RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU TINGKATAN 4

BULAN MINGGU TEKS/GENRE/TAJU K HASIL PEMBELAJARAN UTAMA ( HPU ) HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS ( HPK ) HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN ( HHP )/ARAS PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH/APLIKAS I AKTIVITI Global Analitik Penerangan Percambahan fikiran Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Bercerita Mencatat nota

JANUARI 1

2

Berkenalan dengan para pelajar Penggunaan teks dan buku catatan Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu Pengenalan Takrif Kesusasteraan Melayu dalam Pendidikan Matlamat dan objektif kurikulum Kesusasteraan Melayu Pengenalan Kesusasteraan Melayu

1.0. Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan Kesusasteraan Melayu 1.1. Menerangkan

Aras 1 i.

Struktural Analitik Menyatakan Soaljawab definisi Percambahan kesusasteraan. fikiran Deduktif Kemahiran berfikir 1

definisi kesusasteraan. 1.2. Menerangkan definisi kesusasteraan Melayu. 1.3. Menyenaraikan ciri kesusasteraan. 1.4. Menerangkan bentuk kesusasteraan. 1.5. Menggalurkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu secara ringkas. 1.6. Menjelaskan peranan kesusasteraan Melayu. 3 Pengenalan Prosa/cerpen

ii.

iii.

Menyatakan definisi Kesusasteraan Melayu. Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu. Menyatakan bentuk kesusasteraan Melayu. Menyenaraika n peranan kesusasteraan Melayu.

Kecerdasan pelbagai Peta minda Membina nota Merumus isi

iv.

v.

1.0. Menghuraikan definisi, Aras 2 jenis, ciri dan peranan prosa i. 1.1. Menjelaskan definisi prosa/cerpen. 1.2. Menerangkan ii. jenis prosa/cerpen.. 1.3. Membandingkan ciri prosa ( cerpen dengan novel ). iii. 1.4. Menghuraikan peranan prosa/cerpen dalam

Menerangkan dan membina rajah jenis dan ciri prosa. Membandingk an dan membezakan ciri prosa. Menerangkan peranan prosa dalam masyarakat.

Berfokus Sosiologikal Berkumpulan Percambahan fikiran Latihan Sumbangsaran Kemahiran belajar cara belajar LPG Peta minda Buku ulasan sastera 2

masyarakat. 4 Teks Madu Ilmu Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang 3.0 Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji. Aras 1 i. Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan. Berfokus Analitik Membaca teks dan perbincangan. Soaljawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran berfikir LPG Penta minda

ii.

Aras 2 ii.Menjelaskan tema dalam karya iii.Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 i. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

Pengenalan Puisi

1.0. Menerangkan definisi, jenis,ciri dan peranan puisi 1.1. Menerangkan definisi puisi. 1.2. Menerangkan jenis puisi. 1.3. Membandingkan

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi puisi. Menyatakan jenis puisi. Mengemukaka n ciri puisi.

Struktural Estetika Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Percambahan fikiran Induktif 3

ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.

Aras 3 i. Menghuraik an peranan puisi dalam masyarakat .

Kajian masa depan Pembelajaran secara kontekstual Peta minda LPG

Pengenalan Novel

1.0. Menghuraikan definisi, jenis,ciri dan peranan prosa 1.1. Menjelaskan definisi prosa/ novel. 1.2. Menerangkan jenis prosa/novel. 1.3. Membandingkan ciri prosa ( novel dengan cerpen ) 1.4. Menghuraikan peranan prosa/novel dalam masyarakat.

Aras 1 i. ii. Aras 2 ii.

Aras 3 i.

Struktural Sosiologikal Menyatakan Diskusi definisi Menggunakan prosa/novel. kemahiran berfikir Menyatakan Penerangan jenis Perbandingan prosa/novel. Percambahan fikiran Keperihatinan Membandingk Pembelajaran an dan secara membezakan konstruktivisme ciri prosa Teknologi ( novel dengan maklumat dan cerpen ). komunikasi Peta minda Carta Menghuraikan LPG peranan prosa/novel dalam masyarakat. Analitik 4

5.

Teks Madu Ilmu

4.0. Menganalisis watak dan

Aras 1

Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang

perwatakan dalam karya prosa 4.1. Menerangkan definsi watak dan perwatakan. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

i.

Menyatakan definisi watak dan perwatakan. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya.

Aras 2 i. ii.

Global Membaca teks dan perbincangan Kelas Perbahasan Bercerita Pemaduan seni Main peranan Pembelajaran secara kontekstual Kemahiran berfikir Peta minda LPG

Aras 3 iii. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Berfokus Membaca teks dan pemahaman Kelas Deduktif Simulasi Kecerdasan pelbagai Peta minda Carta LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Empat Kerat : Adat dan Etika

3.0. Menghuraikan maksud puisi 3.1. Menerangkan maksud puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji. 4.0. Menghuraikan tema dan persolan dalam puisi. 4.1. Menerangkan definisi tema

Aras 1 i. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji.

ii.

Aras 2 5

dan persoalan. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.

ii.

Menerangkan maksud keseluruhan puisi. Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan.

Aras 1 i. iii.

Aras 2 i. Menjelaskan tema dalam puisi yan dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji. Struktural Global Diskusi Berkumpulan Penerangan Cerakinan Mestamu Kemahiran berfikir Carta Peta minda 6

ii.

Teks Novel Jeriji Kasih Biodata Pengarang

2.0. Menerangkan biodata pengarang prosa yan dikaji. 2.1. Menerangkan butir-butir peribadi pengarang. 2.2. Menerangkan latar belakang kepengarangan, sumbangan dan

Aras 1 i. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang. Menyatakan pendidikan dan kerjaya

ii.

kejayaan pengarang.

iii.

pengarang. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

LPG

Aras 2 i. ii. Menyatakan nama pena pengarang. Menyenaraika n bidang penulisan pengarang. Menyatakan sumbangan lain pengaraang. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraika n latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya. Analitik Sosiologikal Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Adaptasi Membuat projek Kecerdasan pelbagai Peta minda LPG

iii.

FEBRUARI 1

Teks Madu Ilmu Cerpen Seekor Manusia Seorang Binatang

6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii.

iv.

7

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Empat Kerat: Nasihat

5.0. Menganalisis bentuk puisi 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

ii.

Struktural Analitik Membaca teks dan syarahan guru Soal jawab Induktif Latihan Cerakinan Penerangan Kemahiran belajar cara belajar Peta minda Carta LPG

iii.

Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Teks Novel Jeriji Kasih

3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa.

Aras 1 i. Menyatakan

Berfokus Struktural Membaca teks dan 8

3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.

ii.

definisi tema. Menyatakan definisi persoalan.

Aras 2 ii. iii. Menjelaskan tema dalam karya. Menerangkan persoalan dalam karya. Menyatakan definisi plot. Menerangkan jenis plot dalam prosa. Melakarkan binaan plot dalam karya yang dikaji.

pemahaman Berkumpulan Induktif Cerakinan Percambahan fikiran Pembelajaran secara kontekstual Carta piramid LPG

2

Teks Madu Ilmu Cerpen Warna Hati Seorang Datin

5.0. Menghuraikan plot dalam karya prosa. 5.1. Menerangkan definisi plot. 5.2. Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii.

Struktural Analitik Membaca teks dan perbincangan Individu Penerangan Sumbang saran Deduktif Pembelajaran konstruktivisme Carta plot Berfokus Apresiasi/Estetika Mendengar pita rakaman Tutorial Cerakinan Sumbang saran Induktif Kecerdasan pelbagai Carta Peta minda 9

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Empat Kerat: Budi

6.0. Menganalisis gaya Aras 1 bahasa dalam puisi. 6.1. Menerangkan i. definisi gaya bahasa dalam puisi. 6.3. Menganalisis unsur bahasa dalam ii. puisi yang dikaji. 6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji. iii.

Menyatakan definisi gaya bahasa. Menyenaraika n aspek gaya bahasa. Mengenalpasti asonansi,

aliterasi, kombinasi bunyi, rima dan jeda dalam puisi yang dikaji. Aras 2 i. Menerangkan metafora, hiperbola, inversi, paradoks, dan perlambangan dalam puisi yang dikaji.

LPG

Novel Jeriji Kasih

4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.1. Menerangkan definisi watak dan perwatakan. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan definisi watak dan perwatakan. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Mengelaskan watak dalam karya.

Aras 2 i. ii.

Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan syarahan guru Penerangan Perbandingan Main peranan Kemahiran berfikir Pembelajaran secara konstruktivisme Peta minda 10

4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

iii.

Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya.

Carta LPG Rakaman petikan

Aras 3 ii. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Menerangkan cara pengarang menggambark an watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

iii.

iv.

3

Minggu Ujian Bulanan Pertama ( Februari /Ujian Selaras )

4

Teks Madu Ilmu

5.0.Menghuraikan plot dalam karya

Aras 1

Berfokus Analitik 11

Cerpen Warna Hati Seorang Datin

prosa. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

v.

Menyenaraika n dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog, monolog dalaman, suspens,kejuta n, imbas kembali, dan imbas muka.

Membaca teks dan pemahaman Soaljawab Penerangan Sumbang saran Teknologi maklumat dan komunikasi Peta minda Carta LPG

Aras 2 iv. Menyenaraika n peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog, dan monolog dalaman.

Aras 3 ii. Menyenaraika n peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan 12

iii.

kejutan. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji. Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Latihan Sumbang saran Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Carta LPG Peta minda

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Empat Kerat: Cindai

8.0. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 5.0. Menghuraikan plot dalam karya prosa. 5.1. Menerangkan definisi plot. 5.2. Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menyenaraika n nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji. Menyatakan definisi plot. Menerangkan jenis plot dalam prosa. Melakarkan binaan plot

Aras 2 i.

ii.

Teks Novel Jeriji Kasih

Aras 1 i. ii. iii.

Struktural Analitik Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Penerangan Percambahan fikiran 13

karya yang dikaji. Aras 2 i.

dalam karya yang dikaji. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Kecerdasan pelbagai Carta Peta minda LPG

MAC 1

Teks Madu Ilmu Cerpen Benar Kata Ayah

6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1.Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait kan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraika n latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam karya.

Analitik Sosiologikal Berkumpulan Soaljawab Bercerita Penerangan Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Peta minda Carta LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

3.0.Menghuraikan maksud puisi 3.1. Menerangkan

Aras 1 i.

Memberikan maksud kata

Mengalami dan menghayati Membaca teks dan 14

Pantun Empat Kerat: Dagang

maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.

ii.

iii.

dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

pemahaman Diskusi Penerangan Latihan Sumbangsaran Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai

Aras 2 ii. Menerangkan maksud keseluruhan puisi. Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Membaca dan melakonkan adegan Percambahan fikiran Induktif Kerusi panas Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Teks 15

Teks Novel Jeriji Kasih

5.0. Menghuraikan plot dalam karya prosa. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1 iii. Menyenaraika n dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog monolog dalaman, suspens, kejutan, imbas kembali dan imbas muka.

Aras 2 iv.

Menyenaraika n peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

Petikan bahan edaran Peta minda Carta LPG

Aras 3 ii. Menyenaraika n peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

iii.

2 3

Cuti Pertengahan Penggal Pertama Teks Madu Ilmu Cerpen Benar Kata Ayah 7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.1. Menerangkan Aras 1 i. Menyatakan definisi gaya Apresiasi/Estetika Struktural Mendengar pita rakaman 16

definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

ii.

iv.

bahasa. Memberikan maksud dan menyenaraika n aspek gaya bahasa. Menyenaraika n contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Menggunakan kemahiran berfikir Latihan Induktif Teknologi maklumat dan komunikasi Peta minda Carta LPG Teks/bahan petikan

Aras 2 i. Menyenaraika n contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji. Berfokus Membaca teks dan pemahaman Soal jawab Kelas Pentomin Main peranan Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar Peta minda 17

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Enam Kerat

4.0. Menghuraikan tema dan Aras 2 persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema i. dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan ii. dalam puisi yang dikaji.

Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Teks Novel Jeriji Kasih

6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait kan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraika n latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Analitik Sosiologikal Membaca teks dan perbincangan Berkumpulan Percambahan fikiran Menggunakan lembaran kerja Tangga cerita Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Carta Peta minda LPG

iv.

4

Teks Madu Ilmu Cerpen Gersang

8.0. Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa. 8.1. Menerangkan definisi sudut pandangan. 8.2. Menyenaraikan jenis sudut pandangan. 8.3. Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi sudut pandangan. Mengemukaka n jenis sudut pandangan. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga

Struktural Global Membaca dan melakonkan adegan Berkumpulan Soal jawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Menggunakan lembaran kerja Pembelajaran secara konstruktivisme 18

iv.

serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG

Aras 2 i. Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji. 19

ii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Pantun Lapan Kerat: Keagamaan

5.0. Menganalisis bentuk puisi. 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

ii.

Struktural Analitik Berkumpulan Diskusi Soal jawab Perbandingan Sumbang saran Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG

iii.

Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Aras 3 i. Membandingk an bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.

20

Teks Novel Jeriji Kasih

7.0 Menganalisis gaya Aras 1 bahasa dalam karya prosa. i. 7.1. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan ii. aspek gaya bahasa. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji. v.

Menyatakan definisi gaya bahasa. Memberikan maksud dan menyenaraika n aspek gaya bahasa. Menyenaraika n contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Apresiasi/Estetika Sosiologikal Berkumpulan Soal jawab Penerangan Induktif Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG Rakaman petikan

Aras 2 i. Menyenaraika n contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji. Berfokus Analitik Membaca dan melakonkan adegan 21

APRIL 1

Teks Madu Ilmu Cerpen Gersang

9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.1. Menerangkan

Aras 1 i. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan

definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 9.4. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

dan pengajaran. Aras 2 i. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji.

Berkumpulan Diskusi Mestamu Bercerita Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG Rakaman petikan

ii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Syair

1.0. Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi. 1.1. Menerangkan definisi puisi/syair. 1.2. Menerangkan jenis puisi/syair. 1.3. Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi/syair dalam masyarakat. 8.0 Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi puisi/syair. Menyatakan jenis puisi/syair. Mengemukakan ciri puisi/syair. Menyatakan peranan puisi/syair.

Struktural Analitik Soal jawab Membaca teks dan syarahan guru Penerangan Latihan Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan LPG

Teks Novel Jeriji Kasih

Aras 1

Analitik Struktural 22

8.1. Menerangkan definisi sudut pandangan. 8.2. Menerangkan jenis sudut pandangan. 8.3. Menerangkan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

i. ii. iii.

iv.

Menyatakan definisi sudut pandangan. Mengemukakan jenis sudut pandangan. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Berkumpulan Soal jawab Perbandingan Cerakinan Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Carta Peta minda LPG Petikan

Aras 2 Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. ii. Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji. Aras 2 Berfokus 23 i.

2

Teks Madu Ilmu

3.0.Menghuraikan tema dan

Cerpen Tagung

persolan dalam karya prosa. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4.Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

Analitik ii. Menjelaskan tema Berkumpulan dalam karya. Soal jawab iii.Menjelaskan Tangga cerita persoalan dalam Percambahan karya. fikiran Kecerdasan Aras 3 pelbagai Kajian masa depan i. Menjelaskan Teks/petikan perkaitan antara Carta persoalan dengan Peta minda tema dalam LPG karya. Rakaman petikan ii. Mengulas kesesuaian tema dan persoalan dengan cerita,

3

Minggu Ujian Selaras 2/ Ujian Pengesanan (April) Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Syair Si Burung Nuri Satu 6.0 Menganalisis gaya bahasa dalam puisi. 6.3. Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji. 6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji. Aras 1 ii.Menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii.Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam puisi yang dikaji. iv.Menyenaraikan contoh kata Analitik Apresiasi/Estetika Menggunakan kemahiran berfikir Deduktif Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/petikan Glosari Kamus Peta minda Carta

4

24

ganda, citra dan citraan ( imej dan imejan ), sinkof, simile, personafikasi, dan pengulangan kata dalam puisi yang dikaji. v. Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.

Teks Novel Jeriji Kasih

9.0 Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.2.Menjelaskan nilai kemanusiaa dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya. 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.2.Menerangkan jenis

Aras 2

MEI 1

Teks Madu Ilmu Cerpen Tagung

Berfokus Membaca teks dan i. Mengenalpasti perbincangan nilai kemanusiaan Induktif dalam karya Percambahan beserta alas an. fikiran ii. Menjelaskan Kecerdasan pengajaran pelbagai berdasarkan Teks/petikan contoh dalam Carta karya yang dikaji. Peta minda iii. Membandingkan LPG nilai kemanusiaan Rakaman petikan dan pengajaran dalam karya yang dikaji. Aras 2 Berfokus Berkumpulan i. Menjelaskan jenis Penerangan watak dalam Percambahan 25

watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Syair Burung Nuri Dua 8.0.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

karya. ii. Mengelaskan watak dalam karya. iii. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya. iv. Menerangkan peranan watak dalam karya. Aras 2 i.

fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan LPG Carta Peta minda

ii.

Berfokus Analitik Menyenaraikan Mendengar pita nilai kemanusiaan rakaman dalam puisi yang Soal jawab dikaji. Cerakinan Menjelaskan Mestamu pengajaran Sumbang saran berdasarkan Pembelajaran contoh dalam secara kontekstual puisi yang dikaji. Kajian masa depan Teks/rakaman syair LPG

Teks Madu Ilmu Drama

1.0. Menghuraikan definisi, jenis,ciri, teknik, dan peranan drama. 1.1. Menghuraikan definisi drama. 1.2. Menerangkan jenis drama. 1.3. Menerangkan ciri drama.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi drama. Menyenaraikan jenis drama. Menyenaraikan ciri drama.

Struktural Analitik Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan syarahan guru Kelas Penerangan Adaptasi Kemahiran belajar 26

2

Teks Madu Ilmu Cerpen Sidang Para Dukun dan Sindrom

5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa. 5.2. Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

cara belajar Teks Peta minda LPG Aras 2 Analitik Global i. Melengkapkan Kelas rajah binaan plot Berkumpulan berdasarkan Deduktif peristiwa dalam Percambahan karya yang dikaji. fikiran ii. Mengenalpasti Kerusi panas teknik dalam plot Kajian masa depan iaitu dialog, Kemahiran berfikir monolog, dan Teks monolog dalaman LPG dalam karya yang Rakaman petikan dikaji. Carta pai iii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman. Aras 3 i. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang 27

ii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Gurindam

-----------------------------Teks Madu Ilmu Drama

1.0. Menghuraikan definisi puisi, jenis, ciri, dan peranan puisi. 1.1. Menerangkan definisi puisi/gurindam. 1.2. Menerangkan jenis puisi/gurindam. 1.3. Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi/gurindam dalam masyarakat.

mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi puisi/gurindam. Menyatakan jenis puisi/gurindam. Mengemukakan ciri puisi/gurindam. Menyatakan peranan puisi/gurindam.

Struktural Apresiasi/Estetika Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan syarahan guru Diskusi Penerangan Sumbang saran Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Rakaman gurindam Buku ulasan sastera Carta pai ---------------------------Berfokus Sosiologikal Membaca teks dan syarahan guru Diskusi Cerakinan Main peranan Kajian masa depan Kemahiran belajar 28

---------------------------------------------------------------------------------------- Aras 3 ------1.0. Menghuraikan definisi, i. Membandingkan jenis, ciri, teknik, dan jenis drama dan peranan drama. ciri drama yang 1.4. Menerangkan teknik dikaji. drama. ii. Menghuraikan 1.5. Menghuraikan prolog, babak,

peranan drama dalam masyarakat. iii.

adegan, episod, dan epilog dalam drama yang dikaji. Menghuraikan peranan drama dalam masyarakat.

cara belajar Teks/petikan Carta Peta minda LPG Glosari Kamus

3 4 5 JUN 1 2

Minggu Peperiksaan Pertengahan Tahun Minggu Peperiksaan Pertengahan Tahun Minggu Cuti Pertengahan Penggal Minggu Cuti Pertengahan Penggal Teks Madu Ilmu Cerpen Sidang Para Dukun dan Sindrom

6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.2.Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan latar latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

iv.

Struktural Analitik Diskusi Soal jawab Berkumpulan Tangga cerita Sumbangsaran Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/petikan Carta Peta minda LPG 29

Teks Seuntai Kasih dan Secebis Harapan Gurindam Dua Belas: Fasal yang Kesembilan

dikaji. 3.0.Menghuraikan maksud puisi. 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2.Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

ii.

iii.

Mengalami dan menghayati Struktural Membaca teks dan pemahaman Mendengar pita rakaman Keperihatinan Cerakinan Latihan Pembelajaran secara kontekstual Kemahiran berfikir Teks/petikan puisi Apresiasi/Estetika Analitik Berkumpulan Soal jawab Induktif Percambahan fikiran Kemahiran berfikir Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan Kamus LPG Glosari Cartai pai

3

Teks Madu Ilmu Cerpen Rindu Tanah Malaya

6.0. Menganalisis gaya Aras 1 bahasa dalam karya prosa. iii.Mengecam diksi, 7.2. Menghuraikan aspek dialek, bahasa gaya bahasa. asing, bahasa 7.3. Menerangkan diksi, arkaik, bahasa dialek, bahasa asing, istana, dan bahasa arkaik, bahasa peribahasa dalam istana, dan karya yang dikaji. peribahasa dalam karya yang dikaji. 7.5. Menganalisis unsur v. Menyenaraikan bahasa dalam karya contoh kata ganda, yang dikaji. sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi. 4.0. Menghuraikan tema dan Aras 2

Teks Seuntai Kasih

Berfokus 30

Secebis Harapan Gurindam Dua Belas: Fasal yang Kesebelas

persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema i. Menjelaskan dalam puisi yang tema dalam puisi dikaji. yang dikaji. 4.3. Menghuraikan ii. Menerangkan persoalan dalam persoalan dalam puisi yang dikaji. puisi yang dikaji. 4.4. Menghubungkaitkan Aras 3 antara persoalan dengan tema dalam i. Menjelaskan puisi yang dikaji. perkaitan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji. 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama. 4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji. Aras 1 ii. Menyatakan jenis watak dalam drama. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji.

Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Kelas Cerakinan Deduktif Percambahan fikiran Kemahiran berfikir Teks Carta Peta minda LPG Rakaman gurindam Struktural Analitik Membaca dan melakonkan adegan Soal jawab Berkumpulan Penerangan Perbandingan Mestamu Adaptasi Pembelajaran secara konstruktivisme Kecerdasan pelbagai Teks / petikan Carta Peta minda LPG 31

Teks Madu Ilmu Drama Bendahara Tepok

iii.

iv.

v.

vi.

Menyatakan peranan watak dalam drama yang dikaji.

Aras 3 i. Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan watak dalam drama yang dikaji. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam drama yang dikaji. Menghuraikan peranan watak dalam drama yang dikaji. Menerangkan cara pengarang menggambark an watak dan perwatakan dalam drama yang dikaji. Berfokus Global Membaca teks dan perbincangan Menggunakan 32

ii.

iii.

iv.

4

Teks Madu Ilmu Cerpen Rindu Tanah Malaya

3.0. Menghuraikan tema dan persolan dalam karya prosa. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang

Aras 2 ii. Menjelaskan tema dalam karya.

dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

iii. Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 i. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

kemahiran berfikir Cerakinan Latihan Simulasi Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Seloka

1.0. Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi. 1.1. Menerangkan definisi puisi/seloka. 1.2. Menerangkan jenis puisi/seloka. 1.3. Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi/seloka dalam masyarakat. 5.0. Menghuraikan plot dalam drama. 5.1. Menerangkan definisi plot. 5.2. Menerangkan jenis plot. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi puisi/seloka. Menyatakan jenis puisi/seloka. Mengemukakan ciri puisi/seloka. Menyatakan peranan puisi/seloka.

Struktural Analitik Kelas Soal jawab Membaca teks dan pemahaman Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar. Teks/petikan Carta LPG Struktural Analitik Membaca teks dan perbincangan Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Teater bercerita 33

Teks Madu Ilmu Drama Bendahara Tepok

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi plot. Menerangkan jenis plot. Melakar rajah binaan plot.

drama yang dikaji.

JULAI 1

Teks Madu Ilmu Cerpen Di Bawah Langit Takut-Takut

4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 2 i. ii. iii. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Menjelaskan watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya. Menerangkan peranan watak dalam karya.

iv.

Sumbang saran Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG Berfokus Analitik Tutorial Berkumpulan Main peranan Latihan Percambahan fikiran Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG

Aras 3 iv. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Seloka Mat Jenin

5.0. Menganalisis bentuk puisi. 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam

Struktural Analitik Individu Soal jawab Cerakinan 34

5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

ii.

iii.

puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Deduktif Teknologi maklumat dan komunikasi Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat. Aras 3 i. Membandingk an bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji. Struktural Analitik Berkumpulan Membaca teks dan perbincangan Teater pembaca Kerusi panas Simulasi Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Jadual 35

Teks Madu Ilmu Drama Bendahara Tepok

5.0. Menghuraikan plot dalam drama 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. 5.5. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog. 5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Aras 2 i. Menjelaskan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dalam drama yang dikaji. Menjelaskan definisi imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan.

iii.

Aras 3 ii. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan dalam drama yang dikaji. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Peta minda LPG

iii.

2

Teks Madu Ilmu Cerpen Di Bawah Langit Takut-Takut

6.0 . Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii. iii. Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

iv.

Analitik Sosiologikal Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Soal jawab Penerangan Cerpendra Sumbang saran Kajian masa depan Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

36

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Seloka Sifat Pak Pandir

6.0 . Menganalisis gaya bahasa dalam puisi. 6.3. Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji. 6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.

Aras 1 Mengecamkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana dan peribahasa dalam puisi yang dikaji. iv. Menyenaraikan contoh kata ganda, citra dan citraan ( imej dan imejan ), sinkof, simile, personafikasi, dan pengulangan kata dalam puisi yang dikaji. v. Mengenalpasti asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji. Aras 1 i. ii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. iii.

Analitik Apresiasi/Estetika Menggunakan kemahiran berfikir Individu Simulasi Adaptasi Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/petikan Jadual LPG

Teks Madu Ilmu Drama Bendahara Tepok

6.0. Menghuraikan latar dalam drama 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam

Global Mengalami dan menghayati Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan 37

drama. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji. 3 Minggu Ujian Bulan Julai ( Ujian Bulanan Kedua/Selaras )

iii.

iv.

Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji. Menyatakan kaitan latar dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

Percambahan fikiran Bercerita/Lakonan Teknologi maklumat dan komunikasi Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Jadual Carta LPG

4

Teks Madu Ilmu Cerpen Bagai Hembusan Bayu Senja

9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 2 i.

ii.

iii.

Berfokus Sosiologikal Mengenalpasti Mendengar pita nilai kemanusiaan rakaman dalam karya Perbahasan beserta alas an. Berkumpulan Percambahan Menjelaskan fikiran pengajaran Induktif berdasarkan Pembelajaran contoh dalam karya yang dikaji. secara kontekstual Teks/petikan Membandingkan nilai kemanusiaan Jadual Carta dan pengajaran dalam karya yang Peta minda LPG dikaji. 38

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Seloka Pak Kaduk

8.0 Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.2.Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3.Menghubungkaitkan antara. nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Aras 2 i.

ii.

iii.

Berfokus Analitik Menyenaraikan Mendengar pita nilai kemanusiaan rakaman dalam puisi yang Diskusi dikaji. Cerakinan Menjelaskan Simulasi pengajaran Kemahiran berfikir berdasarkan Teks/petikan contoh dalam Jadual puisi yang dikaji. Carta Membandingkan Peta minda nilai kemanusiaan LPG dan pengajaran Rakaman seloka dalam puisi yang dikaji.

Teks Madu Ilmu Drama Bendahara Tepok

8.0 Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama. 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. 8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji. 8.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

Aras 2 i. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. ii. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji. iii. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama

Berfokus Sosiologikal Forum Menonton lakonan pentas Cerakinan Lakonan Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Jadual LPG Cartai pai

39

5

Teks Madu Ilmu Pengenalan Sajak

1.0.

Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan puisi. 1.1. Menerangkan definisi puisi/sajak. 1.2. Menerangkan jenis puisi/sajak. 1.3. Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi/sajak dalam masyarakat.

yang dikaji. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi puisi/sajak. Menyatakan jenis puisi/sajak. Mengemukakan ciri puisi/sajak. Menyatakan peranan puisi/sajak.

Aras 2 i. ii. Menerangkan jenis dan ciri puisi/sajak. Membandingkan dan membezakan ciri puisi/sajak. Menjelaskan peranan puisi/sajak dalam masyarakat.

Struktural Global Membaca teks dan pemahaman Mendengar pita rakaman Soal jawab Penerangan Mestamu Kemahiran belajar cara belajar Teks Pita rakaman LPG

iii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Prosa Tradisional

1.0. Menghuraikan definisi, jenis, ciri, dan peranan prosa. 1.1. Menjelaskan definisi prosa. 1.2. Menerangkan jenis prosa. 1.3. Membandingkan ciri prosa.

Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi prosa. Menyatakan jenis prosa. Menyatakan ciri prosa. Menyatakan

Struktural Global Membaca teks dan perbincangan Soa jawab Kelas Penerangan Percambahan fikiran 40

1.4. Menghuraikan peranan prosa dalam masyarakat. Teks Madu Ilmu Drama Lima Perwira 2.0. Menerangkan biodata pengarang drama yang dikaji. 2.1. Menerangkan butir-butir peribadi pengarang. 2.2. Menjelaskan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.

peranan prosa dalam masyarakat.

Aras 1 i. Menyatakan nama, tarikh lahir dan tempat kelahiran pengarang. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

ii.

Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/petikan OHP/LCD Carta Peta minda Global Analitik Kelas Diskusi Penerangan Cerakinan Teknologi maklumat dan komunikasi Carta Peta minda Gambar LPG

iii.

Aras 2 i. ii. iii. Menyatakan nama pena pengarang. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang. Menyatakan sumbangan lain 41

pengarang. Aras 3 Menjelaskan anugerah yang diterima pengarang. ii. Menyatakan perkembangan terkini pengarang. iii. Menjelaskan keistimewaan pengarang. Aras 1 i. i.

OGOS 1

Teks Madu Ilmu Sajak Penggilap Rezeki

2.0.

Menerangkan biodata penyair karya yang dikaji. 2.1. Menerangkan butir-butir peribadi penyair. 2.2. Menerangkan latar belakang kepenyairan, sumbangan, dan kejayaan penyair.

ii.

iii.

Global Analitik Menyatakan Diskusi nama, tarikh Berkumpulan lahir, dan tempat Soal jawab kelahiran penyair. Sumbang saran Menyatakan latar Latihan belakang Teknologi pendidikan dan maklumat dan kerjaya penyair. komunikasi Menyenaraikan Jadual hasil karya Peta minda penyair. LPG gambar

Aras 2 i. ii. Menyatakan nama pena penyair. Menyenaraikan bidang penulisan 42

penyair. iii. Menyenaraikan sumbangan lain penyair. Aras 3 i. Menjelaskan anugerah yang diterima oleh penyair. Menyatakan perkembangan terkini penyair. Menjelaskan keistimewaan penyair. Berfokus Analitik Berkumpulan Membaca teks dan pemahaman Diskusi Sumbang saran Induktif Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

ii. iii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Indera Nata

3.0. Menghuraikan tema Aras 1 dan persoalan dalam karya prosa. i. Menyatakan 3.1. Menerangkan definisi tema. definisi tema dan ii. Menyatakan persoalan. definisi 3.2. Menghuraikan persoalan. tema dalam karya iii. Mengenalpasti yang dikaji. tema dalam 3.3. Menghuraikan karya yang dikaji. persoalan dalam karya yang dikaji. iv. Menyenaraikan 3.4. Menghubungkait persoalan dalam kan antara persoalan karya yang dikaji. dengan tema dalam karya yang dikaji. Aras 2 ii. Menjelaskan tema dalam karya.

43

Teks Madu Ilmu Drama Lima Perwira

3.0. Menjelaskan pemikiran dan persoalan dalam drama. 3.1. Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan drama. 3.2. Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat

Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi pemikiran. Menyatakan definisi persoalan. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan persoalan dalam drama yang dikaji.

iii.

iv.

Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Menggunakan kemahiran berfikir Soal jawab Sumbang saran Mestamu Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

2

Teks Madu Ilmu Sajak Bunga Damai

3.0.

Menghuraikan maksud puisi. 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Memberi maksud kata dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap

ii.

iii.

Struktural Apresiasi/estetika Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Individu Latihan Percambahan fikiran Pembelajaran secara konstruktivisme 44

dalam puisi yang diakji. Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Indera Nata 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.1. Menerangkan definisi watak dan perwatakan. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. vi. Aras 1 i. ii. iii. iv. Menyatakan definisi watak dan perwatakan. Menyatakan jenis watak dalam karya yang dikaji. Mengenalpasti watak dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam karya yang dikaji. Menyatakan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Teks/petikan Jadual Analitik Berkumpulan Percambahan fikiran Perbandingan Kemahiran belajar cara belajar Teks/Rakaman petikan Peta minda Gambar Carta LPG

v.

Aras 3 i. Menjelaskan sikap dan perasaan watak dalam karya yang dikaji. 45

ii.

iii.

iv.

Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji. Global Membaca teks dan perbincangan Diskusi Teater pembaca Lakonan Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Jadual LPG

Teks Madu Ilmu Drama Lima Perwira

4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam drama. 4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji.

Aras 1 ii. iii. Menyatakan jenis watak dalam drama. Mengenalpasti watak dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji. Menyatakan

iv.

v.

vi.

46

peranan watak dalam drama yang dikaji. 3 Minggu Cuti Pertengahan Penggal Satu Teks Madu Ilmu Sajak Hari Tuanya Singgah 4.0. Menghuraikan tema Aras 1 dan persoalan dalam puisi. i. Menyatakan 4.1. Menerangkan definisi tema. definisi tema dan ii. Menyenaraikan persoalan. jenis tema. 4.2. Menghuraikan iii. Menyatakan tema dalam puisi yang definisi dikaji. persoalan. 4.3. Menghuraikan iv. Mengenalpasti persoalan dalam puisi tema dalam puisi yang dikaji. yang dikaji. 4.4. Menghubungkait v. Menyenaraikan kan antara persoalan persoalan dalam dengan tema dalam puisi yang dikaji. puisi yang dikaji. Aras 2 i. ii. Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Indera Nata 6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji. Struktural Sosiologikal Menggunakan kemahiran berfikir Berkumpulan Simulasi 47 Berfokus Analitik Kelas Soal jawab Membaca teks dan pemahaman Penerangan Keperihatinan Cerakinan Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/Petikan Jadual LPG

4

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan

6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait akan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

iv.

latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Latihan Kajian masa depan Teks/petikan Jadual Carta LPG

Teks Madu Ilmu Drama Lima Perwira

8.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama. 8.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. 8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji. 8.4. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

Aras 1 i.

ii.

iii.

Berfokus Membaca teks dan Menyatakan perbincangan definisi nilai Soal jawab kemanusiaan dan Teater pembaca pengajaran. Kerusi panas Mengenalpasti Main peranan nilai kemanusiaan Pembelajaran dalam drama secara kontekstual yang dikaji. Kajian masa depan Memadankan Teks/Rakaman pengajaran petikan dengan peristiwa Carta dalam drama Jadual yang dikaji. LPG

Aras 2 i. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. ii. Menjelaskan pengajaran 48

iii.

berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. Analitik Global Kelas Membaca teks dan perbincangan Adaptasi Cerakinan Latihan Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual LPG Rakaman sajak

SEPTEMBE R 1

Teks Madu Ilmu Sajak Nyanyi Sunyi di Desa Sepi

5.0. Menganalisis bentuk puisi 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

ii.

iii.

Aras 2 i. -----------------------------Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Indera Nata Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat. Menjelaskan bentuk visual puisi yang dikaji. ---------------------------Berfokus Analitik Diskusi Soal jawab Percambahan 49

----------------------------------------------9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan

ii.

pengajaran dalam karya prosa. ----------------------------9.1.Menerangkan definisi --------------nilai kemanusiaan dan Aras 1 pengajaran. i. Menyatakan 9.2. Menjelaskan nilai definisi nilai kemanusiaan dalam kemanusiaan dan karya yang dikaji. pengajaran. 9.3. Menjelaskan ii. Menyenaraikan pengajaran dalam nilai kemanusiaan karya yang dikaji. dalam karya yang 9.4. Menghubungkaitkan dikaji. antara nilai iii. Memadankan kemanusiaan dengan pengajaran pengajaran dalam dengan peristiwa karya. dalam karya yang dikaji. Aras 2 i. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.

fikiran Deduktif Cerakinan Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Carta Jadual LPG

ii.

iii.

Teks Anak Global

3.0.

Menjelaskan pemikiran

Aras 2

Berfokus 50

Drama Muzikal Kampung Baru

2

Teks Madu Ilmu Sajak Kalau Kita Menjadi Kayu

dan persoalan dalam drama. 3.2. Menghuraikan pemikiran dalam drama yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat. 6.0. Menganalisis gaya bahasa dalam puisi. 6.3 Menganalisis unsur bahasa dalam puisi. 6.4 Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji.

i.

ii.

iii.

Menyenaraikan jenis pemikiran dalam drama yang dikaji. Menjelaskan pemikiran dalam drama yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam drama yang dikaji.

Analitik Membaca dan melakonkan adegan Diskusi Lakonan Main peranan Kajian masa depan Teks/petikan Carta LPG

Aras 2 i. Menerangkan metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam puisi yang dikaji. Menciptakan unsur bahasa berdasarkan bahan rangsangan. Menerangkan asonansi, aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.

ii.

iii.

Apresiasi/Estetika Analitik Kelas Berkumpulan Mendengar pita rakaman Soal jawab Induktif Adaptasi Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan LPG

51

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Cendawan Putih

3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji. 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam drama. 42. Menerangkan jenis watak dalam drama. 4.3. Menghuraikan perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam drama yang dikaji.

Aras 2 ii. iii. Menjelaskan tema dalam karya. Menjelaskan persoalan dalam karya.

Berfokus Membaca teks dan pemahaman Seminar Percambahan fikiran Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta LPG Rakaman petikan Struktural Global Berkumpulan Diskusi Menggunakan kemahiran berfikir Perbandingan Lakonan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Carta Jadual LPG

Teks Anak Global Drama Muzikal Kampung Baru

Aras 2 i. Menjelaskan jenis watak dalam drama yang dikaji. Mengkategorikan watak dalam drama yang dikaji. Menjelaskan sifat luaran watak dan sifat dalaman watak dalam drama yang dikaji. Menerangkan peranan watak dalam drama yang dikaji.

ii.

iii.

iv.

52

Aras 3 i. Menjelaskan konflik, sikap, dan perasaan watak dalam drama yang dikaji. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam drama yang dikaji.

ii.

3

Teks Madu Ilmu Sajak Madu Ilmu

7.0. Menghuraikan nada dalam puisi. 7.1. Menerangkan definisi nada. 7.2. Menerangkan jenis nada. 7.3. Menghuraikan nada dalam puisi yang dikaji.

-----------------------------Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Cendawan Putih

Menghayati dan mengalami i. Menyatakan Membaca teks dan definisi nada. pemahaman ii. Menyenaraikan Berkumpulan jenis nada. Keperihatinan iii. Mengesan jenis Simulasi nada dalam puisi Kemahiran belajar yang dikaji. cara belajar Teks/petikan Aras 2 Rakaman sajak Carta i. Menjelaskan nada Jadual dalam puisi yang LPG dikaji. ii. Memberi contoh --------------------------rangkap puisi -yang Analitik memperlihatkan Sosiologikal ----------------------------------------nada dalam puisi Berkumpulan -yang dikaji. Membaca teks dan 4.0. Menganalisis watak dan pemahaman perwatakan dalam karya --------------------------------- Diskusi prosa. -Kerusi panas 53

Aras 1

4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii. iii. iv. Menyatakan jenis watak dalam karya yang dikaji. Mengenalpasti watak dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan sifat luaran watak dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan sifat dalaman watak dalam karya yang dikaji. Menyatakan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Simulasi Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta Gambar LPG

v.

vi.

Teks Anak Global Drama Muzikal Kampung Baru

5.0. Menghuraikan plot dalam drama. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam drama yang dikaji. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. 5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Aras 1 Melakar rajah binaan plot. iv. Memberi definisi dan menyenaraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. vi. Mengenalpasti jenis plot dalam drama yang dikaji. iii.

Struktural Analitik Membaca dan melakonkan adegan Individu Tangga cerita Teater pembaca Teknologi maklumat dan komunikasi Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Carta Jadual 54

Aras 3 i. Menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dikaji. ii. Menghuraikan teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan dalam drama yang dikaji. iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji. 4 Minggu Ujian Bulan September ( Ujian Bulanan Ketiga/Selaras )

LPG

OKTOBER 1

Teks Madu Ilmu Sajak Anak Pulau

8.0. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3. Menghubungkait

Aras 1 i.

ii.

iii.

Berfokus Mengalami dan Menyatakan menghayati definisi nilai Berkumpulan kemanusiaan dan Membaca teks dan pengajaran. perbincangan Mengenalpasti Percambahan nilai kemanusiaan fikiran dalam puisi yang Keperihatinan dikaji. Pembelajaran Mengenalpasti secara kontekstual pengajaran Teks/petikan 55

kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

dalam puisi yang dikaji.

Carta Jadual Rakaman sajak

Aras 2 i. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi yang dikaji. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi yang dikaji.

ii.

iii. Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Cendawan Putih 6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait kan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya Aras 1 i. ii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya. Global Sosiologikal Kelas Diskusi Membaca dan melakonkan adegan Lakonan Simulasi Bercerita Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Jadual LPG Carta pai

iii.

iv.

56

Teks Anak Global Drama Muzikal Kampung Baru

yang dikaji. 6.0. Menghuraikan latar dalam drama. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan antara latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

Aras 1 iii. Menyenaraikan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji. Menyatakan kaitan latar dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

iv.

Struktural Sosiologikal Berkumpulan Membaca teks dan perbincangan Soaljawab Teater pembaca Adaptasi Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Jadual LPG Struktural Mendengar pita Individu Pemaduan seni Cerakinan Latihan Pembelajaran secara konstruktivisme Rakaman sajak Teks/petikan LPG

2

Teks Madu Ilmu Sajak Pulang

3.0. Menghuraikan maksud puisi. 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

ii.

iii.

Aras 2 57

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Cendawan Putih

9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya. 7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam drama. 7.4. Menjelaskan penggunaan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama yang dikaji. 7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa dalam drama yang dikaji.

Menjelaskan maksud perlambangan dalam puisi. ii. Menerangkan maksud keseluruhan puisi. Aras 2 i.

i.

ii.

Berfokus Analitik Mengenalpasti Berkumpulan nilai kemanusiaan Menggunakan dalam karya kemahiran berfikir beserta alas- an. Diskusi Menjelaskan Penerangan pengajaran Induktif berdasarkan Teknologi contoh dalam maklumat dan karya yang dikaji. komunikasi Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta LPG Analitik Apresiasi/Estetika Mengesan dialog, Berkumpulan monolog dan Membaca teks dan monolog dalaman perbincangan dalam drama Deduktif yang dikaji. Cerakinan Menyenaraikan Latihan contoh kata Kecerdasan ganda, sinkof, pelbagai simile, metafora, Teks/petikan personafikasi, Carta 58

Teks Anak Global Drama Muzikal Kampung Baru

Aras 1 iv.

v.

dan pengulangan dalam drama yang dikaji. Aras 2 i. Menyenaraikan contoh metafora, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama yang dikaji. Menerangkan dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam drama yang dikaji.

Jadual LPG

ii.

3

Teks Madu Ilmu Sajak Nafiri

4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji. 4.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji. 3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya

Aras 2 i. ii. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Berfokus Mendengar pita rakaman Berkumpulan Soaljawab Percambahan fikiran Latihan Pembelajaran secara konkestual Teks/petikan LPG Berfokus Analitik 59

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan

Aras 2

Hikayat Putera Jayapati

prosa. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji. 8.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama. 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. 8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji. 8.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

ii. iii.

Menjelaskan tema dalam karya. Menerangkan persoalan dalam karya.

Membaca teks dan perbincangan Berkumpulan Bercerita Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan Carta Jadual LPG

Teks Anak Global Drama Muzikal Kampung Baru

Aras 2

4

Teks Madu Ilmu Sajak Musim Itu

5.0. Menganalisis Bentuk Puisi 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi

Berfokus Global i. Menyenaraikan Berkumpulan nilai kemanusiaan Membaca teks dan dalam drama perbincangan yang dikaji. Menggunakan ii. Menjelaskan kemahiran berfikir pengajaran Pentomin berdasarkan Simulasi contoh dalam Kajian masa depan drama yang Kecerdasan dikaji. pelbagai iii. Membina Teks/petikan pengajaran Jadual berdasarkan nilai Carta kemanusiaan LPG dalam drama yang dikaji. Aras 1 Struktural Analitik i. Menyatakan Membaca teks dan bilangan perbincangan rangkap dan Diskusi baris dalam Soaljawab puisi yang Penerangan 60

yang dikaji. ii.

iii.

dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Induktif Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Jadual LPG Rakaman sajak

Aras 2 i. Menentuka n bentuk puisi sama ada bebas atau terikat. Menjelaska n bentuk visual puisi yang dikaji. Struktural Analitik Berkumpulan Membaca teks dan pemahaman Diskusi Bercerita Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar Teks/petikan 61

ii.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Putera Jayapati

4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan

Aras 2 i. ii. iii. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Mengelaskan watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam

watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Drama 9.0. Menghasilkan skrip drama dan mempersembahkan drama. 9.1. Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 9.2. Menyenaraikan idea dalam bentuk lisan dan lakaran. 9.3. Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita. 9.4. Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog dengan jalan cerita. 9.5. Menulis skrip drama.

iv.

karya. Menerangkan peranan watak dalam karya.

Carta Jadual

Aras 2 i. Menentukan pemikiran dan persoalan, watak dan perwatakan dalam karya yang ditulis. Melengkapkan binaan plot dengan menyusun peristiwa mengikut urutan. Menyesuaikan peristiwa dengan prolog, babak, adegan, episod, dan epilog. Menyesuaikan latar dengan peristiwa, watak dan perwatakan, gaya bahasa serta pemikiran dan

ii.

Mengalami dan menghayati Global Berkumpulan Menggunakan kemahiran berfikir Diskusi Membuat projek Tangga cerita Teknologi maklumat dan komunikasi Kajian masa depan Jadual Carta LPG

iii.

iv.

62

persoalan. Aras 3 i. Menulis karya kreatif dengan menggabugka n imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa dan format yang sesuai. Global Apresiasi/Estetika Berkumpulan Diskusi Soaljawab Latihan Membuat projek Carta Jadual LPG

5

Sajak

9.0. Menghasil dan Aras 1 mempersembah kan puisi. i. Menentukan 9.1. Menyenarai dan tema puisi memilih idea daripada yang akan sumber yang pelbagai. dihasilkan. 9.2. Mengemukakan ii. Merajah idea idea dalam bentuk dengan katalakaran atau lisan. kata puitis 9.3. Menulis puisi yang berkaitan menggunakan bahasa dengan tema puitis. puisi. 9.4. Menetapkan bentuk puisi. ----------------------------------------------Aras 2

63

i.

ii.

iii.

Mengembangk an kata-kata puitis menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap. Menyusun ungkapan dan baris-baris puisi menjadi bait-bait puisi yang lengkap. Menulis puisi dengan menggabungk an imaginasi dan realiti, menerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan, dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang padat dan indah.. Menyenaraika n nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. Berfokus Analitik Berkumpulan Membaca teks dan pemahaman Menggunakan kemahiran berfikir 64

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Hikayat Putera Jayapati

9.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii.

9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya. Drama Mengulangkaji aspek-aspek penting drama: 1) Bendahara Tepok 2) Lima Perwira 3) Muzikal Kampung Baru

iii.

Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Cerakinan Latihan Kemahiran belajar cara belajar Jadual LPG Carta pai

NOVEMBE R 1 2 3 4 5

Minggu Peperiksaan Akhir Tahun

Minggu Peperiksaan Akhir Tahun Cuti Akhir Tahun Persekolahan Cuti Akhir Tahun Persekolahan Cuti Akhir Tahun Persekolahan

65