N H A P M Ô N

DB2 Express-C

R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A

L o i n ó i d â u D R . A R V I N D K R I S H N A
Môt cuôn sách cúa công dông dành cho công dông
by the community
K H Ô N G C H Í L À .... D Ü L I Ê U
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

1Xuât bán lân hai (tháng 2 nãm 2008)

Tài liêu này sú dung cho IBM DB2 Express-C phiên bán 9.5 vói hê diêu hành Linux, UNIX
và Windows

Bán quyên thuôc công ty IBM
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

2
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

3
Muc Luc
Vê cuôn sách này ............................................................................................................... 8
Thông cáo và Nhãn hiêu hàng hóa..................................................................................... 8
Ai nên doc cuôn sách này?................................................................................................. 9
Câu trúc cua quyên sách này nhu thê nào?........................................................................ 9
Môt quyên sách do công dông làm và giành cho công dông............................................. 9
Tác gia và nhung nguoi dóng góp ................................................................................... 10
Loi cam on....................................................................................................................... 11
Loi cam on ban tiêng Viêt ............................................................................................... 12
Loi nói dâu....................................................................................................................... 14
Phân I – Tông quan và Cài dåt ......................................................................... 15
Chuong 1 – DB2 Express-C là gì? .................................................................. 15
1.1 Tu do phát triên, triên khai và phân phôi…không có gioi han!................................. 15
1.2 Hô tro kÿ thuât ........................................................................................................... 16
1.3 Các máy chu DB2...................................................................................................... 16
1.4 Máy khách DB2......................................................................................................... 17
1.5 Tu do phát triên phân mêm ung dung........................................................................ 18
1.6 Phiên ban và ân ban DB2 (version and edition) ........................................................ 18
1.7 Chuyên sang ân ban DB2 khác .................................................................................. 19
1.8 Bao trì DB2 Express-C.............................................................................................. 19
1.9 Môt sô phân mêm miên phí có liên quan................................................................... 19
1.9.1 IBM Data Studio (bô công cu phát triên)............................................................ 20
1.9.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy chu nhúng) ................................... 20
1.9.3 DB2 9.5 Net Search Extender (mo rông tìm kiêm) ............................................ 20
1.9.4 Bô công cu bát dâu Rails cho DB2..................................................................... 20
1.9.5 Bô công cu bát dâu Web 2.0 dành cho DB2....................................................... 20
Chuong 2 – Các tính nång liên quan và các sán phâm................................. 21
2.1 Các tính náng bao hàm trong dáng ký su dung DB2 Express-C ............................... 23
2.1.1 Các chuong trình sua lôi ..................................................................................... 23
2.1.2 Tính sán sàng cao và khôi phuc sau su cô (HADR) ........................................... 23
2.1.3 Kha náng tái tao du liêu (di trú du liêu).................................................................. 24
2.2 Các tính náng không có trong ban DB2 Express-C................................................... 25
2.2.1 Phân vùng co so du liêu...................................................................................... 25
2.2.2 Bô tâp trung kêt nôi............................................................................................. 25
2.2.3 Bô mo rông không gian dia lý ............................................................................ 25
2.2.4 Bô kiêm soát truy vân ......................................................................................... 25
2.3 Các san phâm có tra phí liên quan dên DB2. ............................................................. 25
2.3.1 DB2 Connect....................................................................................................... 25
2.3.2 WebSphere Federation Server ............................................................................ 26
2.3.3 WebSphere Replication Server ........................................................................... 27
Chuong 3 – Cài dåt DB2 .................................................................................. 29
3.1 Các diêu kiên truoc khi cài dát .................................................................................. 29
3.2 Quyên cài dát hê diêu hành........................................................................................ 29
3.3 Cài dát theo huong dân tung buoc............................................................................. 30
3.4 Cài dát hàng loat (Silent Install) ................................................................................ 34
Bài tâp nhanh #1: Cài dát DB2 Express-C và tao ra co so du liêu mâu.......................... 35
Chuong 4 - Môi truòng cúa DB2.................................................................... 39
Bài tâp nhanh #2 - Tao môt CSDL moi .......................................................................... 47
4.1 Câu hình DB2 ............................................................................................................ 47
4.1.1 Các biên môi truong ........................................................................................... 48
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

4
4.1.2 Têp câu hình quan tri co so du liêu (dbm cfg) .................................................... 48
4.1.3 Têp câu hình co so du liêu (db cfg)..................................................................... 50
4.1.4 Dáng ký lý lich DB2 (profile). ............................................................................ 51
4.2 Máy chu quan tri DB2................................................................................................ 52
Bài tâp nhanh #3 – Làm viêc voi thê hiên, co so du liêu và câu hình.............................. 53
Chuong 5 – Các công cu DB2..........................................................................55
5.1 Trung tâm diêu khiên ................................................................................................. 56
5.2 Nhâp lênh truc tiêp..................................................................................................... 59
5.3 Trình tro giúp SQL.................................................................................................... 61
5.4 Nút “Show SQL”........................................................................................................ 63
Bài tâp nhanh #4: Su dung kich ban voi co so du liêu EXPRESS .................................. 64
5.5 Tao kich ban............................................................................................................... 65
5.5.1 Các kich ban SQL ............................................................................................... 65
5.5.2 Các kich ban voi hê diêu hành ............................................................................ 66
Bài tâp nhanh #5 – Tao môt kich ban cài dát cho co so du liêu EXPRESS .................... 67
5.6 Trung tâm tác vu (Task Center) ................................................................................. 70
5.6.1 Co so du liêu Tools Catalog................................................................................ 70
5.7 Nhât ký....................................................................................................................... 71
5.8 Giám sát tình trang (health)........................................................................................ 73
5.8.1 Trung tâm tình trang............................................................................................ 73
Phân II – Hoc DB2: Quán tri Co só dü liêu .....................................................77
Chuong 6 – Kiên trúc cúa DB2 ........................................................................77
6.1 Mô hình quy trình xu lý cua DB2 .............................................................................. 77
6.2 Mô hình bô nho cua DB2........................................................................................... 79
6.3 Mô hình luu tru cua DB2 ........................................................................................... 80
6.3.1 Trang và pham vi................................................................................................. 80
6.3.2 Vùng nho dêm..................................................................................................... 80
6.3.3 Các không gian bang........................................................................................... 83
Chuong 7 – Kêt nôi máy khách DB2 ...............................................................87
7.1 Thu muc DB2............................................................................................................. 87
7.2 Tro giúp câu hình ....................................................................................................... 88
7.2.1 Nhung cài dát bát buôc trên máy chu.................................................................. 88
7.2.2 Nhung cài dát cân thiêt trên máy khách.............................................................. 90
7.2.3 Tao lý lich cho máy khách và máy chu............................................................... 93
Bài tâp nhanh #6 – Su dung Tro giúp thiêt lâp câu hình.................................................. 97
Chuong 8 – Làm viêc vói các dôi tuong dü liêu ...........................................99
8.1 So dô........................................................................................................................... 99
8.2 Bang ........................................................................................................................... 99
8.2.1 Kiêu du liêu....................................................................................................... 100
8.2.2 Côt khoá chính (Identity columns).................................................................... 102
8.2.3 Các dôi tuong tuân tu (Sequence object) .......................................................... 103
8.2.4. Các bang danh sách hê thông........................................................................... 103
8.2.5. Khai báo các bang tam thoi .............................................................................. 104
Bài tâp nhanh #7 – Khoi tao môt bang moi ................................................................... 105
8.3 Các khung nhìn (Views)........................................................................................... 107
8.4 Các chi muc (Index) ................................................................................................. 107
8.4.1 Tro giúp thiêt kê (Design Advisor) ................................................................... 108
8.5 Tính toàn ven tham chiêu......................................................................................... 109
Chuong 9 – Tiên ích di chuyên dü liêu.........................................................111
9.1 Công cu EXPORT (xuât) ......................................................................................... 112
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

5
9.2 Công cu IMPORT (nhâp)......................................................................................... 113
9.3. LOAD (nap) ............................................................................................................ 113
9.4 Công cu db2move .................................................................................................... 115
9.5 Công cu db2look...................................................................................................... 115
Bài tâp nhanh #8 – Trích xuât DDL tu co so du liêu EXPRESS .................................. 118
Chuong 10 – Báo mât co só dü liêu............................................................. 121
10.1 Dinh danh............................................................................................................... 122
10.2 Quyên han.............................................................................................................. 123
10.3 Quyên quan tri co so du liêu DBADM.................................................................. 125
10.4 Nhóm PUBLIC ...................................................................................................... 126
10.5 Lênh GRANT và REVOKE................................................................................... 126
10.6 Kiêm tra viêc câp quyên và quyên......................................................................... 126
10.7 Xem xét quyên trên nhóm...................................................................................... 128
Bài tâp nhanh #9 – Cho phép và huy bo (phân quyên) quyên nguoi su dung. ............. 129
Chuong 11 – Sao luu và khôi phuc .............................................................. 131
11.1 Nhât ký co so du liêu ............................................................................................. 131
11.2 Các kiêu nhât ký..................................................................................................... 132
11.3 Các kiêu ghi nhât ký............................................................................................... 132
11.3.1 Ghi tuân tu quay vòng..................................................................................... 132
11.3.2 Nhât ký luu tru................................................................................................ 133
11.4 Nhât ký co so du liêu tu Trung tâm diêu khiên...................................................... 133
11.5 Các tham sô cua nhât ký ....................................................................................... 134
11.6 Sao luu co so du liêu.............................................................................................. 135
Bài tâp nhanh #10 – Lâp lich sao luu ............................................................................ 137
11.7 Khôi phuc co so du liêu......................................................................................... 139
11.7.1 Các kiêu khôi phuc du liêu ............................................................................. 139
11.7.2 Khôi phuc co so du liêu.................................................................................. 139
11.8 Các hoat dông khác voi BACKUP và RESTORE................................................. 140
Chuong 12 – Nhiêm vu báo trì....................................................................... 141
12.1 REORG, RUNSTATS, REBIND .......................................................................... 141
12.1.1 Lênh REORG.................................................................................................. 141
12.1.2 Lênh RUNSTATS........................................................................................... 142
12.1.3 BIND/REBIND............................................................................................... 142
12.1.4 Các công viêc duy trì tu Trung tâm diêu khiên............................................... 143
12.2 Các lua chon bao trì ............................................................................................... 145
Bài tâp nhanh #11 – Câu hình viêc bao trì tu dông ....................................................... 147
Chuong 13 – Truy câp dông thòi và khóa.................................................... 149
13.1 Các giao dich.......................................................................................................... 149
13.2 Truy câp dông thoi ................................................................................................. 150
13.3 Các vân dê khi không kiêm tra truy câp dông thoi ................................................ 151
13.3.1 Mât du liêu câp nhât ....................................................................................... 151
13.3.2 Doc voi không cam kêt ................................................................................... 152
13.3.3 Doc không láp lai ............................................................................................ 152
13.3.4 Doc thua.......................................................................................................... 153
13.4 Các muc cô lâp....................................................................................................... 154
13.4.1 Doc voi không cam kêt ................................................................................... 154
13.4.2 On dinh con tro ............................................................................................... 154
13.4.3 Doc ôn dinh..................................................................................................... 155
13.4.4 Doc láp lai ....................................................................................................... 155
13.4.5 So sánh các muc dô cô lâp du liêu.................................................................. 155
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

6
13.4.6 Dát muc cô lâp ................................................................................................ 156
13.5 Khóa leo thang ....................................................................................................... 157
13.6 Kiêm soát khóa....................................................................................................... 158
13.7 Cho khóa ................................................................................................................ 158
13.8 Vân dê khóa phu thuôc và phát hiên ...................................................................... 159
13.9 Truy câp dông thoi và thuc tiên khóa tôt nhât........................................................ 160
PHÀN 3: HOC DB2 – PHÁT TRIEN ÚNG DUNG.............................................161
Chuong 14 – Các thú tuc SQL PL..................................................................163
14.1 IBM Data Studio .................................................................................................... 164
14.1.2 Tao môt thu tuc luu trong Data Studio............................................................ 165
14.2 Môt sô khái niêm vê thu tuc SQL PL:.................................................................... 169
14.2.1 Câu trúc cua thu tuc......................................................................................... 169
14.2.2 Nhung thuôc tính tùy chon cua thu tuc ........................................................... 169
14.2.3 Các loai tham sô.............................................................................................. 169
14.2.4 Chú thích trong thu tuc SQL PL...................................................................... 170
14.2.5 Câu lênh ghép.................................................................................................. 170
14.2.6 Khai báo biên .................................................................................................. 171
14.2.7 Câu lênh gán.................................................................................................... 171
14.3 Các con tro (cursor)................................................................................................ 171
14.4 Diêu khiên luông .................................................................................................... 172
14.5 Goi thu tuc.............................................................................................................. 172
14.6 Lôi và xu lý diêu kiên............................................................................................. 174
14.7 SQL dông ............................................................................................................... 175
Chuong 15 – Hàm nôi tuyên, hàm nguòi dùng dinh nghïa, các hàm xú ký các
su kiên bây (Inline SQL PL, UDF, Triggers) ..................................................177
15.1 Hàm nôi tuyên SQL................................................................................................ 177
15.2 Bây su kiên (Triggers)............................................................................................ 178
15.2.1 Các loai bây su kiên ........................................................................................ 178
Bài tâp nhanh #12 – Khoi tao môt bây báng Trung tâm diêu khiên. ............................. 181
15.3 Hàm nguoi dùng dinh nghia (UDF) ...................................................................... 183
15.3.1 Hàm vô huong................................................................................................. 183
15.3.2 Hàm bang ........................................................................................................ 184
Bài tâp nhanh #13 – Khoi tao UDF su dung IBM Data Studio ..................................... 186
Chuong 16 – SQL/XML và XQuery.................................................................189
16.1 Su dung XML voi các co so du liêu ...................................................................... 190
16.2 Co so du liêu XML ................................................................................................ 190
16.2.1 Co so du liêu hô tro XML............................................................................... 190
16.2.2 Co so du liêu thuân XML................................................................................ 191
16.3 XML trong DB2..................................................................................................... 191
16.3.1 Uu diêm cua công nghê pureXML.................................................................. 192
16.3.2 Khái niêm co ban vê XPath............................................................................. 194
16.3.3 Dinh nghia XQuery ......................................................................................... 197
16.3.4 Chèn các tài liêu XML.................................................................................... 198
16.3.5 Truy vân du liêu XML .................................................................................... 201
16.3.6 Nôi (join) voi SQL/XML................................................................................ 206
16.3.7 Nôi (Join) voi XQuery .................................................................................... 207
16.3.8 Các lênh câp nhât và xóa................................................................................. 207
16.3.9 Chi muc XML ................................................................................................. 208
Bài tâp nhanh #14 – SQL/XML và XQuery .................................................................. 210
Chuong 17 – Phát triên vói Java, PHP và Ruby...........................................211
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

7
17.1 Phát triên ung dung báng Java............................................................................... 211
17.1.1 Trình diêu khiên JDBC kiêu 2 (type 2)........................................................... 211
17.1.2 Trình diêu khiên JDBC kiêu 4 ........................................................................ 212
17.2 Phát triên ung dung báng PHP............................................................................... 213
17.2.1 Lua chon kêt nôi DB2 cho PHP...................................................................... 213
17.2.2 Ung dung công nghê Zend Core dành cho IBM............................................. 214
17.3 Phát triên ung dung Ruby trên nên Rails ............................................................... 216
17.3.1 Bô công cu phát triên DB2 trên nên Rails ...................................................... 216
A.1 Thêm thông tin vê mã các lôi.................................................................................. 217
A.2 SQLCODE and SQLSTATE .................................................................................. 218
A.3 Nhât ký khai báo quan tri DB2 ............................................................................... 218
A.4 db2diag.log.............................................................................................................. 219
A.5 Theo vêt CLI ........................................................................................................... 219
A.6 Khuyêt diêm và sua lôi trong DB2 ......................................................................... 219
Các trang web ................................................................................................................ 221
Sách................................................................................................................................ 222
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

8
Vê cuôn sách này
Thông cáo và Nhãn hiêu hàng hóa
Copyright IBM Corporation 2007, 2008
All right Reserved.
IBM Canada
8200 Warden Avenue
Markham, ON
L6G 1C7
Canada

Không duoc phép sao chép hay mô phóng tài liêu này hoãc môt phân cúa tài liêu này
duói bât cú hình thúc hay thông qua bât cú phuong tiên nào hoãc theo cách phiên dich
ra môt ngôn ngü khác mà không có su dông ý truóc cúa tât cá các chú só hüu tác quyên
nêu trên.

IBM không có báo dám hoãc tuyên bô nào liên quan dên nôi dung này và cu thê là chôi bó
bât cú su dám báo mang tính hàm ý/suy diên nào vê giá tri thuong mai hay tính phù hop
dôi vói bât cú muc dích cu thê nào. IBM không chiu trách nhiêm vê bât cú sai sót nào có
khá nãng tôn tai trong tài liêu này, bao gôm nhung không giói han trong pham vi các sai
sót trong quá trình dich thuât. Các thông tin duoc bao hàm trong tài liêu này là dôi tuong
chiu su thay dôi mà không cân thông báo. IBM báo luu quyên thuc hiên bât cú su thay
dôi nào nhu thê mà không có nghïa vu thông báo cho bât cú cá nhân nào vê các truòng
hop diêu chinh hay thay dôi nhu thê. IBM không dua ra bât cú cam kêt nào dôi vói viêc
câp nhât các thông tin duoc bao hàm trong tài liêu này.

Các thông tin trong vãn kiên này có liên quan dên các sán phâm không phái cúa IBM, do
các nhà cung câp các sán phâm ây cung câp. IBM chua thú nghiêm các sán phâm ây và
không thê xác nhân tính chính xác vê tình trang hoat dông, khá nãng tuong thích hoãc
các khãng dinh có liên quan các sán phâm không phái cúa IBM. Ðôi vói các vân dê thãc
mãc có liên quan dên hiêu quá cúa các sán phâm không phái cúa IBM, xin liên hê vói các
nhà cung câp các sán phâm này.

Các muc tham kháo trong sán phâm xuât bán này có liên quan dên các sán phâm hay
dich vu cúa IBM không mang hàm ý rãng IBM có ý dinh phát triên các sán phâm ó moi
quôc gia mà IBM có co só hoat dông.

IBM, biêu tuong IBM, AIX, DB2, DB2 Connect, DB2 Universal Database, i5/OS, Infomix,
pureXML, Tivoli, WebSphere, và z/OS là nhãn hiêu hàng hóa dã dãng ký cúa tâp doàn
IBM tai Mÿ, các nuóc khác, hoãc cá hai.

Java và tât cá các nhãn hiêu Java là nhãn hiêu hàng hóa dãng ký cúa công ty Sun
Microsystem, Inc. tai Mÿ, các nuóc khác, hoãc cá hai.

Microsoft và Windows là nhãn hiêu hàng hóa cúa tâp doàn Microsoft tai Mÿ, các nuóc
khác, hoãc cá hai.

Linux là nhãn hiêu dãng ký cúa Linus Torvalds tai Mÿ, các nuóc khác, hoãc cá hai.

UNIX là nhãn hiêu dãng ký cúa The Open Group tai Mÿ, các nuóc khác, hoãc cá hai.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

9
Ai nên doc cuôn sách này?
Quyên sách này giành cho bât ky ai dang làm viêc hoãc muôn làm viêc vói co só dü liêu,
nhu quán tri hê co só dü liêu (DBAs), nguòi phát triên úng dung, nhà tu vân, kiên trúc
phân mêm, giám dôc sán phâm, giáo viên và sinh viên.
Câu trúc cúa quyên sách này nhu thê nào?
Phân I, Tông quan và Cài dãt, giái thích ân bán DB2 Express-C là gì, giói thiêu ho sán
phâm DB2 và các chúc nãng, giúp dõ cài dãt và tao mói co só dü liêu, và khám phá các
công cu sãn có cúa DB2.

Phân II, Hoc DB2: Quán tri co só dü liêu, duoc thiêt kê dê ban làm quen vói môi truòng,
kiên trúc, kêt nôi tù xa, các dôi tuong dü liêu, chuyên dü liêu (nhâp và xuât dü liêu), an
toàn, sao luu và khôi phuc, truy câp dông thòi và khóa cúa DB2, và các công viêc báo trì
thông thuòng.

Phân III, Hoc DB2: Phát triên úng dung, bao gôm thú tuc, hàm do nguòi dùng dinh nghïa,
các bây su kiên, SQL/XML, XQuery, phát triên úng dung bãng Java, PHP và Ruby.

Phu luc có các thông tin cân thiêt vê súa lôi.

Bài tâp ó dây là bài tâp nhanh, có ó hâu hêt các chuong, tât cá các têp cân thiêt dê thuc
hiên bài tâp này có thê tìm thây ó têp nén expressc_book_quicklabs.zip 9.5 di kèm theo
sách này, hoãc së tìm thây ó trang web cúa IBM DB2 Express-C, dia chi
www.ibm.com/db2/express

Tài liêu cúa cuôn sách cüng duoc sú dung làm bài giáng cúa chuong trình “DB2 vói Ðai
hoc” (DB2 on Campus), và rât sát vói bãng video các trình bày có thê thây ó trang web
www.channelDB2.com/oncampus . Cuôn sách này cüng giúp ban chuân bi cho bài kiêm
tra cúa chuong trình “DB2 on Campus”, bài kiêm tra này cung câp chuong trình dây dú
cúa nó vói bài hoc vói 16 giò trên lóp. Ban có thê xem thêm thông tin vê chuong trình này
ó trang DB2 Express-C, dia chi www.ibm.com/db2/express/students.html.
Môt quyên sách do công dông làm và giành cho công dông
Ðôi ngü làm DB2 Express-C dã có sáng kiên làm quyên sách này dê cung câp miên phí
cho công dông. Nêu ban muôn dóng góp ý kiên, dóng góp nhüng nôi dung mói dê nâng
cao nôi dung hiên tai hoãc dich cuôn sách này sang ngôn ngü khác, làm on gúi kê hoach
thuc hiên vê dia chi db2x@ca.ibm.com vói tiêu dê “DB2 Express-C book changes.”
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê chuong trình “DB2 on Campus”, xem video ó dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:3902.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

10
Tác giá và nhüng nguòi dóng góp
Nhüng nguòi sau dây dã cung câp nôi dung và có các dóng góp có ý nghïa cho cuôn
sách này

Tên Ðon vi Chúc danh Tài liêu dóng góp Ngày
Raul F. Chong IBM GÐ chuong trình
“DB2 vói Ðai hoc”
Bán tháo tât cá các
chuong cúa lân xuât
bán 1 và 2
Tháng 2 –
2008
Ian Hakes IBM Công dông DB2
Express-C
Xem lai và súa chüa
cúa lân xuât bán 1 và
2
Tháng 2 –
2008
Rav Ahuja IBM GÐ sán phâm DB2 Xem lai, câp nhât và
trình bày cuôn sách
Tháng 2 –
2008
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

11
Lòi cám on

Chúng tôi chân thành cám on các cá nhân sau dây vói su tro giúp
- Ted Wasserman, Clara Liu và Paul Yip ó phòng thí nghiêm IBM Toronto, nguòi dã
phát triên úng dung trong khuôn khô cuôn sách này
- Don Chamberlin và Cindy Saracco vói các bài báo cúa ho vê XQuery dãng trên
developerWorks, và Matthía Nicola vói bài trình bày vê pureXML.
- Kevin Czap và Grant Hutchingson vói các tài liêu kÿ thuât vê phát triên DB2
- Katherine Boyachok vói thiêt kê bìa
- Susan Visser giúp dõ xuât bán cuôn sách này


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

12
Lòi cám on bán tiêng Viêt

Ðê có duoc bán dich tiêng Viêt này, rât nhiêu các ban sinh viên dã tình nguyên tham gia
dich và hiêu dính. Chúng ta tu hào rãng dây dúng là môt quyên sách do công dông và vì
công dông. Vì trình dô và thòi gian han chê, dù có thê còn nhiêu khiêm khuyêt, nhung rât
mong các ban dón nhân nó nhiêt tình và dóng góp ý kiên cho bán dich duoc hoàn thiên
hon. Hy vong rãng các ban sinh viên së tiêp tuc chuyên dên công dông nhüng ân phâm
mói, vói chât luong chãc chãn tôt hon.

Nguyên Khiêm
Chuong trình Hô tro giáo duc Ðai hoc
IBM Viêt Nam

Danh sách sinh viên tham gia dich và hiêu dính:
Ho và tên Truòng Chúc danh Dich tù muc
Bùi Thanh Son ÐH Bách Khoa Hà Nôi Sinh viên
Hà Tuân Trung ÐH Bách Khoa Hà Nôi Sinh viên
Ðô Bá Lâm ÐH Bách khoa Hà Nôi Sinh viên
Nguyên Minh Tuân ÐH Bách khoa Hà Nôi Sinh viên
Nguyên Thành Trung ÐH Bách khoa Hà Nôi Sinh viên
Lê Anh Ðúc ÐH Bách Khoa Hà Nôi Sinh viên
Nguyên Thi Hông Hà ÐH Bách Khoa Hà Nôi Sinh viên
Trân Vãn Tân ÐH Bách khoa Hà Nôi Sinh viên
Chuong 1 dên BT#1
Nguyên Ðãc Ngoc Minh
Giang ÐH Vãn Lang Sinh viên
Nguyên Phuong Nam ÐH Vãn Lang Sinh viên
Nguyên Hoàng Minh ÐH Vãn Lang Giáo Viên
Ðô Linh ÐH Vãn Lang Sinh viên
Chuong 4 dên 6.4.1
Nguyên Thi Kim Phung ÐH Công nghê Thông tin Giáo Viên
Vü Thi Lan Chi ÐH Công nghê Thông tin Sinh viên
Nguyên Hái Phong ÐH Công nghê Thông tin Sinh viên
Muc 4.7 dên 5.2
Châu Uyên Minh
Hoc viên Công nghê Buu
chính Viên thông TPHCM Sinh viên Chuong 6 dên 6.3.2
Ðãng Chiên Công Coltech Hà Nôi Sinh viên Muc 6.3.3 dên 6.3.3
Ðãng Trân Vü BlogicSystem VN Sinh viên Chuong 7 dên 7.1.3
Ðô Tuân Anh
ÐH Khoa hoc Tu nhiên,
Tp HCM Sinh viên BT #4
Hà Thúy Hãng
ÐH Khoa hoc Tu nhiên,
Tp HCM Sinh viên Chuong 8 dên 8.2.3
Hoàng Minh Hiên Coltech Hà Nôi Sinh viên Muc 8.2.4 dên BT #5
Huynh Hüu Hiêp
Hoc Viên công nghê
BCVT Sinh viên Muc 8.3 dên 8.5
Huynh Minh Tân
ÐH Khoa Hoc Tu Nhien,
Tp HCM Sinh viên Chuong 9 dên 9.3
Lê Bá Trong
ÐH Khoa hoc Tu nhiên,
Tp HCM Sinh viên Muc 9.4 dên 9.5
Lê Huynh Công Tháo ÐH CNTT, Tp HCM Sinh viên BT #6
Lê Nguyên Thúy An ÐH Công nghê Thông tin Sinh viên Chuong 10 dên 10.2
Lê Thành Huy ÐH Cân Tho Sinh viên Muc 10.3 dên 10.7
Ngô Phi Thành ÐH Duytan, Ðà Nãng Sinh viên BT #7

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

13
Ho và tên Truòng Công viêc Dich tù muc
Nguyên Anh Khoa
ÐH Khoa hoc Tu nhiên, Tp
HCM Sinh viên Chuong 11 dên 11.4
Nguyên Chiên Thãng ÐHBK Ðà Nãmg Sinh viên Muc 11.5 dên 11.6
Nguyên Ðình Lê Hung ÐH KHTN Sinh viên BT #8 dên 11.8
Nguyên Hoàng Minh
Quôc Sinh viên Chuong 12 dên 12.1.4
Nguyên Hùng Thông
ÐH Su pham Kÿ thuât, Tp.
HCM Sinh viên Muc 12.2 dên BT #9
Nguyên Hüu Tho
ÐH Khoa hoc Tu nhiên, Tp
HCM Sinh viên Chuong 13 dên 13.4.5
Nguyên Luong Son Ðai hoc Duy Tân, Ðà Nãng Sinh viên Muc 13.4.6 dên 13.9
Nguyên Minh Châu
ÐH Khoa hoc Tu nhiên, Tp
HCM Sinh viên Phân III dên 14.1.2
Nguyên Ngoc Son Sinh viên Muc 14.2 dên 14.4
Nguyên Ngoc Trí
ÐH Su pham Kÿ thuât, Tp.
HCM Sinh viên Muc 14.5 dên 14.7
Nguyên Thê Phúc ÐH Duy Tân Ðà Nãng Sinh viên Chuong 15 dên 15.2
Nguyên Thi Diêu Hãng ÐH Khoa hoc Huê Sinh viên BT #10
Ðô Thi Huyên Trang ÐHSP Ðà Nãng Sinh viên Muc 15.3 dên BT #11
Nguyên Trung Hiêu
ÐH Khoa hoc Tu nhiên, Tp
HCM Sinh viên Chuong 16 dên 16.3.1
Nguyên Vãn Nam ÐH Khoa hoc Huê Sinh viên Muc 16.3.2 dên 16.3.3
Nguyên Xuân Nghïa
ÐH Su pham Kÿ thuât, Tp.
HCM Sinh viên Muc 16.3.4
Nguyên Xuân Truòng
ÐH Khoa hoc Tu nhiên, Tp
HCM Sinh viên Muc 16.3.5 dên 16.3.5
Pham Thi Minh Hiên ÐH Bách khoa Ðà Nãng Sinh viên Muc 16.3.6 dên BT #12
Pham Vÿ Tuân Sinh viên Chuong 17 dên 17.2.1
Quách Tiêu Thuân
Trung tâm Công nghê
Phân mêm - ÐH Cân Tho Sinh viên Muc 17.2.2 dên 17.3.1
Thái Quang Hòa ÐH Khoa hoc Huê Sinh viên Appendix A
Thái Tuyên Ðai hoc Nông Lâm tp. HCM Sinh viên Resource
Trân Anh Huy Ðai hoc Duy Tân, Ðà Nãng Sinh viên Hiêu dính
Trân Thi Thùy Trinh ÐH Bách Khoa Ðà Nãng Sinh viên Hiêu dính
Trân Vuong Trung Sinh viên Hiêu dính
Ðinh Tuân Viêt ÐH Bách Khoa Hà Nôi Sinh viên Hiêu dính


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

14
Lòi nói dâu

Sáng tao là su dôt phá cúa các tiên bô công nghê. Tai IBM, sáng tao dã tró thành côi
nguôn cúa su phát triên co só dü liêu. Là nguòi di tiên phong trong kÿ thuât quán tri dü
liêu trong nhüng nãm 60 và 70, chúng tôi tiêp tuc dua ra nhüng sáng tao công nghê vê
quán tri thông tin, biêu hiên bãng hàng nghìn dãng ký phát minh vê quán tri dü liêu cúa
nhüng nhà công nghê cúa IBM. Kêt quá là, môt sô các tô chúc lón nhât hành tinh ngày
nay dã tin tuóng vào các sán phâm cúa IBM nhu DB2 dê vân hành các giái pháp có nhu
câu cao nhât, quán tri nhüng dü liêu tôi quan trong cúa ho.

Tuy nhiên DB2 không chi dành cho các doanh nghiêp lón. Vói viêc dua ra bán DB2
Express-C, công nghê nôi tiêng DB2 dã sãn sàng cho các doanh nghiêp vùa và nhó - và
không bãt buôc phái mât chi phí! Mãc dù còn có các sán phâm miên phí hay các phân
mêm nguôn mó khác, DB2 Express-C trao cho ban súc manh duy nhât vuot trên tât cá
các lua chon cùng loai.

Có rât nhiêu sáng tao công nghê hiên diên trong DB2 Express-C. Môt sô trong chúng
nhãm vào khá nãng tiên tiên mói, môt sô khác lai huóng tói giám thiêu gánh nãng quán
tri, môt sô khác nüa lai cái thiên hiêu nãng, giám chi phí ha tâng. Chúng tôi së không trình
bày chúng ó dây, hy vong các ban së bi cuôn hút khi doc quyên sách này – chúng tôi chi
xin mô tá môt vân dê hóc búa nhât.

DB2 Express-C duoc xây dung trên nên công nghê “Viper”, nó là co só dü liêu lai dâu
tiên quán lý cá dü liêu quan hê và dü liêu XML duói dang bâm sinh. Ðiêu này làm cho
DB2 tró nên rât lý tuóng cho các xu huóng mói cúa úng dung SOA và Web 2.0 trong dó
các luông dü liêu XML là rât nhiêu. Không giông vói hê quán tri co só dü liêu cúa các
hãng thuong mai khác, DB2 Express-C không giói han dung luong dü liêu luu trü trong
co só dü liêu hay sô luong co só dü liêu ban có thê tao ra trong hê thông. Và tât nhiên,
nêu ban cân tro giúp hô tro tù IBM, ban chi cân nhân chuôt vào nút Help.

Cuôn sách này dùng dê giúp nhüng nguòi mói bãt dâu sú dung DB2 Express-C, nó së
giúp ban hiêu các khái niêm cúa DB2 và cho phép ban phát triên kÿ nãng quán tri cüng
nhu phát triên úng dung DB2. Kÿ nãng và su hiêu biêt nhân duoc tù cuôn sách này có
liên quan rât nhiêu dên các bán DB2 tiên tiên hon trên Linus, UNIX và Windows.

Mãc dù DB2 Express-C không phái là sán phâm mã nguôn mó, IBM chúng tôi vân rât tin
tuóng vào su hô tro và cô vü tù công dông. Tôi vui mùng duoc thây cuôn sách này do
các thành viên cúa công dông DB2 Express-C phát triên và phát hành miên phí cho công
dông. Tôi mong các ban câp nhât, làm giàu thêm kiên thúc cúa cuôn sách vói hiêu biêt,
kinh nghiêm cúa các ban, và giúp dich cuôn sách này sang các ngôn ngü khác, nhu vây
nhüng nguòi khác së có loi tù su hiêu biêt cúa ban.

Arvind Krishna
Phó chú tich, Co só dü liêu
Ban Quán tri thông tin, Nhóm phân mêm IBM

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

15
1
Phân I – Tông quan và Cài dåt
Chuong 1 - DB2 Express-C là gì?

DB2 Express-C là môt sán phâm thuôc dòng IBM DB2 – phân mêm máy chú dü liêu quán
lý cá dü liêu quan hê và dü liêu XML. DB2 Express-C là ân bán DB2 duoc dùng miên phí,
không han chê và dê sú dung. Chü C trong DB2 Express-C là viêt tãt cúa tù Community
(công dông). Nghïa là công dông nhüng nguòi sú dung DB2 Express-C kêt hop lai dê hô
tro lân nhau cá truc tuyên và không truc tuyên. Công dông DB2 Express-C bao gôm các
cá nhân và các công ty thiêt kê, phát triên, triên khai, hay sú dung các giái pháp co só dü
liêu nhu:

• Các nhà phát triên úng dung có nhu câu vê môt phân mêm co só dü liêu chuân
mó dê xây dung các úng dung dôc lâp, dang khách-chú, dang nên web hoãc các
úng dung lón.
• ISVs – các nhà cung câp phân mêm dôc lâp, các nhà cho thuê phân cúng, co só
ha tâng hay nhüng nguòi cung câp giái pháp, muôn dóng gói môt máy chú dü liêu
vói dây dú tính nãng nhu là môt phân trong các giái pháp cúa ho.
• Nguòi cô vân, quán tri dü liêu, và kiên trúc su công nghê thông tin, nhüng nguòi
cân môt máy chú dü liêu manh dê tu hoc tâp, phát triên kÿ nãng, dánh giá hoãc
thú nghiêm.
• Các công ty mói thành lâp, vùa và nhó cân môt máy chú dü liêu tin cây cho công
viêc và úng dung cúa ho.
• Nhüng nguòi yêu thích co só dü liêu, say mê tìm hiêu công nghê muôn có môt
máy chú dü liêu dê sú dung dê xây dung úng dung Web 2.0 hay các úng dung
thê hê sau.
• Sinh viên, giáo viên hay nhüng hoc giá muôn có môt máy chú dü liêu linh hoat dê
giáng day, hoc tâp, nghiên cúu.

DB2 Express-C có dây dú các tính nãng co bán nhu các ân bán DB2 thuong mai trên nên
Linux, UNIX và Windows. DB2 Express-C có thê chay trên cá hê thông 32-bit hoãc 64-bit
cúa Linux hay Windows. Nó duoc tôi uu cho các hê thông tôi da môt bô xú lý 2 lõi vói
2GB bô nhó cho bán miên phí bán quyên và tôi da cho bô xú lý 4 lõi, bô nhó 4GB cho
bán có bán quyên thu phí12 tháng. Nó không yêu câu bât ky môt bô nhó chuyên dung hay
các cài dãt hê thông nào khác. DB2 Express-C cüng bao gôm pureXML, pureXML là môt
công nghê dãc trung cúa DB2 dùng dê luu trü và xú lý các vãn bán XML bâm sinh.

1.1 Tu do phát triên, triên khai và phân phôi…không có giói han!
Các tu tuóng côt lõi cúa DB2 Express-C gôm:
• Tu do phát triên: Nêu ban là nguòi phát triên úng dung và cân môt co só dü liêu
cho úng dung cúa mình, ban có thê sú dung DB2 Express-C.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

16
• Tu do triên khai: Nêu ban dang làm viêc trong lïnh vuc sán xuât và cân môt co
só dü liêu dê luu trü các thông tin quan trong, ban có thê dùng DB2 Express-C.
• Tu do phân phôi: Nêu ban dang phát triên môt úng dung hay môt công cu cân
dóng gói vói môt máy chú dü liêu, ban cüng có thê dùng DB2 Express-C. DB2
Express-C miên phí ngay cá khi duoc dóng gói vào trong úng dung cúa ban, duoc
phân phôi môi khi ban bán úng dung cúa mình. Ban chi cân dãng ký vói IBM dê tái
phân phôi DB2 Express-C. Tât nhiên viêc dãng ký này cüng hoàn toàn miên phí.
• Không giói han: Trong khi các dôi thú canh tranh dua ra các giói han vê kích
thuóc co só dü liêu, nhung DB2 Express-C thì không dãt giói han nào cá. Co só
dü liêu cúa ban có thê duoc tiêp tuc mó rông mà không hê vi pham diêu khoán sú
dung. Cüng không có giói han nào vê sô luong kêt nôi hay sô nguòi sú dung trên
môi máy chú.

1.2 Hô tro kÿ thuât
Nêu ban có bât ky thãc mãc kÿ thuât nào vê DB2 Express-C, ban có thê dua câu hói cúa
ban lên diên dàn cúa DB2 Express-C. Diên dàn này duoc diêu hành bói môt dôi DB2
Express-C, nhung chính công dông së là nhüng nguòi giái dáp trên co só tu nguyên. IBM
cüng cho phép nguòi dùng mua bán quyên theo nãm vói giá thâp (còn duoc goi là Bán
quyên 12 tháng hay Bán quyên thòi han cô dinh FTL (Fixed Term License)). Viêc mua này
së cho phép nguòi dùng duoc hô tro kÿ thuât 24×7 cüng nhu câp nhât phân mêm. Vói
khoán phí thâp hãng nãm ($2,995 trên môt máy chú môt nãm ó Mÿ - có thê thay dôi ó các
nuóc khác) ban së duoc huóng các quyên loi vê hô tro và báo trì phân mêm cho máy
chú DB2 Express-C, ban cüng có thêm hai tính nãng nüa là: tính sãn sàng phuc hôi sau
khi gãp su cô (HARD - High Availability Disaster Recovery) và di trú dü liêu truy vân (SQL
replication - dê tái tao lai dü liêu vói các máy chú DB2 khác).
1.3 Các máy chú DB2
Tât cá các ân bán máy chú DB2 dêu có chung các thành phân lõi; Các ân bán này duoc
dóng gói thuân tiên dê nguòi sú dung có thê lua chon các tính nãng cân thiêt vói giá cá
hop lý. Hình 1.1 thê hiên su khác nhau giüa các ân bán cúa DB2.


Hình 1.1 - Các máy chú DB2

Chú ý:
Ðê biêt thêm vê DB2 Express-C và vai trò cúa nó trong thê giói thông tin theo yêu câu
và Web 2.0, mòi xem video ó dia chi:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:3922
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

17
Nhu trên hình 1.1, ân bán DB2 Express-C cüng giông nhu ân bán DB2 Express chi thiêu
di môt sô thành phân. DB2 Express-C là hoàn toàn miên phí. Cüng nhu dã nói ó trên,
nguòi dùng luôn duoc sãn sàng hô tro kÿ thuât tù diên dàn, hoãc có thê nhân su hô tro
chính thúc 24x7 cúa IBM nêu trá phí 12 tháng.

Hình 1.1 cüng cho thây khá nãng nâng câp tù DB2 Express-C lên bât kì ân bán máy chú
DB2 nào khác, vì tât cá các máy chú DB2 dêu có chung thành phân lõi. Ðiêu này có nghïa
là tât cá các úng dung duoc phát triên trên môt ân bán vân së hoat dông trên các ân bán
khác mà không cân phái chinh súa. Và bât kì kÿ nãng nào ban hoc duoc tù môt ân bán
dêu áp dung duoc cho các ân bán khác.
1.4 Máy khách DB2
Môt máy khách DB2 bao gôm các chúc nãng cân thiêt dê kêt nôi vói máy chú DB2. Tuy
nhiên, không phái lúc nào cüng cân cài dãt môt máy khách DB2. Ví du, môt úng dung
JDBC (Java DataBase Connectivity) kiêu 4 có thê nôi thãng tói máy chú DB2, chi cân có
trình diêu khiên thích hop. Máy khách DB2 gôm nhüng loai sau:
• IBM Data Server Client: dây dú nhât, bao gôm các công cu dô hoa, các trình diêu
khiên.
• IBM Data Server Runtime Client: Có các chúc nãng co bán dê kêt nôi, cüng bao
gôm các trình diêu khiên.
• DB2 Runtime Client Merge Module for Windows (Máy khách DB2 runtime kêt hop
Mô-dun cho Windows): duoc sú dung chú yêu trên máy khách DB2 runtime nhu là
môt phân cài dãt cho các úng dung cúa Windows.

Hình 1.2 cho ta thây các máy khách khác nhau và các trình diêu khiên sãn có.Hình 1.2 - Các máy khách DB2 và các trình diêu khiên

Trên phân bên trái cúa hình 1.2, tât cá các máy khách DB2 và trình diêu khiên duoc thê
hiên. Mãc dù tât cá các máy khách DB2 dêu bao gôm trình diêu khiên cân thiêt, bãt dâu
vói DB2 9 chúng tôi vân cung câp nhüng trình diêu khiên riêng biêt. Các máy khách DB2
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

18
và các trình diêu khiên dêu miên phí và có thê duoc tái vê tù trang web DB2 Express-C.
Các máy khách và các trình diêu khiên có thê duoc sú dung dê kêt nôi dên máy chú DB2
trên nên Linux, Unix, hoãc Windows. Ðê kêt nôi dên DB2 trên máy chú z/OS® hoãc DB2
trên máy chú i5/OS®, ban cân phái thông qua máy chú kêt nôi DB2 (DB2 Connect™ nãm
ó giüa hình 2). Chúng ta së tháo luân vê phân mêm DB2 Connect™ trong Chuong 2.
1.5 Tu do phát triên phân mêm úng dung
DB2 tao ra môt môi truòng phát triên úng dung dua trên các chuân và trong suôt dôi vói
ho sán phâm DB2. Viêc sú dung SQL chuân trong các dòng sán phâm DB2 së cung câp
môt tâp các giao diên lâp trình úng dung (API) thông dung cho viêc truy nhâp co só dü
liêu.

Thêm vào dó, môi sán phâm DB2 cung câp các bô tiên-dich (pre-compiler) cho phép nhà
phát triên nhúng các câu lênh SQL tïnh và dông trong các chuong trình úng dung khá
chuyên. DB2 còn có môt sãn công cu quán lý .NET có thê tích hop vói các công cu
Microsoft® Visual Studio.

Các ngôn ngü và các chuân có thê duoc sú dung vói DB2 là:
• Ruby trên nên Rails
• C/C++(ODBC và SQL nhúng)
• JDBC và SQLJ
• COBOL
• Borland
• Python
• PHP
• Perl
• Ngôn ngü .NET
• OLE-DB
• ADO
• Dich vu Web (Web Service)
• SQL
• Microsoft Office: Excel, Access, Word
1.6 Phiên bán và ân bán DB2 (version and edition)
Nêu ban mói làm quen vói DB2, ban có thê bi bôi rôi môt chút vê su khác biêt giüa các
phiên bán DB2 (version) và các ân bán DB2 (edition).

Vài nãm môt lân, IBM công bô môt phiên bán mói cúa DB2. Môt phiên bán bao gôm các
tính nãng mói và dua nhüng cái tiên dáng kê vào sán phâm. Hiên tai, phiên bán DB2 8 và
DB2 9 duoc hô tro chính thúc bói IBM. Môt phiên bán cüng có thê có môt vài lân phát
hành, có thê bao gôm môt vài chúc nãng mói nhung thông thuòng không dú rõ ràng dê
nói rãng dây là môt phiên bán mói. Ví du 8.1 và 8.2 là các lân phát hành vói phiên bán
DB2 8. Trong thòi gian vùa qua, IBM thuòng dua ra môt lân phát hành mói cúa DB2 môi
nãm môt lân, tuy nhiên nhüng phiên bán mói thuòng duoc dua ra cách nhau tù 2-3 nãm.
Lân phát hành mói nhât dên thòi diêm hiên tai, V9.5 (truóc dây duoc goi là DB2 “Viper 2”)
và tró thành phiên bán chính thúc (GA) vào tháng 10 nãm 2007. Môi lân phát hành cüng
có thê chúa nhiêu múc chinh súa, thuòng chúa nhüng phân vá lôi túc là tuong úng vói
các chuong trình súa lôi (fix pack), và rât ít khi chúa nhüng tính nãng mói. Tai thòi diêm
này, phiên bán, phát hành, chinh súa (Version-Release-Modification/ V-R-M) cúa DB2 là
9.5.0 tuong duong vói phiên bán 9.5 cùng vói bô chuong trình súa lôi 0.

Mãt khác, các ân bán là nhüng lua chon hoãc nhóm các gói tính nãng trong môi phiên
bán. Nhu dã dê câp, môt ân bán là môt gói nhüng chúc nãng khác nhau vói giá thành và
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

19
bán quyên xác dinh. DB2 phiên bán 9.5 (cüng duoc biêt tói vói tên DB2 9.5) có nhiêu ân
bán; ví du: DB2 express-C 9.5, DB2 Express 9.5, DB2 Workgroup 9.5, và DB2 Enterprise
9.5 (xem hình 1.1)

1.7 Chuyên sang ân bán DB2 khác
Khi co só dü liêu cúa ban cân mó rông, có thê ban së cân nâng câp ân bán DB2 hô tro
câu hình phân cúng lón hon. Nêu truòng hop này xáy ra, rât dê dàng dê nâng câp lên
môt ân bán khác cúa DB2:
• Nêu ban nâng câp lên môt ân bán DB2 khác trên cùng môt máy, cài dãt ân bán
DB2 mói dè lên DB2 Express-C, cùng vói bán quyên tuong úng. Co só dü liêu
cúa ban së không bi xóa (nhung chúng ta vân nên sao luu co só dü liêu truóc khi
nâng câp).
• Nêu ban nâng câp DB2 trên môt máy mói, lón hon và sú dung chung môt hê diêu
hành vói máy cü, hãy cài dãt ân bán DB2 mói trên máy mói, sao luu dü liêu trên
máy cü và khôi phuc lai nó trên máy mói. Ban cüng có thê luu các câu hình trên
máy cü (dbm cfg) và cài dãt câu hình này trên máy mói. Các lênh sao luu và khôi
phuc së duoc nói rõ hon trong Chuong 11 Sao luu và Khôi phuc, dbm cfg së
duoc nói rõ hon trong Chuong 5, Môi truòng DB2.
• Trong bât kì truòng hop nào, úng dung cúa ban dêu không phái súa chüa dê sú
dung DB2.
1.8 Báo trì DB2 Express-C
Nhu dã nói truóc dây, có hai lua chon hô tro cho DB2 Express –C:

1. Mua môt bán quyên 12 tháng. Ðiêu này së cung câp cho ban hô tro 24x7 tù bô
phân hô tro kï thuât cúa IBM, dông thòi còn cho ban khá nãng cài dãt các câp nhât
cúa DB2 (còn duoc goi là các chuong trình súa lôi fixpack).

2. Sú dung diên dàn công dông DB2 Express-C truc tuyên. Cách này hoàn toàn miên
phí, tuy nhiên ban së không có duoc su hô tro chính thúc nào tù IBM. Ðông thòi, vói
cách này, IBM không cam kêt cung câp nhüng chúc nãng mói và nhüng bán vá lôi
nhu thòi gian dã dinh. Ðinh nghïa vê môt chuong trình súa lôi, duoc nói dên trong
Chuong 2, cüng së không có ý nghïa ó dây, thay vì vây môt bán cài dãt mói cúa DB2
Express-C së duoc cüng câp trên trang web cho các nguòi dùng tái vê. Khi IBM dua
ra bât kì su chinh súa mói nào trong DB2, ban có thê tìm thây bán cài dãt mói này và
thay thê cho bán DB2 cü ban dang dùng.
1.9 Môt sô phân mêm miên phí có liên quan
Tât cá các phân mêm có thê duoc tái tù trang tái phân mêm cúa DB2 Express-C
(www.ibm.com/db2/express/download.html) dêu là phân mêm miên phí. Bên canh nhüng
bán DB2 Express-C (cho Linux và Windows, cá kiên trúc 32 và 64 bit), còn có nhüng phân
mêm hüu dung có thê duoc tái và sú dung miên phí nhu:
• IBM Data Studio
• DB2 9 Embedded Application Server
• DB2 9.5 Net Search Extender

Ngoài ra ban có thê tái vê bô công cu khói dâu dua trên DB2 Express-C tù trang web IBM
Alphaworks (www.alphaworks.ibm.com/datamgmt). Bô công cu này bao gôm:
• Starter toolkit for DB2 on Rails
• Web 2.0 Starter Toolkits for DB2

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

20
1.9.1 IBM Data Studio (bô công cu phát triên)
IBM Data Studio là bô công cu dua trên Eclipse cho phép ban tao ra, súa chüa, gõ rôi,
triên khai và quán lý dü liêu, co só dü liêu và các úng dung co só dü liêu thông qua toàn
bô vòng dòi quán lý dü liêu. IBM Data Studio thay thê cho công cu DB2 Developer
Workbench 9.1 truóc dây.

IBM Data Studio giúp ban phát triên các hàm nguòi dùng, thú tuc luu (stored procedures),
XQuery, lênh SQL, và tích hop trình gõ rôi (debugger). Hon nüa, Data Studio cho phép
ban làm viêc vói so dô mô hình dü liêu vât lý (Physical Data Modelling diagrams) dê hiêu
toàn bô các quan hê giüa các báng. Nó cüng giúp ta phát triên và dua dü liêu ra nhu dich
vu Web (Web service) mà không cân lâp trình. Chúng ta së tháo luân vê Data Studio trong
chuong 14, Các thú tuc luu trü SQL PL.

1.9.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy chú nhúng)
DB2 Embedded Application Server cho phép ban chay các úng dung Web duoc hô tro
vói DB2 phiên bán 9.5 mà không yêu câu ban phái mua thêm môt máy chú úng dung
riêng biêt. Các úng dung Web duoc hô tro vói DB2 phiên bán 9.5 bao gôm:
• Các công cu Web DB2 dành cho nguòi quán tri co só dü liêu nên web.
• DB2WebServices, môt úng dung tu dông triên khai các dich vu web .NET tù
Microsoft Visual Studio dên DB2 Embedded Application Server..

1.9.3 DB2 9.5 Net Search Extender (mó rông tìm kiêm)
Vói DB2 9.5 Net Search Extender ban có thê thuc thi nhanh và chi tiêt các tìm kiêm nôi
dung vãn bán (full-text), bao gôm bât cú tài liêu XML nào duoc luu trü bâm sinh trong DB
9.5
1.9.4 Bô công cu båt dâu Rails cho DB2
Bô công cu bãt dâu Rail cho DB2 là môt tâp hop các sán phâm và công nghê duoc dóng
gói tiên loi cho phép tao ra nhanh chóng môt môi truòng dê xây dung các úng dung Web,
DB2 sú dung công nghê Ruby trên nên Rails. Tât cá các phân mêm duoc yêu câu bao
gôm: DB2 Express-C, trình diêu khiên DB2 cho Ruby, bô thích nghi (adapter) DB2 vói
Rails, bên canh dó là các huóng dân, ví du, và nhüng tài liêu hoc tâp khác. Chúng ta së
tháo luân Ruby trên nên Rails ó Chuong 17, Su phát triên trong Java, PHP và Ruby.
1.9.5 Bô công cu båt dâu Web 2.0 dành cho DB2
Bô công cu bãt dâu Web 2.0 dành cho DB2 là môt cách dê dàng dê bãt dâu vói DB2, PHP
và Dojo. Nó giúp cho ban triên khai các yêu câu phân mêm, cung câp cho ban các bài
huóng dân và các bán úng dung trình diên (demo). Hai trong sô các úng dung trình diên
là Atom Feed Control Panel, nó khói tao các Atom lây tù các báng DB2, và Web Services
Control Panel tao ra các bao phú dich vu Web REST xung quanh các báng DB2 cúa ban.
Cá hai úng dung dêu dua trên Dojo hô tro dây dú khá nãng nôi bât cúa Ajax và khá nãng
mó rông.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

212
Chuong 2 – Các tính nång liên quan và các sán phâm

Chuong này mô tá các tính nãng cúa DB2 di kèm trong viêc mua giây phép sú dung 12
tháng cúa DB2 Express-C. Nó cüng mô tá các tính nãng nãm trong các ân bán cúa DB2,
trong môt sô truòng hop phái trá thêm phí.

Các chúc nãng cúa ân bán DB2 Express-C miên phí:
• Chúc nãng lõi cúa DB2
• Trung tâm diêu khiên (Control Center), Data Studio và các công cu quán tri
• pureXML
• Sú dung tài nguyên tói 2GB bô nhó và 2 bô xú lý
• Chay vói hê diêu hành Linux, Windows và Solaris (x86)

Nhüng tính nãng không có trong ân bán DB2 Express-C miên phí, nhung chúng së có
trong ân bán có phí bán quyên 12 tháng
• Bô chuong trình súa lôi (Fix packs)
• Tính sãn sàng cao (High Availability )
• Di trú dü liêu (SQL thuân nhât)
• Sú dung tài nguyên tói 4GB bô nhó và bô xú lý 4 lõi (trên 2 dê)

Báng sau dây liêt kê các tính nãng cúa sán phâm theo các ân bán DB2 khác nhau. Các
tính nãng ban có thê mua riêng duoc liêt kê theo tên vói các ân bán DB2 tuong úng.

Chúc nång Expess-C vói
bán quyên
Án bán DB2
Express
Án bán DB2
Workgroup
Server
Án bán DB2
Enterprise
Server
Di trú dü liêu
SQL thuân nhât
Có Có Có Có
Net Search
Extender
Có Có Có Có
Spatial
Extender
Có Có Có Có
Công nghê
pureXML™
Có Tính nãng
pureXML
Tính nãng
pureXML
Tính nãng
pureXML
Sãn sàng cao
và khôi phuc
sau su cô
Có Tính nãng sãn
sàng cao
Có Có
Tivoli® System
Automation
Có Tính nãng sãn
sàng cao
Có Có

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

22
Chúc nång Expess-C vói
bán quyên
Án bán DB2
Express
Án bán DB2
Workgroup
Server
Án bán DB2
Enterprise
Server
Dich vu sao
chép tiên tiên
Không Tính nãng sãn
sàng cao
Có Có
Tô chúc lai truc
tuyên
Không Tính nãng sãn
sàng cao
Có Có
Tâp hop dü liêu
thuân nhât
Không Tính nãng Tâp
hop dü liêu
thuân nhât
Tính nãng Tâp
hop dü liêu
thuân nhât
Tính nãng Tâp
hop dü liêu
thuân nhât
MQT Không Không Tính nãng tôi
uu truy vân

MDC Không Không Tính nãng tôi
uu truy vân

Truy vân song
song
Không Không Tính nãng tôi
uu truy vân

Bô tâp trung kêt
nôi
Không Không Không Có
Báng phân tán Không Không Không Có
DB2 Governor Không Không Không Có
Nén: múc hàng Không Không Không Tôi uu luu trü
Nén: sao luu Không Không Không Tôi uu luu trü
Kiêm tra truy
câp theo nhãn
(LBAC)
Không Không Không Ðiêu khiên truy
câp tiên tiên
Geodetic
Extender
Không Không Không Quán lý dü liêu
dia lý
Kiêm tra câu
truy vân
Không Không Không Tôi uu hiêu
nãng
Quán lý tái cúa
DB2
Không Không Không Tôi uu hiêu
nãng
Chuyên gia
hiêu nãng
Không Không Không Tôi uu hiêu
nãng
Q Replicate
hop nhât
Không Không Không Di trú hop nhât
Phân tán co só
dü liêu
Không Không Không Không

Báng 2.1 - Án bán DB2 phiên bán 9.5: hô tro các tính nång

Các tính nãng có mãt trong các ân bán DB2 khác là:

Tính nãng cúa ân bán DB2 Expess có thu phí:
• pureXML
• Sãn sàng cao
• Tâp hop dü liêu thuân nhât

Tính nãng cúa ân bán DB2 Workgroup miên phí
• Sãn sàng cao
• Chay trên các hê diêu hành Linux, Windows, AIX, Solaris và HP-UX

Tính nãng cúa ân bán DB2 Workgroup có thu miên phí
• pureXML
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

23
• Tôi uu câu truy vân (MQT, MDC, truy vân song song)
• Tâp hop dü liêu thuân nhât

Các tính nãng cúa ân bán DB2 Enterpirse miên phí:
• Phân tán báng
• Truy vân theo báng thuc (MQT)
• Xú lý bó nhiêu chiêu (Multi-dimensional Clustering – MDC)
• Sãn sàng cao và khôi phuc sau su cô (HADR), Tivoli System Automation
• Bô tâp trung kêt nôiCác tính nãng cúa ân bán DB2 Enterpirse có phí:
• Tính nãng phân tán báng
• Tính nãng tôi uu hóa luu trü dü liêu (kê cá nén)
• Ðiêu khiên truy nhâp tiên tiên (an toàn múc cao và duoc chia nhó tôt)
• Tôi uu hiêu nãng thuc thi (kiêm soát tái, chuyên gia hiêu nãng, kiêm tra truy vân, )
• Quán lý dü liêu dia lý (phân tích vi trí dia lý)
• Tâp hop dü liêu thuân nhât (truy câp báng tù xa nhu là báng nôi tai)

Các sán phâm có phí có liên quan tói DB2:
• DB2 Connect
• DB2 Warehouse
• WebSphere® Federation Server
• WebSphere Replication Server

2.1 Các tính nång bao hàm trong dång ký sú dung DB2 Express-C
Phân này diêm qua các chuong trình súa lôi DB2, su tái tao/di trú HADR và SQL.
2.1.1 Các chuong trình súa lôi
Môt chuong trình súa lôi DB2 là môt tâp các súa lôi duoc áp dung cho môt sán phâm
DB2 dã duoc cài dãt, nhãm muc tiêu súa các vân dê khác nhau duoc báo cáo sau khi
sán phâm duoc phát hành. Vói môt dãng ký sú dung có bán quyên, các chuong trình súa
lôi có thê duoc tái xuông và cài dãt miên phí. Chúng thuòng duoc dua ra ba tháng môt
lân.

Ðê tái chuong trình súa lôi mói nhât, xem trang hô tro kÿ thuât cúa DB2 tai dia chi
http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/
2.1.2 Tính sån sàng cao và khôi phuc sau su cô (HADR)
Tính sãn sàng cao và khôi phuc sau su cô là dô tin cây cúa dü liêu, nó cung câp môt giái
pháp sãn sàng và khôi phuc sau su cô cho su suy sup toàn phân hoãc môt phân. Môt môi
truòng HADR thông thuòng bao gôm hai máy chú dü liêu, máy chú chính và phu (có thê
duoc dãt tai nhüng noi khác nhau). Máy chú chính là noi co só dü liêu gôc duoc luu trü
và truy câp bói các trình úng dung tai máy khách. Trong khi các giao dich duoc tiên hành
trên co só dü liêu chính, các bán ghi nhât ký dü liêu duoc chuyên tu dông dên máy chú
thú câp (máy chú phu) thông qua hê thông mang. Máy chú thú câp có môt bán sao cúa
co só dü liêu chính, thuòng duoc tao ra bãng cách sao luu co só dü liêu chính và khôi
phuc nó tai hê thông thú câp. Khi các bán ghi nhât ký dü liêu duoc nhân vê, chúng duoc
thuc thi lai và áp dung cho co só dü liêu thú hai.Thông qua viêc thuc hiên lai các bán ghi
nhât ký này, co só dü liêu thú hai duoc dông bô hóa vói co só dü liêu chính và có thê
thay thê co só dü liêu chính nêu có su cô xáy ra.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

24

Môt giái pháp HADR hô tro DB2 dây dú cung câp cho ban:
» Khá nãng phuc hôi cuc nhanh, trong suôt tuyêt dôi vói khách hàng và các úng
dung tai máy tram
» Giao dich dây dú tùng thành phân nhó dê tránh mât mát dü liêu
» Khá nãng nãng câp hê thông hoãc nâng câp úng dung mà không gây ngãt quãng
dôi vói dich vu
» Khá nãng thay thê hê thông tù xa, cung câp khá nãng phuc hôi dây dú cho dia
diêm bi su cô
» Quán tri dê dàng vói các công cu dô hoa cúa DB2
» Tât cá các khá nãng trên có ánh huóng không dáng kê vói hiêu nãng tông thê cúa
hê thông

2.1.3 Khá nång tái tao dü liêu (di trú dü liêu)
Tính nãng này cho phép tái tao dü liêu giüa máy chú nguôn noi các thay dôi dü liêu duoc
ghi lai, và môt máy chú dích noi các thay dôi dü liêu duoc áp dung. Hình 2.1 cung câp
tông quan vê cách tái tao dü liêu.

Hình 2.1 – Khôi phuc SQL

Trong hình 2.1 có hai máy chú, môt máy chú nguôn và môt máy chú dích. Trên máy chú
nguôn, môt chuong trình “chup” ghi nhân lai các thay dôi dôi vói co só dü liêu. Trên máy
chú dích, môt chuong trình “áp dung” thuc hiên các thay dôi cho co só dü liêu nhu thât.
Khá nãng tái tao dü liêu hüu dung cho rât nhiêu muc dích cân dên dü liêu duoc tái lâp,
bao gôm giám tái dung luong truyên, nap dü liêu vào các kho chúa dü liêu hay các “cho”
dü liêu (data marts), và kiêm tra lich sú thay dôi. Sú dung tính nãng tái tao dü liêu, ban có
Chú ý:
Ðê xem HADR hoat dông ra sao, hãy vào thãm dia chi:
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/express/demo.html
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

25
thê tái tao dü liêu giüa DB2 Express-C và các máy chú DB2 khác, bao gôm cá nhüng
máy sú dung các hê thông khác nhu Linux, UNIX, z/OS và i5/OS.
2.2 Các tính nång không có trong bán DB2 Express-C
Phân này miêu tá môt vài tính nãng có trong các bán DB2 khác mà không trong DB2
Express-C
2.2.1 Phân vùng co só dü liêu
Tính nãng phân vùng co só dü liêu (DPF) chi có trong ân bán DB2 Enterprise vói môt
múc phí dãng ký bô sung. Nó cho phép các co só dü liêu có thê duoc trái ra trên nhiêu
phân vùng khác nhau, dãt trên nhiêu máy tính. DPF dua trên kiên trúc không chia sé
(share-nothing architecture). Môi máy tính, do duoc thêm vào nhóm phân vùng, mang
theo súc manh xú lý dü liêu vói CPU và bô nhó cúa chúng. DPF dãc biêt hüu dung trong
môi truòng máy chú co só dü liêu lón nhu các kho chúa dü liêu noi mà các truy vân cúa
hê tro giúp quyêt dinh (DSS) duoc thuc thi.
2.2.2 Bô tâp trung kêt nôi
Bô tâp trung kêt nôi là tính nãng cho phép hô tro môt luong lón nguòi dùng kêt nôi tai môt
thòi diêm. Truóc dây, môi kêt nôi co só dü liêu cân dên môt tác tú (agent) co só dü liêu.
Bô tâp trung kêt nôi giói thiêu khái niêm tác tú lô-gic, cho phép môt tác tú xú lý nhiêu kêt
nôi. Các tác tú duoc bàn dên kÿ hon trong chuong 6, kiên trúc DB2.
2.2.3 Bô mó rông không gian dia lý
Bô mó rông không gian dia lý cúa DB2 tôn tai nhu môt lua chon có phí cho ân bán DB2
Enterprise. Phân mó rông này làm viêc phát triên cho các úng dung chính phú diên tú
hoãc các úng dung có qui trình nghiêp vu yêu câu phân tích các vi trí dia lý duoc dê dàng
hon. Bô mó rông không gian dia lý cúa DB2 có thê câu thành môt thê giói dia lý áo vói bât
ky tý lê nào. Hâu hêt các thông tin vi trí duoc thu thâp sú dung các hê thông toàn câu,
nhu hê thông dinh vi vê tinh toàn câu (GPS), và có thê duoc thê hiên trong hê kinh dô/vï
dô. Các dü liêu kinh doanh, nhu dia chi, có thê duoc chuyên dôi thành toa dô kinh dô/vï
dô nhò bô mó rông không gian cúa DB2 (DB2 Geodetic Extender) và các chuong trình
úng dung doanh nghiêp làm viêc tôt hon khi chúng luu trü dü liêu theo dinh dang này, dê
phép chiêu tuong úng lên bán dô duoc thông nhât ó các úng dung khác nhau: lóp trình
bày, dê hiên thi và in các bán dô.
2.2.4 Bô kiêm soát truy vân
Bô kiêm soát truy vân cúa DB2 là môt hê thông quán lý truy vân manh, có thê diêu khiên
luông các truy vân tói co só dü liêu DB2 cúa ban. Nó cho phép ban diêu chinh lai khôi
luong công viêc cúa truy vân dü liêu, do dó các truy vân nhó và có múc uu tiên cao có
thê chay nhanh chóng, dám báo các tài nguyên hê thông duoc sú dung hiêu quá.
2.3 Các sán phâm có trá phí liên quan dên DB2.
2.3.1 DB2 Connect
DB2 Connect là môt phân mêm dua trên viêc trá phí cho phép môt máy khách DB2 Linux,
UNIX hay Windows kêt nôi dên môt máy chú DB2 z/OS hay DB2 i5/OS nhu trong hình
2.2. DB2 Connect không duoc yêu câu trong quá trình liên kêt theo chiêu nguoc lai, khi
ban kêt nôi tù DB2 z/OS hay DB2 i5/OS dên môt máy chú DB2 Linux, UNIX hay Windows.
DB2 Connect có trong hai ân bán chính tùy theo su kêt nôi mà ban cân: DB2 Connect
Personal Edition và DB2 Connect Enterprise Edition.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

26

Hình 2.2 - DB2 Connect
2.3.2 WebSphere Federation Server
Ðuoc biêt dên truóc dây là WebSphere Infomation Integrator (hô tro tích hop thông tin),
WebSphere Federation Server cho phép su liên kêt hop nhât các co só dü liêu, diêu này
nghïa là ban có thê chay các truy vân co só dü liêu trên nhiêu dôi tuong tù các hê thông
co só dü liêu quan hê khác nhau. Ví du nêu ban mua WebSphere Federation Server ban
có thê chay truy vân duói dây:


SELECT *
FROM Oracle.Table1 A
DB2.Table2 B
SQLServer.Table3 C
WHERE
A.col1 < 100
And B.col5 = 1000
and C.col2 = ’Test’

Hình 2.3 cung câp su giói thiêu vê khá nãng sú dung cúa WebSphere Federation Server
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

27

Hình 2.3 - WebSphere Federation Server

Ðôi vói các hê thông quán lý co só dü liêu quan hê thuôc ho IBM, su hô tro liên kêt hop
nhât dã duoc xây dung sãn trong DB2 Express-C. Ðiêu này nghïa là WebSphere
Federation Server không cân phái có, ví du khi ban muôn chay môt truy vân giüa hai co
só dü liêu DB2 khác nhau, hoãc giüa môt co só dü liêu DB2 và môt co só dü liêu
Informix® (Infomix là môt thành phân trong ho IBM).
2.3.3 WebSphere Replication Server
Ðuoc biêt truóc dây là WebSphere Infomation Integrator (hô tro tích hop thông tin).
WebSphere Replication Server cho phép su tao lai SQL trong các bán ghi co só dü liêu
khi các máy chú không phái cúa IBM tham gia vào. Nó cüng bao gôm môt tính nãng duoc
biêt dên là Q-Replication cho su tái tao dü liêu sú dung các hàng doi thông diêp.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

28
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

29
3
Chuong 3 - Cài dåt DB2

Ðê cài dãt ân bán DB2 Express-C cho Linux hay Windows, hãy dám báo rãng các hê
thông cúa ban thóa mãn các diêu kiên truóc khi cài dãt.
3.1 Các diêu kiên truóc khi cài dåt
Ó khía canh phiên bán hê diêu hành, DB2 Express-C có thê duoc sú dung trên Linux,
Solaris (x64) hay Windows 2003, 2000, XP, Vista. Kiên trúc bô xú lý duoc yêu câu là 32-
bit, 64-bit và PowerPC (Linux). Nêu ban cân chay DB2 trên môt nên khác (giông nhu
UNIX), ban nên mua môt trong nhüng ân bán máy chú dü liêu khác dã duoc nói dên
truóc dây trong quyên sách này. Các diêu kiên cúa hê diêu hành truóc khi cài dãt cho tât
cá các ân bán DB2 cüng duoc miêu tá trong tài liêu ó dia chi này
http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysregs.html

Trong khía canh vê các tài nguyên phân cúng, DB2 Express-C có thê cài trên hê thông
vói bât ky sô luong CPU và bô nhó nào, tuy nhiên, nó chi sú dung 2 bô xú lý và 2GB bô
nhó dôi vói bán miên phí bán quyên, và 4 bô xú lý vói 4GB bô nhó cho bán có mua 12
tháng bán quyên phân mêm và hô tro. Các hê thông này có thê là các hê thông vât lý hay
các hê thông áo duoc tao ra bói su phân tán hoãc viêc chay các phân mêm máy áo. Ban
có thê dï nhiên chay nó trong các hê thông nhó hon nêu ban muôn, ví du trong các hê
thông don CPU vói 1GB RAM.

Ðê có duoc nhüng thông tin mói nhât vê các diêu kiên cúa phân cúng truóc khi cài dãt
DB2 Express-C, xin xem trên trang web DB2 Express-C
http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/db2express/getstarted.html
3.2 Quyên cài dåt hê diêu hành
Ðê cài dãt DB2 Express-C trên Linux hay Windows, ban phái là môt nguòi sú dung hê
diêu hành có dú quyên.

Vói Linux: ban cân phái là root (superuser) dê cài dãt DB2 Express-C. Ban có thê cài dãt
DB2 Express-C nhu môt nguòi dùng không phái là root, tuy nhiên ban së bi han chê môt
sô viêc có thê làm duoc vói sán phâm. Ví du, nêu là nguòi sú dung không phái là root
ban không thê tao nhiêu thê hiên (instances) hon sô mãc dinh khi cài dãt.

Vói Windows, tài khoán nguòi sú dung phái thuôc vê nhóm Quán tri trên máy mà ban së
thuc hiên cài dãt. Môt cách khác, môt tài khoán nguòi dùng không thuôc nhóm Quán tri
có thê duoc sú dung, vói diêu kiên là môt thành viên thuôc nhóm Quán tri Windows dâu
tiên câu hình các thiêt lâp nâng quyên Windows dê cho phép môt tài khoán nguòi dùng
không thuôc nhóm Quán tri có thê thuc thi viêc cài dãt.

Vói các tài khoán miên (domain) Windows, dê xác thuc dinh danh (ID) cúa nguòi dùng
trên máy chú DB2, ID cúa nguòi tiên hành cài dãt phái thuôc nhóm Quán tri tai miên
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

30
(domain) mà các tài khoán này së duoc tao. Có thê sú dung tài khoán sãn có (built-in)
trên hê thông dê tiên hành cài dãt.

Tài khoán nguòi dùng cüng phái có quyên “Truy câp máy tính này qua mang”
3.3 Cài dåt theo huóng dân tùng buóc
Có rât nhiêu cách dê tiên hành cài dãt DB2 Express-C, nhung don gián nhât là sú dung
cách cài dãt theo huóng dân tùng buóc dua trên giao diên dô hoa cúa DB2. Sau khi tái
và giái nén DB2 Express-C, ban có thê tiên hành cài dãt nhu sau :
• Windows: chay têp setup.exe trong thu muc EXP/image.
• Linux: chay lênh db2setup trong thu muc exp/disk1.

Viêc cài dãt DB2 Express-C theo huóng dân cài dãt tùng buóc rât don gián. Thông
thuòng, ban chi viêc sú dung các thiêt lâp mãc dinh, vì vây, tât cá các viêc cân làm là
châp nhân diêu khoán sú dung, nhân liên tuc nút “Next” rôi nhân “Finish”. Quá trình cài
dãt së kêt thúc sau vài phút và ban có thê bãt dâu sú dung DB2.

Trên hình 3.1 là cúa sô bãt dâu cài dãt DB2 (DB2 Setup Launchpad), chon “Install a
Product”, sau dó chon “Install New” dê cài dãt môt bán sao mói cúa DB2 lên hê thông.Hình 3.1 – Båt dâu cài dåt DB2 (DB2 Setup Launchpad)Chú ý:
Xem video vê cài dãt DB2 Express-C tai duòng dân
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4442
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

31
Sau khi châp nhân diêu khoán sú dung, thông thuòng ban nên chon kiêu cài dãt “Typical”
(mãc dinh) nhu trên hình 3.2.Hình 3.2 – Các kiêu cài dåt

Trong hình 3.3, ban có các lua chon dê cài dãt sán phâm, tao môt têp biên bán (response
file), hoãc cá hai. Các têp biên bán së duoc tháo luân trong muc 3.4, Cài dãt hàng loat
(Silent Install). Sú dung tùy chon mãc dinh (Cài dãt IBM DB2 Express Edition trên máy
tính này và luu các thiêt lâp ra têp biên bán) là dú.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

32


Hình 3.3 – Lua chon cài dåt

Trong vài màn hình tiêp theo, hãy chon giá tri mãc dinh cho dên khi ban gãp màn hình
nhu trong hình 3.4. Trong màn hình này ban có thê nhâp vào môt nguòi dùng dã có dê
làm viêc vói bán cài dãt thê hiên DB2 này (instance) cüng nhu các dich vu khác. Nguòi
dùng này phái nãm trong danh sách Quán tri (Local Administrator) cúa Windows. Nêu nhu
ID cúa nguòi dùng ban nhâp vào không tôn tai, môt nguòi dùng mói së duoc thêm vào
nhóm Quán tri. Ban có thê dê trông “domain” nêu nhu nguòi dùng ban nhâp vào không
thuôc vào môt miên nào dó. ID nguòi dùng mãc dinh duoc tao ra trong windows là
db2admin, trong Linux là db2inst1.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

33


Hình 3.4 - Nhâp thông tin nguòi dùng cho bán DB2 måc dinh.

Cuôi cùng trong hình 3.5, cài dãt theo huóng dân tùng buóc së hiên thi môt danh sách
tông kêt nhüng phân nào së duoc cài dãt cüng nhu môt vài thông tin, thiêt lâp do ban
nhâp vào. Khi ban nhân “Finish”, quá trình cài dãt DB2 vào hê thông cúa ban bãt dâu.Hình 3.5 - Danh sách tóm tåt nhüng phân së duoc cài
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

34
3.4 Cài dåt hàng loat (Silent Install)
Trong nhiêu truòng hop ban cân phái cài dãt máy khách DB2 trên nhiêu máy tính khác
nhau. Hoãc máy chú dü liêu DB2 là môt phân trong úng dung ban xây dung và ban muôn
quá trình cài dãt DB2 là môt phân cúa quá trình cài dãt chung toàn bô úng dung dó. Khi
dó, cài dãt hàng loat là phuong pháp phù hop cho ban.

DB2 hô tro cài dãt hàng loat nhò têp biên bán (response file) chúa các thông tin cân thiêt
cho quá trình cài dãt. Duói dây là môt trích doan cúa môt têp biên bán mâu.

Têp biên bán mâu:

PROD=UDB_EXPRESS_EDITION
LIC_AGREEMENT=ACCEPT
FILE=C:\Program Files\IBM\SQLLIB\
INSTALL_TYPE=TYPICAL

LANG=EN

INSTANCE=DB2
DB2.NAME=DB2
DEFAULT_INSTANCE=DB2
DB2.SVCENAME=db2c_DB2
DB2.DB2COMM=TCPIP
...

Các phuong pháp có thê dùng dê tao ra têp biên bán:
Cài dãt DB2 Express-C truóc môt lân, sú dung phuong pháp cài dãt theo huóng
dân tùng buóc. Môt trong các lua chon dâu tiên khi ban cài dãt theo phuong pháp
này cho phép ban dánh dâu yêu câu DB2 luu lai các thông sô ban nhâp vào trong
quá trình cài dãt vào môt têp biên bán. Khi kêt thúc quá trình cài dãt têp biên bán
së duoc luu vào thu muc và tên têp do ban nhâp vào. Vì têp này là môt têp vãn
bán cho nên sau dó ban có thê súa lai nó tùy ý. Ban có thê xem lai Hình 3.3 vê
phuong pháp này.
Chinh súa têp biên bán mâu duoc dóng gói kèm theo DB2. Têp mâu này (có phân
mó rông là .rsp) nãm trong thu muc: db2/platform/samples/directory
Trong Windows, ban cüng có thê dùng lênh tao têp biên bán:
db2rspgn -d <th mc lu tp>

Sau khi ban dã có têp biên bán, trong Windows ban dùng lênh:
setup -u <Tên tp biên bn>

Ðôi vói Linux, ban dùng lênh:
db2setup -r <Tên tp biên bn>Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

35
Bài tâp nhanh #1: Cài dåt DB2 Express-C và tao ra co só dü liêu mâu
Muc dích

Truóc khi ban có thê bãt dâu nghiên cúu các tính nãng và công cu có trong DB2 Express-
C, ban phái cài nó trên hê thông cúa mình. Bài thuc hành này së huóng ban tùng buóc
cách cài dãt DB2 Express-C trên Windows. Ðôi vói hê diêu hành Linux, các buóc cüng rât
giông nhu vây.

Quy trình

1. Lây vê ánh cúa DB2 Express-C. Ðê có thê cài dãt DB2, ban có thê tái bô cài duói dang
têp .zip tai dia chi http://www.ibm.com/db2/express. Giái nén các têp vào môt thu muc do
ban dãt tên.

2. Ðinh vi thu muc chính vê thu muc chúa các têp dã giái nén

3. Kích hoat tiên trình cài dãt. Ðê kích hoat tiên trình cài dãt, ban nhân dúp vào têp
setup.exe. Trên Linux, thuc hiên lênh db2setup tù thu muc gôc. Sau dó tù cúa sô
Windows hiên ra ban nhân vào tùy chon Install Product ó phía bên trái cúa cúa sô.

4. Chay cài dãt DB2 theo tùng buóc (setup wizard). Sau khi ban chon Install Product ó
buóc 3, môt thành phân tro giúp cài dãt goi là “cài dãt tùng buóc” së chay kiêm tra câu
hình phân cúng cúa hê thông dê tiên hành chuân bi cài dãt DB2 Express-C, cüng nhu
kiêm tra xem ban dã cài DB2 truóc dó hay chua. Sau khi chuong trình dã kiêm tra xong
ban nhân vào nút Next dê tiêp tuc cài dãt

5. Châp nhân các diêu khoán ràng buôc, ban hãy doc kÿ các diêu khoán trong giây phép
sú dung và lua chon “I Accept...” và nhân nút Next dê tiêp tuc tiên trình cài dãt.

6. Lua chon kiêu cài dãt. Trong bài thuc hành này ban hãy chon lua kiêu cài dãt là Typical
(ban së thây rãng dây là kiêu cài dãt mãc dinh). Hai kiêu cài dãt khác là Compact và
Custom. Kiêu Compact là kiêu cài dãt co bán còn kiêu Custom cho phép ban thuc hiên
môt sô tùy tron trong quá trình cài dãt. Nhân nút Next dê tiêp tuc.

7. Lua chon thu muc cài dãt. Ban chon thu muc dê cài dãt DB2, chú ý dên dung luong
cúa ô cúng. Trong ví du này ban chon thu muc mãc dinh dê cài dãt DB2 lên hê thông cúa
ban nhu sau:

O cài dåt: C:
Thu muc cài dåt: C:\Program Files\IBM\SQLLIB

Nhân nút Next dê tiêp tuc.

8. Nhâp vào thông tin cúa nguòi sú dung. Môt khi DB2 Express-C dã duoc cài dãt, nhüng
tiên trình DB2 së duoc chay duói tu cách là các dich vu cúa hê thông. Nhüng dich vu này
dòi hói phái duoc dãng nhâp bãng môt tài khoán cúa hê thông dê có thê thuc hiên. Trong
môi truòng Windows ban sú dung tài khoán mãc dinh duoc dê nghi là db2admin, nêu tài
khoán này chua tôn tai, DB2 së tao ra cho ban. Chú ý ban phái dãt mât khâu (password)
cho tài khoán. Ban cüng có thê sú dung môt tài khoán sãn có trong hê thông thay vì nhò
DB2 tao ra môt tài khoán mói cho ban nhung phái ghi nhó rãng dê có thê chay các dich
vu DB2 tài khoán này phái có quyên quán tri (admin). Trên Linux sú dung tài khoán mãc
dinh db2inst1 cho nguòi chú cúa thê hiên (instance), tài khoán db2fenc1 cho nguòi dùng
trung lâp và dasusr1 cho nguòi quán tri máy chú DB2. Nhân nút Next dê tiêp tuc.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

36

9. Câu hình thê hiên DB2 (instance). Môt thê hiên DB2 có thê duoc coi nhu là môt “kho
chúa cho co só dü liêu”. Môt thê hiên phái tôn tai truóc khi bât kì môt co só dü liêu nào
duoc tao ra và duoc “dãt vào bên trong kho”. Trong quá trình cài dãt ó môi truòng
Windows, môt thê hiên có tên là DB2 duoc tu dông duoc sinh ra, trong khi trong môi
truòng Linux tên cúa thê hiên mãc dinh này là db2inst1. Chúng ta së giái thích chi tiêt các
dôi tuong này trong các chuong tiêp theo cúa cuôn sách.

Mãc dinh, thê hiên DB2 duoc câu hình dê lãng nghe kêt nôi TCP/IP trên công kêt nôi
50000. Cá hai giao thúc kêt nôi và công kêt nôi dêu có thê duoc cài dãt lai khi ban nhân
vào các nút Protocols và Startup, theo thú tu. Tuy nhiên, trong ví du này chúng ta së sú
dung câu hình mãc dinh dã duoc cài dãt sãn và không thay dôi bât cú câu hình thuôc vê
giao thúc kêt nôi hay công kêt nôi nào cá. Nhân nút Next dê tiêp tuc.

10. Bãt dâu cài dãt. Ðê bãt dâu cài dãt ban nhân vào nút Install, tât cá các câu hình và các
têp cân thiêt së duoc cài dãt vào máy cúa ban môt cách tu dông.

11. First Steps. Sau khi quá trình cài dãt kêt thúc, môt công cu hô tro cài dãt khác duoc
goi là First Steps së duoc chay và hiên thi trên màn hình. First Step cüng có thê duoc
khói chay bãng tay vói câu lênh db2fs trong cúa sô hê diêu hành DOS.

12. Co só dü liêu mâu SAMPLE là co só dü liêu dùng cho muc dích kiêm tra. Nó duoc
tao ra ngay sau khi ban cài dãt DB2. Kiêm tra co só dü liêu dã tôn tai bãng công cu
“Trung tâm diêu khiên” (Control Center), Ðê mó công cu này, tù Start Menu cúa Windows
chon Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (Default) -> General Administration
Tools -> Control Center, ta cüng có thê khói dông Trung tâm diêu khiên bãng lênh db2cc.

13. Nêu co só dü liêu SAMPLE dã hiên thi trong Trung tâm diêu khiên, ban chuyên dên
muc sô 16. Nêu nó chua xuât hiên, thuc hiên lênh làm mói (refresh) tù báng lênh View
cúa Trung tâm diêu khiên dê dám báo rãng các thông tin mói nhât duoc hiên thi. Nêu co
só dü liêu SAMPLE vân không xuât hiên, có thê nó chua duoc tao. Ban có thê tao nó
bãng tay tù First Steps, chon báng lênh “Database Creation”, và theo trình tu duoc
huóng dân dê tao co só dü liêu SAMPLE. Ban phái dám báo rãng tùy chon XML and
SQL objects and data phái duoc lua chon, và nhân nút OK. Lua chon sau cùng này së
tao môt co só dü liêu UNICODE, nó cân thiêt cho phiên bán 9 dê hô tro thuân XML, còn
dôi vói phiên bán 9.5 thì không cân.

14. Sau khi ban nhân OK môt cúa sô së duoc hiên ra dê thông báo co só dü liêu mâu
dang duoc tao ra cho ban. Tiên trình này có thê mât môt vài phút. Khi tao xong, nhân nút
OK và dóng cúa sô First Steps lai.Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

37
15. Quay lai Trung tâm diêu khiên (Control Center) và kiêm tra rãng môt co só dü liêu tên
là SAMPLE dã duoc tao ra trong khung cúa sô Object Tree (cây dôi tuong). Ban có thê
phái làm mói lai Trung tâm diêu khiên dê nhân biêt duoc su thay dôi này.

16. Khói dông lai máy tính. Mãc dù buóc này là không bãt buôc trong các tài liêu huóng
dân cài dãt DB2, nhung chúng tôi dê nghi ban nên khói dông lai hê thông dê dám báo
rãng tât cá các tiên trình duoc bãt dâu môt cách hoàn háo và giái phóng các tài nguyên
cúa hê thông dã bi chiêm dung trong quá trình cài dãt DB2. Ðây là môt Tùy chon.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

38
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

39
4
Chuong 4 - Môi truòng cúa DB2

Trong chuong này chúng tôi së giói thiêu vê môi truòng DB2. Hình 4.1, cho ta cái nhìn
tông quát vê DB2, và hình e-líp mâu dó là các phân ta së nghiên cúu trong chuong này.
Phía bên trái là các lênh DB2 khác nhau, SQL, SQL/XML và các lênh XQuery có thê duoc
dùng dê tuong tác vói máy chú dü liêu DB2. Phân ó giüa liêt kê tên cúa các công cu khác
nhau có thê dùng dê tuong tác vói máy chú dü liêu DB2. Phía bên phái trong hình vë là
môi truòng DB2 co bán bao gôm môt thê hiên (instance) DB2, môt co só dü liêu và các
têp câu hình tuong úng.
Hình 4.1 - Búc tranh tông thê vê DB2: Môi truòng DB2


Ðê mô tá môi truòng DB2, hãy mô tá dân dân tùng phân tú thành phân. Hình 4.2 cho
thây hình tuong vê máy chú dü liêu DB2 sau khi cài dãt DB2 Express-C 9.5

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

40
Hình 4.2 – Biêu diên máy chú dü liêu DB2 sau khi cài dåt DB2 Express-C 9.5

Ðây là môt phân cúa quá trình cài dãt trong môi truòng Windows, tao ra môt thê hiên mãc
dinh goi là DB2 (hay “db2inst1” trên môi truòng Linux). Ðiêu này duoc mô tá bãng môt
hôp màu xanh trong hình 4.3. Môt thê hiên don gián là môt môi truòng dôc lâp trong dó
có thê chay các úng dung và tao ra các co só dü liêu. Ban có thê tao nhiêu thê hiên trên
cùng môt máy chú dü liêu và sú dung chúng cho các muc dích khác nhau. Ví du, môt thê
hiên có thê duoc dùng dê luu trü co só dü liêu cho sán phâm, thê hiên khác duoc dùng
dê kiêm tra môi truòng co só dü liêu, và môt cái khác nüa dùng cho môi truòng phát
triên. Tât cá các thê hiên này là dôc lâp vói nhau; nghïa là, các thao tác thuc hiên trên môt
thê hiên së không làm ánh huóng tói các thê hiên còn lai.Hình 4.3 – Thê hiên måc dinh DB2 duoc tao ra.

Ðê tao môt thê hiên DB2 mói, sú dung câu lênh bd2icrt <instance name>, chô
<instance name> duoc thay thê bãng bât cú tên nào gôm 8 kí tu. Ví du, dê tao ra thê
hiên myinst, ta sú dung câu lênh: bd2icrt myinst.

Hình 4.4 cho thây môt thê hiên mói tên myinst nhu môt hôp màu xanh riêng biêt

Chú ý:
Xem video vê môi truòng cúa DB2 tai các dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4029
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4042
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

41


Hình 4.4 – Môt máy chú DB2 vói hai thê hiên.

Chú ý rãng môi thê hiên có môt dia chi công (port) duy nhât. Ðiêu này giúp phân biêt giüa
các thê hiên khi mà ban muôn kêt nôi tói môt co só dü liêu trong môt thê hiên nhât dinh
tù môt máy khách ó xa. Nêu ban sú dung cúa sô dòng lênh DB2 (DB2 Command
Window), ban có thê làm bât cú thê hiên nào cúa DB2 tró thành môt thê hiên dang hoat
dông bãng cách sú dung môt lênh hê diêu hành trên môi truòng Windows:

set db2instance = myinst

Trong ví du này, nêu ban tao môt co só dü liêu tù Cúa sô dòng lênh (Command
Windows), nó së duoc tao trong thê hiên myinst.

Ðê liêt kê các thê hiên, gõ lênh:

db2ilist

Trên Linux, môt thê hiên phái gãn liên vói môt nguòi dùng trên Linux; do dó, dê chuyên
dôi giüa các thê hiên, ban chi cân chuyên dôi nguòi dùng (vói câu lênh su).
Báng 4.1 mô tá vài lênh hüu ích trên thê hiên

Câu lênh Mô tá
db2start Khói dông thê hiên hiên tai
db2stop Ngùng thê hiên hiên tai
db2icrt Tao môt thê hiên mói
db2idrop Loai bó môt thê hiên
db2ilist Liêt kê các thê hiên ban có trong hê thông
db2 get instance Liêt kê các thê hiên hoat dông hiên tai
Báng 4.1 – Các lênh DB2 hüu dung ó múc thê hiên.

Vài câu lênh ó trên có thê duoc thuc hiên thay thê bãng/thông qua trung tâm diêu khiên.
Ví du, trong cúa sô trung tâm diêu khiên, nêu ban mó rông thu muc Instances và nhân
chuôt phái vào thê hiên mong muôn, ban có thê chon Start cüng giông nhu sú dung lênh
db2start tù cúa sô dòng lênh cúa DB2, hay Stop, cüng nhu sú dung lênh db2stop
nhu trong hình 4.5

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

42

Hinh 4.5 – Các lênh trên thê hiên trong cúa sô Control Center

Ðê tao môt co só dü liêu trong môt thê hiên hoat dông, thuc hiên lênh này tù cúa sô dòng
lênh DB2:

db2 create database mydb1

Ðê liêt kê tât cá các co só dü liêu duoc tao, chay lênh:

db2 litst db directory

Bên trong bât kì thê hiên nào, ban có thê tao nhiêu co só dü liêu. Môt co só dü liêu là
môt tâp hop cúa các dôi tuong nhu là các báng, các khung nhìn, chi muc và nhiêu thú
khác. Các co só dü liêu là các chú thê dôc lâp, và do vây, không chia sé các dôi tuong
vói các co só dü liêu khác. Hình 4.6 mô tá môt cách hình tuong co só dü liêu “MYDB1”
duoc tao ra bên trong thê hiên “DB2”.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

43
Hình 4.6 – Co só dü liêu “MYDB1” duoc tao trong thê hiên “DB2”.

Báng 4.2 Môt sô lênh ban có thê sú dung ó lóp co só dü liêu.

Lênh/ Câu lênh SQL Mô tá
db2 create database Tao môt co só dü liêu mói
db2 drop database Loai bó môt co só dü liêu
db2 connect to <database_name> Kêt nôi tói co só dü liêu
db2 create table/create view/create
index
Câu lênh SQL dê tao ra báng biêu,
khung nhìn, và chi muc tuong úng
Báng 4.2 – Các lênh/câu lênh SQL trên co só dü liêu.

Nêu ta muôn tao môt co só dü liêu khác cüng có trùng tên (MYDB1) nhung trong thê hiên
“myinst”, thuc hiên các lênh sau dây trên cúa sô dòng lênh cúa DB2

db2 list db directory
set db2instance=myinst
db2 create database mydb1
set db2instance=db2

Hình 4.7 mô tá co só dü liêu mói “MYDB1” duoc tao trong thê hiên “myinst”.


Hình 4.7 – Co só dü liêu “MYDB1” trong khung nhìn “”.

Khi môt co só dü liêu duoc tao, môt vài dôi tuong cüng duoc tao ra theo môt cách mãc
dinh: không gian báng, báng, vùng dêm dü liêu và các tâp tin nhât ký (log file). Tao các
dôi tuong này së mât môt ít thòi gian, dó là lý do tai sao lênh create database yêu câu vài
phút dê xú lý. Hình 4.8 mô tá ba không gian báng mãc dinh duoc tao. Không gian báng
së duoc tháo luân chi tiêt hon trong Chuong 6, Kiên trúc cúa DB2; nhung hiên tai, hãy cú
coi không gian báng nhu là các lóp logic giüa các báng logic, và tài nguyên hê thông nhu
là các ô dïa và bô nhó.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

44

Hình 4.8 – Không gian báng duoc tao måc dinh khi môt CSDL duoc tao ra.

Không gian báng SYSCATSPACE chúa các báng danh muc (Catalog). Báng danh muc
này cüng duoc biêt dên trong các hê thông quán lý co só dü liêu quan hê khác nhu là tù
diên dü liêu (data dictionary). Vê co bán, báng này chúa thông tin hê thông mà ban không
duoc súa dôi cüng nhu xóa di; nêu không co só dü liêu cúa ban së hoat dông không
chính xác. Không gian báng TEMPSPACE1 duoc DB2 sú dung khi mà cân thêm không
gian cho xú lý môt sô thao tác nhu là sãp xêp. Không gian báng USERSPACE1 thông
thuòng duoc dùng dê luu trü các báng co só dü liêu nguòi dùng khi môt báng duoc tao
ra mà không có không gian báng riêng biêt dê luu trü nó.

Ban cüng có thê tao cho riêng mình các không gian báng khi sú dung câu lênh CREATE
TABLESPACE. Hình 4.9 mô tá cách tao không gian báng MYTBLS1 trong co só dü liêu
MYDB1 cúa thê hiên DB2. Khi ban tao ra môt không gian báng, ban cüng chi dinh các ô
dïa và vùng dêm dü liêu dê sú dung. Do dó, nêu ban có môt báng “nóng”, dó là môt báng
duoc sú dung thuòng xuyên, ban có thê dùng nhüng ô dïa nhanh nhât và phân lón bô
nhó thông qua viêc ân dinh các dãc tính này cho không gian báng.

Trong hình 4.9, ta thây có hai dôi tuong khác duoc mãc dinh tao ra: môt vùng dêm dü
liêu IBMDEFAULTBP, và các têp nhât ký.

Vùng dêm dü liêu vê co bán là môt vùng nhó duoc sú dung cho co só dü liêu. Ban có
thê tao môt hay nhiêu vùng dêm, nhung luôn luôn phái có môt vùng dêm vói kích cõ môt
trang nhó ngang bãng kích thuóc trang nhó cúa không gian báng có sãn. Trang nhó và
kích thuóc trang nhó së duoc tháo luân chi tiêt hon vào Chuong 6, Kiên trúc cúa DB2.

Các têp nhât ký (log) dùng dê phuc hôi. Khi ban làm viêc trên môt co só dü liêu, các
thông tin không chi duoc luu trü trên các ô dïa dành cho co só dü liêu dó, mà còn có cá
các têp nhât ký luu trü tât cá thao tác xú lý trên dü liêu ây. Cú coi các têp nhât ký nhu
các têp luu tam mà trên dó lênh “autosave” duoc thi hành. Các têp nhât ký së duoc nói kï
hon ó Chuong 11: Sao luu và phuc hôi.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

45

Hình 4.9 – Vùng dêm dü liêu và các têp nhât ký.

Phân truóc, chúng ta dã trao dôi rãng các thê hiên là các môi truòng dôc lâp, và do dó,
môt co só dü liêu trùng tên có thê duoc tao trong các thê hiên khác nhau. Cüng giông
nhu các thê hiên, các co só dü liêu cüng là các chú thê dôc lâp; do dó, các dôi tuong
trong môt môt co só dü liêu này không có liên hê nào vói các dôi tuong trong môt môt co
só dü liêu khác. Viêc tao môt không gian báng cùng tên “mytbls1” trong môt co só dü liêu
MYDB1 và môt co só dü liêu SAMPLE trong thê hiên DB2 duoc mô tá nhu trong hình
4.10. Ðiêu này là hop lê bói vì các co só dü liêu là các don vi riêng biêt. Luu ý rãng hình
4.10 không mô tá các dôi tuong mãc dinh khác cúa co só dü liêu SAMPLE do giói han
không gian trong hình vë.


Hình 4.10 – Không gian báng có cùng tên trong các co só dü liêu khác nhau.

Môt khi ban tao ra môt không gian báng, ban cüng có thê tao các dôi tuong trong không
gian báng nhu báng biêu, khung nhìn và chi muc. Ðiêu này duoc mô phóng nhu trong
Hình 4.11.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

46Hình 4.11 – Báng, khung nhìn và chi muc duoc tao trong vùng báng.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

47
Bài tâp nhanh #2 - Tao môt CSDL mói

Muc dích
Trong bài tâp nhanh này, ban së tao ra môt CSDL mói sú dung trình huóng dân tao
CSDL trong Trung tâm diêu khiên.

Thú tuc thuc hiên:
1. Tù cúa sô cây dôi tuong cúa Trung tâm diêu khiên, nhâp phái chuôt vào muc All
Databases, chon tiêp muc Create Database, và chon danh sách With Automatic
Maintenance. Bãt dâu chay Create Database Wizard.

2. Ðãt tên cho CSDL và vi trí luu têp trong trang Name cúa trình huóng dân. Sú
dung các giá tri duói dây:
• Tên CSDL: EXPRESS
• Ó dïa mãc dinh (cúa Windows): C:
• Ðuòng dân mãc dinh (cúa Linux): /home/db2inst1
• Bí danh: Truòng hop này mãc dinh là EXPRESS nêu dê trông.
• Ghi chú: Truòng hop này có thê tùy chon, bên trái có thê dê trông.
Sau dó nhâp chuôt vào nút Next dê tiêp tuc trang kê cúa trình huóng dân.

3. Trong trang Specify where to…, không thay dôi bât ky cái gì, và nhâp Next.

4. Trong trang Select your maintenance…, lây giá tri mãc dinh (Yes, I can specify an
offiline…), và nhâp Next.

5. Chi dinh khe thòi gian báo trì trong trang Timing. Chi rõ 2 hoãc hon 4 giò môt tuân
khi DB2 có thê thuc hiên tu dông duy trì các công viêc, dê giü viêc hoat dông bình
thuòng cúa CSDL. Bây giò, câu hình khe thòi gian bãt dâu lúc 1 giò sáng tù thú
hai tói thú nãm, kéo dài 6 tiêng. Nhâp vào nút Next.

6. Câu hình thông diêp trên trang Mail Server cúa trình huóng dân. DB2 có thê tu
dông gúi môt thu diên tú hay môt trang nêu có môt su cô hay môt diêu kiên bât
thuòng duoc phát hiên thây. Nêu ban muôn cài dãt lai diêu này, hãy chi ra môt
máy chú SMTP có sãn nào dó dê DB2 dùng trong viêc gúi thu diên tú. Vói bài tâp
này, chúng ta không có môt máy chú SMTP nào, vì thê cho phép dê trông phân
này và nhâp nút Next.

7. Xem lai các tùy chon dã chon trong trang Summary trong trình huóng dân. Nhâp
vào nút Finish dê bãt dâu tiên trình tao ra CSDL. CSDL duoc tao ra thuòng phái
mât môt vài phút, trong thòi gian này chi thi báo tiên trình dang thuc hiên së hiên
ra.

4.1 Câu hình DB2
Ta có thê câu hình các tham sô cúa DB2 bãng cách sú dung công cu Configuration
Advisor – công cu tro giúp câu hình. Ðê khói dông công cu tro giúp câu hình tù trung tâm
diêu khiên, nhân chuôt phái lên môt co só dü liêu và chon “Configuration Advisor”. Dua
trên cách trá lòi cúa ban vê môt sô câu hói liên quan dên tài nguyên hê thông, khôi luong
công viêc, công cu hô tro câu hình së cung câp môt danh sách các tham sô cúa DB2 nên
thay dôi úng vói các giá tri phù hop. Nêu ban muôn biêt chi tiêt hon vê câu hình trên DB2,
hãy doc tiêp; nêu không, sú dung công cu tro giúp câu hình cüng giúp ban hoàn thành tôt
công viêc trên DB2.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

48
Môt máy chú DB2 có thê câu hình trên 4 câp dô:
- Các biên môi truòng.
- Têp câu hình quán tri co só dü liêu (dbm cfg).
- Têp câu hình co só dü liêu (db cfg).
- Ðãng kí lý lich DB2.

Ðiêu này duoc mô tá trong Hình 4.12. Trong hình, hãy chú ý vi trí cúa môi chiêc hôp. Ví
du, các biên môi truòng duoc thiêt lâp ó câp dô hê diêu hành cúa máy chú, trong khi các
tham sô têp câu hình quán lý co só dü liêu duoc thiêt lâp ó lóp thê hiên . Tham sô câu
hình co só dü liêu duoc quán lý ó lóp có só dü liêu, và dãng ký lý lich (profile DB2) duoc
thiêt lâp hoãc ó hê diêu hành hoãc lóp thê hiên.


Hình 4.12 – Câu hình DB2
4.1.1 Các biên môi truòng
Các biên môi truòng là các biên duoc thiêt lâp ó hê diêu hành. Môt biên môi truòng
chính là DB2INSTANCE. Biên này cho biêt thê hiên dang hoat dông mà ban dang làm
viêc, và các lênh DB2 ban së áp dung dên. Ví du, dê thiêt lâp thê hiên hoat dông là
“myinst” trên Windows, ban có thê chay lênh hê diêu hành sau:

set db2instance = myinst
4.1.2 Têp câu hình quán tri co só dü liêu (dbm cfg)
Têp câu hình quán tri có só dü liêu (dbm cfg) bao gôm các tham sô ánh huóng tói thê
hiên và tât cá co só dü liêu chúa trong dó. Têp câu hình quán tri co só dü liêu có thê
duoc xem xét hay súa dôi bãng cách sú dung dòng lênh, hoãc thông qua Trung tâm diêu
khiên cúa DB2.

Ðê làm viêc vói DBM CFG tù Trung tâm diêu khiên, lua chon dôi tuong thê hiên tù nhánh
thê hiên cúa trung tâm diêu khiên, nhân chuôt phái dê cho trình don bât lên và lua chon
Configuration Parameters. Công viêc này duoc mô tá trong Hình 4.13.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

49

Hình 4.13 – Câu hình dbm tù Trung tâm diêu khiên.

Sau khi chon Configuration Parameters, môt màn hình së hiên thi lên nhu trong Hình 4.14
vói danh sách các tham sô dbm cfg.


Hình 4.14 – Danh sách dbm cfg.

Phân lón tham sô là dông, nghïa là các thay dôi së có hiêu luc ngay lâp túc; tuy nhiên,
thay dôi môt sô tham sô yêu câu phái khói dông lai thê hiên dê có hiêu luc. Tù công cu
dòng lênh, diêu này có thê thuc hiên bãng các lênh db2stop và db2start.

Truóc khi môt thê hiên ngùng, tât cá các úng dung phái duoc ngãt kêt nôi. Nêu ban
muôn ngùng môt thê hiên ngay lâp túc, ban có thê dùng lênh db2stop force.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

50

Môt thê hiên cüng có thê ngùng bãng cách nhân chuôt lên dôi tuong thê hiên và lua chon
Stop hay Start thông qua Trung tâm diêu khiên.

Báng 4.3 Mô tá môt sô lênh hüu dung dê quán tri công cu dbm cfg tù dòng lênh.

Lênh Mô tá
db2 get dbm cfg Thu thâp thông tin vê dbm cfg
db2 update dbm cfg
using <parameter_name> <value>
Câp nhâp giá tri cúa tham sô dbm
cfg.
Báng 4.3 – Các lênh diêu khiên dbm cfg.
4.1.3 Têp câu hình co só dü liêu (db cfg)
Têp câu hình co só dü liêu (db cfg) bao gôm các tham sô tác dông dên tùng co só dü
liêu. Têp câu hình co só dü liêu có thê xem xét hay súa dôi bãng dòng lênh, hoãc thông
qua Trung tâm diêu khiên cúa DB2.

Ðê làm viêc vói DB CFG tù Trung tâm diêu khiên, chon dôi tuong co só dü liêu tù thu
muc co só dü liêu cúa màn hình Trung tâm diêu khiên, nhân chuôt phái dê cho trình don
bât lên và lua chon Configuration Parameters. Viêc này duoc mô tá nhu trong Hình 4.15.Hình 4.15 – Câu hình db cfg tù Trung tâm diêu khiên.

Sau khi chon Configuration Parameters, môt màn hình së hiên thi lên nhu trong Hình 4.16
vói danh sách các tham sô db cfg.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

51

Hình 4.16 – Câu hình co só dü liêu db cfg.

Báng 4.4 Mô tá môt sô lênh hüu hiêu dê quán lý db cfg bãng dòng lênh.

Lênh Mô tá
get db cfg for <database_name> Thu thâp thông tin vê db cfg cúa có
só dü liêu mong muôn.
update db cfg for <database_name>
using <parameter_name> <value>
Câp nhâp giá tri cho môt tham sô
cúa db cfg.
Báng 4.4 – Lênh diêu khiên db cfg.
4.1.4 Ðång ký lý lich DB2 (profile).
Các biên dãng ký lý lich DB2 bao gôm các tham sô có thê trên môt nên cu thê và có thê
thiêt lâp thành toàn cuc (ánh huóng tói tât cá thê hiên), hay ó tùng lóp thê hiên (ánh
huóng riêng tùng thê hiên).

Báng 4.5 Mô tá môt sô lênh hüu hiêu dê diêu khiên các biên dãng ký lý lich DB2.

Lênh Mô tá
db2set –all Liêt kê tât cá các biên dãng ký lý lich DB2
hiên tai duoc thiêt lâp.
db2set –lr Liêt kê tât cá biên dãng ký lý lich DB2.
db2set <parameter>=<value> Thiêt lâp môt giá tri cho môt tham sô.
Báng 4.5 – Các lênh diêu khiên dång ký lí lich DB2.

Báng 4.6 Môt sô biên dãng ký DB2 hay duoc dùng nhât.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

52

Biên dång ký Mô tá
DB2COMM Chi dinh nhüng quán tri giao tiêp së khói dông khi bãt
dâu công cu quán tri co só dü liêu.
DB2_EXTSECURITY Trên Windows, ngãn chãn nhüng nguòi chua duoc dinh
danh kêt nôi tói DB2 bãng cách khóa têp tin hê thông
DB2.
DB2_COPY_NAME Luu trü tên cúa bán sao DB2 hiên tai dang dùng.
Ðê chuyên sang môt bán sao DB2 dã cài khác, chay lênh
installpath\bin\db2envars.bat. Biên này không
thê dùng cho muc dích này.
Báng 4.6 – Các biên dång ký DB2 hay duoc dùng.

Ví du, dê cho phép giao tiêp sú dung giao thúc TCP/IP, thiêt lâp biên dãng ký DB2COMM
thành TCPIP nhu ó duói:

db2set db2comm = tcpip
4.2 Máy chú quán tri DB2
Máy chú quán tri DB2 (DAS) là môt tiên trình nên chay trên máy chú DB2 cho phép các
máy khách tù xa có thê quán tri máy chú DB2 thông qua công cu giao diên dô hoa. Ó dây
chi có môt DAS trên môi máy tính nhu trên Hình 4.16.


Hình 4.16 – Máy chú quán tri DB2 (DAS).

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

53
Bài tâp nhanh #3 – Làm viêc vói thê hiên, co só dü liêu và câu hình

Muc dích
Trong bài tâp nhanh này, ban së tao môt thê hiên mói, co só dü liêu, và tham sô câu hình
trên máy chú DB2 chay trên Windows. Ban có thê thuc hiên bãng Trung tâm diêu khiên
hoãc bãng dòng lênh. Chúng tôi huóng dãn cách làm bãng dòng lênh.

Thú tuc
1. Tù cúa sô dòng lênh, tao môt thê hiên có tên là newinst
db2icrt newinst
2. Trên thê hiên vùa tao newinst, tao môt co só dü liêu newdb vói các giá tri mãc
dinh
set db2instance=newinst
db2start
db2 create database newdb

3. Liêt kê tât cá các thê hiên trên máy chú cúa ban
db2ilist

4. Chuyên qua thê hiên DB2 and phái chãc chãn là dã chuyên thât su
set db2instance=db2
db2 get instance

5. Ðôi tham sô FEDERATED cúa dbm cfg thành giá tri YES (tù giá tri NO) và kiêm tra
thay dôi dã duoc thuc hiên.
db2 update dbm cfg using FEDERATED YES
db2 force applications all
db2 terminate
db2stop
db2start
db2 get dbm cfg

6. Kêt nôi tói co só dü liêu SAMPLE vói cãp tên/mât khâu nhu khi ban truy nhâp vào
hê diêu hành
db2 connect to sample user <userID> using <psw>

7. Xem lai sô các úng dung dang chay trên thê hiên hiên thòi
db2 list applications show detail

8. Mó môt cúa sô lênh khác cúa DB2 và kêt nôi lân nüa vói co só dü liêu SAMPLE
không chi ra tên/mât khâu. Sau dó xem lai xem ban có bao nhiêu kêt nôi.
db2 connect to sample
db2 list applications

9. Tãt môt cúa sô dòng lênh DB2
db2 force application

10. Bó thê hiên newinst
db2idrop newinst

11. Bó và tao lai DAS, và khói dông nó.
db2admin stop
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

54
db2admin drop
db2admin create
db2admin start

12. Ðãt biên DB2COMM cúa DB2 Registry thành tcpip và npipe trong thê hiên cúa ban
db2set db2comm=tcpip,npipe
db2stop
db2start

13. Không dãt biên DB2COMM
db2set db2comm=
db2stop
db2start

14. Kiêm tra giá tri hiên thòi cúa tham sô LOGSECOND cúa db cfg, và thay giá tri cúa
nó bãng 5 và kiêm tra lai giá tri mói
db2 connect to sample
db2 get db cfg
db2 update db cfg using LOGSECOND 5
db2 get db cfg

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

55
5
Chuong 5 – Các công cu DB2

Trong chuong này chúng ta së xem xét môt sô công cu cúa DB2. Trong chuong này,
chúng ta së tâp trung vào hình e-líp cúa hình 5.1.Hình 5.1 - Búc tranh tông thê DB2: Công cu cúa DB2


Hình 5.2 liêt kê tât cá các công cu DB2 sãn có trong IBM DB2 Start Menu. Hâu hêt các
công cu này giông nhau trên cá Linux và Windows.
Chú ý:
Xem video giói thiêu các công cu cúa DB2 tai duòng dân
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4202
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4812

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

56


Hình 5.2 - Các công cu DB2 trên IBM DB2 Start Menu

Báng 5.1 cung câp môt danh sách các lênh tãt dê goi môt sô các công cu DB2 phô biên
nhât trong cá môi truòng Linux và Windows.

Tên công cu Lênh
Command Editor Cúa sô nhâp lênh db2ce
Command Line processor Bô xú lý dòng lênh db2
Command Window Cúa sô lênh (Chi dành cho
môi truòng Windows)
db2cmd
Control Center Trung tâm diêu khiên db2cc
Task Center Trung tâm tác vu db2tc
Health Center Trung tâm tình trang db2hc
Configuration Assistant Tro giúp câu hình db2ca
First Steps Buóc khói dâu db2fs
Báng 5.1 - Các lênh tåt cho môt sô công cu DB2

5.1 Trung tâm diêu khiên
Công cu chính cúa DB2 dùng trong viêc quán tri co só dü liêu là Trung tâm diêu khiên có
giao diên nhu trong hình 5.3
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

57

Hình 5.3 - Trung tâm diêu khiên cúa DB2

Trung tâm diêu khiên là môt công cu quán lý tâp trung cho phép ban:
• Xem xét hê thông cúa ban, các bán cài dãt DB2, các co só dü liêu và các dôi
tuong trong co só dü liêu;
• Tao, súa và quán lý co só dü liêu và các dôi tuong co só dü liêu;
• Khói dông các công cu dô hoa khác cúa DB2

Khung bên trái cung câp môt cây phân câp truc quan phán ánh câu trúc cúa các dôi
tuong co só dü liêu trong hê thông cúa ban, vói các “thu muc” (folder) dai diên cho báng
(Tables), khung nhìn (Views)… Khi ban nhân dúp chuôt vào môt thu muc (ví du thu muc
Tables, nhu trong hình 5.3), khung trên cùng bên phái së liêt kê tât cá các dôi tuong liên
quan, trong truòng hop này là tât các báng liên quan dên co só dü liêu SAMPLE. Nêu
ban chon môt báng nào dó ó khung trên bên phái, thì khung phía duói bên phái së cung
câp các thông tin chi tiêt hon vê báng dó.

Nhân chuôt phái vào các thu muc/dôi tuong khác nhau trong Cây dôi tuong (Object tree)
së hiên lên môt báng chon thích hop vói thu muc/dôi tuong dó. Ví du, nhân phái chuôt lên
môt cài dãt DB2 và chon “Configure parameters” cho phép ban xem và câp nhât têp câu
hình cho chuong trình quán tri co só dü liêu. Tuong tu, nêu ban nhân chuôt phái vào môt
co só dü liêu và chon “Configure parameters”, ban có thê xem và câp nhât têp câu hình
cho co só dü liêu dó. Môi truòng DB2 và các thông sô câu hình dã duoc nhãc tói ó
chuong 4, Môi truòng DB2.

Lân dâu tiên khói dông Trung tâm diêu khiên, ban duoc hói và lua chon cách trung tâm
diêu khiên së hiên thi nhu thê nào. Úng vói môi cách hiên thi, các dôi tuong co só dü liêu
së duoc thê hiên thi theo kiêu tuong úng. Hình 5.4 là hôp thoai dùng dê lua chon cách
hiên thi cúa Trung tâm diêu khiên.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

58

Hình 5.4 - Hôp thoai chon cách hiên thi Trung tâm diêu khiên

Cách hiên thi co bán (basic) cung câp các chúc nãng nòng côt cúa DB2.
Cách hiên thi nâng cao (advanced) thê hiên nhiêu lua chon và chúc nãng hon.
Cách hiên thi tùy chon (custom) cho phép ban tùy biên các hình thúc thê hiên các chúc
nãng, các lua chon và các dôi tuong theo ban muôn.

Ðê bât lai hôp thoai này, ban chon “Customize Control Center” tù báng chon Tools nhu
trong hình 5.5Hình 5.5 - Tùy biên Trung tâm diêu khiên

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

59
Khói dông Trung tâm diêu khiên
Có nhiêu cách dê khói dông Trung tâm diêu khiên:
• Sú dung tù lênh Start cúa Windows
• Chay lênh db2cc tù dâu nhãc lênh
• Nhân vào biêu tuong Trung tâm diêu khiên trên bât ky thanh công cu nào
cúa công cu giao diên dô hoa DB2.
• Tù biêu tuong DB2 trên khay hê thông cúa Windows nhu trong hình 5.6 (Nhân
phái chuôt vào biêu tuong DB2 màu xanh và chon Trung tâm diêu khiên)Hình 5.6 - Khói dông Trung tâm diêu khiên DB2 tù khay hê thông cúa Windows

5.2 Nhâp lênh truc tiêp
Sú dung cúa sô nhâp lênh cúa DB2 (Command Center), ban có thê thuc thi các lênh
DB2, SQL và các câu lênh XQuery, phân tích kê hoach thuc hiên cúa môt câu lênh, xem
hay súa kêt quá cúa câu truy vân.

Hình 5.7 là hình ánh cúa Cúa sô nhâp lênh cùng vói mô tá ngãn gon các thành phân cúa
nó.


Hình 5.7 - Cúa sô nhâp lênh cúa DB2

Trong vùng nhâp lênh (input area), ban có thê nhâp nhiêu câu lênh cùng lúc, nhung cân
dám báo các câu lênh kêt thúc vói ký tu kêt thúc do ban chon. Khi ban bâm nút thuc hiên
(xem hình 5.8), các câu lênh së duoc thuc hiên lân luot. Nêu nhu ban dánh dâu môt câu
lênh nào dó thì chi mình câu lênh này së duoc thuc hiên. Môt kêt nôi tói co só dü liêu cân
phái duoc thiêt lâp truóc khi thuc hiên bât ky câu lênh SQL nào, tuy nhiên ban cüng có
thê chèn câu lênh thuc hiên kêt nôi vào doan lênh cúa mình.

Quay tró lai Trung
tâm diêu khiên
Vùng nhâp lênh
Vùng kêt quá

Ðang chon Cúa sô
nhâp lênh
Thêm môt kêt
nôi vói co só dü
liêu
Co só dü liêu
dang kêt nôi
Ký tu duoc dùng dê
xác dinh kêt thúc
cúa câu lênh
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

60


Hình 5.8 - Cúa sô nhâp lênh – Thé Lênh

Khói dông Cúa sô nhâp lênh
Ban có thê khói dông cúa sô nhâp lênh bãng môt sô cách:
» Tù Menu Start cúa Windows:
Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (default) -> Command Line Tools ->
Command Editor
» Tù môt cúa sô nhâp lênh (cúa windows hoãc linux), gõ db2ce
» Tù menu Tools cúa Trung tâm diêu khiên
» Nhúng trong Trung tâm diêu khiên:
- Nhân phái chuôt vào biêu tuong co só dü liêu SAMPLE trong khung hiên thi các
dôi tuong cúa Trung tâm diêu khiên sau dó chon menu Query.
- Bât ky khi nào môt dôi tuong mà ban có thê truy vân, duoc chon (co só dü liêu,
báng..), ban có thê khói dông Cúa sô nhâp lênh bãng cách nhân vào duòng dân
Query trong khung thông tin chi tiêt vê dôi tuong cúa Trung tâm diêu khiên (khung
duói bên tay phái).
» Tù Trung tâm diêu khiên, nhân chon biêu tuong Cúa sô nhâp lênh trên thanh
công cu cúa Trung tâm diêu khiên nhu trong hình 5.9


Hình 5.9 - Biêu tuong Cúa sô nhâp lênh trong Trung tâm diêu khiên

Thêm môt kêt nôi tói co só dü liêu
Ðê thêm môt kêt nôi tói môt co só dü liêu nhân vào nút Add (xem hình 5.7). Môt hôp thoai
nhu trong hình 5.10 së xuât hiên.
Thuc hiên câu lênh
(Có thê dùng tô hop phím
tãt Ctrl+Enter)
Thuc hiên câu lênh và sinh
ra môt kê hoach truy câp
(Së nói kÿ hon ó phân sau)
Sinh ra môt kê hoach truy câp mà
không thuc hiên câu lênh
(Së nói kÿ hon ó phân sau)

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

61


Hình 5.10 - Thêm môt kêt nôi co só dü liêu

5.3 Trình tro giúp SQL
Nêu ban không quen thuôc vói ngôn ngü SQL và thích sú dung môt trình hô tro hoãc
huóng dân tu dông sinh mã SQL, lúc này trình tro giúp “SQL Assist Wizard” là môt công
cu sãn có tù trình soan tháo dòng lênh (Command Editor) së giúp ban giái quyêt. Nhu
hình 5.11 bên duói, ban có thê triêu goi nó tù Command Editor bãng viêc nhâp chuôt
vào biêu tuong sau vói ký hiêu SQL (nôi lên trong hình vói vòng tròn dó).Chon ô này
nêu ban muôn
sú dung ID và
mât khâu cúa
nguòi dùng
dang dãng
nhâp vào hê
diêu hành.
Lua chon môt
co só dü liêu
trong hê thông
ID và mât
khâu cúa môt
nguòi dùng
cúa hê diêu
hành.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

62

Hình 5.11 – Goi trình tro giúp SQL Assist Wizard.
Hình 5.12 trình bày vê trình tro giúp SQL Assist Wizard. Nó cho phép sú dung song hành
dông thòi cá hai chê dô. Ðâu tiên chi ra kiêu cúa câu lênh SQL ban hô tro vói (SELECT,
INSERT, UPDATE, DELETE). Tùy theo câu lênh ban chon, các tùy chon khác nhau së
duoc hiên thi ra. Ó phân cuôi cùng cúa cúa sô ban së nhìn thây câu lênh SQL duoc xây
dung nên giông nhu ban chon nhüng lua chon khác trong trình huóng dân.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

63Hình 5.12 – Trình tro giúp SQL Assist Wizard

5.4 Nút “Show SQL”
Hâu hêt các công cu tro giúp dô hoa (GUI) và các trình huóng dân trong DB2 cho phép
ban xem lai câu lênh hiên thòi hoãc câu lênh SQL dã duoc thuc thi ra kêt quá bãng viêc
sú dung công cu hay trình huóng dân dê thuc hiên môt công viêc. Ðê xem phân này,
nhâp chuôt vào nút Show SQL trong công cu ban dang làm viêc, nhu hình 5.13 và hình
5.14.Hình 5.13 – Nút “Show SQL”Hình 5.14 – Ðâu ra cúa môt phân trình bày vê nút “Show SQL”

Khá nãng hiên thi lai nhüng câu lênh SQL và nhüng dòng lênh là rât có ích trong viêc hoc
cú pháp SQL, rút gon và tái sú dung nhüng lênh và nhüng dòng lênh trong môt têp dê sú
dung vê sau này. Ban cüng có thê xây dung các kich bán bãng viêc dùng lai nhüng lênh
và nhüng dòng lênh dã duoc tao ra này.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

64
Bài tâp nhanh #4: Sú dung kich bán vói co só dü liêu EXPRESS

Muc dich:
Trong bài tâp nhanh này, ta së làm quen vói co só dü liêu EXPRESS bãng dòng lênh và
hai kich bán có sãn.

Thú tuc:
1. Trong bài tâp nhanh #2 chúng ta dã tao co só dü liêu EXPRESS; bây giò ta së sú
dung nó vói môt sô báng và dü liêu. Ðê thuân tiên, có hai kich bán, tên là
quicklab4.db2 và quicklab4.dat dã duoc tao ra dê làm viêc dó cho chúng
ta. Kich bán quicklab4.db2 chúa các lênh dê tao báng do dó nó duoc thuc hiên
truóc. Têp quicklab4.dat chúa các câu lênh chèn dü liêu vào báng. Cá hai têp
này nãm trong têp nên quicklabs.zip di kèm theo sách này. Ðê thuc hiên kich
bán, hãy mó cúa sô tao dòng lênh. Chãc chãn rãng co só dü liêu mói vùa tao së
duoc chon trong danh sách kéo-thá cúa thanh công cu. Nêu chúng không xuât
hiên trong danh sách, thêm môt kêt nôi dên chúng bãng nút Add

2. Nhân Select -> Open trên cúa sô tao dòng lênh và chuyên dên thu muc có luu trü
hai kich bán. Chon têp quicklab4.db2 và nhân nút OK. Nôi dung cúa têp së xuât
hiên trong vùng nhâp lênh (input) cúa cúa sô tao dòng lênh. Nhân nút Run dê thuc
hiên kich bán. Kiêm tra không có lôi khi thuc hiên.

3. Lãp lai muc 2 vói têp quicklab.dat


CSDL mói mà ta vùa tao này là môt ví du don gián cho môt cúa hàng sách trên Internet.
Báng BOOKS chúa tât cá thông tin vê nhüng cuôn sách duoc luu trü. Báng
CUSTOMERS chúa thông tin vê môi khách hàng cúa cúa hàng. Cuôi cùng báng SALES
chúa dü liêu vê viêc bán hàng. Bât ky lúc nào khách hàng dãt mua môt cuôn sách, môt
bán ghi duoc tao ra trong báng SALES. So dô duói dây trình bày thiêt kê và quan hê giüa
các báng.Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

65
5.5 Tao kich bán
Nó rât hüu ích dê cho phép tao ra nhüng têp kich bán, nhüng têp thuc thi nhüng lênh
DB2 hoãc nhüng câu lênh SQL lãp lai nhiêu lân. Ví du, môt nguòi quán tri (DBA) có thê
muôn chay môt kich bán dua ra hàng ngày dê kiêm tra sô hàng cúa nhüng báng quan
trong.

Có hai dang kich bán thông thuòng:
1. Các kich bán SQL.
2. Các kich bán (vó) hê diêu hành.

5.5.1 Các kich bán SQL
Các kich bán SQL bao gôm các câu lênh truy vân và các lênh CSDL. Các kich bán này là
môi quan hê don gián dê hiêu và là nên dôc lâp. Tuy nhiên, các biên hay các tham sô
không duoc hô tro.

Cho ví du, các lênh duói dây duoc luu lai trong têp có tên script1.db2.

CONNECT TO EXPRESS;
CREATE TABLE user1.mytable
( col1 INTEGER NOT NULL,
col2 VARCHAR(40),
col3 DECIMAL(9,2));
SELECT * FROM user1.mytable FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
COMMIT;

Têp script1.db2

Trong phân kich bán trên, tât cá các câu lênh là các câu lênh SQL, và môi câu lênh duoc
cách nhau bói môt dâu phân cách và trong truòng hop này là dâu châm phây. Tên têp
không nhât thiêt sú dung duôi mó rông là “db2”. Bât ky phân mó rông nào cüng dùng
duoc.

Thuc thi các kich bán SQL:
Môt kich bán SQL có thê duoc thuc thi bãng nhiêu cách khác nhau có thê tù cúa sô lênh
hoãc DB2 Command Window trên Windows, hoãc thông qua Linux shell. Ðê chay kich
bán tù DB2 Command Window hoãc Linux shell, ban có thê dùng các lênh duói dây:
db2 -t -v -f script1.db2 -z script1.log hoãc,
db2 –tvf script1.db2 –z script1.log

Trong câu lênh này:
-t Chi ra các câu lênh dùng dâu kêt thúc mãc dinh (dâu châm phây).
-v Chê dô “lãm lòi”, dê db2 hiên thi các lênh khi thuc hiên.
-f Chi ra rãng tên têp sau cò này là têp kich bán.
-z Chi ra rãng theo sau thông báo tên têp së duoc sú dung dê hiên giá tri dâu ra cho
viêc phân tích sau này (dây là môt lua chon, nhung nên làm).

Khi cò hiêu –t duoc dùng và không có dâu phân cách dòng nào duoc chi rõ, dâu châm
phây së duoc chon. Có môt sô hoàn cánh mà ta cân dên môt dâu phân cách khác. Ví du
môt kich bán chúa mã SQL PL cân dùng môt dâu phân cách câu lênh khác vói ký tu mãc
dinh (dâu châm phây), bói vì nhüng dâu châm phây này dã duoc dùng bên trong các dinh
nghïa dôi tuong SQL PL dê phân cách các câu lênh thuôc vê thú tuc.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

66
Ví du, trong têp kich bán ó duói dây có tên “functions.db2”, nó chúa ngôn ngü dinh nghïa
dü liêu DDL dê tao môt hàm, môt dâu châm phây là cân thiêt ó cuôi cúa cú pháp SELECT
ó bên trong hàm. Vói câu lênh CREATE FUNCTION dâu phân cách chúng ta phái sú
dung môt dâu châm than (!). Nêu chúng ta lai dùng môt dâu châm phây vào viêc ngãn
cách câu lênh, khi chay së xáy ra xung dôt tù kich bán, kêt quá là có môt lôi trong thông
báo tù DB2.

CREATE FUNCTION f1()
SELECT … ;
… END!

Têp functions.db2

Ðê cho DB2 biêt rãng môt ký tu dâu phân cách khác duoc dùng, sú dung cò hiêu –d, tiêp
sau là ký tu phân cách mong muôn (dâu !) nhu trình bày duói dây:

db2 –td! –v –f functions.db2 –z functions.log

Ðê có các mô tá vê các cò hiêu khác bãng cách chay câu lênh duói dây trong Command
Window hoãc Linux shell:

db2 list command option
5.5.2 Các kich bán vói hê diêu hành
Các kich bán vói hê diêu hành cung câp dô linh hoat và tính nãng manh më hon, nhu cho
ta khá nãng thêm vào nhüng doan mã lâp trình có tính lô-gíc. Nhüng doan kich bán này
phu thuôc vào hê diêu hành nên, tuy nhiên chúng có hô tro các tham sô và các biên. Duói
dây là ví du cúa môt kich bán trong hê diêu hành Windows.

set DBPATH=c;
set DBNAME=PRODEXPR
set MEMORY=25
db2 CREATE DATABASE %DBNAME% ON %DBPATH% AUTOCONFIGURE USING
MEM_PERCENT %MEMORY% APPLY DB AND DBM
db2 CONNECT TO %DBNAME% USER %1 USING %2
del schema.log triggers.log app_objects.log
db2 set schema user1
db2 –t –v –f schema.db2 –z schema.log
db2 –td@ -v –f triggers.db2 –z triggers.log
db2 –td@ -v –f functions.db2 –z functions.log

Têp create_database.bat

Ðê thuc hiên kich bán vói hê diêu hành này tù dòng lênh, ban gõ lênh sau trong
Windows:

create_database.bat db2admin ibmdb2

Trong Windows sú dung phân mó rông “bat” dê nói cho hê diêu hành biêt rãng dây là môt
tâp tin thuc thi xú lý theo lô.

Trong Linux, ban cân thay dôi kiêu trên tâp tin dê chi dinh rãng tâp tin này là môt tâp tin
thuc thi bãng cách sú dung lênh nhu chmod +x. Sau dó, ban có thê chay tâp tin này vói
cách thúc giông nhu ó phân trên.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

67
Bài tâp nhanh #5 – Tao môt kich bán cài dåt cho co só dü liêu EXPRESS

Muc tiêu
Các kich bán là môt co chê manh më trong viêc thuc hiên nhüng công viêc có tính chât
lãp di lãp lai nhu tâp hop thông kê cho co só dü liêu, sao luu, và triên khai co só dü liêu.
Các kich bán hê diêu hành có loi diêm cúa viêc hô tro các tham sô kich bán, diêu này giúp
cho chúng linh hoat hon. Trong bài tâp nhanh này, ban së tao ra môt kich bán hê diêu
hành dê triên khai co só dü liêu EXPRESS là EXPRESS2. Các kich bán này së goi kich
bán vói SQL dã duoc tao ra truóc dó cho các dôi tuong co só dü liêu. Nhãm muc dích
tiêt kiêm không gian, bài tâp nhanh này chi hiên thi nhüng kich bán và câu lênh dành riêng
cho nên Windows. Nêu ban muôn làm viêc trên Linux, hãy dám báo rãng ban thuc hiên
nhüng thay dôi phù hop vói nhüng su huóng dân sau dây.

Thú tuc
1. Mó môt chuong trình soan tháo vãn bán, nhu Notepad hay Wordpad và nhâp vào
thông tin duoc hiên thi duói dây.2. Luu lai tâp tin kich bán trong môt thu muc và dãt tên cho tâp tin này là
create_database.bat. Trong hôp thoai cúa sô Save As, dám bám rãng ban dã chon
muc tùy chon MS-DOS Format (trong Wordpad). Nêu ban luu tâp tin này duói môt dinh
dang khác, Wordpad có thê së tao thêm môt sô ký tu ân và viêc này có thê gây ra nhüng
vân dê trong khi quá trình thuc thi cúa kich bán. Thêm vào dó, hãy dãt dâu ngoãc kép bao
lây tên cúa tâp tin dê dám báo rãng Windows không tu dông thêm phân mó rông .TXT
cho tâp tin nhu hình vë duói dây.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

68


3. Ðê chay kich bán tuong tác vói DB2, ban phái có môt môi truòng dòng lênh DB2. Ðê
mó cúa sô lênh DB2, hãy vào Start -> Program Files -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (default)
-> Command Line Tools -> Command Window.
Cách khác, ban có thê sú dung Start -> Run, gõ vào db2cmd và ân enter nhu hình vë
duói dây4. Sau dó dê chay kich bán, nhâp vào các lênh sau:

cd C:\express
create_database.bat db2admin ibmdb2
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

69


5. Ban hãy dành chút thòi gian dê làm quen vói kich bán mà ban vùa tao xong. Ban có
hiêu nhüng gì dang xáy ra tai tùng dòng không?

6. Hãy cô gãng trá lòi nhüng câu hói sau dây:
a. Kêt nôi co só dü liêu duoc thiêt lâp ó dâu?
b. Các ký hiêu %1 và %2 nghïa là gì?
c. Dòng lênh sau dây dùng dê làm gì? Nó duoc sú dung khi nào? Cho muc dích gì?
SET DBPATH=C:
d. Dòng lênh sau dây duoc dùng dê làm gì?
del schema.log, triggers.log, app_objects.log
e. Ðiêu gì së xáy ra khi kich bán duoc goi mà lai không có bât cú tham sô nào?
f. Tai sao nhüng kich bán SQL duoc goi lai không chúa các câu lênh CONNECT TO?
Chúng kêt nôi dên co só dü liêu nhu thê nào?

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

70
5.6 Trung tâm tác vu (Task Center)
Công cu Trung tâm tác vu vói giao diên dô hoa nguòi dùng cho phép ban tao ra nhüng
tác vu: là môt tâp hop nhüng hoat dông nhu chay các lênh DB2, các lênh cúa hê diêu
hành, hay nhüng kich bán. Các hành dông ó phía sau có thê duoc thuc hiên ngay cá khi
tác vu truóc thât bai hay thành công. Ví du, nêu môt tác vu bao gôm công viêc sao luu
môt co só dü liêu quan trong vào lúc 3h sáng duoc thuc hiên thành công, môt email së
duoc gúi dên cho DBA dê cung câp thông tin này. Mãt khác, nêu tác vu sao luu thât bai
thì Trung tâm tác vu së dánh dâu trang (page) cho nguòi quán tri biêt. Hình 5.15 minh hoa
Trung tâm Tác vu


Hình 5.15 – Trung tâm Tác vu
5.6.1 Co só dü liêu Tools Catalog
Tât cá các thông tin chi tiêt vê các tác vu cúa ban và lich thuc hiên tác vu dó duoc luu trü
trong môt co só dü liêu DB2 riêng biêt goi là co só dü liêu Tools Catalog. Co só dü liêu
này phái duoc tôn tai sãn dê có thê lên lich cho các tác vu. Ðê tao môt co só dü liêu
Tools Catalog ban có thê sú dung lênh này:

CREATE TOOLS CATALOG systools CREATE NEW DATABASE toolsdb

Trong ví du ó trên, systools là tên so dô (schema name) cúa tât cá các báng trong co só
dü liêu, và tên cúa co só dü liêu là toolsdb. Chúng ta së nói nhiêu hon vê các so dô
(schemas) trong chuong 8 - Làm viêc vói các dôi tuong co só dü liêu.

Khói dông Trung tâm Tác vu
Ban có thê khói dông Trung tâm Tác vu tù Trung tâm Ðiêu khiên bãng cách nhân vào
Tools -> Task Center nhu minh hoa trong hình 5.16. Môt cách khác, ban có thê bãt dâu
công cu này tù menu Start cúa Windows: Start -> Programs ->IBM DB -> DB2COPY1 ->
General Administration Tools -> Task Center
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

71

Hình 5.16 – Khói dông Trung tâm Tác vu

Lên lich vói Trung tâm Tác vu
Bât cú loai kich bán nào cüng có thê duoc lên lich bãng cách sú dung Trung tâm Tác vu
(kich bán dó có thê duoc hay không duoc tao thông qua môt công cu cúa DB2 có giao
diên dô hoa nguòi dùng). Các tác vu duoc chay tai thòi diêm dã lên lich tù hê thông noi
mà ban dã tao co só dü liêu Tools Catalog. Chúng tôi khuyên khích ban tu mình khám
phá Trung tâm Tác vu. Viêc tao môt tác vu khá don gián.
5.7 Nhât ký
Công cu Nhât ký có giao diên dô hoa cúa DB2 cung câp cho nguòi quán tri co só dü liêu
môt nhât ký vê các hoat dông trên biêu mâu truc tuyên (online form). Hình 5.17 mô tá vê
Nhât ký trong DB2 và báng 5.2 mô tá nhüng thông tin mà ban có thê thu duoc tù Nhât ký.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

72

Hình 5.17 – Nhât ký

Kiêu thông tin Mô tá
Lich sú tác vu
(Task History)
Tât cá các công viêc duoc lên lich dã duoc thuc hiên và
tình trang hoat dông cúa chúng
Lich sú cúa co só dü liêu
(Database History)
Bán ghi nhó vê các tác dông lên co só dü liêu (sao luu,
phuc hôi, tô chúc lai (REORG), v.v…)
Thông diêp Nhât ký cúa các thông diêp duoc phán hôi tù các công
cu cúa DB2. Ðiêu này rât hüu ích nêu ban muôn triêu
hôi và dôi chiêu các thông diêp lôi cü, hoãc nêu ban
dóng hôp thoai quá nhanh hay do truc trãc.
Bán ghi các thông báo Luu trü thông diêp câp hê thông. Các lôi nghiêm trong
duoc ghi lai ó dây
Báng 5.2 – Các thông tin duoc mô tá trong Nhât ký.

Khói chay Nhât ký
Ban có thê khói dông Nhât ký tù Trung tâm diêu khiên bãng cách bâm chuôt vào Tools ->
Journal, nhu duoc mô tá trong Hình 4.18. Bãng cách khác, ban có thê chay công cu này
tù trình don Start cúa Windows: Start -> Programs -> IBM DB2-> DB2COPY1 -> General
Administration Tools -> Journal.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

73

Hình 5.18 – Khói dông Nhât kí.
5.8 Giám sát tình trang (health)
Giám sát tình trang là môt tác nhân mãc dinh chay bên trong bô máy DB2, giám sát tât cá
các mãt cúa tình trang co só dü liêu (bô nhó, quán lý không gian, các hoat dông duoc tu
dông hóa dã duoc dinh rõ truóc…). Khi mà môt sô tính nãng cúa DB2 duoc thuc thi bên
ngoài các tham sô dã thiêt lâp, së xuât hiên ngoai lê, nguòi quán tri co só dü liêu së duoc
luu ý tói. Có 3 kiêu cánh báo:

» Chú ý: Tình trang không bình thuòng.
» Cánh báo: Tình trang chua nghiêm trong, không yêu câu su quan tâm ngay lâp
túc nhung có thê báo hiêu hê thông không còn trong tình trang tôi uu.
» Báo dông: Tình trang nghiêm trong yêu câu có các hành dông can thiêp ngay
lâp túc.

Giám sát hê thông có thê bât hoãc tãt sú dung tham sô câu hình quán lý co só dü liêu
HEALTH_MON.
5.8.1 Trung tâm tình trang
Trung tâm tình trang là môt công cu dô hoa dê tuong tác vói tác nhân Giám sát tình trang.
Công cu Trung tâm tình trang phân tích cánh báo tình trang trong hê thông dôi vói tùng
thê hiên, co só dü liêu, và không gian báng. Hình 5.19 mô tá vê công cu Trung tâm tình
trang.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

74

Hình 5.19 – Công cu Trung tâm tình trang

Khói chay Trung tâm tình trang.
Ban có thê khói dông Trung tâm tình trang tù Trung tâm diêu khiên bãng cách nhân vào
Tools Menu và chon Health Center. Ðiêu này duoc biêu diên qua Hình 5.20. Ban cüng có
thê chay công cu này tù Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 -> Monitoring Tools
-> Health Center.


Hình 5.20 – Khói chay Trung tâm súc khóe

Thiêt lâp cánh báo tình trang
Môt khi Trung tâm tình trang cúa ban dã duoc khói dông, ban có thê thiêt lâp các khai
báo cho lòi cánh báo (Alert notification) bãng cách nhân vào Health Center menu ->
Configure -> Alert Notification nhu trong Hình 5.21. Cánh báo tình trang cho phép ban
nhâp vào danh ba vói dia chi email hay sô máy nhãn tin cúa nhüng nguòi cân phái liên
lac nêu xuât hiên cánh báo.

Chon thòi gian
làm mói màn hình
Hiêu chinh các
thiêt lâp chi thi
tình trang
Lua chon kiêu
thông báo dê
sú dung
Nhâp dúp chuôt
vào bât cú lòi
cánh báo nào
thì các chi tiêt
vê thông báo
xuât hiên ó dây
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

75

Hình 5.21 – Khai báo cánh báo

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

76
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

77
6
Phân II – Hoc DB2: Quán tri Co só dü liêu
Chuong 6 - Kiên trúc cúa DB2
Trong chuong này chúng ta së tháo luân nhüng nét chính vê

- Mô hình xú lý cúa DB2
- Mô hình bô nhó cúa DB2
- Mô hình luu trü cúa DB2
6.1 Mô hình quy trình xú lý cúa DB2
Hình 6.1 mô tá mô hình quy trình xú lý cúa DB2. Trong hình này, các hình chü nhât biêu
diên các quy trình, còn hình e-líp biêu diên luông xú lý. Quy trình chính cúa DB2 goi là
db2sysc. Duói quy trình này có nhiêu luông xú lý, luông chính cüng có tên là db2sysc, nó
së sinh ra các luông khác. Khi môt úng dung ó xa muôn kêt nôi dên máy chú bãng lênh
SQL CONNECT, các bô nghe kêt nôi tù xa (listener) cho giao thúc truyên thông së nhân
duoc yêu câu này và liên lac vói môt tác nhân kêt hop DB2 (DB2 coordinator agent). Tác
nhân DB2 có chúc nãng thuc hiên các thao tác thay cho DB2. Nêu úng dung dó là cuc bô
(chay trên cùng máy chú vói DB2), các buóc rât giông nhau, chi có tác nhân db2ipccm xú
lý yêu câu thay cho db2tcpcm. Trong môt sô truòng hop, nhu khi xú lý song song, tác
nhân db2agent có thê sinh ra các tác nhân khác (nó xuât nhu các luông db2agntp). Các
tác nhân khác trên hình vë nhu db2pfchr, db2loggr, db2dlock cüng có thê duoc sú dung
cho nhüng muc dích khác nhau. Nhüng quy trình xú lý thông dung nhât duoc mô tá trong
hình 6.1. Và các luông xú lý chung nhât duoc mô tá ó báng 6.2.


Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê kiên trúc cúa DB2, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4482
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

78


Hình 6.1 – Mô hình quy trình xú lý cúa DB2

Tên quy trình Mô tá
db2sync (Linux)
db2syncs (Win)
Co chê xú lý chính cúa DB2, trong DB2 9.5 chi có môt co chê xú
lý da luông chính cho tât cá các thành phân. Tât cá các EDU
(Engine Dispatchable Units) dêu nãm trong quy trình này. Không
có quy trình này co só dü liêu không thê hoat dông.
db2acct Daemon tu dông. Nó dùng dê thuc hiên tu dông các tác vu tù
phía máy khách, nhu hiên thi tình trang, tu dông báo trì, và kê
hoach quán tri. Tên chính thúc cúa nó là db2hmon
db2wdog DB2 Watchdog. Nó là múc trên cúa co chê xú lý chính, db2sync,
nó së giái phóng tài nguyên khi kêt thúc db2sync bât bình thuòng
db2vend Quy trình xú lý dôi vói các hãng trung lâp trong DB2 9.5. Các mã
lênh cúa hãng trung lâp chay bên ngoài co chê này, nhu vây
chuong trình không phái cúa IBM có thê tuong tác vói DB2; ví du
nhât ký luu trü có thê duoc quán lý bói mã lênh cúa môt hãng
thú ba
db2fmp Các quy trình xú lý trung lâp chay các mã lênh (cá các thú tuc luu
và hàm nguòi dùng dinh nghïa) trên máy chú nãm bên ngoài
“tuòng lúa”. Quy trình này thay thê cho các quy trình db2udf và
db2dari dã duoc sú dung trong các phiên bán truóc cúa DB2.
Báng 6.1- Các xú lý thông dung cúa DB2

Tên xú lý Mô tá
db2sync Luông diêu khiên hê thông. Sú dung lúc Khói dông và Tãt hê
thông và báo trì
db2tcpcm Bô nghe truyên thông TCP/IP.
db2agent Tác nhân kêt hop thuc thi nhüng thao tác co só dü liêu thay cho
các úng dung (ít nhât môt tiên trình trên môt kêt nôi, phu thuôc
vào bô tâp trung kêt nôi có duoc kích hoat hay không).
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

79
db2agntp Tác nhân con chú dông duoc sinh ra nêu truòng
INTRA_PARALLEL là YES. Së thuc thi các thao tác co só dü liêu
thay cho úng dung. db2agent së kêt hop công viêc cúa các tác
nhân con db2agntp.
db2pfchr Bô doc dü liêu nhâp/xuât không dông bô (NUM_IOSERVERS).
db2pclnr Bô ghi dü liêu nhâp/xuât không dông bô (NUM_IOCLEANERS).
Báng 6.2 - Các luông xú lý thông dung cúa DB2

6.2 Mô hình bô nhó cúa DB2
Mô hình bô nhó DB2 gôm nhiêu vùng nhó khác nhau tai múc thê hiên, múc co só dü
liêu, múc úng dung và múc tác nhân (hình 6.2). Chúng ta không giái thich chi tiêt tùng
vùng bô nhó trong sách này mà chi có nhüng nét tông quát.

Hình 6.2 – Mô hình bô nhó cúa DB2

Khi bãt dâu môt thê hiên, vùng nhó chia sé quán lý co só dü liêu duoc câp phát. Thuòng
vùng nhó này không nhiêu. Lân dâu tiên kêt nôi dên co só dü liêu, vùng nhó toàn cuc co
só dü liêu së duoc câp phát. Trong khôi này, vùng dêm (buffer pool) là môt trong nhüng
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

80
thành phân quan trong nhât, dãc biêt khi cân cái thiên viêc thuc thi truy vân. Kích thuóc
cúa vùng dêm quyêt dinh dô lón cúa toàn bô vùng nhó toàn cuc co só dü liêu.

Vùng nhó riêng tác nhân là vùng nhó duoc sú dung cho môi tác nhân DB2. Nêu không
dùng bô tâp trung kêt nôi thì môi kêt nôi cân môt tác nhân. Môt tác nhân sú dung khoáng
3–5MB. Nêu sú dung bô tâp trung kêt nôi, nhiêu kêt nôi có thê dùng chung môt tác nhân,
giám nhu câu sú dung bô nhó vât lý.
6.3 Mô hình luu trü cúa DB2
Trong muc này chúng ta së mô tá nhüng khái niêm sau:

- Trang và pham vi
- Vùng nhó dêm
- Không gian báng
6.3.1 Trang và pham vi
Trang là don vi luu trü nhó nhât cúa DB2, vói các kích thuóc cho phép là 4K, 8K, 16K và
32K. Môt pham vi là môt nhóm các trang. Tai môt thòi diêm nêu chi làm viêc vói môt trang
thì lãng phí khá nãng thuc thi, do vây DB2 làm viêc vói các pham vi tai môt thòi diêm.
Kích thuóc cúa trang và pham vi duoc dinh nghïa khi làm viêc vói vùng nhó dêm và các
không gian báng nhu trong phân tiêp theo.
6.3.2 Vùng nhó dêm
Môt vùng nhó dêm là vùng nhó thuc (real cache) cho dü liêu báng và chi muc. Nó cái
thiên thuc thi bãng cách giám nhâp/xuât tuân tu truc tiêp và nâng câp doc ghi không dông
bô. Có nghïa là DB2 doán truóc trang nào së cân dên, doc chúng tù dïa vào vùng dêm,
nên chúng sãn sàng duoc sú dung.

Vùng dêm duoc câp phát vói các don vi nhó là các trang 4K, 8K, 16K, và 32K. Nên có ít
nhât môt vùng dêm trên môt co só dü liêu, và ít nhât môt vùng dêm phù hop cho môt
không gian báng có kích thuóc trang dã biêt.

Tao môt vùng dêm
Có thê dùng lênh CREATE BUFFERPOOL dê tao vùng dêm. Cüng có thê vào trung tâm
diêu khiên, nhân chuôt phái lên thu muc Buffer pool trong co só dü liêu dã biêt và chon
Create nhu trong hình 6.3.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

81

Hình 6.3 – Tao môt vùng dêm
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

82

Sau khi chon Create, hôp thoai Create Buffer Pool xuât hiên nhu trong hình 6.4.


Hình 6.4 - Hôp thoai tao vùng nhó dêm

Phân lón các muc trong hình 6.4 duoc tu giái thích. Các truòng ‘Non-blocked’ và
‘Blocked’ chi dinh sô luong trang tôn tai là không dóng khôi (non-blocked) hay dóng khôi
(blocked). Vùng dêm dua trên khôi báo dám rãng các trang liên tuc trên dïa di chuyên vào
vùng dêm cüng liên tuc trong môt vùng dóng khôi. Cách này có thê cái thiên viêc thuc thi.
Sô luong trang không thê lón hon 98% sô luong trang cúa vùng dêm. Ðãc biêt, giá tri 0
së vô hiêu hóa vào/ra khôi.

Môi lân vùng dêm duoc tao ra, nó së duoc hiên thi trong trung tâm diêu khiên nhu trong
hình 6.5.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

83

Hình 6.5 – Trung tâm diêu khiên sau khi tao vùng dêm ‘SAMP16K’
6.3.3 Các không gian báng
Không gian báng là môt là môt giao diên lô-gíc giüa các báng lô-gíc và các vùng nhó cúa
hê thông (bao gôm vùng nhó dêm và các dïa). Ban có thê sú dung câu lênh CREATE
TABLESPACE dê tao môt không gian báng mà ban có thê dãc tá:

• Kích thuóc trang cúa không gian báng (4KB, 8KB, 16KB, or 32KB). Kích thuóc
trang này phái tuong úng vói kích thuóc trang cúa vùng dêm.
• Tên cúa vùng dêm tuong úng vói không gian báng
• Kích thuóc cúa pham vi
• Kích thuóc nap truóc
Các loai không gian báng
Có ba loai không gian báng:

- Thông thuòng
Loai này dành cho các báng cúa nguòi dùng. Ví du nhu USERSPACE1 là môt
không gian báng thông thuòng vì nó duoc tao ra môt cách mãc dinh.

- Lón
Loai này duoc sú dung tùy chon dê phân chia các dü liêu LOB vê không gian
báng cúa nó. Nó cüng duoc sú dung dê luu trü các dü liêu XML dê tao ra các
CSDL có hô tro PureXML – sú dung UNICODE và XML làm kiêu cúa các côt. Các
không gian báng loai lón là mãc dinh.

- Tam thòi
Có hai loai không gian báng tam thòi:
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

84
Không gian báng tam thòi cúa hê thông
Ðây là loai không gian báng duoc sú dung bói DB2 cho các thao tác nôi bô
(hê thông) nhu sãp xêp. Ví du TEMPSPACE1 là không gian báng duoc tao
ra tu dông khi ban tao môt CSDL, nó là môt không gian báng tam thòi cúa
hê thông.

Không gian báng tam thòi cúa nguòi dùng
Ðây là loai không gian báng duoc sú dung dê tao ra các báng tam thòi
toàn cuc do nguòi dùng dinh nghïa. Chúng thuòng hay bi nhâm lân vói các
không gian báng tam thòi cúa hê thông.
Quán lý các không gian báng
Các không gian báng có thê duoc phân loai theo cách quán lý. Viêc này có thê duoc chi
dinh trong câu lênh CREATE TABLESPACE

Không gian báng duoc quán lý bói hê thông
Loai không gian báng này duoc goi là System Managed Storage (SMS). Ðiêu này có
nghïa là hê diêu hành së quán lý không gian nhó này. Chúng dê dàng duoc quán lý và
duoc chúa trong các thu muc hê thông têp. Không gian báng loai này không duoc câp
phát truóc, nhung dung luong các têp duoc tãng lên tu dông. Môt khi ban dã xác dinh
các chô chúa (thu muc), thì chúng së duoc cô dinh lúc tao ra và không thê thay dôi vê
sau, trù khi viêc phuc hôi tái dinh huóng duoc dùng. Khi sú dung các không gian báng
SMS, dü liêu, chi muc, dü liêu LOB không thê duoc trái trên các không gian báng khác
nhau.

Không gian báng duoc quán lý bói CSDL
Loai không gian báng này duoc goi là Database Managed Storage (DMS). Ðiêu này có
nghïa là DB2 së quán lý loai không gian luu trü này. Viêc quán lý dòi hói su can thiêp cúa
nguòi quán tri co só dü liêu. Các chô chúa (container) có thê là các têp duoc câp phát
truóc hoãc các thiêt bi thô (thiêt bi thô duoc hiêu nhu thiêt bi luu trü duoc ghi theo dinh
huóng ký tu, không cân hê thông têp cúa hê diêu hành). Vói các thiêt bi thô, dü liêu duoc
ghi truc tiêp mà không qua bô dêm cúa hê diêu hành.

Các chô chúa (hê thông têp) có thê duoc thêm, bó, thay dôi kích thuóc. DMS có hiêu
suât tôt nhât, vì dü liêu, chi muc hay dü liêu LOB có thê duoc nãm trên các không gian
báng khác nhau dê nâng cao hiêu suât.

Không gian báng duoc quán lý tu dông
Loai không gian báng này duoc quán lý bói bô nhó tu dông, ích loi cúa chúng là sú dung
tuong tu nhu các không gian báng SMS, nhung lai có hiêu suât tôt và tính linh hoat cúa
không gian báng DMS. Do dó, bãt dâu vói DB2 9, dây là loai không gian báng mãc dinh.
Vói loai không gian báng này, nguòi dùng chi cân phái chi ra nhóm các thiêt bi luu trü lô-
gíc. Không phái dinh nghïa tuòng minh chô chúa. Các chô chúa duoc tao tu dông theo
các duòng dân. Viêc tãng kích thuóc hay bô sung thêm chô chúa mói hoàn toàn do DB2
quán lý.

Ðê cho phép luu trü tu dông, dâu tiên ban cân tao môt CSDL vói chúc nãng luu trü tu
dông duoc kích hoat (mãc dinh) và liên kêt các duòng dân luu trü tói nó (CSDL). Sau khi
tao xong, nêu cân thiêt ban có thê tái dinh nghïa các duòng dân luu trü bãng cách sú
dung thao tác RESTORE co só dü liêu. Sau dó ban có thê tao các không gian báng sú
dung luu trü tu dông (dây là chê dô mãc dinh)

Ví du luu trü tu dông
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

85
Ðâu tiên, hãy tao môt CSDL vói luu trü tu dông duoc cho phép theo các ví du sau:

Luu trü tu dông duoc cho phép theo mãc dinh:
CREATE DATABASE DB1

Luu trü tu dông duoc chi dinh tuòng minh:
CREATE DATABASE DB1 AUTOMATIC STORAGE YES

Luu trü tu dông duoc cho phép theo mãc dinh nhung duòng dân duoc chi ra:
CREATE DATABASE DB1 ON /data/path1, /data/path2

Luu trü tu dông không duoc phép:
CREATE DATABASE DB1 AUTOMATIC STORAGE NO

Tiêp theo, chúng ta tao không gian báng vói luu trü tu dông duoc cho phép theo các ví
du sau:
Luu trü tu dông cho không gian báng duoc cho phép theo mãc dinh:
CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMPTS

Luu trü tu dông duoc chi dinh môt cách tuòng minh cho không gian báng:
CREATE TABLESPACE TS2 MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE

Luu trü tu dông duoc chi dinh không tuòng minh, kích thuóc ban dâu duoc câp
phát, kích thuóc tãng theo tùng lân, và kích thuóc tôi da có thê tãng dên.

CREATE TABLESPACE TS1
INITIALSIZE 500 K
INCREASESIZE 100 K
MAXSIZE 100 M

Dü liêu duoc luu trü nhu thê nào trong không gian báng
Theo mãc dinh, DB2 së ghi vào các pham vi dïa (disk extent) tai thòi diêm chia bãng
(stripe) qua các chô chúa. Ví du nêu ban có môt không gian báng 4K vói kích thuóc mó
rông là 8, sú dung 3 chô chúa thô trong không gian báng DMS, diêu này có nghïa rãng
32K dü liêu (4K x 8 trang trên môt pham vi = 32K) së duoc ghi vào môt dïa truóc khi ghi
vào dïa tiêp theo. Ðiêu này duoc chi ra trong Hình 6.6. Chú ý rãng các báng không chia
sé các pham vi.


Hình 6.6 – Ghi dü liêu vào không gian báng

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

86
Tao không gian báng sú dung trung tâm diêu khiên
Ðê tao môt không gian báng tù trung tâm diêu khiên, kích chuôt phái vào thu muc Table
Spaces trong CSDL duoc chon và chon Create theo hình 6.7. Tro giúp tùng buóc tao
không gian báng së xuât hiên nhu Hình 6.8.


Hình 6.7 – Tao không gian báng tù trung tâm diêu khiênHình 6.8 – Tao môt không gian báng sú dung tro giúp
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

87
7
Chuong 7 – Kêt nôi máy khách DB2
Chuong này trình bày các buóc thiêt lâp cân thiêt dê kêt nôi tù máy khách DB2 dên máy
chú DB2 sú dung giao thúc TCPIP. Chú ý rãng môt máy chú DB2 cüng duoc xem nhu môt
thành phân máy khách, vì thê máy chú DB2 cüng có hành vi cúa môt máy khách khi kêt nôi
dên môt máy chú DB2 khác. Hiên tai có môt sô cách khác nhau dê thiêt lâp kêt nôi tù máy
khách DB2; tuy nhiên, trong pham vi cúa chuong này chúng ta chi tháo luân môt phuong
thúc don gián nhât dó là sú dung công cu Tro giúp câu hình (Configuration Assistant).


7.1 Thu muc DB2
Thu muc DB2 là các têp nhi phân luu trü các thông tin vê các co só dü liêu mà ta có thê kêt
nôi tù máy cúa mình. Có 4 thu muc:

1. Thu muc co só dü liêu hê thông
Thu muc này giông nhu muc luc cúa môt cuôn sách, nó có tât cá các co só dü liêu, cá loai ó
xa (remote) và loai nôi tai (local), mà ta có thê kêt nôi vói chúng. Ðôi vói các co só dü liêu
nôi tai, nó là các con tró tró tói Thu muc co só dü liêu nôi tai. Ðôi vói co só dü liêu ó xa, nó
së có con tró, tró tói Thu muc nút (Node). Ðê xem nôi dung cúa thu muc này, ta dùng lênh
list db directory

2. Thu muc co só dü liêu nôi tai
Thu muc này chúa các thông tin vê co só dü liêu mà ta có thê kêt nôi duoc. Ðê xem nôi
dung cúa thu muc này ta dùng lênh
list db directory on <drive/path>

3. Thu muc nút
Thu muc này bao gôm thông tin vê làm thê nào dê kêt nôi dên môt co só dü liêu. Ví du, nêu
giao thúc TCP/IT duoc dùng, diêm vào cúa môt nút TCP/IP së bao gôm dia chi IP cúa máy
chú DB2 mà ta dinh kêt nôi, và dia chi công cúa thê hiên mà co só dü liêu nãm trong dó. Ðê
xem nôi dung cúa thu muc này ta dùng lênh
list node directory

4. Thu muc DCS
Thu muc này chi xuât hiên nêu ta có cài phân mêm DB2 Connect dê kêt nôi vói DB2 trên
máy z/OS (máy tính lón), hoãc DB2 trên i5/OS. Ðê xem nôi dung cúa thu muc này ta dùng
lênh
list dcs directory
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê kiên trúc cúa DB2, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4222
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

88
Ðê xem và thay dôi nôi dung cúa tât cá các thu muc trên cân thuc hiên bãng công cu tro
giúp câu hình (Configuration Assistant GUI)
7.2 Tro giúp câu hình
Sú dung giao diên truc quan cúa công cu Tro giúp câu hình, ban có thê dê dàng câu hình
kêt nôi giüa môt máy khách DB2 và môt máy chú DB2.

Ðê thuc thi Tro giúp câu hình trên Windows, ban có thê chon: Start -> Programs -> IBM
DB2 -> DB2COPY1 -> Set-up Tools -> Configuration Assistant.

Nêu sú dung dòng lênh, ban có thê bãt dâu công cu này bãng cách sú dung lênh db2ca.
Hình 7.1 mô tá công cu tro giúp câu hình.


Hình 7.1 - Công cu tro giúp câu hình

7.2.1 Nhüng cài dåt båt buôc trên máy chú
Có hai viêc cân duoc thiêt lâp tai máy chú:

1) Biên DB2COMM
Biên dãng kí này xác dinh giao thúc truyên thông duoc sú dung dê lãng nghe các yêu câu
dên tù máy khách. Bô giao thúc TCPIP là bô các giao thúc truyên thông duoc sú dung phô
biên nhât. Khi thay dôi giá tri cúa tham sô này, hê thông cân duoc khói dông lai. Ðê xem và
thay dôi giá tri cúa biên DB2COMM trong tro giúp câu hình, chon Configure -> DB2
Registry nhu duoc mô tá trong hình 7.2 và hình 7.3

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

89

Hình 7.2 – Truy câp DB2 Registry


Hình 7.3 – Kiêm chúng giá tri cúa biên DB2COMM trong thu muc DB2

2) Biên SVCENAME
Tham sô dbm cfg së duoc thiêt lâp dên tên dich vu (nhu duoc dinh nghïa trong têp dich vu
TCPIP) hoãc dên sô hiêu công giao tiêp dê sú dung khi ban muôn truy câp co só dü liêu
cúa thê hiên này. Tù công cu tro giúp câu hình, chon Configure -> DBM configuration nhu
duoc mô tá trong hình 7.4
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

90
Hình 7.4 – Xem xét dbm cfg tù Tro giúp câu hình

Môt khi ban dã vào trong cúa sô câu hình DBM, tìm dên muc Communications, và tìm kiêm
tên SVCENAME. Ban có thê thay dôi giá tri cúa SVCENAME thành môt chuôi hay thành sô
hiêu công giao tiêp khi cân thiêt. Ðiêu này duoc mô tá trong Hình 7.5


Hình 7.5 – Xem xét tham sô dbm cfg cúa SVCENAME
7.2.2 Nhüng cài dåt cân thiêt trên máy khách
Tai máy khách, ban cân biêt nhüng thông tin sau:

1. Tên co só dü liêu mà ban muôn kêt nôi dên
2. Sô hiêu công giao tiêp cúa thê hiên DB2 tai máy chú noi co só dü liêu duoc cài
dãt. Ban cüng có thê sú dung tên cúa dich vu, miên là tôn tai môt thuc thê tuong
úng trong têp dich vu TCPIP
3. ID cúa nguòi dùng hê thông và mât khâu dê dãng nhâp vào co só dü liêu. ID cúa
nguòi sú dung này cân duoc dinh nghïa truóc tai máy chú

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

91
Nhüng thông tin trên có thê duoc nhâp vào tù máy khách DB2 sú dung Configuration
Assistant. Ðâu tiên, thuc hiên chúc nãng Add Database Wizard bãng cách kích chon
Selected -> Add Database Using Wizard, nhu duoc mô tá trong Hình 7.6


Hình 7.6 – Sú dung chúc nång Add Database Wizard

Ban cüng có thê thuc hiên chúc nãng này bãng cách nhâp chuôt phái vào vùng trông
trong cúa sô tro giúp câu hình và chon “Add Database Using Wizard”.

Hình 7.7 mô tá chúc nãng Add Database Wizard:


Hình 7.7 – Thêm CSDL

Trong Add Database Wizard, có ba tùy chon:

Sú dung lý lich (Profile)
Có thê xây ra nhiêu tình huông khi ban cân dinh câu hình nhiêu máy khách kêt nôi dên
cùng môt máy chú DB2. Trong nhüng tình huông nhu vây, tùy chon này thuân tiên dê
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

92
thuc hiên tât cá các câu hình tù môt máy khách, và luu câu hình này vào trong môt têp “lý
lich”. Vói têp này, ban có thê nap tât cá thông tin truc tiêp dên nhüng máy khách khác.
Trong hình 7.7, nêu ban chon “Use a Profile”, ban së nap thông tin tù môt “lý lich” dang
tôn tai. Chi tiêt cúa tùy chon duoc cung câp trong muc sau cúa chuong này së mô tá cách
tao lý lich cho máy khách và máy chú.

Tìm kiêm trong hê thông mang
Phuong pháp này cüng duoc biêt dên nhu “Su khám phá” (Discovery), yêu câu DB2 tìm
kiêm trên hê thông mang tuong úng vói môt máy chú, thê hiên và co só dü liêu cho
truóc. Ðê phuong pháp này hoat dông, DAS phái duoc chay trên môi máy chú DB2 noi
mà co só dü liêu duoc tìm thây. Vói phuong pháp này, có hai cách dê thuc hiên viêc tìm
kiêm:

- Tìm kiêm (Search):
Tìm kiêm trên toàn bô hê thông mang. Phuong pháp này không duoc khuyên
khích sú dung nêu hê thông mang cúa ban lón và có nhiêu bô tâp trung mang
(Hub/Switch), vì nó së mât nhiêu thòi gian truy vân dü liêu tù môi hê thông
- Ðã biêt (Known):
Tìm kiêm trên hê thông mang cho môt máy chú dã biêt tai dia chi mà ban cung
câp.

Hai phuong pháp duoc minh hoa trong hình 7.8

Hình 7.8 – Phuong pháp tìm kiêm Search và Known

Trong môt sô truòng hop, nguòi quán tri hê thông không muôn các máy khách duoc tìm
kiêm trên mang vói co só dü liêu luu trü nhüng thông tin cân báo mât. Ðiêu này có thê
duoc ngãn chãn tai câp dô DAS, câp dô thê hiên hay co só dü liêu. Hình 7.9 cung câp chi
tiêt vê vân dê này.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

93

Hình 7.9 – Câu hình các tham sô cho phép dùng Su khám phá (discovery)

Hình 7.9 mô tá nhüng câp dô khác nhau trong dó ban có thê cho phép hay ngãn cán sú
dung Su khám phá. Tai câp dô DAS, ban có thê gán tham sô cho truóc DISCOVER môt giá
tri là SEARCH hay KNOWN. Tai câp dô thê hiên, tham sô dbm cfg là DISCOVER_INST có
thê duoc thiêt lâp thành DISABLE hay ENABLE. Cuôi cùng, tai câp dô co só dü liêu, tham
sô DISCOVER_DB cüng có thê duoc thiêt lâp là ENABLE hay DISABLE. Viêc thiêt lâp
nhüng tham sô này môt cách hop lý së cung câp cho ban cách thúc tìm ra co só dü liêu.

Câu hình môt cách thú công kêt nôi dên co só dü liêu
Sú dung phuong pháp này, ban thuc hiên thú công viêc thêm tên máy chú, sô hiêu công
giao tiêp và thông tin vê co só dü liêu cho công cu Tro giúp câu hình, noi së phát sinh ra
“danh muc” câu lênh dê thuc thi viêc câu hình kêt nôi. Công cu Tro giúp câu hình së không
kiêm tra thông tin có chính xác hay không. Chính ban së biêt nó không dúng khi ban không
kêt nôi duoc dên máy chú. Tuong tu, ban phái chãc rãng ID và mât khâu ban cung câp dê
kêt nôi tù xa dên co só dü liêu là dúng. Quá trình xác minh thông tin duoc mãc dinh thuc
hiên trên máy chú DB2 mà ban dang cô gãng kêt nôi dên, vì vây, ban phái cung câp môt ID
nguòi dùng cùng vói mât khâu dã duoc dinh nghïa trên máy chú dó.
7.2.3 Tao lý lich cho máy khách và máy chú
Nêu ban dang câu hình cho môt sô luong lón máy chú hay máy khách, hon nüa viêc thiêt
lâp cho môi máy dôc lâp nhau, ban có thê chi cân thiêt lâp cho môt máy duy nhât, sau dó
xuât ra môt lý lich (xuât têp câu hình chãng han), khi dó áp dung lý lich này dên các máy
khách/ máy chú khác. Ðiêu này giúp tiêt kiêm rât nhiêu thòi gian cho nguòi quán tri hê thông
khi thiêt lâp môi truòng.

Ðê tao môt lý lich tùy chinh theo yêu câu, tù Tro giúp câu hình, kích vào trình don Configure,
sau dó chon Export Profile -> Customize, nhu duoc mô tá trong hình 7.10

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

94Hình 7.10 – Xuât môt lý lich

Hình 7.11 mô tá nhüng truòng cân duoc hoàn thành dê xuât môt lý lich


Hình 7.11 – Hôp thoai tùy chinh xuât lý lich

Hình 7.12 mô tá kêt quá sau khi nhân “Export” trong hôp thoai Customize Export Profile.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

95

Hình 7.12 – Xuât kêt quá lý lich

Ðê nhâp môt lý lich dã duoc tùy chinh tù Tro giúp câu hình, nhân vào trình don Configure,
sau dó chon Import Profile -> Customize, nhu duoc mô tá trong Hình 7.13

Hình 7.13 – Nhâp môt lý lich

Hình 7.14 mô tá nhüng truòng cân duoc hoàn thành dê nhâp môt lý lich

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

96Hình 7.14 – Nhâp lý lich duoc tùy chinh

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

97
Bài tâp nhanh #6 – Sú dung Tro giúp thiêt lâp câu hình

Muc tiêu
Chuong trình Tro giúp thiêt lâp câu hình có thê duoc sú dung dê câu hình các kêt nôi co
só dü liêu tù xa môt cách nhanh chóng và dê dàng. Trong bài tâp nhanh này, ban së tao
chi muc cho môt co só dü liêu nãm trên môt máy chú DB2 ó xa (remote DB2 server -
duoc thê hiên bãng máy tram cúa nguòi ngôi bên canh ban, sú dung cá hai cách Tìm
kiêm và Khám phá). Môt khi co só dü liêu dó dã duoc liêt kê, ban së có thê truy câp co
só dü liêu này giông nhu là nó dang ó ngay trên hê thông máy cúa mình. DB2 thuc hiên
tât cá các quá trình giao tiêp môt cách thâm lãng.

Ghi chú
Bài tâp nhanh này giá dinh rãng ban dang làm viêc trong 1 mang máy tính. Nêu không
phái nhu vây, ban luôn có thê sú dung chính máy tính cúa mình vùa làm máy chú vùa
làm máy khách và làm theo các chi dân cho công viêc câu hình duói dây dê kêt nôi dên
chính hê thông cúa ban.

Thú tuc
1. Hói nguòi bên canh (hay nguòi huóng dân ban) các thông tin sau dây:
Thông tin co só dü liêu tù xa:
(PR) Giao thúc _TCPIP__
(IP) Ðia chi IP hay tên máy chú _________
(PN) Sô công cúa thê hiên (instance) _________
(DB) Tên cúa co só dü liêu _SAMPLE_

Các meo :
- Trong môi truòng Windows, dê lây tên cúa máy ta gõ lênh hostname tù cúa sô
dòng lênh
- Trong môi truòng Windows, dê lây dia chi IP ta gõ lênh ipconfig tù cúa sô
dòng lênh

2. Mó chuong trình Tro giúp thiêt lâp câu hình (Meo: chuong trình này có thê truy
câp thông qua lênh Start)

3. Mó báng chon Selected và chon muc Add Database Using Wizard

4. Trong trang Source cúa trình tro giúp, chon muc Manually Configure a Connection
to a Database. Nhân nút Next dê di chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

5. Trong trang Protocol cúa trình tro giúp, chon muc TCP/IP. Nhân nút Next dê di
chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

6. Trong trang TCP/IP cúa trình tro giúp, nhâp vào tên dây dú cúa máy chú hoãc là
dia chi IP mà ban dã ghi lai trong buóc 1. Nhâp vào sô công ban dã ghi trong
buóc 1. Nhân nút Next dê di chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

Ghi chú: Tùy chon Service Name có thê duoc sú dung nêu ban có môt muc
(entry) trong tâp tin Services nôi bô vói môt công có sô duoc dinh nghïa dua trên
công mà máy chú tù xa dang lãng nghe. Khi ban sú dung tùy chon này, DB2 së
tìm kiêm trong tâp tin dich vu trên máy cúa ban chú không phái trên máy chú. Ban
cân phái thêm môt muc vào tâp tin này nêu ban muôn sú dung tùy chon trên.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

98
7. Trong trang Co só dü liêu cúa trình tro giúp, nhâp vào tên cúa co só dü liêu duoc
dinh nghïa trên máy chú tù xa mà ban dã ghi lai trong buóc 1 ó truòng Database
Name. Ðê ý viêc truòng Database Alias duoc diên môt cách tu dông vói cùng giá
tri dó nhu thê nào. Bí danh co só dü liêu (database alias) là môt cái tên mà nhüng
úng dung nôi bô trên máy cúa ban së sú dung dê kêt nôi dên co só dü liêu này.
Bói vì ban dã có môt co só dü liêu trên máy cúa mình duoc dinh nghïa sãn vói
tên là SAMPLE, DB2 së không cho phép ban tao tên môt co só dü liêu khác có
cùng tên. Vì thê ban phái sú dung môt tên bí danh khác. Trong ví du này, hãy dôi
bí danh co só dü liêu thành SAMPLE1. Ban có thê nhâp vào môt lòi chú thích tùy
ý vê co só dü liêu này nêu ban muôn. Nhân nút Next dê di chuyên dên trang tiêp
theo cúa trình tro giúp.

8. Trong trang Data source cúa trình tro giúp, ban có thê (không bãt buôc) dãng ký
co só dü liêu (nguôn dü liêu) mói này nhu môt nguôn dü liêu ODBC. Viêc này së
tu dông dãng ký co só dü liêu dó trong chuong trình quán lý ODBC cúa Windows
(Windows ODBC Manager) cho ban. Trong ví du này, bó dâu dánh ó muc
“Register this database for ODBC” tai vì ban së không sú dung ODBC. Nhân nút
Next dê di chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

9. Trong trang Node Options cúa trình tro giúp, xác dinh hê diêu hành cúa máy chú
noi mà co só dü liêu tù xa dang nãm tai dó. Bói vì tât cá các máy tram trong
phòng máy này dêu sú dung Microsoft Windows, hãy dám báo rãng muc Windows
trong danh sách sô xuông duoc chon. Truòng Instance name nên duoc dãt là
DB2. Nêu truòng này chua duoc dãt thì hãy dãt giá tri cho nó là DB2. Nhân nút
Next dê di chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

10. Trang System Options cúa trình tro giúp cho ban co hôi dê dám báo rãng hê thông
và tên máy chú dã duoc diên chính xác và xác nhân nhüng cài dãt cúa hê thông.
Nhân nút Next dê di chuyên dên trang tiêp theo cúa trình tro giúp.

11. Trang Security Options cúa trình tro giúp cho phép ban xác dinh noi ban muôn
viêc xác thuc nguòi dùng xáy ra và phuong thúc ban muôn sú dung. Chon muc
Use authentication value in server’s DBM Configuration. Cách làm này së sú dung
phuong thúc duoc xác lâp bói tham sô AUTHENTICATION trong tâp tin câu hình
cúa thê hiên (instance) ó xa. Nhân nút Finish dê tao danh muc co só dü liêu tù xa
và dóng trình tro giúp lai. Môt hôp thoai xác nhân së hiên ra. Nhân nút Test
Connection dê dám báo ban có thê kêt nôi thành công dên co só dü liêu. Thêm
vào dó, dê dám báo tên nguòi dùng và mât khâu mà ban cung câp là hop lê trên
máy chú ó xa (bói vì có thê tham sô AUTHENTICATION cúa máy chú duoc dãt
giá tri là SERVER). Nêu viêc thú kêt nôi thành công, ban dã tao danh muc co só
dü liêu ó xa môt cách thành công. Nêu viêc kêt nôi không thành công, ban hãy
quay tró lai trình tro giúp và dám báo rãng tât cá các giá tri dã duoc xác lâp dúng
(Nhân nút Change dê quay lai nhüng cài dãt trong trình tro giúp)

12. Mó trung tâm diêu khiên và thú xem nhüng báng khác nhau trong co só dü liêu tù
xa vùa mói duoc tao danh muc

13. Quay tró lai chuong trình Tro giúp thiêt lâp câu hình và thú tao danh muc vói môt
co só dü liêu khác, lân này sú dung tuy chon Search the Network. Làm tùng buóc
trong trình tro giúp giông nhu ban dã câu hình kêt nôi bãng tay. Luu ý rãng, trên
nhüng mang lón, viêc tìm kiêm có thê së tôn thòi gian dê trá vê các kêt quá

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

99
8
Chuong 8 - Làm viêc vói các dôi tuong dü liêu

Chuong này tháo luân các dôi tuong dü liêu nhu là dang so dô (schemas), dang báng
(table), khung nhìn (view), chi muc (indexes), chuôi (sequences)… Môt sô các dôi tuong
dü liêu cao câp nhu là các bây su kiên (triggers), các hàm do nguòi dùng dinh nghïa
(UDFs) và nhüng thú tuc duoc luu trü së duoc tháo luân trong chuong 14, SQL PL luu
trü các thú tuc, và chuong 15, các lênh nhúng SQL PL, UDFs, Triggers.

8.1 So dô
So dô là không gian tên (name spaces) cho tâp hop các dôi tuong dü liêu. Chúc nãng
chính cúa chúng nhu sau:

- Cung câp cho ban các chi dân cúa quyên só hüu các dôi tuong hay các môi quan
hê dôi vói môt úng dung.
- Gom nhóm các dôi tuong có môi quan hê vói nhau.
Tât cá các dôi tuong dü liêu trong DB2 có hai phân tên theo tiêu chuân; so dô là núa
phân dâu tiên cúa tên:

<tên_s >.<tên_i tng>

Tên dôi tuong theo quy chuân phái là duy nhât. Khi ban kêt nôi co só dü liêu và tao hay
tham chiêu dên môt dôi tuong mà không dinh rõ tên so dô, DB2 së lây mã tài khoán mà
ban kêt nôi vói co só dü liêu làm tên so dô. Ví du, nêu ban kêt nôi dü liêu mâu vói tên sú
dung là “arfchong”, và tao môt báng bãng cách sú dung phát biêu CREATE TABLE

CREATE TABLE artist …

Tên theo quy chuân dây dú cúa báng duoc tao ra së là arfchong.artists.
8.2 Báng
Môt báng là môt tâp hop các dü liêu có môi quan hê vói nhau môt cách hop lý theo các
côt và hàng. Phát biêu bên duói cung câp cho ban ví du vê viêc làm cách nào dê tao ra
môt báng bãng cách sú dung phát biêu CREATE TABLE

CREATE TABLE artists
{
artno SMALLINT not null,
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê làm viêc vói các dôi tuong cúa CSDL, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4242
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

100
name VARCHAR (50) with default ‘abc’,
classification CHAR (1) not null,
bio CLOB (100K) logged,
picture BLOG (2M) not logged compact
}
IN mytblsl

Trong các phân tiêp theo dây, chúng ta có thê mô tá các phân chính cúa phát biêu
CREATE TABLE này.
8.2.1 Kiêu dü liêu
Hình 8.1 Danh sách các kiêu dü liêu duoc hô tro trong DB2

Hình 8.1 – Các kiêu dü liêu cúa DB2

Các kiêu dü liêu dôi tuong lón (LOB)
Các kiêu dü liêu dôi tuong lón duoc dùng dê luu trü các chuôi lý tu lón, các chuôi nhi
phân lón, hay các tâp tin duoc chi ra trong hình 8.2
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

101

Hình 8.2 – Các kiêu dü liêu LOB

Các dôi tuong kiêu nhi phân lón này thuòng duoc viêt tãt dê cho dê hiêu: Môt dôi tuong
nhi phân lón phái là môt BLOB, môt dôi tuong ký tu lón là CLOB, và dôi tuong ký tu 2-
byte lón cüng duoc biêt nhu là DBCLOB.

Các kiêu dü liêu duoc dinh nghïa bói nguòi dùng
DB2 cho phép ban có thê tu dinh nghïa kiêu dü liêu cúa chính mình, dua trên kiêu dü liêu
cúa hê thông. Ðiêu này duoc xem nhu là viêc có bô kiêu dü liêu do nguòi dùng tu dinh
nghïa (UDTs). UDTs duoc dùng khi:

- Có nhu câu thiêt lâp ngü cánh cho các giá tri
- Có nhu câu cân ép kiêu dü liêu DB2.
Các phát biêu theo sau dâu mô tá môt ví du vê viêc sú dung UDTs nhu thê nào và khi
nào

CREATE DISTINCT TYPE POUND AS INTEGER WITH COMPARISIONS
CREATE DISTINCT TYPE KILOGRAM AS INTEGER WITH COMPARISIONS
CREATE TABLE person
{
F_name VARCHAR (30),
Weight_p POUND NOT NULL,
Weight_k KILOGRAM NOT NULL
}

Trong ví du này, có 2 UDTs duoc tao ra là: POUND and KILOGRAM. Cá hai dêu duoc
xây dung dua trên kiêu dü liêu sãn có cúa hê thông là INTEGER. Mênh dê WITH
COMPARISIONS duoc dinh nghïa nhu là phân cú pháp chi ra rãng viêc thay các hàm vói
cùng tên cüng giông nhu viêc các kiêu dü liêu së duoc tao ra.

Báng person dùng 2 UDTs mói trong côt weight_p và weight_k theo tuân tu. Nêu bây
giò chúng ta dua ra phát biêu sau:

SELECT F_NAME FROM PERSON
WHERE weight_p > weight_k
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

102

Ban së nhân duoc môt thông báo lôi vì viêc so sánh 2 côt vói kiêu dü liêu khác nhau.
Thâm chí weight_p và weight_k dùng dü liêu là POUND và KILOGRAM, theo thú tu, cá
hai truòng này dêu duoc dua trên kiêu dü liêu là INTEGER. Tuy nhiên bãng viêc tao
UDTs thì ban không thê thuc hiên loai so sánh này. Ðây chính là nhüng gì ban muôn, bói
vì trong cuôc sông thuc, làm thê nào dê so sánh giüa pound và kilogram? Nó së vô lý.

Trong ví du kê tiêp, ban muôn so sánh côt weight_p vói kiêu dü liêu integer. Tuy nhiên
hai kiêu dü liêu này khác nhau, vì thê ban së nhân duoc thông báo lôi trù khi ban sú dung
môt hàm dã ép kiêu.

Nhu ban thây trong phát biêu bên duói, chúng tôi së dùng hàm ép kiêu POUND() dê diêu
so sánh này có thê thuc hiên duoc. Nhu dã nêu ó trên hàm ép kiêu POUND() duoc tao ra
vói UTD khi triêu goi WITH COMPARISIONS cúa phát biêu CREATE DISTINCT TYPE.

SELECT F_NAME FROM PERSON
WHERE weight_p > POUND (30)

Các giá tri NULL
Môt giá tri null dai diên cho môt trang thái không xác dinh. Tuy nhiên, phát biêu CREATE
TABLE có thê dinh nghïa môt côt bãng cách sú dung mênh dê NOT NULL. Ðiêu này dám
báo rãng côt này së phái chúa giá tri dü liêu duoc biêt truóc. Ban cüng có thê chi dinh giá
tri mãc dinh cho côt nêu NOT NULL duoc khai báo. Phát biêu kê tiêp cung câp ví du cho
diêu này:

CREATE TABLE Staff
{
ID SMALLINT NOT NULL,
NAM E VARCHAR (9),
DEPT SMALLINT NOT NULL with default 10,
JOB CHAR (5),
YEARS SMALLINT,
SALARY DECIMAL (7, 2),
COMM DECIMAL (7, 2) with default 15
}
8.2.2 Côt khoá chính (Identity columns)
Côt khoá chính này là môt con sô duoc tao ra tu dông, sô này là duy nhât cho môi dòng.
Chi có môt côt khoá chính cho môt báng.

Có hai cách tao ra giá tri cho côt khoá chính, diêu này phu thuôc vào viêc nó duoc dinh
nghïa nhu thê nào:

- Luôn luôn duoc sinh ra: nhüng giá tri luôn luôn duoc DB2 sinh ra. Các úng dung
thì không duoc phép cung câp nhüng giá tri cu thê.
- Sinh ra mãc dinh: giá tri có thê duoc cung câp cu thê bói môt úng dung hoãc, nêu
không có giá tri cho truóc, thì DB2 së sinh ra. DB2 không thê dám báo duoc tính
duy nhât. Tùy chon này duoc du dinh phuc vu cho viêc truyên dü liêu, và cho viêc
unload và reload cúa môt báng.
Hãy xem qua ví du sau:

CREATE TABLE subscriber (subscriberID INTEGER GENERATED ALWAYS AS
IDENTITY (START WITH 100 INCREMENT BY 100),
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

103
firstname VARCHAR (50),
lastname VARCHAR (50))

Trong ví du này, côt subscriberID là môt INTEGER duoc dinh nghïa nhu là môt côt khoá
chính thuôc loai luôn luôn duoc sinh ra tu dông. Giá tri duoc sinh ra së bãt dâu tù 100, và
nó së duoc tãng lên vói buóc là 100.
8.2.3 Các dôi tuong tuân tu (Sequence object)
Các dôi tuong tuân tu sinh ra môt con sô duy nhât dua vào co só dü liêu. Không giông
nhu các côt khóa chính, các dôi tuong tuân tu này là nhüng báng dôc lâp, xem ví du minh
hoa ó phát biêu sau:

CREATE TABLE t1 (salary int)
CREATE SEQUENCE myseq
START WITH 10
INCREMENT BY 1
NO CYCLE
INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq)
INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq)
INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq)
SELECT * FROM t1

SALARY
-----------------
10
11
12
3 record(s) selected

SELECT prevval for myseq FROM sysibm.sysdummy1

1
-----------------
12
1 record(s) selected

PREVVAL cung câp cho ban giá tri hiên tai cúa dãy tuân tu, trong khi NEXTVAL cung câp
giá tri kê tiêp.

Ví du bên trên cüng sú dung SYSIBM.SYSDUMMY1. dây là môt báng danh muc hê thông
mà nó chi có môt côt và môt hàng. Nó có thê duoc dùng trong tình huông mà môt câu truy
vân yêu câu trá vê dua trên chi môt giá tri quay lai. Các báng danh muc hê thông duoc
mô tá trong phân kê tiêp.
8.2.4. Các báng danh sách hê thông
Môi co só dü liêu có các báng danh sách hê thông cúa riêng nó. Các báng này luu trü
siêu dü liêu vê các dôi tuong co só dü liêu. Ban có thê truy vân nhüng báng này nhu bât
ky báng co só dü liêu bình thuòng khác.

Ba so dô duoc sú dung dê nhân dang các báng danh sách hê thông:

• SYSIBM: các báng co só, tôi uu hóa sú dung DB2
• SYSCAT: khung nhìn (view) dua trên báng SYSIBM, tôi uu su dê sú dung.
• SYSSTAT: các sô liêu thông kê co só dü liêu

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

104
Sau dây là môt vài ví du vê các khung nhìn cúa danh muc:

• SYSCAT.TABLES
• SYSCAT.INDEXES
• SYSCAT.COLUMNS
• SYSCAT.FUNCTIONS
• SYSCAT.PROCEDURES
8.2.5. Khai báo các báng tam thòi
Khai báo báng tam thòi là các báng duoc tao ra trong bô nhó, duoc sú dung bói môt úng
dung và duoc tu dông xóa khi úng dung kêt thúc. Nhüng báng này chi có thê duoc truy
nhâp bói úng dung tao ra chúng. Không có bán ghi nào duoc sinh trong báng danh sách
cúa DB2. Truy nhâp nhüng báng này có hiêu quá rât cao bói vì không có su tranh châp
danh sách, các hàng không bi khóa, không ghi nhât ký (tùy chon), và không kiêm tra
quyên. Cüng có hô tro chi muc cho các báng tam thòi này, dó là, bât cú chi muc chuân
nào cüng có thê duoc tao trên môt báng tam thòi. Ban cüng có thê chay lênh RUNSTATS
vói các báng này.

Khai báo các báng tam thòi ó bên trong môt không gian sú dung cúa báng tam thòi, dây
là cái phái duoc dinh nghïa truóc khi tao ra bât cú báng tam thòi nào. Các phát biêu duói
dây cung câp môt ví du làm thê nào dê tao ba khai báo báng tam thòi:

CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE apptemps
MANAGED BY SYSTEM USING ('apptemps');

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE temployees
LIKE employee NOT LOGGED;

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE tempdept
(deptid CHAR(6), deptname CHAR(20))
ON COMMIT DELETE ROWS NOT LOGGED;

DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE tempprojects
AS (fullselect) DEFINITION ONLY
ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED
WITH REPLACE IN TABLESPACE apptemps;

Khi môt khai báo báng tam thòi duoc tao ra, so dô cúa nó là SESSION, và phái duoc chi
tuòng minh. ID nguòi dùng duoc sú dung dê tao môt báng tam thòi së có tât cá quyên
trên báng. Môi úng dung tao môt báng tam thòi së có quyên dôc lâp cúa riêng nó duoc
chi ra trong Figure 8.5.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

105

Figure 8.5 – Pham vi cúa các báng tam thòi toàn cuc công khai

Bài tâp nhanh #7 - Khói tao môt báng mói

Muc tiêu
Ðên dây, ban có thê sú dung nhüng báng có sãn trong co só dü liêu SAMPLE dê minh
hoa các khái niêm. Thông thuòng, ban së cân tao các báng cúa riêng mình trong môt co
só dü liêu. Trong phân bài tâp này, ban së sú dung tao báng theo huóng dân tùng buóc
dê tao hai báng mói trong co só dü liêu SAMPLE.

Thú tuc
1. Mó Create Table Wizard nhu dã chi ra ó trên trong phân giói thiêu.
(Control Center -> All Databases -> SAMPLE -> (nhân phái chuôt) Tables object
-> Create …)

2. Ðinh nghïa tên báng, dinh nghïa côt và các ràng buôc. Báng së duoc sú dung dê luu
trü thông tin vê cung câp vãn phòng phâm, duoc sú dung bói môt du án trong co só
dü liêu SAMPLE. Môi lân vãn phòng phâm duoc mua, môt hàng së duoc thêm vào
trong báng này. Báng së có sáu côt:

• product_id: nhân dang duy nhât cúa sán phâm dang duoc mua
• description: mô tá vê sán phâm
• quantity: sô luong mua
• cost: giá cúa sán phâm
• image: môt búc ánh cúa sán phâm (nêu có)
• project_num: Mã sô cúa du án mua sán phâm này

3. Ó trang dâu tiên cúa Huóng dân tùng buóc, dôi vói tên so dô, gõ vàp ID ban sú dung
dê dãng nhâp, và sú dung tên báng là SUPPLIES. Ban cüng có thê gõ vào môt ghi
chú tùy ý. Nhân vào nút Next dê tiêp tuc tói trang sau cúa huóng dân.

4. Tù trang này, ban có thê thêm các côt vào báng. Nhân nút ADD dê thêm các côt.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

106


Gõ “product_id” vào Column name và chon kiêu là INTEGER. Bó dâu kiêm ó Nullable,
và nhân vào nút Apply dê dinh nghïa côt.

Lãp lai buóc này cho nhüng côt còn lai cúa báng sú dung các tùy chon duoc chi trong
báng ó trên. Khi tât cá các côt dã duoc thêm vào, nhân nút OK và danh sách các côt
ban vùa tao së duoc tông kêt. Nhâm nút Next dê tiêp tuc tói trang kê tiêp cúa huóng
dân.

Tên côt Thuôc tính
product_id (completed) INTEGER, NOT NULL
description VARCHAR, length 40, NOT NULL
quantity INTEGER, NOT NULL
cost DECIMAL, Precision 7, Scale 2, NOT NULL
image BLOB, 1MB, NULLABLE, NOT LOGGED
project_num CHAR, length 6, NOT NULL

Chú ý: Tùy chon NOT LOGGED có thê duoc chi rõ khi khai báo các côt LOB. Ðiêu
này là bãt buôc vói các côt có kích thuóc lón hon 1GB. Nó cüng duoc khuyên dùng
cho các côt LOB lón hon 10MB bói vì su thay dôi các côt lón có thê làm dây têp này
rât nhanh. Ngay cá nêu NOT LOGGED duoc sú dung, su thay dôi các têp LOB trong
quá trình giao dich xáy ra, vân có thê quay lui vê trang thái lúc dâu. Cüng chú ý rãng
môt mình côt hình ánh duoc dinh nghïa nhu môt côt “NULLABLE”. Ban có nghï tai sao
côt duoc dinh nghïa nhu thê?

5. Ó dây, tât cá thông tin bãt buôc cho viêc tao báng dêu duoc cung câp. Bãng cách
nháy sang các trang khác, ban coi nhu dang chon các giá tri mãc dinh cho nhüng tùy
chon dó. Ban có thê thêm các khóa và ràng buôc sau khi môt báng vùa duoc tao.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

107

6. Thêm môt ràng buôc tói báng dê han chê các giá tri trên côt quantity. Trên trang
Constraint cúa cúa sô thao tác, nhân nút ADD. Trong truòng Check Name, gõ vào:
valid_quantities. Trong truòng Check Condition, gõ vào: quantity > 0.

