up Munau M.

Munomenuh
Cnoõoaaua ñeuesu|a Z. 11120 Cneaepescra ñanaura
Ten: 02ê/311-290. Voõunuu: 0ê1/190-11-ê0. E-ra||: r||rr||©rad|aru.cor

0ßUThhA 6HEüEPEß6KA ßAßAhKA
8vra Kapauu|a 25
11420 6ueaepescka ßanauka

ñpeanet: ßpøuea6e ø npeanoiø ua haup¡ 6¡a¡y¡a 0nm¡øue 6ueaepescke ßanauke ua 6aiø
aokyueu¡a ny6nøkosauor ua caj¡y 0nm¡øue 6ueaepescka ßanauka 19.ê.2008.r.

ñoatosaua rocroao.

Carnacuo jasuon rosusv aa ce aajv rpuneaõe u rpeanosu ua terct laupta Ctatvta 0ratuue
Cneaepescra ñanaura |aane laupt) v uactasrv tercta ux aoctasnan.
laseaeue rpuneaõe u rpeanosu cv jasuo aoctvruu rpero suruja |seõ aapeca
rllp://javra(asp(ava.W|||spaces.cor) u rvten couujanue npe×e Cpõuja 0r||re |seõ aapeca
rllp://s(o|jaor||re.r|rd.cor). la surujv rllp://javra(asp(ava.W|||spaces.cor aat je u uuterpanuu
terct laupta ca rpeano×euun usneuana.
ñpuneaõe cv cneae|e:
I. Texuuuko ypehene uaup1a C1a1y1a
+nau 1.
ñpe csaror +naua aoaaje ce terctvanua oapeauuua roja ce uasoau v peav rpe tercta «+nau» u õpoja
canor +naua. Terctvanua oapeauuua õnu×e oape|vje rpeanet canor +naua.
+nauosu laupta rocne +naua 5Z nopajv aa ce rpeuvnepuav jep je o+urneaua texuu+ra rpeara aa
rocne +naua 51 aonasu +nau 18. u ctora je pe1epeuuupa+e rocne tor +naua v oson aorvneutv ca
uaso|e+en ctpaue v lauptv.
+nau 2.
/ terctv aorvneuta tpeõa vsectu uosa rornasna u to:
• ñocne +naua 21 rornasne lll. 1|lAlC|PAHE ñ0Cß08A 0ñLT|lE
• ñocne +naua Z8. rornasne \l. ûP/l| 06ß|L| /+ELTA lPATAlA / ñ0Cß08|VA 0ñLT|lE
• ñocne +naua 91. rornasne lX. 8ALT|TA ß0KAßlE CAV0/ñPA8E
• ñocne +naua 99 rornasne Xll. ñPEßA8lE | 8A8PLlE 0ûPEû6E
0ctana rornasna ce rpeuvnepuav carnacuo pe+euon taro aa je nucta rornasna uaupta cneae|a
• l 0Cl08lE 0ûPEû6E
• ll lAûßEXl0CT| 0ñLT|lE
• lll. 1|lAlC|PAHE ñ0Cß08A 0ñLT|lE
• l\ 0PlAl| 0ñLT|lE
• \ lEñ0CPEûl0 /+ELTE lPATAlA / 0CT8AP|8AH/ ß0KAßlE CAV0/ñPA8E
• \l. ûP/l| 06ß|L| /+ELTA lPATAlA / ñ0Cß08|VA 0ñLT|lE
• \ll VEClA CAV0/ñPA8A:
• \lll CAPAûHA | /ûP/X|8AHE 0ñLT|lE
• lX. 8ALT|TA ß0KAßlE CAV0/ñPA8E
• X AKT| 0ñLT|lE
• Xl T/VA+EHE. û0l0LEHE | ñP0VElA CTAT/TA
• Xll. ñPEßA8lE | 8A8PLlE 0ûPEû6E
II Bpucane nojenuuux unauona
+nau 3.
+nau 80. ce õpuae jep je osa natepuja oõpa|eua v rornasnv |X. 3AUThTA ß0KAßhE
6AH0YßPAßE v aoaatun +nauosuna oa 91a1 ao 91a8
III Bonyua 1ekc1a nojenuuux unauona u nonanane uonux unauona:
+nau 4.
/ +nauv 15. rocne ctasa 35 v nuctu aoaaje ce uosu ctas
3ô. c¡apa ce o jasuou øuæopuøcaay oa nokanuor iuauaja ø o6ei6ehyje ycnose ia
jasuo øuæopuøcaae ,
ñpeoctanu ctasosu +naua 15. v nuctu ce rpeuvnepuav.
+nau 5.
ñocne +naua 1Z. aoaaje ce uosu +nau
+nau 17a.
ßpønøkou øueuosaaa unauosa ynpasuøx ø uaaiopuøx oa6opa jasuøx npeayieha,
yc¡auosa, oprauøiauøja ø cny×6ø uøjø je ocuøsau 0nm¡øua, oprauø kojø oanyuyjy
o øueuosaay o6ei6eaøhe uajuaae 30 oac¡o npeac¡asuøka uaae iac¡ynneuor
nona y osøu ¡enøua.
+nau ô
/ +nauv 18. laupta aoaaje ce rocne apvror ctasa cneae|u ctas
hisem¡aj o peiyn¡a¡øua koukypca øi c¡asa 1. osor unaua noauocø ce 6kynm¡øuø
onm¡øue uajuaae 15 aaua npe aouomeae oanyke o øueuosaay, ocøu ako
iakouou uøje apyrauøje ypeheuo .
+nau 7.
+nau 33. ce ne+a u rnacu
+nau 33.
6kynm¡øua onm¡øue øua 24 oa6opuøka.
+nau 8.
ñocne +naua 31. aoaaje ce uosu +nau
3akne¡sa
+nau 34a.
hia6pauø oa6opuøuø nona×y iakne¡sy koja rnacø: ,3aknøaeu ce aa hy ce y paay
6kynm¡øue onm¡øue 6ueaepescka ßanauka npøap×asa¡ø Yc¡asa, iakoua ø
6¡a¡y¡a o nm ¡ øue 6ueaepescka ßanauka, ø aa hy uacuo ø uenpøc¡pacuo spmø¡ø
ay×uoc¡ oa6opuøka, pykosoaehø ce øu¡epecøua rpahaua. "
+nau 9.
/ +nauv 12. rocne 1 ctasa aoaaje ce uosu ctas roju rnacu
Y cnyuajy aa ue noc¡ojø uoryhuoc¡ aa csø iaøu¡epecosauø npøcyc¡syjy ceauøuø
6kynm¡øue, npeaceauøk 6kynm¡øue he oanyuø¡ø koue he ouoryhø¡ø npøcyc¡so
ceauøuø nonaiehø oa peaocneaa npøjasnøsaaa ø øu¡epeca npøjasneuøx ia
¡auke ua auesuou peay.
+nau 10.
ñocne +naua 13 aoaajv ce cneae|u +nauosu:
6¡anua paaua ¡ena
+nau 43a1.
6¡anua paaua ¡ena 6kynm¡øue onm¡øue cy :
- 0a6op ia aauøuøc¡pa¡øsuo-uauaa¡ua nø¡aaa,
- 0a6op ia nponøce,
- 0a6op ia 6yue¡ ø æøuaucøje,
- 0a6op ia apym¡seue aena¡uoc¡ø,
- 0a6op ia yp6auøiau ø kouyuanuo-c¡au6eue aena¡uoc¡ø,
- 0a6op ia nononpøspeay,
- 0a6op ia npeac¡aske ø npø¡y×6e.
ßoce6uou oanykou 6kynm¡øue onm¡øue uory ce o6paiosa¡ø ø apyrø oa6opø,
kao c¡anua paaua ¡ena.
0a6op ia aauøuøc¡pa¡øsuo-uauaa¡ua nø¡aaa

+nau 43a2
0a6op ia aauøuøc¡pa¡øsuo-uauaa¡ua nø¡aaa oanyuyje o nojeaøuauuøu
npasøua øia6pauøx, øueuosauøx ø noc¡asneuøx nøua y oksøpy paauo npasuor
c¡a¡yca y cknaay ca iakouou, osøu 6¡a¡y¡ou ø oanykaua opraua onm¡øue,
npeana×e 6kynm¡øuø onm¡øue aouomeae oanyka o øi6opy, øueuosaay ø
paipemeay øi uaane×uoc¡ø 6kynm¡øue onm¡øue y csøu cnyuajesøua rae ce
øi6op, øueuosaae ø paipemeae ue spmø no noce6uou noc¡ynky nponøcauou
6¡a¡y¡ou ø ßocnosuøkou.

0a6op ia nponøce
+nau 43a3
0a6op ia nponøce paiua¡pa npeanore oanyka ø apyrøx aka¡a kojø cy ynyheuø
6kynm¡øuø onm¡øue ua paiua¡paae ca acnek¡a aøxose ycknaajeuoc¡ø ca
iakouou, y¡spajyje npeanor oanyke o ay¡eu¡øuuou ¡yuaueay oanyka, apyrøx
nponøca ø aka¡a koje je aouena 6kynm¡øua onm¡øue, y¡spajyje npeuømheu ¡ekc¡
oanyka ø apyrøx aka¡a 6kynm¡øue onm¡øue.
0a6op ia 6yue¡ ø æøuaucøje
+nau 43a4
0a6op ia 6yue¡ ø æøuaucøje npa¡ø ø paiua¡pa nø¡aaa øi o6nac¡ø 6yue¡a ø
æøuaucøja øi uaane×uoc¡ø 6kynm¡øue onm¡øue, paiua¡pa npeanore oanyka o
6yue¡y ø iaspmuou pauyuy 6yue¡a, ¡akcaua ø apyrøu uakuaaaua, kao ø apyra
nø¡aaa øi o6nac¡ø 6yue¡a ø æøuaucøja.

0a6op ia apym¡seue aena¡uoc¡ø
+nau 43a5
0a6op ia aym¡seue aena¡uoc¡ø npa¡ø ø paiua¡pa nø¡aaa øi o6nac¡ø
o6paiosaaa ø sacnø¡aaa, uayke, kyn¡ype, øuæopuøcaaa, couøjanue iam¡ø¡e ø
6pøre o aeuø, jasuøx yc¡auosa, iapasc¡sa, cnop¡a ø npeana×e uepe
yuanpeajeae aøxosor paaa.

0a6op ia yp6auøiau ø kouyuanuo-c¡au6eue aena¡uoc¡ø
+nau 43aô
0a6op ia yp6auøiau ø kouyuanuo-c¡au6eue aena¡uoc¡ø paiua¡pa nø¡aaa øi
o6nac¡ø c¡au6euo kouyuanue aena¡uoc¡ø, yp6auøiua, ypeajøsaaa ø kopømheaa
rpaajesøuckor ieunøm¡a, npa¡ø paa jasuøx npeayieha uøje je ocuøsau
6kynm¡øua onm¡øue ø npeana×e uepe ia yuanpeajeae aøxosor paaa, paiua¡pa
nø¡aaa ø npeana×e uepe oa iuauaja ia ouysaae ø iam¡ø¡y ×øso¡ue cpeaøue.

0a6op ia nononpøspeay
+nau 43a7
0a6op ia nononpøspeay npa¡ø ø paiua¡pa nø¡aaa paisoja ø nnauøpaaa,
ycuepasaaa ø noac¡øuaaa paisoja nononpøspeae, ypeajeae ceockøx noapyuja
ø paisoj cena.

0a6op ia npeac¡aske ø npø¡y×6e
+nau 43a8
0a6op ia npeac¡aske ø npø¡y×6e paiua¡pa npeac¡aske ø npø¡y×6e rpaajaua koje
rpaajauø ynyhyjy 6kynm¡øuø onm¡øue ø npeaceauøky onm¡øue, øcnø¡yje aøxosy
ocuosauoc¡ ø npeana×e uepe koje ¡pe6a npeayie¡ø y uøny o¡knaaaaa
y¡spajeuøx uenpasønuoc¡ø.

+nau 11.
ñocne +naua 11 aoaajv ce cneae|ux 8 +nauosa:
ßpeaceauøk c¡anuor paauor ¡ena
+nau 44a1
ßpeaceauøka c¡anuor paauor ¡ena 6øpajy unauosø paauor ¡ena, sehøuou oa
ykynuor 6poja unauosa paauor ¡ena, ykonøko uøje apyrauøje npeasøheuo
iakouou.
ßpeaceauøk c¡anuor paauor ¡ena oprauøiyje paa, caiøsa ø npeaceaasa
ceauøuaua paauor ¡ena, æopuynøme iaknyuke ø o ¡oue o6asem¡asa
npeaceauøka ø cekpe¡apa 6kynm¡øue onm¡øue.

ßoce6ua paaua ¡ena 6kynm¡øue
+nau 44a2.
ßopea c¡anuøx paauøx ¡ena npeasøheuøx ßocnosuøkou 6kynm¡øue onm¡øue,
6kynm¡øua onm¡øue ocuøsa kao c¡anua paaua ¡ena: 6ase¡ ia npaheae npøueue
e¡øukor koaekca, 6ase¡ ia unaae, Kopøcuøukø case¡ jasuøx cny×6ø ø Kouøcøjy
ia pasuonpasuoc¡ nonosa.
Ycnose ia paa noce6uøx paauøx ¡ena ø o6asnaae c¡pyuuøx ø
aauøuøc¡pa¡øsuo-¡exuøukøx nocnosa o6ei6ehyje 0nm¡øucka ynpasa.

