Academic Reporting Verbs Used in Summary/Paraphrase

Narrate Define Analogize Categorize Classify Persuade Argue Respond Recommend Advocate Support Persist Belie Differentiate Deploy Digress Disclose         Öykülemek / Anlatmak Tan mlamak K yaslamak Kategorize etmek / vas fland rmak S n fland rmak kna etmek Tart mak Yan tlamak Önermek / Tavsiye etmek Savunmak Desteklemek Israr etmek Yan ltmak / Çeli mek Ay rt etmek ± Farkl la t rmak (Konuyu) Açmak Konu d na ç kmak Aç a ç karmak, ortaya ç karmak, bildirmek Admit Entreats Enunciate Enhance Exacerbate Favor Feign Idealize Inculcate Indict Lionize Mitigate Pacify Paraphrase Posit Preclude Rebuke Rebuff Reconcile Refute           Kabul etmek Üstelemek / Rica etmek Aç kça belirtmek Artt rmak A rla t rmak / Kötüle tirmek / Alevlendirmek Ayr cal k tan mak / Desteklemek (Yapar) Gibi Görünmek / Uydurmak dealle tirmek A lamak / Ö retmek Suçlamak / tham etmek Ra bet göstermek / Ünlü muamelesi yapmak Hafifle tirmek / (cezay ) azaltmak Uzla t rmak / Bar t rmak Ba ka sözcüklerle aç klamak Farzetmek / Varsaymak Önüne geçmek / Engellemek Paylamak / Azarlamak Ters cevap vermek / Geri çevirmek Uzla t rmak Çürütmek / Aksini göstermek

Academic Reporting Verbs Used in Summary
Reiterate Renounce Replicate Retract Rescind Retort Revile Revoke Substantiate Supplant Suppress Surmise Sustain Tekrarlamak Feraget etmek / Vazgeçmek Kopyalamak / Ayn s n yapmak Caymak / Geri almak Feshetmek / Yürürlükten kald rmak Kar l k vermek (cevap) Kötülemek / Yermek Çevirmek / ptal etmek / Geri almak Desteklemek / Gerçekle tirmek Alt etmek / Yerini almak Bast rmak San s na kap lmak Devam etmek Temper Taint Thwart Transcend Truncate Validate Vent Vie Waive     Ölçülü hale getirmek Leke sürmek Bozmak / Engel olmak A mak /Üstün olmak Budamak / Kesmek Geçerli k lmak / Do rulamak Aç a vurmak Çeki mek / Rekabet etmek Feragat etmek / Tabi tutmamak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful