You are on page 1of 5

Beginner Lesson

B3: The Meet Up 3
176
Kanii Transcript 2
Kana Transcript 2
Römaii Transcript 2
Translation 2
Vocabulary 3
Grammar Points 3
JapancscPod101.con
Lcarn Japancsc wiiI FFEE Daily Podcasis
Lesson Code : 683B176021208 © Copyright www.Japanesepod101.com - All Rights Reserverd. February 12th 2008
¯¬¦ .¯:.
·´''¯¹´´·¨'.)¹
¨¹¯¯¨¹.´´¯'¨`¨

¯{· ¨·'´¨´·¨¨'..´
·¨¹
`·¨·'´¨´
¯{· 1·÷÷|f¯·´¨´¯¯
'¨`¨f¯.º`.¨.¯¹
~:´¯¯!r·|,¨´`¯'¨`
¨~.¯.¯¯!.´~:¯´
:1¨´.¯¹¨`¨¹`'¯¹
!¯`:´i¨´.¹¨¨.
¯¹.
´¯¨ 1´´.´
¯{· ´¯¨´
´´¯¨·1´´.´´´
·´''¯¹¨.´¨'..
¹¨¹¯¯¨¹.´´¯'¨

´'´'
.
¨`.¨´¨¨¨'..´
´¨¹
`·¨`.¨´
´'´'
.
1¨`·!.`¨'.¨`´·
´¨´...¯'¨`¨`´
.¨·`.¨.¯¹·¨:'¯
´·¨¨·'1¨´`¯'¨`¨
·¨.`.¯´·.'~¯¯
'¨:1¨`¨´.¯¹¨`¨´
´`'¯¹!:.´:.¨´¨
´.¨''·¨¨.¯¹.
´¯¨ 1´´.´
´'´'
.
´¯¨´
´´¯¨·1´´.´´´
Römaii Translation
Kumi Mö ii desu. Tabun kimasen yo. Kaeri-
masu. Kairo arigatögozaimashita.
Keibiin Ato 10-pun dake machimasen ka. Kitto.
kimasu yo.
Kumi Ja. ato 10-pun dake.
Keibiin Watashi mo. mukashi. mainichi shigoto
no koto dake kangaete imashita. Shigoto
ga tanoshikatta n desu. Tsuma wa ie de
kodomo-tachi no sewa dake shite
imashita. Tsuma ga shinde. kodomo ga ie
o dete. Ima wa. watashi dake ni nari-
mashita. Sabishii desu ne. Hontö wa.
kazoku dake ga taisetsu datta n desu ga.
Tarö O-tösan!
Keibiin Tarö!
Kumi Ë? Tarö no o-tösan???
Kumi No. don't worry about it. He probably
won't come. I'm iust going to go home.
Thank you Ior the pocket warmer.
Security
guard
Why don't you wait Ior 10 more minutes?
He'll be here. I'm sure.
Kumi Okay. iust 10 more minutes.
Security
guard
When I was younger. I used to only think
about work everyday. Work was very Iun.
All my wiIe did was take care oI the kids.
Then my wiIe died. and my kids leIt
home. Now. it's iust me. It's sad. The truth
is. my Iamily was the only important
thing.
Tarö Dad!
Security
guard
Tarö!
Kumi What? You're Tarö's dad???
JapancscPod101.con
Lcarn Japancsc wiiI FFEE Daily Podcasis
Lesson Code : 683B176021208 © Copyright www.Japanesepod101.com - All Rights Reserverd. February 12th 2008
2
\o·u|u!u·v ÷r
Kanii Kana Romaii English
´´ ¨. tabun perhaps. probably
÷ !.` mukashi in old days. Iormer
~ ·¨ tsuma one's wiIe (humble)
¯!r ´·¨¨ kodomotachi children
|, '1 sewa looking aIter. taking care
oI
¹`' ´´`' sabishii lonely. lonesome
¹ ¨''· taisetsu important. valuable
¯· `· shinu to die
´i .¨´ kazoku Iamily. members oI a
Iamily
Grammar Points
Toduv': ~·ummu· po`ut `: ¨´¹dake) ~l`·l `: u pu·t`·!· tlut `: o°t·u ·uuut·d
~`tl tl· lu~!`:l ~o·d: ´ou!v´ o· ´u:t.´ Tt ·om·: u°t·· u uouu uud `t ·xp··::·:
tl· m·uu`u~ o° ´ou!v ¹uouu|´ o· ´u:t ¹uouu|.´
^: m·ut`ou·d `u ou· p··v`ou: !·::ou ´b3` Tl· H··t |p 1,´ ¨´ m·uu: ´ou!v´ `u u
u·ut·u! ~uv, u: oppo:·d tlut `.¯' ·mplu:`:·: tlut tl··· `: uotl`u~ |ut tl·
uouu p····d`u~ `. uud `t u!:o `mp!v :om· d`::ut`:°u·t`ou o· ··~··t. l!·u:· :··
tl· °`·:t t~o ·xump!·: |·!o~.
Toduv': lxump!·:`
÷|f¯·´¨´¯¯'¨`¨
Mainichi shigoto no koto dake kangaete imashita.
T ~u: tl`uk`u~ ou!v u|out mv ~o·k ·v··vduv.
·°` ÷|f¯·´`.¯¯'¨'.¯`¨
Mainichi shigoto no koto shika kangaete imasendeshita.
T ~u:u't tl`uk`u~ u|out uuvtl`u~ |ut mv ~o·k.
~:´¯¯!r·|,¨´`¯'¨`¨
Tsuma wa ie de kodomo-tachi no sewa dake shite imashita.
Hv ~`°· ~u: ou!v tuk`u~ ·u·· o° ou· k`d:.
·°` ~:´¯¯!r·|,`.`¯'¨'.¯`¨
JapancscPod101.con
Lcarn Japancsc wiiI FFEE Daily Podcasis
Lesson Code : 683B176021208 © Copyright www.Japanesepod101.com - All Rights Reserverd. February 12th 2008
3
Tsuma wa ie de kodomo-tachi no sewa shika shite imasendeshita.
Hv ~`°· ~u:u't do`u~ uuvtl`u~ |ut tuk`u~ ·u·· o° ou· k`d:.
¯`:´i¨´.¹¨¨.¯¹.
Honto wa. kazoku dake ga taisetsu datta n desu ga.
To |· lou·:t, ~lut ~u: `mpo·tuut °o· m· `: ou!v mv °um`!v.
¨·'´¨´·¨¨'..
Ato iuppun dake machimasen ka?
"ou't vou ~u`t °o· ou!v 10 mo·· m`uut·:´
1¨´.¯¹¨`¨
Watashi dake ni narimashita.
T ~u: !·°t u!ou·.
l!·u:· uot· tlut ~l·u tl· uouu p····d`u~ ¨´ `: u :u|··t o· u d`···t o|··t, `u
:om· ·u:·: tl· :u|··t mu·k`u~ pu·t`·!· . o· o|··t mu·k`u~ pu·t`·!· ~ `: ··
mu`u·d, u: oppo:·d tlut `u tl· ·u:· o° `.¯', tl· :u|··t mu·k`u~ pu·t`·!·
. o· o|··t mu·k`u~ pu·t`·!· ~ `: d·!·t·d.
´÷|f¯·´¨´~¯¯'¨`¨
´÷|f¯·´¨´ ¯¯'¨`¨
`÷|f¯·´`.~¯¯'¨'.¯`¨
´÷|f¯·´`. ¯¯'¨'.¯`¨
Gag Intro
Tupuu·:· T·uu:··`pt
´S····t l·t: ?´
¯ ¨.´.:.:
. ¨¨¯`|´
¯ ´.´¨····¹´´¯~!·¨.¯¹¯´¯¨·´.¨
. ·!¬|¯¯.¨!
¯ ´.·
. ´´
¯ ¨'··L·-¯¯¨
. ´¯¬¯¨¨'¯
¯ '··"'¨:´.''±¯'·~¬¨I|¨`¯(.¯´¨.
`·¨!
lu~!`:l T·uu:!ut`ou
´S····t l·t: ?´
JapancscPod101.con
Lcarn Japancsc wiiI FFEE Daily Podcasis
Lesson Code : 683B176021208 © Copyright www.Japanesepod101.com - All Rights Reserverd. February 12th 2008
4
\um`ko Ol, To:l`' "lut': up´
To:l` 0o`u~ to tl· ·ouv·u`·u·· :to·· u~u`u´
\um`ko Ou· p·t ·ut: u ·`d`·u!ou: umouut o° p·t °ood, :o l· u·v·· ~·t: °u!!.
To:l` "o~, l·': ~ot u :··`ou: upp·t`t·, lul´
\um`ko Y·ul. |otl o° tl·m´ ¹u:`u~ tl· ·ouut·· °o· lumuu:)
To:l` "lu´´
\um`ko l··, uo, T m·uut |otl o° tl·m u·· ··u!!v ~·uk`' ¹u:`u~ tl· ·ouut·· °o·
uu`mu!:)
To:l` \·xt t`m· T'd !`k· to :·· tl·m'
\um`ko \o, dou't ·v·u tl`uk u|out `t' Tl·v ~o `uto u ·u~· ~l·u tl·v :·· p·op!·
tl·v dou't kuo~ uud |`t· tl·m. "·!!, :·· vu'
JapancscPod101.con
Lcarn Japancsc wiiI FFEE Daily Podcasis
Lesson Code : 683B176021208 © Copyright www.Japanesepod101.com - All Rights Reserverd. February 12th 2008
5