6ase¡ ia npaheae npøueue e¡øukor koaekca
+nau 44a3.
6ase¡ ia npaheae npøueue e¡øukor koaekca:
1} npa¡ø aa nø ce æyukuøouepø npøap×asajy oapeaa6a e¡øukor koaekca;
2} npøkynna øuæopuauøje koje ce oauoce ua nouamaae æyukuøouepa y seiø ca
e¡øukøu koaekcou;
3} npa¡ø ø auanøiøpa aorahaje ø nojase oa iuauaja ia ycnemuy npøueuy e¡øukor
koaekca;
4} npouosøme npøueuy e¡øukor koaekca y 0nm¡øuø ø møpe;
5} npeana×e ø cauoc¡anuo cnposoaø paaae koje soae yuanpeheay npøueue
e¡øukor koaekca;
ô} npy×a case¡e ø uømneaa æyukuøouepøua, rpahauøua, cpeac¡søua jasuor
øuæopuøcaaa, oprauøua ø oprauøiauøjaua y seiø ca npøueuou e¡øukor
koaekca;
7} oc¡sapyje capaaay ca øuc¡ø¡yuøjaua koje paae y cpoauøu aena¡uoc¡øua;
8} o6asna apyre nocnose oapeheue osøu c¡a¡y¡ou ø apyrøu nponøcøua.
6ase¡ soaø perøc¡ap nøua koja ce cua¡pajy æyukuøouepøua 0nm¡øue y cuøcny
e¡øukor koaekca kojø caap×ø noaa¡ke o: æyukuøjaua y onm¡øuø ua koje ce e¡øukø
koaekc npøueayje, øueuøua ø ocuosuøu nøuuøu noaauøua æyukuøouepa kojø ¡e
æyukuøje spme ø 6ø¡uøu noaauøua kojø ce oauoce ua nom¡osaae e¡øukor
koaekca oa c¡paue nojeaøuøx æyukuøouepa.
5poj unauosa, uauøu paaa, osnamheaa 6ase¡a, kao ø caap×øua perøc¡pa,
ypehyjy ce ak¡ou 6kynm¡øue onm¡øue.

6ase¡ ia unaae
+nau 44a4.
6ase¡ ia unaae:
1} øuøuøpa ø yuec¡syje y øipaaø nokanue ounaaøucke nonø¡øke y o6nac¡ø
o6paiosaaa, cnop¡a, kopømheaa cno6oauor speueua, nosehaaa ianocneuoc¡ø,
øuæopuøcaaa, ak¡øsuor yuemha, o6ei6ehøsaay jeauakøx maucø, iapasc¡sa,
kyn¡ype, pasuonpasuoc¡ø nonosa, cnpeuasaay uacøna ø kpøuøuanø¡e¡a,
npøc¡yna npasøua, oap×øsor paisoja ø ×øso¡ue cpeaøue ø apyrøu o6nac¡øua
oa iuauaja ia unaae;
2} yuec¡syje y øipaaø noce6uøx nokanuøx akuøouøx nnauosa, nporpaua ø
nonø¡øka y carnacuoc¡ø ca hauøouanuou c¡pa¡erøjou ia unaae ø npa¡ø aøxoso
oc¡sapøsaae;
3} aaje uømneae o nø¡aaøua oa iuauaja ia unaae ø o aøua o6asem¡asa opraue
onm¡øue;
4} aaje uømneae ua uaup¡e nponøca ø oanyka koje aouocø 6kynm¡øua onm¡øue
y o6nac¡øua iuauajuøu ia unaae;
5} ycsaja roaømae ø nepøoaøuue øisem¡aje o oc¡sapøsaay nokanue ounaaøucke
nonø¡øke ø nokanuøx akuøouøx nnauosa ø nporpaua ia unaae ø noauocø øx
6kynm¡øuø onm¡øue, npeaceauøky 0nm¡øue ø 0nm¡øuckou sehy;
ô} øuøuøpa npønpeuy npojeka¡a ønø yuemhe 0nm¡øue y nporpauøua ø
npojek¡øua ia unaae y uøny yuanpeheaa nono×aja unaaøx ø o6ei6eheaa
oc¡sapøsaaa aøxosøx npasa koja cy y uaane×uoc¡ø 0nm¡øue;
7} noac¡øue capaaay øiuehy 0nm¡øue ø ounaaøuckøx oprauøiauøja ø yapy×eaa
ø aaje noapmky peanøiauøjø aøxosøx ak¡øsuoc¡ø;
8} noac¡øue oc¡sapøsaae uehyonm¡øucke capaaae koja ce oauocø ua ounaaøuy
ø o ¡oue o6asem¡asa opraue onm¡øue;
9} aaje uømneae o npeanoiøua npojeka¡a oa iuauaja ia unaae kojø ce
aenøuøuuo ønø no¡nyuo æøuaucøpajy øi 6yue¡a onm¡øue, npa¡ø aøxoso
oc¡sapøsaae ø aaje csoje uømneae uaane×uou oprauy 0nm¡øue.

6ac¡as ø uauaa¡ 6ase¡a ia unaae
+nau 44a5.
6ase¡ ia unaae øua 11 unauosa.
ßpeaceauøk ø unauosø 6ase¡a ia unaae 6øpajy ce ua nepøoa oa ue¡øpø roaøue,
a no øc¡eky uauaa¡a uory 6ø¡ø nouoso øia6pauø.

hi6op unauosa 6ase¡a ia unaae
+nau 44aô.
ßpeaceauøka ø unauose 6ase¡a ia unaae 6øpa 6kynm¡øua onm¡øue ua npeanor
npeaceauøka 0nm¡øue, npeaceauøka 6kynm¡øue onm¡øue, oa6opuøukøx rpyna,
uecuøx iajeauøua, yapy×eaa rpahaua, ounaaøuckøx oprauøiauøja ø yapy×eaa,
mkona ø apyrøx jasuøx cny×6ø.
6kynm¡øua onm¡øue 6øpa unauose 6ase¡a ia unaae øi cac¡asa rpahaua,
c¡pyuaaka, npeac¡asuøka yapy×eaa, npeac¡asuøka mkona ø apyrøx jasuøx
cny×6ø soaehø pauyua o pasuonpasuoc¡ø nonosa ø iac¡ynneuoc¡ø npønaauøka
uauøouanuøx uaaøua y uemosø¡øu cpeaøuaua.
hajuaae nonosøuy unauosa 6ase¡a ia unaae uøue unaaø yipac¡a oa 15 ao 30
roaøua kojø cy ak¡øsuoc¡øua ø noc¡ynuøua iuauajuo aæøpuøcanø noiø¡øsuy
ynory ø iuauaj unaaøx y nokanuoj iajeauøuø, oauocuo kojø cy ao6ø¡uøuø
mkoncke, æakyn¡e¡cke, uayuue oauocuo apyre uarpaae oa iuauaja ia painøuø¡e
o6nac¡ø øu¡epecosaaa unaaøx.
0c¡ane unauose 6ase¡a ia unaae 6øpa 6kynm¡øua onm¡øue noa ycnosou aa
noceayjy sømeroaømae øckyc¡so y paay ca npo6neuøua unaaøx, aokaiauy
c¡pyuuoc¡ oauocuo aa cy ak¡øsuo yuec¡sosanø y seheu 6pojy ak¡øsuoc¡ø oa
sa×uoc¡ø ia unaae.

Kopøcuøukø case¡ jasuøx cny×6ø
+nau 44a7.
6kynm¡øua onm¡øue o6paiyje Kopøcuøukø case¡ jasuøx cny×6ø kao c¡anuo
paauo ¡eno cac¡asneuo oa 9 unauosa.
Kopøcuøukø case¡ jasuøx cny×6ø paiua¡pa nnauose, nporpaue ø øisem¡aje
jasuøx cny×6ø ø o csou c¡asy o6asem¡asa 6kynm¡øuy onm¡øue ø jasuoc¡.
Kopøcuøukø case¡ jasuøx cny×6ø uapouø¡o paiua¡pa oc¡sapeuø uøso ksanø¡e¡a
ø o6øua ycnyra jasuøx cny×6ø, kao ø ueue kouyuanuøx npoøisoaa ø ycnyra,
oauocuo søcøuy uakuaae ia ycnyre jasuøx cny×6ø.
+nauose Kopøcuøukor case¡a 6øpa 6kynm¡øua onm¡øue ua npeanor paauøx ¡ena
6kynm¡øue onm¡øue, oa6opuøukøx rpyna ø yapy×eaa rpahaua.
ßpeaceauøk ø uajuaae nonosøua unauosa Kopøcuøukor case¡a ue uory 6ø¡ø øi
cac¡asa oa6opuøka, æyukuøouepa ø ianocneuøx y 0nm¡øuø, oauocuo y jasuøu
cny×6aua uøjø je ocuøsau 0nm¡øua.
ßpec¡aukou uauaa¡a 6kynm¡øue onm¡øue npec¡aje uauaa¡ unauosøua
Kopøcuøukor case¡a.

Kouøcøja ia pasuonpasuoc¡ nonosa
+nau 44a8.
Kouøcøja ia pasuonpasuoc¡ nonosa npa¡ø oc¡sapøsaae pasuonpasuoc¡ø
nonosa, aaje uømneae o npeanoiøua nponøca ø oanyka koje aouocø 6kynm¡øua
onm¡øue, npeana×e ak¡øsuoc¡ø ø npeayiøuaae uepa, noce6uo ouøx kojøua ce
oc¡sapyje nonø¡øka jeauakøx uoryhuoc¡ø ua uøsoy 0nm¡øue.
Y paay Kouøcøje ia pasuonpasuoc¡ nonosa uory, no noiøsy, yuec¡sosa¡ø ø
apyra nøua 6ei npasa oanyuøsaaa.
+nau 12.
+nau 19. ce aorv+vje ctason
6ekpe¡ap 6kynm¡øue je oarosopau ia 6narospeueuo aoc¡asnaae noaa¡aka,
cnøca ø øcnpasa, kaaa ¡o iax¡esa uaane×uø oprau Peny6nøke kojø spmø uaaiop
uaa paaou ø ak¡øua 6kynm¡øue onm¡øue.
+nau 13.
+nau 50. ce aorv+vje ctason
ßocnosuøk aouocø 6kynm¡øua onm¡øue sehøuou oa ykynuor 6poja oa6opuøka.
+nau 14.
ñocne 8. ctasa +naua u51. v nuctu aoaajv ce cneae|a 2 ctasa:
9} noauocø ×an6y Yc¡asuou cyay Peny6nøke 6p6øje ako ce nojeaøuauuøu ak¡ou
ønø paaaou ap×asuor opraua ønø opraua 0nm¡øue oueuoryhasa spmeae
uaane×uoc¡ø 0nm¡øue;
10} o6paiyje c¡pyuua case¡oaasua paaua ¡ena ia nojeaøue nocnose øi csoje
uaane×uoc¡ø
ñocnea+u ctas v nuctu ce rpeuvnepuae carnacuo pe+euon
+nau 15.
ñocne saa+er ctasa +naua 51. aoaaje ce uosu ctas:
ßpeaceauøk 0nm¡øue je oarosopau ia 6narospeueuo aoc¡asnaae noaa¡aka,
cnøca ø øcnpasa, kaaa ¡o iax¡esa uaane×uø oprau Peny6nøke kojø spmø uaaiop
uaa paaou ø ak¡øua øispmuøx opraua 0nm¡øue ø 0nm¡øucke ynpase.
+nau 1ô.
ñocne +naua 50. ca 19. ctpaue uaupta aoaajv ce cneae|u +nauosu:
ßpøspeauø case¡
+nau 50a1.
0nm¡øucko sehe o6paiyje ßpøspeauø case¡.
ßpøspeauø case¡ je uaane×au aa aaje øuøuøja¡øse seiaue ia ekououckø paisoj,
paiua¡pa c¡pa¡erøje ø nnauose ekououckor paisoja ø npa¡ø cnposoheae
nnauosa ø nporpaua nokanuor ekououckor paisoja.
ßpøspeauø case¡ o csojøu øuøuøja¡øsaua ø iaknyuuøua ynoiuaje 6kynm¡øuy
onm¡øue, npeaceauøka 0nm¡øue ø 0nm¡øucko sehe.
3aaauø, uauøu paaa ø oanyuøsaaa ßpøspeauor case¡a 6nø×e ce ypehyjy
ßocnosuøkou 0nm¡øuckor seha.

6ac¡as ßpøspeauor case¡a
+nau 50a2.
ßpeaceauøka ø 11 unauosa ßpøspeauor case¡a øueuyje 0nm¡øucko sehe ua
speue ¡pajaaa uauaa¡a 0nm¡øuckor seha.
+nauose ßpøspeauor case¡a uory npeanara¡ø yapy×eaa rpahaua, uecue
iajeauøue, npøspeaua yapy×eaa ø npeayie¡uøuø.
hajuaae jeaua ¡pehøua unauosa ßpøspeauor case¡a uopa 6ø¡ø øi peaosa
npøspeauøka ø npeayie¡uøka, oauocuo øi peaosa aøxosøx yapy×eaa.
+nau 17.
+nau ê2 ca 22 ctpaue laupta aorv+vje ce ctason
ßpeanor ia paipemeae uauenuøka, oauocuo iaueuøka uauenuøka uo×e noaue¡ø
ø uajuaae ¡pehøua oa6opuøka 6kynm¡øue onm¡øue.
+nau 18.
ñocne +naua Z8 ca 2ê ctpaue laupta aoaaje ce terct uosor rornasna
V|. üPY|h 05ßhuh Y+EU7A |PATAhA Y ß06ß0ßhHA 0ßUThhE
| cneae|u +nauosu:
6ase¡ ia paisoj onm¡øue
+nau 78a1.
0cuøsa ce 6ase¡ ia paisoj onm¡øue kao cauoc¡anuo paauo ¡eno.
6ase¡ ia paisoj onm¡øue:
1} øuøuøpa y¡sphøsaae npøopø¡e¡a y o6nac¡ø paisoja 0nm¡øue;
2} yuec¡syje y øipaaø c¡pa¡emkøx ø nojeaøuauuøx nnauosa paisoja y o6nac¡øua
oa iuauaja ia paisoj 0nm¡øue;
3} noac¡øue paisoj ø npa¡ø nap¡uepc¡sa øiuehy 0nm¡øue ø uaane×uøx opraua ø
oprauøiauøja, uecuøx iajeauøua ø yapy×eaa rpahaua, y uøny c¡sapaaa ø
cnposoheaa paisojuøx npojeka¡a;
4} øuøuøpa ø yuec¡syje y y¡sphøsaay nokanue nonø¡øke ø uepa y couøjanuoj
iam¡ø¡ø, o6paiosaay, iapasc¡seuoj iam¡ø¡ø, ianomnasaay, oap×øsou
paisojy, kao ø y apyrøu o6nac¡øua oa iuauaja ia paisoj 0nm¡øue;
5} npeana×e uoaene æøuaucøpaaa ak¡øsuoc¡ø y o6nac¡ø couøjanue nonø¡øke,
o6paiosaaa, iapasc¡seue iam¡ø¡e, ianomnasaaa, oap×øsor paisoja, kao ø y
apyrøu o6nac¡øua oa iuauaja ia paisoj 0nm¡øue;
ô} øuøuøpa npønpeuy npojeka¡a ønø yuemhe y nporpauøua ønø npojek¡øua y
uøny yuanpeheaa ycnyra ø o6ei6eheaa npasa rpahaua, koja cy y uaane×uoc¡ø
0nm¡øue;
7} npa¡ø ø aaje uømneae o peanøiauøjø c¡pa¡emkøx ø nojeaøuauuøx nnauosa
paisoja 0nm¡øue;
8} aaje uømneae o npeanoiøua paisojuøx npojeka¡a y onm¡øuø kojø ce
aenøuøuuo ønø no¡nyuo æøuaucøpajy øi 6yue¡a onm¡øue, npa¡ø aøxoso
oc¡sapøsaae ø aaje csoje uømneae o ¡oue, uaane×uou oprauy 0nm¡øue;
9} ua ocuosy oanyke uaane×uor opraua 0nm¡øue yuec¡syje y nap¡uepckøu
nporpauøua ø npojek¡øua koje cnposoaø 0nm¡øua ca peny6nøukøu ø
nokpajøuckøu oprauøua ø yc¡auosaua, jeaøuøuaua nokanue cauoynpase ø
aouahøu ø uehyuapoauøu oprauøiauøjaua ø nap¡uepøua.

6ac¡as ø uauaa¡ 6ase¡a ia paisoj onm¡øue
+nau 78a2.
6ase¡ ia paisoj onm¡øue øua 11 unauosa
+nauosø 6ase¡a ia paisoj onm¡øue 6øpajy ce ua nepøoa oa ue¡øpø roaøue, a no
øc¡eky uauaa¡a uory 6ø¡ø nouoso øia6pauø.
+nauose 6ase¡a ia paisoj onm¡øue 6øpa 6kynm¡øua onm¡øue øi peaosa rpahaua
ø c¡pyuaaka y o6nac¡øua oa iuauaja ia nokanuy cauoynpasy, ua npeanor
npeaceauøka 0nm¡øue, 0nm¡øuckor seha, oa6opuøukøx rpyna, uecuøx
iajeauøua, yapy×eaa rpahaua, c¡pykosuøx ø npoæecøouanuøx yapy×eaa ønø
jasuøx cny×6ø 0nm¡øue, soaehø pauyua o pasuonpasuoc¡ø nonosa ø
iac¡ynneuoc¡ø npønaauøka uauøouanuøx uaaøua.
3a unaua 6ase¡a ia paisoj onm¡øue uo×e 6ø¡ø øia6pau kauaøaa¡ kojø øcnyaasa
uajuaae jeaau oa cneaehøx ycnosa:
1. aokaiauy c¡pyuuoc¡ ø ayroroaømae aura×osaae ua yuanpeheay 0nm¡øue y
nø¡aaøua oa iuauaja ia paisoj 0nm¡øue;
2. ak¡øsuo yuemhe y seheu 6pojy peanøiosauøx ak¡øsuoc¡ø - npojeka¡a oa
sa×uoc¡ø ia 0nm¡øuy;
3. sømeroaømae øckyc¡so ø aokaiaua c¡pyuuoc¡ y npoæecøouanuou paay y
yc¡auosaua ø oprauøiauøjaua ø yapy×eaøua rpahaua y o6nac¡øua oa iuauaja ia
0nm¡øuy, kao m¡o cy: nokanuø ekououckø paisoj; ¡ypøiau, nononpøspeaa,
kouyuanua øuæpac¡pyk¡ypa ø yp6auøc¡øukø paisoj, kyn¡ypa, npocse¡a,
iapasc¡seua ø couøjanua iam¡ø¡a ø ap.

hauøu paaa 6ase¡a ia paisoj onm¡øue
+nau 78a3.
ßpeaceauøk 6ase¡a ia paisoj onm¡øue oprauøiyje paa 6ase¡a ia paisoj
onm¡øue, caiøsa ø npeaceaasa ceauøuaua, oc¡sapyje capaaay ca oprauøua
0nm¡øue, ø o6asna apyre nocnose y¡spheue nocnosuøkou 6ase¡a ia paisoj
onm¡øue.
ßpeaceauøka 6ase¡a ia paisoj onm¡øue 6øpajy unauosø 6ase¡a ia paisoj
onm¡øue y cknaay ca nocnosuøkou 6ase¡a ia paisoj onm¡øue.
6eauøue 6ase¡a ia paisoj onm¡øue caiøsa npeaceauøk 6ase¡a uajuaae jeauou y
¡pø ueceua ønø ua nøcauø iax¡es opraua 0nm¡øue ønø jeaue ¡pehøue unauosa
6ase¡a ia paisoj onm¡øue y poky oa 15 aaua oa aaua noauomeaa iax¡esa.
6¡pyuue ø aauøuøc¡pa¡øsue nocnose y seiø ca paaou 6ase¡a ia paisoj onm¡øue
o6asna 0nm¡øucka ynpasa.
6peac¡sa ia paa 6ase¡a o6ei6ehyjy ce øi 6yue¡a 0nm¡øue, a uory ce
o6ei6ehøsa¡ø ø øi apyrøx øisopa, y cknaay ca iakouou.
hauøu paaa 6ase¡a ia paisoj onm¡øue 6nø×e ce ypehyje nocnosuøkou 6ase¡a ia
paisoj onm¡øue.
+nau 19.
ñocne +naua Z9 ca 2Z. ctpaue laupta aoaaje ce +nau:
Jasua pacnpasa
+nau Z9a1.
0prauø 0nm¡øue ay×uø cy aa oap×e uajuaae jeauy jasuy pacnpasy:
1} y ¡oky noc¡ynka ycsajaaa oanyke o 6yue¡y 0nm¡øue;
2} y ¡oky noc¡ynka y¡sphøsaaa c¡one øisopuøx npøxoaa 0nm¡øue;
3} y ¡oky noc¡ynka ycsajaaa c¡pa¡emkøx ø akuøouøx nnauosa paisoja;
4} y ¡oky noc¡ynka ycsajaaa roaømaer ø saupeauor øisem¡aja o paay 0nm¡øucke
ynpase;
5} npe noauomeaa øisem¡aja 6kynm¡øuø onm¡øue o peiyn¡a¡øua koukypca ia
øi6op aøpek¡opa jasuøx npeayieha, yc¡auosa, oprauøiauøja ø cny×6ø uøjø je
ocuøsau ønø sehøuckø snacuøk 0nm¡øua, a y uøny npeac¡asnaaa
ksanøæøkauøja ø nporpaua ¡pø uaj6one paurøpaua kauaøaa¡a;
ô} uajuaae 15 aaua npe aasaaa carnacuoc¡ø 6kynm¡øue onm¡øue ua nnauose
paaa ø paisoja, oauocuo ua roaømaø nporpau nocnosaaa npeayieha, yc¡auose
ø apyre oprauøiauøje uøjø je ocuøsau ønø sehøuckø snacuøk 0nm¡øua, a y uøny
npeac¡asnaaa nnauosa paaa ø paisoja oauocuo roaømaøx nnauosa nocnosaaa
ua jasuoj pacnpasø ua kojoj he o6aseiuo yuec¡sosa¡ø aøpek¡op, kao ø uajuaae
¡pø unaua ynpasuor oa6opa ø jeaau unau uaaiopuor oa6opa npeayieha,
yc¡auose, oauocuo apyre oprauøiauøje koja je noauena nnau paaa ø paisoj,
oauocuo roaømaø nporpau nocnosaaa;
7} uajuaae 15 aaua npe aaua aouomeaa oanyke o ycsajaay øisem¡aja o paay
npeayieha, yc¡auosa ø apyrøx oprauøiauøja koje spme jasuy cny×6y y
6kynm¡øuø onm¡øue, a y uøny npeac¡asnaaa øisem¡aja ua jasuoj pacnpasø ua
kojoj he o6aseiuo yuec¡sosa¡ø aøpek¡op npeayieha, yc¡auose ø apyre
oprauøiauøje uøjø je ocuøsau ønø sehøuckø snacuøk 0nm¡øua, kao ø unauosø
ynpasuor ø uaaiopuor oa6opa;
8} uajuaae 15 aaua npe aaua aouomeaa oanyke o nosepasaay nocnosa øi
uaane×uoc¡ø 0nm¡øue npasuou ønø æøiøukou nøuy, 6kynm¡øua onm¡øue je
ay×ua aa oap×ø jasuy pacnpasy o npeanory oanyke;
9} uajuaae 15 aaua npe iaknyueaa yrosopa o nosepasaay nocnosa øi
uaane×uoc¡ø 0nm¡øue npasuou ønø æøiøukou nøuy, 6kynm¡øua onm¡øue je
ay×ua aa oprauøiyje jasuy pacnpasy o caap×øuø yrosopa;
10} ako ßpøspeauø case¡ o6asec¡ø 6kynm¡øuy onm¡øue aa ce oapeheuøu
npeanorou oanyke ønø apyror ak¡a 6kynm¡øue onm¡øue, oauocuo npeaceauøka
0nm¡øue y¡øue ua nono×aj npøspeauøx cy6jeka¡a, a uapouø¡o ako ce paaø o
nporpauøua noapmke npøspeaø oauocuo o øiueuø nonø¡øke nokanuøx jasuøx
npøxoaa;
11} ø y apyrøu cnyuajesøua npeasøheuøu iakouou, 6¡a¡y¡ou ø oanykaua
6kynm¡øue onm¡øue.

0prauøiosaae jasue pacnpase
+nau Z9a2.
Jasua pacnpasa, y cuøcny osor c¡a¡y¡a, noapaiyuesa o¡sopeuø cac¡auak
npeac¡asuøka uaane×uøx opraua 0nm¡øue, oauocuo jasuøx cny×6ø ca
iaøu¡epecosauøu rpahauøua ø npeac¡asuøuøua yapy×eaa rpahaua ø cpeac¡asa
jasuor o6asem¡asaaa.
6kynm¡øua onm¡øue je ay×ua aa rpahauøua øi csøx aenosa 0nm¡øue ouoryhø
yuemhe y jasuøu pacnpasaua.
ßpeaceauøk 6kynm¡øue onm¡øue oprauøiyje jasuy pacnpasy y cnyuajesøua
npeasøheuøu osøu c¡a¡y¡ou ø oanykaua 6kynm¡øue onm¡øue, ua øuøuøja¡øsy
opraua ø ¡ena 0nm¡øue, kao ø ua conc¡seuy øuøuøja¡øsy.
ßpeaceauøk 6kynm¡øue onm¡øue noiøsa oarosapajyhe npeac¡asuøke opraua
0nm¡øue ø jasuøx cny×6ø uøjø je ocuøsau 0nm¡øua aa yuec¡syjy y jasuoj
pacnpasø.
ßpeaceauøk 6kynm¡øue onm¡øue ay×au je aa peaosuo o6asem¡asa 6kynm¡øuy
onm¡øue o ueoaaiøsaay nøua øi c¡asa 4. osor unaua.
0 ¡oky jasue pacnpase cauøaasa ce 6enemka koja ce aoc¡asna csøu oprauøua
0nm¡øue.
6kynm¡øua onm¡øue ypehyje uauøu o6asem¡asaaa jasuoc¡ø o oap×asaay jasue
pacnpase, kao ø uauøu ua kojø he ce o6ei6eaø¡ø ysøa jasuoc¡ø y caap×aj
6ene×aka o oap×auøu jasuøu pacnpasaua.
+nau 20.
+nau 81. ctas 2 v nuctu ca 28. ctpaue laupta ce ne+a u rnacu.
2. øc¡øuaaeu auesuor pea ø ua¡epøjana ia ceauøuy 6ase¡a uecue iajeauøue,
oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase, kao ø npeanor oanyka uecue
iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase ua ornacuoj ¡a6nø ø ua
caj¡y 0nm¡øue, oauocuo, ornacuou npoc¡opy kojø je aoc¡ynau uajseheu 6pojy
rpahaua, øc¡øuaaeu ycsojeuøx oanyka ø apyrøx aka¡a, kao ø o6asem¡asaaeu
rpahaua o ceauøuaua 6ase¡a uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue
cauoynpase, o i6oposøua rpahaua ø apyrøu ckynosøua oa nokanuor øu¡epeca,
uajuaae ocau aaua npe aaua aøxosor uajasneuor oap×asaaa,
+nau 21.
ñocne +naua 81. ca 28. ctpaue aoaaje ce uosu +nau
6ase¡ uecue iajeauøue
+nau 81a1.
Y uecuoj iajeauøuø, oauocuo apyrou o6nøky uecue cauoynpase o6paiyje ce
6ase¡ uecue iajeauøue kao npeac¡asuøuko ¡eno rpahaua.
ßocnosø ø iaaauø 6ase¡a, 6poj unauosa 6ase¡a ø uauøu oanyuøsaaa y 6ase¡y
ypehyjy ce c¡a¡y¡ou uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue
cauoynpase.
hi6ope ia 6ase¡ uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase
pacnøcyje npeaceauøk 6kynm¡øue onm¡øue, a no npasøny oap×asajy ce y øc¡o
speue kaaa ø onm¡ø øi6opø ia oa6opuøke 6kynm¡øue onm¡øue.
0prauø uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase 6øpajy ce
uenocpeauøu, ¡ajuøu rnacaaeu ua ocuosy onm¡er ø jeauakor øi6opuor npasa.
6sakø rpahauøu ca npe6øsanøm¡eu ua noapyujy uecue iajeauøue ønø apyror
o6nøka uecue cauoynpase, kojø je uaspmøo 18 roaøua ×øso¡a øua npaso aa 6øpa
ø aa 6yae 6øpau y opraue uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue
cauoynpase.
ßpaso npeanaraaa kauaøaa¡a ia unaua 6ase¡a uecue iajeauøue, oauocuo apyror
o6nøka uecue cauoynpase øua uajuaae aece¡ rpahaua ca noapyuja uecue
iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase ca 6øpaukøu npasou ua
¡ou noapyujy. ha rnacaukou nøc¡øhy ynøcyjy ce øueua ø npeiøueua csøx
kauaøaa¡a, aøxosa roaøua poheaa ø iauøuaae.
hia6pauø cy ouø kauaøaa¡ø kojø cy ao6ønø uajsehø 6poj rnacosa ao 6poja
unauosa kojø ce 6øpajy.
+nauc¡so y oprauøua uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue
cauoynpase npec¡aje oc¡askou, i6or 6eiycnosue ocyae ua kaiuy ia¡sopa, i6or
no¡nyuor ønø aenøuøuuor ry6neaa nocnosue cnoco6uoc¡ø, i6or ry6neaa
ap×asnauc¡sa Peny6nøke 6p6øje ønø npoueue npe6øsanøm¡a sau noapyuja
uecue iajeauøue, oauocuo apyror o6nøka uecue cauoynpase, onoiøsou ønø
cuphy.
hauøu øi6opa opraua uecue iajeauøue ønø apyror o6nøka uecue cauoynpase
6nø×e ce ypehyje oanykou o uecuoj cauoynpasø.
+nau 22.
+nau 85. ca 29. ctpaue laupta ce ne+a taro aa ce rocne ctasa roju rnacu
4. cpedcmea aa cyæunancupa+e npoepava uaepad+e kovynanne unæpacmpykmype y kove
epahanu yvecmeyjy ca najva+e ____ odcmo cpedcmaea.
aoaaje cneae|u ctas:
5} cpeac¡sa ia paa uecuøx oa6opa.
6peac¡sa ia æøuaucøpaae uecue cauoynpase o6ei6ehyjy ce y 6yue¡y 0nm¡øue
y søcøuø oa uajuaae ___ oac¡o ykynuo oc¡sapeuøx 6yue¡ckøx npøxoaa y
npo¡eknoj roaøuø yuaaeuøx ia npøxoa oa iaay×øsaaa.
hiuoc cpeac¡asa øi c¡asa 3. osor unaua ue o6yxsa¡a cpeac¡sa koja ce y 6yue¡y
0nm¡øue øiasajajy ia kanø¡anua ynaraaa ua ocuosy nporpaua ypeheaa jasuor ø
oc¡anor rpahesøuckor ieunøm¡a.
+nau 23.
ñocne +naua 91. ca 31. ctpaue laupta aoaajv ce cneae|u +nauosu:
3am¡ø¡uøk rpahaua
+nau 91a1.
Y 0nm¡øuø ce yc¡auosnasa iam¡ø¡uøk rpahaua.
3am¡ø¡uøk rpahaua m¡ø¡ø npasa rpahaua oa nospeaa yuøaeuøx oa c¡paue
0nm¡øucke ynpase kao ø yc¡auosa, opraua ø oprauøiauøja kojø spme jasua
osnamheaa, a uøjø ocuøsau je 0nm¡øua; kou¡ponøme paa 0nm¡øucke ynpase ø
m¡ø¡ø npaso rpahaua ua nokanuy cauoynpasy, ako je peu o nospeaø nponøca ø
onm¡øx aka¡a 0nm¡øue.
3am¡ø¡uøk rpahaua uo×e øua¡ø jeauor ønø søme iaueuøka. ha npeanor
iam¡ø¡uøka rpahaua 6kynm¡øua onm¡øue oanyuyje o yc¡auosneay, o 6pojy
iaueuøka ø noapyujy aøxosor paaa, kao ø o øi6opy iaueuøka.

6auoc¡anuoc¡ ø ueiasøcuoc¡
+nau 91a2.
3am¡ø¡uøk rpahaua noc¡yna ø aenyje ua ocuosy ø y oksøpy Yc¡asa, iakoua,
no¡spheuøx uehyuapoauøx yrosopa ø onm¡enpøxsaheuøx npasøna
uehyuapoauor npasa kao ø 6¡a¡y¡a onm¡øue.
Y csou aenosaay iam¡ø¡uøk rpahaua ce pykosoaø npøuuønøua iakouø¡oc¡ø,
uenpøc¡pacuoc¡ø, ueiasøcuoc¡ø ø npasøuuoc¡ø.
0anykou 6kynm¡øue onm¡øue 6nø×e ce ypehyjy uauøu o6pahaaa iam¡ø¡uøky
rpahaua ø npasøna noc¡ynaaa ø paaa iam¡ø¡uøka rpahaua.

ßoc¡ynaae iam¡ø¡uøka rpahaua
+nau 91a3.
0 nojasaua ueiakouø¡or ø uenpasønuor paaa 0nm¡øucke ynpase ø jasuøx cny×6ø
koje spme jasua osnamheaa, a uøjø je ocuøsau 0nm¡øua, kojøua ce kpme npasa
ønø øu¡epecø rpahaua, iam¡ø¡uøk rpahaua ynoiopasa ose opraue ø cny×6e,
ynyhyje øu kpø¡øke, aaje npenopyke ia paa, øuøuøpa nokpe¡aae noc¡ynaka ia
o¡knaaaae nospeaa npasa ø o ¡oue o6asem¡asa jasuoc¡.
Y aoueuy iam¡ø¡e nyackøx ø uaaøuckøx npasa, iam¡ø¡uøk rpahaua:
1} npa¡ø oc¡sapøsaae nyackøx ø uaaøuckøx npasa ø aaje npenopyke ia
yuanpeheae oc¡sapøsaaa nyackøx ø uaaøuckøx npasa;
2} npøkynna øuæopuauøje o npøueuø iakoua ø apyrøx nponøca øi o6nac¡ø
nyackøx npasa ø npasa ua nokanuy cauoynpasy;
3} cac¡asna roaømaø øisem¡aj o oc¡sapøsaay nyackøx ø uaaøuckøx npasa;
4} o6asem¡asa møpy jasuoc¡ o kpmeay nyackøx ø uaaøuckøx npasa;
5} npøua ø øcnø¡yje npeac¡aske koje ce oauoce ua nospeay nyackøx ø
uaaøuckøx npasa;
ô} nocpeayje y uøpuou pemasaay cnoposa seiauøx ia kpmeae nyackøx npasa;
7} øuøuøpa nokpe¡aae oarosapajyhøx noc¡ynaka npea uaane×uøu oprauøua y
cnyuajy kpmeaa nyackøx npasa;
8} oprauøiyje ø yuec¡syje y oprauøiosaay c¡pyuuøx cac¡auaka, case¡osaaa ø
kaunaaa øuæopuøcaaa jasuoc¡ø o nø¡aaøua iuauajuøu ia oc¡sapøsaae
nyackøx ø uaaøuckøx npasa;
9} øuøuøpa ø noac¡øue o6paiosaae o nyackøu ø uaaøuckøu npasøua;
10} o6asna ø apyre nocnose y¡spheue iakouou, 6¡a¡y¡ou ø oanykou 6kynm¡øue
onm¡øue.
Y o6asnaay csojøx uaane×uoc¡ø iam¡ø¡uøk rpahaua capahyje ca iam¡ø¡uøuøua
rpahaua y onm¡øuaua, kao ø ca 3am¡ø¡uøkou rpahaua y Peny6nøuø.

hi6op iam¡ø¡uøka rpahaua
+nau 94a4.
3am¡ø¡uøka rpahaua 6øpa ø paipemasa 6kynm¡øua onm¡øue sehøuou oa ykynuor
6poja oa6opuøka.
ßpeanor ia øi6op iam¡ø¡uøka rpahaua noauocø oa6opuøuka rpyna ønø uajuaae
¡pehøua oa6opuøka.
3am¡ø¡uøk rpahaua ce 6øpa ua nepøoa oa ne¡ roaøua ø uo×e jom jeauou 6ø¡ø
6øpau ua ¡aj nono×aj.
3a iam¡ø¡uøka rpahaua uo×e 6ø¡ø 6øpauo nøue koje, nopea onm¡øx ycnosa ia
c¡øuaae 6øpaukor npasa [ap×asnauc¡so, nyuone¡c¡so, nocnosua cnoco6uoc¡,
npe6øsanøm¡e ua noapyujy 0nm¡øue}, øua uajuaae ne¡ roaøua npoæecøouanuor
øckyc¡sa ua nocnosøua y o6nac¡ø iam¡ø¡e nyackøx ø uaaøuckøx npasa, y×øsa
uopanuø øu¡erpø¡e¡ ø uøje ocyhøsauo uø¡ø ce npo¡øs aera soaø kpøsøuuø
noc¡ynak.
3am¡ø¡uøk rpahaua ue uo×e 6ø¡ø unau nonø¡øuke c¡pauke ø ue uo×e o6asna¡ø
uøjeauy jasuy æyukuøjy uø¡ø 6øno kojy npoæecøouanuy aena¡uoc¡.

Paipemeae iam¡ø¡uøka rpahaua
+nau 91a5.
3am¡ø¡uøk rpahaua ce paipemasa ay×uoc¡ø npe øc¡eka uauaa¡a ako 6yae ocyheu
ia kpøsøuuo aeno ua kaiuy ia¡sopa, ako ue o6asna nocnose øi csoje
uaane×uoc¡ø ua c¡pyuau, uenpøc¡pacau, ueiasøcau ø casec¡au uauøu ønø ce
uanaiø ua nono×ajøua [æyukuøjaua}, oauocuo o6asna nocnose kojø cy
uecnojøsø ca nono×ajeu iam¡ø¡uøka rpahaua.
ßpeanor ia paipemeae iam¡ø¡uøka rpahaua uo×e noaue¡ø oa6opuøuka rpyna
ønø uajuaae ¡pehøua oa6opuøka.
0 paipemeay iam¡ø¡uøka rpahaua oanyuyje 6kynm¡øua onm¡øue sehøuou oa
ykynuor 6poja oa6opuøka.
ha paipemeae iaueuøka iam¡ø¡uøka rpahaua cxoauo ce npøueayjy oapea6e o
paipemeay iam¡ø¡uøka rpahaua.

ßoauomeae øisem¡aja 6kynm¡øuø onm¡øue
+nau 91aê.
3am¡ø¡uøk rpahaua aoc¡asna roaømaø øisem¡aj 6kynm¡øuø onm¡øue.
Ako npoueuø aa je ¡o no¡pe6uo i6or paiua¡paaa oapeheuøx nø¡aaa, iam¡ø¡uøk
rpahaua uo×e 6kynm¡øuø onm¡øuø aoc¡asna¡ø ø saupeaue øisem¡aje.
6kynm¡øua onm¡øue paiua¡pa øisem¡aje iam¡ø¡uøka rpahaua ua npsoj uapeauoj
ceauøuø.

ßpaso npøcyc¡sosaaa ceauøuaua 6kynm¡øue onm¡øue ø aeuøx paauøx ¡ena
+nau 91aZ.
3am¡ø¡uøk rpahaua øua npaso aa npøcyc¡syje ceauøuaua 6kynm¡øue onm¡øue ø
paauøx ¡ena 6kynm¡øue onm¡øue, kao ø aa yuec¡syje y pacnpasø kaaa ce
pacnpasna o nø¡aaøua øi aerose uaane×uoc¡ø.

Cpedcmea aa pad aammumnuka epahana
+nau 91a8.
6peac¡sa ia paa iam¡ø¡uøka rpahaua o6ei6ehyjy ce y 6yue¡y 0nm¡øue, a uory ce
o6ei6ehøsa¡ø ø øi apyrøx øisopa, y cknaay ca iakouou.
+nau 24.
ñpsu ctas +naua 9Z. ca 32. ctpaue laupta ce ne+a u rnacu
0nm¡ø ak¡ø opraua 0nm¡øue o6jasnyjy ce y «Hehyonm¡øuckou cny×6euou
nøc¡y» ø ua caj¡y 0nm¡øue..
+nau 25.
8aa+u ctas +naua 9Z. ca 32. ctpaue laupta ce aorv+vje pe+euuuon
Ykonøko ak¡ou uøje npeasøheuo o6jasnøsaae y «Hehyonm¡øuckou cny×6euou
nøc¡y» ouaa ce ou o6jasnyje ua caj¡y 0nm¡øue.
+nau 2ô.
ñocne saa+er ctasa +naua 100. ua ctpauu 32. laupta aoaaje ce ctas:
6kynm¡øua onm¡øue aouehe oanyky øi unaua 131. c¡as ô. y poky oa 90 aaua oa
aaua c¡ynaaa ua cuary osor c¡a¡y¡a.
+nau 27.
ñocne +naua 100. ca 32. ctpaue laupta aoaajv ce cneae|u +nauosu:
06paiosaae case¡a ia paisoj onm¡øue
+nau 100a1.
6kynm¡øua onm¡øue øia6pahe unauose 6ase¡a ia paisoj onm¡øue y poky oa ô0
aaua oa aaua c¡ynaaa ua cuary osor c¡a¡y¡a.
ßpsy ceauøuy 6ase¡a ia paisoj onm¡øue caisahe npeaceauøk 6kynm¡øue
onm¡øue y poky oa 15 aaua oa aaua øi6opa unauosa 6ase¡a.
üo aouomeaa ßocnosuøka 6ase¡a ia paisoj onm¡øue, npasa ø ay×uoc¡ø
npeaceauøka 6ase¡a spmøhe uajc¡apøjø unau 6ase¡a.

ßpec¡auak sa×eaa 6¡a¡y¡a
+nau 100a2.
üauou c¡ynaaa ua cuary osor c¡a¡y¡a, npec¡aje aa sa×ø 6¡a¡y¡ onm¡øue
6ueaepescka ßanauka [,Hehyonm¡øuckø 6ny×6euø nøc¡", 6poj __}.

6¡ynaae ua cuary
+nau 100a3.
0saj c¡a¡y¡ c¡yna ua cuary ocuor aaua oa aaua o6jasnøsaaa y
,Hehyonm¡øuckou cny×6euou nøc¡y".
Oõpasnoxene
|sneue cv rpeano×eue v uanepu aa ce rojeauuu acrertu 1vuruuouuca+a noranue canovrpase us
laupta vuarpeae u aa ce ctsope rpetroctasre sa aanu uuctutvuuouanuu passoj 0ratuue Cneaepescra
ranaura jep uere oõnactu uucv aosonuo oõpa|eue.
/ rpunorv osor aorvneuta uanasu ce ñû1 1ajn ca csun usneuana roje can rpeano×uo.

8a csa aoaatua tvna+e+a ctojun 8an ua pacronara+v.

Cpaa+au rosapas.

/ Cneaepescroj ñanauuu 22. jvua 2008.r. np Vunau Vunoaesu|