You are on page 1of 3

Návrhy nezávislého občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do programového vyhlásenia vlády

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
1) Vláda sa pokúsi o zmenu podmienok čerpania eurofondov tak, aby celá ich výška mohla byť použitá len na
verejnoprospešné účely.
2) Vláda v snahe chrániť svojich občanov pred nekalými praktikami niektorých firiem prevádzkujúcich audiotexové
linky, zákonom určí povinnosť, aby pri volaní na audiotextovú linku najprv zaznela bezplatná informácia, ktorá
oznámi, koľko bude stáť 1 minúta hovoru, ak bude volajúci v hovore pokračovať.

Ministerstvo financií
1) Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí
takú zmenu zákonov, ktorá zabezpečí, aby celý príjem každého politika z volenej funkcie podliehal zdaneniu a
odvodovému zaťaženiu.

2) Predošlá vláda vypravila Slovensko na cestu do Grécka. Mesiac, čo mesiac míňala o 40% viac ako bola schopná
vyzbierať od ľudí a firiem. Tým neúmerne Slovensko zadlžovala. Preto dnes máme len jednu možnosť, ak sa
chceme vyhnúť výraznému zvyšovaniu daní – a to, že dane musí platiť naozaj, naozaj každý, kto ich platiť má.
Preto vláda zákonom zriadi telefónnu linku a web stránku na boj proti daňovým únikom, kde každý, kto bude
vedieť o vyhýbaní sa plateniu daní, bude môcť svoje informácie, aj anonymne, poskytnúť.

3) Vláda v snahe napomôcť k ozdraveniu podnikateľského prostredia, zavedie pravidlo, kedy podnikateľ, ktorý do
90 dní po splatnosti neuhradí faktúru svojmu dodávateľovi, si ju nebude môcť dať do nákladov a zároveň bude
musieť štátu vrátiť uplatnený odpočet DPH z tejto faktúry.

4) Vláda v záujme zefektívnenia výkonu verejnej správy a rešpektujúc stav verejných financií navrhne maximálne
obstarávacie ceny služobných automobilov s prihliadnutím na povahu práce zamestnanca verejnej správy.

5) Vláda v záujme úspory finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, opätovne zavedie strop 25 tisíc EUR bez
DPH pre hodnotu z automobilu, ktorú si podnikateľ môže uplatniť do nákladov a z ktorých si môže uplatniť
odpočet DPH.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby
1) Vláda v záujme ochrany práv zamestnancov, štátu a v snahe napomôcť k ozdraveniu podnikateľského
prostredia, zavedie pravidlo, kedy podnikateľskému subjektu svojvoľne neplatiacemu mzdy, dane a faktúry,
bude môcť byť vydaný 10-ročný zákaz podnikať.

2) Vláda zavedie centrálny elektronický register podnikateľských subjektov, ktoré si riadne neplnia svoje finančné
záväzky. Podnikateľskému subjektu, ktorý svoje záväzky spláca s vyšším ako 90-dňovým omeškaním, vznikne
zákonná povinnosť týždenne uviesť v registri, koľko dní v priemere mešká s úhradou faktúr a povinnosť
záväzky splácať v poradí podľa splatnosti.

3) Vláda bude podporovať výstavbu nových budov verejnej správy v pasívnom štandarde. Pri rekonštrukcii budov
vo vlastníctve a správe štátu bude požadovať, aby mal objekt po rekonštrukcii čo najnižšiu energetickú
náročnosť. Samozrejme s prihliadnutím na ekonomickú návratnosť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
1) Vláda v záujme znižovania rozdielov vo výške dôchodkov z I. piliera, zmení systém valorizácie dôchodkov tak, že
dôchodky budú valorizované o rovnakú sumu pri odpracovaní rovnakého počtu rokov.

2) Vláda v záujme znižovania rozdielov vo výške dôchodkov z I. piliera, zmení výšku minimálneho a maximálneho
dôchodku, ktorý bude možné získať v I. pilieri.

3) Vláda zaviaže samosprávu každého okresného mesta k tomu, aby na svojom území zabezpečila prevádzkovanie
azylového domu pre matky z deťmi.

4) Vláda zákonom určí automatické krátenie detských prídavkov o 10% ich výšky za každú neospravedlnenú
vyučovaciu hodinu dieťaťa.
Návrhy nezávislého občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do programového vyhlásenia vlády

5) Vláda v snahe minimalizovať administratívne zaťaženie zamestnávateľov a zjednodušiť život zamestnancov,
zákonom umožní zamestnávateľom miesto stravných lístkov zamestnancom vyplácať stravné v hotovosti, alebo
bezhotovostne ako príplatok ku mzde.

6) Vláda po vzore viacerých krajín, kde takzvané Bank holiday úspešne fungujú dlhé desaťročia, zákonom určí, aby
v prípade, ak sviatky 1. máj, 8. máj, 29. august, 1. september a 17. november pripadnú na pondelok, utorok,
stredu alebo štvrtok, voľno prislúchajúce na sviatok bolo presunuté na piatok v danom týždni. Toto opatrenie na
vážnosti sviatkov nič nezmení, skôr ľudia si budú sviatok viac vážiť, lebo mu budú vďačiť za predĺžený víkend.

7) Vláda vedomá si nastávajúcej demografickej krízy, v snahe o motiváciu žien k materstvu a v snahe uľahčiť život
mladým rodinám, zákonom zaviaže banky, aby v prípade, keď rodina vychováva dieťa mladšie ako 3 roky,
musela banka automaticky vyhovieť rodine, ak požiada o odklad splátok hypotéky.

8) Vláda z presvedčenia, že starostlivosť matky o svoje dieťa počas prvých rokov po pôrode je viac služba ako
dovolenka, zmení zaužívané označenie “materská dovolenka” na “materská služba”.

9) Vláda úpravou Zákonníka práce opätovne umožní zamestnancom určiť si čas čerpania ½ dovolenky.

Ministerstvo vnútra
1) Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí
takú zmenu zákonov, aby bol poslancovi Národnej rady SR plat vždy znížený presne podľa toho, na koľkých
hlasovaniach v Národnej rade SR nebol prítomný.

2) Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí
takú zmenu zákonov, aby viac nebolo možné dať žiadnemu volenému politikovi po skončení jeho mandátu,
respektíve odvolanému členovi vlády, akékoľvek odstupné.

3) Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, sa pokúsi
získať podporu opozície na zúženie poslaneckej imunity len na výroky a hlasovania v parlamente.

4) Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí
takú zmenu zákonov, ktorá umožní, aby boli aj medzi poslancami na parlamentnej pôde vykonávané námatkové
testy na alkohol. Samozrejme s tým, že v prípade, ak bude test niektorého z poslanca pozitívny, respektíve sa
mu odmietne podrobiť, túto informáciu NR SR zverejní.

5) Vláda pripraví legislatívu, podľa ktorej by bol každý politik hmotne zodpovedný za ním úmyselne spôsobenú
škodu a škodu, ktorú spôsobil tým, že sa nesprával ako dobrý hospodár.

6) Vláda z dôvodu šetrenia verejných zdrojov, pristúpi k zrušeniu odmien starostov a primátorov.

7) Vláda sa pokúsi získať podporu opozície na presadenie zníženia počtu poslancov NR SR.

8) Vláda v rámci zvýšenia transparetnosti výkonu verejnej moci pripraví legislatívu, podľa ktorej budú všetky platy
volených a menovaných činiteľov, zamestnancov verejnej správy, ako i zamestnancov podnikov s väčšinovou
majetkovou účasťou štátu, zverejnené na jednej spoločnej webovej stránke.

9) Vláda v snahe eliminovať korupčné správanie sa politikov, zmení ich majetkové priznania tak, aby bolo možné
jednoznačne zistiť, či medziročný prírastok ich majetku zodpovedá ich oficiálnym príjmom.

10) Vláda v snahe čo najefektívnejšie riešiť svoju prioritu – boj proti korupcii, zákonom zriadi Protikorupčnú linku a
web stránku, kde každý, kto sa osobne stretol, prípadne má vedomosť o korupčnom správaní kohokoľvek, bude
môcť túto informáciu, aj anonymne, poskytnúť.

11) Vláda v snahe priblížiť správu vecí verejných občanom, bude presadzovať, aby sa znížil počet podpisov pod
petíciu na vyhlásenie referenda a zrušila sa podmienka účasti väčšiny oprávnených voličov pre jeho platnosť.

12) Vláda bude dôsledne uplatňovať pravidlo, že vedúce posty vo verejne správe môžu zastávať len ľudia so
vzdelaním či patričnou praxou v danom odbore. Prípadne ich mohli zastávať len po preskúšaní odbornou
komisiou.
Návrhy nezávislého občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do programového vyhlásenia vlády

13) Vláda v záujme ochrany obyvateľov, ktorí sú vystavení následkom porušovania zákonov, respektíve im je také
konanie známe, zákonom zriadi anonymnú telefónnu linku a web stránku, kde obyvatelia budú môcť anonymne
nahlásiť svoje podnety.

14) Vláda v záujme bezpečnosti a ochrany občanov zavedie zákonnú povinnosť majiteľa a inej osoby, ktorá sa stará
o agresívne psie plemeno, prejsť špeciálnou previerkou spôsobilosti chovať agresívne psy.

15) Vláda v záujme priblíženia výkonu verejnej správy k občanovi, príjme zásadu, že každý úrad verejnej správy
bude musieť byť povinne jeden deň v týždni otvorený do 18,00 hodiny.

16) Vláda v snahe maximálne hospodárne nakladať so zverenými prostriedkami, zákonom zavedie zásadu
prezumpcie používania bezplatných softvérových riešení, všade tam, kde je to vzhľadom na povahu
vykonávanej práce možné.

17) Vláda pripraví legislatívu, podľa ktorej by mohli byť mimoriadne náklady spojené s nastolením verejného
poriadku pri športových a kultúrnych podujatiach, refakturované Policajným zborom na príslušného
organizátora. Taktiež, by v rámci prevencie bol osobám, ktoré hrubo porušili verejný poriadok na týchto
podujatiach, automaticky vydaný zákaz sa ich zúčastňovať.

18) Vláda v záujme spravodlivého prístupu ku všetkým úradníkom plateným z verejných zdrojov, zruší nárok
poberať výsluhové dôchodky všetkým úradníkom v armáde, polícii a hasičskom zbore.

Ministerstvo spravodlivosti
1) Vláda postupne upraví legislatívu smerom k čo najjednoznačnejšiemu určeniu výšky trestov či sankcií, sledujúc
zámer minimalizácie priestoru na možné korupčné správanie.

2) Vláda v snahe predchádzania dedičským sporom pri dedení nehnuteľností, zákonom určí povinnosť, aby sa
dedičia počas dedičského konania vždy museli dohodnúť na jednom z nich, ktorý zdedí nehnuteľnosť, ktorá je
súčasťou dedičstva a vyplatí z nej ostatných dedičov. V prípade, ak sa dohodnúť nevedia, prípadne o
nehnuteľnosť nejaví záujem žiadny z dedičov, potom notár nehnuteľnosť vydraží a poukáže získané peniaze
dedičom podľa ich dedičského nároku.

3) Vláda v záujme zlepšenia vymožiteľnosti práva predloží zákon, aby v prípade, ak sudca nevydá rozsudok v
spore do jedného roka od podania žaloby na súde, boli žalujúcej strane vrátené všetky súdne poplatky a
sudcovi znížená hodinová mzda za čas strávený pri riešení daného sporu na 1/4 jeho zvyčajnej mzdy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
1) Vláda v záujme motivovania mladých ľudí k podnikaniu presadí zavedenie povinného predmetu Základy
podnikania v posledných dvoch rokoch strednej školy.

Ministerstvo zdravotníctva
1) Vláda zákonom zaviaže zdravotné poisťovne uhradiť pacientovi primerané odškodné, v prípade
neposkytnutia včasnej diagnostiky a liečby.

2) Vláda v záujme včasnej a účinnej liečby pacientov, zákonom obmedzí možnosť zdravotných poisťovní na
limitovanie počtu pacientov, ktorých môže lekár v mesiaci ošetriť.

3) Vláda v záujme skvalitňovania zdravotnej starostlivosti a služieb navrhne prepracovať systém odmeňovania
zdravotníckych pracovníkov.

4) Vláda vzhľadom na stav verejných financií a vzhľadom na životnú úroveň obyvateľstva, zákonne zníži cenu bez
DPH každého lieku na jeho najnižšiu úroveň akú dosahuje v rámci krajín Európskej únie.

5) Dnešný stav, kedy sanitky vozia na mol opitých alkoholikov do nemocníc a tam títo veľakrát fyzicky napádajú
zdravotnícky personál, je ďalej neúnosný. Preto vláda zaviaže samosprávu každého okresného mesta k tomu,
aby na svojom území zabezpečila prevádzkovanie “záchytky”, ktorá bude slúžiť tým, ktorí svoj boj s alkoholom
nezvládajú.