You are on page 1of 20

1. t9\\1~fPIq; ~~ 3ftx..........

2

t"I Hli G Cb') 1I ~ ~~~, ~o~o

m~,

~ ~ CfiT ffi ~ ~ l!lT tt fcp 13".J;l". if ~ ct; ~ ~ct;~cnT~~ifcnm~%I~~~ m ~ % fcp ~ ~ en! Wf'lT if 13".J;l". if ~ am cnm ~ ~~~ct;~~~~cnT~~~1 ~ ~ ~ ~ ~ en! cnr:r~ cnT ~%I

~~I3".J;l". if~~~, ~oo~, ct;(ffi(f~l1M'r m Cf,

~----------------~

~. ~ ~ 1" ~ 131R'r<S!'.l Cfi1J1 ct; ~ ~ ~ ~ ~ m,

"lIT w.=n- ~ ~ CfTC'.: f.1 «11R(1 Cfl{ ~ I

~. ~ ~ cnT ~ if ~ Cfl{ ~ lJ<n" m,

~. ~ ~ 1" ~ ~"lIT ~ cnT J;l"~ ~ ~ cnT ~ ~ m,

\J. ~~1"~tt ~~TcnT~m, ~'3f'l~~ "CR ~ ~ J:[fgl Cfl{ ~ m,

~. '3f'l ~ ~ "CR ~ CfiT ~q ~ lJ<n" m ~ ~ CfiT ~~T 'l ~ lJ<n" m "lIT ~q ~ Cfl{ ~ lJ<n" m,

~. ~ fcF;Bt ~ "CR ~ WTdT m fcp ~ "ffi~ «w1 'l ~-m m, ffi -31fq ~ ~ ct; B'lfr ~ ~ ct; 11&f ~, ~"l1"Wr ct; ~ it ~ ~ ~~T~, en! ~ ~ f.19R1~(1 ~"CR ~I ~ tt Q;Cfi '3f'l ~CfiT ~ 'lfr ~ if~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ >1l'd" -&r'r I ~ ~ ct; -m'ClR "CR ~ ct; ~ ~ ct; Bt'r ~ en! ~~TT it ~ Cf)C';J1 I3Ol"C!: ~ I

2. ~~ ~'(~'r................. 5.

3. IJIlffr ~c;r;:r CflT ~... 8

4. '{lil:i'"'d Cli c;: ~ "furc;rr:n...... 1 0

5. "fCRl\il ~ ~ 11

6. l11q[tyf Tf"fl ~ (c.nfctffi) 14

7. fua-n ~ -;:n~m.. 16

ti ~i;ft ~-=orfi QQ-9-3i"c.n-7 ~~-2010

tP::qIGCb

~~

9839835032

E-mail: sachmuchvns@rediffmail.com

"!lPl-~x. llh"c: ~'<9>x ~-"JOf\Ji

tp-:q I GCb ~ fTr~xTiJf fcp~iTx (c<H"fl "fl~"F-I"). ~"iJf5R 3ffil"1c::". ~. 31R"W"1i. w6m. ~.,. CflFcrm ~ Cli '("(1 CI. ~ ~.31R. -c::RT~"{r

~~: ~-1j~ : '<"icft"q ~"lf ~-893. ~~. tyf~ 1:f))-;:or : 0522-2347365 ~Cff"f : 0522-2358230

E-mail : ashaahram@yahoo.com "ll~~1j~CP

6[j"i;jI ~ - 111- 983907355 ~Tf ~ : 1 0 ~ =rsm ~q) ~Tf ~ : 100 "'Q"Q<) =rsm ~q) ~-mrr ~ -.,.fr~ &RT ~q()qx1{dt I

~ ~ CfiT 'R!T: ~~t, fm:T cbI"Y~Cff1, i?'J1{(1'j'J1, ~-~~ooo~, ~ ir'l: ~wrfcp ~, t,\J~~oqo~~, ~~ ~, t,~~~t,\9\9\9t,t,.

~~ ~. a:rr\. ~ ~cfrq~ ~~

9935008249 9415164845 0522 2347365 9839835032

13".J;l".~CfiT~~~

-

Qqlc!

tJedli!"l ~ t! IIIfi:t afR" era la a 1511

i!la~i! ~ CiGftdl$1 dCb, 5 iff"d ~ 8 iff"d 2010 dCb

~~elic?RB~~~eIi ~'l=[T[ B'lfr ~~i'f ~ x 0 'lrlftcn~ ~, CJftt:o ~,~, ~, ~1>fjf111{, fPil'J1Cfl41, ~~ ~~~1X~cpI~B ~ ~ -..w:r lfl?IT ~ cCr Ili'r 'J1ll~t'l:9){, ~, CflfcR ~ ~ ilcfr ~ r; ~ cpI ~ ~ BJiT1{f ~ I ~~~,~,~,~ ~, Cfl'lic:Cfl, -31r-il ~~, '1'a1 ~~, ~, ~, \3".:>[., \3ttHI{SIU$ ~ ~ B ~x c:rJ?It ~ E§~If1llC!' eli ~ x c:rJ?It ~TWRrr ~ I

~~T ~ "flli<1 ~ eli Cfl'll\ q-{ ~ I ~~T ~ fq-OO- c.0 BWr B ~ ~ mm- ~ eli CflRUT 'Tf'M fiFlBR, ~,~,~~~cCr "ff&1T ~ ~-IIi<wr-'J1lir;:f ~ ~ B ~ ~Q; ~ ~ CflRUT ~-~ ~ 1 'J1"ri1 fW1T I Q;Cfl mCflTfr ~ eli ~ ~ ~ ~ \9\9 ~~Rf ffi'T ~ ';( 0 ~ !fT i3BB Cfl'1 q-{ "TR -5fm Cfl\ ~ ~ I "iBft (f{1i) lJ;~it'lR i3WT[qfWIT , '*;ml~'41 ~ ~ ~ eli me:f ~ ~~T cCr BTfr ~ ~ BBr~ 1'1 ~ -mm 'J1T ~ ~ I ~ 'J1'lliT'lB ~ Cl[fq"Cfl ~ ~ ~~T ~ ~'* ~ I ~ ~~ eli ~ 'l1rTI ~ ~ ~ ~ '1'a1 'llmf ~ ~ ~, "I Cffi WI I ~, '1T~ eli '"1T'1 B~~Ili'r~Cfl\m~l~ ~ ~ ~ ~ ~ eli '"1T'1

q-{ ~~ ~ ~~T cCr ~ ~ Cfl\ ~ ~I ~ ~-~ cCr ~~~'J1Tm~1 ~nMl Q;r.f -..w:r lfl?IT eli ~ 'lfr '1T~ ~-&ld~1

~ lfl?IT eli ~ 1 m:r ~, 'J1'lB'l1T~ Cfe:rT -me.- -~ ~ B ~ m "lffi B~~ ~ fq; ~-~ B B'1f!fT ~ ;:ffif -&rfr I ~ ~ '1T~, -m. -311\. <11. Q;lli. eli ~ lfr ;:ffif lIT ~ ~ ~ ~ Cfe:rT ~ 'lrlftcn 'lfr 'iR 'J1T ~ ~ I ~ CflT ~ fflt'lfflt'll [Rl ~N'"1T~~~~~ ~ I ~nMl Q;r.f -..w:r lfl?IT eli ~ 1~~B~cCrfq;~~ ~ ~TWRrr B'lfr ri q-{ ~ m ~ ~ ~ CflT \ffilT ~ ~ CflT \ffilT ~ I BTe:f lfr ~ ~nl\luICflI{), ~, ~ ~ eli ~ q-{ '""I1"IC1c1iRt1, ~, B'1ffi ~ -..w:r q-{ '*~ mm- m CfRifr ~ Cflr1l1 m eli [Rl ~~~,W~~ i31Jli'if'l cCr BBr~ q-{ '""II t'l fcbl1 t1 ~ ~m~~~,~ cCr ~ ~ eli ~ CflT'1 ~ I

X~cpI~~~~B ~ 'lft ~ eli m:r ~ ~ m:r ~~I~~m.lf~, qftlSo TfT ~ftqTc{T T1HTlfUT ~BT~ , i3Ft1 {j~l1 ~-31RT BTfo;:j eli 1ffi ~ ~, 'Tf'4T ~nMl ~ cCr

i31'a1~ \T~ ~ ~, wr WIT Btr eli ~ i31&M i31'i\'"1ITe:f ~, ~ B'1T'J1 eli 1ffi ~ ~~'* ~ ~ eli i31~ Tlf~m~T~~eIi . m. ~ ~ ~T'1I1 ~ cpI ~ CflT ~lf m ~ ~T eli Bene: q-{ :>rCflT~T '5Tt'1T ~ ~ CflT \ffilT ~ eli ~ '1T~ ~ B\CflR ct.n B ~ cCr I ~ 1 E§~If1llC!' cCr ~ ~ B'1f!fT~ cpI ~ ~ i311Cfl :>[~ ~ I ~TT'1 X ~ ~ eli CT\3'l ~ ~ 'IT'TftCfll cCr ~B'l1T~~~~1 ~ m I c. ~ cpI 'J1ll~t'l:9){ ~ ~x~~'l1CI'l~~ CJRfI ~ ~ B'lfr ~ ~ CflT ~ Cfl\TlfT TflfT ~ ~ B ~ cCr 'T4'r fq; ~ E§~If1'IC!' ~ B~~~~cCri31T'T~ it ~ Cf)(1 ~ 1 ~ ~ q-{ 'J1I\ ~ fq; ~ CfCfl ~ ~ m CfRifr ~ ~ ;:ffif ~ ~ CfCfl i3BcCr ~ ~ m CfRifr ~ 'lfr ;:ffif ~ I

~ eli ~ B ~ Bene: cpI "i\ ;:ffif m 'J1T BCflffi I \9 ~ cpI ~ ~lrRmi3B~~~~~ i3Bc/i -~flC'd-e:rT-;:frq- ~ B ~ cCr

~ ~ ~ I ~ Bt'1CfT ~ eli ~ 'lfr ~TWRrr ~ I ~ CJRfI ~~B~mB~ ~ 1 ~~qft ~ eli ~$J ~ ~ Cffii ~ ~nMl m$rr cCr. -m .

l1li

~ I \9 ~ ~ ~ IJfld fIl1<1 Cfl;:;qI~~I{l, W, m ~~ (5j~

~ lIT X-~ I{lC:H11~f2b1Ri lIT ~ J'* ~ ~ if; 131~~ ~ I31r:f

~ <ffi if -m1 ~ ~ ~ ~ ~ if; 1ffi) ~, ~ ~ ~(131~

lffflr ~ if; fIll11 ~ m'~ "ll~T llf~ ~llMl )1~) R-~,

;Jf[~' if; 'llt rn WI I ~ 1- ~ ~(~ 131~~, -wf 00 BoT) ~ B % ~ f2b ~ ~ w crruurffi, m. ~, ~ (~.~. if ~ (fCf) ~ I ~ ~ Wl ~. ijH?~~I~I~) Cfl'ltc:cn, m. ~ ~ ~WCfl\ ~Blft 1- lJ~ir ~ ~ (~ ~ ~ fIiw';, ~) ~~jTjCflIf{<{j ~ 1::% (f\ql m ~ ~,{I'i1IC1l!1lilTj ~ (~,

~ I31Fr ~ I m 5fR-5fR tY~Cfl{UI ~ fIl1TiIR) ~,(\3ffi {1(SIu~,

if; ~ ~ ~ ~ rn ~ ~ ~ "11f (cpfq ~ ("1~IIl1Cfl~)

ffieIT ~ 1- i31Jlfif'l if; ~ 'j;fq 11 .)1. if.eft.~. ~ (131. ~ . ~&fT ~

W ~ ~~T ~ I ~ ~q ~~ TCflIT "*r if; ~) ~, ~,m. B ~ ~ ~'* f2b ~ ~ if; ffi'T ~ ~ ~Tl1l (131TIl1TCfr 5fC1T~

Tit §rm ~ m % ~~T if I31RfCfl ~ if; ~ ~) ~t:1ltil~l~

"Cf)f~tc~Pf)\1~~~Cfl{ (\3.)1.), if ~ ~ (~

~~, ~ ~nf.q if ~ ~ ~ ~r~Tf1Cfl) ~Iij"U(f, ~ if;. ~TT\~

~, ~ ~ {"1~IIl1Cfl~ B11fJl (~),~, m, eft. ~.

~ ~ "Cf)f 131~ '1 Cfl{ ~ I ~m (~ ~) 131r-1T ~~T

~ 1::% ~ ~ "Cf)f ~ qTfq ~"Cflf'l"~ l1T~ (BC!' BerT BE[)

~ % ~ ~ if; jffi lj1'~ ~ ~, (lltiT.) ,Il1TjCflt:1It:1 ~

~ ~ % I ~ if ~ 1- ~ f2b (t§ctfl{"1llq> ~ l1Ti!T) t§~IWIq>, W

tB ~ if; BBT~ ~ ~ lIT ~ (~) TI, lltiT., ~ ~

Cfl&IIT m ~i'ft:rUT "Cf)f ~ ~ ~ % I ( '1T ~ftcnc;r CflT<f Cfl(ff) 1ij"'1~~s, r,

~~,~ ~ ~"Cf)f t§ctfl{"1llq>, ~~ ~ ('lMr ~)

Wf jffi ~ ~ ~ if ~ ~ ~,if~m(~~~ &m~"Cf)f~Cfll1m~ ~,~),m.~.tt.m

~ ~nf.q ~ ~ ~ m ~ (~f(rCf) Rlf2bffiCfl ~ ("1~IIl1Cfl~)

~ ~ ,*~TT if; BT~ f2b ~ ~ ~,~ CJl1l ('l1ffil1l1"'l ~)

~~ if; ffi'T ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ll~, "llm 131r:f(~

~ ~ B ~ I W ~ 5fC1T~ ~) ~t:1ltil~I~, \3.)1. m.

~, ~ ~ 131r-1T ~~ if '4t ~ ~ (BI~~ ¢CO) ~t:1ltil~I~,

~ ~?r ~H ~ ~ ~-~ \3.)1., m ~ (131TIl1TCfr 5fC1T~ ~ (~, :prmr ~), ~) ~t:1ltil~I~, \3.)1. fm:c:\m

m. "ll~"["qRif (~~, fq~C1fcl~IWl ({"1~IIl1Cfl~) '11fi1ql~I~, \3.)1., ~~fr;r

~~~),~~ >!W (~~)qqj,~,

(cwi ~ ~ fil;m • if; ~ w ~ (~ ~) ~, t§ctflwlq> 131~~T Q;ci C!CfllT'l if Bffi"tiCflT\) if ~ ~ ("1'fr <nit l1Ti!T) ~ I

,*vft.Q;lli. %~CfClI~{ lIT ~ ~ ~ m ~ 1flCfl ~ if; ~ if; jffi (f~ ~ ~ if; md~~m~~f4"1c:~ .fA- m*rr ~I ~ if ~ ~,~-~B~1-~ ~:(SI" 'l1fr 'TT~ ~ I CflfcR if r; ~ ~ ~ B ~ ~I ~ if ~~B~~I

~,1l1'1~t:13{ ~ ~ lIT~ if; ~ ~ lJ¢r ~ ~ 1- fqiI~ T ~~ m I ~ ~~jTjCflIf{<{j if _ ~ 'l1J'ifCIT (f~ ~ ~

if;~~~I~~~ if~~~~,~~~ %Cfl{ ~ ~ 'llt wnd ~ I ~ if ~ ffi'T ~ ~~ ~ ~ ~-CfTqr if; ~ B~ i3Rf (fCf) ~ I ~~ ~ lIT IJ1li'rq ~ ~ ~ f2b ~ l1T~ Bl1$f) ~ ~ \3'lCflI ~ ;JfT'lT ~ I 1l1'1~t:13{ if; m=r ~ if; fIl1<1 ~ ~ 0 Q:B- tt ffi'T q?fCf)]\ ~ if; ~ 'llt wnd ~ ~ ~ if; md~'lliWlt~~I~~ 1l1'1~t:13{ if 1::% ~ W ~ ~ f2b ~~ffi~~~ffif~ -;:ffif Cfl{ m ~ 11l1'1~t:13{ if B~ ~ B '4t ~ ~jTjCflIf{~ 1- ~ ~ k crwiI ~ 131~ ~ m ~ ~ 11l1'1~t:13{ if ~.q'r.if;"EfC"1T ~ lIT I31R lIT \3'lcfi ~ B 1::% m B ~ ~jTjCflIf{<{j B ~ ~ 1::% ~ (fCf) CfT(f] ~ I ~ 1- B'4t )1~-.n "Cf)f \3ffi\ ~ ~ ~ ~ m~I~~~Cfl{crtt 'llt ~ 131~ 'lliWlt ffi B ~ ~ ~ I ~ if; ~ ~ "tiC1T '4t

-

"lfi> If?[ IrIl ~ ~ "!l~ ~ xt t fip ~ ~ qlt mit ~ ~ "If'{ qlft ttl1l <:1 ftI Cfj <flTT Nff ~"ff -.r<rr <II>" 1ft ~ ~ ~ ~ "* IffiIlffq ~ ~ tl\iIT "* ~ "If'{ ~ ~ q»- ~ t 1 ~fq;-;f uIT illll ~ -mit ~ ue=n "If'{ ~ ~ Nff t ~~ <flIT <P1ft "l) -IDl:IT t \i[O[ ~ ~~ 4 ~q;- "Cf>T ~q;- ~ ~l'f-"lJ"m ~ "* ~ ~ t 1 ~ ~ "\iI"R CfTC:'IT qlt tl\i[T <flIT M ~ 7

"lJf;i[T il ~

"lll?lPI~t ~ if ~ cf; ~ ~ ~ (wt Btw;), ~I'; ~ ~ ~;Jjt (~ ~), m l;ffi. it. 'llmfrq-, \ijllC;(1:i{ ~~~1-.,-c;c;:~llffill~ ~ -m~ <tl~Hlql(1 cf; ~ ft;:fr 1- \9 ~ ~ OO-W1 ~ ~ ~,~~~~~~ 1- ~ lJicr cf; ~ Icimw1 if ~~~~~~if ~~~~cf;BT~~~ mQ;Cf~rRt1-~~~ ~if~~~~1

3fIal cit Cbl4cpCH CIft

8iq~all

~nMl- ~ <n?fT cf; ~ \9 ~ ~w~Q;Cf~~~oo~ W1~~~W~~~ <n?fT B Jml''ll ~ ~ ~ ~ ~ cf; ~ "B'lft cf; ~ cf; -m'ClR 1:R ~ ~ ~ ~ ~I f.19~Rsld ~ ~ ~-

~.~~~~~~ cf; ~ ~nMl ~ ~ ~; Campaign for Peace & Justice) ~~-m l<n?fTif~~~ ~ l1R l"]V; I

3P1 ~ ~ 'lft ~ ~TWRrr m~1

~. 8c:\1If1llC!' ~ ~ qo $Twr, ~, ~, -m~ ~~, if 'lft ~ ~lrm1:RW~~ ~~I

~. 8ct1lfl'lC!' if x-\9 ~ ~ ~ ~ ~ cf; BT~ ~ 'liciT if ~ f ~llf?rcf Cfl'Mj- I it 'lfq i31IRclll"B1{! cf; lJicr ~ l1T~ >MTCf ~ lJicr -&Pi I ~ ~ l"]V; ~ 'liciT cf; ~ ~ 8ct1lfl'lC!' cf; 3P1 ~cf;~Cfll~~ \ijllC;(1:i{ if ~ m ~ I

\J. 8c:\1lf1'lC!' if BBT~- ~, \ij"(i1", ~~~-~~-~ Cfll "fI111T ~ B ~ m cf; ~ ~~BBT~~m-~ 1:R~~%~~~

m cf; lffi ~ ~WT cnr4 ~ ~ I ffiCIlR 1- ~ cf; BT~ \i1I Q;l1. ~. ~. ~ % IflCbI ~ ~ ~~~I~~:m-ccr m IR1Cfll fq~Wrur ~ ~ ~ \ffi ~ ~ cf; ffl if ~ m~1

x. ~lfClT~,~,~,~, 8ct1lfl'lq\), ~ ~ lRIiI if ~ m~I~~if~nMl-~ ~ cf; ~~ ~ ~ irlt, ~ lfr (i) ~~ ~ i3'l mT~ ~ ~ irlt \i1I BBT~ 1:R I31J11 \i1'l ~ ~ ~ cn-mr %£ii) fh:rc; ir~cf;~if\i1l~m% ~~~mWT%IflCbI'lft ~ irlt I (iii) ~.J:f'l.~. &m ~ ~ \i1I ~ ctt lJ<ft % IffiCfit ~irltl

~. ~ ~ ~ ~ ~ fcF; "B'lft BT~ ~ «'R 1:R ~ i311 <4l (ijTjCfjl f{1{! ~ itif ~ en( I

"fIl1<1-"fIl1<11:R it ~ itif ~ ~ -B'l1Wf "Bcfi I

l1li

CRn" ~ c:m- l1T'l1 ct; ~ ~ lfRr ~ 'GR $ qftcn-ij CJ?r ~

~ fcf; ~ en! ~ ~ ~ mc!lR ~ ~ ~;:ffif ~I

~ tfr ~ CJ?r ~ ~ ~ Cflf ~, ~ ~ ~ ~

~ ffi ct; ~ ~ • ~ ~ ~ ct; IJfRCfif{ ~ ~

Cf){ m ~ ? -wR 'llfr "en- CfiiWr ct; ~ 19l9 $ ffi'T ~ 0 ~

mc!lR ct; ~ ct; "B~ ~ &m ~ lIT TfRT m~, \3ffiT ~

~ ~ ~ ~ Cflf '311. ct; ~ c;\1 $ €rTf CJ?r ~

~~ CJ?r ~ ~ ~ en! ~ TRl ~ ;:ffif ~~, ~

~ ct; ~ ~ 1f11T ~,\RJCfiT ffiIf)~ fcf; ~ 19 X it r; 0 ~

1::% ~ ~ Cf){ ~ I ~ ~ 'i1'iti&11 ~ ct; m~ <Jfr \tfr tTI ~

CJ?r ~ ~ ffiIf) ~ 'l1T BCflffi ~ ~ ~ CJ?r ~ ~ CflI<'Yf.1 Cfl

fcf; ~ ~ ~ ~ Cflf • i31Cf~ ~ ~ ~ ct; CRn"

-wR ~ ffl if ~ Cf){ fW1T 1f11T ~ ~ I

en- ~ ~ f0IT if ~~T if ~, ffi\IfT • CJ?r ~ Cf){ ffiIf)

~ ~ ~ ~ ~ ~ =sn 'l1T BCflffi ~ fcf; mc!lR en!-q~TT

lIT ~ Tf'if\ ~ I ~ ~ ~ ~ ct; ~qj CJ?r

~.%CIT~fcf;~ ~ en! ~~, ~ if ~

~~~Cflf~'ll~\r'l ~~~Cflf~~~

~ ~ CJ?r f4WTT m ~ mCflR ~ en! ~ Cflf ~ ~ \ffi

~ ~ I ~ ~ en! ~ ~ \&'iT I ~ a; ffi'T, '311 fcf;

~ "ti"&1T Cflf ~ fcncr'1T ~ ~ en! ~ ct; ~ ~, ~

~ fqtillld~ul ~, c:m- ~ fcf;Bt it ~ ~ ct; ~ \1fffi \T~T'i ~

~ ~ ;:ffif ~ I ~ i3WflCIT ~ ~,~ ~ ~ it ~ 1:111 Cflf

mc!lR ~ ~ $ qftcniI CJ?r ~ tTI'iT ~, ~ Cflf ~

~ l1T'lffi ~, ~ ~ mcnf(, ~ tfr ~ if "B'lfr ct; ~

'311 fcf; Q{ tR Cflf ~ m ~ ~ B'r~ ~ ~ Cf){ BCflffi ~ I

"I ~~ Cflf !4lql<i:jq'i m ~, ~ ~ ~ c:m- ~ fcf; • ~ ~ ~~ $ ~ W 1::% ~ ct; ~ ~ ~x fcWi'r

~ if ~, '311 ~ ~ ~ I ~ ct; ~ Cflf ~ Cfl\ffi ~,

i31J'if 'lfr 'li'MI en! "ti"&1T ct; ~ ~ 1::% ~ CJ?r Cfll1 it Cfll1 x t_

~ CJ?r m if mc!lR 1- ~ ~ fcWi'r ~,x fcWi'r -e;wr ~ \1 ~

;:ffif ~ ~ I ~ Cflfff Cflf • ~ ~ en! ~ ilcfr ~, ~ if

'lfr c:m- %CIT ~ fcf; ~ ~ if ~ crm ~ mtI'l en! CflIft ct; ~

~&m~'TQ;'li'MIen!~ ~~~~I

~ ~ if ~ ~ ;:ffif irll, ~ ~ if ~ Cfll1 '1J?IT ~ Cf){

~ ~ CJ?r Cfll1 ;:ffif Cf){ ~ c:m~ Wl$n Cfirffi mCflR CJ?r ~ lTI<TT1

~ Cflf ~ c:m- fIl1li cfR lIT ~ ~fcf;~~en!~~~ ~~~tfr~-wTt~ ~ fcf;Bt 'lfr ffl if ~ ~ ct; ~ ~ ~ it ;:ffif 'l1I9 Cf){ ~ ~ I a; c:m- 'lfr m Cf){ ~ ~ fcf; ~~tTI1~~~ ~ct;~en!~~ f.1{ICfl{UI ct; ffi i31ffi it ~ ~ ~ ~ Icr~ ~ ;:ffif ~ ~I~~c:m-~fcf;~ TCflTUct;~en!~if€rTfCJ?r ~ ~ ~ en! ~T{UT if 'l1T'iT lTI<TT I 'Jffit ~ it tfr ~ $, ~~ ~ it'lfr~~~~~ ~en!~~if~1

~ ct; ~ ~~T ct; "B'lfr ~ if ~ ct; ~ CJ?r m m Cflf ~ TCflT{

~ mc!lR ct; 1:ffi1 tfr -w-n-, ~ mcnf( ~ qftcn-ij en! ~ m ~ ffi Cflf tfr Cflll1 cnt<ll, \3"B "ti&1T CJ?r ~ ;:ffif M I ~ ~ ffiIf) ~ fcf; ~ Cflf cn<RT ~ ct; ~~&mmen!~~ en! ~ ct; ;fM Wi ~ qftcn-ij ct; ~~m~en!~CJ?r ~ cfR lIT ~ 5f'iT Wn- 1f11T ~I

~ mc!lR Cflf c:m- • fcf;Bt 'lfr ~ lIT ~ ~ CJ?r ~ ~ ct; ~ f.1"utq- ~, ~

l1li

rcnm CfiT ~ m ~ ~ Wffi cnI

.~T m cnI ~ ;:ffif ~ ~ 1 ~~~1:1\~~B Bmq;=f wn1 CfiT ~ ~ 1 -31TiJf cnI ~ 1i ~ €I- qffi ~ ~ fcI?

E§rt1lf1ll<!, cnI ~ mcFll\ CI?t B'lft i%tH@<{f CI?t W ~ ~ cf; lffi

~-c::;oo $ ~ ~ ~ cf; ~1iB~ll9~~I~~ mcFll\ 1- ~ ~~ <;1 t1 ;:ffif f1~ €I- ~ ~ 1:1\ <ffi 'l=IR ~ ~ 1 i31T~ ~ fcI? ~~ cf; «f\ lR ~ ~ ~ fqqffi C'&f ~ ~ CfiT ~ fq~ Of){ tT ;:ffif ~ ~ 1 ~ <ffi .fA- ~ ~ cnI ~ B ~ CfiT CfiR11T m 1 ~ <ffi '4l cnm ;Jf[ BCfl(ff ~ fcI? BIT {11J1;fl ~ Cfl C'&f ~cf;~cf;~1i~cf; BT~ ~ ~ cf; ~ ~I <ffi \3~ (5l;fj <1 ~ fcI? 'l1ml 1i ij ~ ~ ~~cnI~1i~~<ffi "C'\\ ~-BffiT ~ B en- TTI ~ ~ 1 ~ tT ;:ffif, <ffi 'lft ~ ~ ~ fcI? 'l1ffil1i ~ ~ "C'\\ ~ ~ ~, ~ Q;Cfl 5f9T CflRUT ~'* 1i ~ cnI ~ ~, Q;B 1i f1141J1[1Cfl ~ ~ CfiT ®-Cfl d114ICfl{UI ~ ~~~CflC'\11~~1i ~ ;:ffif ffi BCfl(ff ~ 1

~~T cf; Q{ ~ f1crffir CI?t f1141J1[1Cfl ~ ~ cf; (_"ffi(f ~ ~ ~ fco® cnI "C'\\ B ~ij ~ i3flT'if, ~~, ~, ~ ~

m ~ 'lft ~TWRrr m, ~ 0 ~ ~ fco® cnI "C'\\ B ~ fco® cmrr ~ ~x ~ ~ fco® cnI"C'\\ B

~ cf; ~ cnI ~ -m-, ~ cf; ~ 1i <ffi ~ -m- fcI? ~ Cfll1 B Cfll1 i31T'4T If]:i[f CfiT ~ -m- 1 U~R CflTi ~ cnI ~ ~ cf; 'lf11 1:1\ ~ IJfT"Q; 1 ~ x fco® ~ CfiT >W-f'CfT'l ~ 1i ~ ~ &m ~ ~ 'TQ; ~ ~X fco® JIll1 ~ ~ ~ P; ~ TCflIT B 'lft Cfll1 ~ 1 <ffi Q;Cfl itm CflJ'ff M, Ii1I ~ ~ CfiT crr:rc'J ~ CffiW.f 1i ~ ~ CI?t tT ~ Cf){ffi ~ 1

~ ~~TT 1i ~rrc;- qc[]\ ~ "$lt ~ ~ ~, Cffii ~~ cf; ~ 1J1'l1, ~ ~ fqqcrr ~'*' ~, ri'R ~, i31TJ3.T<1" Icffi'RI ~ 1f'lfcrcfr

~'* cnI (5lTQ ~ cf; ~ ~ ~ Tf'if\ ;:ffif ~ ~, -31TiJf ~ ij~~Rf~~XO~~ ~cnI~1i~I~1i~ ~m~~f9;, ~~, ~~ 'l1ml1i~, ~ cf; ~ ~ cf; ~ ~ 1i ijo mcfr 'l1ffil 1i ~ m, Cffii (5lTQ ~ ~ CI?t ~ m CfiT ~ ~, "fij'q'CfT'l CfiT ~ ~ ~ <ffi ~ Cf){ffi ~ fcI? ~ ~ ~ ~ Wll~Cfl ~ cf; ~ ~ CfiT ;:ffif ~ ~'iI4'lIISll{f ~ i'l1lq~<{f CfiT ~ ~ CflTCfr ~ 1

~ c?R 1i ~~T cnI ~ ~ dIJ1- lJfd B ~ Of){ r; ~ t. ~~m ~ ~, \3\fr c?R P; ~~T 1- ~ cf; ~ ~ cnI B&n- 1i ~ dIJ1- ~~~,~,~,~ ~ ~ ~ cf; CflRUT ~ ~ ~1- ~ CI?t~~,

~ ~ CI?t ~ M IJ1T'iT ~ CfiT ~ ~ 1 mcFll\ cf; ~ &m ~ -~ <ffi cnm ;JfT'iT fcI? ~ ~ CI?t Cfll1 ;:ffif Of){ BCfld ~, ~ -31W~ fr -m-1 CfiT >Jl1TUT ~ 1

fq-OO- ~ 0 BR'ii B ~~T cnI ~ ~ ~~, ~, Wll~Cfl ~ ~ ~ cf; l1Jl1ffi 1i Q;Cfl ~ ~ cnI ~ Of){ \lfr ~ ~ ~ (_"fCfl Wfl1lT ~X Q;B ~~T ~ ~~, Ii1I mm CI?t ~ ~~"IR~ B ~~ ~, \3B ~ ~ -m-1 ~~~CfiT~mCl?t lfif~PIl\~ ~ 1

Q;B 1i ~ ~ 1:1\ ~TCfl cnI ~ ~~T ;:ffif ~ fcI? ~ ~ cf; CfR B ffi cf; lffi mcFll\ 1- <ffi CflJ'ff ~ CfiT ~ "{(5lT ~, \3BcnI CfffilfcrCfl -q~TT ~ B ~ cnI ;:ffif ~, 11&ffil ~ ~ ~ -31i'I'iISJI~ 1i '4l (5lTQ ~ cf; ~ ~ ~ mcFll\ ~ ~ QCfl B cn<R B <SJm ~ cnI Q{ f['liCf .~T Of){ \tf ~, ffifiF; ~ f1ufr ~ CI?t ~ cf; ~ ~ ;Jf[ ~ 1

~~~tT~ ~w cf; ~ (5lTQ ~ cf; ~~ ~ CI?t ~ Of){ ~ ~, ~ Q{ ~ CI?t ~X ~~, ffi qftcn-{f cf; lffi ~ -31"l ~ cf; (_"ffi(f ~ B«lT U~R, m~,* ~ ~ cf; lffi ~ -ill it ~ cf; (_"ffi(f ~ m~, ~ ~ ~ ~ IJfffr ~ ~ cf; (_"ffi(f

~'* CI?t ~, ~ 1i 11~ ~, ~ q~, i31T~~, mt~,~~~~,*

-

i31'r1 ~ ~~ ~
s. ~ itR>3ffit ffi ~- ~o,ooo
( fi 61. ;;ft.;;ft. q]fusf ~) ').~- ~o,!(oo
~. ~~~~~- ')!(,ooo (sm. ~)
~. 61 ~ fcIi\oT- ,)0,000 ~.~- ~!(,~G.o
(~ ~qfcl~IW" ~) ~.~- ')~,!(G.o
\t. ~ ~ fi ~;fRi;r~- ,)0,000 \t. ~- \t,~G.0
!(. \fGftq" ~ ~~- '),000 (~ ~ ~, ~ wrm:,
G.. 61. eft lR. ~ 00- '),000 ~tffiit~, ~
19. m. 0fC!'Cftq ~ I3'hP"lGOI "IIG:- '),000 ~~)
~. m. tre. it. 'lTI«ft ~- '),000 19~,G.~0
~. 'Ue:rr~~- '),000
,)0. "I'f'ff <r1f, ~- '),000
')').~~~,~- ~OO ~~
(~)
')~.~ i3TI\. tre. ~ ~- ')00
G.'),~OO ~ ~ Cfffcti~ObI~~wr mcti~lI~~1

~ cti Blim ~ ~ {i 14'J4PiCfl fcrcITuT ~ li ~ ~~~~~~ ~ CfTffi ~ • Q;B ~ li ;JjTfr ~~, ~ ~ ~ CflT ~ m ObI ~lIiBT m crwIt CfT'CfClT ~ ~ ~ ftqIi ~ ~ ~ -31'4t tt BMT ~, ~ WTffi ~ fcp ~ cti BlITCRf ~ ~ frfr cti ~ lR ~ li ~ m ~ ~ W'i~~d t1ftct; B ~ CJ«l m ObI .lIT ObI ~ I ~

{i14'J4PiCfl ffiRuT >JUTRiI'r ~ ~ m1cti~lR~1 \JoB ~o~ i3flfJl ~ ObI 'lR'llli ~ 'i1TdT ~ ~ 'len- ~ ~ ClfWTI li ~ ~ fcpV; w.=n- ffi ~ ~ cti ~~'ill\N~1

,*lI~ ~ ~ fcp ffiCflR ~ i3flfJl cti ffiRuT ObI tt ~ Cfl\ m~, ffiRuT cti ~ i3flfJl ~ m ~cti~,~&m~ ObI 'J1"lfR, ~ ~ llf1t cti ~ ~ m cti ~ ~ ffiCflR ;:ffif ~ m~, ~~~~fcp~tt i3flfJl ~ m ObI ~ m m

~, "I~{1~11 ~ ~ lflr1?J ~ 'ill Bcti, .lIT ~ '4t ~ fcp ~ ~ ~ cti Cffi(f i3flfJl cti m 'lCflC'.: ~ CflT 'TfdT'l ~dl'll~<{j ~ Cfl\ ~ ~ I ffifcF; ffiCflR ~ ~ i3flfJl 'IT ~ ~ ~ ~ lR m1 CIWIT ~ ~ ~ I Q;B li CR1T ~ ~ 'WRf ?rrr fcp ffiCflR ~,~ ~ lim ~ ~ ObI ~ Cfl\ m ~ ? ~ Q;Cfl CflCR1 ~ ~~ cti m Q;Cfl BC!R'f cti Wlli ~ ObI ~ ~, ~~~'l~~~ ~ '1 ~ {1'J41IRiCfl C'&f I

BfiR~~

-

~ ClfW.TT Cf)f ~ m ~~T if; ~ ell I ~ ~ ~ Cfi\ ~ Ili'r

"B'4t ~ Cf)f ~ -m % I ~ ~ -31j~ so:' ~ CflRUT \YlCfiT

fffi ~~T ~ it tffifr ~ ~ it fq~ ~ Tf'1T ~ ~ ~ it w

~ ~ BrA ~ ~ 1lffiT(l1f ~ Cfi\ ~ ~ ~ f1WT Cfi\ ~ ~ 'l=J'Tcn-;:Pfffi~ if; CJCRf if ffi ~ ~ ~ Cf)f ~ m I

"% ~~ ~ m lfi ~ ell I ~ ~ if; ~ I31'l\ fcf;-ffi

~ '4t~, 'lT~ ~ f1TTr Wii 1 1crr 1 ~-ClfW.TT if; fq'lf~ ~ ~ ~ fficR ~~, -B'l1fCI'lT en! it fq~ if; flTl!T JffiUT ~~~~if~if; m ffi ~ ~ {1~~.-niH ~I"% fq'lf~ ~ ~ '1 Cfi\ '*~ itcn % fcp '1f~ ~ ~ ~ ~ ~ if "llT ~~Cf"{cf; BrA ~ ~ ~ en! ~ Cfi\ ~ Blf<1 ~-~

~ ~ I IFfR:rcIf ~ if; ~ en! f.=Rrq-e; ~ CfRiil if W 11l'f®-~T

WlR~if"% ~d~ ~~~'llff~irTtlm

~ s'* ~ m ~ 1 ~ 11:fl{Cffr ~~t;\9 if '~ en!

~-~ en! ~-~ w ~ ~ ~ Q;Cfl ~ if ~-fq'lf~T "$r~~en!"$ritlfi~l~ ~ ~ en! ~ W l!TT, ~ ~ if; BWi'i it ~-~ ~ if ~ ~ ~ if; ~ ~-ClfW.TT i31W1-~ ~ 'l1fCI'lT trc'J ~ I m w ~illf{i.4 ~ % ~ If[~ ~ if; B11fill WlR if; fqijffi Cf)f ~ it ~,~~ ~ ~ ~ (

T '4t ~ i31T I ~ ~ if; ~ (~) ~ ~ i31J?:~t l1J'lCf ) ~ ~ 11FfC1lT ~ m * ~ ~ ;Jf['lf % ffifcI? ~ ~ if; If[~ it ~

~ ~ if; '4t ~ ~ I it fIT~ Cfi\ l=JI~ J;!l1{f Cfi\ ~ I

~ ~ ~-Iciffic: 1 ~ ~ <Prrq-{ ~ ~ ~ ~

~ 1crr~ ~ ~ ~~ en! ~ 1crr~ ~ ~ if; *i~ if ~

~ m I ~ ~ ~ ~, \lfi I ~ ~ ~-fq'lf~ Cf)f ~ ~cror~,~,~, tB~~~1

'** iIIffii!; ~ 'lrR, (ffffi m -Bfq~ 1 "% ~ ~

ij~q{Cfl{,~l!T~,~ l!TT1~~1~~

~~1~~en!~1 ~ if w l!TT fcp -Bfq~ ~

~ ~ '4t ~ ~ ~ ~-~ Cf)f ~~ ~-ClfW.TT

~ ~ ~ -31Pr ~ Cfi\ 'Il'f®_~ Cf)f ~ Cfi\'lT % 1lflT{ 'ijqliHIfIIIfi

Cf)f ~' ~m it ~ ~ ~it~~~*~

~ ~ {1~I'ijql~ ~ .,~ ~ ftffi CfCfl ~ '4t m ~ 1crr so:

1 'l1ffifr1 ~ if; fffi 'Cfl~R \¥fit "% fq~Cffi1 Cfl'4t 'llff ~ ~ I

~f.1tflRl' it '4t ~ ~ w 'ijqliHIfIIIfi ~ ffi ~ if; ~'lW-f

%1~~if~1~if; if; CflRUT ~ ~ w fcp ~

fq'lf~ ~ ~ it fq~ if; ml!T ~ ~~ if; ~ ~ ~ ~

- lffifUI1 ~ ~ 3[q wr m \IfTCMt I ~ ~ Wif;Ili'r~1crrSO:~~ ~ fficp 1R iIffi CfCfl ~ en! ~~I~-'l=Jl\IfC!T§rffi~ ~ 1 ~: m fCl~CflI'i~ ~\ lfr~Cfl ~ ~Tc.,uftCfl"{uT lfT \i~~Cfl{UI ~ ~ Cf)f ~ m I

-Bfq~ ~ ~-ClfW.TT Cf)f "Bl1¢l ~ ~ {1'ij11~Cfl ffi'l1 if; fffi~~1'4tm~ W 1 '4t, 1R ~-ClfW.TT if; &m ~ -ClfW.TT en! ~ Cfi\'lT %, "% ~ ~ ~ if Cfl'4t ~ lfi -;:ffif I i31fWUT-~ ~ ~ CflW'iT if; ~ itcn it IfI!rJ_ '1 m, ~ fffi W ~ 'l1]\Ifqf cn-'11 ~ ~ ~~ ~ m I CflTCflT ~ ~~lWrien!~1~ it~if;~Cfi\~~~ ~ ~ lWri en! '4t ~ '1f~ ~ ~ '1f~ ~ mcnm 1 ~ if; -;::j)il;~~I~~"%lWri fq~l!T >rffi'l ftffi ~ mCflT{ 11f1!rJ_ ~ ffi W ~ 'l1]\Ifqf cn-'111 8l?IT en! ~ if; fffi \rCfl"ffi Cfi\ ~ ffi9-~, ~ Cfl\T Cfi\ ~ Cf)f.~Cfi\~I_~ 'l1]\Ifqf 1 ~-ClfW.TT en! ~ ~ it IfI!rJ_ m fcp -Bfq~ Cf)f ~~ lfi fqm m 'JfTCt I -Bfq~ ~ ~ ell fcp ~-~ ~ ~ if; \nlR if; 'lPTftCfl crTI en! BffiT if; m if; ~ ~ f4ffilT ~ I ~ crt ~~mit~mwr ~ ~ -;::j)il; if; 'lPTftCfl crTI en! ~ Cf)f ffi'l1 f4ffilT ~ I ~ ~ if "B'4t en! 31T\~ if; &m

-

~~~~~ "B'4t ~ (% BlfCf fIl1"(fT CfiT «'IT ~ Cfi\ wr ~ ~ ~ ~--.frifr ~~tTI~1

~ ~ if; ~ ~131T ~ fcF; ~B~~~~ ;Jfl1T ~ \Ifld ~, ~ ;Jfl1T CfiT'lT ~ Cfi\ ~ lflIT I 'Jji;IItHIfiIIfi ~ ~ mm ~hf~ ~ fcF; ~fr ~ ~ ~ ~ BllfiJf ~ w: ~ if; ~~~~,~~~ ;Jfl1T CfiT'lT $'; Cfl{'lT ~ ffifcF; ~ if; ~ c:cnucr '1 m I

~ ffi ~ en fcF; BCfUt ~ if; 1ffi 1Iflf(r-~ ~ ~ CJ?r mcnrft ~ ~ 'ltf ~ ~ ~ ~lw~~~mm1 'J4"PIUI'11 if; m~ ~ if; ~ ~mCfiT~fW1Ten~ 'J4'1'IUI'11 ~ 1 ~ llff '4t fW1T en I ~ \3"B mm CJ?r Cfi€m 1 fTm~~~~~~ mm 1 ~ Cfill1 ~ mm if; ~ ~~T CJ?r ~ m CfiT M ~B~~~~~ if; 131'l1JC1 CfiT 1:lftuTr1 ~ ~131T fcF; ~~ TT'"l ~ 131mfUT-~ lJfd~lWr m if; ~ (% tfi IJfllQ ~ Cfi\ 'J411 ~ I m ~ CJ?r I31mfUT CfiT 1fIT'l1 ~ ~ tfi mIfi-CIT -mIfi ~ WI ~ ~ ~ I31"'"lI ~ ~ W:rf(r ~ ~ ~-@I~~~~~ if;~~iW$~~tTI~ ~ ~ qwr~ lfl\ Cfi\ I31ffi1UiIlR ~ ~ I WRf~ ffiffi ~ ~ ~ ~ CJ?r \1ffiT CfiT IfIT'l1 ~ lflIT ~ \1ffiT \r'1Cflf ~ "fC!T~ ~ ~ I ~ 1Iflf(r-~ CJ?r ~ m if; ~ ~ CJ?r ~ m CfiT '"lTU ~ I ~ ~-~ ~ if; cITe ~

~~~~~lR\1ffiT~ ~ m IfIlfr l"ffitt ~ ~ if; ~-ffi9 CfiT ~ ~ Cfi\ ~ ~ %~ 1Iflf(r-~ CbI fIl1TC{l m CfiT ~ ~ tTI lflIT %- I ~ CJ?r i31'1'1Tm-un-~llff1crwfr~ BllfiJf qrif 1 lIflf(r-ffiT~ if; ~

~ B ~qTl Cfi\ \1ffiT ~ m if; ~ ~ Icif¢;r cncrr M fcF; ~ Cfill1 ~ mfr I31f 'ltf Cfi\ ~ \ffi ~ 1 ~ tfi BR'iT ~ m ~ ~ I {ilil'J4C1lcfl ~ B ~ ~ ~ 11Iflf(r ffiT~T if; ~ if; ~ CJ?r ~ cril ~ \1ffiT (jCfi ~ Cfi\ ~ I li I CRlC11 cfl IIflf(r CJ?r ~ tfi 'ltf fi I ~ ~ Cfi\ 1Iflf(r-~ if; ~ if; ~~ if; ~~~m'1qfRif;~ ~~'ltf%-I~~~-~T if;~(%~~~I~~ ~ crt CJ?r IIflf(r CflN 'J4Tffi %- ~ lJfd~ IIflf(r CJ?r crt, ~~ 1 ~ IIflf(r CJ?r crt ~ ~ if; ~ ~ ~ fcF; ~~ i31CIW '1T i31IT~ if; &m ~ CJ?r lJfd~lWr ~ 'J4TQ; I ~~ if; ~ ~~(\J) ~ CflN lflIT fcF; I31mfUT ~ ~ ~ cril CJ?r(~ cril if; ~ ~ ~ cril CfiT 131~ ~ tfi ~) \1ffiT ~ ~ ~ ~ 'J4TQ; I 131T~ en fcF; ~~crtCJ?r~~ ~ ~ \ffi I31mfUT ~ m B ~ Cfi\ ~ if; cril ~ I31mfUT CfiT IfIT'l1 ~ -&\crr 'J4TQ; ~ ~ ~ "B'4t CJ?r \1ffiT ~ ~ ~ ~ 'J4TQ; ~ ~ lJfd~ m cril CfiT ~ ~ \IfTCt ~ ~ ~-ClfCW.TT ~ tTI 'J4TQ; I ~ ~ CJ?r cMT ~ ~ 'J4T fICflffi en ~ ~ 'J4'1'IUI'11 if; m~ ~ ~

{i lli I ~ Cfl • W:rf(r if; ~ ;Jfl1T ~ \Ifld ~ ~ 131T~ lR tfi ~ mIfi ~ ~ ~ ~ cril CJ?r I31mfUT B ~ Cfi\ 131mfUT-ClfCW.TT CJ?r ~ ~ ~: {ililq;:fll1 ~ 'J4Tffi I ~ ~ 1ffi~ 1, 'J4C1IQ{1fI11fi ~ B ~ ~ ltffi (jCfi 1, 'J4'1'IUI'11 if; m~ ~ ~ W:rf(r if; ~ ;Jfl1T m B fIl1li ~ M I ~ ~ ~t;~~ (jCfi ffi ;Jfl1T ~ ~, lR "fC!T'4f.l 'llml ~ ~ Cfill1 ~ 'ltf M lflIT fcF; ~ ~ m ~ ~ ~ Bll11 '1 I31T 'J4TQ; I ~~B'4t~~~ T M lflIT fcF; em mm CJ?r IJf'11TUT'1T if; m~ ~ ~ W:rf(r if; ~ ;Jfl1T m CfiT ~T ~, ~ ~ ~ ~~'ltf~I~~ ~ '"ffl1 ~ B~ 1 I311Cfl ~~'l1lfcl<{j &m ~~ ~ :s:r~ IT'"l"$fr CJ?r ~ CfiT f1~ M %- I ~ ~ %- fcF; ~ WllB ~.~I~"lllg~ ~~CfiT~~~ ~ \Rf'1T 'ltf ~ WI I ~ ~ ~OOt; CJ?r ~~R W'r ~ ~ "*fq ~ (% ~ "B'l1T ~ ~, lR \3"BCfiT "ffiIR (%--q ~ 1 tfi fW1T1~~~~1'4t~ ~ CJ?r ~ ~ \RJl1 ~ Cfl'4t .~ 'ltf~I~~~~~ m '1T I31mfUT ~ if; itCfl ~ B IfITlJ '1 m CfiT fr'1T ~ ~ %- I W WRIT %- fcF; 1Iflf(r-~ if; ffiT~T CfiT ~ (% ~~crrn ~~ 1 ~ ~ \3"B lR M ~ I31Re:rT tfi 'ltf ~ %- I ~ N{ llff Cfi\ ~ l"fQ; ~ fcF; ~ ~~ 1Iflf(r-~ if; ~ B Cfl'lfr ~ 'ltf mwn- I Cf'1T ~ ~m ~ I31T'J4Tcfl ~ '1tfi ~ %- fcF; ~~ CfiT ~ ~~~~"BY'lT~

'"lTU ~ Cfi\ ~ lflIT ~ ? •

-

"%T 'JfTffi ~ fcF; ~ Q;Cfi ~ ~ of; ~ \i14\i1PlCfl ~ Cf)f ~ ~ ~~ ~ ~OOt; ~ ~ l1T\-1frc: Cf)f

~ ~ Cf)f ~ ~ 'JfTffi ~ ~ j'q'l1PT B fW1T 1 ~ ~ si31T m$rr q?f ~ ~ ~ ~

~-~ ~ Iffi ~ -&lffi ~ 1 iTCfl ~ ~ Cf)f 1 ~ ~, ~ lR J::ffi.m./J::ffi.€r. ~ wn1

~ ~ B ~ ~ of; m-q ~~,~q$rr~~ Cf)f~~-3lR~ffi1lR

~lJ(F~~Cf)fi31T&cn ~ lR ~ cnrurr ~ 1-3lR ~ ~ ~ Q;.m. cit. Q;l1. ~ B ~.\fr.

of; ~ ~ ~ 'lfr ~ 'Jflft ~ 1 ~ ~, ~, q i31TW ~ m.~ qm ~~~, ~~~, ~X~, ~~l9,

% \i1if 'Tfcr ~ \i14\i1PlCfl ~ lR ClCfl ~ Cf)f Cl[]qCfl ~ 1 ~ ~o-c::;, Xo~, Xo~, q ~(~) ~O J::ffi.

Cfl&I!T ~ ~ cffif ~ ~~ lR ~, W of; ~ wt ~ Cf)f ~ Q;Cfi m /Q;B. €r. ~, m. i31R. \fr.m.

~, ~,~-3TI Cf)f c?IT ~of;~of;m~t?rWI~1 of; ~ ~ ~ CflU ml

~ 'Jflft ~ 1 ~ ~ ~ IcrRl ~ ~ PlFlidl1l ~ ~ ~ ~ ~ 1- ~ ~

m~ ~ ~ -3lR ~ W cnlif ~ __ -------__, i31~&fCfi,~ WJo;TI of; ffi ~~~~~~~ - wt~Cf)fM1l~,~1 ~q&f\&~~l1PTCfl\~

~~~~~~ EpR~6IW~,~~ijffil ~I

\i1T WI ~ 1 ~ ~ ~ 1- ~ - "ER:1T 1'tf ~ 1R tre:et Itre .iT . 'Tfcr of; Q;Cfi ~ ~ 1- ~

~ 1:111 of; ~ ~ B \i1'l ~ Cf)f ~ WIT ~,"et.~.it.~ ~ i31~&fCfi ~ ~ "lIcft ~-rql!1 q?f

~~~~I lfPrl ~~~~~~

~ e:rFfT ~ Cf)f ~ lJ(F - G:Gi~ ~ i3lfficp ~ ~ if ~ SQ; ~ <rC'lT ~ f1al&f ~ cnu1

~ ~ ~ Cf)f tt lJ(F WI ~ 1 lffif -~ cpr BT~ ~ lR q;;Jff ~ if of; BTl!1 tt m.~. if. B ~ CflU

Cfl'lfr ~ ffiCfCflT ~ l!lT 1 ~ c?IT q;BflIf I Cfl\ ~ ~ ~ ~ cnu1 ~ 'lfr

~ ~ of; ~ m~ >1Bl\ B lffif l1PT ~ ~ 1 ~ ~ if.Q;l1Cf

J::ffi.\fr. ~ ~ ~ 1- ~ q?f 'Jflftm~l~tt ~~ ~ ~ \i1 'i ti 'I o;ofl I31Jl1 \i1'l of; ~ ~ \i1T1 ~ ~ ~ ~ ~I ~ of; ~ \l1T~iCfl\ ~ ~P1t \ijTf •

of;~~of;ri~ ~'l1R If[C';Cf, ~~ If[C';Cf ~ ~ ~ fqftq'r ~ ~ ~~~ Bf'tcl ~ \i1'iti'lo'"ll Cf)f ~~B~of;~ ~~~w~f4ffi~-3lR ~ 'iIfqjCfl ~ Cf)f .~T irrr -3lR ~ '"I «1 'i 1 ~~ 'lfr -&rr 1

ijGO£lI'i"GO~ ~~&f ~ <11i14H~IO{i:l, C§I~·'I'I<

Cf)f ~-~ ~ q ~ ~ ~,~ (i31T~TT ~) Cf)f

~~ml!1B~~ffi ~m~mlflIT,~

~ of; ~ m1 ~ ~ CRn" ~ Cf)f '1i\, ~ "Tffi ~ ~

ftsrBcnI ~ crt 1cNe;, w: ~ ~ l1lfr, ~ ~ of; ~~furr -WiT ~ ~ eft ~ ~ ~ lffif \i 1 '"Q~I\IlCfl Cf)f Tf\l1 ~ B?JllT 1 ~ <rC'lT-3TI

~'lfrsD;<MT~~~ ~ ~ ~ lJ(F of; ~ 1-

of; ~-~ B ~ Si31T 1 ~ ~ ~ \i1ll1 ~~R q B~ ~ ffi u~

BT~ ~, \i14\i1PlCfl ~ ,~, ~~ 'lffidr,~ ~, ~~,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~, fcAlc'.: \i1ll1W-II(T1, ~

~ ~ B ~ ~ lR \RIT ~ ~ ~,~~, 'CJl'ClT ~, ~~~

~~BTl!1tjl~ I~of; ~,~~&f~~~

~wt~of;~~ mlflIT I~-~~~

Cf)f~Cfl\~B~~~ ~~fi'1(Tj-m~l~q~

~ '*'r \i1T'iT ~ 1 ffi 'lfr ~ ~ 1- ~ <rC'lT Cf)f ~ "1 t?r ~ ~

~ ;:ffif mfr -3lR \i1'i {j\il'i 1 ~ wt ~ 1- ~ ~ of; ~ 'Tfcr

TCf)f"{ i31flTf1~ of; ~Cf 'Tfq of; of; Q;Cfi ~ ~-~ Tf ~ &m

~ ~ \tt ~ 1fi Cffii B ~ ~it<rlt~~~?r~ ~-\Jl1 ~,cr ~-~~~ 1i
~mit\tt~I-mr1im~1i~ 1:ffi1 fWrr:r ~ ~ ~ cfi i3R'flCIT ~ % I ~ cffif ~ 1crJ3.Tll1 ~ I
ffi'T~~,*~~I<m~ ~~~;:ffif%I~~~~ ~ ~ Cffii B ~ Wr cfi jffi
~ ~ ~ cfi rn{l~IIl1I{ mm- ~ ~ ~~T cfi ~ WIT 1i ~~IW~ Il1l1cfi~~
~ ~ m-q-~, \Iffif NOO'r i31CRR tt ~ ~ ~ weft ~ I .frOO m-q 1i ~ Il4T fcn ~~
-uci'f 1i ~ ~~{~IIl1I{ Wr ~ ~ ffi'Twlmm~~~ ~cfi~mm-~~
1:1\,*~~~~~ fcn ~ ~ ~'* Cf)f ~ CRn" ~ ~ I Cffii W l1]:iIT 1i ~ ~
3'l11-I«HI""1 ~ ~ ~ \3"B Wr %? ~1Fffi~m-q~ cfi~ ~~~I~~~Cf)f
~ Il1'lffi cfi ~ ~ ~ ~ I ffi'T 1i~~~M~~ ~ M filJ\ JIll1 ~ ~ 1JlC1~
W~~~~~Icr~ ~~~~W~ IT{UJT1:1\~ ~~W~
~~~fcn~~~Wr1i~ mft ~'* Cf)f ~ ~ ~ ~ Bffi<T~~1i~~~~
~~~I~~~ %I~~%~~~ ~ ~~1:~IIl1I{ Wr ~ ~ 1:1\ '*~
Cffii B ~~ ~ cfi jffi ~ m~ICffii~~~B"TIT m~~~I~~
~ I IJf'JR ~ cfi W ~-~ ~~~~fcn~~Wr1i ~ cfi jffi \3"B Wr 1i W ~
~ ~ Q;B Wr ~ 1qT \Iffif "{ffilf ~ Q;m CfTffiCf{UT ~ it ~ ~ ~ ~it<rlt ~I~~~\tt
;:ffif 1qT I mit \tt ~ ffi<T ~-~ ml~I3'l~B~~ ~ffiffi'T~B~~1i
~ B ~ tITf ~ ®c: ~ ~ I 131.-1': fcn~ffi'T~~~~~ ~~~BcrCfi\~~IW
m~~~1iQ;B~~lqT cfi ~ B ~ WIT 1i ~ 1i cnffi~~~~~~1
~ ~ ~ <frtt X 1ftc{ ~ ~ oR I \3"B ~ 1i ~TWRrr 'ClR ~ ~ m cfi~~ \3"B 1:1\~
~ \""1$ ~~ 1i ~~~?rtt ~ 1 cnm fcn ~ IJR<\{ ~ ~ ~ Il4T ~ W 00 \ttl ~
~Wrcfi~~B~1l4T ~ 1i ~ ~ ml crrffi ~1cnmfcn~ffi<T~~~
fcn ~ 1i ~ l1T'lcr f1fltr Cf)f ~ ~ ~ 1qT ~ \3"B Wr Cf)f ~ -wwr ~ cfi WIT 1i ~
~B?f«l~ IcIT~~fcn :s:r~ ~ Cffii -31r1T , ~ ~ ~ 1i ~ ~ lJicr 1i <r\-<r\ ~ ~
~ it, cIT ~ tt ~ fIT{f ~ \3"BCflf %'IT 1qT fcn ~ ~ ~li I Tj c; I {l ~B~"TIT~W~,*~
?J1R Wr ~ , filJ\ 1fi ~ ~ crrffi B ~ ~ ffi B~:s:r~ cr ~.ir. ~ cfi ~ ~ ~ 1i i31'i"1T
Cf)f ~ ~ s'* ~ W ~ (jCfi ~.~~ctm~l~ Bl1<1 ~ cfi jffi ~ it l]V; I ~
~~ 1~~1i~~ ~ ?r.~ Cflfli m ~ % l:s:r~ ~ Cfi\ ~ ~ cfi Wr {"1(5lClPilil 1i
frffi ~ ~, \3"BB ffi'T ~ Wr ~ Tl'l~~~1:1\W~~~ ~ l]V; Il4T ~ ~ cfi ~ fc!cFm
CflII -u \tt it ffi \3"B1 ~ fcn ~ <m~~Cfi\~fcn~ ~1i ~~ICffii~~
B~;:ffif~%~~~I~ ~liITjC;I{l ~ ~ B~ Wr cfi ffi'T f4ffi I filJ\ IFffi crrffi ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~-lfiT'l'l1i ~ i31J1lCF)f m~ ~ I W -mr it ~ ~ Cffii~B~~~~~
~ ~ ~ ~ <rltl \3"B ~ Wr cfi ~ 1 cffif ~ Cf)f ~...q ~IW~1~~~
cfi ~ 1i ~ ~ ~ ffi qffi 'Cfffi fcn ~ 1~~ffi<T~m~~ mm ~ Cffii ~ 1i ~ ;:ffif
cIT ~ \3"BCflf qftcrT{ i31CRR ~ W Cffii ~ m Wr I Q;B Wr Cf)f 'lJl1 ~ qrfr I ~ em- Wr ~~ iRriI 1i
~~I~C[f{~~~ ~ ~ ~ 1qT I Il4T fcn mm- ~ s'* % I ~ Cffii cfi PiCllfBlIl
~-~ ~ty[~, 2010 III Cf)f ~ l!lT fop ~ eli BT~ 5[j(f '€I- ~ i31im -&rn- I ~ ~ ~ ~ q;?: ~ eli BT~ ~ Cf)f ~

Cf){'lT ~ ~ I em m ~ ~ ~ ~ fop ~ w m (fl!lT ~ weft ~ ffifcp \3"B q..~R ~

~ 'lfcr eli ~ 1- ~ l!lT I ~ ~ i31]?;~t 'lfcr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Irffi

~ ffi m-m ~ ~ ~ ~ ~ ~ fop ~ ~~ ~ ~ 'lfcr q..~R q-{ i31T~ ~ ~ \3"B ~

~ crr:Rfr ~ ~ i3Ufm m \%- ~ ~ ~ m 1:ffilT ~ I ~-~ ~ ~ wn1 q-{ ~ ~

~ I fiT ~ ~ ~ Cfl{ em it ~~ ~ \m l!lT ffi'T ~-~ <Rf wn1 eli ~ CfTfusr ~ ~ ~ I ~

~ lJicr eli ~ ~ ~ ~ ~~ ~ cfrq-cn ;Jfffi \%- ~ CflCbI -U~Ffr ~ ~ ~ ~~T eli lSJ§ticc:l1Cfl ~ eli

eli BT~ fop j'q){ ~ "ift rn I ~ \%- I ~ 'lit ~ BT~ ~ -u~ ;Jfffi BT~ ~ m \t'r ~ ~ ~ ~

\)~T~ m-ci'f ~ crrmT eli B~T~ \%- ~ ;>ft fop ~ ~ ~-~ 'l1\ ~ ~ ~ ~ I ~ ~

~-~ ~ m-q ~ ~ ~ <rfr ~q ~ ~~TT eli ~ Bf1il Cfl{ m-q ~ ~ ~ oR I ~ 5[j(f

~ ~ ~ I em q-{ itt (fl1]l1 BcIi I tt ~ em it ~ \m l!lT ~ ~ ~ fop ~ B'lit ~ ~, ~ ~

TR ~ ~ ;>ft 'lfcr eli ~ ~ ~ it 5[j(f m §Q: ;>ft fop ~ ~ ~ B"ift Cfl{ Irffi q-{ ~ ~

~ ~ §Q: ~ I ~ ~ ~ ~ ~ q..~R eli ~ ~ it ~ Cf)f ~ f[If){ €I- ~ CfWIT ;:ffif ~,

~it~~~~~j'q){ ~WlT\t'r~~~~ Cflft;:f~~~~;>ft~~~

~'lit~<rfr I em >rqFfr eli ~~M~~ ~~~ ~~I

~ ~ ~ ~ Cfl{ \%-Irffi m-q ~ ~~ Cfl*nfNi &m M (cfi~ 'i:F&' ~)

eli ~ m 1- Cflm fop i31'T\ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ;Jf[ffi ~ I % ljIo 9839883518

eli B'lit 'lfcr ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ (fCfl ;:ffif ~ ~-iRrr: keshavlila @ gmail.com

~ Cfft ttwt ~ c:T t"J1d5ctSl CI5T "}CJftaft firetUI

-- ~TWIT Cf)f ~ ~ ~ l{CflI\);:C:{ q-{ i31T<=i'rT ~ f(qfc ~ W~, ~ ~ q~TT ~ I ~

,TjCffi(1ql~ ~ -3i(.Hlt{jl1 ~ ~ ~ ~ ~ I ~ m ~ ~ ~ "1<1T ~ ~, ;>ft ~ it ~X

~ q-{ ~ l!lT , ~ ~ q-{ ~ ;>ft fop qi!- it ~ ~,~ BWf ~ (fCfl ;:ffif l!lT I :rr ~ ~mfr

~ CJCfffi ~ ~ ~mfr, w ~ ~ ~ eli ~ Cf)f cIiB "(i19 \%- ;Jfr 1- 9;B CflI\)f.i:1(1 I31f1li ~ ~

~ ~ ~ ~ (fl!lT ~I ~ ~~ 1- ~ ~ Wrcnrq-{'lit~~~~

~ ~ ;Jfr 1- 'lit ~ ~ ~ i31T<=i'rT q-{ >r~'l ~ ~ ~ ,~ ~ ~ §Q: ~-~ eli ~ ~ 'lit

~ ~ I ~ ~ ~ 1- Cflm fop ~ i31T<=i'rT q-{ ~~CfTB m ~ ~ I ~ 5[j(f ~ ~

~~~~~~ ~~~;:ffif~mBll11~ ~§Q:~~mfr1-Cflm fop~~

q-{~~§Q:"flfr, ~Cflmm >r~'l 'lit ~ fop ~ ~ ~ ~~~~~it~

~T ~ ~ ~ Brtt ~ (f<1 fW:!i ~ fW:!i ~ it "ift CRlt ~ Cfl't €I- ~ ~ fop -q.n ~ ~ 1.11t1'iI'1' II

Cfi\Tffi ~, ~ ~ Q;B ~ ~ ? ~ 1- Cflm fop ;>ft ~ ~ ~ ;:ffif ~ ~ ~ 'lit ~ ISJ§Cf ~

;>ft ~ ~ ~ (f<1 m ~I ~cIT~'li'r<SJ"~~qm-~W ;:ffif~,~Wrcnr~~~eIi

~ ~ 1- Cflm fop ~ Cf)f ;:ffif~, fop cIT ~ i31T Cfl{ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I

• ISJI"1l1 ~ 'lit ~ Cf)f ~ Cfl"ift '1 ~ Cfl1T BcIi I i31'T\ ~ ijj I ti Cflq I cG ~ m ;Jfr 1- Cflm ~ ~ CfTfusr

Cfl"ift~~~~~"@1it~ I~ WJo;:feli~€I-~~~qm-~ :Ir?q~li~it ~ ~ ~

~ 1- Cflm ~ ~ 'lit m ~~? ~cttlf4l'~~~:~

{1'J4;flRiCfl "@1 <1T ~ it ~ ijj(f ~ ~ ~ ~mfr ;Jfr 1- ~ Cf){'lT ~ I m ~ ~ ;:ffif ~

;:ffif ~ I ~ Cflm ~ ~ it ~ ~ ~ ~ it ClfCRl ~, ~ ~ ~ I ~ ffii«1ITj ?r ;>ft

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q~CflIRC11 q-{ ~ ~ ~ ~ lWsrr ~, cIT ~~T eli ~

'l1T1SfT ~ "ift m m ~ I ~ ~ §Q: ~ m 1- Cflm fop q~CflIRC11 ~ ~ I

-Gunjan Singh

IJflT{ ~ ~ ~~T ~ \3<Wr~ ;JRif ~ lfT?IT ~ ~ ;JRif ~ ~ cti ~ q-{ "fJl\ ~ ffi ~ If'l ~ i31C1~11 m % ~ IJflT{ ~ i315f 'lfj- ~ -&r ~ ffi ~ B'l=R'r m % I ~ ~ cftI<1 ;JRif ~ cti ~ cti ~ "R Cfff ~ CftiIT cti ffl ~ '6 ~ ~ "E!'l 1ft. qr;fr ~ % I ~ l1f?f ~ B ~ ~ <nR ~ l1ffi ~ tt ~ ~ 00 ~ "E!'l 1ftc:\ qr;fr ~ 'JfTffi % I ;JRif cti ~ ~ ~q;=f ~ ~ ~ cti Tf ffi1 cti CfiRUT tt >31fJl m lfT?IT ~ ;JRif ffi1 cti ~ lffiT-llTfr -&r -dt ~ I ~ i315f B tt ~ CftiIT ;JRif ~ CfiTTlT ~ Of){ ~ ffi ~~ ~ ~ C!Wt ;JRif WIle: B ~ fICfld % I

;JRif WIle: ~ cn~CflI<'i11 ~ ~ wr CftiIT ;JRif ~ cti tt ~ B m 'JfTffi % I -31~ B ~ ffiIf) -ffi\ q-{ 1:R!T ~ 'JfTffi % fcn ~~ C!Wt ;JRif Cflf r; X >If(r~ ~ -m~ ~ ~ ~ 'JfTffi % I ~ B ~ CftiIT Cflf ~ ~ X >If(r~m ~ tt ~ ~ ~ ~ I ~ -m~ ~, ~'* ~ -.=mil ~~ ~ ~ \IfTCft ~ I ~ -31T~ fcn ~'4l ~ ~ ~ CftiIT ;JRif ~ CfiTTlT ~ Tf'1T % I ~IQ {lCfl{U I cti CfiRUT fi ~ qrc: ~ l]V; I ~ ~ l]V; ~ ;JRif Bmar Cflf Q{A:1{I'ld sn= 'lfj- ~ ffi1 WlT I i315f ffi ~ ~ ~ '~' B tt;JRif Bmar cti >If(r ~ ~ cti ~ ~ ~ ~ ilTfT m I ~~ ~ itCfl ;:ffif % ~ ~ C!R'ft ~ cti jffi ~ I~ Cflf qr;fr Tf >R, ~ jffi ~ tt <TR CfiTTlT m I IJflT{ ~ w Tftt Of){ qJV;·ffi ~ C!Wt Bl1'1 ~ ~~TCfl ~ ~ ;JRif WIle: cti ~ ~ ~ ~ ~ ;:ffif WrIt I

citt ~ ~ B ~ 1Rr~, ~ cti ffi ~ ~i'r~ 1Rr ~I ~ qc[-(j-, .-rn- ~ ~ ~ B, ~n'liILl'""l11 1Rr ~ II -&dI~~BffilRr~ , ~~%~'LIT{f1Rr~1 ~m ~ ~ Tf'llif B ~ 1Rr ~II ~-~ fmsr ~ B ~ 1Rr ~, ~13N1T~mlRr~ I ~ Q;Cfl ~ 'LIR ~ 1Rr ~ II

"B'lfj- cti ~~lt Cflf &'ifRT 1Rr ~,

~ ~ IcrCflm ~ iR ~ Cflf I

citt ~ ~ B 'l1\ ~ iR ~ ~II ~ ~ OOR ~ fr~T1 ~ 1Ir1 iR ~ Cflf, ;JflT ~ fmfm ~ ffi 1Rr ~ I

1Rr ~ 1Rr <=ffiR ~ II

~

~%~~~, ~ctilf'l~~~~1

~-W'B~~~I

~-~:& ~ ~ cti If'l ~,

~W~~~I ~%~~~,

~nMl-~ Cflf • % ~ ~ I ~~~%~~I

~ctim~~~i'r'liT~~~1 ~%~~~II

~~I~~pi\Jl, ~

EI

1.

lj~T ~ t :t Iii :t 11"1 a:rq;:rr t \if~ ~ t

\II 5 {) (011 311 ttli 1"1 a:rq;:rr t 31~ ~(f ~ tl ~ill «PT ~?IGR a:rq;:rr t ~ 3Ii~ -q ftRJ RI cp I tt Cf>T aiEf"xT t ~ 3Ii~ -q \Nft RI ct> I tt "Cf>T ~ t I

CHlLIlt"J ctR:r CD IUS-19M

1TI-qJ(>f ~Xl ~ ~ 25 iflf 1f,.~ tIT~ urr ~ t I ~~ ~ ~ ~ 3fl"wfl'rct> ~ ~ ~~ ~ u=m ~ ~ ~ t I ~ tft -q ~ iffifif ~~ ftj~ ~ Ufir "!l~ ~ ~ ill ~A ~ ~ qIT 'i,.l>f ~ ~ f6C:llId eft m~ TI\iPl ~ 1) Cf)~dll'£ 'Jfi ~ 25 iffiIf ~ 3Tffift";:f ~ ~ ~ qIT ~~ ~ ~ qITftm -q t I

2.

Rild"1l \if~ t f4~ 311~tit ~c -q ~TUf"1" ttl ~ "11 ~ ~ -q ~-q

~ \i'lIlGT \if~ t

tt '< ct> I '< qft 311 td) "1 -q ~ "5"\lIR-"5"\lIR ~":t"ft "5"\lIR-"5"\lIR rcR":t"ft "t"Ii-q ~ t I 3.

"lffi" ~XlT RI ct> I tt t. \115 {) (011 3fTC.f>"m t I "t"Ii-q qft ~ lli"ct>"R ~ ~ xtt "iif(I"ffi t 3TfG1ft qft ifTd" 'flIT -q~ (fCf) ~ t srrs ~""1". ~ ~""1". "'<T5" ~ m~ q_

RI ct> I tt qft 1fff ~ ~ 1TI1fr"t"I" ~ q_ ~ ~ 1TI1fr"t"I" ~ ~ t ~ Cf>T "\JICfTif Gli

m

4.

311 (iiI ct> S"J 1"1 q)f ~"(i1"R t

fcp ~ l{..~ ~~ cpl ~ fiR ~ if-lRT t 3l'R ~ ~ m uIT -m~ ~W ~ llJIQIif),< "4~ ~ ~ qft t ~~~TlR1ft~~t 'fliTfcp ~ "4~ qft ~

~T "ct>l 1ft ~-=rn ~ t I

5.

3Tif 1j(rq) qft ~ ~ lR ~ "ct>l~ iIl\illX ~ t ~ ~~ "ct>l~ if) I '<I JII,< ~ t ~ ~~ ~~:=";;;:::::::_,j-...:s~ ~ ~ ~ qft lj"Cf>N t ~ ~~

1j-Fcrn q)f ~-=rn llFI" t ~ ~~

uIT 1"\l1ClT t ~ ~ 311 tl S"J 1"1 CJCI)

"tIN ~R ill~

-OO"'mf ""'lIllIl (iill &T'<T ~ ~ 1TIqf(l1" ~"tl" cpj~ "tl'~Efi tt~ ~ ~ ~~ ylft ~ ~3TT t I q-r;.Tfttl "tlT(i1" ~ "'<l\if"~ ~ ~ ~ ~ lR ct>~dll'£ ~ ~. ~ ~"lJ ~ iITG "lffi" ct>~dl ~ t I

1. 1TIqf(l1" -"clFJ

~ Tftur ~ -q"(l1" rrar m \if~ ~~-qr;ft~

f4c~ ~ GR ~

, '"

"lffii "dCf) fcp ~~~~-;:r~ """'lITlJ qft ~T ~

~ tt1 Fcl ~ \ifiir tt"tl"(i1T 3ITlIT ill <ffi" ~ U15 i1 (iiI -q)(i1" ~TT I

ILl

Hen cf; ~ l?rd % ~ -1fi 'lfr ~ 1 1fi ~ ~ \1Cf~ ~ ~ ~ 1 I31fIf 'lfr ~~ CflT J;f~ ~ q-{ Cfir1l1 % ~ iru BJ1l) l1ff'lT % fcf; ~ CflT ~fWt~~cf;~tt-m~%I1fi~~m~l~ WTffi % fcf; m ~ ~ cf; ~~ CflT 114 ~ 1i ~ l!lT 1 ~ cn'lfr fcf;-ffi ~ ~ ;:ffif l1T'lT, llf~ ~ 'lfr ~ ~ % Cfl{ ~ ;:ffif m m m 1 W fcf; "~lj{"1~'i1 ~ % ffi m~ ~ -m- ~ % I" 1fi cfR:!t ~'l1IRl"l~~ ~I~~cf;~ ~ cnffl~, ~,~, ~, lffiR, ~, ~ B'lfr ~ ~<"{"1IPll1d CfiT m ~ 1 tt eft 1 ~ cntf 'lfr ~~~~cf;~q-{tt ~1\Wf1i~l1JCRf~~~ "llT~M~~~Il1'l"\~ CflT -m=ffi ~ ;:ffif ~ I" (~~,~cf;~~ ~ cf; 21T&1R 1i, ~ ~ ~t,x~) ~ ~ cf; m~ Q;Cfi ~ ~ CflT ctr\ ~ 1 ~ it Pl9cl'ftl1 ~1i~~~(f"l"cf;,~ q-{~~~-~~ (fl1]l1 ~ cf; m~ ~ ~ 1 ~ fcf; BJ1ll % ~ ~ ~ ctr\ cf; ~ ~~~CfiT~~~ m cf; jffi ~~TC{f % 'l1€l tt ~ ~ fcnCf'iT 'lfr fW1-. Wli ~ ~ 1i ~ ffi ~ CfiWf 1i ~ {"11~If\I1Cfl {"1ifCfiRlCfl ~ 'l1I ~ CfiT ~, 'l1ffil CflT ~ ~TR1t

~, ~~~ 1ciiI~ ~ CfiT ~ crUJt~ CfiT m ~ (fl1]l1 ~it¥~CflOO~, m~ "{"1l1I1 cf; ffi 'lfr ~ B"l"Cfl ~ ~ m q-{ -31'lfr ~ ~ ~ ;:ffif m 'l1T BCflT % 1

~ ~ CflT ctr\ 'l1ml cf; {1'l11IRlCfl {"11~If\I1Cfl Cfl!lT ~ ;JfllCf 1i ~ ~ cf; ffi ~ "{"1l1I1 ~ 'l1T'iT 'l1TdT -w-n- 1 Q;Cfi Cf{lll 'Jffif ~ ~Tm'l cf; 00 cf; ffi m~,~~"llTfcnm CflTfrR ~ CfiT ~ ~ ~ cnff m~ tt m~ "ffiCf * q]\ it ~ ~ CfiT ~ it ~ "{"1l1]'if cf; ~ cf; ~ IRCfi'r ~ cf; CflRIlTt ~ ~ cf; ffi lffi'l ~l!ff 'lfr f.'Iid\ 'l1Tfr "{ffi 1 ~ ~ ~ cf;~~1iM~CfiT~ ~ ;:ffif ~ 1 Q;Cfi " ~ " ~ ~ ~ ~ 'Jffif i31'R Q;Cfi 8R q-{ lffi'Jl mdilq 1i wfr ~ ~ elf ffi ~ 8R q-{ ~ ~ ~ 'l1I ~ "{"1l1]'if ~ B9iq it ~ cf; jffi ~ CfiT CR'fT~ 1i ~ ~ \ffi ~~"ffiffi1i~ l!lT1~~ ~qr{Cfi 'lfr ~TWRrr ~ 'l1I ~ "{"1l1]'if CfiT ~ ~ ~ ~ m cf; jffi~~1

~ Bt'r % fcf; {1'l141RlCfl ~, 1CfT~ CfiT ~~ 1i ~ ~ 'l1'ii~li1;fl cf; ~"llT cntf \Wf-m~ ~~~{"1I~If\I1Cfl~ CfiT ~ 1 tt ~ "{"1l1]'if ~ \Rf

...:.. -.!.o

TfiJl1 ~ ~ IJffiT ~ I31fIf ~

~ 1 ~ ~ 'lfr IFfffi tt Bt'r % fcf; {"1~I'l1WlI{cbi CflT CfiJ11 ~ tt ~ i31TBR ;:ffif l!lT 1 {1'l1 11Rl Cfl ~ ~ cf; R~n1 q-{ ~: ~ ~ ~ ~ ~~Tr ~ ~~Tr cf; ~ cf; <31Flrr q-{ ~ 'l1'i {"1j~ll1 ~ ~ Cfl\'iT ~ jffi ~: \31mFf BTl*f s<31T 1 ~ ""l\<31CR1 ~qrr cf; CflTI1I CfiT ~ ~ ~ cffi'f ~~"[C[]?; ~ ~ 1i ~ ~ 1ft Bl1TIlf -q. an({f 11 ~"lf'J, Tfrrr , ~~, ~{'l1'idi~Cfl ~, ~~ cf; ~ ~ ~ Cfl1'ft ~ f\I1"B 'l1ffil cf; qUJl~ q-{ ~ ~ ~ 1~~~ml!lT1

~~~cf;~ >rITffi CfiT 'lfr ~ ~ ~~ ~ Cfl!lT B'lfr cf; ffi -m=ffi ~ ~~Cfi\ ;:ffif l!lT 1 ~ ~~ 1i 'l1if ~ ~ cf; lJO'l cf; ~ ~ ~ m 'l1T "{ffi l!lT (~ "{"1l1]'if, ~ "{"1l1]'if, m$rr "{"1l1]'if ~) ffi cntf ~ lffi'Jl ~ ~ ~ "{(SIT Tf'1Tl!lTI~~~~~ ~ IFf ~ {"1ifCfiRlCfl ~ CflT l!lT ~ ~ {"1~I'l1{"k~'i1 ?r ~ 3~ffidql{1 ~ jW1lcfiR<d ~~~R~~-31~ "lfi?T cf; ~ "{"1l1]'if CfiT ~ ~ 3'iti'lo'i cf; ~ 1i ~ CfiJ11 ~ ~ m?r lW1r 1 ~ CflT ~ 'IT% ~QRltilfBCfl~?r~.~ "qf(imcfiR<d" ~qrr ~ {"1~I'l1cf;ffid

-

~qffi if ~ ~ ~ CfiT ~ cnffl ~ I ~ ~-~IPfl{ \IffiT ~ (f~ ~ qm if ~ ct; ~ if fq~ ~ 'Jf® ct; ~ if ~ ~ cpI ~ m CfiT ~~ -nsrr lflIT ~ ~ ~q-{frcn~J;l"~~~ q-{ -df crtft cffi:rft ~ qm 1- ~~ CfiT ~ CfiT ~ ~, ~ ~ ct; J;l"~ cpI ~ eft I

~ ClW \IffiT ~ en- qm-m 1- 'J1"H"1j~l<1 cpI ~ It ~ ~ " ct; cfR q-{ cru~R CfiT CbIM~T CfiT ~ ~ ~ CfiT ~ qWu-m "lIT i31"'<1" icnBT ~ qn m~TT -q' I3"Bch i:fl1,11{"1Ic1lCfl{UI cpI ~ m cffit ~ qml-~~ct;~CfiT ~~ 'Wl cpI ~ cnffl ~ ~q-{~~~~cpI ~ CfiT wm=r fcIl'1T I ~ ~ dfiit'l'i18 if ~ :sD; ~ ~ ~ ct; 1~5*;1I~ ~ 1- ffi ~~Cf{ cpI 'lfr 'lCflT{l ~ 'i I f«1 Cfld I CfiT ~ CfiT I \3flT{ ~ j9 Cfl{ ~ ffi ~ qm if ~ I3'l (fl1]l1 i3"1T~ ~ct;~~~~'J1I~ ct; K'1I if ~-~ ~ I fil;-{ % ~ 'lTfr ~ ~ m, ~ ~~m"lIT~~ m I ~ \31CflRUf tt ;:ffif fcp ~~qcn ~ CfiT ~ ~ ~ cpI, ~ cpI ~ if ~ m crwIt ~ ~ "~ ~ Wf'1T It ct; ~ ~ ~ Ri'iiidCflI{ ct; ~ B -31T'J1 TfCIT'J1T 'J1T \m % I

i ffi ~ ~ qm CfiT fq~ 'J1I\ ~ 'l1ffif ~ ~ ~ J;l"Rl if ~ ~ i31"'<1" ~ if 'lfr ~

qm ct;"ffil!l ~ ffi1f ~ ~ ~I ~mm~~~ "i3"1T'C ~ Wl if Cflm ~ ffi ~~~~ if j\ffii 'lTI«l"~ ~xo ~ >lCfiT~)

~-~-~~ ct; lffi ~ CfiT if itCfl tt ~ ~ fcp ItlJt~ ufr ct;

~i3"1T(f ~ lffiTfl1T ~ ~ (f~ i31"'<1" 'J1'ii~t'1""fi ct; ~ ~ ~ if

~ q"ffr {"11~~<SJ I~ ~ ~ ~ 'lfr IcrnlIT ct; "ffil!l R$ror 'lfr ~,

qm CfiT ..wr ~ ~ ~ I ~ ~ ~ lJt~ 1- 'J11'i"J\$lCfl{ ffi'J1'l

ffr BWf (fCfl ~ ~ ~ qm if ~ cpI ~ ~~ (fCfl ~

~ BR 'lfl1 ~ ~ ~ 'J1I ~ -nsrr ~ ~ M 'lfr >rCflR CfiT ~

{"111~dl~~'i ~ ~ wm:i'f B;:rffi llPii B ~ -nsrr ~ I "ffil!l tt ~ lWf cpI ~ fr~R cnffl ~-fil;-{ % "{"1l11[ Wl if 'J11 R1 ~ C1 ~ CfiT ~ ~ ~ ~ m, ~~ ~ CfiT m B tcnIT Cfl{ ~ I" ~ m1fruT

~ (f~ ~ m~ CfiT ~ ~ ct; ~ ~ B<SJB ~n

~ m, ~ ft<:rrmf if ~,~ r.ril CfiT, ~ ~ ~ CfiT

ct; lffi m~ (f~ ~ ct; ~ ~,~~ ct; ~ 'l1ri'f if cnffiB ct; ~

if i3"1TWUT t'1IrJ, m ~ ~ ~~lT U'J1T ql{qlRCfl f11;or CfiT ~ B 5j'f~ if

~ lffiT{liJf m, dfiit'l'i 18 ct; ~ V; cne;q 'lffl tt ~ ~ ~ m

~ m, ~ w if ~ ~ ct; ~ "'J1IR1~C1~ ~ fcpV; w.=n-

1dT i:fl1l1'iCflI:'1I m, ~ ~ ~ ct; ~ It CfiT V; CbIM~ ~

CfiT ..wr ~ ~ {ll1lfC1l41 ~ f4ffi Cfl{ ~ ~~ if ~ ~

m"lIT~mcrct;m~m i31m;:ffif~~1

~ B<SJB ~ Cfl{ ~ ct; ~ ~ ~ ( m-cnr \mR 'l1ffif ct;

~ ~ CfiT ~ ~ ~ ~ if J;fl1lCf \m ) ct; wm:i'f CfiT

"<SJT<SJT~~ml ~mif~cntffi~~~

~ fcp \RR m~ ct; J;RIl\ - J;l"Bf{ ct; CfiTI"1T

\IffiT (fCfl ~ CfiT m~ CfiT ~ cpI ~ ~ ~ ~ ~ ~

% ffi ~ ~ fcp ~~ CfiT ct; lffi ~ ~~ if it.J::!:.cfr.

~ qm-m if tt ;:ffif ~ ~ m ~ CfiT ~ ~ Cfl{ eft

~ ct; ~ ~ {il'iI,I1Cfl CfiTI"1T <rft I ~ <SIR if ~ -31~

cpI ~ ~ lflIT I3"Bif 'lfr ~ ~ ~ tt ~ -&rr fcp ~ ~ if

i31Cf~ f4ffi I lJt~ ct; ~ if ~ ~ cpI ~ ~ f4ffi I ~

i31tt(ll'iil{ ~ fil;-{ ffi'J1'l ~ ~ CbIM~ii CfiT ft ~ B tt ~

CfiT 'J1I ~ Wf if fWn" lflIT I3"Bif ~ I ~ 'lft ~ ~ ct; i31TilR-

"<1lfr ~~ -nsrr lflIT err I ~ ~ if ~ ~ ~, J;l"~-m CfiT

ClW ~~ CfiT ~ en- qm-m fqiI~ ffi fcIl'1T ~ i31"'<1" B'lft ~

1- qUJtJ!,]l1 CfiT ~ cpI ~ fcIl'1T q-{ ~ q-{ i3"1T~ ~ ~ CfiT ~

~ ;:rffi ClW lJt~ CfiT 1:Jffl;~ 'lfr ~ CfiT cncrr 'lft ~ fcIl'1T I

m if ~ ~ I ~ ~R1l?I{"1CflI{ lffiTfl1T ~ 1- ~ CfiTl1 cpI ~

III

m C!Cfi ~ ;:ffif -n:srr I IFi?l1 ~ ~ ct; ~ ~1&lUlql~ it ~ ~~~~~m ~ ~~T ~ I ~1i11~rrlfl, ~ CfiT ~,~~~,~~ ~ ~ ~ I ~ {iF11\~0f) CflTITI ct; ~ IFi?l1 Cfff ~~ q if ~ 'CIT if tt ~ ~qcn ~ WI ~ ~ % fcF; ~'ClCIT-~ ct; ~~ T ct; CflRUT ~~ Cf){ ~ \IfTf(r ~ crw:r ~~ ~ CfiT1tt ~ ~ ~ ~ I i31'R fcpffi ct; ~ if i3Wf){ ~ ~ ~ ffi ~ it ffi ct; fffi ~ ~ m ct; i31Ii1TCIT ~ i[ffi ;:ffif ~ ~ I ~~1-~~~~¥~it m ct; fffi ~ 'CIT if tt Q;B ~ ~~~ 1~Wn\~TT if ~ 'lfr ~ l]V; ~I ~ ~~ TCIT~ ct; ~ CflTc1 it rn ct; fffi IFi?l1 TT ct; ~ ~ ~ 'lfr m~1

~cnrq1~~"@lit~ ~ ct; fffi ~ 1- ~~l9~ if ~ ~n-qcn fIl1TJl ~ ~ ~ ~ ~ ca ~ ct; \Wf ~ Cf){ ~~l9~ if A~ 'lfl1Cfi ~ CfiT J;fCfiT~

~M IB>It~Wf'lT~~ ~ ~ -&i c:rr TT ct; fl"1ldf.11{f it ~ ~ ~, cD'11 ~ ~~~1-~1

~ <:fr<:r % fcF; ~ m Bl1T'if ct;~~~ct;~~ "1T{J<llJT ~ ~ 1- ~ ~ ~ ts~~~~~~R ~~~~~~~ct;~ ~~~~~~

~ B>It ~ ~ ct; i!Wr Q;Cfl ~ it ~ ~ fB~I'i1Of)I { l1Ffr <rfr~I~~~~1- ~ ~ tt 9;-{urr it fcIlm"11 ct; ~ CfiT ~ \RJTlfT I

~ ~ ~ ~ ~ ~ fcF; B>It,

W' -31fd W ct; ~ CfiT >1~'l \N itc:rr~~~CfiT, ~~~ m ct; fffi ~, ~, ~~ ct; J;fCfiT~R CfiT lfTI1"ffi \N it c:rr BiT ~ ~ &m BT~ \If'l ct; fffi ~ l]V; ~ CfiT, frlir ~ ~I~'fld if ~ "#r~ ~ ~ I ~ \3T1CfiT ~ 5f9T ~ ~ CflN ~ fcF; IFi?l1 cruITJ3.T11 q{" ~ ~ I &l U I q I ~ ~ ~~~~cfr~~ ~ m fcF; iliif--.ftir ~ q{" ~ ~ wrrwIr ~ ~ ~ CfRiit ;:ffif %, ffi91 CfRiit % I ~ «-II ~ I fcl Of) tt ~ fcF; ~ ~~ fcliI'4T ~ &m ~ lIfT \tt ~ ~ 131Cf~ IFi?l1 >1~ ct; ~ if ~ ~ I \3T1CfiT BT'fl-BT'fl fICIRTf ~ fcF; ~ if ~ ~ fIl1TJl ~ Q;Cfl ~ it BCIlffi ~ I

~ ~ ct; ~ ~ cnrq1 ~ ~ ~ ct; CflRUT ~ ct; ~ lffiT"1 1m ~.~ 1- ~ ~ ~ ct; i3WfTCIT 'lffi(f ct; ~ lffiT"1 w~~~~ml

i31'R ~ ~, -31fd~ ~ ~ m ct; ~ wmiI q{" ~ ~ ffi ~ ~ fcF; IFi?l1 ~ ~ ~ m ct; BT~ - BT~ ~T&-TT CfiT Q;Cfl ~~'lfr~m~ ~~T~I~ct;m~~ ~ ct; ~ ct; ~131CR1 i31~ ~~~~~~~~ffi

"Cffi" "EFf -"EFf Cf){ ~ ~ C!Cfi ~,~~1-~~~ ~~~mq{"~~1 i31JIll ~ ~ ~ if ~ ~ 1rtd ~ I 'lfr IFi?l1 ~ ~ lffif C!Cfi fcF; ~~ if mcnrfr ~ CfiT ~ m I ~ 'ij"1~I"1fl q{" WR "@l if CfiT<1l1 lfj ct; ~~ ~ ~ ~ so: IFi?l1 ~, ~M ct; ~ ~~ i31CIm ~ m ~ 'lfr ~~ ~ ~ -4Rf ct; ~ "f1Wf ~ tt ~ ~~~ct;~ ~~ lfffiriJf 1- ~ ~ 'l1I ~ ct; ~ it¥. ~I

~~ r; ~ if ~ "fI\CflR &m ~~ ~~~~~ct;~~ tc.\ i31T'lrT ct; ~ ~ ~ ~ if ~ ct; ~ ~~ ~'4T fcrirR ~ oRr"@l if ~ ~~I ~BT'fl ~ ~ fcF; u¥t ffl % fcF; Ii1'rTI ~, >1TH ~~ CflI1 it CflI1 ~~ "f1Wf C!Cfi ~ Cf){ ~ ~" I \3T1CfiT ~ 'lfr J;ffiljCf ~fcF;~&m~~~ ~ct;~if~~IIfT\tt ~~~~so:~~if i31ffi ~ ffi ~ I ~~ ~ ~mq{" ~~~~~ ~~~mso:~~~'lfr ~ ~ fcF; i31~ ~ itcn ~ ~~~~itcnit~ ~ ~ \r"1CfiT ~ ~ ~ ~~ ct; ~ ~ Wn\ % 'l1I ~ ~u~~~~~~ m ~ ,w{lrrldl C!Cfi ~ % I" ~~m~~1i1'rTI ~ ~ it (1j~lqQIROf) ~ ~ ~ m so: IRICfiT fclcwq ~~R

Ell

en! llllT m ~ I ch ~ CJ?r ~~ (fl!!T ~ ~ ~ Cf)C';J1 ~ I 11'1\ ~ ch
\J JCflIT ~ CflT ~~ ch 'iTB CflJ"ll 'IT ~ 'ltf ~ I i311l1 'i CflI:'1I 1-
I31fif 'lffllft ~ ~~ ~ffi'1T '1ll1Cfl ~ 'JfTfd if .,,-'i ~ ~ 'lfr ctt fop a; ~ l1PT CJ?r
(fl!!T ~ Cfl~f1R ~ ch CflRUT i311l1 'i CflI:'1I (1Jfri1 ~ r; ~ \J) ch ~ it l1Ff ~ Cf'1t ~ &cr ~ \Q ~ I
~ ch ~ CJ?r (fl1]l1 ~ ch ~ 'Cfffi ~ ~ ch ~ ch ~ ffi i311l1'iCfl<1l ch ~ 'IT ~
JCflIT ~ tTI ~ ~t, cif 00 (fCfl ~~if~~~~ (fl!!T ~ ~ ch C';~r(Pfjj~ 1- Q;Cfl
~ ~ B ~ 'ltf ~ IJfTffi \&CIT ~ I ~ ~ ch ~ CJ?r i3'l Qfdt?lfBCfl ~ ~ en! ~ ~
l!!T I i3'lB '1 ~ ~~131T ~ CflU<fr ~ mcnrfr ~ if 'lfr ~~ 'ltf ~ ~ fop ~ CJ?r ~ it ~~
'ifTffi ~ ~ ~ B f1W.Kf ~ ~ IJfTffi l!!T I i311l1 'i Cfl<1l ~ ~ M ~~,~chBT~~~
\& Cfl\ lft ~ ~ l?rm l!!T I FcPBt ~~~lWsr~~~ en! ~ (fl!!T ~ ~ ~ if ~
'lrR( Q;Cfl wruf 'JfTfd ) B ~ (Q;Cfl ~ U«lT ~ ~ CJ?r ~ ~~~IQ;Cfl~l1PT~
~ ~) en! ~ Cfll1 B Cfll1 ~ \J ~ R"flwrr (~t,o\J) I ~ QB ~ ~ 'lfr ~ ~ CJ?r ~ 'IT I31fifTCfr B
1:fitc (fI1 en! 1f<fr ~ ~ IJflR ~ ~ ~ 'lfr 'ltf ~I ~ 'IT ~ 'IT ~ ~ ~ ~ 'lfr &fJ1
~ ~ ~ Cj){ffi K& ffi ~ ~ lft ~ en! ~ 'lfr (fl!!T ~~I
~ ch It ~ " ch (fl?(f 'lrR i3'lcnI ~ lft ~ CflT Cflll1 cnclt ~ W ~ (fCfl 'iflft \tt I
CJ?r ~ ~ ~ Tf'1T l!!T fop CJQ ~1~~~1-Q;Cfl~ ~ CJ?r WlT fop ~ CflT ~
~ l1R ~I ~ (fCfl fop ~ ~ 'l1U Cf)C';J1 \3C'Jl<1T (fl!!T ~ am ~ ~ 'IT ~ ®'T Cflll1 'IT ®c: ~
~en! 'lfr~~'ltf ~ ~ ~~CJ?r~cttfop~~ 111'1\a;~~I~CJ?r~
IJflR ~ ~ ~ tTI ffi IR1 'IT 'ltf ~ ~ I ~ '1ll1Cfl 'JflTl? 'IT B ~ ch ffi i311l1'iCflI:'1I1- ~ ch
~ <1T \1"& it§9CflCfl{ lft ~ ~ ~ ~ CflT ~ ~ ~ ~131T1 ~~ B ~ ~ (fl!!T i3'lB ~
;JfT "fICflffi l!!T I ~ CJ?r Cf)C';J1 ~ ~~ 'ltf ~131T llMT I ~ ch ~ ~ 1:ft~
~ 'IT ~ B ~ 'IT 'lfr Ucn ~~~~~~CJ?r ~~ 1- ~~-~ i3'lcnI ~ en! I
~ ~ \ffi1 if ~ CJCRf It~~ -.:rsc Cfl\ ~ I i3F(f(f: ~ ~ ~ Cfl\ ~
i31fC!T\If ~ ~ ~ cnfcp wruf ®'T ~ ~ "fI1121 ~ ~t,o\9 if ch 00 en!"~ if ~ ch BT~
'"
~fop~~;JfTWT~11t ~~ i311l1'iCflI:'1I1wr if 'BT~ IJf'l ~ ~~I31T~~~~
~if~,*chBT~~~ m' '1ll1Cfl ~ en! -.ffcr ~ 1f<fr I (fl!!T ~ if ~~ ~ ~ I31fifTCfr
~ ~ l?rm l!!T1 ~ ~ ffi'l 'm' en! (f{ql B mcFiR CJ?r ~ B ~ 00 en!llllT l1Ff ~ I ~
~ en! ~ 'ltf ~ I Q;Cfl ~ ~ ctt lf4f fop CJQ ~ ~ CJ?r lft ~ ~ en! Qfdt?lfBCfl ~ ~
~~fopQ;Cfl~~m~ 'lfr~it~~I~~'IT 11'1\ 3T'lfr 'lfr ~ ~ qrr ~ ~ I
~ m CJ?r ctCfl Cfl\ M ~ B ~~~~mcFiR1- ~ ~ ch (fl?(f ~ i311l1 'i Cfl<1l
001f<frI~1-~~~ ~~T ~ fop ~ ~ CJ?r 'lfr ~ ~~CJ?r~~~ch~~
ffi'l cffif CfiCCIT ~ I ~ BI ~ ~ ~ ~ I ~ :>lIClulcb'i< ~ ~ ~ cmT ~ Cffif 'IT~ch ~
fop ~ ~ ffi =n ~ lft, fll4'J4fdCfl CflT 00 ~ l1PT ch q~ if l!!T ~ ~~I~'CfC'iTB~~
~ 'IT i3'lCflT ~~ ~ l!!T I ~ ~ch«l\ch~1-~~~ CflT ~ ~ 1m ~131T I :>!lqUIcb'i{
(fCfl fop ~ if 'lfr ~ ~ 'ltf CJ?r ~ 'ltf ~ ~ I ~ ~~T CflT ~ ch ~ if ~ CflIWSlu~ CJ?r
~ IJfTffi l!!T I qffi wR 'IT i311l1 'i CflI:'1I 1- m fcrl:!rT '~eMI' ch ~ 'IT ~ ~
~~~~if~ffi~ 'IT 'lfr ~ ~ fop CJQ ~ ~~TT if Tf'1T I ~ ~ fop ~ 00 en!
~-~ ~ty[~, 2010 Ell ~ ~ ~ if ~ CJ?r ~ ~CflT~~TWIr~~fu~ ~ ~q]\ ctr ~ B ~

~ ~ cti BT~ fu~ CflT cti 5flt 1i m \N %, if. ~ 1 1:1\ fu~ ~ %, ~ ~ ~

'4T ~ ~ m CflT "% ~ ~ if fu~ CflT J;ffiR m cti jffi ~ :s:r~'l ;:ffif % I'

;JjTfr \N ~ ~ ~ cti ~ if ~ BT~ CJ?r ~ 1 E§1~lqlffi CJ?r Cfff ~t,~\9 if ~ ~ if ~

~ ~ 1 ~ m B m lit?lfq~lli1<1 WIT ~ ~ CJ?r '4T ~ en- 1:RfT ~

~ ~ CJ?r '4T ~ Cfi\'lT lffif ~ ~ ~ ~ 1:1\ ~ % fcn crt? ~ cti ~ CJ?r fcnB ~

~ % fcn 31U1'iCflI:'1I m K'iI 'j:T"P15 ;Jjl{ fc'.:<1"T 1 i31q.:j 'Jl'iI~Ii1'i ctr l1f1T ffi cti >lid BiRr

~q]\Cf) ctr ~ ~ if Clffil {1'Jl1IfdCfl ~ ~ cti ~~ ~ 1 Q;Cfl ~ cti ~ 1:1\ ~ l{fdt?lffiCfl

~ ~ f0TI 'l1ffif if ~ CflT ~ ctr\ B lfr crt? ~ >lid ~ ~ 1 ~ ~ ctr ~ Cfi\'lT ~ m 1

<® ~ \N ~ 1 {1lli I~Cfl ~ cti ~ \31rW1 ~, Q;Cfl en- B"{Cf)T\ 1:1\ ~ ~ B ®c: if. ~ WIT ~

cnrn- if ~ ~ &qT ~"C!ffl ~ fcn crt? ~ B ~ m {1'JlTflfdCfl {1lli I~Cfl cnrn- CJ?r ~

~ B ~ ~ TflIT fcn {1'Jl.-llfdCfl ~ ~ WIT ~, ~ «'IT 1:1\ ~ B ~ cti jffi ~ &m ~

cnrn- if ~ Cf<11 ~ % ? \YfCflT W til'lo\1Cfl ~-3TI CJ?r ~ ~ '~ f$dCflIf{u~ B'l1T' ctr (f{ql B

~ ~ ~ : '~ ~ cnfcIl m cti 'll{ ~ ~ Bcti 1 Qfdt?lffiCfl lffiT9 ~ ctr m cti

ffl T oR ~ ~ BT~ ¥. ? Cf<1T ~ Icrq]'l ~ cti ~ cti ~ 1:1\ Icr~TWf ~ CflT ~

~ I3'l ~ cti BT~ ~~ ~ 'l1l ~ 1:1\ ~ 1:1\ ~ cti ~ (~'6 m 'l<1T ~ 1 (~t,-~o ~ ~t,~\9)

~ CflT cfR:m ftffiT ~ ~ 1:1\ ~ ~t, ~\9) if. ~ 1 fu~ ~ cift~CIT B'l1rll"\ if ~

~ cti 'lTli 1:1\ ~ ~ %I?' ~ cti ~ ~ ~ ~ ~~if~~B~1i1'rT

\YfCflT Bf1i) Cfll?'lT ~ fcn ~ I3'l ~ cti ~ ctr ~ cti 5flt if ~ ~ ~ mif ~ '4T ~

BT~ l?T~ ~ cti jffi ~ ;:ffif ~ ~ ~ WlC ~ ~ 1 ~ Cfll?T ~ B&1T if ~H ~ 1 ~ 'l1J1iIUT

~ jffi ~ ~ ~ CflT ~~ 'fu~ CflT ~q ~ ~ ffi'lT ~ fcn if ~ ~ 1 Cfll?T ~ fcn ~ '4T

'4T !>I '£\~ 0 ICflI {) % 1 ~ ~ ~ BT'CffiUT IJffdT CJ?r ~ Wf'l1dT B WTf(r B'JiCf ;:ffif % ~ CfCf) "l?l1 ~

~ ~ ~ if ~ Cfl1ll1 ~ !>I"Rl m 1 119- crt cti ~ cti jffi i31fq CJ?r ~~ ctr ml?fr ~ B

CJ?r i31T'JllCfr cti ~ if ¥.1 cti jffi fu~ ~ ~ ;:ffif ~ ~ 1 ~ cti jffi ~ '1 -&t 1 "l?if '1 ~

~ m 1 ~ ~ "% % fcn 119- crt CJ?r ~ ~~, ~ ~ CJ?r itCfl

quf~ ctr m if ffilii'r ~ ctr crt cti «'IT 1:1\ Ii1T1 cti jffi ~ ~ Cfi\'lT m ~ ~ ~ CJ?r

i31q~TT\UTT cti (f"(?(f 31TCflH ~(fT ~ ~ I' ~ ~ m I" B'l1T if ~

~~~ ~ * ~ (f{ql ~ ~ ~ I fu~ Q;Cfl ~ 'Jl'i{1~~I<1 B ~ ~ ctr fcni'i ~

~ ~ ~ B ~ ~ m % 1 q]O~TWIT if lfl ~ tmr ~ ~ fcn >31fJl ctr crrfusr B i31fq

cruIT~ ctr ~ if ~ ~ % 1 q]O~TTIi1T CflT ~ mm %-'1l'lftCfl "lit ~ ~ CflT ~ &T'iT ri'r9 ~

{1lli 1 ~ Cfl {1 i fCfifd Cfl ~ ctr qru ~ m CfRiIT ~ ~ 1 "% Q;Cfl 1 ~ "{1l1I1 i31T 'l<1T % fcn "l?l1 ~

cti ~ "% Q;Cfl Qm IDi: ~ 'l1l ~-~ ~,~ (f~ ~ -3:f~ ~ ~ B ~ ctr 'l1TCf'iT-3TI

~ ~ Cfl\ \)'l1\1 CfRiIT ~ 1 m\ 'i\ m CflT \RIm CflTlf % 1 ~ CJ?r ~ ~ ~ "% ~ oR fcn

x if ~ "C!ffl, ~, R:qm ~ fcpffi cti &m ~ ~ ~ "l?l1 ;:ffif

fu~ CJ?r ~~-~ ~ ctr Icr~ ~ "C!ffl i31~ l?r1 ~ 1 ~ 1 "l?l1 31I,I{J"ifd ~ ~ Cfl\

WTf(r CflT !>I'lWfr BTqTj fi ~ ~ i31~ crt ~ CflT ~ ~ ~ ~ ~ 1

~ ~ CJ?r ~ ~ fcn ~ ~ l?T~ 1i fu~ ctr WTr1 l?rffi % 1 ~ ~ 0JtCfi ~

EI

You might also like