTC\ ~ sr. ~ ~ q
'lpRf jfffi cf; WI- i31JIi!lC'\ * ffim ~ ~ wm ~ I ftrcrgqf 1 til1l'i1C1Ie< cf; 'l<I'"'15::DC:1 ~ I ~t.( ~
cf; 111" ~ i31'lT~ ffl ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ fin i31f\JlTC\ 1 ~t, ~\9 ~ ~lIT 'lffl tt ~ m 1fI.n"
i31f\JlTC\ ~ Cfl{ 'l1"'TCf ftffi ~ I31i1 Cfllcll11Cff1 Cfl~R El1qollQ3j ~ ~ 'l1ffif ~ ~m ~ m cf;
9iRJ"lll"\ B ~ ~ ~ I ~ ~ ~~I ~ ;:ffit ~ "t1Cflf I B+m ~ Q!.f
~ CflI441'i1'i1 ~ ~ ~ ~ ~ m. ~ 1"~ch)..nr~I''R1 ~ til1l'i1C1Ie< Cflf ~!P1 \31'lit ~ ~ I
~ 'l1"'TCf ~ ~ B ~ ~ tt ~~ "J1TCffi" ~ ~ ~ ~ ~'l1Cf Cfl{ m ~ ~ >RffiCI'iT it "til1l'i1C1Ie<"
m ~ I ~ 'l1"'TCf ftffi ~ Iflffit eft ~ ~crrclt~~~1 ~ ~ B til1l'i1 "lIe< ;:ffit ~ "fICfiill1
sr. ~ ;;:pf;ft ~ ~ Mm JffiUT ~ ~ 1ffi ~ ~Trsrur, M i31f\JlTC\ q ~ B m-urr ~ cnoR
Cfl{ ~ ~ I ~ clM i31T1:fl1~Rl ~ ~ >rCflR ~ ~ ~, ~ Cf)e;l1 i3Ol1 -&ril
~ ~ Jif.'!¥Hlll ~ iRilCfl""{ ~ ~B~~T~~~~~~ l1ffCf ~ ~ cf; ~
'l1"'TCf ftffi ~ W Cflf M~ FcnIOlT I ~ Cfi\l1 cf; fWr tiCfl~"l<& ~ I i31JIi!lC'\ 'l1ffif ~~~ ~~ii B ~ ~ I l>lRli'LlfcR1
~ \31~~ ~ cf; Ro~~~ am 1 Cf)~ ~ '1ll1 cf; ~ "1lfd Cflf ~~~cs£RIT"C;O m11~~
C\~~ B ""lffi\ ~ m 1fI.n" ffi ~ ;:ffif ffi crtt ~ 'l1ffif ~ ~ l1f?[ ~~ m11 ~~ ~ I ~
~ ~ ~-~-~~ ~ ~cf;~~1~ ~ ~, ~(l'i1'II{1 q ~
~~it~q:;r~ ~~~~~=r.i'rc: ~ 'l1ffif ~ ~I ~~~ B ~
Cfl{ ~ FcnIOlT I ~ ~ ~ cf; ~I ~ it ~ 1m cf; Cf)f\Uf \3RfiijCflffi
~ 'l1"'TCf ftffi cf; ~ FcnIOlT 1fI.n" iif'i11FfB ~ 'lffl tt ~~ i31JIi!lC'\ Cflf~~I~~~m~
oqp:[Cf) M~ J>lC'\~R ~ cf; 111" ~ ~ t9~ Q;Cf) B~TCRf ~~, ;rfrcrc: ~1\mR~lIT~~~1
I3'lcfi WI- ~ Cflf mm ~ I i31JIi!lC'\ ~iM1CflI (l ~ ~ ~ ~ [tt{ ~ ~ ~ %m i31f\JlTC\ ~
~C!W~. "ijl1~~~~ sr. ~ ~ ~ Q;Cf)~, ~'e fi eft ~ CfCRl cf; .,q 1R ~ %
B~~I~ch)-~~cf;~ rff~~~~~m~ 'Wfr =r.i'rc: \31~ lffr ;:ffif fin ~
ofICflmtfi ch)- ~ ~ cf; fWr ~"C; ~~ ~q~a@Kr~1 ~~WT~~if.~~
~ ~t,~"C; ch)- ~ it ~ i31f\JlTC\ q ~ fctffi cf; ~ ~ >IidllT Cflf ~ ~ 'ij"ril~
j"{QRiiCfl'i ~~ ~ cf; ~ cf; ~ 00 m 'JfTd ~ I "i3fur' ~ ~cf;~ttQ;Cf)~~B
~ B ~ ~ FcnIOlT 1fI.n" I ~ ~~~I Cfl"U m I ~ i31f\JlTC\ q ~ ~
~ ch)- i31JIi!lC'\ cf; ~ 1R ~ ~ i31f\JlTC\ q 'l1"'TCf ftffi ~ ~~ cf; \31lfJ1T ~ m I ~ B"Y'lI ~
1fI.n" I ffim Cflf ""lB ~ ffi "~" ~ ~.ft.-m.~. ~ 1flIt I 'l1Rd" ~ \31Cf~~ ~ ~ \3iTC\~iT ~
~tt~~1 Q;Cf) ~ ~ffi ~ ;:ffif ~ ~ ~ ~~~~~W~I
i31f\JlTC\ ~ ~ ~ ~ ~ B~ %"ill m I~t,~~ ~ st. ~~~~~~\3WffiT
~ ~ ~iRlCflI{1 ~ cf; {11111111? { ;;:pf;ft B 'l1Rd" ~ I ~ ~~
~ cf; CfiRUT {1'i141RlCfl ~ \3iT1 cf; ~ tt ~\9 ~ ~t,~'6 ~ fWsTt ~ cifcKr;ff 13~ ~ 11ll ~
cf; \31e:r:fl lfl'i" q "Ci!:!T&IT Cflf m ~ -m~ qrif Cflf 'lO'l ~~ I cntl i1f1f cntl ~ ~ m ~
\31Cfm ;:ffif ~ I I3"B "fI11I1 ~ m . ~@:rr 1 "Cfli!lB -m~ooC'."" ~cpl~~CfiT~m~
lR~~~~OO~1 ~ ~ til1l'i1C1Ie< cf; ~ ch)- cnW ffi W ~ cnW ffi ~ ~
i31f\JlTC\ ~ ~ ~ q fWsr'1T ;:ffif 'i1 'i till1l rlOl ® ~ Cflf ~ \3"Oj"l!f I i3't1" "~" CfiT ijj) i3f[iJf '4t i3"!ll\
i31RlT ~ I ~ ~ cf; i3f'<1 ~ "IOl"l!:[f ~ >rCflR ~ ~ fin %m m~1
"ff~-T~ 3l~, 2010 -

You might also like