PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

BANJA LUKA
KOLSKA 2008/2009 GOD

ARHITEKTURA RA UNARSKIH SISTEMA I MRE A

OSNOVE RA UNARSKIH MRE A
SEMINARSKI RAD

Predmetni nastavnik: prof. Dr Zoran . AVRAMOVI

Student: Neboj a BOGDANOVI 56-08/V-IT

SADR AJ

2|

File Transfer Protocol (FTP) se koristi za preuzimanje (download) podataka sa Interneta itd.) prikazuju Hypertext Markup Language (HTML) kao Internet stranicu. radija i ra unara bili su tako podloga za pojavu Interneta. lokalne (LAN) i irokopojasne (WAN) mre e u zajedni ku mre u. Razvoj Interneta kao globalne mre e najpre je zavisio od razvoja sredstava komunikacije. Google Chrome itd. Treba razumeti da Internet nije nekakav ogromni kabal na koji se priklju uju svi ra unari ve se jedna mre a/ra unar priklju uje na drugu. Aplikacioni deo. Internet je postao najve i izvor informacija. je poslednji deo konekcije. Svaki od tih paketa sadr i podatke o tome odakle je krenuo i gde mu je odredi te. telefona. Fizi ke komponente se tako e nazivaju i mre nim medijima. Aplikacije koriste protokole da salju i primaju podatke kroz Internet. koji interpretira podatke i prikazuje informacije u razumljivoj formi. Upravo ta stalna ratna opasnost urodila je eljom da se uvek bude ispred protivnika to je svetu donelo brojne proizvode i tehnolo ke inovacije kojih mo da nikada ne bi ni bilo bez Hladnog rata. Tako neki istori ari smatraju da je i Internet jedna od nuspojava ovog rata. Tako na primer. Konekciju ili pristupa nje Internetu mo emo podeliti na fizi ki. Prvobitno zami ljen kako bi omogu io visoku u inkovitost u komunikaciji izme u Istra iva kih centara. a TCP/IP protokol omogu uje da ta priklju ena mre a/ ra unar dalje komunicira sa svim ra unarima priklju enim na Internet kao skup svih tih mre a. Zahvaljuju i brzom razvoju i velikim mogu nostima. univerziteta i vladinih agencija SADa ubrzo je prerastao u internacionalnu mre u dostupnu svima. Fizi ka konekcija je povezivanje specifi nih. 3| . Fizi ka konekcija slu i da alje signal sa jednog ra unara na drugi koji mo e biti u lokalnoj ili udaljenoj mre i. u vremenu velike napetosti izme u istoka i zapada. logi ki i aplikacioni deo. Stoga i nije udo da se Internet pojavio upravo u drugoj polovin i 20. kao to je modem ili mre ni adapter (mre na kartica. a ra unarske mre e se uveliko koriste za poslovne. Upravo zbog toga nije va no kojim smerom ovi paketi prolaze sve dok su na svom odredi tu pravilno sastavljeni. NIC . Internet pretra iva i (Internet Explorer. veka. Logi ka konekcija koristi standarde zvane protokoli. Za njihovo pravilno putovanje Internetom i sastavljanje na odredi tu brine se TCP/IP protokol o kome ce kasnije biti vi e re i. Pretra ivaci tako e mogu sadr ati plug-in aplikacije koje slu e da prika u specifi ne vrste fajlova kao npr. To doslovno zna i da je to najve a mre a na svetu koja povezuje milione li nih ra unara.network interface card) na mre u. Protokol je formalan opis grupe pravila i zakona koji odre uju kako e ure aji na mre i da komuniciraju. Internet je paketski usmjerena mre a (packet oriented network) to zna i da svi podaci putuju kroz ovu mre u pod eljeni u pakete. video ili flash animaciju. edukativne i ostale svrhe. Opera. Konektovanje na Internet naj e e zahtjeva kori tenje vi e protokola. Mozilla Firefox. Pronala enje telegrafa. elektronskih komponenti ra unara.UVOD U RA UNARSKE MRE E INTERNET I PRISTUPANJE INTERNETU Internet bi mogli definisati kao mre u svih mre a. a Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) je primarni protokol koji se koristi na Internetu.

regeneri u i prosle uju odre eni ure aji. Danas se zbog prakti nosti i estetike esto koriste tzv. Naj e e. zavisno od toga kakav kvalitet konekcije elimo. ve i vr i transfer podataka samo na ra unare koji trebaju te podatke. Ne samo da odre uje g e podaci trebaju da ostanu na mre i. ako je kvalitet prioritet. ve tako e i vr e provjeru podataka i odre uju da li ti podaci trebaju ili ne pre i most. dok je. kada su vrste kablova u pitanju. pemosnik). Hub ne samo da kocentri e hostove. ija slo enost zavisi od toga na koji e sve na in ovi ure aji biti kori teni. Hub ima zadatak da koncentri e konekcije. ili kao eksterni ure aj koji se postavlja u odgovarajuci slot na laptop ra unarima. kocentri e konekcije. tu je i razlika u cijeni. koriste se UTP. ime omogu uje vezu sa drugim LAN mre ama odvojenim velikim udaljenostima. Mre na karta (NIC) je naj e a komponenta koja se koristi u ra unarskim mre ama. a tako e mo e biti postavljena i u PCI slot. vr i premo tavanje (povezivanje) izme u dve mre e. Repeater (poja iva ) je ure aj ija je funkcija da poja ava (regeneri e) signal na mre i koji mo e biti oslabljen zbog velike udaljenosti izme u ra unara odnosno slabljenja signala prilikom transportovanja kroz provodnik. uvezuje ih i dozvoljava mre i da ih vidi kao jednu celinu. Mre ni mediji (provodnici) nose signal koji modifikuju. Regeneri e signal. Koaksijalni kabal se danas retko koristi. povezuje mre e i odre uje putanje podataka. standarda i komplikovanosti situacije. Mre na karta ili mre ni adapter ima jedinstveni kod koji se naziva MAC (Media Access Control ) adresa i koji kontroli e komunikaciju podataka na mre i. a koriste se zavisno od potreba mre e. a naravno. Router ima sve mogu nosti. kao to mu i samo ime ka e. Naravno. Ovo se radi pasivno. a g e ne. ve i regeneri e signal. veoma va an deo svega ovoga su mediji kroz koje e signal te i. regeneri e signal. izme u ostalog. te na taj na in. koliko su ra unari udaljeni i kakvim su spoljnim uslovima izlo eni. svaki deo mreze postaje mnogo efikasniji. Pomenu emo neke od njih. Drugim re ima. To je tampana elektronska plo a koja je naj e e kao sastavni deo mati ne plo e ugra ena u ra unar. On tako e povezuje lokalne mre e (LAN) na Internet (WAN). i sama upotreba koaksijalnog kabla se 4| . Naravno. Oni ne samo da povezuju mre e. do sad pomenute. be i ne (wireless) mre e. on uzima grupu ra unara. povezivanje razli itim tipovima kabla neophodno.OSNOVE UMRE AVANJA MRE NI MEDIJI I MRE NA TOPOLOGIJA Fizi ka konekcija ra unara na mre u ili Internet zahteva upotrebu mre nih ure aja koji e kroz odre eni provodnik slati ili primati signale od drugih ra unara u mre i ili na Internetu. i na osnovu toga nastaju ra unarske mre e. Bridge (most. jer se njegova upotreba odnosila na BUS topologiju mre e. kao i do sada pomenuti ure aji. g e je vazduh glavni prenosnik signala. koaksijalni i opti ki kablovi. bez bilo kakvog efekta na prenos podataka. ali kako je takav tip mre e neprakti an. Oni su veoma raznoliki. Switch ima mnogo napredniji menad ment za transfer podataka.

ili kao logi ka topologija koja defini e na in pristupanja mediju od strane ra unara. koje se naj e e koriste su slede e: . odnosno na inu na koji su ra unari povezani me u sobom.BUS topologija (koristi se j edan kabal. sve veze switch-eva ili hub-ova idu do jednog ra unara koji kontroli e tok podataka) .. Danas se naj e e koristi u slu ajevima gde korisnici izlaze na Internet pomo u infrastrukture kablovske televizije. prosledi e token slede em koji je na redu i tako se proces ponavlja samo od sebe. Kada se radi o strukturi mre e.smanjila. odnosno kao fizi ka topologija. 5| . a svi ra unari su direktno spojeni na njega) . a zadnji za prvi) . visok kvalitet signala.PRSTEN topologija (ve e jedan ra unar za slede i.HIJERARHIJSKA TOPOLOGIJA (sli na je produ enoj zvezdi . Fizi ke topologije. switch.ZVEZDA (svi ra unari direktno spojeni na jednu centralnu ra ku u tom sistemu) .MESH ili APSOLUTNA MRE A (je konstruisana sa najve om za titom od prekida komunikacije s drugim ra unarima i u njoj svaki ra unar je direktno povezan sa svim ostalima) Logi ka toplogija mre e mo e biti broadcast i token passing. povezujuci hub ove ili switch-eve. pa se danas esto sre e u manjim ra unarskim mre ama. Broadcast zna i slanje signala kroz mre ni medij svim ostalim ra unarima. a ija je udaljenost ve a od 100m. to nikako nije prakti no. ukoliko elimo da UTP kablom pove emo dva ili vi e ra unara. ili g e je velika udaljenost me u ra unarima.. Tako se pove ava oblast pokrivenosti neke mre e) . treba napomenuti da se topologija mre e mo e gledati iz dva ugla. morali bi koristiti ure aje koji bi regenerisali signal (repeater. Ukoliko u tom trenutku ra unar ima podatke za slanje. U slu ajevima gde je potrebna velika propusna mo medija. Najve i nedostatak ovog medija je visoka cena. Token passing kontroli e pristup mre i tako to alje elektronski signal token sekvenciono svakom ra unaru (host-u). za slanje podataka. Prenos podataka sa njim mo e da se vr i ak preko 100km. on ih alje a ukoliko ne. a u tom procesu nema posebnih pravila o putanji signala. upotrebljava se opti ki kabal.).PRODUZENA ZVEZDA (povezuje pojedine zvezde u jednu cjelinu. Odnosno. UTP (unshield twisteded-pair) kabal ima najbolji odnos cene i kvaliteta. ali sa druge strane. ali mu je najve a mana to to ima teoretsko ograni enje prenosa podataka do 100m. koja je zapravo raspored i izgled kablova i ure aja.

kancelarije. mnogi ljudi je koriste da pristupe privatnoj mre i. za pristup ra unaru kojim se slu e u firmi sa ra unara u ku i. WLAN se uglavnom koristi za ku ne potrebe ili manje kompanije. Intranet je privatna ra unarska mre a bazirana na komunikacionim standardima Interneta. Naj e e WAN tehnologije su Dial Up (putem telefonske linije). MAN obi no sadr i dve ili vi e LAN mre a koje su povezane na jednoj geografskoj povr ini pomo u ISP-a (Internet Service Provider) koriste i privatne linije ili kori tenjem wireless tehnologije. a termin je usvojen 1992 godine. Kao takva koristi se za poslovne potrebe i komunikaciju koje svakako prevazilaze granice dr ava. kao to su skeneri i tampa i. danas je to uglavnom UTP kabal. veli ini mesta u kojem funkcioni u te komponentama koje se koriste i funkcijama koje obavljaju. ali razvojom tehnologije. Po to je to privatna. router. Sprovodi WWW (World Wide Web). administrator. a na ro ito je pogodan zbog mobilnosti. To je manja verzija Interneta kojoj jedino lanovi organizacije mogu pristupiti. koja se samo sluzi globalnim medijima za komunikaciju. komunikacioni serveri i tako dalje. prenos podataka i sl. VPN (Virtual Private Network) sastavni je deo infrastrukture javnih mre a. manje firme. MAN (Metropolitan Area Network) je mre a koja obuhvata prostor jednog grada ili regiona jedne dr ave. pomocu VPN ili kori tenjem specifi nih dial -up naloga. pa je za WAN karakteristi no i serijsko povezivanje ure aja. odnosno na mre e karakteristi ne za manje prostore. obezbe uje nesmetan pristup uskladi tenim podacima velikom brzinom i izbegava bilo kakav sukob u saobra aju izme u servera i klijenata. WAN (Wide Area Network) karakteri e mre a ve ih geografskih podru ja.PODELA RA UNARSKIH MRE A Po na inu na koji su organizovane. odnosno to je povezivanje jednog ra unara ili LAN mre e sa drugom mre om koja je na geografski udaljenom prostoru. Prvi Intranet pojavio se po etkom '90. E-mail. na primjer. koji je naj e e realizovan kori tenjem korisni kih imena i lozinki kao i hardverske za tite kao to je firewll itd. izolovana mre a. Va no je napomenuti da Extranet i dalje ima kontrolisan pristup. To je na primer jedan bankarski sistem u kom centralna banka komunicira pomocu MAN mre e sa ostalim podru nim jedinicama. SAN (Storage Area Network) karakteri e postojanje privatne mre e sa velikom propusnom mo i koja se koristi za prenos podataka izme u servera i memorijskih resursa koji slu e za skladi tenje podataka. LAN mre e u kojima se koristi wireless tehnologija nazivaju se jo i WLAN mre e. kao to je Internet. ra unara sa ciljem da se olak a prenos podataka ili komunikacija u grupi. Extranet je zapravo Intranet kojem se mo e pristupiti sa spoljnog sveta. ISDN (Integrated Services Digital Network). u odnosu na kablove s metalnim provodnicima. Nju obi no kontroli e jedna osoba. Ranije LAN mre e kao glavni medij su koristile koaksijalni kabal. koriste i Internet. a ure aji su modemi. a neretko sadr i i periferne ure aje. ra unarske mre e delimo na: LAN (Local Area Network). ali osim u provodniku signala nema neke su tinske razlike. Zahvaljuju i tome. DSL (Digital Subscriber Line). To je grupa od dva ili vi e. 6| . zgrade. kojima pristup imaju svi ra unari u mrezi u svakom trenutku kroz medije sa velikim propusnim opsegom i paralelnom vezom. me usobno povezanih. a u su tini je privatna mre a. Kompanije ga mogu kreirati u okviru svojih elja. Naravno. ili se koristi wireless tehnologija. zbog znatno sporijeg prenosa podataka radio signalom preko vazduha. lako izmjenjiva i sigurnija verzija Inter neta.

