V

HOPU

GH, MOIAN

= e

o

6

o

F

Lu -a-ea contine r{tv',d ex,rut6Jea si intrF I'rcr(i.oLelor de c', .r . , ,t, r{r.ur,, ti @te prr.nJ |,.r+ ,.,.' ,..' ii, rtJrtetrac| 1n,r'.'rc'ur.rofd- I ,!pf.i_ In legaruri.-u lr!i,,.!i,.,r rnlpxtc, ln Irum sfr.r xcfesare rr(. sobori g .cralj. cum srnt noli!'nile de l€fhot.lirir ,' (il t r!,lir ,r,. rjt dc propag re a caldurii. e.r.)i nol.un.t6

t,tar:t.A.l,A

asem.l!!, de paze 'tdr |oliunite necesarese. uiLar ,, ,, Jc rrrote lie ti 'o"ri in.p.,dr.. i a mli. i la lr '. .i ..i r,,' l ri !o$r.r. ' i L.L !Ltt r,'Ir,!trrr!or ca.e se caljti.d tn meseriile dr sobr, |LL'rrjtofilor.alilicati ln acesle mese i, p.ntlr firl'r r" I L\r:L,lr't lr,f Irote6lona.l,
De

!\(r

L. | ,"

Oor"^ naa*rd, pe tinia pporrrltu,t suslrnute pentru tmbuln .ontinuar? o eo\ttiliil^r Ja t,.,ti, otp oon attitor munril, a de?D.lhrii otczolrint.lor ,lc .ulturd. d Dt...,tli, \rii nnt.wilar d; o--rot.tre a snnntdlii $i pPD?tt, ritLr sociaLp....,..r,r.tir d. Io^uinLp .le .l1dirl sociel..cutturcle cunoo>te o antptoarp n, natntilnha. ' $t ' O mare pefte (Iintre aceste clitdiri stnt (Lotale cu sobe. Astlel, d.in ..r.etarca,ctatclot sta|i\'ice r.zuLta ed, d. cRmp. in , "ontrinia tlc Lacut.nte, orntre ccL? apraapc guA0AA dparLarrL.nle reaLizaLc in periadJ.l lgil- t96cj, srnl in.alilc cu sol,i cirea CA.o, o"""tio'riir"_ lu.uintele nou canst ruitc Ia sate >i cel? ind.iDiJuate rcat:2..re "entind -.1.:. nototzrea

Dintre Locuinlele ce se oar realiza in conLinuare, d.in lonl.uriLe slatului, ea Si Jintre .ele parl it urare lardle+iordne, pelhr;at sotd de Dir,cuD,lc .cLui d. al t^ Lea t ongrcs oL f .c.ti., tn p"riioi t946. t!,0. un nuxtir intpafla Lor Jt ncrl.iLc I u sub?. Aior,tc {otum al lu.rrritor cle soLe up"psare tinpul scun de reali2a.h a tiljlora, pt-tun $i nulrrnLtl ma.te at Si tucriritur tJx tntre. yp::..: :ot '.tot ,i .uluriror .impu4 utiti.arc,r unui numd, inrparranr se nutkzLori soLofi fj , olor;. dc .dlt)L.a.e .urespunzdLare. !!",t,"" U" lolLt so situca.a pe tinn a, p,tui tre-id, ral +i tato.)at6 urmate$t" sa cvmp|,,ze partiat tip"a d.c mot,tiat u.,.r'.,...ntar r. PrtsLo tn prc.enL it literaturd nas rLt lctnicu,J. -pc.ra.rate, n t)anpnluL exee:tdrii $t intretinerii sobeior, ca ,i i1r accld aI int;erineril co$utuar d.e Jum. , AJa:6. cu ,toliunile pro.ctice priLrind t,tcrbrtlr d.e spcaialirste. ln ur.ratp stnt trutatc de asctL,n-.o td!.t..tiut.tt,\, prio ;are la dine+_ nona,rca sobcLot ri a evtitrr ,J| Jut , ta ttlnoroAid );abricaliei nate_ ttaLctor u:.rpcc141itrt., La _rJuti:u ta ,!t/nlt)iaa a murl{ii, t4 nnsu 4 de p.roleclie ,i dc tthniJ a sr.tn.Lnt muncil €t da pzd. corL|ra tn-

j'

Prin d. Cu aceastd. urepr i.ru re pur[ ti n.ezxoltorea materialului dh .Ii.tl)r l. Prin arderca compLeti a carbonului djn conlbLlstibil se produce bio:ti<[ul de carbon.e 'r' i . ) tr n. llnui cliul. ca urmare a comlrina{iror chlniice carc alr ]oc. €l dste gaZrir.p l-. irwou( o "cr.rc accsle 8aze.r ". f\roer-ca are loc ill instalalii sau aparate oe iLrcalzrt.r 'l"'rr"'riul executiel con' strucriilar..e sobari $I cogari.J Lle 9d. fenon.r I I I'ir .). soarcle. consLfultc specral. In I9!ur't cJ (a rLlla'ed -( o|' hen db/"nF Lr q u. nlolrila (lc. r . absol. Arderea combllstibilului in scopul producedi clldudi consti in combma.rrferite ale corpurilor sint cauzate de cd.u -L. ai.' r-'pu.. SOBETOB l NOTIUNI DE TERMOTDIINICA A. lau mai ou. ni alt gaz cle ardclc.arr.cr. Producelea ctrldurii. rezullat din combmarea lncompleli a carbonului diD combuslibil cu oxigenul din aer. oco. l)ti. Cildura duF. iii. blalile . ztoul. OxilFlT 6-d L'ris'd$1i. Coryurile inconjurdtoare prczintl dite te Ettrri de incalzrrei unere sinl reci (de cxemplu. 1li t.rr s. \tliile d.lar. mela. ctl care cauti sa se combinc. Cind ar'dcrea sc face complct. . Jmlt ori. . lind strict neccsar meoliD1]rri vielii. in acesl scop se ard aDurnrle marctrarc.. Lr nr.n a. Accsl gaz csle incd avid de oxigen. au .r I t' tiilt . preattn .-ra ' um-ii. a(rsL gaz este mai putid Gazele de ardere {iind Iicrbinli (la temperatud inalte) prodlrc incilzirca sobei. elecincitatea elc.zie se ad t: nttLlltttttiti t')t4t1tilt't mai$tri sobari Pop losit $i Tanase Marin . cle ccdind pclclikn acestcia ada mai-mare partr din cantilatca lor de c:ildurii.rc. in-amestec cii al|e taze.rl." r' Cartea se atlrcseazd celor (:ar( :t .6i'.iire si cr. I'A'I1'I'A IN'I'II EXECUTATUIA $r INTIItr'IINIIIIEA Copitolul.ri.i. cel mar rmportanr care inlra in alcaturea aerulur.bindu-i fie din aer. cste oxitlul de carbon. bccul apr]1$.ar. num\Lc cambusttDlli.lirbl]|. in vcoerca prcducefu caldrrlrl. prlllire aceslca se poi cnu- Ual(ura nccesard pe4"r'u rncilzirea construcliilor se producc in mod curcnt prur ardefe. iar allele sinl cdde (de exemplu. Pentru ca ar'uerea sa poara alea loc esLc necesal se existe crrigen.. sF por.fla Jra mcr mul' sxu m-al pLr.ea acesrui corp cu oxigeDul clin aer. -.14te. in anumite coilclilii. J .tnjte gaze Jt artt.ar producclta 'aldurrr' l. soba in timpul lu[ceste proousl oe diler'rte sursc cle..tt lucrarea de Jafn st lie de ud uI lnt\ | t'tt:trx(t1)rilor in rnunca lor cle Jiecare zi.itlut sd nnreascd interesul cititorilor Pt tLtru d .rs s d tr"L')lrit Permanent .(r. fie diD singele omulii ti din acesl motiv oridlli de carbon estQ..ldurA.efl.rr' a.t Wrsonalulut tr/r. existind . a' cJnd a.ul.

onvectie 5i Prin radiatie. 3). mi$care . sticla. d. cir. ln .ondu"liei lcrmi'e.azul.r f: rd ludr n. metalele. In.Acumularea !i transferul dc cildurS. .)ldu..n. au tendinta de a .4).slcia si se rcducr"i. E. argila rcfrachre etc. de a primi ii conducc cildura.4.cu conduc'lic care s€ inc. Un alt II€te al cLt cordLl(ti" mici estc fur inq. a. reiinind cildura in materialul pcretilor.onve. un anumit timp. fd. de cxemplu plxcile 0 1rjg.p "idi. specific ficcerui nralerial. de cu conductie micd. In' el. propaetate specifici fiecerti material.mizilc. a " l t..uctie tcimicd.lzesc repede.b^i.s1 nb 6 .in trcl moduri: prin conduclie.\l ."Lr) . n ai er. re crpli.. Unele materiale au pm' prietatea de a rctine calcLurs primit:r un snumit timp.: prin prin .abirea prin pfin caeiicientul de cand.a urmarP a propri' eiii corpurilo.e face sub formi de raze calodce emise de ficcare punct al corpului tncSlzit (fig. Aparatul de inceLirc estc un corp emititor dc raze calodce. de cxcmplu. dar se ricesc tot atlt de repcde. ln. Particulele calde. teracote. d' la un corp inciLlt la altul mai pulin incilzit..um Ll.ap. cSldura se prcpage pdn deplasarea particulelor unuia dintre corpuri.lie l.. In cazul radialiei tcrmice.a^r r intr o i.tncdl.rrea Fir.ri | | jr' . expdmati Propagarea c6ldurii se face .ir.. nraterialcle sc pot clasifica astfel: mare. ln. 6 Fig. .ntnl ac. la ll d. Acumula]'ea de celduri sti la baza utilizArii majod$tii aparatelor de incilzire. rumegutul. orfl. de exrmplu. Lrl^ p r". Iemnul elc.ulLri vu. . ceea c€ conduce la obljliativilalca curalirii periodice a sobei dc funineine. Corpudle carc .F condu(ie lermi. ln raport cu materialul din care se compun. Convectia. prtn Conduitia. carc sini cu conductie mijlocie. i. ca randam. 2) A"sL{eno_ . a i|l -e. dupe oprirea funciionlrii lor asigurd inceizirca ln continuare a inceperilor. a a e5lora lfis. mai u$oare.en s' p-oLlu.' . 8 +. prin contact direct intre parliculele corpllri of \i lafd a^p arar. 2.Dnr r\l pdr ('rv':llo: "- R a d i a li a. cerbunele.. propagarca cildurii s.are se proglucc datoritd diferentei dc densitat€ intre particulele calde 9l ceLe reci ale aerului.:i. Accstca.rin in conLact cu razelc calorice absorb o cantilatc oarecarc de cildurd radianti.ilzifen Drir radiiiie prln lldntiea termica: r- su!6d de oal- . 3.a trec. o|Lrl -.reLirca matcdale termoiTolanlc. ln cazul convea'liei termicc. Din punctul de vedere al conduclici termlce.

umutpa.rln lransfer.'rP n "ir|.i.rir:L .ononj.r"il.e ...slandird d. aoul (. ridi..\.i).c s. Toto. In cazul i.ija de r--.r)t'.Ilzire 10cala.ni. ' i lo ll it ti ii . .a do.lirilor se realizeaze cu ajutorul instalatiilor destinate ac.tudi sc rcaliz.lia interioad e sotielor este asiqurati circulatia qazetor fierhinti..r pli{.dlztt. Altriuri de a.!r{a (arl(lulii sc face ccntralizat. apa ficrbinte.1ll rrrai intens.riorul sobei.rrc.os. Tn .eldrrra si dc a o ce.r1lin1:i avaIraic imp.a incil"irea in.. sobcle so executd din materialc cu ln bine celduraDo multc od. in".asti ttrcilzirc. sobelor..i Acosto insfalaiii funcl.p^rii. tn:i (anri a. iar rarcori metaliceSobel^ sc erecuii. (it.ea in . . 1.tit sol:ei..rr.le a asiliura o incelzire uniformi pe irltreaqa ei suprafat5.it. ac. fenomcnul de l-a"5 pcniru incilzirc-a in. si o lntrctin. zirea cucliril.e Lr' randar' I rc-'lri.fi1 ceeA ce pri!.f.e. in finat. .i. i.rr. in raport cu caracterislicile materiaLi:lor ulilizrLtL cn'du. 1( irdi.r.re simplI. Sinr.rriptiile pcnlru n'npln{u.f ( rrl pol {i incdlzi'c in mod jndcFon(1... In.ioneazi {t.lrl tt INCALZIRIA cr. . prin constru.a Nriri (!)rr)lnrslibil in focarul sobei.ir^rii dc. $: r.At )lt|It.l(.tr! 1i\. d Dd acumul:r'... nu acu_ muleaTtr Linc ciklura..rca aerului rc...:nouqe :^bpr^r .lii.). n lD(nlr. ( \rrlliirl.lnfi lransfcrul dc cil.r l. D. ca urrnare a transl.sor'ali.^zul dc htn. l. Dime$ionaren sobelor. in ge aral. aburul A.general.i. lnco{ill d. se transmite. nu cla. De a"emcnea.nt. Aqrf^l da7^l^ fi.li.al.. . uneor.ir ltrrc rcalizarea incSlzirii centrale ar condu. p.nxlii. urmati de distributin r.a cilduril. Astfel.r.luttr are un rol irnportant in in. .t (. Iie accea. Ulilirarca in"ilzilii locale {. I.i6 mijlo.. sohcle srrnradinensional^ sint 4ec.r'i. nu-ai circa +100'C. Transferul de cildur:i se proc[x]c F.. ut p4 n rur. sobeie trcbule sa aibd o funclionarc curat.{icrl solr.rl ..l de joastr picsiune.umularea de cil.olt de cetre per.. la dimension6ree sobelor trebuic se se aibi ln !..r t.itfil)utin .)r t)fin rn(liirli. cc. car€ opresre petrund.)rrvcclic $i radialie.lrl . In cozul incdlzirii cerrrdi€.azA ln aceiasi loc (in inciperca f . ceA mai rrar€ parte din cantitaioa.r^ c. .. relor) nronlatc In i r'il-. ln.ca . .itlir1.riliri .nl?jri in tirrJul unei ziLe ce".lc asenenea.riliTate nrlmai narl. l)csi rfai (rrsli.it pr:nr. rjLrrofLrl aparatelor (radtatoa.ecum 9t peAtru ditr€nstonarea o$uf ilor) A. ai ro11rl sobclor.cd si dtDrnslonrre. ccclarea acestcia se im_ bunitifesto p n utiiizarca parrlal. o sortr suhdimensionatx nrl Doate asi"r'.tor fierbintri din int.l.rl (lirr fi1cdp. si i.onqtitu'c.. In conformiiate cu prcvederile din STASI) 3607-52..ind sint l.ati in carol irL' iLl .i a eaz..r1f Li t. lnr. a a. C.ilzirea locall se realizcaze de ohi. Cildura se producc dc obicei prin rr(1.rhinfi arl (lea<jlnra +o-aruhri r^".e prin consuml)l mirit de corhrlstjbil.r rezuliatele a.l i o tmo" jar t1 la . . (} alfi cedntd esle aceca ca soha sl corcspundl ca merime $i constrlr.i dc .larea . cilalura se transmite intre materiale cu ste dc i .tLrf.. in (arc are loc pro{lucerca celdurii.limcnsion.acr.it) | i 1.r1 lrrrol" fatd dc ilr. In scopul a-sigurlrii nlcllznii rationale a unei incipcri este necesar si so faci . Sisteme de incElzire. t.r ll sisLcrrIrl (l'.i. dcoarece lncllzir"a sohei duraz'i foarte mult timD.-tarii.ludi). fil. adic5 6e 3e stalileascE prin calcut mirimea srlprarcl i cl (1.p -onhuuibilut o ars.rt . frodu.az:i print?-o huni dirnansionare.la in. pfin . a '.r sob. "o utilizcazi sobe de teracot!. Jn mod c1rr.atrpl.o1.fi. acrul'ri din inc)in|r.lr. iar distdbutia caldurii sc In(l'pfin !.li-a incire-rii pe carF . Lr ir!(sliiii Catit. din matcriale care au proprietal.. c^a.aallz.6hcqte.{lcrL'o sclic de elemente (fact STAS .. . Propagarea cdl.li .itc. ca metalcle.1. in.lurd..l .LL I Ll.. prin perctii sobei. ff n ST'1S 3607-5t se reglementeaza pr* . fn.lii . l . in sobi si deci ricirea interioartr a per^ri o" r-.n.fnrilc. I irjrhnrntul si urili/area spaljLrl. prin transfer. produ. ln cazul sobctor.i.r' (lin clidiri (v.tcptat.a1 a.it7if.ri.on..l .i in caTrfil.. ."rlimb.. .!tre elementcle sobei.r-o Frdcre prea intcnsi sau pdn rai mult^ in.'frLlrrt . {tifcrite. lnaterialele cu concluclie mare.l.r. p.lperatura dc circa +4n0dc iar la iesi.irEm:da).^pa d.ca do a acu-ul.ai ir-Dodanri ^"te s.l a inchizitorutui de tir.Ll)iL (t. jar ft1 ca?rrl .€' (or' u ili ir-a ptetl a cildudi degaiatc de combustibili qi .jp (plI.r .. .1.r r.1.rf r. .. r ir\cstilji ..r!.ildurii acestora .(ilrif.slementeazl ln mod oficjal o prolrleftA (de ex.r. .:1. cap. intr-un sinqur loc (lntr-o centrali).:il..)ull sistcme de incalzirc: locali Si c€ntrali.lucc la dete orara mnidi a sob.r-c. Distributia cildurii sa realizcazd prin intermedjul unui agent purtAtor de celdud (care poate fi apa caldd.rdlzirii localc.n1ru uD Arup de consumatori.r de erdere poatc ii mi.Lrn1 s-a aritat..

jl\l pierderile de cnld&'i1 din audiri.4 $i 5 se dau suprafetele de inctrlzire necesa. . ile rn. ai golurilor de fercstre mari. c l. menea si iie cunoscute o se e de .lc ccdare a ci\t.lc (!. ilin jnl.. c5ldur.20"C. ca: ple. Tabdele 1 5 sint calculate in baza urmdtoaret rclalii: 6 or9.perile se considcri ci au dimensiuni l..: in.ir .\i D 4. t2 .ii pl5ci nesmiltuite.lemente car. al fcresir('lof il. iar pentru alte otietltari se iau valori *.l .stc .. n .to ) de baze qi anume: caracteristicile inclpe lor.^ll sn-el{ult5. 5). rrlrrrcx spr..h.0 Fi 6. Ilstc necesar de ase. la sol)el('obi$nuite executato din plici de teracote srnlltuiie. Perelii exteriod se considerd cd au grosimea de l1l. 5. fiofrl ir( ht)('fjl.0 m Ia celilalt zid. ctrldura din interic. aratate reze dimensionarea sobelor.2soba fiecare. l3 ti ii . care sa u$u- {dDerii resDcctive- Caractcdsticile si olienlarea inctrperllor deLcrr]].0 m la un zid exterior Ei intre 3.2. Slstemril constrnctiv al sobcl. unei tn . Sc considerA cI tcmperatu"a mcdj. cum $i ln baza urndtoarclor conditti pdncipale : supralata sobei trebuie astfel dimensionatl incit aceasta se . Oienlard nrciperiLor: c .5 cm) sau o grcsime echivalenti accstei zicl:uii. z. orientarea acestora.fie a1.caala o cantitate de c5ldurd echivalenta cu pierderile de c5l_ poatS durtr din incApere. si arurrc:.. coeficicnlul mediu.. socotindu-se .e soba.0 m."rslruc(ia {a"arului. precum $i Ia inrip. se iau in considerare orientdr. nord.r n'! ? 480 . difcr{lrla (1o lr$pcratL i dintre interior $i cxtedor esto in mcdie de 40''C. a r''nuril.5 Ei 6.aljc'ilor'.r s€ plerde prin elcmentcle.J. in. ln {cncral.. "un 'l ma.canera de c. f. c:irimnlir normale ptnd (3?.rNr'I d': mtlroci z..1. Aflrdar. krr Lrr sin'lur rind de gcamuri). J. ln mod cur^nl. xtcriori subtid. acest€ tabele sint intocmite pe baza consideratriilor aretat€.fac (ursul focuri zile clte ore).eperilor (1. de -.lin .aliind intre 2.a-^ s6 p\^iu.leri. V Tabele de dimensionare a sobelor. ln mftl cur. In tabelele 1. Fig. Orien!area in.li.r.d soba I ore de doutr cl s€ o dat[ tnln)r'btntattr cadeaz. Pe baza unora dinlre acestc elcmente Si a unor anumite Cara. clldura cedat5 de o sohl clepinde cle tipul de combustil)il lolosit $i decl de Futeiia calo" rifici a acestuia.r' . temperatura inielioali urmdriti (dorit5) $i combustibilul ulilizat. privesc constructia lj soh"i.i de lcrJ.mat ku tcrmoizolatie Ia pod).Ie nord si itnd.a dimenslonarea sobolor de teracotl se utilizeazl tabelele din STAS 3607-52. Tempr'fnt1lf a irr]f f ioarn.e ale sobelor de teracotd smrllfuiltr ln functie de dimensiunile camerei. ineltimea se considerS ca fiird de 3. ln tinpul ienlii. (24 nu functioneazd neintrerupt. in continuare. pozitia ei de colt (C) sau de mljloc (n4 9i de odenlarca geografic!.lurii prntru I mr de suprafati dc incilzire a sol)ci il iD lirnp (lc o or5 este de 480 kcallm.|l. lar supralata lor tol.-'htermediai€.l lcrirl" a . cdrimlzi €tc. adia6 A-ziii-t1e extreme. Combustibilul utilizal. Incipcrile se considera d sint prevezute cu {crcstrc de lemn dubte. lil. Plantecle dintre elaje Si de ta pod sc considere de lemn cu umpluturi sau de beton a. iar cea exterioar.ali cste de Y6-1l0 din supralata pardoselii inconsideratii s-au intocmit tabele.lo +20"C.lrnEi^i . Accsle pierded sint mai mari in cazul p. c /v C c 4.1fu.Iperii. suficinti in inctrpere timp de ln aceasH ipolczi.3.filc r Lr ofl. tn vederea diiniisi6ndrii sobelor..ril)l.

mu-lirca cu raporrul {0q:0.JJJ.ljlrr. supra_ Jata de incaat a soDei se ra cu 10rr/0 mar DrrfL.rluJu vanazd inlre 400 ii bUU kcalimr. exprimate ln kcal.^.! .h. . daLele din bbele se redifrcd prin u.are.. 1 \e- -.rn.c cidercnla de .h).. i ..Jufl li noara este duertta ue 4u"c.4.."-. oarcle luuclc aceea extese inmulles. 1'--qr-o-.iaDeL carc au aceleali caractedstici sint grupate in acelaFi .. rnaltrmea oe calcul rcznltati este considor. iar tnalr..i-:f. \ 1:'.1r^ 1no"'1 n \ d- =^o" o- & "-' i!i E 6^o...s.-9 €' .) --J...^ 19 16-d- 6^ o^ -- g 6 . ..cilrd difercnla intre temperalura iril..: 1a:33".3 .r\d Lsru suD I!.LL:rceca rezuruatS a I Z 6zqz a Z qZ6ZaZ qZq 1-"1 =.rcDute sA se maL aLDa iD veciere.0 m.! 1d"F^6. n.d o^ 6.-iqE^d-.. supraletele extrase d]n tabele se slrof(5c 'r)ai ploccntcie irorcate toL in pentru camerele cu alte orii.: 3 ... 6 c d ^.o.. di.: Fil ...ura medie a lunil ceLei mai liiguroase. drstatrla d.io ..a '. ca al.llui(J. o" .o. in mt.o ct"toi.! E.ri do 'd .ulrJruerdra mai mrca cu zc 70. .ea sint pfln lumarul cle pldcr.-"-"----"?-. -..r. sLlPlata.j in cazul camerclor cu iulillLnrc mare de:1. .i ur_ o"6^o.sobcr.^_ I4 4au I r3-33*-39-B ig $ .bLrr a:u-er oin ac..i6iii tii.. \6 l f-r..an(3 perete 15i1.1'-"--S-14"'" o--N- 2 . I slnt pierderilc de cAldui diD i4capere. Sobele de zid se dlmeDsroneaza r u)od unulog_ ln cazul acestor sobe insa.r.n <j €u laporrul cunu:e oderenra rcala uc tr.uli riu Li-Lara.te ipd.t.Ll lrs aperx (t .a l.i pJ\jrl lJ cm...:" o_o--"1-. in me. .. in kcal pe metru parra[ tr orA (kcdl/m-..b"o.5 -i € E dj fj .rn carJl iobelor erccutate din trr!. cu ajutorul iabelutur o se deter:ldna utrn€nshn{e sobrr....i 6Z aZ 6Zq t. .. sc iau vaiori intermediare Intxe \alorrLe corcspunzaloarc r(rru tr suu. i .1t r eoru oe cedare a c61dudi. atccs. .11.atii (lc La loca! pind sub -(upoia -uoer. 6" _ 6_ o.-'":g. -. uc mrlrlmLm iu cml LitlJ t..6o45---@. : :".mca !s!e uaru ir rn meu:r.o d.o-6...! E : f'3: s : * : l'..&..L.Lt .Camerele .este 6uprafala de incAtzirc a sobei.1o...rtur.":toJ-. care se fcduc cu coeficientul u...t li.Ilirfi...rt({.r.lnlre spatele soLei iile r ql. cm.-"o-'--o-oo" s h d E \ 1 q 1 i: c^ 6 o^@" 11r: v"o F- La dlmensiouarea sobelor l.r.fi. in raport cu grosllca pcreflor.-. Cunoscindu-se suprafata de incalzit a 5obc1.'ji"i6 d.83 l?-doo-oefo6$---. \. . !i ri r: ri ri.r. j'i ri . 480 este coericicnlr.... . ururcat€ m4l93l€1e: .icii-.. "1 76Z6ZqZ6Z .i . lroelrcientul m€dru (]e c(rraLu u (.!te soLer ir pc_r. !Jf.: d Jj d rt .6 corespunzator plefd€di de celdufi calculald peDLfLl temperar.cr-5 @_ I 8'0 .

.85 3.rj I.2 2.! t.8i i 3.1 :.t 3.35 2.i 2.5 3.9 t.']'.3 3.l.ot€Ior lcniru camd6 cu ioirliEe.0 t: :.9 3. Pentru tie.! aai Eulte €laje.1 '" I N 5 .1 3.3 | s 2.Lne.0 3.".r 2.il 3.3 3.3 N s N s N 2.1 3.l 1. P..6i I.l 4.2 I.2 2.9 3.i t.35 t.0 2.3 3....'i 3.65 t'9 1.3 2.p!trbu (mere bllc r.8 6.8 2.9 3.7 2..'r5 2.0 1. 3.6 I.8 1.!5 6.0 I 4.nenr in or.3 2.q 1. p.are 0..7 3.2 9.2 1.' '.g t..:5 i.2 1.7 2.9 3.2 \ s 3.i 1.0 2.2 9.1 2.'l*x I :.l t.3 4.9 2.5 3.0 :r 3 3.4 s.t m i'rillihe iD plul Nola.. 0. I. il !ir 3.8 5 3.3 N t.L 2.n zrd errsjor.ii i..6 s.0 1.3 3..1 j I t:.! 9.0 2.8 1..1 1.8 i:.4 N s N t N s N s 3.1.l :.1 9.7 2.9 t.4 !..5 4. r.6 3.1 4.1 3.0 3.'.7 3.2 ).E l€ rrroc L!.i .? 3..0 1.2 2.1 3.0 !.l I.a 2.r l.2 3.7 2.nre. n i"l"l" 9.1 2.l 3.s 4.6 3.) :.7 i.'1.betul cnsa s .t i.0 j.l J.' 1.1 3.9 2.9 1.9 2. 2.ti i.1 N s N s N N t..1 N I5 4. 2. Peniru iie.6 3..1.9 2.65 1.? a.!l6i.n.iluilal( cxbrl.L 4.7 2.0 2.1 2.0 t.7 4.0 4.9 3. a .0 6.0 l.7 9.0 2.rJ 1.3 s Notd.4 I.2 1.l 3.5 3. J.1 3.J t.j :i I.. Peni.4 2.l 1. .l 1.9 1.\ 4..2 s.8 2.- :.7 I 5.5 2.2 1.1 l. a. .liin.l 1. 1.6 \ 5 1t .3 1.u fiecare 0. Peniru fiecare 0.3l J!j l.5 1.3 3.0 3. in plus .7 !.3 s9 .2 3.7 3.1 1.0 4.1 5.1 3.!.8i 2.8 2..5 l.7 s N I 3. s $bero.-1 i.3 3. tu parter ilirtroea g utlidd de 3 m d€ eral o:.7 5.1 3.8 2.6 2.65 2.3 4. de 3 n C * pedru came'e de cot zjd i.E 3.4 9.l.1 S .0 3.t'a 2.1 s N 3.1 2.I 2.8 s s \ 3.3 3.5 r': t.9 3.2 4.5 m innlfime in plu Not'd. \ s \ \ 5 t.1 I.1 3.5 6.3 1.t 2.1 i5 3.1 2.0 9.t .5 2..r..6 t.3 2. J. I.2 t.tun.'l'.i 1.!5 .iiru 6-e$ ou .i.7 2.4 'i.'1.1j o.s 1..0 5.1 2..S 3.0 2.r 4.1 8.7 :l 2.9 1.1 :i..1 !.Q 1.2 2.\ 3.1 2.r.t 3.il 4.l 3.1 t.t 3.3 1.j ?.1 s.0 3.1 t.0 r.6 I .2 2.7 2.3 2.3 3.4 4. Etalete internEdiare dintre supcrara dc inc.t :.l 2.Tabclal C!. i:i' 4.'l.t 2.1 ".9 5 2. li €.5 1.5 n i.i l.7 3.0 3.4 5.0 2.9 s N \ s Notd.0 3.4 r.2 3.t 1. m plnhu c. LtrDsi@ca do co\ lr .0 I .7.r 2.i c! ltar nulte Supbrala de rncilznd.5 m se adauca 89* inattine in Dlus I T.3 I.pcito eEeI.

2 2.0 2. ru md: nulle eldle..8 N s s N 5.j 5.8 2.0 6.6 .2 s.j 3.6 5.I 8.1.4 2.t 5.are 0.6 4S 4.t 7.hplus rnoln.lul 5 .1 6.3 3.1.0 3.S 1.2 9.1 13 2.6 5i 5.! 3.5 4.1 .5 t!.5 3.7 2.i r.3 N s 1.t | 4.t 2.? 3.t 5.4 4.7 7.7 4.8 5.9 3.0 3..! 5.6 j.i:-e in plus .1 8.0 7.! 3.5 7.0 3.1.9 4.4 t." d6 Jd rmcrDesl -ll ".1 2.1.8 3.2 2.r 2.3 2.1 S: 3.2 Notii.1 3.5 n: j./- 49 5.0 3.6 4.1 1.t 8.F .2 5.1 s N s N s !.6 SJ 4.i 4.8 s.6 8.1 N s i.? 3.0 ?.6 N s s 6.6 3.2.5 s.: 3.9 l.8 2.::.0 3.8 9.3 5.7 3.5 3.1' 3.5 6.6 4.0 s.s.0 9.0 1. N 4.t.9 3.n.4 32 3.6 46 NotA- N s N s Notd.t'5 8.3 1.0 1.5 4.9 1.0 l.0 2.0 .0 t1.6 !.4 4.9 5.8 3.5 3.1 2.r 4.i 5.t m inilliihe in plus T a b.3 3.0 6.i .5 m inillime in PenlN fi.0 3.6 s N N s N 2.0 5.9 8.7 8.9 7.6 -.3 2.1 N s N s 1.0 6.2 1J 2.9 2.0 6.9 6..\ s.i .0 2.0 4.0 "1" 4.4 4.are 0.pedu caEcre de .Tab€lul Casn cu mai mDlte elaje" Ultimtrl etaj cu tavaD de lemn slpnfrla c .o t.3 5l 1.5 8.1 t.7 3.7 2.0 3.1 s. in ng.85 3.7 1.9 3.j :j.0 8.l .t inciDnc.3 9.8 2.0 5.6 .L 2.7 N 3.2 2.5 3.4 s.0 5.9 2.3 5.0 x.4 3.5 2.2 4. I 3.3 3.s 3.0 3.1 2.4 3.1 8.9 3. Peniru fi.1 3.O 1.8 3.j 3.0 :l.6 5.ca.1 4.E \ \ s \ l s 5 1.3 e.1 N N s N s N s N S .7 3.1 3.8 2.il 3.e 0.4 1.i I.? 4.0 1.t Ln 3.5 9.1 3_e i.u flt.tt.2 \ s 2.2 2.: 3.5nnliLllim.0 3.1 2.2 2.0 .1 5.9 t.8 5.7.0 3.5 4.3 6.!i rl9 4.7 a8 3.8 6.6 2..7 !.4 7.i .. Ullinul eldj (u ldvdr de belon a@at iu.8 5.1 5.rru liccafc C.:l !1.5 3.0 3.0 7.8 3.8 6.0 ?.5 1.S 6.6 3.5 3.6 2.7 5.1.7 3. ! sobelor pelrro canora co lnilljDea da 3 h re co& "l 2.2 3.0 .9 3.8 1. oar.1 5..0 3. il.1 2.t) 6.O 29 3.3 3.7 5. Pe.O 2.1 2.\ 7.9 5..! 2. Perliru fie.0 3.9 3..2 8.) 2.0 3.a 6.0 3.t.4 7.0 1.0 1.3 3..2 !.0 3.6 1.3 :.f 4..1 5.1 l.6 N S t.5 3.1.3 2.

r (^mcra liind orienhtn spre ual u. .075X1.r..45 8.rr...jr. Se r. ( iklurd depesesc limitcl(. rra.06:1.i(t..r i_Jrr.. cr.r.. sF piprde 90% din purerea .. rlnca as lr'l Llfllrf \uprafatd a sobej: 2.07 mr.19 2.1" s 4. 4'h 5 0.r. a.sIr .obe'or e"re ". tircvede s! . rpl! . a r{.1mpr4_ ecte d . camecii csh . Ur!r'.-SIiil recplr/aroas a .a.t.. r'.7X1. ori !t) .r. pdtro o Eai 20 S:t:r. xt.83 mr.alontr.t.limea dp ? pt"...)tl(I.a .55 7..ut {J.r.libilut " ""-pf"i"l troduc€ . d... ..nr"eaga cantita.::!Lin:r ||.?o m2.jd.l.. tdretul 6 + i" . luatc ln.ut .1X1. J u-a F\16r:oa A dc _26"C.61 bun stibilitarq ti lepdiike lecdDrrD tub€buinrare sobelor p-levtnte in chdu.i sau mai multe focuri hr limp rl..iji"x:a de car_ 2l . ra utile sprc "si aenilui :::: gl:.ceasine.r!ll 4. terio.ri. ai..42 4'/. b D Nord.igu'.In cazul ond a.76 18.. "ece. . pri 1.. din rlralr . "" . mai ir. u acrut a fu clio. dlo.i. frlir t.80 7.aruL 5ooei o\jg nul din ct.10 5..a urmaf.r..:^:":1:r. ta.c0 6.H4 -:1.6trt I apropi.orr..00 €.'|. ntt. .re.C.lr.lui.1ru!ir di F?r ra dp prpprcrura rrir4 i \r--:o.6 sobeto.92 7.*.4A I | 9. .-pra.\o.. .1 p. ".mptnt.raj-l| n. Sir se dimensiurerc o sobt dc lrfrt otn pentru in.ii id lo...34 8.Tirajul a.ir :Lr iJr^ pulcr:i iui calorifi. As e.. .:A Di.a pro.uri de 40. 5.4. (a.i . .n"i (iorFbla a"up ..?7 1.rir ir.i.25 Innlfimea roboi (irclusie roclul ji cupola).S3 13. i. arDol rlrn oolet .. -- 4 5..47 o).i.tt m:).]t ! drdu.ror d. J rr..s. rnir nutte fp_ ru.15.odara .00 n ji ldrrc nec de r. .1.. :.zi ure_ dilerenle de tempdai.. 1ar camera k . tn nt llr. D"oare"" ir. care cir.76 'i. . ci i. da.67 4. .opju. dF sin.t!ri.oba -L sup.3C '1. {l' 11f3.J.15_3.:2\3r! plc.r { alcul.ri lrnllfi p+2 '1rl.t'leea .e. Din.L. .7r J r.runde in lo.iz (2.98 .ele axt.T ab Dimenslunll€ sobeto! drepte obi$luite din pies€ d6 (DupE STAS 3607-52) elul 6 t.p o-r'ru soba suprafala de t.0n r.entuLui ct.omou(liDr utur.l ..r" { Numiirut pt{o or tn id.i.. prTd0rilc l(. pa.:ll .r... ir' Lrlalia aeru ui .8X1...it0 | | 6.00 5.t.18 | | I. Lum3r 200.t ( ce obl "ob-i doll 3..'.i )i3.1" Jr.. rnijloci situai5 ta ctajul I ( (pa. (t.rff rt'r (tr(i.vi. iL..o -ire rr 'poi. 1.95 m) 0.f._o ard^c. avrnd l.'Jii -"i"ili.ttiE€ rfb '(tu ji cupoli) soplarala do lnciLno a €obei. res ul fiind oyid de corDon. in lrrttt. :X3 prici si indltinea de 5 plari 0.. t." ri.35 13.tg I.1.t .ilatpa u4 pra.p dF .15-2.'.61 1 e.t .ldu"i. . da oioyid de .di .a(c de ( ii arp lo or'pnlara udL6 rorosrnd .a a.a|aba-e de dimer"iolar.or.rnbu.46'c.25 | Jn Iinal se obline suprafala sobei: 5.' tI Ito!c'. .l.?t^-. -'" il.'.43 2. sr vo! lace lrt.. sobei Fd cp-opidr..'r . este necesar sE se aplice coeficieniur "i zultat adice * 4 5.obi.1. rl.rabel | 6 "e ileg" . o conditie imporranti penhu funclionarea co-^^-D. (.28 4.8 m1 g'... in.7N rr.ut...95 2.ncoti srAs l?08-5a In cazul cird.ombr5Li'.i. rl.ut .vJ n .. . ia .itulJr..

dF^a_ e ca a5ieura conia.lih ir)1. . Datotitl faptului cd glitarul focarului Fi sbatul de combustibil opun o rezistenta marc la trecerea acrului.r r . In practid.1. Pe de alta parte. conducind in ccle din urmd la inceLirea mai bund a incdperii. daloril.ni. deoarece.d.z db Ia u$a inctpedi cdtrc sobE.re: a. prin funclionarea sobei.p.6 se arati srhcma dc fifculatic a acrului Ei gazelor arderii.bon la 150/0.u acela rezullal p^n _u jndlrinFx jna i\a. trebuie si fie egaH cu 110 din in5ltimca adivi a cosului. lLirll.00 m p. printr-o ardere bun5.a ir.onlibuia la a'ti"alrF u-d d\arba lirajlrlui. ceea ce se obtine pdnlr-o juste dimensionare a cosului.iln.r I t)1rllr 1.ijului (prelungirca in j. tirajul coslrlui sc vcrifjcn de sobar sau cosar fi€ prin introducerea miinii in oriii{i l (lo curifire a coqului. considcratA de la suprafata grdtaru_ Dina la oartea lLri suoFioa. timjul aclioneaza asupra circulatiei gazclor tierbinii in inreriorul sobej. Formtuea lirajutui sobei Si al co.sur. Il|l sl)l! i I'rLr |' utila de curalirc). . Este bine ca ufilele de la focar Ei de la cenu$ar sA fie amplasate jntrar"e In I r^. iic dc. pc a{lasir"r poxliune s. In acelali timp coEul are un rol imir(rrtant in r€alizarea tirajului sobei.1 alit nlai mare cu cit co$u1 va fi mai inalt. Orificiul de curilire se a$azi de . lsupralala de incilzire a t. rabrio si lip de .lricc'i la inaltimea de 0. 23 .ful sobr.iq"rur"u u'lu i raj sari"fa.5-J.. ln general.erdlui rece extedor ii a gazelor ficrbinli care ur4eaze a Ii evacuate in atmosfer5. 1a reaLizar€a tiiajului ne-ccsar trebuie si se tin.'ul elemen'^lol. sub actriunca liraiului sobei si aL cosului.upra pard^c lii.5 p€sle 7.l(' col€ctare Fig.Jl-r: se admi j :jliini rrai mi"i. este necesar ca $i colul sd aib6 un tiraj sulicicnt de putcrnic. acesta va fi cr. tirajul co$ului fiind determinat dc dif€rcnta de grcutate a. in ambelc moduri se poate conbola intensitaha lirajului. in cazul cind acest lucru nu este posibil. sobei Se4ntnea minimn 13X13 13X19 19X1e 1SXr6 a cogului sub 5. 6.i. il l: li. In afard de inltiimca coEului.'l pulin 5. lnnllitncfl o( livr'r a cosului |Iebuic sr'. dimensiunile sectiunii transvcrsale a cosului. asiSura un volum egal . 1|l faport cu lungimea canal( 1. fie prin aqezarca unei luminarri aprinsi: irl accst loc.l)iului de la fa(r.i. lui 22 de la baza olifi.)r dc gar. sobei (Lr gal'le iierbinti a1e ardadi. .urentu ui dire". adice inillin! r . Acest curent activeaze totodatd $i convectia care se produce ln incepere. permilind astfel efectuarea transferului de cdldurd de ta €az€ la sob6.1-) orl mai nrar.!lui. determinate in raport cu suprafata de incilzire a sobei.-.1rj a1 ir(:ip(r'il{)r. pentru a s-.! li\.eac i m. seama de asemenea de seciiunea coFului In conformitate cu prevederile STAS 3ti07-52. Accasta (:rcriialic Fsie d^o"ebil de im' Dortanti. In fie.5 4 InIllimea activd a cogului. sint t]xmitoarele: dar numai pcnl rLrlli|l)ul . reduce pielderea putedi calorifice a combustibilului numai la 12%. de a r {arp s^ poale forma in acest c.80 m dea. Evacuarea in atmosfere a gazelor rezultate din ardere 9i a lumului se lace prin intermediul-co$ului. ri.riului de cudlire pine h baza gurii canalului de {um.5 a-5.. prin eracuarea eazeloi este antrenaH si circulatia aerului proaspet in sobe." u. va mlxi sectiunea coEnlui.i r .

j 1. de aceea se recomandd utilizarea acestor esente in combina{ie cu csenle tari sau cu cSrbuni. obl:ru orin exploa a " p.lcr1. tei. Un colrrtnsti])it solici natural €ste d" ]"nnd are fo. irl locul l($nolrD dc foc sht preferali alli combustibili mai efn n. ]a €scnle foalo moi. are rddia. Acest combustibil prezinti uncle inco.nea.ere.arc: fag.rli.riLiti \. arc loc cu mare intensitatc.1(.senfi iare.r)Drbusti6i[ sint l]e ccsare mesuri sp€ciale de aprinderc. Lemncle de foc.ll (l(. Carbonul c:rl(. Cirbunii sint combustibili solizi ce pot fi de provenienfil naturald sau artificialS.are a unor f€nomene nalurale. mfsli acln. . datoriti uzirii rapide a sobclor de tcracote in cazul utili2irii lemnelor de csenti moale.dLr. C a r a c t e r i s t i c i I e combustib j lil ..lduiri .a . Combustibilii se caracterizeazd de ascr)!.lL.ra s.e 3rd laa rFbui' . IJe asem.ea car_ bonului cu oeigenul dl]r aer..a l-m uL uriliTSri deo"eLir d" imp rJ ir '.rt(. pin5 ]a 230oC la lemnul de es. Cdldura se obtinc deci pfin ar. . degi degaj! iepede cildud.til)iluhri.intr-o sortare ingrijitd.o un mal.1.. care se dcgajiL l'fi[ llr(lqta unui kitogram din acel combusXibil. l)utexea calodfici a acestor c.r trcbuie utilizate numai bine uscate. d.J l)l)0 l(cal..r' sc utilizeazi: huiia. ' l .destina.ti1. iaf tlri rlu o Lcmperaiud de apdnderc ridicatd (de cx. Clrbunii naturali s-au format in dccursul timp lui. o substanE avidd de oxigcn.arp. l. pine la 3 000 kcal/kg. ldice in combin. ca llnr.nlnc d(.lura: r a. exprimate in kilocalorii (kcal).i sLp.e !o. li\ lri.lc .tict oxidarea rarbonului. (de ex.rbuni vadaza intre 7 000 ti . aceste lemne sint indicate pcitru sobele de cdr5midS. {azo$i)! cu pro_ 1'enienla lor (combustibili naturali. el trebuie se c.ll lrdcrii.. Lemnele de esentd foarte moale avind o elicicntd scizuti..nti foarte moale..:d. temperatura Ior de apdndere cste dc 3ll0 2lJ0"(i.raturi mai cobodt. f.rLri .t. iar altele. salcie..r' rc (lc ir iirr.r -i p.III COMBUSTIBIII Capitofut . r b u n i i. se recomande utilizarea lor numai in combinalie cu cdrbuni.lriaza! de la 4 ll00 h( al/kg la esente tari.iizi Denrru in. IJ. lscmenea alte substante. oscmcnea cantitatea de carbon care inll5 ln compozitia cor|l)u. 'l'r'mpelatura de aprindere vadaz. L( r)rr( (l(.it:... aceasta inceteazi imediat ce sc termind ardaroa cu flacird. L€mnde . ]a Lrlli..arLduld. altjti( ilti) .rai u'i /. in raport cu starea lor fizici (combustibili !.cirbunii). 1.r'o). n r(lorea.fscrli moale: brad.t. ti( tri.rL(.i" . Irasin. Dintre cdrbunii ar'lifi./i" a . .obcle la . Pr-rtcrca calorifici a accslr| sortu|i (lf ( rifl)uri lariazd intre 7 800 $i 5 000 kcal/ke.jirl{lu-se o mare cantitate de cdldurd. Pentru ca uD .bu. dc la 300"C la lemnul de . A.r ti lufl)ll. prin puterca calolifice reduse. (t(r1ir.nfne.ria..(.. lignitul.s.1. de aceea.r t.. Dintxe cirbunii naturali. "ub.lintrc caracteristicile pdncipale ala combustibililor t t.le foc sc (.area carbonlLLlrl (tn dicarea temDeraturii acestuia pine h temperatura de aprind. dimpotriver o impiedici. unele dintre acestea cohtdbuic la a. tla. l" rn. Joc.f sint vaxiaii. In afard de carbon..d aibn to aful mi . Combustibilii utilizati la incilzirea (r)rr.lr . combinlndu se puternic cu acesia. 25 .lIdirilo. 2.. . calpcn. LI i.r.. Puterea calodfici a unui combustibil esli (. ulm. care arde I liZa dccsle csente de l€jmn trebuie sd aiba fdcar mard.t r.ar' . lemnul de blad).. Combustibil-ii sint materiarf prin arderea cirora se obtine cel_ dura necesara indilzidi . ]a inc6lzir(. transportul. Ei sc exlfar{ (lin pimint. uar-. t'1tt. urra :.dra lu'. CombustibiI solizi.!sul ti brichelelc..sLnlLi l. u..lasiticd astfel: . lu ir!irllirra sobelor sc utilizeazi mangalul (cirbun(. I-emn€ld de esenl5 moale. spatiile necesare pentru depoziiare etc.i. stejar. iar rn al.ti7i. csentrd loarte moale: plop.rombustibit se ajtr'r un raBdamcnt bun.r ci r' tF*tjlete d. ttns .' vlriazi dupi natura combustibilului si crcste pe mesurd cc (rr. I)ul.ir"d or "e lare dc Cel-lal e l-mne d ee n(a tar^ ard cr lla..Ioriti.c ir.ili .tufiiur.ons..lc p:rmint..:arca bntrlot tl.L'.r'kg. priD carbonizarea lenti a plantelor sau animalclor a.!'cnientc in ceea ce pr"ive$te apxo- vizionarfa.!pcri|r' . hirtia. Fenomenul ardedi constd ir\ odd.? aars.. lorDr).cfca (alorifici a lemnului de foc binc uscat v.! . \a ori[ !f. Cltriili.a siil).1. r. pallir.i orodJc jar mulr.. lemnelc dc fo... a. tiil(.:o.uli. rioare.dfFa tJi penfu ardere in sobe se face numai pr.l (trmbustibilitor.. In pLu..onli| . U|]il combustibili se apdnd liL .llrln.L{. C i.tit\ temperatura cle aprin l.ar". Cei. . Dc a(cci combustibilii sint maie dale cu coniinut important de carl)ol.iali.pulin jar:. sal(im. producind pdn ardere o cantitate mare de . molid.uir. Lemnul dc foc cu ccl mai mare mndament este {apul. combustibilii .r.rilduri.du"rfi".in compozitie cit nai mult carbon. Put€rea cal(n.. pentru a avea eficientd maximi.. e. cSrbunele de piatr.

11_ru a re-\ta la lpmppra... dar rcaliztui]e de pind acum au caracter expe- p""l*-i.ci com_ ou-r.aI i'1. ret darorir:i mdrii_lor pul-ri caloriti. A.rl.. orice s. toyi.No.stoi corrbr^s ibiti ...e on'liltrr" cLL.entrala a ..r !. ./ar-d ga Llui .iduLui. I.u 9r.p-c.p.r6 bine "ob.r'.h ionjt"uipci i mod . cunoscute sub numete de gaz melan au o pui."'' './o pp la..n jnousrr.iil|i focaruLui.o.-d./ira "a uii n.r..or.s ir.1brul.r.rct tarpan..a. ti" "p-"i.. e.i nd. n36.""...E qI PDNTRU NXECUTA. imetliati mdsuri de aprisile " ::."Ju-".a stingcrea foiului .uotodrp. 7): ' i'r 'nlFaga ei .L d 02) pub[rt rd Bx]etinut Csc. Da ori j ara'. La incitzirea sobelor... -1. I jri .".e. i' . tot pentru I linrlnarea even_ iurrLflLn scaniri de eaze tocului + tor cdrbuni _ De ascmenea se recomande ca ardcrea c:irbunilor se se faci tot_ d rLna i.*f. er-ia -le.r-"1 aaoru\: u.. p. LL "P i\-'€7i rn buralij PJl^fFa dP ard'rp s'nr s:mirare r'lor ut r'ului .r ia..ato iIi... flncile de teracoli.-l rs":"1.r".REA SOBELOR.i..iri..ri. d.u D. combustibilii !F ulili: ii. pdn deschiderea rr."r o. .e tine dcschis! r\rr ( cduFrului circa iio rrrirr.itnt "" a Cx urma a p_ogre'ului lenni.l:al (ar.ni \ pp r.Lrri: a.j" aprind-ri amr eLrluito" u.in mi. cahie.re an o.. .a|n. ni5arj 'ard' erilal or:r poro .nlzirii ctediiilor.ri aJf'1..rrrp". narj se utiiizeazd :j. marF ( J:ta. ob rda'o.i" i ur''..lile arse.(aLe si cu qa m Lrzut t. qcea' e ridi'cti-' 5^ aplici -.li "o. -"i'-.J .ir. .i. m e^..rri ..u Duterp.esr^r soDA .-J"-. Prccum Si in industrie.r f. *..d .rr u).4 io. .''. r." r." L.Utilizarea cerbunilor la sobete de teracote prezint5 unele ne_ 1J..r1lr'' pndre idanrrlria LU'r''rLr ce 'aLor.Jtzi..-a.t.iarn.ombu.a d . In a....are uliii.r prodJ.u L.:rburp d.u 2 ir kH d l_l d__pa^ufa Tn. 26 e"".li. o"ir'nelioli.qp(:.rninrF bogar6dFga ^ratura^.vcn: u/area sobe or tl .d-i"iL" locala si ...bi'.-emd sLU.. a dt'cpl "LU sd dr jn il 'rre Lo'ala. bi.uri_ rr:6a..d.1. ln ir' .+aai.ifi'.t.^' I col.. p...'. din saTele de ' r lL r''r' r "t"a"J Llinilar. l.ro (at(n./ar d gs:eo.J.rd'elo.. al en"rciei .ir""rr.i .np^161s.6 .onoinati^. rn uLjli i''a ...i-. c .t)ur-^ dc zr.e r 'rl) A'est $r .1.rparl al p.'. si anumc (fig.' a" cionsrru. .p..l per.hidr mai -rarp.. a. '."".a. sc aeriseste lnc5perca respectivi. a-"t" a..:lp dr."r carrv in special la incilzirca cenrlata_ C.-i:!l 91nl si. uli . dr.r. faf..:i: 'l d n .]r:u/arpaJ.r .ura.s21" i"nu.. gaz. '..pc."riori ai sob..a 9000 l0.r rr Jor J.n.t. ' _i-n-c.i1 te r.. Calul pei...r. Gazele naLural. piarra. A(csl(.an.i".".se 'le.1di -apida a sobpur..r7a_.a fitpiLrluj. kf )i. . -cr p."l r) \c7:: ..a p:. rl:.dr. d-. 1.area pcrplitor i .iIi(i (lc circa g500 kcalmi.p. "p'.reia s. --iI". utilizate af.rru k. I ri. to..a tmul am'' '' d' doud t)/' (propan la ' '' dc pp . i'l. o placl dc tera(rotil pr17irrlr-i in 'llcituirea ei mai multe slraturi.-mu."a "cri_ u"""_ acrisette soba timp de minimum 15 min.fp.oui.CoDrbu\ribili gazoci.. I m dp dal rnpta .mne \i prooui dfFr ur...-firizi r-rra.: .' sc r un Qaz 'u -mifu-' f. eajarea dunr r11r-usjtoarc s. o. Ta urjli. r-r' .". larJ ln s raini'al saJ la ul n'er'ari de *"i. fii"a al]r^.L_ A.d a a. aaze i cu rrlar nuJ'r Lurrn ..'.". 8.a I p. r.i ).ial."y."a/3 -r .. .-s'i .u..1. ac.. clc ard.nlier ri h. iar inainte a" ipif"J".h t'Fr.tri..lclal JrLt. lichizi moLo. Astfel.eia rimental.i\ ..ial .jin-." l' .or-j .lnuu..r J n i. . Combrxtilili lichizi. in scopul eliminirii evcr)lualalor sceperi de pazt.rr .u . )ploaar?a r.p pot uiir. PHcile de la exccutarea sobelor.'r'. o Iasr urrne sau "":.L..:n In. . p-.. dc.l.r lo. nrru a pr. nni. o\pitofutr Iv AC1CESORIT MA'IEIiIAI.5 larp..'"...rrr rr..or1r nu .o.r.taxa combustibililor cr'lnosculi' recurge uneori Fi la alte formc de .anu5a..tit..Lri' .. Ta-a rois :.... se ve lici etanleirat€a conducrei cl..n ::. eleitrice..ii. 'l-li. sp p..a-e se ard cdrbuni .tib. pentrii eliminarca complete a gazelor dirl sl)l)ii l)c asemenea zi|ii.l. ll ul.re ' u ajurorul u'or oelirrzi 'pr'iale ir "'opul fn..r .gazc.nra.r. tL. Drlori .:ff_ "i'. r .lipleror uriti tri . pcnlru a avcd o tenli_miritd ta temperaturitc inalte ce se lroauc prh ara". lnlocuito de combustibili..i:.. r . teracoti dcnumite de asemenea shl r)rrlcliale labdcaiir din r'ii-'.1.]ea e'tL denurnr' ' dusut pto?li' 27 ./ s" obtjnc prin li.....iti * u.ljLlirit^r... ..a-a r^'1 u r nrl ..:"lli.r i||ja ...l .a1 pJLura ':-19*"". pIccpa cato-ifi.. deoarP.3' Jparp J^ sa.ra-a. --'i" A.^bo p.io.. ai' (aula 'oslLlLri ". .1 ... i.\ ..at.ili.itoti n_ad op .tn. p'..orrbu.rriara ti.

i mar.lt:j"i1l ii-p"..ri l'-" i.afdlrEristi.lq.-'ii. i.: Aa+ste adincimi v. iar p.ar(. glazurai care constituie st ratul t de -..2 J'i mnr. J"l.. este folosit la fab.are e oblin acesie produse se Eunegte pxnct de codcere siL aeriaze de obn€i lntrc 900 Si 1400oC {cu cit plaslicilalea argjlci cste mai mare. -\ajale... se obiine xltrlJierea arlilei..1r. rr u.. prezinie nuante gdlbui sau cenusii. bolovanji au care proun. fapt care du. ln nature arsila se giseqte amestecatA cu diierite roci.. . iinrd argile curatei ele servesc la iabricarea iuburilor pcnlN irsldlolii.-:t. 'ii:'i llii j.ir* "i. ... a laianlei eic.tor d" . aceasia se amestecd u maltriala d-rur 'le Lndapr. peste 1600eC. cu bobui variind inr'rd.:.. :i. Slraiudle :.e preziDti unele insuqiri importante. rde er. sint poroase ti au multiple utilizEri.". esie s{erimicioase. I siD .li a L ra ridi rezistenrci *._.e .at 9i a. i. bobll . ar_ luiul care const6 din arsih amestecatd cu nisip grdunlos..larc).?!f"i Produsele {asonate din argiu 9i apoi uscate se ard ]a anumite iemperaruri..ll argild topitA.ll: err.::. este o argi16 cu conlinut de piatra de var.. lipsit dc pori ti foarte Pentru a cobori iemperatura de vildliere a argilei.r.l1f"?:. cu .s. .: 9i?1 f.. :. senette la confe..i# .icdea produselor de ceramicd fine. tului de .tionarea vaselor.1. cu atit puctul de coacere esl. dp" estc .:' .:.l. !r^ as"m^t pa tata p/d..rioara a so-deil la fata ^.bfi. 28 . permeabil.:. care .rr.t".ljill:J'i1'"iJil.:. .'i.a s/?c/r san srndt orh).e $i nri|onlliiuie pietriSll. var. .f.e la mai multe soriuri de arcile.:: . ...1a icmperaturi pind ta 1600'C.u1.:-h. au culoarea Calbena pin6 ]a ro9ic ai siDt uiilizate ta iabricdea cnramizilor Fi a altor produse poroasei in amestec cu arsili curatA se lolosesc la fabricarea phcilor de teracota penlru ru-irir*t. ca. cli ." .".r. hijlociu.oapt. . . ...lr *Tlllljll .. tili... I r.'i.*t"*li ai. .i #lb.i.*it'li.J. ...".ji". lt."u^"r .siln ri .. cu al cErli bob3est.l.:. 1r.ii. . moalc 9i nu este ptasiic6.":. A/gtid bia.j.dnd p odus'l L -i . esie uiilizata la fablicarea cimentulli. numile mateltdie c€ra@ice. d€gi are o plasticiiate mai mica declt arsila obiinuita.i:' .iilii."::-':T-^":-. dupA nathra ro.l..Xi#1."i.!r.'i. "'.. i':. erazL.gilele rcr.lr T. ". tr pla. avind cdoa.r:r'... fiind foa e poios.jtati.nisip cu bobul dcinl. :i. .run]i. avind culoagalbene.z.j. " r..fli1'fiJ. 29 Exisi6 numerorsc sorluri (lr risil).pra.::rli j:r# I il.a.'r i: "::.fi.ii.. ii a me: .li.rJ :r p"rr.a dc iopne dc acestea sial argilele (llc nni Durc ti clf scrvcs.d apclor 9i a agenlilor h raport cu mnrimea bobului.i arFa or ...uri mai ridicatc (1250-1s80'C).o:i:: i:l':a.l::"'D.. . ..1r r:..ili.mpefai{.'ri I. . .u*. sul) a.. pac. se obFre ltziLned arsilei.e mai cobofi). Iig.::i":?i""... s. .' ..'f j.?i:.c4.:"i:"1"::'. care au lemperalura de topire relativ joasd (circa 1250'C)t aceste areile lint mai putin curate.r'^r..: ro" i" a.:l"ji'.*r*i li"'" j:iT.- pr.i.t :i:. . pesle 1580"C.trf. (produse tilrifiale). :i.slr 7 Mafcrialele r lrobul de pesle 70 mm.'r''n!r' .:tu"r '.arAil{te vilriliabile (c.q.i'_ .i..afca porlelanului. a te!-i pldc.il.ll.'# l-*'ll-di.:111"..1:X"l..are cons6 din argi16 arestecatd cu nisip.".:".1 . care se topesc la tehperai."..ea cenusie sau alburie.i . h. "tl.p" iii""' l!-pj.:"ffH : li?i:9 -""'""" cu raia poroasa.eu futb e).."?i#lli":?.a fo( i1.:..::..1: ".siiel: 0.a^F\L ....:.rilor din .:-^-u^:*.J.onlinu6rF.$x ffi iitrffi f*:1r l'. --idb.ontine cel mai mde procert de ro.c a! l. .! ' . are cutoarea galben6 sau cenusie.l".humq care este alcatuitd din argili amestecain cu culoarea cenusie sau vinetd.-:' i. Bf6rimicios si pulin plasiic. argilele se poi clasilica in mai multe crupe si anume: arsilete fuzibile..'a-#:'""Tti.in1n. "'t..' y. sup. . if.(.tr...i.ili....toessul .lllll:i$:i.a. .r *#:*lf ii:ir..r..ii: i:"i. (produse rct'a.i*. p4aiF fi rran"oal!_nri (d"_ ji::":l_1. obfnnrdu-* materiale lezistente.ilor de Eresie etc. |. I. 7.. adicE realizarea unui amestec de argitE . :.rnt^ .. 1 ilI mm.l i1il". in ceul unor adaGuri de impu.*"':li l:. I:":3.ji^"^. . Ftudusul vitliJiat esle u9or.iul de vedere al {:ompor|erii 1or la ardere.. lvisipzl provjne din cfoziun."o.' .. . *U..:.rrdr djspu\ il". dp.-"r * I'i"".c_ ri colorar:r 16''n.i:l'. "".:-.aisip mic.". nerinisatd.eie agiloas6 pui.. (d. "."Hiall:. .!-n | .X".j :-. |.:T.*"j"ii. Din pun. 'il:.ral5. Conlinuind arderea peste punclul de . . . (rirorire roc..ff a".."i . la l. nente ale unei pt6ci conDo_ _de !#i.":. 'pmpprururi d.j.:r:.7 rrn. u .1i. realiziDdu-se topirca compleia .oacere.' .fJi".amizilor $i a altor mateiale cerarea praf dine. l.r . In slirlil. culoarea caolinului curat esle albe. ?emperatua la .nisip mare.caolinul. nisipirl sc ..'.. se utilize&d 1a fabricarea cn.tf ta*a..).i"t:.'|a.'i.

. "r" dupa.4 dp.#.rosie: Batbpr.u.inintele ln . Lto" ora.esul tehnotogic de labricare pfid...oxid dc cobalt.ca t tTstola/ 5 Pqtu-?.a.:-1'"..a-. '"::! yi"""?.i . i:o1 ra1 I.namentelor si a placilor plclabficale de ipsos..J clifr d-'mp.l.*lt ro..rs. d.T".. .". . icracotd ..: . apor pr odustil obtrnut se fra.i . 'f.-. pera uri Dr.lit.i...ilor de tera.pali ppnr."":'--.. Ad..r'lllji".e modelat did ipsos fioa. ln industrie 3e labrici ipsos d..ij:.poc.r' 20.e ii"_F p I rr" I'p?in. de .Ji:ff:* :f"fjj. Acesia ee culoalea atbd Fi se uiili2eazir de asemenea 1a .'.. dupi nclatul din -are s! ol r'n L.f" j.-"::.lll..l.ox d da u an.iJj1""r.: : ' ."i.oxid de mangd. io m. .ior-j ps.i i/p."."d o€. "p'i ' u' o ri u' d "q:: ":".rIu p-. . de cu1@e loiie."*' A?o p.:r r Hr#i:i' iilfi "t.....Ii . r.t'o. cu casmaua' qi tirndcopul.1T..j dr 'r J dp LhiD. Pro.i m\ ali. Tn.aq.' Jeid lj*1i.itt ir i.. '1Y.l. (upros. d 5€. lotosjrd!_se uliraje. r f'br: ole.o "-!eJ -i L^o: r"oa i: .:".r..dF. "obeio OJi: ii mdoli: .".i Li'lll ii..:'8"'.n oxrdarel arr.o... ... .1 .'' di..:i.r- l" prepar. .:l-13. i.r.. Da-r'.. sanr. i:+:! .u orfnrr -i a! .Alest na. lpo-.ria ro.r'ior pFr'.a. Iie mccanic.r. 'rpa d..iri I 1Jrfe_j "lo' .ele Dentru iabicarea placilor de t€rarolrl sc conle.c pri. albi rcnusi€ sau thbuie se utilizeaze h executarea rcn@ielilor.1o . re.:. Ir.. 8.l:"'"": :i:.u odre a'ba.i-o." ".ru.Din lranspoilului 9i pregiiirea lopaia erc |"-"". itali In.:::i'ir'r"l'ta aigloa"a "li'p'li'i"ri"ii t."''# j..'. :t*l.i rai n:ri d-.i ..r. utos..r*-_ .ii."1i. ' ' Datorita caractcristi.": :i::'""':'""J. d:''': .:T. ."": 'p Irig.iil Itanutd se obti.l. U. ..i '"". l|'!)1. q qe /.dr r"mp""r. I i o o-.iliri #fl"li:.rabilrpap.si".'T"::j:. irpbr. '1:..../.111.. d' 4. ii 300'C. .c .j"'.trl .!1i.'":.'". nisiai aarla.:rc...::i'. rorc.a..pa-!rn. 1 p F a! ppr..'..'lii:*l.:". ca: elcavaloare. se "br:.p.."-i::"1 "il'i.i.ati(: uh /'r4 aodi onl ri. r'6iodradir de.' J 6r''l p:^rd. .-: p d"tbui" o! . u at. t. .ii:ti*j: ror /. rl oJre "op rl l.. . *r**i de njsip e6ti 4jr.: :: : . de culoare albasrrii . .ii j"ii.e a pla.i.il'f:f. grauere /'/n .fjoneazi :le mo{lelat.c E.. provrr d.e .'91\11 t .i.iit''i***? :d..F .:il.ox d dc plul b.j... dgila se extraqe lic manual. .:'Tll.i*F lp..rllo r[or.xftutarea Droiilelor.-ro. a o. do labfi.i...i '' ".'t.a."li"l:i": zi..r. ::' ....\Jr" aceastA caracteristicE poarte numele de liortt. #...rol_ or'd d.o-FLDU' d: a."111|.sas d. " Li o'""'..''::.mor'.Gt '/ eirraeer..'.r.. ir pr 5e .#:ir":". i.:u rir*.F I iri.a. oF . Ta in€.-j.e "r.-r .izeal6 a.""i:"i*. ..::o dere'aoasp..". a cnNi ruloare est.:.Lr iili *f :.Ji'ii'""i"1.rmro ..:i: lt.3. afdered arailci t..i "-i.( t.ll'jil"iililli.'fi.. ipiosul de const.oti 30 . sri" :. ''*""'ru" ii '.lc ref il".sparan.o\.t dr.: rii.are se eisesle..nri.'..a. . a.ojt.3-i' i''' Ji-::i: " .'q:'d ir ra ia'p u ri.ilo..oxid uri.'': :"' '-.:"'"' 5i"" i T il' I i"i"-i fl Un alt sori I ... ti.:#::":i:"1.-ri.oborild ""'# :it'' .uloare bruna..'..:' i :Sli:J.ere nar nr-c d.o-ul " plFl"l .e c^ r--! d:n DdminL 5i s..'.!.s..i.1".p tdbri1DL-. ""1. . .vru": :'.o".i rrgd).i'r i: . rtoa--op.1.'f i:aJi. . ho..l?:i.tt.:: ::"".:"._ I r^ '{. dp. e s d" . .'a.i-it.r:ii.dir por o..i apFi p_in P!aoor-"i.tir ..tiF."_ .. a Ple.Loa-. 4no p.1.*" -.rii€tp < rpp.ilor :... oa d rer:rF...Jr_I.r.rrLlli t.ri .i Il:rTl.ipale indicale in lig.rp .anstrtctii ri i].Ll dirlrc nForilc d-. i a e.":xT".lri od ori b..ilor de .tarul de ars'a ur'!za| la execu.i: .t \ filier"" p-".omporti lazele argilei.

.. duii Fatra ple...?.".1:::t.:'.. consislenlei Decesa.6 cu mina pe lpaiete plicilof din in rJl r' fason.ra e.r...".'.1fa(1.rontinui..tr*. .iif iri v.T Co urmare a uscArii. Pn4ile unei pl6ci de ieracoial lasona.i.a aplnnfii Alrzurii Dfin n.1 :j":iilX:" ":"iJHf:^.orrsuL dc uscare trebui€ se s.-"".i1 :. df/tilclor.""# "i\iirr?"1r:e: *1t.:e. scugerea glnzurii de pc lala plecilor.u. apoi ac€ea pentru lra% plecii.f''r.i Fjg. Uscafoa..i p'-!a ea pd{Fi drgiloas -.".'I:"ti.etusafc a pti(ilo.-.iil.ija.r lln\.rr' pt-.'..: nl.u ptastjcitate mijtocie. jf::. l. d.. :." .=*. h. n .i. . l... cale finiscazi.': ..a plii( ilo.".easli o.i"ir'. . ]a m@- rotunjirea (denumiti de asemenea Jo.. care asiguri eliminarcr lotl.g.r:."ii.:.ea ti eventuala .e.. .: .:'. m.Hfl i. .[ii.1i":jr..1}""il1:...u.*li.:l-*i.rl .ll se lasoneazE separat .:.::^'f : ii Ll lill ::?"{: jtji':: li' ""i:. -:".F.ri.".txli.ii1if.ea pldcilor se poale executa manual sau mecanic.a.ri"i. a. .rir'i.l*Ti+: :i"...'r"m.a7i.are se face cu d.'. Pentru a se inllttra crdpa..::lir"".pc. p.r..a2ll ca.""." ..iif ":...i:q#l"'"t-:pi-{ffi *biffi.e scadeiea volumului .l5i.T*{i#}+$fi **.. cola.*:::.i-:#:.i-:l:t" L! ak . . 1. "":6.r.flilffi *.""i.ev6zu16 in scopul de a impiedica..'::. j:.d ir'"'':.jo1. 3 c4rca sobadui .ou. plAcilor.i pcnsrle ...l' ii.::.r buna imbnLa..rri. .*l: ['it{i*'lrl.ginea iesihrra de 5 mm de pe pelimeirul bazei pliiii de tera.' l.^.ma. aFazA 1' '. ..ii"|*-i. ".L8lu.:-. lodi speciale.J:\ii j:n".lT.+..j.ii:.H.*1:{i *l. pa .. pidcile se rase in tipafe pini se inlircsc.ilor din tipa.ri+tlij* 32 *$*t in tipa.lezirea cu o piesa de calcnrr $i (rL..i.a{].j.ii: ?"T:..' .$:htri.r-i r. ::1.Jj ili.i.arii unei pirii a apei din.. Cu a. . 0..*:*':.re.ste d.*'Ti" #.J'l. irL r. n.'i'i'"':.. piolecloare (denumiid de asemen€a tz/zng).i'"1. il. in limpul arderji.'. i. s( rx.u ajuto iu1 urei prese de mina..or plo.dfr. . ":Tl. apoi se apli.oalcr.l.".r' li.n5"?i"q..f.ii.i39l.""!*i#:"" -s:"". .!1:"3:''f.. pasta arAilorsri s. ..J. .L I rr).. lr.it..# .r.o'"tr"' ':.i diu pasia dgitoasd.": ." .i i'.F ma .{ri g*{'..r r onfri (u ririorrLl ur).:.-ii rccrl . slb lormi de loi subtid.furrrq":...iirH"l L':lx"#ij?..oscbiu g. . (n rrrmare a cvapo.are caz .i. .ilor sc prrqiii. Iie jn usce. tiliJi'ii. l*:. . {afa plicii pe perimetrul acesteia si are rolul de a asig!...Tfu ":"l.pll rr d .lit". ta reducindu-si volumul.t .r '.. In cazur 160- . .*#. iJ"'".."'"'"':".'-rlb maj r".antitatea de api de tusonare a pasiei s...'.:t.rortir) DirLiL ta !r B%.o.:!:r.li[l:.ili.1.(!li' vofili.-.Lre>i ...rJti ".r Dl:i..llil'":1.....i:" T:ff :i"fi ff ?i1. i5#. ll'"i1.:i:''"s*4:* *-rr. apoi se executi s. (.:. caie consti din . : i1 ..rred:. 6-101110.oliaa{io ate dn arsl.lliT#.:*:'*i'llgi?". ndrii ranuale se Cele mai bune rezultate se obinr jn .casa margne se €re.'::'1i":. ta e in i....i. iniii pasta pentru aneoba. p.1:"..r. ir ...eld)...:.I *.l... a.-:il {#: """"'.m.:stj::"ffi *T##. tr-rrtd o reli.dd'.*".91rj.."' .:."1.*-vtl**.:'1X1*.*$ir*[tr-.'o:. i placilor ia k."S.":::::t: .l1 raJ.:l#:.Drpe fasorare.qLl t'orpre+ sp4.e.:. (lr' tr :ts-.u par fi4 Usctrea plecilor in[ri]c \.i coFrulni lii- r*ri. operali€.

. . inaltim€a coLacului este de 30-40 mm.uri.:.l':":1.re oD! a_ a.i 'un' l.T"1. de 125X120 mm.Lri I.. t. .r: t.l.6d6. .:' i.dp . . r". se urmare$te gtupa'f. .i..l:1. .:j'j'..::.."p1 .i'... j.._ll.' s:-si pjardi apa . i. I..r.iii.. ..r. o LL'.c ra .1f.d iL ' i .A te pr. uil .i..Du'. Cornisele (fie...e ... marginile sint numai. fi. lemn..te alte srbstanle. dc 10-15 mm... Marginile se finiscaze fie cu muchie.:.art nur-" din .i jr.i'i.io.ii Jc oD:r.l ::.i.i Drc?tn ..L. rotuniirea muchiilor se face la {el ca la picsele laterale de soclu.. i. .i".i l......i".:'i: .'"...rile \1:(. r..E .'.r.:.':''""Ii::.i.e:'a frra o"odL. repr..'"'.a.' l:.. ... € oo. l ori rp! ili.o'.pd g. La sobcle de getit.-rjur. ln."" raTa jl_:pa-.."..Lr 1.o. .. o "1.:1T51.i..'. v lanr" ra butc.' .j 1 "" -. Ao a rlzrur-.". . La sobelc dc inceLit.i !rrded.u.. r'BD o.a.ec.dl-r"r.. cu dimensiunile dc 225 qi 445X 150 mm..-. continuatd in unghi drept cu o placd avind dimensiunile de 135X150 mm. se asazd numai lil. se fabrici de asemenea in doud forme (fig. i"".11 ". I *." dz.Fd I bune re^lraLe.. ( 5. .*i#iril..il". JF . A p. t ......."?:":.ll":^i". iar cea superioari.6rz.l. rL a ie apti J cla/ur a..t.. i i.t .oir \.. rp..rF1 pd\. In coniormitate clr prevederile STAS de teracota penfu sobe se fabricd in mai mr.. it.rt j .ll: o .. rr.i... coltrui de soclu..upto..d Lp ..fl:..b. r'.l.r' ir'' . r...ri avind culori apropiate.. .. o.a........iJi..:. ..'. Coltu. obline alie curori... / . iar 1a cele de gitit..11.ti:.3 ...bun."i. '.F.. mllchiile snrt rotunjite la fel ca la piesele laterale de cornigi 35 .: ..Ifilii.lli..n {lrlrprJ -t.. in oa"Ld piese laterale de soclu...i.. l"'i'".i:r"T:.L- .. ru. r'r ro ..11 .d.. piesele '.. ... la carc o portiune are dimensiunilc 235X120 mm.".J.5.meran...r monteazi ]a partca supe oare a sobei. i---o-:l da .!:l.dF L 'o..:d.. Forme 9i dimensiuni.. . tornrnau se !tr \rrrr' de snli' l lir i pucrt Ei L :r'..' r1: \"'ri ' 'ardr'r'i:i i" r.a-ri€ri -uru d' r r''r' onL " ooLi u.t.^ in cupior a pfoduselor pe care s-a dpli.irr o. i . . J lor o .' ' :t. cu dimcnsiunile de 225 $i 445X Xl20 mm. ."1--.a directia de sctrgere a glazurii sd fie dispusa in sus La rfr/rr...'..i rFpLrl 2....:flff.... ..I....J . .j L:.''. bi..j..irar. Ou.. muchia inferioad care se monteazd pe pardoseaE are mtunjirea cu raza de 8 mm.Eit.ir r':. ptdno ttitargt) a. a" '..o.. constind dintr-o placd cu dincnsiunile de 245X150 mm.:.rJ.. o" J t.1.6..In n.'*. ' -i .!a. coltu de .i.i* l"". Doo' !. 13).ejm.". Lol in raporl .' " ! sfi.-fl rz .1 r.. . mrl: jd r ..'r..r.r. .iouri. sl uri neunilorme Penlm a se obtine un strat de glazur6 uniform. . 12) sc fabdcd in doui forme: 1?98 58. i. avind rctunjirea muchiei infcrioare cu raza de 8 mm.--'4". 34 tiii"i. .:l:^.i .i"c ..1 q. r -". udseobl ..to".:"ii.it "'1!../ .'. r"r...lll#$.. rJcpo ... "e Pasra pen' u glcru.i-Lcd :r or./u rin bp.i..u. .. ie 'r. b11 -l a.['#T:i: ..illi'.. :?..'.t':t''iclim|E n i:i-:l:*:. r. te -e d\i.l I I r! I '-''1 uner cu lriia dc EraJ.(lc temeDea unete .':"1""i:.e lfilT":f rnir..-oP'--.. .. continuatl in unghi drept cr1 o jundtatc de placd (110X240 mm) Ere se executd numai cu muchii rotunjite ii prezinta aceleaii caractexis tice in ce pdvcste grosimea $i ineliimea colacului ca Fi placile. .o.r 'i. t..La fudut cuplorului se agaz5 pEcile cu culo.: teFite la 45" (cu Hlimea teFiturii de 8 mm).i '-d-.. s..r.nrli.: .ururdarpa bisuilLlu: ".tc.rsp8r.''"'l.ui ulL .le offtjhiie... ' 1 r. . i". .onomn ...' A rFL.'3..l^*. "" m.r.. . i::. de ulei sau ..p aori.:.o" d. il"t".rp8 l.. ob(ir." .#i ji :j.' . in pasta penlru glazru. i' .d. 1.._ . iar po4iunea dispuse ln unghi drept."'. .i: 8al"rc oba.p."'!d. .nedid a.d. cu mza de 20 mm.or D... iar xotuniirea muchiei superioare cu raza dc 20 mm..r.. care s{.i t000. 11) sint alcdtuit€ dintr-o placd de 220X240 lnm. " . ip i.:t.'".c onJ. :-dd: . ._ o/ >i a.. l.. in lasrn pentru erazurd se ailausa direi!! .i p t*'l:j'9' . o.. .. 10) au dimensiunile de 220X240 mm Si grosimea de 14 16 mm.uui nu prin p rtve-iza. s"i:prpveda strdrul de ad:oba a r.lil:.... i. PUcile se aia/iL i I'iDlor astfel'. iL. rrJ 1. .at gtazura. ita ". 8 a/Ii d . v. .lloarea care trebuie oblinlti. d..!.i'"li'i":l?".t.t. : j'lJ.r I rr tr ^'.-. .'..'".leor n.trJ 'b\ddi uo"'e ri\ ' L'.:J.orni$i. fie rottiniite.. rotunjitc. Piesele pentru socl& (fie.: up oarF l? rl \ .i... rkt.d .. i .rlte folnre ri dimensiuniPIdciLe (tablele) ({ig.. Accste piese sc utilizeazd la enecutarea coliudlor sobei. .f::] 120 C.r'...i ..rd\r ^a. .r. .."-"".:.pete _ .1..."j. r. i' L' de glazuaie e. f i.sn' .. -ur i !.f. l" r "'q < tiouri t_ .tr din a"id dp zn.u^d. . ' --u" | (t... 13): pi€se Iaterale de comi$6..^..ir.rmw 5c ma nur.... Tl nod.":L... ... il"i. O. .:]r"".':J:'.tli"'1i".. "" .l. "" i"."c pt" i.i. :'.t.i'i ceia ic. bt.

Plici de iera. de a6d1.de gaiii sobe: . collrri de ieracoii pentru o . 10.ffiffiffi Fig.ota pentru sobel b . Iig- 11.de lncAtzi{: b .

.coLl de corni. d.o Fig.tu. t. .i de ieracoli.ffi Hpiesn Lai.niti. co. 13.i.oc1u.oti. b _ co4 de . Cornise dc tcra. . 12.rari Fig. So.

irufi in raport cu tala..0. je"a prczinra fafa d^ dedsupra i. r vcnt.Burlanele lLE.ilt ppnyu Ltaj"rn tti{. sobcr ri Fslp d. Bu. Aceste pldci sint rotunjite diferit $i pot fi simplc sau cu otnamente. l9) s.clcdesubtul cupolei. . ec'Fa.t4) au Iungimjlc de t50 .7uta cu srrlp sar. 18) se utitjzea/a la sobete at ciiror pre7lnta la parrea de sus a sobei o rerras.ulilirr i mm).:l a.oo"i.. @ffi o Pl5ci pent. Copoc. Capac de teraco|a. ELa. lJlll(i pcntru briui o_Id1e.i dimensiuniie ptE. r"i4.b_']eco{' .n rapon . unutui.d .d dp obi. sinr aratare in (onlinuare.le penh-u J"izd (riC. 16. care sc utitizeaze drept €tementc decorative la {ollLrrile sub-lor: se pot fabri(a placj dc ioll prev.tan de teracota. I7) sp (xe. ylTl. 15 mm. 15.are sa a)a. Ai ofjrolrrtrt.. itor 40 pe"eter. PId. Fig.. bdul (din pldci drepte $i de cott) se monteaz. variar:t . .i 55n mm.r stilpi dc8ajali (separati)."ir.orl).. obi.. ^.ur€ djn ptdcj . Siilpi de iemcoti: prici de colti cu slltp. avind o". jar tarula esrF rLU mm. o Fig./inra adin.bi..r.J ornamenkj. (clF mai Ir.ei la partea {drepte . estor pre. Stilpi.:H.i (Ilg.ilor Pldail? penttu briu (tig. ffiR a .. u dimensiu'lite pta.u friz6: de co4.. b 17.re fala dp partea model de ios d Fig. carc se utilizeaz! mai ales drcpt elcmente ornamentale: dinlre c. l5).stlrD deg4at 13epar. 16).p. uare sn urjlizeazA Ia astupar-a Eeuri'or orcva. raporr cu 1ir. 10.i dF sus-rioari a sube'. a acesteia. 14. ul . qc Pe baza de comenzi se fabrice de asemenea piese de teracote de € te forme. .lp \fiE. r. Ia tocul acestei retmgeri.rate.t to.u ctiame rut ae rSO inm.ulF pentru curorirca sobe. z0) pre. urosrmpa peretelui psle d. pla.lri.a 2LJL| Pl:clk:u nira (fig. "e tabri.c LtiF zeazd la racordarea sobei cu cosut de fum.. i. b . Fig.a]. burtancl..

'ii: "": 3. acesle dcl(\rtc se admit. 10. cu litera D. 22) sint utjtizate ta T:'i1"ff crrept e'-'mentc decoxatlvc $i . Ipa vt=4) \s/ l-ig. pete.:i6. capatd im- I.. Fig. c-. *rn".. 22. Medatioane (doui modele)..e'a dinlrc anq. Pldcite de teracot... Un indicio privin(l .l.rlrlt l. Standardui indicat prcvede urmitoarele conditii principale peniru pldcile de teracotd: si aibd forma regulat:i.me. Fig. . H.:.r pf('zinlir (alaclcristici importante. piFn te .r' .i Gvenlual pina la 5 bu". Tacon" " -.i#_ '-"11.ir'r .ig.Jrurr rliulr. - - pldci necorespunzatoarc.. ia pEcile de calitatea II."*J:i" "" :. f6I5 ronvexlleti cripdturi. "mal( netopit. ilor .r"ta.ta. Ifiind confeclionatc din argili.tet. . Pleci penl.u.u diamclrul pina la 5 mm). astfcl. admltindu-se o9icurbriri dc ceL mult 1. .sd aibd fete perfect plane.ora pcnlru sobe.".abi. cmall $i ang b5.. care le asiguri folosirca eficicnti la cxc(:uLarea sobelor. iar la lovire cu ciocanul sA dea un sunct clar..i. .#*'li'iJ"l. € .uri.ru ..rd.ri: dreapG si de co1!. ptEci cu niFe de djierite fo. 21.ri" ".ali1ul(tl plti(ilot cstc Ai uqurinta slefuirii. iji.3'*i .il .a jn douj.acott.. pldc.it. cu abated dc cel . 'a ..". ilp pla. prin s'ampilare.r"lni"" a-.t"fa.l'. ora.uDghitlrile trebuie si mult 1Yo. "t.".-ncat. Banchetele {fig...atirdli: J" sparF.i a.. "ra plScite de .held de te.r li rc/i"r r. 20.sc fabri.j. a r a r e r i 5 t i . accsle pldci all o rezistentd necanicd b'r. portantc inslr$ir'i. pla:.:i. Ban. srAs tZe8 b8. cstc irlffzisi existcnta granulelor de var in struciura pHcilor...ii lr'.a plJ.bi li na. dar in numar tmitat: fie perfect drepte. cu cifra Z. . _C * prevedol.i:"""ii#I. cu citua 1: calitatea II.l.: la ir'Fr'ar^a Lle dacp-inderF cu briieagul ru lf(n)ui(' sii sc dcsra( ir portiuni mai mari decit 1 cm'i phcile lr-clruic sar fi( afsc L|riform.. .pldcile de caiitatea I.l .)gil. .. aceasta dupd arderc. ..3. colturi rupte.le d" ca italea I nlr lr' buie sii aiba porliuni n"'mdlluire LJ-i.5 mm la pldcilc de calitatea I $i de ce1 mult 3 mm la cele de calitatea II. scurged. I)(xl.

de pral Este interzisA existenla granlletor de cauziDd det€iorarea ceremizilor zidiie in pereti sau in sobc. rer"re r^r a-ii.ip*i" p.6ldmizilor.'.mcst€cale cu nisip qi apei pasta 4 el obtinuta se afd. Arderea c6rAmizilo.e caz esie denur'tA.. Din dgila sfa.i'ilifl.''ji?l ardere pra' i'e a" 1e1' o1o ^f ii'.cI ( if:rnriTilor rlrsl. Arcila se exlrase cu uiilaje mecanjce (exca\aloar€.oti- '. 23.e etc. fie se lasoneazn pe cale mecanici.1."*fi{5ir'{.felo. care poate coniine pina la 5rri var sub rorme sling ulterior.i (l{ fx.ile sau sub formd de uscelorii spe. Se utilizeazd de asemeDea argiln oisipoasa Gut).''"1 t 'n'u- 1. Fazele procesului tehnologic de fabricare a .dsporiatc in us.dremizilor.esul tehnoiogic de Iabricare a caremizilor consl:r din operatiile prinripale indicate in Jig. fl$:ilii$.ifiular). .ordmida prcsoft (STAS 45?-66).srazurii.i"xilrt""3". PasLa sc rrazn fic in tipale. in (uptoare. Cardmida se poate conf€ctiona fle pe (ale manuah.l*.#eJri$rfi'ffi *ffi iliilrFj#: $.ri tuzi a pro.Jffl#. Pasta se am€ste. nasonaiea . Prepararea pastei. f.1*ff.drdmizilo..#jl.+*r. sp{r'irr.Ptacjle _6" i"ru"ora sint insa porcrasc s . s| d(slir)rrr li.u malaxoare se p. graife. #::qi jx:i:?ii!{itqir&:iri:#i.".. se tace la o 1€mp. de cimp. deosebit dc impoflrIlri. 23.:sil1"""r:?. id (a.inarn bine. dc Lrs(rLrc.i".csului telDologic.. ri . t % i $ s n 300-i100 N s$ Phci de Ilici ile 75 e81li alba Plici de Ptnci de 400-500 300-400 800 6 7 13 90 90 55 75 *i*.tfl"i*i. Pro.iE". CE.ii *"f.ratrurl dri too I 000"c 45 .es.l lili.i*i' *i ti.'" .ial. cu ajlLlo.liiorii.i"*:ir. ('rDlorrl . iasonale sint t.i cu laminorul ..anlititritc slabilile ionform dozajutui.ar-a.j1....epda pasta. fie ln cuptoare de .lf. care poi Ji sub lofnri (lf -rot.l. 44 *3t Exiiaserea drCilei. 1: p" Iiindo caracreristic'e rermice aro pr6cror ".":u:i#i::f :T'.i.1-*$ ff Fig.) qi se lranspode mecdizat la fabrica.:r{i (sT \S 4608 55J.. Fabricarea .-f=f u"ir*. adnueindu-se n:sip ii apa iD.X":ix':.:'. DrevaiTrie ..emiril se fabrici djn argila .:.t:":*' 'rri " . iri r !Dtoa.u vaiJud.drdh:dd de n.rorr( a(op. Us care a ..i"}*i :ir.*.ll p.tll'l"Hl'il. n.1td. nri m i zi I o r (lr-!rimizil."g. rL frm(r.onslrvJi..

'i'".. ulilizarea cirdmizilor cu defectc este irlterzisd. cdptu$ilca plicilor ca .T1f y ":.".pl ma -riat sp .'p"-".midd de min. C. carc se produc cu dimemiunitc rlc .". Ele trebuic protcjate de intempe i qi sd fic minuite cu griji. :? "iii: Sob6 te teracolS nici (pinn b u0 1. Lr" bot1it".60 1r0 Soho (ili. la. cutarea rnor lu.'r"::i:i.:1ffi -_ si aiba .ito 1. i.. uton .ir.. .llli. " ::'^.|.l'#"..*.. 140X280 mm.00 030 050 47 46 . irentru executarea postarneLrtului.t Fo. i. l. .d'ltirar.ri urme colorate usor in . Consumul de cdrimizi necesar la enecutarea sobelor de teracot5..$ii r . fetele aspre. utiioill.*i:T.ii..il.20 0. a retragerii sobei 1a peretc ii chiar la calpt \jilea focarului sobclor mad. . rrini/i ) rbri i. Cir.iil: f.50 1.iti'lr'..ll' :'::''.iutarea sobelor'.ourr..1.rri ( rslc 100 t.:'::' J..id 20 rm g"osime.a p a .:"" -.ir /.(lo zid.zjc. :... *:*::* . din dilimizi de 40 mm. urtoarea rosip in.. iar la sobele mari."j"i.70 1.i.r***l#*r.1 " ". "u '"'r*1T ::". exccutarea cdptuletilor.r?15jli. au o rezis- la t. arLrl \.J L aibd paro/iiare .." .. rasi"J p. la sobele mici. in grosimi de 20 sau dc 40 mm.i) ii 190 plici) '. 3.i. din cadmizi de 20 mm...mizile subtiri constituie sodimente d.i'i.. t)| rj. -to.rdri de completare a sobcLor de tlracoti sau de zid.i..?0 0.eni ta .:.: 1.. dooarece la €re. P.r.':9'l. Cddmi?ile s{btiri pentlu sobe.rie.jg.i { .'i ma. eLe cit Ei ta cole de teracote. (. De r\-menFr.. Ca raLtcri! i 1.j.f. La sobelc 9i cuptoarele de zicl.":::i.' :....retii care separi canalclc de fum se executS.. rr-..ii c.'i'ii"'H. Cdrdmizile sc utilizeazd atil la executarea sobelor.. din a. I dozarca pastci utilizatc pentru conieclionarea acestor cir:'rmizi trebuic si se urmdreasc5 obtinerea unor caracteristici asemdndLoare celor ale plicilor de teracoti sau alc cirdmizilor din care sc executd DirlJjsiirj jtr ^:4.azar in sti\e...1.50 0.. .:o:..-mii..c. i I -n-i n. deoarF e ab"orb o. TaLelul 8 cods{mul de cirimizi necesar la executarea sobelor :::p:r rece...r.00 0. Pe $antier ciremnilc sc depozit. la ultimelc.rirxi (r'sto 130 t)lii.* JiT'::.:::i:?j:. retele piane si netede.: re arc drept rezuuar pro pn f Fr so bci : *." si ta tuL.ompresiune . se face in unelc cazuri din cdremizi subtid. se di in tabelul 8.hisa: f ll.]" c-onslirlie un mareriat j-.rffi tenti buni la Cadmizile rezisG la temperaturi dc circa 1000oC.*r*nrn*+[$T#. re.. ue au o conductivitate termici rp.u. ca qi a boltilor.. a cenusarolui..l #l}.. iar muchiite *n. "'-' resula€.r:.10 0.:r1. Utilizindu-sc 1a exc..'J":: '". letr€tof r(i.".d: ": "il::: 1. In cazul sobelor de teracolS.. Eocud termice." . il'" F rnare a 1i i""..r.:". .m..i complerarca sp"ljilor.'t.:.:::lr..

inguru.i:# H.(ii F dts . Prepamrea acestui moftar se descrie in capitoluruIl..eparar-a n.Lir !"a.ontorrnitaj . u|"j tprr-i."ti'. Spre dao"ebira de aili lianti. Datodti caracteristicilor pe care lc prezinte.. "ii:i:rff ".tl( slnt: cimentul portland (STAS 388-49) si cimentul metallLrgic rjl'As t202-02). iar la partea inferioara dc 35-57 mm: accste cir. au forma de pan6 dispusi pe vefticaLd: i*.mizi art forma d. cu dimensiuni variind intrr'230-350 $i 114 250 mm Si erosimi de 32. pdn amestecarea cu nisip.ciremizi nomale. ta partea superioard de 65-73 mm..rr . Utilizarea moltaruld de argili se face in conformitata cu pre\ed.#i.u prev./id.sre cdrdmizi penc scurtc. :5. 49 F.ob{ie si ind€plineasci .".6 .-100 mrn. .f ?ih:ll i". Se fabrica de asemenea cErdmizi refractarc de samoti {STAS 136-54) Si produse retuactare silic5 (STAS 135-66). IV.timensiunite tor: lerlpFrd'LUj foar p :nair.u .51ii''.".hjar in.. se obtine o past6 ptastic5. I b8n"r-t. pulFrc d.oli ri dp.rile STAS 5583 57.tdu i. yF.'*-::t+'.r '..:a-u."i.a .rroftar lLrli.. :r.:$.rn. ars in cuptoarc speciale in jurul temperaturii de 1 400"C $i apoi micinat foarte {in.isla. fabri."n:..: . iar la padea infedoare d€ 35-62 mm.""ff '.r'ar'Jl de argila. Culoarea acdsior c5radizi elte patbenxaurie. . a(i. La L. (edmizile refractarc se utilizeaze h executarea loaarelox sobelof cii mare debit caloric. Fig.66. Se fabricd numeroase soduri de ciment.a la. ?in d ^ md. Sorrihentete de prcdusc . din carc.w. Dp an.i pe ori/ontaia.d.la . se rele sortimente dc produse xeftaciare normatc (fig.. :: :lr#iiii: : i:T[l.a. pietris si apd. a cuptoarclor speciate etc.i. d"p o mar^ re_ /rsl-n15 n. ( imcniul se ul. ar6ila isi mentine .a superioarE de 65-73 mm.as.ji pr. nisip $i ap..Nisipul $i apa care intre in componcnla mortarrilui de argild t.rdeplin...fi ffi ". dintre care cele mai utiliz.ti.g*pir' $# . pene lungi. El. dup. rrrr".r1fu(1ii. ll"iii""3#f ':i.srp.i. Mofiarul de argih.a L]]nitoa_ 25): 48 r . de tipurile N1-N1a. amestecate in cantitdlile stabilite p n dozaj $i se foloseite la zidfuea plicilor de tcracotd sau a cddmizilor la s.E?:. I o rFlislenl. (D.ite do llanl .f lTi":::'j. . de tipurile pS1 psro. a.iii "f.. acumukre si de radiatie a . tn .efra.ranidi normar! l . care sp intireste si .a/dJ in ..r r . cu climcnsiunile variind intre_^230-350 Si 114-150 mm Ei grosimi...ilizcaz:l pe scari foartc larai.i. Cimentul consta dintr-un praf de ciuloare cenuqie.. lIr. Acest mortar se pxepare din argiti.ap.::'?J" j". la part.ffJi.ulaiFa sobolur dp Iera.anr.:'.ara.i :i.t"l?:. de tipurile PL1-PIar. cu dimcnsiuni variind intre 114-250 mm $i 230-350 mm $i grosimi.fi . ir r p... .pana dispu..""""'"".aLitate . cap. CimEntul.st.la amcstec dc mamd argiloasi qi argild.. E.|l.lrebuh sa i. (J00 400"C). Cim€nhil este un liant care se tabricd dintr-un 1r . A).lzidi la tempFraruri ridi. nry.t-rj. p.deitp STAS IJ'..erintelc indicate anterior (v. n..tare d c.4+*hi.i.b€Argila avind proprietatea de tiant Fi fiind utjiizaie sub formd de pasti.'H:. intirir€ permite legarea materialelor puse in opcd (pHci de telacot: si dlemizi).:.

dupd :::: :" :iJ::. la care usa proprju-zise e'te simpLd sau tlelurlai Lrsi tio B.c.i:li.1" fixBra: !reiarul protF.evoi.area lutdaliiLor pen. neagrd.i:Yl".b"i'#t. s tran.^ mai urit.. cu prevederj.u (nu ap.).:. ir.26.nta.u ulei).uLLi :. "9!"1".i3"- p-nrru . Din Diarra de var din pjmint-si ar:d in (uproar. La executarea . d .urJri.26)."i or. prin . Cotorantii sint produse de odgine variatl (veEe_ 1ali.r.. ul-ar. 1. i".rui lll r)il.H. pe (icsLina. r-l arara o\t... aceasta sirma e"i" -oate.ina1.ar . putindu_se indoi si resuci cu u$urintd' in scopul r::=11 U u 3il*t:iT}l3f""ll:i:"n'.u.ru gatben: . ASrat']c . se adaugd une_ ^_.u apa. (onfo'lionara din lonre li\r'ndu-se f. . a :i la I onrp. la prepararea slazurii crre . mi" de .'. . atb de ritan.80. . la acestei se monteaza diferite acacsorii metalice' lJsa Dpntru focar (STAS 3585 66). tip nichelal4 sau croma er <' fabrita 1.iliii:1.i "P firra/i in gauri e\'. oDtlnrndu-\e dr s/irs.:*ti. dlarLral iar.rom (STAS Z4dBJ.ro rrurul pen'ru e\e.oiorantr sa ob(rn allF .e lar. arbon. '."ra.buin{bri I umeroa<e ta tuffd-iLe oc consLru. tv.prJ"ia: .ii.rtFi.v.F':.il. minerar. \rb forma de ldpre dp Dar...: .s.tor dcsrinare e\-curarii ridariiror si ren La executarca sobelor se utilizeazi var la prcpararea mortarului De asemenea' sobere de zid se cld'nP (1g. lip C la 'are pla'd decofrlivi arcpcri $i rama. carc.{ionPa.pa<to.Ji'J.rip A si lip B au dimensiunilc de 215/ 235 mm (-espe'li\ :J2i i275 mff dimensiunil" rumei) U$i .lJXq::f rara.i'?r:fl . o."l"J'::'l. pe mdsua zidirii aristeia: de oblcei se utilizeazl sinnd au diametrele de 0.o 5l ..-ii pl5.a !6 a. Iip sletujLa. De as. na.'.galbFr d-.otii sau a (ara]1}/ltor. ool'ne oot butgdr (\ar npstin. a b Fig. r. xe.a(r..spr\es. . placa decorativi este de asemenea ciublirte de placa de inchidere' cu circulatje (1. dc argild destinat execut6rii sobelor. cap....utoar.--Yilrl :r" in. .forma in Dar. pamin' d.nte qlefuite Fi apoi nichelate sau cromat6.um c: dF placa proiccloare din aTbeqt.e(. ...onle. Varul..a-^ ta obljnere. :t .. .:iTi. rip n 5i tlp C esle dub]aLi dF pla.lltrr'1.:":t"$"T#:".eal. ."1 A.Tl$1::jiiJ. Ia care mtivi din f. Un alL lianr rs(e varuJ (STAS t46-61). dp ..n nod "oioranri: alb rlp 7ir. Agrale din silme aiamita: Iepddi rinalufilor de cdramizi care alcetuiesc soba. t:.utate ln colacii pHcilor. lacii a doi5 pltc./iIof mp. .ffi . Accesorii pentru sobe. l. ..ui. "ii".v.de 'ra. alba.nA aramila.:l. a ^e\lrasa r uuu r.ir_ula(ia aerului :i da o pla'e 'oroLectoari d:n azbe"l: u$a propriu_zisd conste dintr-o place decou$i tip C. au dimensiunile de 255X2?5 mm.utori sau nuanle. negru de oasc. u r'artirri penrru ... ( u aju'orul sjrmci sp efcctueaTa legarea pl.a execularea sobelor de zid se ut izeazi sirrni.). itor de lera.r.00 Ei Sirma se livreazd si se clepoziteaz5 sub formi de colaci J.i"erie". .l).ilo.::. It'r|l pcirtru Iocar sc compune din unrldtoarele piese: uFa propriu2i. urnraLorii . ru uta pr"piitt /jsA dublata de o Pla'a de Snchidere din ionri pievazura .omoinarea a cloi .f jji'*xa.11 T:-t111"1 G.mJ*iii"*llr tt't .ffi n.. rn i onlormita.".. prin c\apurarca-parliale a appi marirea concisr. Colorantii.:".n:gru de ium (sTAs 101-b6). Jliii prepara ..ali.. e-u)ic.A(. L Sirrna. Djn srr.siidldu'a $i se aibs un Drodus ll .ne\l . l-ll. {ii! ser pararca mnrrar. umbr:J.:jff lo$.ll u conrinu..!"" t" ix%..lor' prevezut cu gdur' "irrr. ro>u u" rrg]i.::^:ll. obisnuir. Drc. ! .ru sobc. ogrojP 'au ce mi'i m^nr4a/.ei bune funcriondri a sobelor..alDaJlru ul'ramarin. r.slefujro. .. Colorantii se tiweazi sub iormd de praf foarte iln.melrea .. la lempFrrlura Lle ."?"..l^ J s. ani"nala...lionarea b.c "i li\rcazi si Dar md.ru d.a de inchid' re: rurnu.l.1' ma. :I?''i:iik 50 i.. air"rireioi .:iiix dF pLunb rsTAs 12e 60). . A).5I"J Ji#f 'frff ". ln scopul ur.e STAS 899_60. ta onslruirea sobeior: jn acFst ra7 se ulilizFaze sirma ' Sirana este # ..50 mm. dr culoarp atb5i ..

.i1**.:.:l:1' I --. nr'r.a.J1n".il. 28."?'":.r drr porlelat t . 2?.ti. Usi pentru tocar: - ".i. j".i3"i. Grdtar protector la uqa Peniru lbca' Fig.". 2t. :' j ili.K s A I ti||l ||l -ilNfi{ l ]l [|0|| tffill Eig. * l ir. lr( lrizrlof ( | t!ner: 1' .

nestan. uso pentru . . e .rfp.i-o ar din jonLd rla Lqile iro A) sau dir po reldn sa I nateriat p acLic lermorp-i. E :io .''':' i (l -l -.Le.aT.rumala: ca lirc. 'l .orpun din L 'nj'oa-arpid arn a '.ul gldrarLtui se prFvpde o ptaca r.n ".anF"-a din Io'lri.ioui(A. i:''t . Usi pe. \io. d. P.om.npfiu r. ni.arp (fig. Jt) e.." p"L de usi mon.n:i ..onf^.. .ar (STAS 3585-Lj6) (tig.29)..tardiar.a uFi pentru focar prevazute cu geuri reglabile.rN tocar. . pi. care . .ruirt.l (la uEile tip B ti tip C). in lo. ..enu.scni.. a' F '1''n |'| . La sobcle dF zid lara celu ar .. 3n).u n|ar (fig..rnou se separa rla u:ile rip s si tip-C.. itetuira." : u: p.iunit. bazb dc.i .sigurd activarea {tig 28) ri monlar .ica si alL.azbe\l): lnchiziiocul .65 \gv 3 C Fig. dp 251 <I00 nm (rpspFcti\ 255X140 mm dimcnsiunile ramci). "i.rol" .-4i spp ialp se por fab.ma .r.u drrnen. purrnd Ii ne.in .onf-.. iDuri ppnrru lo.r rrci .a j de a.n spai le q:i. h-lara .au .30.

iatp . lig.sub.u Io.i llg. 35.el-. construiesc astiel incit si nu irlchi(l:l complct drumul gazelor ars€. so. . 35). illl.u. 118). d^ obicei p. " Ld. fie prin rotire cu ajutorul unui miner. 36.c prin asfixic cu o:{id de carbon. LIisi penlru njti. la sobe speciale sau la cuptoare se utiI)imcnsiunile grehrelor se aleg in funclie dc mirimea focarului de combustibilul utilizat (tabelul 9).u locaro ruru ornamentali alLirLui .Usa pcntru nis" {lig. sp. Aceste regulatoarc se @ iltN Fig 34 trfile de cujtirc. Grdtsrul (fie. Regutatorul de tiraj salr fuberul (fig. sprc a nu se produ.. in cazul manevrd i lor de citrc ne$tiutod. carnir. este de . .u.rp t^t. rforare. 331 F. omand.re accj(l('rri. care se monteaz[ la vatra focarului.. 32. 57 .}4) reduse di{edte forme ii la este de dimcnsiuni se Si se monteaTi inchide ermetic. este confectionai de obicei din fontt. cle curdlbe ltie.rru Fn-carrixare'a a'eea<j ram. Fig.a din usi pcnh. Si 'l'. coquri.c po mo'lrd garniruri ornamFnralp at ji " pent'u rocar 'j p. l'orme de regulaioa.a la "ao€lo cll niser jch"_ rrc'lra u)r de .ia . I'ig. inainte de arderea com pletd a combuslibilului (v. are poi ti se oor r rare! ardmrle sau bronzafc iiili fi. r00xr40x5 100x280xr5 100x300x10 Utila. 36) poate li conleclionai din tabli sau din fonti $i se poatc minui fie pdn alunecare intr-o ramd.. Gdtar de lonta. 56 rililil Iig.c (indr1?Lilosfc) de liraj.beItrl I Dinensiunile grdtarelor pent. .

Gr."%f Dentilatip.cp. i. in cele trei plane alc felelor sohci. r'r . n€cesare col-tar (echcr. Metrul Ei rigla pentru mdsurat pIici. con{eclionat din table ino\idabil5 sau de zinc.o t.:uf: Cuptol'ul este de ascmenea fotosit ta sobele de gxtit. a). Trasarea unghiului drept (90') se €xecut[ cu un aig.suretorilor' in timpul lucrului se utilizeaza difcrite dispozitive.38).non.* i.EA SOBELOR .. necesari.ru- Cruto.ttl de c. r 1 irr. 40). ..L.stc (onil.u itizeaza Ia unFle riouri de sobe.!.luminiu do 1mm E{r'osimc ti pclmirc rgirierea linici de tiiere pe glazura placii. In afara -metrului se foloseqte riela pentru misurat pleci (fie.t ^"1" monlpaz. 39). s( cft'.d. Verificarca si tiierca in unghi drcpl a plnfilor de tcracotS. de. l. deqi est€ mai putin rezislenfi la foc $i Ca9itolul v Fig. Cr1 aju torul cursorilol mctalici prev5zuti pe cele doui fete ahturate gradat€' ale liglci.lrptat sau alam I se monlea/a la.rin I r.ufi. 5B Ptirc. '^entilalie de \enliaL:. In.illfilp dc \prti_ latie previzute la unele sobe.. insemnarea pe plar( i a lirliilor' (lc idierc se {ac€r cu un trasor (fig.li .cliNral din tabli de a.tosctlc ta Lrncl..b).. esie ale aliverse tipuri Si mirimi (Jig.fa.slc nocesar:i t. Unelte de trasat.. cste confeclionat din tabii de otel ei esta prevlzut cu inihidcre ermeticd (lis. 39_ Ca2anc dc api de diterite tipu. mobi ri alr o ram: l\ Plirele "in pre\. Fig.i g mirimi. 38. se poaic exccuia tiicrca pldcilor. Aceste materialo au drept scop si izoleze elemcnte de constructje cxpuse pericolului de incendiu din cauza sobci sari a cosului de fum.ntiloti" f'..r td g'aurite de A. Cu azbest se cdptuqesc u$iLe pentru locar $i se izoleaza elementcle de lemn care vin in conlact cu soba san cu coluL de fum. 59 .37) d. folosit de obicei La sobelc de getit. ar. (STAS 400b 66). t7. in locul gfitarului . gbiunie) confeclionat din metal sau din 1emn. sotrc.l| ni . K.42).cr r d^ 400X :t-dirnpnsluni 792a)0 .n m.er. caldd.r. vcnlralr-.tucazi cu ajutorul collan Iui cu talpd (fig. de exemplui la Coltarele. a ni.r.LbctpopgJ ir.ra{STAS J4S5_D5) .: ir irFdi" J m.iierea plicilor dc teracotd. Cuptor de lab1d. AzbestuL este un material care sc livreazd in foi sl care nu arde. Addueindu-sc fire de azbest in modarul pentru exccularea ten cuieliior aplicate 1a sobele de zid.J.. tia\ie sau tU.azul if . stabiLindu se cu ajutorul cursorului clim€nsiunea neccsard. so face cu un ()Ltar la 135" (fie.n.i^. Trasarca unghiului de 135" (eherung).. Utit1. vinclu.Lita(rc ./u pti .. Accsta.1.41.. ca Ei verilicarea unghiurilor drepte 1a ex({ularca lu(ririlor de monLare. Caz&nul pentu dpA. Materiale lezistente la foc. UNELTE qI DISPOZITIVtr PENTRU E'XECUTAN.s.lr( . '!r9ll. 41. TIasorul.tc folocid ta._ \ar:abil . a"ieu"ind cir. se misoari dimcnsiunile pldcilor Fi a celorlalte piese de lcracoti. La executarea tras5rii $i a m. riorul sooei.c de vertilati.recutarea sobolor in cinci coLtdi.. rezistenta acestor tencuieli creftc Pisld imbibati cu mortar de argild se utiti^azI in acelaii scop ca azb€stul.. ulaiia a. p.L.a d .d: s\: f(.dpFr^lF tubu ilor dc \-. Tolodati..

_ t00 /20 -) de afH o buLe de acr. cind bula de aer se aFazi exact intre reperele de pc tuburi' Firul cu plumb (cumpdna). in timpul executidi acestora. Colia. ln raport cu operatiile ole lucru. La executarea sobelor de temcotd sint utilizate unclre li (lispozilivc va ate.hiilc sobei sint drepte 9i f€Ie1c ei perlect plane DrcplaruL sc conf€cgrosime' bine uscate.lr. 42. Unelte qi dispozitive de cxctulic. Cu ajutorul dreptarului se controleaTi dacd mu.ezatd in pozilie orizontald sau vcrticali. Nivelc: b llrt .43. Nivela cste a. 43. Prepararea . Fig.20 m. se e{cctueazi eu ajutorul nivelei (bolobocului). B. Dreptarul. Stabilirea poziliei odzontale sau verticale a muchiilor si fetelor sobelor. Poziiia verticah a r]1uchii1or ii a feletor s. sc I xd ulii in liglx anc (1a lu(firi mici) sau in butoaie sall \rasc ponllrr prcPatarca mortarului.i are lungimca de 0.e: Fig. in care se (:: Fig. confeclionati din lemn (fig. 44). ca $i iDDruirfoa prealabili a argilei in vederea pr€Ixrdrii nn)rLafulLri.80-1. din scinduri de 2 5 cm . 10. . lioneazii cu mare grij5.Nivela 0 olobocui). Tmsor moflrrului.bei se controleazd de asemenea cu ajutorul flruhd de plumb (fig. Rigln peatuu masurat pllcj.b) Nivela este prevdzuta la capet€r ti la mijloc cu tubud de sticH umplute cu lichid.4) sau din metal (Iig 43.

. 0 b sp ulili. confectionate din lemn sau din (la lucriri mari de mai multe sobe) Platforme de mortar. sonarea pldcilor de teracote. Piatli d! tLfur. culii cr] capacitatea dc circa 100 l.17."r'_" argiu se execuiS I a mor. tot cu ajutorul acestui cle$te se executi risucirea ii tiicrca sifirrei... dornu le au seqiuni va atc. Mortarul se prepari ale asemenea pF plarlor-n.Lnente de 1.c{ s€cliune Deimia..1efuitd. Fig. irir cu prumb (cmpanA).dp no-la. Acesta cste un dispozitiv utilizat la prelucrarea plAcilor (lnlitu.rarea marginii de protectie. ca Si a cdremizilor p€ntru sobe.20x1. lnainte de preparaiea mofiafului. servind la t5ierea Fi faFig.al. . astfel Incit sE se evite $tirbir€a plicii $i detedoraiea glazudi. tabLe Cutitul sobarului (fig. 46).(ionaLc dir c.50 m_ conte.siunile. c d 63 . cdlit si flexibil. Dornul Pentru tiierca pllcilor ii exccutarea glurilor se lolosesc dornud dife ie (fig. ourgarrLoc de . Dornuri: 4 . t5ierea Ia dimensiuni). el conste dintr-o lami de otel dur de 1 mm grosime. cit si prepararea.inourj $i morratF p.rutui $i ob. . Fig. asigurjnd fapjdi. 62 Fic 49.. 48. conlcclionate dintr-o bar5 de otel cu diametrul de 1 cm ni lungimca de circa 15 cm. Clest€1c so- Cleqtele sobarului (Iig. constind dintr-o phse de sirm5 cu ochiuri mai mari de I mm. 45.arului. clr din. avind o latffe bine asculitn Ei . Cemerea nisipului care se adaugd Ia mortar se executE cu ajutorul unei sil€ cu ocLi ri mai mici deciit 1mm. Cuiirul soba !ig. arca morLarului.Lr loDcrr. 4S\. pre\d7ute . Acest cleite este prevxzut cu adincitura la 1ocul de imbinare a bratelor. la montarea pl[cilor. mortarlrlui. alit stanmarca buledritof de arpiid.iinerea unur mortar orne DteDarat.au a maiul d" lpm. argila sfefimati sc cerne printr-un cA1r.de prepararp .eaze Ia ameste.16. 47).pa iu. carc pormit cx('cularea giurilor de dilerite forme $i merimi. 44.pamin .care Fig. permi. Lopata de lenn itF. sfticrmar a . montat5 pe o ram6 de lenm. Lopa€ de lemn."1. 4ll).Lr dinii.

51)' se utilizeiide asemenea cioconul : Fie. spau soba la fata exterioari. Tot cu bu€telc se Ciocanul cu virf (fig. cutarea sobelor de zid se intrcbuinlead dc asemenea uneLe unclte Si dispozitive pe care le foloseFte zidarul. utilizeazt la virful este rd.be de mare. 51.anul zi- Fig. 52). pinn Ciocanui sobarului 1a 250 nitivi: (IiS. Bu r e t e I e. in'timpul zididi Cu aiutorut mistriei (tig. 64 Alte unelte $i dispozitive d.55) se poate executa intinderea morta_ cerd-mizilo!.49). Pietrcle subtiri sau cele spaxtc se pot lipi cu adcziv pe o plac5 de teracoti sau pe o scinduld netcda. sc face cu o perie carc trebuie se fie aspri. car€ are gieutatea clc circa 1 kg ln aceiasi cs oarJ (v. In timpul montddi pldcilor de teracote.criorul sobei. Ciocan cu virl. iar utilizat pentru dcmontarea sobelor. Mist e darului sobaNrui t cotdrur!. siiical sau din carborund Piatra dc $lefuit (fig. Cu buretele infeiurat in cirpi sc exccuta netezirea mortarului lipit in inl. Peria (fig. 51). 54). . Cio. ln v€ derea montirii acestora. Ea cste utilizate h chituirea $i finisarea rostudlor dintre plicile de teraco€. Acest ciocan are forma unui tirnacop Si cintare$te de asemenea pine h 250 g.cdb' 54. Cudtirea sobei. dupi finisarea r6sturilor. Iiind confeclionate din per dc porc sau iar. 55.ig. fig. La exe fi8.ia*iiii Ztdirea cxremizilor $i cioplirea acestora se executd cu crocond scop 1tig. In cazul uzirii. t . la fata exterioad a sobei. precum Fi incircarea mortarului la tencuirea sobelor. Accst ciocan are greutatea g $i cu cl se cxecutd montarea plicilor in pozitia 1or defiacest ciocan estc utilizat de asemenea Ia $ierea pldcitor de l. tdicrea $i potrivirea pldcitor sau a ceremizilor. Pelle pentd finisalea sobelor. Accasta estc confeclionatd din {i . indreptarea pietrci de slefuit se face pdn frccarea ei cu mi$Ari cirulare pe o labld pe care se punc pilituiS de olcl. Partea lui cu tdif s. 53). 53. acestea se ude cu ajutorul unui burete.este utilizatd ]a $lefuirea pldcilor.e executie. Pensula (fig. 50).

ntectioneaza din iarbi de mare sau 66 lucru. FiC. . 58. n i .alru .i .ea rirr(lufilor dc plJrci. Procesul de lucru este alcetuit din mai multe operotiii de exem._ . {aza de lucr-u ." ".- c. cxccutarea canalelor de gazq cxcculafra capa( ului sol)ci ii {inisarea sol}ei.executarea sobci" se .a cu ajutorul lingurii de cwarlat (fig..up"rns. cxecutarfa sobei Fi probaria (in. in wedcrea realiconstNctiei constitric procese d. pmcesul in: procese de lucru.r. Peirtru ef€ctuarea transporturilor neces..ritor de a rr.rtarea sobelor de telacotdr executarea sobelor de zid etc. faze de lucru Fis. ceea cp asigure curitiretr rapidd ii buni a funinginci. Fegittuea placilor de i€racoti. .r. executarea focalului. La rirdul hr... a din urmitoarele operatii: prcgetirea locuiui de muncar. Tiecarc operalie s€ subdivido i^ laze dc lucru. Perie de curaFr sooe. Unehesol_ror ne". sobr..uctura pro.rrca sob-].e lucru.rc in timpul lucrului. pllr.rea tu!.onfeclionali din tablii qi previzuti cu miner. a:r. roaba. Driqcd. D..zrrrla . Structun p(ocesului ile conslruclii.iJff l:". 56. . E\ecul. tatgd penk'u martar Ej. operalia . fazelc dc lucru constau diD nit.gir .r. r d.dc intrclincrc.i al ddllii so executa fffi :ii . sali en . 58).' r"ri. al darnului . Aceasta se e. :.. curAFr sobe.)i lu rarita de executie Si de intretincr.:".. prepararca mortarului. arca) :ooei..e Prin proces de constructii se inlelege totalitatea lucrddlor care €c ciectueazd pe Sanlicr de construclii.g 14.ir tli. 59).llinCurn de _.Tot la tencuirea sobelor s€ utilizeazi ::1.#'. ln scopul organizlrii giinli{icc a rnlLncii sale..*#x.:. ura sint . Ifc exemplu.Fr.montaFoa rindudlor d." ilt"l*". sobaruL trcbuie s5 cunoasci st. Oinyi?lt""u Ut si di\pozitivc . 69 Lucrnrilc de diferite specialitdti care se execut.i.Cu. scripetele.ri ile lucru san minuiri. iunru ."i.. cio.rompuDo din urmitoarele faze de lucru: tmsarea sobci.i.'1il:i.cm'n"a cu drip"a de din 11.. Lingura se inlrodr-1ce pe la partea supcrloara a sobei.it"".. . carc csre uD crocan cu gleutatea .r . a. .''" 119""^:.xccutarca cenusarului." CdpltalL! VI ORGANIZAITEII LUCRARILOR DE EXECUTII: 9I DE INTII. Ilahala..lor de zid sc face. Fig. ca s€ utilizeaze de asemenca la curtr'lirra co$urili)r.ec.a|ulLli cu virf.a.ajulorui. lii. a sobelor..".ETINEIiE A SONELOB A. sint procese de dfii .: rilor se face cu ddltd 9i cu barosul. dupi ce s-a dcmorrtat cupola acestcia.::[lT. t'-ot ruc{rrui este utilizar un coamS de cal.i pLdci. sobarul utllizeazi gdle&ta. mat€riale la carc funinginea nu aderi. monlar. 57. in scopul realizarii unci constructii..-:. de exemplu. De exemplu.. . operalii. exccutarca so( luLLli.sulJi de cun"rrL. on."::Tdiii:i*"T:Tjiti'".':"1')q.::.dtuncd.i" i_. se divide $r mrlcarl oe rucru. linisarca Fig..1.c Sg.:i. Curlfirea soL€]or se poatc execuLa de ascmerl.a '.iip")itii! l?1lll[.:I:i':. li de 3-4 Pcntru cllleiirca de funineine a sobelor wtilizeaze peria ile rurdlat (Iig.axenut.\ . C. tln€lic ti dispezilive ale transport.H3i:":i ke. er. procesul d.cu o m.

i -r . care cste totodata seful echipei. briSada lucrcazd simul_ tan la ex._ ii. p dura a ur.lor ncc -rrc 5rr timpul lucrului.i si o productivitate bune a muncii.Atuito din muncitori de aceeafi specialitate.rl. 're: ..xecutri. realizind o . de exemplu. 69 . IJe exempllr.lc muncitori. Un element important pentru ridicarca productivitStii il constituie organizarea rationali a formaliilor de munci. Dintre cei sase murcitori auxiliari.. car^ au dc . Oarorita trarc.i iri ri. 60.opul repifi. incheicrea rindurilor de plIci. l-a executarea sobelor s€ pot ltllliza briga)zi de specialitate. u i'.chipi fiind sobarul. un ajutor (categoda III) Si Ease muncitori ar. qi anume: tmsarea $i montarea etectivi a plicilor $i a pieselor accesoriit totodate.c . tn {ig.al c^r'a II). iar etaple de luctu se obfin pdn diviziunea pe lnellime a locului de munca. Locul de munci al sobarului se imparte ln zone.xecutat un volum anumit de lucru.u J ilor. Locul de munci. intr un tcrm. conform cerintelor normativelor si a standardclor ln vigoare.lat ti in con.la sP suLdivide in r^lalilalea l'ri zona d. constind din spatiut destinat formatiei de .. destlnat: transporturilor necesare aprovi tori (uneori chiar un singur mun.n .ntia minimaL ile . {ormntia minini de muncd pentru €xc- Forr. C. transport. r.ona ae materialc. Por.di(rn r p{r/iliei ralionale a maLeflalelor SI s unclt.lrr.(iliari (categoria 1I).' ularcx lna: mullor s^bn.rmatoarele zonc: clc munci. zionirii locului de muncd. pe baz€ cooperirii !i diviziunii muncii. este alcituiti din I membri: un sobar (categoria v sari IV). ri uLJ lrancpocturil'.qg Fig.comporte efebtuarca udndtoarelor mi$edri de lucru: aaezar'ea pldcilor Ia boloboc. care au in sarcind exccutarea sobelor dintr-o clddire. doi execute prepararea moltarului. dc creare a conditiilor optime de lucru si dc aDlicare a. cr-l ip' cau pc brigizt' in rcderti e:'r'.acii o.litiilc rcalizerii unei pro. Sobarul aiutor execute pregetirca pucilor Si aiutn pe sobar la efectuarea lucrArilor de montare a sobei. Sectoarele de mt'acd se obtin prin diviziunea unui etai.In afars Dreocupirilor de orqanizare a echipei. Schema de dganizare a loalui de mrncd al soba.ului: c5piutrea per€[or ln sectoare sau in etaje ale munce..li.himb al'jruiF+ " Jrontut dc PIun'd ln s.unea lo' u 'ri L'mu_c. Formatii de munci.zona mur' a pcn . la cxecutarca sobelor de teracot5 se utilizead echipa aliturati dintr-un sobar (cateqoria IV sau V).ul r: d" m-nca pc. alcetuiti dintr-un num5r niai m.clei mai potrivite metode de munci. repaltizindu-$i sarcinile ca tn cazul echipei de 68 ssi.i al soLarurui. 00 s^ d.tiiat€ coresDunz.' Br-'' z (J)O .rcdinteaz5 unei echipe. orqanizatii in mod clt mai rational ca numir si califi( arc.4. a' e. sobarul are in sarcine verificarea executiei si realizarea caliHtii bune a executici.S. .lrepl "romplu. rcparli/ari p""ru cx culi'unei formalii oc mu_. $eful de . ier unul 'l's^r\e?'F locurilc d-e rnun.S. zidirea plecilor $i legarea cu agrafe a plec or.itor). trei. de exempL! b bdgada orgarizate ln U-R. .1z?rci corlstii din numdrul minim de munci- cutarea sobelor constd dintr-un sobar (categoria IV sau V) 9i un mun_ cjror auxiliar (. un aiutor (cateqoria III) st un muncitor auxiliar (cateqoria II). qlr'rna de organiTarc a locului dF munc.r a ri dc"f ?urJ a'1ivi1a" a: z. executa soba impreune cu ajutonrl. Existi r. O formi inaintattr de organizare a formatiilor de muncar este btigodo. echipa $i bdgada.Sobarr. ln mod curent. In constructii sc utilizeaTl dC' obicei urnitoarele forme orqaniza_ torice ale fodelor de munce: formaiia minime de munc5.. carc pot executa lucrarea. B.itoarc a . :. Muncitorul auxjliar prcpad mortarul Si aprovizioneaze locul de munca cu materiale $i utilaje.. care este spaliut aldturat zonei de munce Si destinat depoziliii materialeLor ulilizaie in timpul lucrulrri. cxecutarca lrt( r:ifilor sc ii.ui s. sobaNl executl efectiv fucrdrile corespunzitoare caIfi(|nrii lui. al.r ar:i . rapidiLi(i a lu"rului.

stabilindu-li se pozitria periect 1'edicatd $1 rig. Acl'slca constau din panouri de scindud ..p ^ p-nzinm o nud: i f.. De asemenea. Asdel se poate folosi scara din iig. Schcli d€ consid.. Pentru depozilarca materialelor in timput lu. . la distante de 0.ar. se utilizeazd de ascmenea unele diepoiilive de constructie speciaH.t^ ".40 m.to dr ner 'u-i .rlrtui s€ utilizeaza masule de constructie u$oara (fig.70 Filr {r:1. cafe se poate muta cu u$urinti.. de con!rr iie sovi i.E: in acrasti pozifie. nJu.50 m. Panouriie tablonr-rlui se fixeazi prin sBpendaxca in cuie sau pene. t. a. 64).a dc 1.d.lrinFi d 1.i.f-. . 61.fl. ceea cc asigure executarea sobclo pe intrcaga lor inl1time.a. dup:i nevoie.r.tie sovieli.61. cu inittimea de l.J. tr injr i-.zb m. AvantajeLe acestor Fabloanc constau in rapiditatea $i exactitatea cxecutiei.cHrl.. montate in giudle prc\. care se mutd in timput tu.. ri.Un rol imporlant in organizarea loculul de munc5 ll au dispo... f.ri..S.p r\J raj^ i.l ar. a geletii sau a caprei ulillzate in mod cucnt.R. cu manevratu simpLe $i rspidtE. .ntru maicriale. sobarii utllizeazl cu succes Eabloane penfu execufarea sobclor (iie. d :" I Irrj Colldf.ti.i peni{ e{ecui€raa sobet.jg..izute in coltare. &2. In alara cutiei de moltar. iixeaza la colturile sobc'i.^ pp .. schela din fq..d p. . .^op:. in. 7l . In U. 63). S.l po-rar'". flxindu-se 62.S. ml_ sLrd /.rului.rtiyele de lucru.. !. a. -:.oo-i... Mlsuli p.0 n i ii. .

...:..' . .:il'Jt:'9^f il..'r.r.t." .:n?.-1. ."""3.-ara 4 ais.10-!.S.". 2' Fjg.".."r.l' .. Dxecutarea sbetd de drrra E€::*1. i.lJ:'.:: .n r.".p". .:. de o brigad6 r.' o' i.r:*i" .*T:..rx. :.. '.i :nor ':rr "*u "il.70 m.'.erFsiia o orAanizarc atFntii pcntru a .':. De ca-e se in."j:1"':.l:li'zata in U.tit{$::*FJ[i#i.i11-:ijpirq mql' i "-*rl :.. : ."'':r' ti* . Y:':o.11 .::5i"1'mlliti"l":::'"1"-"'*:liis."{'ki"**..70 9r -!n1re 1.::l ru rl' bunb a l3le ' :"l"il ": I Ioler\ai sc poate lucra la alta soDa jm#"i.ur ru-eaza iot pe shern' dar mate pe scheh' p" o. Sabl@ne . u i.j:'lil.Ia na.*tt:... "1"'l....r:iJi.a...*."..-d di( /" lp pi do"Flll: l I t' ' dc r- pa-do. r ."ilo"-..'['u a o.r"r" "i.64..''i -l l ll.:lfmea do 0.e pe I .....'ll i. r.'ii"l: i"'i'.i "ri. ': ..'l: H'r:*:::i"i...'.f.r0 !d.... eo.n. 'r r*.."*". pe s he ... .:'.5O .l:XiT::. lnire 0.50 eL 2.col(rrr | 72 cnurl.S..i-i"'j jf-:i?"1 i"* : 1tir".m*']."Disuk' monlaresoba.onstructie sovieticd) peDttl exNlar€a - n sobdr''l --o ' ' J pe plrdos(ElA dar nn. "u"ltiJi'liii*""t1'. soba .r4.-*i."..i'. r.70 l.R. 65....1 .ft1i!..

llii ror irului 9i ste dimen_ siodate de asemcnea ir scopd GiCuririi randam.:".:h.fi.. canalelc de gaze pot avea o consrrlrclle rr'ariatd (verticale...r.:ii"l:1. la care se monteazi t. .nnleld-de gaze.tl r-ii. i J' i:":1.i:i::r.: :1 .."i..:'ill. ce prrmit( tate in co\ul dc fun). " li.5:i?i'j'":'.."rjlii lii r]ispo.)nstirui|.r .i.i . -.)..'jt ..itg"*t*i Fig.Jte coilrponenre atc lrctrr iJ''l'.?i.:i"""' ra'aha rocarl. nl lo(ul .1*. El-^mcntet€ conporentc ale und sob€ cu .ld ce.**..r' lo:: r] q ' . carc se o\e.atue..: l"tl.:. gula cerRr+aruIui.p.. A PriF sistemui constru(tiv al i.:"1:i..'''1ili" "::i. "r.be4 -._. rrocarurui ::.i:.i1. "'i . tabli)..... s€r\.:*-*.i . ac4te caDale slnt .uta ta ^.i :. in zig zag etc.."..'fiil? ll#jl'ii"l"J.ilI J'ft1:'x3'"i:1 d. jt i:'"11-.a este !s. asi'" focarl ui.rc Elemenl.:'i'!i. gaTflor lj('rbinli ti fumului sa fie colec75 .l':l l (.t. 'or..'. ..evcde la un.t"i L sob"i !r' bcoprl -ficrbinli rczultate din arderea corxbustibilului. rn3'i.lc s.i.. 66) ji 14 . jil.::l..1 J.11..a' Lo.. d.rt..b.::.l ri i lo 5 ualpr'a 'pnl-rl: uc ga/ .T:i.:.:'lll'[x. cu co$ul.ai".1e Lr a. pe care se a.a avin. -.eurreJ rifd .1j*i...culorn (acopedsur s..'t:il arimcntarea cu combustib* si par.luLni maxim al rcbeij d:imensionale .. ir rr.:.rui.ii i "":..noag a focarului . ?:li.igu:.*nentej uin . car..l a.|l".. CATtrCORII DE SOEE :l.:ii(r rii.arale de grzei i .azd .. o . incit sA asigure eficienta maxirnl a sobei.ii: gaTe: .l i.cisculatiei gazelor coaslituind un etemeDt foarte impo(ant al sobci.:.easi lln.: :::."'$iifiiiJlfl!li"iXii.:x alit ca sceliune cit Ei ca l'rngime.60.: l." i. : lil. ll i. .ifi.i. l: "llirll fiiiJ?j{:h"'il:{#liT.'i. Capitatltt VrI sob. --_bolta il."1 7A h"':[.:* "..titnci .z. ."ilri..(e.:: i":..: :.*u :i t:'r' {r'i tiu i firi':1".*.roa sup...racordul cirnmicli..**lii.jljvul ile pforhr(1..carrt sobeii :l.i delstpfa h. gaze se p. :..'.'. rorrsli dirllr-un burlan (de teracoid..qrl"-.cJ'r.forttiuC.:. are uDei sobe cu canare de saze (fis."ii"#'"". .

. pcFV!. sob(..mizi).ula{i din . . ceLire cu gaze. p€ntru incelzirc mixti (cu lem c Fi cirbuni) Si pentu inbele se ciasifici astfel: peBtru . La soL.. exe.e. . . care au fatra parable cu un percte al lnceperii. la rarc .ptc mal bui-c..f.tin metal.fe In lig.are per.ea supe oare a . dintre care ccle mai frecventc .nri_un limp mai mJll sau mar pu(in rndetun8at 0n frport cu gro"rm.l rliona\i din cjr.oui grele.1.ur' ll^.ilor.5e I. nec^sar5 a. la .a .i'1 erior in .ea inf5rii in funcliune la incelzirca incaperilor.c sint acclca la a ciror constru.6tl1@it.2 mr. Ia pafl. 68. iar uta focarulul este montati pe aceastd fal.i..d..... aciglrrin'lLr'se asller ment incelzirea pereiilor sobei.. ln raport cu elicacitatca tor..ea Perelilor la 30bele de teraetii o .:.a Dere_ lrlor).. a(ti( r-! cu rapiclital./'L 'u un Iomparlr_ .orbu"ribi'uLui. Schema unei sobe cu Dale de gazr: ca_ ' sobF Jp lerdcotd uioare.. Clasificarea sobelor.aprubi e . iir.. u. 6 sobe (u .. .rd de ga/e (fig ug). se jint utiliza .rJlujvolumul supus inc5l_ '..irii (pJtiu... ld .sobF dc teracoti mijlocii.cramir.Jti.e.sob€ firi aeumul:irc (1.a at..ac' in'al/ir'3 pPr?tilor soLci s. pot ctasifica asrfel: . . jrilului. ale sobe sint folositc. In raport astfel: .! dc "or..t.. mi.lii au gro5imca dc 3 4 cm.iterii de clasificarc aratate in continuare.l" cota ut pl5cilor.. : ..r. u . avind p€r.i subliri numai rn sparijt.d"irLr. (u perclii .1..racoU n.€t4 ng.. s int:crDnra r.atdurr.2m:o.r zona focarului dc 4..eLarFa aro-cii combu.crp sint sobele uriliTate cu rezurLarctc ..te metalicc. sobe cm grosime. d( gare (fi: 68). acesle sobe. tn cea mai narc parr... u .. prna. rpcrrioc . sc ircilzc"c ma: incel: a...pld. B. sobele de teracoti se pot clasifica M Alcitui.i dc l. . care constiiuie ssportut sobei. pentru lncdlzire cu cerbuni. I18.isLr..postamentul (sodul). ci avind c. In rdport at comb|atibilul utilizat pentrl) oblinerca celdurii' so_ incilzirc cu lcmnc. situat dedesubtul cenuQarului.]c s... 70): sobe aqczatc liber la pcrete.vnfe.. pot .t. pa"tr"i-d-o $i .m >i cu grosimea perctilor. dup. confeclionate din materiale ln celelaltc pirti alc sobei. la de tera.este mai marc decit 0.aldur.mida normala sobe de teracote.ln rapofi cu materialele din care se e:ecuu peretii tor.unularii .:l.rimi.-r .nizi subliri.lionaLe dinpl''iJ-r'r. 1n raport cu amptasat ao sobelor in incdpefi. Sobcle cu cca mai targi utilirar.. .an_.. D . diror pereti sint conteclionati din pleci "obc dc zid.n9o6. iri.^.le ru a(umulare de ..are'e adlrna garele tierbjnli.r .m i. cupola (capacul sau acoperigul sob€i).edrnd-o in.l' tJ ii.. ln ritport cu constnrcfilJ lor interioard.. . Ia care volumul supus incdlzirii .t.c toL slit de rcpedc dupi il]cctaroa arclerii combustibilutui. -dzr cu ajuroruL (rnaleior inLeriorr^ p'ir' ( arr' ' rr' ura gazele fierbinti. aza cildura oulinuri orin a"d"r.c. . cu peretii dc b-8 10 cm grosjme. tii dc 7 care pracrLe de lcracota se cjptuiesc cu Lirimlzi de 4 cm gmsime..rea i. .in 6. €rosimea per. Pcntru clas:f:carea sobelor s-au cons:derat citeva cr.i.. sobele se pot clasifica astfel (fig.nu.. teracota sau car. cel mai frecvent utilizate sint urmitoarele: sob^ cu cona. m--6jnirc. di{eritc categodi de sobe. lrebJia se fie de ceL pu..trrutuiic"re mai sobc cu acumulale de cdlduri. conlectioDate .o^i. (al(tufai. materiale ccramice (plici. 6? se amti aicHtutea peretilor la sobele de teracote uqoare' mijlocii $i grele. . 0?.r sirr m.

ma . at(.jiperi (d€ ex.arc pcrmil irl( lc/l{... adici vedcri aLe lcielor \( r'ticate ale sobei (dc ex.licle de rimpErie ctc. s. 6C. .cs de lucru. In alara aceslor rcpr'oz. AFza.. (.iri in elevalie.i.". operatii componenle aLe acestui pro. sistemul consfuctiv al sobei. ale fel€lor LateralS $i tuontala). .de ex. ca si amplasarea ac. in sfi1!it. loc. .sobe de coll.zirlti soba pdliti dc dcasupra cupolei. in carc sc reprezinti soba seclionati cu urr pltllr pa]'alel cu fata ei lateraH). :obc ateratc iI pcrcte.rsteia r incipere.l' !n.71 planuriLc de execuiie ale unei sobe clc teracoli cu cinci canale vcrticaLe.t de eoze: priDcipaLel. dimensiunilc. scctiunea orizontald II II indicind vcderea sobei tiriati printr unul din rinduli (.r-eri irivccinatet aceste s.d@.i: .). Drcpt cxemplu 6c dau in fig. sectriun. vederea liei sob(. sc poal. pdn focaruL sobci. In ceLe c. I igura cuprindc urmStoaIele desene calackristice a]€ sobel: r'eprezentiri in plan. Citirea planudlor de executic a sobelor.ir \1.1-.indul al ?-Iea) Si.":". (l( nrullc ol'i sc mai dau fi urmitoarckr descne. sdli de expozilie. 70. sectilrnea A A rcpfc/cnlj.rl soba tiiati cu un plan pal-alel cu fata ci frontsl:r $i sc(1iLrn.l rig.li . aceste sobe asilltri o irn.a orizontali III-III indicind o tiieLur.#'l.fca rit nrai complet5 a consbuc- P{occsri de lucru la cxecutarca sobelor .€a sobetor in incdpert: . clroarccc uquicazd tr-aLenilcrea .. care perrnil infelzirea simutan:i a celor doui iir. usa {ocarului fiind montaii pe accasur faid.-B. urmeazi sc vor d€scde ' .cit sobcle libere ta pcr.niiifj. A.te. .i sobe S(h. adici yedcd ale sobci pdvitc dc sus in jos. inclusiv pozilia coiuLui de {um 9i racordul sobei ia accsta.-. vederea I-I.ildurii prin conveciic in CGPitolLl \tIlI EXECUTAREA SOEELOB DE TER.bc s| lilize.l'#l 'i:.lc teracoti csto alcdtuit dintr o serie de operatii succcsive. s.:l7ile mai bulla a inciperii cl. avind {ata sub un unghi d€ 45o in rapo c lcreiii incdpcrii. clar' in schimb ocupi mai nrulr.ACOTA t.u ... care rcpr.reprczenl. adicd lede aLe sobci .fti(ali B. adi(:r roprczcltiri apropiate de asp€ctul sobei executatc (dc cx.le clasi.i1 .cliuni verticale.:1..rzi de obicci :n cazurit€ in care nu eslc pernisi arderea locului in una din in. '-i irciiFcre.!: i&lica vcderea cxterioard a sobei.vcd(ri alc s(nr.ind cslL' tdiati cu plane vefiicale (de ex.:"".ln ptanuxiie de execulie a sobeior sc indice cu exactilale forma.* Fig.

i I af "fr n ilia b^r: dr.' i.r ru.. r.Lul de functionare a soLei): . reprezentate ca fi cum ar {i sectionati' Pre_ sc.u o rl 1.ic :rli i rr" ..."t p'al'"sldolrl :.. ?2..' n a s ooul a " 1 'r plJ rurr enc a'eid raD('rl a. dp ler. ' 'ofuLur r ..a u.cdt.l JI t"J uf " s i i'r raporl cu corlll 'iP lrm l.prez n'a ri mai 'laf sobtr.'. arp c 'b' lor pol ._e <run e r '. Anpd'r'i (anate verricate: Junr. avldll tBcuid!l: sob"i i riDotl . '.a .Iciar"a "o . in care se rcprezlnti in mod simplilicat ""r. .r'.r" dc i-.r' ' "" 0 a0 .u ipuL d^ cobd r^pro.intc oard a acesteia.r r \ .-.\' Lr..r'..| 'l .i|| I si .hemaiici.J | t' ' ili'lf. a anu-'.71.Lrpfir'J^ d' 'r' \erial' ln . inar. Planurile dc exec'riie o unei sob..rti..il | ' ir l: i d a'Fmenea ') an.a"-t"rii.u. $bdurrr n mtaru'u 8l .rp ."i" ""a*" odrtiLi componente $i mo. care rcprezinia in aminunt modul de execulieexeculre nf" sotci (cle cx sc pot reprczenla dftatii de *it* "i"-""i" aLc DeretjLor snbel) --. in 'opul e\6cu\ror 'or4(Ie a M' t I'j9. a.lt...|.orl ra. tz rl' lum i..ti r_rj ln plaru-rl". nljlocfl de sobcrl .pt--.r'ti'i iobar-ul l".n!i secliunc orizsnl.: . r 'n i rp rr ( c'_crru llcl se r' |'r'u(r^at E\i"i.

rl ale ciic 2 cn-I de fiecare parle a sobci.1'aslfel .t. lil..l .r5:y iir."r.:iiij ^ " g J"- s .ute fie ta fetcle latl{ale ate sobci.1 . . dimensiuiilc socLutui sinl dc 59X70 cm' i..i:.'u €iurorrr\: lu uj f c^''^ ti' I aOo'Lr Derclele incapelii. retragcrea minimi a sobei estc de 13 cm." .ii.i:.l#:?:: --ii. cr .ar. ' Sobe de colt (fis. .'t . (tig.it":::?:1.i.Trxll"-x"f il":"l : :': . Inlr' co:..i. ar-la .l..ti fr" h tatc I r" ir. :-:. cottar€ ru dj\ ers"dz m.n. Itl 't.ba.i o astfell stabilitc "ota 2 DLiciX2z cm+13 cm reiragerc+2 ijn iclin'L= 59 ur]r..cte.5u1 s inglobea/e tn so'lul sobei' m .. .I' a lP'!l o-: ".pu-ibili. sobarul poat"c.4.<le asemenca iesirdurilr so':iului si -..T... " t. ih i. Trasarea unei sobe a$e2ate ..i.y: "j". solrei esrc : . se exc. x l ulirir I.c inio. dc 2X3 PLarci. Tr. ?a) In cazuL ln calc cciul:ste inglobal irca zid:...:11 .ol r'lJI ('!F tunsrl ."*s:i".'.. de 2X3 ptd. i: i:.or.'.l _ 'l . h o singuni [a{5 ara. Fie..'uL 'o'uldi icsil ln f.i"lj..' illr.-'1. soba se trascazi cu fala lungi Farateli cu unul din pcrcli l sl. oi.:.ri..t:"*:ll1il"-.'-"::: j:. cfFionut t: .r".llil". La erecular. '""' iff 1.f i...-.. .9: :i":yr* a racorduruicos s."j.zisi in acest caz trasarea sobei cu {etcle palalele Ia ambii pfrclil irr . co_srl instobar in zjdaric (di. ::.a "...ill. fJ-f?XtJ:ffii]'sc stabileste cre ascmenca pozilia uEii rocarul* r.:" gxi .. .e."'. sobci de la ambii percti' slnt do 59X81 cm' traeeril.'.stabili pozitia soLei astfcl ca racordut ra la sa .pt.. :.". I rr J r..r.ri r''1u.rr 1r " . la coltui sobei.h.1\:.:i: ::1.":"1 l"Cii: ""i a.rcta.. r.i. Iie accsteia.".111:.T1":.r d 'lirn.i. Ii in mi locul a{oslei. .lJ .iir".:. " :' 'l . fie... I ils" il :. i:i..:" jii. sobci ra cos.li{ir. trLt. La o sobi cie zi3 plecj' clioensiunile soclului stabjlitc r'.!rd obtrr JF rol Ll" z I q..l i"J.::y". sorra are 82 Sob^ 6Enr"1" lioFr ta p-r. siunilc in . J\rJu-inou_" (oDer.:T i: ." ll."i. 75 ..'.frj..ii. liber la pe.""'.a. lu m lr-5a-oE.'i1. r'-. 3 Dlir:x22 I 2^2 .. Pentru a se stabili dimcnsiunile socluiui se consider5 Gindul so.en.r: I l:::. r'i...:i: j:l.lulr.. in slirqit.pcr caz Cinct perelii inciperii nu sint in unghi."?"].r1 .\.ig_ Zt. fi....1 2 \3 pli'i. J..1i:". r(n. : . /4.i ""!. 1.::. a rra aii cot a Lt u iti nrveli si fjr cu plumb.lau*" in r'eclere.i.. Zj).etr1imctd).ru . '1 'azur coiur." t. c. S^ . .:3..'ie..'ii.a cer^uri ar.o il" d rc a.n '..t bat in zidirie.urata p"ierutui inc}p?rii.r r''1 lr' ir '1'llrlui rLrpa lr\ aL rtrl i.*i*.

//..t "\ !l'9 " . ca in fig. a..r).nsju I..ip.. &4 3r .m+2 <2 (n jF|irllrri 7n.i (iJ C.i macuf.n).a i di.azut .icFsalc..rp! i. Lloud l:r ii (AE ri . p^rpcn. a.u Lil.i (3 pli.r .uarei unr. mr: lungimile sarea se ".afe r /ulta.pl. La colturi se obtin unghiuri de 13b..: I .u p. in . b. u LJjr..rur linii s.. l'rasarea unei sobe in cinci coUuri in cazul co$ului iefit ta fetete peretilor se de in fig. sc rrasl a. u rala siu. In ri s^ lra"eaza . ln .dc-ut b_cp.dj.1.J 70 cm)..Lrir sii I c.Fl. fea so r-r (m .o]i. Ia. Dcf_ pl '1qif'l arJ pp bis.ar...u cu).: .. se dLr..nrurur ry lormdL de p^rpljj i.l:cranlr esatd cu o pla.n..:.iar ln cazul co$udlor de dimensiuni mari.4L.itor: la tata !.ara poate trasa direct. de 2X3 ptdci. 75.iy22.tr I. l 2 pla.tf' paratat. cu coaul iesit peretitor.rii.. rd a. jau e"gl .i\:i a ..f ale soclului. 76. c r. ?6. urili. Trasarea sobelor d€ . soctul sob€i se opreete Sobe in cinci colturi..r. FiC.osu.tfepr.7:ou. x.rr1'. in coliudle basate E 9i .X3 pGci.i (11.m). tm_ eic{:ut. cgase i LiLe.a ul pcr 'l:lor irr Jnqiri .anld ("q .-licular^ p^ t i.tului sober (t5-.a tata s.u qloara . i (22 c.. drstanlc dF la per^(i egat^ !u relrcJ. cu ccherut ]a 15". a ind rurgrm._cu compa!ul -au . Ia .||rJ.'ld p (l..) ' clp duLrd linii rra. a rc pp. La o sob..J. de 11/. $i dc 90". .. l. (LC fi F//i. "p 5rabit..ce.. .oa-c.^.

se simte un strai aspru.r-L (1.r' cprovr r. surplur. de u$i Si de fcrcstre. in carc se inscdc un exagon Iegulat.i .i oU '*c o pa. pi'"' rdri 'ui^.a1".28.L arii c. .rrtr'L bun:r. b. continulndu-sc amcsl. ?7.S. la exccutarea sobclor de telacot.licattu 16.ul arr. .. J ta.. ln('taf iar la zidirc. . se traseaza un cel.rarea cu lopata iimp de 10-15 min. llrdl lu..urlor si .re ul dp a. h tinf. Impirtrind aceasta la 2X3.r pentru montaj.t cu proporlia argil:i-nisip de 1r1.A.]c muncir se aduc unettete ti dispozitivele de lucru.d Fr Ln-i a | | ^I !4 e s. La sobete circulare.l r 'rj' i' \" 1.78).ur.1.' cu lrza egali cu aceasti lalurd. De cxempir_r: . mur. ]a locul . lui\ corltroluL cu Luminarea aprinsd (fig.luluiC.. spatele sobei are dimensiur]ca mai mi.nLl 13 sl"i ir^:r a.tire a co$u86 oDrrr.ord. 77. tirajurui .ru fldlb"nj.a utiliza moltar do argil.u boc[" prna a ls rm: c^ aLlm r' 'i ':"ip obri Jt Se recomandi ca mortarul sd se prepare din argili de culoare din piatr[ sfdrimati.a. " 5.\e 'a. iar nu o pelicul'j de argiH aluneioasi.De reguli. _1.:j Fig. placi decit fata sobci. Este intcuisi utilizarea nisipu]ui clt pamlnt sau a chiFaiuluiIn peneral...Darafea r.ioa. se recomande a se lace cazul unr. flacira luminirii ti D. in proportia amintiti. durile so. apoi se aclaued apd.u .dr. 'lli i lclti.ti.a adauea api S' 'on"id^ri (a arn(. nrru a obli p rnorlar d . sirm.n u'ur cl. a.. spatelc aro 2112 p]Aci. r. Ltcrari I}regilitoarc.anriaii.numai f. mofiar de_ ar-qild. .r_i rp 5S Ldiru (tji^(. Exerutarca sobelor sc inc€p.n_larultrr. Nrrn r. se d€termini razaj 1a care trcbuie .riraj lrea marci c . O alen{ic dFo.-3ri .. \i"ipul urilj/aL rrebui' sA iie.^cruia printxe degete. Asrf dupe t..n.X3 phci./i .a rr . slabiliti in volumc.oiului. roqali .:.:f oi roalc a.a de conrrolul (u mi. eunoa'. Trasarea unei sobe elagoDaie. Ia sobele tn cirrci -iolluri.^f rt.]a inrroduji frin u9i(o J-.onlormitate cu prevederile l/ormatiDului C..'8_pa oru a e\ri i Bu u- g| .ou.) ". in.F neccsare: plici de tcracoli $i accesorii.. ptu.r te a. lra. precum ii starca in care se afl: pardoseala acolo unde esk amplasati soba. se inclind cetre ln oriticiuL uqi(ei dc curdlire sub ur unghi de circa 45'.(J1-5511. ir 'li 1 r\ Id0l ipl . . -. fie pe platIomi. 78.1:6.ri tiraj bun al coqului.1r tl l. 'e ei'"Li d. se introduc cle obicei 50 Fig..areila :i 20 I dc apal c rtras c d hin . u ma.cbiLa rrebui.sobei in raport cu m5rimea rci olicntarca irxriperii. se introduce in acesla argila. i_ 1 . be consideri ci mortarul are o (ansjsl. in cazul cind acesta s€ desface liber dc po o 11 lopal. nisip.q'ld.. 11 n . ti zid se l. pr6 d rtodf. cunoscindu-sc numirul Dticilor dlnlr-un rind.-tn cazul prepdrdrii in b?rtot. . .. cro.' ' p^Jri ''') coroL i" pala P. callrulind lalura soclului sobei.J. se stabileste clrcumferinla cercului."ind citcva boabe de nisip pe ca Prcpararea moltarylui se poate executa fic in butoi.pr .ln . i.a4ul c. .. e\ago' -1. 1n afa.rfdi e ( cr.r . hepararca mortarului.ca .l^cul t':e bin <lozal..onc:cl6nt t'Lr'.e cu 1/. . . in buioiul de 100 1. locul sobei fali de co$.iiraj calb-r. .diugate iesin.i. 195C (in curs dc rcvizuir.C.rraLr rrr fig. r "'lau a 'r o.la o sobd de 11/. lil pr'. rn'a. De asti dati. sobarul trebuie si cercetcze toate datele din proiect pdvind dimcnsionarca $i sistemut consrructiv aI sobci. El irebuio s:i controlezc dimensiunile. Proharea lirajului cosului: slabi {. Totodatd.i nisip se Lonlro_ a a ar pipd:re i ainr ' d.rlbi. precum Fi amplasarea acesrcia. rXJ.or-. 0bc 4 . au cf.'1 . Inaintc de a incepe lucrul.

80. Pe mSsura utiLizirii. se amestedr de 3 4 ofi .n '1'l .p 'u.uj. cJ IaLa -n. r.rr.... i or.rer. se vor alege plecile de nuante mai inchisc iu vederea monririi lor La partea ie.ad.L si rlne pla.rrji.tecd scurt timp cu nisip.i.c. Folosirea Ptacilor dc lera.L\j'ului . V lldru da argi-d s.iop. care se adidce$te. Jt1r' Ir. caf.ot. se aiaze un sl. Execular.(:'e 'u d'e. rinduiloisobei.u: d. I lLr.^ Pld^i mo"i"rc in jurul ufiLor sobci (4ig.fJ icaLn.op. "r l. se confcctioneaz5 in acest lcoD o platformd de scinduri de circa 1.1. I.e. Pregalirer Dlxcilor . obtinirdu-sc ast{et mortar dc consistenti corespunzSl.a pc s. Cu aceastd ocazi€. a. 'rrn a"c .ilof pl '_:'or. Ppn. lr r. la apisarda plicilor de teracoti sau a cirimizilor..r]t' ".a (ioPlirii trebuie ficut.naud .i . -Lrza "a rrcbur" rrrd'ptulati prin ciopljre Crool..u "r.t opc a. pentru inloclrirea evcntuaicLor coL- 'whh" Fjg. tot pe pla ormS.op..J pc_un Derr:r.ezare in uscal a piicilor de ieracotA.S admr'"a ac."r 'r'opdlor J.ilo.u loparJ (inLrr..orc mc. p.est mod. 79).o i.on r:o U"r.p.a a p.enrd. Sortarea plicilor.. cu ocaaa montSrii u$ii focdrului sau a ccnularulul Se atrage atenlia ci sorlar'ea li coloratul sobei l.r. IrLe razuli' ir' _pic..le reracota.="t"a "iUii".pl.i a.rc grijd.u.:r'.de calitate mai bund decit acela Dreparal ir butoi.p.i nl jurui usilor sobel: turi {or' " rr pr'cJ . care s ar putea indepiria .ed -x. \er.i.L ajut _uL n ala\or.. 70. si\.a. ecarp. Operatia de sortarc a pldcitor se executa prirl agczarea acestora pe o suprafatd olizorltalri. m.r. a p. in vederea aqezirii argilei. se verilic5 de asemenea c' pld'lrlilLAe t^(clur 'rrora' dicu-a_i a-a mLr'1. r-r.d.. E. rr' h a"sr moJ 'on rolrr. soo i.ropli_' 4 r'roepdr''a/i rarg'rPa p_ut 'rea to"r. ('r'ri rr"u' lrnind urr ul . lilor Ia spatele ie voi ri'partiza in vedcrea montirii i.tu .. r. d lama LrL ur' .rb ri d 55 60" ' in xaport cu tala gla.ata.. La u'li/rrc... pe aceasta.ea L^ pri. se intind pe 8B lr^ir. J "a'.' .l $i small admrln ". AmcJF ul.oare. unde acestc mici dclecte pol fi ulor mascale sau chial ind€p5rtate. " ..r-ui cu(rLr' rfeoLr" "3 ljp Lrn^ a''d1 t c J. de lerarotn pc pardoseala.'r.e.Iniinderea ptd. rd tot cu cdf'on aslallJl..arece glazula sc poaLc tisLrra l{rar'le uFor. !-iecarc placd fi picsi de tcraco|e trebuie si indeplineasci condiliiLe de calitare. in ordinea succesive perpen. dupi duanteLe lor. d" n on r. cl . "r nJ l'm .: o r"vr u.rat de nisip cerrut. CoLoraiul sobei csie operatia da atogerc ii a. de.. am.rcbuie si se e)iecute cu mare a i c''of 'P ra'ii griji.Ltul . inair.u defecle mr.ir"ca o gilcatd apd ]a patru gAleti argite). se adaugi apa necesali p€ntru oblinerea consistcnlci corespuuzatoare a mor-taruLui de arqili-.. tw ui ul iir. J...ulii (fig. -c i"i. L poli\.n. rno mandi a pislra citel'a pl. .. arJ rji p. sa "e 80). adic6 in mod curent pc pardoseala inciperii (fig.dr/ pr. nga el L' asr'.r/. In rco. in accastl past:i dcscircatd iniutiile d€ mortar Si transportali la locui dc mun. In a. pr-r rai. prcvezute in STAS 1i98-58. de r" Tc.o i. ilur o" rFrr ora. sol.I ran inF lif|LI nr. Sc rccomancld a se executa numal 8S . cu m.ru t ^lp \i/ibr " al sob-r s alcg plecilc cclc mai bune fi cu asp"t Existi Si plici care prezint[ dcfecte de micd imDorlant:i.r'ed n Fig.: 'r.r jl . "" . ru .50X1.d! s^ a..\: c n.ror uh n.sre.'. c>za cuL rn_nd . SL). Dupi ce amestecul se tasd minimum 12 orcr protejirdu se cu carton asfaltat. nta. trecindu-se treptat in rinduritc supcrioare It ptici Ce nuantrc mai deschise.r s" ir. jos a sobei.".r.r" dc forn. '" 'gii . . ."brie vedficate cu mare atentie. Niortarul prcparat pe platlormi este Darcloseali pLdcile ate coll ii cele inlermediare. a pp .rdL ocrc sc ex^'u a ' J ajulorul ' u\iului jn sobaruiui .l r ' r. t1 ccopuL urjt.ar re5LuL l'm'r lorirurS. t .i pr.area se '. cr' p-''" 1'. Peste argiid sc toarne apd in canriteti rcduse (de obicei. bu a.ad r impied'a 'ug inrr'or1 A'e''a n'afg 'rrrnpu. in acest r'r ' Lrlil lJLrpi lie'ace s.-arji rdrionale a pld. ID ca^)l prepqrdrii pe platlonnd.l 'r iJfd 'n I Lr'ul op".. rr. in vederca sorGrii ri cotorarllui 6obci_ Coloratui sobei.50 m. neccsarc monlarii Cioplirea plicilor' Plecilc sortate urm€azir a fi supuse op". r""/i pe fiasura crooirrrl suc(icsivo a mar'grrii pr'ottrctoar'c. sul de mortar poate pdtrunde cu ugurint5 in rosturi. ln a esL .i cj\c u. Astjel. Ari..oti .u m'na-". .an ir.ici dc col[ ca rczervd. amc. b' sJ f ' d. c iau.r.. jl r. ' 'p :' "eu Ll' a: r" p r' cllor. . Odati cu sortarca plicjlor se executa colomtul solei. d.

ii cu expcdenti execute ciopLirca pldcilor simut. t". de curdFig. 83.c r'n (louir bucalli (tig. sobar.e ja./ / ..i se executd de obicei intr-o anurniti or(lin. c\a Ja o ddrn.til. li" ii uo ldJi Ld\ea o--B..ura p.cioplirea marginil protectoale.le tarierc. spre a ctita detcriorarea pldcii. DLrr I _u tu usoare de ciocan.eqa-a taierea acesbra la anumito dimensiunl Ei forme.a a rr."" I. . esle necesari teierea unol pldcj iedi pucilor de terair cazul sobelor care au formc speciale_ Tiicrea pl5cilor de tcra({)l. l..ului pra. rnod 1'oI fi posibile eventuale inlocuiri ale unor pHci detedorete prirl cioplirc. Trasarea li.b). eqte n .gi_ njj protertoa. astfel ci iiiciuta pilrunde pind la adincitura execuiaii pe faia pl.r.d). LL_---J.cii. pt..d).tire si a acelora de thgi racordul sobei la co$. Inl'dr'apaa u oalurJ i'r jo :i sp-e\^cua 'ci riurir. cxc(uli liierca colacului si a bazei pt:cii (Iig. va fi nccesar si se slefulasci mai mutt marginile pl5cilor.ea ti.1 lnlii se traseazi pe fala plicii tinia . In scopul montddj pU 'lor le ra p prrlj al .\ t^ t./.irrri de 3 4 mm in glosimea ptacli (fig 83.oLai.': .ii ma. Astfel.82).op.sta.'rr Lr ad^-'d rl-c s "x. ]n Llr'p ul'iclpi 'ra a'' Ina'ast c.raqe se exccutS cu ajutorut cottarului sau al rlglei ti cu trasoiut (fig. rn acest '.ol4: spargirea sr. In geneml. La sfir. de asemenca trebuie evitate cioplirea sub un unghi prea ascutit. tan cu montarea acestora. d - Iig. Cioptindu-se o fisie mai late dccit aceasta. s. ?dierea p15cilor. 90 zgiricrea cu trasorut.jo a"ul i J'fn'rl. de iera. Fig.au_ ai.". niei in vede. iar cioplindu se o fiFie mai lngustS.c a p!a. (//. 8:. Lt a. )^ u iil.a a.cula.?)./ e' Luc nd a<ttel in continuarc.icii. 9.iD(l lovituri in plnci ne una din laturile tdieturii. Pdn sla.itutui dc scDar ta cx.orr' tr "i'ful 'io anului' 1.I La=-rr -. La colturile marginii protcctoare trebuie cjoptirc bucili tot mai mici.De asemcnea.ca ('opLn.le tera.a riierii pticilor .tutur de eraarli.rd.=o.-'-. d.. 33. Aceaste opc_ .ii rli Sl'). se rccomandd ca aceEtia si execut€ cioplirca tuturor plecilor inainte de a incepc montarea.ilo.oziiia ldmei cui. lle-a luneui liniei trasate se erecute spal€erea glazuii rfi!.81. pla. a plecihr de ta capacet. ln ceea ce privcgte sobarii cu experientd mai puline. aDli. Ec poate ciocni sau fisura gtazura. 82. tinia cte tiiere rlmine rrasate pe . apli(ind de asemenea lovi- a cc. . este necesard tdierea phcllor din jurul uiilor sobei.=_-=\.83.j ' ii c. ' apli'a""" u o l^ iru'i Lr. Execular.a sc d./.. ar:itati in con- 4 r=.. L.oc'ulLr]..

:T: iT #': f Tiiffii tru-**..I" " ""'""* i'"' [1. Ti."..iil. "".. aig.aTi la s(rb( lf rlc Iofmc spei:iale."m-iri[x'ir li*?r: il'ffi:1p.ru-":l r.pxl sobaDrr_ FiC.*. r Fig.+l'. ..:i.o.urji (coreco i ' il. ca: unghiul muchiilor nu csie pedcct drept.. ln acest mod se asigurd imbinarea perfcctd a plecilor.{*ii "".#t*:h:$T'?":.?i'XlilT.hiilor pli.lca l:L (af..:. pierrei a" n"ruit ai""pi"'""-ip"i"a'i "''i.c co.. ii:I J"xii "':' :..:f :l'J 1]:tp".azi difoitc unglrilrri unel( in raport cu celelalte. .. - rsta !$..jsl5 u'rnr' ^' u -i' :1.fil'Ji"'i"i.. se facc ojastoieo plicilor p n slefuirc.pll .arrlul tlciuit lacc unghi asculit cu fala pli(ii ti sc utiliT.-'.Slctun. In acestc cazuri..er prin rmpngerea prerrei de thruit dinsp.l din plSci porliunile care impiedice lipirea lol perfecta 1a montajI. 85.iJor de i. Slefuirea pdn ncgerea pict ei de tterurr cJne.pa."fl r*::rru. la carc feiele sobei form. Existd insi cazud cind pl:icilc nu se imbine perleci.".oti la imbinarea rosiurilor: 92 "'r"'.lr:il'-f i'" :r".ffiliri""i". 8c. Iie de muchii tesite.'if '. : . inldtudn."ri :.'i :iil l 1l:].$$$r:3{jffi #dffi5 j:".:::'i"i'.". ff.n:: _ !-ra1a Dlrciji ?_Dta. jnd. muchiile au nereeularitlii c1c.i:.iili.a slefuire trebuie si se urmir'easce obtinerea fic de muchii &epte.?""i* carrc. in..i.! :'.l?'r.il.'4J.ffi A 3.li :'l i. datorilS unor dcfeclc.'e -'""-u'"'"''"'' m :illh'.l":\*: csntul sle{uit face unghi ilf(lt."]i."i# j. Muchiile tcsite sint trc.1. N{uchiile drepte sint acelea Ia care ."f#serea "ij::: : " tr "Y.$ii# ::?: fitl."fi '#"Jlt'Ji.ra. aosur p z're La $lefuirc se exccuti miscdri ale i.1.il[*. 84.'.: de asemenca prin $lefuire.a sta. ""i :i:J"-h i. 9S ..i'"". (n lala pLa(ii de teracotl. $leluirea mo.'1.

.a"c "n in-.tra/urid>i . lii r'l rd nlrr a: pfi . pjerrit 0.u. dupi caz. ziddrnr mixti.. in amestcc cu aeregate (pietriq qi nisip) ti api.j .it.iperii.L.400 m3..a-S. rrbrir. .o.d tr.na. Un alt rol al fundatiitor este acela de a izola par.r.. f. dozajul corespunzetor. 1 .. p . r'r .. fl" . i .6 norrilr lAi-uI p. perptilo rl Vezi nutr ra cap. in speciat in Sectlunc zrn A-A Fig.. Astfel.r r...rtiir r.. La prcpararca b.ii in care se executi sotra.ro r. c plall.nr. Fundaiiile sobelor se executi in conlormirate cu prevederile . rorut..m ctedesubtul niveluhd parclo_ solii finite a inciperli in care sc exccuta soba.prcprfa lio maDual. . cu bot( icfa.ut. tirilc.ar. vor^avea ioL'l Irnd I'Lldri. Ifundatiile sobclor trebuie sd se executc in teren sindtos sau in tercn consolidat. care sc ulnplc cu iisip.ransmrterea rccstei sar.r7i: cinrent in cantitate dc 100 200 kg. capitd o mare rezistcnli.a d. ln I mj de beton destinat cxecutirii fundaiiilor pentrLr sobc. In sfir. acr.. ura a tli ilo. ulili/o. fr F\.. dulL . Bctonul este matcdalul conlectionat din cimcnt. f:ir5 si fie ne' . In mod cuf.tr .r' . -o a"a o^ p obJ c ptd.C.e. prin in.1.o .l L:r. t.\ or. . 95 .tre vadi un spatiu de ccl pulin 5 cm... B7). e.neral pardoscata nu estc astfel dimensionati.laie de greurakra sobei.c'..J tr .01-551). inciL s...ra.t.Aa Ft.t L o.o s rfujl . irl fapor'| (rL (I)nsislonla betonului pxeparat.r" i. Fundatiil€ sobalor se executi diD acetcati mal.r ralc'lla pF I j. ite-i. jt.. Amcslc(:ul sc poal(.la !^ poa.tLi .ini pardosctii incdp€. Fundatrh se executi in s.r-.. Tidi{ie de carimidd..t .nt..c.rre a rn. D (pag. Iundaliile sobelor si fundatiile perefilor trebuie si se prc_ _1. materialele componcDte sc' amesteci in cantilaili stabilitc in cod{ormitate cu .800 nr:r ri r. .. €didi din beton. s(.oDul prcluerii incircirii. tuiri .Li! diri {irn sribsct: vltr. r.^ip 0. dc piatd. mergind cu minin]um 0.. sar. .r.cpri.joalirl. Fundaliile vo.i:. fie mecanizat. r.. iildicatiu 16. .n.u r. B7).t a. .\. Bor: rn imb.ra d ata.i 3 '.obdr.L:ra rr.tc al" F.ea ctimcnsiuni cu cet pulin 5 cm mai mari decit dimensiunile so!. Aceste fundafii trebuie si se cxecule pine ta circa 15. cleoarece in g.tului sobei rcspective.\r .r"rL. .Inare atcnlie mo_ n uat I. 94 cazol pardosciilor de lemn. srfr pi.rL al .. pc o platformd de lemn. In acest morl se eriiti l. B?. 5-. . prin prevcdcrea fundalillor ta sobe..".n/ rL I' parpl.S.p. a upp|o 'l a. r ii.rar i o.erialc ca fun_ .r poali prelua $i greutatea sotei.put ""ui .toscala fati alc sobaj ceca ce asiguri evitarea pedcoluLui de incendiu.\.uj' u J o. ! i.= . Fi daliile clddirii. a\..'or i I.ndrFJ bLn: . {fi!.aritu. mati|ulLi C.ct6 p. prop-:i (fi .a | . 1.A. se asigurd posibi_ litalea de demontare si rclaccrc a paldosclii i|..es..bsol sau La parterul clAdirilor Itud sulbsol.Tot_cu_ocazia Slcluirli ircbuic si se acordc ..b0 m sub nivelui acestuia din urmi.tonului. ".iul pr. Fundaiia uei sobe de ta subsol sar dc la part€rrl unei.i. ar. sobeL din incepe le situalc la s?.d p.u. i dpmor. iar opii in cantilaloa dc 10(l :l{10 l.. . ibi i. Elecutar€a fundatiei sol.. i\fatcriaiul astfcl obiinut.

.tr regulile de cxecutarc a zidiriei. fn fig..tatii t. p . de tabLd etc. po.tu ri intit .r"a.or"ar".). sobei. Fundatij pentru $be dir zidirie: * lqi piairS.. u i/.n.fn .(: sc arate in capitolul X.d. Aceste vcdcrea cxccutirii soclului..)11 lrr) sc cxecuti chiar pe pardoscal!. constind dintr-un strat de mortar l. amplasate ]a eiaj. rru o lu. Pentru sobe se cxecuti dc ascmenea lundatii din zidiric mixt5. acta r'.ri . s-a cxccutal in prealabil sortarea si. pe reazclne. ln .or . . conleclionatc dc obicei din piatri bruti sau cioptite (fig.a-r . ln r. Iundatiile dc beton se consideri dupe 21 zilc de la turnarea 1or. mixri de crdmrdj Fundatiile . fie cu ajutorul vibra- sobelc se executi pe acestca. "rr'. ln toate aazurile indicaie. 96 r { OU '' ''a5: b ais.nla plan$eului $i a pardoselii. I r . cste intcrzisd insd cxccutarea sobelol direct pe padoselilc sau planiee'lc inllamabile (de lemn).cdba $bdului n .La fundaliile sobelor.c ao.09 sc clau doui e:(emplc de fundatrii pentru.0 1. preladi numai in anumite cazuli.i"..n 'llr-\p pi'u(p d:n o( r rr.o$duld sobei.nt de 1. dup[ vedficarea rezistcntei accstora. Soclul sobei se executd din pli.olorJrul pla :lor p.i pentru pilci au un icsind in raport cu pldcile dc teracoti care constituic felele sobei. . este necesar ca sub sobele grele si se prevadi grinzi supLimcntare.).. in cazui planseclor de beton armat monolit.lu io lLr. 88. sul . ^a. .'a peste 750 kg) se vor amplasa direct pe elemcntelc de rczistenta ale plan$eelor.r um ne.are a: rolul d" a rnl"iL|r po"ioilital a s ri'.lin zidari(' dc c5rimidi se executi . r' Desic so.tie.. grinzile melaLice care sc prevdd dedesubtul sobelor de la ctaj se inzidcsc pe peretii alSturati circa 30 cm.. . exclusiv in cazul terenruilor uscate. La sobele clin inc:tperi siiuate io. soc1lr.rraru ir'. r' . plecule de beto'l armat sau In mod curent. sobc-.iile sobFlor 'r. 88- .ar.trotuEa . dimensiunile soclului sint mai mad decit ccle a1e sobei !i despre aceasta s a tinut seama la ttasarea c../rrii r\r'lJ r pl5 ri primului rind al sobei pe s7 ? . p.u e. ca atare.hLi^ :. fundatiile trcbuie sr-.i .u bitum.mn sau metalice' In mod curent.(i ap of. apticd o gapi cte irote. iar cete de9i cdramida. p" le\d . b). iar fiecar-e strat se compacteazi fic prin indesarea cu o Sipcl de lcmn sau vergea metalici li prin baterea cu maiu1.up. . FulrCatiile de beton cele de piatri se rtilizcaz:i in cazul ter!. 89. de mozaic.lc asemenea fundatiile din zidirie rte piatr5. carc urmcazl deci a se cxecuta pc plans€a.rol. 'll ... in cazuL plan:ec1or cu grinzi de l.{. r' /rrpa...rti. Peslc a(easle izolafie hidrotuli sr.oti .: l {'r Jju 'rJ' IrasorulJi d^ alLrminiL' s" ln. p|a a.l' ''.e pr' \cdi dpd \rb ul "obclor g-inzi -n"ldl.le cim{.csror pli iPcl' pcnl_u co rlr' p.\!.tr.esa_. 88.lup.rir-. . a cr'"i r i .. Prescriptiile tehnice indic:i urrniioafclc cazu : sobele u$oare (ar.nufitor umede. t1 a.:.. unul:au iiur d.rr: d. dupS cc se vcrifici in prcalabil rczistL. in cazul plan$eelor din gdnzi metalice sau din grinzi de beton armat prefabricat. LluD5 ca. r g inzi ..i ^ han"rrrar"ad p_ '-l!" monta in rindul de p1eci dc de $i a pldcilorb-r tera. alcituiii de obicei din piatri sau cerimkli in amestcc cu treton ori cirimidS cu piatri (fig.rioara a tu rua i": n . f.inzi de t€mn sau metalice): b f nd lis r'' L nrc^car . intirite complet 't beton de umplutur:i.rii z:dului d'. s. car.' s oo. bctonul se toanfi in straturi. al"p. .p.ntirJrarii p.ind grcutat-"a sub ?.-:.' c >j porliurl de paraloseli incombustibilc (de ciment.crJ J Afcutetii Execularea eoclului.5 cm-qrosime.dp-r'lr a..l. funJa. Dupa acelea$i reguli se execr. deasupm cdruia sc atazS minimum ciou:r rinduri tte cnrdmizi pe lat.lF o'a^a p nlrLr Lr ru a. Jiind I I OD Fig. sobele grelc (avind greulat. F ndatii pentru sobe amplasale ta ctaj {in cazul Dlanselor .

if ll..turate.rostu Lor dintre pl5ci. *.ilr ta r....ilo-.ii-. cu ctcrkie Si linind seama de capctcle carr) sf indoaie sub un unghi. i Buccesiv.b(inp l.obil-ei.Prii'a tra sdrii sodului sotrei. .p frq-nrntarii 5j cir. tein.'orriv. s" i^ 1".-a"ca pld.apa . exacte. ii su. DimpotrivS.:":T.:iiiJj ajustar.rLnoj .. sF a+a/" du r.io or6ilj.r'afre cons€ in zidirea cu mortar a unor bucei de cidmidd.. 92).aie la 110'.ra a i.. pina be ob{inc o pasu moaje.t tujr... re.iopt re 5i dup5 liniile astfel trasate toaG Dh.r:. o gil"dta . tor '|fi. apor ama\lA.htui: ris. zr"rr' a I r .. rrorta-ut o.0'-'. . ..e agrafe se conteclio- r ii' Iig..l . \^rjt. .d * .l.ruiu. Lr moriar ( jj. poligonale...1ff: p.:". trecindu se pcslc por{iunea impdnali dintrc colaci.czui ra rrir sI {ie egalo.ri.soclu (fi8.t)(...nlre ptd.arq:rii fluid sc preparj pe r.1".ilt'.ind bjne.:':XJ::iTr[:.curd Jr..(rmil.ar-a tfacrrii se Ja. este nevoie ca penele si fic inzidite prin impingere fortatd. r. s"".ar. se ex€cute iegored pUcilor de teracoti ate soclulul. t..d monrarp. c€ea ce constituie .a Fi gtcluirca tuturor pticitor soclului Numd dupi . trecindFsc dupi colacul plicii allturate (fig. 9n)...u ar.r.d D I de apa."-. cu rjulorul In-i stori saLr at -cjru.ir..". aeo*i* a.c .i sob.jt .plr"a d^. ccea ce cauzeaze deplasarea plicilor d.. I f . r " (n6. Bucilile de ciremizi ui...J.1a executarca propriu-zis5 a soclului.'. in spaliile dintre coLacii plirilor.lc 90. J\rlol . se prcccdeazi sirnilar." .rile soclului au fosl asf -. teralotd ale soclului. DLipi aceca. ljJ.itclc.uro-ea drat"ona.t. Pldcile dc teracotd ale soclului absorb rapcde aDa din aceestA t. ia i np.. m" tarLrl . Legarea cu silmA a pidcilo.'r. dc louna ii dirncnsiuni potrilite.. l)upi aceea sc execuli impiiriorea sa\t sJi.ff 't:"1:'.nd anl.lu-se sirrna la Jaia tdjulul.'..'u Lri dFp_i. in sp.. a iD rnortar de algili din carc mare parLe dc api a fosl absorbili s€ cxecuti greu.'.- ..ris""-"t'*.' ." r.r.. in acest caz. in acest {el.rir.{ 9A neaz: de nArimea necesarS. i_p*to"it-p..n rujruritL Ll.r. Apoi."r'" :"'. 92t: e.i*'::hi'. Fece gdj:r a sobarului estc aceca ctc a ved{ica exactitatca _ .i.a" o.'i"i.girt-ir. diagonalele trebuie vr). *:. I nprnar.. e.. la cile 2 3 spalii dintre colaci. pc Lunginoa de circa 1 crn.i ab5orL r.:.a Idlriri.. se ind. c0 .e prjn mi. L€garea se face cu agraie d€ sirma..i. fu ajutorul clertelui Ai celjlalt capit al agrafci.ul plScii al. impinarea se executi mult mai bin€ p n aiezarea $i milcarca u$oad a cdrdmizilor-peDe in morLar Dupi sficuire. .uirea pl5cilor...t.^. In cazul au torr"u "ntr"ro" orltilii.. apoi se aiazi dupd colacul Urx'i plalci ti sc lipeslc dc cola.lil Esrgurarea exe.rrro.J(.e .. .:utarii unor tuclirn de caLitate t "n"ai6" u"e.(id"rf I r-. pr:i .iLizaLe ]a impiinare h€buie si fic mai nici decit spaliul dillre coiacii pliicilor.I.::'ti D.li' ri inLinr'"c a'F ^rr 'u pri"ir' i:'tr'il'' '-'. Acesl."rLr-i.F oDr\. . Drir iiag-onare'a1e Dupe ce pld.u sirmd.'p: .tni.lr. l.. placitc s au lcgat . i. Aceas6 . lintudu se seama ci pldcile dc rcra.2. Sirma iiiatS sc indoaie la un capit ia 90'.a 3 I de ar8 td bi.

r turri sobei "o oupa oar. a. or.:.ii. o. re.j .. cu .tL.al.fu (a sirma dc le6rrp . |l ['rrl tttl TTT'| b r-T1 11 Fig.rc. .obelc usa.a_ur s. r. .nr.3i dup.ILlui.i.^. o a. | 1. dp la d-nolari.". .ir."-..:l.i. lcl.. in rinpJ.lele . indoaF inapoi Iariea rtirio:ri a lpgalLr-ii.p. .". :^ lyll ut !rn"ar.. a . Iq Diu.t . pla. /:nt.-a\. :".. .^ poa. 94).l-lLri.. fari J se pLrni pr .a a.prl irldr.. u1u.tplusirpa -" F\.it.a.u'tr J-ii -obai! g.:.iti"r. rr. nelezrndu-se brne ia suprdtata "ob.itr. . r p.ill1" :. .. .. i 5...iuri perlccL drepLc ra (or' iuri).Ultima operalie care se cxecuti la montarea soclului cntrrrfir.a. .upra.r f"r.ar5 D." .ar^ :: ^ nI a.r"l D!p.i<. 'arulur 100 .": .i .np e."f .t*. rn-.u ..a.. Lrt .l. 1a-1 ! ui n-d. pnu_ in duui plici de teracot.ll:liL|c1 s^ non..arJni.:.l? pla..lc st.ln fig..i . .a": 5i . . Montarea usii ccbu$afurul: i (Iis. 93.. acrr.'apl.^:.iil.ar.1u .."i.1.1 plJ. si urrll.:j""* "" .r .'.7i sobelor care rbti i in cpatiit^ rjn sl.dL. n..eiru afului ii RolJri-.c. .c.r.:.D..-azi in prir. asigulin. :.."y.ir. ap"i "c baG . r d..\p.tnuiarutui. pp irrd.rni..ur.. i. . .l'cLel.. rnj1 .i..::ill.:" t'.. :r.-.' 1. leFar.. morta.lu-sc asllcl montarea rczistenti a uqii.oarj a s.i. :: "-.a.. uir .a...arp urm-a. i un p uturi \p \o. pe rost El cu Legd. ec.. a..iuni pxa.h or . r:ii fonu. lo-.t p'a.e".!:i so lLlui s. .:lti. I. usarLrh-i in r-o .:i 1.: h."d"j?'.. A$ezarea i r...trui tip.-. ecre...r.. "^.dma. i-u i nu i..are hmp..d rnq^..[.a.u ur r'^.insur.J.di.irurr r' .rru.ur"u " "ori.lului sobei. 101 I il ."".il-. Cf. .: i ii put "-d. dL.uril.p:"iYl:li""i'.rora . pa u!.. ri\. ln (a. 94. -ar.P-n r. I'La urJ prin u oa. . i i. Modut dc lixare a le- giiruii u$ii cenuFarului.rurare r r (.I lr rnoIclr-I'.: udt. pF :"jffli:]" La montarea uFii cenu$arului se a$aze intii.. .ze. iar pe dc alti parlc.i a.-.x iit: i :.r/LLt nonrdrii usii. in golul previzut.urd p. p o"-o pcr. ".eza in ctouar Dr( uri (Iig.ii ri !. ?rc'cn(a n^.."a fi.i .. rrva rr: ta . 'i .. . so...ilor.lii:"'.jriu"i to"a.r.ru..: !i pcr. i::i .r'dri' p^r':.o.-ioru . sobei ir buie sd s6 rmprne/a uln" cu mor. sobci: LFealu_ilp u)i: .. rimrse rr.r..pd iu.. 05. iu.e . L g:lur'. -n.l ' Jrd"nidii. c\a(ull in spcrer ' fie drui rosr v(r'ic:)r ar socruiui. .o.a irnp .njdr laro. | . ".r...it..J :.rj ..99 Li-a-Lpra ace.rrn a ' la"a de 5 C cm iuiein-.."iiT:. lar r:l sup'rtata <c n.1.ul pl-.jrir...i"i l...u $irmd cau armdred s.T il:.parul "upcrior al I qd. o cxeculic {oarie exacti..l .turit (cu rosturi allcrnatc) Afczarca pliciLor rost pe rost n"..-n... .af."":"i.j . ut . t-i .?.mi/i :. are cr Du1.utii^nl ob ne prin t%): OD Fig. Aqezarea pldcilor de teracou in ndlril.ti ".r rro..o:r lffF":?i. in.rar de argrla.arutur La cu u:a ' enuiJru ui r' buiF 'J in pr:rl"ur rind i?: ii"lf'" . C.r.J'i l:"i delec'c (dimen. a--r-. '. L Montarea plicilor in rindudle sobci ln rindudle sobei' p15cile de teracotd se pot a.c oro_ fri.c -or. sobarLrlui se apasd indoiLura pen.ar ti iar apoi si se cdptuscasci cu atenlie.n'a ur.:[_ i.t. uisii s"'rO.iL.e. este . . t.f ll. 93 se indicd modut cte:ticzarc a uin .. ""... carura p^ .rd.r^za\a-lajn sinl Int.i d. '5p'u.a i./i oLi. 1.i.. urar^a c e.d. ..u . '" u.. ld.u.. 95): tos.:uj so.aru_rui Tr .or .el.. usa.lp...a posrr inlfa ln indailura . . nirainire clp co_ . . . ppn.u ru ira[. r-.a . a ..:f"." JDl "i un sr.t^j ar! .iimca io-rurur c.6. itor.. Flg...ru..ir "onbu= Drrtr I t .... rtui ..In. a' tet in"i1 s€ nu p^aia alur'!a dc la locul ei.u i q:9. urii .""r . (aoa: :r.i::]::ri".i-.oniui'mo_lar de argila.du. 1i\-: nur.r Lrt r.e la dprFr:orar.a:-{"u 180") sprc rlLrile ulii apoi sP lPagd rle ' o a'ii oli"cilur .ulrri.rp Js:red Dli.1c.ur'i d.r.i tc..

rnod- . zrrea .In.3.c la ur.nr. s^ ulili.,ealJ as, .rea.j pld itor , u lpgorirrii. di.Doc -a u.r^le dcr.,.te si n-ob(aflaL 1Io rr,?a lic . rui r' d dp plJ, i Jn rn-cp. ro.dpdu ra ,.u ascrarc3 pl,: iln' d€.oll c l^ palr I p j. i dp .o r aiu ta.e si il.tui,., "e r.a7l ra ro.ul lor. Jpai s6. La./'. pl:,il- ir1,-rn,.Jiare. , ,lp- n.rn_ cclc .r.,11 tarui r 5, rr,p a - s^bci (fij'. 9C) iar apoi p^ trt,; doui ".-.

7r(rF

Penfu a se asigura rczistcnta pereielui sobei, se execLrtd lcgarea agrafe de sirmi sau almarea sobel. 1n fig. 9B se indic; modul de legare cu agrafe a Flecil.r. irr rn.rl cureni si pl.e\'.1.1 .it'r dord agra{e la fiecare rost vcrtical. Pldcile din spatcle sobclor se leagi numai cu cite o agrafi, iar in fiecare dnd, o incheieture se lasi liberS.
c1!

latud. La letele pticilor de coltr se lixeaz6 cu legituri de sirmd dreptare de ten]n, carc serv.sc la perfecta alitliere a pllcilor

!'ig.

96. Moniarea unui

rind
Dricn

r - phca de corti 2 _

aco-d" ,rar^ arcn!ic mdu_ . . La Jmbinarea pla. i_n-. lr. 1u ,r. tul rr .arF _c lJ . irr. h , r .r I " "1 "" tr st.fu.rF ljrindu_c^ "ea_na de a, is'a A^rfal. pli.: . q,tutu: "i ,at. al^,uput.i "^ ir.h.ip h roc_ rur rd vFrr-at . , .r-i t^ i,urt. pri . pir..a lo- p"rf^",j Eta rrcbuip sa se ctat rz.r,p arr.^. .^.ir,tu . nu..ai o.a/ura pa prn<imed ei_ spr^ a .^ .\j,d ^\ n, rlol^ li.uriri ala ela. rrii. . n^ ori.pi.,.lFtat,p Dtar^i au 'r tmotnrr^d tor o.F$irur; dn.ircs z,mr-l. ohrirrr; p.in sl^luire. A...c.p,.situri sa s,.fui6s. (u marL Tijl. a'l.au "F in v.dc- .a p're la rindut cin i at "ob"i. r *irLriii. .r. la Dar.laa d. suq a p';, ilor. car^ rdn i|l \rzibil-. si rip rtr mat Drna cy6 u'a'e: d- la riadut , r.i at sohei tn sus, a-.ea\i rfiia irc_ bric 1,^rdal5 I..irurilor dc a pofl.c infari.arj api.ilor,iaie sirt vizibile. fixarea phcilor lntre cele dc co1t. se aplice mortar flujal & .DxpX argil5, care petrunde ta rosturila ctintre pleci. R;sturite fi dc naximum 1,5 mm grosime, iar acle orizontale, "Jt""i" ".. ae c"f

rectifi(.area uDor pHci.

