You are on page 1of 5

 

 
   


 

   

  
  


   
  
 5
! " 5 

# $ % &'(()*)' + # , ---./ $). 0 1 ,  2 $. 3 $ ))'
  

   


 

 
I Ia!& 
 !"# b)!"#
 $% % &# I I $%b)% &#

&'()*+,-
./
&'()! ,-
./
01234567/8345 M%b345bbcB/&34
9:5";3#<
=>?@9 5
5"; "# 4de5";3#b 
.>
 A% &#$% 
# fg;5"; "#
 BC'D$ .3E# I I A% &a!&#$% 
#

F&G#(),H'83; a!& BC'D$ .3E#
I>#JC#
%$&G#(),H'&3
 %;K#
>L)3 ;I>#JC#
&M'D a!& %;K#
>>)3

N #OPQRSQ
TUVGW4
&M'D
>XXXY" Z[\()]
<

N #OPQRSQ
TUVGW4

=5G43>L)3 >XXXY" Z &\()h
G 4 XXXY" Z[\#
b 
.5g43>
 XXX# >)3G 4 XXXY"
 ' &.
^_D` Z &\# 

a!& XXX#
I I ' &.
N45D`

ijklmn oplqrsltnuq
vuwukn xyqrynz {lkl|l}~q l €ulrnr~€ vuwukn oyl…ypz Ž |uq•t tnq} {lkl|l …lq
qlqtyz |y}nqln tu ukunklr~‚ l‡n|y ‡‹ ty ˆlrnr p~sy u– ykyp
xyqryn vlq |yz rj uku~ q |l‚ †yq…‹‚
vuwukn ƒlttyz ntr~ku „lkn…lq qu }utu uz oyl…yp —‹ |u ‹u~ tnq} tlt˜
pj}l |y urntlpnz j†uy u vuwukn y…l~ry {lkl|l nr lsl‹r ™~rnq†
|lrntlpnz ntlw~pl ‡l}lpn r~p~rn‚ „lkn nq ty …uppn|upz up ru~tnq†
ˆqql qu }u qn nmnlp~ ‡l}lpn r~p~ lq| m~rt ‡ynq† u‡qušnu~r‚ ›y ls
q |yr~‚ l‹r tylryr ty †npsr‚
xyqryn ƒj ql q |lz{lkl|l‚ xj ql qu }l‚ oyl…yp —lt |u ‹u~ tnq}z {lkl|l˜ Žr tlt
{lkl|l ‰ Š xuqql }utu rnqln ‹u‚ tp~y˜
vuwukn Œru |‚ Žtr~kuz …u}}ln |lrntyp~ {lkl|l —lt˜ Ž |uq•t |u tltŠ
}~ry qn‚ ‚ vuwukn {u~ snlpŠ {u~ lsl‹r ‡utyp ty
{lkl|l Œp~rln ql‚ vuwukn qn l qlqnku †npsrŠ “rtn…}r u~t yp tuq†~y”
rntyqln |lpuŠ {lkl|l y œ~nytŠ Ž lyq•t |uqy lq‹tnq†
vuwukn ‘~q‚ lpyqtlnq qu ’u}u l†ytl qu tu ‹u~Š
qn‚‚‚‚†~r~q “qlkn|l” ntr~ku u}l vuwukn {ylz Ž †ly ‹u~ …u…uslty –up
qu uqql qu }u ‡l}lpn |yz ltlrn žlsyqtnqyr lq| ‹yt‚‚‚‚“…pnyr” {u~

 # $ % &'(()*)' + # , ---./ $). 0 1 ,  2 $. 3 $ ))'
  

   


qn lz qlqn ku rnqln lqtl lsl‹r tylry utyp †npsrz qyyp
qlqty‚‚‚†~r~q“qlkn|l”‚ ky‚‚‚‚“…pnyr”
{lkl|l ‚‚‚‚ {lkl|l ‚‚‚
xyqryn vlz qlq qlq|lz }uqu –~tlpn lŠ˜ oyl…yp —lt•r †unq† uq ‡ytyyq tyry
tu˜Š˜Š˜Š

žu…l‡~slp‹ Ÿ 
  4 ,
01 M% pj}l …uppn|up
67 bbcB j†uy su~| un…y
9: 4de ntlw~pl tylry
?@9 fg; nmnlp~ klsn…nu~rz
nsstyk™ypy|
,H' ,H' …u}}ln ky||syz |l‡‡sy

! " 
ou|l‹•r †plkklp ™unqtr lpy “n” lq| “nn” 
–upk‚

5 “n” “I>” lstu~†z nq r™nty u–‚‚‚

onr yš™pyrrnuq nr rnknslp tu  z n… kylqr €lstu~†€ up €nq r™nty u–€ nq
¡q†snr‚ ~t nt yš™pyrryr ty r™yl}yp•r ykutnuqls rtlty n… nr ~r~lss‹ lq†ypz
|nr|lnq up ruky yštpykys‹ rtpuq† yk™lrnr‚

‘upkltnuq¢

£l™lqyry iuklmn ¡q†snr
žyp‡¤ l|m“nq–”¥
¦J4I> 

 lstu~† ‹u~ lty
§¨©I>  lstu~† ‹u~ lpy tlss
 l|m“rtyk” ¥ 


ª?I> 
 lstu~† ‹u~ lpy †uu|
lt
ª?&'4I> 


 lstu~† ‹u~ ypy †uu|
lt
vu~q ¥ 


 
I>  lstu~† ‹u~ lpy l
tyl…yp

 # $ % &'(()*)' + # , ---./ $). 0 1 ,  2 $. 3 $ ))'
  

   


&'4I> 

 lstu~† ‹u~ ypy l
tyl…yp

¡šlk™syr¢

«G
¬­/® &I>¯eN5/34#
   
    

°stu~† y pyl| tlt syttypz y ™pytyq|y| qut tu }qu nt‚

±²¨³¬I>$´/µ¶·C¸>¹34#
        


°stu~† {lkl|l nr †uu| lt ™sl‹nq† ‡lry‡lssz y …uq…ylsy| nt –puk nr …slrrkltyr‚

G  

I>º¨»Y"Y>¼#
!     
olt tyl…yp lsl‹r …pnyr yq yp rt~|yqtr kl}y l –~rrz lstu~† ry nr l tyl…
yp‚

“nn”
“45”

oy 
–upk nr ~ry| tu snrt lq nq…uk™syty ryt u– l…tnuqr up rtltyr‚ onr –upk
…lq ‡y ~ry| nt yp‡r up l|my…tnyr ‡‹ l||nq† tu ty yq| u– ty ™slnq ™lrt
–upk‚ Žt …lq lsru ‡y ~ry| nt l|my…tnyr up qu~qr ‡‹ l™™yq|nq† ty ™slnq ™lrt

& –upk u– ty …u™~sl ™s~r ‚ —yq ~ry| nt yp‡rz tnr …uqrtp~…tnuq kylqr
•tnq†r sn}y ½• up •½ lkuq† utyp tnq†r•‚ —yq ~ry| nt l|my…tnyrz qu~qrz up
‡ut ty l––npkltny lq| qy†ltny –upk u– ty rlky yp‡z nt kylqr •rukytnkyr ½
lq| rukytnkyr ½•‚ ˆqy ru~s| quty tlt tnr …uqrtp~…tnuq nr kurt …ukkuqs‹ ~ry|
nt yp‡r‚ iy–yp tu ty tl‡sy ‡ysu –up yšlk™syr u– …uqm~†ltnuq‚

¾slnq –upk ¾lrt ™slnq –upk °|| pn olpn –upk
¿ ¿4 5 ¿45
®À ® & 5 ® &5
Á; Á4 5 Á45
"; 34 5 345
Â; Â4 5 Â45
6 6'4 5 6'45
Ã& Ã&'4 5 Ã&'45
ÄÅ_ ÄÅ_&'4 5 ÄÅ_&'45

Æ " ~r~lss‹ –ussur €

z€ lq| yš™pyrryr ty tyqryz ty lr™y…t lq| –upk
lsnt‹ syys u– ty ryqtyq…y “y‚†‚    
  
 
 ”

¡šlk™syr¢

ÇÈÉÊËCÌÍ&5Å/® &53!34#

 # $ % &'(()*)' + # , ---./ $). 0 1 ,  2 $. 3 $ ))'
  

   


# 
  
$      

Ž |n| tnq†r sn}y rnkknq† nq ty ™uus lq| pyl|nq† ‡uu}r tnr yy}yq|‚

G
ÎÏÃ&'45%;K'453!"#
!   

 

 
olt ™lp} nr rukytnkyr œ~nyt lq| rukytnkyr qunr‹‚

G
=ÐÑ3453'453!"#
!   
 

 
olt ‡u‹ rukytnkyr rt~|nyr lq| rukytnkyr |uyrq•t rt~|‹‚

*

 # $ % &'(()*)' + # , ---./ $). 0 1 ,  2 $. 3 $ ))'