T vreme S veli ina podatka BW Bandwidth P Throughput 7| . u specifi no doba dana. Veoma je va no shvatiti koncept bandwidth -a jer: Bandwidth je ograni en. ali to ne zna i da e svaki korisnik mo i koristiti stotine megabita podataka svake sekunde rada. U odnosu na potrebe koje se javljaju. U digitalnim sistemima. potrebno je planirati i bandwi dth. Ovo bi bilo mogu e samo pod idealnim uslovima koji u praksi nikad nisu takvi. ali je problem u tehnologiji kojom bi se ti podaci slali kroz opti ki kabal. Termin throughput nam slu i da ovo razumemo.BANDWIDTH I THROUGHPUT Bandwidth je definisan kao suma informacija koje mogu pro te i kroz mre nu konekciju u datom vremenskom intervali. potrebno je vo diti dosta ra una prilikom planiranja neke mre e. mera koliko informacija. Tipican LAN mo e biti kreiran da obezbedi 100Mbps do svakog PC. Mbps i Gbps. Bandwidth je ograni en fi i kim zakonima i tehnikom koja se koristi za slanje tih informacija kroz medij. mo e prote i od jednog mesta do drugog u datom vremenskom intervalu. Dostupnost video i audio zapisa na Internetu se pove ava iz dana u dan. Bandwidth nikad nije maksimalno dostupan. Opti ki kablovi imaju imaginarno ograni en bandwidth. Sli no kao i bandwidth. Kori tenje formule vreme protoka = veli ina podataka / bandwidth po ma e nam da procenimo neke od va nih komponenti mre nih preformansi. Na alost. kao to je video poziv i IP telefonija. Tako imamo kbps. pod specifi nim Internet rutama i dok se alju specifi ne vrste podataka kroz mre u. drugim re ima. pove ava se i broj aplikacija za rad na mre i. Mogu e je kupiti opremu za lokalnu mre u (LAN) koja e obezbediti gotovo neograni en bandwidth du i vremenski period. Throughput je dakle trenutni bandwidth. a uvode se i novi na ini komunikacije. Bandwidth je. uobi ajeno je da se koriste jedinice koje su hiljadu. danas te brzine dosti u i preko 10Gbps. Bandwidth nije besplatan. a koje zahtevaju ve i kapacitet. planiranju novih mre a i razumevanju Interneta. gotovo uvek je neophodno kupiti bandwidth od ISP -a (Internet Service Provider). dakle. bez obzira na to koji medij je koristen za izgradnju mre e. milion ili milijardu puta ve e. ali za WAN konekcije. osnovna jedinica za bandwidth je bit po sekundi (bps). Zavisno od bandwidth-a sve se prilago ava. dok s druge strane. a koriste se i Tbps. Ipak. Na primer. ili bita. Bandwidth je klju ni faktor u analiziranju mre nih preformansi. DSL tehnologija korste i tako e telefonske ka blove dosti e daleko ve i bandwidth nego dial -up modem. Srazmerno napredovanju tehnologije i pove anju bandwidth-a. ra una se i throughput: Vreme protoka = veli ina podataka / aktuelna brzina protoka informacija (throughput). uvek postoji ograni enje kapaciteta tog medija koji direktno uti e na kapacitet cele mre e. on je uvek manji nego maksimalno mogu bandwidth medija koji se koristi. Upravo zbog toga. bandwidth svih konvencionih dial -up modema je ograni en na 56kbps. Iako bandwidth mo emo predstaviti u bps.

Raniji razvoji mre a bili su veoma neorganizovani.. omogu avaju tu konekciju. veoma je va no da svi ure aji na mre i komuniciraju istim jezikom. Ovde se odvija i pronala enje najbolje putanje za transfer podataka.MRE NI MODELI U situaciji kada neki podatak putuje od svog izvora do destinacije na mre i. skup pravila koji ine komunikaciju u mre i mnogo efikasnijom i uopsteno. Krenuv i od najni eg prema vi ima. a kompanije su svoje proizvode mre ne opreme po eli kreirati po ovom modelu. Tako e su i kompanije proizvodile mre nu opremu po vlastitim standardima koja nije bila kompatibilna s drugim proizvo a em. bit po bit. Kada se paket po alje na destinaciju. Open System Interconnection (OSI) je model koji je kreiran 1984.. Da bi re ili problem mre nih nekompatibilnosti.Sloj veze podataka (Data Link).Fizi ki sloj (Physical). godine i koji je bio veoma opisan mre ni model koji je ISO kreirala. do drugog sistema. . Internacionalna organizacija za standarde ISO (International Organization for Standardization) razvijala je neke mre ne modele. Prednosti slojevitog modela su mnoge. a koji se obavljao na strani izvora. volta u. Sredinom '80-ih kompanije su uvidele problem velike ekspanzije mre a. bridge. Ure aj ovog nivoa je router. . odnosno istim protokolom. Ranih '80 -ih razvoj mre e je rastao velikom brzinom.Prezentacioni sloj (Presentation). koriste i usluge sloja ni eg nivoa. koj i se prenose. me u kojima je i TCP/IP. tako je i mre ama koje su koristile razli ite specifikacije i implementacije bilo te ko da razmenjuju informacije. odnosno ra unara koji je poslao taj paket. u cilju da prona u generalni skup pravila za sve mre e i tako kona no donela model koji je trebao da pomogne proizvo a ima da kreiraju mre e kompatibilne s drugima. odnosno drugoj fizi koj mre i. koji obezbe uje da podaci. ice.Sloj sesije (Session). Sli no kao to se ljudi koji ne pri aju isti jezik te ko sporazumeju. koji obezbe uje prenos grupe podataka do drugog sistema na istom fizi kom mediju (odnosno istoj fizi koj mre i). OSI model se sastoji od sedam slojeva. Protokoli su.Transportni sloj (Transport). predstaviti i nau iti proces komunikacije me u ra unarima. mre e su se paralelno pro irivale. switch. protokoli odrade inverzan proces od onog koji su radili prilikom konstrukcije paketa podataka. a pre svega to to se slojevitim modelom mogu lak e objasniti. . koji obezbe uje da se podaci pouzdano (uz kontrolu toka) prenesu do drugog sistema. .Mre ni sloj (Network). OSI model se sastoji od slojeva (layer). a ure aji iz te grupe su hub. to su: . OSI model je postao primarni model za mre ne komunikacije. . Pod tim podrazumevamo konektore.. kako se tehnologija razvijala. ija je funkcija da obezbedi prenos grupe podataka do drugog sistema na drugom mediju.Aplikativni sloj (Application) koji ima zadatak da prenese grupu podataka od jedne aplikacije u jednom sistemu do druge aplikacije u drugom sistemu.. sada budu u formatu koji e druga aplikacija razumeti. koji ima zadatak da obezbedi mogu nost prenosa podataka. Svaki sloj vr i neku funkciju za sloj vi eg nivoa. Ovaj sloj radi sa fizi kim (MAC) adresama. 8| . na istom mediju. . koji e se pobrinuti za uspostavljanje i raskid sesije za prenos podataka me u aplikacijama. kako je i ranije pomenuto.

pripremu podataka i reprezentaciju istih. Najve u zaslugu za prihvatanje ovog modela kao standarda zaslu ni su njegovi protokoli. koji e primiti informacije g e treba da se prosledi.Internet sloj (Internet layer) .Pravilo po kom podaci putuju od svog izvora do destinacije je da svaki sloj OSI modala na izvoru. O ovom modelu. pod raznim uslovima. obrazova e od njih paket. Department of Defence) eleli su prenos podataka u svako doba. opti ki kablovi. a kad ih preuzme. radio-talasi.S. ameri ko ministarstvo odbrane (U. kako se podatak kre e niz slojeve OSI modela.Hypertext Transfer Protocol (HTTP) . Nakon sedmog. Ova grupa podataka u etvrtom sloju naziva se segment.Simple Mail Transfer Protokol (SMTP) itd. odnosno imace informacije kao to su logi ke adrese izvora i destinacije. Kreirali su aplikacioni sloj koji uspe no izvr ava kontrolu nad sesijama. Tako e kombinuje sloj veze podataka i fizi ki sloj u sloj pristupa mre i.Aplikacioni sloj (Aplication layer) . protokoli svakog sloja razmenjuju informacije. te protokolima bi e vi e re i kasnije.File Transfer Protocol (FTP) .Transportni sloj (Transport layer) . mora komunicirati sa slojem. na osnovu toga je i nastao Internet. Glavna ideja TCP/IP protokola je bila decentralizacija mre e. uklju uju i ak i nuklearni rat. Ovaj veoma slo en problem. koji i danas radi na principu ovog model a. kao to su fizi ke adrese. PDU (Protocol Data Unit) je pojam koji pripisujemo grupi informacija koju prenose protokoli bilo kojeg sloja OSI modela. etvrti sloj dodaje tako e svoje. slojevi ova dva modela u su tini nisu ista. Paketi s podacima pakuju se na izvoru i potom alju na odredi te. a to su pre svega: . dodatni hederi i trejleri se dodaju . to je kasnije doprinelo tome da TCP/IP postane osnovni standard u mre noj komunikaciji. TCP/IP model je razvijen kao otvoren standard. Naravno. To zna i da je svako bio slobodan da koristi TCP/IP. On sada dodaje nove informacije. satelitski linkovi. i detaljima svakog njegovog sloja. kao sto su bakarne ice. U svetu gde se konekcije vr e uz pomo razli itih tipova medija. na destinaciji.Sloj pristupa mre i (Network access layer) Iako neki od slojeva u TCP/IP modelu imaju isto ime kao slojevi OSI modela. U toku ovog procesa. TCP/IP model je nastao od strane ameri kog ministarstva odbrane. iznudio je kreiranje TCP/IP modela. peer biti ravan. PDU se sastoji od zaglavlja (header). Mre ni sloj se dalje priprema da preuzme podatak od transportnog sloja. kao i prethodni da se pripremi za prijem podatka od sloja koji je iznad njega. N slojevi koriste enkapsulaciju da uklju e PDU vi eg sloja u polje podataka (data). Sloj veze podataka priprema servise za mre ni sloj. Ovaj model sadr i slede e slojeve: . neophodne za izvr avanje funkcije ovog sloja. potom dodaju zaglavlja i trejlere koje su sloju potrebne da izvr i svoje funkcije. Svaki sloj OSI modela zavisi od servisne funkcije sloja ispod njega. te e te informacije prevesti u niz nula i jedinca (bitove) i pripremiti ih za slanje kroz medijum . Fizi ki sloj e. jednak po statusu). Ovakva forma komunikacije me u ra unarima naziva se jo i peer-to-peer (en. Dizajneri TCP/IP modela smatrali su da aplikacioni sloj treba da sadr i sloj sesije i prezentacioni sloj iz OSI modela. podatka (data) i trejlera (trailer) u kom se nalaze kontrolne informacije. Primer aplikacionig sloja se naj e e upotrebljava. Vr i enkapsulaciju mre nog sloja informacija u podatku koji se alje. esti i peti sloj dodaju svoje informacije. koji je isti po rangu. 9| . jer su oni hteli da dizajniraju mre u koja mo e da istrpi razne uslove.

Ra unar koji alje podatak. dok ostalih est su serijski broj ili neku drugu vrednost diktiranu od strane proizvo a a. 1985. Ovaj problem vezan za multi korisni ki pristup istom mediju je prou avan ranih '70ih na Univerzitetu na Havajima. mre na karta odbacuje ovaj paket. Najve i broj Internet saobra aja po inje i zavr ava sa Ethernet konekciom. Kako sada ovaj paket putuje kroz mre u. i fizi kog sloja. U Eternet mre i. mre na karta e ga prosledeti na vi i sloj OSI modela. Danas. jedinstven na in da se predstave ra unari i interfejsi.ETERNET POJAM I OPERACIJE ETERNETA Eternet (Ethernet) je trenutno dominantna LAN tehnologija u svetu. MAC adresa se nalazi u ROM memoriji mre ne karte i kopira se u RAM nakon to se mre na karta inicijalizuje. MAC heder i trejler se dodaje na sadr aj sloja iznad. dodaje u heder MAC adresu ra unara koji prima podatak i alje ga kroz medij u mre u. Donjoj polovini sloja veze podataka. mora postojati neki adresni sistem. U sloju veze podataka (Data Link). te samim tim se omogu uje jednostavnija i br a komunikacija u Eternet mre i. kada jedan ure aj alje podatke. Eternet je razvijan da prati potrebu za brzim LAN mre ama te brzo i uspe no se prilago ava novim tehnologijama vezanim za medij kojim se konekcija vr i. tampa e itd. pristup deljenoj radio frkvenciji u atmosferi. poznatog kao MAC podsloj. on koristi i destinacionu MAC adresu. Ovi standardi su po injali brojem 802. vr ene su neke izmene. na Havajskim ostrvima. ra unare. Da bi se dozvolilo dostavljanje podataka na Eternetu. U Eternet mre i sve mre ne karte moraju da vr e provjeru MAC adrese ak i ako se komunikacija vr i s jednog na drugi kraj mre e. Mre na karta koristi MAC adrese da proveri da li poruka treba da pro e na vi i nivo OSI modela. Mre na karta to obavlja bez asistencije centralnog procesora (CPU). U tu svrhu Eternet koristi (Media Access Control) MAC adrese koje su 48 bita duge i predstavljaju se kao dvanaest heksadecimalni znakova. switch. to uklju uje router. Heder i trejler sada sadr e informacije koje su potrebne za sloj veze podataka na odredi nom sistemu. isti protokol koji je prenosio podatke brzinom od 2 Mbps u 1973. te ukoliko se ne poklapaju. prenosi podatke brzinama ve im i od 10 Gbps. Kada podatak stigne do ra unara koji treba da ga primi. Prvi LAN na svetu bio je originalna verzija Eterneta. Prvih est ozna avaju proizvo a a.3. Od svog po etka iz '70ih. Originalna ideja za Ethernet je proiza la iz problema da se dozvoli za dva ili vi e ra unara da koriste isti medium za komunikaciju i da se zaobi e problem sa inerferenciom signala me u tim ra unarima. mre ne karte svakog ure aja na mre i upore uju vlastitu MAC adresu sa adresom koja je dodana na paket. Eternet funkcioni e na dva podru ja OSI modela. Tako e svi mre ni ure aji u Eternetu moraju da imaju MAC adresu. pa je standard za originalan Eternet kreiran kao 802. Firma Xerox dizajnirala ga je pre vi e od 30 godina. godine Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) komisija za standarde objavila je standarde za LAN. Sistem nazvan Alohanet je razvijan da dozvoli razli itim stanicama. Zbog prilago avanja OSI modelu. 10 | .

broj kolizija (sudara signala) ostaje u prihvatljivim granicama. Switching je evoluirao iz premo tavanja i postao klju na tehnologija u modernim Eternet mre ama. on e ga prosledeti prema ra unaru B i prema premosniku. Premosnik (bridge) na osnovu nje prosle uje ili odbacuje podatke. ponovo e se odraditi sli na situacija. podatak se prosle uje na ostali deo mre e. Slede i koraci i slika taj postupak opisuju: 1) Premosnik (bridge) je tek po eo s radom. 2) Ra unar A alje odre eni paket prema ra unaru B. 4) Premosnik proverava da li se u tabeli nalazi adresa na koju se alje podatak. 3) Premosnik dodaje MAC adresu ra unara koji alje (ra unar A) u svoju tabelu. pove anje broja kolizija mo e ozbiljno ugroziti preformanse mre e. pa je i njegova tabela u tom trenutku prazna. optere enost medija raste. premosnik e sada da asocira taj port sa MAC adresom ra unara A. Premo tavanje (bridging) se upotrebljava da se izbegnu problemi s kolizijom. Obzirom da taj paket dolazi do hub ure aja. Da bi se izborio sa ovim. Po to te adrese jo uvek nema. Kako je Eternet deli medij. kada se broj korisnika mre e pove a. 5) Neka ra unar B sada alje paket prema ra unaru A. Me utim. Kako se broj klijenata dodaje na fizi ki deo Eterneta. Kada je broj ure aja koji pristuaju mre i mali. premosnik (bridge) uva tabelu MAC adresa i asociranih portova. On eka da otpo ne saobra aj na mre i.ETERNET PREMO TAVANJE Deljena Eternet mre a radi ekstremno dobro pod idealnim okolnostima. Kako je p aket koji je stigao do premosnika do ao na port 1. to zna i da samo jedan klijent moze vr iti transmisiju podataka u datom trenutku. 11 | . samo to e ovaj put premosnik u tabeli imati i adresu ra unara B vezanu za port 1.

jer je kolizioni domen izlomljen na manje grupe koje su sada kolizioni domeni za sebe. mo e se re i da podaci putuju kroz mre u na principu slede a tri pravila: Prvi sloj OSI modela su ure aji koji e uvek prosledti podatak dalje. jer je on pridru en hostu A. Ovo pove avanje ili smanjenje kolzijonih domena se jo naziva i segmentacija. Ure aji tre eg sloja (router) ne e prosledeti podatak. osim ako to nije posebno naglaseno. on alje broadcast frejm sa destinacionom MAC adresom 0xFFFFFFFFFFFF. Ure aji drugog sloja dele ili segmentuju kolizione domene. Ure aji tre eg sloja (router) se slu e IP adresama. Ovo svakako uti e na pobolj anje mre nih preformansi. Premosnik e proveriti da li ima adresu destinacije.6) Ra unar A eli da po alje podatak ra unaru C. Samo ure aji tre eg sloja ne e propustiti broadcast. 7) Kada ra unar C bude slao podatak prema ra unaru A. Broadcast slu i kako bi se mogla ostvariti komunikacija me u kolizionim domenima. Drugi sloj te i ka prosle ivanju podataka. Vezano za OSI model. 12 | . a ne MAC adresama. Kada neki ra unar eli komunicirati sa svim ostalima u mre i. Broadcast domeni su grupa kolizionih domena povezanih ure ajima drugog sloja OSI modela. Kako je ve pomenuto. al i po to mu je on na portu sa kog je signal i do ao. Du ina ovog prekida direktno zavisi od pozadinskog algoritma za svaki mre ni ure aj. svi prenosi se zaustavljaju na neki period. Switch je. ali ga on odbacuje. Paket putuje i do ra unara B. Njegovim pro irenjem vi e ra unara se mo e dodati. prona i prijemnika (ra unar C) u tabeli. Ovo je adresa. pa ra unari A i B ne e ni registrovati ovaj paket. te podatak koji se alje. premosnik ne e propustiti signal na port 1. Ure aji prvog sloja OSI modela vr e primarnu funkciju pro irivanja Eterneta. To rade na osnovu MAC adresa. po to je nema prosledi e dalje paket. odnosno mre a e biti manje optere ena. ako ra unar D bude slao podatak ra unaru C. jer je sa njega do ao signal. Kao kona an rezultat ovoga. Kolizioni domeni su povezane fizi ke mre e u kojima mo e do i do pojave kolizije. dodeliti mu port 2. Latencija (Latency) je vremenski period od trenutka kada podatak krene od izvora do trenutka kada stigne na odredi te. Ure aji ovog sloja uvaju podatke o MAC adresama za sve ure aje i pamte kom delu mre e pripadaju te samo prema njemu alju podatke. on ve mora biti prosle en od strane ure aja drugog sloja koji e skinuti odre ene informacije iz podatka. kolizija mo e smanjiti ili ak onemogu iti protok podataka kroz mre u. nastaje smanjenje preformansi mre e. Svaki put kad se desi kolizija na mre i. 8) Kona no. na koju e svaka mre na karta odgovoriti. jednostavno re eno. Postoji mnogo stvari koje mmogu uticati na latenciju u mre i. premosnik e registrovati ra unar C u tabelu. to direktno uti e na njenu efikasnost. za prosle ivanje podataka. Da bi paket (podatak) bio prosle en do strane router -a. premosnik e zapisati njegovu MAC adresu u tabelu. svaki dodani ra unar na mre i pove ava i saobra aj. Na ovaj na in e se izbe i nepotrebno kru enje paketa po mre i. Ipak. prona i u tabeli ra unar A i proslediti paket na port 1. mora sadr ati IP adresu koja je is opsega van te LAN mre e kako bi bio dostavljen na potrebnu destinaciju. osim ako nije druga ije nagla eno. kao na primer osobina medija kojim paket putuje. Broadcast se prosle uje od strane ure aja drugog sloja. Kako ure aji prvog sloja OSI modela prosle uju svaki podatak koji do njih do e. premosnik sa vi e portova. Ure aji koji mogu da pove aju ili smanje kolizioni domen su ure aji drugog i tre eg sloja OSI modela. pove ava se ansa da do e do kolizije.

koje su razumljive ra unaru. SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol koji se naj e e koristi prilikom pode avanja mre nih ure aja. na primer za prenos govora u realnom vremenu (VoIP telefonija). Internet se esto predstavja kao oblak. TCP (Transmission Control Protocol) je karakteristi an za transportni sloj. On pru a mogu nost da se zadaju odre ene komande na jednom a izvr avaju na drugom udaljenom ra unaru. Ovaj sloj tako e deli podatke vi eg sloja u delove (segmente) te ih kao takve alje od izvornog do destinacionog ra unara. OSI model Aplikacioni sloj Prezentacioni sloj Sloj sesije Transportni sloj Mre ni sloj Sloj veza podataka Fizi ki sloj Sloj pristupa mre i Transportni sloj Internet sloj Aplikacioni sloj TCP/IP model Aplikacioni sloj operi e sa vi im protokolima kombinuju i sloj sesije. Sloj pristupa mre i. Koristi se kada je bitnija brzina i efikasnost od pouzdanosti. U tabeli su prikazana oba modela kao i paralele me u slojevima.TCP/IP PROTOKOL I IP ADRESA TCP/IP PROTOKOL TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) se sastoji iz etiri. Transportni sloj omogu uje transport servisa od izvornog ra unara do destinacionog. Transportni sloj alje podatke od jednog ra unara do drugog koji prima te podatke. UDP (User Datagram Protocol) omogu uje slanje kratkih poruka (datagram) izme u aplikacija na umre enim ra unarima. prezentacioni i aplikacioni sloj OSI modela. kroz mre u. ra unara koji alje i ra unara koji prima podatke. Telnet omogu uje udaljeni pristup nekom ra unaru kroz mre u. sakupljanje statistike o ure aju kao i sigurnosna pode avanja. nihova funkcija nije ista i treba ih razlikovati. Kada su upitanju protokoli koji su krakteristi ni za ovaj sloj. re ava se pitanje: Koji od mnogobrojnih puteva je najbolji za slanje odre enog podatka. ranije pomenuta sloja. 13 | . Podaci se alju kroz taj oblak . kakav je hard disk. Ovaj protokol omogu uje End-To-End konekciju. DNS (Domain Name Server) je sistem kori ten na Internetu za prevo enje imena domena u IP adrese. Transportni sloj ini logi ka konekcija me u krajnjim ta kama mre e. To su Aplikacioni sloj. Pomo u ovog protokola. Transportni sloj. Internet sloj. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) koji administrira prenos elektronske po te (e-mail) kroz ra unarsku mre u. Iako su neki od naziva sli ni kao i slojevi OSI modela. tu se izdvajaju: FTP (File Transfer Protocol) koji se koristi za prenos podataka izme u dva sistema koji ga podr avaju. NFS (Network File System) je sistem protokol razvijen od strane Sun Microsystems koji dozvoljava pristup podacima na udaljenom ure aju za skladi tenje podataka. pra enja i upravljanja.

Danas postoji preko 90. a ovaj broj se uve ava velikom brzinom svakog trenutka. omogu avaju konekciju bilo koga. kao i enkapsulacija IP paketa u frejmove. mogu komunicirati nesmetano. 14 | . sloj pristupa mre i e definisati konekciju sa fizi kim mre nim medijima. Glavni protokol koji funkcioni e na ovom sloju je In ternet Protokol (IP). Bazirano na hardverskom tipu i mre nom interfejsu. Standardizacija prakse i procedure za prenos podataka kroz mre u ine Internet mogu im. Internet je zasnoban na TCP/IP modelu. bilo gde u svetu. ve pretra uje putanju do odredi ta.000 jezgara router-a i preko 300.000. ukoliko prate odre ene protokole. ARP (Address Resolution Protocol) odre uje adrese sloja veza podataka. softver i hardver. odnosno MAC adrese. RARP (Reverse Address Resolution Protocol) kreira IP adrese kada je MAC adresa poznata. Taj posao se obavlja na vi em sloju. ali ovo ne zna i da on ne e pravilno dostavljati podatke. Dva ra unara. bilo g e i bilo kad. To uklju uje LAN i WAN tehnologije i sve tehnologije navedene u OSI fizi kom sloju i sloju veza podataka. Funkcija ovog sloja uklju uje povezivanje IP adrese i fizi ke adrese. Protokoli ovog sloja su: IP (Internet Protocol) koji se brine za determinisanje najbolje putanje za slanje podataka. koje kada se umno e izuzetno veliki broj puta. Sloj pristupa mre i jeste sloj koji se brine da IP paket napravi fizi ku vezu sa mre nim medijima. postoje neke osnovne ideje na koje se sve svodi. Internet je u su tini skup malih mre a. I dok Internet kao celina izgleda veoma slo eno. On vr i transfer pdataka izme u Internet sloja i sloja pristupa mre i te rutira pakete prema udaljenom ra unaru. ve da ne vr i provjeru gre aka i njihovu ispravku. aplikacionom sloju. za poznate IP adrese. Ponekad se za IP protokol kaze da je nepouzdan protokol. Biranje najbolje putanje i prosle ivanje podataka vr i se na ovom sloju. IP ne interesuje sadr aj paketa. a ovaj model je dobio kredibilitet zahvaljujuci protokolima koje koristi.000 krajnjih korinika.Internet sloj ima ulogu da odabere najbolju putanju kroz mre u za transport podataka.

IP adresa je 32-bitna sekvenca 0 i 1. i opseg joj je od 224 do 239. najve i mogu i broj je 01111111. Klasa A podr ava izuzetno velike mre e. odnosno 127 u decimalnom zapisu. IP adrese su podeljene po klasama. ona svoju funkciju obavlja na drugom sloju OSI modela. Svi ra unari tako e imaju i jedinstvenu fizi ku adresu. Najmanji broj koji predstavlja je 192 decimalno. Ovo zna i da najmanji mogu i broj koji moze biti predstavljen klasom B je 10000000. 191. Klasa adresa A su dodeljene velikim mre ama. Ra unari je koriste kada u svrhu testiranja ele sami sebi poslati neki paket. predstavlja se u dekadnom sistemu. Svaka adresa e predstavljati konekciju ra unara na drugu mre u. 127.0 mre a je rezervisana za takozvani loopback test. Po inje sa 110 binarno. pripada klasi C adresa. koji komuniciraju jedan sa drugim.00000001 u binarnom zapisu.0.1. klasa B srednjim. te imaju specijalne namjene. 15 | . Svaki period IP adrese se odvaja ta kom i naziva se oktet. S tim u vezi. tako zaklju ujemo da najmanji broj koji se mo e predstaviti je 00000000. Prvi korak oko odre ivanja koji deo adrese identifikuje mre ni. poznatu kao MAC adresa. Ova klasa koristi samo prvi oktet koji ukazuje na mre ni deo. a najve i 223. dok klasa E je rezervisana od strane IETF (Internet Engineering Task Force) za vlastita istra ivanja. Klase D i E tako e postoje. Prvi bit klase A je uvek 0. Najve i je 10111111. Bilo koja adresa koja po inje sa vredno u od 1 do 126 u prvom oktetu je klasa A. Svaki ra unar u TCP/IP mre i mora dobiti jedinstvenu identifikaciju. da bi se lakse definisale velike. ali decimalni zapis je lak i za razumeti i zbog toga se koristi. Jedan deo koji e identifikovati mre u gde je sistem konektovan (mre ni deo) i drugi deo koji ce predstavljati poseban sistem na mre i (host deo). potrebno je da se mogu me usobno identifikovati i locirati na mre i. je identifikacija klase IP adrese. tj. i kako je ve pomenuto. Pomenuta IP adresa bi bila 11000000.1. Preostala tri okteta se brinu za host deo. odnosno decimalno 128. i omogu ava jednom ra unaru da locira drugi. a klasa C manjim mre ama.IP ADRESA Za dva ra unara. Ova adresa operi e na tre em sloju OSI modela. Svaki oktet ima opseg od 0 do 255. gde se periodi odvajaju tackama. Ako neka adresa po inje sa nekim od brojeva iz ovog niza. a preostala dva kao host deo. Ona koristi prva dva okteta za mre ni deo adrese. Svaka IP adresa ima dva dela. svaka adresa koja po inje od 128 do 192 u prvom oktetu je adresa klase B.0. Da bi lakse bila razumljiva. Klasa B je dizajnirana da podr i od srednjih do ve ih mre a. odnosno IP adresu.168. Kombinacija slova (mre na adresa) i brojeva (host adresa) daje jedinstvenu adresu za svaki ure aj na mre i. Raspored ostalih est mo e biti proizvoljan. Ra unar mo e tako e biti povezan na vi e mre a. srednje i male mre e. Opseg klase E je od 240 do 255. i u tom slu aju sistem e mu dodeliti vi e adresa. Za te radnje oni koriste IP adrese. jer je sa injen od 8 binarnih simbola.00000001. Zato ovaj broj ne mo e biti dodeljen mre i. a koji host deo. Klasa C je naj e e kori tena adresa. Na primer. odnosno 0 decimalno. sa preko 16 miliona ra unara. Dakle. Klasa D je karakteristi na za multicasting (omogu uje da jedan ra unar simultano alje jedan tok podataka na vi e primaoca). Brojevi 0 i 127 su rezervisani i ne mogu biti kori teni kao mre ni deo adrese. IP adresa nekog ra unara mo e biti 192. Ona podr ava maksimalno 254 hosta (ra unara).10101000. Prva dva bita prvog okteta klase B su uvek 10. pa se adrese klase E ne koriste na Internetu.

Za njihovu konekciju na Internet. zavisno od toga da li je pode eno da odre eni ra unar prilikom svake konekcije dobije istu IP adresu. iz svake klase po jedan blok.0. koristi se broadcast. Tako MAC adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF se koristi kada se neki podatak eli poslati na sve hostove u mre i. Privatne IP adrese kao i IPv6 su neke od njih. koji rade s MAC adresama. pa se razvijaju nove adresne eme koje e re iti problem. Stoga se do lo na ideju da se rezervi u tri bloka IP adresa. posle dnjih 16 bita kreira host polje adrese. 16 | . Router koristi mre nu IP adresu kada prosle uje podatke na Internetu. Broadcast adresa e biti 176.0. jer se pretpostavlja da ove mre e mogu biti spojene sa javnim. Internet rute automatski odbijaju ove adrese.0 adresa mre e. IP adrese mogu biti stati ke i dinami ke. Opseg privatnih IP adresa je naveden u tabeli. ali privatne mre e koriste strogo propisan opseg adresa namenjen za privatne mre e. Da bi se osiguralo da e svi ure aji na mre i reagovati na broadcast. pa da ne dolje do preklapanja IP adresa. Javna IP adresa se dobija od ISP (Internet Service Provider).255. Brzi razvoj Interneta uzrokuje smanjenje slobodnih javnih adresa. Na dve ma ine koje su spojene na javnu mre u ne mogu imati iste IP adrese. za upotrebu u privatnim mre ama.0. JAVNE I PRIVATNE IP ADRESE Izvesne host adrese su rezervisane i ne mogu biti dodeljene ure ajima na mre i. Ovaj proces je ozna en kao NAT (Network Address Transkation) i obi no ga obavlja router. Mnoge privatne mre e postoje paralelno sa javnim. potrebno je izvr iti prevodjenje privatnih u javne IP adrese. jer je 11111111 binarno 255 dekadno .REZERVISANE. Broadcast adrese (koje se koriste za slanje paketa svim ure ajima na mre i) Da bi se podaci slali celoj mre i. a to je adresa koja se zavr ava sa binarnim 1 u celom host delu. Na primer. Privatne IP adrese koje nisu spojene na Internet mogu koristiti bilo koje host adrese dok god je svaki host u privatnoj mre i sa jedinstvenom IP adresom.10. Stabilnost Interneta zavisi direktno od kori tenja jedinstvenih IP adresa na Internetu. jer su javne IP adrese globalne i standardizovane. Rezervisane host adrese uklju uju slede e: Mre ne adrese (kori tene da se identifikuje ta mre a) IP adresa koja ima binarno sve 0 na host poziciji je rezervisana za adresu mre e. U klasi A je. u mre i 176. Broadcast adresa. koriste se i jedne i druge varijante. po aljioc mora koristiti IP adresu koju e svi prepoznati.255. na primer 113. je karakteristi na i za ni e slojeve. poznata i kao mre ni ID. Zavisno od potrebe. ili da mu server dodeli neku proizvoljnu.0. uklju uju i i pomenute rezervisane adrese. odnosno brodcast adresa. Tako e.10.

0. Na slici uo avamo princip pravljenja podmre e. Ova maska se mo e predstaviti i kao /27. spoljne mre e izvan LAN -a e videti samo glavni mre ni broj 192. manuelna konfiguracija) koriste da bi se maska podmre e napravila i da bi bila poznata lokalnim router-ima.10. Podmre na maska sa slike je 255. Usvojeno je da se neki drugi na ini (npr.168. Kori tenjem podmre a. LAN se vidi kao jedinstvena mre a. Kori enje maske podmre e poma e hostu da utvrdi da li je odlaze i podatak namenjen hostu na istom LAN-u (u tom slu aju ga alje direktno) ili na drugom LAN-u ( alje podatak router-u). Na slici iznad predstavljen je princip kreiranja maske podmre e. odnosno. lokalni router-i moraju rutirati po bazi pro irenog mre nog broja koji se sastoji od mre nog dela IP adrese i broja podmre e. Da bi se dozvolilo r outer-ima u okviru jedne ta ke da funkcioni u kako treba. esti problemi u velikim mre ama. a IP adresa e biti validna jedino u ov oj mre i i ne e funkcionisati nigde drugo. Unutar podeljene mre e.168. maska za klasu C e biti 255. Broj iza kose crte je ukupan broj bita kori tenih za mre ni i podmre ni deo. Maska podmre e daje router-u informacije potrebne da se odredi u kojoj mre i i podmre i pripada odre eni host. posebno onima koje se sastoje iz vi e mnogo LAN mre a kao i vi e WAN mre a. ako bi jednom ra unaru dodelili IP adresu 192.255. Jedan od na ina da se prevazi e problem je da se dodeli jedan broj za sve LAN -ove u jednoj ta ki koji bi pojednostavio adresiranje i rutiranje. Da bi se odredila pozicija bitova u ovakvom pro irenom mre nom broju koristi se maska podmre e. Ovo e router-ima uveliko smanjiti tabelu rutiranja i u initi ih efikasnijim. Deo adrese rezervisan za hostove biva podeljen na broj podmre e i broj hosta da bi se prilagodio ovom novom na inu adresiranja. Podmre ni okteti su odre eni dodavanjem pozicionih vrednosti bita koje elimo koristiti. svakom LAN-u se dodeljuje broj podmre e. postizanja ve ih preformansi i samim tim pove anja efikasnosti mre e.10. Ovo podrazumeva kori tenje podmre nih maski (Subnet mask) i predstavlja va an korak u planiranju mre e. Efekat maske podmre e jeste da obri e podelu izme u polja sa hostovima koja se odnose na stvarni host na podmre i. 17 | . smanjenja zagu enosti saobra aja na mre i.255.PODMRE E Kreiranje podmre a (Subnet) koristi se prvenstveno da se velike mre e podele u manje grupe radi lak eg nadzora.0.254 .255. Maska podmre e se kreira kori tenjem binarnih 1 u host oktetu ili oktetima.14. Ukoliko su tri bita posu ena. Ono to ostaje su broj mre e i broj podmre e. je da one svojim obimom uveliko smanjuju efikasnost mre e te ote avaju rutiranje saobra aja.255.

a on odabere odre enu adresu i dodeli je hostu. svaki ra unar mora da dobije jedi nstvenu adresu. gde uva informacije o IP i MAC adresama drugih ure aja na mre i. LAN dijagram mora sadr ati i destinacionu MAC i destinacionu IP adresu da bi uspe no poslao podatak. nefrekventnim mre ama. on kontaktira DHCP server i zahteva adresu. Sistem administrator manuelno unosi IP adrese za svaki ra unar. Tada e paket da se alje kroz mre ni medij s ovim informacijama do odredi ta. koji se koristi za identifikovanje ra unara u LAN mre i. kako bi radne jedinice uvek znale kako pristupiti mu. a kako je to drugi sloj OSI modela. Kako ra unar dolazi online. asocira e IP i MAC adresu te u procesu enkapsulacije upisati ove podatke i poslati ih dalje. kada se koristi DHCP je definisati opseg IP adresa na DHCP serve ru. ARP tabela je sme tena u RAM memoriji. U TCP/IP komunikaciji. Ove grupe adresa dozvoljavaju efikasniji transfer podataka preko Interneta. Ove dve adrese se moraju poklapati. ARP tabelu. mre ni prolaz alje podatak odgovaraju oj mre i. on tada proverava ARP tabelu kako bi prona ao MAC adresu za destinacioni ra unar. IP adresa je naj e i na in adresiranja za Internet komunikaciju. aplikacioni serveri kao i router-i. ina e e podatak biti odba en. Ukoliko je tra eni podatak u tabeli. on koristi ove informacije. DHCP (Dynamic host configuration protocol) dozvoljava ra unarima da dobiju IP adresu dinami ki bez potrebe da sistem administrator vr i pode avanja individualno za svaki host. Ovaj protokol je hierarhijska adresna ema koja dozvoljava individualnim adresama da budu zajedno asocirane i tretirane kao grupe. tampa ili server. stati ko i dinami ko. router ih ne koristi za prosle ivanje izvan LAN mre e. Nakon prijema. Postoje dva na ina dodeljivanja IP adresa. Sve to je potrebno. 18 | . TCP/IP model sadr i protokol zvani Address Resolution Protocol (ARP) koji mapira IP adrese sa MAC adresama. Takodje stati ke IP adrese obi no koriste mre ni tampa i. DHCP server mo e dodeliti drugome IP adresu koju je ovaj koristio. Kada ra unar koji alje podatke odredi IP adresu destinacije. Kada mre ni ure aj eli da po alje podatke kroz mre u. Podaci se sme taju u tzv. Mre ni prolaz (Default Gateway) je IP adresa ra unara ili router-a kome e se proslediti mre ni saobra aj ukoliko ra unar koji prima podatak nije u istoj podmre i iz koje se taj podatak alje. Serveri obi no imaju stati ke IP adrese.DOBIJANJE IP ADRESE Kako bi funkcionisao na Internetu. Nakon to host prekine vezu. Glavni problem na mre i jeste kako komunicirati sa drugim ure ajima. Fizi ka ili MAC adresa koju ra unar poseduje je samo lokalni identifikator. Stati ko dodeljivanje IP adresa radi najbolje na malim. kada je potrebno izvr iti neki servis.

IMPLEMENTACIJA MRE E PRIMER ORGANIZOVANJA RA UNARSKE MRE E Nakon upoznavanja sa osnovnim principima rada ra unarske mre e. a njega e usloviti potreba. Na slici ispod. prikazan je jedan takav sistem. Potrebe za ra unarskim mre ama su izuzetno este danas. obrazovna ili neka druga ustanova koja ne zahteva svoju lokalnu mre u a koja e opet biti povezana i sa mre om irokog pojasa (WAN. u ovom slu aju potreba za povezivanje vi e ra unara u mre u radi lak e komunikacije. Ono to je potrebno je da se. i ovaj problem re ava planski i u fazama. mo e se krenuti u implementaciju odnosno realizaciju neke mre e. a opis realizacije te kori tene komponente bi e navedene dalje u tekstu. kao i svaki drugi. In ternet). i gotovo da ne postoji ozbiljan poslovni sistem. 19 | . te upoznavanja sa mre nim medijima i komponentama. Svakako da e prva faza biti idejno re enje problema.

20 | .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful