ke ala

to wake up, get up

ka hana
to work

ka hele
to go, walk

ka heµe nalu
to surf

ka holoholo
to cruise

ka holo
to run

ka p µani
to play

ka µauµau
to bathe, take a bath or shower

ka µ lelo
language

ka Hawaiµi
Hawaiian

ka Haole
English
(Pelekane)

ke Kepan
Japanese

ka Pilipino
Filipino

ka Pukik
Portuguese

mau
always

pono
well, properly

i
to

i kahakai
to the beach

laila
there
(menitoned earlier)

µolua
you (2 people)

µoukou
you (3+ people)

l ua
they, them
(2 people)

l kou
they, them
(3+ people)

µAµole loa!
No way! Absolutely not!

ka makemake
to want

ka h meni
to sing; song

ka hoµolohe
to listen

ke kelepona
to phone, call

ke k kua
to help

ka n n
to look (at), watch

ka µike
to see

ka µai
to eat

ka inu
to drink

ke koloaka
soda

ka pia
beer

ka wai
water

ka p p
appetizer

ka limu
seaweed

ka n oi
chili pepper

ka poke
poke (raw fish)

e
to (after makemake)

i
object marker

i
object marker
(before names and pronouns)

i k ia manawa
now

wale n
only

k ua
we, us
(2 inclusive)

k kou
we, us
(3+ inclusive)

m ua
we, us
(2 exclusive)

m kou
we, us
(3+ exclusive)

µOia? µOia n .
Really? Really (it¶s true.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful