หลักสูตรโรงเรียนด่านแม่คำามัน

พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศก!า"ั
#

พ$ #น%าน
พุทธศักราช ๒๕๕&
โรงเรียนด่านแม่ คำามัน
สำานักงานเ"ตพ$ #นที ' การศก!า(ุตรด)ต*+
เ"ต &
สำานักงานค,-กรรมการการศก!า"ั
#

พ$ #น%าน
กร-ทร.งศก!าธ)การ
คำานำา

หลั กสูตรโรงเรียนด่านแม่คำามัน พุทธศักราช
๒๕๕๓ เล่มนี 9ัดทำาT นเพ LlชสำาหรัLเL นแน?ทางlน
การ9ัดก 9กรรมการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกtาTั นพ น_าน พุทธศักราช ๒๕๕c ชั นLรrDมศกtา
Lี ที c Dงชั นมัธยมศกtาLี ที c สำาหรัLมัธยมศกtาLี ที
๒ แลr ๓
9rlดนำามาlชlนLี การศกtา ๒๕๕๓ แลrLี การศกtา
๒๕๕c ต่LlL
TLTLLคุDHูมีส่?นร่?มlนการ9ัดทำาหลักสูตร
โรงเรียนด่านแม่คำามัน พุทธศักราช ๒๕๕๓ แลrHู
เกี ย?TLงทุกท่าน ตลLด9นHูLกครLง นักเรียน แลr
ชุมชน ที ช่?ยแสดงค?ามคดเหนเสนLแนrแน?ทางlห
หลั กสูตรเล่มนี มีค?ามสมLูรD เหมาrสมมากT น lนการ
9ั ดก9กรรมการเรียนรูต่LlL
คDrทำางาน
งานพัmนาหลักสูตรโรงเรียน
ด่านแม่คำามัน

c¬ พ¡tDาคม ๒๕๕๓

/ร-กาศโรงเรียนด่านแม่คำามัน
เร$' (ง 0ห10ช1หลักสูตรโรงเรียนด่านแม่คำามัน
พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศก!า"ั
#
นพ$ #น%าน
พุทธศักราช ๒๕๕&
2222222222222222222222222222222222222
ด?ยโรงเรียนด่านแม่คำามันlด9ัดทำาหลักสูตร
โรงเรียนด่านแม่คำามัน ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกtาTั นพ น_าน พุทธศักราช ๒๕๕c เพ Llห การ
9ั ดการศกtาTLงโรงเรียนด่านแม่คำามันสLดคลLงกั L
สDาพการเLลี ยนแLลงทางเศรt_ก9สั งคมแลrค?าม
เ9รQกา?หนาทาง?ทยาการ แลrตLLสนLงค?าม
ตLงการTLงLุ คคล สั งคมlทย lหHูเรียนมีศักยDาพที สูง
T นlนการแT่งTัน ร่ ?มมLสรางสรรคlนสังคมโลก Lลู ก
Hั งHูเรียนlหมี9ตสำานกlนค?ามเL นlทย มีรrเLียL?นัย
คำานงDงLรrโยชนส่?นร?มแลrยดมั นlนการLกครLง
รrLLLLรrชาธLlตย LันมีพรrมหากtัตรยทรงเL น
LรrมุT เL นlLตามเ9ตนารมDTLงรั_ธรรมนูQแห่งราช
LาDา9ั กรlทย พุทธศักราช ๒๕๕o แลrพรrราช
LัQQัตการศกtาแห่งชาต พ.ศ.๒๕c๒ แลrที แก lTเพ ม
เตม (uLัLที ๒) พ.ศ. ๒๕c๕
urนั น LาศัยLำานา9ตามค?ามlนมาตรา c๒ แลr
มาตรา c๕ แห่ งพรrราชLัQQัตรrเLียLLรหารราชการ
กรrทร?งศกtาธการ พ.ศ. ๒๕co แลrคDrกรรมการ
การศกtาTั นพ น_านlดมีมตเหนชLLlหlชหลักสูตรแกน
กลางการศกtาTั นพ น_าน พุทธศักราช ๒๕๕cแลr
กรrทร?งศกtาธการlดLรrกาศlชหลักสูตรแกนกลาง
การศกtาTั นพ น_านlนโรงเรียนทุกโรง lนLี การศกtา
๒๕๕๓ โรงเรียนด่านแม่คำามัน9งlดนำาหลักสูตรสDาน
ศกtา พุทธศักราช ๒๕๕๓ lนชั นLรrDมศกtาLี ที c- o
แลrlนชั นมัธยมศกtาLี ที c สำาหรัLชั นมัธยมศกtาLี ที
๒ แลr ๓ 9rเร มlชlนLี DัดlL
ทั งนี หลั กสูตรโรงเรียนด่านแม่คำามัน lด รัLค?ามเหน
ชLL9ากคDrกรรมการสDานศกtาTั นพ น_านTLง
โรงเรียนด่านแม่คำามัน เม L?ันที c๓ เดLน
พ¡tDาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ 9งLรrกาศlหlชหลักสูตรโรงเรียนตั งแต่
Lัดนี เL นตนlL
Lรrกาศ D ?ันที c¬ พ¡tDาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๓
(นายเ?ช L่ Lน?งt )
(นายรัตนศักด มDีรัตน)
LรrธานกรรมการสDานศกtาTั นพ น_าน
HูLำาน?ยการโรงเรียนด่านแม่คำามัน
โรงเรียนด่านแม่คำามัน
สาร3ั4
หน1า
คำานำา ก
สารLัQ T
Lรrกาศโรงเรียนด่านแม่คำามัน ลง?ันที c¬
พ¡tDาคม ๒๕๕๒
c
เร Lงการlชหลั กสูตรโรงเรียนด่านแม่คำามัน
พุทธศักราช ๒๕๕๒
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกtาTั นพ น_าน
พุทธศักราช ๒๕๕c
ส่.นนำา
 ค?ามนำา ๓
 ?สัยทัศน c
 หลักการ c
 9ุดหมาย c
 พันธก9 ๕
 สมรรDนrสำาคัQTLงHูเรียน ๕
 คุDลักtDrLันพงLรrสงค o
 มาตร_านการเรียนรู ¬
โครงสร1างเ.ลาเรียน"(งหลักสูตรโรงเรียน o
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtา
cc
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที c
cc
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที ๒
c๒
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที ๓
c๓
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที c
cc
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที ๕
c๕
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
LรrDมศกtาLี ที o
co
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
มัธยมศกtา

 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
มัธยมศกtาLี ที c
co
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
มัธยมศกtาLี ที ๒
๒c
 โครงสรางเ?ลาเรียนชั น
มัธยมศกtาLี ที ๓
๒๓
สาร3ั45ต่(6
หน1า
 โครงสรางสารrการเรียนรู
รrดัLLรrDมศกtา
๒๕
 โครงสรางสารrการเรียนรู
รrดัLLรrDมศกtา
๓c
สาร-การเรียนร1ูแล-มาตร%านการเรียนร1ู ๓¬
คำา(ธ)3ายราย.)ชา
 สารrการเรียนรูDาtาlทย c¬
 สารrการเรียนรูคDตศาสตร ¬o
 สารrการเรียนรู
?ทยาศาสตร
o๒
 สารrการเรียนรูสังคมศกtา
ศาสนาแลr?ัmนธรรม
coc
 ราย?ชาLรr?ัตศาสตร cco
 สารrการเรียนรูDาtาต่าง
Lรrเทศ
c๒o
 สารrการเรียนรูสุTศกtาแลr
พลศกtา
cc¬
 สารrการเรียนรูศลLr coo
 สารrการเรียนรูการงานLาชีพ
แลrเทคโนโลยี
c¬๒
ก) 7กรรมพั8นา91ูเรียน ๒oo
เก,:+การ73การศก!า ๒co
ค,-91ู7ัดทำา ๒co
ค,-ทำางาน
ค,-กรรมการที ' /รก!า
นายรัตนศักด มDีรัตน HูLำาน?ยการ
โรงเรียน Lรrธานกรรมการ
นายเ?ช L่Lน?งt Lรrธาน
กรรมการสDานศกtา รLงLรrธานกรรมการ
ค,-ทำางาน
นางลั_กา HาLlชย หั ?หนางานพัmนา
หลั กสูตร Lรrธานกรรมการ
นางรั ชนีกร แก?กูล ? ชาการ
รrดัLมัธยมศกtา รLงLรrธานกรรมการ
นางมาลัย คุมHล ? ชาการรrดัL
LรrDมศกtา กรรมการ
นางกรกนก มDีรัตน
กรรมการ
นางL?ีDา ?งคย มlย
กรรมการ
นายโก?ทย 9ั นทรแ9่มศรี
กรรมการ
นายLำาน?ย คำาศรี
กรรมการ
นาย9ำารัส Hาเ9รQ
กรรมการ
นางรำาพง L่ LนLุ รr ? ชาการรrดัL
LรrDมศกtา กรรมการแลrเลTานุการ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful