ICS 87t 040 G 51

: II:

/~

GB 24613 2009

Limit of harmful substances of coatings for toys

2009-11-15 ~~

2010-10-01 ~~

3

4

GB 24613-2009

........................................................................................................................................................................................................

1

...................................................................................................................................................................................................

2

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

5

.........................................................................................................................................................................................

6

.........................................................................................................................................................................

7

........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................................................

.......................................................................

~ it Jt1: ~ m it ~ #.J ( v OC) * Ii 89 ft Ji! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

............................................................................

m

1

1

1

1

2

2

3

4

7

10

15

19

I

GB 24613-2009

1

-

-

1==1

*~II~$1i/1t I*J" 19 WtlJ1i 0

*f,l\fl~J)#~ A~m~ B~J)#~ C~J)#~ D~m~ E 19~JI!M~ltm~o

*~flm~OO5~~~~Ift~~~ilio *~flm~OO~~~~~~$~~#~~~aDo

*f,l\fl~1j!.{lL: ~~~ 1it,~~ ~~1tI1iJfn~ ~ ~$WJt* (~f)rl)fl ~0R] ~~f)rlrtm1tIfl~&0R] ~

fa ~ 5flb1tIfl~&0 R] ~itfftr.PFittl.!&~mfl~0 RJ ~,*a:~trJ1tlfl~0 R] ~m1~H flbrtfl~&0 R] ~ tt $* iI~~-+~~0-R] ~l:jij:. E21tI~ ~0-R] ~ 5;WT~( ~ OO)~f)]l0-R] ~~rlJ rJf1tt~#1t7f ~~f)]l0 R] ~ 1it 1~~ rP $ ft ~ ~-+ ~ f)]l0 -R] 0

*f,jtl_±~~1fiA: 1h:? ~*¥~ ~£W ~*}E1'-~qij*1t¥~lij5.3i_~~ iq:~1g ~~1JW~ *~~ ~ ~~~ ~ 1ftrz;~ ~ § f±~ ~~~~o

ill

GB 24613-2009

* f,t tl~lj£ T mJI: ffl it ~-+ q:t x1 A. f* fU Jf~fl ~ ~ !Jta Ell?i; if Rt ii ~ ~ 31( ~ ut~ tr it ~ ~~ ~lJJlU fU ~~ ~-F~~~?i;o

*f,ttl:iSffl -T~~mAfflit~-+ 0

2 .m1i~1 m X 14=

r 71J X {tt: 9=t B91R-~Jm fi*$l\ 1$ 89 J3 r m ffij ~ ~ * til\ fl 89 ~~ 0 fL £ tt B M 89 J3 r m X -ftI: , Jt IDUE FJf fl ~ 11* a Jfl C /F {g M iIJ~ 89 ~?(J ) ~ 1$-iT J{&!&]/F :is m -r * Itt fl , ?& ffij ,flliJh ~ ~ * f,l\ fl it~ tlJi)[ 89 ~ 1J1iJf JE

~~ PJ{tfflJ!~bx-ftl:B9m:JT hOC* 0 fL£/Ftt B M B9J3r fflx-ftl:, JtfiJT Ji&*:iSm -r*t,j\flo

GB/T 1250 m.JI_~UlH9*7R1JltfU~U~1Jtt

GB/T 1725-2007 ~i* ,MtlfUm*4 /Fn~#.J*itB9l!i!~}E CISO 3251: 2003 ,IDT)

GB/T 3186 ~1*,ml*fU~1*13m1*ffl~Mf-+ JOC¥-PCGB/T 3186-2006,ISO 15528:2000,IOT) GB/T 6682 ?ttJr~Mt~m7J<~~®utMt1Jtt (GB/T 6682-2008, ISO 3696 : 1987 ,MOD)

GB/T 6750-2007 ~ ~ fO m ~ it 1t H9 ~~)£ l:f:: m m.t tt (ISO 2811-1: 1997,Paints and

varnishes-Determination of density-Part 1: Pyknometer method, lOT)

GB/T 9750 ~*4rz:~{g~$j~

ij[;Am ~~ coatings for toys

~ fi1± mA* liffm ffa ~ ~ 1m 89 nt f*~ ~ f*i* ~-t 89 J~~ ffF 0

~ 6t 1i 1i m it €i tJ volatile organic compound; VOC

1± 101~ 3 kPa *,itl*~ffir ,ff{nJfJJ~g~-r~~-r 250 ~C B9~m1t~fo 0

~6t1i1imit€itJ*:E: volatile organic compound content;VOC content m ~1~ ~ m~ uttr ~ i!im iJt rz: ~ Flf 1~ ¥U ~ n~ ~~ fl mit it!Jm ~ * ii 0

rz:~q:tfl~foEll~ii~~it~l~~*o

* 1 fl W tJ Jfi ~1l:E: R9 ~ ;jt

:gil § ~ *
m*"-~ /(mg/kg) < 600
~(Sb) 60
1lJ ~ j~ 5C~ *" _~ / (mg/ kg) < 6Ett (As) 25
f1Q (Ba) 1 000 1

GB 24613-2009

* 1 (~)
J]! § ~ *
fM(Cd) 75
.(Cr) 60
1lJ m j~ 5C~ *" _~ / (mg/ kg) < m(Pb) 90
1Jt( Hg) 60
@(Se) 500
~~= ~ M=jF*~~(DEHP) ~
~~= ~ M= T~~(DBP):fJl O. 1
~~=: ~ DT ~ im~ (BBP) ~~:fJ1
~~=: ~ ~l!l~~_b /% ~
~~=: ~ D=:#£l!l~(DINP),
~~-=: ~ ~-=:#~l!l~(DIDP) *" o. 1
~~=: ~ ~=:*im~(DNOP)~~~ 30

720

0.3

a ncF ~ ~ lJ\ ~Df[I DC It (ftt'-J!ilJ x®tbnA) trJ *tiiriJt¥-f, Jfttl* J!J!lliSE: ~tlt It ~ «r ~ iJ! ~ ~ mit B9-T~ 4k#r ,ffl:~ 1t%~-T~Fo, X1=P~~iH:fiW!~Jt ~ ~*tttt*4 Hg;J1tfiim~1t ~

b ti1*#~ ,t£(F~ ~1i\B9~IftC lttrJ.tiirit¥-f,J'GttimJtB91J7!:im~It;tt~_, Wfi.~-T~It~ B9~- ~ ~ *tt# ~ ~ -Ttt.n ~ ,t!cJil1It 1W1J~ im~ )£1t~- ~

c 1i is m T t§!ilJ m4 tt *4 ~ t!c F ~ ~ ~ B9 Df[ I DC ~ ii ir m im~ )£ ~ :flu l* ftfill B91t m jt 11 ~ ----- ~ mr R1 , $I t!c Jffi fi # B9 -*l*n-.'-Jm:i1!fiilW)£ ~

5 llt!Jtnit 5~ 1 l«*,

rz:~lOCt1fm1j( GB/T 3186 ~~Je~:11t1T 0 5~ 2 ~lJtnit

5~ 2~ 1 m*.~ft~**;t,jflqtm1~ A ~~}E:11t1T 0

5~ 2~ 2 PJm~f1:7G~~ft~1j(*1i~flt:p J*t~ B ~~}EJ1t1-T 0

5~ 2~ 3 ~*=!fI ~w~~ ~ i!i!~}E1j( *;t,i\{l ~ I*t~ c ~ ~~:11t1-r 0

5~ 2~ 4 ~lt~f1:flm1t i;!Jta ~ i!i!~~1j( * tittl9=t JI#~ D ~ ~1~i!t1-r 0

5~ 2~ 5 *&!fI~~Z*fO=!fI~~~~~~i!i!~~1li*til\tl9=tJI#~ E ~~1~i!t1-ro

6 ~ ~ AA! !I[IJ

6~ 1 *;t.,1\flElfJu ~~W~3j(J$j~ ~~~~J]Q § 0

6~ 1~ 1 :tEiE1it~r:mt£r ,&&f~~~:itt1-r_'?X~A~~o 6~ 1 ~ 2 flrJU mt£z _'8~ MIDH8lJ:itt1-r~A~~:

-tff i" £. fJJ ~ ~ 8~ ;

-r:£#±m~r:8lJ ;

-~ rz: ~ 1J ~ I -z= ~ ~. ~ tt t-+ *= tl & r: £ 11& I ~ tt fl $Xx B1 ~ 8~ ;

-~r: ~~}j to XJ~~~r:8~ 0

2

GB 24613-2009

6~ 2 ~~~*Et9~UJl

6~ 2~ 1 ~~~*Et9~UJl* GB/T 1250 9=t~~tR it~f!*1-j 0 ~~~JOti~~*~ O~O~ 0 8~, ~* I:J

----& {1l fl ~ ~ * 1~ tH 0

6~ 2~ 2 tiltH ~~~*8~ 1JsL~ 8lJtt~ F ~ ~7F:Et9~IDC it 0

6~ 2~ 3 WTflJJ! § Et9ti~~ *j-{git¥U*tijtlEt9~3j(8t, F~ ~~if*;t.,jtl~* 0

7~ 1 F~~~f,j~~1JsLr-q:if GB/T 9750 Et9~lJl9r ,**f,jtt~~ifm Et9 F~ PJtE~~;t.,j~___t~7F: 0

7 ~ 2 x1-T EB ~ !ll ?t gX $ !ll ?t DC i? ~ll $: Et9lt t-+ , ~ ~ ;t.,1\ ~ ___t gX F ~ i~ ~ 45 9=t 1JsL ~ iJiI ~ ~ll ?t Et9 J1ffi: I ~ it 0 x1-T J1ffi: I 8~ ~ ~ ~ If Et9 ~ t-+ , ~ ~ tlJ\ ~ .L gX F ~ i~ ~ 45 t:p 1JsL ~ iJiIfff ~ it fill 0

3

GB 24613-2009

11ft ~ A (AA!m1iIlft~)

m*ER9I~~

A~ 1 ~II

-TrlJQ ~ ~ ~ , *m:iS Ii ~ 1J ~ ~ -* Elf fl ~ fl til !1m 1!Q , ~ JQ * m ir:iS ~)t tfT ~ ff i!i!~}E iJ:t ~ it: nt 9=t ~ m*ilo

A~ 2 ilt;llJ

5ttRftiJ\9=t~ f1!miJ01A1iT7t*R~B9iltrrIJ ,pjf m7j(*ir GB/T 6682 qt-=~7j(B9~* 0 A~ 2~ 1 ~D: ~1iT 65% (JJft.5t~) ,~lt~~ 1~ 40 g/mL,/FmftmB~~.H9~.o A~ 2~ 2 Mtl1t"M: ~1iT 30% (lm.5t~) ,* lt~ 1iT 1~ 10 g/mLo

A~ 2~ 3 .Dflo

A~ 2~ 4 ~I(mni: 1 : 1 (i*mt:~) 0

A~ 2~ 5 ~Dmnl: 2 : 98( 1*m l:t) 0

A~ 2~ 6 ¥Jf,1\flJt:*m~ :r;&lt1iT 100 mg/L ~ 1 000 mg/Lo

A~ 3 (S(.~~w

~m~~~~ff~*~ftr~~~~ff~*:

A~ 3~ 1 ir:iS B97tff~ft: ~Q:J<_~ ~ -rJJj_r&ftm~ ~ ~$m*~~ -r1*~ -r ZtMftm& ~ 0 A~ 3~ 2 ~li$~*: ~li$m, jJJ JJ !!l;lt{tBir:iS H9~i$ii* 0

A~3~3 ~~1&o ~JJtPJ~o

A~ 3~ 4 l?J ~iP: ili!llfm~fWJt£(4 75 +25) ~c 0

A~ 3~ 5 1I~r~~& 0

A~ 3 ~ 6 7( 1fL : .m JJl 0 ~ 1 mg 0 A~3~7 :f:If~;50mLo A~3~8 ~~:50mLo

A~ 3~ 9 ij~(:iQm-r7j(m1i) :iL~ o. 45 fimo A~ 3~ 10 ~.m.t: 50 mL~100 mL ~ 0

A~3~ 11 ~nl1f:l mL~2 mL~5 mL~10 mL~25 mL ~o A~ 3~ 12 ~fMt&~~ lm.G~t& 0

Elffl~~~fflIIl~ ~~ ?i;ff~~~t&~ ~ [ill. G iitt& ~:tEfj!m -mri~~ m~ ~mnt (A~ 2~ 4) ~~ 24 h, ~JQ mJ,K1!1J*r~m#-Trlo

A. 4 ilt~Z17.

A~ 4~ 1 itdR9$1J.

~~~~~~fj1*J:g5j 0 f!( F~ f!ij 7,K~~IDC t:~(~~rr~7G@f1JnA) 1&J*~[tiriJ\¥-F ,~#:Ltg5jJQ ,1±~ _t&~~ [ill.Giitt&(A~ 3~ 12)_t1&J*~1tlSIi~~Jllo 1±F~i~f!ij -t£~~~~-Trl-*{4r, ~~m5G~ -T~[ ~ -Ttl~tJt-T, t!ft1t~1~8u( 60+ 2) ~CJJQ, If[ r~ ~,:tE ~i1il r m ~1i¥i9:* (A~ 3~ 2) ~;ltfrl1i¥, fj!~Jll~R -t/J\T 5 mm ,

ii 1 ~ X1/GtmfW:~A~B9 ~nl(~n ~'Jy'£~ mJy'£~ JB{), ijJ m -'=:$B9 JY JJ (A. 3. 2) ~~ nlJY~, {t~ nlB9 R -t IJ\ -r 5 mrn , ii 2~ ~*tIt#~,iitiJ1!fi¥-F~~}_g!~

4

GB 24613-2009

A. 4~ 2 "Ii. ~11

x~ WJ * ~ iJt ¥-F:itt fi = iX ~ 1-j ~~ iJt 0

*~*.~TT~=~mM~~~~~,~.~~ •• *~Bm~~~~o A~ 4~ 2~ 1 T~it 5X

f$lOCf)ti$m~iJ:t:¥-F~ O~ 2 g r+O. 3 g (M19iI~ O~ 1 mg)~A:ftf~(A~ 3~ 7)~,~~ O~ 5 g rwtMt1

(A~ 2~ 3) .~1±:ftf~~~iJ:t:¥-F___to ~:ftf~ii-rjj_JXL~~ ~ Jt!~1&(A~ 3~ 3)___t,~it1T*$iJt!~t&~i1i!Jt (~m:i14 75 ~C) ~¥-F~1fti~MJiY:~~~~,1lf¥tt~7f1mF!JWJB.YE?t11~ili, R OOTT~rwtMi~~ 0 ~ m~:ftf~~A(4 75+ 25) ~C ~ 9i ~1? (A~ 3~ 4) ~ ,f¥t1ffi.ll~7t~»< ito

1±»<1tM~~m~~.~~~.it,m~ft~:ftf~~~!JWJMi1±ffM~mtt~ •• o

~ !l£ fl »: 1t !JWJ ~ :ftf ~ ~ *P ~ * i1i! m , fro A 5 mL lOO D ( A ~ 2 ~ 1), ~ m ~ :ftf ~ ~ ~ m nt m 1m: III (A~ 3~ 9) :i1it!#~~~ 50 mL ~]lK(A~ 3~ 10) qt ,mzJc~m:ftf~fOit!Jm ,FJf1~JlJ~m1il~~1&.-rf8j ~~itJf[JAJ ,~)§-m7j(l*~~~J1to f8j~1tiArr~~Bilt~o

tl:: *1J**~iSmT.(3~it*4~

A~ 4~ 2~ 2 1B1.j~.5t

f$lOCfJtli$)§-B9iA¥-P~ O~ 1 g--O~ 3 g(;m-~ O~ 1 mg)i[-r 50 mL ~~(A~ 3~ 8) q:r ,bOA 7 mL ~D (A~ 2~ 1) ,ft~~ lJ ___tbo ~----&!k:* W lIIl, 1± ~ ~1& (A~ 3~ 3) ___tbn ~ fj!m 1il ~ *11~ 15 min tr.1i ,~~fro ~lljJrz:~Bmo ~~~M.~~1&___tlOCT ,~~~ 5 min,~Jtl~bn 1 mL--2 mL :i1*l1tlt(A~ 2~ 2)

iX 0 ~1XbnAm-~~~&m~f¥J§<JI}J1DAo ff?X~~~t&flft Jt!~1i_tJ1D~, ~#~ t~ .*~ 0 ~Q ~ ~7~M~7t1t,lOCT~~,WJ10A:iSittt<~fi(A~ 2~ l)~M~1tit(A~ 2~ 2)1--2 ?X,tIt~jJn~fj!¥-P~i~

m*~o ~Yi?R:m~~ 1 mL tc1i~ ,lOCT~~~~~~~o m~ 10 mL 7j(~~,?&m- mit!~(A~ 3~ g) ~:m1ilMill#~~~ 50 mL ~itm(A~ 3~ 10) q:r 0 m7j(~t9c~~~it!m,FJfl~jJB9m1il~$1&~-r~~

?(;]I Jf[ q:r ,?&)§- m 7j(~ ~ ~ ~J 1t 0 ~ 81 itiAfflJ ~ B iltML 0

A~ 4~ 2~ 3 .iljjlj.~

ffJ\lOCfJtli$m-B9iat#~ o. 1 g--O~ 2 g(~.~ o. 1 mg)fl-rmtt1trA •• qt,)tfJUbnA 5 mL ~D (A~ 2~ 1) fO 2 mL :i1~1t~ (A~ 2~ 2) ,?&J§- ~tA •• !tM 0 ~ ~ T i1i!Jj(~J¥Jtt1-rlVf M: ~ 10 min JAJ * ~ (180+ 5) ~C, ~~iffi:i1i!1t 30 min m- ~~o tA ~.~*P ~ ~~m-, fT7flVf •• , ~ 7~ Mm Wlm illlll (A~ 3~ 9) :i1it!#~~~ 50 mL B9~]lK(A~ 3~ 10) qt 0 m7j(~m?~MJAJ.fOJAJ~ ,~t9ci*1il1&.-r~~ ?(; ]I Jf[ q:r , ~ 81 m 7j( ~ t;t it! Hl , FJf 1~ jJ 89 m 1il ~~ 1&. -r ~ ----& ~]I K qt , ?& J§- m 7j( m- ~ ~ ~J 1l 0 ~ 81 ft iJ:t:rr~ ~ B iJt ~ 0

*m_t~~~n~fflM~~~,~~~~~B9~~~~~~~~B9ffl~*~,.~~¥-pq:rB9~m~ ir!f¥I.J ~~ilt ~*, iffliltft7G ~~$m ili 0 ~Q*~}!I!m- H9 ¥-P ~ ~ Yi m:, Yim: mm ~ ~ 89 ft it ¥m [191J ~Q X Mf~~1f;1f;it~ (XRF) Jft~ ,.~76iltft5G~fffto 1!f 9!~ma~7~~*1l{tiltft7G~*~m ili 0 Plfl~¥U ~ 7f1 M m nt~tE 24 h ~ 7e JiY: i!i!~ iJt, N]Jt~ ~m lOO D (A~ 2~ 1) fro ~ ~JE, it ~1f ~ m nt~ Jt c(HN03)~1!11 mcl.'L;

A~ 4~ 3 l~iit

* A~ 4~ 2 $1J*~iJt.mnt*mirlQ~ ?ttfr~ff(A~ 3~ 1) i!i!~5Etft*. 0 ~mff~~?tfi~M*hftJE~,?ttfr.m~~~~M~~~d.~¥M~.JEm~*h.~®

i!i!~ iJ:t: , * tE iJ:t: .1~ * 9=t tt ~ * m ~ ?t tJT ~ ff 0

w = (p - po ) V X F m

It .... It .... It .... It ... It .... It .... It .... It .... It .... It .... ( A .. 1 )

5

GB 24613-2009

~9=t :

w -iJt~ 9=t ~~*. ,1ft{ll'-1~5£4ij:-T5£(mg/kg);

p -iJtlJiitn! t:p ~ ~i1X1t ,J¥!{1l1'1~ 5£ &3t (mg/L) ;

po ~ B m- n! t:p ~ ~ i1X 1t ,J¥! {1l1'1 ~ 1£ 4ij: 3t ( mg/ L) ;

v -iJtlJim-n!~ f*fR, 1ft {1l 1'1 ~7r (rn l.) ;

F -iJtlJim-n!~fM~m~;

m fjJ\ JF{ ~ -iJt ff JVt. ,1ft {1l1'11£ ( g) 0

A~ 6~ 1 .~1i Im----&~ff~=iXi!i!~ilt~*B9~H»f1i£M/J\-r 10% 0 A~ 6 ~ 2 .JIj.JJ\! 11 ~lm~~~ra]i!i!~iJt~*B9*H»f~~m/J\_r 20% 0

6

GB 24613-2009

PM ~ B (AA!$Bi!PM.)

~ iii! :7C • * • a91!t~ ~

B~ 1 ~II

m O~ 07 mol/L 1ili: Ditnt!ltIl T~JO Et9 ~ 1m, *m ~ ttl ~I!m: ~ Et9?t:tfT~ff~~Jl iJt~itnt 9=t OJittt7G ~Et9*.o

B~ 2 ilt1flJ

5ttRiliJt9=t~ ftmiJOR1g5ttR~B9iltrrIJ ,pjf m7j(*ir GB/T 6682 qt-=~7j(B9~* 0 B~ 2~ 1 ttlt: ~1g 37 % (EItJt5tfl),~ lt~ ~ 1~ 18 g/mLo

B~ 2~ 2 ttltrtfRl :O~ 07 mol/Lo

B~ 2~ 3 ttltmnl: ~1g 2 molz'L;

B~ 2~ 4 ~ Itrtf nl : 1 : 1 ( 1* m 1:1::) 0

B~2~5 ~,liJJl,W!,.,~,ta,*,mtiitlt~rtf~:7:{(1t1g 100 mg/Lgl1 000 mgv'L,

B~ 3 (S{.~~w

~~~~~~ff~*~ftr~~~~ff~~:

B~ 3~ 1 tftttl~:lQ~(~ B~ 6)B95ttR~ff(~Qw:-r~r&7'6m~,Jt!~mir~~-r1*w:-r~~~7'6itf~~)o B~ 3~ 2 ~li$~*: ~li$m ,Jg JJ ¥ 0

B~ 3~ 3 ~~m~ml1rP :=tL1£ o. 5 mm , B~3~4 *1f'-:mltO~l mg ,

B~ 3~ 5 j]D~tI#Slii :~~jimrmf!it1ift1±(37+2) 'c #J!~ ~ ~jl1*,tI#-r7'r~m1g.l!9.zm!OC 1J1- 0 ill OJ{tm rmf!it1ift1± (37+2) ~c H9!JOC$7j(m~ 0

B~ 3~ 6 Dltlt:;mlt1g+0~ 2pH ifi{llo

B~ 3~ 7 imm(:lQm-r7j(mRl) ::tLl£ O~ 45 fimo B. 3~ 8 ~.mt: 25 mL ,50 mL,100 mL ¥ 0

B~ 3~ 9 ~riif: 1 mL,2 mL,5 mL,10 mL,25 mL,50 mL ~ 0

B~ 3~ 10 ~71J1t~~ff: ;~~~.1g~Drtfifl(B~ 2~ 2)~Jtxrr~1*mB9 1~ 6 m--5~ 0 m 0 B~3~ 11 ~$.I1&gl.l!9«zm1io

F1f fl ~ ~ ~ ~ 1IIL ~ ~ ~ 1(; ~ ~ fI # -r ~ ~ ~ fi !OC ~ (!9« z m fi ~ 1± M! m n t~ ~ Jll ~ ~ m ¥it (B~ 2 ~ 4 ) ~~ 24 h,~JOmJj(mi9c#-T1lo

B. 4 ~~il7.

B~ 4~ 1 it DI a9 $lJ W

~~~~~£m1*Jtg5j 0 H( F£ f!ij 7,KEt9~IDC t~(;m~rr~7G@ftrnA) 1&J*~~irut¥-F ,M#Jtg5jJO ,1±~

_fi!oc~ Imltz*** (B~ 3~ 11) ___t 1&J*~~iQE:Et9~ ~ 0 :fEF£i~f!ij -t£~15E Et9 T~*14 r ,~~1m5G ~ T~[ ~ Ttl~~T ,t!ft~~1~8n(60+ 2) ~CJJO ,lOC r~~ ,1±~I1i! r m~1i$~*(B~ 3~ 2)~Jt~1i$,

#-m~~m~j49ffl(B. 3~ 3)M9fflJO~!ltJlo

ii 1 ~ X1/Gtm~~A~B9~nl(~n~'JY.£~mJYi~.), nr m T$B9JY JJ (B. 3. 2)~~.~ ijJtmJY~, X®!:l1!11Wlttinth lf~&!:Jm~

ii 2~ ~*tIt#~,iitintfi¥-F~~}_g!~

7

GB 24613-2009

B~ 4~ 2 *,1i.~11

xif WJ * Et9 iJ\ ¥-F * 11 = iX ~ 11 m~ iJ\ 0

1tm~mEt91t~~ff(B~ 3~ 10),m~mEt9$nt1f(B~ 3~ 9)~m~-r~~iJ\-iJ:t~Mi~ 50 m~I1i!lt~

(37+2)~CEt9~Dmnt(B~ 2~ 2)qi!i!~iJ\-iJ:t~tl~o {£ft1*~it(B~ 3~ 5)_tft1* 1 minJO,m~Jfit

(B~ 3 ~ 6) i!i!~ ltDJf 0 flQ * pH {I[> i. 5, ----&it2:Jt1* il ~nt , ----&it2 ~ ~trn A~ D mnt (B~ 2 ~ 3) [flQ * i!i!~-iJ:tiJ\ ¥-F*flx.lW{D~~M~1t1t~~, OJ*m~~trnA~~(B~ 2~ l)J1MJl1 pH {I[{£ 1~ 0~1~ 5 zriij 0 ~tl~ !fto:lm': ft ,¥ftE (37 + 2 ) 'c r it~:Jt 1* 1 h , 1& JO tE ( 3 7 + 2) ~C r:Q!{ it 1 h , tl tf iL NP m 11# 1m; (B~ 3 ~ 7):ij 11# 0

:ij 11# JO Et9 iJ! nt M lift f¥ ff # M tE 24 h ~ 5G ~ 7G ~ ?t tiT ~~ -iJ:t 0 ~ 11# nt {£ m: 11 7G ~ ?t tiT m~ iJ\ -mr Et9 f¥ ff 81 riijmM 24 h'Mfj!m~~(B~ 2~ 1)trnt;A~~,1t~r¥Et9mnt~lt c(HCl)~~ 1 mc l/T,;

B:: {E~~~llkMIij_] ,JiliJijl1i1#DB9±llJt, J(Jii~~*Ft§~&ttT~g.tt~, [PJ a1Jil~_i!t~~ m ~ B~ 4~ 3 i~ilt

fl( B~ 4~ 2 $J*Et9iJt~mnl*.mtiili Rim ~ (~ B~ 6) Et9?t:tJf~ff (B~ 3~ 1) ft}EOJmJfi~~5G~Et9

.mff~~?tfi~M~hft~~~?t:tJf~fi~m~~M~~~d.~¥.Et9.2~~~h~W® i!i!~ iJt ~ # 1± iJt ~ 1Il ~ q:r tt ~ * m Et9 5t t1T ~ M 0

B~ 5~ 1 t1( s:t (B~ l)::$tfJUtt1f: iAtW qt~liftPJmtt5G~ 119*4:: w = Cp-po)V x F

m

................................... ( B~ 1 )

~q:r :

w iAtif ~PJ~Jfi5G~Et9 *. ~Jfi{ll1!7~R:4ij~R: (mg/kg);

p iJ\~m¥tH9Wm)£ti&1t ~Jfi{ll~~R:4ijfr(mg/L);

po ~ B ftifnl (A~ 2~ 2) H9l9!~)£ti&JJ( ,Jft{ll1!7 ~R:4ijfr (mg/L) ;

v iJ\~ftif¥tEt9 }E~1*m ~${ll1!7~fr(mL);

F iJt~ftifnlEt9fi~m~;

m iJ\~Eft. ~Jft{fl~J1:(g) 0

B~ 5~ 2 ~*Et9 f5tIE

m -r * ft iJ\1J~;m iJO JJ£ Et9 J]t m ,1± ~ m ~ ~ ~Z rHJ i!i!~ iJt~ * ~ ~ ~ ~~ f5t IE 1~ ili :il~ Et9 5t:tJf~ * 0 NP ~(B~ 1) ~ Et9tt1J:~*~~*W<~*~t{* B~ 1 ~t§~7G~Et9::$tt1Tf5tIE~~Et9m~w~W<7G~:il~eg ?tt1i~*1~ili 0

JGt\ ~(Sb) iEfI (As) 1m (Ba) jRj (Cd) ~(Cr) m(Pb) 1k(Hg) @(Se)
?t tff f5C IE *- If{/ % 60 60 30 30 30 30 50 60 /i\{VrJ ~ !fJB9it~~ ~Jg 120 mg/kg, * 1 ~m B9?ttff f5C IE ¥ If{Jg 30 % ,91tl :ft~?t tff~ ~ == (120 - 120 X 30 %) mg/kg ==84 mg/kg~

m _tll?ttiT1J~i!im}EOJmtt7G.Et9*~, lt~ili ~~ MX-rW:7G. ~~ Et9 f-?tZ ----& 0 ?tt1ii!i!~-iJ:t1J ~Et9 ~ili ~----&fttftiA~ ~~ B ~~~iJ\{I[~1\ft1i~ Et9 3 m 0 _t~~ B ¥-F~~iJ\Ul HI ~~~i!i!~}E 0

8

GB 24613-2009

B~ 7~ 1 .~1i

~___.~ffif 2 iXi!i!~iJ:t~*Et9*Hxif1i~MJJ\-T 20% 0 B~ 7~ 2 ~JJl!1i

~~~~*riij i!i!~iJ:t~*Et9*Hxifum~MJJ\-T 33 % 0

9

GB 24613-2009

PM ~ c

(AA!m1iPM~)

c. 1 mill

mT~~mrrUxtiJ:t¥-Ft:p Et9~~=IfI~D~~*1-rmF~~~o xt~~ntJ£~JO ,m~tH~i~/ J9ii~I0Cm ~ (GC-MS)~~j£ 0 *m~13mEt9;~~1J; -rttlt ~itm (TIC):fIlJ9ii~m (MS) *Bj£~ft ,~~1J; -r~~~ (SIM)

fO 7r t,tr!*1-rj£ ii 0

C~2~ 1 .~:il~,~lt~99~999%o

C~ 2~ 2 l*~mrrIJ: TM ,~Jj((JJItii?t~)~99%9lB~~JJl 0

C~ 2~ 3 ~ fl1t~!f1l1: ~~= EfJ ~= TW~ (DBP) ~ ~~= !fI fiT ~ D~ (BBP) ~ ~~=!fI fI= #$ W~ (DEHP) ~ ~~=!fI~-=$D~(DNOP) ~~~=!fI~=#:ED~(DINP) ~~~= EfJ M-=#~W~(DIDP),~ Jt (JJIt.?tfl)~98%9l B ~t4!JJl 0

c. 2~ 4 f,l\ft~*m1i: ?tjjUfl~~lOC:iQilEt9~~= EfJ Mft~~fXfl1t~fo (C~ 2~ 3) ,fflTM (C~ 2~ 2) DC 1&J nY:~JJl:A.J 5 000 mg/L H91i~ft~*mffl 0

i]:; 1t~tlfit.*~tE(O~4)~C~ffiq:r~ff,~5&m 6 ~JI ~

c. 2~ 5 tltirf,jtllfFmli :*JtJ~~l*~Et91J7t ,mTM(C~ 2~ 2)l*~*'~tl~*mffl(c~ 2~ 4)$::iQJtJ~ 1t Et9tlt it f,l\ fl I fF m ~ 0

i]:: ~l\tlIfF*~tE(O~4) ~C~ffiq:riiff,~~m 3 ~ JI ~

c. 3~ 1 ~tH~ it/ JJItitI0CJtJ1>l. (GC-MS) 0

C. 3~ 2 J1t~~: ~il~:P m:A.JJ1t~.H9=f& 0

c. 3~ 3 ~~Jf[:~ 10 mL Et9~fMJf[,A~PJ~tiEt9mL~o

C~ 3~ 4 1lI JL' m: 1lI JL' jJ ~:A.J (5 000+ 500) e'.« = 9 ~ 806 65 m/ s2) 0 C~3~5 ~ilJf[:50mL,100mL~o

C~ 3~ 6 AgmffamL:50 mL ~o

C~ 3~ 7 ;mi$N:*:;mi$m~JYn9lJt{tB~mEt9~i$ii:*o C~ 3~ 8 JmF~~!± ff: J}J -* 500 W 0

C~3~9 tmJm;(lnm-r:«mmrrU):fL:f2 0~45 {-lmo C~3.10 *~:M1tO~lmgo

ii ~ 413*= ~ Jm~~~~~{[~ ~ 1t ~a9j7j ~#J, iJtfflJ ~ mfflJ *"~ ~ff1ID. ~ ffgijJ t.ru~413 ~= ~ Jm~~~ j7j ~, ffij ~ Jt-T 1Jt ~ IEIllt7t tff J1~ q:r ,M:5e itm m*4t.i1ID. ~ lI:t9~, ~ _ t.i1ID. -r it moo , 1Z~ ffl 1& 1± iWi ilil1F q:r 1:1 400 °c nt ~ 2 h+-:

4 h , ~ 1:1 7t tffttl! m fflJ * m ~

~ iltt: 5 % =~~/g 5 % =!fI ~~iit«te~ f1Btf tt, 30 m X O~ 25 mm X O~ 25 {-lm, £ilJ jzQ : DB-5 MS ~ f1Btftt 0

ttt1i!:gMit1i!~ 60 ~C~~ O~ 75 min,~JOkA 30 ~C/min *~ 180 ~C ,f¥~ 1 min,¥fVJ 15 ~C/min * ~ 280 ~C ,~~ 7 min;

10

GB 24613-2009

m: ¥-t D lffi1 ~ : 280 ~C;

~ il- milti D t!ft.Jt : 280 ~C; ~ ~tl-lffi1~ : 230 ~C; ~~71itit: 1~ 0 mL/min;

J!¥-t1JA: ~?t71itJ!¥-t ,O~ 75 min m7f~~; J! ¥-t • : 1. 0 f-1L;

Et! ~1JA: EI;

Et!~rm.:70 eV;

m~j£1JA: ~13m~;~~~-rmt~i~m (TIC) ~milm (MS)J!1-r~~ft, ~~~~~m~ (SIM) ~9rlil\

~*1-rj£. 0

ti: 1: 11: C. 4 B9~*H~~-JJfritiJ!tl il:t*f4r, 6 ft1~~-=: ~ Dl!1a~ ag$~i¥ ~ a1faJ '"~~~ -T »:.$1!t It:e ~ ~ C.l; ~~~-Tll~-j.t~*":Tit~~-T-@,~OO$}tOO C.l,C. 2~C. 3~C. 4~C. 5~

ti: 2: -m nr~tI Nf m~ *B-@. ~-19tit~ffl~agJr£tm»: fflim~~nB9~ ~jfW~:ilt~jl1iB9~ *B-@. ~-JJfritiJ!tlil:t*f4 ~

c. 5~ 1 9::m~it-Jl:it.m{s(R9:P.tIl:it

~ J~ c. 4 Et9 ~ m ~ itf- Nl: it ft ijf>~ ~ , 4ij IX t~ m ~ it m B ~ Et9 f1 flft i;-!t!l1 »t 1)( ff:l1t 1-r m: t't 1t ~}]I! , fj!1)(BEt99ttatlf ~~)Ef±~?t~~*:2t r.1t~~ 0

c. 5~ 2 ~ tt:St;tJT

C. 5 ~ 2 ~ 1 ~ ffl: l!i!~ ¥-f ~ It * :Itg 0:j 0 ~ yz: ~ ~ 7.K Et9 JJ& I I[! it iWJ * t~ ~ iJt ~ , tJt 1* :lt91=J J§- , ffF !OC ~ 1 g ilt ¥-t j[-T~~Jf[(C~ 3~ 3) ~ ,jJnAm.H9 T M (C~ 2~ 2) ~;J¥iat¥-p, -rmF t&:~~~ (C~ 3~ 8) ~ ~lt;{ 10 min ,

~fl 5 min tr.ti ,1f~mf;jifL1JE 0 m PJ1fm~JL,m(C~ 3~ 4)~JL'?t~ ,ft~m!t!l1m~,~ GC-MS 7ttR 0 c. 5~ 2~ 2 m J1t¥-fff(C~ 3~ 2)lt;{ 1~ 0 f.tL ~~ C~ 5~ 2~ 1 :2tJll!J§-H9ilt~mnlEt9 _t~mlflttA GC-MS(C~ 3~ 1)

~,i2~)~~ ~-rmtJJftitm~:®ff~ -r~ itm ,)Ef±~)E~¥-f tft~ 3G C~ 2~ 3 9=t H9 ~*1ti;-#.1 0 ~rl*iJt¥-t t:p3G C~ 2~ 3 9=tH9f1flft*!t!l1 ,~X~J1tBTyrJZVWH9i9!~~o :a:~ftiJtti:mnl~*,j*IfFmntH9J~~~~ mtlffi:itmEl~~~-r~itfm ~ ,t£m~ H9~m ~rlij~~it~ ttl ~ ,9!~mM4ijf'P~~= EJJ ~D~~H9f'P~~ $1t t~ J1t 1-r fdD lIE 0

ti:: ~*:ttf-f~ ~ Il!I ~f-f~ [)]lJtffl ~~t9:* (C. 3. 7) ~;tt~~, itM@!.tLR -tB9ll~/J\r 5 mmJllf1(1JnA 20 mL T fij(C. 2. 2) i1!1Tjfjpi~Itk~3i ~

C~ 5~ 3 li\:!1tililR9$1Jw

FJf ~ Et9 iJt ~ :l1t 1-r = IX 3JZ 1-r ft iJ\ 0 c. 5~ 3~ 1 iI~*,Ii.R9$1Jw

~ ffl: i!i!~ ¥-t £ fj£ #!!g 0:j 0 11i ~ £ ~ IF; ~ 11& I fiC tt $1J * tIt ir iJt W , fj£ 1* :Ltg ?=j m , ffJ\ 1& iJ:t ¥-t ~ 1 g ( M _ ~ O~ 1 mg) Ii-r 50 mL J!.~.~ mt (C. 3~ 6) ~,tIn A 20 mL T ~~ (C~ 2~ 2) f;M ~iJ\¥-t, -r MIF iJtLt ~ ff (C~ 3. 8)~~1& 10 min, ~!(Jm ,miMJm(C~ 3~ 9):i1~~lt;{RtIi-r 50 mL ~~mt(C~ 3~ 5) t:p 0 ~~~m 20 mL T~ (C~ 2~ 2)MIF~lt;{ 5 min, ir#~Rt-r~___.~~mtt:p ,~mmT~~~~~~JJt ,1;!t GC-MS?ttff 0 c. 5~ 3~ 2 ~ti*,Ii.a9*ljw

1±*lffi1Tmtxt1i$~*(C~ 3. 7)~Jtfrl1i$,fj!PtLR -t~1l1£JJ\-T 5 mm , f.r\lt;{frl1i$m~iJ:t¥-p~ 1 g (mUJD~ O~ 1 mg), Ii -r 50 mL Jt.~.~mt (C~ 3~ 6) t:p, 1JnA 20 mL T~~ (C~ 2~ 2), -rMIFiJt~~ff (C~ 3. 8) ~~1& 20 min, ~!(Jm ,m~Jm(C~ 3~ 9 )MiM~JOCntj[-T 50 mL ~.mt (C~ 3~ 5) ~ 0 ~~~m 20 mL T~~(C~ 2~ 2) 8F~1& 5 min, ir*~Rt -r ~ ___.~.mt t:p, ~JQ mT ~~~~~~JJt, 1;!t GC-MS ?ttff 0

ii ~ ~*!f*¥-F~, HmJ1!fin~~J]!~

11

GB 24613-2009

c. 5. 4 ~iI I f1= da ~ a9 tt $IJ

C~ 5~ 4~ 1 ~ 9IJ~ilIf1=iI •• iii~a9J~~

1±~~~iJtiJt ¥-F *H 1m ~ ~ m ~ iI-Eft it i!i!~ iJt jfo {if: T ,tli c. 5~ 1 ~ 1~ 5E tIC it & H ~ ~o m:iH: ¥-F H CC~ 3~ 2»)tjJUllX 1~ 0 (JuL ~YUf,j-tlIifitnt CC~ 2~ 5)itA GC-MS 9=t ,x15E.~~JlI -rC~ ~* C~ 1 ):iH:1-T

mlWfRfR)t,DINP fO DIDP E!l)tjJU~JtfJffl1m~#~f*~~ilml~ll~~r&1iL~JOfR)t, it1J:JtmlWfR ~ 11E1, fO 0

&--l'Pf,j\-tlIifmntm:~ 2 iX ,llX~~fR ,Jt*HX1UiU~E!l~5 % 0 C~5~4~2 tt$lJ~ilIf1=da~

VA*! OOfR A ~~*f,j\ ,*HE!l~~ cCmg/L) ~ til *f,j\, ~$1J f,j\-tl1 if DtJ r& 0 ;t.,1\fl1 if (II) r&E!l ~~~~ fa--- ~ ~ B ~ £ fO ~ t$ -tl1 if m nt , Jt*H 3C~ ~E!l ~O ~ 9 9 5 , ~ JnU E!l m ~$1J if ~ ~ f,~ -tl1 if DIJ r& 0

C~ 5~ 5 ~:Ei!t~~

nci!i!~iJtfil\flIfFmnl81B9m:{t1t4R{4N:I&ff~~o mJ1t~~(C~ 3~ 2)lOC~ C~ 5~ 3~ 1 9l C~ 5~ 3~ 2 ~}j_)§-B9im:nl1~ 0 f.tL itA GC-MS(C~ 3~ 1) 9=t ,i2~;~~1lI-rmtJjQilmfOJ2t;~~-r~ilm 0 m~~if!iJt~ it nl9=t 1Jt if! 1t ~ !t2lJ * ~ m l£ , »f ~ i!i!~ iJt ~ m nl B9 ~ i[ ~ ~ ~ -r ( ~ ~ ~ C~ 1) J1t h ~ W ~ ~ 7t , * ~(C~ l)*m7'r$l\~~~o

fi~ fl I fF m nl ~ ~ i!i!~ iJt ~ m nl9=t 4ij l'P ~ ~ = lfI • W~ ~ B9 P(t!J m {t[ ~ m 1± ~ ~ ti i!i!~ B9 rt Jfi m: mr JAJ 0 ~ #i i!i!~ iJt ~ m ~ 9=t 1ft i!i!~ 1t* ~ B9 * ~ m tJj ~ Jfi 7B ~ ,m la § fi ~)§- W if! JE 0

C~ 5~ 6 ~.lt.

~.~.fllfFDIJ.k.*~if!~~mnl9=t.".~='DM~B9~Mo

nc~ (C~ 1) 7tfJuttJJ: iJt¥-p 9=t .#~~= lfI Dft~B9*i[:

_ AXVXF Wi - m X S X 10 000

.................................. ( C~ 1 )

~9=t :

Wi ~¥-p9=t.~=EJJMD~ i B9*i[,%;

(Ji ~$jflIff(ll).k~JV{B9.~=EJlDI~ i B9~1t,lft{ll1!7~R:4ijfr(mg/L);

V ~~m¥lB9~~1*:m,lft{ll~~fr(mL);

F ilt~mnl89l*~m-r;

m ~¥-p89EQ~ ,.{1t~R:(g);

s ~¥-P 89~1f~!fm*i[, b{JjQi[7t~*ffi: ,.{ll~R:.R:(g/g);

10 000 ~~m-r 0

it 1: ~nB9~~tt41o~it~ GB/T 1725-2007 ~B9JlJEiH:hi!i!~JE~ i1W~R1~FrfRJ!ijlJ\B9ftCl:tjmir*mit*F~, ii#~?:j Fa ,f$lOCilt#-jt(l ±O. 1)g,ilt~*i4 ~ (l05±2) ~C/I h ,

ii 2 ~ *Jt*tlt1f ~ fJ] ~ ~¥-F~ a9/F ~~41o--a-_fj( BQ-?t~PJ 1 [1ft111 PJR: 4ijR: (gig) JitJi: ~ C~ 5~ 7 l~iitn5t~ W ~l

DBP~BBP~DEHP~DNOP:O~ 002 %;

DINP~DIDP:O~ 01% 0

C~ 6~ 1 .~11

1m --itif:tf =iX i!i!~ iJt:~ =* ~*Hx1-uJU£E!l/J\ -r 20 % 0 C~ 6~ 2 MIl 11

~1m~~*riij i!i!~iJt:~=*~*Hx1UiU~E!l/J\-r 33 % 0

12

GB 24613-2009

gll §JrJ ~~=~ ~~a:tl$ {ij! m R1la] / min JEii~~(m/z) JEj~$!;-T(m/z)
~~=lIt~= T~a(DBP) 9.6 149 150~205~223
1 ~ ~= lIt mlT ~~a( BBP) 12.0 149 150~206~238
~ ~= lIt ml-=: jf.*iWa (DEHP) 13.0 149 150~167~279
~~= lIt ml=*~a(DNOP) 14.4 279 261~390
2 ~~=~ ml=~£~a(D]NP) 13.2---17.0 293 347~418
~~=~ ml=~~~a(D]DP) 13.8---18.0 307 321~446 i!1 130 000 DBP
4ft- 120 000
110 000
100 000 DEHP
90 000
80 000
70 000
60 000 BBP
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000 6.00

B.OO

10.00

12.00

DNOP

DINP DIDP

14.00

16.00

18.00

20.00

~rnJ/min

DBP

~ 110 000- 4ft 100 000-

90 000-

80 000-

70 000-

BBP

60 000·

50 000- 40 000· 30 000· 20 000· 10 000-

DEHP

12.00

I

8.00

I

10.00

I

16.00

I

18.00

I

20.00

I

IIfraJ/min

13

GB 24613-2009

~ 6 000
11t 5 500 DNOP
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500 6.00

12.00

20.00

8.00

10.00

14.00

16.00

18.00

HfOO/min

III C~3

DNOP RtJ GC-MS ~~.T~ it III (SIM)

~ 360 000 "* 340000 320 000

300 000 280 000 260 000 240 000 220 000

200 000 180 000 160 000 140 000

120 000 100 000

80 000 60 000 40 000 20 000

O~--~~~--~~--~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~

DTNP

9. 00 10. 00 11. 00 12. 00 13. 00 14.00 15. 00 16. 00 17.00 18. 00

IItlBJ/min

III C~ 4 DINP RtJ GC-MS ~t:l.T~itlll (SIM)

~ 240 000
* 220 000
200 000 DTDP
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0 9 .. 00 10. 00 11 .. 00 12. 00 13. 00 14 .. 00 15. 00 16. 00 17 .. 00 18. 00

IM"IiJ/mln

III C~ 5 DIDP R9 GC-MS ~~1i!T~itlll(SIM)

14

GB 24613-2009

11ft • D

(AA! $B1i 11ft.)

~£1iflmit*~(VOC)*ER9i!t~~

D. 1 ~II

iJt1f~~itr ~iifft;m~iJt ,110 *~m~ ttl t~ }~(](-r 250 ~C ~ fftll1t1r!Jm ,wrm~iJt~n~!Jm*it ftP 19 F~ ~ VOc *_; 110~i!i!~ ili it g](-r 250 ~C ~ fftll1tirrB , JJt~~1iJt1f t:p it~~](-r 250 ~C ~fftll1tirrB:itt1-j ~ ~ft ~ j£ ~ j£ it 5t tfT 0 ]A n ~ !Jm * _ t:p 10 ~ iJt 1f t:p t~ ~~ ]( -r 250 ~C ff til 1t ir !Jm ~ * it ftP 19 F ~ ~ voc *ito

D. 2~ 1 .~: l( ~,~Jl:~99~ 995 % 0 D. 2~ 2 ~~: t( ~,~JJl~99~ 995 % 0 D. 2~ 3 IIJJt&~: ~~ 0

D. 2~ 4 .lJb~1*(JWjml!KafO~~~): 13~~A~itrF8lttEQ~l(~o

D. 2~ 5 JAJ if,j#.J: iJt~ qt~1¥tEe91t*tJ ,ll iff<1t~#.Jfm~~ ~ i!m_t;lt{tB~?t* ~?t~ ,~lf~:P 19 99 % Cflfi:ii?tfl)!!l B ~~JJt 0 19tJ~Q :~~=!f1 ~= Efl ft~ ~ ~~= Efl M= Z I~~ 0

D. 2~ 6 fJt fl1t~#.J : m -r~fl~1t~!f?lI ,Jt~lf~:Y1i1 99 % (EQit?t~)!!l B ~tif!lt 0

D. 2~ 7 l*~mrrIJ : m -rftl¥iJt~ e9~mmrr~ ,~*~ 1ffPJTtJti!i!~ iJt89 #.J MJ: ,~lt~:P 19 99 % (EQit5t ~)!!l B 9Ilttlt 0 19tJ~Q: Z DZ I~~ 0

D. 2~ 8 *,jic#.J :m-r~ VOC ~~JR?t VOC £ll?t~~F VOC ~1l?t891t~#.J 0 *$j;flm~1i1 a=~=z D~(tt}i~( 251 r».

D.3 ~.~w

D.3~ 1 ~itr~it~,A~ttTDCi[:

D.3~ 1~ 1 ?tMt~jt89m:~1=l ,#llr-t1t~JAJ*tPJ£~o D.3~ 1~2 ~J¥fr~~ilfrJffo

D. 3~ 1 ~ 3 ~i!i!~ff

PJtt~mT~=#~ft3~e9ff~~#:

D. 3~ 1 ~ 3~ 1 j{1:€; ~ -T1t~ft 3 (FID) 0

D. 3. 1 ~ 3. 2 B ~fl#i)aJtIM~ Miiif~!!X:JtfmMiit~~~i!i!~ffo D. 3. 1.3. 3 B~flM~ft3L~~~~9rJ'6i~~(FT-IR J'6i~~) 0

it ~ ~n~~m D. 3.1.3. 2 ~ D. 3.1.3. 3 ~tJI~MX1mg*-T 250 ¢C B9flm1tif4mJ1!h.AEjy!~.AE ,~t.i.mz ~~ffi@' it

~ ffi ~ if * M~ t.i 1btJ ~ 1f}j B9 fH 3C it JJij J1! h f;kfF ~

D. 3. 1. 4 ~ iift!: E!ltmfj! ~i!im 1t irrB JE ~5t ~ , 110 ~ = Efl ~i1~te~gm iff1!!X:itr ~ ~ % 0 D. 3.2 :itt¥-Fff: ~it ~~~M1g:itt1fit~ 2 m 0

D. 3. 3 ~¥-Fmt: ~ 10 mL ~~_mt,AffOJW~t~mt~o D.3.4 7(1JL:MJfO.1mgo

15

GB 24613-2009

m: ¥-t D lffi1 ~ : 300 ~C;

t:@:~~ ff : FID, tlffi. ~ : 3 00 ~C;

ttlffi1:gMllffi1~ 160 ~Cf¥#f 1 min,~JQVA 10 ~C/min Jt~ 290 ~C1¥tf 15 min; ~~71it~: 1~ 2 mL/min;

)t 71it t~ : )t 71it m: ¥-t , )t 71it tt PI i)aJ ;

m: ¥-t it : 1 ~ 0 f-1L 0

ii ~ m jjJ 1« Ii £JT m tt ff a9 j~ ~ lk ffl: iJI~ iJt: ¥-F a9 ~ ~l\ 1W i5L ~ ~:ft 11 a9 ~ fH ~ itt iJI~ iJt * itt ~

D~ 5 1!t~ ~ Z171l

Flf fl iJt ~ m: 11 = 1X 1JL 11 ~~ tE 0 D~5~ 1 Rll

~#iil~~fI#~0:j 0 1j(~ ~ M ~ e9 iJ&IWC It $J *1m~iJt¥-p, fj~~0:j JQ-, 1j( GB/T 6750-2007 ~~~iI~iJt~e9W 1t 0 iJt~I1i!Jj(: (23+2) ~C 0

D~ 5~ 2 ~«~*:E

~#iil~~fj#~0:j 0 1j(~ ~ M ~ e9 iJ&IWC It $J *1m~iJt¥-p, fI~~?:j JQ-, 1j( GB/T 1725-2007

~~~iI)EiJt~e9~n~#.J*. ,J¥t{1l~31:4iJ31: (g/g) , ~ 1 ~*~~~!ftlJ*.1~ttliJ\#e9~~!ftlJ*., .{ll~31:4i31:(g/g) 0 fJJ\JOC iat¥-P.(l +O~ l)g, ut~*{4: (105 +2) ~C/1 h ,

D~ 5~ 3 ~«1iflmit~flI(VOC)*:E

D~ 5~ 3~ 1 it#~:::f'*.,~*T 250 t flmit~~1J;J VOC *:ElJ;JilU;€

~Q*iJ\~g£ D~ 5~ 3~ 2~ 2 ~~fi?ttfT*~l3l!~g*r 250 ~C e9~m1t~~ ,~P:(D~ l)tt;)$:iJtf-f~

VOC *.0

p(VOC) == w X Ps X 1 000

.••..•.•..••.••..•....••.••.•• ( D~ 1 )

:ct: 9=' :

p(VOC) iJt#e9 VOC *., J¥t{ll1!731:4iJJt(g/L);

w iJt~ ttrnltflJ *. e9 1aJ:.?tit, Jft{fl1!71l4IJ31: (g/ g) ;

(Js iJt~eg* ~ ,Jft{fl1!7314iJ.3t(g/mL);

1 000 ~~~-ro

D~ 5~ 3~ 2 ~_~*.,~*T 250 t flmit~~R9 voc *:ER9!~;€ D~ 5~ 3~ 2~ 1 ~m1>l~~{t1t

fl( D~ 4 ~ e9 ~ilftiJt1R{4, 4iJ?Xt~m~ftm B 9al e913tfl1t~flJ»f1>l~m:1-r .t1C1t~}j!, ~ ~~ ~ ~ fllf ,~~ ~fi ~?t 1lr 5&*~ r:fil1ti't 1r§ 0

m:~.~5ti1iE ltMm ~~, ~ ~Jmttl ~ itftteg~. ,#1±~ff~i!i!~~eg~f£m: mr JAJ 0 D~ 5~ 3. 2~ 2 }E~fi)t:vr

~tl$i2~(D~ 2~ 8)itA ~il~t:p ,i!i!~}EJtiE~=IfI £iit.te~gmtt_t~f¥ M 8ffij, VA1fm 3~ 1 ~ ttl ~ voe }E)(1iJiItE~ ilm t:p ~tQ)t~g 0

~~~~¥-t£tl1*Jtg5j 0 mF£f!ij~~~I~ t~$J~tmiriJt¥-t ,tl1*Jtg5jJQ, ffJ\jf;{~ 2 g ~~£ ,ffl lQ.~~~mrr~ (D~ 2~ 7)~~iJt~ ,ffl m:~ff(D~ 3~ 2) JOC 1~ 0 f-1L t~ir:Ltg5j ~iJt~ itA ~ il~, i2~~ il m ,#x14ij:#f¥ M 8ffij~-rtlJ\i2!fm~1tir~m:11}Ett~tEo 1t1t~m ~1J~~~m~ il~-!3 1m.~~ ~i!i!~ff(D~ 3~ 1~ 3~ 2) !!X: FT-IR 16il~(D~ 3~ 1~ 3~ 3)J0Cffl ,#1tffl D~ 4 t:p~ili ~~*H~i!i!i!~iJttk14o

D~ 5 ~ 3~ 2~ 3 ~ fl

D~ 5~ 3~ 2~ 3~ 1 tzQ*~1$9=t ffliU ~1tir!fm:mPI VA~~~U, M1tfflrJu1J~i!i!~tE1t*Hx1~iE~ -r 0

D~ 5~ 3~ 2~ 3~ 1 ~ 1 ~fl~£ ~~WJ : ?t~UffJ\JOC _.tE. (m1iJil~ o. 1 mg)~£ D~ 5~ 3~ 2~ 2 ~}E ttl ~~#~ $ 1tir~(D~ 2~ 6 )-r~~mt(D. 3~ 3) t:p, f.r\jf;{~ 1m. q~~~iJt~ t:p fJf*~~fP1tir!lm~*.M1± F8l _.~it

16

GB 24613-2009

m. 0 -NffJ\JOC-!3 ~ i!i!~ 1t~~ *H ~~itm. Et9 ~ tlJ\~ e D. 2~ 5) -r ~ __. ~¥-Fmt J:fl ,ffl lS iif;M ~it rrU e D~ 2~ 7) f;M ~ tlt~!Im ,W~tDC~Jf[#fffi5j 0

D~ 5~ 3~ 2~ 3~ 1 ~ 2 m x1~iE m ~ Et9 ~~ iJ\: 1±-!3 ~~ iJeiJe¥-F m ~ Et9 ~*H ~ iii i!i!~ iJ\*"f4 r f!i D~ 5~ 3~ 2 ~ 1 Et9 ~1 ~tlt1t~ff~~ 0 ~lSiiEt9~fltlt~!lmttA ~m ~iii~ 9=t, 12~~ i~OO ,f!i~ eD~ 2) ?tfJUit1J:&l'P1t~ ~ Et9 *H x1 ~ IE m ~ :

A9=t :

Ri 1t ~!Im i Et9 *H x1 ~ IE m -r ;

m ; ~fltlt~!lm9=t1t~~ i Et9Mi.,~{ll~~eg);

m ; f1 fltlt~!lm 9=t ~ t]\!f¥lJ ~ Ell. ,~{1l1!J J1: (g) ;

Ais ~t]\#.1~~ifi~;

Ad 1t~#.1 i ~.ifi~o

ft~~*~m={ll~~~*o

D~ 5~ 3~ 2~ 3~ 2 ~ili }JJ!*fm~tt~ ~ itf~9l~f1 flffl ~~m1t~!ft!J* It[ Jfn1t, fflUfiiiJtm »t-r~~=

Ef11(=!fIW~~13tiEm-r1g 1~ 00 D~ 5 ~ 3~ 2~ 4 ilt# Et9 ft iJe

D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 1 ilt# ~trJ *: ~~ ft *F Jfn fj 1*:It9?:j 0 rJ( ~ Jfn M ~ ~ liW: I DC t~ trJ * t~~ iJ:t ~,tl1*:I$) 5j JQ, f$lOCiJ:t#~ 2 g(~1ifU~ O~ 1 mg) J.2A&~1Jtft1t~!ft!JmF8lIt.~H9 ~1ij!fm (D~ 2~ 5) -r~~mL(D~ 3~ 3)

J:fl, bnAmitfi~mtrlJ (D~ 2~ 7)-r ~__'DC#m.t9=tl*~iJ\¥-F ,*M~#mL#1m1=j 0 D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 2 rI(~1lBif~m:t1C1t*"~ii}l!~3~~o

D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 3 ~1ijic~(D~ 2~ 8)ttA ~m~it« ~ ,ic~JttE.-=!fI ~a.~~!lB!fttl:Et9~m 81 riij, ~1f~ 3~ 1 ~ili H9 voc ~5Zi€O~~itm ~H9m?t®go

D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 4 ~ 1~ 0 f.!L rtc D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 1 trJ4iH9iJe¥-FttA ~*H ~ itf«, ic~~ itm ,#it1J:~#f* M at riij ~ -r liji2 ~ Et91t~!fm • ifi m , ?& JQ fl( ~ (D~ 3) ?tfJU it~ iJ:t# 9=t PJf * Et9 ~ 1+ ~ g * -r 25 0 ~c ~ m 1t ~

~*.~JJIt.?t~:

...................................... ( D~ 3 )

~9=t :

W$i iJe# qt~}i~~t*-r 250 ~c~m1t~#.J i *.Et9mit?t~ ,Jft{ll1gR:~J1: (g/ g);

Ri ~ l!i!~ 1t ~!ft!J i ~:f§ »t 13t IE m -r ;

rn.; ~ t]\!ft!J ~ JJItit, ~{ll1gR (g) ;

m, iJef¥Et9 Miii, ~{ll~~ (g);

Ai t1tUi!~1t~~ i Et9*iii~;

Ais ~ ~l\ ~ Et9 * [if ~ 0

D~ 5~ 3~ 2~ 4~ 5 iJ\¥-F 9=t r~ g je-r 250 ~C fftJl1t ~~ Et9 *iitli A e D~ 4 )it1J::

1l

W$ = z.:W$; i= 1

A9=t :

Wt¥ iJ\¥-F J:fl it gje-r 250 ~C fftJl1t~!Im*iiEt9 Miii?t~ ,~{ll~~&~eg/g) 0

D~ 5~ 3~ 2~ 5 iJ\¥-F J:fl r~ ~JJ\-r!!X: ~-r 250 ~C VOc Et9 *iitli A e D~ 5 )it1J::

pevoc) == (w-Wt¥) XPs Xl 000

17

GB 24613-2009

~9=t :

p(VOC) 1Ji>1f t:p it~~JJ\-r!!X:~-r 250 'c ~ voc *_ ,~{ll]9~4ij:* (g/L);

w iJ\~ t:p:Wbtfo*_~ ftIt_?t~ ,J¥t{ll]9~4ij:~ (g/ g);

Wi¥ iJ\~t:pit~~*-r 250 ~Cflm1ti;~*_~ftlt.?t~, ~{ll]9R:4ij:~(g/g);

Ps iJ\~~W 1t ,J¥t{ll]9~4ij:~*(g/mL);

1 000 ~~f5J -r 0

D~6 *WRll

D~ 6~ 1 m~1i

f8j___.~ff~ =iXi!i!~m:~*~~Hx11i~MJJ\-r 5 % 0 D~ 6 ~ 2 .JIj.JJ\! 1i

/Flm eg~~~ra]i!i!~iJt~*H9*H»f1i~m/J\-r 10% 0

18

GB 24613-2009

PM • E

(AA!$B1iPM.)

3iE ~ EI3 3iE ~ z 3iE ~ = EI3 3iE * • R9 J~ ~

E~2~ 1 ~~:~~,ttLt~99~995%o E~2~2 ~~:~~,ttLt~99~995%o E~2~3 WJ~~:~~o

E~ 2~ 4 4fljWJ~~(JWjm~afO~I!X~): 13~~A~mF8JJfim~~~o

E~ 2~ 5 JAJ f,j\#.!: iA*F 9=t/Ffft£~1t~4¥lJ, II i*1t~4¥lJrm~13 ~ lim l:;lt{tB~?t* ~?t~ ,~lf~:P ~ 99 % (mit?t~) 9l B 9al ttlf 0 f9lJ~Q: iEEl!:~ ~iE1t~~ 0

E~ 2~ 6 ~fl1t~4¥lJ: ~,Efl ~ ~Z~fO =!fI ~ ,£tJJ(~:P~ 99 % (mit?t~) gX: B ~~JJt 0

E~ 2~ 7 ~~mtr~: m -r~nia:t¥-f~~mmtrIJ ,/F*~1fMTtt~~ia:t~~Ef! ,~1t~:P~ 99 % cmjl?t ~)!!X:B~~1t 0 f9lJ~Q: Z f(ZW~~iED~~o

E~ 3 fS£..~w

E~ 3~ 1 ~*H~it~,A~~TDCii:

E~ 3~ 1 ~ 1 ?ti1rt~ii~:l!t¥-f lJ ,# llr-t1t~ JAJ11PJ£~o E~ 3~ 1 ~ 2 fjffJt7!ft~fWJffo

E~ 3~ 1 ~ 3 ~ilff: :k~. -r1t~l!i!~ff(FID) 0

E~ 3~ 1 ~ 4 ~itftt :mrm{f~~~flJ)E~?t. ,~Q.= Efl ~a.~~~1ftt,6% ~~~£/94%.=!fI £ ft.~~~.tt~~Z=D~m.tt9lm~M%o

E~ 3~ 2 m:1f~: ~jl~:p m~)£~it~ 2160

E~ 3~ 3 ~~Jf[:~ 10 mL ~~_mt,A~PI~ti~mL~o E~3~4 *~::mJJtO~lmgo

E~ 4 ~~ ~ itBt~ii\:;ii*

~ iWftt: ~=!fI £ftfltt~f1Biftt ,30 m X o. 25 mmX o. 25 !fm; )£¥-t D lffiiLt : 240 ~C;

~~~ fflffiiLt : 280 ~C;

tt lffii: fJ] Mi lffiiLt 50 'c ~~ 5 min, ~m VA 10 ~C /min * ~ 280 ~C ~#f 5 min; ~~71rt:J*: 1~ 0 mL/min;

?t 71rt: t~ : ?t 71rt: m: ¥-t ,?t 71rt: t~ PI imJ ; m: ¥-t it : 0 ~ 2 f-1L 0

B: ~ m jjJ m Ii £JT m tt H B9 j~ ~ B: ~ iJI~ tat: tf B9 ~ ~l\ 1W i5L :ilt ~:Ii {t B9 ~ fH ~ itf tJl~ iJt 1k {tt: ~

E~ 5 J~iitZ17 11

F1f fl iJt ~ m: 17 = iX ~ 17 ~~ ~ 0

19

GB 24613-2009

E~ 5~ 1 ~ it {St •• tt it

it( E~ 4 t:p ~ ~it~~iJt*{4, 4ij:1Xt~MW: ftjfl B:m ~ ~ tl1tirf8~1~ff:itl:1-j .tlC1t9±JJI, 1t ~ff ~

~tit~ ~~~~ft~?t]tJ;~*9± -r.ft~~ 0

m:1f.~?tmt 1tMm~~, VA~#!Iili~i~tt~~~ ,#1E~ff~i!i!~ff~rittrBmr~ 0 E~ 5~ 2 ~1i~tfi

E~ 5~ 2~ 1 m E~ 5~ 1 ~~lj£1t~ff~~.tlC1to E~ 5~ 2~ 2 .~~1tirf8~ 00 81riij ~~~~

~ O~ 2 ~L *" E~ 2~ 6 fJfffi.~~1tirf8~tlJ\fltlirmntttA ~it~, i2*~~~~1tir!Jtn~f¥ 00 8triJJ 0 E~ 5~ 2~ 3 j£ tt?tt1f

~~~1f£fj1*T!95J 0 it(F£f!ij7,f;~~I~ tt$J*tliriJt1f ,fj1*T!95JJO, ffJ\llX~ 2 g ~rf£ ,jij JS.~fi~rrO(E~ 2~ 7)l*~iJt~, jflJ1t#fi(E~ 3~ 2)* O~ 2 f.!L 1iir:ft9?:J agiJt~ttA ~ it~ ,i2*~ i~ m ,#13 e. E~ 5~ 2~ 2 i!i!~}E ag ti~fl1Jtil1t~#.J ag~ m 81 rlij »t t~ifU}E£~fftE 1ttit1t~#.J 0

E~ 5~ 3 :fiil

E~ 5~ 3~ 1 ~fl#~ ag~iUrJ :?tfJUf1J\*_.}Eii(;m.~ O~ 1 mg I E. 2~ 6 t:pag~frPttft1t~#J-rDCWmi (E~ 3~ 3) t:p , Jj\JB{agEQii~ 1#itiJtW q:r FJf*ag~frP1t~#.Jag*iimtEf8J_.~.~; WlfJ\*13~i!i!~1t~!Jtn mf8J~.aag ~t~#J(E~ 2~ 5) + f8J_. ~~Jf[q:r, m~.fi~mrrO (E~ 2~ 7) fi~m~4tlJ, ~tiDCWmL# 1m?:J 0

E~ 5~ 3~ 2 *H»tttIEm -ragW!~ia:t: tE~W!~ia:tut~*H f8J ag ~ilW!~ia:t~{4Trl( E~ 5~ 1 agmJi!tt1t ~fi~~ 0 ~~.H9ttft1i~4tlJ ttA ~*H ~ iI~ ~,i2 ~ ~ it m ,rl( ~ (E~ 1) 5tjjU tt;)$:4ij frP 1t~ 4tlJ ag ~H »t tt IE m-r:

· •• · •• · .. .•• .•• · "". · "". · "". · "". · "". ( E~ 1 )

:a: q:r :

u, 1t~#.J i ag*H»fttlEm-r;

mci ~ flti~~ q:r 1tit#J i ag Eft., Jfi{ll1iTR: (g) ;

rn ; ~ flm1f#.J q:r Jig ti~4tlJ H9 Nl:il ,Jfi{ll1iT R (g) ;

Ais ~t~#.Jag~lfi~;

Ad 1t1f #.J i ag _Iii tR 0

it}E~ *f¥ WI .=: {1l ~ 5&~ * 0 E~ 5~ 4 lit *' ag jl~ lit

E. 5~ 4~ 1 iJtW ag ~ $1J : ~1#ft~ ~ tl1*~1:j 0 fl( rz: ~ f!ij ffi ag tffi!I ~ it iUrJ *ti~iJtW, tI#:ft9?:J m f1\lOC iJt~ ~ 2 g (ffififD ~ O~ 1 mg ) l2Abt 131Jti!i!~ 1t~4tlJ:f§ f8J~il~ H9 Jig if,j#J (E~ 2~ 5) -r ~~ Jf[ (E~ 3~ 3) t:p ,11D A JS~fi~mrrU (E~ 2~ 7) -rf8j__.DC1fmi9=tfi~utrf, \f!tDCrfmtJf1m5J 0

E~ 5~ 4~ 2 it(~fl8t~RttIC1t*{4~~~ff~~o

E~ 5~ 4~ 3 ~ O~ 2 ~L it( E~ 5~ 4~ 1 ~~J~iJtrfi±A ~m~i~~9=t ,ic*~i~m ,~JOit(A(E~ 2)?t~Uit. utrf 9=t EJf*.~~1tirf8 (~~ IfI ~ ~Z~ .z; EJ1~) ~*§::

• • • .. • • • • • ( E.. 2 )

A9=t :

Wi utrf9=t.~~1tirf8 i *~~Mi.?t~,%;

Ri ~i!i!~ 1t ir!Jtn i ~*Hx1~IEm -r;

m ; ~ tlJ\!Jtn ~ Mi., .{lL1!1 R: (g) ;

m, utrf ~ Mi. ,.{lL1!1R:(g);

20

GB 24613-2009

Ai ~ i!i!~ it it ~ i Et9 u! ifi tQ ;

A is ~ t$ ~ Et9 u! ifi tQ 0

B: ~ ~n~ ~Ij*m E. 4 ~ 89-@, i~im~~~¥f:/F tmlf~?t~ flttJI~ itif4mmi ~ VJ llijIfJ I£-im~}£ a1, jjJ ~m ~fm~ ~ 89 ~ itt tt (~ E. 3. 1. 4 £JT,~) w: ~ itfiJI~ iat:~{4, 1t-im~ 1tif#Jlf~?t. Fo<JlJI£_im~}£ ~

E.6. 1 .!itt

~--1tffif 2 iXi!i!~ut~*Et9*Hxif1i~MJJ\-T 5% 0 E.6.2 ~lj!tt

~~~~*riij i!i!~ut~*Et9*Hxifum~MJJ\-T 10 % 0

GB 24613-2009

~ $ A ~ # fJl ~

00 ~ tlJ\ fl

IJtAJfl ~~ ~ fl~~ ftij ~~E

(;13 246 ]3-2009

*

~ I@ tIF rt ill X& *± ill X& tx: 1-r :jtJR ~~tl )1~ __. m ifiJ:jtm ] 6 %

aJ~w{~~ ~] 00045

~iJl: www .. spc .. net .. cn ~ i! ~ 68523946 685] 7548

~ ~ t.~ rt ill X& *± ~ ~ 51; r:;p mu T r:;p mu *i&¥r$~JJ5f~m

*

7f* 880X ]230 ]/]6 r:;PTlE]. 75 ¥.~ 39 --r~ 20]0 ~ ] Ji ~~X& 20]0 ~ ] Ji ~~{k r:;pij1~

*

~% ~ ]55066 • ]-39628

~Q 1f E(J ~~ta EI3 *i±arr ~ fL~i~~ Jt&:tX~1f ~tx~,~

*1& EI! i~: (010)68533533

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful