You are on page 1of 32

giao caûm

Ñeå coù ñöôïc caùi goïi laø moät baøi thô, haén
nghó, ñaâu phaûi chæ laø moät khoaûnh khaéc, moät phuùt,
moät giôø, nhöng laø caùi gì ñoù cöù töøng leûo ñeõo baùm
rieát laáy hoàn haén, cöù aàm ó chôø thôøi cô tuoân voït leân !
Ngoaùi coå nhìn laïi phía sau, thaät buoàn cöôøi
nhæ ! Hoàn haén boãng roän leân tieáng cöôøi saëc suïa,
ñieân cuoàng vaø man daïi ! Haén ngaång ñaàu leân cöôøi,
roài cuoái ñaàu xuoáng cuõng cöôøi !
Haén ñang cöôøi moät thaèng ngöôøi laø chính
haén, cöôøi moät cuoäc nhaân sinh aâu cuõng chæ laø moät beå
phuø-tang !
Thoaùt nhieân, tieáng cöôøi kia im baët. Maõi
loay hoay ñi tìm lôøi lyù giaûi, hoàn haén chìm vaøo giaác
nguû ñôøi saâu thaúm luùc naøo chaúng hay.
Say trong giaác nguû cuoäc ñôøi, hoàn haén boãng
tìm gaëp ñöôïc nuï cöôøi nheï nhaøng trong saùng, thanh
thaûn vaø khoâng thieáu phaàn duyeân daùng.

giantrantoivoitoi
1
2
TRAÀN AI !

Veà ñaâu em hôõi kieáp traàn ai !


Ñôøi ngöôøi hai buoåi toái roài mai
Ñeâm naèm nghe em thôû tieáng daøi
Khaéc khoaûi naõo neà theá traàn ai !

NÖÔÙC MAÉT MEÏ

Nöôùc maét meï ñaõ bao naêm chaûy traøo


Thaám vaøo con muoân gioït soáng ngoït ngaøo
Thaùng naêm troâi nhö gioøng thaùc mieân man
Con khoân lôùn trong bieån tình aân saâu.

3
YEÂU THÔ
Toâi yeâu thô chæ vì yeâu cuoäc ñôøi
Voán huyeàn nhieäm, khoâng theå noùi thaønh lôøi
Möôïn vaàn thô, mang hoä traùi tim saàu
Öôùt mi mô, yeâu thô vì yeâu ñôøi.

NGUÛ

Haõy Nguû ñi trong loøng ñaát muoân truøng


Haõy Nguû ñi trong loøng ñôøi mong lung
Haõy Nguû ñi, cöù nguû, nguû ngaøn naêm
Haõy Nguû ñi, nguû say döôùi traêng raèm.

Naøy Nguû ñi, nguû ñi, nguû ñi em


Trong moäng töôûng cuoäc ñôøi naøy eâm dòu
Cöù Nguû ñi, hôõi ngöôøi, haõy nguû ñi
Haõy Nguû ñi, keûo ñôøi laïi daøi theâm.

4
Nguû ñaây anh, em ñang nguû yeân ñaây
Em naèm nguû treân giöôøng chieáu cuoäc ñôøi
Trong hiu quaïnh em vieát lôøi nhaén nhuû
Haõy nguû ñi khi cuoäc ñôøi coøn thöùc.

Naøy Nguû ñaây, em ñang nguû yeân ñaây !


Em thaû hoàn nhòp böôùc cuøng gioù maây
Nguû giaác daøi em nguû giaác vónh haèng
Giaác hoàn em naøo ñaâu coù ngaøy ñeâm !

KHOÙC NGÖÔØI KHOÂNG QUEN


Vì sao em töø giaõ coõi ñôøi naøy ?
Voäi chia tay vôùi bao ñieàu haïnh phuùc
Em ra ñi ñeå laïi muoân ngaäm nguøi
Naøy em ôi, theá laø roài thoâi sao ?

Em cheát ñi naèm yeân trong loøng ñaát


An phaän mình trong phaän em quaèn quaïi
Ñöa tieãn em, anh bao ñieàu khoù hieåu !
Cöù ngôõ chuyeän coå tích thuôû xa xöa.
5
Tuoåi ñoâi möôi em naèm ñoù trinh nguyeân
Neùt thô ngaây vôùi ñoâi chuùt buïi traàn
Sao vaäy em nôõ troán chaïy nhaân sinh ?
Thaùc veà nguoàn, anh nhuùn ngöôøi ôùn laïnh.

Gaùi thieàn quyeân em naèm ñoù coù hay ?


Bao tieáng khoùc nöùc nôû saàu thaûm thieát
Khoùc thöông em anh chôït nghó ñeán mình
Boãng hoát nhieân, thaønh töôïng ñaù reâu phong !

Vónh bieät nheù, ñoâi gioït leä chia phoâi


Döôùi suoái vaøng, em nhôù lau cho anh
Coõi döông gian, anh böôùc tieáp ñöôøng daøi
Veà voâ ñònh ñöôïc gaëp em nöõa khoâng ?

6
HAÏNH NGOÄ BAÁT NGÔØ
Tieáng haùt ru aø ôi lôøi cuûa gioù
Röøng xaøo xaïc höông xuaân ngaùt thôm löøng
Veà vôùi Meï khoâng nhaïc hoäi töng böøng
Con moät mình laëng leõ nheï böôùc leân.

Beân Meï roài con ñoâi lôøi thoû theû


Meï coù nghe tieáng hoàn con se thaét
Meï Traø ôi, xin oâm con thaät chaët
Beán bôø xa, ñöôïc beân Meï bao laàn !

Luùc naøy ñaây, con roài seõ ñi ngay


Boùng Meï kia vaãn Böûu Chaâu loäng gioù
Ñaåy Höông Trôøi ñi veà muoân loái nhoû
Laøm maùt dòu cuoäc phong traàn chaùy boûng.

Cuoäc giao duyeân chaúng heïn cuõng chaúng ngôø


Buoåi haïnh ngoä khoâng troâng cuõng khoâng mô
Theá Meï nheù chuùt loøng con gôûi gaém
Con ñi ñaây, xin Meï nhôù con thô !
7
chæ moät haït buïi

Haït buïi ôi sao ngöôi quaù nhoû beù


Maõi thaàm thì loøng ta tieáng thoû theû
Nghe mong manh töïa hoà gioït söông rôi
Bay veà ñaâu hoàn quaën nhoùi vò the

Boàng beành ñi leânh ñeânh ngaøn bieån caû


Xa vôøi xa, chaúng ai coøn nhôù ra
Boãng moät ngaøy thaønh ngoïc quyù long lanh
Quyeän tim anh vang haùt khuùc tình ca.

Haït buïi ôi ta ñaâu naøo hay bieát


Thaùng naêm troâi, lang thang maõi bieàn bieät
Ta muoán queân sao luoân maõi cöù nhôù
Caùt vaø ngoïc, nguoàn haïnh phuùc khoân tuyeät.

8
ñoïc laïi thô ta
Ñôøi noäi troâi toâi laø keû lang thang
Beå phong traàn, laøm laõng töû reâu phong
Ñi veà ñaâu keä maët ñôøi ñaày soùng
Soáng vôùi mình phieâu du veà voâ thöôøng.

Ñeâm mô xuaân ta ñoïc laïi thô ta


Nghe trong mình daâng traøo giaác mô xa
Hoaø vaøo ñôøi vôùi bao ñieàu khaùt voïng
Vieát neân thô cho theâm ngaøn giaác laï.

Ñeâm mô thu ta ñoïc laïi thô ta


Nghe raøo raït trong hoàn ngaøn noãi nhôù
Laù thu vaøng cuoán ñôøi anh laät lôø
Ngaøn uaån khuùc, cuõng laø thô anh ñoù

9
Ñeâm mô haï anh ñoïc laïi thô anh
Giöõa ñöùng tröa beân cuoäc ñôøi hiu quaïnh
Gioù töøng côn chaúng vôi bôùt noãi loøng
Naéng gaét goûng caøng thieâu ñoùt tình xanh.

Ñeâm mô ñoâng ngoaøi trôøi ñaày baêng giaù


Naëng vôùi ñôøi ñoâi bôø mi laõ chaõ
Thoâi ñaønh theá, soáng cuøng ngaøn gioâng toá
Mô moät ngaøy cuoäc ñôøi seõ thaêng hoa.

Ñeâm mô thô ta laïi ñoïc thô ta


Chaúng vaàn ñieäu khuùc khuyûu töïa tröôøng sôn
Ngaøn lôûm chôûm, aån traéc moät khoái tình
Tình yeâu ñôøi, yeâu ngöôøi, tình yeâu ta.

tgmdn 24/03/2002

10
N&M

Anh em xöa xöa quaù


Chaúng coù gì laø laï
Theá maø khi thieáu nhau
Caû hai ñeàu khoùc oaø

Anh vaø Em laø hai


Nhö trôøi ñaát maõi daøi
Nhöng caøng xa caøng nhôù
Caû hai thaønh ñieân daïi
Muoán gaàn nhau maõi maõi
Nhö ñaát trôøi caàn nhau.

11
tieáng XUAÂN
Veà ñaây nghe laïi tieáng Xuaân
Veà ñaây nghe laïi noãi buoàn rieâng ai
Xuaân veà keát thuùc naêm daøi
Moïi chuyeän naêm môùi an baøi töø ñaây
Nhaân dòp keát thuùc Xuaân nay
Taï ôn Trôøi ñaát con naøy gaãm suy
Moät naêm roài cuõng qua ñi
Höôùng veà moät keát laïi thì sang trang
OÂ hay Xuaân môùi huy hoaøng
Nhöng roài cuõng laïi ñaùm tang cuoái ñöôøng
Con ngöôøi bao caùi khoân löôøng
Theá naøo roài cuõng cuøng ñöôøng coù khi
Tieáng Xuaân ñaây ñoù thaàm thì
Thong dong xin ñöôïc nhöõng gì thong dong.

12
Sinh Nhaät Em 17
sinh nhaät 17 Thu Trang

Sinh nhaät möôøi baûy, tuoåi traêng non


Anh nay muoân tuoåi, ngaãm ñöôïc coøn
Cuoäc ñôøi xin ñöôïc traû cuoäc ñôøi
Ngaây thô beù boûng giaác nguû ngon.

Voâ tö em soáng phuùt thaàn tieân


Thaû moäng theo traêng, theo khaùt voïng
Thao thöùc naêm canh anh chôïp maét
Ngaäm nguøi rôi leä theá laø xong !

Möôøi baûy sinh nhaät tuoåi möôøi baûy


Vaàn thô anh hoaï taëng em ñaáy
Gieo vaøi noãi ñôøi, vaøi khaéc khoaûi
Chuùc em luoân maõi soáng giaác naøy.

13
CHAÂN LYÙ LAØ AN BÌNH
taëng An Bình
Nhaø Thôø hay nhaø Chuøa
Ñöùc Phaät hay Ñöùc Chuùa
Ñöôøng haïnh phuùc goïi môøi
Taâm hoan hyû chaúng ngôi
Lôøi Chuùa hay lôøi Phaät
Ñaém say loøng ta nhaát
An bình ta cöù theo
AÉt seõ ñöôïc ñöôøng thaät.

gioït yeâu
Anh sinh ra coù trôøi vaø coù ñaát
Coù naéng nheï vaø möa phuøn gioù baát
Em sinh ra coù tình anh ñôïi chôø
Ngoû tieáng yeâu ñöa nhau vaøo coõi mô.

14
Tay trong tay hoaø mình vaïn yù thô
Ngaém nhìn nhau trong nuï cöôøi hôùn hôû
AÙnh maét naøo nheï nhaøng nhaém chaët laïi
Ñaåy hoàn bay quyeän tim hoàng xanh mô.

Bay ñi ñaâu, hoàn ôi mau veà ñaây !


Traû laïi ta coõi thöïc theá gian naøy
Gaëp laïi mình trong tim yeâu chan hoaø
Coøn ñoïng ñaây gioït yeâu thaém cay cay.

HAÏT SÖÔNG TRÔØI


Haït naéng vaøng hong thoaûng gioït söông trôøi
Gioù heo maây ñöa nheï kheõ laõ lôi
Söông lung linh nhö voäi vaøng toaû chieáu
Thoaùng phieâu hoùt theo laøn gioù leï rôi

15
ban meâ phieâu laõng
Raëng nuùi chieàu rôïp boùng naéng hoaøng hoân
Ban Meâ buoàn laëng leõ aùnh voâ hoàn
Bay veà ñaâu nhaïn traéng vöôn caùnh daøi
Ngöôøi ñöùng ñoù thô thaån toáng bieät ai ?

Hoaøng hoân ñi, röôùc ñeâm veà taêm toái


Ngöôøi chöa tôùi, sao voäi tieãn ñi roài ?
Buoàn muoân thuôû noãi buoàn, buoàn muoân thuôû,
Tieáng taï töø nghe lieäm ñaéng treân moâi !

Ñaát Ban Meâ muø mòt khoùi söông hoàng


Ai aâm thaàm thaû hoàn vaøo meânh moâng
Nhôø gioù chieàu thoåi ñi veà phöông aáy
Duyeân tao ngoä bieát coù troøn hay khoâng ?

Xin maõi nguyeän laøm laõng töû tang boàng !
Khuya 15/4/2002

16
MOÄT LÔØI CA1

Thoân daõ moät naéng vôùi hai söông


Mình traàn khoe trôøi, mình khoe ñaát
Giaäu thöa nöùa muïc chöùa tình thöông
Nhaø khoâng vöôøn troáng höôûng ñôøi thöôøng
An vui tuoåi giaø trôøi vôùi ñaát
Nhoïc nhaèn söùc treû kieáp thaûnh thôi
Ai veà gheù laïi ngaãm cuoäc ñôøi
Ai ñi cho gôûi moät lôøi ca.

1
Baøi naøy laøm khi vieát ñoaûn khuùc moät
chuyeán ñi trong taäp laõng töû taïp buùt
17
HOANG VU TAÏ TÖØ
taëng Traø My
Böôùc hoang vu ñi döôùi trôøi xuaân saéc
Hoûi höông ñôøi nheï nhaøng theo vôùi gioù,
Sao laï theá, tónh laëng khoâng roài coù ?
Sao laï theá, lang thang coù roài khoâng ?

Ngöôøi ñi ñoù, cho ta nhòp böôùc vôùi


Cuõng boàng beành, meânh mang giöõa ñaát trôøi
Cuõng coû daïi daët dìu quaán beân chaân
Cuõng traêng sao ñang goïi veùo treân cao
Cuõng myõ nhaân ñang chôø ôû choán naøo !
Cuõng tri aâm, tri kyû ñang caát lôøi
Cuõng röôïu ngoït ñang goïi môøi khaép nôi
...
Ngöôøi ñi ñoù, cho ta nhòp böôùc vôùi.

18
Böôùc voâ hoàn ta ñi cuõng voâ hoàn
Nhöõng laâng laâng xin ñöøng thöùc tænh ta
Treân trôøi cao coù ngaøn may traéng xoaù
Döôùi ñaát thaáp coù vaïn aùnh hoa ñaêng
Ñaïp hoa ñaêng ta ñoäi laøn may bay
Ñaïp cuoäc ñôøi ta ñoäi aùnh vónh haèng

Lang thang hoaøi ta laøm thaèng haønh khaát


AÊn maøy ñôøi ta quyeát traû nôï ñôøi
Ñöôïc hay khoâng, ta thanh thaûn ra ñi
Chaøo traàn gian, ta chaøo nheù traàn gian
Chaøo cuoäc ñôøi, ta chaøo nheù cuoäc ñôøi !

19
YEÂU
taëng An Bình
Anh yeâu thô chæ vì yeâu cuoäc ñôøi
Anh yeâu em chæ vì chuùt laû lôi
Em yeâu anh, anh xin ñaønh caûm taï
Heïn moät dòp, kieáp khaùc anh nhaän lôøi.

CAÛM ÑEÀ
Traêng naøo thô thaån ñöùng chôø ñôïi ai,
Coù nghe naøng gioù thì thaøo beân tai ?
Laïi theâm naøng sao thoû theû goïi môøi
Goïi ai, ai chôø boùng hình cuûa ai !

20
SAÉC TÍM BAÈNG LAÊNG !!!

Saéc Baèng Laêng moät maøu tím u buoàn


Nhöõng rôi ruïng nhö gioït leä nhoû xuoáng
Hoàn troáng vaéng anh ñi nhaët caùnh Baèng
Vöông chuùt loøng cho röôùm maùu tình Xuaân.

Nhaët saéc tím anh muoán tìm noãi nhôù


Trong laõng queân, coõi moäng vaø coõi thô
Lang thang hoaøi, anh ñaïp xaùc hoa rôi
Chôït ngoaûnh laïi, xoùt hoa taøn xaùc xô.

Phieâu du maõi cho queân maøu saéc tím


Ru hoàn anh nhöõng noãi buoàn laëng im
Bao naêm roài ngôõ ñaõ vaøo queân laõng

Nhaët Laêng tím, chôït noãi nhôù trong tim.

21
CUNG ÑAØN XÖA
Cung ñaøn xöa, anh gôûi vaøo dó vaõng
Cho mai moät moái tình aáy dôû dang
Tieáng haùt kia coøn reùo raét yeâu ñöông
Goïi naõo neà, röôùm maùu hoàn vôõ tan.

Cung ñaøn nay, anh taáu leân taëng em


Vui vu quy, muoân haïnh phuùc eâm ñeàm
Ly röôïu noàng anh möøng em thaém duyeân
Traøo trong anh tình thuôû aáy trinh nguyeân.

Chieác xe hoa mang naëng coã quan taøi


Voøng nhaãn cöôùi em hoà hôõi chia hai
Ñoaù hoàng töôi em cöôøi caøi leân ngöïc
Hoàn trong anh xaêm ñaày laø nhöõng gai.

Gai hoàng nhoïn tuy saéc maø khoâng ñau


Caùnh hoàng moûng, theá maø tim buoát thaáu
Anh vu vô trong ñoâi doøng tô töôûng
Ngoài nhìn trôøi nheï löôùt gioït möa ngao.

22
DAÂNG LEÂN TRONG LAËNG CHÔØ

Khoaùc leân mình maáy chöõ “ñôøi hieán daâng”


Nghe sao maø buùt giaù nhöõng baàn thaàn
Daâng gì ñaây khi hoàn ñaày hoen oá,
Daâng gì ñaây khi tay thaám buïi traàn ?

AÙo doøng ñen nhö aân hueä Ngaøi ban,


Phuû leân ñôøi che laáp bao baát toaøn !
Suùng sính ñi laøm ñeïp maét theá gian !
Nghe ñoïng laïi loaûng xoaûng toäi reo vang !

Khoái tình ñen nhö chaúng bieát neùm ñaâu ?


Neùm cho ñôøi sôï ñôøi theâm dieâm duùa !
Thoâi goùp laïi trong vuõng hoàn laày loäi !
Tay run run… rôi ruïng röôùn daâng… leân
Hoàn cuoái xuoáng, laëng chôø…, laëng… vaø chôø…

Khuya 7/6/02

23
KHAÉC KHOAÛI
Tieáng khoùc chaøo ñôøi tieáng oa oa
Tieáng hoàn beù boûng traàn gian laï
Trôøi thu e aáp giaác ngaøn thô
Hoa xuaân ñua saéc nhöõng moäng xa.
Ngaøy xöa tieáng meï tieáng bình an
Ngaøy nay tieáng ñôøi tieáng traàn-gian
Nhoïc nhaèn tìm kieám chaân-thieän-myõ
Laëng thaàm khaéc khoaûi vöôït non ngaøn.

XIN TAÏ TÌNH EM


Tim anh mang naëng khoái tình saàu
Nhaân gian naøo ñuû ñeå gôûi trao !
Trôøi tuy bao la nhöng vaãn nhoû
Ñaát kia tuy roäng, coù laø bao !
Em naøy, mang noåi khoái tình anh ?
Hay laø gioù thoaûng voäi mong manh !
Laøm cho hoàn anh theâm coâ quaïnh
Duø theá, xin taï côn gioù laønh.

24
ñoäc thoaïi
Coù moät ngaøy, em hoûi taïi sao gioù laïi baây ?
Coù moät ngaøy, em hoûi taïi sao thaân anh gaày ?
Em nghe ñaây, naøy em, em haõy nghe anh ñaây:
Vì sao em, cuoäc ñôøi laïi coù gioù heo may ?

taïi ai !
Laën loäi ñeâm thaâu nhaët chuùt thô
Vaãy vuøng boùng laëng nhöõng höõng hôø
Maét thòt naøo baèng aùnh maét hoàn
Troâng thaáu bôø xa coù ai chôø ?!

Thaêm thaúm doõi nhìn anh chôït hieåu


Töø ñaây moät mình boùng coâ lieâu
Troâng nhaïn veà nuùi traûi caùnh daøi
Nhaït nhoaø hoaøng hoân aùnh naéng chieàu.
25
MIEÂN TRÖÔØNG2
Tang boàng ñi cho heát nôï ba sinh
OÂm cuoäc ñôøi baèng troïn caû khoái tình
Queân khoâng queân haún roài cuõng chaû nhôù
Soáng roài cheát, cheát roài hoaù du linh.

ÑIEÂN
Man maùt moät noãi ñôøi
Choâng cheânh nhöõng kieáp ngöôøi
Keû caøng soáng maát cöôøi
Ngöôøi môùi sinh voäi khoùc.

2
Baøi naøy caûm höùng töø vieäc loay hoay
vieát maáy doøng môû ñaàu cho taäp laõng töû
taïp buùt
26
PHUÕ PHAØNG

Cheát, cheát ñi thaèng ñeâm thaâu


Saàu, saàu nöõa ñi thaèng ngöôøi
Mieàn aâm u phuû kín ñaày thaân ta
Côn mieân tröôøng ñaày ñoaï ñeán bao laâu ?

ÔÛ cuøng ñôøi, ngôõ cuøng nuùi baêng troâi


ÔÛ vôùi ngöôøi, cöù töôûng mình ñôn coâi
Cuoäc ñôøi ôi sao mi phuõ phaøng röùa
Ngoä Nhaän3 hoaøi bieát khi naøo môùi böa !

