TEST AMINOACIZI - PENTRU EXAMENUL ORAL -1 Nr crt 1. 2. 3. 4. 5. Enunţul întrebării Ce sunt proteidele?

Răspuns la întrebare

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Proteidele sunt cele mai importante substanţe naturale din organism , Care este % de proteide Proteidele se găsesc în organism în % de 65-70% din din organisme? organismele animale, şi în 40% în cele vegetale. Care este compoziţia în Proteidele sunt formate din elementele: C,H,O,N elemente a proteidelor? Unele din proteide conţin sulf, altele metale : Mg,Cu,Mn,Fe Care este % de azot din % de azot din proteide este de 16%. proteide? Cum se face clasificarea Proteidele se clasifică în: proteidelor după comple• Monoproteide (aminoacizi) xitate? • Poliproteide –sunt formate din lanţuri de aminoacizi (din resturi de aminoacizi) Cum se clasifică poliproPoliproteidele se împart în: teidele? • Inferioare • Superioare Care sunt clasele care Poliproteidele inferioare cuprind: intră în structura polipro• Peptide teidelor inferioare? • Polipeptide • Peptone • Albumoze Ce fel de clase de Proteinele cuprind următoarele grupe de substanţe: substanţe intră în struc• Protamine tura proteinelor? • Histone • Gliadine • Gluteline • Prolamine • Albumine • Globuline Care sunt grupele din Proteidele cuprind următoarele clase: structura proteidelor? • Fosfoproteide • Cromoproteide • Gluco şi lipoproteidele • Nucleoproteidele Definiţi aminoacizii! Aminoacizii sunt substanţe organice cu funcţiuni mixte : • Carboxilică • Amino Cum se face clasificarea Aminoacizii se împart în 4 clase : aminoacizilor în funcţie • Monoaminomonocarboxilici ( MAMC) de numărul de grupări • Monoaminodicarboxolici (MADC) acide şi amino? • Diaminomonocarboxilici ( DAMC) • Diaminodicarboxilici (DADC ) Care este rolul aminoaAminoacizii au rol: 1

cizilor?

13.

Sunt aminoacizii substanţe netransformabile?

14. 15. 16. 17.

Câţi aminoacizi naturali există? Ce sunt aminoacizii esenţiali şi cum sunt sintetuzaţi? Ce sunt aminoacizii neesenţiali? Cum se face clasificarea aminoacizilor în funcţie de poziţia grupărilor amino?

18.

Cum se clasifică aminoacizii în funcţie de felul grupărilor ?

19.

Care sunt proprietăţile fizice ale aminoacizilor?

• Structural • Funcţional • Energetic Nu, aminoacizii sunt substanţe care au capacitatea de a se transforma în în cetoacizi, hidroxiacizi şi acizi graşi, având capacitatea de a realiza conexiunea cu metabolismul glucidelor şi lipidelor, fără de care conexiune, organismul nu ar putea să-şi menţină echilibrele fiziologice. În polipeptidele naturale s-au descoperit 20-25 de aminoacizi. Diferenţa până la 400 sunt aminoacizi sintetici. Aminoacizii esenţiali sunt aminoacizii care se pot sintetiza numai în organismul plantelor şi a microorganismelor, nu şi a animalelor, care preiau aceşti aminoacizi numai din hrană. Aminoacizii neesenţiali pot fi sintetizaţi de toate organismele, nefiind obligatorie preluarea lor din hrană. În funcţie de poziţia grupărilor amino, aminoacizii sunt în poziţia α, β, γ aminoacizi. Aminoacizii în forma α, au grupa amino şi carboxil la acelaşi atom de carbon; aceştia sunt cei mai importanţi aminoacizi din natură. Aminoacizii în forma β au grupanamino separată de cea carboxilică. Separarea celor 2 grupări este de 1 atom de carbon. Aminoacizii care au gruparea aminică la capătul catenei carbonice, se află în forma γ. În funcţie de felul de grupărilor funcţionale, aminoacizii pot fi simpli şi micşti. Aminoacizii simpli conţin în moleculă doar grupări aminice şi carboxilice. Aminoacizii micşti conţin în moleculă , pe lângă grupările amino şi carboxilice şi alte tipuri de grupări, ca de ex: grupări tio, hidroxil, metil. Aminoacizii sunt substanţe : • Solide • Cristaline • Greu solubile în alcooli • Insolubile în solvenţi organice • Sunt solubili în acizi diluaţi • Sunt solubili în baze alcaline • Au puncte de topire şi fierbere relativ ridicate, peste 250 ° • Forma cristalelor este caracteristică pentru fiecare aminoacid în parte • În funcţie de poziţia grupărilor amino faţă de carbonul asimetric, aminoacizii aparţin seriei L sau D • Aminoacizii sunt optic activ, cu excepţia glicocolului 2

20

21.

Cum este gradul de ionizare a aminoacizilor în raport cu numărzl grupelor aminice? Ce este punctul izoelectric al aminoacizilor?

22.

Care este activitatea aminoacizilor la punctul izoelectric? Care sunt proprietăţile grupei amino?

23.

Gustul este dulce, dulce-amărui Sunt substanţe amfotere, care se disociază în soluţie ca şi acizi şi baze, formând prin compensare intramoleculare ioni dubli numiţi ioni dipolari • În soluţii acide, aminoacizii se comportă ca nişte baze, iar în soluţii bazice, aminoacizii se comportă ca nişte acizi. Gradul de ionizare a aminoacizilor este mai mare decât numărul grupelor aminice, de aceea, în cazul aminoacizilor monoaminomonocarboxilici, pH-ul, în loc să fie neutru, este uşor acid. Punctul izoelectric al aminoaciziloe este punctul la care solubilitate şi stabilitate minimă, iar precipitarea şi disocierea este maximă. Punctul izoelectric are valoare caracteristic pentru fiecare aminoacid La punctul izoelectric ( izoionic), aminoacizii nu se deplasează sub influenţa curentului electric. Datorită caracterului amfoter, aminoacizii se opun modoficării sensibile a pH-ului la adăugarea unei mici cantităţi de acid sau baze. Proprietăţile grupeii amino sunt: • Formarea de săruri cu acizi oranici sau anorganici ( formarea de clorhidraţi ) • Formarea amidelor –este reacţia cu cloruri sau anhidride de acizi organici şi să formeze amide substituite; din glicocol şi clorura de benzoil rezultă acidul hipuric, care se găseşte în urina cailor şi în seminţe de plante • Dezaminarea oxidativă, hidroxilică şi reductivă este seria de reacţii prin care se formează din aminoacizi, cetoacizi, hidroxiacizi şi acizilor graşi, prin eliminarea de amoniac şi intrarea de oxigen, apă, respectiv de hidrogen ; aceasta se realizează prin activitatea enzimatică • Formarea de hidroxiacizi în urma reacţiei cu acid azotos, cu eliminarea de apă şi hidrogen • Formarea de baze Schiff –se realizează în urma reacţiei dintre gruparea amino şi aldehide, prin eliminare de apă • Formarea de betaine –se realizează în urma reacţiei grupei amino a aminoacizilor cu iodura de metil; gruparea aminică se alchilează şi se obţin derivaţi metilaţi ai aminoacizilor • Reacţii de condensare cu derivaţi halogenaţi aromatici Proprietăţi ale grupei carboxilice: 3

• •

24 25

Cum se realizează nomenclatura peptidelor ? Care sunt proprietăţile fizice ale peptidelor?

26

Care sunt proprietăţile chimice specifice peptidelor şi polipeptidelor?

Formarea de săruri cu bazele se realizează prin reacţia grupei carboxil cu bazele • Formarea de esteri se realizează prin reacţia grupei carboxil cu alcoolii în soluţie de acid clorhidric • Formarea clorurilor de aminoacizi se realizează în prezenţa de triclorură de fosfor • Decarboxilarea aminoacizilor este reacţia prin care se formează amine ; unele sunt benefice pentru organism , dar altele sunt toxice • Reducerea aminoacizilor se realizează prin reacţia cu hidrogenul, formându-se aminoalcooli Reacţii datorită prezenţei ambelor grupări funcţionale în molecula aminoacizilor • Formarea de legăturilor peptidice se realizează prin eliminarea de apă dintre gruparea carboxil şi gruparea amino • Formarea de anhidride ciclice sau dicetopiperazine Nomenclatura peptidelor se fprmează din numele radicalilor aminoacizilor constituenţi, cu excepţia de aminoacidul care are gruparea amino liberă. Peptidele şi polipeptidele au următoarele proprietăţi fizice • Sunt substanţe solide • Cristaline • Solubile în apă • Insolubile în solvenţi organice • Peptidele formează cu apa soluţii moleculare • Polipeptidele formează cu apa soluţii coloidale • Soluţiile peptidelor şi polipeptidelor nu coagulează la cald • Precipită prin adăugarea de săruri de metale grele • Solubilitatea şi tendinţa de cristalizare scade odată cu de săruri ale metalelor grele • Sunt substanţe cu caracter amfoter • Prezintă activitate optică, datorită prezenţei carbonului asimetric Peptidele şi polipeptidele dau reacţii chimice asemănătoare aminoacizilor, la nivelul grupărilor amino şi carboxil libere. Din aceste proprietăţi chimice, amintim: • Reacţiile de precipitare asemănătoare proteinelor • Reacţiile de culoare asemănătoare proteinelor • Hidrolizează în mediu acid, bazic şi în prezenţa enzimelor specifice, numite peptidelor 4

• • • 27

Polipeptidele superioare dau cu o soluţie alcalină de sulfat de cupru, o culoare violetpurpurie Peptidele dau culoare roşietică în prezenţa soluţiei alcaline de sulfat de cupru Polipeptidele reacţionează cu ionul de cupru şi dau chelaţi coloraţi

28 29

Enumeraţi cele mai Carnozina : importante peptide şi po• Se găseşte în muşchiul de vită lipeptide naturale • Este formată din histidină şi β-alanină Anserina : • Este derivatul metilat al carnozinei • Se găseşte în muşchii păsărilor Glutationul : • Este o tripeptidă formată din gli-cis-glu • Se găseşte mai ales în drojdie şi în seminţele încolţite • Acidul glutamic se leagă de cisteină prin gruparea carboxilică superioară, dând legătură peptoidică • Este o substanţă solidă, albă, solubilă în apă şi alcool • Din soluţie alcoolică cristalizează sub formă de prismă • Punctul de topire este de 192°C • Este levogir, având o rotire de -92° • Având 2 grupări carboxilice, glutationul este o substanţă acidă, având un pH= 2,83 • În celule, glutationul se găseşte atât sub formă redusă, cât şi oxidată, se transformă uşor dintro formă în alta • Participă la numeroase procese de oxidoreducere • Este un transportor de hidrogen neenzimatic • Poate transforma acidul dehidroascorbic în acid ascorbic, forma activă a vitaminei C • Glutationul redus protejează oxidarea acidului ascorbic şi a adrenalinei • Activează enzimele proteolitice şi hidrolizează polipeptidele de rezervă din seminţele germinate • Este antitoxic • Este coenzima glioxalazei Ce sunt peptonele şi alPeptonele şi albuminele sunt substanţe organice care bumozele? apar în procesul de hidroliză enzimatică a proteinelor. Cum se situează albumiAlbumozele şi peptonele se situează între molecula nele şi peptonele din proteică şi cea peptidică. 5

30

punct de vedere al Sunt analoage dextrinelor, fiind formate din segmente de masei moleculare? laţuri de aminoacizi. Cum este posibilă deli- Delimitarea dintre albumoze şi peptone nu este exactă, dar mitarea dintre albumoze există elemente prin care este posibilă această delimitare. şi peptone? • Albumozele precipită din soluţii coloidale, prin adugare de săruri ale metalelor grele; precipitarea este mai intensă dacă se adaugă sulfat de amoniu şi sulfat de zinc ; albumozele sunt mai apropiate de proteine ; ele coagulează sin soluţie, sub acţiunea căldurii şi a alcoolului concentrat; în alcool diluat, albumozele sunt total sau parţial solubile • Peptonele se apropie mai mult de polipeptide, ca masă moleculară şi proprietăţi • Nu coagulează sub acţiunea sărurilor, a acoolului şi a căldurii ; ele au masa moleculară mai mică decât albumozele

6