P. 1
Lehen Il-Qala - Festa 2010

Lehen Il-Qala - Festa 2010

|Views: 1,195|Likes:
Published by radjulehenilqala
Festa 2010 edition of Lehen il-Qala issued by the Qala Parish Church
Festa 2010 edition of Lehen il-Qala issued by the Qala Parish Church

More info:

Published by: radjulehenilqala on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

Le˙en il-Qala - Festa 2010

35

li g˙al ftit tal-˙in li ©ej il-˙sieb tag˙na jkun biss fis-
sagrifiççju li se naqsmu ma’ Kristu. G˙alhekk l-ewwel
˙a©a ma nfittxux kumpanija g˙al waqt l-quddies.
Jekk ikun possibli anke l-post li nag˙Ωlu kemm jista’
jkun, ikun ‘l bog˙od minn dak kollu, persuni jew
affarijiet li jbeg˙du l-˙sieb tag˙na minn dak li jkun
qieg˙ed jitwettaq fuq l-artal. Importanti wkoll li minn
fejn inkunu, inkunu nistg˙u naraw l-artal g˙ax dan
iΩjed jorbotna ˙a©a wa˙da mas-saçerdot çelebrant
u l-komunita’ li qeg˙da tipparteçipa fil-quddiesa
fl-offerta tas-sagrifççju. G˙alhekk ma nistg˙ux
nikkuntentaw lilna nfusna u ng˙idu li ˙adna sehem
fil-quddiesa g˙ax sempliçement konna l-knisja waqt
iç-çelebrazzjoni meta l-˙sieb tag˙na kien imxerred
u l-attenzjoni tag˙na kienet iΩjed fuq il-˙bieb li
hemm ˙dejna u l-programm tal-˙in li se ng˙addu
mag˙hom meta no˙or©u mill-knisja. Id-dispoΩizzjoni
tag˙na ta’ kif nersqu biex nie˙du sehem fil-quddiesa
hi l-qofol tas-sehem tag˙na g˙ax tippermettilna jew
ma tippermettilniex li nsegwu u nie˙du sehem s˙i˙
fis-sagrifiççju tal-quddiesa.
Fi kliem il-Papa Ìwanni Pawlu II g˙an-nisrani li
jie˙u sehem kif jixraq fil-quddiesa, din tkun g˙alih
ta’ grazzja fi tjiet manjieri. Hi ‘l-g˙ajn tal-˙ajja u
l-qdusija’. Fil-Litur©ija tal-Kelma, ji©ifieri fil-qari tal-
lezzjonijiet kemm mit-Testment il-Qadim kif ukoll
mit-Testment il-Ìdid, tas-Salmi u tal-Evan©elju,
a˙na nirçievu tag˙lim biex jg˙inna ng˙ixu l-˙ajja
tag˙na b’mod li jwassalna g˙as-salvazzjoni fil-˙ajja
ta’dejjem. G˙alhekk il-Knisja mlaqqg˙a fil-Konçilju
Vatikan II ˙asset li l-qari ta’ waqt il-quddies isir bil-
lingwa tal-post biex hekk il-fidili jkunu jistg˙u isegwu
u jitg˙allmu minn dan il-qari. U g˙alhekk ukoll huma
me˙tie©a Ωew© affarijiet; l-ewwel li dawk preΩenti
g˙all-quddiesa jisimg˙u l-qari sew u mhux bi
˙siebhom imtajjar. It-tieni li min ikun qieg˙ed jaqra,
jaqra b’mod irpoΩat u bis-sens biex il-komunita’ tkun
tista’ tifhem u ssegwi. Fil-Litur©ija tal-Ewkaristija,
ji©ifieri l-parti tal-quddiesa mill-offertorju sat-tqarbin
in-nisrani jqaddes lilu nnifsu permezz tal-offerta
tieg˙u nnifsu marbuta mal-offerta tal-˙obΩ u tal-
inbid flimkien mat-talb kollu li jsir waqt il-quddiesa.
Jekk a˙na nkunu attenti biΩΩejjed naraw li g˙alkemm
˙afna mit-talb ikun qieg˙ed jing˙ad mis-saçerdot
çelebrant, però dan ikun qieg˙ed jg˙idu f’isem il-
komunità kollha preΩenti li huma ko-çelebranti
mieg˙u fiç-çelebrazzjoni tas-sagrifiççju; ‘Itolbu ˙uti
sabiex is-sagrifiççju tieg˙i u tag˙kom’. Hu sagrifiççju
komuni tas-saçerdot u l-komunita’. Meta ji©i biex
jibdel il-˙obΩ u l-inbid fil-Ìisem u d-Demm ta’
Kristu, s-saçerdot jg˙aqqad lilu nnifsu mal-komunità,
‘Qaddes g˙alhekk nitolbuk dawn l-offerti... biex isiru
g˙alina l-Ìisem u d-Demm ta’ Sidna Ìesù Kristu’.
U wara l-Konsagrazzjoni jer©a jkompli bl-offerta u
t-talb f’isem il-komunita’ maqg˙uda; ‘G˙alhekk a˙na
u nag˙mlu dan... noffrulek Mulej... u nroddulek
˙ajr... u miç-çokon tag˙na nitolbu...’ Hu g˙alhekk
importanti li g˙alkemm ma nkunux qeg˙din inlissnu
t-talb, insegwu bil-˙sieb dak li jkun qieg˙ed ilissen

is-saçerdot f’isimna u ning˙aqdu mieg˙u fit-talb
kollu. Is-saçerdot jg˙idu b’le˙en g˙oli g˙ax hu t-talb
tieg˙u u tag˙na flimkien. Papa Ìwanni Pawlu II
i˙ares lejn il-quddiesa wkoll b˙ala ‘sinjal effikaçi tal-
grazzja u tar-rikonçiljazzjoni ma’ Alla’. Il-quddiesa
tibda bir-radd tas-salib mis-saçerdot u l-poplu. Aktar
iva milli le ˙afna minna dan jag˙mluh bl-amment
ming˙ajr ma jag˙rfu t-tifsira kbira tieg˙u. Ir-radd
tas-salib huwa stqarrija tal-fidi. “Il-©esti tag˙na
waqt li nroddu s-salib, g˙andhom tifkira simbolika
qawwija. L-id il-leminija tinΩel mill-©bin g˙al fuq is-
sider, minn fuq g˙al isfel u tfakkarna li Ìesù mis-
Sema niΩel fid-dinja. Imbag˙ad l-istess id timxi mix-
xellug g˙all-lemin biex tindika, li a˙na permezz ta’
Kristu, g˙addejna mid-dlam g˙ad-dawl, mid-dnub
g˙all-˙ajja tal-grazzja. Il-©est isir f’g˙amla ta’ salib u
jfakkarna fit-tbatija u l-mewt li Kristu ©arrab fuq il-
Kalvarju g˙all-fidwa tag˙na.” (L-Isqof N. Cauchi: Il-
Quddiesa Mfissra). Wara r-radd tas-Salib iç-çelebrant
u l-poplu jsellmu lil xulxin u mbag˙ad isir l-Att
penitenzjali billi ng˙idu l-Confiteor u l-Kyrie Eleison
u jispiçça bil-kelmiet tas-saçerdot, ‘I˙enn g˙alina
Alla, ja˙frilna dnubietna u jwassalna g˙all-˙ajja ta’
dejjem.’ Meta n˙ossu l-˙tie©a li nindmu u nfittxu
l-ma˙fra g˙an-nuqqasijiet tag˙na qabel ma nie˙du
sehem fis-sagrifiççju tal-quddiesa nkunu qeg˙din
nirikonoxxu li l-quddiesa hi g˙ajn ta’ grazzja li ter©a’
t˙abbibna ma’ Alla. Fl-a˙˙arnett Papa Ìwanni Pawlu
II isejja˙ il-quddiesa ‘r-rahan tal-˙ajja ta’ dejjem.’
Rahan huwa l-prezz li wie˙ed i˙allas biex jakkwista
l-libertà minn skjavitù tieg˙u jew ta’ ˙addie˙or.
Kristu ˙allas prezz g˙oli biex jifdi l-umanità, je˙lisha
mill-iskjavitu’ tad-dnub, ˙allas billi çarçar demmu
g˙aliha fis-sagrifiççju tal-Kalvarju. Hu s-sagrifiççju li
ji©©edded f’kull quddiesa li titqaddes, hu rahan li
t˙allas, g˙adu jit˙allas u jibqa’ jit˙allas sal-a˙˙ar taΩ-
Ωminijiet kull darba li ti©i ççelebrata l-Quddiesa.
Mhux biΩΩejjed li tkun preΩenti meta u fejn qeg˙da
ti©i ççelebrata l-quddiesa. Je˙tie© li kull nisrani
jirrealizza l-kobor tal-quddiesa b˙al ma waslu biex
g˙arfuh tant qaddisin. Je˙tie© li jifhmu pass pass it-
talb kollu li jsir waqt iç-çelebrazzjoni sa mir-radd tas-
salib fil-bidu sal-a˙˙ar tislima tas-saçerdot lill-poplu,
‘Morru u g˙ixu fil-paçi ta’ Kristu... Nroddu ˙ajr lil
Alla.’ Kull talba, kull kelma, kull ©est g˙andu t-tifsira
u s-sinjifikat tieg˙u; xejn m’hu Ωejjed, xejn m’hu vojt.
Hu biss jekk jifhmu dan kollu jistg˙u dawk li jie˙du
sehem fil-quddiesa ‘jifhmu x’inhuma jag˙mlu, i©ibu
ru˙hom bil-qima u jie˙du sehem s˙i˙ fiha’ (Konçilju
Vatikan II: Kostituzzjoni Saçrosançtum Conçilium. N.
48). Óaj fil-mo˙˙ ta’ min ifittex li jie˙u sehem fil-
quddiesa irid ikun il-˙sieb li kull quddiesa hi t-ti©did
tal-akbar ©rajja u l-aktar qaddisa li qatt ©rat, l-offerta
ta’ Kristu l-Iben ta’ Alla mag˙mul Bniedem g˙all-
bnedmin kollha, g˙aΩ-Ωminijiet kollha. B’dan il-˙sieb
f’mo˙˙na waqt li nattendu g˙all-quddiesa nistg˙u
ng˙idu, ‘Illum smajt quddiesa.’

Josette Buttigieg

Le˙en il-Qala - Festa 2010

36

H

ard

w

areBest

quality
lowest
priçes

Photo Copy Service & Binding

Calculators, Fax Machines,

Ink Cartridges & Copy Paper

FOR ALL OFFICE
SUPPLIES &
STATIONARY

21 55 79 93

Le˙en il-Qala - Festa 2010

37

Fis-silta tal-Kelma ta’ Alla me˙uda minn Luqa Kap
7 versi 1 sa 17 li tittratta dwar il-fejqan tal-qaddej
taç-çenturjun u l-qawmien tat-tifel tal-armla ta’ Najn
tippreΩentalna erba’ aspetti jew doni sbie˙ li huma:
il-fidi, l-umiltà, il-˙niena u s-setg˙a ta’ Ìesù fuq il-
mewt.

L-ewwelnett nirrriflettu fuq il-fidi kbira taç-
çenturjun. Hawnhekk nitg˙allmu li l-fidi tag˙na
g˙andha tkun biss f’Alla. Fidi soda b˙al ma kellu
ç-çenturjun, biex fil-mew© u l-˙alel nibqg˙u sodi,
g˙ax jekk se nafdaw fina nfusna, fil-kapaçitajiet
tag˙na, f’dak li nipposiedu jew fin-nies li g˙andna
rabta mag˙hom, f’˙in jew f’ie˙or ser no˙or©u
diΩappuntati. Il-fidi hija r-rabta tag˙na ma’ Alla
b˙ala uniku Sid. Il-fatt li a˙na niddependu minn
Kristu u lesti ner˙u lilna nfusna g˙al kollox f’idejh,
jesprimi l-kunfidenza s˙i˙a tag˙na fiH. Jekk a˙na
ma nafdawx g˙al kollox fl-im˙abba li Alla g˙andu
g˙alina b’g˙ajnejna mag˙luqa, allura a˙na fil-fidi
tag˙na nkunu mexjin b’pass ta’ bebbuxu u mmorru
lura. A˙na rridu n˙allu lil Alla jkun l-uniku sapport u
l-unika sigurtà tag˙na. Alla g˙andu d-dritt li jitlobna
nag˙tuh kollox, kollox fis-sens li a˙na ner˙u ru˙na
kompletament f’idejh g˙ax xejn mhu essenzjali
˙liefu.

Nibq˙u nfittxuh lil Ìesù anke meta ma narawhx.
Lil Kristu narawh wara li tg˙addi l-problema b˙al ma
g˙amlet Marija ta’ Magdala.
Ni©u issa g˙at-tieni virtù, l-umiltà. Fit-test tag˙na
rajna l-umiltà taç-çenturjun quddiem Ìesù. Nixtieq li
naraw l-ewwel l-umilta’ ta’ Ìesù meta n˙arsu lejn il-
misteru ta’ Betlem. Dan ifakkarna li a˙na m’g˙andna
qatt nitwerwru minn Alla. Hu umilja ru˙u tant,
tneΩΩa minn kollox u ne˙˙a kull g˙amla ta’ difiΩa
personali sabiex jag˙milha aktar façli g˙alija u g˙alik
li nintrabtu mieg˙u u nafdaw ru˙na f’idejH.
L-umiltà hija ˙a©a fundamentali fil-˙idma
tag˙na. L-umilta’à hi tant importanti, g˙aliex Alla
hu lest li jag˙ti kollox lil dik il-persuna li tammetti li
m’g˙andha xejn. Jekk ng˙ixu l-verità u nammettu
li ma nistg˙u nag˙mlu xejn ming˙ajr Kristu, a˙na

nkunu b˙allikieku qeg˙din ng˙idu lill-Mulej: “Ejja u
g˙ix fina’’. Hekk biss ji©i Kristu.
Biex ma ng˙idux li l-˙idmiet ta’ Ìesù huma
tag˙na nippruvaw nirrepetu lilna nfusna, kemm
jista’ jkun ta’ spiss: “Hu min˙abba fik Ìesù li jien dak
li jien, hu min˙abba fik li n-nies li niltaqa’ mag˙hom
huma tant twajbin mieg˙i!’’ Dan ikun sinjal tal-
umilta’ tag˙na. Il-˙idma tieg˙u li tinsab fina mhix
opra tag˙na u ma g˙andniex biex nissuppervjaw.
Kull ma hu tajjeb fina ©ej minn Alla. San Pawl fl-
ewwel Ittra tieg˙u lill-Korintin Kap 4 vers 7 jg˙idilna
hekk: “X’g˙andek li ma rçivejtux? Mela m’g˙andux
ikun hemm qerq fina. Inkunu umli biex Alla jΩid il-
grazzji tieg˙u fuqna.
Ni©u issa g˙at-tielet punt: il-˙niena. Kif naraw
fit-test tag˙na, Ìesù wera ˙niena ma’ dik l-armla
mbikkija g˙at-telfa tal-iben il-wa˙dieni tag˙ha. Il-
miraklu hu frott tal-˙niena ta’ Ìesù. Il-Mulej dejjem
lest li j˙enn g˙alina, lest biex juri l-˙asra tieg˙u
fuqna g˙aliex Hu dejjem jag˙mel dak li hu sewwa.
A˙na kemm a˙na lesti li nuru ˙niena ma’ minn hu
fil-bΩonn?

Fil-ktieb tal-Profeta IΩaija Kap 58, ver 7 sa 11
insibu hekk: “Aqsmu l-ikel tag˙kom mal-im©ew˙in
u ift˙u djarkom g˙al min hu bla dar. Ag˙tu l-ilbies lil
dawk li m’g˙andhom xejn, u la twarrbux l-g˙ajnuna
li dawk li ji©u minnkom. Imbag˙ad it-tjubija tieg˙i
tiddi fuqkom b˙ax-xemx ta’ fil-g˙odu, u l-©rie˙i
tag˙kom ifiqu malajr. Inkun dejjem mag˙kom biex
insalvakom; dawramejt in˙ariskom. Meta titolbu
inwe©ibkom. Meta nsej˙uli nismag˙kom.’’
Mela ejjew in˙ennu g˙al ˙utna kollha, ming˙ajr
l-ebda distinzjoni g˙aliex m’hemmx ˙niena g˙al
˙addie˙or. Ìesù stess jg˙idilna f’Mattew Kap 12
vers 7: “Óniena rrid u mhux sagrifiççju’’. Min hu
l-proxxmu tieg˙i? Kull min g˙andu bΩonni u kull
min nista’ ng˙inu, dak hu l-proxxmu tieg˙i.
U fl-a˙˙arnett g˙andna s-setg˙a ta’ Ìesù fuq
il-mewt. “Ûag˙Ωug˙ qieg˙ed ng˙idlek qum!’’ Dak
qam u kul˙add beda jag˙ti glorja lil Alla. A˙na ukoll
inkunu mejtin fid-dnub tag˙na. Is-setg˙a ta’ Ìesù
tqajjimna lilna lkoll g˙all-˙ajja spiritwali ©dida, meta
nkunu ma˙kumin mis-setg˙a tal-˙aΩin. Nag˙lqu
dan il-˙sieb tag˙na billi ng˙aqqdu ˙sibijietna mal-
kliem tal-profeta Isaija meta f’kap 40 versi 28-31 u
f’kap 30 vers 15 imur jg˙idilna hekk: “G˙adek ma
ndunajtx? G˙adek ma smajtx? Il-Mulej hu Alla li ma
jmut qatt. Óallieq ta’ trufijiet l-art. Ma jg˙ejjiex u
lanqas jixjie˙ u ˙add ma jista’ jkejjel l-g˙erf tieg˙u.
Hu jag˙ti s-sa˙˙a lill-g˙ajjien u jΩid il-qawwa lid-
dg˙ajfin. Ukoll iΩ-Ωg˙aΩag˙ ig˙ejjew u jixjie˙u u
jitfixklu u jaqg˙u imma dawk li jittamaw fil-Mulej
i©eddu sa˙˙ithom. Jog˙lew fuq ©win˙ajhom b˙al
ajkli, ji©ru u ma jg˙ejjewx jimxu u ma jog˙trux.’’
Mela kif qeg˙din taraw il-Kelma ta’ Alla meta
na˙sbu u nirriflettu fuq˙a, dejjem b’xi mod jew ie˙or
ser tolqotna fil-la˙am il-˙aj. Nistaqsu lilna nfusna,
kull wa˙da minna, u mag˙kom jien: “Kemm qed
in˙alli l-Kelma ta’ Alla tibdilni kuljum?’’

KatekeΩi - Luqa 7:1-17

Mary Josette Xerri

Le˙en il-Qala - Festa 2010

38

St Joseph Garage
Mechanic No. 1

Pjazza San ÌuΩepp,
Qala, G
˙awdex
Tel: 2156 0292
Mob: 9946 3953

Le˙en il-Qala - Festa 2010

39

Kif inhi l-im˙abba tieg˙i lejn il-proxxmu speçjalment
lejn l-g˙edewwa tieg˙i? Hi domanda li mhux biss
biex nirriflettu fuqha iΩda biex ng˙ixuha. Ser nag˙ti
xi esperejenzi.

Façli ng˙id li jiena n˙obb il-proxxmu tieg˙i, iΩda
x’˙in ni©i waqt il-prova kif in©ib ruhi? Ser nistqarr
mag˙kom li darba ©ejt mitluba nag˙mel biçça xog˙ol
lil wa˙da, ma kellix kura©© u stonku nag˙milha,
skuΩajt ru˙i u tlaqt. Dik hi m˙abba??? Meta Ìesù
qalilna “ag˙mnlu dak li ˙addie˙or tridu li jag˙mlu
lilkom tag˙mnlux dak li ma tridux li ˙addie˙or
jag˙mel lilkom’’. Kieku kont jien minflok dik il-mara
kont irrrid min jg˙inni u jien warrabt u bqajt sejra.
Qed niftakar f’esperjenza ta’ wa˙da li marret
l-Indja g˙al ftit ©img˙at biex tg˙in lis-sorijiet ta’
Mother Theresa. Qalet hekk: “Darba waqt ˙ar©a bil-
van fi triq nisimg˙u l-krib. Waqfu l-van u nΩilna naraw
dak il-krib mnejn hu ©ej. Ta˙t ˙ajt naraw ra©el mimli
dud qed imut. Is-soru qaltli “erfg˙u’’. “Jien hassejt
dexha ©o fija, g˙amilt il-kura©© u erfajtu g˙al ©ol-
van. X’˙in tlajt bih fil-van, is-soru re©g˙et qaltli “Issa
po©©ih f’˙o©rok’’ X’˙in wasalna l-isptar qaltli: “Issa
a˙slu’’, tistg˙u ta˙sbu xi sforz kbir kelli nag˙mel fuq
innifsi. IΩda kbir kien il-fer˙ tieg˙i dak in-nhar x’˙in
rajt lil dak ir-ra©el nadif, seren u mhux f’dik il-miΩerja
li kien fiha Dik hi l-im˙abba, li tmut g˙alik innifsek
biex ting˙ata g˙all-o˙rajn.
Kemm ©ie li nibqa’ siekta u ma ng˙idx kelma ta’
©id ma nikkore©ix lil min ikun qed jiΩbalja. Kemm
©ie li noqg˙od nisma’ lil min jg˙id fuq in-nies, dan
jien kompliçi mieg˙u u l-ag˙ar hu li jiena nxandar
dak li smajt? Nie˙u pjaçir bid-deni tal-o˙rajn? Kemm
hi delikata l-im˙abba u ta’ spiss nonqsu fiha.

Ni©u issa g˙all-im˙abba tal-g˙edewwa. Mhux
façli iΩda hi iebsa. Min minna, ˙in jew ie˙or ma
rçiviex xi azzjoni tassew ˙aΩina u ma’ t˙ossx dik
ir-rabja, il-mibeg˙da u l-vendetta ©o fik? U Ìesù
jg˙idilna; “Óobbu lill-ghedewwa tag˙kom, ag˙mlu
l-©id lil min jobg˙odkom, bierku lil min jist˙etkom,
itolbu g˙al min iΩebla˙kom. Kemm hi ˙a˙a iebsa li
tag˙mel dan, iΩda bil-g˙ajnuna ta’ Alla naslu.
San Frangisk de Paola jg˙idilna: “A˙fru lil xulxin
hekk li ma tibqg˙u tiftakru iΩjed fl-offiΩa. G˙ax min
jiftakar fit-tort li jkun sarlu, hu stess ikun jag˙mel
offiza o˙ra, ikompli jixg˙el il-korla, jibqa’ fid-dnub u
jsir jobg˙od il-©ustizzja. It-tifkira tat-tort hija vle©©a
msadda, semm tar-ru˙, qerda tal-virtujiet, dudu li
jg˙awwar il-mo˙˙, hija t˙awwad u xxejjen it-talb li
jsir lil Alla u tbieg˙ed l-im˙abba; hija b˙al mumar fil-
qalb, nifs ˙aΩin li ma jorqod qatt, dnub li m ajiçkien
qatt u mewt kuljum. Ng˙idilkom esperjenza li ilni
g˙addejja minnha sa minn qabel ir-Randan u kif
bil-g˙ajnuna ta’ Alla rba˙ha. Il-katekeΩi li kont qed
nikteb li hi l-kelma ta’ Alla g˙enitni ˙afna. “Kif!’’ Kont
ng˙id Ìesù qalilna ˙obbu lil g˙edewwa tag˙kom
u jien ser nobg˙od u nivvendika ruhi? Kont in©ib
quddiem g˙ajnejja lil Ìesù fil-˙ajja tieg˙u. Ìesù
ukoll kien img˙ajjar, mhux milqug˙, insolentat,
imsawwat, img˙oddi biΩ-Ωuffjett u msallab. Ìesù li
Hu Alla, perfettissimu soffra dan kollu u ˙afer. Jien
midinba ma jis˙oqqlix a˙jar minn hekk. X’kont kont
niftakar fl-offiΩi kont ng˙id lilli nnifsi. “Sik ag˙raf
iskot’’, ji©ifieri ntajjar kull ˙sieb minn mo˙˙i, u xorta
bqajt insellem lil min offendieni u nitlob g˙alihom.
B’hekk bqajt ng˙ix fil-paçi. Ma nafx x’kien ji©ri
minni li kieku l-grazzja t’Alla ma kientx mieg˙i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->