3
Xin ñoïc ngoä nhaän cuûa Ablert Camus do
Buøi Giaùng dòch
27
Nghe Ñôøi Haùt
Coù moät laàn anh ñaõ ñöôïc sinh ra
Coù moät laàn xin ñöôïc haùt tình ca
Roài moät laàn xin ñöôïc nghe tình haùt
Vaø moät laàn cuøng hoaø taáu í a

Thöùc thaâu ñeâm laëng naèm nghe ñôøi haùt


Ru hoàn anh ñi vaøo giaác bao la
Vöøa chôïp maét ñöa ñôøi vaøo phieâu baït
Boãng chôït nghe tieáng loøng goïi thieát tha.

Veà bao la ñöa hoàn veà thaêm thaúm


Ngoài traàm ngaâm tieáng thôû daøi xa xaêm
Nieàm u hoaøi, xao xuyeán maùi ñaàu xanh
Mieàn uyeân vieãn, moät khaùt voïng bao naêm !

28
Nghe ñôøi haùt, thaám thía cuoäc phuø tang
Gioù muøa thu, nhöng giaác nguû voäi taøn
Roài ñong ñöa phieâu boàng trôøi muøa haï
Khoaûng laëng buoàn, nhoû leä nguoàn meânh mang.

Nghe khoâng em, baûn nhaïc ñôøi löu luyeán


Nhôù hình em, chôøn vôøn boùng traàn gian
Chôø mong maõi, vaãn caùch xa non ngaøn
Laøn maây traéng, nheï nhaøng phuû roài tan.

Em ru tình, tình laïi ru cuoäc ñôøi


Tình ru em, em laïi ru chôi vôi
Laø traàn gian, gian traàn cuõng laø em
Nghe ñôøi ru, hoàn anh laïi ra khôi.
___________

Tình thì laõng maïn, ñong ñöa, bao la, man maùt...
Tình laø em vaø tình cuõng laø cuoäc soáng nöõa.
Theá ra, em laø ñôøi, ñôøi laø em
vaø dan díu trong ñoù moät chöõ tình.
Vaäy ñoù, “tình yeâu em, yeâu ñôøi, tình yeâu ngöôøi”.
ÖØ queân nöõa, tình yeâu anh !

29
KHOAÛNG LAËNG

Naéng chieàu buoâng, tôù ñi tìm bình minh


Nghe laï luøng, ngöôïc laïi leõ thöôøng tình
Trôøi muøa ñoâng, tôù ñi tìm chuù cuoäi
Voäi ngôõ ngaøng, naøng Haèng chaúng lung linh

Ñôøi xoâ boà, tôù ñi tìm khoaûng laëng


Hoàn gaëp hoàn, ñeå ñôøi seõ vinh thaêng
Loøng gaëp loøng, cho tình khôi muoân truøng
Tình gaëp tình, tôù ñöôïc phuùt vónh haèng

30
TAÄP NAØY GOÀM COÙ

traàn ai ! ................... 3
nöôùc maét meï ................... 3
yeâu thô ................... 4
nguû ................... 4
khoùc ngöôøi khoâng quen ................... 5
haïnh ngoä baát ngôø ................... 7
chæ moät haït buïi ................... 8
ñoïc laïi thô ta ................... 9
n & m ................. 11
tieáng Xuaân ................. 12
sinh nhaät em 17 ................. 13
chaân lyù laø an bình ................. 14
gioït yeâu ................. 14
haït söông trôøi ................. 15
Ban Meâ phieâu laõng ................. 16
moät lôøi ca ................. 17

31
hoang vu taï töø ................. 18
yeâu ................. 20
caûm ñeà ................. 20
saéc tím Baèng Laêng !!! ................. 21
cung ñaøn xöa ................. 22
daâng leân trong laëng chôø ................. 23
khaéc khoaûi ................. 24
xin taï tình em ................. 24
ñoäc thoaïi ................. 25
taïi ai ! ................. 25
mieân tröôøng ................. 26
ñieân ................. 26
phuõ phaøng ................. 27
nghe ñôøi haùt ................. 28
khoaûng laëng ................. 30
taäp naøy goàm coù ................. 31

32