Nhân nút OK. Ban nên nhìn môt tông kêt cúa ràng buôc ban vùa thêm vào trong trang
Constraint cúa cúa sô thao tác. Nhân nút Next dê tiêp tuc tói trang tiêp theo cúa màn
hình thao tác.

7. Ban có thê tiêp tuc hoàn thành thao tác, thay dôi các tham sô khác cúa báng. Hoãc,
ban có thê nháy dên trang Summary, hay don gián là nhân vào nút Finish dê tao
báng.

8. Tù trung tâm diêu khiên, nhân vào thu muc Tables duói co só dü liêu SAMPLE trong
khung cây dôi tuong. Báng ban vùa tao bây giò së xuât hiên trong danh sách. Có thê
phái làm tuoi cúa sô trung tâm diêu khiên dê thây duoc su thay dôi này.
8.3 Các khung nhìn (Views)
Các khung nhìn là su trình bày hay hiên thi cúa dü liêu trong báng. Dü liêu cúa các khung
nhìn không duoc chúa riêng biêt, nhung së duoc tôn tai khi duoc goi tói. Vói các khung
nhìn lông nhau, môt khung nhìn duoc tao làm nên cho các khung nhìn khác. Các thông tin
vê khung nhìn ó trong muc luc khung nhìn DB2: SYSCAT.VIEWS, SYSCAT.VIEWDEP và
SYSCAT.TABLES. Sau dây là cách tao và sú dung khung nhìn:

CONNECT TO MYDB1;
CREATE VIEW MYVIEW1 AS SELECT ARTNO, NAME, CLASSIFICATION
FROM ARTISTS;

SELECT * FROM MYVIEW1;

Kêt quá dâu ra:

Artno Name Classification
--------- ---------------- ------------------------------
10 HUMAN A
20 MY PLANT C
30 THE STORE E
8.4 Các chi muc (Index)
Chi muc là tâp các khóa duoc sãp xêp theo muc ó các dòng trong báng. Chi muc cho
phép trùng, và nó duoc phép thay dôi. Môt sô dãc diêm ban có thê dinh nghïa chi muc:

• Kiêu chi muc tãng hoãc giám.
• Khóa cúa chi muc có thê là duy nhât hoãc không duy nhât.
• Nhiêu côt có thê sú dung làm chi muc (duoc goi là các chi muc ghép).
• Nêu chi muc và các dü liêu vât lý hop lai giông nhu các chuôi chi muc, duoc goi là
các bó chi muc.

Ví du:

CREATE UNIQUE INDEX artno_ix ON artists (artno)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

108
8.4.1 Tro giúp thiêt kê (Design Advisor)
Tro giúp thiêt kê là môt công cu khá tôt dê giúp ban tôi uu thiêt kê co só dü liêu cho môt
công viêc dã biêt. Tro giúp thiêt kê có thê giúp ban bãng cách thiêt kê các chi muc cho
ban, Materialized Query Tables (MQTs), Multi-demension clustering (MDC) và các tính
nãng phân tán co só dü liêu. Tro giúp thiêt kê duoc goi tù Trung tâm diêu khiên, bâm
chuôt phái trên co só dü liêu và chon “Design Advisor” nhu hình 8.6:


Hình 8.6 – Thuc hiên tro giúp thiêt kê tù Trung tâm diêu khiên

Hình 8.7 Cho thây tro giúp thiêt kê. Theo sau là các buóc huóng dân dat duoc cách thiêt
kê goi ý tù DB2.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

109

Hình 8.7 – Tro giúp thiêt kê
8.5 Tính toàn ven tham chiêu
Toàn ven tham chiêu cho phép co só dü liêu quán lý duoc các quan hê giüa các báng.
Ban có thê thiêt lâp kiêu cha-con (parent-child) cúa các quan hê giüa các báng nhu hình
8.8. Trong hình có hai báng DEPARTMENT và EMPLOYEE duoc liên kêt bói mã sô cúa
phòng (department). Côt WORKDEPT trong báng EMPLOYEE chi có thê chúa mã sô cúa
phòng dã tôn tai trong báng DEPARTMENT. Ðó là lý do trong ví du này, báng
DEPARTMENT duoc goi là báng cha, báng EMPLOYEE duoc goi là báng con hoãc báng
phu thuôc. Hình sau trình bày cách dùng CREATE TABLE dê tao báng EMPLOYEE cân
cho thiêt lâp các quan hê.

DEPARTMENT table (Parent table)
DEPTNO
(Primary key)
Or unique constraint
DEPTNAME MGRNO


EMPLOYEE table (Dependent table)

create table employee (empno ………
primary key empno
foreign key workdept
reference department on delete no action)
in DMS01
Hình 8.8 - Ví du vê khóa chính cúa báng cha.

Trong toàn ven tham chiêu, thuòng sú dung các khái niêm sau:
EMPNO
(Primary key)
FISTHNAME LASTNAME WORKDEPT
(Foreign key)
PHONENO
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

110

Khái niêm Mô tá
Báng cha (Parent table) Báng dü liêu diêu khiên chúa khóa chính
Báng phu thuôc
(Dependant table)
Báng dü liêu phu thuôc vào báng cha. Chúa khóa ngoai,
môi dòng tôn tai trong báng phu thuôc phái phù hop vói các
dòng trong báng cha.
Khóa chính (Primary key) Ðinh nghïa khóa chính cúa báng cha, nó không duoc có giá
tri NULL và phái là duy nhât. Khóa chính có thê là môt hoãc
nhiêu côt trong báng.
Khóa ngoai (Foreign key) Tham chiêu dên khóa ngoai cúa báng cha.

Dü liêu trong môt báng có thê liên kêt vói dü liêu cúa môt hoãc nhiêu báng thông qua
toàn ven tham chiêu. Các ràng buôc có thê duoc áp dãt dê dü liêu phù hop vói dãc tính
nào dó hoãc các quy tãc trong kinh doanh cúa dü liêu. Ví du, nêu môt côt cúa báng là giói
tính, nó có thê duoc ép dê chúa môt trong hai giá tri là “M” cho nam và “F” cho nü.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

111
9
Chuong 9 – Tiên ích di chuyên dü liêu

Nhüng công cu hay câu lênh duoc mô tá trong phân này duoc sú dung dê di chuyên dü
liêu trong cùng môt co só dü liêu hay qua nhüng co só dü liêu khác nhau nãm trên cùng
môt nên (platform) hoãc có thê khác nên.

Hình 9.1 mô tá tông quan vê công cu di chuyên dü liêu

Hình 9.1 - Công cu di chuyên dü liêu.

Trong hình 9.1 có 2 co só dü liêu: A và B. Bãng cách sú dung công cu EXPORT, ta có
thê kêt xuât dü liêu tù môt báng sang môt têp. Têp có thê thuôc các dinh dang sau:

ASC = ASCII
DEL = Delimited ASCII – ASCII có dinh giói han.
WSF = Worksheet format – Ðinh dang kiêu báng tính.
IXF = Integrated Exchange Format – Ðinh dang trao dôi tích hop.

Nhüng têp dang ASC hoãc DEL là nhüng têp vãn bán và có thê mó và xem lai bãng bât
ky trình soan tháo vãn bán nào. WSF là môt loai dinh dang mà có thê di chuyên dü liêu
sang báng tính chãng han Excel hay là Lotus® 1-2-3. IXF là môt dinh dang không chi bao
gôm dü liêu mà còn là môt ngôn ngü dinh nghïa dü liêu (Data Definition Language-DDL).
Ðiêu này rât tiên dung, vì khi môt báng cân duoc xây dung lai, ta có thê xây dung môt
cách truc tiêp tù têp có dinh dang IXF, còn nhüng têp ó dinh dang khác thì ta không thê
làm duoc viêc này.

Khi dü liêu duoc kêt xuât sang dang têp, công cu IMPORT có thê duoc dùng dê chuyên
dü liêu tù dang têp sang dang báng. Báng phái tôn tai sãn duói khuôn mâu ASC, DEL và
WSF, ngoai trù dinh dang IXF. Môt phuong thúc khác là công cu LOAD dùng dê chuyên
nap dü liêu vào trong báng. Công cu LOAD thì nhanh hon vì nó di truc tiêp dên nhüng
trang co só dü liêu mà không cân tuong tác dên hê thông DB2; tuy nhiên, phuong thúc
này không thê tao ra nhüng kiêm tra ràng buôc dôi vói dü liêu, và së không thuc hiên
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

112
duoc các bây su kiên (nêu có). Ðê dám báo môt cách kiên dinh viêc nap dü liêu dùng
công cu LOAD, lênh SET INTEGRITY thuòng duoc sú sung theo sau.

Nhüng phân tiêp theo sau dây së mô tá nhüng công cu EXPORT, IMPORT và LOAD môt
cách chi tiêt.


9.1 Công cu EXPORT (xuât)
Công cu EXPORT duoc dùng dê trích dü liêu tù báng thành môt têp nhu dã dê câp truóc
dây. Bên duói dây, môt thao tác SQL SELECT duoc goi thuc thi. Ví du duói dây kêt xuât
thành têp employee.ixf thuôc dinh dang IXF có 10 dòng tù báng employee.

EXPORT TO employee.ixf OF IXF
SELECT * FROM employee
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY

Chúng tôi khuyên khích ban nên thú chay ví du trên. Báng employee là môt bô phân cúa
co só dü liêu SAMPLE, vì thê truóc hêt ban nên kêt nôi dên co so dü liêu này, nó dã
duoc tao ra trong chuong truóc.

Nêu ban thích làm viêc vói nhüng công cu có giao diên dô hoa (GUI), công cu EXPORT
cüng có thê duoc thuc hiênn tù Trung tâm diêu khiên nhu trong hình 9.2 bên duói.


Hình 9.2 - Hiên thi hôp thoai báng EXPORT

Nhu dã thây trên hình, truóc hêt ban phái chon báng employee bãng cách nhân vào nó
môt lân, và kê dó thì nhân chuôt phái trên báng dê mó môt báng chon con (popup menu)
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê các công vu di chuyên dü liêu, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4262
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

113
tù dó ban có thê chon Export. Sau khi chon muc này, cúa sô huóng dân tùng buóc së
hiên lên. Chi cân don gián làm theo nhüng buóc cung câp sãn trong huóng dân này dê
hoàn thành quá trình thuc hiên.
9.2 Công cu IMPORT (nhâp)
Công cu IMPORT duoc dùng dê nap dü liêu tù môt têp sang môt báng nhu dã nói truóc
dây. Ðãng sau nó, môt thao tác SQL INSERT duoc thuc thi thuc su. Khi môt lênh
INSERT duoc thuc thi, các bây su kiên së duoc kích hoat, tât cá các ràng buôc së có
hiêu luc ngay lâp túc, và vùng nhó dêm cúa co só dü liêu së duoc sú dung. Ví du sau
dây nap tât cá dü liêu tù môt têp employee.ixf có dinh dang IXF vào trong báng
employee_copy. Lua chon REPLACE_CREATE là môt trong nhüng lua chon có sãn vói
công cu IMPORT. Lua chon này së thay thê nôi dung cúa báng employee_copy nêu nhu
nó dã tôn tai truóc khi công cu IMPORT duoc thuc thi, hoãc là nó së tao môt báng và nap
dü liêu nêu báng chua tôn tai truóc dó. Chúng tôi khuyên khích ban nên chay thú ví du
duói dây, nhung truóc hêt ban phái chay công cu EXPORT trong phân truóc.

IMPORT FROM employee.ixf OF IXF
REPLACE_CREATE
INTO employ_copy

Nêu ban thích làm viêc vói Trung tâm diêu khiên, ban có thê thuc hiên công cu IMPORT
bãng cách chon bât ky báng nào, nhân chuôt phái trên nó, và chon chúc nãng Import nhu
hình 9.3


Hình 9.3 – Hôp hôi thoai thuc hiên công cu IMPORT
9.3. LOAD (nap)
Công cu LOAD là môt cách nap dü liêu tù têp sang báng nhanh hon. Nhu dã tháo luân
truóc dây, công cu LOAD không di qua hê thông DB2, vì thê các bây su kiên không duoc
kích hoat, vùng dêm së không duoc dùng và các ràng buôc së không có hiêu luc. Mãt
khác, môt thao tác LOAD së nhanh hon IMPORT vì nó là môt công cu nap dü liêu câp
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

114
thâp truc tiêp truy xuât dên trang dü liêu trên dïa. Nó làm viêc theo 3 giai doan: LOAD,
BUILD và DELETE.

Ví du sau dây nap tât cá các dü liêu tù têp employee.ixf có dinh dang IXF vào trong báng
employee_copy. Lua chon REPLACE là môt trong nhüng lua chon có sãn trong LOAD.
Trong truòng hop này, nó duoc sú dung dê REPLACE tât cá các dü liêu có trong báng
employe_copy.

LOAD FROM employee.ixf OF IXF
REPLACE INTO employ_copy

Sau khi thuc thi câu lênh trên, không gian cúa báng, noi mà báng cúa ban trú ngu, có thê
duoc dua dên trang thái CHECK PENDING. Ðiêu này có nghïa là ban cân phái chay câu
lênh SET INTEGRITY dê kiêm tra tính chãc chãn dü liêu cúa ban. Ví du sau dây së chi
cho ban làm thê nào.

SET INTEGRITY FOR employee_copy
ALL IMMEDIATE UNCHECKED

Nêu ban thích làm viêc vói Trung tâm diêu khiên hon, ban có thê thuc hiên công cu LOAD
và SET INTEGRITY nhu trong hình 9.4 và 9.5 tuong úng.


Hình 9.4 - Thuc hiên công cu LOAD


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

115

Hình 9.5 - Thuc hiên công cu SET INTEGRITY
9.4 Công cu db2move
Tai môt thòi diêm, công cu EXPORT, IMPORT, và LOAD chi làm viêc trên môt báng. Mãc
dù ban có thê viêt môt kich bán dê phát sinh các lênh trên cho tùng báng trong co só dü
liêu, nhung công cu db2move së giúp ban làm diêu dó. Công cu db2move chi làm viêc vói
têp IXF, và tên têp së tu dông duoc phát sinh bói db2move. Ví du bên duói së biêu diên
chay db2move vói export, import nhu thê nào dê sú dung co só dü liêu SAMPLE:

db2move sample export
db2move sample import

Trung tâm diêu khiên không có tùy chon cho db2move.
9.5 Công cu db2look
Trong khi các công cu EXPORT, IMPORT, LOAD và db2move cho phép ban di chuyên dü
liêu tù môt báng này tói môt báng khác, trong cùng môt co só dü liêu hay qua vài co só
dü liêu, công cu db2look có thê duoc sú dung dê rút trích các câu lênh DDL, các co só
dü liêu tïnh, các dãc tính không gian báng cho môt co só dü liêu, và luu trü chúng trong
môt têp kich bán mà có thê sau này duoc chay trên môt hê thông khác. Ví du, nêu ban
muôn sao chép môt co só dü liêu tù máy chú DB2 dang chay trên Linux sang môt máy
chú DB2 dang chay trên Windows; dâu tiên ban chay công cu db2look trên máy chú DB2
Linux dê lây duoc câu trúc cúa co só dü liêu và luu câu trúc này trên môt têp kich bán.
Sau dó ban chép têp kich bán này sang máy chú DB Windows, và thuc thi kich bán dó dê
bãt dâu xây dung bán sao co só dü liêu. Tói dây, câu trúc cúa co só dü liêu dó dã duoc
sao chép. Buóc kê tiêp, së chay công cu db2move vói tùy chon export trong máy chú
DB2 Linux, và sau dó chép tât cá các têp duoc phát sinh sang máy chú DB2 Windows,
sau dó thuc thi db2move vói tùy chon là import hoãc load. Hoàn thành buóc này, co só
dü liêu cúa ban së duoc sao chép toàn bô tù môt máy chú này sang môt máy chú khác
hoat dông trên môt nên táng khác.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

116
Kich bán trên cân thiêt khi làm viêc vói co só dü liêu trên các nên táng khác nhau nhu
Linux và Windows. Nêu cá hai máy chú dêu hoat dông trên cùng môt nên táng, ban së
dùng nhüng lênh sao luu du phòng và khôi phuc së làm cho xú lý dê dàng và rõ ràng
hon. Nhüng lênh sao luu và khôi phuc së duoc mô tá chi tiêt hon trong chuong sau cúa
cuôn sách này.

Nhüng ví du sau së rút trích không gian báng và bô trí vùng dêm dü liêu, cùng vói nhüng
lênh DDL tù co só dü liêu SAMPLE, và luu trü chúng trong têp sample.ddl. Chúng tôi
khuyên khích ban chay lênh bên duói và xem lai têp kêt quá xuât (vãn bán) “sample.ddl”.Lênh db2look có quá nhiêu tùy chon không thê mô tá hêt trong cuôn sách này; tuy nhiên
ban có thê sú dung cò -h dê lây duoc phân mô tá tóm luoc các tùy chon sãn có:

db2look -h

Công cu db2look cüng có thê duoc goi tù trung tâm diêu khiên nhu biêu diên trong Hình
9.6Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

117
Trong Hình 9.6 chon co só dü liêu mà ban muôn lây DDL, nhân chuôt phái lên nó, và
chon “Generate DDL”. Cúa sô Generate DDL xuât hiên, hiên thi môt sô tùy chon rút trích,
thê hiên nhu trong hình 9.7.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

118
Bài tâp nhanh #8 - Trích xuât DDL tù co só dü liêu EXPRESS

Muc tiêu:

Khi ban nhân bán môt co só dü liêu, muc tiêu cúa ban là phái tao lai co só dü liêu bãng
cách don gián và hop lý. Thông thuòng sú dung kich bán SQL, nó có thê duoc thuc hiên
sau khi DB2 duoc cài dãt. Trong bài tâp nhanh này, ban së rút ra nhüng dinh nghïa dôi
tuong tù co só dü liêu EXPRESS (dã tao trong bài tâp nhanh #2) sú dung Trung tâm
diêu khiên.

Quy trình:

1. Mó Trung tâm diêu khiên.

2. Nhân chuôt phái vào co só dü liêu EXPRESS trên cây dôi tuong và chon muc
Generate DDL. Viêc này mó cúa sô hôp thoai Generate DDL.

3. Trong cúa sô Generate DDL, chi rõ nhüng tùy chon cho Generate DDL nhu duói
dây. Nêu ban tao ra thêm nhüng dôi tuong bô sung trong môi truòng cúa ban nhu
không gian bàng, bô dêm.., ban së chon chúng ó dây. Khi ban không tao ra bât ky
loai dôi tuong nào, dùng dánh dâu vào hôp kiêm. Thông kê co só dü liêu không
duoc thêm vào vì môi truòng sán xuât có khá nãng chúa môt tâp hop thông kê
khác hon môi truòng phát triên. Tuong tu, nhüng thông sô câu hình së có khá
nãng khác di môt chút. Trong môi truòng mà ban só hüu, nêu moi thú câu hình
chính xác theo cách nó duoc triên khai, ban có thê chon thêm vào cái tùy chon bô
sung.4. Chuyên qua trang Object. Ban có thê chi dinh chon nhüng dôi tuong mà ban
muôn phát sinh ra DDL. Trong truòng hop này, chon nguòi dùng và gián dô mà
ban dùng dê tao ra tât cá các dôi tuong cúa ban và phát sinh ra DLL cho tât cá
các dôi tuong trong gián dô này. Nhân nút Generate dê bãt dâu tao DLL.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

119
5. Xem lai kêt quá DDL. Kêt quá cúa buóc thuc hiên truóc là môt kich bán vói tât cá
các câu lênh SQL cho các dôi tuong duoc chon. Ban së tô chúc các kich bán này
vào trong nhüng nhóm hop lý.

6. Tao thu muc C:\express trong tâp tin hê thông và luu tâp tin phát sinh DDL vào
trong thu muc này vói vói tên là schema.ddl, Nhân nút “Save”.7. Mó têp duoc luu gân dây nhât trong cúa sô nhâp lênh. (Goi ý: tù cúa sô nhâp
lênh, chon File -> Open)

8. Mãc dù chúng tôi chi thuc su muôn DDL cúa các báng, ban së thây các DDL cho
cá nhüng dôi tuong khác nüa cüng duoc sinh ra. Chuyên tât cá nhüng khai báo
CREATE TRIGGER tói môt têp mói riêng biêt duoc goi là triggers.ddl. Thâm
chí dù chúng tôi chi tao ra có môt bây su kiên cüng dê riêng ra, nó là môt thói quen
tôt dê phân biêt các dôi tuong theo kiêu cúa nó.

9. Bây giò chúng tôi cüng khuyên cáo loai bó:
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

120
• Các lênh co só dü liêu CONNECT TO.
• Các lênh DISCONNECT.

Ban phái có hai kich bán tai diêm này:

DDL cho các báng, các cách hiên thi, các chi muc và các ràng buôc.
C:\express\schema.ddl

DDL cho các bây su kiên
C:\express\triggers.ddl

10. Chuân bi kich bán dê triên khai:
• Xóa nhüng chú thích không cân thiêt (ví du: -- CONNECT TO…)
• Tách các hàm và các thú tuc vào nhüng têp tin riêng (rât hüu dung khi có
quá nhiêu hàm và thú tuc). Ban cüng có thê nhóm chúng lai theo chúc
nãng hay úng dung (ví du: stringfunc.ddl, billing.ddl,
math.ddl, , …)

11. Ban có thê phái chú ý dên nhüng kí tu dãc biêt duoc dùng dê giói han kêt thúc
các bây, các hàm và các thú tuc (@). Ðiêu dó là cân thiêt dê dãt giói han kêt thúc
cúa lênh CREATE <••i t••ng> khác vói kêt thúc cúa môt khai báo thú tuc nãm
bên trong dôi tuong.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

121
10
Chuong 10 – Báo mât co só dü liêu

Chuong này bàn vê su báo mât duoc xú lý nhu thê nào trong DB2. Hình 10.1 cung câp
môt cái nhìn tông quan co bán


Hình 10.1 – Tông quan vê su báo mât trong DB2

Nhu trong hình 10.1, su báo mât DB2 có hai phân:

Ðinh danh
Nó là môt tiên trình qua dó kiêm tra tính hop lê cúa thông tin dãng nhâp cúa nguòi dùng.
Tiên trình dinh danh duoc thuc thi bói môt chuong trình báo mât bên ngoài DB2 (diên
hình là bói môt hê diêu hành, môt phuong thúc dinh danh cúa môt mang nào dó, hoãc là
môt phân mêm dinh danh duoc thiêt kê theo yêu câu). Tiên trình dinh danh cúa hê diêu
hành duoc xác lâp mãc dinh. Khi sú dung tiên trình dinh danh cúa hê diêu hành, tên
nguòi dùng (userid) và mât mã duoc chuyên tói co só dü liêu ó máy chú (nhu là môt
phân cúa câu lênh kêt nôi). Sau dó, co só dü liêu ó máy chú së goi tiên trình dinh danh
cúa hê diêu hành dê kiêm tra tính hop lê cúa tên nguòi dùng và mât mã.

Quyên han
Ó phân này, DB2 kiêm tra xem nguòi dùng, dã qua dinh danh ó trên, có thê thi hành thao
tác nguòi dó yêu câu hay không. Thông tin vê quyên han duoc luu trü trong môt danh
muc DB2 và môt tâp tin câu hình DBM.

Ví du, trong hình 10.1, nguòi dùng “bob” kêt nôi vói co só dü liêu SAMPLE bãng câu
lênh :

CONNECT TO sample USER bob USING pwd

Cá “bob” và “pwd” duoc chuyên tói hê diêu hành hoãc môt chuong trình dinh danh bên
ngoài dê kiêm tra xem tên nguòi dùng “bob” dã duoc dinh nghïa chua và mât khâu dó có
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

122
duoc nôi vói nguòi dùng này hay không. Nêu phân này thành công, hê diêu hành së trá
lai quyên kiêm soát báo mât cho DB2. Tiêp theo, khi nguòi dùng “bob” thi hành lênh sau:

SELECT * FROM mytable

Bây giò DB2 tiêp tuc dùng quyên kiêm soát báo mât dê thi hành viêc kiêm tra quyên han
và xác nhân nguòi dùng “bob” có quyên SELECT trên báng “mytable” hay không. Nêu
quyên dó không hop lê, DB2 së trá vê môt thông báo lôi, nguoc lai câu lênh së duoc thuc
thi dua trên báng “mytable”.

10.1 Ðinh danh
Mãc dù tiên trình dinh danh thuc su duoc thuc hiên bói hê diêu hành (hoãc môt chuong
trình báo mât khác bên ngoài), DB2 vân quyêt dinh tâng mà tiên trình dinh danh xáy ra.

Tham sô AUTHENTICATION trong DBM CFG, thiêt lâp ó máy chú DB2, có môt dãy các
giá tri hop lê. Ví du khi tham sô duoc thiêt lâp là SERVER (giá tri mãc dinh), tiên trình dinh
danh së duoc thuc thi bói hê diêu hành hoãc chuong trình báo mât bên ngoài ó trên máy
chú.Tuy nhiên, nêu AUTHENTICATION duoc thiêt lâp là CLIENT, tiên trình dinh danh së
duoc thuc thi bói hê diêu hành hoãc chuong trình báo mât bên ngoài ó trên máy khách.
Vân dê này duoc minh hoa ó hình 10.2


Hình 10.2 – Noi tiên trình dinh danh xáy ra

Tham sô AUTHENTICATION có thê duoc thiêt lâp bãng môt trong nhüng giá tri duoc kiêt
kê trong báng 10.1
Lênh Mô tá
SERVER (mãc dinh) tiên trình dinh danh diên ra ó máy chú
CLIENT tiên trình dinh danh diên ra ó máy
khách
SERVER_ENCRYPT tuong tu nhu SERVER nhung tên cúa
nguòi dùng và mât mã duoc mã hóa
KERBEROS tiên trình dinh danh diên ra dùng co
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê an ninh cúa DB2, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4267
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

123
chê báo mât Kerberos
SQL_AUTHENTICATION_DATAENC tiên trình dinh danh máy chú công
thêm su kêt nôi phái dùng su mã hóa
dü liêu
SQL_AUTHENTICATION_DATAENC_CMP giông nhu ó trên nhung su mã hóa dü
liêu chi dùng khi có sãn
GSSPLUGIN tiên trình dinh danh dùng co chê báo
mât bên ngoài dua trên GSS API
Báng 10.1 - Nhüng giá tri tham sô AUTHENTICATION hop lê
10.2 Quyên han
Quyên han bao gôm các dãc quyên và quyên duoc luu trü trong nhüng báng hê thông
DB2 và duoc DB2 quán lý.

Môt dãc quyên cho phép nguòi dùng thi hành môt loai thao tác don dua trên co só dü
liêu nhu là CREATE, UPDATE, DELETE, INSERT, ….

Môt quyên là môt hành dông duoc xác dinh truóc bao gôm nhiêu dãc quyên. Hình 10.3
minh hoa các quyên và dãc quyên khác nhau trong DB2.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

124


Hình 10.3 - Nhüng quyên và dåc quyên

Báng 10.2 nêu ra nhüng hàm khác nhau mà môi quyên có thê thuc hiên. Nhu ban thây
SYSADM có hâu hêt các quyên trong khi SYSMON có ít quyên nhât.

Chúc nång SYSADM SYSCTRL SYSMAINT SYSMON DBADM LOAD
Câp nhât DBM
CFG
Y
Câp phép/Húy bó
DBADM
Y
Thiêt lâp/Thay
dôi SYSCTRL
Y
Thiêt lâp/Thay
dôi SYSMAINT
Y
Thiêt lâp/Thay
dôi SYSMON
Y
Buôc nguòi dùng
ra khói co só dü
liêu
Y Y
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

125
Tao/Bó co só dü
liêu
Y Y
Khôi phuc thành
co só dü liêu
mói
Y Y
Câp nhât DB CFG Y Y Y
Sao luu co só dü
liêu/không gian
báng
Y Y Y
Khôi phuc thành
co só dü liêu dã
tôn tai
Y Y Y
Khôi phuc tiên Y Y Y
Båt dâu/kêt thúc
môt thê hiên
Y Y Y
Phuc hôi không
gian báng
Y Y Y
Thuc hiên theo
vêt
Y Y Y Y
Lây hình ánh
màn hình
Y Y Y
Truy vân trang
thái không gian
báng
Y Y Y
Luoc bót tâp tin
nhât ký
Y Y Y
Quiesce không
gian báng
Y Y Y Y Y
Nap báng Y Y Y
Thíêt lâp/gõ bó
trang thái treo
Y Y
Tao/húy bó su
kiên màn hình
Y Y
Báng 10.2 – Các quyên và dåc quyên DB2

Ðê câp quyên SYSADM, SYSCTRL, hoãc SYSMAINT cho môt nhóm, nhüng tham sô
SYSADM_GROUP, SYSCTRL_GROUP, hoãc SYSMAINT_GROUP trong DBM CFG phái
duoc gán cho nhóm hê diêu hành

Ví du, dê câp quyên SYSADM cho nhóm hê diêu hành ‘db2admns’, ban có thê dùng câu
lênh này:

update dbm cfg using SYSADM_GROUP db2admns

Môi thê hiên DB2 có nhüng dinh nghïa vê nhóm quyên riêng.

Trên Windows, nhüng tham sô này duoc mãc dinh là rông, diêu dó có nghïa là nhóm
nhüng nguòi quán tri Windows là SYSADM. Trên Linux, nhóm nhüng nguòi só hüu thê
hiên duoc mãc dinh là nhóm SYSADM.
10.3 Quyên quán tri co só dü liêu DBADM
DBADM (DataBase ADMinistrator) là nguòi có quyên cao nhât vê quán tri co só dü liêu.
Ðây không phái là quyên ó câp dô cu thê; do dó không duoc nêu ra trong phân truóc. Ðê
gán quyên quán tri co só dü liêu DBADM, ta sú dung lênh GRANT, thí du:

connect to sample
grant DBADM on database to user <userid>
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

126

Trong thí du trên, truóc hêt ban cân kêt nôi dên co só dü liêu, ó dây co só dü liêu có tên
là “sample”, và sau dó gán quyên DBADM cho nguòi dùng. Ðê có thê gán quyên quán tri
co só dü liêu DBADM, ban phái là SYSADM.

Ghi chú: DBADM không có quyên tao các không gian báng, cho dù nhüng không gian
báng này là các dôi tuong bên trong co só dü liêu. Nguyên nhân là vì môt không gian
báng có liên quan dên các vùng chúa dü liêu (containers) nhu dïa và các vùng dêm (bô
nhó) dó là các tài nguyên vât lý cúa hê thông.
10.4 Nhóm PUBLIC
DB2 dinh nghïa môt nhóm bên trong duoc goi là PUBLIC. Bât cú nguòi dùng nào dã
duoc dinh danh bói hê diêu hành hoãc dich vu chúng thuc mang dêu duoc ngâm dinh là
thành viên cúa nhóm PUBLIC. Khi môt co só dü liêu duoc tao ra, môt sô quyên cu thê së
duoc gán môt cách tu dông cho nhóm PUBLIC:

• CONNECT,
• CREATETAB,
• IMPLICIT SCHEMA,
• BINDADD

Ðê thêm vào múc dô báo mât, chúng ta nên thu hôi, húy bó moi quyên tù nhóm PUBLIC
nhu sau:

REVOKE CONNECT ON DATABASE FROM PUBLIC
REVOKE CREATETAB ON DATABASE FROM PUBLIC
REVOKE IMPLICIT_SCHEMA ON DATABASE FROM PUBLIC
REVOKE BINDADD ON DATABASE FROM PUBLIC
10.5 Lênh GRANT và REVOKE
Lênh GRANT và REVOKE là lênh SQL chuân, duoc dùng dê gán hoãc húy bó quyên cúa
môt nguòi dùng hoãc môt nhóm. Sau dây là môt sô ví du vê các câu lênh này:
Gán quyên SELECT trên báng T1 cho nguòi dùng USER1:

GRANT SELECT ON TABLE T1 TO USER user1

Gán tât cá các quyên trên báng T1 cho nhóm GROUP1:

GRANT ALL ON TABLE T1 TO GROUP group1

Húy bó tât cá các quyên trên báng T1 cúa GROUP1:

REVOKE ALL ON TABLE T1 FROM GROUP group1

Gán quyên EXECUTE trên thú tuc p1 cho nguòi dùng USER1:

GRANT EXECUTE ON PROCEDURE p1 TO USER user1

Húy bó quyên EXECUTE trên thú tuc p1 cúa nguòi dùng USER1:

REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE p1 FROM USER user1
10.6 Kiêm tra viêc câp quyên và quyên
Cách tôt nhât dê kiêm tra viêc câp quyên và kiêm tra quyên là thông qua trung tâm diêu
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

127
khiên.

Hình 10.4 mô tá cách mó hôp thoai Table Privileges cho báng EMPLOYEE tù trung tâm
diêu khiên.


Hình 10.4 – Mó hôp thoai Privileges

Trong hình 10.4, ban chon báng mong muôn, nhâp phái chuôt vào báng này và chon
Privileges. Môt khi duoc chon, hôp thoai Privileges hiên thi nhu hình 10.5. Hình này có
mô tá các truòng và các thành phân cúa hôp thoai.

Hình 10.5 – Hôp thoai Privileges

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

128
Môt cách khác, ban có thê truy vân các thê hiên danh muc DB2 SYSCAT là noi chúa các
thông tin vê viêc câp quyên. Ví du, nêu ban muôn biêt nguòi dùng DB2ADMIN có quyên
SELECT trên báng T2 hay không, và muôn biêt ai dã gán quyên này, ban có thê thuc hiên
câu truy vân nhu sau:

SELECT grantor, grantee, selectauth
FROM syscat.tabauth
WHERE tabname = 'T2'

GRANTOR GRANTEE SELECTAUTH
-------------------------------------------------
ARFCHONG DB2ADMIN Y

Trong thí du trên, nguòi dùng ARFCHONG dã gán quyên SELECT cho nguòi dùng
DB2ADMIN.
10.7 Xem xét quyên trên nhóm
Ðê viêc quán tri DB2 dê dàng hon, ta nên dãt nhüng nguòi dùng vào các nhóm và gán
các quyên cân thiêt cho các nhóm này.

Khi môt nhóm duoc gán quyên, các thành viên cúa nhóm së duoc gán các quyên ngâm
dinh duoc kê thùa vói tu cách thành viên nhóm.

Khi môt nguòi dùng bi xóa khói nhóm, nguòi này së mât các quyên ngâm dinh cúa nhóm,
nhung vân còn giü các quyên duoc gán tuòng minh. Nói môt cách khác các quyên duoc
câp môt cách tuòng minh phái duoc húy bó môt cách tuòng minh.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

129
Bài tâp nhanh #9 - Cho phép và húy bó (phân quyên) quyên nguòi sú dung.

Muc tiêu:

Cho dên lúc này, ban dã sú dung môt tài khoán cúa nguòi quán tri cho viêc sú dung các
lênh vói co só dü liêu. Tài khoán này có thê truy câp tói moi tiên ích, dü liêu và nhüng dôi
tuong co só dü liêu dây dú. Bói vây, diêu quan trong là cân báo vê tài khoán này dê tránh
su nhüng su cô hay mât mát dü liêu có chú tâm. Trong da sô nhüng truòng hop, ban së
muôn tao ra nhüng tài khoán nguòi dùng khác hoãc nhüng nhóm vói môt thiêt lâp quyên
han chê hon.Trong bài tâp này, ban së tao ra môt tài khoán nguòi sú dung mói, rôi gán
nó nhüng dãc quyên xác dinh.

Thú tuc:

1.Mó cúa sô Windows Computer Management bãng cách kích chuôt phái vào biêu tuong
My Computer trên máy tính, và chon Manage.

2. Chon muc Local Users and Group ó nhóm System Tools nãm bên trái cúa cúa sô
Computer Management, nhân chuôt phái lên User và chon muc New User.

3. Trong cúa sô New User , nhâp các thông tin sau dây: trong muc User name nhâp
“customer” và trong muc Full name nhâp “Customer1”. Trong truòng Description nhâp “A
typical book store customer”. Trong truòng Password và Confirm password nhâp
“ibmdb2”. Bó dâu dánh ó muc “nguòi dùng cân dôi mât mã ó lân dãng nhâp sau” (User
must change password on next logon) và nhân nút Create dê tao nguòi dùng mói

4. Chon chê dô cao câp (Advanced) bãng cách chon muc Customize Control Center trên
thuc don Control Center Tool, chon tiêp tùy chon Advanced và nhân OK. Báo dám khung
nhìn làm viêc hiên tai ó chê dô Advanced.

5. Mó rông cây dôi tuong cúa Trung tâm diêu khiên ó bên trái cúa sô, chon All Database -
> EXPRESS -> Tables.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

130
6. Phân nhüng quyên cân có cho nguòi dùng vùa mói tao ra: Tù danh sách các báng
trong có só dü liêu EXPRESS, nhân chuôt phái lên báng CUSTOMERS và chon muc
Privileges dê hiên thi cúa sô hôi thoai “Table Privileges”

7. Kích vào nút Add User và chon nguòi dùng “customer” vùa mói tao ra ó buóc 3. Kích
vào nút OK dê dóng hôp thoai Add User.

8. Ban chú ý rãng nguòi dùng “customer” dã duoc thêm vào danh sách nguòi dùng,
nhung chua duoc gán thêm các quyên. Ðê câp quyên cho nguòi dùng này, chon Yes
trong hôp thoai kéo xuông cúa tât cá các phân SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE.
Môt nguòi dùng Internet cân phái có khá nãng thuc hiên add/update/delete dü liêu tài
khoán cúa ho. Chúng ta không câp cho nguòi sú dung nhüng quyên khác bói vì không
cân thiêt dôi vói ho. Nhân nút OK dê dóng cüa sô hôp thoai Table Privileges và châp
nhân nhüng thay dôi vùa làm.

9. Lãp lai tùng buóc tù 7-9 cho báng BOOKS và báng SALES. Ðôi vói báng BOOKS, chi
cung câp quyên SELECT bói vì nguòi dùng “customer” không nên có khá nãng dê diêu
chinh và phuc hôi dü liêu trong kho. Ðôi vói báng SALES, chi cho quyên SELECT và
INSERT. Nguòi dùng không nên có quyên DELETE hoãc UPDATE bói vì chi nhüng nhân
viên mói cân phái có su truy nhâp dê súa dôi nhüng giao dich bán hàng.

10. Thú kêt nôi dên co só dü liêu bãng tài khoán cúa nguòi dùng “customer” dã tao ó
trên. Thú dê SELECT vói báng khách hàng. Ðiêu gì xáy ra? Thú DELETE hay UPDATE
dü liêu trong báng SALES. Ðiêu gì xáy ra?

Trong bài tâp nhanh này, chúng ta chi tao môt nguòi dùng là “customer”, tuy nhiên, úng dung cúa
ban có thê chúa dung nhiêu kiêu nguòi dùng khác. Thü nghiêm tao ra nhüng nguòi dùng khác và
gán cho nó nhüng däc quyên. Ban cüng có thê tao ra nhüng nhóm cúa các nguòi dùng và phân
quyên cho các nhóm dó, hon là làm vói môi nguòi dùng riêng lé.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

131
11
Chuong 11 – Sao luu và khôi phuc

Trong chuong này chúng ta tháo luân vê nhât ký co só dü liêu DB2, làm thê nào dê sao
luu toàn bô hay môt phân co só dü liêu sú dung công cu BACKUP và làm thê nào dê khôi
phuc dü liêu sú dung công cu RESTORE.

11.1 Nhât ký co só dü liêu
Nêu ban dang làm viêc vói môt trình soan tháo vãn bán, môi lân ban muôn luu tài liêu
phái nhân vào nút SAVE. Trong co só dü liêu, câu lênh COMMIT së làm diêu dó. Môi lân
câu lênh COMMIT duoc thuc hiên thì moi thay dôi tao thành dü liêu và duoc luu trong
nhât ký co só dü liêu.

Tuong tu, khi ban làm viêc vói môt tài liêu vãn bán, dôi khi ban thây ó duói góc phái màn
hình có môt thông diêp ngãn “auto-saving”. Trong co só dü liêu, diêu này duoc thuc hiên
bói lênh UPDATE, INSERT và DELETE.

Ó phân trên ta dã dê câp dên nhât ký co só dü liêu. Nhât ký co só dü liêu duoc luu trü
trên dïa cúng và duoc dùng ghi lai nhüng hành dông cúa nhüng giao dich. Nêu hê thông
hay co só dü liêu bi hu hai, chúng duoc dùng nó dê lây lai nhüng giao dich dã duoc gúi
di trong suôt quá trình khôi phuc dü liêu.

Hình 11.1 minh hoa luông xú lý khi làm viêc vói co só dü liêu trong nhüng mâu nhât ký
Hình 11.1 - Nhât ký co só dü liêu

Trong hình 11.1 ta thây không gian báng (tablespace) và nhât ký (logs), chúng dêu duoc
luu trü trên dïa cúng, mãc dù ta dê xuât rãng chúng không luu trü trên cùng dïa cúng. Ví
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê nhât ký, sao luu và khôi phuc, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4282
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

132
du, khi câu lênh UPDATE duoc thuc hiên, nhüng trang cho nhüng dòng trong câu lênh së
duoc luu trong vùng dêm dü liêu (bô nhó). Nhüng thay dôi, câp nhât së duoc thê hiên
trong vùng dêm dü liêu, nhüng giá tri cü và mói së duoc luu trü trong nhüng tâp tin nhât
ký co só dü liêu, dôi khi túc thòi, dôi khi môt vùng dêm nhât ký dây. Nêu câu lênh
COMMIT duoc thi hành sau câu lênh UPDATE thì nhüng giá tri cü và mói së duoc cât
trong nhüng tâp tin nhât ký ngay lâp túc. Xú lý này cüng duoc lãp lai tuong tu cho câu
lênh SQL khác truy xuât dên co só dü liêu. Khi diêu kiên duoc cu thê thóa mãn, nhu là
viêc dat dên nguõng cúa su thay dôi trong tham sô CHNGPGS_THRES thì nhüng trang
trong vùng dêm dü liêu së duoc “chi tiêt hóa” hay ghi lên thành không gian báng trên dïa
cúng. Tham sô CHNGPGS_THRES chi dinh ti lê phân trãm cúa vùng dêm dü liêu vói
nhüng trang “dirty” dó là nhüng trang chúa nhüng thay dôi.

Vê khía canh hiêu nãng, ta không có cám giác thuc hiên 2 lân ghi cho môi lênh COMMIT:
Môt là ghi dên nhât ký co só dü liêu và môt ghi dên không gian báng trên dïa cúng, dó là
lý do tai sao “su chi tiêt hóa” cúa dü liêu dên không gian báng trên dïa cúng chi xáy ra khi
tham sô “chngpgs_thres” dat nguõng.
11.2 Các kiêu nhât ký
Có hai kiêu nhât ký:

Nhât ký so câp:
Ðuoc câp phát sãn và sô nhât ký so câp sãn sàng duoc xác dinh bói tham biên db cfg
LOGPRIMARY

Nhât ký thú câp:
Phân nhât ký thú câp này duoc DB2 câp phát dông khi cân. Sô nhât ký thú câp duoc gán
giá tri bói tham biên db cfg LOGSECOND. Viêc câp phát dông môt nhât ký së gây ra su
lãng phí vì vây nhât ký thú câp së duoc xóa khi tât cá kêt nôi dên co só dü liêu dã bi ngãt
11.3 Các kiêu ghi nhât ký
Có hai kiêu ghi nhât ký: Ghi tuân tu quay vòng (mãc dinh) và ghi luu trü
11.3.1 Ghi tuân tu quay vòng
Hình 11.2 mô tá luông xú lý khi ghi tuân tu quay vòng

Hình 11.2 - Xú lý nhât ký so câp và thú câp

Trong hình 11.2 có 3 nhât ký so câp, vì vây chúng ta gán LOGPRIMARY bãng 3. Ðê cho
don gián trong ví du này chi có 1 giao dich. Khi giao dich duoc thuc hiên không gian sú
dung bãt dâu ghi vào tâp tin nhât ký P1 và tiêp theo sau là P2. Nêu có môt lênh COMMIT
duoc thuc hiên và thông tin sau dó duoc xuât dên không gian báng trên dïa cúng, sau dó
P1 và P2 có thê duoc ghi dè dü liêu khác vì thông tin cü không cân thiêt nüa. Nêu, mãt
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

133
khác, giao dich dã sú dung P1, P2, P3 và vân cân nhiêu không gian nhât ký hon nüa bói
vì giao dich chua duoc COMMIT, thì môt nhât ký thú câp duoc câp phát (S1 trên hình vë)
môt cách tu dông. Nêu giao dich vân còn tiêp tuc, nhiêu nhât ký thú câp duoc câp phát
cho dên khi sô nhât ký thú câp duoc câp phát dat nguõng tôi da LOGSECOND. Nêu vân
chua dú, môt thông diêp lôi chi ra diêu kiên hêt khá nãng câp phát nhât ký và giao dich së
duoc quay lui (hôi xú).
11.3.2 Nhât ký luu trü
Nhât ký luu trü cüng duoc biêt dên nhu là ghi giü lai, nhüng tâp tin nhât ký không bi ghi
dè nhung chúng duoc luu trü truc tuyên hay ngoai tuyên. Nhüng nhât ký luu trü truc
tuyên duoc luu trü vói nhüng nhât ký dông cân cho khôi phuc khi hê thông bi su cô.
Nhüng nhât ký luu trü ngoai tuyên duoc luu trong bãng tù và có thê làm viêc vói thú tuc
USEREXIT. Ðê có thê ghi nhât ký luu trü cân gán tham sô db cfg LOGRETAIN là YES.

Cách ghi luu trü thuòng duoc dùng trong nhüng hê thông sán phâm. Nhüng nhât ký
duoc luu trü cho phép khôi phuc co só dü liêu sóm nhât có thê bói nhüng tâp tin nhât ký
cü nhât trong hâu hêt các tình huông. Vói cách ghi luu trü nguòi quán tri co só dü liêu có
thê khôi phuc nhüng lôi gây ra bói con nguòi. Môt ví du cu thê là khi môt nguòi trong hê
thông bãt dâu thuc hiên môt giao tác không dúng kéo dài hàng ngày, khi vân dê duoc
phát hiên thì nguòi quán tri co só dü liêu së khôi phuc lai hê thông cü vào thòi diêm
truóc khi vân dê duoc xáy ra. Tuy nhiên, vân còn có môt sô thao tác bãt buôc phái làm
bãng tay dê dám báo viêc khôi phuc duoc chính xác.

Cách ghi luu trü là cân thiêt dôi vói quá trình khôi phuc lai và khôi phuc truc tuyên.
Hình 11.3 mô tá luông xú lý cúa ghi luu trü
Hình 11.3 - Ghi luu trü
11.4 Nhât ký co só dü liêu tù Trung tâm diêu khiên
Ban có thê câu hình nhât ký co só dü liêu tù trung tâm diêu khiên bãng cách nhân chuôt
phái trên co só dü liêu và chon “Configure Database Logging”
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

134
Hình 11.4 - Nhât ký co só dü liêu tù Trung tâm diêu khiên

Hình 11.5 thê hiên màn hình thiêt lâp câu hình nhât ký co só dü liêu, tai dây ta có thê
chon kiêu ghi nhât ký quay vòng (circular) hoãc ghi luu trü
Hình 11.5 - Ghi nhât ký co só dü liêu theo huóng dân tùng buóc
11.5 Các tham sô cúa nhât ký
Có nhüng tham sô DB CFG liên quan dên viêc tao bán ghi nhât ký. Báng 11.1 liêt kê danh
sách các tham sô chính.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

135
Báng 11.1- Các tham sô nhât ký
11.6 Sao luu co só dü liêu
Lênh sao luu dü liêu DB2 cho phép ban tao môt bán sao chép co so dü liêu lúc lênh
duoc thuc thi. Cú pháp don gián nhât ban có thê sú dung dê chay lênh này là:

BACKUP DATABASE <dbname> [ TO <path> ]

Hâu hêt các lênh và công cu có thê duoc thuc hiên truc tuyên hay ngoai tuyên. Truc
tuyên nghïa là dê nguòi sú dung khác có thê duoc kêt nôi và thuc hiên các thao tác trên
co só dü liêu trong khi ban thuc thi lênh cúa mình. Ngoai tuyên là không nguòi nào duoc
kêt nôi dên co só dü liêu trong khi ban thuc hiên thao tác. Ðê cho phép môt thao tác truc
tuyên, thêm tù khóa ONLINE vào cú pháp lênh, nêu không thì ngâm dinh ban së làm viêc
trong chê dô ngoai tuyên.

Ví du, nêu muôn sao luu co só dü liêu sample dên duòng dân C:\BACKUPS ban có thê
dua ra lênh này tù trình don lênh DB2 cúa Window/Linux:
Tham sô Mô tá
logbufsz
Luong bô nhó duoc sú dung nhu môt bô dêm cho các bán ghi nhât
ký truóc khi ghi chúng vào dïa.
logfilsz Kích thuóc cúa môi nhât ký dã câu hình, có dung luong 4KB
logprimary Sô bán nhât ký chính vói kích thuóc logfilsz së duoc tao
logsecond
Sô têp nhât ký phu duoc tao và sú dung cho viêc khôi phuc nêu
cân thiêt
logpath/newlogpath Vi trí các nhât ký hoat dông hoãc luu trü tuong lai duoc dãt.
mirrologpath
Ðê báo vê các nhât ký trên duòng dân chính khói su cô hóng dïa
hay vô tình xóa, ban có thê chi dinh môt thiêt lâp dông nhât cho các
nhât ký duoc luu giü trên môt duòng dân phu (ánh cúa duòng dân
nhât ký chính)
loghead Tên têp nhât ký hoat dông hiên hành
userexit Cho phép chuong trình userexit sao chép nhât ký ngoai tuyên
softmax Giói han su mât mát cúa viêc khôi phuc hóng
logretain Cho phép chê dô ghi nhât ký luu trü
overflowlogpath
Tuong tu tùy chon OVERFLOW LOG PATH cúa lênh
ROLLFORWARD; tuy nhiên,thay vì chi dinh tùy chon OVERFLOW
LOG PATH cho môi lênh ROLLFORDWARD duoc dua ra, ban có
thê thiêt lâp tham sô câu hình này môt lân
blk_log_dsk_ful
Thiêt lâp tránh viêc tràn dïa phát sinh khi DB2 không thê tao ra môt
têp nhât ký mói trong duòng dân nhât ký dang hoat dông. Thay vì
dó, DB2 së cô gãng tao ra têp nhât ký môi nãm phút dên khi nó
thành công. Khi không còn tró ngai, SQL chi-doc có thê tiêp tuc.
maxlog Phân trãm sô nhât ký hoat dông tôi da cách nhau qua giao dich
num_log_span Sô têp nhât ký hoat dông cho môt UOW kích hoat
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

136

db2 BACKUP DB sample TO C:\BACKUPS

Chú ý rãng thu muc C:\BACKUPS phái tôn tai truóc khi thuc thi lênh. Cüng chãc chãn là
không có kêt nôi nào dên co só dü liêu khi ban thuc thi lênh trên, nêu không ban së nhân
môt thông báo lôi bói môt sao luu ngoai tuyên không thê duoc thuc hiên khi có các kêt
nôi.

Trong truòng hop dê tìm ra nhüng kêt nôi dên co só dü liêu, dua ra lênh DB2 này tù trình
don Window/Linux:

db2 list applications

Ðê buôc ngãt tât cá kêt nôi dên co só dü liêu, dua ra lênh tù trình don lênh DB2 Window
hoãc cúa Linux:

db2 force application all

Ban có thê không cân chay lênh cuôi cùng trong môi truòng sán xuât vói nhiêu nguòi sú
dung, nêu không ban së nhân nhüng cuôc goi tù nhüng dông nghiêp nóng tính dây! Cüng
luu ý rãng lênh cuôi cùng chay theo cách thúc không dông bô. Nghïa là khi ban cô gãng
chay lênh sao luu ngay sau dó, nó có thê không làm viêc. Ðoi vài giây, và lãp lai lênh sao
luu nêu ban dã gãp lôi lúc dâu.

Sau khi thuc thi thành công lênh sao luu, môt têp mói chúa ánh co só dü liêu sao luu
duoc tao ra. Tên cúa têp này theo quy uóc duoc chi trong hình 11.6Hình 11.6 - Quy uóc dåt tên ánh sao luu

Loai “0” có nghïa dó là bán sao luu dây dú. Loai “3” chãng han, nghïa là chi môt sao luu
báng biêu trông. Nút duoc cô dinh vói NODE0000 cho co só dü liêu không phân tán, là
truòng hop cho tât cá ân bán DB2 trù ân bán thuong mai DB2 Enterprise Edition vói tính
nãng DPF. Danh muc cüng duoc cô dinh vói CAT0000. Tham kháo sách huóng dân DB2
dê có chi tiêt hon.

Khi có vài bán sao luu duoc ghi lai và luu trü trên cùng duòng dân thì môc thòi diêm ghi
lai ó cuôi tên têp duoc sú dung dê phân biêt giüa các ánh sao luu. Nhu chúng ta së thây
ó phân tiêp theo, lênh RESTORE có thê sú dung môc thòi diêm này dê phuc hôi môt bán
sao dã dinh.Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

137
Bài tâp nhanh #10 - Lâp lich sao luu

Muc dích:

Mãc dù DB2 có môt vài khá nãng tu dông duy trì co só dü liêu, nhung dôi khi ban cüng
muôn hiêu chinh chúng khi có môt hoat dông cu thê diên ra. Trong phân bài tâp nhanh
này, ban së hiêu chinh lich sao luu cho co só dü liêu EXPRESS.

Các thú tuc :

1. Tù cây dôi tuong ó Trung tâm diêu khiên, ban chon All Database. Nhâp chuôt
phái trên co só dü liêu EXPRESS và chon biêu tuong Backup. Công cu tùng
buóc Backup duoc khói dông.

2. Trong muc Introduction së tóm tãt trang thái hiên tai cúa co só dü liêu bao gôm
thòi diêm sao luu cuôi cùng và phuong thúc truy câp. Bâm Next dê chuyên tói
muc tiêp theo cúa công cu Backup.

3. Trong muc Image, chon dích dên cúa dü liêu së duoc sao luu. Thông thuòng,
ban nên chon môt ô dïa khác vói ô dïa dang luu co só dü liêu hiên hành. Bây giò,
tao môt thu muc mói trong hê thông có tên là C:\db2backup, dây së là thu muc
chúa co só dü liêu sao luu. Hãy chon biêu tuong File System trong danh sách thá
Media Type. Bâm nút Add, chon thu muc ban vùa tao ra, rôi bâm OK. Sau dó bâm
Next dê chuyên sang muc tiêp theo.

4. Ban có thê mó muc Options and Performance tuy nhiên ban nên dê chê dô
mãc dinh vì DB2 mãc dinh cho phép sao luu ó chê dô tôi uu nhât. Tiêp theo ban
chon chon muc Schedule.

5. Trong muc Schedule, nêu nhu trình lâp lich chua duoc kích hoat thì ban hãy
kích hoat chúng. Chon hê thông dê tao danh muc các công cu và thuc hiên chúng.
Chi ra môt gián dô cho danh muc công cu và chon dê tao nó trong co só dü liêu
EXPRESS hiên hành. Danh muc công cu së chúa dü liêu biên dôi vê tât cá các
tác vu lâp lich. Bâm nút OK dê tiêp tuc. Bâm Next dê chuyên sang muc tiêp theo
sau khi danh muc công cu dã duoc tao lâp.Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

138

6. Trong muc Schedule, tao ra môt muc luc cho viêc thi hành các tác vu. Lâp lich
sao luu môi ngày vào lúc 1 giò sáng. Bâm Next dê chuyên sang muc kê tiêp.7. Trong muc Summary, ban së xem lai các tác vu së duoc tao ra. Sau dó bâm
Finish dê tao ra tác vu.

8. Chay Trung tâm tác vu (Task Center) dê xem hoãc súa chüa các tác vu sao
luu vùa mói tao ra.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

139
11.7 Khôi phuc co só dü liêu
Khôi phuc co só dü liêu bao hàm viêc khôi phuc co só dü liêu tù các bán ghi du phòng
và nhât ký. Nêu nhu ban chi khôi phuc co só dü liêu tù bán ghi du phòng thì së tao ra các
co só dü liêu nhu dã tôn tai ó thòi diêm sao luu.

Nêu viêc luu trü bán ghi duoc cho phép truóc viêc sao luu, thì ban không chi khôi phuc
lai bãng cách sú dung ánh sao luu, mà còn tù các têp nhât ký. Ó phân tiêp theo ta së
thây cách khôi phuc dü liêu cuôn cho phép ban có thê khôi phuc tù các bán ghi du phòng
và sau dó ghép vào phân cuôi cùng cúa các têp nhât ký, hoãc môt diêm cu thê theo thòi
gian.

Chú ý rãng tù khôi phuc (recovery) duoc dùng nhiêu trong phân này, nhung lênh khôi
phuc lai là RESTORE.

11.7.1 Các kiêu khôi phuc dü liêu
Có ba loai khôi phuc dü liêu:

• Khôi phuc dü liêu hóng:
Giá thiêt rãng ban dang làm viêc vói co só dü liêu DB2 trên máy tính thì dôt ngôt mât
diên, chuyên gì së xáy ra vói co só dü liêu cúa ban?

Khi ban khói dông lai máy tính và khói dông DB2, chuong trình khôi phuc dü liêu
hóng së duoc tu dông thuc thi. DB2 së tu dông chay lênh RESTART DATABASE và
së doc và phuc hôi các giao dich khi truóc ó trang thái kích hoat. Sau khi hoàn thành,
ban së duoc dám báo rãng, co só dü liêu cúa ban ó trang thái phù hop nhât.

• Khôi phuc dü liêu phiên bán (hoåc khôi phuc ánh):
Có nghïa là, ban së phuc hôi co só dü liêu cúa ban tù ánh môt bán sao. Do dó co só
dü liêu cúa ban duoc trá vê trang thái ngay truóc khi nó duoc sao luu. Moi tác dông
lên co só dü liêu dó sau thòi diêm sao luu dêu bi mât.

• Khôi phuc dü liêu theo thòi gian:
Kiêu khôi phuc dü liêu này vùa cho phép ban khôi phuc co só dü liêu tù môt bán sao,
vùa khôi phuc dü liêu tai môt thòi diêm xác dinh bãng lênh ROLLFORWARD. Khôi
phuc dü liêu kiêu này làm giám su mât mát dü liêu môt cách tôi da.
11.7.2 Khôi phuc co só dü liêu
Dùng lênh RESTORE dê khôi phuc dü liêu tù môt bán luu. Duói dây là câu trúc don gián
nhât cho câu lênh này:

RESTORE DATABASE <tên c• s• d• li•u> [from <•••ng d•n>] [taken
at <th•i-•i•m>]

Ví du: Nêu ban có môt têp sao luu có tên nhu sau:
Ban së gõ lênh nhu sau:


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

140

RESTORE DB sample FROM <•••ng d•n> TAKEN AT 2006314131259
11.8 Các hoat dông khác vói BACKUP và RESTORE
Duói dây là danh sách môt vài diêu ban nên biêt vê lênh BACKUP và RESTORE. Chúng
tôi khuyên ban nên doc lai cuôn huóng dân vê DB2 dê có thêm thông tin chi tiêt.

• Sao luu co só dü liêu ó chê dô 32 bit còn khôi phuc dü liêu ó chê dô 64 bit.
• Khôi phuc cá co só dü liêu dang tôn tai.
• Khôi phuc dü liêu tói môt ô dïa khác vói vùng cân khôi phuc.
• Khôi phuc hoãc sao luu dü liêu theo không gian báng, thay vì làm vói toàn bô co
só dü liêu.
• Cho phép sao luu nhüng thay dôi (Delta) và sao luu tãng dân (incremental). Cách
sao luu thay dôi chi sao luu nhüng thay dôi tiêp theo, trong khi dó cách sao luu
dân tãng thì ghi nhân toàn bô nhüng thay dôi và tích hop chúng vào môi ánh sao
luu.
• Sao luu các bán “chup” dü liêu (flash copy) (dòi hói vê phân cúng tuong thích)
• Khôi phuc báng dã mât (nêu tùy chon duoc lâp cho báng)
• Sao luu ó hê diêu hành này và khôi phuc ó hê diêu hành khác là không thê. Dùng
db2look và db2move cho truòng hop này.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

141
12
Chuong 12 - Nhiêm vu báo trì

Trong chuong này chúng ta së bàn vê các công viêc cân thiêt dê giü cho CSDL cúa ban
duy trì hoat dông duoc tôt. Tât cá moi thú trong DB2 dêu tu dông thuc hiên nhüng công
viêc này. Bán DB2 Express-C cüng giông nhu tât cá các bán DB2 hiên thòi dêu chúa
dung tât cá các khá nãng tu dông này. Khá nãng tu quán lý là môt loi ích lón làm nhó gon
và làm vùa phái sô luong nhân viên trong nhüng công ty, không cân thuê toàn thòi gian
nguòi làm quán tri máy chú dü liêu. Khác vói viêc làm bãng tay, nêu môt nguòi quán tri
duoc thuê, anh ây hay cô ây së có nhiêu thòi gian ránh rôi dê thuc hiên viêc nâng cao
hoat dông làm gia tãng giá tri cho công ty.
12.1 REORG, RUNSTATS, REBIND
Có ba công viêc duy trì chính trong DB2, nhu hình 12.1 mô tá: REORG, RUNSTATS và
REBIND.Hình 12.1 – Các công viêc duy trì: REORG, RUNSTATS, REBIND

Hình 12.1 trình bày nhüng công viêc duy trì duoc thuc hiên theo môt chu trình hình tròn.
Nêu môt REORG duoc thuc hiên, nó duoc khuyên là nên chay môt RUNSTATS, theo sau
là môt REBIND. Sau môt thòi gian, các báng trong môt co só dü liêu dã duoc thay dôi
theo các lênh nhu UPDATE, DELETE và INSERT. Tai thòi diêm dó, chu ky mói lai duoc
bãt dâu vói REORG.
12.1.1 Lênh REORG
Qua thòi gian, ban thuc hiên các tính toán INSERT, UPDATE, DELETE trên co só dü liêu
Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê các công viêc báo trì, xem video tai:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4302
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

142
cúa ban, dü liêu cúa ban bãt dâu bi phân doan, chia nhó ra thành các trang co só dü liêu.
Lênh REORG së tái ghép nhüng mánh vun cüng nhu nhüng khoáng trông lai và së tô
chúc lai dü liêu dê làm cho viêc truy vân dü liêu tró nên hiêu quá hon. Các báng hay thay
dôi së có loi nhât khi dùng REORG. Ban có thê làm chi muc REORG nhu vói các báng,
và môt REORG có thê duoc thuc hiên truc tuyên hay không truc tuyên.

Lênh REORG không truc tuyên thuc hiên nhanh hon và hiêu quá hon, nhung không cho
phép truy nhâp tói báng, trong khi lênh REORG truc tuyên cho phép truy nhâp tói báng,
nhung có thê làm tiêu hao môt chút tài nguyên hê thông; dây là nhüng công viêc tôt nhât
cho nhüng báng nhó.

Cú pháp:
REORG TABLE <tablename>
Ví du:
REORG TABLE employee
Lênh REORGCHK có thê duoc dùng truóc môt REORG dê xác dinh báng hay chi sô cân
duoc súa.
12.1.2 Lênh RUNSTATS
Co chê tôi uu cúa DB2 (Optimizer) là “khôi óc” cúa DB2. Nó tìm nhüng duòng dân truy
nhâp hiêu quá nhât dê dinh vi và truy vân dü liêu. Co chê tôi uu là hê thông dánh giá tri
thúc, và sú dung phân tích thông kê các dôi tuong co só dü liêu duoc luu trong các báng
danh muc cho hiêu suât khai thác co só dü liêu lón nhât. Ví du, các báng danh muc có
các phân tích thông kê vê có bao nhiêu côt hiên diên trong môt báng, có bao nhiêu hàng
trong nó, có bao nhiêu và nhüng kiêu gì cúa chi sô sãn có vói môt báng, …

Thông tin vê phân tích thông kê không duoc câp nhât tu dông. Chính vì thiêt kê kiêu này,
nên ban không muôn DB2 câp nhât nhüng thông kê sau môi thao tác trên co só dü liêu,
nó së phán tác dung vói yêu câu vê hiêu nãng cúa hê thông. Thay vào dó, DB2 cung câp
lênh RUNSTATS dê câp nhât nhüng thông kê này. Nó giü cho các thông kê co só dü liêu
luôn câp nhât. Co chê tôi uu cúa DB2 có thê tao ra nhüng thay dôi gôc rê co bán trong
duòng dân truy nhâp nêu báng chi có môt dòng so vói báng có môt triêu dòng. Khi nhüng
thông kê co só dü liêu duoc câp nhât, DB2 có thê chon môt phuong án truy nhâp tôt
hon. Tân suât cúa các thông kê tâp hop này së xác dinh duoc dü liêu trong báng thay dôi
nhu thê nào.

Cú pháp:
RUNSTATS ON TABLE <schema.tablename>
Ví d:
RUNSTATS ON TABLE myschema.employee
12.1.3 BIND/REBIND
Sau khi chay thành công lênh RUNSTATS, không phái tât cá các câu truy vân së duoc
dùng nhüng thông kê mói nhât. Nhüng so dô truy nhâp SQL tïnh duoc xác dinh khi ban
dua ra lênh BIND, vì các thông kê duoc dùng tai thòi diêm dó không giông nhau nhu thòi
diêm hiên tai. Hình 12.2 së giúp chúng ta hiêu ý tuóng này.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

143

Hình 12.2 – Tiên trình kêt nôi SQL tïnh.
Trong hình 12.2 môt chuong trình nhúng viêt bãng C (duoc luu trü nhu môt têp vói phân
mó rông là “sqc”) duoc tiên biên dich. Sau khi tiên biên dich, hai têp duoc sinh ra, môt têp
“.c” chúa mã C vói tât cá chú thích SQL, và môt têp “.bnd” chúa tât cá các câu lênh SQL.
Têp C vói phân mó rông “.c” duoc biên dich nhu thuòng lê vói trình biên dich C, tao môt
“thu viên” nhu trình bày phía trên bên phái cúa hình. Têp “.bnd” giông nhu vây, nó duoc
dóng gói luu trong co só dü liêu. Ðóng gói thì tuong duong vói biên dich các câu lênh
SQL vói nhüng so dô truy nhâp tôt nhât duoc xác dinh trên các thông kê dã có tai thòi
diêm này, và sau dó luu chúng thành gói.

Bây giò, diêu gì së xáy ra nêu môt triêu dòng duoc chèn vào bên trong báng sú dung
trong chuong trình nhúng trên? Sau khi chèn, nêu môt lênh RUNSTATS duoc thuc thi,
nhüng thông kê së duoc câp nhât, tuy nhiên gói së không tu dông câp nhât dê tính toán
lai duòng dân co só trên nhüng thông kê mói nhât. Lênh db2rbind có thê duoc dùng dê
dóng gói lai các gói trên vói thông kê mói nhât.

Cú pháp:
db2rbind database_alias -l <logfile>
Ví du:
Ðê dóng gói lai tât cá các gói cúa co só dü liêu sample và luu nó trong nhât ký tai têp
mylog.txt, thuc hiên lênh sau:
db2rbind sample -l mylog.txt
12.1.4 Các công viêc duy trì tù Trung tâm diêu khiên
Tù Trung tâm diêu khiên ban có thê REORG và RUNSTATS. Hình 12.3 trình bày cách
thuc hiên.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

144

Hình 12.3 – REORG và RUNSTATS tù Trung tâm diêu khiên

Ban chon báng mà ban muôn tô chúc lai, nhâp phái chuôt và chon tô chúc lai (cho
REORG) hay chay thông kê (cho RUNSTATS)

Hiên thi thông sô co só dü liêu:
Khi ban chon môt co só dü liêu, cúa sô co só dü liêu hoat dông ó phía duói bên phái
cúa Trung tâm diêu khiên së cung câp thông tin vê co só dü liêu nhu là vê kích thuóc,
cúa lân sau cùng, dù nó có duoc báo trì tu dông hay không. Viêc hiên thi này cho phép
ban nhanh chóng xác dinh nhüng duy trì cân thiêt cho co só dü liêu cúa ban. Hình 12.4
hiên thi nhüng thông tin này.


Hình 12.4 – Hiên thi thông sô co só dü liêu tù Trung tâm diêu khiên
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

145
12.2 Các lua chon báo trì
Có 3 cách dê thuc hiên viêc báo trì hê thông.

• Báo trì thú công
Ban thuc hiên hoat dông báo trì này môt cách thú công khi có nhu câu phát sinh.

• Tao ra môt doan kich bán (script) dê thuc hiên viêc báo trì hê thông.
Ban có thê tao các kich bán vói nhüng lênh báo trì và lâp lich hop lý cho nó hoat
dông.

• Tu dông báo trì
DB2 tu dông giám sát công viêc báo trì cho ban (bãng lêch REORG, RUNSTATS,
BACKUP)

Trong phân này, chúng ta tâp trung chú yêu vào cách báo trì tu dông.

Hoat dông báo trì tu dông bao gôm nhüng buóc sau dây:
- Nguòi dùng dinh nghïa môt khe bo trì (khung thi gian) tai thòi diêm dó hê thông së
thuc hiên công viêc báo trì mà không gây ra su xáo trôn. Ví du, nêu hê thông có ít
nhât các hoat dông vào ngày chú nhât, tù 2h sáng tói 4h sáng, thì khe thòi gian này
së hoat dông nhu là môt cúa sô báo trì.
- Có 2 loai cúa sô báo trì chính: môt là dê thuc hiên truc tuyên, còn loai kia là dê thuc
hiên ngoai tuyên.
- DB2 chi thuc hiên báo trì môt cách tu dông khi cân thiêt và ó dang trong thòi gian
hoat dông cúa cúa sô báo trì.

Tù giao diên diêu khiên chính, ban có thê mó “Configure Automated Maintenance Wizard”
nhu hình minh hoa 12.5.


Hình 12.5 – Mó Configure Automated Maintenance Wizard

Hình 12.6 së hiên ra cúa sô “Câu hình dê báo trì hê thông môt cách tu dông theo huóng
dân”.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

146


Hình 12.6 – Câu hình dê báo trì hê thông môt cách tu dông theo huóng dân
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

147
Bài tâp nhanh #11 – Câu hình viêc báo trì tu dông

Muc dích

Trong bài tâp nhanh này, vói vài thao tác don gián, ban së câu hình cho viêc tu dông báo
trì trên co só dü liêu mâu DB2.

Các thú tuc

1. Tù cây dôi tuong cúa Trung tâm diêu khiên, nhân chuôt phái vào co só dü
liêu SAMPLE và chon muc “Configure Automatic Maintenance”. Nó së mó ra
cúa sô dê thuc hiên viêc báo trì tu dông theo huóng dân.

2. Trang Introduction cúa “huóng dân” hiên thi nhüng cài dãt hiên thòi cúa
chúc nãng tu dông báo trì. Nêu ban tao ra co só dü liêu vói chúc nãng tu
dông báo trì, khi dó nó së tu dông duoc câu hình. Ban có thê dùng “huóng
dân” này dê câu hình lai chúc nãng tu dông báo trì. Bâm Next dê chuyên tói
trang tiêp theo cúa “huóng dân”.

3. Trang Type cúa “huóng dân” yêu câu ban chon giüa vô hiêu hóa tât cá các
tùy chon tu dông luu giü và thay dôi câu hình cúa viêc tu dông báo trì. Chon
môt chúc nãng dê thay dôi cài dãt hiên tai cúa tu dông luu giü. Bâm Next.

4. Trang Timing (thòi gian) cúa “huóng dân” së yêu câu ban chi rõ cúa sô báo
trì. Câu hình cho cúa sô ngoai tuyên së duoc thuc hiên vào môi tôi thú 7 và
chú nhât tù giüa dêm tói 6h sáng nhu hình bên duói. Bâm nút Change bên
canh cúa sô báo trì ngoai tuyên và chon thòi gian nhu mong muôn. Sau khi
hoàn thành nhüng thông tin cân thiêt, bâm nút OK dê tró lai “huóng dân”.
Thoát khói cúa sô truc tuyên (báo trì truc tuyên có thê mó bât ky lúc nào).
Bâm nút Next.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

148


5. Ðên trang Notification (cánh báo) cúa “huóng dân”, ban có thê cài dãt môt su
tuong tác trong truòng hop có môt hoat dông tu dông báo trì bi lôi. Bây giò bó
qua buóc dó. Bâm Next.

6. Ðên trang Actives cúa “huóng dân”, ban có thê chon là có tu dông hóa các
công viêc cá nhân hay không cüng nhu là duoc thông báo vê các hoat dông cu
thê khác.Trong ví du này, phái chãc rãng tât cá các hôp kiêm “Automate” dêu
duoc chon và các hôp kiêm “Notify” dêu không duoc chon. Bâm Next.

7. Truóc khi thuc hiên trang kê tiêp cúa “huóng dân”, ban nên câu hình vi trí luu
du phòng cúa co só dü liêu. Lý tuóng nhât là ban nên luu trü ó môt ô dïa vât
lý khác trong truòng hop dïa bi lôi. Tù trang Activies, chon chúc nãng “Backup
database”, sau dó bâm nút “Configure Settings”.

8. Trên trang Backup Criteria cúa cúa sô “Configure Settings”, chon chúc nãng
“Balance Database Recoverability with Performance”. Trên trang Backup
Location, chon vi trí luu du phòng và bâm nút “Change”. Chi ra môt vi trí khác
dê thuc hiên luu du phòng (phái báo dám là dú dung luong trông trong ô dïa
dó). Trên trang Backup Mode, báo dám là “Offline Backup” dã duoc chon. Bâm
OK dê dóng trang Backup Criteria. Bâm nút Next.

9. Trang Summary (tóm tãt) cúa “huóng dân” chúa môt báng tóm tãt cúa nhüng
lua chon mà ban dã chon. Bâm nút Finish dê châp nhân và thi hành nhüng
thay dôi dó.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

149
13
Chuong 13 – Truy câp dông thòi và khóa

Chuong này tâp trung tháo luân làm thê nào dê cho phép nhiêu nguòi dùng truy câp vào
cùng môt dü liêu giông nhau tai cùng môt thòi diêm mà không làm ánh huóng lân nhau,
và giü cho quá trình hoat dông cúa ho phù hop. Chúng ta së tháo luân vê khái niêm cúa
các giao dich, truy câp dông thòi và khóa.

13.1 Các giao dich
Môt giao dich hay môt don vi công viêc gôm có môt hay nhiêu dòng lênh SQL mà khi thuc
hiên cân phái duoc coi là môt don vi riêng lé. Có nghïa là nêu môt trong nhüng dòng lênh
trong giao dich thât bai thì toàn bô giao dich thât bai, và bât ky dòng lênh nào duoc thi
hành dên diêm thât bai thì së duoc quay lui (hôi xú), dua dü liêu vê giá tri, trang thái
truóc dó. Môt giao dich kêt thúc vói dòng lênh COMMIT, nó cüng có nghïa là báo hiêu bãt
dâu môt giao dich mói. Hình 13.1 cung câp cho chúng ta ví du cúa môt giao dich

Hình 13.1 – Môt ví du vê giao dich

Trong hình 13.1, ví du ban muôn chuyên 100 dô la tù tài khoán tiêt kiêm (savings) cúa
ban sang tài khoán séc (checking). Viêc dó dòi hói phái thuc hiên công viêc này:

Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê truy câp dông thòi và khóa, xem video tai:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4302
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

150
Trù 100 dô la ó tài khoán tiêt kiêm
Công 100 dô la vào tài khoán séc

Nêu dãy các viêc trên không duoc xem xét nhu là môt don vi công viêc - môt giao dich,
hình dung diêu gì së xáy ra nêu có lôi (xáy ra) sau khi trù tiên ó tài khoán tiêt kiêm, nhung
không công duoc tiên vào tài khoán séc. Ban së mât 100 dô la!
13.2 Truy câp dông thòi
Truy câp dông thòi ý nói rãng nhiêu nguòi có thê làm viêc ó cùng môt thòi diêm trên cùng
môt co só dü liêu. DB2 duoc thiêt kê nhu là môt co só dü liêu nhiêu nguòi dùng. Viêc
truy câp dü liêu phái duoc kêt hop chính xác và rõ rêt bãng viêc sú dung môt co chê dê
báo dám tính toàn ven và chãc chãn cúa dü liêu. Xem ví du 13.2Hình 13.2 - Môt ví du cúa truy câp dông thòi và su cân thiêt cho viêc diêu khiên truy
câp dông thòi

Trong hình 13.2, có 4 úng dung, App A, App B, App C và App D dang cô gãng truy câp
dên cùng môt dòng (dòng 2) trong báng dü liêu. Không có diêu khiên truy câp dông thòi,
tât cá úng dung có thê thuc hiên các thao tác dôi vói dòng dü liêu này. Giá dinh rãng tât
cá úng dung dang câp nhât côt Age cho dòng 2 vói giá tri khác nhau, úng dung thuc hiên
câp nhât sau cùng së là "nguòi chiên thãng" trong truòng hop này. Hiên nhiên trong ví du
này môt diêu khiên truy câp dông thòi nào dó duoc dòi hói dê dám báo chãc chãn cho kêt
quá. Ðiêu khiên truy câp dông thòi này dua vào viêc sú dung khóa bán ghi.

Khái niêm khóa và truy câp dông thòi có liên quan chãt chë vói nhau. Khóa dùng dê tam
thòi ngãn nhüng úng dung thao tác trên chúng cho dên khi môt thao tác kêt thúc. Nêu
chúng ta có nhiêu khóa hon trong môt hê thông thì viêc truy câp dông thòi së ít di. Nói môt
cách khác, nêu chúng ta có ít khóa hon trong hê thông thì së có nhiêu truy câp dông thòi
hon.

Nhüng khóa này së tu dông xuât hiên dê hô tro môt thao tác và së duoc giái phóng khi
thao tác kêt thúc (khi sú dung lênh COMMIT hoãc ROLLBACK). Các khóa có thê dãt trên
các báng hoãc các dòng. Có hai loai khóa co bán:

- Khóa chia sé (khóa S) - duoc sú dung khi úng dung muôn doc và ngãn cán câp nhât
tù nhüng dòng khác
- Khóa dành riêng (khóa X) – duoc sú dung khi môt úng dung câp nhât, thêm hay xóa
môt dòng

Bây giò chúng ta dê ý dên hình 13.3, nó có vé giông nhu hình 13.2 nhung bây giò nó xuât
hiên thêm môt khóa
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

151

Hình 13.3 – Môt ví du cúa truy câp dông thòi, và su cân thiêt cúa khóa

Trong ví du hình 13.3, nêu App B truy câp dòng thú 2 dâu tiên, và thuc hiên viêc
UPDATE, App B giü môt khóa dành riêng (khóa X) trên dòng dó. Khi App A, App C và
App D cô gãng truy câp vào dòng 2, chúng së không thê UPDATE dòng này bói vì khóa
X. Viêc kiêm tra này giúp báo dám tính toàn ven và chãc chãn cúa dü liêu.
13.3 Các vân dê khi không kiêm tra truy câp dông thòi
Khi không có diêu khiên truy câp dông thòi, chúng ta có thê gãp nhüng vân dê duói dây

• Mât dü liêu câp nhât
• Ðoc vói không cam kêt
• Ðoc không lãp lai
• Ðoc thùa

13.3.1 Mât dü liêu câp nhât
Mât dü liêu câp nhât là môt vân dê tuong tu nhu giái thích truóc trong muc này, khi úng
dung thuc hiên câp nhât sau cùng së là “nguòi chiên thãng”.


Hình 13.4 – Mât dü liêu câp nhât

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

152
Trong hình 13.4 có hai úng dung cô gãng câp nhât trên cùng môt dòng. Bên trái là App1,
và bên phái là App2. Và chuôi viêc sau dó là:

1. App1 câp nhât môt dòng
2. App2 câp nhât dòng tuong tu
3. App1 hoàn tât
4. App2 hoàn tât

Dü liêu câp nhât cúa App1 së bi mât khi App2 câp nhât lai nó, do dó xáy ra viêc “Mât dü
liêu”
13.3.2 Ðoc vói không cam kêt
Môt hành dông doc không cam kêt hoãc “doc có ý xâu” dê câp dên viêc môt úng dung doc
nhüng thông tin mà không duoc cam kêt, và tât nhiên viêc này thì không duoc dúng dãn.


Hình 13.5 – Ðoc vói không cam kêt

Hình 13.5 kéo theo nhüng su viêc này:

1. App1 câp nhât môt dòng
2. App2 doc giá tri mói cúa dòng dó
3. App1 cuôn lai nhüng thay dôi trên dòng dó

App2 thì dang doc vói dü liêu không duoc cam kêt, và kê tù dó dü liêu không hop lê và
duoc goi là “doc vói không cam kêt”
13.3.3 Ðoc không låp lai
Ðoc không lãp lai ngu ý rãng ban không dat duoc kêt quá giông nhau sau khi thuc hiên
viêc doc giông nhau vói nhüng thao tác giông nhau.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

153

Hình 13.6 – Ðoc không låp lai

Trong hình 13.6, duòng nhu nêu ban cô gãng ghi môt chuyên bay tù Dallas dên
Honolulu. Môt dãy các su viêc là:

1. App1 mó môt báng (duoc hiêu nhu báng kêt quá) hiên hành nhu ban thây trong hình
13.6
2. App2 xóa môt dòng trong báng (ví du, dòng vói destination “San Jose”)
3. App2 hoàn tât nhüng thay dôi
4. App1 dóng và mó lai báng

Trong truòng hop này, tù lúc App1 không duoc cung câp dü liêu tuong tu dang doc lãp
lai, nó không thê sao chép lai báng dü liêu, dó chính là vân dê duoc goi là “doc không lãp
lai”
13.3.4 Ðoc thùa
Vân dê doc không có thuc giông nhu vân dê doc không lãp lai, nhung khác nhau là ó
nhüng lô trình kê tiêp, ban có thê thu duoc nhüng dòng vùa thêm vào mà dúng ra thì
chúng (dòng) ít hon.

Hình 13.7 cung câp cho chúng ta ví du cúa vân dê này

Hình 13.7 - Ðoc thùa

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

154
Hình 13.7 trình bày chuôi su kiên:

1. App1 mó môt báng
2. App2 thêm môt dòng vào co só dü liêu ó noi mà nó có dú tiêu chuân cúa báng
3. App2 hoàn tât nhüng thay dôi
4. App1 dóng và lai tiêp tuc mó báng

Trong truòng hop này, App1 së không thây dü liêu tuong tu nhu dang doc lãp lai, nó së
lây duoc nhiêu dòng hon. Vân dê này duoc goi là doc thùa
13.4 Các múc cô lâp
Ban có thê nghï các múc cô lâp nhu là noi giü các chính sách khóa, dua vào su lua chon
múc cô lâp, ban có thê có nhüng tác dông khác nhau cho co só dü liêu khóa môt úng
dung

DB2 cung câp nhüng múc dô báo vê khác nhau dê cô lâp dü liêu:

• Ðoc vói không cam kêt (UR)
• Ón dinh con tró (CS)
• Ðoc ôn dinh (RS)
• Ðoc lãp lai (RR)
13.4.1 Ðoc vói không cam kêt
Ðoc vói không cam kêt cüng duoc hiêu nhu doc có ý xâu. Ðó là múc dô cô lâp thâp nhât,
và cung câp múc dô truy câp dông thòi cao nhât. Không có su khóa dòng nào tôn tai trên
nhüng thao tác doc, nêu các úng dung khác không xâm nhâp dê xóa hoãc súa môt báng,
và thao tác câp nhât giü nhiêm vu nhu là nêu chúng ta dùng câp dô cô lâp ôn dinh con
tró.

Nhüng vân dê vân tôn tai vói câp dô cô lâp này:
• Ðoc vói không cam kêt
• Ðoc không lãp lai
• Ðoc thùa

Nhüng vân dê duoc ngãn ngùa vói câp dô cô lâp này là:
• Mât dü liêu khi câp nhât
13.4.2 On dinh con tró
Ón dinh con tró là câp dô cô lâp mãc dinh. Nó cung câp môt múc dô khóa tôi thiêu. Vê co
bán, vói múc cô lâp này thì dòng “hiên hành” cúa con tró (cursor) bi khóa. Nêu dó là dòng
chi doc, thì khóa së duoc giü cho dên khi môt dòng mói duoc nap hoãc don vi làm viêc
duoc kêt thúc. Nêu dòng duoc câp nhât, chiêc khóa së duoc giü cho dên khi don vi làm
viêc duoc kêt thúc

Nhüng vân dê vân tôn tai vói múc dô cô lâp này:
• Ðoc không lãp lai
• Ðoc thùa

Nhüng vân dê duoc ngãn ngùa vói múc dô cô lâp này
• Mât dü liêu câp nhât
• Ðoc không cam kêt
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

155
13.4.3 Ðoc ôn dinh
Vói doc ôn dinh, tât cá các dòng mà úng dung làm viêc trong môt pham vi dêu bi khóa.
Cho môt con tró, nó khóa tât cá các dòng dú tiêu chuân trong tâp hop kêt quá. Ví du nêu
ban có môt báng chúa 10.000 dòng và câu truy vân trá vê 10 dòng, sau dó chi có 10 dòng
dó bi khóa. Co chê doc ôn dinh sú dung môt múc dô khóa vùa phái.

Vân dê vân tôn tai vói múc dô cô lâp này:
• Ðoc thùa

Nhüng vân dê duoc han chê vói múc dô cô lâp này là:
• Mât dü liêu câp nhât
• Ðoc vói không cam kêt
• Ðoc không lãp lai
13.4.4 Ðoc låp lai
Co chê doc lãp lai là múc dô cô lâp cao nhât. Nó cung câp câp dô khóa cao nhât, và truy
câp dông thòi tôi thiêu nhât. Khóa duoc giü trên tât cá các dòng, xú lý viêc xây dung môt
tâp hop kêt quá. Túc là nhüng dòng không cân thiêt trong tâp hop kêt quá cuôi cùng có
thê bi khóa. Không môt chuong trình nào khác có thê câp nhât, xóa, hoãc thêm mói môt
dòng mà có thê ánh huóng dên tâp hop kêt quá cho dên khi môt don vi công viêc duoc
hoàn tât. Co chê doc lãp lai báo dám rãng nhüng câu truy vân tuong tu nhau duoc dua
ra bói môt úng dung trong môt don vi làm viêc së nhân duoc kêt quá giông nhau tai môi
thòi diêm.

Vân dê vân còn tôn tai vói múc dô cô lâp này:
• không có

Nhüng vân dê duoc ngãn ngùa vói múc dô cô lâp này:
• Mât dü liêu khi câp nhât
• Ðoc không cam kêt
• Ðoc không lãp lai
• Ðoc thùa
13.4.5 So sánh các múc dô cô lâp dü liêu
Hình 13.8 so sánh su khác nhau mà các múc dô cô lâp mang lai. Trong hình, chúng ta
nhìn thây múc dô cô lâp “doc không cam kêt” không khóa gì cá. Múc dô cô lâp ôn dinh
con tró giü môt cái khóa dòng 1 khi nó dang lây dòng dó vê, nhung së giái phóng nó sóm
rôi nó lây dòng 2 vê,… Ðôi vói múc dô cô lâp doc ôn dinh hoãc doc lãp lai, bât cú dòng
nào lây vê së bi khóa, và khóa së không duoc giái phóng cho dên khi kêt thúc môt giao
tác (khi hoàn tât)

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

156

Hình 13.8 – So sánh các múc dô cô lâp
13.4.6 Ðåt múc cô lâp
Nhüng múc cô lâp có thê duoc chi rõ tai nhiêu múc :
• Phiên làm viêc trong úng dung
• Kêt nôi
• Câu lênh

Nhüng múc cô lâp bình thuòng duoc xác dinh tai phiên hoãc tai múc úng dung. Nêu
không chi rõ duoc múc cô lâp trong úng dung cúa các ban, nó mãc dinh tói con tró ôn
dinh. Chãng han, báng 13.1 cho thây nhüng múc cô lâp khá dï cho môt chuong trình
.NET hay JDBC và làm sao khi dãt nhüng thuôc tính này phái phù hop vói môt múc cô
lâp cúa DB2:

Múc cô lâp duoc phát biêu có thê dùng vói mênh dê WITH {múc cô lâp}. Chãng han nhu:

SELECT … WITH {UR | CS | RS | RR}

Môt úng dung cân xác dinh “so bô” sô hàng trong môt báng. Hiêu suât rât là quan trong.
Con tró duoc yêu câu múc cô lâp ôn dinh vói ngoai lê cúa môt câu lênh SQL:

Table 13.1 – Su so sánh cúa thuât ngü dåt múc cô lâp
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

157

SELECT COUNT(*) FROM tab1 WITH UR

Vói SQL nhúng, các múc thiêt lâp duoc dãt tai thòi diêm dóng gói, còn vói SQL dông các
múc duoc dãt ó thòi gian chay.

Viêc chon sú dung múc cô lâp nào phu thuôc vào úng dung cúa các ban. Nêu úng dung
cúa các ban không yêu câu có nhüng giá tri nhu ó ví du, chon cô lâp UR. Nêu úng dung
cúa các ban yêu câu diêu khiên rât chãt trên dü liêu làm viêc vói nó, chon cô lâp RR.
13.5 Khóa leo thang
Môi khóa do DB2 tao ra së sú dung luong bô nhó nào dó. Khi bô tôi uu cho rãng nó tôt
hon là dê môt khóa trên toàn bô báng, thay vì khóa nhiêu hàng, su leo thang khóa xuât
hiên.

Hình 13.9 minh hoa cho diêu này:

Hình 13.9 – Khóa leo thang

Có hai tham sô câu hình co só dü liêu chính liên quan dên khóa leo thang:

• LOCKIST - Sô luong cúa bô nhó (trong trang 4k) du trü dê quán lý nhüng khóa
cho moi úng dung duoc nôi. Su mãc dinh là nãm muoi lân trang 4K (200K) trên
Windows.
• MAXLOCKS - Phân trãm cuc dai cúa toàn bô danh sách khóa cho môt úng dung.
Mãc dinh là 22%.

Bói vây, nêu nhüng giá tri ngâm dinh duoc sú dung, khóa leo thang xuât hiên khi môt
úng dung don yêu câu hon 44K trong tông bô nhó khóa (200K * 22% = 44K). Nêu su
leo thang khóa xuât hiên thuòng xuyên vói su thiêt lâp này, tãng giá tri cúa LOCKIST
và MAXLOCKS. Khóa leo thang không tôt cho hiêu nãng nhung lai giám su xung dôt.
Têp nhât ký trang thái cúa DB2 có thê duoc dùng dê xác dinh liêu có phái su leo
thang khóa dang xuât hiên. (db2diag.log, thuòng têp này nãm trong thu muc:
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\DB2)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

158
13.6 Kiêm soát khóa
Ban có thê theo dõi nhüng su sú dung khóa bãng ánh chup nhanh khóa úng dung DB2.
Ðê bât nhüng ánh chup nhanh cho khóa, ta dùng lênh:

UPDATE MONITOR SWICTHES USING LOCK ON

Sau khi duoc cho phép, thông tin theo dõi së duoc tâp hop. Ðê thu duoc môt báo cáo
cúa khóa vào môt thòi gian nhât dinh, dùng lênh sau:

GET SNAPSHOT FOR LOCKS FOR APPLICATION AGENTID <handle>

Hình 13.10: Ành chup nhanh kêt quá cúa môt ví du sú dung úng dung khóa


Hình 13.10 – Ành chup nhanh khóa cúa các úng dung
13.7 Chò khóa
Khi hai hoãc nhiêu các úng dung cân thuc hiên môt phép toán trên cùng môt dôi tuong,
môt trong sô dó có thê phái doi dê nhân duoc khóa. Theo mãc dinh môt úng dung së doi
vô han. Thòi gian chò doi môt úng dung cúa môt khóa duoc kiêm soát bói tham sô câu
hình co só dü liêu. Giá tri ngâm dinh cúa tham sô này là -1 (doi vô han).

Thanh ghi CURENT LOCK TIMEOUT cân duoc dùng dê dãt thòi gian chò khóa cho môt
kêt nôi dã cho. Theo mãc dinh, thanh ghi này duoc dãt giá tri cúa LOCKTIMEOUT. Sú

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

159
dung SET LOCK TIMEOUT dê thay dôi giá tri cúa nó. Môt khi giá tri cúa thanh ghi dã
duoc dãt cho môt kêt nôi, nó së tôn tai qua moi giao dich.
Ví du:

SET LOCK TIMEOUT=WAIT n
13.8 Vân dê khóa phu thuôc và phát hiên
Môt su bê tãc (deadlock) xuât hiên khi hai hoãc nhiêu các úng dung duoc nôi tói cùng co
só dü liêu. Su chò doi chua bao giò duoc giái quyêt bói vì môi úng dung dang giü môt
tài nguyên mà nó phuc vu cho nhüng nhu câu khác nhau. Trong thiêt kê úng dung, nhüng
bê tãc luôn là môt vân dê chiêm nhiêu thòi gian.

Hình 13.11: Minh hoa môt tình huông bê tãc.


Hình 13.11 - Kich bán su bê tåc

Trong hình 13.10, nguòi A giü duoc bôt nho khô và giá sú së không cho phép nguòi
khác dùng cho dên khi ông ta có süa. Mãt khác, nguòi B giü duoc süa, và së không cho
phép nguòi khác cho dên khi ông ta có bôt nho khô. Bói vây, chúng ta có môt tình huông
bê tãc.

Ðê mô phóng môt tình huông bê tãc ó DB2, theo nhüng buóc sau dây:

1. Mó hai cúa sô soan tháo lênh cúa DB2 (chúng tôi së goi là "CLP1" và "CLP2" tuong
úng). Chúng dai diên cho hai úng dung khác nhau kêt nôi tói co só dü liêu.

2. Tù CLP1 thuc hiên các lênh sau:

db2 connect to sample
db2 +c update employee set firstnme = ‘Mary’ where empno =
‘000050’

Ðâu tiên, chúng ta dang kêt nôi tói co só dü liêu có tên SAMPLE, và sau dó thuc hiên
môt lênh câp nhât hàng trên báng employee làm vói "empno= 50000". Lua chon "+c "
trong câu lênh chi ra rãng, chúng tôi không muôn cúa sô lênh cúa DB2 tu dông cam
kêt lênh này. Chúng ta dang cô ý làm diêu này sao cho chúng ta giü duoc khóa.

3. Tù CLP2 thuc hiên nhüng lênh sau:

db2 connect to sample

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

160
db2 +c update employee set firstnme = ‘Tom’ where empno =
‘000030’

Ó cúa sô cúa CLP2, nó dai diên cho úng dung thú hai, chúng ta cüng nôi vào co só
dü liêu SAMPLE, nhung lai câp nhât môt hàng khác ó báng employee.

4. Lênh tù CLP1:

db2 +c select firstnme from employee where empno = ‘000030’

Sau khi nhân Enter thuc hiên câu lênh SELECT ó trên, câu lênh SELECT này có vé
së treo. Nó thât su là không phái là treo, mà là doi khóa cúa hàng này trá vê do CLP2
dã giü trong buóc 3. Tai diêm này, nêu CLOCKTIMEOUT dã duoc dê lai vói giá tri
ngâm dinh cúa nó là -1, úng dung CLP1 doi mãi mãi.

5. Lênh tù CLP2:

db2 +c select firstnme from employee where empno = ‘000050’

Bãng viêc dánh lênh SELECT ó trên, bây giò chúng ta dang tao ra môt su bê tãc.
Phát biêu SELECT này cüng có vé treo, thuc ra nó dang doi khóa CLP1 dang giü trá
vê.

Trong kich bán bê tãc trên, DB2 së kiêm tra tham sô câu hình co só dü liêu DLCHKTIME.
Tham sô này së dãt khoáng thòi gian kiêm tra cho nhüng su bê tãc. Chãng han, giá tri
cúa tham sô này duoc dãt tói 10 giây, DB2 së sú dung môt giái thuât bên trong dê xác
dinh giao dich nào cân phái quay lui (hôi xú), và môt giao dich nào së duoc tiêp tuc.

Nêu ban dang gãp nhiêu tình huông bê tãc, ban cân phái tái kiêm tra nhüng giao dich hiên
hüu xem xem có thê tô chúc lai duoc không.
13.9 Truy câp dông thòi và thuc tiên khóa tôt nhât
Sau dây là môt sô meo nhó dê truy câp dông thòi và thuc tiên khóa tôt nhât:

1. Giü nhüng giao dich càng ngãn càng tôt. Ðiêu này có thê dat duoc bãng cách phát
hành thuòng xuyên nhüng lênh COMMIT (thâm chí cho nhüng giao dich chi doc) khi
úng dung cúa ban cho phép.
2. Chi ghi nhât ký thông tin giao dich khi có yêu câu.
3. Tây dü liêu dã sú dung nhanh chóng:

ALTER TABLE ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE

4. Thuc hiên nhüng thay dôi dü liêu theo lô/nhóm. Chãng han

DELETE FROM (
SELECT *FROM tedwas.t1 WHERE c1 = … FETCH FIRST s3000 ROWS
ONLY)

5. Sú dung nhüng dãc tính tuong tranh cúa nhüng công cu chuyên dôi dü liêu trong
DB2.
6. Ðãt tham sô ó múc LOCKTIMEOUT cho co só dü liêu (khoáng giüa 30-120 giây).
Ban dùng nên cho giá tri ngâm dinh cúa nó là -1. Ban có thê cüng sú dung khóa
giói han thòi gian (timeout) trên trên tùng phiên làm viêc.
7. Không khôi phuc nhiêu dü liêu hon cân thiêt. Chãng han, sú dung mênh dê
FETCH FIRST n ROWS ONLY trong câu lênh SELECT.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

161
PHÀN 3: HOC DB2 – PHÁT TRIEN ÚNG DUNG

Trong phân này, chúng ta së tháo luân vê các dôi tuong cúa co só dü liêu nãm ó tâng
duói cúa úng dung nhu thú tuc luu (stored procedure), hàm do nguòi dùng dinh nghïa và
bây su kiên (trigger). Rãng ban có thê hoc duoc cách lâp trình sú dung DB2 nhu môt máy
chú dü liêu bãng nhiêu ngôn ngü khác nhau bãng cách kháo sát các úng dung mâu di
kèm trong thu muc SQLLIB\samples khi chúng ta cài dãt máy chú DB2. Hình duói dây là
môt sô chuong trình mâu viêt bãng Java, sú dung DB2 trên nên Windows.


Môt sô chuong trình Java mâu di kèm DB2.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

162
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

163
14
Chuong 14 – Các thú tuc SQL PL

Trong chuong này chúng ta së tháo luân vê “thú tuc luu” (stored procedure). Thú tuc luu
là môt dôi tuong úng dung co só dü liêu, có thê dóng gói các câu lênh SQL và các
nghiêp vu. Luu trü hop lí môt phân úng dung trong co só dü liêu cho phép cái tiên hiêu
suât thuc hiên nhu giám khá nãng ket duòng truyên mang. Hon nüa, các thú tuc cho
phép luu trü tâp trung tai môt noi nào dó dê các úng dung khác cüng có thê sú dung
duoc.

Thú tuc luu trong DB2 có thê viêt bãng SQL PL, C/C++, Java, Cobol, các ngôn ngü duoc
hô tro CLR (Common Language Runtime) và OLE. Trong chuong này, chúng ta së tâp
trung vào SQL PL vì tính phô biên và don gián cúa nó.

Hình 14.1 mô tá cách hoat dông cúa thú tuc luu.Hình 14.1 - Giám ket duòng truyên mang bång thú tuc.

Ó góc trên bên trái cúa hình, ta thây môt vài câu lênh SQL duoc thuc thi lân luot hêt cái
này dên cái kia. Môi câu SQL duoc gúi tù máy khách dên máy chú, và máy chú trá kêt
quá vê lai cho máy khách. Nêu nhiêu câu SQL duoc thuc thi theo kiêu dó thì luong dü
liêu truyên trên mang së tãng lên. Tuy nhiên, ó góc duói phái, ta thây thú tuc luu “myproc”
duoc luu trên máy chú chúa nhüng câu SQL tuong tu ó trên; và sau dó tai máy khách
(bên phía trái), lênh CALL duoc dùng dê goi thuc hiên thú tuc. Cách thú hai goi thuc hiên
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

164
môt thú tuc hiêu quá hon vì chi có môt lênh goi duoc truyên trên mang và môt kêt quá trá
vê cho máy khách.

Thú tuc luu cüng rât hüu ích trong muc dích báo mât co só dü liêu vì nguòi sú dung së
duoc phân câp các quyên dê thuc thi hoãc chi duoc xem các thú tuc; diêu dó giúp cho hê
thông duoc che chãn và không cho nguòi dùng lây thông tin nêu ho không có quyên. Khá
nãng này là hoàn toàn khá thi vì nguòi dùng không dòi hói nhüng quyên tuòng minh trên
các báng hoãc khung nhìn (view) trong thú tuc mà ho thuc thi; ho chi cân duoc câp dú
quyên dê thuc hiên các thú tuc dó.

14.1 IBM Data Studio
IBM Data Studio là môt giái pháp giúp ban phát triên và quán lý các úng dung co só dü
liêu thông qua cá chu ky sông cúa dü liêu. Các tính nãng có thê thuc hiên vói Data Studio
gôm:

- Tao, biên dôi và bó các dôi tuong cúa DB2 (vói các phân tích)
- Khai thác và súa chüa dü liêu quan hê và XML
- Tao các lênh SQL và XQuery truc quan
- Tôi uu các câu truy vân bãng Visual Explain
- Phát triên, tìm lôi và triên khai các thú tuc SQL và Java
- Phát triên các hàm nguòi dùng dinh nghïa
- Phát triên các úng dung SQLJ
- Phát triên các úng dung truy vân và hàm con (subroutine) cho pureXML
- Thuc hiên các công viêc di chuyên dü liêu
- Công tác và chia sé du án trong nhóm
- Xây dung SOAP và REST Web Service nhanh chóng
- Phát hiên quan hê giüa dôi tuong co só dü liêu vói mô hình dü liêu vât lý
- Truc quan su phân tán dü liêu trên các báng

IBM Data Studio là công cu duoc xây dung trên nên táng Eclipse, nó là hình ánh riêng rë
(nó không phái là môt phân trong gói cài dãt DB2), nhung cüng hoàn toàn miên phí. Có
thê tái nó vê tù muc “Download” trên dia chi trang http://ibm.com/db2/express.

Hình 14.2 Giao diên cúa IBM Data Studio

Chú ý:
Ðê biêt thêm thông tin vê thú tuc SQL PL, xem video tai:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4343
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

165

Hình 14.2 – IBM Data Studio
14.1.2 Tao môt thú tuc luu trong Data Studio
Ðê tao môt thú tuc bãng Java hay SQL PL, hãy làm theo các buóc sau. Luu ý rãng không
thê tao duoc các thú tuc duoc viêt bãng các ngôn ngü khác trong Data Studio.

Buóc 1: Tao môt du án Data Sudio (project)
Tù menu Data Studio, chon File -> New -> Project và chon Data Development Project.
Xem hình 14.3 duói dây.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

166

Hình 14.3 – Phát triên du án

Tùng buóc làm theo huóng dân dê nhâp tên du án, chon co só dü liêu ban muôn sú
dung và xác dinh rõ thu muc JDK (cái nào mãc dinh thuòng là dúng).

Buóc 2: Tao môt thú tuc
Sau khi tao xong du án, phía bên phái cúa cúa sô (data perspective) së xuât hiên du án
mói vùa tao. Trong hình 14.4 ban së thây du án mói tao “myProject”.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

167

Hình 14.4 – Du án “myProject”

Hình 14.4 Cho thây các thu muc khác nhau trong du án cúa ban. Khi muôn tao môt thú
tuc, ban nhân chuôt phái vào thu muc thú tuc và chon New -> Stored Procedure. Hoàn
thành các thông tin duoc yêu câu trong tùng buóc tao mói môt thú tuc nhu: thú tuc dó kêt
hop vói du án nào, tên và ngôn ngü dê viêt thú tuc (luu ý rãng chi có SQL PL và Java
duoc hô tro trong Data Studio) và các câu lênh SQL dùng trong thú tuc. Mãc dinh, Data
Studio së cung câp cho ban câu lênh SQL mâu ví du. Tói dây ban có thê nhân Finish và
thú tuc së duoc tao ra và trong dó có sú dung doan mã mâu và các câu lênh SQL trong ví
du duoc cung câp ó trên. Xem hình 14.5

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

168

Hình 14.5 – Môt thú tuc mâu

Trong hình 14.5, doan mã mâu cho thú tuc “MYPROCEDURE” duoc phát sinh. Ban có
thê thay thê doan mã dó bãng doan mã riêng cúa ban. Ðê don gián chúng ta së dùng các
doan mã mâu trên dê tiêp tuc kháo sát quyên sách này.

Buóc 3: Biên dich (triên khai) môt thú tuc
Khi môt thú tuc dã duoc tao, ban biên dich và triên khai bãng cách nhâp phái vào nó trong
khung bên trái và chon “Deploy”. Hình 14.6 minh hoa cho buóc này.


Hình 14.6 – Triên khai môt thú tuc
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

169
Buóc 4: Thuc thi môt thú tuc
Khi môt thú tuc dã duoc biên dich, ban có thê thuc thi nó bãng cách nhâp phái chuôt vào
nó và chon “Run”. Kêt quá së xuât hiên trong khung “Results” ó góc duói phái

Ðê thuc thi môt thú tuc bãng dòng lênh, ban có thê sú dung câu lênh
CALL <procedure name>
14.2 Môt sô khái niêm vê thú tuc SQL PL:
Nhüng thú tuc luu vói ngôn ngü thú tuc rât dê tao và hoc. Trong DB2 thú tuc có hiêu suât
tôt nhât. Thú tuc luu SQL PL (hay nói tãt là “Thú tuc SQL”) là tiêu diêm cúa chuong này.
14.2.1 Câu trúc cúa thú tuc
Cú pháp cúa thú tuc

CREATE PROCEDURE proc_name [({tham sô tùy chon})]
[thuôc tính tùy chon cua thu tuc] <câu lênh>

Trong dó <câu lênh> là môt câu lênh hoãc môt tâp các câu lênh duoc nhóm bói câu
trúc BEGIN [ATOMIC]……………[END]
14.2.2 Nhüng thuôc tính tùy chon cúa thú tuc
Sau dây là 1 vài thuôc tính tùy chon cúa thú tuc:

• LANGUAGE SQL
Thuôc tính này chi ra ngôn ngü mà thú tuc së sú dung. LANGUAGE SQL là giá tri
mãc dinh. Vói nhüng ngôn ngü khác nhu JAVA hay C thì ta sú dung tuong úng
thuôc tính LANGUAGE JAVA hay LANGUAGE C

• RESULT SETS <n>
Thuôc tính này cân thiêt nêu thú tuc cúa ban së trá vê tâp hop kêt quá n

• SPECIFIC my_unique_name
Ðây là tên duy nhât duoc gán cho thú tuc. Môt thú tuc có thê duoc nap dè, nghïa
là, nhiêu thú tuc luu trü có thê có cùng môt tên, nhung vói sô luong tham sô khác
nhau. Bãng cách sú dung tù khóa SPECIFIC ban có thê gãn môt tên duy nhât vói
nhüng thú tuc này, và diêu này tao ra su dê dàng cho viêc quán lí các thú tuc luu
trü. Ví du, dê xóa môt thú tuc sú dung tù khóa SPECIFIC ban có thê dung câu
lênh: DROP SPECIFIC PROCEDURE. Nêu tù khóa SPECIFIC không duoc sú
dung thì vói câu lênh xóa thú tuc luu trü nhu trên, dê DB2 biêt duoc thú tuc nào
cân duoc xóa (vì có rât nhiêu thú tuc có tên giông nhau duoc ghi dè) thì ban phái
chi ra danh sách tham sô di kèm cúa thú tuc dó.
14.2.3 Các loai tham sô
Có 3 loai tham sô trong thú tuc luu trü SQL PL:

• IN - Tham sô vào
• OUT - Tham sô ra
• INOUT - Tham sô vùa vào và ra

Ví du:

CREATE PROCEDURE proc(IN p1 INT, OUT p2 INT, INOUT p3 INT)

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

170
Khi goi thú tuc, tât cá các tham sô cân phái duoc dua vào trong câu lênh CALL. Ví du, dê
goi thú tuc trên ban phái goi nhu sau:

CALL proc (10, ?, 4)

Dâu châm hói (?) duoc dùng cho các tham sô trá vê cúa câu lênh CALL.

Ðây là môt ví du khác cúa thú tuc luu mà ban có thê thú:

CREATE PROCEDURE P2 ( IN v_p1 INT,
INOUT v_p2 INT,
OUT v_p3 INT)
LANGUAGE SQL
SPECIFIC myP2
BEGIN
-- my second SQL procedure
SET v_p2 = v_p2 + v_p1;
SET v_p3 = v_p1;
END

Ðê goi thú tuc này tù dòng lênh, ta dùng câu lênh:

CALL P2 (3,4,?)
14.2.4 Chú thích trong thú tuc SQL PL
Có hai cách dê chú thích trong thú tuc SQL PL:

• Sú dung 2 dâu gach ngang (--), ví du:
-- Ðây là 1 chú thích theo kiêu SQL

• Sú dung dinh dang nhu ngôn ngü lâp trình C, ví du:
/* Ðây là 1 chú thích dang C */
14.2.5 Câu lênh ghép
Môt câu lênh ghép trong thú tuc là môt câu lênh trong dó chúa rât nhiêu lênh thú tuc và
các câu lênh SQL duoc bao bói tù khóa BEGIN và END. Khi tù khóa ATOMIC duoc sú
dung theo sau tù khóa BEGIN, câu lênh ghép duoc xem nhu là môt don vi, nghïa là, tât
cá các chi thi hay câu lênh trong câu lênh ghép phái hoàn thành dê câu lênh ghép duoc
hoàn thành. Nêu có môt câu lênh thât bai, tât cá së duoc trá vê trang thái ban dâu (hôi
xú). Hình 14.7 cho ta 1 minh hoa vê câu lênh ghép.


Hình 14.7 – Câu lênh ghép
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

171
14.2.6 Khai báo biên
Ðê khai báo biên, sú dung câu lênh DECLARE nhu sau:

DECLARE var_name <data type> [DEFAULT value];

Ðây là môt vài ví du:

DECLARE temp1 SMALLINT DEFAULT 0;
DECLARE temp2 INTEGER DEFAULT 10;
DECLARE temp3 DECIMAL(10,2) DEFAULT 100.10;
DECLARE temp4 REAL DEFAULT 10.1;
DECLARE temp5 DOUBLE DEFAULT 10000.1001;
DECLARE temp6 BIGINT DEFAULT 10000;
DECLARE temp7 CHAR(10) DEFAULT 'yes';
DECLARE temp8 VARCHAR(10) DEFAULT 'hello';
DECLARE temp9 DATE DEFAULT '1998-12-25';
DECLARE temp10 TIME DEFAULT '1:50 PM';
DECLARE temp11 TIMESTAMP DEFAULT '2001-01-05-12.00.00';
DECLARE temp12 CLOB(2G);
DECLARE temp13 BLOB(2G);
14.2.7 Câu lênh gán
Ðê gán môt giá tri cho môt biên, sú dung câu lênh SET. Ví du:

SET total = 100;

Câu lênh trên cüng tuong duong vói câu lênh:

VALUES(100) INTO total;

Ngoài ra, bât kì biên nào cüng có thê duoc gán vói giá tri NULL

SET total = NULL

Môt biêu thúc diêu kiên së duoc thiêt lâp nêu có nhiêu hon môt dòng thì chi lây dòng dâu
tiên trong báng

SET total = (select sum(c1) from T1);
SET first_val = (select c1 from T1 fetch first 1 row only)

Ban cüng có thê gán biên vói các thuôc tính ngoài cúa co só dü liêu

SET sch = CURRENT_SCHEMA;
14.3 Các con tró (cursor)
Môt con tró là môt tâp hop chúa kêt quá cúa câu lênh SELECT. Cú pháp dê khai báo, mó,
chuyên giá tri (fetch) và dóng con tró nhu sau:

DECLARE <tên con tro> CURSOR [WITH RETURN <dích tra vê>]
<câu lênh SELECT>;
OPEN <tên con tro>;
FETCH < tên con tro > INTO <các biên>;
CLOSE < tên con tro>;

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

172
Khi môt con tró duoc khai báo, mênh dê WITH RETURN có thê duoc sú dung vói nhüng
giá tri sau:

• CLIENT: Kêt quá së duoc trá vê cho úng dung máy khách
• CALLER: Kêt quá së duoc trá vê cho máy khách hoãc thú tuc luu dã goi nó.

Ðây là môt ví du cúa thú tuc sú dung con tró:

CREATE PROCEDURE set()
DYNAMIC RESULT SETS 1
LANGUAGE SQL
BEGIN
DECLARE cur CURSOR WITH RETURN TO CLIENT
FOR SELECT name, dept, job
FROM staff
WHERE salary > 20000;
OPEN cur;
END
14.4 Ðiêu khiên luông
Nhu trong rât nhiêu ngôn ngü khác, SQL PL có rât nhiêu câu lênh có thê duoc dùng dê
diêu khiên luông thuc hiên múc lô-gíc. Duói dây là môt vài câu lênh duoc hô tro:

CASE (chon ra môt nhánh thuc thi (tìm kiêm don gián))
IF
FOR (thuc thi môi dòng trong báng)
WHILE
ITERATE (buôc phái thuc hiên vòng lãp tiêp theo. Giông lênh CONTINUE trong C)
LEAVE (ròi khói môt khôi hay vòng lãp)
LOOP (lãp vô han dinh)
REPEAT
GOTO
RETURN
CALL (goi thú tuc)
14.5 Goi thú tuc
Nhüng doan mã sau dây së chi ra cách goi môt thú tuc bãng các ngôn ngü lâp trình khác
nhau.

Ví du goi môt thú tuc tù úng dung CLI/ODBC

SQLCHAR *stmt = (SQLCHAR *)
“CALL MEDIAN_RESULT _SET( ? )” ;
SQLDOUBLE sal = 20000.0; /*Chi ra parameter marker trong stmt */
SQLINTEGER salind = 0; /*Chi dinh giá tri (variable) cho sal */

sqlrc = SQLPrepare(hstmt, stmt, SQL_NTS);
sqlrc = SQLBindParameter(hstmt, 1, SQL_PARAM_OUTPUT,
SQL_C_DOUBLE, SQL_DOUBLE, 0, 0, &sal, 0, &salind);
SQLExecute(hstmt);
if (salind == SQL_NULL_DATA)
printf(“Median Salary = NULL\n”);
else
printf(“Median Salary = %.2f\n\n”, sal);
/* Lây tâp kêt qua dâu tiên */
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

173
sqlrc = StmtResultPrint(hstmt);
if (sqlrc == SQL_SUCCESS) {
/* Có 1 kêt qua khác */
sqlrc = SQLMoreResult(hstmt);
}

Xem chi tiêt ó têp ví du cúa DB2: sqllib/samples/sqlproc/rsultset.c

Ví du goi môt thú tuc tù úng dung VB.NET
Try
‘ Tao môt DB2 Command dê chay thu tuc
Dim procName As String = “TRUNC_DEMO”
Dim cmd As DB2Command = conn.CreateCommand()
Dim parm As DB2Parameter

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmd.CommandText = procName

‘ Ðang ký các tham sô dâu ra cho DB2Command
parm = cmd.Parameters.Add(“v_lastname”, DB2Type.VarChar)
parm.Direction = ParameterDirection.Output
parm = cmd.Parameter.Add(“v_msg”, DB2Type.VarChar)
parm.Direction = ParameterDirection.Output

‘ Goi lai thu tuc
Dim reader As DB2DataReader = cmd.ExecuteReader

Catch myException As DB2Exception
DB2ExceptionHandler(myException)
Catch
UnhandledExceptionHandler()
End Try

Ví du goi môt thú tuc tù úng dung Java
try
{
// Kêt nôi CSDL mâu
String url = “jdbc:db2:sample”;
con = DriverManager.getConnection(url);
CallableStatement cs = con.prepareCall(“CALL trunc_demo(?,
?)”);

// Ðang ký tham sô dâu ra
callStmt.registerOutParameter(1, Types.VARCHAR);
callStmt.registerOutParameter(2, Types.VARCHAR);

cs.execute();
con.close();
}
catch (Exception e)
{
/* xu lý ngoai lê o dây */
}
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

174
14.6 Lôi và xú lý diêu kiên
Trong DB2, các tù khóa SQLCODE và SQLSTATE duoc dùng dê xác dinh su thành công
hay thât bai trong viêc thuc thi môt câu lênh SQL. Nhüng tù khóa này cân duoc khai báo
tuòng minh trong phân ngoài cùng cúa thú tuc nhu sau:

DECLARE SQLSTATE CHAR[5];
DECLARE SQLCODE INT;

DB2 së thiêt lâp giá tri môt cách tu dông cho nhüng tù khóa trên sau môi thao tác trên
SQL (SQL operation). Ðôi vói SQLCODE, giá tri duoc thiêt lâp nhu sau:

• = 0, thành công
• > 0, thành công nhung có cánh báo
• < 0, không thành công
• = 100, không tìm thây dü liêu (ví du nhu: câu lênh FETCH không trá vê dü liêu)

Ðôi vói SQLSTATE, các giá tri cúa nó nhu sau:
• Thành công: SQLSTATE ‘00000’
• Không thây: SQLSTATE ‘02000’
• Cánh báo: SQLSTATE ‘01XXXX’
• Truòng hop dãc biêt: các giá tri khác

SQLCODE là môt dãc tá cho co só dü liêu, chi tiêt hon cá SQLSTATE. SQLSTATE là
chuân trong các hê quán tri cho co só dü liêu nhung tông quát hon. Nhiêu SQLCODE có
thê trùng vói SQLSTATE. SQLCODE và SQLSTATE së duoc nói rõ hon ó Phu luc A, Xú
lý su cô.

Môt diêu kiên có thê duoc tao ra bãng bât kì câu lênh SQL nào và së trùng vói môt
SQLSTATE. Ví du, môt diêu kiên cu thê nhu SQLSTATE ‘01004’ duoc tao ra khi có môt
giá tri duoc làm tròn sô trong quá trình thi hành câu lênh SQL. Thay vì dùng SQLSTATE
‘01004’ dê kiêm tra diêu kiên này, môt tên goi có thê duoc gán. Trong ví du cu thê này,
tên “trunc” có thê duoc gán cho diêu kiên SQLSTATE ‘01004’ nhu sau.

DECLARE trunc CONDITION FOR SQLSTATE ‘01004’

Các diêu kiên khác dã duoc dinh nghïa truóc:

• SQLWARNING
• SQLEXCEPTION
• NOT FOUND

Xú lý diêu kiên
Ðê xú lý môt diêu kiên, ban có thê tao ra môt trình xú lý diêu kiên, và phái chi rõ các yêu
tô sau:

• Ðiêu kiên mà nó phái xú lý
• Noi phuc hôi lai quá trình thuc thi (dua vào kiêu cúa trình xú lý: CONTINUE, EXIT
hoãc UNDO)
• Hành dông duoc thi hành dê xú lý diêu kiên. Nhüng hành dông này có thê là bât
cú câu lênh nào, bao gôm cá các câu trúc diêu khiên.

Nêu môt diêu kiên SQLEXCEPTION duoc tao ra, và không có trình xú lý nào, thú tuc së
kêt thúc và trá vê cho máy khách môt thông báo lôi.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

175
Các loai trình diêu khiên (handlers)
Có 3 loai trình diêu khiên:

CONTINUE – Trình này dùng dê chi ra rãng, sau khi ngoai lê xáy ra, và trình diêu khiên
dã xú lý diêu kiên, dòng xú lý së TIÉP TUC di dên câu lênh tiêp theo sau câu lênh vùa
duoc tao ra.

EXIT – Trình này dùng dê chi ra rãng, sau khi ngoai lê xáy ra, và trình diêu khiên dã xú lý
diêu kiên, dòng xú lý së di dên cuôi thú tuc.

UNDO – Trình này duoc dùng dê chi ra rãng, sau khi ngoai lê xáy ra, và trình diêu khiên
dã xú lý diêu kiên, dòng xú lý së di dên cuôi thú tuc, và së không làm gì hoãc khôi phuc
bât kì câu lênh nào dã duoc thuc thi (roll back).

Hình 14.8 minh hoa su khác nhau giüa các trình diêu khiên diêu kiên và hành vi cúa nó


Hình 14.8 – Kiêu cúa các trình xú lý diêu kiên
14.7 SQL dông
Trong SQL dông, trái nguoc vói SQL tïnh, toàn bô câu lênh SQL không duoc nhân biêt
trong thòi gian chay. Ví du nêu col1 và tabname là các biên trong câu lênh này, chúng
ta së thuc hiên vói SQL dông nhu sau:

‘SELECT ‘ || col1 || ‘FROM ‘ || tabname;

SQL dông cüng duoc dê nghi dùng cho DDL dê tránh các vân dê phu thuôc và sai sót khi
dóng gói. Nó cüng duoc yêu câu khi thuc hiên dê quy.

SQL dông có thê duoc thuc thi theo hai cách:

• Dùng lênh EXECUTE IMMEDIATE – dây là ý tuóng cho viêc thuc thi thú tuc SQL
don.
• Dùng lênh PREPARE song song vói lênh EXECUTE – ý tuóng này duoc dùng
dê thuc thi da thú tuc SQL.

Ðoan mã sau dua ra môt ví du vê SQL dông sú dung cá hai cách trên. Ví du này giá sú
rãng có môt báng T2 dã duoc tao nhu sau:

CREATE TABLE T2 (c1 INT, c2 INT)

CREATE PROCEDURE dyn1 (IN value1 INT, INT value2 INT)
SPECIFIC dyn1
BEGIN
DECLARE stmt varchar(255);
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

176
DECLARE st STATEMENT;

SET stmt = ‘INSERT INTO T2 VALUE (?, ?)’;

PREPARE st FROM stmt;

EXECUTE st USING value1, value1;
EXECUTE st USING value2, value2;

SET stmt = INSERT INTO T2 VALUES (9, 9)’;
EXECUTE IMMEDIATE stmt;
END


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

177
15
Chuong 15 – Hàm nôi tuyên, hàm nguòi dùng dinh nghïa,
các hàm xú ký các su kiên bây (Inline SQL PL, UDF,
Triggers)
Trong chuong này, chúng ta së xem xét vê các hàm nôi tuyên (inline) SQL, các dôi tuong
khác cúa CSDL nhu hàm do nguòi dùng dinh nghïa (UDF) và các bây su kiên.


15.1 Hàm nôi tuyên SQL
Trong chuong 14, chúng ta dã tháo luân vê viêc tao các thú tuc luu sú dung ngôn ngü
SQL PL. Ngôn ngü SQL PL này cüng có thê duoc sú dung nôi tuyên, nghïa là có có thê
dúng môt mình, không nãm trong môt thú tuc nào cá. Các lênh SQL PL duoc sú dung
trong các UDF và hàm bây su kiên cüng là nôi tuyên vì các mã lênh dã duoc thêm vào
mã lênh cúa các UDF và hàm bây su kiên, bán thân nó dã là các SQL dông. SQL PL nôi
tuyên chi hô tro môt tâp con trong toàn bô các lênh SQL PL, sau dây là các tù khóa cúa
SQL PL nôi tuyên:

DECLARE <variable>
SET
CASE
FOR
GET DIAGNOSTICS
GOTO
IF
RETURN
SIGNAL
WHILE
ITERATE
LEAVE

Ðây là nhüng tù khóa không nãm trong SQL PL nôi tuyên:

ALLOCATE CURSOR
ASSOCIATE LOCATORS
DECLARE <cursor>
DECLARE ...HANDLER
PREPARE
EXECUTE
EXECUTE IMMEDIATE
Chú ý:
Ðê thêm thông tin vê bây su kiên và UDF, xem các videos:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4367
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4362
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

178
LOOP
REPEAT
RESIGNAL
CALL
COMMIT/ROLLBACK

Duói dây là ví du cúa SQL dông sú dung SQL PL nôi tuyên. Nêu các ban muôn thú nó,
ban có thê lây nó làm môt phân cúa cúa têp kich bán, và ban phái chãc chãn là dã tao
duoc các báng nhu sau:

CREATE TABLE T1 (c1 INT)
CREATE TABLE T3 (c1 INT)

BEGIN ATOMIC
DECLARE cnt INT DEFAULT 0;
DECLARE sumevens INT DEFAULT 0;
DECLARE err_msg VARCHAR(1000) DEFAULT '';
WHILE (cnt < 100) DO
IF mod(cnt,2) = 0 THEN
SET sumevens = sumevens + cnt;
END IF;
SET cnt=cnt+1;
END WHILE;
INSERT INTO T3 values (sumevens);
SET cnt = (SELECT 0 FROM SYSIBM.SYSDUMMY1);
FOR cur1 AS SELECT * FROM T1 DO
IF cur1.c1 > 100 THEN
SET cnt = cnt + 1;
END IF;
END FOR;

SET err_msg = 'Rows with values > 100 is:' ||
char(cnt);
SIGNAL SQLSTATE '80000' SET MESSAGE_TEXT = err_msg;
END!

Nêu ban luu doan chuong trình nôi tuyên trên vào têp kich bán tên là “myScript.txt” thì
ban có thê thuc hiên nó bãng lênh sau;

db2 -td! –vf myScript.txt
15.2 Bây su kiên (Triggers)
Bây su kiên là các dôi tuong co só dü liêu kêt hop vói môt báng duoc dinh nghïa bói các
thao tác duoc thuc hiên khi có môt trong các thao tác INSERT, UPDATE, hoãc DELETE
duoc thuc hiên trên báng dó. Chúng duoc thi hành môt cách tu dông. Các thao tác là
nguyên nhân dê các bây này duoc thuc thi, goi là triggering.
15.2.1 Các loai bây su kiên
Có 3 loai bây dó là: “bây truóc” (before), “bây sau” (after) và “bây thay thê” (instead of)

Bây truóc
Các bây truóc duoc kích hoat truóc khi môt dòng duoc thêm, súa hay xóa di. Các thao
tác duoc thuc hiên bói bây này thì không thê kích hoat duoc các bây khác (vì thê các
lênh INSERT, UPDATE và DELETE không duoc phép có trong bây).

Môt ví du don gián vê bây truóc duoc chi ra trên hinh 15.1


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

179Hình 15.1 – Ví du vê bây truóc

Trong hình 15.1, bây “default_class_end” së bây truóc lênh khi lênh INSERT SQL duoc
thuc hiên trong báng cl_sched. Báng này là môt phân cúa co só dü liêu SAMPLE, ban có
thê tao và thú kiêm tra bây này khi kêt nôi vói co só dü liêu này. Biên “n” trong dinh nghïa
cúa bây së dai diên cho giá tri mói cúa lênh INSERT, giá tri së chèn vào. Bây này së kiêm
tra su hop lê cúa các giá tri chèn vào. Nêu côt “ending” không có giá tri gì khi chèn, thì
bây này së dám báo chãc chãn là có giá tri cúa côt “starting” công 1 duoc chèn vào.

Các lênh sau giúp ta kiêm tra bây này

C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 insert into cl_sched
(class_code, day, starting) values ('abc',1,current time)
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 select * from cl_sched

CLASS_CODE DAY STARTING ENDING
---------- ------ -------- --------
042:BF 4 12:10:00 14:00:00
553:MJA 1 10:30:00 11:00:00
543:CWM 3 09:10:00 10:30:00
778:RES 2 12:10:00 14:00:00
044:HD 3 17:12:30 18:00:00
abc 1 11:06:53 12:06:53

6 record(s) selected.

Thú tuc bây “validate_sched” duói dây cho phép mó rông hàm bây “default_class_end” dã
mô tá truóc dây. Xin nhãc lai rãng, ban có thê tao ra nó và kiêm tra nó dua vào co só dü
liêu SAMPLE.

CREATE TRIGGER validate_sched
NO CASCADE BEFORE INSERT ON cl_sched
REFERENCING NEW AS n
FOR EACH ROW
MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

180
-- supply default value for ending time if null
IF (n.ending IS NULL) THEN
SET n.ending = n.starting + 1 HOUR;
END IF;

-- ensure that class does not end beyond 9pm
IF (n.ending > '21:00') THEN
SIGNAL SQLSTATE '80000'
SET MESSAGE_TEXT='class ending time is beyond 9pm';
ELSEIF (n.DAY=1 or n.DAY=7) THEN
SIGNAL SQLSTATE '80001'
SET MESSAGE_TEXT='class cannot be scheduled on a
weekend';
END IF;
END

Bây sau
Bây sau duoc kích hoat sau khi các SQL triggering thuc hiên thành công. Các thao tác
trong bây này có thê kích hoat các bây khác (su nôi tâng duoc cho phép dên 16 múc).
Bây sau hô tro các lênh INSERT, UPDATE và DELETE. Duói dây là ví du cúa môt bây
sau

CREATE TRIGGER audit_emp_sal
AFTER UPDATE OF salary ON employee
REFERENCING OLD AS o NEW AS n
FOR EACH ROW
MODE DB2SQL
INSERT INTO audit VALUES (
CURRENT TIMESTAMP, ' Employee ' || o.empno || ' sal-
ary changed from ' || CHAR(o.salary) || ' to ' ||
CHAR(n.salary) || ' by ' || USER)

Trong ví du này thì thú tuc bây audit_emp_sal duoc sú dung dê thuc hiên viêc kiêm tra
trên côt salary cúa báng employee. Khi môt ai dó tao su thay dôi trong côt này thì
doan mã này së thuc hiên viêc ghi thông tin vê viêc thay dôi liên quan dên báng Salary
vào trong bàng khácgoi là audit. Tai dòng “OLD as o NEW as n” chi ra tiên tô “o” này
së duoc dùng dê dai diên giá tri cü hoãc giá trì tôn tai trong báng, và tiên tô “n” së duoc
sú dung dê dai diên giá tri mói sau dó tù câu lênh UPDATE. Nhu vây, “o.salary” miêu
tá giá tri cü hoãc giá tri tôn tai trong báng Salary còn “n.salary” miêu tá giá tri duoc
câp nhât mói vào côt dü liêu Salary.

Bây su kiên thay thê
Bây thay thê duoc dinh nghïa trên các khung nhìn (view). Ðinh nghïa môt cách lô-gíc bây
này së thuc hiên viêc câp nhât cho các lênh SQL triggering. Ví du nhu, nêu ban thuc hiên
môt thao tác câp nhât trên môt khung nhìn, bây thay thê së duoc thuc thi dê thuc hiên
viêc câp nhât các báng gôc mà các khung nhìn này thê hiên.

Các thú tuc bây không duoc tao tù IBM Data Studio. Chúng có thê duoc tao tù trung tâm
diêu khiên hoãc tù các công cu dòng lênh khác (Command Window, Command Line
Processor, hoãc Command Editor)

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

181
Bài tâp nhanh #12 - Khói tao môt bây bång Trung tâm diêu khiên.

Muc tiêu

Bây là môt dôi tuong co só dü liêu duoc sú dung dê hoàn thành công viêc kinh doanh
môt cách chãt chë khi xáy ra thay dôi dü liêu trên báng (chèn, súa, xóa). Trong bài tâp
nhanh này, ban së tao môt bây bãng viêc sú dung Trung tâm diêu khiên. Cái bây này së
luu nhât ký bán hàng trong báng SALES (bán hàng) cho muc dích kiêm tra sô sách. Ban
së ghi vào nhât ký bán hàng mã cúa nguòi bán hàng (user ID) cùng vói thòi diêm bán.

Thú tuc:

1. Mó Trung tâm diêu khiên.
2. Vói bài tâp nhanh này, ban së cân khói tao môt báng phu duoc sú dung dê ghi nhât
ký bán hàng. Khói tao môt báng theo các thuôc tính sau:

Tên báng: saleslog (nhât ký bán hàng)

Côt dâu tiên:
Tên: userid (mã )
Kiêu dü liêu: VARCHAR(128)
Các thuôc tính khác: NOT NULL

Côt thú hai:
Tên: daytime (thòi diêm)
Kiêu dü liêu: TIMESTAMP
Các thuôc tính khác: NOT NULL

Goi ý: Khói tao báng này sú dung CREATE TABLE có trong cúa sô nhâp lênh, hoãc
sú dung Create table wizard tù Trung tâm diêu khiên.
3. Tù Trung tâm diêu khiên, mó rông tài liêu có só dü liêu EXPRESS. Nhâp chuôt phái
trong thu muc Trigger, và chon muc “Create”. Cúa sô dôi thoai khói tao bây mó ra.
4. Ðiên dây dú theo thông tin trong cúa sô dôi thoai:

So dô bây (Trigger schema): User ID (mã) cúa nguòi bán dã duoc nhâp vào (nên
duoc cài dãt mãc dinh)

Tên bây (Trigger name): audit_sales (Kiêm tra bán hàng)

Báng hay so dô hiên thi: User ID (mã) cúa nguòi bán dã duoc nhâp vào (nên duoc
cài dãt mãc dinh)

Báng hay tên hiên thi (Table or view name): SALES (bán hàng)

Thòi gian dê bây hoat dông (Time to trigger action): After (sau)

Khi nào thì bây duoc thuc hiên (Operation that causes the trigger to be executed):
Update of columns (không liêt kê bât cú côt nào vì chúng ta muôn bây thuc hiên khi
bât cú côt nào trong sô các côt duoc câp nhât)

Chú thích (Comment): Logs all update actions on Sales table (Ghi nhât ký tât cá các
hoat dông câp nhât trong báng Sales)

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

182
5. Trong báng Triggerred action, chon For each STATEMENT trong muc tùy chon For
Each. Nhâp doan mã nguôn sau vào muc hành dông cúa bây:

WHEN (1=1)
BEGIN ATOMIC
INSERT INTO saleslog (userid, daytime) VALUES (CURRENT USER,
CURRENT TIMESTAMP);
END

(Ghi chú: doan bây së duoc thuc hiên môt lân sau khi bây duoc kích hoat và kêt thúc
hoàn toàn. Bây theo dòng nghïa là hoat dông cúa bây së thuc hiên môt khi SQL triggering
tác dông vào môt dòng.)


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

183


Kích chon nút OK dê khói tao bây.

6. Bây giò ban nên xem lai bây dã duoc khói tao trong tài liêu Triggers ó thu muc Trung
tâm diêu khiên.
7. Truy vân báng Saleslog dê dám báo chua có dü liêu trong báng này. Loai bó nhüng
hàng có dü liêu trong báng bãng lênh DELETE FROM saleslog.
8. Thú câp nhât môt bán ghi trong báng sales (Goi ý: sú dung Command Editor hoãc
SQL Assist Wizard).
9. Kiêm tra lai môt lân nüa nôi dung cúa báng saleslog. Xem có bao nhiêu hàng trong dó.
15.3 Hàm nguòi dùng dinh nghïa (UDF)
Hàm nguòi dùng dinh nghïa là môt dôi tuong úng dung co só dü liêu, nó duoc sãp xêp
thành bô dü liêu nhâp và dü liêu xuât. Ví du: môt hàm có thê lây kích thuóc dü liêu vào
bãng inch, và trá lai kêt quá bãng centimetes.

DB2 hô tro tao nhüng hàm sú dung SQL PL, C/C++, Java, CLR (Common Language
Runtime), và OLE (Object Linking and Embedding). Trong cuôn sách này, chúng tôi nói
chú yêu vê hàm SQL PL bói tính don gián, phô biên và hiêu suât cúa chúng.

Có là 4 loai hàm: hàm vô huóng (Scalar Funcitons), hàm báng (Table Functions) , hàm
dòng (Row Functions), và hàm côt (Column Functions). Trong bài này chúng tôi chi tâp
trung vào hàm vô huóng và hàm báng.
15.3.1 Hàm vô huóng
Hàm vô huóng trá lai môt giá tri don. Nó không thê chúa các câu lênh SQL, các câu lênh
INSERT, UPDATE và DELETE së làm thay dôi trang thái cúa co só dü liêu thì không
duoc châp nhân. Môt vài hàm vô huóng duoc cài dãt sãn là SUM(), AVG(), DIGITS(),
COALESCE(), và SUBSTR().

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

184
DB2 cho phép ban tùy biên xây dung hàm nguòi dùng dinh nghïa, tù dó ban có thê
thuòng xuyên sú dung nó theo ý nghïa lô-gíc. Ví du, tính dên su chuyên dôi úng dung
cúa ban tù Oracle sang DB2. Trong úng dung này, ban goi hàm NVL() cúa Oracle ó khãp
noi. Hàm tuong duong cài dãt sãn trong DB2 duoc goi là COALESCE. Thay vì ban phái
dôi tên tât cá các hàm NVL trong úng dung thành COLALESCE, ban có thê tao môt UDF
trong DB2 goi nó là NVL, và nó së kích hoat hàm COLALESCE khi duoc goi; ta së viêt
hàm NLV nhu duói dây:

CREATE FUNCTION NVL (p_var1 VARCHAR(30) ,
p_var2 VARCHAR(30))
SPECIFIC nvlvarchar30
RETURNS VARCHAR(30)
RETURN COALESCE (p_var1 , p_var2)

Hàm COALESCE trong truòng hop này trá lai dôi sô dâu tiên là không rông (not NULL)

Duói dây là môt ví du khác cúa hàm vô huóng. Hàm duoc goi là “deptname”, và nó trá lai
mã sô cúa phòng/ban (department) cúa môt nhân viên dua trên các mã (ID) cúa ho:

CREATE FUNCTION deptname(p_empid VARCHAR(6))
RETURNS VARCHAR(30)
SPECIFIC deptname
BEGIN AUTOMIC
DECLARE v_department_name VARCHAR(30);
DECLARE v_err VARCHAR(70);
SET v_department_name =(
SELECT d.deptname FROM department d,employee e
WHERE e.workdept = d.deptno AND e.empno = p_empid);
SET v_err = ‘Error:employee’ || p_empid || ‘was not found’;
IF v_department_name IS NULL THEN
SIGNAL SQLSTATE ‘80000’ SET MESSAGE_TEXT = v_err;
END IF;
RETURN v_department_name;
END

Ðê kiêm tra lai hàm, thú lai trong Command Window hoãc Linux/UNIX vói lênh:

db2 “values (deptname(‘000300’))”

Goi hàm vô huóng
Hàm vô huóng cúa nguòi dùng có thê duoc goi trong câu lênh SQL, ó bât ky dâu giá tri
vô huóng duoc sú dung, hoãc trong mênh dê liên quan dên môt “Giá tri”. Ðây là hai ví du
biêu diên lòi goi hàm vô huóng COALESCE:

SELECT DEPTNAME, COALESCE(MGRNO,‘ABSENT’)FROM DEPARMENT
VALUES COALESCE(‘A’,‘B’)
15.3.2 Hàm báng
Hàm báng trá lai môt báng cúa các bán ghi. Ban có thê goi chúng trong mênh dê FROM
cúa môt truy vân. Hàm báng nguoc lai vói hàm vô huóng là có thê thay dôi trang thái co
só dü liêu, bói vây, các câu lênh INSERT, UPDATE và DELETE duoc châp nhân. Môt vài
hàm báng duoc cài dãt sãn là SNAPSHOT_DYN_SQL() và MQREADALL(). Hàm báng
cüng giông nhu khung nhìn (view), nhung ó dây nó cho phép các lênh làm thay dôi dü
liêu (chèn, súa, xóa) môt cách manh hon. Ðiên hình là chúng thuòng trá lai môt báng
hoãc giü lai môt bán ghi kiêm tra.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

185

Duói dây là môt ví du cúa hàm báng dê liêt kê môt nóm nhân viên trong phòng:

CREATE FUNCTION getEnumEmployee(p_dept VARCHAR(3))
RETURNS TABLE
(empno CHAR(6),
lastname VARCHAR(15),
firstnme VARCHAR(12))
SPECIFIC getEnumEmployee
RETURN
SELECT e.empno, e.lastname, e.firstnme
FROM employee e
WHERE e.workdept = p_dept

Ðê kiêm tra hàm trên, thú lai vói câu lênh sau:

db2 “SELECT * FROM table(getEnumEmployee(‘D11’)) AS t”

Goi hàm báng
Môt hàm báng nguòi dùng dinh nghïa duoc goi trong mênh dê FROM cúa câu lênh SQL.
Hàm TABLE() cân sú dung và phái có bí danh. Hình 15.2 minh hoa môt ví du cúa cách
goi hàm “getEnumEmployee” mà chúng tôi dã kiêm tra.Hình 15.3 - Lòi goi môt hàm báng.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

186
Bài tâp nhanh #13 - Khói tao UDF sú dung IBM Data Studio

Muc dích:

Trong bài tâp nhanh này, ta së tao môt hàm vô huóng nguòi dùng dinh nghïa bãng IBM
Data Studio. Nó së cho ban thêm kinh nghiêm làm viêc vói Data Studio, cüng nhu cái
thiên viêc làm quen vói ngôn ngü SQL PL dê xây dung các hàm nguòi dùng dinh nghïa.

Quy trình thuc hiên:

1. Mó IBM Data Studio ( Goi ý: có sãn trong báng chon Start)
2. Tù cúa sô Data Project Explorer chon du án ban dã tao ó bài tâp nhanh truóc và
chon Open Project.
3. Nhân chuôt phái ó thu muc Hàm nguòi dùng dinh nghïa. Chon muc New. Sau dó
chon muc SQL User-Defined Function. Cúa sô hôi thoai User-Defined Function
using Wizard xuât hiên, chãc chãn rãng ta có nhüng giá tri sau:
Project (du án): Tên du án là tên ban chon truóc dây.
Name (tên): FUNCTION1
Language (ngôn ngü): SQL

Ðên dây, nhân nút FINISH
4. Trình soan tháo mó vói hàm chính:

CREATE FUNCTION FUNCTION1( )
RETURNS INTEGER
NO EXTERNAL ACTION
----------------------------------------------------------
SQL UDF (Scalar)
----------------------------------------------------------
F1: BEGIN ATOMIC
RETURN SELECT count(*) FROM SYSCAT.FUNCTIONS;
END

Thay thê doan mã trên thành

CREATE FUNCTION booktitle(p_bid INTEGER)
RETURNS VARCHAR(300)
-----------------------------------------------------------
SQL UDF (Scalar)
-----------------------------------------------------------
SPECIFIC booktitle
F1: BEGIN ATOMIC
DECLARE v_book_title VARCHAR(300);
DECLARE v_err VARCHAR(70);
SET v_book_title = (SELECT title FROM books WHERE
p_bid = book_id);
SET v_err = ‘Error: The book with ID ‘ || CHAR(p_bid) ||
‘was Not found.’;
IF v_book_title IS NULL THEN SIGNAL SQLSTATE ‘80000’
SET MESSAGE_TEXT = v_err;
END IF;
RETURN v_book_title;
END

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

187
5. Xây dung hàm bãng cách kích chuôt phái trên hàm và chon Deploy. Nêu ban gãp hôp
thoai hói vê viêc luu thay dôi thì chon Yes. Sau dó ta së gãp khuôn hình các lua chon cho
Deploy, giü nguyên các giá tri mãc dinh và nhân nút Finish.
6. Cho chay hàm bãng cách kích chuôt vào tên hàm và chon Run.
7. Sau khi hàm châp nhân nhâp môt tham sô vào, môt cúa sô thông báo hiên ra yêu câu
ban diên giá tri cho tham sô.

Nhâp giá tri: 80002

Kêt quá là gì?

Thú lai vói giá tri: 1002

Ðiêu gì xáy ra lúc này? (goi ý: Nhìn vào doan Messages cúa khung nhìn Output)

8. Ðóng IBM Data Studion khi ban dã hoàn thành.


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

188
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

189
16
Chuong 16 – SQL/XML và XQuery

Trong chuong này chúng ta bàn vê pureXML, môt công nghê mói duoc cung câp trong
DB2 phiên bán 9 dê hô tro viêc luu trü thuân XML. Nhiêu ví du và khái niêm duoc bàn
luân trong chuong này duoc lây tù sách dó IBM, DB2 9: Tng quan và Bt u nhanh vi
pureXML (IBM Redbook, DB2 9: pureXML overview and fast start). Xem phân tài nguyên
dê biêt thêm thông tin. Hình 16.1 thê hiên phân kiên thúc trong búc tranh tông quát cúa
DB2 së duoc dê câp trong chuong này.


Hình 16.1 – Búc tranh tông quát DB2: cáclênh DB2, SQL/XML và XQuery
Chú ý:
Ðê biêt thêm vê pureXML, xem video:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4382
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

190
16.1 Sú dung XML vói các co só dü liêu
Các tài liêu XML duoc luu duói dang tâp tin vãn bán, kho XML, hay co só dü liêu. Có hai
nguyên nhân chính là tai sao nhiêu công ty dê xuât luu trü XML bãng co só dü liêu:

• Quán lý luong lón hô so XML là môt vân dê vê co só dü liêu. XML là dü liêu
giông nhu các dü liêu khác, chi khác phân dinh dang. Nhüng nguyên nhân tuong
tu dê luu trü dü liêu quan hê trên co só dü liêu XML: các co só dü liêu cung câp
chúc nãng tìm kiêm và rút trích hiêu quá, hô tro tính bên vüng cúa dü liêu môt
cách tin cây, sao luu và phuc hôi, hô tro giao dich, tính hiêu quá và khá nãng mó
rông.

• Tính tích hop: bãng cách luu trü các tài liêu quan hê và XML cùng vói nhau, ban
có thê tích hop dü liêu XML mói cùng vói dü liêu quan hê dã có, và kêt hop SQL
vói XPath hay XQuery trong môt câu truy vân. Hon nüa, dü liêu quan hê có thê
duoc chuyên thành XML và nguoc lai. Thông qua viêc tích hop, các co só dü liêu
có thê hô tro các úng dung web (web applications), SOA (Service Oriented
Architecture) và các dich vu web (web services).
16.2 Co só dü liêu XML
Có hai loai co só dü liêu dê luu trü dü liêu, hô so XML:
- Co só dü liêu hô tro XML
- Co só dü liêu thuân XML
16.2.1 Co só dü liêu hô tro XML
Môt co só dü liêu hô tro XML së sú dung mô hình quan hê là mô hình chính dê luu trü dü
liêu. Ðiêu này cân su ánh xa giüa mô hình dü liêu XML và mô hình dü liêu quan hê, hoãc
là luu trü dü liêu XML nhu là dôi tuong lón có thuôc tính. Trong khi xem xét viêc này nhu
là công nghê cü thì nhiêu nhà cung câp co só dü liêu vân sú dung cách nhu trên. Hình
16.2 giái thích chi tiêt hon hai lua chon cho co só dü liêu hô tro XML.


Hình 16.2 – Hai lua chon dê luu trü dü liêu XML trong co só dü liêu hô tro XML

Bên trái hình 16.2 cho thây phuong thúc luu trü tài liêu XML trong co só dü liêu “CLOB
và Varchar”. Tài liêu XML dùng phuong thúc này duoc luu bãng cá ánh CLOB và côt kiêu
Varchar trong co só dü liêu. Phuong thúc này không linh hoat bói vì khó tìm duoc các
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

191
phân tú bên trong ánh. Hiêu nãng cúa nó cüng không cao vì các ánh XML thuòng rât lón
do dó tôn bô nhó. Nhiêu máy chú dü liêu, bao gôm máy chú DB2, không tái hình ánh vào
bô nhó, mà xú lý truc tiêp trên dïa. Sú dung hình ánh hiên nhiên së không dat hiêu nãng
tôt.

Lua chon còn lai cho co só dü liêu hô tro XML là phuong thúc phân rã, phuong thúc này
duoc minh hoa bên phái cúa hình 16.2. Toàn bô tài liêu XML dùng phuong thúc này bi
phân rã thành nhiêu phân (phân tú) rôi luu trong các báng. Sú dung phuong pháp này
mô hình phân câp cúa tài liêu XML bi chuyên thành mô hình quan hê. Phuong pháp này
cüng không linh hoat: môt thay dôi trong tài liêu XML không dê gì lan truyên dên các báng
tuong úng và có thê phái tao nhiêu báng khác khi cân thiêt. Phuong thúc này cüng không
hiêu quá: nêu ban cân lây lai tài liêu XML ban dâu, ban phái thuc hiên các tác vu SQL vói
chi phí cao, viêc này còn tôn chi phí khi sô luong báng duoc kêt nôi càng nhiêu.
16.2.2 Co só dü liêu thuân XML
Co só dü liêu thuân XML sú dung mô hình phân câp cúa dü liêu XML dê luu trü và xú lý
XML bên trong. Ðinh dang luu trü thì giông nhu dinh dang xú lý: không có su ánh xa dên
mô hình quan hê, và không luu các tài liêu XML thành dang ánh. Khi sú dung các câu
lênh XPath hay XQuery, môt co chê (engine) së xú lý các câu lênh dó chú không chuyên
sang SQL. Ðây là nguyên nhân tai sao goi các co só dü liêu này là co só dü liêu thuân
XML. Hiên tai, DB2 bãt dâu vói phiên bán 9 là máy chú thuong mai duy nhât cung câp
tính nãng này.
16.3 XML trong DB2
Hình 16.3 bên duói phác hoa cách thúc luu trü dü liêu quan hê và dü liêu phân câp (các
tài liêu XML) trong DB2 bãt dâu vói phiên bán 9. Trong hình, giá sú dinh nghïa báng dept
nhu sau :

CREATE TABLE dept (deptID char(8) ,…, deptdoc XML);


Hình 16.3 – XML trong DB2

Chú ý rãng khi dinh nghïa báng dept có sú dung kiêu dü liêu mói XML cho côt deptdoc.
Müi tên bên trái cúa hình trên cho thây côt deptID duoc luu trü bãng dinh dang quan hê
(dang báng), trong khi côt deptdoc duoc luu bãng dinh dang phân câp dã duoc phân
rã. Hình 16.4 minh hoa bôn cách truy xuât dü liêu trong DB2 phiên bán 9:

Sú dung SQL truy xuât dü liêu quan hê.
Sú dung SQL vói XML mó rông dê truy xuât dü liêu XML
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

192
Sú dung XQuery dê truy xuât dü liêu XML
Sú dung XQuery dê truy xuât dü liêu quan hê

Hình 16.4 – Bôn cách truy xuât dü liêu trong DB2

Vì vây, trong khi môt nguòi sú dung SQL xem DB2 nhu là môt hê quán tri co só dü liêu
quan hê (RDBMS – Relational Database Management System) câp cao cüng có hô tro
XML, còn môt nguòi sú dung XML thì së xem DB2 nhu là kho trü XML câp cao có hô tro
SQL.

Chú ý rãng IBM dùng thuât ngü pureXML thay vì “native XML” dê mô tá công nghê này.
Trong khi các hãng khác vân dùng công nghê cü CLOB/Varchar hay phân rã dê luu trü
các tài liêu XML, ho goi nhüng công nghê cü dó là “native XML”. IBM quyêt dinh dùng
thuât ngü mói pureXML dê tránh su nhâm lân và dãt thuong hiêu tên này dê các hãng
khác vê co só dü liêu hay XML không sú dung trùng thuât ngü biêu thi cho các công
nghê khác nhau. Chú ý rãng su hô tro pureXML chi duoc cung câp khi co só dü liêu
duoc tao bãng Unicode.
16.3.1 Uu diêm cúa công nghê pureXML
Sú dung công nghê pureXML dem lai nhiêu uu diêm sau :

1. Ban có thê nâng cao khá nãng dùng dü liêu quan hê, bãng cách luu trü các tài liêu
XML trong các côt cúa báng có sú dung kiêu dü liêu mói XML.

2. Ban có thê giám dô phúc tap cúa mã. Ví du, trong hình 16.5 minh hoa môt doan
mã PHP duoc viêt vùa sú dung và không sú dung pureXML. Sú dung pureXML
(hôp màu xanh) giúp giám các dòng mã lênh. Ðiêu này không chi có nghïa là mã
lênh ít phúc tap mà hiêu nãng toàn thê duoc cái thiên vì sô dòng dê phân tích và
báo trì trong mã lênh ít hon.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

193

Hình 16.5 - Ðô phúc tap khi sú dung hay không sú dung pureXML

3. Sú dung XML và công nghê pureXML thay dôi luoc dô (schema) cúa ban dê dàng
hon. Hình 16.6 minh hoa môt ví du vê su tãng tính linh dông. Trong hình, giá sú
rãng ban dã có co só dü liêu gôm các báng Employee và Department. Mãc dinh là
co só dü liêu không có XML, nêu nhà quán lí cúa ban yêu câu ban luu trü không
chi môi nhân viên môt sô diên thoai (sô diên thoai nhà) mà còn luu thêm sô thú hai
(sô di dông) thì ban có thê thêm môt côt trong báng Employee và luu sô diên thoai
di dông trong côt mói dó. Tuy nhiên, cách làm này không dúng vói các luât chuân
hóa trong co só dü liêu quan hê. Nêu ban muôn giü dúng các luât này thì ban tao
môt báng Phone mói và chuyên toàn bô thông tin sô diên thoai qua báng này. Ban
cüng có thê thêm nhiêu sô diên thoai di dông. Tao ra báng Phone mói thì tôn chi
phí, bói vì không nhüng luong dü liêu dã có cân duoc chuyên lón mà còn tât cá
các câu SQL trong các úng dung së phái thay dôi diêm dên là báng mói.

Thay vào dó, chúng tôi dua ra cách thuc hiên viêc này sú dung XML ó bên trái
hình bên duói. Nêu nhân viên “Christine” cüng có môt sô diên thoai di dông, thì
thêm môt thé (tag) mói dê luu thông tin này. Nêu nhân viên “Michael” không có sô
diên thoai di dông thì dê trông.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

194

Hình 16.6 – Tång su mêm déo khi sú dung XML

4. Ban có thê cái thiên hiêu nãng úng dung XML cúa mình. Thuc hiên các kiêm tra
dùng công nghê pureXML cho thây su cái thiên dáng kê cho nhiêu úng dung XML.
Hình 16.7 cho thây các kêt quá dánh giá cho viêc môt công ty chuyên sang sú
dung công nghê pureXML. Côt ó giüa cho thây kêt quá làm viêc vói XML bãng
phuong thúc cü, và côt thú ba là kêt quá sú dung pureXML trong DB2 9.

Hình 16.7 – Su tång hiêu nång khi sú dung công nghê pureXML
16.3.2 Khái niêm co bán vê XPath
XPath là môt ngôn ngü mà ta có thê dùng nó dê truy vân các tài liêu XML. Hình 16.8 mô
tá môt tài liêu XML và hình 16.9 cüng minh hoa tài liêu dó duoc trình bày vói dang "phân
tích phân câp" (cüng duoc goi là nút (node) hay lá (leaf)). Chúng ta së xú dung dinh dang
"phân tích phân câp" dê giái thích XPath hoat dông nhu thê nào.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

195

Hình 16.8 - Môt tài liêu XML

Hình 16.9 - Trình bày tài liêu XML ó hình 16.8 theo dang “phân tích phân câp”

Môt cách nhanh chóng dê hoc XPath dó là so sánh nó vói câu lênh dôi thu muc (CD)
trong MS-DOS hay trong Linux/UNIX. Sú dung câu lênh CD ban di qua môt cây thu muc
nhu sau:

cd /directory1/directory2/....

Tuong tu, trong XPath ban sú dung nhüng dâu gach chéo (/) dê chuyên tù môt thành
phân này dên môt thành phân khác trong tài liêu XML. Ví du, bãng cách sú dung tài liêu
trong hình 16.9 vói XPath ban có thê lây ra tên cúa tât cá các nhân viên thông qua câu
truy vân sau:

/dept/employee/name

Các biêu thúc XPath
Các biêu thúc XPath sú dung duòng dân dây dú dê dinh ra các thành phân và/hay các
thuôc tính. Kí hiêu "@" dùng dê chi thuôc tính. Ðê chi lây giá tri (text node) cúa môt thành
phân, ta sú dung hàm "text()". Báng 16.1 minh hoa môt vài câu truy vân XPath và kêt quá
tuong úng khi áp dung trên tài liêu XML dã cho ó hình 16.9


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

196
XPath Kêt quá
/dept/@bldg 101
/dept/employee/@id 901
902
/dept/employee/name <name>Peter Pan</name>
<name>John Doe</name>
/dept/employee/name/text() Peter Pan
John Doe
Báng 16.1 – Các ví du vê biêu thúc XPath

Các kí tu dai diên
Có 2 kí tu dai diên chính trong XPath:
• "*" thay thê cho bât kì tên thé nào
• "//" là kí tu dai diên cho "tù dây tró xuông" (descendent-or-self)
Báng 16.2 cho ta thêm vài ví du dua trên tài liêu XML ó hình 16.9

XPath Kêt quá
/dept/employee/*/text() John Doe
408 555 1212
344
Peter Pan
408 555 9918
216
/dept/employee/@id 901
902
/dept/employee/name <name>Peter Pan</name>
<name>John Doe</name>
/dept/employee/name/text() Peter Pan
John Doe
/dept//phone <phone>408 555 1212</phone>
<phone>408 555 9918</phone>
Báng 16.2 - Các ví du vê kí tu dai diên trong XPath

Các vi tù cúa XPath
Các vi tù cúa XPath duoc dãt trong cãp dâu ngoãc vuông []. Môt cách tuong tu, ban có
thê nghï chúng nhu là môt thành phân tuong duong vói mênh dê WHERE trong SQL. Ví
du [@id="902"] có thê duoc hiêu là "vói diêu kiên thuôc tính id có giá tri bãng 902". Trong
môt biêu thúc XPath có thê có nhiêu vi tù. Ðê chi ra môt vi tù có vi trí, ta sú dung [n] vói ý
nghïa là thành phân con thú n së duoc chon. Ví du employee[2] nghïa là nguòi công
nhân thú 2 së duoc chon. Báng 16.3 së cho ta nhiêu ví du hon:

XPath Kêt quá
/dept/employee[@id=”902”]/name <name>Peter Pan</name>
/dept[@bldg=”101”]/employee[office
> “300”]/name
<name>John Doe</name>
//employee[office=”304” OR office=”216”]/@id 901
902
/dept/employee[2]/@id 902
Báng 16.3 - Các ví du vê vi tù XPath

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

197
Múc cha cúa XPath:
Tuong tu vói MS-DOS hay Linux/UNIX, ban có thê dùng môt dâu châm (.) dê dinh ra
trong biêu thúc rãng ban tham chiêu dên vi trí hiên tai, và hai dâu châm (..) dê tham chiêu
dên ví trí trên nó môt câp (múc cha).

Báng 16.4 cho ta thêm vài ví du

XPath Kêt quá
/dept/employee/name[../@id=”902”] <name>Peter Pan</name>
/dept/employee/office[.>”300”] <office>344</office>
/dept/employee[office > “300”]/office <office>344</office>
/dept/employee[name = “John Doe”]/../@bldg 101
/dept/employee/name[.=”John Doe”]/../../@bldg 101
Báng 16.4 – Múc cha XPath
16.3.3 Ðinh nghïa XQuery
XQuery là môt ngôn ngü truy vân duoc tao ra cho XML. XQuery hô tro các biêu thúc
duòng dân dê dinh vi trí trong câu trúc phân câp XML. Thuc tê XPath là môt tâp con cúa
XQuery, do dó, tât cá nhüng gì chúng ta dã hoc truóc dây vê XPath cüng duoc áp dung
vói XQuery. XQuery hô tro cá dü liêu có kiêu và dü liêu không có kiêu. XQuery không
chúa giá tri null vì tài liêu XML bó di nhüng dü liêu thiêu hay không xác dinh. XQuery trá
vê môt chuôi các dü liêu XML.

Môt chú ý quan trong là trong các biêu thúc XQuery và XPath phân biêt ký tu viêt hoa và
viêt thuòng.

XQuery hô tro biêu thúc FLWOR (doc nhu flower). Trong SQL nó së tuong úng vói biêu
thúc SELECT-FROM-WHERE. Phân tiêp theo së giái thích rõ hon vê FLWOR

XQuery: Biêu thúc FLWOR
FLWOR viêt tãt cho:
• FOR: lãp qua tât cá các phân tú cúa môt dãy các thành phân và gán môt biên cho
các thành phân.
• LET: Gán môt biên vói môt dãy.
• WHERE: loai ra các thành phân trong quá trình lãp
• ORDER: sãp xêp lai các thành phân trong khi lãp
• RETURN: tao ra giá tri trá vê cho câu truy vân.
Ðây là môt biêu thúc cho phép ta thao tác vói các tài liêu XML, cho phép ban trá vê
nhüng biêu thúc khác. Ví du, giá sú ban dã có 1 báng vói dinh nghïa nhu sau:

CREATE TABLE dept (deptID CHAR(8), deptdoc XML);

Và tài liêu XML sau duoc thêm vào trong các côt cúa deptdoc:

<dept bldg=”101”>
<employee id=”901”>
<name>John Doe</name>
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

198
<phone>408 555 1212</phone>
<office>344</office>
</employee>
<employee id=”902”>
<name>Peter Pan</name>
<phone>408 555 9918</phone>
<office>216</office>
</employee>
</dept>

Thì khi dó câu lênh XQuery sau sú dung FLWOR có thê duoc thuc hiên:

xquery
for $d in db2-fn:xmlcolumn(‘dept.deptdoc’)/dept
let $emp := $d//employee/name
where $d/@bldg > 95
order by $d/@bldg
return
<EmpList>
{$d/@bldg, @emp}
</EmpList>

Và së cho ta kêt quá sau:

<EmpList bldg=”101”>
<name>
John Doe
</name>
<name>
Peter Pan
</name>
</EmpList>
16.3.4 Chèn các tài liêu XML
Viêc chèn các tài liêu XML vào co só dü liêu DB2 có thê thuc hiên bãng câu lênh INSERT
SQL, hay công cu IMPORT. Không thê dùng XQuery dê chèn tài liêu XML khi nó chua
duoc dinh nghïa trong chuân.

Kiêm tra têp kich bán sau, nó có thê chay trong DB2 Command Window hoãc Linux shell
dùng lênh này.

db2 -tvf table_creation.txt

table_creation.txt
-- (1)
drop database mydb
;
-- (2)
create database mydb using codeset UTF-8 territory US
;
-- (3)
connect to mydb
;
-- (4)
create table items (
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

199
id int primary key not null,
brandname varchar(30),
itemname varchar(30),
sku int,
srp decimal(7,2),
comments xml
);
-- (5)
create table clients(
id int primary key not null,
name varchar(50),
status varchar(10),
contact xml
);
-- (6)
insert into clients values (77, 'John Smith', 'Gold',
'<addr>111 Main St., Dallas, TX, 00112</addr>')
;
-- (7)
IMPORT FROM "D:\Raul\clients.del" of del xml from "D:\Raul" INSERT
INTO CLIENTS (ID, NAME, STATUS, CONTACT)
;
-- (8)
IMPORT FROM "D:\Raul\items.del" of del xml from "D:\Raul" INSERT
INTO ITEMS (ID, BRANDNAME, ITEMNAME, SKU, SRP, COMMENTS)

Luu ý rãng têp kich bán này và nhüng têp liên quan duoc cung câp trong têp nén ex-
pressc_book_quicklabs.zip di kèm vói sách. Bên duói chúng ta mô tá tùng dòng lênh
trong têp kich bán.

1. Xóa co só dü liêu “mydb”. Thao tác này thuòng duoc thuc hiên trong các têp kich
bán dê làm nhiêm vu don dep. Nêu nhu truóc dó chua có “mydb”, ban së nhân
duoc duoc môt thông báo lôi, nhung nó không gây ánh huóng dên viêc ta dang
làm.

2. Tao co só dü liêu “mydb” sú dung bô mã UTF-8. Môt co só dü liêu UNICODE
duoc dòi hói hô tro pureXML, vì vây buóc này là cân thiêt dê tao môt co só dü
liêu thành môt co só dü liêu UNICODE.

3. Kêt nôi dên co só dü liêu “mydb” vùa mói duoc tao. Lênh này cân thiêt dê tao ra
các dôi tuong trong co só dü liêu.

4. Tao báng “items”. Ðê ý thây côt cuôi cùng trong báng (côt “comments”) duoc dinh
nghïa nhu là môt côt XML sú dung kiêu dü liêu XML mói.

5. Tao báng “clients”. Côt cuôi trong báng (côt “contact”) cüng duoc dinh nghïa vói
kiêu dü liêu XML mói.

6. Dùng lênh SQL INSERT này, dê chèn môt tài liêu XML vào môt côt XML. Trong
câu lênh INSERT ban truyên tài liêu XML vào nhu là môt chuôi bao bói dâu nháy
don.

7. Dùng lênh IMPORT, dê chèn hoãc nhâp nhiêu tài liêu XML cùng vói dü liêu quan
hê vào co só dü liêu. Lênh 7, ban nhâp dü liêu tù têp clients.del (môt têp ascii có
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

200
dâu phân cách), và ban cüng có thê chi ra noi mà dü liêu XML duoc tham chiêu
tói là têp clients.del (trong ví du này là thu muc D:\Raul).

Chúng ta së tìm hiêu kÿ hon têp clients.del, nhung truóc hêt, hãy xem nôi dung cúa thu
muc D:\Raul (Hình 16.10)

Hình 16.10 – Nôi dung cúa thu muc D:\Raul vói các tài liêu XML

Ðây là nôi dung cúa têp clients.del

clients.del
3227,Ella Kimpton,Gold,<XDS FIL='Client3227.xml' />,
8877,Chris Bontempo,Gold,<XDS FIL='Client8877.xml'/>,
9077,Lisa Hansen,Silver,<XDS FIL='Client9077.xml' />
9177,Rita Gomez,Standard,<XDS FIL='Client9177.xml'/>,
5681,Paula Lipenski,Standard,<XDS FIL='Client5681.xml' />,
4309,Tina Wang,Standard,<XDS FIL='Client4309.xml'/>

Trong têp clients.del, “XDS FIL=” duoc dùng dê tró dên môt têp tài liêu XML cu thê. Hình
16.11 cho thây trung tâm diêu khiên sau khi chay têp kich bán ó trên.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

201

Hình 16.11 – Trung tâm diêu khiên sau khi thuc hiên table_creation.txt

Trong hình là nôi dung cúa báng CLIENTS. Côt cuôi cùng “Contact” là môt côt XML. Khi
ban nhâp vào nút có ba dâu châm, môt cúa sô khác mó ra cho ban thây nôi dung tài liêu
XML. Cúa sô này nãm ó góc duói bên phái cúa hình 16.11
16.3.5 Truy vân dü liêu XML
Trong DB2, có 2 cách dê truy vân dü liêu XML:
• Sú dung SQL vói các lênh mó rông cho XML (SQL/XML)
• Sú dung XQuery
Trong cá 2 cách trên, DB2 dêu tuân theo chuân XML quôc tê.

Truy vân dü liêu XML vói SQL/XML
Sú dung nhüng câu lênh SQL thuân túy cho phép ban làm viêc vói cá dòng và côt. Môt
câu lênh SQL làm viêc duoc vói nguyên cá tài liêu XML; tuy nhiên nó lai không có khá
nãng làm viêc vói chi môt phân cúa tài liêu XML. Trong truòng hop này, ban cân sú dung
SQL vói các lênh mó rông cho XML (SQL/XML).

Báng 16.5 bên duói mô tá môt sô hàm SQL/XML có sãn vói chuân SQL 2006

Tên hàm Mô tá
XMLPARSE Tách (phân tích) thuôc tính hoãc dü liêu nhi phân trong 1 dôi
tuong lón, lây ra giá tri XML
XMLSERIALIZE Chuyên giá tri XML sang thuôc tính hoãc dü liêu nhi phân
trong 1 dôi tuong lón
XMLVALIDATE Ðánh giá giá tri cúa XML vói so dô XML (XML Schema) và
ghi chú kiêu các giá tri cúa XML
XMLEXISTS Xác dinh (kiêm tra) câu truy vân XQuery có giá tri trá vê không
(ví du môt dãy giá tri hay nhiêu hon)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

202
XMLQUERY Thuc thi câu truy vân XQuery và trá vê dãy kêt quá
XMLTABLE Thuc thi câu truy vân XQuery và kêt quá trá vê (nêu có) së là
môt báng quan hê
XMLCAST Ép kiêu XML
Báng 16.5 - Các hàm SQL/XML
Nhüng ví du minh hoa sau sú dung co só dü liêu “mydb” mà ta dã tao ra tù truóc.

Ví du 1:
Giá sú ban cân xác dinh tên tât cá khách hàng sông ó môt vùng nào dó (có cùng mã vùng
– zip). Báng “clients” luu dia chi khách hàng, bao gôm mã vùng, trong môt côt XML. Sú
dung XMLEXISTS, ban tìm thây côt dü liêu XML phù hop vói mã vùng, sau dó giói han lai
kêt quá trá vê.

SELECT name FROM clients
WHERE xmlexists (
‘$c/Client/Address[zip=”95116”]’
passing clients.contact as “c”
)

Dòng dâu tiên cúa câu lênh SQL nói rãng ban muôn lây thông tin trong côt “name” cúa
báng “clients”.

Mênh dê WHERE goi hàm XMLEXISTS, chi dinh rõ biêu thúc XPath yêu câu DB2 tìm
phân tú “zip” có giá tri 95116.

Mênh dê “$c/Client/Address” xác dinh duòng dân bên trong cây câu trúc cúa tài liêu
XML dê DB2 có thê tìm ra phân tú “zip”. Ký tu $ duoc dùng dê khai báo “c” là môt biên.
Biên “c” này sau dó duoc dinh nghïa bãng câu lênh passing clients.contact as “c”. Trong
dó “clients” là tên báng và “contact” là tên côt có kiêu dü liêu XML. Nói cách khác, chúng
ta dang dua tài liêu XML vào biên “c”.

DB2 kiêm tra dü liêu XML trong côt “contact”, duyêt tù nút “Client” xuông nút “Address”,
cuôi cùng là nút “zip” và xác dinh xem khách hàng có sông ó vùng có mã vùng dó không.
Nêu thây, hàm XMLEXISTS trá vê “true” và DB2 lây ra tên khách hàng tuong úng.

Trong DB2 9.5, câu truy vân trên có thê viêt don gián nhu sau

SELECT name FROM clients
WHERE xmlexists(
'$CONTACT/Client/Address[zip="95116"]'
)

Môt biên có trùng tên vói côt XML duoc DB2 tu dông tao ra. Trong ví du trên DB2 së tu
dông tao ra biên CONTACT, nó trùng tên vói vói côt XML.

Ví du 2:
Chúng ta suy nghï xem làm cách nào tao ra duoc mâu báo cáo gôm danh sách dia chi
thu diên tú cúa nhüng khách hàng “Vàng” (có trang thái là “Gold”). Câu truy vân duói dây
có thê giái quyêt vân dê này:

SELECT xmlquery(‘$c/Client/email’ passing contact as “c”)
FROM clients
WHERE status = “Gold”
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

203

Dòng dâu tiên nói rãng ta muôn lây ra phân tú là dia chi thu diên tú cúa tài liêu XML chú
không muôn lây ra côt dü liêu. Tuong tu ví du truóc, tài liêu XML duoc luu trong biên
“$c”. Trong ví du này, hàm XMLQUERY có thê duoc sú dung sau mênh dê SELECT,
trong khi hàm XMLEXISTS duoc sú dung sau mênh dê WHERE.

Ví du 3:
Có truòng hop ban muôn trình bày dü liêu XML theo dang báng, ta có thê làm duoc diêu
này bãng cách sú dung hàm XMLTABLE nhu ví du duói dây

SELECT t.comment#, i.itemname, t.customerID, Message
FROM items I,
xmltable(‘$c/Comments/Comment’ passing i.comments as “c”
columns Comment# integer path ‘CommentID’,
CustomerID integer path ‘CustomerID’,
Message varchar(100) path ‘Message’) AS t

Dòng dâu tiên cho biêt nhüng côt nào së xuât hiên trong tâp hop kêt quá. Nhüng côt bãt
dâu bãng “t” dua trên các giá tri cúa các phân tú XML.

Dòng tiêp theo goi hàm XMLTABLE dê xác dinh rõ côt XML cúa DB2 së chúa dü liêu mà
ta cân (“i.comments”) và duòng dân dên phân tú dó trong tài liêu XML, là nhüng phân tú
mong muôn.

Tù dòng 4 dên 6 là mênh dê “columns”, xác dinh nhüng phân tú XML cu thê nào së duoc
ánh xa tuong úng vói nhüng côt trong báng kêt quá cúa câu lênh SQL ó dòng 1. Phân
ánh xa này có su tham gia cúa kiêu dü liêu mà các giá tri cúa các phân tú XML së chuyên
dôi thành. Trong ví du này, tât cá dü liêu XML dêu duoc dôi thành kiêu dü liêu vôn có cúa
SQL.

Ví du 4:
Bây giò ta së thuc hiên môt ví du don gián có sú dung biêu thúc XQuery FLWOR bên
trong hàm XMLQUERY SQL/XML.

SELECT name, xmlquery(
‘for $e in $c/Client/email[1] return $e’
passing contact as “c”
)
FROM clients
WHERE status = ‘Gold’

Dòng thú nhât xác dinh rãng báng kêt quá cúa câu truy vân bao gôm tên khách hàng và
kêt quá trá vê tù hàm XMLQUERY. Dòng thú hai cho biêt phân tú “email” dâu tiên cúa
phân tú “Client” së duoc trá vê. Dòng thú ba chi nguôn dü liêu XML (côt “contact”). Dòng
thú tu cho ta biêt côt này ó báng “client”; và dòng nãm chi ra khách hàng “vàng” là quan
tâm cúa chúng ta.

Ví du 5:
Ví du này minh hoa lai hàm XMLQUERY có sú dung biêu thúc XQuery FLWOR, nhung
lân này ta không chi trá vê dü liêu XML mà còn cá HTML.

SELECT xmlquery (‘for $e in $c/Client/email[1]/text()
return <p>{$e}</p>’
passing contact as “c”
)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

204
FROM clients
WHERE status = ‘Gold’

Mênh dê return cúa XQuery cho phép biên dôi dü liêu XML dâu ra theo yêu câu. Sú
dung hàm text() ó dòng dâu tiên chi ra rãng ta chi quan tâm dên biêu diên vãn bán dia
chi e-mail dâu tiên cúa nhóm khách thóa mãn yêu câu. Dòng thú hai cho biêt thông tin
này së duoc boc lai trong các thé HTML (trong truòng hop này là thé <p> và </p>).

Ví du 6:
Ví du duói dây minh hoa cách sú dung hàm XMLELEMENT dê tao ra môt dãy các phân
tú, môi phân tú này lai chúa trong nó các phân tú con (sub-element) có nôi dung vê ID,
tên hàng hóa và chi sô hàng hóa tôi thiêu trong kho (SKU) tuong úng vói các côt trong
báng “items”. Vê co bán, ta có thê dùng hàm XMLELEMENT khi muôn chuyên tù dü liêu
quan hê sang dü liêu XML.

SELECT
xmlelement (name “item”, itemname),
xmlelement (name “id”, id),
xmlelement (name “brand”, brandname),
xmlelement (name “sku”, sku)
FROM items
WHERE srp < 100

Kêt quá xuât ra cúa câu truy vân trên nhu sau:

<item>
<id>4272</id>
<brand>Classy</brand>
<sku>981140</sku>
</item>

<item>
<id>1193</id>
<brand>Natural</brand>
<sku>557813</sku>
</item>

Truy vân dü liêu XML vói XQuery
Trong phân truóc, ta dã thây duoc cách truy vân dü liêu XML vói câu SQL có phân mó
rông cho XML. Truòng hop này, SQL là phuong pháp truy vân chính, và XPath duoc
nhúng vào bên trong câu lênh SQL. Còn trong tiêp theo này, ta nói vê cách sú dung
XQuery dê truy vân dü liêu XML. Lúc này, XQuery là phuong pháp chính, và trong môt sô
truòng hop, ta së nhúng SQL vào bên trong XQuery (bãng cách sú dung hàm “db2-
fn:sqlquery”). Khi thuc hành vói XQuery, ta së goi vài hàm, sú dung cá biêu thúc FLWOR.

Ví du 1:
Làm môt truy vân XQuery don gián là lây dü liêu liên lac cúa khách hàng.

xquery db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’)

Nhó luôn luôn thêm lênh “xquery” vào dâu biêu thúc, XQuery dê cho DB2 biêt rãng nó
cân sú dung bô phân tích (parser) XQuery. Nêu không, DB2 së cho rãng ban dang cô
gãng thuc thi biêu thúc SQL. Hàm db2-fn:xmlcolumn lây côt ta chi dinh trong tài liêu
XML làm tham sô. Câu lênh trên tuong úng vói câu lênh SQL sau dây:

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

205
SELECT contact FROM clients

Ví du 2:
Ta sú dung biêu thúc FLWOR dê lây thông tin vê sô fax cúa khách hàng.

xquery
for $y in db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’)/Client/fax
return $y

Dòng dâu tiên goi bô phân tích XQuery. Dòng thú hai yêu câu DB2 lãp hêt các phân tú
con fax trong côt CLIENTS.CONTACT. Môi phân tú fax duoc luu trong biên $y. Dòng
cuôi cùng nói rãng giá tri cúa biên $y së duoc trá vê trong môi lân lãp.

Kêt quá xuât ra cúa câu truy vân trông giông nhu sau (mãc dinh có thê gôm dia chi cúa
không gian tên nhung ó dây chúng ta không thê hiên ra, vì thông tin xuât có thê trái ra
thành nhiêu dòng nên hoi khó doc):

<fax>4081112222</fax>
<fax>5559998888</fax>

Ví du 3:
Ví du tiêp theo truy vân dü liêu XML và trá vê kêt quá là HTML

xquery
<ul> {
for $y in db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’)/Client/Address
order by $y/zip
return <li>{$y}</li>
</ul>

Kêt quá HTML trá vê trông nhu sau:

<ul>
<li>
<address>
<street>9407 Los Gatos Blvd.</street>
<city>Los Gatos</city>
<state>ca</state>
<zip>95302</zip>
</address>
</li>
<li>
<address>
<street>4209 El Camino Real</street>
<city>Mountain View</city>
<state>CA</state>
<zip>95302</zip>
</address>
</li>

</ul>

Ví du 4:
Ví du tiêp theo là cách nhúng SQL vào trong XQuery bãng viêc sú dung hàm db2-
fn:sqlquery. Hàm db2-fn:sqlquery thuc thi câu truy vân SQL và chi trá vê nhüng
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

206
dü liêu XML duoc chon. Chi nhüng câu truy vân SQL trá vê dü liêu XML mói duoc truyên
vào hàm db2-fn:sqlquery. Dü liêu XML së do XQuery xú lý.

xquery
for $y in
db2-fn:sqlquery(
‘select comments from items where srp > 100’
)/Comments/Comment
where $y/ResponseRequested = ‘Yes’
return (
<action>
{$y/ProductID
$y/CustomerID
$y/Message}
</action>
)

Trong ví du trên, câu truy vân SQL loc nhüng dòng dü liêu thóa mãn diêu kiên giá tri tai
côt “srp” phái lón hon 100. Tù các dòng dã loc này lây ra côt “comments”, là côt dü liêu
XML. Câu lênh XQuery (hoãc XPath) tiêp theo duoc áp dung cho nhüng phân tú con.16.3.6 Nôi (join) vói SQL/XML
Phân này së mô tá cách thúc thuc hiên lênh JOIN giüa hai côt XML cúa hai báng khác
nhau, hoãc giüa môt côt XML và môt côt quan hê. Giá sú ta dã tao hai báng vói các lênh
sau:

CREATE TABLE dept (unitID CHAR (8), deptdoc XML)

CREATE TABLE unit (unitID CHAR(8) primary key not null,
name CHAR(20),
manager VARCHAR(20),
. . .
)

Ta có thê thuc hiên lênh JOIN theo môt trong hai cách

Phuong pháp 1:
SELECT u.unitID
FROM dept d, unit u
WHERE XMLEXITS(
‘$e//employee[name = $n]’
passing d.deptdoc as “e”, u.manager as “m”)

Trên dòng 3 cúa lênh này chi ra rãng lênh JOIN xuât hiên giüa phân tú “name” là phân tú
con cúa côt XML deptdoc cúa báng “dept”, và côt quan hê “manager” cúa báng “unit”.

Phuong pháp 2:
Ghi chú: DB2 không phân biêt chü in hoa và chü thuòng và giá dinh tât cá tên báng và
tên côt dêu là chü in hoa, trong khi dó XQuery lai phân biêt chü in hoa và chü thuòng.
Các hàm trên là hàm giao diên cúa XQuery (XQuery interface function) do dó tên báng
và tên côt truyên vào các hàm này nên là chü hoa. Truyên tên dôi tuong ó dang chü
thuòng có thê gây ra lôi “tên dôi tuong không xác dinh” (undefined object name)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

207
SELECT u.unitID
FROM dept d, unit u
WHERE u.manager = XMLCAST(
XMLQUERY(‘$e//employee/name’
passing d.deptdoc as “e”)
AS char(20))

Trong lua chon này, côt quan hê thì ó bên trái cúa lênh JOIN. Nêu côt có quan hê ó bên
trái dâu bãng, môt chi muc quan hê có thê duoc dùng thay cho môt chi muc XML.
16.3.7 Nôi (Join) vói XQuery
Giá sú có các báng sau duoc tao ra:

CREATE TABLE dept(unitID CHAR(8), deptdoc XML)
CREATE TABLE project(projectdoc XML)

Nêu ta sú dung SQL/XML, câu truy vân së nhu sau:

SELECT XMLQUERY (
‘$d/delp/employee’ passing d.deptdoc as “d”)
FROM dept d, project p
WHERE XMLEXISTS(
‘$e/dept[@deptID=$p/project/deptID]’
passing d.deptdoc as “e”, p.project as “p”)

Lênh tuong duong sú dung XQuery së là:

xquery
for $dept in db2-fn:xmlcolumn(“DEPT.DEPTDOC”)/dept
for $proj in db2-fn:xmlcolumn(“PROJECT.PROJECTDOC”)/project
where $dept/@deptID = $proj/deptID
return $dept/employee

Phuong pháp thú 2 này dê phiên dich hon – biên “$dept” mang tài liêu XML cúa côt XML
“deptdoc” cúa báng “dept”. Biên “$proj” mang tài liêu XML cúa côt XML “projectdoc” cúa
báng “project”. Nhu vây dòng 4 thuc hiên lênh JOIN giüa môt thuôc tính cúa tài liêu XML
dâu tiên và môt phân tú cúa tài liêu XML thú hai.
16.3.8 Các lênh câp nhât và xóa
Các lênh câp nhât và xóa dü liêu XML có thê duoc thuc hiên bãng môt trong hai cách:
Sú dung câu lênh SQL UPDATE và DELETE
Goi thú tuc DB2XMLFUNCTION.XMLUPDATE

Trong cá hai truòng hop, câp nhât hoãc xóa së tác dông ó múc tài liêu; thât vây, toàn bô
tài liêu XML duoc thay thê vói môt lân câp nhât. Ví du, nêu trong ví du duói dây ta muôn
thay thê phân tú <state>, toàn bô tài liêu XML trên thuc tê bi thay thê.

UPDATE clients SET contact=(
xmlparse (documment
‘<Client>
<address>
<street>5401 Julio ave.</street>
<city>San Jose</city>
<state>CA</state>
<zip>95116</zip>
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

208
</address>
<phone>
<work>4084633000</work>
<home>4081111111</home>
<cell>4082222222</cell>
</phone>
</Client>’)
)
WHERE id = 3227
16.3.9 Chi muc XML
Trong môt tài liêu XML, các chi muc có thê duoc tao ra theo các phân tú, thuôc tính hoãc
giá tri (vãn bán). Sau dây là môt sô ví du, giá sú báng sau dã duoc tao:

CREATE TABLE customer(info XML)

Và giá sú hô so sau dã duoc luu trong báng này:

<customerinfo Cid=”1004”>
<name>Matt Foreman</name>
<addr country=”Canada”>
<street>1596 Baseline</street>
<city>Toronto</city>
<state>Ontario</state>
<zip>M3Z-5H9</zip>
</addr>
<phone type=”work”>905-555-4789</phone>
<phone type=”home”>416-555-3376</phone>
<assistant>
<name>Peter Smith</name>
<phone type=”home”>416-555-3426</phone>
</assistant>
</customerinfo>

1) Lênh này tao môt chi muc thên thuôc tính “Cid”

CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON customer(info)
GENERATE KEY USING
xmlpattern ‘/customerinfo/@Cid’
AS sql DOUBLE

2) Lênh này tao môt chi muc trên phân tú “name”

CREATE UNIQUE INDEX idx2 ON customer(info)
GENERATE KEY USING
xmlpattern ‘/customerinfo/name’
AS sql VARCHAR(40)


3) Lênh này tao môt chi muc trên moi phân tú “name”

CREATE UNIQUE INDEX idx3 ON customer(info)
GENERATE KEY USING
xmlpattern ‘//name’
AS sql VARCHAR(40)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

209


4) Lênh này tao môt chi muc trên toàn bô vãn bán (tât cá các giá tri). Ðây là lênh không
nên dùng, nó quá tôn kém dê duy trì chi muc khi thuc hiên các lênh câp nhât, xóa
hoãc chèn, và chi muc së rât lón

CREATE UNIQUE INDEX idx4 ON customer(info)
GENERATE KEY USING
xmlpattern ‘//text()’
AS sql VARCHAR(40)
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

210
Bài tâp nhanh #14 – SQL/XML và XQuery

Muc dích

Ban dã thây nhiêu ví du vê cú pháp cúa SQL/XML và XQuery và dã duoc giói thiêu trong
DB2 Command Editor và công cu IBM Data Studio. Trong bài tâp này, ban hãy kiêm tra
sú hiêu biêt cúa ban vê SQL/XML và XQuery bãng viêc thuc hành vói các công cu này.
Ta së sú dung co só dü liêu “mydb” duoc tao ra bãng viêc sú dung têp kich bán
table_creation.txt mà chúng ta dã giái thích trong các chuong truóc.

Thú tuc

1. Tao co só dü liêu “mydb” và nap dü liêu XML, nhu dã trình bày ó chuong truóc
2. Sú dung hoãc Cúa sô lênh hoãc IBM Data Studio:
a. Tìm ra tât cá các nôi dung chú thích (comments) trong tài liêu XML trong
báng ITEMS bãng hai cách, chi sú dung XQuery
b. Tai sao khi ta sú dung lênh SQL sau lai không dua ra cùng kêt quá?

SELECT comments FROM items

c. Tìm ra ID và BRANDNAME cúa các bán ghi mà tài liêu XML cúa nó có giá
tri cúa truòng ResponseRequested là “No”

Lòi giái

2a)
xquery db2-fn:xmlcolumn(‘ITEMS.COMMENTS’)
xquery db2-fn:sqlquery(“select comments from items”)

2b)
Kêt quá khác nhau là vì SQL trá lai giá tri NULL khi không có giá tri, còn XQuery
không trá lai gì cá.

2c)
SELECT id, brandname FROM items WHERE
XMLEXISTS(‘$c/Comments/Comment[ResponseRequested=”No”
passing ITEMS.COMMENTS as “c”
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

211
17
Chuong 17 – Phát triên vói Java, PHP và Ruby

Chuong này së tháo luân nhüng vân dê co bán cúa viêc phát triên úng dung trong Java,
PHP và Ruby trên nên Rails sú dung môt máy chú DB2. Muc dích cúa chuong này không
nhãm huóng dân vê các ngôn ngü trên, nhung nó cung câp thông tin thích hop trong viêc
sú dung chúng vói DB2.
17.1 Phát triên úng dung bång Java
Trình diêu khiên IBM DB2 cho JDBC (duoc biêt dên nhu trình diêu khiên JCC) duoc xem
là tôi uu dôi vói các máy chú DB2 trên tât cá các nên táng. Têp db2jcc.jar
(com.ibm.db2.jcc) bao gôm trình diêu khiên kiêu 2 và kiêu 4. Têp db2jcc.jar cüng bao gôm
bât cú máy khách DB2 nào, hoãc nó có thê duoc thây (trình diêu khiên IBM DB2 cho
JDBC và SQLJ) tù trang web DB2 Express-C (ibm.com/db2/express)
17.1.1 Trình diêu khiên JDBC kiêu 2 (type 2)
Trình diêu khiên JDBC kiêu 2 yêu câu môt máy khách DB2 dã duoc cài dãt noi mà úng
dung JDBC së thuc thi. Hình 17.1 minh hoa môt úng dung JDBC sú dung trình diêu khiên
kiêu 2.Hình 17.1 – Trình diêu khiên JDBC kiêu 2

Hình 17.2 dua ra môt doan mã lênh cho ta thây làm thê nào dê thiêt lâp môt kêt nôi sú
dung trình diêu khiên JDBC kiêu 2. Luu ý là URL không bao gôm hostname hoãc thông tin
vê công bói vì diêu này duoc thuc hiên tù máy khách DB2.

...
Chú ý:
bit thêm v thông tin liên quan, xem video ti:
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4402
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

212
public static final String DB_URL = “jdbc:db2:sample”;
Properties connectProperties = new Properties();
connectProperties.put(“user”, “db2admin”);
connectProperties.put(“password”, “ibmdb2”);
Connection connection = null
try
{
Class.forName(“com.ibm.db2.jcc.DB2Driver”).newInstance();
connection = DriverManager.getConnection(url,
connectProperties)
}
catch (Exception e)
throw e;
}
...

Hình 17.2 – Thiêt lâp môt kêt nôi sú dung trình diêu khiên JDBC kiêu 2
17.1.2 Trình diêu khiên JDBC kiêu 4
Trình diêu khiên JDBC kiêu 4 không yêu câu môt máy khách phái kêt nôi dên môt máy
chú DB2. Hình 17.3 minh hoa môt úng dung JDBC sú dung trình diêu khiên kiêu 4.


Hình 17.3 – Trình diêu khiên JDBC kiêu 4

Hình 17.4 dua ra môt doan mã lênh cho ta thây làm thê nào dê thiêt lâp môt kêt nôi sú
dung trình diêu khiên JDBC kiêu 4. Luu ý là URL bao gôm cá hostname hoãc thông tin vê
công.
...
public static final String DB_URL=
“jdbc:db2://server1:50000/sample”;
Properties connectProperties = new Properties();
connectProperties.put(“user”, “db2admin”);
connectProperties.put(“password”, “ibmdb2”);
Connection connection = null
try
{
Class.forName(“com.ibm.db2.jcc.DB2Driver”).newInstance();
connection =
DriverManager.getConnection(url,connectProperties)
}
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

213
catch (Exception e)
throw e;
}
...

Hình 17.4 – Thiêt lâp môt kêt nôi sú dung trình diêu khiên JDBC kiêu 4
17.2 Phát triên úng dung bång PHP
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) là môt nguôn mó, là ngôn ngü kich bán dôc lâp vê
nên táng duoc thiêt kê cho viêc phát triên úng dung Web. Ðó là môt trong nhüng ngôn
ngü web duoc triên khai rông rãi nhât trên thê giói hiên nay. Tính phô biên cúa PHP dua
trên các dãc trung cúa ngôn ngü:

- Nhanh, dê hoc tù thâp dên cao
- Manh, tính thuc thi cao và khá chuyên
- Ón dinh và an toàn
- Môt su lua chon dôi vói J2EE và .NET trên nên Web.
- Dê dàng tích hop vào các môi truòng/hê thông không thuân nhât.
- Ðuoc chúng tó thông qua triên khai rông rãi
- Tao nên môt công dông dây súc sông

PHP là bô phân cúa LAMP (viêt tãt cúa các tù Linux, Apache HTTP Server, MySQL, PHP
/ Perl / Python). Ðây là môt nhóm công nghê web mã nguôn mó, thuòng sãn có trên các
nhà cung câp (ISP) vói giá hop lý.
17.2.1 Lua chon kêt nôi DB2 cho PHP
IBM hô tro truy xuât dên co só dü liêu DB2 tù các úng dung PHP thông qua hai phân mó
rông.

ibm_db2:
Phân mó rông ibm_db2 dua ra môt giao diên lâp trình thú tuc úng dung cho phép tao,
doc, câp nhât và ghi các thao tác co só dü liêu thêm vào dó mó rông truy xuât dên siêu
co só dü liêu. Nó có thê duoc biên dich dê làm viêc vói PHP 4 hoãc PHP 5. Phân mó
rông sãn có tù kho thu viên PECL duói su cho phép cúa Apache 2.0. Nó duoc IBM phát
triên và hô tro. Có dây dú các dãc tính hô tro cho các thú tuc luu trü và LOBs, nhanh, và
duoc tôi uu cho DB2.

PDO_ODBC:
PDO_ODBC là trình diêu khiên cho phân mó rông cúa Các dôi tuong dü liêu PHP (PHP
Data Objects - PDO), và sãn sàng truy câp dên co só dü liêu DB2 thông qua môt giao
diên co só dü liêu huóng dôi tuong dã duoc thú tuc hóa trong PHP 5.1. Nó có thê tuong
thích nguoc vói các thu viên cúa DB2 môt cách tu dông. Nó cung câp môt giao diên truy
xuât dü liêu tiêu chuân cho PHP. Nhanh chóng, nhe nhàng, và huóng dôi tuong. Phân
mó rông PDO_ODBC sú dung các thu viên DB2 dê truy xuât môt cách tu nhiên, và nó dã
duoc xây dung trong PHP 5.1. Có thê tham kháo thêm tai:

• http://pecl.php.net/package/pdo
• http://pecl.php.net/package/PDO_ODBC

Kêt nôi dên môt co só dü liêu DB2 chua phân loai (uncalalogued)
Ðoan mã 17.1 cho thây làm thê nào dê kêt nôi dên co só dü liêu DB2 sú dung môt trong
hai phân mó rông dã duoc mô tá ó trên.

Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

214
Ðoan mã 17.1 – Kêt nôi dên môt co só dü liêu bên ngoài

Ðoan mã 17.2 cung câp môt ví du cho môt úng dung PHP don gián sú dung phân mó
rông ibm_db2
Ðoan mã 17.2 – Môt úng dung PHP don gián sú dung phân mó rông ibm_db2

Câu hình PHP cho jbm_db2
Trong Linux hoãc UNIX ban cân thay dôi têp php.ini nhu sau:

extension=ibm_db2.iso
ibm_db2.instance_name=<instance name>

Ðôi vói Windows, thay dôi têp php.ini nhu sau:

extension=php_ibm_db2.dll

Tiêp theo, ban có thê tái và cài dãt bô úng dung Zend Core for IBM së duoc mô tá trong
phân tiêp theo, và dùng ngai vê các vuóng mãc ó câu hình này.
17.2.2 Úng dung công nghê Zend Core dành cho IBM
Zend [Core] là bô công cu PHP hoàn chinh cho môi truòng phát triên và sán xuât các úng
dung web tôi quan trong cho doanh nghiêp. Zend [Core] thê hiên su tin cây, hiêu quá và
su linh hoat cân thiêt cho viêc vân hành nhüng úng dung PHP. Zend [Core] có thê duoc
tái vê tai dia chi sau: http://ibm.com/software/data/info/zendcore
Zend [Core] cho IBM bao gôm cài dãt DB2 và máy khách IDS, môt máy chú HTTP cúa
Apache (tùy chon), PHP5 và môt sô thu viên phô biên kèm theo bao gôm: ibm_db2,
PDO_INFOMIX. Zend [Core] cho IBM cüng có thê cài dãt máy chú DB2 Express-C, máy
chú IBM Cloudscape
TM
, bô huóng dân sú dung PHP, và môt sô úng dung ví du trên DB2.
Zend [Core] thê hiên su tiên dung và cài dãt môi truòng PHP môt cách dê dàng, xem hình
$host = 'localhost';
$port = 50000;
$DSN = "DRIVER={IBM DB2 ODBC DRIVER}; PORT=$port;
HOSTNAME=$host; DATABASE=$database; PROTOCOL=TCPIP;
USER=$user; PWD=$password";

-- If using the ibm_db2 extension --
$uconn = db2_connect($DSN, null, null);

-- If using the PDO_ODBC extension --
try {
$uconn = new PDO("odbc:$DSN", null, null);
}
catch (PDOException $e) { print $e->errmsg(); }
<?php
$sql = "SELECT name, breed FROM ANIMALS WHERE weight < ?";
$conn = db2_connect($database, $user, $password);
$stmt = db2_prepare($conn, $sql);
$res = db2_execute($stmt, array(10));
while ($row = db2_fetch_assoc($stmt)) {
print "{$row['NAME']} is a {$row['BREED']}.\n";
}
?>
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

215
minh hoa 17.5, 17.6 và 17.7.

Hình 17.5 – Cúa sô quán lý và diêu khiên cúa Zend [Core]


Hình 17.6 – Cúa sô câu hình PHP cúa Zend [Core]
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

216

Hình 17.7 – Cúa sô câu hình PHP cúa Zend
17.3 Phát triên úng dung Ruby trên nên Rails
Ruby là môt ngôn ngü kich bán huóng dôi tuong, dông và da nên dua trên mã nguôn mó.
Ruby giúp cho phát triên các úng dung môt cách dê dàng, nhanh chóng và còn bao gôm
tâp hop các thu viên rât phong phú. Ruby là ngôn ngü lâp trình don gián, gon nhe duoc
phát triên bói Yukihiro Matsumoto (“Matz”) vào nãm 1995.

Rails là môt bô khung hoàn chinh cho viêc phát triên các úng dung web dua trên co só
dü liêu do Ruby phát triên. Rails cài dãt kiên trúc model-view-controller (MVC). Rails nôi
lên nhu là môt trong nhüng khung phát triên úng dung web manh nhât kê tù nãm 2004 do
David Heinemeier Hansson phát triên.
17.3.1 Bô công cu phát triên DB2 trên nên Rails
IBM nhân ra duoc tâm quan trong cúa Ruby trên nên Rails trong công dông phát triên
úng dung web. Chính vì lý do dó mà IBM dã tao ra bô công cu phát triên DB2 trên nên
Rails (Startup Toolkit for DB2 on Rails). Ðây là bô cài dãt duoc tích hop lai dê tao nên môt
môi truòng phát triên DB2 bãng Ruby trên nên Rails. Bô công cu này có thê download tai
dia chi: http://www.alphaworks.ibm.com/tech/db2onrails

Bô công cu này bao gôm:

Bô cài dãt
Huóng dân cài dãt và câu hình Ruby và Rails
Bô cài dãt DB2 – Express C 9 và bô công cu kèm theo
Các trình diêu khiên (driver) cho DB2 Ruby và bô thích hop cho DB2 Rails
Ví du và bài tâp


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

217
A
Phu luc A – Gõ rôi

Trong phân này, chúng ta së nói vê cách làm thê nào dê giái quyêt (gõ rôi) nhüng vân dê
có thê gãp phái khi làm viêc vói DB2. Hình A.1 cung câp môt so dô tóm tãt quan vê
nhüng viêc chúng ta nên làm khi gãp su cô.
Hình A.1 - Tông quan vê viêc gõ rôi

A.1 Thêm thông tin vê mã các lôi
Ðê thu thâp duoc nhiêu thông tin hon tù doan mã lôi mà chúng ta nhân duoc hãy nhâp
mã lôi mà ban nhân duoc vói dâu châm hói (?) vào vùng nhâp lênh và nhân vào nút
Execute, nhu trong hình A.2 duói dây
Chú ý:
Ðê thêm thông tin vê gõ rôi, xem video tai dia chi
http://www.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4462
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

218


Hình A.2 - Tìm kiêm thông tin vê doan mã bi lôi

Dâu châm hói (?) së goi dên trình tro giúp (Help) cúa DB2. Duói dây là môt sô ví du vê
kích hoat trình help, ví du nhân duoc mã lôi SQL là “-104”. Tât cá nhüng ví du duói dây là
tuong duong

db2 ? SQL0104N
db2 ? SQL104N
db2 ? SQL – 0104
db2 ? SQL – 104
db2 ? SQL – 104N
A.2 SQLCODE and SQLSTATE
Môt SQLCODE là mã nhân duoc sau khi moi câu lênh SQL dã duoc chay. Ý nghïa cúa
các giá tri nhu sau:

SQLCODE = 0; lênh thành công
SQLCODE > 0; lênh thành công nhung chuong trình có cánh báo
SQLCODE < 0; lênh không thành công và trá vê môt lôi

SQLSTATE gôm 5 ký tu, chuôi này tuân theo chuân ISO/ANSI SQL92. Hai ký tu dâu tiên
cho ta biêt mã lóp SQLSTATE
00: lênh thành công
01: có cánh báo
02: không tìm thây diêu kiên
Tât cá các mã lóp khác duoc xem nhu có lôi
A.3 Nhât ký khai báo quán tri DB2
Nhât ký khai báo quán tri cung câp công cu dùng dê chân doán thông tin vê các lôi tai các
diêm phát sinh lôi. Ó hê diêu hành Linux/Unix thì nhât ký thông báo quán tri
(Administration Notification) là môt têp vãn bán <tên thê hiên>.nfy (ví du “db2inst.nfy”). Ó
hê diêu hành Windows, tât cá các khai báo quán tri dêu duoc ghi vào Windows Event
Log.
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

219

Tham sô câu hình DBM notifylevel cho phép nguòi quán tri chi ra múc dô thông tin
duoc ghi lai

0 - không có khai báo quán tri nào duoc giü lai (không khuyên khích)
1 - lôi nãng hoãc không thê phuc hôi
2 - hành dông cân duoc thuc hiên ngay lâp túc
3 - thông tin quan trong, không cân hành dông ngay lâp túc (mãc dinh)
4 - thông diêp
A.4 db2diag.log
Db2diag.log cung câp thông tin chi tiêt hon vê nhât ký khai báo quán tri DB2. Nó thuòng
chi duoc sú dung bói nhân viên hô tro kÿ thuât DB2 hay nguòi quán tri có kinh nghiêm.
Thông tin ó trong db2diag.log bao gôm:

- Vi trí cúa mã DB2 phát sinh lôi
- Môt chuong trình nhân dang, cho phép ban có thê so sánh nhüng dòng cúa úng
dung trên têp db2diag.log trên máy chú và máy khách.
- Môt thông diêp chân doán (bãt dâu bãng “DIA”) giái thích nguyên nhân cúa lôi
- Các dü liêu hô tro sãn có, nhu là câu trúc dü liêu SQLCA và con tró dên vi trí cúa kêt
xuât hoãc têp bây

Ó Windows, db2diag.log duoc chúa trong môt thu muc mãc dinh:

C:\Program Files\IBM\sqllig\<instance name>\db2diag.log

Ó Linux/Unix db2diag.log duoc chúa trong thu muc mãc dinh:

/home/<instance_ owner>/sqllid/db2trum/db2diag.log

Ý nghïa cúa chân doán duoc quyêt dinh bói tham sô câu hình dbm cfg DIAGLEVEL. Câp
dô tù 0 dên 4, 0 là ít ý nghïa nhât và 4 là cao nhât, mãc dinh là 3
A.5 Theo vêt CLI
Vói CLI và các úng dung Java, ban có thê bât tiên ích theo vêt CLI dê khãc phuc nhüng
su cô cho nó. Ðiêu này có thê duoc làm bãng cách súa dôi têp db2cli.ini ó máy chú, noi
mà úng dung cúa ban dang chay. Nhüng truòng dãc trung cúa db2cli.ini duoc chi ra bên
duói:Theo vêt ó múc thâp cüng sãn có (db2trc), nhung nó thuòng duoc nhân viên hô tro kÿ
thuât sú dung.
A.6 Khuyêt diêm và súa lôi trong DB2
Ðôi khi môt lôi mà ban thình lình gãp phái lai là nguyên nhân cúa môt su cô (lôi) cúa DB2.
IBM së dêu dãn phát hành nhüng bán súa lôi (Fixpacks) dê súa chüa nhüng lôi dó
(APARs). Trong têp vãn bán cúa bán súa lôi có chúa danh sách nhüng lôi mà nó súa
chüa duoc. Khi phát triên môt úng dung mói chúng ta nên câp nhât nhüng bán súa lôi
mói nhât dê tránh nhüng vân dê có thê xáy ra trong khi làm viêc. Ðê xem phiên bán hiên
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

220
tai và múc dô cúa bán súa lôi, chon About tù trình don Help, tù cúa sô lênh gõ
“db2level”. Luu ý rãng, bán súa lôi và su hô tro tù IBM chi có hiêu luc trong DB2
Express–C khi ban mua bán quyên 12 tháng


Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

221
Nguôn tài nguyên

Các trang web
1. Trang web chính thúc cúa DB2 Express-C:
www.ibm.com/db2/express
Website này cho phép ban tái các têp cài dãt cho máy chú DB2, máy khách DB2,
các trình diêu khiên dành cho DB2, ban cüng có thê tìm thây các huóng dân sú
dung, hoãc tìm doc blog cúa nhóm phát triên DB2, dãng ký dê nhân email tai dây.

2. Diên dàn DB2 Express:
http://www.ibm.com/developerworks/forums/dw_forum.jsp?forum=805&cat=19
Ban có thê sú dung Diên dàn này dê dãng tái các vân dê vê kÿ thuât môi khi ban
không thê tu mình tìm thây câu trá lòi cho các vân dê dó.

3. Trung tâm dü liêu DB2
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp
Trung tâm dü liêu cung câp nguôn tài liêu huóng dân truc tuyên. Ðây là nguôn tài
nguyên duoc câp nhât môt cách thuòng xuyên nhât.

4. developerWorks
http://www-128.ibm.com/developerworks/db2
Website này là môt nguôn tài nguyên tuyêt vòi cho nhüng nguòi phát triên và
nhüng nguòi quán tri hê thông co só dü liêu, tìm thây duoc nhiêu bài viêt, bài
huóng dân… hoàn toàn miên phí.

5. alphaWorks
http://www.alphaworks.ibm.com/
Website này cho phép ban truy nhâp truc tiêp vào các công nghê nôi trôi cúa IBM.
Ðây là noi ban có thê tìm thây nhüng công nghê mói nhât tù Phòng Nghiên cúu
cúa IBM.

6. planetDB2
http://www.planetdb2.com/
Ðây là noi tâp hop nhiêu blog cúa nhüng nguòi phát triên DB2.

7. Hô tro kÿ thuât DB2
Nêu ban dã dãng ký hô tro kÿ thuât 12 tháng tù DB2 Express-C, ban có thê tái các
bán vá lôi tù Website này:
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

222
Sách
1. Free Redbook: DB2 Express-C: The Developer Handbook for XML, PHP, C/C++,
Java, and .NET
Whei-Jen Chen, John Chun, Naomi Ngan, Rakesh Ranjan, Manoj K. Sardana,
Tháng 8 nãm 2006 – SG24-7301-00
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247301.html?Open

2. Understanding DB2 – Learning Visually with Examples V9.5
Raul F. Chong, Tháng 1 nãm 2008 – ISBN-10: 0131580183

3. DB2 9: pureXML overview and fast start
Cynthia M. Saracco, Don Chamberlin, Rav Ahuja
Tháng 6 nãm 2006 – SG24-7298
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247298.html?Open


4. DB2® SQL PL: Essential Guide for DB2® UDB on Linux™, UNIX®, Windows™,
i5/OS™, and z/OS®, 2
nd
Edition
Zamil Janmohamed, Clara Liu, Drew Bradstock, Raul Chong, Michael Gao, Fraser
McArthur, Paul Yip
ISBN: 0-13-100772-6

5. Free Redbook: DB2 pureXML Guide
Whei-Jen Chen, Art Sammartino, Dobromir Goutev, Felicity Hendricks, Ippei Komi,
Ming-Pang Wei, Rav Ahuja, Matthias Nicola.
Tháng 8 nãm 2007.
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247315.html?Open

6. Information on Demand – Introduction to DB2 9 New Features
Paul Zikopoulos, George Baklarz, Chris Eaton, Leon Katsnelson
ISBN-10: 0071487832
ISBN-13: 987-0071487832

7. Redbook: Developing PHP Applications for IBM Data Servers.
Whei-Jen Chen, Holger Kirstein, Daniel Krook, Kiran H Nair, Piotr Pietrzak
Tháng 5 nãm 2006 – SG24-7218-00
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg247218.html?Open

8. ChannelDB2
ChannelDB2 là mang xã hôi cúa công dông DB2. Nôi dung cúa nó liên quan dên DB2
nhu video, ví du, blogs, tháo luân, tài nguyên… cho Linux, UNIX, Windows, z/OS, và
i5/OS.
http://www.ChannelDB2.com/


Email liên hê
Hôp thu DB2 Express-C: db2x@ca.ibm.com
Hôp thu DB2 dành cho các truòng Ðai hoc: db2univ@ca.ibm.com
Nhp môn H qun tr c s d liu DB2

223

Båt dâu vói DB2 không thê nào dê dàng hon. Ðoc
cuôn sách này dê:

- Tìm thây tât cá nhüng diêu vê DB2 Express-C.
- Hiêu vê kiên trúc cúa DB2, các công cu và báo
mât DB2.
- Hoc cách quán tri Co só dü liêu DB2.
- Viêt mã SQL, XQuery.
- Phát triên chuong trình úng dung sú dung co só
dü liêu DB2.
- Luyên tâp bång nhüng bài tâp thuc hành.
- Chuân bi cho ký thi DB2 trong truòng.

Su phát triên nhanh chóng cúa XML, Web 2.0, và SOA dã dân dên nhüng nhu câu vê môt
loai hê quán tri dü liêu lai mang tính cách tân. DB2 Express-C cúa IBM là môt hê quán tri
dü liêu miên phí, không giói han, và là co só dü liêu LAI có khá nãng quán tri cá XML và
dü liêu quan hê thuân túy môt cách dê dàng. Miên phí nghïa là DB2 Express-C có thê
duoc tu do tái vê, tu do dê ban xây dung úng dung, tu do triên khai sán phâm, và tu do
phân phôi lai các giái pháp cúa ban. Và, DB2 không dãt môt giói han nào cho kích thuóc
dü liêu, sô luong dü liêu, hoãc sô luong nguòi sú dung.

DB2 Express-C chay trên hê thông Windows và Linux và hô tro nhiêu ngôn ngü lâp trình
khác nhau, bao gôm cá C/C++, Java, .NET, PHP, Perl, và Ruby. Nhüng hô tro truc tuyên
cüng có thê duoc dãng ký vói giá thâp. Nêu ban muôn có nhiêu chúc nãng cao câp hon
nüa dôi vói môt hê quán tri co só dü liêu, ban có thê dê dàng triên khai nhüng úng dung
dã duoc xây dung bãng DB2 Express-C lên nhüng ân bán DB2 khác nhu DB2 Enterprise.

Án bán DB2 miên phí này rât lý tuóng cho nhüng nguòi phát triên, nhüng nguòi tu vân,
nhüng nguòi bán phân mêm dôc lâp, các quán tri viên co só dü liêu, sinh viên, hoãc bât
ky ai có ý dinh phát triên, thú nghiêm, triên khai, hoãc phân phôi các úng dung vê co só
dü liêu. Hãy tham gia vào su phát triên cúa công dông nhüng nguòi sú dung DB2
Express-C ngay hôm nay. Ban së khám phá ra cách hoàn toàn mói dê tao ra chuong
trình úng dung, cüng nhu cách phát triên nhüng giái pháp dôt phá.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

1

Xu t b n l n hai (tháng 2 n m 2008) Tài li u này s d ng cho IBM DB2 Express-C phiên b n 9.5 v i h và Windows B n quy n thu c công ty IBM i u hành Linux, UNIX

2

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

3

V cu n sách này ............................................................................................................... 8 Thông cáo và Nhãn hi u hàng hóa..................................................................................... 8 Ai nên c cu n sách này?................................................................................................. 9 C u trúc c a quy n sách này nh th nào? ........................................................................ 9 M t quy n sách do c ng ng làm và giành cho c ng ng ............................................. 9 Tác gi và nh ng ng i óng góp ................................................................................... 10 L i c m n ....................................................................................................................... 11 L i c m n b n ti ng Vi t ............................................................................................... 12 L i nói u ....................................................................................................................... 14 Ph n I – T ng quan và Cài t ......................................................................... 15 Ch ng 1 – DB2 Express-C là gì? .................................................................. 15 1.1 T do phát tri n, tri n khai và phân ph i…không có gi i h n!................................. 15 1.2 H tr k thu t ........................................................................................................... 16 1.3 Các máy ch DB2 ...................................................................................................... 16 1.4 Máy khách DB2 ......................................................................................................... 17 1.5 T do phát tri n ph n m m ng d ng........................................................................ 18 1.6 Phiên b n và n b n DB2 (version and edition) ........................................................ 18 1.7 Chuy n sang n b n DB2 khác .................................................................................. 19 1.8 B o trì DB2 Express-C .............................................................................................. 19 1.9 M t s ph n m m mi n phí có liên quan................................................................... 19 1.9.1 IBM Data Studio (b công c phát tri n)............................................................ 20 1.9.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy ch nhúng) ................................... 20 1.9.3 DB2 9.5 Net Search Extender (m r ng tìm ki m) ............................................ 20 1.9.4 B công c b t u Rails cho DB2 ..................................................................... 20 1.9.5 B công c b t u Web 2.0 dành cho DB2....................................................... 20 Ch ng 2 – Các tính n ng liên quan và các s n ph m................................. 21 2.1 Các tính n ng bao hàm trong ng ký s d ng DB2 Express-C ............................... 23 2.1.1 Các ch ng trình s a l i ..................................................................................... 23 2.1.2 Tính s!n sàng cao và khôi ph c sau s c (HADR) ........................................... 23 2.1.3 Kh n ng tái t o d li u (di trú d li u).................................................................. 24 2.2 Các tính n ng không có trong b n DB2 Express-C ................................................... 25 2.2.1 Phân vùng c s d li u...................................................................................... 25 2.2.2 B t p trung k t n i............................................................................................. 25 2.2.3 B m r ng không gian "a lý ............................................................................ 25 2.2.4 B ki m soát truy v n ......................................................................................... 25 2.3 Các s n ph#m có tr phí liên quan n DB2.............................................................. 25 2.3.1 DB2 Connect....................................................................................................... 25 2.3.2 WebSphere Federation Server ............................................................................ 26 2.3.3 WebSphere Replication Server ........................................................................... 27 Ch ng 3 – Cài t DB2 .................................................................................. 29 3.1 Các i u ki n tr c khi cài $t .................................................................................. 29 3.2 Quy n cài $t h i u hành........................................................................................ 29 3.3 Cài $t theo h ng d%n t&ng b c............................................................................. 30 3.4 Cài $t hàng lo t (Silent Install) ................................................................................ 34 Bài t p nhanh #1: Cài $t DB2 Express-C và t o ra c s d li u m%u .......................... 35 Ch ng 4 - Môi tr ng c a DB2.................................................................... 39 Bài t p nhanh #2 - T o m t CSDL m i .......................................................................... 47 4.1 C u hình DB2 ............................................................................................................ 47 4.1.1 Các bi n môi tr ng ........................................................................................... 48

M cL c

............... 105 8................................................. Các b ng danh sách h th ng .... 107 8...............................................................................................................................2 Tr giúp c u hình ......111 9...70 5...........65 5..............................................3 T p c u hình c s d li u (db cfg)...................103 8................................................. 80 6............ 65 5.........55 5.......90 7............. 79 6.....4 Nút “Show SQL”.......................................... 67 5........................................................................................................................................6 Trung tâm tác v (Task Center) ............................1 Các k"ch b n SQL .........................................................2 Vùng nh m ..............3 Mô hình l u tr c a DB2 ..............................................................................................4...........83 Ch ng 7 – K t n i máy khách DB2 .....................73 Ph n II – H c DB2: Qu n tr C s d li u ...88 7.......66 Bài t p nhanh #5 – T o m t k"ch b n cài $t cho c s d li u EXPRESS ..............................2..................................................................................4 ' ng ký lý l"ch DB2 (profile).....................5 T o k"ch b n ........................................................................................................................1 Mô hình quy trình x lý c a DB2 ...............102 8....2.....................87 7.....77 Ch ng 6 – Ki n trúc c a DB2 ............5...............................................1 Công c EXPORT (xu t) ..........8............... 64 5...........................4 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 4............................2 B ng ......................................................................................................... 99 8.................1 Trung tâm tình tr ng...... 70 5.................................. 88 7.....................................................................................................8 Giám sát tình tr ng (health).............................................................80 6............................... 59 5..............................................................3........100 8.........................................................3 Các khung nhìn (Views).....................2..............................................................1 S .......................................... 97 Ch ng 8 – Làm vi c v i các i t ng d li u ........................................................................................................................................................................... 112 ................ 87 7...............................................................6...................... 53 Ch ng 5 – Các công c DB2...........................................................................................................................................................................................3.1 C s d li u Tools Catalog..........2 Nh ng cài $t c n thi t trên máy khách ...........................................................51 4...2...................... 52 Bài t p nhanh #3 – Làm vi c v i th hi n.. .................................................7 Nh t ký ..............2.....................................1 Ki u d li u .........1 Tr giúp thi t k (Design Advisor) .................................2 Nh p l nh tr c ti p ...1 Trang và ph m vi................................4 Các ch( m c (Index) .....................................................................................1...............................104 Bài t p nhanh #7 – Kh i t o m t b ng m i .........................3.................................................................2 Mô hình b nh c a DB2 .....3 Các i t ng tu n t (Sequence object) ...........................................................4..........................................................................................................93 Bài t p nhanh #6 – S d ng Tr giúp thi t l p c u hình...................1 Th m c DB2...............2 Các k"ch b n v i h i u hành ....................................................................................................................................... Khai báo các b ng t m th i ............................................ 61 5...........................1..................................77 6......................................................2 Máy ch qu n tr" DB2 .........................................1 Nh ng cài $t b t bu c trên máy ch .....................................1 Trung tâm i u khi n ...........103 8.....3 T o lý l"ch cho máy khách và máy ch .......................... 63 Bài t p nhanh #4: S d ng k"ch b n v i c s d li u EXPRESS ....................................................................................................... 77 6..... 73 5...............................5 Tính toàn v)n tham chi u .2 T p c u hình qu n tr" c s d li u (dbm cfg) ......................2..........................................50 4................ 109 Ch ng 9 – Ti n ích di chuy n d li u ..................................80 6...................1....................................................................................................................................... 56 5.................................................48 4...........99 8....................2 C t khoá chính (Identity columns). 71 5.............3 Trình tr giúp SQL .....................5....................108 8...2.....2............................... c s d li u và c u hình..................5... 99 8.......3 Các không gian b ng .... 107 8.........................................................................

.............................................................8 Các ho t ng khác v i BACKUP và RESTORE................................................5 L nh GRANT và REVOKE...................... 152 13........................................................................ LOAD (n p) ............................................................................................................................................... 154 13.... 126 10........................................ 139 11........4.......................................................... 149 13..................................................... 126 10.3 Các ki u ghi nh t ký......... 154 13...........................4............. 123 10.........................................................................................1 REORG............................................. 131 11.......1 '"nh danh.............................. 133 11........ 141 12........................................................................................................... 140 Ch ng 12 – Nhi m v b o trì.2 L nh RUNSTATS.............. 122 10.................................................................3..........................................................................................................7.......4 ' c th&a...................................4.................................................................................. 132 11.......1 L nh REORG..........6 Ki m tra vi c c p quy n và quy n............................. 113 9........ 155 ............................................ 150 13............................................1........................................................................................................................... 133 11................. 137 11.......................... 143 12.................3. 115 9........................................... 154 13....................3 BIND/REBIND............................ 155 13................7......................4 Nhóm PUBLIC ...................................................2 +n "nh con tr* ........... REBIND ..........................................1 Các giao d"ch.........................................................3............2 Quy n h n .3.........................................7 Xem xét quy n trên nhóm..................................................... 151 13...........2 ' c v i không cam k t ..........7 Khôi ph c c s d li u .............................................................................4............... 139 11.1 Các ki u khôi ph c d li u .........5 So sánh các m c cô l p d li u..............3........................................................................................................................................................4 Nh t ký c s d li u t& Trung tâm i u khi n................ 131 11.............................................................................................. 118 Ch ng 10 – B o m t c s d li u......1.......5 Các tham s c a nh t ký ....3...... 142 12....................................................4 Các m c cô l p................................ 155 13......................1 Ghi tu n t quay vòng......................................................n "nh...................3 Các v n khi không ki m tra truy c p ng th i ............................................................................................................................................4 ' c l$p l i............................................4 Các công vi c duy trì t& Trung tâm i u khi n................................................ 135 Bài t p nhanh #10 – L p l"ch sao l u .............................................Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 5 9.......1 M t d li u c p nh t ..........................2 Truy c p ng th i...................................................2 Công c IMPORT (nh p)...........4 Công c db2move . 139 11....... 145 Bài t p nhanh #11 – C u hình vi c b o trì t ng ..............................3 ' c không l$p l i ...............1 ' c v i không cam k t ..3 ' c ..............5 Công c db2look .................................................................................................................................. 152 13....................................................... 113 9.. 115 Bài t p nhanh #8 – Trích xu t DDL t& c s d li u EXPRESS ....3............................ 142 12........... 132 11........................ 151 13.......................................... 141 12..................................... 129 Ch ng 11 – Sao l u và khôi ph c .............. 149 13................................ 147 Ch ng 13 – Truy c p ng th i và khóa............................. 128 Bài t p nhanh #9 – Cho phép và h y b* (phân quy n) quy n ng i s d ng..2 Các l a ch n b o trì ............................................................................................... 132 11.....................................................................3 Quy n qu n tr" c s d li u DBADM................................... 153 13........................................... 141 12.......................................................... 125 10.........................................................................1 Nh t ký c s d li u ...................................................................................................................................................................2 Khôi ph c c s d li u ................................................. 126 10..................................................................... 134 11.........................4....................2 Nh t ký l u tr .................... 121 10...........................................6 Sao l u c s d li u...........1............. RUNSTATS........................2 Các ki u nh t ký.... ................1...............................

3 XML trong DB2 ..3. 172 14................... 169 14.............................................. 164 14....................a XQuery ...................................................4 Chú thích trong th t c SQL PL............................................................................................................198 16........................................................................184 Bài t p nhanh #13 – Kh i t o UDF s d ng IBM Data Studio ....................................................................1 Hàm n i tuy n SQL............................9 Truy c p ng th i và th c ti n khóa t t nh t..................5 Câu l nh ghép.................................................3 Các con tr* (cursor)...............2 M t s khái ni m v th t c SQL PL:... 210 Ch ng 17 – Phát tri n v i Java....................2....................... 158 13............................................... 178 15............................................................................4........201 16..... 160 PH N 3: H C DB2 – PHÁT TRI N NG D NG......... 175 Ch ng 15 – Hàm n i tuy n.................................... 191 16......1 Hàm vô h ng....................................................169 14.........5 G i th t c..............................2..............................5 Khóa leo thang ...2 T o m t th t c l u trong Data Studio...........6 Ki m soát khóa.............................................7 Câu l nh gán....197 16.................................................177 15................................................... ...2.................. 171 14................................................................2..............................4 'i u khi n lu ng ....1 S d ng XML v i các c s d li u ...............................................................................3...............................................3 Các lo i tham s .165 14.......................6 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 13...190 16....6 N i (join) v i SQL/XML ........................................................................................ 186 Ch ng 16 – SQL/XML và XQuery.............................9 Ch( m c XML .....................3 '"nh ngh..................171 14.....................................................................................................................................161 Ch ng 14 – Các th t c SQL PL.....................................................7 N i (Join) v i XQuery .......................................6 '$t m c cô l p ..207 16.................2 B%y s ki n (Triggers)..........3...........1 Các lo i b%y s ki n ..............................2..............................................6 Khai báo bi n ................................208 Bài t p nhanh #14 – SQL/XML và XQuery ....194 16........................................2 C s d li u XML .......2...............1 C s d li u h tr XML........................................2.................1 C u trúc c a th t c....................................7 SQL ng ....................1 IBM Data Studio .................................1 /u i m c a công ngh pureXML..................2 Hàm b ng ................................................................................... các hàm x ký các s! ki n b"y (Inline SQL PL...............206 16...................6 L i và x lý i u ki n..............170 14.............................................................. 177 15.......................................................7 Ch khóa ........................ 172 14...................................169 14.............................. 183 15...170 14...3...........................................................................a (UDF) ...............................................................3.......... 159 13......163 14......................183 15..............................................3. 157 13...........................................................................3...........................................................................8 V n khóa ph thu c và phát hi n .........................................................191 16.................................................................................................................................156 13....................................211 .192 16............................................................... 174 14...5 Truy v n d li u XML ..............2......................1......................... hàm ng i dùng nh ngh a......................................................3.......2.................................................4 Chèn các tài li u XML ...............................................171 14............................................................................................................... 158 13.........3...... PHP và Ruby ...................................................................... 190 16.........2 C s d li u thu n XML......................................................... UDF................................................3 Hàm ng i dùng "nh ngh..................................207 16.....3...................................................................................................169 14................................................................8 Các l nh c p nh t và xóa.......................................................178 Bài t p nhanh #12 – Kh i t o m t b%y b-ng Trung tâm i u khi n...189 16.................................. Triggers) ....3.................................2 Nh ng thu c tính tùy ch n c a th t c ..........................2 Khái ni m c b n v XPath..... 190 16..............2.............. 181 15.......................................................................................................

........................................ 219 A.................................... 213 17...................... 222 .......................................................2..... 221 Sách.........................................................................................................2 SQLCODE and SQLSTATE .........1 Trình i u khi n JDBC ki u 2 (type 2)..........................3 Nh t ký khai báo qu n tr" DB2 ...........2 Trình i u khi n JDBC ki u 4 .................................................................... 213 17.....................................................................................................................................................................................................Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 7 17.......... 217 A.... 212 17... 216 17..........................................................................................................................log............................................... 211 17..... 211 17........................................................................3...........1 Thêm thông tin v mã các l i...... 218 A............. 216 A....5 Theo v t CLI .............6 Khuy t i m và s a l i trong DB2 ..................2 Phát tri n ng d ng b-ng PHP................................1.............3 Phát tri n ng d ng Ruby trên n n Rails ..............2...............4 db2diag..........................1 L a ch n k t n i DB2 cho PHP.........1 B công c phát tri n DB2 trên n n Rails ..................2 0ng d ng công ngh Zend Core dành cho IBM.................................. 219 Các trang web ........ 219 A............................ 218 A............... 214 17...1.....................................................................................................................................................................1 Phát tri n ng d ng b-ng Java .................................

Java và t t c các nhãn hi u Java là nhãn hi u hàng hóa Microsystem. WebSphere. Linux là nhãn hi u UNIX là nhãn hi u ng ký c a Linus Torvalds t i M(. DB2.8 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 V# cu n sách này Thông cáo và Nhãn hi u hàng hóa Copyright IBM Corporation 2007. 2008 All right Reserved. các n c khác. i5/OS. pureXML. kh n ng t ng thích ho c các kh#ng nh có liên quan các s n ph"m không ph i c a IBM. các n ng ký c a The Open Group t i M(. các n c khác. Infomix. $ i v i các v n th%c m%c có liên quan n hi u qu c a các s n ph"m không ph i c a IBM. DB2 Connect. Các thông tin c bao hàm trong tài li u này là i t ng ch u s thay i mà không c n thông báo. . IBM không có b o m ho c tuyên b nào liên quan n n i dung này và c th là ch i b m b o mang tính hàm ý/suy di n nào v giá tr th ng m i hay tính phù h p b tc s i v i b t c m c ích c th nào. ho c c hai. ng ký c a công ty Sun c Microsoft và Windows là nhãn hi u hàng hóa c a t p oàn Microsoft t i M(. và z/OS là nhãn hi u hàng hóa ã ng ký c a t p oàn IBM t i M(. c khác. Các m c tham kh o trong s n ph"m xu t b n này có liên quan n các s n ph"m hay d ch v c a IBM không mang hàm ý r&ng IBM có ý nh phát tri n các s n ph"m m'i qu c gia mà IBM có c s ho t ng. IBM không ch u trách nhi m v b t c sai sót nào có kh n ng t n t i trong tài li u này. IBM không a ra b t c cam k t nào i v i vi c c p nh t các thông tin c bao hàm trong tài li u này. ON L6G 1C7 Canada Không c phép sao chép hay mô ph ng tài li u này ho c m t ph n c a tài li u này d i b t c hình th c hay thông qua b t c ph ng ti n nào ho c theo cách phiên d ch ra m t ngôn ng khác mà không có s ng ý tr c c a t t c các ch s h u tác quy n nêu trên. Inc. bi u t ng IBM. IBM ch a th nghi m các s n ph"m y và không th xác nh n tính chính xác v tình tr ng ho t ng. DB2 Universal Database. ho c c hai. do các nhà cung c p các s n ph"m y cung c p. ho c c hai. các n c khác. xin liên h v i các nhà cung c p các s n ph"m này. Tivoli. các n khác. ho c c hai. t i M(. Các thông tin trong v n ki n này có liên quan n các s n ph"m không ph i c a IBM. bao g m nh ng không gi i h n trong ph m v các sai sót trong quá trình d ch thu t. IBM. AIX. IBM b o l u quy n th c hi n b t c s thay i nào nh th mà không có ngh a v thông báo cho b t c cá nhân nào v các tr ng h p i u ch!nh hay thay i nh th . ho c c hai. IBM Canada 8200 Warden Avenue Markham.

i. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v ch ng trình “DB2 on Campus”. chuy n d li u (nh p và xu t d li u).ibm. PHP và Ruby.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 9 Ai nên c cu n sách này? Quy n sách này giành cho b t k) ai ang làm vi c ho c mu n làm vi c v i c s d li u. có h u h t các ch ng. gi i thích n b n DB2 Express-C là gì. nh qu n tr h c s d li u (DBAs). k t n i t. ho c s/ tìm th y trang web c a IBM DB2 Express-C. H'c DB2: Phát tri n ng d ng. a ch! www. truy c p ng th i và khóa c a DB2.com/video/video/show?id=807741:Video:3902.ibm. H'c DB2: Qu n tr c s d li u. giáo viên và sinh viên. xa.com/oncampus . và r t sát v i b ng video các trình bày có th th y trang web www. giúp * cài t và t o m i c s d li u. Ph n III. làm n g i k ho ch th c hi n v a ch! db2x@ca. XQuery. N u b n mu n óng góp ý ki n.channeldb2. ng i phát tri n ng d ng. gi i thi u h' s n ph"m DB2 và các ch c n ng. c thi t k b n làm quen v i môi tr ng. hàm do ng i dùng nh ngh a.com/db2/express Tài li u c a cu n sách c0ng c s d ng làm bài gi ng c a ch ng trình “DB2 v i $ i h'c” (DB2 on Campus). bài ki m tra này cung c p ch ng trình y c a nó v i bài h'c v i 16 gi trên l p. giám c s n ph"m.channelDB2. và khám phá các công c s+n có c a DB2. óng góp nh ng n i dung m i nâng cao n i dung hi n t i ho c d ch cu n sách này sang ngôn ng khác. Ph n II.5 i kèm theo sách này. các b-y s ki n.ibm. C$u trúc c a quy n sách này nh th nào? Ph n I. sao l u và khôi ph c. Ph l c có các thông tin c n thi t v s a l.com v i tiêu “DB2 Express-C book changes.zip 9. các i t ng d li u. t t c các t p c n thi t th c hi n bài t p này có th tìm th y t p nén expressc_book_quicklabs. a ch! M t quy n sách do c ng ng làm và giành cho c ng ng $ i ng0 làm DB2 Express-C ã có sáng ki n làm quy n sách này cung c p mi n phí cho c ng ng. phát tri n ng d ng b&ng Java. xem video http://www. bao g m th t c. SQL/XML. an toàn. T ng quan và Cài t. ki n trúc ph n m m. và các công vi c b o trì thông th ng. B n có th xem thêm thông tin v ch ng trình này trang DB2 Express-C.” . Cu n sách này c0ng giúp b n chu"n b cho bài ki m tra c a ch ng trình “DB2 on Campus”. Bài t p ây là bài t p nhanh. ki n trúc.html. nhà t v n. a ch! www.com/db2/express/students.

c p nh t và trình bày cu n sách Ngày Tháng 2 – 2008 Tháng 2 – 2008 Tháng 2 – 2008 .10 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Tác gi và nh ng ng i óng góp Nh ng ng i sau ây ã cung c p n i dung và có các óng góp có ý ngh a cho cu n sách này Tên Raul F. Chong Ian Hakes Rav Ahuja % nv IBM IBM IBM Ch&c danh G$ ch ng trình “DB2 v i $ i h'c” C ng ng DB2 Express-C G$ s n ph"m DB2 Tài li u óng góp B n th o t t c các ch ng c a l n xu t b n 1 và 2 Xem l i và s a ch a c a l n xu t b n 1 và 2 Xem l i.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 11 L ic m n Chúng tôi chân thành c m n các cá nhân sau ây v i s tr giúp . và Matthía Nicola v i bài trình bày v pureXML. ng i ã phát tri n ng d ng trong khuôn kh cu n sách này Don Chamberlin và Cindy Saracco v i các bài báo c a h' v XQuery ng trên developerWorks. .Kevin Czap và Grant Hutchingson v i các tài li u k( thu t v phát tri n DB2 .Katherine Boyachok v i thi t k bìa .Susan Visser giúp * xu t b n cu n sách này . Clara Liu và Paul Yip phòng thí nghi m IBM Toronto.Ted Wasserman.

Tp HCM Coltech Hà N i H'c Vi n công ngh BCVT $H Khoa Hoc Tu Nhien.2.7 n 5.3 n 7.3.2 Ch ng 6 M c 6.5 BT #6 Ch ng 10 n 10.3 M c 9.2 n 6. nh ng r t mong các b n ón nh n nó nhi t tình và óng góp ý ki n cho b n d ch c hoàn thi n h n.3. Tp HCM $H Khoa h'c T nhiên.3 n BT #5 n 8.2 M c 10. Hy v'ng r&ng các b n sinh viên s/ ti p t c chuy n n c ng ng nh ng n ph"m m i.12 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 L i c m n b n ti ng Vi t $ có c b n d ch ti ng Vi t này.3 Ch ng 7 BT #4 Ch ng 8 M c 8.3. Tp HCM $H CNTT. v i ch t l ng ch%c ch%n t t h n.7 BT #7 .1 $H Công ngh Thông tin $H Công ngh Thông tin $H Công ngh Thông tin H'c vi n Công ngh B u chính Vi n thông TPHCM Coltech Hà N i BlogicSystem VN $H Khoa h'c T nhiên.3 n 8. Bá Lâm Nguy n Minh Tu n Nguy n Thành Trung Lê Anh $ c Nguy n Th H ng Hà Tr n V n T n Nguy n $%c Ng'c Minh Giang Nguy n Ph ng Nam Nguy n Hoàng Minh $. tr giáo d c $ i h'c IBM Vi t Nam Danh sách sinh viên tham gia d ch và hi u ính: H và tên Bùi Thanh S n Hà Tu n Trung $.5 n 9. Linh Nguy n Th Kim Ph ng V0 Th Lan Chi Nguy n H i Phong Châu Uyên Minh $ ng Chi n Công $ ng Tr n V0 $. Tp HCM $H Khoa h'c T nhiên. $à N+ng M c 4. Tu n Anh Hà Thúy H&ng Hoàng Minh Hi n Hu)nh H u Hi p Hu)nh Minh Tân Lê Bá Tr'ng Lê Hu)nh Công Th o Lê Nguy n Thúy An Lê Thành Huy Ngô Phi Thành Tr ng $H Bách Khoa Hà N $H Bách Khoa Hà N $H Bách khoa Hà N $H Bách khoa Hà N $H Bách khoa Hà N $H Bách Khoa Hà N $H Bách Khoa Hà N $H Bách khoa Hà N $H V $H V $H V $H V n Lang n Lang n Lang n Lang i i i i i i i i Ch&c danh Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Giáo Viên Sinh viên Giáo Viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên D ch t' m c Ch ng 1 n BT#1 Ch ng 4 n 6. r t nhi u các b n sinh viên ã tình nguy n tham gia d ch và hi u ính.4 n 9.3 Ch ng 9 n 6.2. Vì trình và th i gian h n ch .1. Tp HCM $H Công ngh Thông tin $H C n Th $H Duytan. dù có th còn nhi u khi m khuy t.4 M c 8. Nguy n Khiêm Ch ng trình H. Chúng ta t hào r&ng ây úng là m t quy n sách do c ng ng và vì c ng ng.3 n 10.4.

4 M c 14.5 n 13.5 n 11. Th Huy n Trang Nguy n Trung Hi u Nguy n V n Nam Nguy n Xuân Ngh a Nguy n Xuân Tr ng Ph m Th Minh Hi n Ph m V( Tu n Quách Tiêu Thu n Thái Quang Hòa Thái Tuy n Tr n Anh Huy Tr n Th Thùy Trinh Tr n V ng Trung $inh Tu n Vi t $H S ph m K( thu t.6 Ph n III n 14.5 n 14.$H C n Th $H Khoa h'c Hu $ i h'c Nông Lâm tp.6 Ch ng 17 M c 17.4 M c 16.4 M c 11.1 n 16.2.2 M c 14. HCM $H Khoa h'c T nhiên. Tp HCM $H S ph m K( thu t.3 .7 Ch ng 15 n 15.2 n 14.2 M c 16. Tp.3.5 M c 16.5 n BT #12 n 17. HCM $H Duy Tân $à N+ng $H Khoa h'c Hu $HSP $à N+ng $H Khoa h'c T nhiên.3.8 Ch ng 12 n 12.4.3.2 Ch ng 13 M c 13. $à N+ng $H Khoa h'c T nhiên. Tp.1.3.1 n 17.6 BT #8 n 11.2 Appendix A Resource Hi u ính Hi u ính Hi u ính Hi u ính n 16. Tp.2.3.3.9 Nguy n Hùng Thông Nguy n H u Th' Nguy n L ng S n Nguy n Minh Châu Nguy n Ng'c S n Nguy n Ng'c Trí Nguy n Th Phúc Nguy n Th Di u H&ng $.4 n BT #9 n 13.3.4. Tp HCM $H Bách khoa $à N+ng Trung tâm Công ngh Ph n m m .1. Tp HCM $H Khoa h'c Hu $H S ph m K( thu t. Tp HCM $ i h'c Duy Tân.3. HCM $H Khoa h'c T nhiên.3 n BT #11 Ch ng 16 M c 16.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 13 H và tên Nguy Nguy Nguy Nguy Qu c n Anh Khoa n Chi n Th%ng n $ình Lê H ng n Hoàng Minh Tr ng $H Khoa h'c T nhiên. Tp HCM $HBK $à N+mg $H KHTN Công vi c Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên D ch t' m c Ch ng 11 n 11. HCM $ i h'c Duy Tân.1 n 16.2 BT #10 M c 15. $à N+ng $H Bách Khoa $à N+ng $H Bách Khoa Hà N i Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên M c 12.

Và t t nhiên. T i IBM. công ngh n i ti ng DB2 ã s+n sàng cho các doanh nghi p v. bi u hi n b&ng hàng nghìn ng ký phát minh v qu n tr d li u c a nh ng nhà công ngh c a IBM. $i u này làm cho DB2 tr nên r t lý t ng cho các xu h ng m i c a ng d ng SOA và Web 2. M c dù DB2 Express-C không ph i là s n ph"m mã ngu n m . K t qu là.14 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 L i nói u t phá c a các ti n b công ngh . nó là c s d li u lai u tiên qu n lý c d li u quan h và d li u XML d i d ng b"m sinh. Tôi vui m. hy v'ng các b n s/ b cu n hút khi 'c quy n sách này – chúng tôi ch! xin mô t m t v n hóc búa nh t.ng c th y cu n sách này do các thành viên c a c ng ng DB2 Express-C phát tri n và phát hành mi n phí cho c ng ng. DB2 Express-C không gi i h n dung l ng d li u l u tr trong c s d li u hay s l ng c s d li u b n có th t o ra trong h th ng. b n ch! c n nh n chu t vào nút Help. Có r t nhi u sáng t o công ngh hi n di n trong DB2 Express-C. và giúp d ch cu n sách này sang các ngôn ng khác.0 trong ó các lu ng d li u XML là r t nhi u.và không b%t bu c ph i m t chi phí! M c dù còn có các s n ph"m mi n phí hay các ph n m m ngu n m khác. nh v y nh ng ng i khác s/ có l i t. m t s các t ch c l n nh t hành tinh ngày nay ã tin t ng vào các s n ph"m c a IBM nh DB2 v n hành các gi i pháp có nhu c u cao nh t. UNIX và Windows. M t s trong chúng nh&m vào kh n ng tiên ti n m i. gi m chi phí h t ng. V i vi c a ra b n DB2 Express-C. qu n tr nh ng d li u t i quan tr'ng c a h'. C s d li u Ban Qu n tr thông tin. sáng t o ã tr thành c i Sáng t o là s ngu n c a s phát tri n c s d li u. Không gi ng v i h qu n tr c s d li u c a các hãng th ng m i khác. s hi u bi t c a b n. IBM chúng tôi v-n r t tin t ng vào s h. Là ng i i tiên phong trong k( thu t qu n tr d li u trong nh ng n m 60 và 70. cu n sách này có liên quan r t nhi u n các b n DB2 tiên ti n h n trên Linus. DB2 Express-C c xây d ng trên n n công ngh “Viper”.a và nh . Arvind Krishna Phó ch t ch. Chúng tôi s/ không trình bày chúng ây. m t s khác l i h ng t i gi m thi u gánh n ng qu n tr . tr và c v0 t. m t s khác n a l i c i thi n hi u n ng. DB2 Express-C trao cho b n s c m nh duy nh t v t trên t t c các l a ch'n cùng lo i. K( n ng và s hi u bi t nh n c t. kinh nghi m c a các b n. Nhóm ph n m m IBM . IBM. làm giàu thêm ki n th c c a cu n sách v i hi u bi t. c ng ng. chúng tôi ti p t c a ra nh ng sáng t o công ngh v qu n tr thông tin. nó s/ giúp b n hi u các khái ni m c a DB2 và cho phép b n phát tri n k( n ng qu n tr c0ng nh phát tri n ng d ng DB2. Cu n sách này dùng giúp nh ng ng i m i b%t u s d ng DB2 Express-C. n u b n c n tr giúp h. Tôi mong các b n c p nh t. Tuy nhiên DB2 không ch! dành cho các doanh nghi p l n. tr t.

DB2 Express-C c0ng bao g m pureXML. tri n khai.a và nh c n m t máy ch d li u tin c y cho công vi c và ng d ng c a h'. Các công ty m i thành l p.DB2 Express-C là gì? DB2 Express-C là m t s n ph"m thu c dòng IBM DB2 – ph n m m máy ch d li u qu n lý c d li u quan h và d li u XML. hay s d ng các gi i pháp c s d li u nh : • • • • • • Các nhà phát tri n ng d ng có nhu c u v m t ph n m m c s d li u chu"n m xây d ng các ng d ng c l p. nghiên c u. các nhà cho thuê ph n c ng. không h n ch và d s d ng.1 T! do phát tri n. ánh giá ho c th nghi m.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 15 1 Ph n I – T ng quan và Cài Ch t ng 1 .0 hay các ng d ng th h sau. Nó không yêu c u b t k) m t b nh chuyên d ng hay các cài t h th ng nào khác. say mê tìm hi u công ngh mu n có m t máy ch d li u d s d ng xây d ng ng d ng Web 2. phát tri n k( n ng. DB2 Express-C là n b n DB2 c dùng mi n phí. Ch C trong DB2 Express-C là vi t t%t c a t. nh ng ng i c n m t máy ch d li u m nh t h'c t p. Ng i c v n. Community (c ng ng). b n có th s d ng DB2 Express-C. Ngh a là c ng ng nh ng ng i s d ng DB2 Express-C k t h p l i h. c s h t ng hay nh ng ng i cung c p gi i pháp. Sinh viên. UNIX và Windows. . qu n tr d li u. Nó c t i u cho các h th ng t i a m t b x lý 2 lõi v i 2GB b nh cho b n mi n phí b n quy n và t i a cho b x lý 4 lõi. phát tri n. DB2 Express-C có y các tính n ng c b n nh các n b n DB2 th ng m i trên n n Linux. giáo viên hay nh ng h'c gi mu n có m t máy ch d li u linh ho t gi ng d y. ISVs – các nhà cung c p ph n m m c l p. mu n óng gói m t máy ch d li u v i y tính n ng nh là m t ph n trong các gi i pháp c a h'. tr l-n nhau c tr c tuy n và không tr c tuy n. DB2 Express-C có th ch y trên c h th ng 32-bit ho c 64-bit c a Linux hay Windows. 1. b nh 4GB cho b n có b n quy n thu phí12 tháng. pureXML là m t công ngh c tr ng c a DB2 dùng l u tr và x lý các v n b n XML b"m sinh. C ng ng DB2 Express-C bao g m các cá nhân và các công ty thi t k . v. Nh ng ng i yêu thích c s d li u. d ng n n web ho c các ng d ng l n. và ki n trúc s công ngh thông tin. d ng khách-ch . tri n khai và phân ph i…không có gi i h(n! Các t t ng c t lõi c a DB2 Express-C g m: • T! do phát tri n: N u b n là ng i phát tri n ng d ng và c n m t c s d li u cho ng d ng c a mình. h'c t p.

tr và b o trì ph n m m cho máy ch DB2 Express-C.0. Di n àn này c i u hành b i m t i DB2 Express-C.có th thay i các n c khác) b n s/ c h ng các quy n l i v h.i máy ch . b n c0ng có th dùng DB2 Express-C.com/video/video/show?id=807741:Video:3922 1.2 H) tr k* thu t a câu h i c a N u b n có b t k) th%c m%c k( thu t nào v DB2 Express-C.i khi b n bán ng d ng c a mình. nh ng chính c ng ng s/ là nh ng ng i gi i áp trên c s t nguy n. IBM c0ng cho phép ng i dùng mua b n quy n theo n m v i giá th p (còn c g'i là B n quy n 12 tháng hay B n quy n th i h n c nh FTL (Fixed Term License)). b n có th b n lên di n àn c a DB2 Express-C. V i s/ cho phép ng i dùng kho n phí th p h&ng n m ($2. B n ch! c n ng ký v i IBM tái phân ph i DB2 Express-C.1 th hi n s khác nhau gi a các n b n c a DB2. b n có th dùng DB2 Express-C. 1. T! do phân ph i: N u b n ang phát tri n m t ng d ng hay m t công c c n óng gói v i m t máy ch d li u.3 Các máy ch DB2 T t c các n b n máy ch DB2 u có chung các thành ph n lõi. Không gi i h(n: Trong khi các i th c nh tranh a ra các gi i h n v kích th c c s d li u.995 trên m t máy ch m t n m M( . C s c ti p t c m r ng mà không h vi ph m i u kho n s d li u c a b n có th d ng. c phân ph i m. T t nhiên vi c ng ký này c0ng hoàn toàn mi n phí. Hình 1.1 . Vi c mua này c h. Chú ý: $ bi t thêm v DB2 Express-C và vai trò c a nó trong th gi i thông tin theo yêu c u và Web 2. Hình 1.channeldb2.Các máy ch DB2 .16 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 • • • T! do tri n khai: N u b n ang làm vi c trong l nh v c s n xu t và c n m t c s d li u l u tr các thông tin quan tr'ng. b n c0ng có thêm hai tính n ng n a là: tính s+n sàng ph c h i sau khi g p s c (HARD . C0ng không có gi i h n nào v s l ng k t n i hay s ng i s d ng trên m. m i xem video a ch!: http://www. DB2 Express-C mi n phí ngay c khi c óng gói vào trong ng d ng c a b n. Các n b n này c óng gói thu n ti n ng i s d ng có th l a ch'n các tính n ng c n thi t v i giá c h p lý.High Availability Disaster Recovery) và di trú d li u truy v n (SQL replication tái t o l i d li u v i các máy ch DB2 khác). tr k( thu t 24×7 c0ng nh c p nh t ph n m m. nh ng DB2 Express-C thì không t gi i h n nào c .

1 c0ng cho th y kh n ng nâng c p t. Hình 1.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 17 Nh trên hình 1. m t n b n u áp d ng c cho các n b n khác. tr k( thu t t. Hình 1. n b n DB2 Express-C c0ng gi ng nh n b n DB2 Express ch! thi u i m t s thành ph n. C0ng nh ã nói trên. tr chính th c 24x7 c a IBM n u tr phí 12 tháng. Và b t kì k( n ng nào b n h'c c t. • DB2 Runtime Client Merge Module for Windows (Máy khách DB2 runtime k t h p Mô. • IBM Data Server Runtime Client: Có các ch c n ng c b n k t n i.Các máy khách DB2 và các trình i#u khi n Trên ph n bên trái c a hình 1. Tuy nhiên. DB2 Express-C lên b t kì n b n máy ch DB2 nào khác. các trình i u khi n. ch! c n có trình i u khi n thích h p. bao g m các công c h'a. Các máy khách DB2 .1. t t c các máy khách DB2 và trình i u khi n c th hi n. c0ng bao g m các trình i u khi n. m t ng d ng JDBC (Java DataBase Connectivity) ki u 4 có th n i th#ng t i máy ch DB2.4 Máy khách DB2 M t máy khách DB2 bao g m các ch c n ng c n thi t k t n i v i máy ch DB2. không ph i lúc nào c0ng c n cài t m t máy khách DB2. di n àn. Máy khách DB2 g m nh ng lo i sau: • IBM Data Server Client: y nh t. ho c có th nh n s h.2 cho ta th y các máy khách khác nhau và các trình i u khi n s+n có.un cho Windows): c s d ng ch y u trên máy khách DB2 runtime nh là m t ph n cài t cho các ng d ng c a Windows. DB2 Express-C là hoàn toàn mi n phí. Ví d .2 . M c dù t t c các máy khách DB2 u bao g m trình i u khi n c n thi t. 1. Hình 1. $i u này có ngh a là t t c các ng d ng c phát tri n trên m t n b n v-n s/ ho t ng trên các n b n khác mà không c n ph i ch!nh s a. ng i dùng luôn c s+n sàng h. vì t t c các máy ch DB2 u có chung thành ph n lõi.2. b%t u v i DB2 9 chúng tôi v-n cung c p nh ng trình i u khi n riêng bi t.

DB2 còn có m t s+n công c qu n lý . Chúng ta s/ th o lu n v ph n m m DB2 Connect™ trong Ch ng 2. M t phiên b n c0ng có th có m t vài l n phát hành. Các máy khách và các trình i u khi n có th c s d ng k t n i n máy ch DB2 trên n n Linux.6 Phiên b n và $n b n DB2 (version and edition) N u b n m i làm quen v i DB2. IBM th ng a ra m t l n phát hành m i c a DB2 m. ho c Windows. b n c n ph i thông qua máy ch k t n i DB2 (DB2 Connect™ n&m gi a hình 2).NET có th tích h p v i các công c Microsoft® Visual Studio.5 cùng v i b ch ng trình s a l.2 là các l n phát hành v i phiên b n DB2 8. M t khác. Thêm vào ó.i (fix pack).18 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 và các trình i u khi n u mi n phí và có th c t i v t. Hi n t i.5 (tr c ây c g'i là DB2 “Viper 2”) và tr thành phiên b n chính th c (GA) vào tháng 10 n m 2007. Unix. các n b n là nh ng l a ch'n ho c nhóm các gói tính n ng trong m.i phiên b n.0 t ng ng v i phiên b n 9. $ k t n i n DB2 trên máy ch z/OS® ho c DB2 trên máy ch i5/OS®. phiên b n.5. phiên b n DB2 8 và DB2 9 c h. tuy nhiên nh ng phiên b n m i th ng c a ra cách nhau t. m t n b n là m t gói nh ng ch c n ng khác nhau v i giá thành và . Ví d 8. 1. Word 1. M t phiên b n bao g m các tính n ng m i và a nh ng c i ti n áng k vào s n ph"m. m.NET • OLE-DB • ADO • D ch v Web (Web Service) • SQL • Microsoft Office: Excel. th ng ch a nh ng ph n vá l. phát hành.1 và 8. trang web DB2 Express-C. Access. khác bi t gi a các Vài n m m t l n. V9. có th bao g m m t vài ch c n ng m i nh ng thông th ng không rõ ràng nói r&ng ây là m t phiên b n m i. 2-3 n m. IBM công b m t phiên b n m i c a DB2. Trong th i gian v.i t c là t ng ng v i các ch ng trình s a l. L n phát hành m i nh t n th i i m hi n t i. T i th i i m này.a qua.5 T! do phát tri n ph n m#m &ng d ng DB2 t o ra m t môi tr ng phát tri n ng d ng d a trên các chu"n và trong su t i v i h' s n ph"m DB2.i 0. ch!nh s a (Version-Release-Modification/ V-R-M) c a DB2 là 9. và r t ít khi ch a nh ng tính n ng m i. Các ngôn ng và các chu"n có th c s d ng v i DB2 là: • Ruby trên n n Rails • C/C++(ODBC và SQL nhúng) • JDBC và SQLJ • COBOL • Borland • Python • PHP • Perl • Ngôn ng . M. b n có th b b i r i m t chút v s phiên b n DB2 (version) và các n b n DB2 (edition). Nh ã c p. Vi c s d ng SQL chu"n trong các dòng s n ph"m DB2 s/ cung c p m t t p các giao di n l p trình ng d ng (API) thông d ng cho vi c truy nh p c s d li u.i l n phát hành c0ng có th ch a nhi u m c ch!nh s a. tr chính th c b i IBM.i n m m t l n.i s n ph"m DB2 cung c p các b ti n-d ch (pre-compiler) cho phép nhà phát tri n nhúng các câu l nh SQL t nh và ng trong các ch ng trình ng d ng kh chuy n.

1. S d ng di n àn c ng ng DB2 Express-C tr c tuy n. thay vì v y m t b n cài t m i c a DB2 Express-C s/ c c0ng c p trên trang web cho các ng i dùng t i v . Môi tr ng DB2. còn có nh ng ph n m m h u d ng có th c t i và s d ng mi n phí nh : • IBM Data Studio • DB2 9 Embedded Application Server • DB2 9.ibm. b n có th tìm th y b n cài t m i này và thay th cho b n DB2 c0 b n ang dùng. ng d ng c a b n u không ph i s a ch a s d ng DB2.5 Net Search Extender Ngoài ra b n có th t i v b công c kh i u d a trên DB2 Express-C t. IBM không cam k t cung c p nh ng ch c n ng m i và nh ng b n vá l. tr k thu t c a IBM.i fixpack). 1. B công c này bao g m: • Starter toolkit for DB2 on Rails • Web 2. tuy nhiên b n s/ không có c s h. DB2 Express 9. c ki n trúc 32 và 64 bit).5 (c0ng c bi t t i v i tên DB2 9.i.5 (xem hình 1.i nh th i gian ã nh.1) 1. v i cách này. • N u b n nâng c p DB2 trên m t máy m i. DB2 Workgroup 9. C s d li u c a b n s/ không b xóa (nh ng chúng ta v-n nên sao l u c s d li u tr c khi nâng c p). có hai l a ch'n h.alphaworks. ví d : DB2 express-C 9. tr 24x7 t. tr cho DB2 Express –C: 1. Khi IBM a ra b t kì s ch!nh s a m i nào trong DB2. tr chính th c nào t. r t d dàng nâng c p lên m t n b n khác c a DB2: • N u b n nâng c p lên m t n b n DB2 khác trên cùng m t máy.7 Chuy n sang $n b n DB2 khác Khi c s d li u c a b n c n m r ng.com/datamgmt).ibm. trang web IBM Alphaworks (www. sao l u d li u trên máy c0 và khôi ph c l i nó trên máy m i. và DB2 Enterprise 9. Mua m t b n quy n 12 tháng. ng th i còn cho b n kh n ng cài t các c p nh t c a DB2 (còn c g'i là các ch ng trình s a l. c0ng s/ không có ý ngh a ây. cài t n b n DB2 m i è lên DB2 Express-C.com/db2/express/download.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 19 b n quy n xác nh. hãy cài t n b n DB2 m i trên máy m i. DB2 phiên b n 9.5. $ ng th i. cùng v i b n quy n t ng ng. 2.9 M t s ph n m#m mi+n phí có liên quan c t i t.0 Starter Toolkits for DB2 .5) có nhi u n b n. l n h n và s d ng chung m t h i u hành v i máy c0. tr c u hình ph n c ng l n h n. Cách này hoàn toàn mi n phí. $ nh ngh a v m t ch ng trình s a l. dbm cfg s/ ph c s/ c nói rõ h n trong Ch ng 5. • Trong b t kì tr ng h p nào.5. có th b n s/ c n nâng c p n b n DB2 h.html) u là ph n m m mi n phí. $i u này s/ cung c p cho b n h.8 B o trì DB2 Express-C Nh ã nói tr c ây. b ph n h.5. Bên c nh nh ng b n DB2 Express-C (cho Linux và Windows. c nói n trong Ch ng 2. N u tr ng h p này x y ra. B n c0ng có th l u các c u hình trên máy c0 (dbm cfg) và cài t c u hình này trên máy m i. IBM. Các l nh sao l u và khôi c nói rõ h n trong Ch ng 11 Sao l u và Khôi ph c. trang t i ph n m m c a DB2 Express-C T t c các ph n m m có th (www.

4 B công c b. s a ch a.0 dành cho DB2 B công c b%t u Web 2. và tích h p trình g* r i (debugger). Chúng ta s/ th o lu n v Data Studio trong ch ng 14.5 bao g m: • Các công c Web DB2 dành cho ng i qu n tr c s d li u n n web. tr v i DB2 phiên b n 9. . l nh SQL. các b ng DB2. Nó giúp cho b n tri n khai các yêu c u ph n m m. H n n a. m t ng d ng t Microsoft Visual Studio n DB2 Embedded Application Server.5 Net Search Extender (m r ng tìm ki m) V i DB2 9. tr y kh n ng n i b t c a Ajax và kh n ng m r ng. 1. trình i u khi n DB2 cho Ruby. DB2 s d ng công ngh Ruby trên n n Rails.9. và Web Services Control Panel t o ra các bao ph d ch v Web REST xung quanh các b ng DB2 c a b n.5 1. XQuery. Chúng ta s/ th o lu n Ruby trên n n Rails Ch ng 17. cung c p cho b n các bài h ng d-n và các b n ng d ng trình di n (demo).1 IBM Data Studio (b công c phát tri n) IBM Data Studio là b công c d a trên Eclipse cho phép b n t o ra. Các th t c l u tr SQL PL. Nó c0ng giúp ta phát tri n và a d li u ra nh d ch v Web (Web service) mà không c n l p trình. S phát tri n trong Java. tri n khai và qu n lý d li u.9.5 mà không yêu c u b n ph i mua thêm m t máy ch ng d ng riêng bi t. 1.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy ch nhúng) DB2 Embedded Application Server cho phép b n ch y các ng d ng Web c h. b thích nghi (adapter) DB2 v i Rails. ví d . và nh ng tài li u h'c t p khác. ng tri n khai các d ch v web . Data Studio cho phép b n làm vi c v i s mô hình d li u v t lý (Physical Data Modelling diagrams) hi u toàn b các quan h gi a các b ng.3 DB2 9.5 B công c b.20 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 1.1 tr c ây.t u Web 2. nó kh i t o các Atom l y t.5 Net Search Extender b n có th th c thi nhanh và chi ti t các tìm ki m n i dung v n b n (full-text). g* r i.0 dành cho DB2 là m t cách d dàng b%t u v i DB2. • DB2WebServices. bao g m b t c tài li u XML nào c l u tr b"m sinh trong DB 9. PHP và Dojo.t u Rails cho DB2 B công c b%t u Rail cho DB2 là m t t p h p các s n ph"m và công ngh c óng gói ti n l i cho phép t o ra nhanh chóng m t môi tr ng xây d ng các ng d ng Web. 1. Các ng d ng Web c h. th t c l u (stored procedures). Hai trong s các ng d ng trình di n là Atom Feed Control Panel. tr v i DB2 phiên b n 9. T t c các ph n m m c yêu c u bao g m: DB2 Express-C. c s d li u và các ng d ng c s d li u thông qua toàn i qu n lý d li u.9..9. C hai ng d ng u d a trên Dojo h. IBM Data Studio giúp b n phát tri n các hàm ng i dùng.NET t. IBM Data Studio thay th cho công c DB2 Developer b vòng Workbench 9. PHP và Ruby.9. bên c nh ó là các h ng d-n.

Các ch c n ng c a n b n DB2 Express-C mi n phí: • Ch c n ng lõi c a DB2 • Trung tâm i u khi n (Control Center). Nó c0ng mô t các tính n ng n&m trong các n b n c a DB2.i (Fix packs) • Tính s+n sàng cao (High Availability ) • Di trú d li u (SQL thu n nh t) • S d ng tài nguyên t i 4GB b nh và b x lý 4 lõi (trên 2 ) B ng sau ây li t kê các tính n ng c a s n ph"m theo các n b n DB2 khác nhau. Các tính n ng b n có th mua riêng c li t kê theo tên v i các n b n DB2 t ng ng. Data Studio và các công c qu n tr • pureXML • S d ng tài nguyên t i 2GB b nh và 2 b x lý • Ch y v i h i u hành Linux. trong m t s tr ng h p ph i tr thêm phí. Ch&c n ng Di trú d li u SQL thu n nh t Net Search Extender Spatial Extender Công ngh pureXML™ S+n sàng cao và khôi ph c sau s c Tivoli® System Automation Expess-C v i -n b n b n quy#n Express Có Có Có Có Có Có Có Có Có Tính n ng pureXML Tính n ng s+n sàng cao Tính n ng s+n sàng cao DB2 -n b n DB2 Workgroup Server Có Có Có Tính n ng pureXML Có Có -n b n DB2 Enterprise Server Có Có Có Tính n ng pureXML Có Có .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 21 2 Ch ng 2 – Các tính n ng liên quan và các s n ph m Ch ng này mô t các tính n ng c a DB2 i kèm trong vi c mua gi y phép s d ng 12 tháng c a DB2 Express-C. nh ng chúng s/ có trong n b n có phí b n quy n 12 tháng • B ch ng trình s a l. Windows và Solaris (x86) Nh ng tính n ng không có trong n b n DB2 Express-C mi n phí.

Windows. Solaris và HP-UX Tính n ng c a n b n DB2 Workgroup có thu mi n phí • pureXML .1 .-n b n DB2 phiên b n 9. AIX.22 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Ch&c n ng D ch v sao chép tiên ti n T ch c l i tr c tuy n T p h p d li u thu n nh t MQT MDC Truy v n song song B t p trung k t n i B ng phân tán DB2 Governor Nén: m c hàng Nén: sao l u Ki m tra truy c p theo nhãn (LBAC) Geodetic Extender Ki m tra câu truy v n Qu n lý t i c a DB2 Chuyên gia hi u n ng Q Replicate h p nh t Phân tán c s d li u Expess-C v i -n b n DB2 b n quy#n Express Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Tính n ng s+n sàng cao Tính n ng s+n sàng cao Tính n ng T p h p d li u thu n nh t Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không -n b n DB2 Workgroup Server Có Có Tính n ng T p h p d li u thu n nh t Tính n ng t i u truy v n Tính n ng t i u truy v n Tính n ng t i u truy v n Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không -n b n DB2 Enterprise Server Có Có Tính n ng T p h p d li u thu n nh t Có Có Có Có Có Có T i u l u tr T i u l u tr $i u khi n truy c p tiên ti n Qu n lý d li u a lý T i u hi u n ng T i u hi u n ng T i u hi u n ng Di trú h p nh t Không B ng 2.5: h) tr các tính n ng Các tính n ng có m t trong các n b n DB2 khác là: Tính n • • • ng c a n b n DB2 Expess có thu phí: pureXML S+n sàng cao T p h p d li u thu n nh t Tính n ng c a n b n DB2 Workgroup mi n phí • S+n sàng cao • Ch y trên các h i u hành Linux.

i DB2 là m t t p các s a l.com/software/data/db2/support/db2_9/ a ch! 2.1 Các tính n ng bao hàm trong ng ký s d ng DB2 Express-C Ph n này i m qua các ch ng trình s a l. Máy ch chính là n i c s d li u g c c l u tr và truy c p b i các trình ng d ng t i máy khách.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 23 • • T i u câu truy v n (MQT. Trong khi các giao d ch c ti n hành trên c s d li u chính. chuyên gia hi u n ng.1. s tái t o/di trú HADR và SQL. nó cung c p m t gi i pháp s+n sàng và khôi ph c sau s c cho s suy s p toàn ph n ho c m t ph n. Máy ch th c p có m t b n sao c a c s d li u chính.i có th c t i xu ng và cài t mi n phí.i c áp d ng cho m t s n ph"m DB2 ã c cài t. c s d li u th hai c ng b hóa v i c s d li u chính và có th thay th c s d li u chính n u có s c x y ra. các ch ng trình s a l.i m i nh t. các b n ghi nh t ký d li u c chuy n t ng n máy ch th c p (máy ch ph ) thông qua h th ng m ng. $ t i ch ng trình s a l. ki m tra truy v n. chúng c th c thi l i và áp d ng cho c s d li u th hai. nh&m m c tiêu s a các v n khác nhau c báo cáo sau khi s n ph"m c phát hành.ibm.1. Tivoli System Automation • B t p trung k t n i Các tính n ng c a n b n DB2 Enterpirse có phí: • Tính n ng phân tán b ng • Tính n ng t i u hóa l u tr d li u (k c nén) • $i u khi n truy nh p tiên ti n (an toàn m c cao và c chia nh t t) • T i u hi u n ng th c thi (ki m soát t i.i DB2. tr k( thu t c a DB2 t i http://www. V i m t ng ký s d ng có b n quy n.2 Tính s. M t môi tr ng HADR thông th ng bao g m hai máy ch d li u.Thông qua vi c th c hi n l i các b n ghi nh t ký này. Khi các b n ghi nh t ký d li u c nh n v . MDC. xem trang h.n sàng cao và khôi ph c sau s! c (HADR) Tính s+n sàng cao và khôi ph c sau s c là tin c y c a d li u. 2.1 Các ch ng trình s a l)i M t ch ng trình s a l. máy ch chính và ph (có th c t t i nh ng n i khác nhau). th ng c t o ra b&ng cách sao l u c s d li u chính và khôi ph c nó t i h th ng th c p. Chúng th ng c a ra ba tháng m t l n. truy v n song song) T p h p d li u thu n nh t Các tính n ng c a n b n DB2 Enterpirse mi n phí: • Phân tán b ng • Truy v n theo b ng th c (MQT) • X lý bó nhi u chi u (Multi-dimensional Clustering – MDC) • S+n sàng cao và khôi ph c sau s c (HADR). xa nh là b ng n i t i) Các s • • • • n ph"m có phí có liên quan t i DB2: DB2 Connect DB2 Warehouse WebSphere® Federation Server WebSphere Replication Server 2. . ) • Qu n lý d li u a lý (phân tích v trí a lý) • T p h p d li u thu n nh t (truy c p b ng t.

Hình 2.com/software/data/db2/express/demo. S d ng tính n ng tái t o d li u. xa.24 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 M t gi i pháp HADR h. hãy vào th m a ch!: http://www-306. cung c p kh n ng ph c h i y cho a i mb s c 1 Qu n tr d dàng v i các công c h'a c a DB2 1 T t c các kh n ng trên có nh h ng không áng k v i hi u n ng t ng th c a h th ng Chú ý: $ xem HADR ho t ng ra sao.3 Kh n ng tái t(o d li u (di trú d li u) Tính n ng này cho phép tái t o d li u gi a máy ch ngu n n i các thay i d li u c c áp d ng. m t ch ng trình “áp d ng” th c hi n các thay i cho c s d li u nh th t. m t ch ng trình “ch p” ghi nh n l i các thay i i v i c s d li u.ibm. Trên máy ch ích. bao g m gi m t i dung l ng truy n. m t máy ch ngu n và m t máy ch ích. và ki m tra l ch s thay i.1 – Khôi ph c SQL Trong hình 2. n p d li u vào các kho ch a d li u hay các “ch ” d li u (data marts).1 cung c p ghi l i. trong su t tuy t i v i khách hàng và các ng d ng t i máy tr m 1 Giao d ch y t. Kh n ng tái t o d li u h u d ng cho r t nhi u m c ích c n n d li u c tái l p.1. và m t máy ch ích n i các thay i d li u t ng quan v cách tái t o d li u.1 có hai máy ch . b n có . tr DB2 y cung c p cho b n: 1 Kh n ng ph c h i c c nhanh.html 2.ng thành ph n nh tránh m t mát d li u 1 Kh n ng n ng c p h th ng ho c nâng c p ng d ng mà không gây ng%t quãng i v i d ch v 1 Kh n ng thay th h th ng t. Trên máy ch ngu n. Hình 2.

z/OS và i5/OS. hi n th và in các b n . DB2 Connect không c yêu c u trong quá trình liên k t theo chi u ng c l i. Nó cho phép các c s d li u có th c tr i ra trên nhi u phân vùng khác nhau. t trên nhi u máy tính.3 Các s n ph m có tr phí liên quan n DB2. c th ng nh t các ng d ng khác nhau: l p trình phép chi u t ng ng lên b n bày.4 B ki m soát truy v$n B ki m soát truy v n c a DB2 là m t h th ng qu n lý truy v n m nh.1 Phân vùng c s d li u Tính n ng phân vùng c s d li u (DPF) ch! có trong n b n DB2 Enterprise v i m t m c phí ng ký b sung. m b o các tài nguyên h th ng c s d ng hi u qu . . Ph n m r ng này làm vi c phát tri n cho các ng d ng chính ph i n t ho c các ng d ng có qui trình nghi p v yêu c u phân tích các v trí a lý c d dàng h n. cho phép m t tác t x lý nhi u k t n i. DPF d a trên ki n trúc không chia s2 (share-nothing architecture).2 Các tính n ng không có trong b n DB2 Express-C Ph n này miêu t m t vài tính n ng có trong các b n DB2 khác mà không trong DB2 Express-C 2. do c thêm vào nhóm phân vùng. M.i k t n i c s d li u c n n m t tác t (agent) c s d li u.i máy tính. Các tác t c bàn n k( h n trong ch ng 6. DB2 Connect có trong hai n b n chính tùy theo s k t n i mà b n c n: DB2 Connect Personal Edition và DB2 Connect Enterprise Edition.1 DB2 Connect DB2 Connect là m t ph n m m d a trên vi c tr phí cho phép m t máy khách DB2 Linux.2. tr m t l ng l n ng i dùng k t n i t i m t th i i m. có th i u khi n lu ng các truy v n t i c s d li u DB2 c a b n. DB2 z/OS hay DB2 i5/OS d n m t máy ch DB2 Linux. do ó các truy v n nh và có m c u tiên cao có th ch y nhanh chóng. mang theo s c m nh x lý d li u v i CPU và b nh c a chúng. 2.2.2. và có th c th hi n trong h kinh /v .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 25 th tái t o d li u gi a DB2 Express-C và các máy ch DB2 khác. có th c chuy n i thành t'a kinh /v nh b m r ng không gian c a DB2 (DB2 Geodetic Extender) và các ch ng trình ng d ng doanh nghi p làm vi c t t h n khi chúng l u tr d li u theo nh d ng này. nh a ch!. m. B m r ng không gian a lý c a DB2 có th c u thành m t th gi i a lý o v i b t k) t3 l nào. 2.2.3. 2.3 B m r ng không gian a lý B m r ng không gian a lý c a DB2 t n t i nh m t l a ch'n có phí cho n b n DB2 Enterprise. 2. 2. UNIX. ki n trúc DB2. H u h t các thông tin v trí c thu th p s d ng các h th ng toàn c u. nh h th ng nh v v tinh toàn c u (GPS). Các d li u kinh doanh. UNIX hay Windows. 2.2 B t p trung k t n i B t p trung k t n i là tính n ng cho phép h. Nó cho phép b n i u ch!nh l i kh i l ng công vi c c a truy v n d li u. DPF c bi t h u d ng trong môi tr ng máy ch c s d li u l n nh các kho ch a d li u n i mà các truy v n c a h tr giúp quy t nh (DSS) c th c thi. UNIX hay Windows k t n i n m t máy ch DB2 z/OS hay DB2 i5/OS nh trong hình 2.2. B t p trung k t n i gi i thi u khái ni m tác t lô-gic. khi b n k t n i t. Tr c ây. bao g m c nh ng máy s d ng các h th ng khác nh Linux.

2 WebSphere Federation Server $ c bi t n tr c ây là WebSphere Infomation Integrator (h.Table1 A DB2.2 . i u này ngh a là b n có th ch y các truy v n c s d li u trên nhi u i t ng t. các h th ng c s d li u quan h khác nhau.col2 = ’Test’ Hình 2.3 cung c p s gi i thi u v kh n ng s d ng c a WebSphere Federation Server .Table2 B SQLServer.Table3 C WHERE A.3.DB2 Connect 2.col5 = 1000 and C. WebSphere Federation Server cho phép s liên k t h p nh t các c s d li u.col1 < 100 And B. tr tích h p thông tin). Ví d n u b n mua WebSphere Federation Server b n có th ch y truy v n d i ây: SELECT * FROM Oracle.26 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 2.

ví d khi b n mu s d li u DB2 khác nhau.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 27 Hình 2.3 . c h' IBM. . WebSphere Replication Server cho phép s t o l i SQL trong các b n ghi c s d li u khi các máy ch không ph i c a IBM tham gia vào. Federation Server không c n ph i có.3.3 WebSphere Replication Server $ c bi t tr c ây là WebSphere Infomation Integrator (h. tr liên k t h p $i u này ngh a là WebSphere n ch y m t truy v n gi a hai c li u DB2 và m t c s d li u 2. Nó c0ng bao g m m t tính n ng c bi t n là Q-Replication cho s tái t o d li u s d ng các hàng i thông i p. ho c gi a m t c s d Informix® (Infomix là m t thành ph n trong h' IBM). tr tích h p thông tin). s h.WebSphere Federation Server $ i v i các h th ng qu n lý c s d li u quan h thu nh t ã c xây d ng s+n trong DB2 Express-C.

28 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 .

2 Quy#n cài t h i#u hành $ cài t DB2 Express-C trên Linux hay Windows.Cài t DB2 m b o r&ng các h $ cài t n b n DB2 Express-C cho Linux hay Windows. tuy nhiên. 3. ID c a ng i ti n hành cài t ph i thu c nhóm Qu n tr t i mi n . Ki n trúc b x lý bit. Các i u ki n c a h i u hành tr c khi cài t cho t t c các n b n DB2 c0ng c miêu t trong tài li u a ch! này http://www. DB2 Express-C có th cài trên h th ng v i b t k) s l ng CPU và b nh nào. $ có c nh ng thông tin m i nh t v các i u ki n c a ph n c ng tr DB2 Express-C. xin xem trên trang web DB2 Express-C http://www. V i các tài kho n mi n (domain) Windows. M t cách khác. DB2 Express-C có th c s d ng trên Linux. V i Windows. XP. Các h th ng này có th là các h th ng v t lý hay các h th ng o c t o ra b i s phân tán ho c vi c ch y các ph n m m máy o.com/software/data/db2/udb/sysregs. tài kho n ng i s d ng ph i thu c v nhóm Qu n tr trên máy mà b n s/ th c hi n cài t. Vista. Ví d . ví d trong các h th ng n CPU v i 1GB RAM. 2000. N u b n c n ch y DB2 trên m t n n khác (gi ng nh UNIX). n u là ng i s d ng không ph i là root b n không th t o nhi u th hi n (instances) h n s m c nh khi cài t. tuy nhiên b n s/ b h n ch m t s vi c có th làm c v i s n ph"m.1 Các i#u ki n tr c khi cài t 4 khía c nh phiên b n h i u hành. B n có th d nhiên ch y nó trong các h th ng nh h n n u b n mu n. xác th c nh danh (ID) c a ng i dùng trên máy ch DB2. tr . v i i u ki n là m t thành viên thu c nhóm Qu n tr Windows u tiên c u hình các thi t l p nâng quy n Windows cho phép m t tài kho n ng i dùng không thu c nhóm Qu n tr có th th c thi vi c cài t. b n nên mua m t trong nh ng n b n máy ch d li u khác ã c nói n tr c ây trong quy n sách này. c khi cài t is d ng h V i Linux: b n c n ph i là root (superuser) cài t DB2 Express-C.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 29 3 Ch ng 3 . 64-bit và PowerPC (Linux). nó ch! s d ng 2 b x lý và 2GB b nh i v i b n mi n phí b n quy n.ibm. m t tài kho n ng i dùng không thu c nhóm Qu n tr có th c s d ng.com/software/data/db2/udb/db2express/getstarted. B n có th cài t DB2 Express-C nh m t ng i dùng không ph i là root. b n ph i là m t ng i u hành có quy n.ibm. hãy th ng c a b n th a mãn các i u ki n tr c khi cài t. c yêu c u là 32Solaris (x64) hay Windows 2003.html 3. và 4 b x lý v i 4GB b nh cho b n có mua 12 tháng b n quy n ph n m m và h.html Trong khía c nh v các tài nguyên ph n c ng.

b n ch! vi c s d ng các thi t l p m c nh.t u cài t DB2 (DB2 Setup Launchpad) . vì v y. ch'n “Install a Product”.1 – B. Trên hình 3. Hình 3.ng b c d a trên giao di n h'a c a DB2. Quá trình cài t s/ k t thúc sau vài phút và b n có th b%t u s d ng DB2. nh n liên t c nút “Next” r i nh n “Finish”.30 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 (domain) mà các tài kho n này s/ trên h th ng ti n hành cài t. b n có th ti n hành cài t nh sau : • Windows: ch y t p setup.3 Cài t theo h ng d"n t'ng b c Có r t nhi u cách ti n hành cài t DB2 Express-C. sau ó ch'n “Install New” cài t m t b n sao m i c a DB2 lên h th ng. Sau khi t i và gi i nén DB2 Express-C. Thông th ng. Tài kho n ng c t o. • Linux: ch y l nh db2setup trong th m c exp/disk1.com/video/video/show?id=807741:Video:4442 3. t t c các vi c c n làm là ch p nh n i u kho n s d ng.ng b c r t n gi n. Có th s d ng tài kho n s+n có (built-in) i dùng c0ng ph i có quy n “Truy c p máy tính này qua m ng” Chú ý: Xem video v cài t DB2 Express-C t i ng d-n http://www.exe trong th m c EXP/image.1 là c a s b%t u cài t DB2 (DB2 Setup Launchpad). Vi c cài t DB2 Express-C theo h ng d-n cài t t. nh ng n gi n nh t là s d ng cách cài t theo h ng d-n t.channeldb2.

.4.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 31 Sau khi ch p nh n i u kho n s d ng. b n có các l a ch'n cài t s n ph"m. Các t p biên b n s/ c th o lu n trong m c 3. thông th (m c nh) nh trên hình 3. S d ng tùy ch'n m c nh (Cài t IBM DB2 Express Edition trên máy tính này và l u các thi t l p ra t p biên b n) là . ng b n nên ch'n ki u cài t “Typical” Hình 3. t o m t t p biên b n (response file).2 – Các ki u cài t Trong hình 3.3.2. Cài t hàng lo t (Silent Install). ho c c hai.

m t ng i dùng m i s/ c thêm vào nhóm Qu n tr . hãy ch'n giá tr m c nh cho n khi b n g p màn hình nh trong hình 3.4. ID ng i dùng m c nh c t o ra trong windows là db2admin. N u nh ID c a ng i dùng b n nh p vào không t n t i. Trong màn hình này b n có th nh p vào m t ng i dùng ã có làm vi c v i b n cài t th hi n DB2 này (instance) c0ng nh các d ch v khác. . trong Linux là db2inst1.32 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 3. B n có th tr ng “domain” n u nh ng i dùng b n nh p vào không thu c vào m t mi n nào ó.3 – L!a ch n cài t Trong vài màn hình ti p theo. Ng i dùng này ph i n&m trong danh sách Qu n tr (Local Administrator) c a Windows.

5.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 33 Hình 3. Cu i cùng trong hình 3.5 .Nh p thông tin ng i dùng cho b n DB2 m c nh.Danh sách tóm t.4 . quá trình cài t DB2 vào h th ng c a b n b%t u.ng b c s/ hi n th m t danh sách t ng k t nh ng ph n nào s/ c cài t c0ng nh m t vài thông tin. Hình 3. Khi b n nh n “Finish”.t nh ng ph n s/ c cài . thi t l p do b n nh p vào. cài t theo h ng d-n t.

D i ây là m t trích o n c a m t t p biên b n m-u.SVCENAME=db2c_DB2 DB2. cài t hàng lo t là ph ng pháp phù h p cho b n. M t trong các l a ch'n u tiên khi b n cài t theo ph ng pháp này cho phép b n ánh d u yêu c u DB2 l u l i các thông s b n nh p vào trong quá trình cài t vào m t t p biên b n. b n c0ng có th dùng l nh t o t p biên b n: db2rspgn -d <th m c l u t p> Sau khi b n ã có t p biên b n. b n dùng l nh: db2setup -r <Tên t p biên b n> .3 v ph ng pháp này. Ch!nh s a t p biên b n m-u c óng gói kèm theo DB2. T p biên b n m-u: PROD=UDB_EXPRESS_EDITION LIC_AGREEMENT=ACCEPT FILE=C:\Program Files\IBM\SQLLIB\ INSTALL_TYPE=TYPICAL LANG=EN INSTANCE=DB2 DB2. Khi k t thúc quá trình cài t t p biên b n s/ c l u vào th m c và tên t p do b n nh p vào.rsp) n&m trong th m c: db2/platform/samples/directory Trong Windows.34 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 3..ng b c. Khi quá trình cài t DB2 là m t ph n c a quá trình cài t chung toàn b ó. s d ng ph ng pháp cài t theo h ng d-n t. Ho c máy ch d li u DB2 là m t ph n trong ng d ng b n xây d ng và b n mu n ng d ng ó.NAME=DB2 DEFAULT_INSTANCE=DB2 DB2. tr cài t hàng lo t nh t p biên b n (response file) ch a các thông tin c n thi t cho quá trình cài t. Các ph ng pháp có th dùng t o ra t p biên b n: Cài t DB2 Express-C tr c m t l n.4 Cài t hàng lo(t (Silent Install) Trong nhi u tr ng h p b n c n ph i cài t máy khách DB2 trên nhi u máy tính khác nhau. B n có th xem l i Hình 3. DB2 h. Vì t p này là m t t p v n b n cho nên sau ó b n có th s a l i nó tùy ý. T p m-u này (có ph n m r ng là . trong Windows b n dùng l nh: setup -u <Tên t p biên b n> $ i v i Linux..DB2COMM=TCPIP .

Nh n nút Next ti p t c. Sau khi ch ng trình ã ki m tra xong b n nh n vào nút Next ti p t c cài t 5. Chú ý b n ph i t m t kh"u (password) cho tài kho n.ng b c” s/ ch y ki m tra c u hình ph n c ng c a h th ng ti n hành chu"n b cài t DB2 Express-C. Trên Linux s d ng tài kho n m c nh db2inst1 cho ng i ch c a th hi n (instance). Nh ng d ch v này òi h i ph i c ng nh p b&ng m t tài kho n c a h th ng có th th c hi n. $ i v i h i u hành Linux. b n ph i cài nó trên h th ng c a mình. 4. Trong bài th c hành này b n hãy ch'n l a ki u cài t là Typical (b n s/ th y r&ng ây là ki u cài t m c nh).. L y v nh c a DB2 Express-C. Bài th c hành này s/ h ng b n t. Nh p vào thông tin c a ng i s d ng. Ch p nh n các i u kho n ràng bu c. Gi i nén các t p vào m t th m c do b n t tên. 8. 7. c a s Windows hi n ra b n nh n vào tùy ch'n Install Product phía bên trái c a c a s . $ nh v th m c chính v th m c ch a các t p ã gi i nén 3.” và nh n nút Next 6. c0ng nh ki m tra xem b n ã cài DB2 tr c ó hay ch a. $ có th cài t DB2.ng b c cách cài t DB2 Express-C trên Windows. B n ch'n th m c cài c a c ng. $ kích ho t ti n trình cài t.. chú ý n dung l ng cài t DB2 lên h th ng c a ti p t c. L a ch'n ki u cài t. Kích ho t ti n trình cài t. nh ng ti n trình DB2 s/ c ch y d i t cách là các d ch v c a h th ng. n u tài kho n này ch a t n t i.zip t i a ch! http://www. Hai ki u cài t khác là Compact và Custom. th m c g c. B n c0ng có th s d ng m t tài kho n s+n có trong h th ng thay vì nh DB2 t o ra m t tài kho n m i cho b n nh ng ph i ghi nh r&ng có th ch y các d ch v DB2 tài kho n này ph i có quy n qu n tr (admin).ng b c (setup wizard). Ch y cài t DB2 theo t. Trên Linux. b n có th t i b cài d i d ng t p . m t thành ph n tr giúp cài t g'i là “cài t t. Nh n nút Next ti p t c. DB2 s/ t o ra cho b n. Sau ó t.exe. tài kho n db2fenc1 cho ng i dùng trung l p và dasusr1 cho ng i qu n tr máy ch DB2. M t khi DB2 Express-C ã c cài t. Quy trình 1. Sau khi b n ch'n Install Product b c 3. 2. . s d ng và l a ch'n “I Accept.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 35 Bài t p nhanh #1: Cài M c ích t DB2 Express-C và t(o ra c s d li u m"u Tr c khi b n có th b%t u nghiên c u các tính n ng và công c có trong DB2 ExpressC. Trong môi tr ng Windows b n s d ng tài kho n m c nh c ngh là db2admin. th c hi n l nh db2setup t.com/db2/express. L a ch'n th m c cài t. Ki u Compact là ki u cài t c b n còn ki u Custom cho phép b n th c hi n m t s tùy tr'n trong quá trình cài t. b n nh n úp vào t p setup. b n hãy 'c k( các i u kho n trong gi y phép ti p t c ti n trình cài t. Trong ví d này b n ch'n th m c m c nh b n nh sau: 0 cài t: C: Th m c cài Nh n nút Next t: C:\Program Files\IBM\SQLLIB t DB2.ibm. các b c c0ng r t gi ng nh v y.

C hai giao th c k t n i và c ng k t n i u có th c cài t l i khi b n nh n vào các nút Protocols và Startup. . m t th hi n có tên là DB2 c t ng c sinh ra. B n có th t o nó b&ng tay t. ta c0ng có th kh i ng Trung tâm i u khi n b&ng l nh db2cc. tr cài t khác g'i là First Steps s/ c ch y và hi n th trên màn hình. Nh n nút Next ti p t c. Sau khi b n nh n OK m t c a s s/ c hi n ra thông báo c s d li u m-u ang c t o ra cho b n. có th nó ch a c t o. theo th t . 12. th hi n DB2 c c u hình l%ng nghe k t n i TCP/IP trên c ng k t n i 50000. First Step c0ng có th kh i ch y b&ng tay v i câu l nh db2fs trong c a s h i u hành DOS. First Steps. 13. L a ch'n sau cùng này s/ t o m t c s d li u UNICODE. trong ví d này chúng ta s/ s c cài t s+n và không thay i b t c c u hình thu c v d ng c u hình m c nh ã giao th c k t n i hay c ng k t n i nào c . C s d li u m-u SAMPLE là c s d li u dùng cho m c ích ki m tra. 10. B n ph i m b o r&ng tùy ch'n XML and SQL objects and data ph i c l a ch'n. b ng l nh View c a Trung tâm i u khi n m b o r&ng các thông tin m i nh t c hi n th . Khi t o xong. $ m công c này. b n chuy n n m c s 16. C u hình th hi n DB2 (instance). N u nó ch a xu t hi n. M c nh. trong khi trong môi tr ng Linux tên c a th hi n m c nh này là db2inst1. M t th hi n ph i t n t i tr c khi b t kì m t c s d li u nào c t o ra và c “ t vào bên trong kho”. Chúng ta s/ gi i thích chi ti t các i t ng này trong các ch ng ti p theo c a cu n sách. nh n nút OK và óng c a s First Steps l i. 14. Ti n trình này có th m t m t vài phút. tr thu n XML. M t th hi n DB2 có th c coi nh là m t “kho ch a cho c s d li u”. t t c các c u hình và các c cài t vào máy c a b n m t cách t ng. ch'n b ng l nh “Database Creation”. Ki m tra c s d li u ã t n t i b&ng công c “Trung tâm i u khi n” (Control Center). t. c c 11. Sau khi quá trình cài t k t thúc. Tuy nhiên. m t công c h. Start Menu c a Windows ch'n Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (Default) -> General Administration Tools -> Control Center. nó c n thi t cho phiên b n 9 h. Nó c t o ra ngay sau khi b n cài t DB2. và theo trình t c h ng d-n t o c s d li u SAMPLE. và nh n nút OK. th c hi n l nh làm m i (refresh) t.5 thì không c n. First Steps. Trong quá trình cài t môi tr ng Windows. B%t u cài t p c n thi t s/ t. $ b%t u cài t b n nh n vào nút Install. còn i v i phiên b n 9. N u c s d li u SAMPLE v-n không xu t hi n.36 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 9. N u c s d li u SAMPLE ã hi n th trong Trung tâm i u khi n.

Kh i d-n cài r&ng t t c c a h th ng l i máy tính. $ây là m t Tùy ch'n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 37 15. M c dù b c này là không b%t bu c trong các tài li u h ng t DB2. . Quay l i Trung tâm i u khi n (Control Center) và ki m tra r&ng m t c s d li u tên là SAMPLE ã c t o ra trong khung c a s Object Tree (cây i t ng). B n có th ph i làm m i l i Trung tâm i u khi n nh n bi t c s thay i này. nh ng chúng tôi ngh b n nên kh i ng l i h th ng m b o các ti n trình c b%t u m t cách hoàn h o và gi i phóng các tài nguyên ng ã b chi m d ng trong quá trình cài t DB2. 16.

38 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 .

2 cho th y hình t ng v máy ch d li u DB2 sau khi cài t DB2 Express-C 9. Hình 4.Môi tr ng c a DB2 Trong ch ng này chúng tôi s/ gi i thi u v môi tr ng DB2. m t c s d li u và các t p c u hình t ng ng. Phía bên trái là các l nh DB2 khác nhau. hãy mô t d n d n t.1. cho ta cái nhìn t ng quát v DB2. Hình 4.ng ph n t thành ph n.B&c tranh t ng th v# DB2: Môi tr ng DB2 $ mô t môi tr ng DB2. SQL/XML và các l nh XQuery có th c dùng t ng tác v i máy ch d li u DB2. và hình e-líp m u là các ph n ta s/ nghiên c u trong ch ng này. Ph n gi a li t kê tên c a các công c khác nhau có th dùng t ng tác v i máy ch d li u DB2. Phía bên ph i trong hình v/ là môi tr ng DB2 c b n bao g m m t th hi n (instance) DB2. Hình 4.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 39 4 Ch ng 4 . SQL.1 .5 .

Hình 4.3 – Th hi n m c nh DB2 c t(o ra. M t th hi n n gi n là m t môi tr ng c l p trong ó có th ch y các ng d ng và t o ra các c s d li u. ta s d ng câu l nh: bd2icrt myinst Hình 4.2 – Bi u di+n máy ch d li u DB2 sau khi cài t DB2 Express-C 9.channeldb2.channeldb2. t o ra m t th hi n m c nh g'i là DB2 (hay “ ” trên môi tr ng Linux). Ví d . T t c các th hi n này là c l p v i nhau.3. $ t o m t th hi n DB2 m i. m t th hi n có th c dùng l u tr c s d li u cho s n ph"m. Ví d .com/video/video/show?id=807741:Video:4042 Hình 4. t o ra th hi n myinst. s d ng câu l nh bd2icrt <instance name>. và m t cái khác n a dùng cho môi tr ng phát tri n. th hi n khác c dùng ki m tra môi tr ng c s d li u. ngh a là. các thao tác th c hi n trên m t th hi n s/ không làm nh h ng t i các th hi n còn l i.4 cho th y m t th hi n m i tên myinst nh m t h p màu xanh riêng bi t . <instance name> c thay th b&ng b t c tên nào g m 8 kí t .5 $ây là m t ph n c a quá trình cài t trong môi tr ng Windows. B n có th t o nhi u th hi n trên cùng m t máy ch d li u và s d ng chúng cho các m c ích khác nhau. ch.com/video/video/show?id=807741:Video:4029 http://www.40 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Chú ý: Xem video v môi tr ng c a DB2 t i các a ch! http://www. $i u này c mô t b&ng m t h p màu xanh trong hình 4.

b n có th làm b t c th hi n nào c a DB2 tr thành m t th hi n ang ho t ng b&ng cách s d ng m t l nh h i u hành trên môi tr ng Windows: set db2instance = myinst dòng l nh (Command Trong ví d này. Chú ý r&ng m.i th hi n có m t a ch! c ng (port) duy nh t. chuy n Mô t Câu l nh db2start Kh i ng th hi n hi n t i db2stop Ng.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 41 Hình 4. hay Stop. do ó. b n ch! c n chuy n i ng B ng 4. n u b n t o m t c s d li u t. gõ l nh: db2ilist Trên Linux. $i u này giúp phân bi t gi a các th hi n khi mà b n mu n k t n i t i m t c s d li u trong m t th hi n nh t nh xa. N u b n s d ng c a s dòng l nh DB2 (DB2 Command t. nó s/ c t o trong th hi n myinst.5 . b n có th ch'n Start c0ng gi ng nh s d ng l nh db2start t. Ví d . m t máy khách Window). c a s dòng l nh c a DB2. $ li t kê các th hi n. n u b n m r ng th m c Instances và nh n chu t ph i vào th hi n mong mu n.4 – M t máy ch DB2 v i hai th hi n.1 – Các l nh DB2 h u d ng m&c th hi n.ng th hi n hi n t i db2icrt T o m t th hi n m i db2idrop Lo i b m t th hi n db2ilist Li t kê các th hi n b n có trong h th ng db2 get instance Li t kê các th hi n ho t ng hi n t i B ng 4. c0ng nh s d ng l nh db2stop nh trong hình 4. i dùng (v i câu l nh su). m t th hi n ph i g%n li n v i m t ng i gi a các th hi n. C a s Windows). Vài câu l nh trên có th c th c hi n thay th b&ng/thông qua trung tâm i u khi n.1 mô t vài l nh h u ích trên th hi n i dùng trên Linux. trong c a s trung tâm i u khi n.

M t c s d li u là m t t p h p c a các i t ng nh là các b ng.6 mô t m t cách hình t ng c s d li u “MYDB1” c t o ra bên trong th hi n “DB2”. th c hi n l nh này t. không chia s2 các i t ng v i các c s d li u khác. b n có th t o nhi u c s d li u. ch! m c và nhi u th khác.42 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hinh 4. và do v y. c a s dòng . c t o.5 – Các l nh trên th hi n trong c a s Control Center $ t o m t c s d li u trong m t th hi n ho t l nh DB2: db2 create database mydb1 $ li t kê t t c các c s d li u db2 litst db directory Bên trong b t kì th hi n nào. ch y l nh: ng. các khung nhìn. Hình 4. Các c s d li u là các ch th c l p.

ó là lý do t i sao l nh create database yêu c u vài phút x lý. T o các i t ng này s/ m t m t ít th i gian. vùng m d li u và các t p tin nh t ký (log file).7 – C s d li u “MYDB1” trong khung nhìn “ ”. .7 mô t c s d li u m i “MYDB1” Hình 4.2 – Các l nh/câu l nh SQL trên c s d N u ta mu n t o m t c s d li u khác c0ng có trùng tên (MYDB1) nh ng trong th hi n ”. Câu l nh SQL khung nhìn. Hình 4. hãy c coi không gian b ng nh là các l p logic gi a các b ng logic. Ki n trúc c a DB2. và tài nguyên h th ng nh là các a và b nh .2 M t s l nh b n có th s d ng c t(o trong th hi n “DB2”. Mô t T o m t c s d li u m i Lo i b m t c s d li u K t n i t i c s d li u t o ra b ng bi u. L nh/ Câu l nh SQL db2 create database db2 drop database db2 connect to <database_name> db2 create table/create view/create index B ng 4.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 43 Hình 4. b ng. l p c s d li u.8 mô t ba không gian b ng m c nh c t o.6 – C s d li u “MYDB1” B ng 4. nh ng hi n t i. m t vài i t ng c0ng c t o ra theo m t cách m c nh: không gian b ng. Hình 4. Không gian b ng s/ c th o lu n chi ti t h n trong Ch ng 6. và ch! m c t ng ng li u. th c hi n các l nh sau ây trên c a s dòng l nh c a DB2 “ db2 set db2 set list db directory db2instance=myinst create database mydb1 db2instance=db2 c t o trong th hi n “ ”. Khi m t c s d li u c t o.

Không gian b ng TEMPSPACE1 c DB2 s d ng khi mà c n thêm không gian cho x lý m t s thao tác nh là s%p x p. các thông tin không ch! c l u tr trên các a dành cho c s d li u ó. n u không c s d li u c a b n s/ ho t ng không chính xác. b n c0ng ch! nh các a và vùng m d li u s d ng. Trong hình 4. b ng này ch a thông tin h th ng mà b n không c s a i c0ng nh xóa i. nh ng luôn luôn ph i có m t vùng m v i kích c* m t trang nh ngang b&ng kích th c trang nh c a không gian b ng có s+n. B ng danh m c c bi t n trong các h th ng qu n lý c s d li u quan h khác nh là t. ó là m t b ng c s d ng th ng xuyên. này c0ng i n d li u (data dictionary). cm c nh t o ra: m t vùng m d Vùng m d li u v c b n là m t vùng nh c s d ng cho c s d li u. Do ó. Các t p nh t ký s/ c nói k h n Ch ng 11: Sao l u và ph c h i. b n có th dùng nh ng a nhanh nh t và ph n l n b nh thông qua vi c n nh các c tính này cho không gian b ng. Khi b n t o ra m t không gian b ng. V c b n. n u b n có m t b ng “nóng”. Các t p nh t ký (log) dùng ph c h i. C coi các t p nh t ký nh các t p l u t m mà trên ó l nh “autosave” c thi hành. Ki n trúc c a DB2. ta th y có hai i t ng khác li u IBMDEFAULTBP. Khi b n làm vi c trên m t c s d li u.9. . mà còn có c các t p nh t ký l u tr t t c thao tác x lý trên d li u y. và các t p nh t ký. B n có th t o m t hay nhi u vùng m. Trang nh và kích th c trang nh s/ c th o lu n chi ti t h n vào Ch ng 6. Không gian b ng USERSPACE1 thông th ng c dùng l u tr các b ng c s d li u ng i dùng khi m t b ng ct o ra mà không có không gian b ng riêng bi t l u tr nó. Không gian b ng SYSCATSPACE ch a các b ng danh m c (Catalog).8 – Không gian b ng c t(o m c nh khi m t CSDL c t(o ra. B n c0ng có th t o cho riêng mình các không gian b ng khi s d ng câu l nh CREATE TABLESPACE.9 mô t cách t o không gian b ng MYTBLS1 trong c s d li u MYDB1 c a th hi n DB2.44 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 4. Hình 4.

L u ý r&ng hình 4. . $i u này là h p l b i vì các c s d li u là các 4. và do ó. Ph n tr c.10.10 không mô t các i t ng m c nh khác c a c s d li u SAMPLE do gi i h n không gian trong hình v/. $i u này c mô ph ng nh trong Hình 4. c t o trong các th hi n khác nhau. C0ng gi ng m t c s d li u trùng tên có th nh các th hi n. Vi c t o m t không gian b ng cùng tên “ ” trong m t c s d li u MYDB1 và m t c s d li u SAMPLE trong th hi n DB2 c mô t nh trong hình n v riêng bi t. M t khi b n t o ra m t không gian b ng. do ó. khung nhìn và ch! m c. các i t ng trong m t m t c s d li u này không có liên h nào v i các i t ng trong m t m t c s d li u khác. b n c0ng có th t o các i t ng trong không gian b ng nh b ng bi u.10 – Không gian b ng có cùng tên trong các c s d li u khác nhau. các c s d li u c0ng là các ch th c l p.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 45 Hình 4. Hình 4. chúng ta ã trao i r&ng các th hi n là các môi tr ng c l p.9 – Vùng m d li u và các t p nh t ký.11.

11 – B ng. . khung nhìn và ch1 m c c t(o trong vùng b ng.46 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 4.

CSDL c t o ra th ng ph i m t m t vài phút. Trong trang Specify where to…. ti p t c trang k c a trình h ng d-n. . 4. $ t tên cho CSDL và v trí l u t p trong trang Name c a trình h ng d-n. 2. Nh p vào nút Next.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 47 Bài t p nhanh #2 . và ch'n danh sách With Automatic Maintenance. 6. Bây gi . B%t u ch y Create Database Wizard.1 C$u hình DB2 Ta có th c u hình các tham s c a DB2 b&ng cách s d ng công c Configuration Advisor – công c tr giúp c u hình. công c h. d ng trình h ng d-n t o Th t c th c hi n: 1. Xem l i các tùy ch'n ã ch'n trong trang Summary trong trình h ng d-n. gi vi c ho t ng bình th ng c a CSDL. trung tâm i u khi n. N u b n mu n bi t chi ti t h n v c u hình trên DB2. n u không. T. DB2 có th t ng g i m t th i n t hay m t trang n u có m t s c hay m t i u ki n b t th ng c phát hi n th y. nh p ph i chu t vào m c All Databases. bên trái có th tr ng. chúng ta không có m t máy ch SMTP nào. Ch! rõ 2 ho c h n 4 gi m t tu n khi DB2 có th th c hi n t ng duy trì các công vi c. hãy 'c ti p. vì th cho phép tr ng ph n này và nh p nút Next. tr c u hình s/ cung c p m t danh sách các tham s c a DB2 nên thay i ng v i các giá tr phù h p. kéo dài 6 ti ng. và nh p Next. nh n chu t ph i lên m t c s d li u và ch'n “Configuration Advisor”. kh i l ng công vi c. hãy ch! ra m t máy ch SMTP có s+n nào ó DB2 dùng trong vi c g i th i n t . không thay i b t k) cái gì. N u b n mu n cài t l i i u này. c u hình khe th i gian b%t u lúc 1 gi sáng t. S d ng các giá tr d i ây: • Tên CSDL: EXPRESS • 5 a m c nh (c a Windows): C: $ ng d-n m c nh (c a Linux): /home/db2inst1 • • Bí danh: Tr ng h p này m c nh là EXPRESS n u tr ng. C u hình thông i p trên trang Mail Server c a trình h ng d-n. l y giá tr m c offiline…). trong th i gian này ch! th báo ti n trình ang th c hi n s/ hi n ra. th hai t i th n m. b n s/ t o ra m t CSDL m i s CSDL trong Trung tâm i u khi n. V i bài t p này.T(o m t CSDL m i M c ích Trong bài t p nhanh này. Nh p vào nút Finish b%t u ti n trình t o ra CSDL. nh (Yes. 5. s d ng công c tr giúp c u hình c0ng giúp b n hoàn thành t t công vi c trên DB2. Sau ó nh p chu t vào nút Next 3. c a s cây i t ng c a Trung tâm i u khi n. D a trên cách tr l i c a b n v m t s câu h i liên quan n tài nguyên h th ng. và nh p Next. Trong trang Select your maintenance…. ch'n ti p m c Create Database. • Ghi chú: Tr ng h p này có th tùy ch'n. I can specify an 4. Ch! nh khe th i gian b o trì trong trang Timing. $ kh i ng công c tr giúp c u hình t. 7.

$ ng kí lý l ch DB2.2 T p c$u hình qu n tr c s d li u (dbm cfg) T p c u hình qu n tr c s d li u (dbm cfg) bao g m các tham s nh h ng t i th hi n và t t c c s d li u ch a trong ó. Ví d . $i u này c mô t trong Hình 4. . M t bi n môi tr ng chính là DB2INSTANCE. Ví d .Các bi n môi tr ng.i chi c h p.T p c u hình c s d li u (db cfg). . Hình 4.1 Các bi n môi tr ng Các bi n môi tr ng là các bi n c thi t l p h i u hành.48 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 M t máy ch DB2 có th c u hình trên 4 c p : . và các l nh DB2 b n s/ áp d ng n. $ làm vi c v i DBM CFG t. b n có th ch y l nh h i u hành sau: set db2instance = myinst 4. thi t l p th hi n ho t ng là “ ” trên Windows. Công vi c này c mô t trong Hình 4.1. ho c thông qua Trung tâm i u khi n c a DB2.1.12 – C$u hình DB2 4.12. . trong khi các tham s t p c u hình qu n lý c s d li u c thi t l p l p th hi n . Tham s c u hình c s d li u c qu n lý l p c s d li u. Bi n này cho bi t th hi n ang ho t ng mà b n ang làm vi c. . các bi n môi tr ng c thi t l p c p h i u hành c a máy ch . nhánh th hi n c a trung tâm i u khi n. l a ch'n i t ng th hi n t.13. Trong hình.T p c u hình qu n tr c s d li u (dbm cfg). hãy chú ý v trí c a m. T p c u hình qu n tr c s d li u có th c xem xét hay s a i b&ng cách s d ng dòng l nh. nh n chu t ph i cho trình n b t lên và l a ch'n Configuration Parameters. và ng ký lý l ch (profile DB2) c thi t l p ho c h i u hành ho c l p th hi n. Trung tâm i u khi n.

t t c các ng d ng ph i c ng%t k t n i. Sau khi ch'n Configuration Parameters. N u b n mu n ng. .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 49 Hình 4. Hình 4. ngh a là các thay i s/ có hi u l c ngay l p t c.ng. Ph n l n tham s là ng. Tr c khi m t th hi n ng. công c dòng l nh. tuy nhiên.14 – Danh sách dbm cfg. m t màn hình s/ hi n th lên nh trong Hình 4. i u này có th th c hi n b&ng các l nh db2stop và db2start. thay i m t s tham s yêu c u ph i kh i ng l i th hi n có hi u l c.13 – C$u hình dbm t' Trung tâm i#u khi n.ng m t th hi n ngay l p t c. T.14 v i danh sách các tham s dbm cfg. b n có th dùng l nh db2stop force.

ng c s d li u. $ làm vi c v i DB CFG t.ng b&ng cách nh n chu t lên Stop hay Start thông qua Trung tâm i u khi n. nh n chu t ph i cho trình n b t lên và l a ch'n Configuration Parameters.3 – Các l nh i#u khi n dbm cfg.15 – C$u hình db cfg t' Trung tâm i#u khi n. dbm 4. . th m c c s d li u c a màn hình Trung tâm i u khi n.3 T p c$u hình c s d li u (db cfg) T p c u hình c s d li u (db cfg) bao g m các tham s tác ng n t. L nh db2 get dbm cfg db2 update dbm cfg using <parameter_name> <value> B ng 4.15. Vi c này c mô t nh trong Hình 4. m t màn hình s/ hi n th lên nh trong Hình 4. Trung tâm i u khi n. T p c u hình c s d li u có th xem xét hay s a i b&ng dòng l nh. B ng 4. dòng l nh. ho c thông qua Trung tâm i u khi n c a DB2.16 v i danh sách các tham s db cfg. ch'n i t ng c s d li u t. Mô t Thu th p thông tin v dbm cfg C p nh p giá tr c a tham s cfg.1.50 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 M t th hi n c0ng có th ng. Hình 4.3 Mô t m t s l nh h u d ng it ng th hi n và l a ch'n qu n tr công c dbm cfg t. Sau khi ch'n Configuration Parameters.

B ng 4.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 51 Hình 4. qu n lý db cfg b&ng dòng l nh.5 – Các l nh i#u khi n ng ký lí l ch DB2. B ng 4.16 – C$u hình c s d li u db cfg. B ng 4.6 M t s bi n ng ký DB2 hay c dùng nh t.4 % ng ký lý l ch DB2 (profile).ng th hi n).1.5 Mô t m t s l nh h u hi u db2set –all L nh i u khi n các bi n ng ký lý l ch DB2. .ng l p th hi n ( nh h ng riêng t.4 Mô t m t s l nh h u hi u L nh get db cfg for <database_name> update db cfg for <database_name> using <parameter_name> <value> B ng 4.4 – L nh i#u khi n db cfg. C p nh p giá tr cho m t tham s c a db cfg. hi n t i db2set –lr Li t kê t t c bi n ng ký lý l ch DB2. db2set <parameter>=<value> Thi t l p m t giá tr cho m t tham s . Mô t Li t kê t t c các bi n ng ký lý l ch DB2 c thi t l p. B ng 4. 4. Các bi n ng ký lý l ch DB2 bao g m các tham s có th trên m t n n c th và có th thi t l p thành toàn c c ( nh h ng t i t t c th hi n). Mô t Thu th p thông tin v db cfg c a c s d li u mong mu n. hay t.

L u tr tên c a b n sao DB2 hi n t i ang dùng. Trên Windows. ng n ch n nh ng ng i ch a c nh danh k t n i t i DB2 b&ng cách khóa t p tin h th ng DB2.6 – Các bi n Mô t Ch! nh nh ng qu n tr giao ti p s/ kh i ng khi b%t u công c qu n tr c s d li u. 4 ây ch! có m t DAS trên m. cho phép giao ti p s d ng giao th c TCP/IP. xa có th qu n tr máy ch DB2 thông qua công c giao di n h'a. thi t l p bi n thành TCPIP nh d i: db2set db2comm = tcpip 4. $ chuy n sang m t b n sao DB2 ã cài khác. Hình 4.i máy tính nh trên Hình 4.2 Máy ch qu n tr DB2 Máy ch qu n tr DB2 (DAS) là m t ti n trình n n ch y trên máy ch DB2 cho phép các máy khách t.16 – Máy ch qu n tr DB2 (DAS). ch y l nh installpath\bin\db2envars.16. ng ký DB2COMM Ví d . Bi n này không th dùng cho m c ích này. ng ký DB2 hay c dùng.bat.52 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Bi n ng ký DB2COMM DB2_EXTSECURITY DB2_COPY_NAME B ng 4. .

b n s/ t o m t th hi n m i. T%t m t c a s dòng l nh DB2 10. db2 connect to sample db2 list applications db2 force application db2idrop newinst 9. $ i tham s FEDERATED c a dbm cfg thành giá tr YES (t. B th hi n newinst 11. và tham s c u hình trên máy ch DB2 ch y trên Windows. Trên th hi n v. B và t o l i DAS.a t o newinst. Th t c 1. t o m t th hi n có tên là newinst db2icrt newinst 2. c a s dòng l nh. c s d li u và c$u hình M c ích Trong bài t p nhanh này. giá tr NO) và ki m tra thay i ã c th c hi n. K t n i t i c s d li u SAMPLE v i c p tên/m t kh"u nh khi b n truy nh p vào h i u hành db2 connect to sample user <userID> using <psw> db2 list applications show detail 7. t o m t c s d li u newdb v i các giá tr m c nh set db2instance=newinst db2start db2 create database newdb db2ilist 3. Li t kê t t c các th hi n trên máy ch c a b n 4. Xem l i s các ng d ng ang ch y trên th hi n hi n th i 8. và kh i db2admin stop ng nó. . B n có th th c hi n b&ng Trung tâm i u khi n ho c b&ng dòng l nh. T.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 53 Bài t p nhanh #3 – Làm vi c v i th hi n. db2 update dbm cfg using FEDERATED YES db2 force applications all db2 terminate db2stop db2start db2 get dbm cfg 6. Chuy n qua th hi n DB2 and ph i ch%c ch%n là ã chuy n th t s set db2instance=db2 db2 get instance 5. Sau ó xem l i xem b n có bao nhiêu k t n i. Chúng tôi h ng ãn cách làm b&ng dòng l nh. c s d li u. M m t c a s l nh khác c a DB2 và k t n i l n n a v i c s d li u SAMPLE không ch! ra tên/m t kh"u.

và thay giá tr c a nó b&ng 5 và ki m tra l i giá tr m i db2 db2 db2 db2 connect to sample get db cfg update db cfg using LOGSECOND 5 get db cfg . $ t bi n DB2COMM c a DB2 Registry thành tcpip và npipe trong th hi n c a b n db2set db2comm=tcpip. Không db2set db2comm= db2stop db2start 14.54 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 db2admin drop db2admin create db2admin start 12.npipe db2stop db2start t bi n DB2COMM 13. Ki m tra giá tr hi n th i c a tham s LOGSECOND c a db cfg.

Hình 5. H u h t các công c này gi ng nhau trên c Linux và Windows.com/video/video/show?id=807741:Video:4812 Hình 5.1. Trong ch chúng ta s/ t p trung vào hình e-líp c a hình 5.2 li t kê t t c các công c DB2 s+n có trong IBM DB2 Start Menu. .B&c tranh t ng th DB2: Công c c a DB2 Chú ý: Xem video gi i thi u các công c c a DB2 t i ng d-n http://www. Trong ch ng này chúng ta s/ xem xét m t s công c c a DB2.com/video/video/show?id=807741:Video:4202 http://www.1 .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 55 5 Ch ng 5 – Các công c DB2 ng này.channeldb2.channeldb2.

Các l nh t.2 . g'i m t s các công c DB2 ph bi n L nh db2ce db2 db2cmd db2cc db2tc db2hc db2ca db2fs Tên công c Command Editor C a s nh p l nh Command Line processor B x lý dòng l nh Command Window C a s l nh (Ch! dành cho môi tr ng Windows) Control Center Trung tâm i u khi n Task Center Trung tâm tác v Health Center Trung tâm tình tr ng Configuration Assistant Tr giúp c u hình First Steps B c kh i u B ng 5.3 .1 .1 Trung tâm i#u khi n Công c chính c a DB2 dùng trong vi c qu n tr c s d li u là Trung tâm i u khi n có giao di n nh trong hình 5.t cho m t s công c DB2 5.1 cung c p m t danh sách các l nh t%t nh t trong c môi tr ng Linux và Windows.56 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 5.Các công c DB2 trên IBM DB2 Start Menu B ng 5.

các i t ng c s d li u s/ c th hi n th theo ki u t ng ng. khung trên cùng bên ph i s/ li t kê t t c các i t ng liên quan.Trung tâm i#u khi n c a DB2 Trung tâm i u khi n là m t công c qu n lý t p trung cho phép b n: • Xem xét h th ng c a b n.4 là h p tho i dùng l a ch'n cách hi n th c a Trung tâm i u khi n. trong tr ng h p này là t t các b ng liên quan n c s d li u SAMPLE. Nh n chu t ph i vào các th m c/ i t ng khác nhau trong Cây i t ng (Object tree) s/ hi n lên m t b ng ch'n thích h p v i th m c/ i t ng ó. • T o. Môi tr ng DB2.3). các c s d li u và các t ng trong c s d li u. n u b n nh n chu t ph i vào m t c s d li u và ch'n “Configure parameters”. thì khung phía d i bên ph i s/ cung c p các thông tin chi ti t h n v b ng ó. T ng t . s a và qu n lý c s d li u và các i t ng c s d li u. . nh n ph i chu t lên m t cài t DB2 và ch'n “Configure parameters” cho phép b n xem và c p nh t t p c u hình cho ch ng trình qu n tr c s d li u. L n u tiên kh i ng Trung tâm i u khi n. • Kh i ng các công c h'a khác c a DB2 i Khung bên trái cung c p m t cây phân c p tr c quan ph n ánh c u trúc c a các i t ng c s d li u trong h th ng c a b n. nh trong hình 5.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 57 Hình 5. Môi tr ng DB2 và các thông s c u hình ã c nh%c t i ch ng 4.i cách hi n th . Ví d .3 . b n c h i và l a ch'n cách trung tâm i u khi n s/ hi n th nh th nào. b n có th xem và c p nh t t p c u hình cho c s d li u ó. 6ng v i m. khung nhìn (Views)… Khi b n nh n úp chu t vào m t th m c (ví d th m c Tables. Hình 5. v i các “th m c” (folder) i di n cho b ng (Tables). N u b n ch'n m t b ng nào ó khung trên bên ph i. các b n cài t DB2.

Cách hi n th tùy ch'n (custom) cho phép b n tùy bi n các hình th c th hi n các ch c n ng.58 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 5.5 .Tùy bi n Trung tâm i#u khi n . b n ch'n “Customize Control Center” t.5 Hình 5. các l a ch'n và các i t ng theo b n mu n.4 . $ b t l i h p tho i này. b ng ch'n Tools nh trong hình 5.H p tho(i ch n cách hi n th Trung tâm i#u khi n Cách hi n th c b n (basic) cung c p các ch c n ng nòng c t c a DB2. Cách hi n th nâng cao (advanced) th hi n nhi u l a ch'n và ch c n ng h n.

C a s nh p l nh c a DB2 Trong vùng nh p l nh (input area). $ang ch'n C a s nh p l nh Thêm m t k t n iv ic s d li u C s d li u ang k t n i Vùng k t qu Ký t c dùng xác nh k t thúc c a câu l nh Quay tr l i Trung tâm i u khi n Vùng nh p l nh Hình 5. nh ng c n m b o các câu l nh k t thúc v i ký t k t thúc do b n ch'n. tuy nhiên b n c0ng có th chèn câu l nh th c hi n k t n i vào o n l nh c a mình. Hình 5. b n có th th c thi các l nh DB2. N u nh b n ánh d u m t câu l nh nào ó thì ch! mình câu l nh này s/ c th c hi n.2 Nh p l nh tr!c ti p S d ng c a s nh p l nh c a DB2 (Command Center). các câu l nh s/ c th c hi n l n l t. Khi b n b m nút th c hi n (xem hình 5. phân tích k ho ch th c hi n c a m t câu l nh. b n có th nh p nhi u câu l nh cùng lúc.6 (Nh n ph i chu t vào bi u t ng DB2 màu xanh và ch'n Trung tâm i u khi n) Hình 5. xem hay s a k t qu c a câu truy v n. . l nh Start c a Windows Ch y l nh db2cc t.8). bi u t ng DB2 trên khay h th ng c a Windows nh trong hình 5.Kh i ng Trung tâm i#u khi n DB2 t' khay h th ng c a Windows 5.6 .7 .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 59 Kh i Có nhi • • • • ng Trung tâm i#u khi n u cách kh i ng Trung tâm i u khi n: S d ng t. SQL và các câu l nh XQuery. d u nh%c l nh Nh n vào bi u t ng Trung tâm i u khi n trên b t k) thanh công c nào c a công c giao di n h'a DB2.7 là hình nh c a C a s nh p l nh cùng v i mô t ng%n g'n các thành ph n c a nó. M t k t n i t i c s d li u c n ph i c thi t l p tr c khi th c hi n b t k) câu l nh SQL nào. T.

.). m t c a s nh p l nh (c a windows ho c linux). b ng.10 s/ xu t hi n.B t k) khi nào m t i t ng mà b n có th truy v n. gõ db2ce 1 T. nh n ch'n bi u t ng C a s nh p l nh công c c a Trung tâm i u khi n nh trong hình 5. . b n có th kh i ng C a s nh p l nh b&ng cách nh n vào ng d-n Query trong khung thông tin chi ti t v i t ng c a Trung tâm i u khi n (khung d i bên tay ph i).8 .C a s nh p l nh – Th2 L nh Kh i ng C a s nh p l nh B n có th kh i ng c a s nh p l nh b&ng m t s cách: 1 T. menu Tools c a Trung tâm i u khi n 1 Nhúng trong Trung tâm i u khi n: . Trung tâm i u khi n. 1 T.Bi u t ng C a s nh p l nh trong Trung tâm i#u khi n Thêm m t k t n i t i c s d li u $ thêm m t k t n i t i m t c s d li u nh n vào nút Add (xem hình 5. c ch'n (c s d li u.60 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Th c hi n câu l nh (Có th dùng t h p phím t%t Ctrl+Enter) Th c hi n câu l nh và sinh ra m t k ho ch truy c p (S/ nói k( h n ph n sau) Sinh ra m t k ho ch truy c p mà không th c hi n câu l nh (S/ nói k( h n ph n sau) Hình 5.9 trên thanh Hình 5.9 .7). M t h p tho i nh trong hình 5. Menu Start c a Windows: Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (default) -> Command Line Tools -> Command Editor 1 T.Nh n ph i chu t vào bi u t ng c s d li u SAMPLE trong khung hi n th các i t ng c a Trung tâm i u khi n sau ó ch'n menu Query. .

tr ho c h ng d-n t ng sinh mã SQL.11 bên d i.Thêm m t k t n i c s d li u 5.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 61 L a ch'n m t c s d li u trong h th ng Ch'n ô này n u b n mu n s d ng ID và m t kh"u c a ng i dùng ang ng nh p vào h i u hành. trình so n th o dòng l nh (Command Editor) s/ giúp b n gi i quy t. Command Editor b&ng vi c nh p chu t vào bi u t ng sau v i ký hi u SQL (n i lên trong hình v i vòng tròn ). lúc này trình tr giúp “SQL Assist Wizard” là m t công c s+n có t. Hình 5. Nh hình 5.3 Trình tr giúp SQL N u b n không quen thu c v i ngôn ng SQL và thích s d ng m t trình h.10 . b n có th tri u g'i nó t. . ID và m t kh"u c a m t ng i dùng c ah i u hành.

62

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

Hình 5.11 – G i trình tr

giúp SQL Assist Wizard.

Hình 5.12 trình bày v trình tr giúp SQL Assist Wizard. Nó cho phép s d ng song hành ng th i c hai ch . $ u tiên ch! ra ki u c a câu l nh SQL b n h. tr v i (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Tùy theo câu l nh b n ch'n, các tùy ch'n khác nhau s/ c hi n th ra. 4 ph n cu i cùng c a c a s b n s/ nhìn th y câu l nh SQL c xây d ng nên gi ng nh b n ch'n nh ng l a ch'n khác trong trình h ng d-n.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

63

Hình 5.12 – Trình tr giúp SQL Assist Wizard 5.4 Nút “Show SQL” H u h t các công c tr giúp h'a (GUI) và các b n xem l i câu l nh hi n th i ho c câu l nh SQL s d ng công c hay trình h ng d-n th c hi nh p chu t vào nút Show SQL trong công c b n 5.14.

trình h ng d-n trong DB2 cho phép ã c th c thi ra k t qu b&ng vi c n m t công vi c. $ xem ph n này, ang làm vi c, nh hình 5.13 và hình

Hình 5.13 – Nút “Show SQL”

Hình 5.14 – % u ra c a m t ph n trình bày v# nút “Show SQL” Kh n ng hi n th l i nh ng câu l nh SQL và nh ng dòng l nh là r t có ích trong vi c h'c cú pháp SQL, rút g'n và tái s d ng nh ng l nh và nh ng dòng l nh trong m t t p s d ng v sau này. B n c0ng có th xây d ng các k ch b n b&ng vi c dùng l i nh ng l nh và nh ng dòng l nh ã c t o ra này.

64

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

Bài t p nhanh #4: S

d ng k ch b n v i c s d

li u EXPRESS

M c ich: Trong bài t p nhanh này, ta s/ làm quen v i c s d li u EXPRESS b&ng dòng l nh và hai k ch b n có s+n. Th t c: 1. Trong bài t p nhanh #2 chúng ta ã t o c s d li u EXPRESS; bây gi ta s/ s d ng nó v i m t s b ng và d li u. $ thu n ti n, có hai k ch b n, tên là quicklab4.db2 và quicklab4.dat ã c t o ra làm vi c ó cho chúng ta. K ch b n quicklab4.db2 ch a các l nh t o b ng do ó nó c th c hi n tr c. T p quicklab4.dat ch a các câu l nh chèn d li u vào b ng. C hai t p này n&m trong t p n n quicklabs.zip i kèm theo sách này. $ th c hi n k ch b n, hãy m c a s t o dòng l nh. Ch%c ch%n r&ng c s d li u m i v,a t o s/ c ch'n trong danh sách kéo-th c a thanh công c . N u chúng không xu t hi n trong danh sách, thêm m t k t n i n chúng b&ng nút Add 2. Nh n Select -> Open trên c a s t o dòng l nh và chuy n n th m c có l u tr hai k ch b n. Ch'n t p quicklab4.db2 và nh n nút OK. N i dung c a t p s/ xu t hi n trong vùng nh p l nh (input) c a c a s t o dòng l nh. Nh n nút Run th c hi n k ch b n. Ki m tra không có l.i khi th c hi n. 3. L p l i m c 2 v i t p quicklab.dat CSDL m i mà ta v,a t o này là m t ví d n gi n cho m t c a hàng sách trên Internet. B ng BOOKS ch a t t c thông tin v nh ng cu n sách c l u tr . B ng CUSTOMERS ch a thông tin v m.i khách hàng c a c a hàng. Cu i cùng b ng SALES ch a d li u v vi c bán hàng. B t k) lúc nào khách hàng t mua m t cu n sách, m t b n ghi c t o ra trong b ng SALES. S d i ây trình bày thi t k và quan h gi a các b ng.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

65

5.5 T(o k ch b n Nó r t h u ích cho phép t o ra nh ng t p k ch b n, nh ng t p th c thi nh ng l nh DB2 ho c nh ng câu l nh SQL l p l i nhi u l n. Ví d , m t ng i qu n tr (DBA) có th a ra hàng ngày ki m tra s hàng c a nh ng b ng quan mu n ch y m t k ch b n tr'ng. Có hai d ng k ch b n thông th ng: 1. Các k ch b n SQL. 2. Các k ch b n (v ) h i u hành. 5.5.1 Các k ch b n SQL Các k ch b n SQL bao g m các câu l nh truy v n và các l nh CSDL. Các k ch b n này là m i quan h n gi n hi u và là n n c l p. Tuy nhiên, các bi n hay các tham s không c h. tr . Cho ví d , các l nh d i ây c l u l i trong t p có tên script1.db2.

CONNECT TO EXPRESS; CREATE TABLE user1.mytable ( col1 INTEGER NOT NULL, col2 VARCHAR(40), col3 DECIMAL(9,2)); SELECT * FROM user1.mytable FETCH COMMIT; T p script1.db2

FIRST

10

ROWS

ONLY;

Trong ph n k ch b n trên, t t c các câu l nh là các câu l nh SQL, và m.i câu l nh c cách nhau b i m t d u phân cách và trong tr ng h p này là d u ch m ph"y. Tên t p không nh t thi t s d ng uôi m r ng là “db2”. B t k) ph n m r ng nào c0ng dùng c. Th!c thi các k ch b n SQL: M t k ch b n SQL có th c th c thi b&ng nhi u cách khác nhau có th t, c a s l nh ho c DB2 Command Window trên Windows, ho c thông qua Linux shell. $ ch y k ch b n t, DB2 Command Window ho c Linux shell, b n có th dùng các l nh d i ây: db2 -t -v -f script1.db2 -z script1.log ho c, db2 –tvf script1.db2 –z script1.log Trong câu l nh này: -t Ch! ra các câu l nh dùng d u k t thúc m c nh (d u ch m ph"y). -v Ch “l%m l i”, db2 hi n th các l nh khi th c hi n. -f Ch! ra r&ng tên t p sau c này là t p k ch b n. -z Ch! ra r&ng theo sau thông báo tên t p s/ c s d ng hi n giá tr vi c phân tích sau này ( ây là m t l a ch'n, nh ng nên làm).

u ra cho

Khi c hi u –t c dùng và không có d u phân cách dòng nào c ch! rõ, d u ch m ph"y s/ c ch'n. Có m t s hoàn c nh mà ta c n n m t d u phân cách khác. Ví d m t k ch b n ch a mã SQL PL c n dùng m t d u phân cách câu l nh khác v i ký t m c nh (d u ch m ph"y), b i vì nh ng d u ch m ph"y này ã c dùng bên trong các nh ngh a i t ng SQL PL phân cách các câu l nh thu c v th t c.

b n c n thay i ki u trên t p tin ch! nh r&ng t p tin này là m t t p tin th c thi b&ng cách s d ng l nh nh chmod +x. CREATE FUNCTION f1() SELECT … . .db2 –z schema. ti p sau là ký t phân cách mong mu n (d u !) nh trình bày d i ây: db2 –td! –v –f functions. dòng l nh.log app_objects.db2 $ cho DB2 bi t r&ng m t ký t d u phân cách khác c dùng.db2 –z triggers.2 Các k ch b n v i h i#u hành Các k ch b n v i h i u hành cung c p linh ho t và tính n ng m nh m/ h n.db2 –z functions. b n gõ l nh sau trong i ây trong Command AUTOCONFIGURE USING create_database. D i ây là ví d c a m t k ch b n trong h i u hành Windows.5.log T p create_database.66 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Ví d .log db2 –td@ -v –f triggers.bat $ th c hi n k ch b n v i h Windows: i u hành này t. m t d u ch m ph"y là c n thi t cu i c a cú pháp SELECT bên trong hàm. tuy nhiên chúng có h. nh cho ta kh n ng thêm vào nh ng o n mã l p trình có tính lô-gíc.db2”. set DBPATH=c. tr các tham s và các bi n.db2 –z functions. trong t p k ch b n d i ây có tên “functions. … END! T p functions. b n có th ch y t p tin này v i cách th c gi ng nh ph n trên.bat db2admin ibmdb2 Trong Windows s d ng ph n m r ng “bat” t p tin th c thi x lý theo lô. Sau ó.i trong thông báo t. k ch b n.log $ có các mô t v các c hi u khác b&ng cách ch y câu l nh d Window ho c Linux shell: db2 list command option 5. N u chúng ta l i dùng m t d u ch m ph"y vào vi c ng n cách câu l nh. nói cho h i u hành bi t r&ng ây là m t Trong Linux. Nh ng o n k ch b n này ph thu c vào h i u hành n n. V i câu l nh CREATE FUNCTION d u phân cách chúng ta ph i s d ng m t d u ch m than (!). khi ch y s/ x y ra xung t t. set DBNAME=PRODEXPR set MEMORY=25 db2 CREATE DATABASE %DBNAME% ON %DBPATH% MEM_PERCENT %MEMORY% APPLY DB AND DBM db2 CONNECT TO %DBNAME% USER %1 USING %2 del schema. nó ch a ngôn ng nh ngh a d li u DDL t o m t hàm.log triggers. k t qu là có m t l. DB2.log db2 –td@ -v –f functions.log db2 set schema user1 db2 –t –v –f schema. s d ng c hi u –d.

hãy t d u ngo c kép bao l y tên c a t p tin m b o r&ng Windows không t ng thêm ph n m r ng . Thêm vào ó. Wordpad có th s/ t o thêm m t s ký t "n và vi c này có th gây ra nh ng v n trong khi quá trình th c thi c a k ch b n. tr các tham s k ch b n. b n s/ t o ra m t k ch b n h i u hành tri n khai c s d li u EXPRESS là EXPRESS2. N u b n l u t p tin này d i m t nh d ng khác. hãy m b o r&ng b n th c hi n nh ng thay i phù h p v i nh ng s h ng d-n sau ây.bat. bài t p nhanh này ch! hi n th nh ng k ch b n và câu l nh dành riêng cho n n Windows.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 67 Bài t p nhanh #5 – T(o m t k ch b n cài t cho c s d li u EXPRESS M c tiêu Các k ch b n là m t c ch m nh m/ trong vi c th c hi n nh ng công vi c có tính ch t l p i l p l i nh t p h p th ng kê cho c s d li u. Notepad hay Wordpad và nh p vào 2. L u l i t p tin k ch b n trong m t th m c và t tên cho t p tin này là create_database. nh thông tin c hi n th d i ây. i u này giúp cho chúng linh ho t h n. Các k ch b n h i u hành có l i i m c a vi c h. và tri n khai c s d li u.TXT cho t p tin nh hình v/ d i ây. M m t ch ng trình so n th o v n b n. Th t c 1. sao l u. Nh&m m c ích ti t ki m không gian. N u b n mu n làm vi c trên Linux. . m b m r&ng b n ã ch'n m c tùy ch'n MS-DOS Format (trong Wordpad). Các k ch b n này s/ g'i k ch b n v i SQL ã c t o ra tr c ó cho các i t ng c s d li u. Trong h p tho i c a s Save As. Trong bài t p nhanh này.

b n có th s d ng Start -> Run. hãy vào Start -> Program Files -> IBM DB2 -> DB2COPY1 (default) -> Command Line Tools -> Command Window. nh p vào các l nh sau: cd C:\express create_database.bat db2admin ibmdb2 .68 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 3. gõ vào db2cmd và n enter nh hình v/ d i ây 4. Sau ó ch y k ch b n. b n ph i có m t môi tr ng dòng l nh DB2. $ m c a s l nh DB2. Cách khác. $ ch y k ch b n t ng tác v i DB2.

log. Dòng l nh sau ây c dùng làm gì? del schema. K t n i c s d li u c thi t l p âu? b.ng dòng không? 6.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 69 5.log e. T i sao nh ng k ch b n SQL c g'i l i không ch a các câu l nh CONNECT TO? Chúng k t n i n c s d li u nh th nào? . Hãy c g%ng tr l i nh ng câu h i sau ây: a.a t o xong. triggers. $i u gì s/ x y ra khi k ch b n c g'i mà l i không có b t c tham s nào? f. Dòng l nh sau ây dùng làm gì? Nó c s d ng khi nào? Cho m c ích gì? SET DBPATH=C: d. Các ký hi u %1 và %2 ngh a là gì? c. B n hãy dành chút th i gian làm quen v i k ch b n mà b n v. app_objects.log. B n có hi u nh ng gì ang x y ra t i t.

70 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 5. M t khác. Chúng ta s/ nói nhi u h n v các s (schemas) trong ch ng 8 . b n có th b%t u công c này t. $ t o m t c s d li u Tools Catalog b n có th s d ng l nh này: CREATE TOOLS CATALOG systools CREATE NEW DATABASE toolsdb Trong ví d trên. M t cách khác. n u tác v sao l u th t b i thì Trung tâm tác v s/ ánh d u trang (page) cho ng i qu n tr bi t. Trung tâm $i u khi n b&ng cách nh n vào Tools -> Task Center nh minh h'a trong hình 5. Hình 5. Ví d .6.16. C s d li u này ph i c t n t i s+n có th lên l ch cho các tác v .Làm vi c v i các i t ng c s d li u.1 C s d li u Tools Catalog T t c các thông tin chi ti t v các tác v c a b n và l ch th c hi n tác v ó c l u tr trong m t c s d li u DB2 riêng bi t g'i là c s d li u Tools Catalog. Kh i ng Trung tâm Tác v B n có th kh i ng Trung tâm Tác v t. m t email s/ c g i n cho DBA cung c p thông tin này. hay nh ng k ch b n. n u m t tác v bao g m công vi c sao l u m t c s d li u quan tr'ng vào lúc 3h sáng c th c hi n thành công.6 Trung tâm tác v (Task Center) Công c Trung tâm tác v v i giao di n h'a ng i dùng cho phép b n t o ra nh ng ng nh ch y các l nh DB2. các l nh c a h i u tác v : là m t t p h p nh ng ho t hành. và tên c a c s d li u là toolsdb.15 – Trung tâm Tác v 5.15 minh ho Trung tâm Tác v Hình 5. systools là tên s (schema name) c a t t c các b ng trong c s d li u. Các hành ng phía sau có th c th c hi n ngay c khi tác v tr c th t b i hay thành công. menu Start c a Windows: Start -> Programs ->IBM DB -> DB2COPY1 -> General Administration Tools -> Task Center .

Nh t ký. h th ng n i mà b n ã t o c s d li u Tools Catalog. Vi c t o m t tác v khá n gi n. Hình 5.2 mô t nh ng thông tin mà b n có th thu c t. 5.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 71 Hình 5. Chúng tôi khuy n khích b n t mình khám phá Trung tâm Tác v .16 – Kh i ng Trung tâm Tác v Lên l ch v i Trung tâm Tác v B t c lo i k ch b n nào c0ng có th c lên l ch b&ng cách s d ng Trung tâm Tác v (k ch b n ó có th c hay không c t o thông qua m t công c c a DB2 có giao di n h'a ng i dùng).7 Nh t ký Công c Nh t ký có giao di n h'a c a DB2 cung c p cho ng i qu n tr c s d li u m t nh t ký v các ho t ng trên bi u m-u tr c tuy n (online form). Các tác v c ch y t i th i i m ã lên l ch t.17 mô t v Nh t ký trong DB2 và b ng 5. .

i c0. Các l. L u tr thông i p c p h th ng. ho c n u b n óng h p tho i quá nhanh hay do tr c tr c. b n có th ch y công c này t.2 – Các thông tin c mô t trong Nh t ký. các công c c a DB2.72 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 5.18. $i u này r t h u ích n u b n mu n tri u h i và i chi u các thông i p l.i nghiêm tr'ng B n ghi các thông báo c ghi l i ây B ng 5. trình n Start c a Windows: Start -> Programs -> IBM DB2-> DB2COPY1 -> General Administration Tools -> Journal. Trung tâm i u khi n b&ng cách b m chu t vào Tools -> Journal. Ki u thông tin L ch s tác v (Task History) L ch s c a c s (Database History) Thông i p . nh c mô t trong Hình 4. t ch c l i (REORG).17 – Nh t ký Mô t T t c các công vi c c lên l ch ã c th c hi n và tình tr ng ho t ng c a chúng d li u B n ghi nh v các tác ng lên c s d li u (sao l u. v. Kh i ch(y Nh t ký B n có th kh i ng Nh t ký t. B&ng cách khác. ph c h i.v…) Nh t ký c a các thông i p c ph n h i t.

5. qu n lý không gian.8 Giám sát tình tr(ng (health) Giám sát tình tr ng là m t tác nhân m c nh ch y bên trong b máy DB2. các ho t ng ct ng hóa ã c nh rõ tr c…). Khi mà m t s tính n ng c a DB2 c th c thi bên ngoài các tham s ã thi t l p. Có 3 ki u c nh báo: 1 Chú ý: Tình tr ng không bình th ng. d ng tham s c u hình qu n lý c s d li u 5. Giám sát h thông có th b t ho c t%t s HEALTH_MON. .8. 1 C nh báo: Tình tr ng ch a nghiêm tr'ng. s/ xu t hi n ngo i l .19 mô t v công c Trung tâm tình tr ng. c s d li u.18 – Kh i ng Nh t kí. Hình 5. 1 Báo ng: Tình tr ng nghiêm tr'ng yêu c u có các hành ng can thi p ngay l p t c. giám sát t t c các m t c a tình tr ng c s d li u (b nh . ng i qu n tr c s d li u s/ c l u ý t i. không yêu c u s quan tâm ngay l p t c nh ng có th báo hi u h th ng không còn trong tình tr ng t i u. và không gian b ng.1 Trung tâm tình tr(ng Trung tâm tình tr ng là m t công c h'a t ng tác v i tác nhân Giám sát tình tr ng. Công c Trung tâm tình tr ng phân tích c nh báo tình tr ng trong h th ng i v i t.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 73 Hình 5.ng th hi n.

. $i u này c bi u di n qua Hình 5.19 – Công c Trung tâm tình tr(ng Kh i ch(y Trung tâm tình tr(ng. C nh báo tình tr ng cho phép b n nh p vào danh b v i a ch! email hay s máy nh%n tin c a nh ng ng i c n ph i liên l c n u xu t hi n c nh báo. B n có th kh i ng Trung tâm tình tr ng t. Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 -> Monitoring Tools -> Health Center.20 – Kh i ch(y Trung tâm s&c kh3e Thi t l p c nh báo tình tr(ng M t khi Trung tâm tình tr ng c a b n ã c kh i ng. B n c0ng có th ch y công c này t.74 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Ch'n th i gian làm m i màn hình Hi u ch!nh các thi t l p ch! th tình tr ng L a ch'n ki u thông báo s d ng Nh p úp chu t vào b t c l i c nh báo nào thì các chi ti t v thông báo xu t hi n ây Hình 5. b n có th thi t l p các khai báo cho l i c nh báo (Alert notification) b&ng cách nh n vào Health Center menu -> Configure -> Alert Notification nh trong Hình 5. Trung tâm i u khi n b&ng cách nh n vào Tools Menu và ch'n Health Center.20. Hình 5.21.

21 – Khai báo c nh báo .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 75 Hình 5.

76 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 .

các hình ch nh t bi u di n các quy trình. hình 6. db2loggr. tác nhân db2agent có th sinh ra các tác nhân khác (nó xu t nh các lu ng db2agntp). db2dlock c0ng có th cho nh ng m c ích khác nhau.Mô hình x lý c a DB2 . Tác nhân DB2 có ch c n ng th c hi n các thao tác thay cho DB2. Khi m t ng d ng xa mu n k t n i n máy ch b&ng l nh SQL CONNECT. Các c s d ng tác nhân khác trên hình v/ nh db2pfchr.Ki n trúc c a DB2 ng này chúng ta s/ th o lu n nh ng nét chính v .1 Mô hình quy trình x lý c a DB2 Hình 6.Mô hình b nh c a DB2 . D i quy trình này có nhi u lu ng x lý. N u ng d ng ó là c c b (ch y trên cùng máy ch v i DB2). nh khi x lý song song. ch! có tác nhân db2ipccm x lý yêu c u thay cho db2tcpcm. lu ng chính c0ng có tên là db2sysc. Trong m t s tr ng h p.channeldb2.com/video/video/show?id=807741:Video:4482 6. còn hình e-líp bi u di n lu ng x lý. Trong hình này. xem video t i ia ch! http://www.1.2. nó s/ sinh ra các lu ng khác. các b c r t gi ng nhau. Nh ng quy trình x lý thông d ng nh t c mô t trong c mô t b ng 6. xa (listener) cho giao th c truy n thông s/ nh n c yêu c u này và liên l c v i m t tác nhân k t h p DB2 (DB2 coordinator agent). Quy trình chính c a DB2 g'i là db2sysc. các b nghe k t n i t.Mô hình l u tr c a DB2 Chú ý: $ bi t thêm thông tin v ki n trúc c a DB2. Và các lu ng x lý chung nh t Trong ch li u .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 77 6 Ph n II – H c DB2: Qu n tr C s d Ch ng 6 .1 mô t mô hình quy trình x lý c a DB2.

db2acct Daemon t ng. ph thu c vào b t p trung k t n i có c kích ho t hay không). nh v y ch ng trình không ph i c a IBM có th t ng tác v i DB2. Các mã l nh c a hãng trung l p ch y bên ngoài c ch này.1. T t c các EDU (Engine Dispatchable Units) u n&m trong quy trình này. nó s/ gi i phóng tài nguyên khi k t thúc db2sync b t bình th ng db2vend Quy trình x lý i v i các hãng trung l p trong DB2 9.1 – Mô hình quy trình x Tên quy trình db2sync (Linux) db2syncs (Win) lý c a DB2 Mô t C ch x lý chính c a DB2. nh hi n th tình tr ng. và k ho ch qu n tr . B ng 6.5. ví d nh t ký l u tr có th c qu n lý b i mã l nh c a m t hãng th ba db2fmp Các quy trình x lý trung l p ch y các mã l nh (c các th t c l u và hàm ng i dùng nh ngh a) trên máy ch n&m bên ngoài “t ng l a”.78 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 6. Nó dùng th c hi n t ng các tác v t. trong DB2 9. t ng b o trì. Nó là m c trên c a c ch x lý chính. Quy trình này thay th cho các quy trình db2udf và db2dari ã c s d ng trong các phiên b n tr c c a DB2.Các x lý thông d ng c a DB2 Tên x lý db2sync db2tcpcm db2agent Mô t Lu ng i u khi n h th ng. Không có quy trình này c s d li u không th ho t ng. db2sync. phía máy khách. .5 ch! có m t c ch x lý a lu ng chính cho t t c các thành ph n. Tác nhân k t h p th c thi nh ng thao tác c s d li u thay cho các ng d ng (ít nh t m t ti n trình trên m t k t n i. Tên chính th c c a nó là db2hmon db2wdog DB2 Watchdog. S d ng lúc Kh i ng và T%t h th ng và b o trì B nghe truy n thông TCP/IP.

Th ng vùng nh này không nhi u. m c c s d li u.2 Mô hình b nh c a DB2 Mô hình b nh DB2 g m nhi u vùng nh khác nhau t i m c th hi n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 79 Tác nhân con ch ng c sinh ra n u tr ng INTRA_PARALLEL là YES. vùng nh chia s2 qu n lý c s d li u c c p phát. db2pfchr B 'c d li u nh p/xu t không ng b (NUM_IOSERVERS).ng vùng b nh trong sách này mà ch! có nh ng nét t ng quát. S/ th c thi các thao tác c s d li u thay cho ng d ng. db2pclnr B ghi d li u nh p/xu t không ng b (NUM_IOCLEANERS). vùng nh toàn c c c s d li u s/ c c p phát. m c ng d ng và m c tác nhân (hình 6. Trong kh i này.Các lu ng x lý thông d ng c a DB2 6. vùng m (buffer pool) là m t trong nh ng . B ng 6.2 – Mô hình b nh c a DB2 Khi b%t u m t th hi n.2 . Chúng ta không gi i thich chi ti t t. L n u tiên k t n i n c s d li u. db2agntp Hình 6.2). db2agent s/ k t h p công vi c c a các tác nhân con db2agntp.

6. Nên có ít nh t m t vùng m trên m t c s d li u. N u không dùng b t p trung k t n i thì m. c bi t khi c n c i thi n vi c th c thi truy v n. 16K và 32K. Nó c i thi n th c thi b&ng cách gi m nh p/xu t tu n t tr c ti p và nâng c p 'c ghi không ng b . a vào vùng m. C0ng có th vào trung tâm i u khi n. Vùng m c c p phát v i các n v nh là các trang 4K. Có ngh a là DB2 oán tr c trang nào s/ c n n. c nh ngh a khi làm vi c v i vùng nh m và các Kích th c c a trang và ph m vi không gian b ng nh trong ph n ti p theo.1 Trang và ph(m vi Trang là n v l u tr nh nh t c a DB2. c Vùng nh riêng tác nhân là vùng nh c s d ng cho m. do v y DB2 làm vi c v i các ph m vi t i m t th i i m.80 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 thành ph n quan tr'ng nh t. gi m nhu c u s d ng b nh v t lý. nh n chu t ph i lên th m c Buffer pool trong c s d li u ã bi t và ch'n Create nh trong hình 6. nhi u k t n i có th dùng chung m t tác nhân.i k t n i c n m t tác nhân. N u s d ng b t p trung k t n i. M t ph m vi là m t nhóm các trang. nên chúng s+n sàng c s d ng. 8K.3. 6. Kích th c a vùng m quy t nh l n c a toàn b vùng nh toàn c c c s d li u.i tác nhân DB2.3. và 32K. 8K.2 Vùng nh m M t vùng nh m là vùng nh th c (real cache) cho d li u b ng và ch! m c. 'c chúng t. và ít nh t m t vùng m phù h p cho m t không gian b ng có kích th c trang ã bi t.3.3 Mô hình l u tr c a DB2 Trong m c này chúng ta s/ mô t nh ng khái ni m sau: Trang và ph m vi Vùng nh m Không gian b ng 6. . M t tác nhân s d ng kho ng 3–5MB. 16K. T(o m t vùng m Có th dùng l nh CREATE BUFFERPOOL t o vùng m. T i m t th i i m n u ch! làm vi c v i m t trang thì lãng phí kh n ng th c thi. v i các kích th c cho phép là 4K.

3 – T(o m t vùng m .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 81 Hình 6.

$ c bi t. Hình 6. M. Các tr ng ‘Non-blocked’ và ‘Blocked’ ch! nh s l ng trang t n t i là không óng kh i (non-blocked) hay óng kh i (blocked). Vùng m d a trên kh i b o m r&ng các trang liên t c trên a di chuy n vào vùng m c0ng liên t c trong m t vùng óng kh i.H p tho(i t(o vùng nh m Ph n l n các m c trong hình 6. S l ng trang không th l n h n 98% s l ng trang c a vùng m.i l n vùng hình 6. h p tho i Create Buffer Pool xu t hi n nh trong hình 6. nó s/ c hi n th trong trung tâm i u khi n nh trong .4 . Cách này có th c i thi n vi c th c thi.4 c t gi i thích. giá tr 0 s/ vô hi u hóa vào/ra kh i.4.5.82 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Sau khi ch'n Create. m c t o ra.

3 Các không gian b ng Không gian b ng là m t là m t giao di n lô-gíc gi a các b ng lô-gíc và các vùng nh c a h th ng (bao g m vùng nh m và các a). - L n Lo i này c s d ng tùy ch'n phân chia các d li u LOB v không gian b ng c a nó. or 32KB). Kích th trang này ph i t ng ng v i kích th c trang c a vùng m. tr PureXML – s d ng UNICODE và XML làm ki u c a các c t.5 – Trung tâm i#u khi n sau khi t(o vùng m ‘SAMP16K’ 6. B n có th s d ng câu l nh CREATE TABLESPACE t o m t không gian b ng mà b n có th ct : • • • • Kích th c trang c a không gian b ng (4KB. 16KB.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 83 Hình 6. Các không gian b ng lo i l n là m c nh. Ví d nh USERSPACE1 là m t c t o ra m t cách m c nh. Nó c0ng c s d ng l u tr các d li u XML t o ra các CSDL có h. T(m th i Có hai lo i không gian b ng t m th i: - . 8KB.3. Tên c a vùng m t ng ng v i không gian b ng Kích th c c a ph m vi Kích th c n p tr c c Các lo(i không gian b ng Có ba lo i không gian b ng: Thông th ng Lo i này dành cho các b ng c a ng không gian b ng thông th ng vì nó i dùng.

ng i dùng ch! c n ph i ch! ra nhóm các thi t b l u tr lôgíc. n u c n thi t b n có th tái nh ngh a các ng d-n l u tr b&ng cách s d ng thao tác RESTORE c s d li u. d li u. Chúng th không gian b ng t m th i c a h th ng. V i lo i không gian b ng này. Sau khi t o xong. ích l i c a chúng là s d ng t ng t nh các không gian b ng SMS. Sau ó b n có th t o các không gian b ng s d ng l u tr t ng ( ây là ch m c nh) Ví d l u tr t! ng . ch! m c. DMS có hi u c n&m trên các không gian Không gian b ng c qu n lý t! ng Lo i không gian b ng này c qu n lý b i b nh t ng. M t khi b n ã xác nh cc nh lúc t o ra và không th thay i v các ch. Không gian b ng c qu n lý b i CSDL Lo i không gian b ng này c g'i là Database Managed Storage (DMS). nh ng l i có hi u su t t t và tính linh ho t c a không gian b ng DMS. Chúng d dàng c qu n lý và c ch a trong các th m c h th ng t p. ây là lo i không gian b ng m c nh. ch a (container) có th là các t p c c p phát tr c ho c các thi t b thô (thi t b thô c hi u nh thi t b l u tr c ghi theo nh h ng ký t . khi vi c ph c h i tái nh h ng u c dùng. Do ó. ch a (h th ng t p) có th su t t t nh t. Không gian b ng t m th i c a ng i dùng $ây là lo i không gian b ng c s d ng toàn c c do ng i dùng nh ngh a. c thêm. tr. thay li u LOB có th i kích th c. Các ch. $i u này có ngh a là h i u hành s/ qu n lý không gian nh này. ch a m i hoàn toàn do DB2 qu n lý. ch a. u tiên b n c n t o m t CSDL v i ch c n ng l u tr t ng c kích ho t (m c nh) và liên k t các ng d-n l u tr t i nó (CSDL). ch! m c hay d b ng khác nhau nâng cao hi u su t. Vi c này có th nh trong câu l nh CREATE TABLESPACE c ch! Không gian b ng c qu n lý b i h th ng Lo i không gian b ng này c g'i là System Managed Storage (SMS). Các ch. b%t u v i DB2 9. không c n h th ng t p c a h i u hành). Không gian b ng lo i này không cc p phát tr c. V i các thi t b thô. nh ng dung l ng các t p c t ng lên t ng. t o ra các b ng t m th i ng hay b nh m l-n v i các Qu n lý các không gian b ng Các không gian b ng có th c phân lo i theo cách qu n lý. vì d li u.84 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Không gian b ng t m th i c a h th ng $ây là lo i không gian b ng c s d ng b i DB2 cho các thao tác n i b (h th ng) nh s%p x p. b . ch a (th m c). Các ch. $ cho phép l u tr t ng. ch a ct ot ng theo các ng d-n. thì chúng s/ sau. d li u c ghi tr c ti p mà không qua b m c a h i u hành. Vi c qu n lý òi h i s can thi p c a ng i qu n tr c s d li u. Không ph i nh ngh a t ng minh ch. Vi c t ng kích th c hay b sung thêm ch. $i u này có ngh a là DB2 s/ qu n lý lo i không gian l u tr này. Ví d TEMPSPACE1 là không gian b ng ct o ra t ng khi b n t o m t CSDL. nó là m t không gian b ng t m th i c a h th ng. d li u LOB không th c tr i trên các không gian b ng khác nhau. Khi s d ng các không gian b ng SMS.

Ví d n u b n có m t không gian b ng 4K v i kích th c m r ng là 8. ch a. /data/path2 L u tr t ng không c phép: CREATE DATABASE DB1 AUTOMATIC STORAGE NO Ti p theo. hãy t o m t CSDL v i l u tr t ng c cho phép theo các ví d sau: nh: L u tr t ng c cho phép theo m c CREATE DATABASE DB1 L u tr t ng c ch! nh t ng minh: CREATE DATABASE DB1 AUTOMATIC STORAGE YES ng c cho phép theo m c nh nh ng ng d-n L u tr t CREATE DATABASE DB1 ON /data/path1. cc p c ch! ra: Hình 6. u n. s d ng 3 ch. chúng ta t o không gian b ng v i l u tr t ng c cho phép theo các ví d sau: L u tr t ng cho không gian b ng c cho phép theo m c nh: CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMPTS L u tr t ng c ch! nh m t cách t ng minh cho không gian b ng: CREATE TABLESPACE TS2 MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE L u tr t ng c ch! nh không t ng minh. kích th c ban phát. DB2 s/ ghi vào các ph m vi a (disk extent) t i th i i m chia b ng (stripe) qua các ch.6. i u này có ngh a r&ng 32K d li u (4K x 8 trang trên m t ph m vi = 32K) s/ c ghi vào m t a tr c khi ghi vào a ti p theo. ch a thô trong không gian b ng DMS.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 85 $ u tiên. kích th c t ng theo t.6 – Ghi d li u vào không gian b ng . $i u này c ch! ra trong Hình 6. Chú ý r&ng các b ng không chia s2 các ph m vi.ng l n. và kích th c t i a có th t ng CREATE TABLESPACE TS1 INITIALSIZE 500 K INCREASESIZE 100 K MAXSIZE 100 M D li u c l u tr nh th nào trong không gian b ng Theo m c nh.

7.ng b c t o không gian b ng s/ xu t hi n nh Hình 6.7 – T(o không gian b ng t' trung tâm i#u khi n Hình 6. Hình 6. Tr giúp t.8.8 – T(o m t không gian b ng s d ng tr giúp . trung tâm i u khi n. kích chu t ph i vào th m c Table Spaces trong CSDL c ch'n và ch'n Create theo hình 6.86 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 T(o không gian b ng s d ng trung tâm i#u khi n $ t o m t không gian b ng t.

máy c a mình. Th m c DCS Th m c này ch! xu t hi n n u ta có cài ph n m m DB2 Connect k t n i v i DB2 trên máy z/OS (máy tính l n). i m vào c a m t nút TCP/IP s/ bao g m a ch! IP c a máy ch DB2 mà ta nh k t n i. ho c DB2 trên i5/OS. Th m c c s d li u n i t i Th m c này ch a các thông tin v c s d dung c a th m c này ta dùng l nh li u mà ta có th k t n i c. $ i v i c s d li u xa. n u giao th c TCP/IT c dùng.channeldb2. Có 4 th m c: 1. nó có t t c các c s d li u. $ xem n i dung c a th m c này ta dùng l nh list node directory 4. Chú ý r&ng m t máy ch DB2 c0ng c xem nh thành ph n máy khách. Ví d . trong ph m vi c a ch ng này chúng ta ch! th o lu n m t ph th c n gi n nh t ó là s d ng công c Tr giúp c u hình (Configuration Assistant). $ xem n i list db directory on <drive/path> 3. tr t i Th m c nút (Node). máy khách DB2 n ch DB2 s d ng giao th c TCPIP. Th m c nút Th m c này bao g m thông tin v làm th nào k t n i n m t c s d li u. $ xem n i dung c a th m c này ta dùng l nh list dcs directory . nó s/ có con tr .1 Th m c DB2 Th m c DB2 là các t p nh phân l u tr các thông tin v các c s d li u mà ta có th k t n i t.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 87 7 Ch ng 7 – K t n i máy khách DB2 máy m t tn i máy ng Ch ng này trình bày các b c thi t l p c n thi t k t n i t. Hi n t i có m t s cách khác nhau thi t l p k t n i t. Th m c c s d li u h th ng Th m c này gi ng nh m c l c c a m t cu n sách. $ i v i các c s d li u n i t i. c lo i xa (remote) và lo i n i t i (local). khách DB2. tuy nhiên. ta dùng l nh list db directory 2. vì th máy ch DB2 c0ng có hành vi c a m t máy khách khi k n m t máy ch DB2 khác.com/video/video/show?id=807741:Video:4222 7. nó là các con tr tr t i Th m c c s d li u n i t i. và a ch! c ng c a th hi n mà c s d li u n&m trong ó. xem video t i ia ch! http://www. $ xem n i dung c a th m c này. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v ki n trúc c a DB2. mà ta có th k t n i v i chúng.

ch'n Configure -> DB2 Registry nh c mô t trong hình 7.t bu c trên máy ch c thi t l p t i máy ch : 1) Bi n DB2COMM Bi n ng kí này xác nh giao th c truy n thông c s d ng l%ng nghe các yêu c u n t.2 và hình 7. Hình 7.2 Tr giúp c$u hình S d ng giao di n tr c quan c a công c Tr giúp c u hình. b n có th ch'n: Start -> Programs -> IBM DB2 -> DB2COPY1 -> Set-up Tools -> Configuration Assistant.1 mô t công c tr giúp c u hình.1 . b n có th d dàng c u hình k t n i gi a m t máy khách DB2 và m t máy ch DB2. d ng l nh db2ca. $ xem và thay i giá tr c a bi n DB2COMM trong tr giúp c u hình. N u s d ng dòng l nh. Khi thay i giá tr c a tham s này.2.Công c tr giúp c$u hình 7. b n có th b%t u công c này b&ng cách s Hình 7.88 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 $ xem và thay i n i dung c a t t c các th m c trên c n th c hi n b&ng công c tr giúp c u hình (Configuration Assistant GUI) 7. $ th c thi Tr giúp c u hình trên Windows. máy khách. B giao th c TCPIP là b các giao th c truy n thông c s d ng ph bi n nh t. h th ng c n c kh i ng l i.3 .1 Nh ng cài Có hai vi c c n t b.

2 – Truy c p DB2 Registry Hình 7. T.3 – Ki m ch&ng giá tr c a bi n DB2COMM trong th m c DB2 2) Bi n SVCENAME Tham s dbm cfg s/ c thi t l p n tên d ch v (nh c nh ngh a trong t p d ch v TCPIP) ho c n s hi u c ng giao ti p s d ng khi b n mu n truy c p c s d li u c a th hi n này. công c tr giúp c u hình.4 . ch'n Configure -> DBM configuration nh c mô t trong hình 7.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 89 Hình 7.

90 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 7. ID c a ng i dùng h th ng và m t kh"u ng nh p vào c s d li u.5 hi u c ng giao ti p khi c n thi t. ID c a ng i s d ng này c n c nh ngh a tr c t i máy ch . S hi u c ng giao ti p c a th hi n DB2 t i máy ch n i c s d li u c cài t.5 – Xem xét tham s dbm cfg c a SVCENAME 7. Tên c s d li u mà b n mu n k t n i n 2.i hay thành s c mô t trong Hình 7.4 – Xem xét dbm cfg t' Tr giúp c$u hình M t khi b n ã vào trong c a s c u hình DBM. B n c0ng có th s d ng tên c a d ch v .2 Nh ng cài t c n thi t trên máy khách T i máy khách. tìm n m c Communications. mi n là t n t i m t th c th t ng ng trong t p d ch v TCPIP 3.2. B n có th thay i giá tr c a SVCENAME thành m t chu. b n c n bi t nh ng thông tin sau: 1. $i u này Hình 7. và tìm ki m tên SVCENAME.

Trong nh ng tình hu ng nh v y.6 Hình 7. $ u tiên. th c hi n ch c n ng Add Database Wizard b&ng cách kích ch'n Selected -> Add Database Using Wizard. tùy ch'n này thu n ti n .6 – S d ng ch&c n ng Add Database Wizard B n c0ng có th th c hi n ch c n ng này b&ng cách nh p chu t ph i vào vùng tr ng trong c a s tr giúp c u hình và ch'n “Add Database Using Wizard”. máy khách DB2 s d ng Configuration Assistant. có ba tùy ch'n: S d ng lý l ch (Profile) Có th x"y ra nhi u tình hu ng khi b n c n nh c u hình nhi u máy khách k t n i n cùng m t máy ch DB2. Hình 7.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 91 Nh ng thông tin trên có th c nh p vào t. nh c mô t trong Hình 7.7 – Thêm CSDL Trong Add Database Wizard.7 mô t ch c n ng Add Database Wizard: Hình 7.

8 – Ph ng pháp tìm ki m Search và Known Trong m t s tr ng h p.7. $i u này có th c ng n ch n t i c p DAS. Ph ng pháp này không c khuy n khích s d ng n u h th ng m ng c a b n l n và có nhi u b t p trung m ng (Hub/Switch). ng i qu n tr h th ng không mu n các máy khách c tìm ki m trên m ng v i c s d li u l u tr nh ng thông tin c n b o m t. $ ph ng pháp này ho t ng.92 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 th c hi n t t c các c u hình t.9 cung c p chi ti t v v n này. th hi n và c s d li u cho tr c. yêu c u DB2 tìm ki m trên h th ng m ng t ng ng v i m t máy ch . .8 - Hai ph Hình 7. m t máy khách.i h th ng $ã bi t (Known): Tìm ki m trên h th ng m ng cho m t máy ch ã bi t t i a ch! mà b n cung c p. có hai cách th c hi n vi c tìm ki m: Tìm ki m (Search): Tìm ki m trên toàn b h th ng m ng. Hình 7. V i t p này. V i ph ng pháp này. b n s/ n p thông tin t. DAS ph i c ch y trên m. ng pháp c minh h'a trong hình 7. Chi ti t c a tùy ch'n c cung c p trong m c sau c a ch ng này s/ mô t cách t o lý l ch cho máy khách và máy ch . m t “lý l ch” ang t n t i. Trong hình 7. và l u c u hình này vào trong m t t p “lý l ch”. Tìm ki m trong h th ng m(ng Ph ng pháp này c0ng c bi t n nh “S khám phá” (Discovery). n u b n ch'n “Use a Profile”.i máy ch DB2 n i mà c s d li u c tìm th y. c p th hi n hay c s d li u. b n có th n p t t c thông tin tr c ti p n nh ng máy khách khác. m. vì nó s/ m t nhi u th i gian truy v n d li u t.

Cu i cùng. b n ph i ch%c r&ng ID và m t kh"u b n cung c p c m c nh th c k t n i t. sau ó xu t ra m t lý l ch (xu t t p c u hình ch#ng h n). C$u hình m t cách th công k t n i n c s d li u S d ng ph ng pháp này. b n ph i cung c p m t ID ng i dùng cùng v i m t kh"u ã c nh ngh a trên máy ch ó. xa n c s d li u là úng.2. T i c p th hi n. T i c p tr là SEARCH hay KNOWN. t i c p c s d li u. . b n th c hi n th công vi c thêm tên máy ch . n i s/ phát sinh ra “danh m c” câu l nh th c thi vi c c u hình k t n i.9 mô t nh ng c p khác nhau trong ó b n có th cho phép hay ng n c n s DAS. h n n a vi c thi t l p cho m. $i u này giúp ti t ki m r t nhi u th i gian cho ng i qu n tr h th ng khi thi t l p môi tr ng. vì v y.i máy c l p nhau. b n có th gán tham s cho tr c DISCOVER m t giá d ng S khám phá. $ t o m t lý l ch tùy ch!nh theo yêu c u. b n có th ch! c n thi t l p cho m t máy duy nh t. nh c mô t trong hình 7. Vi c thi t l p nh ng tham s này m t cách h p lý s/ cung c p cho b n cách th c tìm ra c s d li u. kích vào trình sau ó ch'n Export Profile -> Customize. tham s dbm cfg là DISCOVER_INST có th c thi t l p thành DISABLE hay ENABLE. s hi u c ng giao ti p và thông tin v c s d li u cho công c Tr giúp c u hình. Quá trình xác minh thông tin hi n trên máy ch DB2 mà b n ang c g%ng k t n i n. khi ó áp d ng lý l ch này n các máy khách/ máy ch khác. T ng t . tham s DISCOVER_DB c0ng có th c thi t l p là ENABLE hay DISABLE. Tr giúp c u hình. 7. Công c Tr giúp c u hình s/ không ki m tra thông tin có chính xác hay không. Chính b n s/ bi t nó không úng khi b n không k tn i c n máy ch . t.9 – C$u hình các tham s cho phép dùng S! khám phá (discovery) Hình 7.3 T(o lý l ch cho máy khách và máy ch N u b n ang c u hình cho m t s l ng l n máy ch hay máy khách.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 93 Hình 7.10 n Configure.

11 – H p tho(i tùy ch1nh xu$t lý l ch Hình 7. .10 – Xu$t m t lý l ch Hình 7.94 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 7.12 mô t k t qu sau khi nh n “Export” trong h p tho i Customize Export Profile.11 mô t nh ng tr ng c n c hoàn thành xu t m t lý l ch Hình 7.

nh n vào trình sau ó ch'n Import Profile -> Customize.12 – Xu$t k t qu lý l ch $ nh p m t lý l ch ã c tùy ch!nh t.14 mô t nh ng tr ng c n c hoàn thành nh p m t lý l ch .13 n Configure. Hình 7. Tr giúp c u hình.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 95 Hình 7.13 – Nh p m t lý l ch Hình 7. nh c mô t trong Hình 7.

14 – Nh p lý l ch c tùy ch1nh .96 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 7.

l y tên c a máy ta gõ l nh hostname t. Ghi chú: Tùy ch'n Service Name có th c s d ng n u b n có m t m c (entry) trong t p tin Services n i b v i m t c ng có s c nh ngh a d a trên c ng mà máy ch t. DB2 s/ tìm ki m trong t p tin d ch v trên máy c a b n ch không ph i trên máy ch . N u không ph i nh v y.Trong môi tr dòng l nh ng Windows. Nh n nút Next chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. xa ang l%ng nghe. Ghi chú Bài t p nhanh này gi nh r&ng b n ang làm vi c trong 1 m ng máy tính. xa: (PR) Giao th c _TCPIP__ (IP) $ a ch! IP hay tên máy ch _________ (PN) S c ng c a th hi n (instance) _________ (DB) Tên c a c s d li u _SAMPLE_ Các m7o : . Th t c 1. H i ng i bên c nh (hay ng i h ng d-n b n) các thông tin sau ây: Thông tin c s d li u t. Nh p vào s c ng b n ã ghi trong b c 1. b n s/ t o ch! m c cho m t c s d li u n&m trên m t máy ch DB2 xa (remote DB2 server c th hi n b&ng máy tr m c a ng i ng i bên c nh b n. ng Windows. xa m t cách nhanh chóng và d dàng. Trong bài t p nhanh này. di 6. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp.a làm máy khách và làm theo các ch! d-n cho công vi c c u hình d i ây k tn i n chính h th ng c a b n. Trong trang Source c a trình tr giúp. M b ng ch'n Selected và ch'n m c Add Database Using Wizard 4. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. b n luôn có th s d ng chính máy tính c a mình v. ch'n m c TCP/IP. Trong trang TCP/IP c a trình tr giúp. c a s ng trình này có th truy 2.a làm máy ch v.Trong môi tr dòng l nh . B n c n ph i thêm m t m c vào t p tin này n u b n mu n s d ng tùy ch'n trên. 5. Khi b n s d ng tùy ch'n này. M t khi c s d li u ó ã c li t kê. b n s/ có th truy c p c s d li u này gi ng nh là nó ang ngay trên h th ng máy c a mình. s d ng c hai cách Tìm ki m và Khám phá). .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 97 Bài t p nhanh #6 – S d ng Tr giúp thi t l p c$u hình M c tiêu Ch ng trình Tr giúp thi t l p c u hình có th c s d ng c u hình các k t n i c s d li u t. nh p vào tên y c a máy ch ho c là a ch! IP mà b n ã ghi l i trong b c 1. DB2 th c hi n t t c các quá trình giao ti p m t cách th m l ng. ch'n m c Manually Configure a Connection to a Database. Trong trang Protocol c a trình tr giúp. c a s l y a ch! IP ta gõ l nh ipconfig t. M ch ng trình Tr giúp thi t l p c u hình (M7o: ch c p thông qua l nh Start) 3.

N u vi c th k t n i thành công. nh p vào tên c a c s d li u c nh ngh a trên máy ch t. Trong ví d này. Trang System Options c a trình tr giúp cho b n c h i m b o r&ng h th ng và tên máy ch ã c i n chính xác và xác nh n nh ng cài t c a h th ng. M trung tâm i u khi n và th xem nh ng b ng khác nhau trong c s d li u t. B i vì t t c các máy tr m trong phòng máy này u s d ng Microsoft Windows. b d u ánh m c “Register this database for ODBC” t i vì b n s/ không s d ng ODBC. DB2 s/ không cho phép b n t o tên m t c s d li u khác có cùng tên. b n ã t o danh m c c s d li u xa m t cách thành công. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. Làm t. Quay tr l i ch ng trình Tr giúp thi t l p c u hình và th t o danh m c v i m t c s d li u khác. xa và óng trình tr giúp l i. Cách làm này s/ s d ng ph ng th c c xác l p b i tham s AUTHENTICATION trong t p tin c u hình c a th hi n (instance) xa. m b o tên ng i dùng và m t kh"u mà b n cung c p là h p l trên máy ch xa (b i vì có th tham s AUTHENTICATION c a máy ch c t giá tr là SERVER). hãy i bí danh c s d li u thành SAMPLE1. c nh ngh a s+n v i B i vì b n ã có m t c s d li u trên máy c a mình tên là SAMPLE. Trong trang C s d li u c a trình tr giúp. Trong ví d này. b n có th (không b%t bu c) ng ký c s d li u (ngu n d li u) m i này nh m t ngu n d li u ODBC. Vi c này s/ t ng ng ký c s d li u ó trong ch ng trình qu n lý ODBC c a Windows (Windows ODBC Manager) cho b n. 8. Vì th b n ph i s d ng m t tên bí danh khác. Trong trang Node Options c a trình tr giúp.a m i c t o danh m c 13. Trong trang Data source c a trình tr giúp.98 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 7. xa mà b n ã ghi l i trong b c 1 tr ng Database Name. l n này s d ng tu) ch'n Search the Network. hãy m b o r&ng m c Windows c ch'n. N u tr ng này ch a c t thì hãy t giá tr cho nó là DB2. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. M t h p tho i xác nh n s/ hi n ra.ng b c trong trình tr giúp gi ng nh b n ã c u hình k t n i b&ng tay. Bí danh c s d li u (database alias) là m t cái tên mà nh ng ng d ng n i b trên máy c a b n s/ s d ng k t n i n c s d li u này. Ch'n m c Use authentication value in server’s DBM Configuration. b n hãy quay tr l i trình tr giúp và m b o r&ng t t c các giá tr ã c xác l p úng (Nh n nút Change quay l i nh ng cài t trong trình tr giúp) 12. Thêm vào ó. N u vi c k t n i không thành công. L u ý r&ng. Nh n nút Finish t o danh m c c s d li u t. xa ang n&m t i ó. vi c tìm ki m có th s/ t n th i gian tr v các k t qu . Tr ng Instance name nên c t là trong danh sách s xu ng DB2. Nh n nút Test Connection m b o b n có th k t n i thành công n c s d li u. 10. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. Nh n nút Next di chuy n n trang ti p theo c a trình tr giúp. $ ý vi c tr ng Database Alias c i n m t cách t ng v i cùng giá tr ó nh th nào. 9. trên nh ng m ng l n. 11. xác nh h i u hành c a máy ch n i mà c s d li u t. Trang Security Options c a trình tr giúp cho phép b n xác nh n i b n mu n vi c xác th c ng i dùng x y ra và ph ng th c b n mu n s d ng. B n có th nh p vào m t l i chú thích tùy ý v c s d li u này n u b n mu n. xa v.

Chú ý: $ bi t thêm thông tin v làm vi c v i các i t ng c a CSDL. a ch! it it ng d li u. Ví d . xem video t i http://www. Triggers. n u b n k t n i d li u m-u v i tên s d ng là “arfchong”.channeldb2. Khi b n k t n i c s d li u và t o hay . Phát bi u bên d i cung c p cho b n ví d v vi c làm cách nào t o ra m t b ng b&ng cách s d ng phát bi u CREATE TABLE CREATE TABLE artists { artno SMALLINT not null.com/video/video/show?id=807741:Video:4242 8. 8. và ch ng 15. UDFs. Ch c n ng ng hay các m i quan T t c các i t ng d ph n u tiên c a tên: <tên_s >.<tên_ li u trong DB2 có hai ph n tên theo tiêu chu"n.1 S S là không gian tên (name spaces) cho t p h p các chính c a chúng nh sau: Cung c p cho b n các ch! d-n c a quy n s h u các h i v i m t ng d ng. các hàm do ng i dùng nh ngh a (UDFs) và nh ng th t c c l u tr s/ c th o lu n trong ch ng 14.artists. chu.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 99 8 Ch ng 8 .2 B ng M t b ng là m t t p h p các d li u có m i quan h v i nhau m t cách h p lý theo các c t và hàng. các l nh nhúng SQL PL. khung nhìn (view). DB2 s/ l y mã tài kho n mà tham chi u n m t i t ng mà không nh rõ tên s b n k t n i v i c s d li u làm tên s . Gom nhóm các i t ng có m i quan h v i nhau. ch! m c (indexes).Làm vi c v i các it ng d li u Ch ng này th o lu n các i t ng d li u nh là d ng s (schemas). và t o m t b ng b&ng cách s d ng phát bi u CREATE TABLE CREATE TABLE artist … Tên theo quy chu"n y c a b ng c t o ra s/ là arfchong. s i t ng> là n a Tên i t ng theo quy chu"n ph i là duy nh t. . SQL PL l u tr các th t c.i (sequences)… M t s các i t ng d li u cao c p nh là các b-y s ki n (triggers). d ng b ng (table).

CLOB (100K) logged. chúng ta có th mô t các ph n chính c a phát bi u 8. hay các t p tin c ch! ra trong hình 8.1 Danh sách các ki u d li u c h tr trong DB2 Hình 8. VARCHAR (50) with default ‘abc’.1 Ki u d li u Hình 8.2.i lý t l n. BLOG (2M) not logged compact ây. CHAR (1) not null.2 .1 – Các ki u d li u c a DB2 các chu. các chu.i nh Các ki u d li u i t ng l n (LOB) Các ki u d li u i t ng l n c dùng l u tr phân l n.100 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 name classification bio picture } IN mytblsl Trong các ph n ti p theo CREATE TABLE này.

UDTs c dùng khi: Có nhu c u thi t l p ng c nh cho các giá tr Có nhu c u c n ép ki u d li u DB2. Weight_k KILOGRAM NOT NULL } Trong ví d này. có 2 UDTs c t o ra là: POUND and KILOGRAM. m t i t ng ký t l n là CLOB.2 – Các ki u d li u LOB Các i t ng ki u nh phân l n này th ng c vi t t%t cho d hi u: M t i t ng nh phân l n ph i là m t BLOB. Các phát bi u theo sau âu mô t m t ví d v vi c s d ng UDTs nh th nào và khi nào CREATE DISTINCT TYPE POUND AS INTEGER WITH COMPARISIONS CREATE DISTINCT TYPE KILOGRAM AS INTEGER WITH COMPARISIONS CREATE TABLE person { F_name VARCHAR (30). M nh WITH COMPARISIONS c nh ngh a nh là ph n cú pháp ch! ra r&ng vi c thay các hàm v i cùng tên c0ng gi ng nh vi c các ki u d li u s/ c t o ra. N u bây gi chúng ta a ra phát bi u sau: SELECT F_NAME FROM PERSON WHERE weight_p > weight_k . Weight_p POUND NOT NULL. $i u này c xem nh là vi c có b ki u d li u do ng i dùng t nh ngh a (UDTs). Các ki u d li u c nh ngh a b i ng i dùng DB2 cho phép b n có th t nh ngh a ki u d li u c a chính mình. d a trên ki u d li u c a h th ng. B ng person dùng 2 UDTs m i trong c t weight_p và weight_k theo tu n t . C hai u c xây d ng d a trên ki u d li u s+n có c a h th ng là INTEGER.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 101 Hình 8. và i t ng ký t 2byte l n c0ng c bi t nh là DBCLOB.

YEARS SMALLINT.i tr. $ây chính là nh ng gì b n mu n. Th m chí weight_p và weight_k dùng d li u là POUND và KILOGRAM. Nh ã nêu trên hàm ép ki u POUND() c t o ra v i UTD khi tri u g'i WITH COMPARISIONS c a phát bi u CREATE DISTINCT TYPE. và cho vi c unload và reload c a m t b ng. NAM E VARCHAR (9). theo th t . b n mu n so sánh c t weight_p v i ki u d li u integer. 2). $i u này m b o r&ng c t này s/ ph i ch a giá tr d li u c bi t tr c. Các ng d ng thì không c phép cung c p nh ng giá tr c th . Sinh ra m c nh: giá tr có th c cung c p c th b i m t ng d ng ho c. DB2 không th duy nh t. 2) with default 15 } 8.102 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 B n s/ nh n c m t thông báo l. n u mb o c tính không có giá tr cho tr c. khi b n s d ng hai ki u d li u này khác nhau. s này là duy nh t cho m. i u này ph thu c vào vi c nó ngh a nh th nào: - Luôn luôn c sinh ra: nh ng giá tr luôn luôn c DB2 sinh ra. vì trong cu c s ng th c. c hai tr ng này u c d a trên ki u d li u là INTEGER. thì DB2 s/ sinh ra. SELECT F_NAME FROM PERSON WHERE weight_p > POUND (30) Các giá tr NULL M t giá tr null i di n cho m t tr ng thái không xác nh. Tuy nhiên.i vì vi c so sánh 2 c t v i ki u d li u khác nhau. B n c0ng có th ch! nh giá tr m c nh cho c t n u NOT NULL c khai báo. DEPT SMALLINT NOT NULL with default 10. phát bi u CREATE TABLE có th nh ngh a m t c t b&ng cách s d ng m nh NOT NULL. Nh b n th y trong phát bi u bên d i. ng. SALARY DECIMAL (7. JOB CHAR (5). b i so sánh gi a pound và kilogram? Nó s/ vô lý.2. c nh Có hai cách t o ra giá tr cho c t khoá chính.i dòng. chúng tôi s/ dùng hàm ép ki u POUND() i u so sánh này có th th c hi n c. Phát bi u k ti p cung c p ví d cho i u này: CREATE TABLE Staff { ID SMALLINT NOT NULL. Hãy xem qua ví d sau: CREATE TABLE subscriber (subscriberID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 100 INCREMENT BY 100).2 C t khoá chính (Identity columns) C t khoá chính này là m t con s c t o ra t Ch! có m t c t khoá chính cho m t b ng. vì th b n s/ nh n m t hàm ã ép ki u. làm th nào Trong ví d k ti p. Tuy nhiên c thông báo l. COMM DECIMAL (7. . Tùy ch'n này cd nh ph c v cho vi c truy n d li u. Tuy nhiên b&ng vi c t o UDTs thì b n không th th c hi n lo i so sánh này.

sysdummy1 1 ----------------12 1 record(s) selected PREVVAL cung c p cho b n giá tr hi n t i c a dãy tu n t . Không gi ng nh các c t khóa chính.i c s d li u có các b ng danh sách h th ng c a riêng nó. B n có th truy v n nh ng b ng này nh b t k) b ng c s d li u bình th ng khác. các i t ng tu n t này là nh ng b ng c l p. trong khi NEXTVAL cung c p giá tr k ti p. VARCHAR (50)) c nh ngh a nh là m t c t khoá c sinh ra s/ b%t u t. ây là m t b ng danh m c h th ng mà nó ch! có m t c t và m t hàng.4. c t subscriberID là m t INTEGER chính thu c lo i luôn luôn c sinh ra t ng. Các b ng này l u tr siêu d li u v các i t ng c s d li u. t i u s d s d ng. t i u hóa s d ng DB2 SYSCAT: khung nhìn (view) d a trên b ng SYSIBM. Nó có th c dùng trong tình hu ng mà m t câu truy v n yêu c u tr v d a trên ch! m t giá tr quay l i.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 103 firstname lastname VARCHAR (50). Ba s • • • c s d ng nh n d ng các b ng danh sách h th ng: SYSIBM: các b ng c s . Ví d bên trên c0ng s d ng SYSIBM.2. 8.2. Giá tr nó s/ c t ng lên v i b c là 100. và Trong ví d này. 8. xem ví d minh h'a phát bi u sau: CREATE TABLE t1 (salary int) CREATE SEQUENCE myseq START WITH 10 INCREMENT BY 1 NO CYCLE INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq) INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq) INSERT INTO t1 VALUES (nextval for myseq) SELECT * FROM t1 SALARY ----------------10 11 12 3 record(s) selected SELECT prevval for myseq FROM sysibm. SYSSTAT: các s li u th ng kê c s d li u .3 Các i t ng tu n t! (Sequence object) Các i t ng tu n t sinh ra m t con s duy nh t d a vào c s d li u. Các b ng danh sách h th ng M.SYSDUMMY1. Các b ng danh m c h th ng c mô t trong ph n k ti p. 100.

PROCEDURES 8. DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE temployees LIKE employee NOT LOGGED. ây là cái ph i c nh ngh a tr c khi t o ra b t c b ng t m th i nào. tr ch! m c cho các b ng t m th i này. DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE tempdept (deptid CHAR(6). C0ng có h. . Truy nh p nh ng b ng này có hi u qu r t cao b i vì không có s tranh ch p danh sách.TABLES SYSCAT. c s d ng b i m t ng ct ng xóa khi ng d ng k t thúc. M. B n c0ng có th ch y l nh RUNSTATS v i các b ng này. b t c ch! m c chu"n nào c0ng có th c t o trên m t b ng t m th i. các hàng không b khóa. và ph i c ch! t ng minh. Nh ng b ng này ch! có th c truy d ng và nh p b i ng d ng t o ra chúng. Không có b n ghi nào c sinh trong b ng danh sách c a DB2. deptname CHAR(20)) ON COMMIT DELETE ROWS NOT LOGGED.i ng d ng t o m t b ng t m th i s/ có quy n c l p c a riêng nó c ch! ra trong Figure 8. và không ki m tra quy n.COLUMNS SYSCAT.FUNCTIONS SYSCAT.INDEXES SYSCAT. Khai báo các b ng t(m th i Khai báo b ng t m th i là các b ng c t o ra trong b nh . Các phát bi u d i ây cung c p m t ví d làm th nào t o ba khai báo b ng t m th i: CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE apptemps MANAGED BY SYSTEM USING ('apptemps'). không ghi nh t ký (tùy ch'n). DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE tempprojects AS (fullselect) DEFINITION ONLY ON COMMIT PRESERVE ROWS NOT LOGGED WITH REPLACE IN TABLESPACE apptemps. Khi m t khai báo b ng t m th i c t o ra.5.104 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Sau ây là m t vài ví d v các khung nhìn c a danh m c: • • • • • SYSCAT. ID ng i dùng c s d ng t o m t b ng t m th i s/ có t t c quy n trên b ng.5.2. s c a nó là SESSION. Khai báo các b ng t m th i bên trong m t không gian s d ng c a b ng t m th i. ó là.

B ng s/ c s d ng l u c s d ng b i m t d án trong c s tr thông tin v cung c p v n phòng ph"m. Th t c 1.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 105 Figure 8.i l n v n phòng ph"m c mua. $ nh ngh a tên b ng. b n s/ s d ng t o b ng theo h ng d-n t. gõ vàp ID b n s d ng ng nh p. Nh n nút ADD thêm các c t. nh ngh a c t và các ràng bu c.5 – Ph(m vi c a các b ng t(m th i toàn c c công khai Bài t p nhanh #7 . M Create Table Wizard nh ã ch! ra trên trong ph n gi i thi u.ng b c t o hai b ng m i trong c s d li u SAMPLE. Nh n vào nút Next ti p t c t i trang sau c a h ng d-n. 4 trang u tiên c a H ng d-n t. M. và s d ng tên b ng là SUPPLIES. T. b n có th s d ng nh ng b ng có s+n trong c s d li u SAMPLE minh h'a các khái ni m. B n c0ng có th gõ vào m t ghi chú tùy ý.Kh i t(o m t b ng m i M c tiêu $ n ây. i v i tên s . B ng s/ có sáu c t: • • • • • • product_id: nh n d ng duy nh t c a s n ph"m ang description: mô t v s n ph"m quantity: s l ng mua cost: giá c a s n ph"m image: m t b c nh c a s n ph"m (n u có) project_num: Mã s c a d án mua s n ph"m này c mua 3. b n có th thêm các c t vào b ng. b n s/ c n t o các b ng c a riêng mình trong m t c s d li u. d li u SAMPLE. Trong ph n bài t p này. 4. trang này. . m t hàng s/ c thêm vào trong b ng này.ng b c. (Control Center -> All Databases -> SAMPLE -> (nh n ph i chu t) Tables object -> Create …) 2. Thông th ng.

B n có th thêm các khóa và ràng bu c sau khi m t b ng v. NULLABLE. B n có ngh t i sao c t c nh ngh a nh th ? 5. length 40. b n coi nh ang ch'n các giá tr m c nh cho nh ng tùy ch'n ó. Tên c t product_id (completed) description quantity cost image project_num Thu c tính INTEGER. Nullable. Nh m nút Next ti p t c t i trang k ti p c a h ng d-n. NOT NULL INTEGER. L p l i b c này cho nh ng c t còn l i c a b ng s d ng các tùy ch'n c ch! trong c thêm vào. Scale 2. NOT LOGGED CHAR. 4 ây. nh n nút OK và danh sách các c t b ng trên. Ngay c n u NOT LOGGED c s d ng. 1MB. Khi t t c các c t ã b n v. Nó c0ng c khuyên dùng cho các c t LOB l n h n 10MB b i vì s thay i các c t l n có th làm y t p này r t nhanh. . Precision 7. C0ng chú ý r&ng m t mình c t hình nh c nh ngh a nh m t c t “NULLABLE”. s thay i các t p LOB trong quá trình giao d ch x y ra. NOT NULL BLOB. B d u ki m và nh n vào nút Apply nh ngh a c t. $i u Chú ý: Tùy ch'n NOT LOGGED có th này là b%t bu c v i các c t có kích th c l n h n 1GB. NOT NULL DECIMAL. v-n có th quay lui v trang thái lúc u. NOT NULL VARCHAR. t t c thông tin b%t bu c cho vi c t o b ng u c cung c p.a t o s/ c t ng k t. length 6.106 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Gõ “product_id” vào Column name và ch'n ki u là INTEGER. NOT NULL c ch! rõ khi khai báo các c t LOB. B&ng cách nh y sang các trang khác.a c t o.

NAME. nh ng s/ c t n t i khi c g'i t i. các bó ch! m c. nh n vào th m c Tables d i c s d li u SAMPLE trong khung cây i t ng. 8. b n có th nh y n trang Summary. Thêm m t ràng bu c t i b ng h n ch các giá tr trên c t quantity.3 Các khung nhìn (Views) Các khung nhìn là s trình bày hay hi n th c a d li u trong b ng. SELECT * FROM MYVIEW1. Có th ph i làm t i c a s trung tâm i u khi n th y c s thay i này. và nó c phép thay i. c g'i là .a t o bây gi s/ xu t hi n trong danh sách. 7. Nhi u c t có th s d ng làm ch! m c ( c g'i là các ch! m c ghép). gõ vào: quantity > 0. Nh n nút OK. B ng b n v. T.4 Các ch1 m c (Index) Ch! m c là t p các khóa c s%p x p theo m c các dòng trong b ng.VIEWDEP và SYSCAT. 8. nh n nút ADD. Ho c. B n có th ti p t c hoàn thành thao tác. gõ vào: valid_quantities. Trong tr ng Check Condition. D li u c a các khung nhìn không c ch a riêng bi t. Các thông tin v khung nhìn trong m c l c khung nhìn DB2: SYSCAT. Trên trang Constraint c a c a s thao tác.i ch! m c. CLASSIFICATION FROM ARTISTS. CREATE VIEW MYVIEW1 AS SELECT ARTNO. Trong tr ng Check Name. hay n gi n là nh n vào nút Finish t o b ng.VIEWS.a thêm vào trong trang Constraint c a c a s thao tác. SYSCAT. m t khung nhìn c t o làm n n cho các khung nhìn khác. Khóa c a ch! m c có th là duy nh t ho c không duy nh t.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 107 6.TABLES. Sau ây là cách t o và s d ng khung nhìn: CONNECT TO MYDB1. B n nên nhìn m t t ng k t c a ràng bu c b n v. K t qu Artno --------10 20 30 u ra: Name ---------------HUMAN MY PLANT THE STORE Classification -----------------------------A C E 8. Nh n nút Next ti p t c t i trang ti p theo c a màn hình thao tác. Ch! m c cho phép trùng. trung tâm i u khi n. V i các khung nhìn l ng nhau. thay i các tham s khác c a b ng. M t s c i m b n có th nh ngh a ch! m c: • • • • Ví d : CREATE UNIQUE INDEX artno_ix ON artists (artno) Ki u ch! m c t ng ho c gi m. N u ch! m c và các d li u v t lý h p l i gi ng nh các chu.

6 – Th!c hi n tr giúp thi t k t' Trung tâm i#u khi n Hình 8. Trung tâm i u khi n. Theo sau là các b k g i ý t.1 Tr giúp thi t k (Design Advisor) Tr giúp thi t k là m t công c khá t t giúp b n t i u thi t k c s d li u cho m t công vi c ã bi t. Materialized Query Tables (MQTs). Tr giúp thi t k có th giúp b n b&ng cách thi t k các ch! m c cho b n.4. DB2.6: Hình 8. b m chu t ph i trên c s d li u và ch'n “Design Advisor” nh hình 8. ch ng d-n t c cách thi t . Multi-demension clustering (MDC) và các tính n ng phân tán c s d li u. Tr giúp thi t k c g'i t.7 Cho th y tr giúp thi t k .108 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 8.

b ng EMPLOYEE c g'i là b ng con ho c b ng ph thu c. $ó là lý do trong ví d này.8 .8. b ng DEPARTMENT c g'i là b ng cha. Trong toàn v7n tham chi u. Trong hình có hai b ng DEPARTMENT và EMPLOYEE c liên k t b i mã s c a phòng (department). C t WORKDEPT trong b ng EMPLOYEE ch! có th ch a mã s c a phòng ã t n t i trong b ng DEPARTMENT.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 109 Hình 8.Ví d v# khóa chính c a b ng cha. th ng s d ng các khái ni m sau: . Hình sau trình bày cách dùng CREATE TABLE t o b ng EMPLOYEE c n cho thi t l p các quan h . DEPARTMENT table (Parent table) DEPTNO DEPTNAME (Primary key) Or unique constraint EMPLOYEE table (Dependent table) EMPNO (Primary key) FISTHNAME LASTNAME WORKDEPT (Foreign key) PHONENO MGRNO create table employee (empno ……… primary key empno foreign key workdept reference department on delete no action) in DMS01 Hình 8.5 Tính toàn v4n tham chi u Toàn v7n tham chi u cho phép c s d li u qu n lý c các quan h gi a các b ng. B n có th thi t l p ki u cha-con (parent-child) c a các quan h gi a các b ng nh hình 8.7 – Tr giúp thi t k 8.

Các ràng bu c có th c áp t d li u phù h p v i c tính nào ó ho c các quy t%c trong kinh doanh c a d li u. Ch a khóa ngo i. D li u trong m t b ng có th liên k t v i d li u c a m t ho c nhi u b ng thông qua toàn v7n tham chi u.110 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Khái ni m B ng cha (Parent table) B ng ph thu c (Dependant table) Khóa chính (Primary key) Khóa ngo i (Foreign key) Mô t B ng d li u i u khi n ch a khóa chính B ng d li u ph thu c vào b ng cha. . nó có th c ép ch a m t trong hai giá tr là “M” cho nam và “F” cho n . nó không c có giá tr NULL và ph i là duy nh t. n u m t c t c a b ng là gi i tính.i dòng t n t i trong b ng ph thu c ph i phù h p v i các dòng trong b ng cha. $ nh ngh a khóa chính c a b ng cha. Tham chi u n khóa ngo i c a b ng cha. m. Ví d . Khóa chính có th là m t ho c nhi u c t trong b ng.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 111 9 Ch ng 9 – Ti n ích di chuy n d li u Nh ng công c hay câu l nh c mô t trong ph n này c s d ng di chuy n d li u trong cùng m t c s d li u hay qua nh ng c s d li u khác nhau n&m trên cùng m t n n (platform) ho c có th khác n n. còn nh ng t p nh d ng khác thì ta không th làm c vi c này. ta có th k t xu t d li u t. Công c LOAD thì nhanh h n vì nó i tr c ti p n nh ng trang c s d li u mà không c n t ng tác n h th ng DB2. ta có th xây d ng m t cách tr c ti p t. $i u này r t ti n d ng. IXF = Integrated Exchange Format – $ nh d ng trao i tích h p. Trong hình 9. Nh ng t p d ng ASC ho c DEL là nh ng t p v n b n và có th m và xem l i b&ng b t k) trình so n th o v n b n nào. công c IMPORT có th c dùng chuy n d li u t. B ng ph i t n t i s+n d i khuôn m-u ASC. vì khi m t b ng c n c xây d ng l i. Khi d li u c k t xu t sang d ng t p. ph ng th c này không th t o ra nh ng ki m tra ràng bu c i v i d li u. Hình 9. d ng t p sang d ng b ng. T p có th thu c các nh d ng sau: ASC = ASCII DEL = Delimited ASCII – ASCII có nh gi i h n. m t b ng sang m t t p. và s/ không th c hi n . WSF là m t lo i nh d ng mà có th di chuy n d li u sang b ng tính ch#ng h n Excel hay là Lotus® 1-2-3. nh d ng IXF. WSF = Worksheet format – $ nh d ng ki u b ng tính.1 có 2 c s d li u: A và B. B&ng cách s d ng công c EXPORT.1 mô t t ng quan v công c di chuy n d li u Hình 9. ngo i tr. DEL và WSF. tuy nhiên.Công c di chuy n d li u.1 . t p có nh d ng IXF. M t ph ng th c khác là công c LOAD dùng chuy n n p d li u vào trong b ng. IXF là m t nh d ng không ch! bao g m d li u mà còn là m t ngôn ng nh ngh a d li u (Data Definition Language-DDL).

vì th tr c h t b n nên k t n i n c s d li u này. xem video t i http://www. Bên d i ây. EXPORT TO employee.2 .1 Công c EXPORT (xu$t) Công c EXPORT c dùng trích d li u t.com/video/video/show?id=807741:Video:4262 a ch! 9.112 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 c các b-y s ki n (n u có). Hình 9. Ví d d i ây k t xu t thành t p employee.ixf thu c nh d ng IXF có 10 dòng t.Hi n th h p tho(i b ng EXPORT Nh ã th y trên hình. N u b n thích làm vi c v i nh ng công c có giao di n h'a (GUI). li u dùng Nh ng ph n ti p theo sau ây s/ mô t nh ng công c EXPORT.2 bên d i. Trung tâm i u khi n nh trong hình 9. m t thao tác SQL SELECT c g'i th c thi.ixf OF IXF SELECT * FROM employee FETCH FIRST 10 ROWS ONLY Chúng tôi khuy n khích b n nên th ch y ví d trên. công c EXPORT c0ng có th c th c hi nn t. b ng thành m t t p nh ã c p tr c ây. IMPORT và LOAD m t cách chi ti t. và k ó thì nh n chu t ph i trên b ng m m t b ng ch'n con (popup menu) . B ng employee là m t b ph n c a c s d li u SAMPLE. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v các công v di chuy n d li u. tr c h t b n ph i ch'n b ng employee b&ng cách nh n vào nó m t l n. b ng employee.channeldb2. $ m b o m t cách kiên nh vi c n p d công c LOAD. l nh SET INTEGRITY th ng c s s ng theo sau. nó ã c t o ra trong ch ng tr c.

Nh ã th o lu n tr c ây.ixf có nh d ng IXF vào trong b ng employee_copy. Sau khi ch'n m c này. vùng m s/ không c dùng và các ràng bu c s/ không có hi u l c. các b-y s ki n s/ c kích ho t. m t t p employee.ixf OF IXF REPLACE_CREATE INTO employ_copy N u b n thích làm vi c v i Trung tâm i u khi n. $&ng sau nó. Ch! c n n gi n làm theo nh ng b c cung c p s+n trong h ng d-n này hoàn thành quá trình th c hi n.2 Công c IMPORT (nh p) Công c IMPORT c dùng n p d li u t. nh n chu t ph i trên nó.3. t p sang b ng nhanh h n. ó b n có th ch'n Export. vì th các b-y s ki n không c kích ho t. c a s h ng d-n t. m t thao tác SQL INSERT c th c thi th c s .ng b c s/ hi n lên.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 113 t.3 Hình 9. Ví d sau ây n p t t c d li u t. b n có th th c hi n công c IMPORT b&ng cách ch'n b t k) b ng nào. ho c là nó s/ t o m t b ng và n p d li u n u b ng ch a t n t i tr c ó. IMPORT FROM employee. m t t p sang m t b ng nh ã nói tr c ây. Chúng tôi khuy n khích b n nên ch y th ví d d i ây. M t khác.3 – H p h i tho(i th!c hi n công c IMPORT 9. nh ng tr c h t b n ph i ch y công c EXPORT trong ph n tr c. và ch'n ch c n ng Import nh hình 9. L a ch'n này s/ thay th n i dung c a b ng employee_copy n u nh nó ã t n t i tr c khi công c IMPORT c th c thi. và vùng nh m c a c s d li u s/ c s d ng. công c LOAD không i qua h th ng DB2. L a ch'n REPLACE_CREATE là m t trong nh ng l a ch'n có s+n v i công c IMPORT. t t c các ràng bu c s/ có hi u l c ngay l p t c. LOAD (n(p) Công c LOAD là m t cách n p d li u t. 9. m t thao tác LOAD s/ nhanh h n IMPORT vì nó là m t công c n p d li u c p . Khi m t l nh INSERT c th c thi.

t p employee.4 và 9. SET INTEGRITY FOR employee_copy ALL IMMEDIATE UNCHECKED N u b n thích làm vi c v i Trung tâm i u khi n h n. b n có th th c hi n công c LOAD và SET INTEGRITY nh trong hình 9. n i mà b ng c a b n trú ng .Th!c hi n công c LOAD . Ví d sau ây n p t t c các d li u t. có th c a n tr ng thái CHECK PENDING.ixf có nh d ng IXF vào trong b ng employee_copy. $i u này có ngh a là b n c n ph i ch y câu l nh SET INTEGRITY ki m tra tính ch%c ch%n d li u c a b n. Nó làm vi c theo 3 giai o n: LOAD. không gian c a b ng. Hình 9. LOAD FROM employee. Ví d sau ây s/ ch! cho b n làm th nào. c s d ng REPLACE t t c các d li u có trong b ng Trong tr ng h p này. nó employe_copy.ixf OF IXF REPLACE INTO employ_copy Sau khi th c thi câu l nh trên. n trang d li u trên a.114 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 th p tr c ti p truy xu t BUILD và DELETE.5 t ng ng.4 . L a ch'n REPLACE là m t trong nh ng l a ch'n có s+n trong LOAD.

và l u tr chúng trong m t t p k ch b n mà có th sau này c ch y trên m t h th ng khác. Sau ó b n chép t p k ch b n này sang máy ch DB Windows. IMPORT. công c EXPORT. và sau ó chép t t c các t p c phát sinh sang máy ch DB2 Windows. nh ng công c db2move s/ giúp b n làm i u ó. 9. công c db2look có th c s d ng rút trích các câu l nh DDL. m t b ng này t i m t b ng khác. sau ó th c thi db2move v i tùy ch'n là import ho c load. các c s d li u t nh. B c k ti p. import nh th nào s d ng c s d li u SAMPLE: db2move db2move sample sample export import Trung tâm i u khi n không có tùy ch'n cho db2move. máy ch DB2 ang ch y trên Linux sang m t máy ch DB2 ang ch y trên Windows.5 Công c db2look Trong khi các công c EXPORT. T i ây. u tiên b n ch y công c db2look trên máy ch DB2 Linux l y c c u trúc c a c s d li u và l u c u trúc này trên m t t p k ch b n. n u b n mu n sao chép m t c s d li u t. . c s d li u c a b n s/ c sao chép toàn b t.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 115 Hình 9. Công c db2move ch! làm vi c v i t p IXF. c u trúc c a c s d li u ó ã c sao chép. và tên t p s/ t ng c phát sinh b i db2move. Ví d bên d i s/ bi u di n ch y db2move v i export.ng b ng trong c s d li u. s/ ch y công c db2move v i tùy ch'n export trong máy ch DB2 Linux. Ví d . và th c thi k ch b n ó b%t u xây d ng b n sao c s d li u. và LOAD ch! làm vi c trên m t b ng. trong cùng m t c s d li u hay qua vài c s d li u. M c dù b n có th vi t m t k ch b n phát sinh các l nh trên cho t.Th!c hi n công c SET INTEGRITY 9. IMPORT. m t máy ch này sang m t máy ch khác ho t ng trên m t n n t ng khác. các c tính không gian b ng cho m t c s d li u. LOAD và db2move cho phép b n di chuy n d li u t. Hoàn thành b c này.4 Công c db2move T i m t th i i m.5 .

L nh db2look có quá nhi u tùy ch'n không th mô t h t trong cu n sách này. và l u tr chúng trong t p sample.ddl.ddl”. N u c hai máy ch u ho t ng trên cùng m t n n t ng. b n s/ dùng nh ng l nh sao l u d phòng và khôi ph c s/ làm cho x lý d dàng và rõ ràng h n. Nh ng l nh sao l u và khôi ph c s/ c mô t chi ti t h n trong ch ng sau c a cu n sách này.6 .116 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 K ch b n trên c n thi t khi làm vi c v i c s d li u trên các n n t ng khác nhau nh Linux và Windows. Nh ng ví d sau s/ rút trích không gian b ng và b trí vùng m d li u. cùng v i nh ng l nh DDL t. Chúng tôi khuy n khích b n ch y l nh bên d i và xem l i t p k t qu xu t (v n b n) “sample. tuy nhiên b n có th s d ng c -h l y c ph n mô t tóm l c các tùy ch'n s+n có: db2look -h c g'i t. trung tâm i u khi n nh bi u di n trong Hình Công c db2look c0ng có th 9. c s d li u SAMPLE.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 117 Trong Hình 9. C a s Generate DDL xu t hi n. và ch'n “Generate DDL”. .7. th hi n nh trong hình 9.6 ch'n c s d li u mà b n mu n l y DDL. hi n th m t s tùy ch'n rút trích. nh n chu t ph i lên nó.

ch'n ng i dùng và gi n mà b n dùng t o ra t t c các i t ng c a b n và phát sinh ra DLL cho t t c này. Trong môi tr ng mà b n s h u. ng và ch'n m c là ph i t o l i c s d li u b&ng n SQL. b m.. nh ng thông s c u hình s/ có kh n ng khác i m t chút. Th ng kê c s d li u không c thêm vào vì môi tr ng s n xu t có kh n ng ch a m t t p h p th ng kê khác h n môi tr ng phát tri n. Quy trình: 1. Vi c này m c a s h p tho i Generate DDL. b t ng t. Trong tr ng h p này. Chuy n qua trang Object. Nh n nút Generate b%t u t o DLL. .118 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Bài t p nhanh #8 . 4. ch! rõ nh ng tùy ch'n cho Generate DDL nh d i ây. 2. B n có th ch! nh ch'n nh ng i t ng mà b n mu n phát sinh ra DDL. Thông th ng s d ng k ch b sau khi DB2 c cài t. Trong bài t p nhanh này. n u m'i th c u hình chính xác theo cách nó c tri n khai. c s d li u EXPRESS ( ã t o trong bài t i u khi n. Khi b n không t o ra b t k) lo i i t ng nào. b n s/ ch'n chúng ây. M Trung tâm i u khi n. b n có th ch'n thêm vào cái tùy ch'n b sung. các i t ng trong gi n . Trong c a s Generate DDL.Trích xu$t DDL t' c s d li u EXPRESS M c tiêu: Khi b n nhân b n m t c s d li u. T ng t . nó có th c th c hi n n s/ rút ra nh ng nh ngh a i p nhanh #2) s d ng Trung tâm 3. m c tiêu c a b n cách n gi n và h p lý.. Nh n chu t ph i vào c s d li u EXPRESS trên cây i t Generate DDL.ng ánh d u vào h p ki m. N u b n t o ra thêm nh ng i t ng b sung trong môi tr ng c a b n nh không gian bàng.

Xem l i k t qu DDL. M c dù chúng tôi ch! th c s mu n DDL c a các b ng. (G i ý: t. Chuy n t t c nh ng khai báo CREATE TRIGGER t i m t t p m i riêng bi t c g'i là triggers. Th m chí dù chúng tôi ch! t o ra có m t b-y s ki n c0ng riêng ra. 7. c th c hi n tr c là m t k ch b n v i t t c c ch'n. T o th m c C:\express trong t p tin h th ng và l u t p tin phát sinh DDL vào trong th m c này v i v i tên là schema. K t qu c a b các câu lênh SQL cho các i t ng vào trong nh ng nhóm h p lý. Bây gi chúng tôi c0ng khuy n cáo lo i b : . ch'n File -> Open) 8.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 119 5.ddl. M t p c l u g n ây nh t trong c a s nh p l nh. nó là m t thói quen t t phân bi t các i t ng theo ki u c a nó. c a s nh p l nh. Nh n nút “Save”. 9. b n s/ th y các DDL cho c nh ng i t ng khác n a c0ng c sinh ra.ddl. B n s/ t ch c các k ch b n này 6.

. …) 11.120 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 • • Các l nh c s d li u CONNECT TO. . Các l nh DISCONNECT.ddl 10. Chu"n b k ch b n tri n khai: • Xóa nh ng chú thích không c n thi t (ví d : -. billing. C:\express\schema. B n c0ng có th nhóm chúng l i theo ch c n ng hay ng d ng (ví d : stringfunc.ddl. các hàm và các th t c (@). các ch! m c và các ràng bu c. $i u ó là c n thi t t gi i h n k t thúc c a l nh CREATE <••i t••ng> khác v i k t thúc c a m t khai báo th t c n&m bên trong i t ng.ddl. B n ph i có hai k ch b n t i i m này: DDL cho các b ng.CONNECT TO…) • Tách các hàm và các th t c vào nh ng t p tin riêng (r t h u d ng khi có quá nhi u hàm và th t c). math.ddl DDL cho các b-y s ki n C:\express\triggers.ddl. các cách hi n th . B n có th ph i chú ý n nh ng kí t c bi t c dùng gi i h n k t thúc các b-y.

1 cung c p Ch ng này bàn v s b o m t m t cái nhìn t ng quan c b n Hình 10.1. c s d li u máy ch s/ g'i ti n trình nh danh c a h i u hành ki m tra tính h p l c a tên ng i dùng và m t mã. DB2 ki m tra xem ng i dùng. Khi s d ng ti n trình nh danh c a h i u hành. s b o m t DB2 có hai ph n: % nh danh Nó là m t ti n trình qua ó ki m tra tính h p l c a thông tin ng nh p c a ng i dùng. Thông tin v quy n h n m c DB2 và m t t p tin c u hình DBM. m t ph ng th c nh danh c a m t m ng nào ó. có th thi hành thao c l u tr trong m t danh li u SAMPLE b&ng câu CONNECT TO sample USER bob USING pwd C “bob” và “pwd” c chuy n t i h i u hành ho c m t ch ng trình nh danh bên ngoài ki m tra xem tên ng i dùng “bob” ã c nh ngh a ch a và m t kh"u ó có . Quy#n h(n 4 ph n này. Ti n trình nh danh c a h i u hành c xác l p m c nh. ã qua nh danh tác ng i ó yêu c u hay không.1 – T ng quan v# s! b o m t trong DB2 Nh trong hình 10. trong hình 10.1. ng l nh : i dùng “bob” k t n i v i c s d trên.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 121 10 Ch ng 10 – B o m t c s d cx lý nh li u th nào trong DB2. tên ng i dùng (userid) và m t mã c chuy n t i c s d li u máy ch (nh là m t ph n c a câu l nh k t n i). Ti n trình nh danh c th c thi b i m t ch ng trình b o m t bên ngoài DB2 ( i n hình là b i m t h i u hành. ho c là m t ph n m m nh danh c thi t k theo yêu c u). Sau ó. Ví d . Hình 10.

ti n trình nh danh s/ c th c thi b i h i u hành ho c ch ng trình b o m t bên ngoài trên máy ch .1 % nh danh M c dù ti n trình nh danh th c s c th c hi n b i h i u hành (ho c m t ch ng trình b o m t khác bên ngoài). ng c l i câu l nh s/ c th c thi d a trên b ng “mytable”. N u quy n ó không h p l . n u AUTHENTICATION c thi t l p là CLIENT.i. ti n trình nh danh s/ c th c thi b i h i u hành ho c ch ng trình b o m t bên ngoài trên máy khách. DB2 v-n quy t nh t ng mà ti n trình nh danh x y ra. h i u hành s/ tr l i quy n ki m soát b o m t cho DB2. khi ng i dùng “bob” thi hành l nh sau: SELECT * FROM mytable B y gi DB2 ti p t c dùng quy n ki m soát b o m t thi hành vi c ki m tra quy n h n và xác nh n ng i dùng “bob” có quy n SELECT trên b ng “mytable” hay không. xem video t i a ch! http://www.channeldb2.2 – N i ti n trình nh danh x y ra c thi t l p b&ng m t trong nh ng giá tr Mô t c ki t Tham s AUTHENTICATION có th kê trong b ng 10. thi t l p máy ch DB2. N u ph n này thành công. Tham s AUTHENTICATION trong DBM CFG.2 Hình 10. Ti p theo. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v an ninh c a DB2.1 L nh SERVER (m c CLIENT SERVER_ENCRYPT KERBEROS nh) ti n trình ti n trình khách nh danh di n ra nh danh di n ra máy ch máy t ng t nh SERVER nh ng tên c a ng i dùng và m t mã c mã hóa ti n trình nh danh di n ra dùng c .Tuy nhiên. có m t dãy các giá tr h p l .122 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 c n i v i ng i dùng này hay không.com/video/video/show?id=807741:Video:4267 10. V n này c minh h'a hình 10. Ví d khi tham s c thi t l p là SERVER (giá tr m c nh). DB2 s/ tr v m t thông báo l.

DELETE. INSERT. ….2 Quy#n h(n Quy n h n bao g m các c quy n và quy n DB2 và c DB2 qu n lý. M t quy n là m t hành minh h'a các quy n và ng c xác nh tr c bao g m nhi u c quy n khác nhau trong DB2.Nh ng giá tr tham s AUTHENTICATION h p l 10. UPDATE.3 . Hình 10. c quy n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 123 ch b o m t Kerberos SQL_AUTHENTICATION_DATAENC ti n trình nh danh máy ch c ng thêm s k t n i ph i dùng s mã hóa d li u gi ng nh trên nh ng s mã hóa d li u ch! dùng khi có s+n ti n trình nh danh dùng c ch b o m t bên ngoài d a trên GSS API SQL_AUTHENTICATION_DATAENC_CMP GSSPLUGIN B ng 10. c l u tr trong nh ng b ng h th ng n d a trên c s d M t c quy n cho phép ng i dùng thi hành m t lo i thao tác li u nh là CREATE.1 .

3 .2 nêu ra nh ng hàm khác nhau mà m.124 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 10.Nh ng quy#n và c quy#n B ng 10. Nh b n th y SYSADM có h u h t các quy n trong khi SYSMON có ít quy n nh t. Ch&c n ng C p nh t DBM CFG C$p phép/H y b3 DBADM Thi t l p/Thay i SYSCTRL Thi t l p/Thay i SYSMAINT Thi t l p/Thay i SYSMON Bu c ng i dùng ra kh3i c s d li u SYSADM Y Y Y Y Y Y Y SYSCTRL SYSMAINT SYSMON DBADM LOAD .i quy n có th th c hi n.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 125 T(o/B3 c s d li u Khôi ph c thành c s d li u m i C p nh t DB CFG Sao l u c s d li u/không gian b ng Khôi ph c thành c s d li u ã t n t(i Khôi ph c ti n B. ho c SYSMAINT_GROUP trong DBM CFG ph i c gán cho nhóm h i u hành Ví d . nh ng tham s này nh ng ng i qu n tr Windows là SYSADM. $ây không ph i là quy n c p c th . do ó không c nêu ra trong ph n tr c. i u ó có ngh a là nhóm Trên Windows.i th hi n DB2 có nh ng nh ngh a v nhóm quy n riêng. Trên Linux. c p quy n SYSADM cho nhóm h l nh này: i u hành ‘db2admns’.ng. b n có th dùng câu update dbm cfg using SYSADM_GROUP db2admns M. thí d : connect to sample grant DBADM on database to user <userid> . ta s d ng l nh GRANT.3 Quy#n qu n tr c s d li u DBADM DBADM (DataBase ADMinistrator) là ng i có quy n cao nh t v qu n tr c s d li u. nhóm nh ng ng i s h u th hi n c m c nh là nhóm SYSADM.t u/k t thúc m t th hi n Ph c h i không gian b ng Th!c hi n theo v#t L$y hình nh màn hình Truy v$n tr(ng thái không gian b ng L c b t t p tin nh t ký Quiesce không gian b ng N(p b ng Thíêt l p/g5 b3 tr(ng thái treo T(o/h y b3 s! ki n màn hình Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y B ng 10. ho c SYSMAINT cho m t nhóm. SYSCTRL_GROUP. SYSCTRL. 10. c m c nh là r. nh ng tham s SYSADM_GROUP. $ gán quy n qu n tr c s d li u DBADM.2 – Các quy#n và c quy#n DB2 $ c p quy n SYSADM.

126 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Trong thí d trên. cho dù nh ng không gian b ng này là các i t ng bên trong c s d li u. b n ph i là SYSADM. tr c h t b n c n k t n i n c s d li u. IMPLICIT SCHEMA. Ghi chú: DBADM không có quy n t o các không gian b ng. BINDADD b o m t.6 Ki m tra vi c c$p quy#n và quy#n Cách t t nh t ki m tra vi c c p quy n và ki m tra quy n là thông qua trung tâm i u . và sau ó gán quy n DBADM cho ng i dùng. chúng ta nên thu h i. h y b m'i quy n t. B t c ng i dùng nào ã c nh danh b i h i u hành ho c d ch v ch ng th c m ng u c ng m nh là thành viên c a nhóm PUBLIC. ây c s d li u có tên là “sample”.4 Nhóm PUBLIC DB2 nh ngh a m t nhóm bên trong c g'i là PUBLIC. m t s quy n c th s/ c gán m t cách t ng cho nhóm PUBLIC: • • • • CONNECT. 10. $ có th gán quy n qu n tr c s d li u DBADM.5 L nh GRANT và REVOKE L nh GRANT và REVOKE là l nh SQL chu"n. Nguyên nhân là vì m t không gian b ng có liên quan n các vùng ch a d li u (containers) nh a và các vùng m (b nh ) ó là các tài nguyên v t lý c a h th ng. Khi m t c s d li u c t o ra. Sau ây là m t s ví d v các câu l nh này: Gán quy n SELECT trên b ng T1 cho ng i dùng USER1: GRANT SELECT ON TABLE T1 TO USER user1 Gán t t c các quy n trên b ng T1 cho nhóm GROUP1: GRANT ALL ON TABLE T1 TO GROUP group1 H y b t t c các quy n trên b ng T1 c a GROUP1: REVOKE ALL ON TABLE T1 FROM GROUP group1 Gán quy n EXECUTE trên th t c p1 cho ng i dùng USER1: GRANT EXECUTE ON PROCEDURE p1 TO USER user1 H y b quy n EXECUTE trên th t c p1 c a ng i dùng USER1: REVOKE EXECUTE ON PROCEDURE p1 FROM USER user1 10. CREATETAB. nhóm PUBLIC $ thêm vào m c nh sau: REVOKE REVOKE REVOKE REVOKE CONNECT ON DATABASE FROM PUBLIC CREATETAB ON DATABASE FROM PUBLIC IMPLICIT_SCHEMA ON DATABASE FROM PUBLIC BINDADD ON DATABASE FROM PUBLIC 10. c dùng gán ho c h y b quy n c a m t ng i dùng ho c m t nhóm.

4 mô t cách m i u khi n. Hình này có mô t các tr ng và các thành ph n c a h p tho i.5 – H p tho(i Privileges . b n ch'n b ng mong mu n.4. Hình 10. trung tâm Hình 10. h p tho i Table Privileges cho b ng EMPLOYEE t. h p tho i Privileges hi n th nh hình 10. Hình 10.5. nh p ph i chu t vào b ng này và ch'n Privileges. M t khi c ch'n.4 – M h p tho(i Privileges Trong hình 10.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 127 khi n.

Ví d . t nh ng ng i dùng vào các nhóm và gán c gán các quy n ng m Khi m t nhóm c gán quy n. grantee. Khi m t ng i dùng b xóa kh i nhóm. ng i này s/ m t các quy n ng m nh c a nhóm. và mu n bi t ai ã gán quy n này.tabauth WHERE tabname = 'T2' GRANTOR GRANTEE SELECTAUTH ------------------------------------------------ARFCHONG DB2ADMIN Y Trong thí d trên. . ng DB2ADMIN. i dùng ARFCHONG ã gán quy n SELECT cho ng i dùng 10. Nói m t cách khác các quy n c c p m t cách t ng minh ph i c h y b m t cách t ng minh. các thành viên c a nhóm s/ nh c k th. n u b n mu n bi t ng i dùng DB2ADMIN có quy n SELECT trên b ng T2 hay không. b n có th th c hi n câu truy v n nh sau: SELECT grantor. b n có th truy v n các th hi n danh m c DB2 SYSCAT là n i ch a các thông tin v vi c c p quy n. ta nên các quy n c n thi t cho các nhóm này. nh ng v-n còn gi các quy n c gán t ng minh.7 Xem xét quy#n trên nhóm $ vi c qu n tr DB2 d dàng h n.a v i t cách thành viên nhóm. selectauth FROM syscat.128 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 M t cách khác.

Trong a s nh ng tr ng h p.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 129 Bài t p nhanh #9 . ch'n All Database - . 3. Trong c a s New User . ng 2. B o m khung nhìn làm vi c hi n t i ch Advanced. Ch'n ch cao c p (Advanced) b&ng cách ch'n m c Customize Control Center trên th c n Control Center Tool. i u quan tr'ng là c n b o v tài kho n này tránh s nh ng s c hay m t mát d li u có ch tâm.Trong bài t p này. d li u và nh ng i t ng c s d li u y . 5. b n s/ t o ra m t tài kho n ng i s d ng m i. B d u ánh m c “ng i dùng c n i m t mã l n ng nh p sau” (User must change password on next logon) và nh n nút Create t o ng i dùng m i 4. Trong tr ng Description nh p “A typical book store customer”. Cho n lúc này.M c a s Windows Computer Management b&ng cách kích chu t ph i vào bi u t My Computer trên máy tính. M r ng cây i t ng c a Trung tâm i u khi n > EXPRESS -> Tables. bên trái c a s . nh n chu t ph i lên User và ch'n m c New User. Trong tr ng Password và Confirm password nh p “ibmdb2”. b n ã s d ng m t tài kho n c a ng i qu n tr cho vi c s d ng các l nh v i c s d li u. Th t c: 1. và ch'n Manage. ch'n ti p tùy ch'n Advanced và nh n OK. nh p các thông tin sau ây: trong m c User name nh p “customer” và trong m c Full name nh p “Customer1”. B i v y. r i gán nó nh ng c quy n xác nh. Ch'n m c Local Users and Group nhóm System Tools n&m bên trái c a c a s Computer Management.Cho phép và h y b3 (phân quy#n) quy#n ng M c tiêu: is d ng. Tài kho n này có th truy c p t i m'i ti n ích. b n s/ mu n t o ra nh ng tài kho n ng i dùng khác ho c nh ng nhóm v i m t thi t l p quy n h n ch h n.

B n c quy n cho các nhóm ó. UPDATE và DELETE. 7-9 cho b ng BOOKS và b ng SALES. Chúng ta không c p cho ng c n thi t i v i h'. c p quy n cho ng i dùng này. nh n chu t ph i lên b ng CUSTOMERS và ch'n m c Privileges hi n th c a s h i tho i “Table Privileges” 7. B n chú ý r&ng ng i dùng “customer” nh ng ch a c gán thêm các quy n. ng d ng c a i dùng khác. chúng ta ch b n có th ch a ng nhi u ki u ng gán cho nó nh ng c quy n. Th nghi m t o ra nh ng ng i dùng khác và ng có th t o ra nh ng nhóm c a các ng i dùng và phân i m i ng i dùng riêng l . Nh n nút OK óng nh n nh ng thay i v. Kích vào nút Add User và ch'n ng i dùng “customer” v. Th k t n i n c s d li u b&ng tài kho n c a ng i dùng “customer” ã t o trên.130 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 6. vào nút OK 8. Phân nh ng quy n c n có cho ng i dùng v.ng b c t. Th SELECT v i b ng khách hàng. b c 3. $ trong h p tho i kéo xu ng c a t t c các ph M t ng i dùng Internet c n ph i có kh n kho n c a h'.a làm. Kích ã c thêm vào danh sách ng i dùng.a m i t o ra: T. L p l i t.a m i t o ra óng h p tho i Add User. ch! cho quy n SELECT và INSERT. ng th c hi n add/update/delete d li u tài i s d ng nh ng quy n khác b i vì không c a s h p tho i Table Privileges và ch p 9. $i u gì x y ra? Trong bài t p nhanh này. tuy nhiên. . ch! cung c p quy n SELECT b i vì ng i dùng “customer” không nên có kh n ng i u ch!nh và ph c h i d li u trong kho. danh sách các b ng trong c s d li u EXPRESS. $ i v i b ng BOOKS. h n là làm v t o m t ng i dùng là “customer”. Ng i dùng không nên có quy n DELETE ho c UPDATE b i vì ch! nh ng nhân viên m i c n ph i có s truy nh p s a i nh ng giao d ch bán hàng. 10. ch'n Yes n SELECT. $i u gì x y ra? Th DELETE hay UPDATE d li u trong b ng SALES. INSERT. $ i v i b ng SALES.

i l n câu l nh COMMIT c th c hi n thì m'i thay i t o thành d li u và c l u trong nh t ký c s d li u. ôi khi b n th y d i góc ph i màn hình có m t thông i p ng%n “auto-saving”.com/video/video/show?id=807741:Video:4282 a ch! 11.Nh t ký c s d li u Trong hình 11. làm th nào l u toàn b hay m t ph n c s d li u s d ng công c BACKUP và làm th nào ph c d li u s d ng công c RESTORE.channeldb2. i u này c th c hi n b i l nh UPDATE. 4 ph n trên ta ã c p n nh t ký c s d li u. INSERT và DELETE.1 ta th y không gian b ng (tablespace) và nh t ký (logs).1 minh h'a lu ng x lý khi làm vi c v i c s d li u trong nh ng m-u nh t ký Hình 11. m c dù ta xu t r&ng chúng không l u tr trên cùng a c ng. Trong c s d li u.1 Nh t ký c s d li u N u b n ang làm vi c v i m t trình so n th o v n b n. Hình 11. câu l nh COMMIT s/ làm i u ó. sao l u và khôi ph c. xem video t i http://www. khi b n làm vi c v i m t tài li u v n b n. M. Nh t ký c s d li u c l u tr trên a c ng và c dùng ghi l i nh ng hành ng c a nh ng giao d ch.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 131 11 Ch ng 11 – Sao l u và khôi ph c sao khôi Trong ch ng này chúng ta th o lu n v nh t ký c s d li u DB2. Trong c s d li u. chúng u c l u tr trên a c ng. N u h th ng hay c s d li u b h h i. m. Ví . Chú ý: $ bi t thêm thông tin v nh t ký.i l n b n mu n l u tài li u ph i nh n vào nút SAVE. chúng c dùng nó l y l i nh ng giao d ch ã cg i i trong su t quá trình khôi ph c d li u.1 . T ng t .

c p nh t s/ c th hi n trong vùng m d li u.i l nh COMMIT: M t là ghi n nh t ký c s d li u và m t ghi n không gian b ng trên a c ng. Tham s CHNGPGS_THRES ch! nh t! l ph n tr m c a vùng m d li u v i nh ng trang “dirty” ó là nh ng trang ch a nh ng thay i.2 có 3 nh t ký s c p. N u có m t l nh COMMIT c th c hi n và thông tin sau ó c xu t n không gian b ng trên a c ng. ôi khi t c th i. m t . X lý này c0ng l nh SQL khác truy xu t n c s d li u.3. $ cho n gi n trong ví d này ch! có 1 giao d ch.2 . khi câu l nh UPDATE c th c hi n. Nh ng thay i. Vi c c p phát ng m t nh t ký s/ gây ra s lãng phí vì v y nh t ký th c p s/ c xóa khi t t c k t n i n c s d li u ã b ng%t 11. N u. N u câu l nh COMMIT c thi hành sau câu l nh UPDATE thì nh ng giá tr c0 và m i s/ cc t c l p l i t ng t cho câu trong nh ng t p tin nh t ký ngay l p t c.2 mô t lu ng x lý khi ghi tu n t quay vòng Hình 11.X lý nh t ký s c$p và th& c$p Trong hình 11. nh ng giá tr c0 và m i s/ c l u tr trong nh ng t p tin nh t ký c s d li u. Khi i u ki n c c th th a mãn.2 Các ki u nh t ký Có hai ki u nh t ký: Nh t ký s c$p: $ c c p phát s+n và s nh t ký s LOGPRIMARY c p s+n sàng c xác nh b i tham bi n db cfg Nh t ký th& c$p: Ph n nh t ký th c p này c DB2 c p phát ng khi c n. sau ó P1 và P2 có th c ghi è d li u khác vì thông tin c0 không c n thi t n a. Khi giao d ch c th c hi n không gian s d ng b%t u ghi vào t p tin nh t ký P1 và ti p theo sau là P2. ta không có c m giác th c hi n 2 l n ghi cho m.132 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 d . S nh t ký th c p c gán giá tr b i tham bi n db cfg LOGSECOND. V khía c nh hi u n ng. 11. nh là vi c t n ng *ng c a s thay i trong tham s CHNGPGS_THRES thì nh ng trang trong vùng m d li u s/ c “chi ti t hóa” hay ghi lên thành không gian b ng trên a c ng. ôi khi m t vùng m nh t ký y. vì v y chúng ta gán LOGPRIMARY b&ng 3.1 Ghi tu n t! quay vòng Hình 11.3 Các ki u ghi nh t ký Có hai ki u ghi nh t ký: Ghi tu n t quay vòng (m c nh) và ghi l u tr 11. nh ng trang cho nh ng dòng trong câu l nh s/ c l u trong vùng m d li u (b nh ). ó là lý do t i sao “s chi ti t hóa” c a d li u n không gian b ng trên a c ng ch! x y ra khi tham s “chngpgs_thres” t ng *ng.

Nh ng nh t ký l u tr tr c c l u tr v i nh ng nh t ký ng c n cho khôi ph c khi h th ng b s c .3 mô t lu ng x lý c a ghi l u tr Hình 11. trung tâm i u khi n b&ng cách nh n chu t ph i trên c s d li u và ch'n “Configure Database Logging” . tuy n Nh ng nh t ký l u tr ngo i tuy n c l u trong b ng t. Cách ghi l tr là c n thi t i v i quá trình khôi ph c l i và khôi ph c tr c tuy n. nhi u nh t ký th c p c c p phát cho n khi s nh t ký th c p c c p phát t ng *ng t i a LOGSECOND. v-n còn có m t s thao tác b%t bu c ph i làm tr c khi v n b&ng tay m b o vi c khôi ph c c chính xác. $ có th ghi nh t ký l u tr c n gán tham s db cfg LOGRETAIN là YES. Nh ng nh t ký c l u tr cho phép khôi ph c c s d li u s m nh t có th b i nh ng t p tin nh t ký c0 nh t trong h u h t các tình hu ng. thì m t nh t ký th c p c c p phát (S1 trên hình v/) m t cách t ng.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 133 khác. Hình 11. N u giao d ch v-n còn ti p t c. 11.2 Nh t ký l u tr Nh t ký l u tr c0ng c bi t n nh là ghi gi l i.i gây ra b i con ng i. P2.i ch! ra i u ki n h t kh n ng c p phát nh t ký và giao d ch s/ c quay lui (h i x ). N u v-n ch a . và có th làm vi c v i th t c USEREXIT. m t thông i p l. P3 và v-n c n nhi u không gian nh t ký h n n a b i vì giao d ch ch a c COMMIT.4 Nh t ký c s d li u t' Trung tâm i#u khi n B n có th c u hình nh t ký c s d li u t. V i cách ghi l u tr ng i qu n tr c s d li u có th khôi ph c nh ng l. Tuy nhiên. giao d ch ã s d ng P1. M t ví d c th là khi m t ng i trong h th ng b%t u th c hi n m t giao tác không úng kéo dài hàng ngày. Cách ghi l u tr th ng c dùng trong nh ng h th ng s n ph"m.3.3 . khi v n c phát hi n thì ng i qu n tr c s d li u s/ khôi ph c l i h th ng c0 vào th i i m c x y ra. nh ng t p tin nh t ký không b ghi è nh ng chúng c l u tr tr c tuy n hay ngo i tuy n.Ghi l u tr 11.

ng d"n t'ng b c n vi c t o b n ghi nh t ký.5 .5 th hi n màn hình thi t l p c u hình nh t ký c ch'n ki u ghi nh t ký quay vòng (circular) ho c ghi l u tr Hình 11.Nh t ký c s d li u t' Trung tâm i#u khi n s d li u. t i ây ta có th Hình 11. B ng 11.1 li t kê danh .5 Các tham s c a nh t ký Có nh ng tham s DB CFG liên quan sách các tham s chính.4 .134 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 11.Ghi nh t ký c s d li u theo h 11.

Ph n tr m s nh t ký ho t S t p nh t ký ho t ng t i a cách nhau qua giao d ch ng cho m t UOW kích h'at B ng 11.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 135 Tham s logbufsz logfilsz logprimary logsecond Mô t L ng b nh c s d ng nh m t b ký tr c khi ghi chúng vào a.i l nh ROLLFORDWARD c a ra. n u không thì ng m nh b n s/ làm vi c ngo i tuy n.6 Sao l u c s d li u L nh sao l u d li u DB2 cho phép b n t o m t b n sao chép c s d li u lúc l nh c th c thi.i n m phút n khi nó thành công.Các tham s nh t ký 11. tuy nhiên. Khi không còn tr ng i. Tr c H u h t các l nh và công c có th tuy n ngh a là ng i s d ng khác có th c k t n i và th c hi n các thao tác trên c s d li u trong khi b n th c thi l nh c a mình. thêm t. SQL ch!. $ cho phép m t thao tác tr c tuy n. có dung l c logfilsz s/ S b n nh t ký chính v i kích th S t p nh t ký ph c n thi t c t o và s d ng cho vi c khôi ph c n u ng ho c l u tr t ng lai c t. n u mu n sao l u c s d li u sample n ng d-n C:\BACKUPS b n có th a ra l nh này t.thay vì ch! nh tùy ch'n OVERFLOW LOG PATH cho m. Kích th m cho các b n ghi nh t ng 4KB ct o c c a m. trình n l nh DB2 c a Window/Linux: . b n có th ch! nh m t thi t l p ng nh t cho các nh t ký c l u gi trên m t ng d-n ph ( nh c a ng d-n nh t ký chính) Tên t p nh t ký ho t Cho phép ch ng hi n hành ng trình userexit sao chép nh t ký ngo i tuy n Gi i h n s m t mát c a vi c kh i ph c h ng Cho phép ch ghi nh t ký l u tr blk_log_dsk_ful maxlog num_log_span T ng t tùy ch'n OVERFLOW LOG PATH c a l nh ROLLFORWARD. Ngo i tuy n là không ng i nào c k t n i n c s d li u trong khi b n th c hi n thao tác.'c có th ti p t c. logpath/newlogpath V trí các nh t ký ho t mirrologpath loghead userexit softmax logretain overflowlogpath $ b o v các nh t ký trên ng d-n chính kh i s c h ng a hay vô tình xóa. Thay vì ó.1. trong ch Ví d . khóa ONLINE vào cú pháp l nh. b n có th thi t l p tham s c u hình này m t l n Thi t l p tránh vi c tràn a phát sinh khi DB2 không th t o ra m t t p nh t ký m i trong ng d-n nh t ký ang ho t ng. DB2 s/ c g%ng t o ra t p nh t ký m. Cú pháp n gi n nh t b n có th s d ng ch y l nh này là: BACKUP DATABASE <dbname> [ TO <path> ] c th c hi n tr c tuy n hay ngo i tuy n.i nh t ký ã c u hình.

Trong tr ng h p n Window/Linux: tìm ra nh ng k t n i n c s d li u. Danh m c c0ng cc nh v i CAT0000. Nh chúng ta s/ th y ph n ti p theo.i b i m t sao l u ngo i tuy n không th c th c hi n khi có các k t n i. là tr ng h p cho t t c n b n DB2 tr.Quy c t tên nh sao l u Lo i “0” có ngh a ó là b n sao l u y . n b n th ng m i DB2 Enterprise Edition v i tính n ng DPF. Lo i “3” ch#ng h n. a ra l nh t. C0ng ch%c ch%n là không có k t n i nào n c s d li u khi b n th c thi l nh trên.136 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 db2 BACKUP DB sample TO C:\BACKUPS Chú ý r&ng th m c C:\BACKUPS ph i t n t i tr c khi th c thi l nh.i lúc u.6 . n u không b n s/ nh n m t thông báo l. Sau khi th c thi thành công l nh sao l u. Nút cc nh v i NODE0000 cho c s d li u không phân tán. l nh RESTORE có th s d ng m c th i i m này ph c h i m t b n sao ã nh. m t t p m i ch a nh c c t o ra. n u không b n s/ nh n nh ng cu c g'i t.6 s d li u sao l u Hình 11. Tham kh o sách h ng d-n DB2 có chi ti t h n. ngh a là ch! m t sao l u b ng bi u tr ng. . Tên c a t p này theo quy c c ch! trong hình 11. Ngh a là khi b n c g%ng ch y l nh sao l u ngay sau ó. a ra l nh DB2 này t. nó có th không làm vi c. trình db2 list applications $ bu c ng%t t t c k t n i ho c c a Linux: n c s d li u. và l p l i l nh sao l u n u b n ã g p l. trình n l nh DB2 Window db2 force application all B n có th không c n ch y l nh cu i cùng trong môi tr ng s n xu t v i nhi u ng i s d ng. $ i vài giây. Khi có vài b n sao l u c ghi l i và l u tr trên cùng ng d-n thì m c th i i m ghi l i cu i tên t p c s d ng phân bi t gi a các nh sao l u. nh ng ng nghi p nóng tính y! C0ng l u ý r&ng l nh cu i cùng ch y theo cách th c không ng b .

2. Trong ph n bài t p nhanh này. B m nút Add. 5. Trong m c Introduction s/ tóm t%t tr ng thái hi n t i c a c s d li u bao g m th i i m sao l u cu i cùng và ph ng th c truy c p. Công c t. Trong m c Image. Bây gi . r i b m OK. B m Next chuy n t i m c ti p theo c a công c Backup. B m Next chuy n sang m c ti p theo sau khi danh m c công c ã c t o l p. Ch'n h th ng t o danh m c các công c và th c hi n chúng. Ch! ra m t gi n cho danh m c công c và ch'n t o nó trong c s d li u EXPRESS hi n hành.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 137 Bài t p nhanh #10 . n u nh trình l p l ch ch a c kích ho t thì b n hãy kích ho t chúng. T. nh ng ôi khi b n c0ng mu n hi u ch!nh chúng khi có m t ho t ng c th di n ra. b n ch'n All Database. . Trong m c Schedule. Ti p theo b n ch'n ch'n m c Schedule. Sau ó b m Next chuy n sang m c ti p theo.ng c kh i ng. B n có th m m c Options and Performance tuy nhiên b n nên m c nh vì DB2 m c nh cho phép sao l u ch t i u nh t. Nh p chu t d li u EXPRESS và ch'n bi u t ng Backup. ây s/ là th m c ch a c s d li u sao l u. B m nút OK ti p t c. ch'n th m c b n v. 3. Các th t c : 1. Danh m c công c s/ ch a d li u bi n i v t t c các tác v l p l ch. Thông th ng. Hãy ch'n bi u t ng File System trong danh sách th Media Type. b n s/ hi u ch!nh l ch sao l u cho c s d li u EXPRESS. b n nên ch'n m t a khác v i a ang l u c s d li u hi n hành.L p l ch sao l u M c ích: M c dù DB2 có m t vài kh n ng t ng duy trì c s d li u. t o m t th m c m i trong h th ng có tên là C:\db2backup. cây i t ph i trên c s b c Backup ng Trung tâm i u khi n. ch'n ích n c a d li u s/ c sao l u. ch 4.a t o ra.

7. B m Next chuy n sang m c k ti p. Sau ó b m xem ho c s a ch a các tác v sao . L p l ch sao l u m. Ch y Trung tâm tác v (Task Center) l u v. c t o ra.i ngày vào lúc 1 gi sáng. Trong m c Summary. b n s/ xem l i các tác v s/ Finish t o ra tác v .138 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 6. 8. t o ra m t m c l c cho vi c thi hành các tác v .a m i t o ra. Trong m c Schedule.

mà còn t.7. i ây là c u trúc n gi n • 11. 11.7 Khôi ph c c s d li u Khôi ph c c s d li u bao hàm vi c khôi ph c c s d li u t. D nh t cho câu l nh này: RESTORE DATABASE at <th•i-•i•m>] <tên c• s• d• li•u> [from <•••ng d•n>] [taken Ví d : N u b n có m t t p sao l u có tên nh sau: B n s/ gõ l nh nh sau: . 4 ph n ti p theo ta s/ th y cách khôi ph c d li u cu n cho phép b n có th khôi ph c t.a khôi ph c d li u t i m t th i i m xác nh b&ng l nh ROLLFORWARD. M'i tác ng lên c s d li u ó sau th i i m sao l u u b m t. v. c s d li u c a b n tr ng thái phù h p nh t. N u vi c l u tr b n ghi c cho phép tr c vi c sao l u. các b n ghi d phòng và sau ó ghép vào ph n cu i cùng c a các t p nh t ký. Sau khi hoàn thành. nh m t b n sao.7. b n s/ c m b o r&ng. DB2 s/ t ng ch y l nh RESTART DATABASE và s/ 'c và ph c h i các giao d ch khi tr c tr ng thái kích ho t. thì b n không ch! khôi ph c l i b&ng cách s d ng nh sao l u. nh ng l nh khôi Khi b n kh i ng l i máy tính và kh i ng DB2. các t p nh t ký.1 Các ki u khôi ph c d li u Có ba lo i khôi ph c d li u: • Khôi ph c d li u h3ng: Gi thi t r&ng b n ang làm vi c v i c s d li u DB2 trên máy tính thì i n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 139 11.2 Khôi ph c c s d li u Dùng l nh RESTORE khôi ph c d li u t. b n ghi d phòng thì s/ t o ra các c s d li u nh ã t n t i th i i m sao l u. khôi ph c (recovery) ph c l i là RESTORE. các b n ghi d phòng và nh t ký. N u nh b n ch! khôi ph c c s d li u t. b n s/ ph c h i c s d li u c a b n t. chuy n gì s/ x y ra v i c s d li u c a b n? t ng t m t c dùng nhi u trong ph n này. m t b n l u. m t b n sao. • Khôi ph c d li u phiên b n (ho c khôi ph c nh): Có ngh a là.a cho phép b n khôi ph c c s d li u t. Do ó c s d li u c a b n c tr v tr ng thái ngay tr c khi nó c sao l u. ch ng trình khôi ph c d li u h ng s/ ct ng th c thi. Chú ý r&ng t. Khôi ph c d li u ki u này làm gi m s m t mát d li u m t cách t i a. ho c m t i m c th theo th i gian. Khôi ph c d li u theo th i gian: Ki u khôi ph c d li u này v.

Sao l u các b n “ch p” d li u (flash copy) ( òi h i v ph n c ng t ng thích) Khôi ph c b ng ã m t (n u tùy ch'n c l p cho b ng) Sao l u h i u hành này và khôi ph c h i u hành khác là không th . Khôi ph c d li u t i m t a khác v i vùng c n khôi ph c.140 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 RESTORE DB sample FROM <•••ng d•n> TAKEN AT 2006314131259 11. Cách sao l u thay i ch! sao l u nh ng thay i ti p theo.i nh sao l u.8 Các ho(t ng khác v i BACKUP và RESTORE D i ây là danh sách m t vài i u b n nên bi t v l nh BACKUP và RESTORE. Dùng db2look và db2move cho tr ng h p này. Sao l u c s d li u ch Khôi ph c c c s d li u ang t n t i. Chúng tôi khuyên b n nên 'c l i cu n h ng d-n v DB2 có thêm thông tin chi ti t. • • • . trong khi ó cách sao l u d n t ng thì ghi nh n toàn b nh ng thay i và tích h p chúng vào m. Cho phép sao l u nh ng thay i (Delta) và sao l u t ng d n (incremental). thay vì làm v i toàn b c s d li u. Khôi ph c ho c sao l u d li u theo không gian b ng. • • • • • 32 bit còn khôi ph c d li u ch 64 bit.

nh REBIND. RUNSTATS.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 141 12 Ch ng 12 . T t c m'i th trong DB2 u t ng th c hi n nh ng công vi c này. không c n thuê toàn th i gian ng i làm qu n tr máy ch d li u.1 – Các công vi c duy trì: REORG. các b ng trong m t c s d li u ã c thay i theo các l nh nh UPDATE. Kh n ng t qu n lý là m t l i ích l n làm nh g'n và làm v. REBIND Hình 12.channeldb2. RUNSTATS.Nhi m v b o trì Trong ch ng này chúng ta s/ bàn v các công vi c c n thi t gi cho CSDL c a b n duy trì ho t ng c t t. B n DB2 Express-C c0ng gi ng nh t t c các b n DB2 hi n th i u ch a ng t t c các kh n ng t ng này. Khác v i vi c làm b&ng tay. anh y hay cô y s/ có nhi u th i gian r nh r.1 trình bày nh ng công vi c duy trì c th c hi n theo m t chu trình hình tròn. DELETE và INSERT.i th c hi n vi c nâng cao ho t ng làm gia t ng giá tr cho công ty. xem video t i: http://www. T i th i i m ó. hình 12. chu k) m i l i c b%t u v i REORG. REBIND Có ba công vi c duy trì chính trong DB2.com/video/video/show?id=807741:Video:4302 12. theo sau là m t REBIND. b n th c hi n các tính toán INSERT. 12. n u m t ng i qu n tr c thuê.1 mô t : REORG.1.1 L nh REORG Qua th i gian. N u m t REORG c th c hi n. UPDATE.1 REORG.a ph i s l ng nhân viên trong nh ng công ty. RUNSTATS và Hình 12. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v các công vi c b o trì. DELETE trên c s d li u . Sau m t th i gian. nó c khuyên là nên ch y m t RUNSTATS.

i thao tác trên c s d li u. chia nh ra thành các trang c L nh REORG s/ tái ghép nh ng m nh v n c0ng nh nh ng kho ng tr ng ch c l i d li u làm cho vi c truy v n d li u tr nên hi u qu h n. Cú pháp: RUNSTATS ON TABLE <schema.tablename> Ví d : RUNSTATS ON TABLE myschema. … Thông tin v phân tích th ng kê không c c p nh t t ng. s d li u. Thay vào ó. Các b i s/ có l i nh t khi dùng REORG. l i và s/ t ng hay thay i các b ng. c dùng tr c m t REORG xác nh b ng hay ch! s c n 12. C ch t i u c a DB2 có th t o ra nh ng thay i g c r c b n trong ng d-n truy nh p n u b ng ch! có m t dòng so v i b ng có m t tri u dòng.2 s/ giúp chúng ta hi u ý t ng này. C ch t i u là h th ng ánh giá tri th c. DB2 có th ch'n m t ph ng án truy nh p t t h n. không ph i t t c các câu truy v n s/ c dùng nh ng th ng kê m i nh t. vì các th ng kê c dùng t i th i i m ó không gi ng nhau nh th i i m hi n t i. và s d ng phân tích th ng kê các i t ng c s d li u c l u trong các b ng danh m c cho hi u su t khai thác c s d li u l n nh t. Cú pháp: REORG TABLE <tablename> Ví d : REORG TABLE employee L nh REORGCHK có th c s a. có bao nhiêu và nh ng ki u gì c a ch! s s+n có v i m t b ng. . T n su t c a các th ng kê t p h p này s/ xác nh c d li u trong b ng thay i nh th nào. Nó gi cho các th ng kê c s d li u luôn c p nh t.3 BIND/REBIND Sau khi ch y thành công l nh RUNSTATS. có bao nhiêu hàng trong nó. L nh REORG không tr c tuy n th c hi n nhanh h n và hi u qu h n. DB2 cung c p l nh RUNSTATS c p nh t nh ng th ng kê này.employee 12. d li u c a b n b%t u b phân o n. nh ng có th làm tiêu hao m t chút tài nguyên h th ng. Nó tìm nh ng ng d-n truy nh p hi u qu nh t nh v và truy v n d li u. ây là nh ng công vi c t t nh t cho nh ng b ng nh . nh ng không cho phép truy nh p t i b ng.1. các b ng danh m c có các phân tích th ng kê v có bao nhiêu c t hi n di n trong m t b ng. Nh ng s truy nh p SQL t nh c xác nh khi b n a ra l nh BIND. Chính vì thi t k ki u này. Khi nh ng th ng kê c s d li u c c p nh t. Ví d . Hình 12.142 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 c a b n.1. nên b n không mu n DB2 c p nh t nh ng th ng kê sau m. B n có th làm ch! m c REORG nh v và m t REORG có th c th c hi n tr c tuy n hay không tr c tuy n.2 L nh RUNSTATS C ch t i u c a DB2 (Optimizer) là “kh i óc” c a DB2. trong khi l nh REORG tr c tuy n cho phép truy nh p t i b ng. nó s/ ph n tác d ng v i yêu c u v hi u n ng c a h th ng.

nh ng th ng kê s/ c c p nh t. và sau ó l u chúng thành gói. m t t p “.2 – Ti n trình k t n i SQL t nh.bnd” ch a t t c các câu l nh SQL.txt 12.txt. và m t t p “. i u gì s/ x y ra n u m t tri u dòng c chèn vào bên trong b ng s d ng trong ch ng trình nhúng trên? Sau khi chèn. Bây gi . $óng gói thì t ng ng v i biên d ch các câu l nh SQL v i nh ng s truy nh p t t nh t c xác nh trên các th ng kê ã có t i th i i m này. tuy nhiên gói s/ không t ng c p nh t tính toán l i ng d-n c s trên nh ng th ng kê m i nh t. L nh db2rbind có th c dùng óng gói l i các gói trên v i th ng kê m i nh t.3 trình bày cách th c hi n.1.c” ch a mã C v i t t c chú thích SQL. th c hi n l nh sau: . hai t p c sinh ra. mylog.4 Các công vi c duy trì t' Trung tâm i#u khi n T.2 m t ch ng trình nhúng vi t b&ng C ( c l u tr nh m t t p v i ph n m r ng là “sqc”) c ti n biên d ch.bnd” gi ng nh v y. t o m t c “th vi n” nh trình bày phía trên bên ph i c a hình. Sau khi ti n biên d ch. T p “. Hình 12.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 143 Hình 12. Trong hình 12. n u m t l nh RUNSTATS c th c thi. Cú pháp: db2rbind database_alias -l <logfile> Ví d : $ óng gói l i t t c các gói c a c s d li u sample và l u nó trong nh t ký t i t p db2rbind sample -l mylog. nó óng gói l u trong c s d li u. T p C v i ph n m r ng “.c” c biên d ch nh th ng l v i trình biên d ch C. Trung tâm i u khi n b n có th REORG và RUNSTATS.

c a l n sau cùng.4 – Hi n th thông s c s d li u t' Trung tâm i#u khi n . dù nó có c b o trì t ng hay không.144 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 12. Hình 12. nh p ph i chu t và ch'n t REORG) hay ch y th ng kê (cho RUNSTATS) ch c l i (cho Hi n th thông s c s d li u: Khi b n ch'n m t c s d li u. Vi c hi n th này cho phép b n nhanh chóng xác nh nh ng duy trì c n thi t cho c s d li u c a b n. c a s c s d li u ho t ng phía d i bên ph i c a Trung tâm i u khi n s/ cung c p thông tin v c s d li u nh là v kích th c.3 – REORG và RUNSTATS t' Trung tâm i#u khi n B n ch'n b ng mà b n mu n t ch c l i. Hình 12.4 hi n th nh ng thông tin này.

BACKUP) ng. T o ra m t o n k ch b n (script) B n có th t o các k ch b n v i nh ng l nh b o trì và l p l ch h p lý cho nó ho t ng.5. giao di n i u khi n chính. Ví d . T. T ng b o trì DB2 t ng giám sát công vi c b o trì cho b n (b&ng l ch REORG. • Trong ph n này.Có 2 lo i c a s b o trì chính: m t là th c hi n tr c tuy n.5 – M Configure Automated Maintenance Wizard b o trì h th ng m t cách t ng theo h ng Hình 12. chúng ta t p trung ch y u vào cách b o trì t Ho t ng b o trì t ng bao g m nh ng b c sau ây: . t. • • B o trì th công B n th c hi n ho t ng b o trì này m t cách th công khi có nhu c u phát sinh.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 145 12.2 Các l!a ch n b o trì Có 3 cách th c hi n vi c b o trì h th ng. . 2h sáng t i 4h sáng.DB2 ch! th c hi n b o trì m t cách t ng khi c n thi t và ang trong th i gian ho t ng c a c a s b o trì. RUNSTATS. th c hi n vi c b o trì h th ng. n u h th ng có ít nh t các ho t ng vào ngày ch nh t. thì khe th i gian này s/ ho t ng nh là m t c a s b o trì.6 s/ hi n ra c a s “C u hình d-n”. . còn lo i kia là th c hi n ngo i tuy n.Ng i dùng nh ngh a m t khe b o trì (khung th i gian) t i th i i m ó h th ng s/ th c hi n công vi c b o trì mà không gây ra s xáo tr n. b n có th m “Configure Automated Maintenance Wizard” nh hình minh h'a 12. . Hình 12.

6 – C$u hình b o trì h th ng m t cách t! ng theo h ng d"n .146 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 12.

B m Next. Trang Type c a “h ng d-n” yêu c u b n ch'n gi a vô hi u hóa t t c các tùy ch'n t ng l u gi và thay i c u hình c a vi c t ng b o trì. B m nút Change bên c nh c a s b o trì ngo i tuy n và ch'n th i gian nh mong mu n. T. 3. Ch'n m t ch c n ng thay i cài t hi n t i c a t ng l u gi . Nó s/ m ra c as th c hi n vi c b o trì t ng theo h ng d-n. B m nút Next. hoàn thành nh ng thông tin c n thi t.i t i th 7 và trì. Các th t c ng n gi n. gi a êm t i 6h sáng nh hình bên d i. b n s/ c u hình cho vi c t ng b o 1. Sau khi tr l i “h ng d-n”. . cây i t ng c a Trung tâm i u khi n. N u b n t o ra c s d li u v i ch c n ng t ng b o trì. C u hình cho c a s ngo i tuy n s/ ch nh t t. b m nút OK Thoát kh i c a s tr c tuy n (b o trì tr c tuy n có th m b t k) lúc nào). Trang Timing (th i gian) c a “h ng d-n” s/ yêu c u b n ch! rõ c a s b o c th c hi n vào m. B n có th dùng “h ng d-n” này c u hình l i ch c n ng t ng b o trì. nh n chu t ph i vào c s d li u SAMPLE và ch'n m c “Configure Automatic Maintenance”. v i vài thao tác trì trên c s d li u m-u DB2. 4.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 147 Bài t p nhanh #11 – C$u hình vi c b o trì t! M c ích Trong bài t p nhanh này. B m Next chuy n t i trang ti p theo c a “h ng d-n”. khi ó nó s/ t ng c c u hình. 2. Trang Introduction c a “h ng d-n” hi n th nh ng cài t hi n th i c a ch c n ng t ng b o trì.

T.i. 9. Trên trang Backup Mode. b n có th cài t m t s ng t ng b o trì b l.Trong ví d này. ch'n ch c n ng “Backup database”. B m Next. Trên trang Backup Criteria c a c a s “Configure Settings”. Tr c khi th c hi n trang k ti p c a “h ng d-n”. ch'n ch c n ng “Balance Database Recoverability with Performance”. B m nút Finish ch p nh n và thi hành nh ng thay i ó. b n có th ch'n là có t ng hóa các công vi c cá nhân hay không c0ng nh là c thông báo v các ho t ng c th khác. .i. $ n trang Actives c a “h ng d-n”. 7. Lý t ng nh t là b n nên l u tr m t av t lý khác trong tr ng h p a b l. sau ó b m nút “Configure Settings”. ph i ch%c r&ng t t c các h p ki m “Automate” u c ch'n và các h p ki m “Notify” u không c ch'n. b n nên c u hình v trí l u d phòng c a c s d li u. Trang Summary (tóm t%t) c a “h ng d-n” ch a m t b ng tóm t%t c a nh ng l a ch'n mà b n ã ch'n. $ n trang Notification (c nh báo) c a “h t ng tác trong tr ng h p có m t ho t qua b c ó. B m OK óng trang Backup Criteria. b o m là “Offline Backup” ã c ch'n. B m nút Next.148 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 5. ch'n v trí l u d phòng và b m nút “Change”. Bây gi b 6. Ch! ra m t v trí khác th c hi n l u d phòng (ph i b o m là dung l ng tr ng trong a ó). trang Activies. 8. ng d-n”. B m Next. Trên trang Backup Location.

ví d b n mu n chuy n 100 ô la t.1 Các giao d ch M t giao d ch hay m t n v công vi c g m có m t hay nhi u dòng l nh SQL mà khi th c hi n c n ph i c coi là m t n v riêng l2.1 – M t ví d v# giao d ch Trong hình 13. a d li u v giá tr .channeldb2. Có ngh a là n u m t trong nh ng dòng l nh trong giao d ch th t b i thì toàn b giao d ch th t b i. Chú ý: $ bi t thêm thông tin v truy c p ng th i và khóa.1 cung c p cho chúng ta ví d c a m t giao d ch Hình 13. và b t k) dòng l nh nào c thi hành n i m th t b i thì s/ c quay lui (h i x ). xem video t i: http://www.com/video/video/show?id=807741:Video:4302 13. tr ng thái tr c ó. tài kho n ti t ki m (savings) c a b n sang tài kho n séc (checking). Hình 13.1. và gi cho quá trình ho t ng c a h' phù h p. M t giao d ch k t thúc v i dòng l nh COMMIT. nó c0ng có ngh a là báo hi u b%t u m t giao d ch m i. truy c p ng th i và khóa. Vi c ó òi h i ph i th c hi n công vi c này: . Chúng ta s/ th o lu n v khái ni m c a các giao d ch.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 149 13 Ch ng 13 – Truy c p ng th i và khóa Ch ng này t p trung th o lu n làm th nào cho phép nhi u ng i dùng truy c p vào cùng m t d li u gi ng nhau t i cùng m t th i i m mà không làm nh h ng l-n nhau.

Khóa dành riêng (khóa X) – c s d ng khi m t ng d ng c p nh t. nó có v2 gi ng nh hình 13.m t giao d ch. có 4 ng d ng. Khóa dùng t m th i ng n nh ng ng d ng thao tác trên chúng cho n khi m t thao tác k t thúc. Không có i u khi n truy c p ng th i. n u chúng ta có ít khóa h n trong h th ng thì s/ có nhi u truy c p ng th i h n. Các khóa có th t trên các b ng ho c các dòng. nh ng dòng khác . hình dung i u gì s/ x y ra n u có l.2 Truy c p ng th i Truy c p ng th i ý nói r&ng nhi u ng i có th làm vi c cùng m t th i i m trên cùng m t c s d li u. App A. B n s/ m t 100 ô la! không c ng 13. DB2 c thi t k nh là m t c s d li u nhi u ng i dùng.150 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Tr. 100 ô la tài kho n ti t ki m C ng 100 ô la vào tài kho n séc N u dãy các vi c trên không c xem xét nh là m t n v công vi c . t tc ng d ng có th th c hi n các thao tác i v i dòng d li u này. Nh ng khóa này s/ t ng xu t hi n h. ti n tài kho n ti t ki m. Xem ví d 13.3. Hi n nhiên trong ví d này m t i u khi n truy c p ng th i nào ó c òi h i m b o ch%c ch%n cho k t qu .2 . Gi nh r&ng t t c ng d ng ang c p nh t c t Age cho dòng 2 v i giá tr khác nhau. nh ng c ti n vào tài kho n séc. thêm hay xóa m t dòng Bây gi chúng ta ý hi n thêm m t khóa n hình 13.2 Hình 13. tr m t thao tác và s/ c gi i phóng khi thao tác k t thúc (khi s d ng l nh COMMIT ho c ROLLBACK). ng d ng th c hi n c p nh t sau cùng s/ là "ng i chi n th%ng" trong tr ng h p này. Vi c c k t h p chính xác và rõ r t b&ng vi c s d ng m t c ch truy c p d li u ph i b o m tính toàn v7n và ch%c ch%n c a d li u.M t ví d c a truy c p ng th i và s! c n thi t cho vi c i#u khi n truy c p ng th i Trong hình 13.2. Có hai lo i khóa c b n: . Khái ni m khóa và truy c p ng th i có liên quan ch t ch/ v i nhau. Nói m t cách khác.Khóa chia s2 (khóa S) c s d ng khi ng d ng mu n 'c và ng n c n c p nh t t. App B. $i u khi n truy c p ng th i này d a vào vi c s d ng khóa b n ghi.i (x y ra) sau khi tr. App C và App D ang c g%ng truy c p n cùng m t dòng (dòng 2) trong b ng d li u.2 nh ng bây gi nó xu t . N u chúng ta có nhi u khóa h n trong m t h th ng thì vi c truy c p ng th i s/ ít i.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 151 Hình 13.3. Khi App A. App C và App D c g%ng truy c p vào dòng 2.a d i ây 13.3 Các v$n # khi không ki m tra truy c p Khi không có i u khi n truy c p ng th i. và th c hi n vi c UPDATE. chúng s/ không th UPDATE dòng này b i vì khóa X.1 M$t d li u c p nh t M t d li u c p nh t là m t v n t ng t nh gi i thích tr d ng th c hi n c p nh t sau cùng s/ là “ng i chi n th%ng”. khi ng Hình 13. chúng ta có th g p nh ng v n • • • • M t d li u c p nh t $'c v i không cam k t $'c không l p l i $'c th. c trong m c này. App B gi m t khóa dành riêng (khóa X) trên dòng ó. ng th i 13. và s! c n thi t c a khóa Trong ví d hình 13.4 – M$t d li u c p nh t . n u App B truy c p dòng th 2 u tiên. Vi c ki m tra này giúp b o m tính toàn v7n và ch%c ch%n c a d li u.3 – M t ví d c a truy c p ng th i.3.

5 – % c v i không cam k t Hình 13. Bên trái là App1.3 % c không l p l(i $'c không l p l i ng ý r&ng b n không t c k t qu gi ng nhau sau khi th c hi n vi c 'c gi ng nhau v i nh ng thao tác gi ng nhau.i vi c sau ó là: 1. 4.5 kéo theo nh ng s vi c này: 1. 3. App2 'c giá tr m i c a dòng ó 3. và k t. Hình 13. và t t nhiên vi c này thì không c úng %n.3. . và bên ph i là App2. App1 c p nh App2 c p nh App1 hoàn t App2 hoàn t t m t dòng t dòng t ng t t t D li u c p nh t c a App1 s/ b m t khi App2 c p nh t l i nó. App1 cu n l i nh ng thay i trên dòng ó App2 thì ang 'c v i d li u không c g'i là “ 'c v i không cam k t” c cam k t. ó d li u không h p l và 13. App1 c p nh t m t dòng 2. do ó x y ra vi c “M t d li u” 13.152 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Trong hình 13. Và chu. 2.2 % c v i không cam k t M t hành ng 'c không cam k t ho c “ 'c có ý x u” c p n vi c m t ng d ng 'c nh ng thông tin mà không c cam k t.3.4 có hai ng d ng c g%ng c p nh t trên cùng m t dòng.

dòng v i destination “San Jose”) 3. App1 óng và m l i b ng Trong tr ng h p này. App2 hoàn t t nh ng thay i 4. t.6. App2 xóa m t dòng trong b ng (ví d . d ng nh n u b n c Honolulu. b n có th thu c nh ng dòng v.7 cung c p cho chúng ta ví d c a v n này Hình 13.3. nh ng khác nhau là nh ng l trình k ti p.a thêm vào mà úng ra thì chúng (dòng) ít h n.% c th'a . Dallas n 1.6 2. Hình 13. lúc App1 không c cung c p d li u t ng t ang 'c l p l i. App1 m m t b ng ( c hi u nh b ng k t qu ) hi n hành nh b n th y trong hình 13. M t dãy các s vi c là: g%ng ghi m t chuy n bay t.7 . nó không th sao chép l i b ng d li u.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 153 Hình 13. ó chính là v n c g'i là “ 'c không l p l i” 13.4 % c th'a V n 'c không có th c gi ng nh v n 'c không l p l i.6 – % c không l p l(i Trong hình 13.

154 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 13.4. 2.i s ki n: 1.a v i c p • M t d li u khi c p nh t cô l p này là: 13.2 0n nh con tr3 5n nh con tr là c p cô l p m c nh. $ó là m c cô l p th p nh t. Nó cung c p m t m c khóa t i thi u. chi c khóa s/ c gi cho n khi n v làm vi c c k t thúc Nh ng v n v-n t n t i v i m c • $'c không l p l i • $'c th.1 % c v i không cam k t $'c v i không cam k t c0ng c hi u nh 'c có ý x u.4 Các m&c cô l p B n có th ngh các m c cô l p nh là n i gi các chính sách khóa.a v i m c • M t d li u c p nh t • $'c không cam k t cô l p này . và thao tác c p nh t gi nhi m v nh là n u chúng ta dùng c p cô l p n nh con tr . và cung c p m c truy c p ng th i cao nh t. App1 s/ không th y d li u t ng t nh l y c nhi u dòng h n.a ang 'c l p l i. 4. nó s/ 13. b n có th có nh ng tác ng khác nhau cho c s d li u khóa m t ng d ng DB2 cung c p nh ng m c • • • • b o v khác nhau cô l p d li u: $'c v i không cam k t (UR) 5n nh con tr (CS) $'c n nh (RS) $'c l p l i (RR) 13. 3. N u ó là dòng ch! 'c. App1 m m t b ng App2 thêm m t dòng vào c s d li u App2 hoàn t t nh ng thay i App1 óng và l i ti p t c m b ng n i mà nó có tiêu chu"n c a b ng Trong tr ng h p này. V c b n. n u các ng d ng khác không xâm nh p xóa ho c s a m t b ng.a cô l p này: Nh ng v n c ng n ng.7 trình bày chu. V n này c g'i là 'c th.4. thì khóa s/ c gi cho n khi m t dòng m i c n p ho c n v làm vi c c k t thúc.a cô l p này: Nh ng v n c ng n ng. v i m c cô l p này thì dòng “hi n hành” c a con tr (cursor) b khóa. N u dòng c c p nh t. Không có s khóa dòng nào t n t i trên nh ng thao tác 'c. d a vào s l a ch'n m c cô l p. Nh ng v n v-n t n t i v i c p • $'c v i không cam k t • $'c không l p l i • $'c th.

V n v-n còn t n t i v i m c • không có Nh • • • • cô l p này: cô l p này: ng v n c ng n ng. C ch 'c n nh s d ng m t m c khóa v.5 So sánh các m&c Hình 13. nó khóa t t c các dòng tiêu chu"n trong t p h p k t qu .4. x lý vi c xây d ng m t t p h p k t qu . Không m t ch ng trình nào khác có th c p nh t.a Nh • • • cô l p này: cô l p này là: ng v n c h n ch v i m c M t d li u c p nh t $'c v i không cam k t $'c không l p l i 13. chúng ta nhìn th y m c cô l p “ 'c không cam k t” không khóa gì c . sau ó ch! có 10 dòng ó b khóa.8 so sánh s khác nhau mà các m c cô l p mang l i. nh ng s/ gi i phóng nó s m r i nó l y dòng 2 v .000 dòng và câu truy v n tr v 10 dòng. M c cô l p n nh con tr gi m t cái khóa dòng 1 khi nó ang l y dòng ó v . V n v-n t n t i v i m c • $'c th. xóa. và khóa s/ không c gi i phóng cho n khi k t thúc m t giao tác (khi hoàn t t) .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 155 13. T c là nh ng dòng không c n thi t trong t p h p k t qu cu i cùng có th b khóa.a cô l p d li u 13. Khóa c gi trên t t c các dòng. t t c các dòng mà ng d ng làm vi c trong m t ph m vi u b khóa.3 % c n nh V i 'c n nh. Ví d n u b n có m t b ng ch a 10. Trong hình.i th i i m.a v i m c M t d li u khi c p nh t $'c không cam k t $'c không l p l i $'c th. Cho m t con tr .… $ i v i m c cô l p 'c n nh ho c 'c l p l i. và truy c p ng th i t i thi u nh t. Nó cung c p c p khóa cao nh t.4.4 % c l p l(i C ch 'c l p l i là m c cô l p cao nh t. C ch 'c l p l i b o m r&ng nh ng câu truy v n t ng t nhau ra b i m t ng d ng trong m t n v làm vi c s/ nh n c k t qu gi ng nhau t i m.a ph i. b t c dòng nào l y v s/ b khóa. ho c thêm m i m t dòng mà có th nh h ng n t p h p k t qu cho n khi m t n v công vi c c c a hoàn t t.4.

156 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 13.1 cho th y nh ng m c cô l p kh d cho .1 – S! so sánh c a thu t ng M c cô l p t m&c cô l p WITH {m c cô l p}.NET hay JDBC và làm sao khi t nh ng thu c tính này ph i phù h l p c a DB2: c ng d ng.4. N u nh t i con tr n m t ch ng trình p v i m t m c cô Table 13. Ch#ng h n nh : c phát bi u có th dùng v i m nh SELECT … WITH {UR | CS | RS | RR} M t ng d ng c n xác nh “s b ” s hàng trong m t b ng.6 % t m&c cô l p Nh ng m c cô l p có th c ch! rõ t i nhi u m c : • Phiên làm vi c trong ng d ng • K tn i • Câu l nh Nh ng m c cô l p bình th ng c xác nh t i phiên ho c t i m không ch! rõ c m c cô l p trong ng d ng c a các b n. Hi u su t r t là quan tr'ng. b ng 13.8 – So sánh các m&c cô l p 13. Ch#ng h n. nó m c nh. Con tr c yêu c u m c cô l p n nh v i ngo i l c a m t câu l nh SQL: .

N u s leo thang khóa xu t hi n th ng xuyên v i s thi t l p này. 13. c t t i th i i m óng gói.log.5 Khóa leo thang M. ch'n cô l p RR. còn v i SQL ng các Vi c ch'n s d ng m c cô l p nào ph thu c vào ng d ng c a các b n. N u ng d ng c a các b n yêu c u i u khi n r t ch t trên d li u làm vi c v i nó. các m c thi t l p m c c t th i gian ch y.9 – Khóa leo thang Có hai tham s c u hình c s d li u chính liên quan • • n khóa leo thang: LOCKIST .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 157 SELECT COUNT(*) FROM tab1 WITH UR V i SQL nhúng.Ph n tr m c c i c a toàn b danh sách khóa cho m t ng d ng. Khi b t i u cho r&ng nó t t h n là m t khóa trên toàn b b ng. t ng giá tr c a LOCKIST và MAXLOCKS. B i v y. khóa leo thang xu t hi n khi m t ng d ng n yêu c u h n 44K trong t ng b nh khóa (200K * 22% = 44K).i khóa do DB2 t o ra s/ s d ng l ng b nh nào ó. Hình 13. s leo thang khóa xu t hi n.9 minh h'a cho i u này: Hình 13. M c nh là 22%. ch'n cô l p UR. S m c nh là n m m i l n trang 4K (200K) trên Windows. thay vì khóa nhi u hàng.S l ng c a b nh (trong trang 4k) d tr qu n lý nh ng khóa cho m'i ng d ng c n i. th ng t p này n&m trong th m c: C:\Program Files\IBM\SQLLIB\DB2) . MAXLOCKS . N u ng d ng c a các b n không yêu c u có nh ng giá tr nh ví d . Khóa leo thang không t t cho hi u n ng nh ng l i gi m s xung t. (db2diag. T p nh t ký tr ng thái c a DB2 có th c dùng xác nh li u có ph i s leo thang khóa ang xu t hi n. n u nh ng giá tr ng m nh c s d ng.

thông tin theo dõi s/ c t p h p. $ thu Sau khi c a khóa vào m t th i gian nh t nh. S . Th i gian ch i m t ng d ng c a m t khóa c ki m soát b i tham s c u hình c s d li u.158 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 13. dùng l nh sau: GET SNAPSHOT FOR LOCKS FOR APPLICATION AGENTID <handle> Hình 13. Theo m c nh. Giá tr ng m nh c a tham s này là -1 ( i vô h n).10 – 6nh ch p nhanh khóa c a các &ng d ng 13. thanh ghi này c t th i gian ch khóa cho m t t giá tr c a LOCKTIMEOUT. Thanh ghi CURENT LOCK TIMEOUT c n c dùng k t n i ã cho.10: 8nh ch p nhanh k t qu c a m t ví d s d ng ng d ng khóa ng d ng DB2.7 Ch khóa Khi hai ho c nhi u các ng d ng c n th c hi n m t phép toán trên cùng m t i t ng. m t trong s ó có th ph i i nh n c khóa.6 Ki m soát khóa B n có th theo dõi nh ng s s d ng khóa b&ng nh ch p nhanh khóa $ b t nh ng nh ch p nhanh cho khóa. Theo m c nh m t ng d ng s/ i vô h n. ta dùng l nh: UPDATE MONITOR SWICTHES USING LOCK ON c cho phép. c m t báo cáo Hình 13.

và sau ó th c hi n m t l nh c p nh t hàng trên b ng employee làm v i "empno= 50000". chúng ta ang k t n i t i c s d li u có tên SAMPLE. S ch i ch a bao gi c gi i quy t b i vì m.11: Minh h'a m t tình hu ng b t%c. L a ch'n "+c " trong câu l nh ch! ra r&ng. Ví d : SET LOCK TIMEOUT=WAIT n 13. 2. M hai c a s so n th o l nh c a DB2 (chúng tôi s/ g'i là "CLP1" và "CLP2" t ng). nh ng b t%c luôn là m t v n chi m nhi u th i gian. $ mô ph ng m t tình hu ng b t%c DB2. Chúng ta ang c ý làm i u này sao cho chúng ta gi c khóa. Hình 13. T. ng i A gi c b t nho khô và gi s s/ không cho phép ng i khác dùng cho n khi ông ta có s a. Trong thi t k ng d ng.i ng d ng ang gi m t tài nguyên mà nó ph c v cho nh ng nhu c u khác nhau.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 159 d ng SET LOCK TIMEOUT thay i giá tr c a nó. M t khác. nó s/ t n t i qua m'i giao d ch. 3. CLP1 th c hi n các l nh sau: db2 connect to sample db2 +c update employee set firstnme = ‘Mary’ where empno = ‘000050’ $ u tiên. theo nh ng b c sau ây: ng 1. CLP2 th c hi n nh ng l nh sau: db2 connect to sample . B i v y.c Trong hình 13. và s/ không cho phép ng i khác cho n khi ông ta có b t nho khô. chúng ta có m t tình hu ng b t%c. M t khi giá tr c a thanh ghi ã c t cho m t k t n i.11 .10.K ch b n s! b t. Hình 13. Chúng i di n cho hai ng d ng khác nhau k t n i t i c s d li u.8 V$n # khóa ph thu c và phát hi n c n i t i cùng c M t s b t%c (deadlock) xu t hi n khi hai ho c nhi u các ng d ng s d li u. T. ng i B gi c s a. chúng tôi không mu n c a s l nh c a DB2 t ng cam k t l nh này.

160 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

db2 +c update employee set firstnme = ‘Tom’ where empno = ‘000030’ 4 c a s c a CLP2, nó i di n cho ng d ng th hai, chúng ta c0ng n i vào c s d li u SAMPLE, nh ng l i c p nh t m t hàng khác b ng employee. 4. L nh t, CLP1: db2 +c select firstnme from employee where empno = ‘000030’ Sau khi nh n Enter th c hi n câu l nh SELECT trên, câu l nh SELECT này có v2 i khóa c a hàng này tr v do CLP2 s/ treo. Nó th t s là không ph i là treo, mà là ã gi trong b c 3. T i i m này, n u CLOCKTIMEOUT ã c l i v i giá tr ng m nh c a nó là -1, ng d ng CLP1 i mãi mãi.
5. L nh t, CLP2:

db2 +c select firstnme from employee where empno = ‘000050’ B&ng vi c ánh l nh SELECT trên, bây gi chúng ta ang t o ra m t s b t%c. Phát bi u SELECT này c0ng có v2 treo, th c ra nó ang i khóa CLP1 ang gi tr v . Trong k ch b n b t%c trên, DB2 s/ ki m tra tham s c u hình c s d li u DLCHKTIME. Tham s này s/ t kho ng th i gian ki m tra cho nh ng s b t%c. Ch#ng h n, giá tr c a tham s này c t t i 10 giây, DB2 s/ s d ng m t gi i thu t bên trong xác nh giao d ch nào c n ph i quay lui (h i x ), và m t giao d ch nào s/ c ti p t c. N u b n ang g p nhi u tình hu ng b t%c, b n c n ph i tái ki m tra nh ng giao d ch hi n h u xem xem có th t ch c l i c không. 13.9 Truy c p ng th i và th!c ti+n khóa t t nh$t Sau ây là m t s m7o nh truy c p ng th i và th c ti n khóa t t nh t: 1. 2. 3. Gi nh ng giao d ch càng ng%n càng t t. $i u này có th t c b&ng cách phát hành th ng xuyên nh ng l nh COMMIT (th m chí cho nh ng giao d ch ch! 'c) khi ng d ng c a b n cho phép. Ch! ghi nh t ký thông tin giao d ch khi có yêu c u. T"y d li u ã s d ng nhanh chóng: ALTER TABLE ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY WITH EMPTY TABLE 4. Th c hi n nh ng thay i d li u theo lô/nhóm. Ch#ng h n

DELETE FROM ( SELECT *FROM tedwas.t1 WHERE c1 = … FETCH FIRST s3000 ROWS ONLY) 5. S d ng nh ng c tính t ng tranh c a nh ng công c chuy n i d li u trong DB2. 6. $ t tham s m c LOCKTIMEOUT cho c s d li u (kho ng gi a 30-120 giây). B n ,ng nên cho giá tr ng m nh c a nó là -1. B n có th c0ng s d ng khóa gi i h n th i gian (timeout) trên trên t,ng phiên làm vi c. 7. Không khôi ph c nhi u d li u h n c n thi t. Ch#ng h n, s d ng m nh FETCH FIRST n ROWS ONLY trong câu l nh SELECT.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

161

PH N 3: H C DB2 – PHÁT TRI N

NG D NG

Trong ph n này, chúng ta s/ th o lu n v các i t ng c a c s d li u n&m t ng d i c a ng d ng nh th t c l u (stored procedure), hàm do ng i dùng nh ngh a và b-y s ki n (trigger). R&ng b n có th h'c c cách l p trình s d ng DB2 nh m t máy ch d li u b&ng nhi u ngôn ng khác nhau b&ng cách kh o sát các ng d ng m-u i kèm trong th m c SQLLIB\samples khi chúng ta cài t máy ch DB2. Hình d i ây là m t s ch ng trình m-u vi t b&ng Java, s d ng DB2 trên n n Windows.

M t s ch

ng trình Java m"u i kèm DB2.

162 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

163

14
Ch ng 14 – Các th t c SQL PL
Trong ch ng này chúng ta s/ th o lu n v “th t c l u” (stored procedure). Th t c l u là m t i t ng ng d ng c s d li u, có th óng gói các câu l nh SQL và các nghi p v . L u tr h p lí m t ph n ng d ng trong c s d li u cho phép c i ti n hi u su t th c hi n nh gi m kh n ng k7t ng truy n m ng. H n n a, các th t c cho phép l u tr t p trung t i m t n i nào ó các ng d ng khác c0ng có th s d ng c. Th t c l u trong DB2 có th vi t b&ng SQL PL, C/C++, Java, Cobol, các ngôn ng c h. tr CLR (Common Language Runtime) và OLE. Trong ch ng này, chúng ta s/ t p trung vào SQL PL vì tính ph bi n và n gi n c a nó. Hình 14.1 mô t cách ho t ng c a th t c l u.

Hình 14.1 - Gi m k4t

ng truy#n m(ng b7ng th t c.

4 góc trên bên trái c a hình, ta th y m t vài câu l nh SQL c th c thi l n l t h t cái này n cái kia. M.i câu SQL c g i t, máy khách n máy ch , và máy ch tr k t qu v l i cho máy khách. N u nhi u câu SQL c th c thi theo ki u ó thì l ng d li u truy n trên m ng s/ t ng lên. Tuy nhiên, góc d i ph i, ta th y th t c l u “myproc” c l u trên máy ch ch a nh ng câu SQL t ng t trên; và sau ó t i máy khách (bên phía trái), l nh CALL c dùng g'i th c hi n th t c. Cách th hai g'i th c hi n

m c “Download” trên a ch! trang http://ibm.com/video/video/show?id=807741:Video:4343 14.Phát hi n quan h gi a i t ng c s d li u v i mô hình d li u v t lý .i và tri n khai các th t c SQL và Java .2 Giao di n c a IBM Data Studio .C ng tác và chia s2 d án trong nhóm . i u ó giúp cho h c che ch%n và không cho ng i dùng l y thông tin n u h' không có quy n.channeldb2.164 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 m t th t c hi u qu h n vì ch! có m t l nh g'i v cho máy khách. nh ng c0ng hoàn toàn mi n phí. bi n i và b các i t ng c a DB2 (v i các phân tích) .Phát tri n các ng d ng truy v n và hàm con (subroutine) cho pureXML . Chú ý: $ bi t thêm thông tin v th t c SQL PL. xem video t i: http://www.Xây d ng SOAP và REST Web Service nhanh chóng .Phát tri n các hàm ng i dùng nh ngh a .T i u các câu truy v n b&ng Visual Explain .Th c hi n các công vi c di chuy n d li u . Có th t i nó v t.Khai thác và s a ch a d li u quan h và XML . Kh th ng n ng này là hoàn toàn kh thi vì ng i dùng không òi h i nh ng quy n t ng minh trên các b ng ho c khung nhìn (view) trong th t c mà h' th c thi. h' ch! c n cc p quy n th c hi n các th t c ó.Phát tri n. Hình 14.Phát tri n các ng d ng SQLJ .T o các l nh SQL và XQuery tr c quan .1 IBM Data Studio IBM Data Studio là m t gi i pháp giúp b n phát tri n và qu n lý các ng d ng c s d li u thông qua c chu k) s ng c a d li u. c truy n trên m ng và m t k t qu tr Th t c l u c0ng r t h u ích trong m c ích b o m t c s d li u vì ng i s d ng s/ c phân c p các quy n th c thi ho c ch! c xem các th t c.Tr c quan s phân tán d li u trên các b ng IBM Data Studio là công c c xây d ng trên n n t ng Eclipse.T o. nó là hình nh riêng r/ (nó không ph i là m t ph n trong gói cài t DB2). Các tính n ng có th th c hi n v i Data Studio g m: .com/db2/express. tìm l.

1. B c 1: T(o m t d! án Data Sudio (project) T.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 165 Hình 14. .2 – IBM Data Studio 14.3 d i ây. ch'n File -> New -> Project và ch'n Data Development Project.2 T(o m t th t c l u trong Data Studio $ t o m t th t c b&ng Java hay SQL PL. menu Data Studio. Xem hình 14. L u ý r&ng không th t o c các th t c c vi t b&ng các ngôn ng khác trong Data Studio. hãy làm theo các b c sau.

166 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 14. Trong hình 14.4 b n s/ th y d án m i t o “myProject”. ch'n c s d d ng và xác nh rõ th m c JDK (cái nào m c nh th ng là úng). phía bên ph i c a c a s (data perspective) s/ xu t hi n d m i v.a t o.3 – Phát tri n d! án T.ng b c làm theo h ng d-n nh p tên d án. án . li u b n mu n s B c 2: T(o m t th t c Sau khi t o xong d án.

Khi mu n t o m t th t c.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 167 Hình 14. b n nh n chu t ph i vào th m c th t c và ch'n New -> Stored Procedure.ng b c t o m i m t th t c nh : th t c ó k t vi t th t c (l u ý r&ng ch! có SQL PL và Java h p v i d án nào. Xem hình 14. Hoàn thành các thông tin c yêu c u trong t. T i ây b n có th nh n Finish và th t c s/ c t o ra và trong ó có s d ng o n mã m-u và các câu l nh SQL trong ví d c cung c p trên.4 Cho th y các th m c khác nhau trong d án c a b n. tr trong Data Studio) và các câu l nh SQL dùng trong th t c. tên và ngôn ng c h. M c nh.4 – D! án “ myProject” Hình 14. Data Studio s/ cung c p cho b n câu l nh SQL m-u ví d .5 .

6 minh h'a cho b c này. B n có th thay th o n mã ó b&ng o n mã riêng c a b n. Hình 14. b n biên d ch và tri n khai b&ng cách nh p ph i vào nó trong khung bên trái và ch'n “Deploy”. o n mã m-u cho th t c “MYPROCEDURE” c phát sinh.168 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 14. Hình 14. $ n gi n chúng ta s/ dùng các o n mã m-u trên ti p t c kh o sát quy n sách này.5.5 – M t th t c m"u Trong hình 14. B c 3: Biên d ch (tri n khai) m t th t c Khi m t th t c ã c t o.6 – Tri n khai m t th t c .

V i nh ng ngôn ng khác nh JAVA hay C thì ta s d ng t ng ng thu c tính LANGUAGE JAVA hay LANGUAGE C RESULT SETS <n> Thu c tính này c n thi t n u th t c c a b n s/ tr v t p h p k t qu n SPECIFIC my_unique_name $ây là tên duy nh t c gán cho th t c. Th t c l u SQL PL (hay nói t%t là “Th t c SQL”) là tiêu i m c a ch ng này.Tham s v. khóa SPECIFIC b n có th d ng câu l nh: DROP SPECIFIC PROCEDURE. xóa m t th t c s d ng t. Trong DB2 th t c có hi u su t t t nh t.3 Các lo(i tham s Có 3 lo i tham s trong th t c l u tr SQL PL: • • • Ví d : CREATE PROCEDURE proc(IN p1 INT.Tham s ra INOUT . b n có th th c thi nó b&ng cách nh p ph i chu t vào nó và ch'n “Run”. nhi u th t c l u tr có th có cùng m t tên. khóa SPECIFIC không c s d ng thì v i câu l nh xóa th t c l u tr nh trên. và i u này t o ra s d dàng cho vi c qu n lí các th t c l u tr .2. M t th t c có th c n p è.2. DB2 bi t c th t c nào c n c xóa (vì có r t nhi u th t c có tên gi ng nhau c ghi è) thì b n ph i ch! ra danh sách tham s i kèm c a th t c ó. b n có th s d ng câu l nh CALL <procedure name> 14. N u t. nh ng v i s l ng tham s khác nhau.2 M t s khái ni m v# th t c SQL PL: Nh ng th t c l u v i ngôn ng th t c r t d t o và h'c. c nhóm b i c u • • 14. Ví d . OUT p2 INT. K t qu s/ xu t hi n trong khung “Results” góc d i ph i $ th c thi m t th t c b&ng dòng l nh. B&ng cách s d ng t.2.1 C$u trúc c a th t c Cú pháp c a th t c CREATE PROCEDURE proc_name [({tham s tùy ch n})] [thu c tính tùy ch n c a th t c] <câu l nh> Trong ó <câu l nh> là m t câu l nh ho c m t t p các câu l nh trúc BEGIN [ATOMIC]……………[END] 14.2 Nh ng thu c tính tùy ch n c a th t c Sau ây là 1 vài thu c tính tùy ch'n c a th t c: • LANGUAGE SQL Thu c tính này ch! ra ngôn ng mà th t c s/ s d ng.Tham s vào OUT . ngh a là. 14. LANGUAGE SQL là giá tr m c nh.a vào và ra . khóa SPECIFIC b n có th g%n m t tên duy nh t v i nh ng th t c này. INOUT p3 INT) IN .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 169 B c 4: Th!c thi m t th t c Khi m t th t c ã c biên d ch.

INOUT v_p2 INT.?) 14. END $ g'i th t c này t.5 Câu l nh ghép M t câu l nh ghép trong th t c là m t câu l nh trong ó ch a r t nhi u l nh th t c và các câu l nh SQL c bao b i t. SET v_p3 = v_p1. $ây là m t ví d khác c a th t c l u mà b n có th th : CREATE PROCEDURE P2 ( IN v_p1 INT. Hình 14. ngh a là. khóa BEGIN và END. t t c các tham s c n ph i g'i th t c trên b n ph i g'i nh sau: CALL proc (10. t t c các ch! th hay câu l nh trong câu l nh ghép ph i hoàn thành câu l nh ghép c hoàn thành.170 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Khi g'i th t c. ?. khóa BEGIN. t t c s/ c tr v tr ng thái ban u (h i x ).4 Chú thích trong th t c SQL PL Có hai cách chú thích trong th t c SQL PL: • • S d ng 2 d u g ch ngang (--).7 cho ta 1 minh h'a v câu l nh ghép. Ví d . OUT v_p3 INT) LANGUAGE SQL SPECIFIC myP2 BEGIN -. ví d : -.my second SQL procedure SET v_p2 = v_p2 + v_p1. c dùng cho các tham s tr v c a câu l nh CALL.7 – Câu l nh ghép . N u có m t câu l nh th t b i.2. ví d : /* ây là 1 chú thích d ng C */ 14.ây là 1 chú thích theo ki u SQL S d ng nh d ng nh ngôn ng l p trình C. khóa ATOMIC cs d ng theo sau t.4. câu l nh ghép c xem nh là m t n v . dòng l nh. Khi t.2. ta dùng câu l nh: CALL P2 (3. Hình 14. 4) D u ch m h i (?) c a vào trong câu l nh CALL.

temp7 CHAR(10) DEFAULT 'yes'.1.1001. temp8 VARCHAR(10) DEFAULT 'hello'.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 171 14. Câu l nh trên c0ng t ng ng v i câu l nh: VALUES(100) INTO total. temp6 BIGINT DEFAULT 10000. temp11 TIMESTAMP DEFAULT '2001-01-05-12. 14. temp3 DECIMAL(10. temp13 BLOB(2G). s d ng câu l nh DECLARE nh sau: DECLARE var_name <data type> [DEFAULT value]. temp2 INTEGER DEFAULT 10. temp10 TIME DEFAULT '1:50 PM'. b t kì bi n nào c0ng có th SET total = NULL M t bi u th c i u ki n s/ tiên trong b ng c thi t l p n u có nhi u h n m t dòng thì ch! l y dòng u c gán v i giá tr NULL SET total = (select sum(c1) from T1). $ây là m t vài ví d : DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE DECLARE temp1 SMALLINT DEFAULT 0. temp4 REAL DEFAULT 10. temp12 CLOB(2G). FETCH < tên con tr > INTO <các bi n>.3 Các con tr3 (cursor) M t con tr là m t t p h p ch a k t qu c a câu l nh SELECT. OPEN <tên con tr >. s d ng câu l nh SET.6 Khai báo bi n $ khai báo bi n. temp9 DATE DEFAULT '1998-12-25'.2) DEFAULT 100.7 Câu l nh gán $ gán m t giá tr cho m t bi n.00. RETURN < ích khai báo.2. Cú pháp chuy n giá tr (fetch) và óng con tr nh sau: DECLARE <tên con tr > CURSOR [WITH <câu l nh SELECT>. 14. CLOSE < tên con tr >. m . Ngoài ra.10.2. temp5 DOUBLE DEFAULT 10000.00'. tr v >] . Ví d : SET total = 100. SET first_val = (select c1 from T1 fetch first 1 row only) B n c0ng có th gán bi n v i các thu c tính ngoài c a c s d li u SET sch = CURRENT_SCHEMA.

0. &sal. SQL_NTS). sqlrc = SQLBindParameter(hstmt.2f\n\n”. SQL PL có r t nhi u câu l nh có th c dùng i u khi n lu ng th c hi n m c lô-gíc.5 G i th t c Nh ng o n mã sau ây s/ ch! ra cách g'i m t th t c b&ng các ngôn ng l p trình khác nhau. END 14.i dòng trong b ng) WHILE ITERATE (bu c ph i th c hi n vòng l p ti p theo. if (salind == SQL_NULL_DATA) printf(“Median Salary = NULL\n”). $ây là m t ví d c a th t c s d ng con tr : CREATE PROCEDURE set() DYNAMIC RESULT SETS 1 LANGUAGE SQL BEGIN DECLARE cur CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR SELECT name. /*Ch ra parameter marker trong stmt */ SQLINTEGER salind = 0. Ví d g i m t th t c t' &ng d ng CLI/ODBC SQLCHAR *stmt = (SQLCHAR *) “CALL MEDIAN_RESULT _SET( ? )” . 1. sal). /* L y t p k t qu u tiên */ . SQLExecute(hstmt). 0. tr : CASE (ch'n ra m t nhánh th c thi (tìm ki m n gi n)) IF FOR (th c thi m. SQLDOUBLE sal = 20000. D i ây là m t vài câu l nh c h.0. 0. Gi ng l nh CONTINUE trong C) LEAVE (r i kh i m t kh i hay vòng l p) LOOP (l p vô h n nh) REPEAT GOTO RETURN CALL (g'i th t c) 14. SQL_DOUBLE. /*Ch nh giá tr (variable) cho sal */ sqlrc = SQLPrepare(hstmt. stmt. SQL_C_DOUBLE. m nh WITH RETURN có th c s d ng v i nh ng CLIENT: K t qu s/ CALLER: K t qu s/ c tr v cho ng d ng máy khách c tr v cho máy khách ho c th t c l u ã g'i nó. else printf(“Median Salary = %. dept. OPEN cur. SQL_PARAM_OUTPUT.4 %i#u khi n lu ng Nh trong r t nhi u ngôn ng khác. job FROM staff WHERE salary > 20000.172 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Khi m t con tr giá tr sau: • • c khai báo. &salind).

VARCHAR).registerOutParameter(2.NET Try ‘ T o m t DB2 Command ch y th t c Dim procName As String = “TRUNC_DEMO” Dim cmd As DB2Command = conn.Parameter.ExecuteReader Catch myException As DB2Exception DB2ExceptionHandler(myException) Catch UnhandledExceptionHandler() End Try Ví d g i m t th t c t' &ng d ng Java try { // K t n i CSDL m u String url = “jdbc:db2:sample”. DB2Type.Direction = ParameterDirection. } catch (Exception e) { /* x lý ngo i l } ây */ . Types.CommandType = CommandType. callStmt. } Xem chi ti t t p ví d c a DB2: sqllib/samples/sqlproc/rsultset.c Ví d g i m t th t c t' &ng d ng VB. // ng ký tham s u ra callStmt. ?)”).getConnection(url).CreateCommand() Dim parm As DB2Parameter cmd.execute().Add(“v_msg”.registerOutParameter(1.Parameters.Output parm = cmd. DB2Type. CallableStatement cs = con. if (sqlrc == SQL_SUCCESS) { /* Có 1 k t qu khác */ sqlrc = SQLMoreResult(hstmt).Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 173 sqlrc = StmtResultPrint(hstmt). cs.prepareCall(“CALL trunc_demo(?.close().Output ‘ G i l i th t c Dim reader As DB2DataReader = cmd.StoredProcedure cmd.Direction = ParameterDirection.CommandText = procName ng ký các tham s u ra cho DB2Command ‘ parm = cmd. Types.VarChar) parm. con.Add(“v_lastname”.VARCHAR). con = DriverManager.VarChar) parm.

$ i v i SQLCODE. Ví d . tên “trunc” có th c gán cho i u ki n SQLSTATE ‘01004’ nh sau.6 L)i và x lý i#u ki n Trong DB2.174 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 14. M t i u ki n có th c t o ra b&ng b t kì câu l nh SQL nào và s/ trùng v i m t SQLSTATE. m t i u ki n c th nh SQLSTATE ‘01004’ c t o ra khi có m t giá tr c làm tròn s trong quá trình thi hành câu l nh SQL. b n có th t o ra m t trình x lý i u ki n. không tìm th y d li u (ví d nh : câu l nh FETCH không tr v d li u) $ i v i SQLSTATE. và ph i ch! rõ các y u t sau: • • • $i u ki n mà nó ph i x lý N i ph c h i l i quá trình th c thi (d a vào ki u c a trình x lý: CONTINUE. khóa này c n c khai báo t ng minh trong ph n ngoài cùng c a th t c nh sau: DECLARE SQLSTATE CHAR[5]. DB2 s/ thi t l p giá tr m t cách t ng cho nh ng t. th t c s/ N u m t i u ki n SQLEXCEPTION c t o ra.i. không thành công = 100. chi ti t h n c SQLSTATE. Nh ng t. Trong ví d c th này. thành công > 0. khóa trên sau m. các giá tr c a nó nh sau: • Thành công: SQLSTATE ‘00000’ • Không th y: SQLSTATE ‘02000’ • C nh báo: SQLSTATE ‘01XXXX’ • Tr ng h p c bi t: các giá tr khác SQLCODE là m t c t cho c s d li u. khóa SQLCODE và SQLSTATE c dùng xác nh s thành công hay th t b i trong vi c th c thi m t câu l nh SQL. X lý s c . Nhi u SQLCODE có th trùng v i SQLSTATE. và không có trình x k t thúc và tr v cho máy khách m t thông báo l. . EXIT ho c UNDO) Hành ng c thi hành x lý i u ki n. SQLSTATE là chu"n trong các h qu n tr cho c s d li u nh ng t ng quát h n.i thao tác trên SQL (SQL operation). DECLARE SQLCODE INT. bao g m c các c u trúc i u khi n. giá tr c thi t l p nh sau: • • • • = 0. Thay vì dùng SQLSTATE ‘01004’ ki m tra i u ki n này. các t. lý nào. thành công nh ng có c nh báo < 0. SQLCODE và SQLSTATE s/ c nói rõ h n Ph l c A. Nh ng hành ng này có th là b t c câu l nh nào. m t tên g'i có th c gán. DECLARE trunc CONDITION FOR SQLSTATE ‘01004’ Các i u ki n khác ã • • • SQLWARNING SQLEXCEPTION NOT FOUND c nh ngh a tr c: X lý i#u ki n $ x lý m t i u ki n.

d ng c hai cách trên. trái ng c v i SQL t nh. sau khi ngo i l x y ra. Ví d này gi s $o n mã sau a ra m t ví d v SQL ng s r&ng có m t b ng T2 ã c t o nh sau: CREATE TABLE T2 (c1 INT. c2 INT) CREATE PROCEDURE dyn1 (IN value1 INT. sau khi ngo i l x y ra. EXIT – Trình này dùng ch! ra r&ng. chúng ta s/ th c hi n v i SQL ng nh sau: ‘SELECT ‘ || col1 || ‘FROM ‘ || tabname. ph thu c và sai sót khi c th c thi theo hai cách: Dùng l nh EXECUTE IMMEDIATE – ây là ý t ng cho vi c th c thi th t c SQL n.7 SQL ng Trong SQL ng. SQL ng c0ng óng gói. và trình i u khi n ã x lý i u ki n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 175 Các lo(i trình i#u khi n (handlers) Có 3 lo i trình i u khi n: CONTINUE – Trình này dùng ch! ra r&ng. Hình 14. dòng x lý s/ TI9P T:C i n câu l nh ti p theo sau câu l nh v.a c t o ra. và trình i u khi n ã x lý i u ki n. Nó c0ng SQL • • ng có th c ngh dùng cho DDL c yêu c u khi th c hi n tránh các v n quy. dòng x lý s/ i n cu i th t c. và s/ không làm gì ho c khôi ph c b t kì câu l nh nào ã c th c thi (roll back).8 – Ki u c a các trình x lý i#u ki n 14. Ví d n u col1 và tabname là các bi n trong câu l nh này. INT value2 INT) SPECIFIC dyn1 BEGIN DECLARE stmt varchar(255). Dùng l nh PREPARE song song v i l nh EXECUTE – ý t ng này c dùng th c thi a th t c SQL.8 minh h'a s khác nhau gi a các trình i u khi n i u ki n và hành vi c a nó Hình 14. toàn b câu l nh SQL không c nh n bi t trong th i gian ch y. và trình i u khi n ã x lý i u ki n. UNDO – Trình này c dùng ch! ra r&ng. dòng x lý s/ i n cu i th t c. sau khi ngo i l x y ra. .

EXECUTE st USING value2. value1. 9)’. EXECUTE IMMEDIATE stmt. SET stmt = ‘INSERT INTO T2 VALUE (?. END . ?)’. EXECUTE st USING value1. value2. SET stmt = INSERT INTO T2 VALUES (9. PREPARE st FROM stmt.176 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 DECLARE st STATEMENT.

hàm ng i dùng nh ngh a. chúng ta s/ xem xét v các hàm n i tuy n (inline) SQL..1 Hàm n i tuy n SQL Trong ch ng 14.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 177 15 Ch ng 15 – Hàm n i tuy n. b n thân nó ã là các SQL ng.channeldb2. khóa c a SQL PL n i tuy n: DECLARE <variable> SET CASE FOR GET DIAGNOSTICS GOTO IF RETURN SIGNAL WHILE ITERATE LEAVE $ây là nh ng t.HANDLER PREPARE EXECUTE EXECUTE IMMEDIATE . các khác c a CSDL nh hàm do ng i dùng nh ngh a (UDF) và các b-y s ki n. các hàm x ký các s! ki n b"y (Inline SQL PL. Chú ý: $ thêm thông tin v b-y s ki n và UDF. khóa không n&m trong SQL PL n i tuy n: ALLOCATE CURSOR ASSOCIATE LOCATORS DECLARE <cursor> DECLARE . Ngôn ng SQL PL này c0ng có th c s d ng n i tuy n.channeldb2. tr m t t p con trong toàn b các l nh SQL PL. SQL PL n i tuy n ch! h. xem các videos: http://www. Triggers) Trong ch ng này. không n&m trong m t th t c nào c .. Các l nh SQL PL c s d ng trong các UDF và hàm b-y s ki n c0ng là n i tuy n vì các mã l nh ã c thêm vào mã l nh c a các UDF và hàm b-y s ki n.com/video/video/show?id=807741:Video:4362 it ng 15. chúng ta ã th o lu n v vi c t o các th t c l u s d ng ngôn ng SQL PL. UDF. ngh a là có có th ng m t mình.com/video/video/show?id=807741:Video:4367 http://www. sau ây là các t.

1 .SYSDUMMY1).txt 15. DECLARE sumevens INT DEFAULT 0. FOR cur1 AS SELECT * FROM T1 DO IF cur1. g'i là triggering. “b-y sau” (after) và “b-y thay th ” (instead of) B"y tr c Các b-y tr c c kích ho t tr c khi m t dòng c thêm. s a hay xóa i.1 Các lo(i b"y s! ki n Có 3 lo i b-y ó là: “b-y tr c” (before). END FOR. END IF. END IF. N u các b n mu n th nó. 15. Chúng c thi hành m t cách t ng. INSERT INTO T3 values (sumevens). UPDATE.txt” thì b n có th th c hi n nó b&ng l nh sau.2 B"y s! ki n (Triggers) B-y s ki n là các i t ng c s d li u k t h p v i m t b ng c nh ngh a b i các thao tác c th c hi n khi có m t trong các thao tác INSERT. và b n ph i ch%c ch%n là ã t o c các b ng nh sau: CREATE TABLE T1 (c1 INT) CREATE TABLE T3 (c1 INT) BEGIN ATOMIC DECLARE cnt INT DEFAULT 0. SET err_msg = 'Rows with values > 100 is:' || char(cnt).2. Các thao tác c th c hi n b i b-y này thì không th kích ho t c các b-y khác (vì th các l nh INSERT. END WHILE. END! N u b n l u o n ch ng trình n i tuy n trên vào t p k ch b n tên là “myScript.178 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 LOOP REPEAT RESIGNAL CALL COMMIT/ROLLBACK D i ây là ví d c a SQL ng s d ng SQL PL n i tuy n. SET cnt=cnt+1. M t ví d n gi n v b-y tr c c ch! ra trên hinh 15. DECLARE err_msg VARCHAR(1000) DEFAULT ''.2) = 0 THEN SET sumevens = sumevens + cnt. SIGNAL SQLSTATE '80000' SET MESSAGE_TEXT = err_msg. ho c DELETE c th c hi n trên b ng ó. WHILE (cnt < 100) DO IF mod(cnt. UPDATE và DELETE không c phép có trong b-y). SET cnt = (SELECT 0 FROM SYSIBM. b n có th l y nó làm m t ph n c a c a t p k ch b n. db2 -td! –vf myScript. Các thao tác là nguyên nhân các b-y này c th c thi.c1 > 100 THEN SET cnt = cnt + 1.

b n có th t o ra nó và ki m tra nó d a vào c s d li u SAMPLE.1. Bi n “n” trong nh ngh a c a b-y s/ i di n cho giá tr m i c a l nh INSERT. N u c t “ending” không có giá tr gì khi chèn. b n có th t o và th ki m tra b-y này khi k t n i v i c s d li u này. B-y này s/ ki m tra s h p l c a các giá tr chèn vào.1.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 179 Hình 15. b-y “default_class_end” s/ b-y tr c l nh khi l nh INSERT SQL c th c hi n trong b ng cl_sched. Xin nh%c l i r&ng.1 – Ví d v# b"y tr c Trong hình 15. Th t c b-y “validate_sched” d i ây cho phép m r ng hàm b-y “default_class_end” ã mô t tr c ây. starting) values ('abc'. day. B ng này là m t ph n c a c s d li u SAMPLE.current time) DB20000I The SQL command completed successfully. C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 select * from cl_sched CLASS_CODE DAY ---------. giá tr s/ chèn vào. Các l nh sau giúp ta ki m tra b-y này C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 insert into cl_sched (class_code. thì b-y này s/ m b o ch%c ch%n là có giá tr c a c t “starting” c ng 1 c chèn vào. CREATE TRIGGER validate_sched NO CASCADE BEFORE INSERT ON cl_sched REFERENCING NEW AS n FOR EACH ROW MODE DB2SQL BEGIN ATOMIC .-----042:BF 4 553:MJA 1 543:CWM 3 778:RES 2 044:HD 3 abc 1 STARTING -------12:10:00 10:30:00 09:10:00 12:10:00 17:12:30 11:06:53 ENDING -------14:00:00 11:00:00 10:30:00 14:00:00 18:00:00 12:06:53 6 record(s) selected.

Chúng có th c t o t. END B"y sau B-y sau c kích ho t sau khi các SQL triggering th c hi n thành công. n u b n th c hi n m t thao tác c p nh t trên m t khung nhìn. Nh v y.salary” miêu t giá tr c0 ho c giá tr t n t i trong b ng Salary còn “n. END IF. b-y thay th s/ c th c thi th c hi n vi c c p nh t các b ng g c mà các khung nhìn này th hi n. Các th t c b-y không c t o t.DAY=1 or n. Các thao tác trong b-y này có th kích ho t các b-y khác (s n i t ng c cho phép n 16 m c). câu l nh UPDATE.salary) || ' to ' || CHAR(n. $ nh ngh a m t cách lô-gíc b-y này s/ th c hi n vi c c p nh t cho các l nh SQL triggering. -.180 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 -. END IF.salary” miêu t giá tr c c p nh t m i vào c t d li u Salary. ho c Command Editor) . B"y s! ki n thay th B-y thay th c nh ngh a trên các khung nhìn (view). các công c dòng l nh khác (Command Window.ensure that class does not end beyond 9pm IF (n.supply default value for ending time if null IF (n. D i ây là ví d c a m t b-y sau CREATE TRIGGER audit_emp_sal AFTER UPDATE OF salary ON employee REFERENCING OLD AS o NEW AS n FOR EACH ROW MODE DB2SQL INSERT INTO audit VALUES ( CURRENT TIMESTAMP.empno || ' sal- ary changed from ' || CHAR(o. UPDATE và DELETE.DAY=7) THEN SIGNAL SQLSTATE '80001' SET MESSAGE_TEXT='class cannot be scheduled on a weekend'.salary) || ' by ' || USER) Trong ví d này thì th t c b-y audit_emp_sal c s d ng th c hi n vi c ki m tra trên c t salary c a b ng employee.ending = n. T i dòng “OLD as o NEW as n” ch! ra ti n t “o” này s/ c dùng i di n giá tr c0 ho c giá trì t n t i trong b ng. và ti n t “n” s/ c s d ng i di n giá tr m i sau ó t. trung tâm i u khi n ho c t. B-y sau h tr các l nh INSERT. ELSEIF (n. Command Line Processor.starting + 1 HOUR.ending IS NULL) THEN SET n. ' Employee ' || o.ending > '21:00') THEN SIGNAL SQLSTATE '80000' SET MESSAGE_TEXT='class ending time is beyond 9pm'. Khi m t ai ó t o s thay i trong c t này thì o n mã này s/ th c hi n vi c ghi thông tin v vi c thay i liên quan n b ng Salary vào trong bàng khácg'i là audit. IBM Data Studio. Ví d nh . “o.

b n s/ c n kh i t o m t b ng ph ký bán hàng. Trung tâm i u khi n.Kh i t(o m t b"y b7ng Trung tâm i#u khi n. Nh p chu t ph i trong th m c Trigger. m r ng tài li u c s d li u EXPRESS. 3. 4. Trong bài t p nhanh này. T. và ch'n m c “Create”. Cái b-y này s/ l u nh t ký bán hàng trong b ng SALES (bán hàng) cho m c ích ki m tra s sách. b n s/ t o m t b-y b&ng vi c s d ng Trung tâm i u khi n.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 181 Bài t p nhanh #12 . V i bài t p nhanh này. M Trung tâm i u khi n. $i n y theo thông tin trong c a s i tho i: S b-y (Trigger schema): User ID (mã) c a ng c cài t m c nh) i bán ã c nh p vào (nên Tên b-y (Trigger name): audit_sales (Ki m tra bán hàng) B ng hay s cài t m c nh) hi n th : User ID (mã) c a ng i bán ã c nh p vào (nên c B ng hay tên hi n th (Table or view name): SALES (bán hàng) Th i gian b-y ho t ng (Time to trigger action): After (sau) Khi nào thì b-y c th c hi n (Operation that causes the trigger to be executed): Update of columns (không li t kê b t c c t nào vì chúng ta mu n b-y th c hi n khi b t c c t nào trong s các c t c c p nh t) Chú thích (Comment): Logs all update actions on Sales table (Ghi nh t ký t t c các ho t ng c p nh t trong b ng Sales) . 2. s a. B n s/ ghi vào nh t ký bán hàng mã c a ng i bán hàng (user ID) cùng v i th i i m bán. ho c s d ng Create table wizard t. xóa). C a s i tho i kh i t o b-y m ra. M c tiêu B-y là m t i t ng c s d li u c s d ng hoàn thành công vi c kinh doanh m t cách ch t ch/ khi x y ra thay i d li u trên b ng (chèn. Trung tâm i u khi n. Kh i t o m t b ng theo các thu c tính sau: Tên b ng: saleslog (nh t ký bán hàng) C t u tiên: Tên: userid (mã ) Ki u d liêu: VARCHAR(128) Các thu c tính khác: NOT NULL cs d ng ghi nh t C t th hai: Tên: daytime (th i i m) Ki u d li u: TIMESTAMP Các thu c tính khác: NOT NULL G i ý: Kh i t o b ng này s d ng CREATE TABLE có trong c a s nh p l nh. Th t c: 1.

CURRENT TIMESTAMP). Trong b ng Triggerred action. B-y theo dòng ngh a là ho t ng c a b-y s/ th c hi n m t khi SQL triggering tác ng vào m t dòng. Nh p o n mã ngu n sau vào m c hành ng c a b-y: WHEN (1=1) BEGIN ATOMIC INSERT INTO saleslog (userid. daytime) VALUES (CURRENT USER. ch'n For each STATEMENT trong m c tùy ch'n For Each.182 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 5. END (Ghi chú: o n b-y s/ c th c hi n m t l n sau khi b-y c kích ho t và k t thúc hoàn toàn.) .

1 Hàm vô h ng Hàm vô h ng tr l i m t giá tr n. tr t o nh ng hàm s d ng SQL PL. Truy v n b ng Saleslog m b o ch a có d li u trong b ng này. Bây gi b n nên xem l i b-y ã c kh i t o trong tài li u Triggers th m c Trung tâm i u khi n. UPDATE và DELETE s/ làm thay i tr ng thái c a c s d li u thì không c ch p nh n. Java. DIGITS(). Có là 4 lo i hàm: hàm vô h ng (Scalar Funcitons). và OLE (Object Linking and Embedding). Trong bài này chúng tôi ch! t p trung vào hàm vô h ng và hàm b ng. 15. 8. Th c p nh t m t b n ghi trong b ng sales (G i ý: s d ng Command Editor ho c SQL Assist Wizard). . CLR (Common Language Runtime).Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 183 Kích ch'n nút OK kh i t o b-y. DB2 h. và tr l i k t qu b&ng centimetes. COALESCE(). C/C++. M t vài hàm vô h ng c cài t s+n là SUM(). 15. và hàm c t (Column Functions). chúng tôi nói ch y u v hàm SQL PL b i tính n gi n. ph bi n và hi u su t c a chúng.3 Hàm ng i dùng nh ngh a (UDF) Hàm ng i dùng nh ngh a là m t i t ng ng d ng c s d li u. nó c s%p x p thành b d li u nh p và d li u xu t. Ví d : m t hàm có th l y kích th c d li u vào b&ng inch. Xem có bao nhiêu hàng trong ó. hàm b ng (Table Functions) . các câu l nh INSERT. AVG(). và SUBSTR(). 7. 9.3. hàm dòng (Row Functions). Nó không th ch a các câu l nh SQL. Ki m tra l i m t l n n a n i dung c a b ng saleslog. Trong cu n sách này. 6. Lo i b nh ng hàng có d li u trong b ng b&ng l nh DELETE FROM saleslog.

SET v_err = ‘Error:employee’ || p_empid || ‘was not found’.employee e WHERE e. DECLARE v_err VARCHAR(70).ng (not NULL) SPECIFIC RETURNS RETURN Hàm COALESCE trong tr D i ây là m t ví d khác c a hàm vô h ng.empno = p_empid). Hàm b ng ng c l i v i hàm vô h ng là có th thay i tr ng thái c s d li u. p_var2 VARCHAR(30)) nvlvarchar30 VARCHAR(30) COALESCE (p_var1 . tính n s chuy n i ng d ng c a b n t. SET v_department_name =( SELECT d. xóa) m t cách m nh h n. END $ ki m tra l i hàm. $ây là hai ví d bi u di n l i g'i hàm vô h ng COALESCE: SELECT DEPTNAME.‘B’) 15. Hàm t ng ng cài t s+n trong DB2 c g'i là COALESCE. b n g'i hàm NVL() c a Oracle kh%p n i. COALESCE(MGRNO. M t vài hàm b ng c cài t s+n là SNAPSHOT_DYN_SQL() và MQREADALL(). p_var2) ng h p này tr l i is u tiên là không r.3. s a.2 Hàm b ng Hàm b ng tr l i m t b ng c a các b n ghi.workdept = d. b i v y. Hàm c g'i là “deptname”. RETURN v_department_name. b n có th t o m t UDF c g'i. ho c trong m nh liên quan n m t “Giá tr ”. END IF. B n có th g'i chúng trong m nh FROM c a m t truy v n. $i n hình là chúng th ng tr l i m t b ng ho c gi l i m t b n ghi ki m tra.deptno AND e.184 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 DB2 cho phép b n tùy bi n xây d ng hàm ng i dùng nh ngh a. ó b n có th th ng xuyên s d ng nó theo ý ngh a lô-gíc. b t k) âu giá tr vô h ng c s d ng. Oracle sang DB2. và nó tr l i mã s c a phòng/ban (department) c a m t nhân viên d a trên các mã (ID) c a h': CREATE FUNCTION deptname(p_empid VARCHAR(6)) RETURNS VARCHAR(30) SPECIFIC deptname BEGIN AUTOMIC DECLARE v_department_name VARCHAR(30).deptname FROM department d. UPDATE và DELETE c ch p nh n. th l i trong Command Window ho c Linux/UNIX v i l nh: db2 “values (deptname(‘000300’))” G i hàm vô h ng Hàm vô h ng c a ng i dùng có th c g'i trong câu l nh SQL. Hàm b ng c0ng gi ng nh khung nhìn (view). Trong ng d ng này. Thay vì b n ph i i tên t t c các hàm NVL trong ng d ng thành COLALESCE. Ví d . các câu l nh INSERT. IF v_department_name IS NULL THEN SIGNAL SQLSTATE ‘80000’ SET MESSAGE_TEXT = v_err. ta s/ vi t trong DB2 g'i nó là NVL. nh ng ây nó cho phép các l nh làm thay i d li u (chèn. và nó s/ kích ho t hàm COLALESCE khi hàm NLV nh d i ây: CREATE FUNCTION NVL (p_var1 VARCHAR(30) .‘ABSENT’)FROM DEPARMENT VALUES COALESCE(‘A’. . t.

lastname.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 185 D i ây là m t ví d c a hàm b ng li t kê m t nóm nhân viên trong phòng: CREATE FUNCTION getEnumEmployee(p_dept VARCHAR(3)) RETURNS TABLE (empno CHAR(6).empno. e. lastname VARCHAR(15). Hình 15. e. . Hàm TABLE() c n s d ng và ph i có bí danh.firstnme FROM employee e WHERE e. th l i v i câu l nh sau: db2 “SELECT * FROM table(getEnumEmployee(‘D11’)) AS t” G i hàm b ng M t hàm b ng ng i dùng nh ngh a c g'i trong m nh FROM c a câu l nh SQL. Hình 15.3 .2 minh h'a m t ví d c a cách g'i hàm “getEnumEmployee” mà chúng tôi ã ki m tra. firstnme VARCHAR(12)) SPECIFIC getEnumEmployee RETURN SELECT e.L i g i m t hàm b ng.workdept = p_dept $ ki m tra hàm trên.

END IF. 3. RETURN v_book_title. M IBM Data Studio ( G i ý: có s+n trong b ng ch'n Start) T. ta s/ t o m t hàm vô h ng ng i dùng nh ngh a b&ng IBM Data Studio. nh n nút FINISH Trình so n th o m v i hàm chính: CREATE FUNCTION FUNCTION1( ) RETURNS INTEGER NO EXTERNAL ACTION ---------------------------------------------------------SQL UDF (Scalar) ---------------------------------------------------------F1: BEGIN ATOMIC RETURN SELECT count(*) FROM SYSCAT.’. DECLARE v_err VARCHAR(70). SET v_book_title = (SELECT title FROM books WHERE p_bid = book_id). END Thay th o n mã trên thành 4.186 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Bài t p nhanh #13 . C a s h i tho i User-Defined Function using Wizard xu t hi n. IF v_book_title IS NULL THEN SIGNAL SQLSTATE ‘80000’ SET MESSAGE_TEXT = v_err. 2. c0ng nh c i thi n vi c làm quen v i ngôn ng SQL PL xây d ng các hàm ng i dùng nh ngh a. Nh n chu t ph i th m c Hàm ng i dùng nh ngh a. Nó s/ cho b n thêm kinh nghi m làm vi c v i Data Studio.FUNCTIONS. CREATE FUNCTION booktitle(p_bid INTEGER) RETURNS VARCHAR(300) ----------------------------------------------------------SQL UDF (Scalar) ----------------------------------------------------------SPECIFIC booktitle F1: BEGIN ATOMIC DECLARE v_book_title VARCHAR(300). Quy trình th c hi n: 1. SET v_err = ‘Error: The book with ID ‘ || CHAR(p_bid) || ‘was Not found. END .Kh i t(o UDF s d ng IBM Data Studio M c ích: Trong bài t p nhanh này. Ch'n m c New. Name (tên): FUNCTION1 Language (ngôn ng ): SQL $ n ây. ch%c ch%n r&ng ta có nh ng giá tr sau: Project (d án): Tên d án là tên b n ch'n tr c ây. c a s Data Project Explorer ch'n d án b n ã t o bài t p nhanh tr c và ch'n Open Project. Sau ó ch'n m c SQL User-Defined Function.

Nh p giá tr : 80002 K t qu là gì? Th l i v i giá tr : 1002 $i u gì x y ra lúc này? (g i ý: Nhìn vào o n Messages c a khung nhìn Output) 8. m t c a s thông báo hi n ra yêu c u b n i n giá tr cho tham s . Sau khi hàm ch p nh n nh p m t tham s vào. gi nguyên các giá tr m c nh và nh n nút Finish. N u b n g p h p tho i h i v vi c l u thay i thì ch'n Yes. Xây d ng hàm b&ng cách kích chu t ph i trên hàm và ch'n Deploy. Sau ó ta s/ g p khuôn hình các l a ch'n cho Deploy. .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 187 5. Cho ch y hàm b&ng cách kích chu t vào tên hàm và ch'n Run. 6. $óng IBM Data Studion khi b n ã hoàn thành. 7.

188 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 .

1 – B&c tranh t ng quát DB2: cácl nh DB2.com/video/video/show?id=807741:Video:4382 . Hình 16.channeldb2.1 th hi n ph n ki n th c trong b c tranh t ng quát c a DB2 s/ c c p trong ch ng này. xem video: http://www. Xem ph n tài nguyên bi t thêm thông tin. sách IBM. tr vi c l u tr thu n XML. DB2 9: T ng quan và B t u nhanh v i pureXML (IBM Redbook.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 189 16 Ch ng 16 – SQL/XML và XQuery Trong ch ng này chúng ta bàn v pureXML. Nhi u ví d và khái ni m c bàn lu n trong ch ng này c l y t. DB2 9: pureXML overview and fast start). SQL/XML và XQuery Chú ý: $ bi t thêm v pureXML. m t công ngh m i c cung c p trong DB2 phiên b n 9 h. Hình 16.

b n có th tích h p d li u XML m i cùng v i d li u quan h ã có.1 S d ng XML v i các c s d li u Các tài li u XML c l u d i d ng t p tin v n b n. $i u này c n s ánh x gi a mô hình d li u XML và mô hình d li u quan h .1 C s d li u h) tr XML M t c s d li u h. tr XML. Tính tích h p: b&ng cách l u tr các tài li u quan h và XML cùng v i nhau. d li u quan h có th c chuy n thành XML và ng c l i. Nh ng nguyên nhân t ng t l u tr d li u quan h trên c s d li u XML: các c s d li u cung c p ch c n ng tìm ki m và rút trích hi u qu . Trong khi xem xét vi c này nh là công ngh c0 thì nhi u nhà cung c p c s d li u v-n s d ng cách nh trên. tr XML s/ s d ng mô hình quan h là mô hình chính l u tr d li u.C s d li u thu n XML 16. tr giao d ch. Tài li u XML dùng ph ng th c này c l u b&ng c nh CLOB và c t ki u Varchar trong c s d li u. Hình 16. h.2 gi i thích chi ti t h n hai l a ch'n cho c s d li u h.2 cho th y ph ng th c l u tr tài li u XML trong c s d li u “CLOB và Varchar”. tính hi u qu và kh n ng m r ng. h. tr XML . SOA (Service Oriented Architecture) và các d ch v web (web services). tr tính b n v ng c a d li u m t cách tin c y. tr các ng d ng web (web applications). • 16. Hình 16. sao l u và ph c h i. ch! khác ph n nh d ng.2 C s d li u XML Có hai lo i c s d li u l u tr d li u. và k t h p SQL v i XPath hay XQuery trong m t câu truy v n. h s XML: . H n n a. Thông qua vi c tích h p. hay c s d li u. các c s d li u có th h.2. Có hai nguyên nhân chính là t i sao nhi u công ty xu t l u tr XML b&ng c s d li u: • Qu n lý l ng l n h s XML là m t v n v c s d li u.2 – Hai l!a ch n l u tr d li u XML trong c s d li u h) tr XML Bên trái hình 16.C s d li u h. XML là d li u gi ng nh các d li u khác.190 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 16. ho c là l u tr d li u XML nh là i t ng l n có thu c tính. Ph ng th c này không linh ho t b i vì khó tìm c các . kho XML.

Ph ng pháp này c0ng không linh ho t: m t thay i trong tài li u XML không d gì lan truy n n các b ng t ng ng và có th ph i t o nhi u b ng khác khi c n thi t. Ph ng th c này c0ng không hi u qu : n u b n c n l y l i tài li u XML ban u. Khi s d ng các câu l nh XPath hay XQuery. S d ng ph ng pháp này mô hình phân c p c a tài li u XML b chuy n thành mô hình quan h . deptdoc XML). gi s nh ngh a b ng dept nh sau : CREATE TABLE dept (deptID char(8) . 16.2. bao g m máy ch DB2. Hình 16. S d ng SQL v i XML m r ng truy xu t d li u XML . $ nh d ng l u tr thì gi ng nh nh d ng x lý: không có s ánh x n mô hình quan h .4 minh h'a b n cách truy xu t d li u trong DB2 phiên b n 9: S d ng SQL truy xu t d li u quan h . m t c ch (engine) s/ x lý các câu l nh ó ch không chuy n sang SQL. Hình 16.3 XML trong DB2 Hình 16. và không l u các tài li u XML thành d ng nh. M0i tên bên trái c a hình trên cho th y c t deptID c l u tr b&ng nh d ng quan h (d ng b ng).2. Hi u n ng c a nó c0ng không cao vì các nh XML th ng r t l n do ó t n b nh . ph ng th c này c minh h'a bên ph i c a hình 16. không t i hình nh vào b nh .… . vi c này còn t n chi phí khi s l ng b ng c k t n i càng nhi u. $ây là nguyên nhân t i sao g'i các c s d li u này là c s d li u thu n XML. DB2 b%t u v i phiên b n 9 là máy ch th ng m i duy nh t cung c p tính n ng này.3 bên d i phác h'a cách th c l u tr d li u quan h và d li u phân c p (các tài li u XML) trong DB2 b%t u v i phiên b n 9. b n ph i th c hi n các tác v SQL v i chi phí cao. Nhi u máy ch d li u. tr XML là ph ng th c phân rã. L a ch'n còn l i cho c s d li u h. mà x lý tr c ti p trên a. Toàn b tài li u XML dùng ph ng th c này b phân rã thành nhi u ph n (ph n t ) r i l u trong các b ng. trong khi c t deptdoc c l u b&ng nh d ng phân c p ã c phân rã. 16. Trong hình.2 C s d li u thu n XML C s d li u thu n XML s d ng mô hình phân c p c a d li u XML l u tr và x lý XML bên trong.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 191 ph n t bên trong nh. S d ng hình nh hi n nhiên s/ không t hi u n ng t t.3 – XML trong DB2 Chú ý r&ng khi nh ngh a b ng dept có s d ng ki u d li u m i XML cho c t deptdoc. Hi n t i.

trong khi m t ng i s d ng SQL xem DB2 nh là m t h qu n tr c s d li u quan h (RDBMS – Relational Database Management System) c p cao c0ng có h. Chú ý r&ng s h. Chú ý r&ng IBM dùng thu t ng pureXML thay vì “native XML” mô t công ngh Trong khi các hãng khác v-n dùng công ngh c0 CLOB/Varchar hay phân rã l các tài li u XML.3.5 minh h'a m t o n mã PHP c vi t v. tr XML.4 – B n cách truy xu$t d li u trong DB2 Vì v y.a s d ng và không s d ng pureXML. trong hình 16. u tr dùng hãng công li u . Ví d . h' g'i nh ng công ngh c0 ó là “native XML”. B n có th nâng cao kh n ng dùng d li u quan h . tr SQL.192 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 S d ng XQuery S d ng XQuery truy xu t d li u XML truy xu t d li u quan h Hình 16. B n có th gi m ph c t p c a mã. này.1 8u i m c a công ngh pureXML S d ng công ngh pureXML em l i nhi u u i m sau : 1. IBM quy t nh thu t ng m i pureXML tránh s nh m l-n và t th ng hi u tên này các khác v c s d li u hay XML không s d ng trùng thu t ng bi u th cho các ngh khác nhau. 2. S d ng pureXML (h p màu xanh) giúp gi m các dòng mã l nh. $i u này không ch! có ngh a là mã l nh ít ph c t p mà hi u n ng toàn th c c i thi n vì s dòng phân tích và b o trì trong mã l nh ít h n. tr pureXML ch! c cung c p khi c s d c t o b&ng Unicode. còn m t ng i s d ng XML thì s/ xem DB2 nh là kho tr XML c p cao có h. 16. b&ng cách l u tr các tài li u XML trong các c t c a b ng có s d ng ki u d li u m i XML.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

193

Hình 16.5 - % ph&c t(p khi s

d ng hay không s

d ng pureXML

(schema) c a b n d dàng 3. S d ng XML và công ngh pureXML thay i l c h n. Hình 16.6 minh h'a m t ví d v s t ng tính linh ng. Trong hình, gi s r&ng b n ã có c s d li u g m các b ng Employee và Department. M c nh là c s d li u không có XML, n u nhà qu n lí c a b n yêu c u b n l u tr không ch! m.i nhân viên m t s i n tho i (s i n tho i nhà) mà còn l u thêm s th hai (s di ng) thì b n có th thêm m t c t trong b ng Employee và l u s i n tho i di ng trong c t m i ó. Tuy nhiên, cách làm này không úng v i các lu t chu"n hóa trong c s d li u quan h . N u b n mu n gi úng các lu t này thì b n t o m t b ng Phone m i và chuy n toàn b thông tin s i n tho i qua b ng này. B n c0ng có th thêm nhi u s i n tho i di ng. T o ra b ng Phone m i thì t n chi c chuy n l n mà còn t t c phí, b i vì không nh ng l ng d li u ã có c n các câu SQL trong các ng d ng s/ ph i thay i i m n là b ng m i. Thay vào ó, chúng tôi hình bên d i. N u nhân thêm m t th2 (tag) m i i n tho i di ng thì tr a ra cách th c hi n vi c này s d ng XML bên trái viên “Christine” c0ng có m t s i n tho i di ng, thì l u thông tin này. N u nhân viên “Michael” không có s ng.

194 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

Hình 16.6 – T ng s! m#m d2o khi s d ng XML 4. B n có th c i thi n hi u n ng ng d ng XML c a mình. Th c hi n các ki m tra dùng công ngh pureXML cho th y s c i thi n áng k cho nhi u ng d ng XML. Hình 16.7 cho th y các k t qu ánh giá cho vi c m t công ty chuy n sang s d ng công ngh pureXML. C t gi a cho th y k t qu làm vi c v i XML b&ng ph ng th c c0, và c t th ba là k t qu s d ng pureXML trong DB2 9.

Hình 16.7 – S! t ng hi u n ng khi s

d ng công ngh pureXML

16.3.2 Khái ni m c b n v# XPath XPath là m t ngôn ng mà ta có th dùng nó truy v n các tài li u XML. Hình 16.8 mô t m t tài li u XML và hình 16.9 c0ng minh h'a tài li u ó c trình bày v i d ng "phân tích phân c p" (c0ng c g'i là nút (node) hay lá (leaf)). Chúng ta s/ x d ng nh d ng "phân tích phân c p" gi i thích XPath ho t ng nh th nào.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

195

Hình 16.8 - M t tài li u XML

Hình 16.9 - Trình bày tài li u XML

hình 16.8 theo d(ng “ phân tích phân c$p”

M t cách nhanh chóng h'c XPath ó là so sánh nó v i câu l nh i th m c (CD) trong MS-DOS hay trong Linux/UNIX. S d ng câu l nh CD b n i qua m t cây th m c nh sau: cd /directory1/directory2/.... T ng t , trong XPath b n s d ng nh ng d u g ch chéo (/) chuy n t, m t thành ph n này n m t thành ph n khác trong tài li u XML. Ví d , b&ng cách s d ng tài li u trong hình 16.9 v i XPath b n có th l y ra tên c a t t c các nhân viên thông qua câu truy v n sau: /dept/employee/name Các bi u th&c XPath Các bi u th c XPath s d ng ng d-n y nh ra các thành ph n và/hay các thu c tính. Kí hi u "@" dùng ch! thu c tính. $ ch! l y giá tr (text node) c a m t thành ph n, ta s d ng hàm "text()". B ng 16.1 minh h'a m t vài câu truy v n XPath và k t qu t ng ng khi áp d ng trên tài li u XML ã cho hình 16.9

196 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

K t qu 101 901 902 /dept/employee/name <name>Peter Pan</name> <name>John Doe</name> /dept/employee/name/text() Peter Pan John Doe B ng 16.1 – Các ví d v# bi u th&c XPath Các kí t! (i di n Có 2 kí t i di n chính trong XPath: • "*" thay th cho b t kì tên th2 nào • "//" là kí t i di n cho "t, ây tr xu ng" (descendent-or-self) B ng 16.2 cho ta thêm vài ví d d a trên tài li u XML XPath /dept/employee/*/text() hình 16.9

XPath /dept/@bldg /dept/employee/@id

K t qu John Doe 408 555 1212 344 Peter Pan 408 555 9918 216 /dept/employee/@id 901 902 /dept/employee/name <name>Peter Pan</name> <name>John Doe</name> /dept/employee/name/text() Peter Pan John Doe /dept//phone <phone>408 555 1212</phone> <phone>408 555 9918</phone> B ng 16.2 - Các ví d v# kí t! (i di n trong XPath Các v t' c a XPath Các v t, c a XPath c t trong c p d u ngo c vuông []. M t cách t ng t , b n có th ngh chúng nh là m t thành ph n t ng ng v i m nh WHERE trong SQL. Ví d [@id="902"] có th c hi u là "v i i u ki n thu c tính id có giá tr b&ng 902". Trong m t bi u th c XPath có th có nhi u v t,. $ ch! ra m t v t, có v trí, ta s d ng [n] v i ý ngh a là thành ph n con th n s/ c ch'n. Ví d employee[2] ngh a là ng i công nhân th 2 s/ c ch'n. B ng 16.3 s/ cho ta nhi u ví d h n: XPath /dept/employee[@id=”902”]/name /dept[@bldg=”101”]/employee[office > “300”]/name //employee[office=”304” OR office=”216”]/@id /dept/employee[2]/@id B ng 16.3 - Các ví d v# v t' XPath K t qu <name>Peter Pan</name> <name>John Doe</name> 901 902 902

Ph n ti p theo s/ gi i thích rõ h n v FLWOR XQuery: Bi u th&c FLWOR FLWOR vi t t%t cho: • FOR: l p qua t t c các ph n t c a m t dãy các thành ph n và gán m t bi n cho các thành ph n.i các d li u XML.. t t c nh ng gì chúng ta ã h'c tr c ây v XPath c0ng c áp d ng v i XQuery. XQuery không ch a giá tr null vì tài li u XML b i nh ng d li u thi u hay không xác nh. cho phép b n tr v nh ng bi u th c khác.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 197 M&c cha c a XPath: T ng t v i MS-DOS hay Linux/UNIX. • LET: Gán m t bi n v i m t dãy.>”300”] /dept/employee[office > “300”]/office /dept/employee[name = “John Doe”]/. Và tài li u XML sau c thêm vào trong các c t c a deptdoc: K t qu <name>Peter Pan</name> <office>344</office> <office>344</office> 101 101 <dept bldg=”101”> <employee id=”901”> <name>John Doe</name> .3. XQuery h./@bldg /dept/employee/name[.. XQuery h. • WHERE: lo i ra các thành ph n trong quá trình l p • ORDER: s%p x p l i các thành ph n trong khi l p • RETURN: t o ra giá tr tr v cho câu truy v n. tr c d li u có ki u và d li u không có ki u. do ó.. M t chú ý quan tr'ng là trong các bi u th c XQuery và XPath phân bi t ký t vi t hoa và vi t th ng./. tr các bi u th c ng d-n nh v trí trong c u trúc phân c p XML. tr bi u th c FLWOR ( 'c nh flower).. B ng 16.=”John Doe”]/. XQuery tr v m t chu. $ây là m t bi u th c cho phép ta thao tác v i các tài li u XML. b n có th dùng m t d u ch m (./@bldg B ng 16.4 cho ta thêm vài ví d XPath /dept/employee/name[.) nh ra trong bi u th c r&ng b n tham chi u n v trí hi n t i. Trong SQL nó s/ t ng ng v i bi u th c SELECT-FROM-WHERE.. deptdoc XML). gi s b n ã có 1 b ng v i nh ngh a nh sau: CREATE TABLE dept (deptID CHAR(8). XQuery h.3 % nh ngh a XQuery XQuery là m t ngôn ng truy v n c t o ra cho XML.4 – M&c cha XPath 16. Th c t XPath là m t t p con c a XQuery. Ví d .) tham chi u n ví trí trên nó m t c p (m c cha)./@id=”902”] /dept/employee/office[. và hai d u ch m (.

4 Chèn các tài li u XML Vi c chèn các tài li u XML vào c s d li u DB2 có th th c hi n b&ng câu l nh INSERT SQL.(2) create database mydb using codeset UTF-8 territory US . -.(4) create table items ( . -. -.txt table_creation.(1) drop database mydb .deptdoc’)/dept let $emp := $d//employee/name where $d/@bldg > 95 order by $d/@bldg return <EmpList> {$d/@bldg. db2 -tvf table_creation. nó có th ch y trong DB2 Command Window ho c Linux shell dùng l nh này. Ki m tra t p k ch b n sau.3. hay công c IMPORT.txt -. Không th dùng XQuery chèn tài li u XML khi nó ch a c nh ngh a trong chu"n.198 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 <phone>408 555 1212</phone> <office>344</office> </employee> <employee id=”902”> <name>Peter Pan</name> <phone>408 555 9918</phone> <office>216</office> </employee> </dept> Thì khi ó câu l nh XQuery sau s d ng FLWOR có th c th c hi n: xquery for $d in db2-fn:xmlcolumn(‘dept.(3) connect to mydb . @emp} </EmpList> Và s/ cho ta k t qu sau: <EmpList bldg=”101”> <name> John Doe </name> <name> Peter Pan </name> </EmpList> 16.

ITEMNAME. name varchar(50). sku int. Xóa c s d li u “mydb”.del" of del xml from "D:\Raul" INSERT INTO ITEMS (ID. b n nh p d li u t. SRP. T o c s d li u “mydb” s d ng b mã UTF-8.. nh ng nó không gây nh h ng n vi c ta ang làm. chèn ho c nh p nhi u tài li u XML cùng v i d li u quan h vào c s d li u. -.2). -.(8) IMPORT FROM "D:\Raul\items. Dùng l nh IMPORT. c nh ngh a v i 6.del (m t t p ascii có .(7) IMPORT FROM "D:\Raul\clients.i. Bên d trong t p k ch b n. status varchar(10). tr pureXML. contact xml ). BRANDNAME. 'Gold'. srp decimal(7. vì v y b c này là c n thi t li u thành m t c s d li u UNICODE. Dùng l nh SQL INSERT này.zip i kèm v i sách. comments xml ). NAME. 7. C t cu i trong b ng (c t “contact”) c0ng ki u d li u XML m i.(6) insert into clients values (77.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 199 id int primary key not null. COMMENTS) L u ý r&ng t p k ch b n này và nh ng t p liên quan pressc_book_quicklabs. -. L nh này c n thi t 4.a m i các i t ng trong c s d li u. c cung c p trong t p nén exi chúng ta mô t t. 3. d li u UNICODE t om tc s d t o ra c nh c t o. L nh 7. K t n i n c s d li u “mydb” v. TX. brandname varchar(30). 'John Smith'. CONTACT) .(5) create table clients( id int primary key not null. -. itemname varchar(30).del" of del xml from "D:\Raul" INSERT INTO CLIENTS (ID.ng dòng l nh 1. 5. 2. t p clients. chèn m t tài li u XML vào m t c t XML. N u nh tr c ó ch a có “mydb”. $ ý th y c t cu i cùng trong b ng (c t “comments”) ngh a nh là m t c t XML s d ng ki u d li u XML m i. Dallas. SKU. STATUS.i bao b i d u nháy n. T o b ng “clients”. M t c s c òi h i h. 00112</addr>') . T o b ng “items”. b n s/ nh n c c m t thông báo l. Trong câu l nh INSERT b n truy n tài li u XML vào nh là m t chu. '<addr>111 Main St. Thao tác này th ng c th c hi n trong các t p k ch b n làm nhi m v d'n d7p.

11 cho th y trung tâm i u khi n sau khi ch y t p k ch b n trên.del clients.Paula Lipenski. .<XDS FIL='Client9177.xml' />.xml' /> 9177. nh ng tr m c D:\Raul (Hình 16. 4309.Ella Kimpton. “XDS FIL=” c dùng tr n m t t p tài li u XML c th .Chris Bontempo.del.<XDS FIL='Client9077.xml'/> Trong t p clients.<XDS FIL='Client5681.10 – N i dung c a th m c D:\Raul v i các tài li u XML $ây là n i dung c a t p clients.Standard.Gold.Gold.xml'/>.Silver.Standard.<XDS FIL='Client3227.Tina Wang. 9077.Standard. Chúng ta s/ tìm hi u k( h n t p clients.xml'/>.200 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 d u phân cách). và b n c0ng có th ch! ra n i mà d li u XML t i là t p clients. hãy xem n i dung c a th Hình 16. 5681.del 3227.<XDS FIL='Client8877.Lisa Hansen.xml' />.del (trong ví d này là th m c D:\Raul).del.Rita Gomez.<XDS FIL='Client4309.10) c tham chi u c h t. 8877. Hình 16.

l y ra giá tr XML Chuy n giá tr XML sang thu c tính ho c d li u nh phân trong 1 i t ng l n $ánh giá giá tr c a XML v i s XML (XML Schema) và ghi chú ki u các giá tr c a XML Xác nh (ki m tra) câu truy v n XQuery có giá tr tr v không (ví d m t dãy giá tr hay nhi u h n) . C a s này n&m góc d i bên ph i c a hình 16.11 16. Khi b n nh p vào nút có ba d u ch m. C t cu i cùng “Contact” là m t c t XML.txt Trong hình là n i dung c a b ng CLIENTS. Trong tr ng h p này. DB2 u tuân theo chu"n XML qu c t .5 bên d Tên hàm XMLPARSE XMLSERIALIZE XMLVALIDATE XMLEXISTS i mô t m t s hàm SQL/XML có s+n v i chu"n SQL 2006 Mô t Tách (phân tích) thu c tính ho c d li u nh phân trong 1 i t ng l n. có 2 cách truy v n d li u XML: • S d ng SQL v i các l nh m r ng cho XML (SQL/XML) • S d ng XQuery Trong c 2 cách trên. m t c a s khác m ra cho b n th y n i dung tài li u XML.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 201 Hình 16. b n c n s d ng SQL v i các l nh m r ng cho XML (SQL/XML). B ng 16. tuy nhiên nó l i không có kh n ng làm vi c v i ch! m t ph n c a tài li u XML. M t câu l nh SQL làm vi c c v i nguyên c tài li u XML.3. Truy v$n d li u XML v i SQL/XML S d ng nh ng câu l nh SQL thu n túy cho phép b n làm vi c v i c dòng và c t.11 – Trung tâm i#u khi n sau khi th!c hi n table_creation.5 Truy v$n d li u XML Trong DB2.

S d ng XMLEXISTS. tr c.5. DB2 ki m tra d li u XML trong c t “contact”. câu truy v n trên có th vi t n gi n nh sau SELECT name FROM clients WHERE xmlexists( '$CONTACT/Client/Address[zip="95116"]' ) M t bi n có trùng tên v i c t XML c DB2 t ng t o ra. bao g m mã vùng. b n tìm th y c t d li u XML phù h p v i mã vùng.5 . cu i cùng là nút “zip” và xác nh xem khách hàng có s ng vùng có mã vùng ó không. Trong ví d trên DB2 s/ t ng t o ra bi n CONTACT. sau ó gi i h n l i k t qu tr v . ch! ph n t “zip” có giá tr 95116. chúng ta ang a tài li u XML vào bi n “c”. Trong DB2 9.contact as “c”. B ng “clients” l u a ch! khách hàng. Ký t $ c dùng khai báo “c” là m t bi n. M nh WHERE g'i hàm XMLEXISTS. hàm XMLEXISTS tr v “true” và DB2 l y ra tên khách hàng t ng ng. nh rõ bi u th c XPath yêu c u DB2 tìm M nh “$c/Client/Address” xác nh ng d-n bên trong cây c u trúc c a tài li u DB2 có th tìm ra ph n t “zip”. nó trùng tên v i v i c t XML.202 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Th c thi câu truy v n XQuery và tr v dãy k t qu Th c thi câu truy v n XQuery và k t qu tr v (n u có) s/ là m t b ng quan h XMLCAST Ép ki u XML B ng 16. Trong ó “clients” là tên b ng và “contact” là tên c t có ki u d li u XML. trong m t c t XML. Nói cách khác. N u th y.Các hàm SQL/XML Nh ng ví d minh h'a sau s d ng c s d li u “mydb” mà ta ã t o ra t. duy t t. nút “Client” xu ng nút “Address”. Câu truy v n d có th gi i quy t v n này: SELECT xmlquery(‘$c/Client/email’ passing contact as “c”) FROM clients WHERE status = “Gold” a ch! i ây . Ví d 2: Chúng ta suy ngh xem làm cách nào t o ra c m-u báo cáo g m danh sách th i n t c a nh ng khách hàng “Vàng” (có tr ng thái là “Gold”).contact as “c” ) Dòng u tiên c a câu l nh SQL nói r&ng b n mu n l y thông tin trong c t “name” c a b ng “clients”. SELECT name FROM clients WHERE xmlexists ( ‘$c/Client/Address[zip=”95116”]’ passing clients. XMLQUERY XMLTABLE Ví d 1: Gi s b n c n xác nh tên t t c khách hàng s ng m t vùng nào ó (có cùng mã vùng – zip). XML Bi n “c” này sau ó c nh ngh a b&ng câu l nh passing clients.

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

203

Dòng u tiên nói r&ng ta mu n l y ra ph n t là a ch! th i n t c a tài li u XML ch không mu n l y ra c t d li u. T ng t ví d tr c, tài li u XML c l u trong bi n “$c”. Trong ví d này, hàm XMLQUERY có th c s d ng sau m nh SELECT, trong khi hàm XMLEXISTS c s d ng sau m nh WHERE. Ví d 3: Có tr ng h p b n mu n trình bày d li u XML theo d ng b ng, ta có th làm này b&ng cách s d ng hàm XMLTABLE nh ví d d i ây c i u

SELECT t.comment#, i.itemname, t.customerID, Message FROM items I, xmltable(‘$c/Comments/Comment’ passing i.comments as “c” columns Comment# integer path ‘CommentID’, CustomerID integer path ‘CustomerID’, Message varchar(100) path ‘Message’) AS t Dòng u tiên cho bi t nh ng c t nào s/ xu t hi n trong t p h p k t qu . Nh ng c t b%t u b&ng “t” d a trên các giá tr c a các ph n t XML. Dòng ti p theo g'i hàm XMLTABLE ta c n (“i.comments”) và ng d-n mong mu n. xác nh rõ c t XML c a DB2 s/ ch a d li u mà n ph n t ó trong tài li u XML, là nh ng ph n t c n n a

T, dòng 4 n 6 là m nh “columns”, xác nh nh ng ph n t XML c th nào s/ ánh x t ng ng v i nh ng c t trong b ng k t qu c a câu l nh SQL dòng 1. Ph ánh x này có s tham gia c a ki u d li u mà các giá tr c a các ph n t XML s/ chuy i thành. Trong ví d này, t t c d li u XML u c i thành ki u d li u v n có c SQL. Ví d 4: Bây gi ta s/ th c hi n m t ví d trong hàm XMLQUERY SQL/XML. n gi n có s

d ng bi u th c XQuery FLWOR bên

SELECT name, xmlquery( ‘for $e in $c/Client/email[1] return $e’ passing contact as “c” ) FROM clients WHERE status = ‘Gold’ Dòng th nh t xác nh r&ng b ng k t qu c a câu truy v n bao g m tên khách hàng và k t qu tr v t, hàm XMLQUERY. Dòng th hai cho bi t ph n t “email” u tiên c a ph n t “Client” s/ c tr v . Dòng th ba ch! ngu n d li u XML (c t “contact”). Dòng th t cho ta bi t c t này b ng “client”; và dòng n m ch! ra khách hàng “vàng” là quan tâm c a chúng ta. Ví d 5: Ví d này minh h'a l i hàm XMLQUERY có s d ng bi u th c XQuery FLWOR, nh ng l n này ta không ch! tr v d li u XML mà còn c HTML. SELECT xmlquery (‘for $e in $c/Client/email[1]/text() return <p>{$e}</p>’ passing contact as “c” )

204 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

FROM clients WHERE status = ‘Gold’ M nh return c a XQuery cho phép bi n i d li u XML u ra theo yêu c u. S d ng hàm text() dòng u tiên ch! ra r&ng ta ch! quan tâm n bi u di n v n b n a ch! e-mail u tiên c a nhóm khách th a mãn yêu c u. Dòng th hai cho bi t thông tin này s/ c b'c l i trong các th2 HTML (trong tr ng h p này là th2 <p> và </p>). Ví d 6: Ví d d i ây minh h'a cách s d ng hàm XMLELEMENT t o ra m t dãy các ph n t , m.i ph n t này l i ch a trong nó các ph n t con (sub-element) có n i dung v ID, tên hàng hóa và ch! s hàng hóa t i thi u trong kho (SKU) t ng ng v i các c t trong b ng “items”. V c b n, ta có th dùng hàm XMLELEMENT khi mu n chuy n t, d li u quan h sang d li u XML. SELECT xmlelement (name xmlelement (name xmlelement (name xmlelement (name FROM items WHERE srp < 100 “item”, itemname), “id”, id), “brand”, brandname), “sku”, sku)

K t qu xu t ra c a câu truy v n trên nh sau: <item> <id>4272</id> <brand>Classy</brand> <sku>981140</sku> </item> … <item> <id>1193</id> <brand>Natural</brand> <sku>557813</sku> </item> Truy v$n d li u XML v i XQuery Trong ph n tr c, ta ã th y c cách truy v n d li u XML v i câu SQL có ph n m r ng cho XML. Tr ng h p này, SQL là ph ng pháp truy v n chính, và XPath c nhúng vào bên trong câu l nh SQL. Còn trong ti p theo này, ta nói v cách s d ng XQuery truy v n d li u XML. Lúc này, XQuery là ph ng pháp chính, và trong m t s tr ng h p, ta s/ nhúng SQL vào bên trong XQuery (b&ng cách s d ng hàm “db2fn:sqlquery”). Khi th c hành v i XQuery, ta s/ g'i vài hàm, s d ng c bi u th c FLWOR. Ví d 1: Làm m t truy v n XQuery n gi n là l y d li u liên l c c a khách hàng.

xquery db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’) Nh luôn luôn thêm l nh “xquery” vào u bi u th c, XQuery cho DB2 bi t r&ng nó c n s d ng b phân tích (parser) XQuery. N u không, DB2 s/ cho r&ng b n ang c g%ng th c thi bi u th c SQL. Hàm db2-fn:xmlcolumn l y c t ta ch! nh trong tài li u XML làm tham s . Câu l nh trên t ng ng v i câu l nh SQL sau ây:

Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

205

SELECT contact FROM clients Ví d 2: Ta s d ng bi u th c FLWOR l y thông tin v s fax c a khách hàng.

xquery for $y in db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’)/Client/fax return $y Dòng u tiên g'i b phân tích XQuery. Dòng th hai yêu c u DB2 l p h t các ph n t con fax trong c t CLIENTS.CONTACT. M.i ph n t fax c l u trong bi n $y. Dòng c tr v trong m.i l n l p. cu i cùng nói r&ng giá tr c a bi n $y s/ K t qu xu t ra c a câu truy v n trông gi ng nh sau (m c nh có th g m a ch! c a không gian tên nh ng ây chúng ta không th hi n ra, vì thông tin xu t có th tr i ra thành nhi u dòng nên h i khó 'c): <fax>4081112222</fax> <fax>5559998888</fax> Ví d 3: Ví d ti p theo truy v n d li u XML và tr v k t qu là HTML xquery <ul> { for $y in db2-fn:xmlcolumn(‘CLIENTS.CONTACT’)/Client/Address order by $y/zip return <li>{$y}</li> </ul> K t qu HTML tr v trông nh sau: <ul> <li> <address> <street>9407 Los Gatos Blvd.</street> <city>Los Gatos</city> <state>ca</state> <zip>95302</zip> </address> </li> <li> <address> <street>4209 El Camino Real</street> <city>Mountain View</city> <state>CA</state> <zip>95302</zip> </address> </li> … </ul> Ví d 4: Ví d ti p theo là cách nhúng SQL vào trong XQuery b&ng vi c s d ng hàm db2fn:sqlquery. Hàm db2-fn:sqlquery th c thi câu truy v n SQL và ch! tr v nh ng

206 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2

d li u XML c ch'n. Ch! nh ng câu truy v n SQL tr v d li u XML m i vào hàm db2-fn:sqlquery. D li u XML s/ do XQuery x lý. xquery for $y in db2-fn:sqlquery( ‘select comments from items where srp > 100’ )/Comments/Comment where $y/ResponseRequested = ‘Yes’ return ( <action> {$y/ProductID $y/CustomerID $y/Message} </action> )

c truy n

Trong ví d trên, câu truy v n SQL l'c nh ng dòng d li u th a mãn i u ki n giá tr t i c t “srp” ph i l n h n 100. T, các dòng ã l'c này l y ra c t “comments”, là c t d li u c áp d ng cho nh ng ph n t con. XML. Câu l nh XQuery (ho c XPath) ti p theo Ghi chú: DB2 không phân bi t ch in hoa và ch th ng và gi nh t t c tên b ng và tên c t u là ch in hoa, trong khi ó XQuery l i phân bi t ch in hoa và ch th ng. Các hàm trên là hàm giao di n c a XQuery (XQuery interface function) do ó tên b ng và tên c t truy n vào các hàm này nên là ch hoa. Truy n tên i t ng d ng ch th ng có th gây ra l.i “tên i t ng không xác nh” (undefined object name)

16.3.6 N i (join) v i SQL/XML Ph n này s/ mô t cách th c th c hi n l nh JOIN gi a hai c t XML c a hai b ng khác nhau, ho c gi a m t c t XML và m t c t quan h . Gi s ta ã t o hai b ng v i các l nh sau: CREATE TABLE dept (unitID CHAR (8), deptdoc XML)

CREATE TABLE unit (unitID CHAR(8) primary key not null, name CHAR(20), manager VARCHAR(20), . . . ) Ta có th th c hi n l nh JOIN theo m t trong hai cách Ph ng pháp 1: SELECT u.unitID FROM dept d, unit u WHERE XMLEXITS( ‘$e//employee[name = $n]’ passing d.deptdoc as “e”, u.manager as “m”) Trên dòng 3 c a l nh này ch! ra r&ng l nh JOIN xu t hi n gi a ph n t “name” là ph n t con c a c t XML deptdoc c a b ng “dept”, và c t quan h “manager” c a b ng “unit”. Ph ng pháp 2:

N u c t có quan h trái d u b&ng. Bi n “$proj” mang tài li u XML c a c t XML “projectdoc” c a b ng “project”. project p WHERE XMLEXISTS( ‘$e/dept[@deptID=$p/project/deptID]’ passing d. UPDATE clients SET contact=( xmlparse (documment ‘<Client> <address> <street>5401 Julio ave.PROJECTDOC”)/project where $dept/@deptID = $proj/deptID return $dept/employee Ph ng pháp th 2 này d phiên d ch h n – bi n “$dept” mang tài li u XML c a c t XML “deptdoc” c a b ng “dept”. m t ch! m c quan h có th c dùng thay cho m t ch! m c XML. Ví d . c p nh t ho c xóa s/ tác ng m c tài li u. toàn b tài li u XML trên th c t b thay th .</street> <city>San Jose</city> <state>CA</state> <zip>95116</zip> . unit u WHERE u. n u trong ví d d i ây ta mu n thay th ph n t <state>.3. deptdoc XML) CREATE TABLE project(projectdoc XML) N u ta s d ng SQL/XML.deptdoc as “d”) FROM dept d. c t quan h thì bên trái c a l nh JOIN.XMLUPDATE Trong c hai tr ng h p.DEPTDOC”)/dept for $proj in db2-fn:xmlcolumn(“PROJECT.project as “p”) L nh t ng ng s d ng XQuery s/ là: bên xquery for $dept in db2-fn:xmlcolumn(“DEPT.manager = XMLCAST( XMLQUERY(‘$e//employee/name’ passing d.deptdoc as “e”.deptdoc as “e”) AS char(20)) Trong l a ch'n này. 16.unitID FROM dept d.3. toàn b tài li u XML c thay th v i m t l n c p nh t. 16. Nh v y dòng 4 th c hi n l nh JOIN gi a m t thu c tính c a tài li u XML u tiên và m t ph n t c a tài li u XML th hai.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 207 SELECT u. p. câu truy v n s/ nh sau: SELECT XMLQUERY ( ‘$d/delp/employee’ passing d. th t v y.7 N i (Join) v i XQuery Gi s có các b ng sau c t o ra: CREATE TABLE dept(unitID CHAR(8).8 Các l nh c p nh t và xóa Các l nh c p nh t và xóa d li u XML có th c th c hi n b&ng m t trong hai cách: S d ng câu l nh SQL UPDATE và DELETE G'i th t c DB2XMLFUNCTION.

208 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 </address> <phone> <work>4084633000</work> <home>4081111111</home> <cell>4082222222</cell> </phone> </Client>’) ) WHERE id = 3227 16. thu c tính ho c c t o: giá tr (v n b n). Sau ây là m t s ví d .9 Ch1 m c XML Trong m t tài li u XML. gi s b ng sau ã CREATE TABLE customer(info XML) Và gi s h s sau ã c l u trong b ng này: <customerinfo Cid=”1004”> <name>Matt Foreman</name> <addr country=”Canada”> <street>1596 Baseline</street> <city>Toronto</city> <state>Ontario</state> <zip>M3Z-5H9</zip> </addr> <phone type=”work”>905-555-4789</phone> <phone type=”home”>416-555-3376</phone> <assistant> <name>Peter Smith</name> <phone type=”home”>416-555-3426</phone> </assistant> </customerinfo> 1) L nh này t o m t ch! m c thên thu c tính “Cid” CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON customer(info) GENERATE KEY USING xmlpattern ‘/customerinfo/@Cid’ AS sql DOUBLE 2) L nh này t o m t ch! m c trên ph n t “name” CREATE UNIQUE INDEX idx2 ON customer(info) GENERATE KEY USING xmlpattern ‘/customerinfo/name’ AS sql VARCHAR(40) 3) L nh này t o m t ch! m c trên m'i ph n t “name” CREATE UNIQUE INDEX idx3 ON customer(info) GENERATE KEY USING xmlpattern ‘//name’ AS sql VARCHAR(40) . các ch! m c có th c t o ra theo các ph n t .3.

xóa ho c chèn. và ch! m c s/ r t l n CREATE UNIQUE INDEX idx4 ON customer(info) GENERATE KEY USING xmlpattern ‘//text()’ AS sql VARCHAR(40) . nó quá t n kém duy trì ch! m c khi th c hi n các l nh c p nh t. $ây là l nh không nên dùng.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 209 4) L nh này t o m t ch! m c trên toàn b v n b n (t t c các giá tr ).

còn XQuery không tr l i gì c . Ta s/ s d ng c s d li u “mydb” c t o ra b&ng vi c s d ng t p k ch b n table_creation.COMMENTS’) xquery db2-fn:sqlquery(“select comments from items”) K t qu khác nhau là vì SQL tr l i giá tr NULL khi không có giá tr .210 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Bài t p nhanh #14 – SQL/XML và XQuery M c ích B n ã th y nhi u ví d v cú pháp c a SQL/XML và XQuery và ã c gi i thi u trong DB2 Command Editor và công c IBM Data Studio. T o c s d li u “mydb” và n p d li u XML. nh ã trình bày ch ng tr c 2. S d ng ho c C a s l nh ho c IBM Data Studio: a. SELECT id. ch! s d ng XQuery b.COMMENTS as “c” 2b) 2c) . Th t c 1. Tìm ra t t c các n i dung chú thích (comments) trong tài li u XML trong b ng ITEMS b&ng hai cách.txt mà chúng ta ã gi i thích trong các ch ng tr c. b n hãy ki m tra s hi u bi t c a b n v SQL/XML và XQuery b&ng vi c th c hành v i các công c này. Tìm ra ID và BRANDNAME c a các b n ghi mà tài li u XML c a nó có giá tr c a tr ng ResponseRequested là “No” L i gi i 2a) xquery db2-fn:xmlcolumn(‘ITEMS. Trong bài t p này. T i sao khi ta s d ng l nh SQL sau l i không a ra cùng k t qu ? SELECT comments FROM items c. brandname FROM items WHERE XMLEXISTS(‘$c/Comments/Comment[ResponseRequested=”No” passing ITEMS.

1 Trình i#u khi n JDBC ki u 2 (type 2) Trình i u khi n JDBC ki u 2 yêu c u m t máy khách DB2 ã c cài t n i mà ng d ng JDBC s/ th c thi. M c ích c a ch ng này không nh&m h ng d-n v các ngôn ng trên.jar (com.1. Hình 17.com/db2/express) 17.1 Phát tri n &ng d ng b7ng Java Trình i u khi n IBM DB2 cho JDBC ( c bi t n nh trình i u khi n JCC) c xem là t i u i v i các máy ch DB2 trên t t c các n n t ng.. trang web DB2 Express-C (ibm. PHP và Ruby Ch ng này s/ th o lu n nh ng v n c b n c a vi c phát tri n ng d ng trong Java.db2. máy khách DB2. xem video t i: http://www.jcc) bao g m trình i u khi n ki u 2 và ki u 4.channeldb2.jar c0ng bao g m b t c máy khách DB2 nào. T p db2jcc.2 a ra m t o n mã l nh cho ta th y làm th nào thi t l p m t k t n i s d ng trình i u khi n JDBC ki u 2. Hình 17. .1 minh h'a m t ng d ng JDBC s d ng trình i u khi n ki u 2. ho c nó có th c th y (trình i u khi n IBM DB2 cho JDBC và SQLJ) t.com/video/video/show?id=807741:Video:4402 17.ibm.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 211 17 Ch ng 17 – Phát tri n v i Java. Chú ý: bi t thêm v thông tin liên quan. L u ý là URL không bao g m hostname ho c thông tin v c ng b i vì i u này c th c hi n t. nh ng nó cung c p thông tin thích h p trong vi c s d ng chúng v i DB2. T p db2jcc.. . PHP và Ruby trên n n Rails s d ng m t máy ch DB2.1 – Trình i#u khi n JDBC ki u 2 Hình 17.

Properties connectProperties = new Properties(). connectProperties.jcc. L u ý là URL bao g m c hostname ho c thông tin v c ng.jcc. connection = DriverManager. connectProperties) } catch (Exception e) throw e.db2. connectProperties. connection = DriverManager. “ibmdb2”). Connection connection = null try { Class. “db2admin”).put(“password”. Properties connectProperties = new Properties(). public static final String DB_URL= “jdbc:db2://server1:50000/sample”..1.4 a ra m t o n mã l nh cho ta th y làm th nào thi t l p m t k t n i s d ng trình i u khi n JDBC ki u 4.ibm.put(“password”. } .forName(“com..2 – Thi t l p m t k t n i s d ng trình i#u khi n JDBC ki u 2 17. Hình 17.3 – Trình i#u khi n JDBC ki u 4 Hình 17.3 minh h'a m t ng d ng JDBC s d ng trình i u khi n ki u 4.newInstance(). connectProperties.2 Trình i#u khi n JDBC ki u 4 Trình i u khi n JDBC ki u 4 không yêu c u m t máy khách ph i k t n i n m t máy ch DB2.DB2Driver”). “db2admin”).forName(“com.. Hình 17.getConnection(url.db2.ibm.put(“user”. Connection connection = null try { Class. . connectProperties.put(“user”.newInstance().212 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 public static final String DB_URL = “jdbc:db2:sample”.getConnection(url.. “ibmdb2”). Hình 17.DB2Driver”).connectProperties) } .

4 – Thi t l p m t k t n i s d ng trình i#u khi n JDBC ki u 4 17. tính th c thi cao và kh chuy n 5n nh và an toàn M t s l a ch'n i v i J2EE và .. các ng d ng PHP thông qua hai ph n m r ng.1. th p n cao M nh. PDO_ODBC: PDO_ODBC là trình i u khi n cho ph n m r ng c a Các i t ng d li u PHP (PHP Data Objects . và s+n sàng truy c p n c s d li u DB2 thông qua m t giao di n c s d li u h ng i t ng ã c th t c hóa trong PHP 5. $ây là m t nhóm công ngh web mã ngu n m . kho th vi n PECL d i s cho phép c a Apache 2. là ngôn ng k ch b n c l p v n n t ng c thi t k cho vi c phát tri n ng d ng Web. Tính ph bi n c a PHP d a trên các c tr ng c a ngôn ng : - - Nhanh.NET trên n n Web.1 L!a ch n k t n i DB2 cho PHP IBM h. Nó c IBM phát tri n và h. th ng s+n có trên các nhà cung c p (ISP) v i giá h p lý. Nó có th c biên d ch làm vi c v i PHP 4 ho c PHP 5. Ph n m r ng PDO_ODBC s d ng các th vi n DB2 truy xu t m t cách t nhiên.0. } .2 Phát tri n &ng d ng b7ng PHP PHP (PHP Hypertext Preprocessor) là m t ngu n m . Linux. Nó có th t ng thích ng c v i các th vi n c a DB2 m t cách t ng.php.net/package/PDO_ODBC $o n mã 17. nh7 nhàng. 'c. Nó cung c p m t giao di n truy xu t d li u tiêu chu"n cho PHP. Apache HTTP Server. c p nh t và ghi các thao tác c s d li u thêm vào ó m r ng truy xu t n siêu c s d li u. MySQL. K tn i n m t c s d li u DB2 ch a phân lo(i (uncalalogued) n c s d li u DB2 s d ng m t trong .2. Nhanh chóng. 17. ibm_db2: Ph n m r ng ibm_db2 a ra m t giao di n l p trình th t c ng d ng cho phép t o. Có y các c tính h. nhanh.php. và nó ã c xây d ng trong PHP 5. và c t i u cho DB2. $ó là m t trong nh ng ngôn ng web c tri n khai r ng rãi nh t trên th gi i hi n nay. tr cho các th t c l u tr và LOBs. tr .1 cho th y làm th nào k tn i hai ph n m r ng ã c mô t trên. D dàng tích h p vào các môi tr ng/h th ng không thu n nh t.net/package/pdo http://pecl. Hình 17. d h'c t. Ph n m r ng s+n có t. và h ng i t ng.. $ c ch ng t thông qua tri n khai r ng rãi T o nên m t c ng ng y s c s ng PHP là b ph n c a LAMP (vi t t%t c a các t.PDO). Có th tham kh o thêm t i: • • http://pecl. tr truy xu t n c s d li u DB2 t. PHP / Perl / Python).1.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 213 catch (Exception e) throw e.

$port = 50000. $DSN = "DRIVER={IBM DB2 ODBC DRIVER}.If using the PDO_ODBC extension -try { $uconn = new PDO("odbc:$DSN". null). array(10)). } %o(n mã 17. Zend [Core] th hi n s ti n d ng và cài t môi tr ng PHP m t cách d dàng. } ?> %o(n mã 17.2 – M t &ng d ng PHP n gi n s d ng ph n m r ng ibm_db2 C$u hình PHP cho jbm_db2 Trong Linux ho c UNIX b n c n thay i t p php. PHP5 và m t s th vi n ph bi n kèm theo bao g m: ibm_db2.2 cung c p m t ví d cho m t r ng ibm_db2 <?php $sql = "SELECT name. thay i t p php. null. PORT=$port. USER=$user. b n có th t i và cài t b ph n ti p theo. $stmt = db2_prepare($conn. b h ng d-n s d ng PHP. máy ch IBM CloudscapeTM. và . DATABASE=$database. breed FROM ANIMALS WHERE weight < ?". $sql). while ($row = db2_fetch_assoc($stmt)) { print "{$row['NAME']} is a {$row['BREED']}.214 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 $host = 'localhost'. PWD=$password". } catch (PDOException $e) { print $e->errmsg(). m t máy ch HTTP c a Apache (tùy ch'n). hi u qu và s linh ho t c n thi t cho vi c v n hành nh ng ng d ng PHP. $user. Zend [Core] có th c t i v t i a ch! sau: http://ibm.\n".ini nh sau: extension=php_ibm_db2. Zend [Core] cho IBM c0ng có th cài t máy ch DB2 Express-C.com/software/data/info/zendcore Zend [Core] cho IBM bao g m cài t DB2 và máy khách IDS. $res = db2_execute($stmt.ng ng i v các v ng d ng Zend Core for IBM s/ ng m%c c u hình này. PROTOCOL=TCPIP.iso ibm_db2.If using the ibm_db2 extension -$uconn = db2_connect($DSN.2 ng d ng công ngh Zend Core dành cho IBM Zend [Core] là b công c PHP hoàn ch!nh cho môi tr ng phát tri n và s n xu t các ng d ng web t i quan tr'ng cho doanh nghi p. -. PDO_INFOMIX. null.instance_name=<instance name> $ i v i Windows.dll Ti p theo. c mô t trong 17. HOSTNAME=$host. -.1 – K t n i n m t c s d li u bên ngoài ng d ng PHP n gi n s d ng ph n m $o n mã 17. và m t s ng d ng ví d trên DB2. null).2. xem hình .ini nh sau: extension=ibm_db2. $conn = db2_connect($database. $password). Zend [Core] th hi n s tin c y.

5 – C a s qu n lý và i#u khi n c a Zend [Core] Hình 17.6 và 17.7. 17. Hình 17.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 215 minh h'a 17.6 – C a s c$u hình PHP c a Zend [Core] .5.

alphaworks.com/tech/db2onrails B công c này bao g m: B cài t H ng d-n cài t và c u hình Ruby và Rails B cài t DB2 – Express C 9 và b công c kèm theo Các trình i u khi n (driver) cho DB2 Ruby và b thích h p cho DB2 Rails Ví d và bài t p . Chính vì lý do ó mà IBM ã t o ra b công c phát tri n DB2 trên n n Rails (Startup Toolkit for DB2 on Rails). 17. nhanh chóng và còn bao g m n gi n. Rails n i lên nh là m t trong nh ng khung phát tri n ng d ng web m nh nh t k t. n m 2004 do David Heinemeier Hansson phát tri n. Ruby là ngôn ng l p trình phát tri n b i Yukihiro Matsumoto (“Matz”) vào n m 1995. ng và a n n d a trên mã ngu n m .3 Phát tri n &ng d ng Ruby trên n#n Rails Ruby là m t ngôn ng k ch b n h ng i t ng.3. Rails cài t ki n trúc model-view-controller (MVC). $ây là b cài t c tích h p l i t o nên m t môi tr ng phát tri n DB2 b&ng Ruby trên n n Rails. Rails là m t b khung hoàn ch!nh cho vi c phát tri n các ng d ng web d a trên c s d li u do Ruby phát tri n. g'n nh7 c t p h p các th vi n r t phong phú.216 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình 17.7 – C a s c$u hình PHP c a Zend 17. Ruby giúp cho phát tri n các ng d ng m t cách d dàng.1 B công c phát tri n DB2 trên n#n Rails IBM nh n ra c t m quan tr'ng c a Ruby trên n n Rails trong c ng ng phát tri n ng d ng web.ibm. B công c này có th download t i a ch!: http://www.

1 Thêm thông tin v# mã các l)i $ thu th p c nhi u thông tin h n t. chúng ta s/ nói v cách làm th nào gi i quy t (g* r i) nh ng v n có th g p ph i khi làm vi c v i DB2. Hình A. nh trong hình A. Hình A.1 cung c p m t s tóm t%t quan v nh ng vi c chúng ta nên làm khi g p s c .i mà chúng ta nh n c hãy nh p mã l.channeldb2.i mà b n nh n c v i d u ch"m h i (?) vào vùng nh p l nh và nh n vào nút Execute.2 d i ây .1 . o n mã l. xem video t i a ch! http://www.com/video/video/show?id=807741:Video:4462 A.T ng quan v# vi c g5 r i Chú ý: $ thêm thông tin v g* r i.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 217 Ph l c A – G5 r i A Trong ph n này.

i.Tìm ki m thông tin v# o(n mã b l)i D u ch m h i (?) s/ g'i n trình tr giúp (Help) c a DB2. 4 h i u hành Windows.i SQLSTATE g m 5 ký t .2 . Hai ký t cho ta bi t mã l p SQLSTATE 00: l nh thành công 01: có c nh báo 02: không tìm th y i u ki n T t c các mã l p khác c xem nh có l.2 SQLCODE and SQLSTATE M t SQLCODE là mã nh n c sau khi m'i câu l nh SQL ã các giá tr nh sau: c ch y.3 Nh t ký khai báo qu n tr DB2 Nh t ký khai báo qu n tr cung c p công c dùng ch"n oán thông tin v các l.i này tuân theo chu"n ISO/ANSI SQL92. l nh thành công SQLCODE > 0.218 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Hình A.i SQL là “-104”. ví d nh n c mã l. chu.i u tiên A. l nh thành công nh ng ch ng trình có c nh báo SQLCODE < 0. 4 h i u hành Linux/Unix thì nh t ký thông báo qu n tr (Administration Notification) là m t t p v n b n <tên th hi n>.nfy”). T t c nh ng ví d d i ây là t ng ng db2 db2 db2 db2 db2 ? ? ? ? ? SQL0104N SQL104N SQL – 0104 SQL – 104 SQL – 104N A.i t i các i m phát sinh l.nfy (ví d “db2inst. . t t c các khai báo qu n tr u c ghi vào Windows Event Log. Ý ngh a c a SQLCODE = 0. D i ây là m t s ví d v kích ho t trình help. l nh không thành công và tr v m t l.

Nó th ng ch! c s d ng b i nhân viên h. nh ng nó th thu t s d ng.l. M t thông i p ch"n oán (b%t u b&ng “DIA”) gi i thích nguyên nhân c a l.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 219 Tham s c u hình DBM notifylevel cho phép ng c ghi l i i qu n tr ch! ra m c thông tin 0 . n i mà ng d ng c a b n ang ch y.log Db2diag.log c quy t nh b i tham s c u hình dbm cfg DIAGLEVEL.i mà nó s a ch a c.log cung c p thông tin chi ti t h n v nh t ký khai báo qu n tr DB2.i n ng ho c không th ph c h i 2 .hành ng c n c th c hi n ngay l p t c 3 .thông tin quan tr'ng.5 Theo v t CLI V i CLI và các ng d ng Java. db2diag.log 4 Linux/Unix db2diag. IBM s/ u n phát hành nh ng b n s a l. $ xem phiên b n hi n .log C:\Program Files\IBM\sqllig\<instance name>\db2diag. Nh ng tr ng c tr ng c a db2cli.không có khai báo qu n tr nào c gi l i (không khuy n khích) 1 .i mà b n thình lình g p ph i l i là nguyên nhân c a m t s c (l.i) c a DB2. Thông tin trong db2diag.i ó (APARs). 0 là ít ý ngh a nh t và 4 là cao nh t. 0 n 4.i M t ch ng trình nh n d ng. cho phép b n có th so sánh nh ng dòng c a ng d ng trên t p db2diag. nh là c u trúc d li u SQLCA và con tr n v trí c a k t xu t ho c t p b-y c ch a trong m t th m c m c inh: 4 Windows.i m i nh t tránh nh ng v n có th x y ra trong khi làm vi c. m c nh là 3 A.4 db2diag.thông i p A. ng c nhân viên h.i Các d li u h.log trên máy ch và máy khách.i có ch a danh sách nh ng l.ini c ch! ra bên d i: Theo v t m c th p c0ng s+n có (db2trc).i (Fixpacks) s a ch a nh ng l.ini máy ch . $i u này có th c làm b&ng cách s a i t p db2cli. C p Ý ngh a c a ch"n oán t. tr k( thu t DB2 hay ng i qu n tr có kinh nghi m. Trong t p v n b n c a b n s a l. b n có th b t ti n ích theo v t CLI kh%c ph c nh ng s c cho nó. tr s+n có. tr k( A. Khi phát tri n m t ng d ng m i chúng ta nên c p nh t nh ng b n s a l. không c n hành ng ngay l p t c (m c nh) 4 .6 Khuy t i m và s a l)i trong DB2 $ôi khi m t l.log c ch a trong th m c m c nh: /home/<instance_ owner>/sqllid/db2trum/db2diag.log bao g m: V trí c a mã DB2 phát sinh l.

trình n Help. c a s l nh gõ “db2level”.i và s h. L u ý r&ng. IBM ch! có hi u l c trong DB2 Express–C khi b n mua b n quy n 12 tháng . tr t.i. t.220 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 t i và m c c a b n s a l. ch'n About t. b n s a l.

com/infocenter/db2luw/v9/index. H. alphaWorks http://www.i khi b n không th t mình tìm th y câu tr l i cho các v n ó. Website này: http://www-306. developerWorks http://www-128. 4. tr k( thu t DB2 N u b n ã ng ký h.ibm.com/developerworks/forums/dw_forum. tr k( thu t 12 tháng t. b n có th t i các b n vá l.ibm.alphaworks.com/ Website này cho phép b n truy nh p tr c ti p vào các công ngh n i tr i c a IBM.jsp?forum=805&cat=19 B n có th s d ng Di n àn này ng t i các v n v k( thu t m.com/developerworks/db2 Website này là m t ngu n tài nguyên tuy t v i cho nh ng ng i phát tri n và nh ng ng i qu n tr h th ng c s d li u.Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 221 Ngu n tài nguyên Các trang web 1.com/db2/express Website này cho phép b n t i các t p cài t cho máy ch DB2. Trang web chính th c c a DB2 Express-C: www. $ây là ngu n tài nguyên c c p nh t m t cách th ng xuyên nh t. tìm th y c nhi u bài vi t.com/ $ây là n i t p h p nhi u blog c a nh ng ng i phát tri n DB2.i t.ibm. $ây là n i b n có th tìm th y nh ng công ngh m i nh t t.ibm. d ng. 6. DB2 Express-C. bài h ng d-n… hoàn toàn mi n phí. các trình i u khi n dành cho DB2.ibm. 7. planetDB2 http://www. Di n àn DB2 Express: http://www. 3. Phòng Nghiên c u c a IBM. máy khách DB2.ibm. ho c tìm 'c blog c a nhóm phát tri n DB2. ng ký 2. Trung tâm d li u DB2 http://publib.planetdb2.jsp Trung tâm d li u cung c p ngu n tài li u h ng d-n tr c tuy n. b n c0ng có th tìm th y các h ng d-n s nh n email t i ây.com/software/data/db2/support/db2_9/ . 5.boulder.

DB2® SQL PL: Essential Guide for DB2® UDB on Linux™. Manoj K.com/ H p th DB2 Express-C: db2x@ca. Saracco. Drew Bradstock. and .html?Open 2.com Email liên h .redbooks. Information on Demand – Introduction to DB2 9 New Features Paul Zikopoulos. z/OS. George Baklarz. DB2 9: pureXML overview and fast start Cynthia M. Dobromir Goutev. Piotr Pietrzak Tháng 5 n m 2006 – SG24-7218-00 http://www. Tháng 8 n m 2006 – SG24-7301-00 http://www. và i5/OS. Ippei Komi.ibm. Daniel Krook. Paul Yip ISBN: 0-13-100772-6 5. th o lu n. http://www.ibm. Windows. Chris Eaton.com/abstracts/sg247298. N i dung c a nó liên quan n DB2 nh video. UNIX®. Naomi Ngan. Tháng 8 n m 2007. Raul Chong. UNIX. Art Sammartino. Kiran H Nair.ibm.html?Open 8.222 Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 Sách 1. Java. Sardana.ibm.5 Raul F.ibm.com H p th DB2 dành cho các tr ng $ i h'c: db2univ@ca. Fraser McArthur. PHP. ví d . Rav Ahuja Tháng 6 n m 2006 – SG24-7298 http://www.redbooks. Rakesh Ranjan. Matthias Nicola. Redbook: Developing PHP Applications for IBM Data Servers.html?Open 4. Leon Katsnelson ISBN-10: 0071487832 ISBN-13: 987-0071487832 7. Chong. C/C++. Understanding DB2 – Learning Visually with Examples V9. Holger Kirstein.ibm.com/abstracts/sg247301. Free Redbook: DB2 Express-C: The Developer Handbook for XML. Felicity Hendricks. Windows™.com/abstracts/sg247315. Don Chamberlin.html?Open 6. 2nd Edition Zamil Janmohamed. and z/OS®. Rav Ahuja.com/abstracts/sg247218. tài nguyên… cho Linux.NET Whei-Jen Chen.ChannelDB2. ChannelDB2 ChannelDB2 là m ng xã h i c a c ng ng DB2. blogs. http://www. Ming-Pang Wei. John Chun. Michael Gao. Tháng 1 n m 2008 – ISBN-10: 0131580183 3.redbooks. Clara Liu.redbooks. Free Redbook: DB2 pureXML Guide Whei-Jen Chen. i5/OS™. Whei-Jen Chen.

Vi t mã SQL. các qu n tr viên c s d li u. Hãy tham gia vào s phát tri n c a c ng ng nh ng ng i s d ng DB2 Express-C ngay hôm nay. và Ruby. B n s/ khám phá ra cách hoàn toàn m i t o ra ch ng trình ng d ng. c0ng nh cách phát tri n nh ng gi i pháp t phá. DB2 Express-C c a IBM là m t h qu n tr li u mi n phí. XQuery. Chu n b cho k9 thi DB2 trong tr ng. Web 2. DB2 Express-C ch y trên h th ng Windows và Linux và h. Mi n phí ngh a là DB2 Express-C có th c t do t i v .Nh p môn H qu n tr c s d li u DB2 223 B t u v i DB2 không th nào d+ dàng h n. tri n khai. t do b n xây d ng ng d ng. và là c s d li u LAI có kh n ng qu n tr c XML và li u quan h thu n túy m t cách d dàng. ho c b t k) ai có ý nh phát tri n. nh ng ng i bán ph n m m c l p. nh ng ng i t v n. không gi i h n. b n có th d dàng tri n khai nh ng ng d ng ã c xây d ng b&ng DB2 Express-C lên nh ng n b n DB2 khác nh DB2 Enterprise. Và. sinh viên. tr tr c tuy n c0ng có th c ng ký v i giá th p. t do tri n khai s n ph"m. Perl. % c cu n sách này : Tìm th$y t$t c nh ng i#u v# DB2 Express-C. tr nhi u ngôn ng l p trình khác nhau. Nh ng h.0.NET. Phát tri n ch ng trình &ng d ng s d ng c s d li u DB2.n b n DB2 mi n phí này r t lý t ng cho nh ng ng i phát tri n. Luy n t p b7ng nh ng bài t p th!c hành. ho c phân ph i các ng d ng v c s d li u. bao g m c C/C++. th nghi m. . s l ng d li u. và t do phân ph i l i các gi i pháp c a b n. PHP. H c cách qu n tr C s d li u DB2. . các công c và b o m t DB2. Hi u v# ki n trúc c a DB2. N u b n mu n có nhi u ch c n ng cao c p h n n a i v i m t h qu n tr c s d li u. ho c s l ng ng i s d ng. DB2 không t m t gi i h n nào cho kích th c d li u. và SOA ã d-n n nh ng nhu c u v m t i h qu n tr d li u lai mang tính cách tân. Java. . S lo d d phát tri n nhanh chóng c a XML.