Atezarea pidcilor in ficcare rind se face pe uscat, plicile trebuind si Iie cureFre dc praf $i ilefuite. So va {la o mare aterltie tuturor in.heicturilor pucitor, care trc, buie sa s. rmbin. p.r''c.t. ln a.Fst s.op, se h" , venru,l l^ st.ruiri. ner.qafe p.nrr.Lr

I.ig. 9?- Verilica€a poziliei pldcilo. c11 ajutolul dreptarulur: co4i 2 - placr intefmedianr
.Fea .F pFrmitp c\^rrualcr' dilarlri a ^ pll.ilor. .a urmar^ a lncblsobei. Aceastd incheietud nelcgatd se lasd alternativ in rlndrL Iile aldturat€ ale sobei Ei numai la spatele sobei.

zi i

-uii

1 €rg"il"i qp m:i \erili.i oozi :r pl.r, 't.r trin €oti, ar^a dfepra_ f.rlui la lararor (f;9.97). Ev.-,ua.pt. ciFvi^ri y r...riti,d prin;pti_ carea unor lovituri usoarc in dreptar. In continuarc, se exe.iute impenarea sau sficuirea spaljilor dintre _ .$lacii plicilor, intii intrc cotacii odzontaii, apoi intra cei verticali.
. a|..

Tn.atrrr.v"rifi irii fie. arci Dti, i. in ti-.iDrt rno..tirii. .u aiu,orul nlvcji'l (r ai ..lortaltd inst.umenr ,t. v.r.fi.at. iTadiat dupri apli_

prevad Fi agmfe mari, care se lixeazi in gaiuri executate cu dornrl ln colacii placilorIn 1ig. vv cP arara modLir o^ lcgarp a p.r.rrar o^ oontinuare, plicile de teracotd se ciptu$esc cu cdrinizi subtid. A$ cum s a arital, cdptuFeala se aplicd intii in spal.e1. pltrcilor, in spa[iul riirginit dc colaci. Cerdmizilc pentru ciptug.ali se udd cu ape. se in.arci cu moriar, .lupl care se zidesc cu o mini, iar cu cea laltd se lin pldcik, pentru a nu se deplasaIn uhele cazud, peretele din pliici sc ciplutcfte la iata inle rioartr cu un stra1. dc cdrdmizi sulrlifi. netczindu se biDc cu burcl(,lc ir)v.lil in (lrpl umedd. l,a cxc(ularc.r carptutclii lr($uie sI sc aibd in vedcre ca ln m." tar si nu fi. corpuri strinre. l)c ascm{:nea se va evita aplicarca ur_,rr

In .a7ul u :li-dr:i a;rat l f d:r, s; n a "ub(ire {"ub 3 mm).

s

La urmi sc aplici noftar Ia tala intcrioari a peretelui srb.l.

t02

t03

strat prea gros de argild sau existenla de spaiii neumplute bine c$ mortari cale pot rcduce cficienta sobei La plicilt de colt, cdptu:eala se apfica pe partea lor lung6; in prrrea nur'r s^ p-e Jd p rrF (liA. 100) Tn moct obiEnuit sobclc se prevdd cu relmgcre, adic5 cu incepere dc la rindul al doilea in sus, perctelc lor estc depertat de peretele

Fig. 98. Legarea plicilorl

cotui; I

ac.ar.

Fie- 100, Cipru'sn€a pldciior de coli:

- :.r ,' ""::,,*
incipcrii cu cel putin 10 cm (ln cazul cind perctele incdpcrii este executat din maieriale neinllamabile). ln accst mod sc asigura ii
radialia fetei de la perete a sobci. In Jiq. 101 se aratd modul in care se er'ecu1d retragerca sobelPentru ; bund iegaturi cu peretele, pliciie alipite dc acesta 'tu muchia flefuitd cu te$ituri. Pine La 5 cm sub nivelul refagcrii' se cxecutd o ciptuicalS de cdrimidi alipiti de perete R€traierea se acopori cu pfa.i taint" la climensiunil€ necesalel care sc Elefuiesc prin tenire la 45"' J. Monbrea ugii focarului lnainte de a li montati u$e {o'arului' ee se verifid controlindu-se toate picsele componcnic, penlru a se monia Ei demonta bine, precum $i inchiderca clr|lir a u$ii Se atrage aienlia cn montarea unei ugi cu dofcci'' va plrt('a cauza iunclionarca necorcsFunzitoare a sobel '---U*i,,""r"i.i p"rte fi monlati Ii' intr-o placa' fie in doui pLeci' placd dupS caz. Ca $i in (razril uiii conu$arului, montarea intr-o lntxeagi est(' mai r.zisl.crlt
105

Fie.99, Legarea cu agrafe a ptdcilor monlale in ri.durile
cenusaruru;,

h sroput fixdrii u$oar.! u$ii focaruLui ei pl iior alliurare, .Lr o.a7iaa rntroclucelji u./ji, at cvjt6rii dephsescj plarile alatffate
ajusteaze pe adincimea de 1,5 cm! aFa cum se \.ede in fi{. 102. De obicei u5a focarului sL, monteaz:l in rindrrt a} doitca de pHci.

Nlontajul usij se in.repe ctupA cxecurarca sficuil.ii rindului de ptict,

Numai dupa ce s-a montat u$a locarului se executl legarea plac{lor cu agrale de sirmd; p€ntN legare se previd li agrale mad Rama ugii estc legaiS La parlea ei supedoare ctl o agra{d mare K. E-{ecutarca cenuqarului. Cenuqarul se executi de obicei dil1 cardmizi normale. De asemenea, la partea lui inferioard se pr_'vedc

FL8. 103. Monlarea

utii locaruhi:

1O4. Execularea cenlsarului unei sobe dc k;a@ta cu .aiale de aaze mcreind pind ld

!'ir,

s..]u:

Fig. 102. Anrstarea placilor in vede.ea montifii usii locarnlui.
dar inainte de leg€rea pticilor cle teracoti. Dupi scoatcrca $urubu lor seun€.u pasr6 o^,drpili o,r- :i. caf . "p .o. i,,.,I apoi s" in,rodu,e pJ,i. 9". i. .i,-, i^::-,lq.iyl rasar.i. r.LL,j{i Ce,.|.1r'tr rooj ." a.a.a usa "i e ra.e--mpanarea I .i r:,ia,. tn iormi "r.u pani..A --re.p nF s^ i I rodu . n|in brt,.r.a .u .iu. anut, inlre ae rams u.trr g1 coLacul pla. or (fia 103).
t06

10

-

sPrJlu penrN dn.iarea cliiaruLui

(3i

rnn)

un strai. de cidmizi. Dimensiunile cenu$arului depind de cele ale grdtarului focarului. Datoritl faptului ci gr5tarul se a$azd deasupra cenu9arului, de obicei pcretii cenu$arului trebuie si stlstini grdtarul Ca aiare, dimensiuniLe cenu$arului sint mai mici decit aLe grilan ui t.r: spatiul necesar rezemirii giStarulul, adici cu 6 mm in lungime 1r ,r :17 6 12 mm in lalim.
t07

r^: r.ti In scopul erecutirii unui focar corespunzetor.imc sLti.:::*\t :..t. sr r(:u d.. Cll5mizile cu carc se cipiu._ fala Frc.ri e.70m.a fu. i --.i.. in pfimut r tt.-rJmiTi de cm. In 1ig.lde Llc a<rn .Jer^.estc oepr.a ul-i .i.arului: ir1 I'iE. r m-J pu ar.-.rc1i_ rerii u p. nppral rra Ltc .ilor mari de cildurd ce au loc in focar.c execu a dupj (p c r to(u. 4 sa se evite criparca sobei.e .D.arul Lu Lri.. ardere.. ardc i bu.6. rar.. .. or. 108.. tub.lr n rard rr . Je. 3 i ?r.af.aLduc:i . la mon irc n JL-ut qf. m. SJbCe mj. rl.i (cu. n a-ea flnouri or 2 si 3 d^. Executaiea {rnptusclii !1ii Io. . 107. . rr t04).:-n." _lnaltimea cenutarului este de circa 20 cm.ul . Dc ascmcnea focarul trebuie sd aibi dimensiuni suficieite.Le d. ]e f^.pla.) a\r .a Io.5. este necesar sd se c-bd in. u ur.eapt{ aeasupra Iocarului.i de i ra. dmai o i. ca prin "isr". cpea (p permi. dilata-^.. Pp-rrll a rs.i.m mai jos decil pa. alului la b so_ a . ^r..u ... tiecacc sp ..lf esrc c.. c.ciaru1ui lr. 3 4 rnm p.iJ.H?:T. rczutri arlfei ca FJ:j:Jijur .im.... ^l.ri | | m e.a rostLr. lata.ul aerutLr. ca urmarc a degaji. in rediea in. 'r a drta. Fo a. ca jnf._ M. eL pulin 600 C. ul::a' ng. i.x ga .tui. 105.rptu. I04 se arati modul de execurare a cenuqarului unei sobe cu canale de gaze mergind pini la soclu. zorrri-l Fig.no de pa. Captutrea fo.r p r. . pentru a se asi-qurc ane. "r.ltimFe_ urlui r.'.rorrDuLlrbrtului. sobLi..r 3 ^e _r. Inlr.r.s ..j.rul .\.-ari (p€cr. Execularea focarului.rc Je (."rrtrcr. la monlarea gritaruiui trebuie sa a:bd io \eo rF lapLul . ct pulin0.uo I liur. Iului asigure o mdiatic maximi a fldcarii.i a fo. d^rc . in_ Fie.ra focair.n it Iui cun..1.'r:i tui {v.'' i"{lfi "*"'i" . Din Facticl s a stabilit cd in cazul unei sobe mijlocii (de circa 3_ m.. Datoriti faptulul tn. Montarca griLarulli: olr L. f. p^-pl. !-.d drcpl co. urma. a f"clrut.a. ir.. . u|l|7arr tdrnnptoc..bu e s. .)1.nbu. i . i\.(arirri i sc la.eite 1ocarul se a$azd 108 (ilzirrr sobpir 'o' Ll.qJ-a r..llirrea d 0.r-u-.. omLu-ribituL a p"iii. _Mintarca gxitarului sollei.. prrs.'i aroerl.jrc'_0. Botti d.dt. La stabilirea dimensiurilor l.secttlnc o..bui a -e aib rr v. ic-c la o I.C0 n. 106.drul ".i csr^ 24 (m. locai ur lr.

lii.i Petltru inlai'.rn.itre !!$ul de fu]n.j.rlrunilor sau gazclor.. De multc ori.""i.r€a cirblni lor: p€f€reie sobcii 5 clu! r - crlirruFeard dtr Fig...ar) u \arr.' "" .. La urmd. L?-lq-" utii for:.". C:.li[ ^..sl"Lri {l.ri li .r .g. Fo.rca lemDctor: i".ri"r. Acest ir."". 110.ar pexr.' cnrbuni).:nsicnarea Existi mai multe feluri de canale de gazr: verticak'.]''. ::i-l l. N.L. '"x":tll.sfi[] poziljir se . (.[$5Es]H$1. "J..:.1cr-u se aplicd 5i in (3zul sobclor rnixte (cu lcmne 'o.: . l'l :i.:'i 110 ti combinate.La parlea supe oafi a focarului jiii.r p. I'iij'":tt Focaru1 sobelor in care se ard clrbuni se cxeculi cu perelii inclinati (fig. 112)..iulolc de gaze au rot!!1 c"l a asigura cnculatia gazelar iD irtc\iorLrl sobfi. ^ ro.:i.ramj/itc r'''"-'"' . cc{li|](l cdldura.:. focarul ss a a-c"'Fir e e' .ea cc pelmjte scuturlrea c(lrl.H:.'dii: i".lr:*i":il. :'i# i. in scopul . carc aluneci pe gr:i1ar.' ' '. .:.":l. rare in acesl mod se iDcdlzesc ti aInJi. 1:11.u trd.iir:imid:! de $amoti sau cu cdrlmidS ft:{raciar!. 111).u varfa nnlindrj. Exc{{taxea canatclor dc sale. conducindu Ie .t-.rului c. actillrii arderii. sc. 1r9.:ll :.i:'i. .. dim. i.lrllu lor: arderea lenne Fle.'i l!.tu+ $i.r. in drumul lor gazclc .".i i. troc.u i \afiarrire in raporr crl sistelnut constructiv Fig. lrn) In cazul sobelol destinalc aldelii ca..iii i. I".. li..rptuieasca cu cr.: rri :j..:1""r" fi I *.'1. ccca ce asiguri arderea continui a cirburilor.:]r l:Sd. la aceste focare se prevdc un gritar cale poate fi rniica'L (fig...uralca ac. . l'oc.* t.rirlale justi a aiies' l .5. iocaful rrebuic si se c.f(lcazi ciklura perefilor sobei. lncdlzesc fliE.l. i.l:i'.I:. ri . Iil zidcsc clr mortar de argite.:i """'"i. ol'iz.. i"i .j: l:. :: ?_. Penlru af..1.se :ii:. Sislemul clc canale adoptai.Tavanlai se uiiltzeazi 6ob€ arind aA ifi. ilill.aru.i.i u .

u sob.r.icasta sc datorettc {a!. carc se F.lccit cea nccesal. dcpinde dc combustibilul utilizat. ln caz contrar este poslbili functionarea defectuoasi a colulrii reducindu-i-se tirajuL.5 I de rl0 r'0 .Ll . Lr rr'J. ": at 'o. ajunglnd $ condenscze.iie d..lri .' circa 20X20 cm. consXituie elemente hoti_ ri oare p. fumrd se va intoarce I . cleoafc. sobele de teracodr se racordeazd la coq printr-un burlan de teracoti."l s. ln ca. sc lnsi la paltca iniericard a canalelor un oriliciu de r/{ cir.1 utrirl.lir"a s .im.u . ol.fioara."b.00 r^.i in. soba va scoale gazc. cilzitc 1a o tempelaturi foarte mare.d.oJr. Ll "' : qL. or.a. se recomandi a prco ficii de comunicarc intre canalcle dc gaze. Acesta se arazd pe de-o parte in ultimui rind de plici al sobei. r'il i pp junetate. Aa/^. ' Canalele de Eaze se cxccutd in mod curent . l3 partea superioarir i/1 ceramid.. In ..3":r Ll r.t etof. nr a. Porliunile care vin ln contact cu flacira se exccutn din cdrdmida de gamote sau din cerimid:i normali l. adici arind num(:roase sdrimb:rri dc directii.pul ai. ei. in .areie penlr! iuLui cd prirl primul caraL rre.a si nu dcptieascd fata canalului de fum al coiullri (tig.47 dp u .bu:e a'rr n \pd-r^'i'cju .lr'r . Pdmul canal se €xecutil cu pcrcti mai groti.onducind la infundarea deasi a sobei. i I. pro/lu..buind si fie inlocuilc. i Se rccomandd ca sectiunea pdmului canat dc gaze si lie aDroximaliv de doui ori mai rare decit sccliunaa girii Eeiniidiului.a siabilirea l1lngimii plicilor Llc lftacoti.ob.tora....p. odi.ai mare b.vdd atit la partca infedoari cit Fi la partca supe_ rioari a canaLelor. s-a sta- Jnui rii... ca $i materialcle din care se executS.iii. a.r " ^sari. l. in timp ce seciiunca ull. Gritrf ..i fum in incAPer-. iar pc de alti parle in gaura prevazuti in accsl scop in coEul de lum ln cazul cind gaura rlin co$ nu cste cxecutat!.'rc({sari. {io are a sob.est fenomen se datorestc Eitrundcrii aDci do cond n'p-.oorarea..a ]. . u.tirc dc la partea clc jos a coiuLui...00 n. \J ti.c mult pe parcursul lor..1p.doard arc l cerimidi $i ccl d. d d. deoarece in acest caz secliuuea carlalului cl( Iulr rftlur ir(lr.r' In cazul lolbsirii gazelor naturalo. Frea rczuttat ( .rca ca. jc. .a . gaz-.. ca urmarc."ldu r . se piteazi ii trcptat sc dete oreaz6. -.^1.r^lar i . ultimelor canalc A. .-en^! md"ina J.r'u': I. sprc a se indepirta to:ire aspedtltile care favodzeazi depulerea funinginii 9i a zgurei. d..^ aLL. pltarea $i chiar fisurarea accstora.a ioLra -a r"ri 'a i il mai i'_ o^. .. ll pedea sup^-.i gazele inard. l^. Drcpt". p" t.. )lru burc tun..^a ro lu !i"r.^ro:n i r.et .lc fi"rbi||rj I rJLnrp d pr. tr.. In mod curcnt secliunea urui canal do o" .r ar r.r r.u nin.U. care a oi r'Lal ..i nu sc pot incllzi la paltea sup. i. o culoarc mai deschisd.imului canal ile gazc va fi egald -cf fcc€d- '9 .!ri1.....iLbn.irnb.r..arbur i. o. in caznl utilzerii lemnelor.J.r.u Lr.-t p. t0. 112. In cazul unor secliiuni a canalclor de gazc mai mari decit scctiur.1 p.i. sobarur trcbuia s o traseze p n insemnarca cu creionul sau creta a pozitiei acestei giuri Si a dimensiunilor ei exacte (de obicei 18X18 cm) La basarc ie va avca in vedere ca gaula din co$ sa fie la acelaEi rivel orizontal cu gaura respecti\. Se atrrge atentia in mod speciai asupra conclillei ca supralata intcrload a canaleior de gaze. I orificii.(it ' ln \..edea 112 scopul bunei dirijiri a gazelor fierbinti. In cazul cilbunilor. ccclenL aplicat la tiierca burlanulur cle racorrl se vi avoa iD vcll|ff (a a(:csl. ejo .p tc 7.! rd p-.r .c^d.tfu.tu . utilizat la lo. i LJ srab. Lrr. Ori{iciu1 de iesire a gaz.11:]).u si s^ |rai putermc se vor construi canale de gaze cu rczistenti mai mare. ta Fi accea a focaruLui..u I. tiu ii -' lunqinii . tr.ra/.b. 0. sobele alc ciror canale au scrtiunca mai rri(i .i cl. o . I pla. $bdului rr tu$nr! I l3 .lin cdrimizi subtid asezate De cant $i zidite cu mortar de argili... r:u.analctor o. dimDo.. m.iurlea aproximativ dubli dccit a fig. canale de gaz€ cu rezistcnla mici. ceea cc prive$te Lungimea totale a canalcLor de Aaze. .:le d Ld.bunilor. r".ulLi.uper.nr...a c{ecuiarea canalclor dc gaze zidirca cirimizilor trelruie si sc faci cu lcgituld. lr Lrri.cure.r sc.r.lor dft Iocar ca Si primul canal vor alea secl.m. .:z . ... d.. pr"a rnrr:. d. fd Jdl .tl dc cornunicare de la partca jnf. utilizind proBurLanul de teracotd sc taie la lungim. o ficir.A. In cazul sobetor (u tiraj slab trebuie si se construiasce.. Cioplirea gdurii de racord in peretele coiului se cxecutd cu dalta bine asculitd $i cu ciocanul. iar p I r.r. aiil orificiul injcriin cit fi cel cut -r .c gazele nu pot pitrunde in canale. Elecutarea racordului la co5.il r.li djn pd'.o sccliunea cosului de Ium. calculindu-se in acest al doilea caz pentru o inciinare de circa 20 cm la I m.^.imidi! iar La padea superioarij dc th carlmidi.t riou.. p-.i. In mod curent.lor i.e de la partea superioar: a sobci sau putin mai sus. NlSrimca accslior . s. .f..odr'J a "ob-i.' d i|'. sd fie nctezile pedect cu bureteLe in{:igurat in cirpa umedd. Toaie dirimiturile rezulialc trebuie sd se curcte'plin uiita dc cur.lLl.

(rncorccL).AFa cum s-a aretat.d).ore() .oDorired a. dcoarcce in acest caz iumul nu va mai putea fi eliminat cu usulinld pe la partea de sus a co$ului Montarea burlanului de teracoti se exccuti astfel: laterale alc odficiilor pre\'dzutc in ullimul rind de plSci al sobei Ei in (osul de lum (fig.racoti o . Slabitifca luDgimii burlanrdui . so rx(rul. (.. fre oulin ir'lira1 in su.. lig ll:r. lum al coEului (fig.c). Montar€a burlanului de teracoid: dn .1. Fig. 115.i pe letcle Dup:i aFezarea Si impdnarea burlanului se finiseazd locul racord cu co5ul.dronlari.(lie.lului rcspectiv al sobfi. 115. Sc rcconrrd:r a sc cxccuta ciptu$irea cu cerdmizi intregi (tig.Pc uia ' I a eluL d.re. alit {iL (rste necesar penlru petn-rnderea burlanuLui. iar nLr clr lruciili cle cirimizi (fig. Pozilia burtanului de l. lt5 ."r lc.oj i b I-ig. icgarea Si cdptu_ 6irca pl:icilor.acotii: qb Iig. co_sul de Jum: cot d€ fud_ La locui de racord a1 budanului cu sotra sc ajL$Leazd pLdcile rin(lului respcctiv al sobei prin lAit'rca lor. intloducinclu sc in gaura din cos (fig. 115. deoa8. burlanul de teracotd trcbuie sd pitrundS in {l)5Lrl dc ium Iic ped'-l . Finisarea racorddiii burlanului . ros lali .tr mort.te *r! rL'. 114. 114. 117. .ir slicuirca. Burlarul aFezat in gaula din coq trebuie sE se impeneze bine cu bucniele de cerdmidd. ob.b). Dupe aceea se aplice mortar dc argil5 pc fata suporioari a burlanului de teracota. alindu-se in$ gdj! ca acestea sd nu deplEeascE Jala canaluiui Intii sc aplice mortar de argil! pe fata superioare .o).b). 117. 116). b): "e i-.r im!:'nai ctr bucEli 'nkndu. Il4. h Locul monterii Ird in cos. Dup:r nontafca pl:Lcilor cupolei sau ale rin. pdn apdsarea cdtre budan $i netezirea argilei din aceasti zona cu mina sau cu cirpa umedi (fig.{r). 116. i/on'd (tiq Il4.

.r'1. 119. . Ar."telc de t-rd. U7. L la pr: apr'ut .r rarore de lrrij.. r.ii-'" u'"" ^u-r irF a <ob^i "p iad urrlaloar'le misud: 6/es. 118).dnla oc \-ni.cr."..rece sobp _ cazul in care este necesar si se racordezc la n co.. pe r.la.li ir ':I irr .urJt dirl FubaNlui) r b..i'..ea burlar']or din labla cu coturi: i.lecutarea gEudlor de curilil€ a soltei Giurile de curdlire necesarc pcntru scoatcrea luninsinii sau a altor -" o't.e ta.#.aU. Rr'o-dul burn.'..midi scoasi ii'....n.ri dc ('bl" r'o'l: rrta c. o b- L:d Ill llr_ rdu i 'lo -i I ' 11 r r' " in dra1 d'a' o b ll6 lrimuL J|rd sc.buic . doue d..'i" mirul ri po/iiia a.i ..l dc la . 121). rii.."-'.Lu.U0 -n: rr .nf "" i . a 'rna PLor de -p' se prp\5d in d'^pLul capai z to-uri n r."r. la un singur canal de Jum..-*"'i..'n1ur rr.'i..' rr7 ..r4.._ 1"ur. tr€buie_si se rcspecte regula cunoscutd ca burlanul sA nu patrundd in canalul cosutui (fig..'l:.^r pLli .3i.\^ urc' d6 ro"ma r-BJr ro u ui d .'.-e 'ur. soDa va rctl pr'ir ceilalti soba tenti.yi1 r.atJ jnrre .lp doua ra.ruri (. LIif. 119. -i"l"r" de ii"-""ua cea"e prc'ridsooelcapace Ele se "u de sus a Dartea ios si la * P.el purin t0.ii...ir..n. racordul sobei la co$ se face cu burlane de tabli..c 5a fi6 d.. D.r ' .. 'a . asiuPi cu o cdr.onfe lionare oc obi..inii ."i?-:"i. di.i.a Jie dp ..l tig.... .luri 1r".s: Cind cclc doui sobc care se mcor. Uneori. f.r1 .".:litl x1.l'n' j | ' lrr' ':rul ofiti'ilrrlro'la a ooua sc li'"ar.."r ' itr' f .ii"(r'i3t*i. dar nu cste per_ mis ca acest cot se se exccute ta 90" (fie. l. md. lum.1an(a ornrrF ra.1.urDa .t€ carc.ocuLll.'i. in accst caz imbinarca burlanului nu eslie solicient de rezis- ln P. l2O."."i.. (lrs.'. ianul dc teracoti (iig..nn m.e\^-rplr.i . a de jo.". febuie sd se faci la o difemld de minimum 1.e_tora \'arja/d rn fun'1i dc nurndtuI ccna]_lor /rtofett Coftat f.1.":i.^. di. . il.Nu. ord so por m. 120).'i:l$"':" '' "' Execuiarea racordirii burtanului cu Fig 119 Exe."'.i -rai. In cazul executirii racordutui sobei la coi cu burlan..'. Racordul a doui burlane de tabti de la acetasi etaj..ul e\F.0dm pe inittima (fig. d)i cp admiL. ' . L lltimut rind de plici ... In parl.'ufil. ld r'..t sobei: taz'.r s' oa 'r'a IL'nin.$f}"-.-r.itnitr s. b).ar..Jrat.. lasi ccl pulin 1a E.rebur.orcat 0es11 i::1 i'g. La bu._Ltronsoane ]a 45' (tig.jit.3.. . or.or.."..' ...az (onL. l...tuui .ii:1i.ieazi la acetaqi canal si'1t sjruatp lr eraj..a rFg.uru." ti.ula. Dacd este necesar ca burlanete It.".r.t. idin abtJ Acestca so introduc in Jante executate in bur.r ta burla. de furn elor dor soD.ri n.:iiiilil'Jy"""1"i. c).lJ .r..

j tr:norl . u o rr. T ii. pla-ilor L.-y:!".1:l.a ri ierjn... il.l :" U:l: . finisaf( l s.riTizile p^ i .. .a Drr."l.."i: : DarI clin algili fin! amest(atd "" "n."r. zi.rd . la sobcle de culoale cafc- [::". l..b" "'r..JarF. doilca r.L -" pr' l"..rrile uncle estc necesali ' ' -Pa'a ru u un bel.'f l. Dupd r'rm 1ar'a n'onlajulJi i."i. d.. o. apo.-i pii. .?. l.nrr.. 124.t . i24).: o lipi urj oin " mofldr dp arp: i ftujd.r' fa" J 'i .:.ii: p.hi.ca/d zute ia m"rra .".ff*. .ji. :.a.h:r ol. s-' nctezeste bhe cu cirpa.J[.' t t \ l" sob r "u -irpd r'.e]lusaruL dc jar a' olo rte areiU.. .iu*o .' : ''r. .are a ip6..ipr:iecreia.Jrui .l?ilJ 1. . sobd_ "ieil.. LrmPUl rurrului.pu.ularea cupolci sol lor' "--..nin.r rL(L ri qrr'[rlrc.#. Dup. u'i. i .*'ff. d ."j.au oe .:l l-.. tdtr^ri .. f ..:.g"ff.ir. upor' i I f.?l*t l imi*f .11ff::::^q1.^ ale c. al" ..t I inte-rzis ca acopeiirea i apli.d \.r i . alJ din incdpercconver:tie a acrul-Lri sobelor de tcraco(a."t..l.i . uj 3 rd c\l' a.-1 . ." "o-u.". in . Primul rin. care are culoarea neagra' "" "r'iiiir""il-1"1.:]i:ii:i:: 1..: : :j:i:liJ.'". ' ": ..:y.1r*: I rl.!..r.anar.yt*^t="1.J.tO tS _i. h#?..1:.)Ii s.i..".."" .J:*T* Cele mai hune rezuttarc sc lbLin i.". r" " '. ::i. 'e .:r ii' . no obi .: ffi .c il"i-"i'pl.:p pdi t]p cupol!).:&.u lr. .: . ..":i'."" r"ci .o.^ ::"Tj:y^"."i" .urili focaIcstulile ru].:': "#"...ir."":: :_ ii#: i""j". . De exeml)lu.a. ia care sc adaued un colorant poldvii L:.t d. ? Este Fig. .ij..i.*ir11? ll8 ' '.no 5c I uup.ula r.llir s.:: x'iff :"9:?"":. .y**.ume{l...:I.l'T j..'r}r * .r). i..u"j.l pii. spdriu'tjb-.lj..'r . 'u ' p -iF n"d' cr 1I9 . pLrLina \op "a -a o a 'i.: r.ba .': r .i.^_T.:: n^.or se rnLatura qurplusuL clc mortar din rosturi.:11[:""'. iar locr.ni.ober aramr. oini.p"i la. ...r 31n .ffi !]:..u n. A -ul p^al.:i Incil :: r.\: :ib. ":.yl"lT:ii"_iiL. ?.t tun l I "ob'l' olord' / pPoa'a lirare 'ri L'efl 'r's'nrsd ..irdmizi (fis. rna'cr.1*f #f i. uritdL arsi. oupa allll i"":$:J:"::"' sublire de nisip' ilitt'F:".ta.-e e o^ pla. . f-rar'rrc'di^li pfe'd't'l.n-urrr rird dp p-:." :Y\.' Soo.:"rf'-:":i:".reqii . L . ripd um"di Fig l2t Exe.rc p. (rr v."r.i"..:#Jxir?!".g"i..ula.i"yj J" in timpul mon_ (afa-i/i p^ lar.1:. A.pa sup^-ioa-a a u ' .r D^:.nL-i :.. .' arl ' cu . .-.: if il"il:l:i" ^*.-7ure in i .i!i.n { r!..... p':.""J:il. :* :: .1 :1t.l I olill 1.-. ::: :i ".ra..a"c s."."ri'nTk?{'{j.i.bi:fil.Lin c.. Aceasli curitrire se face ::i "i"-.r i'.. ln Daralcl cu aceasta s-' .p i*.*rmii ji{'. i.1-:*. 'or dc ba. Cupoli.n. _rrr..:l "1" se preved "."illii" ""1"tili'i1.r 1(r'ririrrirl accasta."..1"i .i pJfl"!^^spF io.a si de p..-r.?i"t"'ri..j."0-' !.u-a."_ . -r rrr. r2.i.p|r upo.le aluniniu.i iepror sobei.i... .J cu peria.rir:i.:. . ptaci Laramizi t tc sr fa' c din nou nclerrnde istc Lecesar zir€a cu cirpa umedat sau cu buretele inv" i. ii". aiatarul ri .pc dou' l/rrpa pr'n '"r.]i?l i:""ji"l^":l: fllT"l rind de c.1:-..aLo n".i.".l. o. l. "Ji.:F:l-.j.: .ale .1ffi?. u.rLr a c ".hit . .

?} IX TIPUEI DE SOBE DE TEA'4COTA Cdpitotul i'".rI canal 1.:. midi..l..* i:"i:.: . ill'..i:it:ri:ir.." 120 .::r:. l1-I cele ce urmcazi se desr:rtu sobele de teracot6 drepie utiLizale in mo...: ll I.161..': ::i': i. eJ. A-10-66 din In r. . A doua bolti consti din 2 nduri de c'arimizi rs..r . Ultimul canal conduce gazele la racordul sobci cu coqul.l*" ... .::\'i-...l l .. :=qi:' -ii il..i.) Ei prevazute cu un singur focar. lr o:"'d a J. rL r'! o I irr.r . 1a partea supe oari a acesteia Lrn alt exemplu este soba cu patru 'anale verticale.isri:::i ^" ...r'i .:. T.i .. sobe de 3X6 plict. "t. i: . ln oi inuar"."1"i:i'u. numite ciocuri llig 128)." il'. : .. I . urcl gazelc la ra. sc executd 2 bolti.i..ordul cu coiul de {um.:'ff ..".] p-oL.lr'.i. .r.. legat deasupra boltii focarulti cu canaiul preccdent.inci ( r . l)lt rii 1rr ir lrrr ii'f :l sobei d. t2l . utilizaie la i"t-.l ::'.1:. . 127 La acest tiD dc sob5. ln cazul sob!:lor de dimensiuni n.cj sustinute de consolc din c.. ii il:. In eenerat denum cnb^r^. ." . ." arr. zate pe lat.:"'fgl.r 'a l\e. :s.l:j: -"oc ": '. i..'.. "."i :i ." l . vrrT.'"::".-.rLcfjoarr in pe. D (prs. Pdma bolte.i: .1.iJifl"*.': lli.1"i#'9. sazele fierbinti ulc5 din locar' pii" . pdntr un canal vertical.1 obd cu canaie verticale.i.ilit ::l I.. ram.-.X. aie clror sectiuni sint cgale cr.F'. sus(inute dc cir-arniTi 'isl)'r{ sub formi de T.'.o. a cerui sectiune este iumdlate clin seclirinea Drimelor doui canale.1 a-o.1" .:"".I ilir.l l..d rruLe vdticale: onzontara ...*!"i : ".. aqezalc pe lninrl l'rllrL AEacum s a ar:riat.'"ll [. p" i ' continuare gazele coboaie plna deasupra boltii tocarului. Lujc .. .o-. l:i : i.t:.1: :1. j: :i ::Jl Ll illf. . i. sazeie fierbinli sc ddicE pe primuL canal..i. a d_ ': etc.l"ri eJ i '.ni: : .nP'u o '!Li d'u soLi..i canale v"r i. d-..'i " . previzute pcste focar.' di.ir "i'i_J.lou. nu.3ro I cnri....'crtiial. Sobi cu .1i!i.:ir.ali (de eremplu.r\lrrir rl(' rrirr)' rr sionarea jurrli a .':%.l iit" "ob '.Lel 1r'bJie a""'.f . osle alcEtuili din 2 rinduri de cirimizi dispuse pe lat .":ii'"' i" ill"." . ii]1.f 1$"ir::'T:i. dezvoltat oe una din latudle s{urte ale sob"t. f..:.1'."' i.l: r r.. . ". :1.a ..T.i"Iari jli.:l:.r:imrzl i. j"?..i.. prin celeLalte palru canaie vcrticale."" :i' ::'*. :.. r. *r:l.1 iumdtatea sectiunii primuLui canal.. . .i d Fr .i rr:i J:r. A.. LILtimr. lrill:i:"ir.d.ffi t:i': ""i: i: il"!:1i.1.^l":l i! (ap.-l .'" "a I: ""oi mi' .lil'.rrr"r.p:i"il: fi..'".Liare...ie.t o-o. joar'. aDrind"r...j fi . t mpcrar'ra a" p" p-1a1. pri. rrr. "::: .'.J ii ( o .J a i o.oar.l."8.T ::.. t" .":l"lJt.i -":l-. :":r mxrimea 1or.r1:."f".T : :: .ra..1..Ll.pin(lo iir nrrr. si in sus. +3. a I p' Lip fis.pe.Lr.:"*" j::'Jin:?: lr. ...o:"."za c r pj.t 5j:li":i. "".. i'o i.-.: . "1T. succesiv.6p. ln .::il'f' dl'l#fi:'a .seciiu.. l.... S 126 se da t l f.iaa.. Ti.. l2li. \ Frti 3 ^ sjl Ja P p la J / doa arirc t a.:.0..'. a'r la p ol.iir. aritate in fig. Sohc tucl.e.n :r.

rr1 a.u.1irn. td "e.u.aral.ig.. \fr(nir11. 129 se aratd modul de excculie a ranaiutui orb ta o sobi cu 7.alc.1ra eazeror .aral prin. d - \e.p s(. ir.: W c t.r.dlr]a ]esrnn. Llprunir .ir utr prin .du. Acest tip de sobi t22 Fk.t.{iunil" n-. peste canalul 6 trebuie si sc erccute o bolti din cdrdmizi subtiii.t inrie In fig.rr rrnrl orb (secljuni o.anale v.trdi.. td \olu"nL n^. 16 -u.rregal. (et6la le.i2ontalc): .ir . este necesar a tua mdsuri pentru reducc-Aa \^rJmului de ga/^...l .aco.a..rest scop.anatF Ltp ga.a-c sobelor dc dimensiuni mari.ar . Execularca bollilor la sobele de dimensiuni maf.tn r-rur acecla.dnatp. soba cu patru. ^care asigurd circulatia gazelor de la canatr-1] 7 la cos.c.rIr)natu. 128. In cazul cotului .cr. 1?7.alal . Sob6 cu qaple.le fum sitrjat la co1!. 129. o misuri este aceea d€ a prevedea in intedorul sobei Fig. canalc verti. orrToriate cidenjsub.al.rti.

b sectiur€ '.ar. ln. ziE zaEl candLc orizonlalc ln !'ig.u - D secituro vcnicauj sclcma crcutdlet cazer.i au de parcurs un circuii lung.zut! cu citc un orificiu. Solrt (rL . tipuriLe dc sobo descrise nu se poi in(:rlzi in intregime.. 6tp In spira r.. dezvollate pe inireaga htime a sobei (fig. c 13C. 131.. Ur pini la separate printr un perere vcrtical."i11]'i. ln accsl scop. 130). fiind astIel conduse la partea supedoare a sobci. orificiilc prev:zute ln bollile care mirginesc fumurile situate alternativ. incip€ri spalioase Si ca atare de a se exccula sobe de dimcnsiuni mari. pierzind aaniitdti mari dc celdr1rar Si nemaiavind deci randament suficient pentru a incilzi loate soba SoLit' u doui lo.''li''lchonjacfcuhtieicazelol 12.r rerbhir.o. Sobi cu canale orizor'rtate in zig_zag_ Accst tip dp sobi esle previzut in intcr. carc imparlc soba in jumatate.a gazelor natlualc.ald (fig.fizolilrl! . cilculind rn spirali. dintr-un canal intr-altul. ."ulr. Fiecare canaj de Ium este acoperit cu o bolt.ariirt.. climensiuni mari.'i tjp de solr6 "u canaLe orizontale esrc accla la care gazele fierbinli cu €ilcuH in spi. Sobd . se rccomandd sd fie prev[zute cu 9 canale vcr ticale. La .ceasta sa datore$te {aptului cd gazcle Iic|binl. 131). s.":r"!:id'5'^'. canalcle odzontate sint al.i. pe verticaH.5 ^24 . la racor_ dul cu coFuL de fum.pentru dirijarca gazelor. prev. aceste orificii sint asezate altemaliv la c e o {ate a sobei. in cazul utilizlrii Iemnclor dc foc sau Sobcle in carc se ar'd lemne cu cirbuni Ei care au de asemenea. coNtruit de pe bolta focarului cupold. -A.iol cu mai muLic cana[ odzontai suprapuse. dreap6..a' -lu o.se utilizeazd cu rezultatc bune . gazele fierbinii sint dirijate cilrc racordul cu coEul. pdn !ig.n spirali: dcr'rLrrr bnliL or:rulul. Ilr inte_ dorul_ac€stei sobe gazcle fierbinti circuti in zie-zag.

127 .13t sobo Racodul gazelor si al funului se poaie efeclua fie in ultimut canal de gaze.tcze in penultimuL rind dc pli.pun( p..clel'e. spf. De ascmenea accili doi pere{i se ceptutesc astfel: pc inaltimea locarr ui. Pc iniltime.r t:p da r4bl] u itil-.alur .fi1X1*3.ri se va prevedea un perctc de separatie intre acestea.u.1 ' Intre locarele si canalele dc gaze alc celor doui sobe aLipite..sl sl)rlilr.rr.l aliturali. iar mai sus..lj i .\rr i. :t" li : ]il i[ "' l::. Sobele cu doui focarc cale au spafiul (lc a(! spccificat.. care pot conduce ia ielirea fumului ilr inclperc.:. a7j f'F.u .$:ilT. il' [' Fjg. fupola sobei.ii der tcla(lrl. inbunililir(l if ( iilTir..:1.5 .5r."'. Acest spaliu se obiine axecutind doi pcrcti de cnr6mid.. crea curcnli in sens invers. .J.. 133. 3 dor: lb rre: ti lumului aceea ]a execular. ..c ra. Este nec€sar a se lua mdsuri pentru ca intilniloa gazclor si a fumului se se producd in mod lent. o""l."::...''.. Sobr T:1. so pr.. :i:l:":ji: :il fi ..rrL.ar tarul o.50 0.!j ]a sobel€ cu Racordul gazelor lierbinii p - d .. pe o ineltmc de 0.ulLri dirl incipere. asiguri crearea unui (ur'cnl. \. ta locul racordului 1or se recomandi sA se prcvadi.5 cm).es . t:12.r. cu cirdmizi de 4 cm.a/u.pot rd.orda rs g"-16"j 5a:_ .i Fr e ':i. fie in canalul cotuiui dc fum.r a. prc!:izlrl cu gritarc. act |a . au un randament mai bun decit (1lc liiri n(r'aslri pfcv.70 m -0 i.o-ului d" Iurl pst . (lig 133). (l(.1 .evid jos $i sus gritare de ventilatic.De 2 /.obct.i:"i.. .rm)._ut r.le 2.'la:""*". 126 ..rt .or aL'r.n a. piri la cupoli. ] atc o" tr.ii.a'. pia.r.l. :: or1r. rur aD.. Iavofizcazd produccrea coltvccliei.l focarelor aceqti pcreti se er.. climinindu-se astfeL posiLiLitatea d€ a sL.rm. -.6..: in .:"f gr".l*lg.o. Pcnlru circulatia aerului dintre cei doi pereti. '. ln grosime de o clremidd pe rnuchic (7.e. rrc. un spatiu libel de circa 10 cm. _ Fereic dc sc!3ratre.a racordului gazelor si {umulr.i. avird ti-aj doui burianc al. cu cdrimizi. de pe postamcntuL sobei. iar deasupra. Fi!....11"i'.nre-punTaror. rr dourl lorafe: .i .ccuti in grosime dc o ciremidl (12.:r a(\.ri. (..ruo. Sc va alea giji ca eritarul supcrii)r se se no. Acest lucru se explicd p n faprul (.J. a se cvita posibilitatea antrendrii prafului carc sr d.. s.arF F\icrr doua .

1t5. ale cdrui dimensiuni sint.. camere pentru bolnavi. pentru fo. a tf..etui. (lr.r p 16 r al a.um iii penlrLt a prclungi locarul.. cu circa 10 cm mai mari decit dimensiunile sobei. Tot in cazul sobelor cu ctimen./.a acestea sA iie as€zatc la minim 2 cm fald de planul cdrdmizilor.. x_ete. ca umare a actilrnii gazelor fierbinli din focar Si a Accst aer. Spal. utitizar ta i[stitulii Si uneori la locui.).a sobeLor $i totodat::i reduce pericolul de inccndiu in incipcri (siLi de c1as6. SobA . r28 t29 . dupi 2 unul din sistemele descrise. . In acest gol se rnonlcazi pldcile dr teracoti. Iu cazul sobei cu uSile pc lalLira nraf. pr(\. t= ti6= Fig. ceoa ce asiguri conditii de curitenie la enpl{)atar. sc ciopleste un Eanf pe adincimca dc 1/. ll I .iul liFig.te.i Sobi care incelze$te douE r e.ofomic. In cazul cind soba arc utile pe latura mici (a(!asla avind m&{imum 21.lc.u camerA de ber din jurul sobei se zide$te cu cdrimizi subtid (de 2 cm). Prin uiilizarea cardmizilor subtir-i $i executarea acestei compleidri la una din lelcle perel. i A .1 lio. ln acest caz.arl:r J dFful ri air -r a!p-e.u montarca pldcilor se fineaze u$a pentru focar $i cea pentru ccnutar.stjnat unci fix5ri bune a pl5cilor de teracoti.r i la pa J infer odr: I al'lF-e: J.toLa-h. I I I ' 'I | .a . in interiordl sobei. cirimidS.an--a Lle aer. tn scopul asirluli.n.i a camcrei de aer. iese in incipere prin orilicii situate la partea supeIioar.).o jorrt.af. In fig.Gn6 sbj*itrl sr cora.enutar in p€rete: J si i pentru asigurar€a siabilitalii. 135).df. Odate. ceea. cedmid5..F.. se prevede h perete un gol avind dc obicei ldlimea de 40 cm (2 pldcix22 cm 2X2 cm) $i ln5liimea de 70 cm (3 plicix24 cm-2 cm) (fie. Dc obicei. a unui spaliu de aer care se lncSlzetk $i iese in incdpere.ufilir.enu:joi se etccrueaze din alte inciperi (dc excmptu. pe cele 3 laturl.i ardcri. incilzindu-se.c.t. acr..a lcqrfcr s(nri. qo.. Spaliul dintre pcrei.uti retragerea reglemcnrare (minimum i3 cm). soclul $i primele trei dn.i. activind a.a dp' i r.u perctele pe intrcaga latud. Dupi montarca u$ilor.sk ncc. stFia >i deou. pe un pereic cam e In scopul montdrii utilor. avindu-se grijd (.a avind peste zrtu pl5ci).ou suoai.e Ei pleci se t€ncuiestc cu mortar de var.di. in peretele camere se prevede un eol.trr!' Sobd cu utile pcntru f ocar ti cenu$ar in pe_ siii de adunare etc.idoarej oticii crc.r canal^ o' u .rl.nrens.ii un.ar . Completarea zidiriet cu riifiimiTi subliri se poate exccuta o dati cu montarea sobei. sobci sc leag6 cu perctele. se trece la exccutarea sobci. siuni mari se utilizeaz:i cu succes prevederea. sc inlitud in cea mai mare mesuri re. pl5ci). A€rul rece ajuns astteL ir aceasti camera sc inceLe.Sobe cu c amcre de aer.ul .turi al.li Ind r.lu(or('a suprafetei dc incSlzit a sobei. pcnlru a sc lnllitul. in accsr gol se e)recuu o sob5 dreapti. (a(ras1. xloltarca usilo. r. 134 sc di cxcmplul unei sobc cu cameri de aer_ CameG de acr sc cxecufr dcasupra bollii iocarului sobei.orcspunzitoare! soba se executd cu . F < I l dirtre cele dou.i'l -J'. intre canalele dc pd r-no p. iar inccpind de la findul 4 in sus sc cx. d. La acest tlp de soLd. 134. ln cazul pcrerilor cu grosimea maj mare de 1/.pa u. almentarea cu combustibil ii . re".

Ie.:.rJu.sc pprcl f^ larur- maf^ a sol ci.iiaaru-J ..o t-.itoi,li .pr- p"r.to, dc p,lr-urilc 2.si J \^ m.ncca jun. at: J ptJ.i Ji.pr"F i, u e i drFD tr.i 4e p erp Si i .dr^, I c,c.jta. t1 C "", noj. r" obtin- irr
elcment ie$it (tabachorc), avirld tStrimea redus5 cu minimum 1 placd fata ,lr latura mare a subci, rlement (ere prcLuDgesle to:odala Iurarut (fig.

Dup.i

.-

sF , xecu,d

so.lLl

p-jrnLl r,nd oe ptJ, j.

circularl pot avea aceeali construclio intcrioad ca soleic

C. Sobe poligcnal€ sau circularc. Sobele de formd poligonali

6au

h fi:.

I4n .p

oi

ca .xpmp u o so5a

d. l.ra, o .

drepte. in urdra. "u in, : '

IncepiDd cu nalul 4, soba sc exe cuta cu retr'agcr.e. In Lrzul Lind s,,ba car', incllleite .loui Lamerc are dimrnsiuni mafi, se prelede cu 1-2 sau trei bolti, in r.aport cu indllim-.a (care variazd de la 6 1a 1s rindl1ri). Bollil: se executi dupi rcEu lile-dale antcrior (v. Jig. 128). In cazul cind la aceste sobc sc utiti zeazi lemne Fi cirbuni, se recomand; ca ccnu$arui sI aibd tunsimea dubti fatl cle cea obisnuiti, pr..aum $i sir se Fi€. 136. L\^,r,1brr, I. fr-e 2 ( Jrar . ," l,"pr. i,i:"i,iri_ I - % pr.cri: 2 - pra.a dc cort; cirii tirajului. B. Sote dc colt. Sobel€ de colt poi area dr] asemcnea consiruclia inte, rioari, formele Fi dimensiunite variate. ln continuare se descriu (iteva tipuri utilizate in mod obi$nuit.
exemplu dc solr6 de coli, ln fig. 137 sc arati o sobi in cinci cottud. Corslructia sobei cste similard cu aceea a sobclor ctrcpte cu canale ','orlicale. In cxemplul dat, soba are cinci canate verticale prtn care 6int conduso gazeLe dc la focar la cot_ Forna canateLor.cte gaze este determinati de lorma sobei. Racordul la cos se face pc c-olt-'ul sobei. La'o\u.i.Jl i..so<1, fuie- r.. u- ri.fl ! j. a,.za - t. 1:rt "o ,ri 60 monr a.r f, cl p. r.o . U"d lo "r Llui an ".r a c-nu,arul-i .,c Ii\' a,,. runJi , r I ^r. r.. d .r fr(a at . ,oci. Un a| \^mplr.:L. col a:- iin,i.otlur:,.J,a aL. vefl,.at- L .ir.Llr(ie p- am e- lrturi al, cob"i (fi6 tJB). 'FSj-"t Jii fo.a.. g:iz€]e se.ridic:at)b hmllile ]dtufi.ale soljei, apoi coboafi piin canalelc di , Ll a. . c;c .i u-.i "pr" "o. n loa. .r .oUi i" r .zut,a'e 'nijlo. bun. in .€ ul u.r'iliri: l.mn I, r -Jr a ,i-bu1 lo- sau c gar.tor. UD alt tid de sobe in c'inci coLturi cste aceta din tig. i39, cu carale \'rli,a^Si, L,ir.u.airo.peoldrlrjtp4al a a sobai. A.'-acti sobJ are uo raodamcnt modiocrlr.
130

D. C;mino si vetre. Ctminele qi vetrele sint in g€netal sobe du inSltime micn, dezvoltate muit pe lxtimea lor. care pe llr\gi lncilzi.ca hceperilor au fi un rol dccorativ. Cileva tipuri uzuaLe dc cirdne Fi

In fig.
c.are

141 se dii ca er(cmp1u un cemh cu fuduri ycrlicalc, Ia circulatia gazelor se face de pe o lature p. alta a ]ui. Acest

Sobe cu cinci colluri, cu canale verticate.

Ca

Jr.l
ri

,a Ill -{.Al
t)

(\

h{ rit.

ir

4

ng 137. S.b.l in cln.1 .ollurt, ,n .anale vrrti.dle: s4irun. on4nhLn rrLn 6cdri D $hcma d.currtret gaze,.r: t

t3l

d

's,h
\/
0

)tl

),)

{aw \l
urerrL

dc

.<ll
i i
o
@

in . I o t.|, f- arLcte I I u-i a c soL,et_ r- orl70 "5 p ,oar: ^6--ctluna " s:.:: : ,,Tr. . _ ,m€na c,rcJ,q,;i !"-.,.,:;..1r _ ;";",J'
FlR. tJ8. Sob5.

.r-

ri6.
;::,"""'"'

139. SobA

i

9.: o: cr] " o ,." ara "1 :,]'1|
"I

t. Lrl

ll-t. ru ranal" !F-,..a.e, d pe a d a sob€i:

9" 3

EX ^

.t

3

q93 ? a

*1;3: rS

3i
l!. n.

s

.c-

9:

1

o

.!

;

Pen ru a se reali/a o rn,Alzirp .orespunzatoar. ,l in,aDcrti_ -. pre\ed d^ trul e o-i p. Ina di1 a urre !p rei. folcr si.e;usar,j, jn rFrrager.. cjenumit cotlor, carr.ua L1\ile. l'1ier.aac cu !aralul duce gazcle $i fumul vetrei djrcct la cof, se preved canale vcrtical,, de gaze, carc asigurd circulaiia gazelor ficrbinli produse prin aralc-

I
d

tlrl

t-ITt=::=tmtrEInl
lc

ilLiarol

lll-.ltlFltrl .-_6ii llr
I

lll,lLrrlju.ti . _ ,"..." ;- ), rL.leschi
}ia. t4l VatfA dfi ple(i
2 de re'a'nra:

:* rDl r--Ffig.
d
1,13,

i mm lLJl

Carnin dc colt, cu lumuri veriicale ii lalurd pn al'a:
d.

.! cir.utalia

gaz€Lor de

p.

o

sdcti.

(.',1r"!ier e3.el {

rearca combustibilului in locarul lateral al vetrei. Ca al.are, vatra este astfel previzuti cu o sobd care asigur; incebirea corespunze_ ioarc a indperii. DeSl sint alipite unui peretc, vebete au un spaiiu izolator liber d€ oinimum 10 cm intre perctale lor $i peretelc inclperii, ceea ce asiguli evitarea pericolului de incendiu. E. Sobe dc g;tit. Sobele de teracotd destinate a fi utilizate la 45lil sint prcvezub cu pliti, cuptoare, cazan de inceLzit apa etc.
t36

'

n'. i. :

l'l!.

145. s.l),1

'lirr . , ,. ', ,; ',,,, :i,.' "o'"-

{lt !l1il

l"rfola:

:i$: i't.-irr":.'.""p.lill:j r38 ::.itliii.a sobFtor .ir. In.:.:rl..ii i" *f. arc cL c. ru ..'iii}H$.HTlil:ii'.'i:.ulte. i{! ti:+it .i:i: sobr dinlr_." . j Sobr de teracotn cu tuburi d.ih-"lii]::l.la '""1-.i :..e$.1.-i.i':ix'. venLjialic din Ionta: Fjs.1€ra{!Ld d' Ntie de ::i :.." " "r.i i"T::... d" .: Canalcle de gaze se executi astlet ir " mai ral lnF.:red .ieii.i."ii:.: i*:. 146.tr'*::gi.{f.Ti#l.n rap ..:l..ff:li I cgar. lncipe Fig. Soba de gatit.iT"ii.'le bunilor."'-in"r"'m.*T ftg 147 Sobe cu cutic de ar'ierc soba 'le t(rracottr din cerbuJliardcrea o cutic mctalici in carc are loc **"*"-"lr"ia care .ic to"arului.\ed.1: ntu .1.. ...iniLrr' "l :l'..'".41 iifl*(. Alte tipuri {fc aobe de tcmcotS Aceste sobe Elnt !lln i1' ""J."""ae un grdtir totativ.::.ri I"'"'" i "'' I j'r$.aI'.a"rO. i::.lT#."f il. I jr sp | . In rr.irca ij.bicei il:in: *_:. i**1"" "ait""i.:ne orin :.u alaturat. t:g.: rnrrr ri"irL+ J"pi.r"...'!."r" j.:'i''l:. . .ca/urj. tlefo'rtl A ' Lc ruLu-: r liunrr dr' oL"e a-rr1 'ora a"-*.^ o.]f.m rt ..a. | "pi l 'le d'" ' #. iar prin uaqita jos sc scoate reglareaDe asemenea arderii cirpermite 139 . eeal soba se prevedo in a est "t ti iniLlimea de c. rlT SobA de. Lt.le teracottr plcvdzute 'ru Ll i"rJor Ipf !'ud'Lr .:i =. .:. :n zjd..apeF .'ri"1'" 'li'1 'u i"Uui ^ pe af J" i .se p".1.".i:q:. .iv sL s abj.i"iunilc de circa 30X40 cmuEita ei superroara se Prin n" . i." monteaza in locarul sobei irii csmt$a "-.rs r' 15 ' rr "du ir u upr1 s' m'n''a-a ' Lului p:n4..obr J.*: I#[:":. d"u" """ ai-... se pot executa unele tuburi de ventilalie dispozitivc care maresc "" tio.i.*. . j. a"r n'1'e pr-aLr"n rrr"urFnL d'aer'a'p . iLll'.

:iir q*l* :r..?...'t^t*:j cnnstructjv al s.i.t... [$i".1.Li\ i' a' pa ror .ar"un ^ri i.""* "" "i""'". .dmizi tcgate cu mortar de argi].:".'1..".:.:):. ': b^i eac a :."i'l:H:' : .I."p*J'"': "l .fir# l:... #:..r.lil1i.o"dut Ja. r.o.+t i+ .fi'j':... r...""porr+i Fc r...t]r**j'* :T:r.i rrrit...r..or.iJl"il".'ilr::"".-':.".. p-j rLma arir ir^. 1"r.i?.Ff r*l.::.ald Ia un r.ar ca*rid(ii mai..ar.ii .i a r .1+]4ilii. x. ii.:tJ. s^ [".:....b:J. let melalic. .it. r3. f .1 rer-^o..e..:1:.. in 'ap \rrr' nl .^l-:!i-ll. i tqs).::i:. " xr .llli i " ni5.li:ri. tl. (14^4r<90 rris.-.'. .":l 't40 [it{*-*ir""".-l:i*. r ] j.. sc 6te{ jn raDo ...q]:*g'li{.sch.'.'.l:li' *.beli.t1: lff#:'' APoi s"barLrl face a5ezarea $r :l.JJ.otr se non.j*'i i'^' "" p'"i':-"'".' '1.u.LA.'i.t":''ll :1"':".li. o.i.jf".T.J' i:f i:":i":l .u qhc.erac.?i.^a/.rr.*i.1T".lln.11. Modele de sobe de teracoti..iii..:i::.:#'j d'o-.s i.1i"1.: "j.1.i. . .:1i. d.?..l" rii*i[i".loii:"ri:i.' fi = j:.: :..i:i: Tr jr*.4.tf jtr." ]l?H:. ." -"""r" a" ""::."'1 i. "" "- Jt """ )yi": t'.i.r rt t.i .*.' I lr *ilt ....3"" . lhl:.obct m :-]'"':.:i i..: ...tor l*T*+l**ruitl. a 1.un c-a a. Cupola sobei se execur! din c.1i*. ' t.":.1.ij' 1.. il. i.i.j"'# :l::t?.' l jj.Yk:1":^'."""*"":x#:#..te.:' # iilrfl iillln*i lilil.i.lii '''?.rruLL.f".'*..l.i:j'. Asa cum s_a ."i. ' SOBELOR Dtr ZID . G.psirdtea dp a s.dus u€ de n{r11i*nii#itrlii#:"lt$"f**:ff*}i 1..J . :i .. i-...': A ". ...i de.:e{ il. :i.i' . l:::"'1.dcola sobdri..l":.: r..: ornen"iun:t" sche_ .iir * i'ir:.f"".^.p1 rio u'ili."Trf $l"5.:".ldbl..i:ii'i.i"""1"'T"ii"i!!:#.'it.9"'.i .flil:.ttx. a bojfa.'+n'i*r i:'hTiii'i"i.a .u br-larr d. se I\F.fJi". ".:l ijfilrJj'."": .j: ..' .iji31i1ii.:.":.i"i : :* n l' ..i...cx.t*1[* l*!t.:. pFr.':' J..::'. ra.tun ir.... * o-r. i.:':oll::y.i J.. Si sustinutc de citeva vergele cjp soDr.i g:'.r :i.a rooe d..6 r 1. p. n rpr jr. tn .i fflJl'i. i i'.8 sobr d^ :::a."!.."1il:. .*f i u'ig1i.qi[.":i.. v'lr " -."1.i""1".. Pl!.. o".". oin u{e i or'lidr Dp oLi.r in a. salr 2<z/3 plici).""*1:.".".--fn-nra tica Jparc n.i."tiii': "i* " "*"" so-ba este scunda. /if a .li.ffi e'mn u rF a arn'ime coPttoltl I EXECUTAN.ir.

...ii'i:* x i i:. n ."..:.n.. *.":. e 1!r' Cro'tr kc zidlriil": r..i".. ti* ... _r ..'[il' Tj.r.#i':: I':r' 3.it. :l"x .:1. 11 re rrgura se Foate \edoa modul zi.'""..r..a" a JunoLate Lta r"ftmio. ..l .miLtd.1mid._1"l)ii" li .. .-l':.t r- p(] r' ^.f d . r.....j'''"1^ l'-1:':': .l::. .".. c .*"til J i"::'#: se inp ' ' L'i i ar^a -d-J. i ...u groslmea de 12.:":T'l: "... ) ." ..oti?-:::ir:i!. .ru".n....i-^r"'^'' "'"..ru-j e irre."..jsul a5c_ z.ela..::i. . : .:X'il'rt.lirie de Llaud cij._:Ipi. il a p. dups anumite o -rnd .i. j1 a.. #./ r in....:n. i.ru-s.n!!. ".rri frucifp a.0 rpr. ...T:.3i''.uc: i... .i ::i:: ?l fi :.i i.ni i a ipitc din.uJ . ri iii: :i.u-mp.."1 n'"i''l'".rory.1:: ilill Ji.i.rJ .a.o oD rrl: *ulitrlgx*..rilmizi. " a.fi:..?:':2. fi'xuli". rlnd I a. .||p.....'i. Jir. ..''.te. r..5 cm. d..T*j.J pp ntrhip.**#?i.". i. (1e /.:..iri.a_iaa*.:i . . .'o*'oo jum..t..idd.:''i.. li. "..^L ..": i:ii:'ff cl f .d. _ .' l*l x .litt.t#.i ."fil"":'i .. 150)r . .fu.::Tr .l1i.":lffi*f$'ffi -i. i.'._ Hffjf p\ .i Jl.:Jrci-.."l il''i'.:1:'!1 1f p. i..t.a-c. I ..**n. ao. *-. ljdgr' d^ d..d: zid execut.. " ll'. . ' '.flX.t."6 I. *n.J".-L ..:.ajr.L|" o car6./ic. a\ind 1. s^ I li_.....:l-llll: se.!1.. i"". FrP. ln a"-sLacala nuO rc.! : "e.p.Jd sau t.e: : 'a'' '* 143 . i" "i:"i:. .... il'.ih1f-m : i.a. f occt al a.rii r-^i /idiri.3.: ru ririro.)iil.l.oura li s L€l.'"..ii..ip.'l' "1'.i i:n'l:1":i .._.i. srrt rn tLng . .i.''.. - ""-'.l...1.ro.-a^lilic r.. .cin]c. il''' :. -i rin- mu_nr Itxisti Zidardi de diirrite erosimi (fig."i.TT. lar I lunqul d1.'. de b0 cm gr.. tr.5 cml ^_ .n-r'.r.red :.. a cdrei erosime o".:hii.:fimj as":trii mirLe. .:! n I u.::*ijriii'.i "'1. a {'r ..i.fc/l d.". .r.r_un pri. .: " : {r-j1 1. iiiiJ..

5 n-aiu'ls.ece aceasti ar!ai]i. La executarca sobelor dc zid so loloscijio mortar a cerui consistcnta Inaintea liecdrei veriJicdri.rna . c. sub actiunea cildulii. In timpul lucrului.a.. accste porliuni ale sobei se vor cxecuta numai din l0 . mentinin_ dus.oTitar.fJ. .d"i .:.c r.iocui *ob-lor dc zid se execu€ din ziderie de r/r cirdmicli sau de V2 cirlmida.cdtoa .obdurnr . ce€a ce conduce ]a functionarea nccorespunzitoarc a sobei Ai la pedcol cle incendiu. \Lrb t. reziilpnla rrF e.iuprir. In acest fel se obline o ziderie rezistentd qi in acelaEi timp se inlil. Este de asemenea interzisi prevederea dc el(mente metalice (grinzi. Ilc aceca. a.larriei sobclor qi a elemcntclo.emidi. r'oi. Dupi zidirca fiedrui dnd.le refraclare. r. {oca|lrl. se impune respectarea cu strictele a regulilor carc asigurd buna calitate a lucrului. 144 i sa permite inl:rlurarea usoard a Se atrage dc asc. i 5 -10 s^ ur. ceea ce conduc€i in cele din urmd Ia apadtia de fisuri in acele pArti ale sobei. j lr .ut2lrii zidiriei..menea atentia ce la exe. fumudle etc.lcoar.1elc br.. n- fundr soba. Ve. sub actiunea ieinp^ra uri fidr.r .ru lIai nr^/:nu.urr a . dcoarece metalul ti bcior-rul. aar ld fJta. La fokrsirea cerimizilor ciopllte trebuie si sc acor. firului cn plumb si .ecutarea tutumr accstor elcmente alc sobei se aDlici reoulile rlc Ir"ru di . a (amcrelor de gaze sau a cadalelor de fum. 1.tatoriu regulile de atczare a cerdmizilor cu lcgdtur:i. rmd. sobarul verifici la ficcarc 3 4 rinduri d€ cdgmidi exactitatea cxecutiei.iJica. Flg. Se inkrrzicc a$ezarca acestor cerdmizi cu portiunile lor cioplite cltre intcriorul locarului sau al canalelor de fum.. se uda numai Fc f. 151.l este obligatoriu ca rosturile zidiriei si fic petfect umplute cu mortar.i. d€ zid in moflarului suptimentar Si realizares rosturilor de {rcl mult 5 mm grosime. rol'i.r rr .u n sinl oL-i.lreprarului (fig. lucreazi in mod diferit in comparaiic cu cirimida.'le de fom.irimid:l. boltile drepte din intedoml sobei. neregu1ad1a1i. iar mortarul se fie de calitate bun.utarca zi.in urma accstei operalii este adunat prin trecerea miinii drept€ pe laia zidiriei ti deprB in targa de morlar.rImizii. Pa^ r i a s^ i ... lD Iig.esdr a se uda fiecare carimid:r cu mar. barc) sau dc beton (buiandrugi. .arr. lor intedoare tr-^buie sd se respccte in mod obli..iuia. 6:a . Mortarut ietit dtn rcst..Dllrrtj. fJ-i ilo . C:rimida este a$ezatl apoi cu mina stinge p€ patul de mortar ti lndesati cu atenlie pe locul ci.rimida uscati asezat5 pe mortar ar absorbi _apid aoa a.lr' nrp d:n inlc.inn -u . in urma inceLjrii sobci. La exccutarea zidiriei sobelor de c.t costrddi 145 .pr^zinra o po. Se atragc alentia cn lesefea rosturilor lcrticatc trebuie si se faci la V.16r.^ cr fa.'Dnr.J^ b r.ea sobelor timpul exe.. daloriti faDtului cA le. g j! inainte dc a fi ziditl ln acest scop cirimizik se scufund:i intr-un butoi de aFA. mortarul care formeazd rostudle sc sfairimd Si sc formeazd goluri idtre c5rdmizi. sobarul iFi spal5 miinile cu cirpa ud6 sau bidineaua.^. d-. care conduc la micinarea c. id:riL. eit ne!.urari ii tdF ilrt. dupa caz.r d" rc.e sA se fad la 1/! ce.l.. se e:<ecutx legarea ceremizilor cu siim:r neagra avind grosimca de 8 15 mm. 152 se dd un exemplu cle aplicare a ziddriei cu iegdturi la cx( utanra canaleIor de fum. La e). c.p nai \:l bul^ d.du..tarul de pe pslme. .. p.mcnlclor sobelor. d f . l5l).le marc grije.a morrarut . cu ajutorul nivelci. sub actiunca temperaturji rirlicale din sobd../J. Tot asilcl se i tcuice unger€a cu argili a 2idirn'i pc fata interioare a el. cidmide Ei numai lareori se admil.. Astf-.a-Ll "obcl. pHci) in scopul suslinerii cer5mizilor deslinate acopedrii focaruiui.r'()1:. Luri gi 1.a p.ur:r pcricolul ca fumul Si gazete fierbinti rezultind din arderea combustibilului sd iasd plin rosturile zidiriei in incipcre sau sd comunicc inlr'o canai. irirni rd Jr \ . O dati cu zidirea perctilor sobei se execute de asemenea: cenu$arul. O atentie deosebiti trcllrio sir sc acorcle consistentei mortarului dea'. u oor^.rli.:. Datoriti porilor sii. In cazul in care soba are rostud mai groasc.

Tn sereral. numl' si . sJ"iinu JF popt.dcft ! an... estc interzise rczemarea acestei ziddrii be o barl sau gdndd metaiicd. impinindu s-..ore (l) l! Fig. afa cum s_a aritat la sobele de teracotS..e de zidirie: ig. dupa re!:ulile indicate aici.lrdmi. rruire din cilnmizi aiczate pe muchie fi cioplite aslfel ca fetetc tor lerticak' s6 se inlilncascd in cenlrxl arcului: accste cirlmizi se mai numesc boliari. In timpul zidirii arcelor. iar cdrdmida din mijLocul arcului cste denumiti cheje. ln aieste cazuri..l-.a uir4t cu ur) inaterial rczislcnt la foc (de obicei.rea garniturilor nptalice ale sobei se face chiar la cxecu_ taree sobei.. Lp (t. rao:o.i arce dr€pte..u sirnrl bino inljnsd . Golul dcstinat uqitci trebui-' si fie cu 5 10mm mti mare decit dimcnsiunile al]estcia. Pcnhu a Se intevice ca zidiria de deasupra ulitetor se rczeme direct pe rama u$itei. nrclof d.c p\. Teserca exccutarea canalelor dc caramizilor r . t5Jr poL f: . 146 I 15'1.. evitindu-se fisurarea sobei in jurttl uEiie_ rHTI T--1 t--1 rrFl rT-1I HfITI IrT. r. tru 10" t41 .a e . el. i.\ii tdt. J caherelor dc eazc crc. din motivele expuse anterior in Ieseturd cu -\ ' u arca len. l llui o.luc cr o. e pi "e s leapa! .xecute "ub forrnd d ar.um^. "a. eLor se /idesc cle la nasted spr€ cheie. zidit[ dc obicei sub Jormd de botli clrepte. rart al g..cer5mid. ascmciea cu sirmd pensolre. Jrxd\.rir'i f. a'i u \^ .. Rama usitei sc lcagi d. bine. Ar. iar distania intre rcazeme este denumitd descnidele. C.r. Monta.u. care se indeasi binc ln spafiul rarnas in jurul u\i!ei.ul se demonteaze dup. r--T--T----r Deasupra u$itelor de la sobe se executi de obic..lLr"e rile dintrc ciraimizi. in acest fel se asigurd spaliul necesar dilatirii metaluhd. . a .u1. ^n'r !: bura lor lur. uiiLl(rof ' u fixcazi in zid6rie. lrig. jdcrle i. l. locurile de sDrij:r clo arnuluj p i-... arp a op. care se inzide$te inlrc cirarmizi. prescdptiile tehnice cer ca zidaria sa se . 153./eme sp r. d:best)..u monlare st invcl ite ra!.J.rici. Cintr.bollari: t se asigura fixarea ci rezistenti qi a inlilura posibilitatea deslacerii in urma loviturllor ce s: pro. Ar. Ar". cdrdmizilc rcazemd pe un tipar din scinduri nl. simultao pe ambcte pirti. no)r. iar nu dupi ce s-a terminat zjdirca acesteia.bp sar drpprp.e.-t Tr-T-la l f--T--T-] J 2 4 T. intdrirea zid. I--e asemenea. 15r.azia tolosirii sobei. per.cin a. llcv. ar.:r .riona-e..rrru). iar'la urmd se ziderte cheia. 154) se prcvede cu ancorc dc tabl-! carc sc tor n'etalice.ului. In acesi fel sc a"igurd o ljx€re rezi. ro. qiia (fig.

Mortarul se prcparA cu api adiugatd in cantitatea necesard penlr.s! un spatiu gol egal cu circa 1/24 din lungimca lui.t lrumos.foa"p tipuri d" snbc si .lll:r iri rl]P'fl (tr ilim'nsiunilc cenu-"arului). rn sroput de a o ploleja ii a se rcaliza un aspe. T1I)(uia1a ronsln dintr-o irnbr:rciminlc subtire alc6tuila'.5 cm... {. In plus. 1n generat.i cu felele rir.r'" a-bu aa".r iu.n|inii. Lrir{)lfii a !a7.. so):elc so iasd dc multe ori cu cArdmiziic vizibile pc feleLe lor exlefioarc.. uncori se poaie adiuga Ei 0. TercuiaLa se aplici in doud stratud succesive.itarea acestui lucru se recomandd sd se utitizeze mortar cu rompozilia urmitoare: 1par1e argili. ai cirui P( flli alr {rosrmea de 1rh sau 2 cerEmizi (dupd cum rezr. ci}l:i caro se aflS in rosturile zidirici.bil. denumif strat de bazd.. La 1or tor. Ia fata tencuielii se aplic5 de obicci spoieli. {:'fimidn' de obicei drepte. so ".r:. ln accst scop. denumit gr?!?d.lin nlorlar. pp bc/a .rentd.. PenrILi a s. pldcilc de falanld contribuic 1a mirir€a putefi de radiatie a cildurii. 148 La montarea gdtarului sobei sc iau de asemenea mdsuri pentru a asigu. Ia lel ca in cazul sobelor dc temcota.. Ia linisarc se obilne un aspcct ingrijil al I{l0lor solr.1 parte fire dc azbesl..riu tipufilp cer.. rt)lri micd de(it 9. dctlumit.. Pentru a spori aderenia tencul€lii 1a zidn. irr rnra nrr mai functioneaze bine. Accst finisaj permitc obtiner. datodtE pltrunderii aerului pdn grilaf in fo(ar' unde csiie activati arderea combuslibilului Deasupra soclului se ej<ecute renularul. La oriticiilc 149 -.inci. r contjnuare.Jrul poatc . cu aspect ingrijiL Grosimea tcncuielii aplicate Ia sobe nu trcbuie se dcpiFeasca 1. ti"jsareo sobetor dc zid s-.r '..riic. l.. 2 pdrli nisip $i 0.t.i .ri. se iau mesuri pcntru a se asigura un asp.imizilor Si . .i llrrrjirri nrri n. Tot ca la sobele de tcracotd se monteazi de asemcnca rcgulalorr. se iiniseazd prin ten. iar cana1c1c de fum au p. ln. desrinat dilatdfii.arului de ar€iii. care sporesle r.t . Finisarca sobelor dc 7id prin placar!:a cu faianii prezintd insd dczavantajul unui prel dc cost ddicat.lar. rimllfnd liber (nefixat). realizindi-se astfcl o lencuiali bine ncteziti. cArdmizile se cur5F La Iala loi €rNioari si se Slcfuicsr pdn frccarea cu o bucati de c5limidd uscati.. poate executa in mai multe feluri.r. (if(11ltrli.rbinti si a Iumului prir < arrrrli . jrIIIL rIIiirIit.r ti. ln Erosime dc circa 0. Pentrlr cr. denumite sobd olanrll zar. Faianta se monteaze cu mortar. A.00 m. tencuietite sint excculatc (lin mortar. Ir f(. executat cu mortar mai consistent.f rl hrrrr :rr fi.lc (.ct ingrijit al sobei. Unc€ri soclul este prcvdzut cu canale dc aerjsirc.1 parte cimcntj. ceea ce are drcpt urmare fisurarea si desfacerea .rrm5.. Astfel. .. 7id. primul strat. Acest strat sc niveleazi cu drisca. perfect orizonrale $i umplute cu morlal' in txod cgaL. adici cte se executi cu tetele di:fl cand. i(1(. il .5 cm.u rosturile zid5riei. in jurul grdtarului se l.. (if(irl. 11 . de tiraj. Prtir Slefuirc se inlitllri nereguladtSlile lclelor sobei $i s-obtinc o culoare uniformar. r.r..a dilatarea acestuia.. Sobe cq canrle de fum ln fiq. t.arf sc apLici la supralala soDli. r\il|frt.ia sobei.a unui asDect frumos.lor fierbinti. {n numcr'. mortarul de var sau dc ciment nu reziste la acliunca temperalurii ridi(ate La care este supusd zidaria sobei in iirDpul lncalzrii.Lo. In cazul sobclor din (rirlimi(Li aparcntE.t ilrrrl.LLlr 114/cl.ldDeasuDra ccnusarnlui ii focarului se crc(\llir lr(Jlli rl" 'i. Dup[ terminar€a executiei..micld apo.. s(nn.rri. Acopcrigul sobei Ei racordarca Ia coEul de fum se executi ta fei ca in cazul sobclor de lcracoti. pcreiii sobei au {rri(i ' c!1. . tn .urj.zislenta tencuielii. La tcncuirea sobclor. rrebuie sA se exccute o zidirie foartc nrglijitr'r."' 'lard5 ca lunqimea to'a i .'.rx.ul ur!. urn ^i/a cc de. '.uoioarp d. lntrucil zid:iria rrmiDc vizibili...tpitolur x! TIPURI DE SOBE PI CUPTOARE DE ZII) Ex c i nun. . .r a + ob|n u pcsli . esl"e indicatd utilizarca mori..o lsis'cntb.. Sobele se pot firisa de asemenea rtrin plocarea cu 'laiantd a lc\e- c. l. Astfel.. u 11rsruri ogalc.xecuta Fi altc feLuri de sobe 5i cuptoare..xlcrioafc at. 155 se di ca exampru o ':obi de zid cu Ease canale dc fum verticale.lnl ir1s1a. inci la executarea solei s€ adaugi ciiti ir nortarul cu care se zidesc cdrimizilc. se efectueazd p?obo sobei de zid. cr5tarul se agazd la fala vetrei. se executi cu mortar mai fluid.mai r'lr/a a. Perelii to.retii de 1/r (arfrinrirLi srilir 1r'lnrtrlo exccula cu ri l Ii"r IJq rsrsura o Drl 1_Dn'la apl^ 'ar 'l I i.rsc (. Acest s'rral are grosimfa do circa I cm $i asigurd buna legeiurd a tencuicl.i.tencuielii..iarului au grrJsiDr"ir rlt ri (rifnmi. peste grund se aplici stratul ?riz. . care ajutr'r la inlntnat_ Htirca tirajului.

ln zona de racorrl a sobei la co$ se poate monta regulatorui de tiraj. 3.rnsrei d - cos.no . prin cioplirca cedmizii.ului.umu. cuptor Si une- 150 t5l . ind dirlr_o bot.r de lum. iu. a crrui comuni. (i f:rminr la partea inferioarA a sobci Ei poale p5trunde in (!\. S recomalda. cirdmidi.ratie cu locarul se reatizeazi prin orlficiul previzui in bolia focarului. supcrioa|d a sob. rczistentl la tempcratudle mari ce se pot produce in cazul acestui tip de L€Edtura dintre canera de gaze Si coqul de lum se lace pe Ia partca dt jos a co. dea"upra .d a calducii 9i \Fce la par. 156.d. lovindu-s( (lc acopcriiul sobei.j z_id . Se rccomand5 de asemenea ca leqitura uitimului canal cu cosul sl se face h pad€a infcdoari a acestuia.rar '. sc ore_ op-fl>ut (on.lirzf: ? .az (tig.r decit gazete fierbhli din sob5.arL spofi.rtilr (k ( ufirlifc sc monteaze h parlea de C.ro_ simca de t/.u s.iu denumit camcia-ae gize..l rEq lllnlll lffil lr lotrool lhltjHI ln!rFnl Fig.a a. l56). prin grdtarul cenuiirrulrri. sint obligate sd coboare spre co$ prin . carc se ridic.de trecero dintr-un fum intFaltul. sobclc clc accsl tip sint dolate cu ptta.se prevede un spal. Toatc elementcle sobei se executi dupd rcgulite indicate in capitolu1 X. canalelor se rotunjesc. Acesl tip de sobd are un randament flc'marc J. iiirxl rnai gfer..regutaior dc ijnl . Sobi de verticalc: .r llr' . Lr solra sat fic rdcii6. ceea ce asjgura o a. co)j canale de tum tffi |g=. ncrul f."u. sob5. Sobc cu cam€d de gaze.analcl. In aiesi scop.ir. r .r'r.obcl. lEnoo-r rig.irbmizi relrd. dca_ supra focarului. Sobi de zid cu came. prin intermediuL canaielor verticalc. In a-cJ .r ae obi. ccdind astfel clldura acoperiqului Si pcrelilor soln i."pluiir..a peretilor >i a bol!ii to-arutui .sc d . nu se poate ri(li{r. ta partea superioari a acesteia. gazele {j(rbi ti.j. ci dceapr5.(c cafc ar mai petrunde in focar. Sobe ru plitS fi ctlntor.. Accslc s{rbe se utilizeazi h inceLirea incipedlor $i ii acolati iimp la gillit. prccum 9i u$iia pentru curllirea sobei $i a cosului. previzute pe laturile camerci de gaze. Regulatorul de tiraj ti r. lirfir . 155. B.analcl( vcl'li(alc.. Datoritd constnrciiei sobei. folosind acelaqi combustibil.anrte d.

ri: da ori. pr( \i(l t apa(l (lc lable. Sobo de gntit.est rp d. asluPali t u o r'arr':rmidd demontabiLe.: to so"tLri sol er.. in linpu i -nii. 158.1"]".ori de.. Din to. pcin ir.i.. o . . Suprafata lrilafLrltli sc ia egal' cu Vro 1/. rardupa. un ".c protejatd de o uiiti dc tabl[ montatd la I 2 cnr distantd de accasta.i prtn_ lr u1 . "ala.oL..i :n li. pa "un7. prin d€schiderea_ regutatorului. iar grdtarul se monteazi Ia 2-3 cm t I jI .. Pentru a asigura un randament lnrrr Lr s1. undc s('(lopo7ilcr7at o (l'rlil. iar reglar.us a (o. a. De obicei. gazele jierbinti trcc direct in co.dlzlrea apci. 153 .Lu. 157 se dA ca exemplrr o sobe de acest-titr. ceei ce are ca r. In vcdcrea curailifii s.u apa..aza pentru i .a tilajulrri s( i:r(1 (Lr .po"ioil .i sa. 152 sub marginea inferioard a uqitei. \^r.oboarc p.i. trec pc la spatele acestuia Fi pdtrund in co$ ln clrunut ior gazele inconjoari in acela$i timp cazanul pentru lncdizirca apei.ric rralc Ce funingine. printr-ui canat ] i I D. so. Usita focarului csl.zultat ci incdlzirea sobci este reclusd.oboar:i pine rc ll:. A"c""la a:ioL'a in. c. Vara.r'arului sc mentine irF chisi.-..anul .il:l pF i||rr-eara talime a sob. In fig..l dpsubru' plirei.d a.. prevdzut cu plte de fonte."le. a'lal v^rrhar ii srnr dir. Dedesubtul cupto' rului.. af. care miresc.J7i"La suplimen'ara r. iLii a repula_ lorLrl ri.jLl-r gr/ e If rbi li s.i. se reco_ mandd ca in grosimea zialSdci a(('!ll)r'rt sji s| pffvada canalc sau goluti dc aer. de zi't: d.p in-o"r'uar:r. din suprafaia plitei.:eul". cuptor de tabh si cazan m€iaLic peniru inc..a.. in timp l ltl|r( li.tuia. DouA canate conduc g. gozcl..apa(ilrtl(l (lf i ! r''11ir( a sobei.t. p. Regu aroruL ...ar ra parraa d" . apoi coboard sub cuptor..a. oi ual lxt"ral.aspnrcnca cd . sub acoped$ul sofei. ln timpul verii a." pe..l!t( (lc g:rlit..rler inipri.jor" Ia ... se prevede o gaura cl( ( rfr-'lirt.lzit apa. o? p.)iiifii. ridi. a1 cirei cuDtor este montat deasupra plitei. d in ."_ca. 157.arit r a. dc unde accstea sini conduse pe latu_ rile cuptorului fi apoi pin.J" lirai'. mo. tr p. Un tip obiinuit de sob5 de getit de zid este reprezentat in fig.zele fierbinli de la_focar dcdesubtuL crjptorului. Sobd de ge1ii.4 I Fig.i po.e"l .in jr.r'. Sobi de zid cu ptita qi cuplor: l Fig 158.npul i-rnjj.at.tjlrloful uiitrei cenuiarului. Lrtiltr l. fiprbinli Ir.soba \e poate Lllilira nunai pen ru gd ir.

llit cu pliti.cu cuptoarele a$ozate subirootinuarea ptitci (modet .fice): " ..n oflti. zi(l:rfia. fFrD.l.. a.dperii. . hotl cu cana] de labli racordat 1a coDuri de ventilatie). Din motivele indicate mai inaintc..raD din .pun/a.rJ F1. La n od'luL ... E.. se pot utiliza sobe dc gitit prel. ur.r'arului.r a'. Soba de zid dc Cilil . piicuri (uptoare sub ptit6 (modet . A cs mod L . r.irp . \cr. 160 sc dd drept exemplu o astfel de sobi de geLit. pfrclple^.le este neccsarS prepararea unor canlitdti mari de mincare.ungim. In fie. 159).].irr prevazur in . focarul are dimensiuni mai mari decit la sobcLe dc g.li.a.cizmd. previzute cu cuptoarc. ci Jdr' .. ea/FlF o otpq . Perlru a asigura o ar. care.ub ol.rei (tia. la unele cantine. datorite randamentului ior ti a lungil]ii mari a Tla.. u rli/' a/a .slc pr1lar/ulai cle asemenea cu goiud de aer."r" sob-t. Sobele de acest tip se pot executa fie din cdrdmidd. EIe pot fi de dou! felud: cuptoarcle asezate in .]rjmizi rcIra. Fig. Gazele fierbinti trcc prin canale situate h jurul Fig. or.\lpri. araerea_se tacc cu rnjcctoare de pdcurd. prcviiTute cu cazan fi denu_ 154 . pisli minemld etc). Lc (l( (!.. se prevede termoizolalia iorespunziioare (vata dc sticld. .on.ir "e. . 159. arii.. Lr -"oout o" a "o l:miLa fla. dp jri. Sobele de gatit cu injcctor de plcr. a/ul bu'a . La accstea.nr. ln scopuri casnnc srLr l. up oar'l^.r rl.). a un r.rari. de circa 40X40 cm.dzute cu 1 2 cazanc de gdtit.Jnr.1re se prevdd la partea supedoare cu un sistcm de absorblic a vapodlor (de obicci.r' '.rmpta.rur3t d La.re cit mai puternici..a fu.riilnr mar'.de getit _ Sobelcpe laturase lecomand! luminale tor lucnr...fciiric.ob.f. Cuptoarelc sint susJinuie de iche_ lete din otrel comier. ntp"r4"Lrt .rui c" rn mij o ul ii.aru ui..d .e schem. cazanului.ar .mase. se se amptaseze astfel incit se fic stingi.n .cizme".mase..r_:rr o n. circulaiia gazelc'r se face ca la sobeie dc' ..): * cu ptiti (modct . Sobd de gntit prevazuu cu inje:rof ct d..rlrIri Jnje(loful de palu.. Sobe de g51it cu cazan ti cortoane.1 i. care asigur! dirijarea gaze_ lor fierbinti cltre canatete sobci.i . 160.e . obi>rui -. fie din tera_ cotd. (rede. ce€a ce asigure condilii optime de La cantine sau la restaurante se utilizeazd sobe de gdtit de dituensiuni mali. La modeLul ..oarc ii o bu a arrua. Fundut cazanului lca/i nri In' 1x)11a f. ei'acuarea gazelor fiirbinli $i racorduL La coF se reaiizeazd pdlltr-un canaL de cerimidd executat sub pardoseala inciperii ln cazul DardoseLitor din matcdale combustibitc. ma'a .._ tare_sau.e a gazetor ircrbrnti. se utilizeazi de asemenea soh d( lcfa(1)li srrrr rL zirl. !l.o.de $amotd.

oertru ci nL..or"t (fid.i"r..in..idarte s.tc cheia boltii t57 Tjpufi de boltril J.fl T$*#:ffi *i"i. j. nploTi _ du sc ru bu. o r-nL. coa'cnr.L. Inel pcnrru co 0c metalic oaDe.'Je':".i dc t"rr. u.irar d6 argiU.jp.. desti_ nat circulatiei gazelor fierbinli. 1. ta. ire s.uta (liLr ( iif. \j d"( inal <ucr:rn fr caranulur (tjS.ollii (iig l(il)' iaf l'r mijlocul ac"steia se' r.c. up. l^nLI arp ta e\rpri^r lorma par.urcs(. cr.'Pcnfu ca bollile si se poalir su'lir[ ci' irr:il(' {loasupra golului respcctiv.atr5.-ilo.a:r ||'dt7rr.i#di{# [{rll?i!ii$"* ]s*i"irri!'i.. ttjl).. Cuptor rusesc: Fig 163' . -.:mpti. In ..l_elipi. . pra\aru.drii u"or . r.ro.-.p {p.ni.. des:naro g.cute: reazemc.a. 162.'1''ljrlilr. ./id.utd dirl cerimizi normale plinc aSczate pe lat." zide. . Irlcriorul . In afara spaliu_ . rnijl..rrF. du o |on_t-Lr. tC2) mal este prevezut cu i. pla.". oa.ilnqrfl.boltdti' rul bollii ' irr i"-'".etele um. cu ra].a-. .r(e ppr tru locar ".. ta cara este monlatd ptita pentiLl"getit.^ \' ..lirutui...tuse. care asjguri rezistenla la actiunea apei care s-ar putea scurge la partea srJperioar! a co onului. rea. n.: .rcprczentind inelbmea focarului.Djmensiunile cotlonului sa stabilesc in raport cu aliametrul caza_ nului.. iar dedes:u5tul acestuia.rar. ..i ir. ele se exc..o"t. r el^r pr^Ju.trul l. circa 2. . €).ol.ji t' .r lr''r zr. Aooi ce nonleazi u4:n^l d:n ore...i ucI..rat de mortal de ciment bine netezit.toanHle cl._ ria de ciremide.. d.u (enurrr ti cL e.T:".' 'r '' 'L'l dinspe Fa. rl56 I I . In razul colloan-l-r dir. cu pn ioar.nr/r nornrdl pL-ne a:e. ' 'l l l\'. piL.. Cuploa-el^ ru es r.i c s^." "p.rprc. (. !t**.u m.oa e].edi.t'.1 Sup.llilL: : -X1:1".). pj./dte p.-co u.. . dr. 161. Et se pre\edp cu -. cuno.lie.irrctutui s" Jixcaz5 rn ...jp..aiazr un s.mu hip. previzind in jurut cazanutui un\spatiu de circa 10 cm..i::ffi ::l':. ru\e:ii. iiil'irli:'ri. Dcs upfJ . precum Fi cu cotloa[e boltite utilizate pentnr uscarea unor pro."'l'' "lj.orlonului_!p len-ui.ercalc..rrr)i/i t i'rl)lilt irr f(t'mA de.-..* pr"*'.. I l . nanieri' dcschidere Fig. Fig.i.

Gazele fierbinli circuld prin ranale verticale executate pe Iatudte compartirentelor cuptoruiui.. care se monteazl pe cintre confeclionate din s.'nntale previzule inire boLtilc Fi vetrele .at.sir (a rl('. In lig.rLrl d( iirlligerie indicat in fig. pdn care circule gazele fierbinti. tot din cArS158 Fig.-"rrtii*ilt"l"t.Spdjinirca bollilor in jrimpul zidirii 1or se Iace cu ajutorul tiparelor consiind de obicei din scinduri. Acest cuptor este aldtuit din 1rc'i compartimente suprapusc in innllime.r'(rrpl. (rifirlriih'r' T{.li. 165 Cuptor de 'otclr)r!: i rro4i i 2 - ! t . Secliurrea coFului dc fum este de 1/2X1 sau 1X1 cardmidi. indreptindu-sc spre cosLri de fum. 166 este previzut rLr bollr'r s(nrisf(r'i(i].Jid 'canaLe olizonlale. dar a9ezate pc lali Compartimentul supedor are vatra erccu'ala oin arrmi.)r'rlLri ii ies ln co9 pe la partea supedoara. La partca superioard a cuptorului se pre. (:'rl./ar^ pc lal..lcric. binc arsi si fird de{cctc. (u ll|r)simca de o ceremidi. Bollilc sint dreptc.l. olc"um si pri" canale ori. cuptorul p5strcazi bine celdura. Datoriti acestor fu iuri. Zidirea unei parr tolli curbe: .") 4:/ti\. 164. G. iar vatra compartimcntului mijlociu.-popir 1. 165 se de ca exemplu un cuptor de cof. scindudle de Ia mijlocul tipamlui se aFazd libere pe cinlre ii se demonteazi pc misura executnrii boLtii. Focarul cuptorului este situat latcraL. In timpul lucrului se fixeazd in cuie numai citeva scinduri de la marginile tiparului.tirie de construciie simpti. Vatra compartimentului de jos sc crcculi din cdremizi obiqnuite a$czate pc muchie.. Cuptoarc dc sinri. Bolta conpafiimentului infcrior este erecutatl din cerdmidi normalS si atc grosimea de o cer5ni. Gazele Fi fumuliint colcctate prin canaLele oblice { I I d x-:\''1. aFzatd pe un Fat de nisip griunios cu. Cuptoarc de cofetdrie. Perelii cuplorului aLr fr(. Cuptorul Si cotloanele se prel''dd cu uFitc simplc metalice sau cu dispozili\Je de reglare. (lc ( aLfnntili Tidite succesiv pe tipare' aEezate 159 i I . alcituil"S din rirnlrtri ()riz()rr1rl.i Ll' 4 I m a)'. La cuploarele ruscfti sc executi de obicci bolti cu grosimea de jumitate de cArdmidS.bollari. in spalelc compartimont(l. in grosime cle 2-4 cIJ. Vatra cuptorului se executi din cirimide aLease. mizi obisnuite. Fig.induri t:iiate dupi profilul bollii si suslinute cu popi. Cchlalte compairimente au bollile €xe cutale din cidmir:i dc 4 cm montate pe lat.i.

e ' onJu_' ld . Cudtirea sobelor.EA SOBELOE sooa lLl.\incr. cu-cl:r. ai':rrla se cqrcd (Lr p^r:a ii IirpJ s'U'1" de zid se spoiesc p.ate fierbinri circuta. Acest lucru se obiine printr-o alimentare treptati cu combustibil.crx .tru buna p. o'ldiliilor pentru Curitilea sobclor trebuie sA se {ad pqnnli( 'linrPul dc 'ttrilire variazi in raport cu combustibilul utiliz.oL.rm 5 kg lemne uscate. In plus.'up .ardmizi di\pusc pc lar. pitrund !a/c lFrbi r1i din .lri po3..'.Ldi l6l .'-. in cazul utilizerii lemnelor drept comuLrstibit.ard6f4.. .rlui.ale uliliza in'hi/rilofLrl dc liraj. care trebtlie se arde cu flacdr5. acesta trebuie sA lie inchis numai 1a o ori dupA terminar'Ja focului.ui la ^mpefa'urJ :ndi. uplorului..hid numci dupa ardcr'a comple'i a cumbus'ibilului.esari utilizar.ul _F n r-lor.oil.oare 'in inciperc.i111.r.urb1if. ca ii printr-un tiraj bine reglat... depuncrea Juninginei Poal(' pfrxlucc rlrSe interzice utiLiza|ea sobelor ' cendii.r a accelera uscarea. repararea lor. l6C.a boLra . xtl TNTRETINER. r.. lrlr. cu con_ . Ua al:lre ert^. treptat. prccum $i executarea periodicd a urmitoarelor lucriri: curetirea sobelor. Ulilizruea ralionalx a sobelor" ln scopul evitiru unor deterio_ rdri ate sobei. fiecare utilizare se inldtur5 cenuqa din Jocar si cenwar' curitindu-se Pritarul bine. indreglindu-se sDre'cos PenLru in alTi-ca prea.i "^ 3-4 ani. lnainte d-.rrfli{ir('.. ( Lrfllir.t se face }a 1 an" in iar . Esle bine ca eles. ofe\:r:urr. De ascrncnca' tiraiul . se apLj t' 'u p^n ula chit-la-fo't'rri i:rr . c ro. O masure importanta este accea de a mentine sobele cwate la suprafaLa. a?.irii tcltii la A. la c. trebuie respectate Dres(rroliile pri'jnd uli izerea ralionali a sobelor' ' . vatfa e-t.sobda dilia de a sc vcritila pr'(rlurtJca s(arpririlor dc gaze.abil. . lotuise ap-inda (u jar. 11.lLpr us ".cazul lignitului fi al l.:. Se interzice utilizar€a sobelor infundatc de funingine.u ta"ri.rn.n.ranoamen ulu: I I 'L odat5.cu ajutorul u'(are i r(omplet. 160 ouna rr or ara drepl c.a .r ca. focuri de cite maximr."rrarc a (i-durii " p.lc gauri . ca urmare a proastei €xploatAri. inainte. lmpiedici acumularca 'il(lLrfii (lo (atre peretii sobei.n rcrdrura d:. d-oara. prin aare "9?. avind o conductie termid rcdus5. misurd carc asiguri cvitarea emanatiilor de gaze otrivil.)t curiti la 5 ani.i a lo'utri are marc impor' tantd.int in.rt p" felcle soo'i se rdqprnLlor'c in . cu oro_ simea d. xTi-i t{lzo s( p. iei.of d.ri.n (analul (arp in.a ralionat6 a sobelor.". nu s^ r.'n solnii irebuie ficutd la 3 luni. s. L:ilc sooei ..u urlrar' a radialiei ?i 'on\e. rrlilir.1.rl.."i " ". P.Japttalal.op asigurar-a . a cuprorujui.ali.f ll. . ri .'rrpr3l"ei. ac. siiba sCdate luia. Penti.urlifi. Ca.ore"L. int'c inJ aerul Sobele alc t€racotd se curdtd la supralatd prin sp5iare cu apt .ra-c ardpr^a 'o'nol' r'' I" nb ni.Deasupra camcrei de ccdcrF ca exer utd valra I uplorului.': lcc .16.a rpra d.mentul sobei scade datorid iaptului ci funilllin( 4. rand.'clronf. se fac in sobe fimp de 2-3 zile de la terminare. in. pfafLrl d"p.c{rd rcb. B. Dupi incrilzirea cun_ lorul.€l(ra si -'Llr: Lluol .s:n ge i-: l. onjua.l' l.doui . Ca urmarc a infunclaiii. dl. ceea ce se realizeaze tisindu-se dcschisd u$a foca_ se usuce nrlui.hj". demontarea 9i rcmontarea sobelor. ' .hii. ralaj sau hrrlie: 'irbunii "c ard rumai .. in cazul brichetelor iii :rl (1r'srrl ri. ! n). . asll( l: i.rndic.u jar.r.

r. /r: u:".i i. arc pHci de{cc. clt m.r r..L. uco..-i rns..oa""e creparea pereiehd adiacent primului "" .'l ru." tI.npJr.1 sint sparte sau ril. r' Lr Fala Ll prii:t.. .a7. . Culitir.i malcrialcLe audliarc (Dortar.lcmorl":irji sobelor se utilizeaza plicile vechi. .1.-. Lui l6:J .r' tJrJ I d'r " ..:ocarnr c"lor ^ dr||JL_. in cazul cind este nedelcriorat.ir ". .FJ r-lLt. inliturind matclialele deteriorate' ' Existe cazr. *'. upd u.'1..'J.. ..anall" d.p.p. (lcortf({ c rtl cxisti pericol dc a se pita Iir"...i buna tcr funciio_ nare.^ a. I Apoi se .. iiri cat acc de curiiiire s€ {l.iiiiirrrirli ('r ( iiri-urirl'r' h cazul l(nont.inoirIr i I pFrio.. gaz€Le fierbinti p onul l l: i. . acestca se rcfac dup:i ce se demonteazi cupola ln cazul canal.aod.d ".ba. u tr. p 1-. canalul sc ciptuic$te sau se deviazi' aDoi ie rerace Fer:clele sobei.oxtn'ur la. Lr o sjr. r':or. 1. p"-r' Ir'..tfFl dF u.ob^i .t-. Dupi ce s-a cxe.re.. a lua miisud esrc mccesai sji se st:rlril. fel..Lro mulrc ori carimizile care porl:l. spro a se evita r r4r "\'-.t6.murea !.te 3a! .vir' l'l:'cilc se a!'liozilA#5. r. :lu i.latodi..jzile qi sirma) trebuie sn fie insi noi La r'€montarea sobelor se lucleezd la {e1 ca 1n cazul scbelor noi FlSciLe lrebuie alese fi asortate cu gdji.ur icqia' .a^6.betor este n€{ !'sarii ir cazul urlr)r dcf(r1o carc inlpicdn.ob i rii ". la in.oi. a. soba trcbuio d.. cpor e.ld bir" 1. u .in_ fi pdn Operatia de curilire se face cu marc atentic. se iac mrmai ur-retc ajustiri uEoare in s'opuL urci plic"le dc bune.i. apoi .as.-(a..di soLclof: iirLrri.monta c..ranaLelc dc qaze sint stricatc La parLea supcr..f cupola .cesar a (t. Demrctarea s{"b31or se face lie.o.4 i J .r p.. este n.xn ..lor de gazc detcriorate la Faftea lor inferioari.atp cau.rj -it^ . cind .t q.aLr . sn sifma (ll fixafc apoi udi'1du se mofi. aompletindu-se cr'le .6p -_ Ii..-.ie.. spre a inlitura pitarea lor.rt .. Demontarea ti remontarea sobelor.a si slefuift'a plicilor vechi nu s' mar jmbin:rj excculi.d'f "c dupi caz P.rflrl si (l( :.fair irr(lrr sc ( arl)irrf"rn:r ( u ( j(! anul cu rirf Se demoL11. rpoi ..ori .d . fi.sobele.odu Ll 1 e r n'a fu-n 'iI : pi.rir^ \. c 1r ri bLr... . . In unele cazuri sola scoale fum datoritd r.irrrr! n)1(. . liainte de montarc.arrpa. se curiie cu. "obpi...cobci si se cnccuta curdtirea. reficintlu-sc'sau . dLptugesc fo.tt r'' . o .ioLt u:te. .odr cu t:-purd da. g rea de ra partea in{eioard a solrei se scoate pdn fccar Iu. tj^ (r Jo|lj a.r.rpa.u atentic cauza deft.r.pt5... 1^Jc. ai. L._ d ur..pla." rn a'"l .ali"ii ardr pcrrot la.i.le tocuri se produc pete cauzate ale aparitia unui lichid girlbui.o L..1r.f-r:or. se vcrific.io. J . sotra Chd fi porliunea din cupoli a. r pr t. U9i1e deptasale si.16lp. sr I pre!h/1r. In:thte d.. . "r: burlanuL. *!" . tr.r-d.. d. .i in .r n.ar'._ 'n f'u''r u r\d sru. pLdcile' se udi penlru asigurarea bunei adeziuni a mortarului.p S'1.ri ..du . La. rcJ.-.||al' Jo. i. u.i (lc sob.r d.. hir Laliai| A:t_ p.. .a t3 ut Llp J JrL at . 11" ir:a'r''r' r:"... Iiepnurea r...a a . i.ut. fu.1. I-rad grdlarul este spart sau dclcct. Ii!. I Lrilir.l..ndu.schisi.lp p. in cazuL'cind Canalele pentru gaz€ pot cauza dc ascmenea delecle L Sla_-fF|..plrci.i{e ..'" .. r. lnl. | .tF. ^..r.l c r:. u ..../i.:reir.ste dclectc sintlareite dintre aJ-i. ri oj.nlru aceasta inlocuinclu-l.. r. fJ..rp L' .trlar.hl s.nfrrr.le.pJ. iJ.oara Tot as a solJci.c si in locuL de racord cu soba' D.nba s" Iir. i d.!?::i.i. cJ prurd po {iJ 'i ' oplp .i ..pnl . L'll i .cJ ..rr'...rl.. i i no:. ..r sau de co$ar.' a..ji Li . .coo llrr nr . parfal c:i] 'in-.i. .rud'p1JlabulJruui p.lam.lolfl'ioraL.irr.sturilor plici sau fisurilor rnor.r" u' 'l uoJ_P " -'j. ". .2.ientie buceriie dHf rlp..r^ ar ..le argiti.. iar pLecile 'rcl' l'llai plrtin uzate sc afazi Ia fa{l. demonr.d D-i :l . a. sc inlocuieste_ Atteori sri_ larul se rcnionteazi... r. a .nurtea.r.. remontind o o dati cu montarea acestuia.. p s.tl el.afrr. Dupe inchaierea ficcerr-ii rlnrl. iar in un.jrindL_.. uu.\Frrur.Fo.r.i a .a i*_ porianl. Acest dcfcct cste irtilrcsc porrrodlls de farrtuL ci in acel€ lccuri...dLr_s ru Lt .. In accst scop ..a sobel{)r poatc fi cxc(uia. 1.Liaccnti burlaruLui.'r piIli ILr t)lrkii si .".uc.utat curdlirea co)rptcti a funinginei.i. rL'.o:rpletindu-se vatra f ocarului. fic cE ctrr trebriie nutaic Le dcmontarc trcbuie si se lecuperezo cit n1ai mull material llo aceea deslacerea pliciior sau a cdrarmizilor sc facf ( marc aicnlic. ToLodali sc va face o irnpinare rit mai buni a burtarului in.apac.rj -: pr:n c. .. hid.u ( Jdda per :ci. '.. :.i.t i.ar..au.i/u.'.oLclor.r rFbric. acfst. foto.arut . .anal.t .ir. s.' ". slar a inr-fiorului s4b^i . fie n -. . la I luna "'" turi-g:n i.j. 162 a. ila .i e. . Pl. . omp .montat:i 9i reficuli de la acel ioc in suir. inl:rtofif. Cind a..p.l..1 e$. si remonlin.J s^ je.r.. u I . . A^ .. f '1-ar "' ducorce in . l' r ' ln cazul .. fp I e.itl Ll... C.cliunii.tn "..' . .r. o.t . ru dcmorrriri p:rrtixtc.a.arc soba scoaic fum. s.t ..] ur.u.ior d.a se idocuiesc. so desface Deretile sobei.ir.Lro. se udi cu buretele culoare d.. c d..j.oba'.p.. sf astupd cu rnortar rostnrilc sau fisurite cluD5 Drcalabila rllir. Cioplir.se montcazl cupola sob.6 fip . pentru o se putea execu[a reparaliile nccesarc.'fecte.. iaptului ci sint ptca uzatc.

ota sau dc z.ti. a solr.i'or dc p-.21 m.icatirJ 16.70 m.l.. FI DD PROTECTIE A MUNCII LA EXETJUTAREA FI INTRETINEEEA SOBELOR Paza contra incendiilor.utatd cel outin pe nrrpa a la(ime ii insl\irn.r'li f"J .P. A. aceste distanto sc pot reduce la 0..S sau zid qi La 0. md<uri sinL de ff.C.. 168. . r.tali. aceasti distantl este de 1..A. In cazul cind peretele inJlamabil se izoleaze cu un material igni{us.le inllamabil tr..are emir. Pentru a se asigura incilzirfa bund a in.30 m i obc Fig.25 m hiimea ii ineltimea sobei. de 0. (<. dc cr. bin.u atbc'si sau cu pisl6 imbibat5 in argiu se cxecuti un percle plolo(1(x <lin zidalrie de clrimida pe muchie.. rzolatici igniluge cxeculatc . ]t64. La sobele metalice.culalia aerului. A.I. plicilc se Icage numai cu cjte o clami.d .S.In locurile cxpuse la inceLiri puternice.. M. .S.a( otil sau zi(l ialii (lc perclii cx.."s'tj3tll. execute cu o loaic de aTbcst sau cu doud straturi de pisli imbibate ilr argiH.45 m la cele crr capacitate mare de inceLire..:1.eperii..i .pru:i . 1961') $i clc Norm.d"":"*. Retragcrea sobetor d€ tbra. (3 .10 m. Lc sob"le mcta-lj.in 0. iar ilr fata fo.oiit r.a.o'ala ienitdg si d. in cazut in care se cxecul:r rctragerc' inclisi (fig.e feta de pereiii pefelno. Prin izolarea ignifuge a tavanului. 165 !64 .00 m. ind-caiiv C.uprarcra i. VIII..su. Distanta sobeior nr.P.A. D- r) NofdaLiv peniru proiectarea .1. deasuFa Se recomandi ca izolarca ignifugl a peretelui inflamabil sd si exe..57-6iL tdiftra iehnir a. .Fitrebuie sI fie de 0.).i nejzohlr.r lLra urr irJrr.. se obc Fig.u . 1ri8)" "-". Plicile uzate sc leage cu clamc curbe PrimLrI r'aral do lum.e al prev.r nai muha siguia'rtr. deasupra cdrora sc aplici lablS sau se tencuie$te.rrili. LolatF ien[uce. cu azbest sau pisld imbibata in argild.a Izolarea ignilugi a tavanelor inflamabitc se poatc executa la Jel izolarea peretilor. o.L pu.70 m la sobcle metalice.C.rianabnl neizoiali..rest lcl se poalc evita aplinderea pcretclui ca urmare a cildurii dcgajati de sobe.J In. la executarea sobelor cste niesara respectaree cu stdctete o m.utarea consiruciiilor din punct de vede.a -x'a u a_ i .:e da caldure.. In a. ir pcntr.ite o. jndanabi.oti.A1 "taorLiie 55. In scopul prevenirii pericotului de incendii. rra. rerrapcr-a sobci poale li ndu"a cu 0.a sol)cl(x dc 1r'1.*.ar.00 m.aliu C.re.cutali din malerlai{ irrflan biLc tl{ lcmri) Lrcbui(] si li(. In acest caz rebagerea sobei se las6 deschisi.or dc tL r3. .n ru proreJar a pldci.25 m (fie. 167). . ti C. p.sti. ceea cc asiguri eventualele dilatdri sub influenla indlzirii.buie si fie de minimurn 1. e. Este n€cesari izolarca unei por_ iiuni a tavanului cet putrin egala cu Iata cupolei sobei. Izolarea ignifugi a peretilor inflamabili trcbuie cxe.i | .nirij in.13 nl.ret.. )Vezi Dola de la {rap.. l. Capitolll XllI MASURI DE PAZA CONTRA INCLNDIII]OR.S.A. Distanta minimi iitrc cupola sobelor de teracotl sau zid tavan.arului aceastd dislanli este de mlnimum 1.pJ ea'. ptevdzindu-se jos Si sus o ficii pentru (i.in cazrl cind acesla €ste crecutat din materiale in{lamabile.. ind. in calul izolarii ignifugL a ppre elui inllama'il. distanla dirlrp sirbi ri perero poar^ fi de mi'r nun 0.est. fiind de mininum 0.2) '. 167. trebui . I]u(uf.d: i "3 (fig.""H1.30 m in cazul sobelor de teracol...C.te rndsuli cle pazd ccnlra incondiilor: Rctragcr. intre pcretele protector $i sobd sc las! un spaiiu clc aer.u (drjmioa sub\.C.:15 m la sobele cu capacitate mice de incelzire Fi 0. distanla iirfe sobi qi p. In cazul sobc'lor metalic. lerclror ncinllan?.endiilor (N. peste care se aplice table sau tencuialE. I r :c \. 169).

e amplasate pe pardoseli il]flamabile trebuie si ai-hi picioarc cu iniLlimca minlmai de 0. sobar'ul sc va splla pind la briu sau va de praJ. B. Pardoseala sc protej.le.illrpul ffectuilii artivitilii lor produciive' trebuic s:r s.40 m iniLlime.dramid. inainte dc a se arrrinde combustibiiul estc obligatorie l€ri{icarea bunei inchideri a robinctulrii.inginei in soba lavodzeaze producerea incendiilo"r.'1r.. se lucreaTi cu apa caLde' La sobele sau cuptoarcle incdlzile.25 m. cur5lirea se va face cr. pcste carc se fircazi o foaie de tabli. benzin. De acaea trebuie sd se evite cit mai mult d.u d.i ri'rd. la cel mai in cazul utiiizerii Jtazului matan sau a gazeior Licltefiate.ulir. talaE etc ). ccea ce poate cauza a cornbustibiLului poate cauza Unele mlsuli pentru pleYcnirea incendiilor trebuic luate la aprinSe interrice aprinderca forlati a comconduce la o mare diLatare a gazclor expiozia sobei. in ptus. In timpul lucrului. spre a sc indepirta toate aspelitiiiLe. interiorul sobelor lrebuic si se finiseze cu griji. metali. fixati pe prdo. Sobe'le li f. ln scopul proLej5. lr. in acest caz pardoseaLa inflamabili de sub solrd trebuie si so proicjeze lie cu uD strat de zidir-e . 166 In cazul executerii urrei pardoseli incombustibile in zona sobei.rii mun. s..1. bustibilutui. ln timpul execuEdi iucridLor insotitc de emanalii 167 .a sobelc metalice' fdra picioare.25 m lateral !i cu 0.erbinti.r marc gdid.ra. incilzit. speci'rl:' i'rr molari. . celc doui rindud inferioare se pot €xecuta cu goluri sau umFiuturd de nisip. zrd: d. Se interzice aprinclerea tocului cu benzinS. in fata focarului sobei se va Frevedea o ioaie dc tabid de circa 0. ia o sffi0 ilc m:rsuli col cspunzAtoar(:. l.t. ]a \olre dr t. pentru a fi apirat de pra{ Fi dc In . intre fata pardosclii $i fundul cenuEarului trcbuie sd se a$eze cel puiin Lr.razul Lucririlor la temp. in scopul scutudrii totale a funinginei.).evdd cu postamcnt din beton. Depunerea fu.itodLor de acliunea factofil(' vil'rmi1ori. demontdri €tc.'azi pc o supralatA car. ln timpul lucrului fue_ cindu sc cu cirpa sa peria Ia Iiecare 0. argili. fie cu dou: slr'alllri de pisl5 illlbibat: in argili sau cu azbcst. timp de circa 15 mirute' inaintea aprindedi gazului. ln acesi scoD. protcctia pardosetii inftamabile se obline prin exccutarea unui postamcnt alcetult din pairu dnduri de celdmioii plini zidita cu mortar de argild. trebuie si depi$easci soba cu 0. pialri derea combustibiLului in locar. In apropicrea sobelor nu este permisi dcpozitarea maierialelor' inflamabile (patrol.-i-. pentru elimi_ nafea eventrlalelof scdpiri de gazc.slol misuri cst( s1rl)ilili plin legislalia nluncii din R. iir l.(dctrebuie si poarte masc.r. Acest postamenl asiguri protectia impotriva incendiilor a planEeului Ei a rardoselilor! in cazul cind acesica sint excculate din lrat€riale ueinflamabile. lcmni 3 jiotrlic isnrrtrsai ( Tot in cazul pardosclilor inflamabile. r.SR. inciperea.oli s. trobui€r se se aeriseasc.Aerii in(his. Nlisurile cclc nlai ilnporla|tc pcntru asigurarca igienei muncii ia executarea Fi intretineirea sobeLor sint urmetoarcle: in timFul tucrului sobarut trebuie si foloseasca echipament do protcctic Ei sd aibi capul acoperit. se pot cxecuta lucrdri numai . Ieiena muncii. p.50 m in dfcplul {ocarului.pun-'rea funinginei.50 m li{ime. 1rig.ind iemperatura accrstora nu dcpi!(rFte +50'C.Sobclc de tcracoti sau zid se pr.rband misurile indicatc nu se mai aplicd. AriLerea prea vioiente iesilea focuLui in incdpere. deoar€ce aceasta t. Totodate. sobele trebuic cuitite de luningine 1a daicle stabilite.FeteLc canalclor ti pcretii sobei se netercsc peife. ln cazul pardoseliLor exccutate din materiale inflamabiLe.le . sau zidide. Obligativitatea apLicirii ar. La t!'nperaturi sub +10"C.i'la..raturi sub +6'C. sobarul lrebuie s. ln p1us. /ir'i. locul de munci tre_ bui-. aib:l o gdleati cu apa penlru a " "pr Lr t 'rrin: "ri o i'^ uri ^'ra rr'\oia LJterminarea lucrului.erimicii plini atezaie pe lat ti ziclitd cu mortar d. I1r.ri .

iar la terminarea iucl5rii cu emanatii de praf.inrlamdr.ite dot muncitori. ln . De asemenea. Se interzice a s^ lucra ( u mrini ra"rilc sau leiriate. a altor matedale ai a uneltelor trebuie sA se face cu mare gdjd. Pc fantier. Xlv DATE CU PRIVIRE LA COFUIiII.urilor trebuie si se iind seama Si de combustibilut iotrebtlintat la incalzirea sobelor. Totodati. cosurile de fum au rclul de a asigura evacuarea fumului fi gazelor rezultate prin arderea combustibilului nccesar incllzirii sobelor' In scopul unei bune funcliondri. care se pot clasilica dupi dilerite clitedi. sobarul trobuio sii apli(r. late de minimum 0. targj sau grit a.it. Rampeie de acces la dileritele nivele ale schelelor trcbuie si lie bine fixate.00 m.riale ci.in.. pe fa. pentru a indepdrta praful. Schelele febuie si aibd supoduri bine fixate.. .tolul {aci du$. aril din mat.Inr Lrrn.OF capi. transportudle cu roatra febiie sd se efectueze numai pe podinc din dulapi.S.70 m trebuie se se prevadl cu parapete de siguranli. ra faLa "id. Leeislalia muncii din R.r): . roabele se vor trage de . in scoout reducerii efodu lor si al evitirii r..20 m si birF curatite.R. rr. stabile$t€ de ascmenea obligativitatea resp€ctirii tuturor misurilor destinate cre.p.rii conditiilor pentru ca munca sr-i sc poai.. A$a cum s-4 aretat.r c^ L.. la efectuarea acestor lucr5ri sobarul trebuie sa se spel. sd nu aibe o inclinare rnare $i se aibd parapete de siguranlx. sobarul lr./rr/.r. pentru evitarea rinidi sau zeirie i. care si asigurc atit racoldul w 0 w4 l6s 1iig.nirilor C.. podinele care dep65esc lelimea de 0. podinete trcbuie s5 aibi lltimea de minimum 1.cog llclobai h zidirLc . tI nrai deparle la dimensionarea co.a:ul I ran sporl Ll rilor cu roaba. bLr^iii oe sliLl. Uneltcle trebrde se fie bine ascutitc $i bine i. P n ru lransporturi se \o.teJ. nr. si Iie per{ect etanl.ii.cl" rr. deoarcce s-ar putca rupe. c.i i||po. spre a nu se produce ie$irea fumului in lnciperi. prin inliturarea accidcntelor fi a . cit $i o c{ecutie utoara a strepungerii acoperisului B. 170.in iipsa acesteia el trebde se fie legat la nas Si la gurd.ionarea corcspunz5loare a sectiunii Si induimii co9ului.n buroi. si lie €xecutat din materiale rczistente' care sA asigurc totodatd - direct al sobelor ]a co$.li-ate nu trcbui" sA depiieasce 2%. Tol asrfel. panla planelo.pravpd-a spalii suljcie"l d^ Larsi.i la liecdr"e doui orp $i prna La briu ta iiecare patru ore. si d. Di.00 m Fi s.. trebuie sa Minuirea pllcilor.to: Mrrelialol.lidirii.E DE FIJM A. aibi parapete de siguranl5.orpdri c !Atamaloar" tcute. Pe podine nu trebuie si se depoziteze cantitiii mari dc materiale.orr. Tehnica secudtnui. e ^. Genenlititi.. c .fler. dupi sistemut lor consfucuvl cce hdepcndPii (izo . spre a se cvita surparea 1or. .tjvcrselor situalii pc'ricu- INTRETINEREA COSUBII.trcti11u--te. Sobarul trebuic si respecte cu strictele mdsurile de paze ca]irfta jnccndiilor la executare4 intrelinerea Si utilizarea sobelor. Toli muncitodi de pe Eantier trebuic s5 cunoascd $i se minuiasc5 dispozitivele de stins incendii ale $antierului. In caz contrar.). Cind acestc transporturi au ioc Ia indltime. Clasilicarea co$u lor de fumUxistd numeroase tipuri de coqu . co$ud1e de lum trcbuie s[ indeplineasc5 urmitoarele conditii pdnciparc: str asigue tirajul necesar bunei functiondri a sobei' ceea ce sc obline prin dimen. ln cele ce urmeaze se vor indica tipurile care ar1 rispindirea cea mai large r. t6B . Tjplri de cosuit.isurilc obligatorii in {:lomeniul t€hnicii sccurititii. la p|cpararea morrarului.ltrc a"e.: desldqura in deplind siguranid.l:1 .ui. de sursele dlr locStivele sau vracurile dc materiale nu vor depd$i indltimea de 2.buic s:r aLeagi cu er:ji $i sa s^ indep:rr pzp .

icEi:e la fata zidirici.urite pot fi (fig.. ti a ruduruL. pro(tucir curenti circulari la colturi. 1tl. cirbuni."'I b Fig. Iird s:r s.analelor de luml Lia ga'eror Dintre acestea.iti.p poJt. Mod!] de cxe. Si ln tvt . care impiedic5 tirajul (oi.ltaf€ a roslurilor . la care rosturilc trebuie si lie executatc . lr'il I.n€ o cu Fig. 4 unrFlurrfi Dupi materialele din carc se execulS. inglotrate in tiddrie. coEuri inclustdale. 1?6): coquri obisnuite. coqurilc pot pdtrate ti dreptunghiulare (fig.tJ.rs de ciremidt . 172.analetor 1!nr: de 0bc Fig.cosuri Surilor tcncuitc - j r=\ v/ o 00 I'r -Yi lr ll Kl !l fjg.u ito". 171. . face dupl combustibilul $i sistemul de inciLzire utilizar. co. 170 rapor-t cu natura construc{iilor la care se ulilizeazi. utilizete la locriinte ti cHdid social-cuLturale.ar" a. coqurile se pot clasifica astfel (lig. fum. fi: circulare. 'fipuri dc co$uri. pentru incilzirea centraE (coturi dc caloriler) cui gaze.llin punctul de vedere al constructiei lor. In raport cu lofma (analclor dc. 1?2). ast{el: co$uri pentm inceLzirea locali cu: Iemne. (corec. ulilizalc la cLddid industriale $i avind foj:mc diinensiuni speclaie.coiect ti bine umplute cll mortar. ptcura.imiddi cosu de cddmjdd c. Cir. gaze. l?0)l indepenclente sau izolate. se pot executa: coturi i.ulaiia gazelor ii lumulli in coiurii Fig. C. l?g)i cosuri de bazalt.uiare a canal€lor dr lun reocuite: hdra cncurata vers:5 cizul:i (incoreci). cosulile circularc asiguri cea mai bund circulatie a gaz€lor si fumului.u. dlpit lofma . 173. l-+1 tffi Dupa modul de finisare a canalelor de fum.utrrc c ro"lrr:or c.) i sage. Modut dc oxe.nale'or de lurn. U5. cosurile se ctasilici astfel: co$ud de cdl.'rptusite cu otane (Iig. in fig. tencuite. 174 se arati modul loate de exe.ului (Iil].l€tencuite. cosuri cic beton. 175 se arati modul de executare a coIa interior' U al d. in fig. 171).aplusit cu olane: (noLoz sau ntip).

d"rici ii ce e rnglobal. t) vezi nota la cap. ln continuare se dau mlsudle constructivc DrinciDale care trebuie rcspectate la executarea coEuriLor de fum' Cosurill je.dcrea unui spaiiu umplui dr material izolant tcrmic: !'rs. s a ardtat ca aceasta se slabilcftc pl.5 Canal. Drin prev.lr. ]i. (lo lum cat.A.Lrc. acli(i circa 10X16 cm).-a "e p' v"d spr^ . indicatitJ 16.f lll ir'rn. exccutate din beton.r deservesc un cazan dcl spilarc sau o vaLr'. ccl nuli 1i1. se l. ? spaliu izoranl Fig. i.lri.r.ot ildErial. ale Initrucliunilor tehnice C. . "i^ . 13-66). :t\ \irrr)' I' .-L sc aplitc r.: . 176.rqr$r^ In n od roresoun?atoi. ln conformiLate cu prevederile NormdtixJulri C.rrl. rr ( rLfirr)ril l1)f irr 7illnfi{ .'ir .iurrca cste dc 3XBo cm'g+ . la executarca coFuriLor dc lum treblde se se aplice unele mesuri constructirre care au rolul de a asigura buna lunctionarc si rezistenta cosurilor. 1f(l)Lri. D.re r. T?2 C. sfci. La corLuj[ (r. ). loi run.1illlii s( ( iirrii cstc dubln (160 cm'. !oim. l.:rl. ln cr:ca cc pri\(. iaf lu rrrral('I.C.. Co:urilc idependel'e rrebuie s.CA.osuriamplasaie in peretii €xtedorj. piatre sau cdrdmidi.riurile se vor am|tasa in perctii intcriori ai clididi Cind se amolo ^J.r i.] p'L' . fipuri de co$uri in raport cu natura construcljilor: b .L/ir' In r azul <!5ulikrr (:!r scctiufea alrcptungliulari' raporlul laturilor secliunii 1r{'lrLric sr-r ti.arem. ne fxcmpllr.af.p" fu rda:ia z:dulri respe"li\. J r L'r 'prriu u. VIII. Izolatia teriicA a .idr fru e hi\al" ldin pur'r 'l' v^' p. ate STAS 7d0-54 Si ale STAS d793-63. itLdicatiD C-56-66 (fascicula A.l"r ".'.551).' r:ur LI'1 .ifirriri.S.ri.01.clilmea nrrui {lrrri {lt hrri (trt (L|scr'\olle o soba este de 80 cm' (circa 8X10 cm). r. it|irl( 11. rn riddr:e lrcbuie se r.C. 1)rrl)LrLrrlt n/Lrllrrlc din practici s-a stabilit cd s!.. r u"r md' rial -r" sa ac uf r/nrlia arm' 5 n ' I a a '3 rd' Lor d lur Ir. Mesud conslnrclive.jrr (rtl. reazeme pe Jundatii proprii.. 1?7.ir'1a tdra 7. ti.S.(Lrirl. (l. h1rr tLlilrn:rtc tr'l)uic s(pafric (u un pcrdi: dc cel putin 1/! rif:ilrlnli Ilfr):iinr('.n p -lii x ^r. i (rtzLrl Lrnui coq care trebuic sd deservcasci irei sobe Fi cloui v.S. (lir|. gulile dc legitur:r olrli! 1r..

i -'..i" .eLati ctaj. racordudle sobelor la canaLul de fum trebuie sn se {a{ri la ccl pulin 1. ficcare sobi trebuie sd aibe canal de fum propriu.ii ri"ir"i'i.Iati canal de fun1 dar numal cu indeplinirea urmdtoareLor condiiii (fie.:560 cm. 174 lig.1*i ln fis.urilor (denumiti de asemenca bcl?gun). .00 ?."riti. {lrificiile de meturarc din pod trcbuie se se prcvadi cu usilc dublc de tabti sau cu pliculc sp. 1?9. rftinid:i grosime.^ ri.00 m distanli pe verilcali intre cle.rf.anal de de la et.00 m '.00 p"'tl"ni au niil-.."f. .+2X160 cm. coslrilo' a.'i* .. in cazul sobelol situate la e'taje difcrite..'tsurao iola ip 'rmi. S' a"m:''. In scopul realizerii de economie de spatiu se execut[ canale de {um cupLale.:urile cu canale dc fum cuplate se mai numesc rosuri in baterie.ciaLe de belon. r anal ^dc fum lf'bLricsl l /er l'al Scr"Tandd . ln practic!.rl .. 178): in cazul a dou5 sobe de la a. ixift b [ir.i-p" "eL 'rar t75 . Co. Se admite legarea a doui sobe Ia ac.a a L1. CuriLe de conhol . adice circa 30X20 cm.ea d' 'el nulproieclie orizontal!'i1]i nl in mult 1.. i. lJ8.l"Lor lG ium laln dc verticala si lic de cel mult 8"' :t c Fig.d buci Ia mod curent. lB0 lniltin€a.i curilire a cosuriLor trebuic si sc prcvadi la iiecarc nivel. Poriiunea de coS sit'ratd deasupra odiiciilor de milur'are lrebuie sA fie dc cel mult 5. Esuill@ndieriiJ. i' trTpuL 'ura -rrl 1?9 se arate executarea ru" t-i J'\F . d"h"l. situindu-se 1a circa 0. deficrii caualelor dc Ium pe vcrlicale' ."" .00 m.i "" ppved' I c ol'l ro'u rJ tro ' rr un blo' dc b ton sau pi.ir. inlrc racorclurile acestola.i'iii iX iii"r.je direfte. La a cdror execulie se int€rzicc utilizarca sfefludlor dc cirdmidd.'i. distanta pe lcrticaii trebuie s:i fie de cel pulin 10.i. Racordlr.1".. .00 m. il. IL acest caz canalele de fum trebuie sd fie separale cu poreii de cel Fulin 1/." .': "*". lun: sc€ksreLRj.oD€rtF: uDa peste j:ia i"'i".are ploFica/a 3'r1 "l ' lo'i u-. lnillimea coEurilor pcate Paraloseala ultimului nivel este in mod curert de 5.ld de vdticale 'f iiil Fig. cel mai mic caral dc fum are seciiun-"a de 14X14:196 cm'.rrrd.ni sobc ]a acelasi .b-ilcazur O deosebiti atentie trebuic si se acordc execut.'ii.80 m deasupra pardoselii.i ".i. penr'rcs o.:"r I"'J.di ri tencuirii pe]'elilor extedori ai co.

reJcde In.50 m dc ]a roami.pigeasca inAltimea Llnci iirii care'Iace 10" cu orizontala coamei.6sl4 to uri se .La accst tip de coFuri tlebuie si se acordc mare atenlie misurilor de prevenire a incendiilor.uafa n mului.) "e ulii. riminind in pod.ai. ln " lput actiunea dclavorabiH a intemt e ilor.kr la coanij vor alea iniltinrca lot de minimum 1.o.50 m pirlile cele mai inalle ale acope iului.m (Ln."lli::!? 3'H: cazul cLedtuilor expuse (clddiri inalte. . T.r-a e\F. pe un strat izolator de cerdmidd. A.m (inr!f.ci) i b -.e!t j caroan aorecr)| d .nllor dc rcr. 1B3). t2 . (liu.20 0. lll!j).a acoperifurile inclinate (Iig. ]a (o'uril' ur' ab. sub placa de acoperire.m:d. Se Ic. h aLe\l c17 pa'l'a cu' e{(. ":':. t&rbuie si depiqeasci cu 1.ana. 132 Ex€cuiarea capuhi cosului: -: . Coqurile siluale la o distanF de 1.lui.iorld clirliri alipite. Liufi sa ma: nu'n^)c coguri uffabil" p 'Ji!eioate ciementele destinate accesuhi ]a coE trebuie si fic erecutate astfel incit sd asigure deplina securitate a lucririlor de intretincre a colului respectiv. Fig.u cel pulin 0. d6 a."lF .30 m.3 super:orrj . o uLui de .oeellui 177 .id..iil. 176 \edc la cafl. in cazui acoperi$udLor plane. canalul de fum se executi in pod. ir pozilie orizontalL Capul canalului se tnall5 cu 0.a . in li'1f '"?-. ln acest lcl se evit.ctia cu'oljror conduce la reducer-. €vcntuaFig rB3.rcabile liberc Alleori.. iar iniliimea lor pini la fata acopcriir.aIele scidcri dc tiraj.1orr cu panlar (lc sru|r+rt a oPLi. 1.roul .r4s.00 m pine la lala aco- periEului. 181. jar p nrru cri. inlltimca cosului .omandi a ex(\\rla capul co$ului lalAit. ID scopul asiguririi unui tiraj corespunzitor..t): cur. In acest fel.ai numF-c. 180).r..arf. In sfi$it.rlui lrebuic s5 fie dc ccl pulin Pentru accesuL Ia capetd cogdtd de dimensiuni mad (dc obicei (osud indlrqlrial-). in \ed. In fig.50 m nivelul coamei.o (cor.der' a ' uralirii si mtrctir' fli lo'i d. plalforli dp aft's. Ii( s...'L (lo b.rrtr la a(1irrr(r irrlcnrpcl.a tirajului .r'!rrli' un prolil i(til.:osului.o.oqurilo. Dxerutarea . nu trcbuie sd coboare sub nivelul coanei.prn .{ad lanre rr p-r' \ii Iaterali ai cos. La accste cosuri denumite si bob?. trebuind s:i d.le'P prc' IriC.id. In v. daci cste situat la o distanld pin! la 1.00 rn disfa t:l ..ofuri. cau Ia Fxlaa:or o s.a.cer€a solaorui ri .00 m.ir' ln acesl srop. pc acopcrii in cazul a doli clidifi alipite: de c..:. iic sL pl.50 3.00 m de ]a ('oami.ja . co$ul este protejat impotriva jntemperiilor. care aos! 2 ."':i . coEurile situate la peste 3. s^ r.lcasupra acoperigului.f 1r'obuic s:i fic su{n'icnt de rciistr.) (!'rr1uf. cHdiri siluate in locuri expuse la curenti putemici Lt".s lirgit: Llc a."a-a 'spul ocrioera a (osului se acopera (u o phri o_iTonrala de beLon s€u do cb-. asiguriadu-se tiraiul lui unifolm. CaDclflo cosuril. pului de . se pr.. la .La sate se utilizeaze uneori coEuri de cvacuarc s fumului in pod. ( \c( Lrlii .u Jante..u drii lLrcr€rilor d" inlrelin re. 181 se aratii citela cazui de inihare a co$urilot pe acoped.ri.1 . cofr trebuic sI depd$easci . scolind cirirni(la sub {olmd de prolil ieqit (fis.or' !' ? d 1 ' 'u"Dn' 'o- cd lnnltar.

. Suportul cu s. pe trci rinduri.n fitil dc azbest. dd ! urdta.or. citeva unelte Si dispozitive de lucru specifice. Fierul co$rurui. Pcnhu deschiderea uioard a u$itclor de €ur'5tirc a coiudlor. b. Pentru curdtirca coFurilor se lnircbuinteaze sirma de otel rdsucitd. seNnrd astfel la lczemarea celorlalte discuri.eriarii ei. Ficru1 co$amlui (Iig 185) estc confeclionat din otel avind lorma arcuite Si fiind previzut cu miner.c. t2' t79 . Cele dou6 discuri exterioarc. 20 nm). Chei tubulare. care are grosimea de 1 2 cm $i lunqir4. Cu ajutorul acestor buloane. opur . Fierul cosaruiui. azbestul se imbilJn cu petrolul introdus in vas. 16.uralal ti de la !u-ril' lrqileitr de lcoarerea r"ziduuri_or 174 shia '^ lea'.ripcte. Arderea funinginei der]usar in iDlcriorul cosurilor sc execut. Cu ajutorul piulitci de ]a capiilul axului. t4. Discul infedor estc sudat de ax. I sau 10 cm Si greutatea de 4' 6 sau I kg l}incu aliametNl Fig. urpalli se '\c' din colu . 187) cons6 dintr-un vas in intedorul ciruia se g5seste o tiji (orban) cu cLopot. Fig.00 I.1cI (t). trfi din cclc patru discud se pot demonta si apoj relln)nia.i cadre triunghiulare carc suslin axul scriPcl( lui.r.te ilisranNate la circa 10 cm rma dc alta. prelezutc cu ctte opt €{nuri ir carc pitrund buloanc cu diametrul de 5 mm. accsla estc prevezut cu un a-r.EA COFIJ&II.00 lr. Tol 'u a'ed(t.r1icl li consti dinlr-o ramd dreptunghiu1ari. discurile intedoare sint menlinute la distanla de circa 3 cm unul dc altul.sl nxxl sc introduc in dispozitiv cLrr:itirc.Capitalul Xv UNELTE 9I DISPOZITIVE PENTRU INTRETINER. lcr ii. R'nlru buna minuire a globului cu lrinrir. inlre care este in{iqurat . dupi . Slrma de otel rAsucitS. 184. coEarul utilizcazd chei lubulare (fig lBB) Acesrea sint confectionate clin olel $i sint pr€viTute cu lo('asuri de diferite mirimi (6. a casta'^ irnuilra 'Lr selr -<au cu Pa].u arcuri spirale: . Depcrfomte. 184). a de 5. so riiilizur/a' sup(ntu1 cu s(ripcte. 1: arcuri spirale. ln vederea aprinderii. DispozilivuL de ars co$uri. la care sint ataEate patru discuri. ln locul arcu lor spiraLe se poate monta pAr de cal. m. pefccute pe dupd buioanele de {lislantare fi dispusi altcrnativ in findul II fatd de dndurilo I Si I1I.ifl:gut pre\j'7ul la oili l unpimea Jrilohipi esl^ de lLl mul' I. La.. la al rirci capit infedor sint montatc doui Dal. 185.az. Dispozitivul de curltrat cosuri. infunGIobul (bila) cu fringhie Cwilirea coFurilor Globul cu globul (bila) cu fringhie date cu diverse obiecie se executi globuri este confeclionat din olel Si are forma slericd Se utilizeaze de 6. Acest suport (tig. cicali_ea r onp rd a co$ului. pr-ovizut:' la capfic cll (lou. susiin doui discud intelioare. Axul dispozitivului se monteaze h capitul sirmei de curilat prin introducerea acesteia in golul Iui 9i stringerea turubului prc!5zut in acest scop.capitul sirmei de otel rdsucite se fixeazi dispozitivul de curdlat co$uri (fig. 10: t2. cu dispozitivul dc ars co urr' lcesia {fis. .afini. 186) estc (onfr'( li(trat (ljrr (.oB La cxecutarea lucrdrilor de intrelinere a coFurilor sc utilizeaz. de . . In ac. Cu ajutorul acestui fier se executi ra_ zuirea peretilor cosului in cazul cind dispozilivul de curaiat nu asF ure pur. Dispozitiv de curAllt coturi. care permit deschrderea diversctor uFile.

o$tm'ia buna culatrire a canalelor de fum. deschidcrea usilelor de ta Dalorita pcricolului la care este lucrarilor Ia indltime' este necesara cr.erificirii lucr[rilor executate.minerut djei.r o ie"e n .utdiii) . Penhu a luhina coEuriLc in interior sau alte locuri iDtunecoase. ' a'F i^igure protectia ririlor r.u s. in timpul lucrului.rali. 188. spre a se se inFebuinteaze o oglinde- fl W Fig.u mlnuirea !ilci (gf.a"p I r rinpu'ui lu rului se face in geanta co$arului (fig.. mr"i d^ lu-:r eir^. 3 - bra cu frinEhie.spilatorii in limpul iucrului. (LJ] Fig. Oslinda. Suporl . Dispoziliv de ars (osunl iijr\ n. Masca'de funingine. lt4asca cstc fonrcclir)nal:r (lin pinzd cauciricald $i prcziirtii la fa ('a inierioari un cartus flllrant. oste necesarl rltiliTa-ea ) L.i cn cropoi: 3 azbcsti 5 . datoriti cantititii mad de funingine fi culeniilor puternici din interiorul aceslora. co$and trcbuie si fie dotat cu ochetari dc protectie.pus coqarul in cazul executddi ulilizarea unei centuri de siguran!'. 180 Centufa de sigurantd- un. In sc.orrul \.u lringhie: 4rruu!e. 186.187.ripetq Fent. 1Bg) confectionata din pinzd. In timpul foLosirii m:lstii. Geanta coEarului. Chei (n) penlru.. Irlrccsal' rospF ratiei. In cazul cudtirii $Furilor induslriale. cosaruL utilizeazd o lrmoi d" blrzunar. Lamp a de buzunar. pielc sau matedal plastic.. Ochelarii de prol-cctie Pentlu a-$i apera oihii de rczi duffile rczultate in timpul lucrului. Pastrarea l8l . la ochi se aplici ochelari de proteclioFig.

La inceputul fiecdrei luni. de comuniciri axatc pe diversele pedeclioDdri aFdrute Ia lucrirjlc de intretinere a coiurilorCalitalttl xv 1I EXmUTAREA LUCnAnn.azul executdrii lucrdrilor de irrtfelincre a cosudLor la constructrii importante. coiarul lrcbuie sd-Ei organizeze in condilij optime locul de munce. se efectueazi in baza cunoaiterii situaliei reaLe a necesitalilor dc inlrelinere dc pe acei tetitorilt. La baza a. distanta de parcurs. carc executd iucririLe pe un front marc de n€cesar sd se organizeze puncte dc lucru cdrora s:i monsbative. LA2 li se rcpartizeze .OR DE INTIiIr"IINERE A COSUEII.jialitate. cu un numlr mare de co$uri. 183 . care se intocmeste individual. ORGANIZAREA LUCIIARILOR DE trNTRETINENN A CO$UII.rclidlc de intrctinerc menlionatc se execute dc asemcnea la co91]_ rile instituliilor.lingi coFurile de la Pe publicc. P€ntru asiguarea bunei desfdqurdri a lucririlor de co$erit. Ac€stea vor fi dcpozitate la indemina co\arului. la co$urite instatatiiLor de incilzirc ccntrale (coiiuri de caLo. cu echipe sau cu brigazi dc lucru. Iomratia dc muri(ir la c\ccutarea Lucddlor de inhelincre a coFurilor esle alcdtuiti dinlr-un coiar rqi un ajutor. se mentioneazd citeva l.C.rcrari lre. Astlcl este neccsari aprovizionarca la timp e uncltelor ii clispozitivelor la locul de munce. ca de exempllt.-. opcratii de ]ucru fi misc5ri. Astfel. pe bazi dc evid€ntd. tormatia dc munci se compune din doi coFari ii un ajutor. in general. le poatd utiliza in ordine. Organizarca punctelor de lucru.. se pot organiza bdgdzi de spe. ca gi organizarea unor lucrari de- In scopul erecutdrii lucre lor de intretrinerc a cotu lor la termenele fixate. repartizat unui coEar. denumite coiuri menajcre. in scopul sesizSlii situaliiLor pcriculoase qi aI evitirii urmdriLor acestora.ILOR Proccsul de lucru la cxecutarca inheiinerii co. Ficcare punct de lucru est. Principalel€ lucreri de lntrclinere a co-"ud1or sint ulmetoarelel cure[ilea cosurilor. prin luarca de mesuri corespunzatoarc. La coFurile bdilor executarea lucririlor de intretinere a coqurilor pe un anumit teritodu.on. O alti mlsurd organizatorice deoscbit de irnportantl este legStura permanenta cu organele P. cu un canal de rum). acelaqi numtu de coiuri. a ciror descriere se va face in capitolul XVII.udlor este alc. ca si repartizarea sarcinilor acestora. ccle ale instituliilor. cste A. alc r. In cazul unor lucriri speciale.1or nnrmo se ia un cos.tfer). In. (onfectionata din Lemn de escn!5 tare.estc necesard de multe ori o scad. In scopul imbogeiidi continue a cuno$tinielor tchnice-profesionale ale co$arilor este nccesari organizarea de cursuri de calificare Ei specializare. se cxecut[ de asemenea lucrdri la cererea clientilor. In afara lucrerilor cu caractcr obligatoriu. curatirea co$urilor indusffiale. co$udle industriale etc In aceasdr evidentd se specificl Ei alte datc necesare: combuslibilul rtilizat.00 m Scara.alita'. Lucdri de intretinerc r cogrrilor. \enle.iile unei productivitdli a murcii corespunz5toare. Cdliitolul XV) La baza organizdrii muncii coDariLor' sti planul operativ. Lungimea obignuiti a scerii este de 3. Lucririle de intretinere a cotudlor susmentionate fac parte dir €ategoria lucrdrilol cu caracter obligalorju care intd in sarcina cogarului. e)inedenli intre puncicle de lucru. in ordinea succesiunii In cadrul organizirii muncii Ia lucrdrile de] intrelinere a coEurilor.e bund Ei in condi. in timpul tk slarrufa ii lrL( firilor sale. starea co$urilor etc. de confcrinlc pe teme tehnice.arderca coFririLor.trdt dinlr-o seric de faze de lucru. sarcinile ce rcvin fiecerui membru al lormaliilor' Cvidenta co$udlor se intocme$te pcntru toate tipuriLc de coEuti: cosudle iocuintelor.I. un rol deosebit de important il prczintl schimburil' d'. prccum si Ia cosuri industriale.rstaurantelor $i cantinelor. In timpul lucrului RcDartizarea sarcinitor fiecirui cosal sc facc in baza normelol de mun"i il\igoaro. l. iocuinte. urm:nin(lu-se ca accsta s. dar care si poatd fi trans" portald cu ufutinfd. . posibiliAlile de 4eplasare. Printre acestea. se stabilcsc: numirul co$urilor. Sc urmirette ca punclele de lucru si aibl pe cit posibil. de (..Flaon cur4it (prin co$-elalon se intelege un coS normal.

\azu.5 .fn' rlincl-o in poz.. sirma se apucd cu mina dreapte qi se introduce in co$.rlf. Prin respectarea strictd a termenelor ti pedoadeLol stabilite pentru tntietinerea coEurilor. uindrul drept aL coFarului.te la brii publice. . La irrr. u dara p. ca de exemplu utilizarea unui combuslibil de caliialc inferioari sau umed.brp.llir" 3 x . Cind intervin necesititri rlale.role. Acec c ca.rl incit co$urile s. o dati pe luni. Din practica de exploatarc a co$urilor s-a stabiliir c! in generaL curitir-. -. p"in sp. Arder.nci ca qi la parlea supclioa]. cutii metalice prevdzute cu uSilc.uti[du-sc cureiirca funiig.qilei.tia necesara. pentru a nu se stinjeni plocesul de produclie.1. de cofet5de) pentru a Ii coapte. lrr a( (. Operalia de curatire a funinginci se lepeii sirnilal df la u$ita cle cul. Tot astfel. toarelor Ei in carc se iutroduc dilerite produsc (de patiscde. id| nu ic| ra.r Lr sal.a cosurilor trebuie se se faci la urmiloarcle t. Dcschiderca uEitelot cu alkr miiloace nu cste recomandab A. sc v€lrificd daci a tost bino cu:ilil..iticJl fJbri. * cosuri cle la bti menaj. Oheile tubularc sint agSlaie de soldul drept al coiatului. cind umiditatea $i zdpada impiedici pfoducerea incendiilor. Dupe ce s-a exccutat astlcl cur'arliroa inlf(gului canal de fum.. cureiirea co$ulitor trebuie executatl mai des. aceste lucdri sc vor executa in cursul duminicii. cotarul poatr'!!(l(a ilac:l irt(xnx.." poar. de asli datd ciitre paftea inferioari a acesluia. ' .coFurj dc calorifer. Aiezind oglnrila in a(esl oriti(iLr ti (. perciii canaLului co$ului se bcace cu dispozitivul Ce curltit. 184 . {!)iarul lucrind 1a fel si utilizind tot -cirma cu dispoziiiv d. c"ec. deoarcce sLinjenefte pe cosar in tirnpul lucruiui. astfel j^ncit lucriirile de coscr]t sa se poati Se rccomandd ca arderea coqurilor si se execule numai toamna. a ctuor cu{itire sc lace o dati cu curelirea cuptoarelor de piine 9i a coEurilor in dustriale'.ca co u-:Lo" nu .sl s(op sc utilizcazi ogllnda Vcrificarea sc exocul. denumitc tuteu.estaurante sau cantine.a:. coqarul deschide utita orificiului de cutltire aL coiului.uratd in form6 de spirald Fi purtat! de cosar pe umerul seu drcpt.ase luni.el^ afprc'1Lc co$urilo. astfel ce intreaga tuningine estc lllriliti. larna sau primdvard. sirma este tot cu mina dreaptl Fi infisuratn treptat pe spirala dc F. aceste lucrili se executd in p. cu uneltele ti dispozitivele de lucru la uiila ccntralS a co9uLui. ln vederea executerii llrcranlor de cur5lire a coiulilor.i.ri san tipie.i se execule. Deslequrarea silmei pe inteaqa lungime nu este recomanalabilS.u e rnF. Uneltele sint depozitate la o distanie potriviti de locul de munca pcntru a pulca fi luate Si manipulate cu u$udnt5. ln gencral. E./. Dupi deschiderea r. puse in Jorme de fagure.J-i tir p . o dat8 Perioadele dc intr€tinere a cosurilor variaze de 1a regiune Ia reqiunc.. o clata pe aD.. industfiale.ei bir' .ra meai. in mod curent. . in pod. la . la indicatiile forurilor tutelare regionale.r.cosuri . Tobere sinl. . r .ud.rioada de vari. Curitirea coguritor.{ire amplasald la partea infedoari a cofului.i '.tuud Ftao. prevazute cu scir:i intcrioare sau exledoare. Acestea sint stabilite de obicci dc citra secliile da co$erit..ubLrtarc di. "i Dupi curdtirea atcntd a p:i{ii superi{)ar€ a cosului.a pentru co. Pe m.rrlea inlelioard a coEului.ocr.Astlel co$aNl executi. Apoi sirma cste introduse din nou it1 canalul co$ulr"li.ur'ilor industriale.. est'r infi.a co$urilor lrobuie s.re. 'r.coFuri de la r..sua introducerii sirmei. coquri urcabite. c..^ . X'Iai ales in cazul curiiirii coiudlor din interiorul incdpedlor.la .Lrir. * cosuri jndustrialc. p^.eLnc sr1 d.e rn inFrior. Tot la cererca clientului se executd de asemenea cudiirea oo6.trl ( anaLuLui de Jum a lost bine . de mare iniltime. ]a trei ludi -. coFarul se deplascaz. u ati. Pedoadele de intrelinele a colurilor.o:uri Llc lr in'li ul '. s-. sa executi curilirca cuptoarelor de zid cu tobe. nu exist6 nici spatiul nccesar desfiFur5rii tolale a silmci. clrd locuitorii se intorc })arru ore dimineala si patru ore spro dc ia muncile agri.ooi.ar (lt la uiila (l( la p. previzuld cu dispozitiv de curltit. la dou! Iuni. instalate la cofetSrii sau 1a buc5t5liile cantinetor.xe. Inlii sirma estc introdusd in cos c6tre partea supedoare a accs1uia. iar cu mlna stingi se destiioard spirala numai atit cil estc necesar. Cu ajutoruL unei clrei tubulare potrivite. la cererq cltrdtirea cazanelor de la fablicile de pr:n" sau .alucrul . din care motiv se mai numesc +i.ar5. carc sint instalatc in perelii cup.ei pr.atie:. la cercre.rmcne: co$uri menajc.ra rjt"t" a" 'n lucru. rlrrarlrll coiu . p-jr.rej o dat5 pe lune. asli. fic pregitite pentru pcdoada dc toamnd si iami. u. . deoarece acest lucru poate conduc-' descod la io4area uqilelor Si provoaca pierdcri de timp Sirm. scoasd Curitirea co$urilor industdaie se rccomandE a se erecuta vara ioan-'a. se vor putea evita pedcol€le de inccndii.

a atacar. Pentru a usura desp nderea funinginei Si a zgurii depusc pc perelii canalului. Dupi cur:iiirea coslrlui industrial propriu-zis Fi inldturarea reziduurilor rezultate. sc trece 1a curitfuea cazanelor Fi a c.-a inferioari a cosului.arul Dupd terminarca tuturor operatiilor progititoarc. burlanele se rcmontcaz:i la fcl cum au fost moftate inainte dc a se culdli. L1 cazul curillilii burlanclor cu capace trebuie si se inontcze cu griji toate capacele. PcnLru uEurinta minuirii scripetelui.r'ioari a cosurilor industriale. urmirin. de comun acord cu intreprinderca. asllel incit nu s. cu ocheLari de protcctie sau masce de Juninginc.. In cazul cind materlalul care infundd canalul de Jum nu poate fi inlSturat astfel.rlof de l. aceqtia se stropcsc in preatabil cu lapte de var..: mai poatc face eliminarca {umului. succcsiv cileva lovituri cu globul.rlui industrial trebuio sa fi. pe intrcaga ci indltime. de lucru necesare.tu-sc ca imb.nferjoare a co$ului se executi cu ajutorul ficrutui coFarutui. Dupi etiminarea intrcgii cantititi de funingine $i reziduud.r do la Farlca ir{. Bu anele de table se cur5t. Se deschide utila de ta partea inferioard a co$ului. cosarul se urc. . se fece la evacuarea funinginei curelite. Dupi ce s-a execulat curilir€a c.dtul liber al sirmei Ei presindu-sc puternic.-! IacI numai in sensul circulaliei fumdui. coiadi se t I carc asemenea intr.-lorlalte clerncnl.in verificarea cu oglinda se consbtA cI pe anumite po{iuni funinginea nu a fost inci inleturatd total.narea lor si s. pentrr-l a fi asigurarii fum s[ fie sub 40'C. Curdtirea coEurilor cu canale largi sc mai poate executa cu ajutorul mlturii de nuiele. Tn limpul ]u. luindu-ii de ascmcnea uneltele Fi dispoziljvel. Tot inainte de inccpcrea luclerilor de cureule. pe carc I va folosi in caz de pericoi sau de asfixie. in interiorlrl coi. se inchid definitiv u$it. Dc multc ori. coFarul repeti oplyalia de curSlire a calalu]ui de fum pc acelc portiuni. In accsl scop se mont€azi acest suport pe gulerul cotuLui.rle co$ului. in zona imediat sup€fioar5. pentni a se evita imprd$ticrea ei. Dup6 o ultimi lcrificare a iucrului cu ajutorul oglinzii. pentru a s. dotat de cu cablu de sinna. fnr de uncLe materiate (cdrilnizi. Dato riti formei concave a acestuia. Cudtirea cotului industrial se exacuLd dc jos in sus. torul fierului cosarului. lucrind in acelaEi mod pine }a partea superioar: a coFului.st scop. Dindu-sc drumul pe scripet la globul cu fringlie. Scoatcrea funinginci Si a r'cziduurilor adunatc la partea . co$arul pitrunde in intcriorul ranalelor Fi €:recuti rizuirea peretitor cu aju. se unge in prealalll cu seu sau parafini lrirglia globului. D. 187 l8b . pietre. sc aduDi intr-nD vas pregitit in ac. ln acest scop se inchide la loc uqila de curdlire de la partea superioard a coEutii.lrii din intedonrl coqului.r'Lrlui. scoatcrea rcziduul. in cazul unor defecte. dlleIite opcralii. mcdiezc imediat. Acest lucru este sXrict dccesar. astfel ca desprinderca ei sc poate face cu usurinle.ru cheile tubutare po- Curetirca coFurilor industriale se execut:i de cdtre o echipd compusa din 2-3 cosari. apoi cogarut coboari la partc.) c6zutc in cot. cofurile nu mai luncliG. i t ! t securitatea muncii. Furringinea scoasi cu gdje.ruritirca fiecirei zone pe intreg pcrimetrul coiului. se poate inLetura matcrialuL care a inlundat canalul de fum. Desfundaica cosudhr se cxecuti.lc obicei cu ajutorul globuLl (bilci) cu fringhie. deoarece co$ul rcspectiv trebuie sd fic scos din functiune penhu duata lucririlor de curatire. in timpul iucrului.\ului pe intleaga lui inALEme. Desfundarca coqurilor. neazd. Toroatat! se vor monta crL mare atenlie burlancle r'f britirite sj inetete lor de Pentru curitirea coiuriLor de lum cu canakr targi. se recurge ia siraa de crurdtat co$u]. coEul industrial trebuie ricil. Introducipd de jos in sus cap.ri.a Ludului se efectucazi controlul atent al s.ln cazul cind. astfel incit tempcratura din int€riorul canaL. In aceste cazuli. po4iune cu poriiunc. In scopul semnalizirii in timpul lucrulr.iale necesitd in prc'alabil o serie de lucfiri pregdtitoale. trivite. co$arul trebuie si fic fixai bilrc de sc:oar:a scerii cu centura de siguranti. Execularca lucririlor de curdtire a co$urilor industr. Acest procedeu se aplid in cazul in carc luningfuea nu este lipiti tare de peretii canalului. prin demontarea lor ingdjite $i scuiurarea funingirei in exteriorul clddirii. La montarc trebuic sd se acorde mare aLenlie. Inaintc de incep€r'ea lucrului este necesari aprovizionarca uneltelor Si dispozitivelor la locul dc munci. se curiti uitimele reziduud cu ajutorul pe ci de curitit si sc fterge bine u$ifa de La odliciut de curilile aL cosului. P€ntru buna manevrare a acestuia. se utilizeaza suportul cu scripetc. Ziua de efcctuare a Iucrerilor irebuie s:i fie stabitte dinainte. co. canalele de fu]n sint inJundatc fio dc pisili. Dupi cudtirca lor atent5. pr. Dupi . astfel incit canalul de fum sa se desfundo. Iemne etc. se string un€ltele Si dispozitivele de lu. se aplic. acestea trcbuie si sc re- echipeazl clr cenlrird de siguranid.ilor curette se poate face cu uEurin15.rru. fofafii rlirl e(bipe pclt cxecuta aLtelnalil.vita ieEirea iumului.

i6 .. Daci in cazul probei indicate mai inainte.. Iun.a ro'uLur.r ' de ac rlarFr Lrnor ctelp.iL de J'u. sp rr. coquLui dcasupra coamei acopcri$uLui sau dcasupra coamelor unor in incipcri. a-a.enalul.dl.po. ca urmarc a astup.hnice.i"li.t dita. pp l11(ut .. "" ru"n.oal a.pr.vpntuatete inra n. i. Rem(dierca unor dcf. ln rFru a Ll.n a. mi "rr rca--l . in rodu .. fum In.are c s" u ili/p12. rezulfi ce leEitula sobei la coS nu este e..r . ca urmare a astupirii co$ului de fum la parlea lui "uoLrioarE.. lBS lele de fum..cle ta corur.i arclerea cofului.anat. u n n.pri'l al.^ rr't Fa.t..c al.J. prcducind cncutatia i. Da. -xLli.e Intat rra n-a eriaiut . .onurito_ s.ului.zgud si alte reziduuri rczultate aLe arderii circui."r' i. din lispn_ }P cpu. ap. Drept con.a .a p6 . -]lifafl d.poci_ o|a oeqlundar*a .djn o partc va. 4a_nr^. uri . unFIe !e ?.inla iumul $i gazele fierbinti ies in inciperr.d . .a""r. i : a tuDului.LrtJi pjnd la lL..n ".a tuburilol de fum nontale greEit ii remontarea lor corectS.^ a s. a !a. precum Fi dc iDfundarea cu uncle materiale$i cizute in cana_ .alirea ereoaic"sLe \c fa.lor. Funclionarca nFcorcsDun_ ?arJaf6 a rosuri o. Acest defect important trebuie remediat de urgenti.rl..a. .^ iei oirrrrp gr-ur3. tirajul sobei si se opreascd qi locul si nn mai arde.a un.. a. . Dup:l cc s-a slabilit intii bcul defectului. DLoa i.ut intlr. pasta ti rrei parli .ar^ a rnfun_ da' .li ..idari6 ii in spe"iaL mi.gaura practicatd in peretele co. dc O alti ulmare defavorabili a lisurilor este aceea cd tiraiul coFu1ui sc reduce..jin abuJd...ip.. ":... Eyisr.r.lii F. In acest caz este posibilA iie nerespectarca distan-telor v€rticale oL.o.dra dp Inftjnda-.a. cofarut rrebuie se fie rl.a.-ial. a a doud ob" la a la i "o .v r.T.uri(r o^ curarire.nra pp a pafl.ni.. sa a. La -. ceea ce nu numai ci reduce puterca de inceLire a sobei.:.c face numai prin mdrtuea indliimii co$ului.a rrt .l:ga orii lr ra n"Jrc.tului.. .rcr ' p :r:u.i nu lifaj a (riului..ina^.9. iii\ u ui . tulrul c.p. Pentru a controLa existenta fisurilor se procedeazd astfeL: Se face focul in sob5 Ei se deschide u$ita de cur:tire a canalului de fum Ia carc este legati soba respective. u.n.s1a qarnilura c^ inrrodu.5r. Mortarul sc p|epald de obimi. remcdierca sc poal.ea ..rr'urar-a a.oar.oe.et^r .lad:f:i. i.a "uop iaard c . a|s .. 1n.u ailrr ..lc o.a atut de lum di*..^. Este posibil ca..irr.eq.:ui oa l m s.u a .d".a'lar.at^a de fuoinqin^ de_ pu. . In acest caz cotul estc corespundtor Fi nu exis'"6 fisuf in perctii lui.. per rii .. ar . "um. Acest Japt are drept rczultat arderea incomple6 a combustibi lului in focar. Reducerea tirajului co.e upa gdur:1" cu mar.ana r. La ctedirile vechi pr".i apoi .d".rei do 'I lI elidirl alipite.\u.tor e.u'a. Dupr a.o u-i . in conformiiate cu prcscriptiiLe t-. ^)utui.oSlrl d pa-t. dar cauzeazd degajeri de gaze toxice (oxid dc calbon).."..al . c.i'. practicinau_se o cauri .r'-i li i'.o u.ul dicp. greiiti a racordului tubului de fum al sobei cu canalul coEului.pF de griu_ lalea spccifici a aerului rece din canalul neincdlzit. La urmd se apllcd pe porliudle respeciive o tencuiaLd ingrrJrta.iri\Lrr i.a7uri jr ca"c ni.estui mar.a lui rupFr'oard ti .rr . h a:ul ieEirii fumului prin canalul de fum aliturat. "orp J.opefJ . lifici a gazelor "^ ardere care circuli prin canalut inJ:1zit qi a._ mr1lui. tioner6a nn-or jpur/j..uficieft de ma .i "_ ro."...r : Ji.pi. . h :i si sup"J\F h./iri\ului.i. Jn €zurr'^ c:rd can{i..et.esLot.u . :ar ../idei1 . esto laplul .r6:ba ru Deirot. a b^.lria zidarului. pe.d . p" rol r.-.ij-i si :^ ..ori. datoritd aeruIui rece care pitrunde in canalul inci]zit..ri fi monlarca de uiitc acolo unde lipsesc.r'^. a. or ti i. rDi.l p| i .ru. ins..ile tiquralc p5trunde aerul rece in canatul incilzit. per .rioa"..rrii coSului la partea lui superioara.i prin a.dr !^pd. <e m:50a"5 dinanl.turJ .l rJ.a1^ci.p p rr I cvrta. prin toc. .ntd... f. .i-j 9il". se lpr. i I t.rdat. In a...l|?dp. se inl5tud restr-1dle dc ou d\:l. rr. fumulrd A1t5 cauzi a lip..c..U.ea estc asigr.rF'ii .a t. Astuparoa Jisudlor de la coFuri se execut[ cu deosebitd grijd. f-.ru a cp . Ard(rea . La rczidire se utilizeazd cddmidd si mortar de var.. sc excclrtI rcmedierca lui pdn demootaf. a r-.ur. a !J.jdif:i.n .ur di.ului cauzeazl totodati micEorarea tirajului sobei. I Un alt delcct al co$urilor conste in legarca gre$iti 1a cori a tubu1ui dc fum a1 sobei (a recorduhd sobei).". rezultd cd cxisti fisrui intre cele doun canale ale co$ului.sir. ID acest"loc se _sparge peretete canalului de fum. .iiei l. re n^uttr orr.t... p.po..oqrr. so a sad p.. urp. fdcind aceastd probi.p siua(ii.i fisLua... In tot limput cif dlrca. Dupd ce s-a stabilit intii pozitia acestora.la par'lea srparioard sau jnl. Cind fumul inccpe si ja.ui se i. rr^in..cra. In accst caz. avind ca urmare i.. f.it lisur(a...xecutatd colect. \p. i r' hid. care tub pitrunde prca adinc in co$. aLurd.. frnul clintre cete mai frecvcnte ctefecte ate cosulitor il constittlie iisurarea peretilor acestora.i .r cu lunin qine.ntj.rratd inaltimea 18Sl $ .ir. prin executarca de giu. Ardere-a coSUr. In mod frecvent existi cosuri care nu sint previzule cu uiilrj de curilire..rrirpi.der a luni rqinpi din . d.csr procedcu nu e\l. atentie.

iar pardoseBla ii umpluiur'a nu trebuie alipite dc aceste ingro95ri.leasupra cu dispozitive de proteclie contra inccndiilor.bu:e sa e cx.10 m pini la pereiii co$ului. ta er. 192.10 m (fig.Br.oepun. co$u. constind din gdtare de sirme cu ochiu de maximuryi 5 mm. 191. fe r funi'l_ g. ccca ce se realizcaze de obicei prin ingrosarca zidiriei coqurilor in dreptul plan.a d. Se intcricc reze:narca grinzilor planFeului inflamabil pe ziddria cosului. 190 l t x 'l I lr.iliilor.ile trebuie s5 se prevadi .E"IINER. La treccrea coFurilor prin pereli inflamabili.EA CO$IIEILOB A.are fdvorizeazd produccrea curenlilor ii provocarea incendiilor. ciFriori. anrt^ or d^ fu-n sc rFdu. lui inlelitoarea lrebuie sd fie bine etanFate. Jrg lingA cos la elcment€L. se . In conformitatc cu pr€vededle N. care se umple cu rateriaL igniiug (azbcst sau doue stmturi de pislx imbibatd cu argi16).u r.pJI'r.:sar.cdpitarttr xvlll tI MASURI DE PAZA coNTEA INCENDIIIoB DE PR. 191). I D. Elementele planseelor inflanrabilc (de lemn sau metal) trebuie si fie la distanta de cel pulin 2i cm de la canalcle cosului.C. inclicatb fi. astereali. In juu] co$u r) Vea nora ia Lap.a inJrijiri s .|. rr( . INTIi. n i'r I ir ' I dl.ror rem€dia aceste defecte. \'III. sutui. elemente de proteclie din zidirie r9t ln cazul invelitorilor inflamabile. tt.pst sens se r€comandA cosurile tencuite fa interior. Tnr a-'ln.t. ore). ln dlcplul co$urilor.)crr Tidi-i^' . . operi. d"eplu pa.der e luringinei t-. inllamabile ale sarpantei acoperj- lris.'ptul planteelor inflamabila trcbuie si lic de 37. astfel ca elementele inflamabile sA nu fie liDite de cos.Al-S. p^sibitira(i.. 100.eelor (fig. de rostud neumplutc.5 cm (fig.-i. cc executi pe toate lifmea coiului. La co$urilc sobclor cu ardere de durate lungi (pcste 21/. la Lc-mencle slabilile.P.. i Fig. In slir$it.S. trebuie se se execute pe intreaga indltime a ac€stora.OTECTIA MUNCII L.gularirale.ecutarea 9i intretinerca co$udlor trebuie si sc aplice urmltoarele mdsuri de pazi contm incendiilor: Datorite faptului c[ incendiitc ta cosuri se produc de obicei ca urmarc a depunerii funingiDei pe canalele de fum.rt. trcbuie luatc mi_ suri pentru evitarea dcpunedi funinginei. 190). de uFite de curilire neinchisc ermctic. Paza contn incen. I .. Ca atarc. Fl. ln(ndiile la cosud pot fi cauzate de asemcnea de cdpdturi in co$.b).. la cuptoare etc.r. Dislanla iltre cos si el€. lngrogarea se erccutd cu console de ceremidi sau beton. In cazul cind acoperisul este inflamabil.: l\ a.C]=1964 si ale NomntiDului C.a tu)-nei ta.A.c d.5 cm.a1al.. ca de €'xemplu la sobe de cantin!.o urilo" srr a.llomab:t. p-in ti . ingrosarea zidiriei co$ului in dr. i.rt! cu juguri (fig.ule . asigurindu-se astfel distantra minimi de 0. FuLur l fi s. distanta de la clementele acestuia (panc. curdtirea . invelitoaro) pin[ la zideria cosului trebuie se fie de cel puiin 0.u.are cr fa\ori. Inirc aceasti ingroqarc qi elementele plan$eului inflamabil se prcvede un spatiu de circa 2 cm. tarpanta acoperiEului va fi prev5zr. Daci grosimea peretilor co$ului este mai marc de 12. Ingrorjarea zideriei cosului trcbuie se se execute pini la 2 3 cm deasupra nivelului pardoselii in{lamabiLe. pdrtr-o buni dimensionarp a .^:rdui i.S. sp elrmine -arcEr drilili-p . aceasta distant5 se poate rcduce la 3 cm. 192. a). . exccutindu-se in acesl scop juguri.

-'' . .'.ii-i.i1.. .']j.t*r**t ''. " tabla." '"'' "t. :.i.i."i"j'".:.'$:ilj.-'pi ou: lzL'n lr.r'i.*i'..i carur i:nd u rt' u i olati' ie iJ-' (rPn(uidlb' azbFsr' (ac ' i] .: :' " .".!tr ea i.ostrru'ui 193 . $barulul rr .'ii'r'.*i#. *i . D\e.'. 193."u nu.ollrii in'ht_ r !nrliDol..i "i"i: f. 192 srre_ t' fie amDlasale J :Lr: '' ro: r-urire p rrflr 'Lt'Jlir Li rr-l n r"| 'r' rr''r:rmalil6 are a'ora. o ' lt I !-rg.r'iri iti. 194.'". .ckrc..-r:.i=r ii . bat DeretiL Inflamahili: ". r'' 1 .t:.sr. hlfolrfea (l .i..lL'L Itat.r' auri 'dcctrc'' c rcr .1i". *.i .t. lzoLcr€a . _ ..ri't.rLi id dicP'u (oir: r Fip.otolilor Lat.' cu argrra)' l3 . 192.lo !rd Iig. t+*i-*. r". pisli imbibat.

i'r'iLIu:1 'lLr 'l J'! . ".id de carbon).li rnspilLifl a s(irrLcilo. Unitatea ost{r obtigaid se pistreze ftrhipamentul in perfecti star-' .ril I'oain''ndi Tnr-'.teiena mdn{ii J a . Legislatia nuD(ii djr RS.til'uporlJ nLrmai. ^.-as. L: aj' 3Lr r'r"rppfi i ar1 se at]A nl]t. on' .t. t ipam"nt 'o'tunl rli coiar $i la 4 ani vesti vituiti Datoriti acliunii ddrrnatoare pc .t r'LL aparal de oxigcn L'rislalia It. colaml l rcDure si Iie imbdical asUel incii corpuL siu se vini cit mai putin in contact cu luninginca.rialc inflamabile sau alimerltc' o" u o ufil r^l u'" :'' l: )l' ' 'rl -' 1r .t.. si se asigtlrc aerisirca $respurrzdtoarc a . Aceste lucrilri nu pot ii ei.l cr.1.' . o. .1ter I i. coiaruLui i sc acor'{]i: centuri de siguranle.analelor I Pentru asigurarea condiiiiLor de igiena a muncii.urilor tn deplini sigrrantrS 9i al inldturerii eYcn- co$ului.i.csar ca inaint!: de inc€p-"rea luc]'uiui. ca de cxcmplu la coiurile industrial.ot3_ilor I lui prot ur.d rnLrtrcLr: ' t" .de utilizarc.1 ( orurilor. In maiorilatea caTrrrilor. |are 3:r Se inlerzi(r'-.te ca argajaiiIor carc lu." ' '..:l .o Jfii lr^u .] de carbon ti bioJ. {lri1c (u i:llpi dc lemn mA uEi rli.sar sii fir.U.. ir sLrpuri I pr"i 'uil u rui exanF I med.. ?95 rth 2 irilie 1960. P. "nr.LLi fapl est( necesar si se 'in:rltime.. acrisirc.reazi in conditii care pot avea urmiri diun:'ttoarc asu pra sinntitii tor.. dna.50. .i sc tLcpozii:eze in po.luri nlaterialc inllamabilc Lh matl pcfi(.\'l -xLui iiispozilie cchipament dc lucru.n..' .prol€jatc' distanla sobelor ia tr.'n u. iar angajalii au drcptul dc a-l folosi nrmai in iimpul indeplinirii muncii lentu care estc prclizut echipamentul' -Ca echipamenf cle protcctie. sinl in cazui-cinrl'plari. prolcsionali salr accidcnllchipameniul Ce protectie sc acordi in coLrditiile stabilite pdn . ti pLriirr(l (au7a ilbr-1drir'a incerdiilof.i qr'.ar' o are_ fxnjnqinca asupra pielii.o . Eslt inteft:isii al'd(lea se. i" cazul r..m r'r'i 194 l3' ts5 . pi r i l:"n'1:. ' r D a i p | 'u'r'l I I p'r6ra' .i .\a r-'rFa t'r a"n rFdi1 Ioiiri 1 . ca 9i in timpul lucru]ui.. in condiliiie tionat.iJ la ire v' rifr.srbiti lrctruiL' a(or{lat''u ocazia cxe'ulirii lucr'5ri pericol r".ar(' ' pc . dacl slarea s:inetirtii cosarului nu este corespunzitoarc. g(rtLIr(tri (liri I)il 1.r burlanc dc i" "u""t. De aceca este ne.i"ra".l.nli hr(rind in condilii care pot cauza uzrBa plematuri sau dcpunc la rla(lafca imbrlceminlii sau inciltdmintei Foprii' li sesus mfnFI C.f a t-. lrrrtunr:ii mar.:*"t".tripal (Lrr combinfTon clc azbcst cu glug6' apriril.'' u o -/:1 '^_ fllor d.'c'tuaie.r."r l ^ Du_ l. ln scopul executerii lucrer or de intrelinere a . r.. a r.R. '-I"-"".". i i': -i-. prezinti mare importanli utilizarea eclipameniului d-'proteclie ii a echipamentului de lucru.. clcoarc'ce in arlrast:r situalic 'xistitde timp co$ufiLor in perioade a" i"""tai"." 1:r.. ja.: Li.ar irnpriliicrca s'iitcilor' cnciu1a.li. .. . r"cL" r'o lrr' ra_ l'r de inlrclinPre a co}ucosanlor' riLol eiisti rondidi carc pot pture it1 p' col sdniratea prelederr apLife urmitoareLc Datodlil acesi.R stabilc. u.. rl.Jdn.arl)l.r.cat o€ris i 1 " :'rnuiu: nFc'o\ p^r rfu lu. in \'eclcr'ea luilii d!'misuri urgcnte Tol in organizarea l'elilicerii un miiloc efnrace 'ronsti rr.11 4 rerLlii ':1' '.lor .are in mai.reios ii clr \:nrt Ii Puterni(r'.70 nl. in 'icderea inliturdrii posibilitdlilor de imboLiivir. opr. 'li.\r.'or d u'J aa''cuf lcir'amfe Sejr'ri.r..CI.'ii lh'lp 0. f'oqurilor in pr|roada de toamni:ii iarnd.ar .u pfin :1' J r'.rioare.)|i1r](.. I u r J'' 'ri "r. ir"-.r. i.1 pfr:Tintir ealcliili ficn''e in p'd dc roz:lt'rare' .li. rrr:r. :.""_ .st echipamcnt aparlinc unititii care trcbuie s:i i ctea in Iolosinli gratuiti angajatilor respccli'ri.S. II.' .rnea c! angajatilor pcrmaD.m ldli]ll(' tsurlanelc trebui( si tlcaci ]a celrrpulin r'1"" l'' ll n: "um 070 r.ri (l.1..-aqe.r Lr'rdr l t 'l r.ic.. Rhipamcntul de lucru se procurd de cetre r'mitate iar angajurld rL."l l lr -rr1 \ f ar^ u a lDu.tad dc'proteclie.:*.1 .:1..:A!''.ina coiarul trebuic sd tucrcze la co. irrlarr'r.-. masci contra prafuLui Ei papuci de Doslav Dcntru lricriri int. slal)ilctlc dc asem.. .]ii"".'re1 i. a" i.l n lut 'i.l^ lu ru.' or 'i1r rrrLo ' r purir' ..rotui .ud incilzit' (peste 40'(l) ii tiiri pocil)ililili (1.o.il.rilrre a 'o:urilor .c1e san parilosclil' ilfla abile tablir.." l puti.t dc protec. . Tehnica securiutii murcii.Llr" o n^' re ". \.ch. la care se parti'ripe coDarul ii un P' mP l r oLuntat' B. r'sr. C.'ri'. ".'li' ia.^r ''r" tin 0. Ac. pr'r"j ' i Lr '' L-rT r. . O atdrli:. la lucrerile din interiorul canaletor' cotutl.'...C. i^ ' il l' | 'qJ'' cen ( alaLP lmeolar 5la. . si li sc acorde echipame. l""of.i.:irlun1or (r)ffspLrLr(l ( ( arralclc cosuLui' consti_ i"ira"ii." i '.'r'' trulri r." .'..ar.. privihoare la igieL.tnn""L. . la 2 ani s^ Ca -. cosarul trcbuie sd clectucze lucriri la coiuri in carc se g:rscsc gaze tonice (oxi.

{orml de lucN la rn coi situat la coamal r co ? . se dctefmini a trentxu 147 Flq.q: nu mijLoace de acces la. rezematd dc acoperii i. Inainle dc a trece Ia efectualea Lucrerllor pe acope .rif. Nu eslc permisi urcarea pe acopcr'li a ajuloriLor coEarului. .licarca de acestca ti posibili Pe timp dc ploi $i vinl. r96)i nivelul platformci r. 19? se di un excmplu de pLatlormi dc acles la coi. In fi8. cosarul trebuie se stea pe plaifoln1e bine' cazut coturilor situate ]a coame.+ }rig.mentclor de pc acopclif (anter)e.ebuie s6 {ie cu 0. p!:ntru a se evita inpie.u colaf #.In timpul fixate de acop.esul la cos prin tabachere lre vizutn in acopcds: .coe: 3 . la . De asencnea csle intorzisl urcarea pc acoperi$ in starc de cbdetate.1'cdfice cu deosebiti ateitie starea $i rezistenta scdrilor de se acccs. c'ste necesare aplicar. sriplavegllrrea atentd a acestuia.imput circLrlaliei pe acopelt. l'latforfta de aees l€ .osi .op€ri9 la .lifcdti conducto etc. a parapetelor de protectie.oF. 195 este indicat5 o scar5 dc acces de pe acoperiF ]a co$.. l!5. In / coD.In se evita accidentele priil ifoat(rca ci {ortald. . trebuie s:i so a(ordc mare atentie el. a platlormeLor de lucru. 198 A.uri puternico cste intcrTis:! efcctuqrca lucr:irilor pe acopeds.vlur:i sau (:tle . 1!7.DLrlrormi.00 m sub nivelul piriii superioare a coiului In fig.tualeLor accidanle. se aqaza simehic in raport cu coFul (fie. 196 . 196.70-1.. Accesul la cos se iace in muLte cazuri prin tabacheli.rizncte.i dc .Dc mulle ori cristi cxistentc sint necor€spunzitoare.).In r. Plal. Scare d€ acces de pe a.u . paral. care tre buia se fie situate in apropierea cofului (fig 198) fig.i bine ancorat5.a unor mdswi aretatu ii). lucrului. fir.uFa !en1.ullilire! 6 tteaPti Peni. . hebuic sd . conlectionati din metal . cazul cind bila dc curelit se b|xrhcari in caralul dc fum.. platformele Fig. a tabacher€10r $i chiar a cosurilor.

este nccesar s! se organizczc lunar instruclaje ln problemele de tehnica secr.r' . i ! dimensionare dupd iabelel.de gaze toxice este ne(esar s:r existe gi un lucriior in cxterior.cu o^"la af-a /iLlariai. Dat fiind faptul cA executarca curdtirii co$udlor in acelea$i locu are loc 1a intcn'a1e de timp mad si de citre coqari diferitri. De obicei ei vor sla in Legdtud p ntr-un cablu de semnalizarc $i sallare. ccea ce conduce Ia necunoasl€rca locurilor de munce. scoiindu-se bila. trebuic sd se ia mdsuri impotriva unor accidente cauzate cle eventuala (jd re a . dupl care se practici o deschizlturi in canalul de fum. carc si asigure scoaterea din canal a coqarului in caz dc .alzire vor {i cel€ rezuliale dir calculele de t-6.lmile supralelelor de in. 199 . ANEXA Modcle dc sobe de tcracotal) ln cazul curitirii coiului prin ori{iciul prevlzut in pod.li'or .distanla dc la locul de blocare pind la gura coQului.arul din interiorl canalului. .lfi|alii.:. 1Me. La efectirarea lucrdrilor in canale de fum incilzite $i cu dega jiri.rare si tinl permanent legitura cu co.

re si nisa \11 So|i ru doui .ri !i m. cu lrei elajere si medaljon. .dalior1 !ltI Soba rr.i.laicr!. I I -T* 3L 4 l.€i. . l'l Sobl drexpG {ar fe||ager. tsr' d.irlerc $i i.u relragcre.tnrdu.rr lfei elaj. v.-_- t l * rrr soba dreapte cu Patru etai're lasimetrjce).. sobi dreapta .

o ela nitt li medalion xI sobE .u retragerc. o el. s . Sobir d doud elajcre de . ieqhduri. siilpi ii bancbeie xll sob.oli. cu etajeri si banchcta. x.ajerA-corsoti si ieiindlri.onsou.lX. jeri-. SobA cu doui eiajere d€ coli.

inrd ii barchcid. XIV. i. Sobr cu nei elaj€re. X-4. xvr.d XlIl. d€ coll c. sob.r trci nisi erejere si . Sobi cu pal. Sobe de coli . i6jnd 9i balcheta.u elajerc.r paln eralere.

@ll. I I I XIX Soba de coll c1l trei orajere dbpue f. Cdnnn cu retragere $i banchere . XvIlt Sobi a 6lt ru trei etajere. cu trei etajere ti resrrourr. irepte XX.XVIL Sobe d.

"i i ! iiri .i=:. iitiliii ii:'r. . ' . t r: . . .: i i l ..r =li i.i ii i:i..XxL Sobar de sirit.i E E : . i ' . t i -.. ! . _i : = . . ]..': =l .^rl.i: :.. = . uui u. . . . = . := .:l:-:i*:u ::l.i lilii.=i:i iii'ui:...! doui . . i : I .tii ...u.l'li t:i. *! . t i . .iiti .i.taiere ri o eiajqe d.1:ii I.=?l .i'i i ii.i. i *..r ir.i ::ii =. ::.'i. . * .:. *i . .iIiiiI i ii:liitii i. .

tn' i Brandxertuche an E@ssctbrnsteinen aus tvond uJtrk Ln. Comb{saibili A. Combustibili ]ichizi c_ 25 26 26 27 21 Combrslibili 2.'."1.* orenbo. " "f[:i-:L.er (ManMtur sabatutui). 18.l").--. Comb6tibLli soLizi 1.Ii.i. "t:":.lnlo(uiiorr de combus Lbrr 1 Gazete naturaF .t Farn:td. Mijh1e. .iJ .il.y.aco15 _ .i xent't'irii (t ^d din Se€kaop. "'.'til'. Lemn€lc de to' B.lt 42 Calamr? le 1.':'' .' 2i 21 il'iarriicaei Ptacrtor oe t"mota 'ca.suralca cJKurx D Propagarea caLdurrr . Fabficarca'.iil.l # !'#."::' t .ktn ttn.".ova. r. . Forme si r dimensiuni CaracteristrciLe ca ri mrzr lor 2tl .'": ."i:1ii::. Cazul Petrolier Lrtlrenar D.. 'iN|ii- SO]JDLOR EXECUTAREA SI INTRETINEREA 5 a t.:.rcai "#it d . cos- TABI"A DE MATESII PATTEA Cdp.. Noliuni de terfloi€hnicA A B Drtdtarea LoTPUI Llof C M. Sisleme de in€lzire 10 ts. II1.." Pe(:inoe otaptenie (tncdlzircd cu sobe). Mos.. .]:.acieristicite Puotor oe i. DrmerLSi!na' eo sobelor lr ll 24 Cop..ei_ ' ' iij i"". ?:1: i' ii .. l'.:.h0.. Incnlzirea localE C."" . .!H.".i" : :' :": J: i.i. gazoqr peniru executarea sdtclor Co!.Ll.6ldurd l'roducerca caldurii 6 7 I tL lncllzirea chdirilor A.ansporlu1 23 . Materiale 9i sccesorii PlAcile de te. lV.-'--. X. si dePoaia'ca 4.'' .ridrrrbr 15 t.

.rc E.Lrrlor B.. ariremizile relractare ]ti.i cuplorre d" /iJ A.o. .cutarea sobelor de zid .T2 .jor B. 51 A.rArilor de inirolinere a cotur or Ca!. drcpio SobA cu canale !e.rL (analc orizonlale ii spirah Soba cu do!.r"r.. . tr. '^ 1 .br . a coSuritot A.Sobe de gaiii..ucrdri ' Cd!. .".a r doua.I'tt. r..Rcpararaa sob.o J^ . Demonrar€a ni remonlarea sobolor Cd]r. V/I/. i ?6 F." ".atc in per. Sobc cu canera .i. l/V...] Iocor cal. //. l..l C. (( cazan ii Soba cu sclr€lel car. arepararea mortaruirli E.. iDceL€si. I|. ' muncii tc1 lti.: .1e gaze al.'i.r rl _orur'lr d L . Nlasuri 'r". Utiiizarea fatlonali a ts... r.t.. ' . ot. . Dalc ru pririrc l. .Sobe polis.ta.r..L.d n * .Sobi .. Desfundarca coiurilor 1?0 182 183 183 212 :/t3 . .l t-o r:0 t24 Tipuri de solc de {era(oti 4.lor. bF.. oL.t1 .a. usil ceDusaru\ri Il.a i'rcendiilor ni de prolcclie a Ia cxecutarcr si inlrelntcrea sobelor A. . ir. .Dale sau circulare D.l 163 1ti4 16+ 167 1ri8 -IIIL Misuri dc parar . {lc lrasat Un€ltc 9i disrroziiiac pcnlru execubr€a .u' " lr li l'..obelor B 5obc 'ol.a1e sub.da' nto. XVIL Exocuiarea lucraribr do infroliner.. Xtetode de Lirt. 'r \ " C. doue canerc Sobi .ont. (ogurile de lum A..r. p.cdmfie s'i ve.te coletifie H. Curdlirea coturilor D.1.I.aI. lll. Sobc cu pliti :"i cuplor D. (ririrnizilc subliri penh u sobe D.erioaCele de inlreiinere a coturilor c. Tehnica construciive C. ' "\' . 1. Sobe ile sdlil F. r.Ll. Unelte ti dispoziiiae pcntru intr4nretea coiurilor Cop. Sobe de salil lj.. Exccularcs tuc6rilor d rte cxecuiie A.. cu deuoniiri pafiiale curdlirea sobelo. Cateeotii nun..mpone.du' i.le acr 128 128 128 l3r ll'l 131 131 13!i 13i 139 59 59 Sobt cu (utic c1e arder.o. ..o i.ltco1a Sobe cu tub d dc lenlilalic metalic c. rl'. Cuptoare Ns--iti C.r.i n. 1...!r. L'..Cupioare d€ simigeric /9 pfcljalitoare D.A dc sobe l5l 1t3 15t 156 15B 159 1rl0 161 A. . irremcrtel. Ex.' de irtr€lincre a conslruci. 17 Sobli cu catreri de SobE Nlo.* . d6 Erl D. ll.. lt_. Modele de sobe de tcracotE Cop. X.-re c .n.a..tc at€ sob. Sob. ie'. Cuptoarc .ti.!] de arsiln loc Caar..l 73 . .. Slrucilra procesutui de D F. lree irca pld.or.u ui!]e pentru tocar ii cenuqar monl. lDirclineiea sobclor A.ri de :nrr":..€a Paiclor |19 tilll 11ll l{11 67 Ca1i. -' Ca?r.11 D. -lvl Orgauizdea lu. L r. .69 169 1. ..- b. Clasrfnrar.lixecutarca lo. Sobd penrru ard€. Dxe. -\/1. '\ t: . Ur. 10rl roi I Iad.1. l.ttor dc ie.a sobclcr Cor.dt. c... ti sobclor l'll 149 140 6i ti.uiarea sobetor de teraroj:i . INIRIITINEREA COSURILO| ..a.u'.^ "._. X/ ripuri de \obc . . .arutLri - l. Sobe cu carale dc fun B. Aite lipuri dc sobe de l. ilorlaFa plicilor L -xloD|area in rindurilc sobci C. secuililii Farl. tt 1.

---:----fF. . . Paza B. . : .o$u"i . 190 194 .dl paza ..Arderea cosuritor 188 186 Anexd.. Mo<lele de sobe de temcotd . .Remedjereaunordetecret. . : . . . . . : : : : .ore.o\lra incendiiior E. .tia tuuncii ra A.i . Tetrnica securt6iii Inrre!'nere€ cosr. Isiena muncii c. Sinonelti INSTALATII IN CLADIET ii I TNSTALATIILOR TEHNICO-SANTTASD MATEEIALE SI APABATE COMUNE i i IA f 't. . . : . . t95 209 Va apdrea: A.e incondiitor )i de p.ari:yi-. .ito. ' -un"ii . : : .-oe XVli r. .oDr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful