TATACARA PENYELESAIAN MASALAH (KITARAN PDCA

)
Ramlan Bin Kamrin Sektor Jaminan Kualiti

KITARAN PDCA

- Pemerhatian - Standardisasi - Tindakan Susulan

- Mengenalpasti Masalah - Memilih Masalah (tema projek) - Definisikan Masalah - Menganalisis Masalah - Cadangan Penyelesaian

- Mengukur Kejayaan

- Perlaksanaan Cadangan (percubaan)

1. PLAN (Rancang) 

Mengenalpasti Masalah
1. Dengan mengunakan teknik percambahan fikiran, senaraikan masalah yang dihadapi sebanyak mungkin. 2. Dengan mengunakan teknik Force Ranking , senaraipendekkan masalah kepada beberapa masalah penting. 

Memilih Masalah (Tema Projek)
1. Dengan mengunakan teknik matrik, pilih satu masalah. 2. Dalam pemilihan masalah, faktor-faktor berikut mesti faktordiambilkira seperti kemampuan kumpulan, atas kepentingan jabatan atau syarikat, kos yang terlibat dan tempoh masa penyelesaian.

1. PLAN (Rancang)
Mendefinisikan Masalah
1. Fahami latarbelakang dan kedudukan masalah dengan mengumpul data-data awalan. data2. Dengan menggunakan teknik 5W + 1H, buat tafsiran terhadap masalah yang dihadapi. 3. Kaji kesan dan akibat daripada masalah itu. 4. Tetapkan sasaran atau matlamat kumpulan. 5. Dengan menggunakan Carta Perbatuan, rancangan aktiviti dan rancangan tindakan penyelesaian. 

1. PLAN (Rancangan) 

Menganalisis Masalah
1. Dengan menggunakan Analisis Sebab Akibat, cari puncapunca-punca yang boleh menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Cari punca-punca masalah yang puncapaling mungkin (the most probable causes) 2. Setelah mendapat punca-punca masalah yang paling puncamungkin, buat verifikasi. Kumpulkan data-data datakekerapan. Kira data kekerapan terkumpul dan peratus terkumpul. 3. Dengan menggunakan Gambarajah Pareto, beri perhatian kepada punca-punca utama yang penting punca(Vital few, useful many)

1. PLAN (Rancangan) 

Cadangan Penyelesaian
1. Cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan satusatusatu masalah ialah dengan menghapuskan punca-punca puncautama yang menyebabkan masalah. 2. Dengan menggunakan teknik percambahan fikiran, senaraikan cadangan-cadangan penyelesaian. cadangan3. Cari cadangan penyelesaian yang paling mungkin. Nyatakan orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan dan bila akan dilaksanakan. 4. Hantar cadangan kepada pihak pengurusan untuk mendapatkan kelulusan dan peruntukan.

2. DO (Laksana) 

Perlaksanaan Cadangan (Percubaan) 1.Setelah mendapat kelulusan dan peruntukan, 1.Setelah laksanakan cadangan seperti yang dirancang. 2.Latih mereka yang terlibat tentang kaedah2.Latih kaedahkaedah baru. 3.Minta bantuan daripada pihak lain (jika perlu) 3.Minta sekiranya penghadapi masalah.

3. CHECK (Periksa) 

Mengukur Kejayaan 1.Kumpul data-data untuk menilai keberkesanan 1.Kumpul dataperlaksanaan cadangan penyelesaian. 2.Dengan menggunakan alat-alat QC, ukur 2.Dengan alatkejayaan dengan membandingkan kedudukan masalah sebelum dan selepas perlaksanaan cadangan penyelesaian. 3.Kejayaan juga dapat diukur melalui penjimatan 3.Kejayaan kos.

4. ACTION (Tindakan) 

Standardisasi dan Tindakan Susulan 1.Buat pemerhatian untuk memastikan masalah 1.Buat tidak berulang. 2.Hantar cadangan kepada pihak pengurusan 2.Hantar supaya kaedah lama dipinda dan diterima pakai kepada semua mesin atau jabatan. 3.Standardisasi kaedah baru kepada lain-lain 3.Standardisasi lainmesin, jabatan dan cawangan-cawangan. cawangan4.Ambil tindakan susulan bagi memastikan 4.Ambil kaedah baru dilaksanakan dengan berkesan dan memberi hasil yang memuaskan.

SEKIAN TERIMA KASIH