---------- Forwarded message ---------From: Dekanat FHŠ <dekanat.fhs@fhs.upr.

si> Date: 2010/8/3 Subject: Pozdravljeni To: Uprava FHŠ <uprava.fhs@fhs.upr.si>, Akademski zbor FHŠ <akademskizbor.fhs@fhs.upr.si>, Zunanji Predavatelji FHŠ <zunanjipredavatelji.fhs@fhs.upr.si> Cc: Vesna Mikolič <vesna.mikolic@fhs.upr.si

Spoštovani/-e sodelavke in sodelavci, ta konec tedna se je zaključila še zadnja poletna šola naše fakultete in nastopil je čas za poletni predah. Dovolite, da vam ob tem namenim nekaj besed. Najprej naj se zahvalim vsem organizatorjem in številnim izvajalcem poletnih šol; predvsem vodji META humanistike dr. Borutu Klabjanu in njegovi soorganizatorki Jasni Zorko iz mednarodne pisarne, vodji Poletnih tečajev slovenskega jezika na Slovenski obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!« Mojci Butinar in soorganizatorki mag. Vladki Tucovič, vodji Centra za slovenski jezik in kulturo pri naši fakulteti, ter sodelavcem prvič izpeljane poletne šole za dijake META Junior, vodji Suzani Giljanovič in vsem, ki so z entuziazmom izvedli program predavanj in delavnic za gimnazijce in s tem širili dober glas o naši fakulteti med mladimi, in sicer dr. Nevi Čebron, Natalie De Bond, dr. Poloni Tratnik, dr. Mojci Hrobat, mag. Neţi Lipovec Čebron, dr. Mateju Vranješu, Roţani Koštial in Suzani Giljanovič. Tako je našo fakulteto v juliju obiskalo več kot 130 mladih in malo manj mladih iz Slovenije in z vsega sveta ter se prepričalo o humanistični širini našega okolja. Za ustvarjalno delo na naši fakulteti in univerzi skozi vse leto se zahvaljujem tako vsem pedagoškim kot strokovnim sodelavcem (med slednjimi je kar nekaj novih kolegov, ki nadomeščajo mlade mamice in za katere verjamem, da bodo ob razumevanju sodelavcev odgovorno opravljali svoje delo). Prepričana sem, da bomo z dobrim delom uspešno prebrodili tudi obdobje manjštevilčnih generacij potencialnih študentov in posledično manjših finančnih sredstev. Število sprejetih študentov po prvem vpisnem roku je dokaj spodbudno, skupno (z novim študijskim programom Medkulturno jezikovno posredovanje vred) je študentov več kot v lanskem letu, nekateri programi (Geografija, Slovenistika, Dediščina, Filozofija) beleţijo celo nekaj večje število študentov kot v lanskem letu, ţal je pri ostalih programih krivulja obrnjena navzdol. Do končne ocene je seveda potrebno počakati še drugi in tretji vpisni rok. Z istim ciljem smo zastavili tudi pripravo dvopredmetnih študijskih programov, ki je na fakulteti pravkar v teku. Prav tako so tudi kadrovske spremembe za prihodnje študijsko leto, za katere smo se na fakulteti morali odločiti, odraz prizadevanj, da ob razpoloţljivih sredstvih ustvarimo matično kadrovsko jedro in ohranimo kakovostno izvedbo vseh programov. Za posameznike so nekatere poteze gotovo boleče, vendar nimajo razseţnosti, ki ste jih lahko zasledili v medijih, potem ko se je nekaj naših kolegov odločilo za nastope v medijskem prostoru (podrobnejše pojasnilo kadrovskih sprememb najdete v prilogi). Naj ob tem izrazim svoje globoko obţalovanje, da je bil prekinjen dialog znotraj fakultete in univerze in da je v javni razpravi prišlo do dejanj, ki ogroţajo načela akademske svobode, povezana z odgovornostjo, varovanjem dostojanstva sodelavcev in spoštovanjem njihovega dela ter skrbjo za ugled fakultete, ki ga s svojim delom vztrajno gradimo ţe deset let. V tem sta nas v skupnem pismu rektorju podprla tudi dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (pismo v prilogi) ter prav tako rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Rado Bohinc v izjavi, objavljeni na www.upr.si. Pismo in izjava bosta objavljeni tudi na naši spletni strani.

In naj se v zaključnem delu tega dopisa posvetim prav 10-letnici, ki jo bo naša fakulteta slavnostno obeleţila v času novembrskih Dnevov humanistike. Ţe pred tem bo naša fakulteta organizator ali soorganizator nekaj večjih mednarodnih konferenc (med drugim znanstvene konference o večjezičnem in manjšinskem šolstvu pod pokroviteljstvom predsednika drţave dr. Danila Türka in prve znanstvene konference o delu Borisa Pahorja), novembra pa bomo niz konferenc zaokroţili s konferenco o medkulturnih študijih in izdajo zbornika na isto temo, s katerim bomo sodelavci naše fakultete utemeljili to znanstveno področje. Ob tej priloţnosti bomo na fakulteti gostili nekaj mednarodno priznanih humanistov (naj imena ostanejo še skrivnost), hkrati ţelimo program obogatiti z razstavo/prikazom delovanja študentov v minulih letih (raziskovalni projekti, študijske publikacije, umetniške dejavnosti, projekti društva H-um, Dedi, organiziranost prostovoljk na UP FHŠ…). Tako boste predstojniki zaprošeni, da na posameznih oddelkih pozovete študente k sodelovanju. Naj vam na koncu zaţelim prav to, uspešno sodelovanje s kolegi in študenti v prihodnjem študijskem letu, tako da bomo še naprej ustvarjali odprto in ustvarjalno humanistično akademsko skupnost. Še prej pa seveda lepe in čim daljše počitnice! Izr. prof. dr. Vesna Mikolič, dekanja UP FHŠ